KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. MeaeM lisiei szerdái és szoilatn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. MeaeM lisiei szerdái és szoilatn."

Átírás

1 IX. Évfolyam. Budapest szeptember hó! ( ) szám. K Ö Z T E L E K - KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. A* országog m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési áij: Egész érrs 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2frt50 kr. MeaeM lisiei szerdái és szoilatn. Szerkesztőség és kiadóhitatal: Bmlapelt (K8stel«k& 6lldl-*t SS. azási. Kéziratokat a szerkesztsség nem küld rnon. I. országos mezőgazdasági kiállítás Szegeden. Szeptember hő 3-án d. e. 10 órakor nyitja meg József föherczeg Ö császári és királyi Fensége a szegedi kiállítást, amely Magyarországon az első, országos jellegű mezőgazdasági kiállítás. Tulajdonképpen csak a jellege országos; a kiállításon bemutatott anyagok inkább Dél-Magyarország mezőgazdasági életének mai előrehaladottságáról fognak számot adni. Azonban, habár a mezőgazdasági termelés és állattenyésztés bemutatott produktumai inkább csak Dél-Magyarországra nézve jellemzők, a mezőgazdasági termelés és értékesítés segédeszközeinek bemutatásában az egész ország részt vesz. Ilyenformán a kiállítás egy országrész mezőgazdaságát reprezentálja, de a gazdálkodónak kezére járó segéderők, vállalkozások, szellemi és anyagi tényezők az ország minden részéből képviselve vannak ott. A kiállítás terve a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségéből indult ki; ez az első, nagyobb akczió, amely- nyersanyagelőállitás forrásait is. A közvetlen melés és állattenyésztés terén a tökéle- érintkezés folyamata váljék javára tesebbséghez való minden lépésnyi halamelés a mezőgazdasági termelésben gyökeredző dást rendkívül hálásan jutalmaz meg. minden vállalkozásnak; a jól értesültségböl Nagy jelentősége van annak, hogy itt a ugy a termelés, mint az értéke- mezőgazdasági kultura erőkifejtésének sítés vegye ki a maga hasznát. De is-fokozásármerjük szolgáló módokat és eszközö- meg egymást is, a személyes ket meglássák; hogy népének konzerva- érintkezés kapcsán származzanak át a tivizmusán réseket igyekezzünk törni s gazdaközönség gondolatai azokhoz, akik hogy viszont az ország érdeklődésébe, vezetnek s akik ekként helyes irányú bevezessük ezt a szép vidéket, melyet mozgalmakhoz szerezhetnek impressziókat, az agrárszoczializmus fötanyájául válasz- jó ötletekhez, egészséges eszmékhez tott ki. juthatnak: jöjjön létre az a ma még Mindazáltal, hogy a kiállítás tervéhez hiányzó gazdaközvélemény. s annak Szegeden való megtartásá- Ma, amikor a belterjesebb gazdálkodás hoz könnyen felismerhető közérdekű jelszóvá vált s a verseny a terme- szempontok fűződnek, a terv végrehajhoz lésben és a verseny az értékesítés terén lása sok nehézséggel járt. A kiállítás lidércz gyanánt nehezedik a gazdára, ma kulturális hivatását nálunk még nem a mezőgazdasági- élet vezetőinek úgyszólván méltányolják kellőleg, mert abban inkább kötelességük, hogy a tanulásnak csak a látványosság s a könnyen elmo- módját és alkalmát előkészítsék mindenütt sódó benyomások eszközeit vélik látni. ott, ahol lehet. De kötelességük saját tájékoztatásuk érdekében is keresni a nagyközönséggel Megkellett tehát nyerni a közvéleményt annak a felfogásnak, hogy ez a kiállítás igenis hivatást teljesíts az annak való érintkezést, mert a nemzetgazdaság javára szentelendő szellemi és anyagi érdekeit irányeszmék után megismerni áldozatok nyomni fognak a közhaszon nem lehet s mert a közgazdasági politika csakis ugy értheti meg feladatait, ha volt, mert ez első országos mezőgazda- mérlegén. Erre annál nagyobb szükség a mezőgazdasági élettel szoros közösségbe jut. morzsáiból épült, hiszen a szövetség sági kiállítás úgyszólván a közadakozás lyel a Szövetség a nyilvánosság terére lépett. A Szövetségnek czélja ezzel a Tanulni kell tehát a kiállításon a megalakulásának első évében nem rendelkezett azzal a vagyonnal, hogy egy kiállítással többféle. gazdának s tanulnia kell annak is, aki Az élet iskolájának rendszeresített megnyilatkozó egyéni érdekek és egyéni ilyen nagy és költséges vállalkozást önerejéből végrehajthatott volna. tanfolyamait akarja bevezetni ezzel a szükségletekből megismerni hivatott a kiállítással. Lássuk meg itt, mennyire közérdeket és. a közszükségletet. Ezek a Elismeréssel kell itt feljegyezni, hogy haladtunk, váljanak közkincscsé az újítások, tökéletesítések, találmányok és a Nem véletlenség, hogy elsőben is a közérdeklődés előzetes védelmében és czélok lebegtek a kiállítás tervezői előtt. az ügybuzgalom teljes czélt ért ott, ahol gyakorlati élet tapasztalatai. Ismerjük meg Szegedet keresték fel. Szeged természetes központja egy áldott országrésznek, sikerült, abban része van elsősorban segítségében nem részesült. Hogy a terv a szükségletek beszerzésének jó forrásait s ismerjék meg mások a termelés: a amely földjének termékenységével a ter- Darányi Ignácz földmivelésügyi minisz- Minden gazdasági Szükségleti czikk beszerzése Terményeink értékesítése végett forduljunk: bizalommal a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetéhez, Budapest, K, Alkotmány-u. 31. Mai (zárnunk 36 oldal.

