KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. MeaeM lisiei szerdái és szoilatn.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. MeaeM lisiei szerdái és szoilatn."

Átírás

1 IX. Évfolyam. Budapest szeptember hó! ( ) szám. K Ö Z T E L E K - KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. A* országog m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési áij: Egész érrs 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2frt50 kr. MeaeM lisiei szerdái és szoilatn. Szerkesztőség és kiadóhitatal: Bmlapelt (K8stel«k& 6lldl-*t SS. azási. Kéziratokat a szerkesztsség nem küld rnon. I. országos mezőgazdasági kiállítás Szegeden. Szeptember hő 3-án d. e. 10 órakor nyitja meg József föherczeg Ö császári és királyi Fensége a szegedi kiállítást, amely Magyarországon az első, országos jellegű mezőgazdasági kiállítás. Tulajdonképpen csak a jellege országos; a kiállításon bemutatott anyagok inkább Dél-Magyarország mezőgazdasági életének mai előrehaladottságáról fognak számot adni. Azonban, habár a mezőgazdasági termelés és állattenyésztés bemutatott produktumai inkább csak Dél-Magyarországra nézve jellemzők, a mezőgazdasági termelés és értékesítés segédeszközeinek bemutatásában az egész ország részt vesz. Ilyenformán a kiállítás egy országrész mezőgazdaságát reprezentálja, de a gazdálkodónak kezére járó segéderők, vállalkozások, szellemi és anyagi tényezők az ország minden részéből képviselve vannak ott. A kiállítás terve a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségéből indult ki; ez az első, nagyobb akczió, amely- nyersanyagelőállitás forrásait is. A közvetlen melés és állattenyésztés terén a tökéle- érintkezés folyamata váljék javára tesebbséghez való minden lépésnyi halamelés a mezőgazdasági termelésben gyökeredző dást rendkívül hálásan jutalmaz meg. minden vállalkozásnak; a jól értesültségböl Nagy jelentősége van annak, hogy itt a ugy a termelés, mint az értéke- mezőgazdasági kultura erőkifejtésének sítés vegye ki a maga hasznát. De is-fokozásármerjük szolgáló módokat és eszközö- meg egymást is, a személyes ket meglássák; hogy népének konzerva- érintkezés kapcsán származzanak át a tivizmusán réseket igyekezzünk törni s gazdaközönség gondolatai azokhoz, akik hogy viszont az ország érdeklődésébe, vezetnek s akik ekként helyes irányú bevezessük ezt a szép vidéket, melyet mozgalmakhoz szerezhetnek impressziókat, az agrárszoczializmus fötanyájául válasz- jó ötletekhez, egészséges eszmékhez tott ki. juthatnak: jöjjön létre az a ma még Mindazáltal, hogy a kiállítás tervéhez hiányzó gazdaközvélemény. s annak Szegeden való megtartásá- Ma, amikor a belterjesebb gazdálkodás hoz könnyen felismerhető közérdekű jelszóvá vált s a verseny a terme- szempontok fűződnek, a terv végrehajhoz lésben és a verseny az értékesítés terén lása sok nehézséggel járt. A kiállítás lidércz gyanánt nehezedik a gazdára, ma kulturális hivatását nálunk még nem a mezőgazdasági- élet vezetőinek úgyszólván méltányolják kellőleg, mert abban inkább kötelességük, hogy a tanulásnak csak a látványosság s a könnyen elmo- módját és alkalmát előkészítsék mindenütt sódó benyomások eszközeit vélik látni. ott, ahol lehet. De kötelességük saját tájékoztatásuk érdekében is keresni a nagyközönséggel Megkellett tehát nyerni a közvéleményt annak a felfogásnak, hogy ez a kiállítás igenis hivatást teljesíts az annak való érintkezést, mert a nemzetgazdaság javára szentelendő szellemi és anyagi érdekeit irányeszmék után megismerni áldozatok nyomni fognak a közhaszon nem lehet s mert a közgazdasági politika csakis ugy értheti meg feladatait, ha volt, mert ez első országos mezőgazda- mérlegén. Erre annál nagyobb szükség a mezőgazdasági élettel szoros közösségbe jut. morzsáiból épült, hiszen a szövetség sági kiállítás úgyszólván a közadakozás lyel a Szövetség a nyilvánosság terére lépett. A Szövetségnek czélja ezzel a Tanulni kell tehát a kiállításon a megalakulásának első évében nem rendelkezett azzal a vagyonnal, hogy egy kiállítással többféle. gazdának s tanulnia kell annak is, aki Az élet iskolájának rendszeresített megnyilatkozó egyéni érdekek és egyéni ilyen nagy és költséges vállalkozást önerejéből végrehajthatott volna. tanfolyamait akarja bevezetni ezzel a szükségletekből megismerni hivatott a kiállítással. Lássuk meg itt, mennyire közérdeket és. a közszükségletet. Ezek a Elismeréssel kell itt feljegyezni, hogy haladtunk, váljanak közkincscsé az újítások, tökéletesítések, találmányok és a Nem véletlenség, hogy elsőben is a közérdeklődés előzetes védelmében és czélok lebegtek a kiállítás tervezői előtt. az ügybuzgalom teljes czélt ért ott, ahol gyakorlati élet tapasztalatai. Ismerjük meg Szegedet keresték fel. Szeged természetes központja egy áldott országrésznek, sikerült, abban része van elsősorban segítségében nem részesült. Hogy a terv a szükségletek beszerzésének jó forrásait s ismerjék meg mások a termelés: a amely földjének termékenységével a ter- Darányi Ignácz földmivelésügyi minisz- Minden gazdasági Szükségleti czikk beszerzése Terményeink értékesítése végett forduljunk: bizalommal a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetéhez, Budapest, K, Alkotmány-u. 31. Mai (zárnunk 36 oldal.

2 1316 KOZ ralek, 1899 SZEPTEMBER HÓ SZAM. 9-IK EVEOLVÁ?.. ternek, a ki a lehetőség szerint adott anyagi és erkölcsi segítséget, pénzt és munkaerőt. Része van azután a sikerban az erkölcsi testületek és magánosok áldozatkészségének, mert végre is sikerült megtalálni azt a kört, a mely a kiállítás ügyét magáévá tette s érdekében áldozatokat hozott. De szellemiekben az áldozat oroszlánrészével azok járultak a közjó oltárához, a kik a kiállítást értelmileg szervezték s ehhez a feladathoz az ország elsőrendű szakférfiai fogtak kezet. A kiállítás végrehajtásában részt vettek a mezőgazdasági intézmények élén állók s a gazdasági szakoktatás legjelesebbjei, a kik meghozták a nagy munkaáldozatot, anélkül, hogy az után anyagi hasznot remélhettek volna. A nagyközönség a szegedi kiállításban az eszményért való önzetlen törekvés eredményeit látja. Ne lépje át senki kegyelet nélkül a gazdasági tanúságoknak épült ezt az első, országos csarnokot, melyet jelentőségéhez méltán az uralkodóháznak egy tagja avat fel s ad át szép rendeltetésének. Általános tudnivalók. A kiállítást az Országos Magyar Gazdasági Egyesütet, mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének Központja rendezi. Az egész rendezőség szervezete két részre tagolódik. Az adminisztráczió feladatát az igazgatóság vegezte a kiállítási iroda utján; ez intézte a végrehajtás összes technikai feladatait. Az igazgatóságban a kormány báró Málcomos Jeromos min. oszt. tanácsos, az OMGE. alelnöke : Bujanovics Sándor és igazgatója: Forster Géza által, Szeged sz. kir. város pedig Lichtenberg Mór gazd. egyleti alelnök és László Gyula h. polgármester által volt képviselve. A kiállítási irodának élén BubineJc Gyula igazgatósági tag, a szövetség titkárja állott, aki az összes végrehajtási munkálatokat intézte. Kezére járt s részben önálló feladatot talált a T Á R C Z A. Szeged népe. Van Szegednek egy látványossága, amely nincsen felvéve a kiállítás programmjába, pedig aranyat érő különlegessége a magyar Alföldnek. Ez a különlegesség a szegedi-nép. Ma már elmosódnak a nép karakterének egyszerű, de éles szinei az idegenforgalom mozgalmas képében. Ma már látni itt siető, a dolgokat kicsinylő vagy túlságosan megbámuló embereket. A kiállítás korzóján Déliiiagyarországnak a Felvidék tapossa le a sarkát j Erdély karonfogva jár a Dunántullal. Köcsögös urak törnek utat, akik magukkal hozták a főváros izgalmait s magukkal hozták az emberek azt a fájó, nyugtalánitó arczkifejezést, amely a létküzdelem moslohaságaira emlékeztet. Ma egy hete még nem igy volt. Nagy társaság hullámzott már akkor is a kiállítás korzóján, de ez a hullámzás olyan volt, mint buzatengeré, ahol a kalászok a széláramlat hatása alatt szelíden hozzásimulnak az előlállókhoz, anélkül, hogy egymást megelőzni igyekeznének. Nyugodt, lassú ütemben folyt a, séta; idegen szem is ráismert a nagy tömegben az egyforma vérmérséklettel!s egyforma idegzettel dolgozó emberekre. A méltóságteljes, lassú mozgás az őstermeléssel foglalkozó nép szokása. Nincs oka a sietségre, nincs gyorsabb útja mint másnak, kiállításnál az OMGE. egész tisztikara. Az adminisztráczió körébe tartozó minden ügyben a kiállítási iroda intézkedik. Ilyenek: az elszállásolás, jegyek és jelvények kiadása, szállítási ügyek, ünnepélyek, mindennemű reklamálások és panaszok. A kiállítás egyes csoportjait erre alakultad hoc bizottságok szervezték. Ötfőcsoportkeretében összesen 24 csoportbizottság működött, amelynek élén a csoportelnök s az előadók állottak. A csoportok kiállítási anyagának beszerzése s szakszerű egybeállítása felől a csoportbiztosoknak kellett gondoskodni. Felvilágosítást adni tehát az egyes szakcsoportokra vonatkozó ügyekben az illető csoportbiztos hivatott. A kiállított tárgyak elbírálására külön bíráló bizottságokat szerveztek, amelyek a bírálatot már a kiállítás megnyitása előtt megejtették és az eredményt ma már a látogatók kifüggesztett táblákon olvashatják. Napirend. A kiállítás szeptember 3-ától 10 jg tart, tehát nyolcz napig. Kívánatos volna ennek a határidőnek a meghosszabbítása, hogy a kevésbé tájékozott, távolabb fekvő vidékek gazdaközönségének érdeklődése is időközben felhivatván a kiállításra, annak megtekintésére alkalma legyen. A véglegesen megállapított napirend a következő. Szeptember 3-án: Délelőtt 10 órakor a kiállítás ünnepélyes megnyitása Ö cs. ős kir. Fensége József főherczeg ur, a védnök által. Délután 2 órakor kiállítási lóverseny, este 8 órakor a védnök tiszteletére müvész-estély a színházban. Este a kiállítási terület fényes kivilágítása villanyfénynyel és 20,000, lampionnal. Szeptember 4-én: Reggel 9 órakor V. országos gazdasági kongresszus a városháza nagytermében. Déli 12 órakor : Délvidéki földmivelők egyesületének közgyűlése. Országos méhészeti kongresszus az ujszegedi vigadó táncztermében. Este 8 órakor a színházban müvész-estély. Szeptember 5-én: V. orsz. gazdasági kongresszus. Orsz. méhészeti kongresszus. I. orsz. halászati kongresszus a városháza kis tanácstermében. Délután 5 órakor vívóakadémia az ujszegedi