2 1316 KOZ ralek, 1899 SZEPTEMBER HÓ SZAM. 9-IK EVEOLVÁ?.. ternek, a ki a lehetőség szerint adott anyagi és erkölcsi segítséget, pénzt és munkaerőt. Része van azután a sikerban az erkölcsi testületek és magánosok áldozatkészségének, mert végre is sikerült megtalálni azt a kört, a mely a kiállítás ügyét magáévá tette s érdekében áldozatokat hozott. De szellemiekben az áldozat oroszlánrészével azok járultak a közjó oltárához, a kik a kiállítást értelmileg szervezték s ehhez a feladathoz az ország elsőrendű szakférfiai fogtak kezet. A kiállítás végrehajtásában részt vettek a mezőgazdasági intézmények élén állók s a gazdasági szakoktatás legjelesebbjei, a kik meghozták a nagy munkaáldozatot, anélkül, hogy az után anyagi hasznot remélhettek volna. A nagyközönség a szegedi kiállításban az eszményért való önzetlen törekvés eredményeit látja. Ne lépje át senki kegyelet nélkül a gazdasági tanúságoknak épült ezt az első, országos csarnokot, melyet jelentőségéhez méltán az uralkodóháznak egy tagja avat fel s ad át szép rendeltetésének. Általános tudnivalók. A kiállítást az Országos Magyar Gazdasági Egyesütet, mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének Központja rendezi. Az egész rendezőség szervezete két részre tagolódik. Az adminisztráczió feladatát az igazgatóság vegezte a kiállítási iroda utján; ez intézte a végrehajtás összes technikai feladatait. Az igazgatóságban a kormány báró Málcomos Jeromos min. oszt. tanácsos, az OMGE. alelnöke : Bujanovics Sándor és igazgatója: Forster Géza által, Szeged sz. kir. város pedig Lichtenberg Mór gazd. egyleti alelnök és László Gyula h. polgármester által volt képviselve. A kiállítási irodának élén BubineJc Gyula igazgatósági tag, a szövetség titkárja állott, aki az összes végrehajtási munkálatokat intézte. Kezére járt s részben önálló feladatot talált a T Á R C Z A. Szeged népe. Van Szegednek egy látványossága, amely nincsen felvéve a kiállítás programmjába, pedig aranyat érő különlegessége a magyar Alföldnek. Ez a különlegesség a szegedi-nép. Ma már elmosódnak a nép karakterének egyszerű, de éles szinei az idegenforgalom mozgalmas képében. Ma már látni itt siető, a dolgokat kicsinylő vagy túlságosan megbámuló embereket. A kiállítás korzóján Déliiiagyarországnak a Felvidék tapossa le a sarkát j Erdély karonfogva jár a Dunántullal. Köcsögös urak törnek utat, akik magukkal hozták a főváros izgalmait s magukkal hozták az emberek azt a fájó, nyugtalánitó arczkifejezést, amely a létküzdelem moslohaságaira emlékeztet. Ma egy hete még nem igy volt. Nagy társaság hullámzott már akkor is a kiállítás korzóján, de ez a hullámzás olyan volt, mint buzatengeré, ahol a kalászok a széláramlat hatása alatt szelíden hozzásimulnak az előlállókhoz, anélkül, hogy egymást megelőzni igyekeznének. Nyugodt, lassú ütemben folyt a, séta; idegen szem is ráismert a nagy tömegben az egyforma vérmérséklettel!s egyforma idegzettel dolgozó emberekre. A méltóságteljes, lassú mozgás az őstermeléssel foglalkozó nép szokása. Nincs oka a sietségre, nincs gyorsabb útja mint másnak, kiállításnál az OMGE. egész tisztikara. Az adminisztráczió körébe tartozó minden ügyben a kiállítási iroda intézkedik. Ilyenek: az elszállásolás, jegyek és jelvények kiadása, szállítási ügyek, ünnepélyek, mindennemű reklamálások és panaszok. A kiállítás egyes csoportjait erre alakultad hoc bizottságok szervezték. Ötfőcsoportkeretében összesen 24 csoportbizottság működött, amelynek élén a csoportelnök s az előadók állottak. A csoportok kiállítási anyagának beszerzése s szakszerű egybeállítása felől a csoportbiztosoknak kellett gondoskodni. Felvilágosítást adni tehát az egyes szakcsoportokra vonatkozó ügyekben az illető csoportbiztos hivatott. A kiállított tárgyak elbírálására külön bíráló bizottságokat szerveztek, amelyek a bírálatot már a kiállítás megnyitása előtt megejtették és az eredményt ma már a látogatók kifüggesztett táblákon olvashatják. Napirend. A kiállítás szeptember 3-ától 10 jg tart, tehát nyolcz napig. Kívánatos volna ennek a határidőnek a meghosszabbítása, hogy a kevésbé tájékozott, távolabb fekvő vidékek gazdaközönségének érdeklődése is időközben felhivatván a kiállításra, annak megtekintésére alkalma legyen. A véglegesen megállapított napirend a következő. Szeptember 3-án: Délelőtt 10 órakor a kiállítás ünnepélyes megnyitása Ö cs. ős kir. Fensége József főherczeg ur, a védnök által. Délután 2 órakor kiállítási lóverseny, este 8 órakor a védnök tiszteletére müvész-estély a színházban. Este a kiállítási terület fényes kivilágítása villanyfénynyel és 20,000, lampionnal. Szeptember 4-én: Reggel 9 órakor V. országos gazdasági kongresszus a városháza nagytermében. Déli 12 órakor : Délvidéki földmivelők egyesületének közgyűlése. Országos méhészeti kongresszus az ujszegedi vigadó táncztermében. Este 8 órakor a színházban müvész-estély. Szeptember 5-én: V. orsz. gazdasági kongresszus. Orsz. méhészeti kongresszus. I. orsz. halászati kongresszus a városháza kis tanácstermében. Délután 5 órakor vívóakadémia az ujszegedi vigadóban, este tűzi játék a kiállítás területén. aczélozott idegzete a sorrendbe szó nélkül belenyugszik. A fővárosi nép mozgásának már látása is fárasztó. Azok a szegények, a kik a gépek zakatolása mellett töltik le életüket, a munka terén vivott nehéz verseryt átviszik a szórakozás terére is. Türelmetlenek, mindenkit megelőzni szeretnének, gyorsán eltelni akarók. Csúf az ember nagyon, ha túlságosan czivilizálódott, csúf akkor is, ha vad ; az olyan ember a szép, mint a szögedi. Soha annyi mosolygó arczot nem láttam, mint a mult vasárnapi korzón. Lassú, szakgatott társalgás, mosolygó beleegyezés. Óh, be szép látvány is, mikor a nagy tömeg nevet. Az a csendes derültség, a mely a szemekből kisugárzik, biztosabb tanúsága a nyugodt exisztencziáknak minden statisztikai bizonyítéknál. Még a vén nénikék is olyan bájosak tudnak lenni, a mikor vékony ránczozott ajkaikat fel-felrántja a jóízű, kellemes szemlélődés hangulata. Az egymásban való gyönyörködésnél nincs áldottabb állapot a világon; S ez a néptömeg tud még gyönyörködni a sajáí arczulatján is. Van is mit! Szegeden szép rózsahajtások Szeptember 6-án : Orsz. méhészeti kongreszszus, délután 5 órakor : a tűzoltóság gyakorlata, este a kiállítási terület fényes kivilágítása 20,000 lampionnal. Szeptember 7-én : Délután 4 órakor kerékpár-verseny. Délután 5 órakor a polgári dalárda hangversenye a kiállítás területén, este léggömb-föleresztés és kivilágítás villanyfőn yny el. Szeptember 8-án : I. orsz. szőlőszeti és borászati kongresszus és kirándulások. Délután 2 órakor díjugratás, lovasjáték, ügető-verseny a lóversenytéren. Este népies műkedvelői előadás a vigadó táncztermében és tűzijáték a kiállítás területén. Szeptember 9-én : 9 órakor gazdasági tanítók kongresszusa az ujszegedi vigadóban. I. orsz. szőlőszeti és borászati kongresszus ős kirándulások. Délután 5 órakor a Szegedi dalárda" hangversenye, este teljes kivilágítás villanyfénynyel és 20,000 lampionnal a kiállítás területén. Szeptember 10 én: I. orsz. szőlőszeti és borászati kongresszus és kirándulások. Délután népünnepély és cseléddijazás a kiállítás területén Délután 3 órakor regatta a Tiszán. Este kiállítási nép-bál,, este 6 órakor kiállítási sorsjáték húzása, este 8 órakor tűzijáték. A kiállítás területén délután 4 7 óráig este 9 12 óráig naponta sétahangversenyek tartatnak. Kedvezményes utazás, elszállásolás, belépőjegy ele. Vasúti díjkedvezményekben a kiállítás kapcsán rendezendő kongresszusok tagjai és a csoportos látogatók (egy állomásról elinduló legalább 20 tagból álló csoport) részesülnek. Kedvezmény a csoportos látogatók számára: A m. Jcir. államvasutak vonalain Ill-ad osztályú jegygyei Il-od osztályon, Ill-ad osztályú féljegygyel III. osztályon utazhatnak. Az arad-csanádi vonalon az Szegedig megváltott jegy ingyen visszautazásra jogosít. A déli vaspályatársaságnál Il-od osztályú jegygyei Ill-ad osztályban, I-ső oszt. jegy gyei II-od osztályban lehet utazni s ezen jegyek a visszautazásra is jogosítanak. A kongresszusi tagok számára: a m. kir. államvasutak vonalain Ill-ad illetve Il-od oszt. jegyekkel Il-od, illetve első osztályon és fél Ill-ad oszt. jegygyei Ill-ad osztályon lehet utazni; az arad-csanádi vonalon a Szegedig nyozott arcza nem piros-pozsgás, egészsége aczélos szemeinek ragyogásában tör utat. Munkásembernek kincset ér egy-egy ilyen vadvirág, gourman azt mondja reájuk, hogy sok a húsból. Pedig a menyecske ezzel sokkal sem éri be; négy-öt szoknyával tódít a természet bőkezűségén. Ha a mázsáló impreszszionista volna, felfuttatná mutatóját ijedtében az utolsó numerusig, mikor a szoknyaerdő termetes faóriásaira esne tekintete. De aztán megnyugvással fedezné fel, hogy nem: a természetnek még sincsenek ilyen szörnyű gondolatai. Ez az asszony-anyag pompásan meg van alkotva annak, akit illet. A földnek ős a föld mivelőjének. Az asszony ellátja mind a kettőt, munkaereje, kedélye ennek is, annak is győzi igényét s emellett karjai között apró honpolgárokat is nevel, akikből a tagbaszakadt, hetyke szegedi legények alakja bontakozik ki. Ez a nép jókedvű. Felséges adomány a kedély a népek Szivében^ mert a jókedv s kis igény együtt jár, ezeknek pedig a megelégedettség édes testvére. Csakugyan az aszszonynép egyszerű; jómóduságának nyomai nem költözködnek át czifra kalapokba. Óh, az a kalap a czivilizácziónak legcsufabb eszköze vannak; rugékonyak, vidorak, tartósak, igazi és sokszor csak arra jó, hogy takarja a szégyent, vadrózsák. A szegedi leány legszebb gyümölcse vagy a nyomorúságot. ennek a termékeny rónának, de nem csemegeszámba Itt a jómódú polgárleány is fedetlen megy. A természetnek nem voltak fővel jelenik meg Isten szabad ege alatt. Haj- pikáns ötletei, mikor ezt a típust megalkotta. fonadékaik nincsenek gúzsba szorítva, hanem «Húsos középtermet, dologra izmosodott derékkal szabadon leeresztve verdesik a széles csipőt. és karokkal; markirt arczvonások, erősen Szép szokás a leeresztett hajviselet nagyon s kifejlődött orr- ős állcsontokkal; naptól beara- annál szebb, minéí feljebb vonul a jómódú-

3 SZA1W. 9-ik ÉVFOLYAM vátott menetjegy a visszautazásra is jogosít; a déli vasutaknál a Ill-ad osztályon fél Ill-ad oszt. jegygyei, Il-od és I ső osztályon Ill-ad és Ill-dik oszt. jegygyei lehet utazni. A visszautazásra jogosító jegyek a kiállítási irodánál lebélyegeztetendűk. Ugy a kongresszusi tagok, mint a csoportos kirándulók különvonatot vehetnek igénybe, mely alkalommal kilométerenként 2 frt 40 kr. számíttatik a különvonat dijaként, ez esetben az utazók száma korlátolatlan. Szállásokról a látogatók számára előzetes bejelentések alapján a kiállítási iroda gondoskodott, az elszállásoló bizottság utján. A szegedi két pályaudvaron elszállásoló bizottság áll fent, amelytől a megérkezők a lakás jegyeket azonnal átvehetik. Belépő-jegy, a megnyitás napján 50 kr. Napi belépőjegy 30 kr. Idényjegy 1 frt 50 kr. Megnyitás napján a kongresszusi tagoknak is váltaniok kell belépő jegyet. A kiállítók a rendező- és bíráló bizottsági tagok szabad belépőjegyet kapnak. A kiállítás beosztása. nyitja, borászati és szölösztti, halászati, kertészeti s végül az élőállat kiállítás. A bejárattól illetve főúttól baloldalt fekszenek'a Köztelek lap sátora, a mezőgazdasági és háziipari, a baromfi- és eb-, a tejgazdasági, a méhészeti és végül a aép-kiállitás. Bár a kiállítási csoportokat magukban foglaló épületek ebben a sorrendben következnek, mi mégis az egyes csoportokat szakszerű beosztásuk sorrendjében fogjuk ismertetni. Élőállatok és állati termékek kiállítása. (Főcsoportelnök Tormay Béla min. tanácsos, főcsop.- biztos Jeszenszky Pál, OMGE. titkár.) ló, 700 darab sertés, 2500 darab különféle baromfi, 140 darab eb és körülbelül 60 méhcsalád. A szegedi kiállítás leggazdagabb és legszebb részét az állatkiállitás képezi. Nemcsak Természetes, hogy a magyar fajta a vidéken, de még a fővárosban sem volt még szarvasmarha a túlnyomó, vajha ez a kiállítás a szegedihez hasonló gazdag állatkiállitás. hozzájárulna még nagyobb mértékben az alföldi gazdáknak a magyar marha nemesítésére Mert az ezredéves kiállításon nagyobbszámu és egészbenvéve értékesebb állatok voltak kiállítva, azonban ott az egész ország volt képviselve, mig Szegeden majdnem ugyanakkora számú állattal jóformán csak az Alföld szerepel, bár elszórtan az állatkiállitás minden csoportjában vannak az ország egyéb részéből is tenyészállatok. A rendezőségnek a kiállítás ezen részénél a legnagyobb nehézségekkel kellett megküzdenie különösebben azért is, mert A szarvasmarhakiállitás a temesvári országúton felállított 9 darab 48 méter hosszú istállóban és a szabad ég alatt emelt 19 darab 24 öles karámban van elhelyezve. A lovaknak a ligeti játszótéren 4 istállójuk van, a juhoknak és sertéseknek pedig egy-egy, Egészen külön vannak a baromfiak, a halak, a méhek és az ebek, mely Magyarországon e nemben az első kiállítás. Az állatkiállitás impozáns méreteit legjobban mutatja a kiállított állatok nagyszáma. Ki van állítva 706 drb alföldi jellegű magyar marha, 90 db erdélyi jellegű magyar marha, 500-on felül nyugati faj (a szarvasmarha, 410 darab és tenyésztésének kiterjesztésére irányuló s ujabban örvendetesen tapasztalt törekvéséhez. Baromfikiállitás. (Csoportelnök: gróf Ttlelci Józsefné, cs. biztos : Erébíay Emil, állatteny. felügyelő.) Az ország egy részén sém bir a baromfitenyésztés oly kiváló jelentőséggel, mint éppen az Alföldön, amely a baromfitenyésztésnek üzé- A kiállítás az Erzsébet-királyné ligetben foglal helyet. Főbejárat gyanánt a hídfővel szemben felállított diadalkapu szolgál. Kocsiközlekedés nincs megengedve. Az egyes csoportok elhelyezését az alábbi helyszínrajz tünteti fel. Mint az ábrából láthatni, rögtön a bejáratnál jobb- és balkéz felől emelkedik a földmivelési és növényi termények gyűjteményes kiállításait magában foglaló négyjpavillon. A cso- igen sok kiállító különösen gazdasági sére mintegy predesztinálva van s amely országrész tényleg ma legnagyobb mértékben egyesületek sokkal több állatot hoztak föl, mint amennyit bejelentettek s e miatt táplálja baromfikivitelünket. az elhelyezés igen nehéz volt s több Eddigi baromfikiállitásaink rendszerint tulajdonképpen fajbaromfikiállitások voltak s helyen az állatokat jobban össze kellett zsúfolni, mint kellene. Ez egyébként a kiállítás legkevésbé tükröztették vissza az ország vagy iránti érdeklődést is mutatja, mely állattenyésztésünk emelésére nagy befolyással lesz, mert portok ezután az elhelyezés sorrendje szerint az illető vidék baromfitenyészetének állapotát. így következnek: Jobbkéz felől esnek a kiállítási iroda, a tanügyi kiállítás, a diszpavillon, sporttenyésztést, mintsem a köztenyésztést ka- Az eddigi baromfikiállitások tehát inkább a hiába a tenyésztőnek sok jő tenyészállatot kell ismernie, hogy jó tenyésztői szemet szerezzen. amelyben