vigadóban, este tűzi játék a kiállítás területén. aczélozott idegzete a sorrendbe szó nélkül belenyugszik. A fővárosi nép mozgásának már látása is fárasztó. Azok a szegények, a kik a gépek zakatolása mellett töltik le életüket, a munka terén vivott nehéz verseryt átviszik a szórakozás terére is. Türelmetlenek, mindenkit megelőzni szeretnének, gyorsán eltelni akarók. Csúf az ember nagyon, ha túlságosan czivilizálódott, csúf akkor is, ha vad ; az olyan ember a szép, mint a szögedi. Soha annyi mosolygó arczot nem láttam, mint a mult vasárnapi korzón. Lassú, szakgatott társalgás, mosolygó beleegyezés. Óh, be szép látvány is, mikor a nagy tömeg nevet. Az a csendes derültség, a mely a szemekből kisugárzik, biztosabb tanúsága a nyugodt exisztencziáknak minden statisztikai bizonyítéknál. Még a vén nénikék is olyan bájosak tudnak lenni, a mikor vékony ránczozott ajkaikat fel-felrántja a jóízű, kellemes szemlélődés hangulata. Az egymásban való gyönyörködésnél nincs áldottabb állapot a világon; S ez a néptömeg tud még gyönyörködni a sajáí arczulatján is. Van is mit! Szegeden szép rózsahajtások Szeptember 6-án : Orsz. méhészeti kongreszszus, délután 5 órakor : a tűzoltóság gyakorlata, este a kiállítási terület fényes kivilágítása 20,000 lampionnal. Szeptember 7-én : Délután 4 órakor kerékpár-verseny. Délután 5 órakor a polgári dalárda hangversenye a kiállítás területén, este léggömb-föleresztés és kivilágítás villanyfőn yny el. Szeptember 8-án : I. orsz. szőlőszeti és borászati kongresszus és kirándulások. Délután 2 órakor díjugratás, lovasjáték, ügető-verseny a lóversenytéren. Este népies műkedvelői előadás a vigadó táncztermében és tűzijáték a kiállítás területén. Szeptember 9-én : 9 órakor gazdasági tanítók kongresszusa az ujszegedi vigadóban. I. orsz. szőlőszeti és borászati kongresszus ős kirándulások. Délután 5 órakor a Szegedi dalárda" hangversenye, este teljes kivilágítás villanyfénynyel és 20,000 lampionnal a kiállítás területén. Szeptember 10 én: I. orsz. szőlőszeti és borászati kongresszus és kirándulások. Délután népünnepély és cseléddijazás a kiállítás területén Délután 3 órakor regatta a Tiszán. Este kiállítási nép-bál,, este 6 órakor kiállítási sorsjáték húzása, este 8 órakor tűzijáték. A kiállítás területén délután 4 7 óráig este 9 12 óráig naponta sétahangversenyek tartatnak. Kedvezményes utazás, elszállásolás, belépőjegy ele. Vasúti díjkedvezményekben a kiállítás kapcsán rendezendő kongresszusok tagjai és a csoportos látogatók (egy állomásról elinduló legalább 20 tagból álló csoport) részesülnek. Kedvezmény a csoportos látogatók számára: A m. Jcir. államvasutak vonalain Ill-ad osztályú jegygyei Il-od osztályon, Ill-ad osztályú féljegygyel III. osztályon utazhatnak. Az arad-csanádi vonalon az Szegedig megváltott jegy ingyen visszautazásra jogosít. A déli vaspályatársaságnál Il-od osztályú jegygyei Ill-ad osztályban, I-ső oszt. jegy gyei II-od osztályban lehet utazni s ezen jegyek a visszautazásra is jogosítanak. A kongresszusi tagok számára: a m. kir. államvasutak vonalain Ill-ad illetve Il-od oszt. jegyekkel Il-od, illetve első osztályon és fél Ill-ad oszt. jegygyei Ill-ad osztályon lehet utazni; az arad-csanádi vonalon a Szegedig nyozott arcza nem piros-pozsgás, egészsége aczélos szemeinek ragyogásában tör utat. Munkásembernek kincset ér egy-egy ilyen vadvirág, gourman azt mondja reájuk, hogy sok a húsból. Pedig a menyecske ezzel sokkal sem éri be; négy-öt szoknyával tódít a természet bőkezűségén. Ha a mázsáló impreszszionista volna, felfuttatná mutatóját ijedtében az utolsó numerusig, mikor a szoknyaerdő termetes faóriásaira esne tekintete. De aztán megnyugvással fedezné fel, hogy nem: a természetnek még sincsenek ilyen szörnyű gondolatai. Ez az asszony-anyag pompásan meg van alkotva annak, akit illet. A földnek ős a föld mivelőjének. Az asszony ellátja mind a kettőt, munkaereje, kedélye ennek is, annak is győzi igényét s emellett karjai között apró honpolgárokat is nevel, akikből a tagbaszakadt, hetyke szegedi legények alakja bontakozik ki. Ez a nép jókedvű. Felséges adomány a kedély a népek Szivében^ mert a jókedv s kis igény együtt jár, ezeknek pedig a megelégedettség édes testvére. Csakugyan az aszszonynép egyszerű; jómóduságának nyomai nem költözködnek át czifra kalapokba. Óh, az a kalap a czivilizácziónak legcsufabb eszköze vannak; rugékonyak, vidorak, tartósak, igazi és sokszor csak arra jó, hogy takarja a szégyent, vadrózsák. A szegedi leány legszebb gyümölcse vagy a nyomorúságot. ennek a termékeny rónának, de nem csemegeszámba Itt a jómódú polgárleány is fedetlen megy. A természetnek nem voltak fővel jelenik meg Isten szabad ege alatt. Haj- pikáns ötletei, mikor ezt a típust megalkotta. fonadékaik nincsenek gúzsba szorítva, hanem «Húsos középtermet, dologra izmosodott derékkal szabadon leeresztve verdesik a széles csipőt. és karokkal; markirt arczvonások, erősen Szép szokás a leeresztett hajviselet nagyon s kifejlődött orr- ős állcsontokkal; naptól beara- annál szebb, minéí feljebb vonul a jómódú-