József főherczeg a kiállítást megrolták fel. Hogy az ily sportbaromfimállitásokból az országnak kevés haszna van, igazolja ság fokozatain, mert az azt jelenti, hogy a találhatnánk. Pedig értékes erényei nem a ama körülmény, hogy az ismétlődő baromfikiállitások daczára a külföld külömböző fajtái nálunk < nép konzervativizmusa nem hódol meg a czivilizáczió világvárosi, duzzadt emlőiből nemzetközi kultura czifra keritőinek rábeszélése előtt. szabad természet ölén. tyukfajtával az edzettség és gyors fejlődés te- táplálkoznak, hanem ott fejlődnek maguktól a elterjedni nem birtak, mert azok a magyar A szegedi nép konzervatív hajlamú; az A szabad természet az emberek legjobb kintetében a versenyt kiállani képtelenek. Hogy itt még az uriosztály is. Ennek a tulajdonságnak örülni lehet: ez a kemény védőburokja hatását semmiféle emberi intézménynyel nem legyen, ez olyképp volt elérhető, hogy;a köz- nevelő dajkája, [helyettesíteni ennek áldott a szegedi baromfikiállitásnak ne sportjellege a magyarság gyöngyének. Gyöngyszemeket lehet. tenyésztésre alkalmas baromfianyaggal bíró takar itt a hajadonok vállfüzője s a polgártársak lajbija, itt még hamisítatlan magyarok kívánjon neki mást, mint egy-egy talpalatnyi Aki boldoggá akarja tenni a népet, ne tenyésztők nagyszámban bevonattak a kiállításba. Tekintettel az itt összehalmozott gazdag anyagra, laknak. helyet a földmivelői foglalkozás terén. Boldog, a földmivelésügyi miniszter, aki a baromfiköztenyésztés emelésére évenkint nagy összeget Ha Szegedtől megkérdeznék, miben bírja nyugodt exisztencziák a földön épülnek, ezen kincseit, nem termékeny rónáira, hanem népének szelid vidor arczára, izmos karjaira kellene anyaföldön. a sokszor bevádolt, de mégis pótolhatlan áldoz s különösen alkalmas himnemü tenyészanyag kiosztásával az ország egész baromfiállományának gyors átalakítását sikeresen segité elő s e czélból évenkint nagyszámú him- rámutatnia; s ha megkérdeznek, ez a derék Gyönyörű hivatás, csak egy fűszállal is anyag miben birja konzerváltságának titkát, fel többet növeszteni azon a lépésnyi téren, mely nemü fajbaromfit vásároltat össze, elrendelte, kellene mutatnia a csillagos egekre, azután le a földmivelő munkásságának egyedüli jutalmas amelyből számára a boldogságnak kincsekért hogy a f. évi őszi bevásárlásokat szakközegei a termékeny földre, a buzatengerekre, illatos a szegedi baromfikiállitáson eszközöljék. legelőkre, gyümölcsfa-ligetekre ; ezekből meríti elő nem varázsolható forrásai fakadnak. S ne ösztönét a szorgalom s jóigyekezet, a vagyon legyen más eredmény, minthogy az okulás A kiállításon mintegy 2500 különféle baromfi van bemutatva. A tyúkok között a megszerzésének törekvése s megbecsülésének nyomain egy füszálall, egy buza kalászszal több erénye, a földhöz is hagyományaihoz való teremjen ezután, a szegedi kiállítás máris Langshan, Plimuth és a Bráhmák vannak ragaszkodás, ezeken alapulnak az egyének nagyszerű czélt ér el. gazdagon képviselve, a keresztezések között pedig ezeknek a fajtáknak magyarral való ke- szerény, de mégis nyugodt exisztencziái, ezeken Kívánjuk ezt az eredményt s rajta Isten épül fel a faj- és hazaszeretet szent érzése. áldását ennek a magyar vidéknek; bennünket resztezése érdemli meg a köztenyésztés szempontjából a kiváló figyelmet. Itt agrárocszágban vagyunk. pedig, akik közétek jöttünk jóindulattal, hazafias Agrárország lakóit figyelje meg mindenki, törekvésekkel: fogadjatok szívesen, édestestvéreink, Szeged derék népe! B. B. kacsák csoportja, melyekben különösen a föld- Gazdag az emdeni ludak és a pekingi aki csak teheti; Ez a nép méltó erre. Értékesebb népanyagot,, mint ez, keresve sem mives-iskolák baromfitelepei exczellálnak. A ütiztelelc" köz- és mezőgazdasági lap, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye, a sseg-edi kiállításon k ü l ö n sátort állított fel, "SEa hol a kiadóhivatal képviselője it"-n Ugyanott az OM&E." és a KÖZTELEK" könyvkiadó vállalatának kiadványai kaphatók.

4 13Í8 KÖZTELEK, 1899 SZEPTEMBER HO SZAM. 9-1K VFOL\AM. A baromfikiállitást a galamb, díszmadár, nyúl, leölt baromfi és az eszközök kiállítása rekeszti be. A kiállítás kapcsán Igaliné Karnász Olga bemutatja gyakorlatilag a Boulliczeféle tojásköltőgépeket és a La Comprenire-íéle tömőgépeket. Halászati kiállítás. (Rendezi: Landgráf János, halászati felügyelő.) tulajdonában levő tavakat s a tógazdaságokat. Az első a tulajdonképpeni ősi foglalkozás, ezt, támadja meg gyökerében a folyamszabályozás, elvágva töltéseivel a tízezer meg százezer holdakat tevő ivó- és tápláléktermő helyeket s ennek ujabbi föllendülésére irányul a törvénynek halászati társulatok alakítását kimondó intézkedése. Az országos halászati felügyelőség által kiállított térképen látni lehet, mely folyóinkon, illetve nyílt vizeinken alakultak már meg ezek a társulatok, hol van az alakulás folyamatban s igy hol lehet arról beszélni, hogy a hal felismert s gondozásba részesített nemzeti vagyon s nem közpréda. Fel vannnak ezen a térképen tüntetve a tógazdaságok is, ilyen körülbelül 30 van hazánkban s összes kiterjedésben 5000 hold körüli területet borítanak. A tógazdaságokban ikra állapotjától kezdve mind addig, míg csak piaczra nem kerül 3 éves korban a legnagyobb gondozás tárgyát képezi a hal. Az egyes tavakba csak az egyugyanazon fajbeli és* korbeli halakat helyezik be s holdanként csak meghatározott számmal, hogy egyenlő erővel álljanak egymással szemben a táplálék keresésnél s táplálék mindegyiknek bőven jusson. így lehet azután elérni azt, hogy egy kat. hold kg., sőt gyakran még több halhúst is produkál. Az akváriumokban ugy folyóbeli, mint tógazdaságbeli halak is lesznek kiállítva s igy meglehet az összehasonlítást tenni, hogy kiváltképp a ponty mennyire megnemesedett a tóbani gondozás által. Tógazdaságok megjelennek : a gróf Karátsony-féle Ez az őstermelés, mely hajdanta oly Temes-Topolyáról és pedig 1, 2, mesés bőségü aratással fizetett azoknak, akik 3 éves ponyt és aranyczompó ivadékkal. Itt tulajdonképpen nem is -vetettek, a kultura térfoglalásával a haltenyésztést mintegy 200 holdnyi területen éppen ugy mint mindenütt másutt, rizstemeléssel kapcsolatban űzik s ezért a hazánkban is nagyot hanyatlott. Az erős hanyatlás fősuly a sekélyebb vizeket igénylő 1, 2 éves szükségessé tette, hogy a halászat vé- ivadékra van helyezve, melyeket azután nem delmet találjon a létét megtámadó viszonyokkal fogyasztásra, hanem mint hizlalásra szánt szemben, s törvényhozásunk az XIX. t.-czikkben körvonal ózta a védelem módozatait, amelyek alkalmazásának mint most, ugy a jövőben anyagot hoznak forgalomba. Továbbá Gorchus Béla simontornyai (Tolnám, gr. Wimpfen-féle birtok) s czikolai (Fejérm. gr. Zichy-féle uradalom) is államgondot kell képezni. tógazdasága 1, 2, 3 éves ponty és Amint a kiállításon bemutatottakból is kitótszik, süllővel. A tavak ezen tógazdaságban javarészt a halászatnak két nagy ágát lehet mesterségesen létesittéttek," összes kiterjedé- megkülönböztetni, 1. a nyilt vizeken, 2. a zárt sűk mintegy 440 hold. Végül őrgrófpallavicini vizeken űzött halászatot. Az előbbi felöleli mindszent-algyői 487 hold területet felölelő folyóinkat s nagyobb kiterjedésű tavainkat, tógazdasága 1, 2, 3 éves ponty ivadékkal. A az utóbbi a kisebb egy birtokos tenyésztés a Leveleny-pusztai müréttel áll kapcsolatban. A topolyai tógazdaság a termelt halakon kívül bemutatja azokat az eszközöket, a melyek a tavak lehalászásánál, a telel tetőkbe helyezésnél stb. és a szállításnál használatba jönnek. Ilyenek a különböző hálók, szákok s a távolabbi szállításra szolgáló lajtok. Bemutatja ezenkívül az illető tógazdaság a halak ellenségeit részben, a madárvilágból, részben az emlősök közül. A folyami halászatnál a Dunán szokásos fogó és szállító eszközök gyűjteményét a Szál testvérek halkereskedőczég mutatja be arányosan kisebbített modelleken, míg a Tiszán s főképp Szeged körül használatos halászati szerszámokat a szegedi halászok állítják ki. A halak, specziel a ponty fejlődésének szemlélhetővé tételére az országos hal. felügyelőség mutat be egy preparatum-sorozatot a ponty életének legelső félévéről. II. főcsoport. Földmivelési és növényi termények. (Főcsoportelnök: Cserháti Sándor, gazd. akad. tanár, főcsoportbiztos: Szilassy Zoltán, OMGE. szerkesztőtitkárja.) TerményJciállitds. (Csoportbiztos Rázső Imre, gazd. akad. s.-ta~nár.) Az eddig rendezett szükebbkörü vidéki kiállításokon, továbbá az 1896-iki ezredéves kiállításon is ez a csoport nem mutatott mást, mint egy csomó összehordott mindenféle gazdasági növény termékeit, kevés magyarázó adattal, ennek tulajdonítható a legtöbb terménykiállítás sikertelensége. E jelenséget tartva szem előtt, a terménykiállitás csoportbiztosai az anyag összegyűjtésénél s annak bemutatásánál arra törekedtek, hogy a terménykiállitást tanuságossá tegyék, e czélból bővebb magyarázat, jobban mondva leírás csatoltatott a bemutatott maggyüjteményekhez; e leírásban minden (közelebbi felvilágosítás megadatik a kiállított magvak termésviszonyairól s ezáltal meg van adva a szemlélőnek az összehasonlítások tételére egyedül alkalmas alap. Mint egyik igen fontos mezőgazdasági termény, a tengeri van részletesen bemutatva különböző tulajdonságai szerint csoportositva. Feltűnik ezek között az a tengerifajtagyüjtemény, mely a hazánkban általában termelt tengeriféléket foglalja magában. Csoportositva vannak e gyűjteményben a kemény és puhaszemü tengerifélék, elterjedettségük és használhatóságukra való tekintettel s a szükségelt termelési adatok feltüntetésével. Egy másik csoportban a hazai tengerifélék érési idejük szerint csoportositvák; azután 12 ismertebb tengerifélének csutka- és magaránya van bemutatva. A buza, rozs és zab részben kalászos állapotban, részben kicsépelve került bemutatásra, az árpakollekczió mint külön sörárpakiállitás van e csoport körében bemutatva. A búzánál egyik feltűnő jelenség leend a szemlélő előtt a vöröskalászu búzának nagy elterjedettsége, ami bizonyára arra indítja a gazdaközönséget, hogy a vöröskalászu buza jó tulajdonságairól fagy állóság, a megdülésnek és rozsdának a fehérkalászunáljobban ellentáll minél szélesebb körben meggyőződést szerezzen. Hasonlót mondhatunk a kopasz v. szálkátlan búzáról is, mely szintén számos helyről van bemutatva. A rozsnál nincs meg ez a változatosság, általános a közönséges hazai változat, noha képviselve vannak a mostanában elterjedést nyert nyugoti féleségek is, jeléül annak, hogy a féleségek különbözősége hazánkban is kezd tért hódítani magának. A mag jó minősége általánosnak mondható. Zabnál még mindig a mi közönséges zászlós zabunk van túlsúlyban, melynél bizony szembeszökő a terméshozamok alacsonysága egyrészt, másrészt pedig az a mostoha bánásmód, melyben a legtöbb helyen részesül s a mely egyik fontos oka a termések alacsony voltának. A többi miveleti növények csekély arányokban vannak bemutatva. E csoporttal szoros összefüggésben van az orsz. m. Tcir. növénytermelési kísérleti állomás gyűjteményes Iciállitása, melyek közül sok gazda figyelmébe ajánlható a buzanemesitési eljárás szemléltető bemutatása, valamint azon növények természetben bemutatott példányai, amelyek elterjesztésével, illetve megismertetésével a növénytermelési kísérleti állomás hozzájárult a mezőgazdasági termények jövedelmezőségének fokozásához. Ugyancsak a növénytermelési kísérleti állomás összeállításában található a különböző mütrágyafélék hatásának bemutatása is. Ez összeállításnál főleg az Alföldre terjedő kísérletek eredménye vétetett figyelembe, ami bizonyára hozzájárul a műtrágyázás alkalmazásának terjedéséhez, mert

5 SZÁM. 9-íK ÉVFOLYAM. KOZTgLEK, SZEPTEMBER HO bizonyos dolog, hogy azok alkalmazása még az alföldi vármegyék viszonyai között is jőve delmező, A terménykiállitás nagyjában közölt állapota remélni engedik, hogy azt nemcsak látni, de sokat fognak tanulni is a magyar gazdák. Gyűjteményes kiállítások. (Csoportbiztos Szilassy Zoltán.) A gyűjteményes kiállítások rendezésénél az a czél lebegett a rendező-bizottság előtt, hogy azok a nagyobb uradalmak, amelyek termelése sokoldalú, kiállítási tárgyaikkal az egyes csoportokba elszórva ne legyenek, hanem egységes képben mutathassák be működésüket és ennek eredményét; másrészről pedig a gazdasági egyesületeknek alkalmuk legyen működésük területének gazdasági viszonyait szintén egységes képben bemutatni. Ezáltal az egyes vidékek termelése között az összehasonlítás könnyen megtehető legyen és a kiállítás látogatói igazi haszonnal tanulmányozhassák a kiállítást. Ezeknél a gyűjteményes kiállításoknál főelvet képezett az, hogy valóban hűen tükrözze vissza az Alföld mezőgazdaságának képét, anélkül, hogy a mezőgazdasági terménykiállításoknak szokott egyhangúságával birjon. Bátran mondhatjuk, hogy a kiállításnak legszebb, legsikerültebb és legtanulságosabb részei közé tartoznak e gyűjteményes kiállítások. Mindjárt a főbejáró mellett jobbról és balról két-két, összesen négy 48 méter hosszú vízhatlan ponyvával födött egyszerű deszkacsarnokban foglalnak helyet a gyűjteményes kiállítások a termények kiállításával kapcsolatban. Képviselve van ott az Alföld valamennyi vérmegyéjének gazdasági egyesülete, az alföldi tekintélyesebb uradalmak és gazdaságok. A kép mely elénk tárul valóban megragadó. Az egyszerű deszkacsarnok belseje a kellemes változatossággal valóságos nagy kiállítás diszét mutatja, melyet nem mesterséges szövetdiszek adnak, hanem a gazdasági termények ügyes felhasználása emel. Igy Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegyének gazdasági egyesületének fülkéje belülről zöld náddal egy magas nádhunyhótalkot, amelynek tetejéről buzakalászból font koszorúk és helyenkint felaggatott különböző díszes aratókoszoruk lógnak, barátságos és díszes csarnokká alakítván azt. József főherczeg Ö fensége uradalmainak kiállításában a nemesitett alcsuthi tengericsövekből készített koszorúk képezik a díszt. Darányi Ignácz földmivelési miniszter gyűjteményes kiállítása Lechner Ödön műépítész által valódi zsenialitással tervezett stilizált miskolczi szűrt képez, példájául annak, hogy a magyar népies művészet oly dus forrással bir, melyetbármi czélra fellehet használni, csak kellő szeretettel és értelemmel kell Ami már most a kiállított anyagot illeti, arra nézve a legnagyobb elismeréssel emelhetjük ki, hogy a gyűjteményes kiállításokhoz fűzött várakozásoknak teljesen megfelelnek. Az Alföld mezőgazdaságának ily teljes képét még sehol sem láthattuk. A gyűjteményes kiállítások mutatják legjobban, hogy az AlföTH mezőgazdaságának nagyságát nemcsak a kitűnő talaja alkotja, hanem az a nagy gazdasági intelligenczia és szorgalom is, melylyel az alföldi gazdák ma már birnak. Mert olyan eredményeket, aminőket József főherczeg, Csekonics gróf, Pallavicini őrgróf, San Marco herczegné uradalmai, továbbá az alföldi vármegyék gazdasági egyesületeinek kiállításában