3 SZA1W. 9-ik ÉVFOLYAM vátott menetjegy a visszautazásra is jogosít; a déli vasutaknál a Ill-ad osztályon fél Ill-ad oszt. jegygyei, Il-od és I ső osztályon Ill-ad és Ill-dik oszt. jegygyei lehet utazni. A visszautazásra jogosító jegyek a kiállítási irodánál lebélyegeztetendűk. Ugy a kongresszusi tagok, mint a csoportos kirándulók különvonatot vehetnek igénybe, mely alkalommal kilométerenként 2 frt 40 kr. számíttatik a különvonat dijaként, ez esetben az utazók száma korlátolatlan. Szállásokról a látogatók számára előzetes bejelentések alapján a kiállítási iroda gondoskodott, az elszállásoló bizottság utján. A szegedi két pályaudvaron elszállásoló bizottság áll fent, amelytől a megérkezők a lakás jegyeket azonnal átvehetik. Belépő-jegy, a megnyitás napján 50 kr. Napi belépőjegy 30 kr. Idényjegy 1 frt 50 kr. Megnyitás napján a kongresszusi tagoknak is váltaniok kell belépő jegyet. A kiállítók a rendező- és bíráló bizottsági tagok szabad belépőjegyet kapnak. A kiállítás beosztása. nyitja, borászati és szölösztti, halászati, kertészeti s végül az élőállat kiállítás. A bejárattól illetve főúttól baloldalt fekszenek'a Köztelek lap sátora, a mezőgazdasági és háziipari, a baromfi- és eb-, a tejgazdasági, a méhészeti és végül a aép-kiállitás. Bár a kiállítási csoportokat magukban foglaló épületek ebben a sorrendben következnek, mi mégis az egyes csoportokat szakszerű beosztásuk sorrendjében fogjuk ismertetni. Élőállatok és állati termékek kiállítása. (Főcsoportelnök Tormay Béla min. tanácsos, főcsop.- biztos Jeszenszky Pál, OMGE. titkár.) ló, 700 darab sertés, 2500 darab különféle baromfi, 140 darab eb és körülbelül 60 méhcsalád. A szegedi kiállítás leggazdagabb és legszebb részét az állatkiállitás képezi. Nemcsak Természetes, hogy a magyar fajta a vidéken, de még a fővárosban sem volt még szarvasmarha a túlnyomó, vajha ez a kiállítás a szegedihez hasonló gazdag állatkiállitás. hozzájárulna még nagyobb mértékben az alföldi gazdáknak a magyar marha nemesítésére Mert az ezredéves kiállításon nagyobbszámu és egészbenvéve értékesebb állatok voltak kiállítva, azonban ott az egész ország volt képviselve, mig Szegeden majdnem ugyanakkora számú állattal jóformán csak az Alföld szerepel, bár elszórtan az állatkiállitás minden csoportjában vannak az ország egyéb részéből is tenyészállatok. A rendezőségnek a kiállítás ezen részénél a legnagyobb nehézségekkel kellett megküzdenie különösebben azért is, mert A szarvasmarhakiállitás a temesvári országúton felállított 9 darab 48 méter hosszú istállóban és a szabad ég alatt emelt 19 darab 24 öles karámban van elhelyezve. A lovaknak a ligeti játszótéren 4 istállójuk van, a juhoknak és sertéseknek pedig egy-egy, Egészen külön vannak a baromfiak, a halak, a méhek és az ebek, mely Magyarországon e nemben az első kiállítás. Az állatkiállitás impozáns méreteit legjobban mutatja a kiállított állatok nagyszáma. Ki van állítva 706 drb alföldi jellegű magyar marha, 90 db erdélyi jellegű magyar marha, 500-on felül nyugati faj (a szarvasmarha, 410 darab és tenyésztésének kiterjesztésére irányuló s ujabban örvendetesen tapasztalt törekvéséhez. Baromfikiállitás. (Csoportelnök: gróf Ttlelci Józsefné, cs. biztos : Erébíay Emil, állatteny. felügyelő.) Az ország egy részén sém bir a baromfitenyésztés oly kiváló jelentőséggel, mint éppen az Alföldön, amely a baromfitenyésztésnek üzé- A kiállítás az Erzsébet-királyné ligetben foglal helyet. Főbejárat gyanánt a hídfővel szemben felállított diadalkapu szolgál. Kocsiközlekedés nincs megengedve. Az egyes csoportok elhelyezését az alábbi helyszínrajz tünteti fel. Mint az ábrából láthatni, rögtön a bejáratnál jobb- és balkéz felől emelkedik a földmivelési és növényi termények gyűjteményes kiállításait magában foglaló négyjpavillon. A cso- igen sok kiállító különösen gazdasági sére mintegy predesztinálva van s amely országrész tényleg ma legnagyobb mértékben egyesületek sokkal több állatot hoztak föl, mint amennyit bejelentettek s e miatt táplálja baromfikivitelünket. az elhelyezés igen nehéz volt s több Eddigi baromfikiállitásaink rendszerint tulajdonképpen fajbaromfikiállitások voltak s helyen az állatokat jobban össze kellett zsúfolni, mint kellene. Ez egyébként a kiállítás legkevésbé tükröztették vissza az ország vagy iránti érdeklődést is mutatja, mely állattenyésztésünk emelésére nagy befolyással