feltüntetett kisgazdák termelésénél kivétel nélkül láthatunk, csakis magas gazdasági intelligenczia és kellő szorgalom mellett érhetők el. A gyűjteményes kiállítások igazolják legjobban a gazdasági egyesületek országos szövetségének a szegedi kiállítás rendezésére^ irányult törekvését. Most láthatjuk legjobban, hogy bizony az Alföld mezőgazdaságát még ma sem ismertük eléggé és igy emelésének eszközeit sem találhatták meg egészen. A szegedi kiállítás egy igen nagy lépéssel visz előre bennünket ezen a téren és teljesen le fogja szerelni azokat, akik e kiállítás rendezését haszonnélkülinek igyekeztek feltüntetni. A gyűjteményes kiállítások oly gazdag anyagot foglalnak magokban, hogy azt még csak futólagosan is leirni a megnyitás előtt lehetetlen. Nem is kíséreljük meg azt. Most minden gazdát annak megtekintésére és tanulmányozására buzdítunk, megvagyunk győződve arról, hogy a tanulmányozás mindenkinek nemcsak hasznos lesz, hanem valódi élvezetet is fog okozni. Dohánytermelési kiállítás. (Csoportbiztos Eerpely Kálmán gazd. tanintézeti igazgató) A dohánytermelési kiállítást a m. kir. dohánytermelési kísérleti állomás és a m. kir. dohányjövedék központi igazgatósága rendezte. A kísérleti állomás a fősúlyt a hazai dohányok javítását czélzó kérdésekre, a dohányjövedék pedig az Alföld jellegzetes dohányainak bemutatására fektette. I. A kísérleti állomás rendeltetésének és czéljának megfelelően bemutatta: 1. A külföld főbb dohánytipusainak levélalakjait, úgymint: a szivartakarónak kiválóan alkalmas Big Frederika szivarbél czéljainak megfelelő Flanagan és Ganéla amerikai dohányok, a finom czigarettát adó török ghiubek, samson, purzicsán és herczegovinai dohányok leveleit. 2. A kísérleti állomás telepén termesztett, teljesen kikészített török dohányleveleket, melyek ugy színüknél, mint egyéb tulajdonságaiknál fogva reményt nyújtanak arra, hogy hazánkban a török dohányt megközelítő anyagot sikerülni fog előállítani. A török dohány kezelése a Maczedóniában divó eljáráshoz teljesen hasonló volt, mely az árnyékban és napon való váltakozó szárításból áll. 3. A főbb hazai s külföldi dohányoknak teljesen kifejlődött példányait szárított alakban nagy kartonokra felragasztva. Ezen tanulmány czélja bemutatni a magyar dohányok fejlődési hibáit, szemben a jelesebb külföldi féleségekkel. A nagylevelü magyar dohányok főbb hibái, hogy egy-egy tövön kevés a levelek száma, legkedvezőbb esetben 14. Ezen levelek közül az alsó 3 4 szétterülve fekszik a földön s igy romlásnak vannak kitéve. Ezenkívül a legtöbb magyar dohány levelei a szártól elállva, szétterülnek s igy a szél, jégeső igen sok kárt tehet bennük és végül a levelek a száron ritkábban állanak ; a levelek ritkás szétterülő állásában is a szokásos nagy sor és növénytávolságra való ültetésben kell okát hozzányúlni. A torontálmegyei,csanádi, aradi, bácsmegyei gazdasági egyesületek, továbbá Temesmec/ye gazdasági bizottsága, a Délvidéki földmivelők, Vásárhelyi László, San Mareo herczegné uradalma, a Kegyes Tanitórend mernyei uradalma, őrgróf Pallavicini Sándor mindszenti uradalma, az esztergomi főkáptalan, Miklós Ödön, gróf Teleki Arvéd és több más szintén kellő diszszel keresnünk annak, hogy a bordák vastagok, a jelentek meg. levél lemeze pedig durva. Ezzel szemben, különösen az amerikai dohányok nagyobb számú (18 20) levelei sűrűen vannak a viszonylag rövid száron elhelyezve s hegyes szög alatt felfelé állók. Ezen két kiváló tulajdonság vonja maga után azt, hogy az időjárás viszontagságainak sokkal kevésbé vannak kitéve és általában finomabb bordájuak s vékonyabb lemezüek. A hazai és külföldi dohányok ezen eltérő fejlődése, a bemutatott szamosháti, conecticut, big Frederik, faddi, ghiubek, purzicsán és herczegovinai dohányokon oly szembetűnő, hogy a dohánytermelő gazdák érdeklődését méltán felköltheti s buzdításul szolgálhat arra nézve, hogy hazai dohányainknak előbb fel- 4. Az előbb felsorolt jellegzetes különbségek részletesebb demonstrálása czéljából, bemutatás alá került 18 fajta élő dohány, úgymint amerikai brazil, marylandi, connecticnt, havanna, big Frederik, szumatra, franczia, német, török ghiubek, orosz purzicsán, herczegovinai, hazai szamoshati, németsági, faddi és szent-andrási muskotály dohány, melyek jellegzetes képét nyújtják az eltérő dohánytipusoknak: a aprólevelü török dohány mellett a levelű magyar kerti és a levelű szamosháti mellett a levelű amerikai dohányok. ö.^tekintettel a még nagyon elterjedt kései ültetésre, bemutatott az állomás korán és későn kiültetett palánták után nyert dohányleveleket; utóbbiak zöldes színükkel, vastag bordáikkal élénk ellentétet alkotnak a korán ültetett részen színesedett s vékonyabb bordájú levelekkel. A kései ültetésnél szembetűnő külömbséget mutat a martellin és szuperfoszfáttál trágyázott dohány, mert a színesedést s a levél finomságát tetemesen előmozdítja. Ugyanilyen hatást fejtenek ki ezen trágyafélék a vajfüzes dohányleveleknél is. 6. A hazai nagylevelü dohányok között tagadhatatlanul eluő helyen kell említenünk a szegedirózsa," dohányt, mely a levelek állásában és számában az amerikai dohányokat nagyon megközelíti s ami az Alföldön rendkívül fontos, egyúttal koránérő dohány. A levelek sürü és a szárhoz simuló állásában, valamint a korai érésben kell okát keresnünk annak, hogy a szegedi rózsa-dohány minőségileg a többi Alföldi dohányoknak határozottan felette áll s valóban igen kívánatos, hogy termelése minél nagyobb körben elterjesztessék. Hogy a raktári kezelésnél kissé kényes, hátrányául egyáltalán nem róható fel, mert a finom értékes dohány minden körülmény között kényesebb, mint a vastaglevelű, durva, csekélyebb értékű dohány. 7. Igen érdekesek a különbségek a raartellinnel trágyázott s trágyázatlan szamosháti dohánynál. Előbbi egyenletes pirosas-barna színesedésével, finomabb leveleivel és vékonyabb bordáival már messziről feltűnik s tagadhatatlanul nagy mértékben képes a dohány minőségét emelni. 8. A palántanevelést illetőleg, az állomás telepén nevelt s különböző módon kezelt palánták érdekes részét mutatják annak, hogy a szabad, de sőt a molinós szövetű takart ágyban nevelt palánták, az üvegkeretés ágyakban termesztett palántákkal szemben mennyire elmaradnak s ennek folytán nagyrészt csak elkésve kerülhetnek kiültetésre. Az összehasonlító anyagból kitűnik, hogy a mult évben forgalomba hozott jadov-mútrágya a melegágyi palánták növekedését és fejlődését tetemesen elősegíti. 9. Végül bemutatja a kísérleti állomás, a telepen levő különböző rendszerű dohányszáritó pajták s egyéb épületek tervrajzait s fényképeit. A dohány termelési kísérleti állomásnál eddigelé elért eredmények ama reményre jogosítanak, hogy hazai dohányaink minőségileg tetemesen javíthatók lesznek s hogy a külföldi fajták közül egynehánynak nagyobbszabásu felkarolása s kísérleti kipróbálása okvetlen kívánatos. II. A m. kir. dohányjövedék központi igazgatósága, az Alföldi vármegyékben termesztett dohányokat és pedig a szegedi rózsa keresztezett pensylvániai, tiszai, szamosháti kapa és kerti (rétháti) dohányokat a nevesebb okszerűbb termelőktől összegyűjtve gyűjteményes kiállítás keretében mutatja be, egyrészt az okszerű termelésnél elérhető eredmények demonstrálása, másrészt buzdítás czéljából. Ezen kollektív kiállításban 10 dohánytermelési sorolt hibáit, a magtőkék okszerű kiválasztásával a lehetőségig kiküszöböljék. körzet mintegy 80 kis- és nagytermelővel szerepel.