lesz, mert portok ezután az elhelyezés sorrendje szerint az illető vidék baromfitenyészetének állapotát. így következnek: Jobbkéz felől esnek a kiállítási iroda, a tanügyi kiállítás, a diszpavillon, sporttenyésztést, mintsem a köztenyésztést ka- Az eddigi baromfikiállitások tehát inkább a hiába a tenyésztőnek sok jő tenyészállatot kell ismernie, hogy jó tenyésztői szemet szerezzen. amelyben József főherczeg a kiállítást megrolták fel. Hogy az ily sportbaromfimállitásokból az országnak kevés haszna van, igazolja ság fokozatain, mert az azt jelenti, hogy a találhatnánk. Pedig értékes erényei nem a ama körülmény, hogy az ismétlődő baromfikiállitások daczára a külföld külömböző fajtái nálunk < nép konzervativizmusa nem hódol meg a czivilizáczió világvárosi, duzzadt emlőiből nemzetközi kultura czifra keritőinek rábeszélése előtt. szabad természet ölén. tyukfajtával az edzettség és gyors fejlődés te- táplálkoznak, hanem ott fejlődnek maguktól a elterjedni nem birtak, mert azok a magyar A szegedi nép konzervatív hajlamú; az A szabad természet az emberek legjobb kintetében a versenyt kiállani képtelenek. Hogy itt még az uriosztály is. Ennek a tulajdonságnak örülni lehet: ez a kemény védőburokja hatását semmiféle emberi intézménynyel nem legyen, ez olyképp volt elérhető, hogy;a köz- nevelő dajkája, [helyettesíteni ennek áldott a szegedi baromfikiállitásnak ne sportjellege a magyarság gyöngyének. Gyöngyszemeket lehet. tenyésztésre alkalmas baromfianyaggal bíró takar itt a hajadonok vállfüzője s a polgártársak lajbija, itt még hamisítatlan magyarok kívánjon neki mást, mint egy-egy talpalatnyi Aki boldoggá akarja tenni a népet, ne tenyésztők nagyszámban bevonattak a kiállításba. Tekintettel az itt összehalmozott gazdag anyagra, laknak. helyet a földmivelői foglalkozás terén. Boldog, a földmivelésügyi miniszter, aki a baromfiköztenyésztés emelésére évenkint nagy összeget Ha Szegedtől megkérdeznék, miben bírja nyugodt exisztencziák a földön épülnek, ezen kincseit, nem termékeny rónáira, hanem népének szelid vidor arczára, izmos karjaira kellene anyaföldön. a sokszor bevádolt, de mégis pótolhatlan áldoz s különösen alkalmas himnemü tenyészanyag kiosztásával az ország egész baromfiállományának gyors átalakítását sikeresen segité elő s e czélból évenkint nagyszámú him- rámutatnia; s ha megkérdeznek, ez a derék Gyönyörű hivatás, csak egy fűszállal is anyag miben birja konzerváltságának titkát, fel többet növeszteni azon a lépésnyi téren, mely nemü fajbaromfit vásároltat össze, elrendelte, kellene mutatnia a csillagos egekre, azután le a földmivelő munkásságának egyedüli jutalmas amelyből számára a boldogságnak kincsekért hogy a f. évi őszi bevásárlásokat szakközegei a termékeny földre, a buzatengerekre, illatos a szegedi baromfikiállitáson eszközöljék. legelőkre, gyümölcsfa-ligetekre ; ezekből meríti elő nem varázsolható forrásai fakadnak. S ne ösztönét a szorgalom s jóigyekezet, a vagyon legyen más eredmény, minthogy az okulás A kiállításon mintegy 2500 különféle baromfi van bemutatva. A tyúkok között a megszerzésének törekvése s megbecsülésének nyomain egy füszálall, egy buza kalászszal több erénye, a földhöz is hagyományaihoz való teremjen ezután, a szegedi kiállítás máris Langshan, Plimuth és a Bráhmák vannak ragaszkodás, ezeken alapulnak az egyének nagyszerű czélt ér el. gazdagon képviselve, a keresztezések között pedig ezeknek a fajtáknak magyarral való ke- szerény, de mégis nyugodt exisztencziái, ezeken Kívánjuk ezt az eredményt s rajta Isten épül fel a faj- és hazaszeretet szent érzése. áldását ennek a magyar vidéknek; bennünket resztezése érdemli meg a köztenyésztés szempontjából a kiváló figyelmet. Itt agrárocszágban vagyunk. pedig, akik közétek jöttünk jóindulattal, hazafias Agrárország lakóit figyelje meg mindenki, törekvésekkel: fogadjatok szívesen, édestestvéreink, Szeged derék népe! B. B. kacsák csoportja, melyekben különösen a föld- Gazdag az emdeni ludak és a pekingi aki csak teheti; Ez a nép méltó erre. Értékesebb népanyagot,, mint ez, keresve sem mives-iskolák baromfitelepei exczellálnak. A ütiztelelc" köz- és mezőgazdasági lap, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye, a sseg-edi kiállításon k ü l ö n sátort állított fel, "SEa hol a kiadóhivatal képviselője it"-n Ugyanott az OM&E." és a KÖZTELEK" könyvkiadó vállalatának kiadványai kaphatók.

4 13Í8 KÖZTELEK, 1899 SZEPTEMBER HO SZAM. 9-1K VFOL\AM. A baromfikiállitást a galamb, díszmadár, nyúl, leölt baromfi és az eszközök kiállítása rekeszti be. A kiállítás kapcsán Igaliné Karnász Olga bemutatja gyakorlatilag a Boulliczeféle tojásköltőgépeket és a La Comprenire-íéle tömőgépeket. Halászati kiállítás. (Rendezi: Landgráf János, halászati felügyelő.) tulajdonában levő tavakat s a tógazdaságokat. Az első a tulajdonképpeni ősi foglalkozás, ezt, támadja meg gyökerében a folyamszabályozás, elvágva töltéseivel a tízezer meg százezer holdakat tevő ivó- és tápláléktermő helyeket s ennek ujabbi föllendülésére irányul a törvénynek halászati társulatok alakítását kimondó intézkedése. Az országos halászati felügyelőség által kiállított térképen látni lehet, mely folyóinkon, illetve nyílt vizeinken alakultak már meg ezek a társulatok, hol van az alakulás folyamatban s igy hol lehet arról beszélni, hogy a hal felismert s gondozásba részesített nemzeti vagyon s nem közpréda. Fel vannnak ezen a térképen tüntetve a tógazdaságok is, ilyen körülbelül 30 van hazánkban s összes kiterjedésben 5000 hold körüli területet borítanak. A tógazdaságokban ikra állapotjától kezdve mind addig, míg csak piaczra nem kerül 3 éves korban a legnagyobb gondozás tárgyát képezi a hal. Az egyes tavakba csak az egyugyanazon fajbeli és* korbeli halakat helyezik be s holdanként csak meghatározott számmal, hogy egyenlő erővel álljanak egymással szemben a táplálék keresésnél s táplálék mindegyiknek bőven jusson. így lehet azután elérni azt, hogy egy kat. hold kg., sőt gyakran még több halhúst is produkál. Az akváriumokban ugy folyóbeli, mint tógazdaságbeli halak is lesznek kiállítva s igy meglehet az összehasonlítást tenni, hogy kiváltképp a ponty mennyire megnemesedett a tóbani gondozás által. Tógazdaságok megjelennek : a gróf Karátsony-féle Ez az őstermelés, mely hajdanta oly Temes-Topolyáról és pedig 1, 2, mesés bőségü aratással fizetett azoknak, akik 3 éves ponyt és aranyczompó ivadékkal. Itt tulajdonképpen nem is -vetettek, a kultura térfoglalásával a haltenyésztést mintegy 200 holdnyi területen éppen ugy mint mindenütt másutt, rizstemeléssel kapcsolatban űzik s ezért a hazánkban is nagyot hanyatlott. Az erős hanyatlás fősuly a sekélyebb vizeket igénylő 1, 2 éves szükségessé tette, hogy a halászat vé- ivadékra van helyezve, melyeket azután nem delmet találjon a létét megtámadó viszonyokkal fogyasztásra, hanem mint hizlalásra szánt szemben, s törvényhozásunk az XIX. t.-czikkben körvonal ózta a védelem módozatait, amelyek alkalmazásának mint most, ugy a jövőben anyagot hoznak forgalomba. Továbbá Gorchus Béla simontornyai (Tolnám, gr. Wimpfen-féle birtok) s czikolai (Fejérm. gr. Zichy-féle uradalom) is államgondot kell képezni. tógazdasága 1, 2, 3 éves ponty és Amint a kiállításon bemutatottakból is kitótszik, süllővel. A tavak ezen tógazdaságban javarészt a halászatnak két nagy ágát lehet mesterségesen létesittéttek," összes kiterjedé- megkülönböztetni, 1. a nyilt vizeken, 2. a zárt sűk mintegy 440 hold. Végül őrgrófpallavicini vizeken űzött halászatot. Az előbbi felöleli mindszent-algyői 487 hold területet felölelő folyóinkat s nagyobb kiterjedésű tavainkat, tógazdasága 1, 2, 3 éves ponty ivadékkal. A az utóbbi a kisebb egy birtokos tenyésztés a Leveleny-pusztai müréttel áll kapcsolatban. A topolyai tógazdaság a termelt halakon kívül bemutatja azokat az eszközöket, a melyek a tavak lehalászásánál, a telel tetőkbe helyezésnél stb. és a szállításnál használatba jönnek. Ilyenek a különböző hálók, szákok s a távolabbi szállításra szolgáló lajtok. Bemutatja ezenkívül az illető tógazdaság a halak ellenségeit részben, a madárvilágból, részben az emlősök közül. A folyami halászatnál a Dunán szokásos fogó és szállító eszközök gyűjteményét a Szál testvérek halkereskedőczég mutatja be arányosan kisebbített modelleken, míg a Tiszán s főképp Szeged körül használatos halászati szerszámokat a szegedi halászok állítják ki. A halak, specziel a ponty fejlődésének szemlélhetővé tételére az országos hal. felügyelőség mutat be egy preparatum-sorozatot a ponty életének legelső félévéről. II. főcsoport. Földmivelési és növényi termények. (Főcsoportelnök: Cserháti Sándor, gazd. akad. tanár, főcsoportbiztos: Szilassy Zoltán, OMGE. szerkesztőtitkárja.) TerményJciállitds. (Csoportbiztos Rázső Imre, gazd. akad. s.