6 1320 AÖZTSLET SZEPTEMBER HQ SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. Érdekes, a különböző összetételű talajokon tipikus részletben gyönvörködik, e részlet az termesztett dohányok összehasonlító és iskolák életéből, a képzés folyamatát mutatja, szemléltető, bemutatása, hol is a szikes sovány átplántálva ide, ugy ahogy otthon a mindennapi homokon az erősen szikes talajokon, életben látható. a mély fekvésű fekete földeken és végül a kedvező Közvetlen meggyőződést szerez a szemlélő, összetételű homokon termesztett levelek vannak hogy nem úrfit nevel a földmivesiskola, feltüntetve. Bemutatja ezenkívül a helyesen és roszszul hanem gazdát, a szó gyakorlatias értelmében. csomózott leveleket, mely téren sajnos termelőink nem járnak el a szükséges körültekintéssel s amely tényezőnek tulajdoníthatók leginkább a beváltásnál oly gyakran felmerülő vitatkozások és panaszok. Ez inditótta a dohányjövedéket arra, hogy a kiállítás keretében a beváltási minta-csomókat is bemutassa, melyek a beváltási átviteli szabályoknak teljesen megfelelően vannak összeállítva. Végül felemlítendő, a száritó-pajta és simító ház modelje, melyek az okszerű dohánykezelés követelményeinek megfelelően vannak összeállítva és felszerelve. Az érdeklődő és igyekvő dohánytermelő gazdának mindenesetre mód nyújtatott arra, hogy ezen, bár kiskeretü, de szakszerűen összeállított kiállításon, a dohány okszerű termelését és kezelését a palántaneveléstől kezdve, az átadásig tanulmányozhassa s a jövőben, saját jól felfogott érdekében hasznothozóan gyümölcsöztesse. Komlókiállitás. (Csoportbiztos Csérer Lajos, szaktanár.) Bár Magyarország 630 kat. holdnyi komlóterületéből az Alföldre kisebb rész esik, mégis nem kevésbbé tartotta fontosnak a rendező-bízottság, hogy a Szegeden a magyar komló, különösén az alföldi is bemutattassék. Ugy a Bánság,minta Duna-Tiszaköznsk folyton növekedő területe azt mutatja, hogy ugy az uradalmak, mint kisbirtoki üzemben helyenként fontossággal bir a komlótermelés. A kiállításon a magyar komlótermelésről általános tájékoztató képet nyújtanak a komlószaktánár által készített grafikonok, a melyek a komló elterjedését Magyarországon, az utolsó 10 év átlagterméseit s átlagárait mutatja be. Egy képen egy népies cseh komlószáritó mutattatik be. Komlóterményeket mutatnak be a gróf Zichy-féle n.-lánghi, Biedermann-féle mosgói, gróf Erdődy-féle német-ujvári, báró Puthonféle kis-szőllősi uradalmak; ugyancsak itt komlóskertek fotográfiái, mivelési módok rajzai A rendes sablontól messze elütő szerkezet és rendezés jellemzi a szakoktatás csarnokát. Földmivelési miniszterünk nemcsak saját kiállításában ad teret a magyar képzőművészetnek, hanem a gazdasági tanügyi résznél is uj irányt inaugurál- A tárlat gazdag, anélkül, hogy zsúfolt lenne, instruktiv, oktató; a tárgyak s a beszédes mozzanatok folyton lekötik a figyelmet s ébrentartják az érdeklődést. Bájos keretben foglalva látja itt a gazdaközönség azokat az intézményeket, melyek a földmives-tanulókat képezik, nevelik azt az elemet, mely a gazdagabb földmivesosztály sarjadéka egyrészt s a szegényebb földmives nép gyermekei másrészt. Nemcsak az iskolák felszerelését és leren- Megbizonyosodik erről a szemlélő, a puritán egyszerűséggel berendezett háló, mosdó, étkező helyiség, a kor követelményei szerint fölszerelt tan- ós munkaterem megtekintése után. Jóleső érzést kelt a rend fentartása és tisztasági érzék fokozásának szempontjai szerint igazoló berendezés minden tárgya, melyen a kedélyt, és erkölcsöt nemesítő magyar vonás, stilus és jélleg dominál. A földmives-iskolák nemcsak a maguk tanulóját képezik ki ma már, hanem mindenikkel állandó jellegű téli gazdasági isicolát hoztak szerves kapcsolatba gazdalegény képzésére, ezenkívül nyaranta, az elemi iskolai szünetek alatt a viszonyok szerint mindenik még néptanító számára rendez gazdasági tanfolyamot; eddigelé már 1000 néptanítót képesítettek arra, hogy átlag 50 ismétlő köteles gyermeket tanítsanak a gazdasági ismeretekre, ez évenkint 50,000 lelket jelent, kik, közül eddig még csak 1% sem hallott, nem tanult semmit ami a gazdaségi élettel kapcsolatban lett volna. De még ezzel sem merül ki a földmivesiskolák működési köre. Ma már sereglenek ide a kisgazdák, az érdeklődő közönség, valamint ujabban nemcsak a helybeli, de a környékbeli ismétlőiskolai tanulók is. Ezek a tömeges látogatások azt bizonyítják, hogy a földmivesiskolákban a gazdaságvitel és a képzési ügy egészben és részleteiben olyan, melyet okulás végett szívesen megtekint a kisgazda. így fokozódik a kisgazdák száma, kik tanácsért, útbaigazításért fordulnak a földmivesiskolákhoz, viszont az iskolák is visszaadják a látogatást télen, ráérő időben; a tantestület avatott tagjai fölkeresik a kisgazdákat otthonukban, terjesztvén körükben a gazdasági ismereteket. A földmives-iskolák méltók a nagyközönség figyelmére. Az uradalom tulajdonosa, igazgatója innen alkalmazza a béresgazdát, vagy itt nevelteti képezi az uradalom erre kiszemelt emberét (eddig alig-alig, szórványos esetekben történt ez csak.) A középbirtokososztály meglátja, hogy innen kell vinnie a megbízható gazd'uramat a pár 100 holdas birtokra, de látni fogja az ezüstgombos, kékbeli tisztes gazdatárs, hogy s eszközök is mutattatnak be. Erdélyi komlót báró Kemény Béla, Somogyi Albert, Ábrahám Lajos, Imreh Lajos birtokosok küldenek, akik egyúttal bemutatják erdélyi komlómivelési eszközeiket s az erdélyi, komlószáritó terem rajzait és modelljeit. Öt-hat mintában bemutattatik valami az, amit a gazdafiu a földmivesiskolá- az erdélyi és a bánsági népies termelés ban tanul, két évi tanulásból eredő gazdasági is. A bejelentések után itélve, a magyar komló mulasztás az ott szervezett sokoldalú tudás még ilyen terjedelemben nem állíttatott ki. és ügyesség révén nagy kamattal térül majd 1 vissza Szakoktatási kiállítás. A tanulók ügyességéről alkalma lesz a közönségnek meggyőződni, mert nemcsak a földmivesfiuk igazán meglepő kézimunkáit" állították ki, amiket a bognár, kosárfonó, seprő, kefekötő