-ta~nár.) Az eddig rendezett szükebbkörü vidéki kiállításokon, továbbá az 1896-iki ezredéves kiállításon is ez a csoport nem mutatott mást, mint egy csomó összehordott mindenféle gazdasági növény termékeit, kevés magyarázó adattal, ennek tulajdonítható a legtöbb terménykiállítás sikertelensége. E jelenséget tartva szem előtt, a terménykiállitás csoportbiztosai az anyag összegyűjtésénél s annak bemutatásánál arra törekedtek, hogy a terménykiállitást tanuságossá tegyék, e czélból bővebb magyarázat, jobban mondva leírás csatoltatott a bemutatott maggyüjteményekhez; e leírásban minden (közelebbi felvilágosítás megadatik a kiállított magvak termésviszonyairól s ezáltal meg van adva a szemlélőnek az összehasonlítások tételére egyedül alkalmas alap. Mint egyik igen fontos mezőgazdasági termény, a tengeri van részletesen bemutatva különböző tulajdonságai szerint csoportositva. Feltűnik ezek között az a tengerifajtagyüjtemény, mely a hazánkban általában termelt tengeriféléket foglalja magában. Csoportositva vannak e gyűjteményben a kemény és puhaszemü tengerifélék, elterjedettségük és használhatóságukra való tekintettel s a szükségelt termelési adatok feltüntetésével. Egy másik csoportban a hazai tengerifélék érési idejük szerint csoportositvák; azután 12 ismertebb tengerifélének csutka- és magaránya van bemutatva. A buza, rozs és zab részben kalászos állapotban, részben kicsépelve került bemutatásra, az árpakollekczió mint külön sörárpakiállitás van e csoport körében bemutatva. A búzánál egyik feltűnő jelenség leend a szemlélő előtt a vöröskalászu búzának nagy elterjedettsége, ami bizonyára arra indítja a gazdaközönséget, hogy a vöröskalászu buza jó tulajdonságairól fagy állóság, a megdülésnek és rozsdának a fehérkalászunáljobban ellentáll minél szélesebb körben meggyőződést szerezzen. Hasonlót mondhatunk a kopasz v. szálkátlan búzáról is, mely szintén számos helyről van bemutatva. A rozsnál nincs meg ez a változatosság, általános a közönséges hazai változat, noha képviselve vannak a mostanában elterjedést nyert nyugoti féleségek is, jeléül annak, hogy a féleségek különbözősége hazánkban is kezd tért hódítani magának. A mag jó minősége általánosnak mondható. Zabnál még mindig a mi közönséges zászlós zabunk van túlsúlyban, melynél bizony szembeszökő a terméshozamok alacsonysága egyrészt, másrészt pedig az a mostoha bánásmód, melyben a legtöbb helyen részesül s a mely egyik fontos oka a termések alacsony voltának. A többi miveleti növények csekély arányokban vannak bemutatva. E csoporttal szoros összefüggésben van az orsz. m. Tcir. növénytermelési kísérleti állomás gyűjteményes Iciállitása, melyek közül sok gazda figyelmébe ajánlható a buzanemesitési eljárás szemléltető bemutatása, valamint azon növények természetben bemutatott példányai, amelyek elterjesztésével, illetve megismertetésével a növénytermelési kísérleti állomás hozzájárult a mezőgazdasági termények jövedelmezőségének fokozásához. Ugyancsak a növénytermelési kísérleti állomás összeállításában található a különböző mütrágyafélék hatásának bemutatása is. Ez összeállításnál főleg az Alföldre terjedő kísérletek eredménye vétetett figyelembe, ami bizonyára hozzájárul a műtrágyázás alkalmazásának terjedéséhez, mert

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja. IX. Évfolyam. Budapest 1899. augusztus hó 26. 69. (823.) szám. 9 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyei

Részletesebben

KÖZTELEK, 1901. SZEPTEMBER HÖ14.72. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM.

KÖZTELEK, 1901. SZEPTEMBER HÖ14.72. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. szeptember hó 1. 70.-(1030.) í KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ás orazigoi

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 12. 91. (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 12. 91. (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VIII, évfolyam. Budapest, 1898 évi november hó 12. 91. (741.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. TERMÉrSTTÜDöMÁHYT. TÁÍ 8UÍAT * Az országos

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. X Évfolyam Budapest i900. május hó 12 38. (896. szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. ii erszágos

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 5, 2. (961.) szám. KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. ii.rysiülstl * f.

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 5, 2. (961.) szám. KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. ii.rysiülstl * f. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 5, 2. (961.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS ám MruáfOf magyar gazdaaigi gyesüleí tagjai togyw kapják.

Részletesebben

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13.

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 17. 40. (794.) szám. KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. X^gj

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. X^gj VII. évfolyam. Bndapest, 1897. évi jullus hó 10-én. 55. (601.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. X^gj At országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. XI. Évfolyam. Budapest, 1091. julius hó I >2. (1012.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton.! m a g 7 N «'(Mh SZETTÜDÍ

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenít miien szeriái és szoinmoi,

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenít miien szeriái és szoinmoi, VI. évfolyam. Budapest, 1896. évi október hó ián. SO. (521.) szánt. 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai' ingyen

Részletesebben

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre

Részletesebben

VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi szeptember hó 22-én 76 (622) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi szeptember hó 22-én 76 (622) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi szeptember hó 22-én 76 (622) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

A t. ez. földbirtokosok szíves figyelmébe ajánljuk e-lap 773-ik oldalán látható prospektusunkat.

A t. ez. földbirtokosok szíves figyelmébe ajánljuk e-lap 773-ik oldalán látható prospektusunkat. VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi május hó 29-én. 9) szám. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési dij: Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50

Részletesebben

VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi május hó 18. 40. (690.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET"

VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi május hó 18. 40. (690.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi május hó 18. 40. (690.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNY!. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MejdeM liblei szerdái és szombatos.

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MejdeM liblei szerdái és szombatos. VIII. évfolyam. Bndapest, 1898 éyi április hó { 35/(685.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ; - ' < v AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. As országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Medeleift miiáei szériái és szoimoa.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Medeleift miiáei szériái és szoimoa. YTTI. évfolyam. Budapest, 1898 évi január hó 22. 7. (657.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁCI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m

KÖZTELEK. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J  ^  W j í j f m VIII. évfolyam. Budapest, 1898 évi junius hó 1. 44. (694.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. á f ^ 1 * ^ x AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. \ # J " ^ " W j í j f m A* országos

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. márczius hó 15. 22. (776) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOSJLÖZLGjmi. J Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE.

Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Títt. évfolyam. Budapest, Í808 évi márczius hó 5. KÖZTELEK MA(}3> Az wrszágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Eg&M évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. X. Évfolyam Budapest 1900.augusztushó 1. 60. (918.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVJS Megjelenik minden szerdán és szombaton. KÖZLÖNYE, Az országos

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. X. Évfolyam. Budapest 1900 julius hó 7 53. (911.) s7ám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE^ AM vnnigoa m&gjttr gfaadasági *gj sülét tagjai toeywi

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 26, 8. (967.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén. i niágoa

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI; Dr. BÁLINT SÁNDOR KOLOZSVÁR, 1899. AZ EGYLET TULAJDONA. GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA. 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. X. Évfolyam Budapest 1900. november hő 21. 92 ó>50./ szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ai országos magyar

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. &.z országos

Részletesebben

XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN.

XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN. XII. évfolyam. 1897. Deczenfber 1. 12. szám Méhészeti Közlöny AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKKÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1 ÉN. A lap szellemi részét érdeklő közlemények a Méhészeti Közlöny" szerkesztőségéhez

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. MepM miiéi szerdái és szoimoi, Ülésnapok a Köztelken.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. MepM miiéi szerdái és szoimoi, Ülésnapok a Köztelken. IX. Évfolyam. Budapest 1899. november hő 18. 93. (847.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. KIK. ' \öp Ái országos m. gazdasági egyesület

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. X. Évfolyam Bndapest 1900. október h6 10 80, (938.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. Ax országol

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos. VIII. évfolyam. Budapest, l^s évi január hó 8. 3. (653.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

rtocazdas' Gl --~ FELELOS SZERKESZTO SZÉP LÁSZLO

rtocazdas' Gl --~ FELELOS SZERKESZTO SZÉP LÁSZLO )()(ill. 'vfofyam. 4. ucf.m. Kiskunf" gyháza, 1938. április h6 rtocazdas' Gl --~ W.3\:W~ N POKTATAS A GAZDASÁGI SZAKTANITOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE El fi ~li cllj: Egy,.,,. 1"- P " '

Részletesebben