stb., háziipar körében produkálnak, hanem bemutatják a munkálatot magát, hogy lássa a gazdatársadalom, a mit a nélkül alig hinne el, hogy a földmives fiuk tényleg mennyi minden hasznos dolgot tanulnak, mivel sok pénzt megtakarítanak, sőt keresnek a téli napok, a gazdasági munkák szünetelésének idején. A kiállítási csarnokot a következőben ismertethetjük. Kívülről igénytelen, nehézkes, fedett deszka szin, 16 méter szélességben és 20 méter hosszúságban, középen deszkafal vonul végig. E kettéosztott nagy szih baloldala a gyűjteményes kiállítás terme. Megkapó angol kert hegyes vidéken; kétoldalon sziklatömbök, a tárgyak elhelyezésére lépcsőfokokvágva dezését látja itt a szemlélő, nemcsak a nevelés rájuk, e sziklafalak a terem felén tul két és képzés eszközei szolgálnak tanulmánya tárgyául, hanem a nevelés folyamatából egy eleven Az összekötő sziklatömb közepéből barlangnyilás alakításával egymásba fonódva. fakad a forrás, melyen egyszerű hid visz keresztül; a forrás tóvá alakul, benne sziget, a szigeten terebélyes élőfa. A terem utolsó 1 A-részében a park végén galambduczos székely kapu e fölirással: Isten segedelméből emeltette a földmivelési miniszter, a földmivesisicoláknak. A. D " A galambduczon galambok repdesnek. A székely-kapun belül egyszerűen kárpitozott terem, ebben a földmivelési miniszter által a párisi világkiállításra megrendelt képek, szobrok és modellek a földmives-iskolák életéből. Ez a gyűjteményes kiállítás vázlata. A sziklákon, a zöld falakon, a sziklák előtti kertrészleteken vannak elhelyezve művészi csoportosításban a kiállítási tárgyak: a gazdaságok üzletvitele, a földm'ves-iskolák tanügyi fölszerelése stb. köréből. A tavon és szigeten a háziszárnyasok gyönyörű gyűjteménye, a környéken a szárnyasok emlős és madár ellenségei, teljes gyűjteményben; a görény, patkány, vidra, kóbor macska, vércse, karvaly, varjú, szarka stb. A gazdasági termeivények teljes kollekcziója igen Ízletes elhelyezésben és művészi csoportosításban, a tanügyi felszerelések ujak, meglepők, a magyar müipart dicsérik : a megszólalásig hü gyümölcs viasz-utánzatok. alma, körte, meggy, baraczk leszakítva és élőfákra alkalmazva (Padlicska szobrász készítményei, egy részök a párisi világkiállításra megy), ott vannak a kultur- és gyom-növények mesteri utánzatai Kálozdy nővérektől, (szintén a földmives-iskolák számára és a párisi világkiállításra rendelve). A gazdasági káros és hasznos állatok gyűjteménye szintén művészileg van elrendezve. A művészi csarnokrészletben az interieurben Orünwald Imre festőművész párisi képei foglalják el a legtöbb helyet, melynek minden tárgya magyar és földmivesiskolai vonatkozású ezek: a hálóterem, az ebédlő, a munkaterem gyümölcscsomagolás, a tehénistálló, a baromfiudvar, a szántás, az aratás, továbbá 15 kép a földmivesiskoláról. Itt vannak továbbá Nagy Kálmán szobrászművész alkotásai, a kaszáló földmivesiskolai tanuló, a bognár, a juhász, csikós, gulyás, kanász, kisbéres, az alföldi módos gazda. A gyűjteményes kiállítási teremmel párhuzamban 5 helyiség áll berendezve magyar bútorokkal, teljesen s olyan felszereléssel, aminő az iskoláké ténylegesen. Az étterem, háló- és mosdószoba, a munka- és tanterem. A hálószobában állandóan 8 földmivestanuló lakik kiknek fele nappal a munkateremben dolgozik, fele pedig a csarnokban a felügyeletet gyakorolja. A minden izében gyakorlatias kiállítást kiegészíti az, hogy a kiállítás tartama alatt minden este a Stocks-féle vetítő készülék alkalmazása mellett népszerű gazdasági előadások rendeztetnek az ismeretterjesztés végett, de abból a szempontból is, hogy a vármegyei gazdasági egyesületeknek mód nyújtassák annak tanulmányozására, hogy a szemléltető előadásokat miképp kell rendezni. A földmivesiskolai csarnok belső berendezését a sziklafalak készítésén kivül kizárólag földmives-iskolai alkalmazottak, tanulók és szegödményesek végezték. III. főcsoport. Szőlőmivelés, borászat, kertészet, gyümölcstermelés. (Csoport e'nök : Engelbrecht Károly szőlőszeti és borászati főfelügyelő, csop, biztos dr. Drucker Jenő, a Borászati Lapok" fel. szerkesztője.) A kiállítási minta-szőlőben az arad-csálai állami szőlőtelep tanulságos amerikai alanyfajta gyűjteménye ötlik először is szemünkbe és pedig: 1. Az általános elterjedt és eddig legjobban bevált amerikai szőlőfajták : 4-féle változattal.

7 SZÁM. 9-íK ÉVFOLYAM. KOZTgLEK, SZEPTEMBER HO Száraz talajokba alkalmas alanyfajták (20 25% mésztartalomig) 3-féle változattal. 3. Nedves talajokba alkalmas alanyfajták (30 35% mésztartalomig) 3-féle változattal. 4. Csak 0 20% mésztartalmú talajokban diszlő alanyfajták 3-féle változattal % mésztartalmú talajokba való alanyfajták 3-féle változattal % mésztartalmú talajokban is diszlő alanyfajták 2-féle változattal sorakoznak. A 3-ik szakaszban láthatók a királyhálmolci szölötelepitő r. t. homoki bor- és csemegeszőlő gyűjteménye 20 fajban. Ormódi Béla királyhalmoki nagyszőlőbirtokos bor- és csemegeszőlő-gyűjteménye 20 fajban, Szarvady körül a sok színű Pelargonium, Althernanthera, Külön fülkét foglal el a m. Mr. kertészeti Lobelia, s Sedum csoportozatok virulnak, ezek tanintézet tanügyi kiállítása, nagy gonddal között két lant, két pyramis s két kulcs élőnövény egybeállított gazdag s tanúságos gyűjteményével, Lajos királyhalmoki szőlőbirtokos bor és csemegeszőlő-gyűjteménye figura vonja magára a szemlélő figyelmét. A a melyeknek egybeállítása Angyal 14 fajban, továbbá két virágkörzet s a hálósszegély alapszínét a Dezső igazgató s a dr. Györy István tanár Felmayer Lajos szegedi szőlőbirtokos amerikai Mauthner Ödön által adományozott Lollium szakértelmét s buzgalmát dicséri. Meg kell jegyezni, alanyu ojtványtőkéi 6 fajban, végül Lévay italicum fűmag zöld pázsitszőnyeg nyújtja. Bizonyítékát hogy a gyümölcskiállitás általában sok- Simon képezi ez annak, hogy nyár szabadkai szőlőbirtokos 45 fajból álló idején, kal szűkebb keretben mozog, mint a hogy ter- kiválóbb finom csemegeszőlő-gyűjteménye. rövid 14 nap alatt, kopár törmeléktalajon is vezve volt, ennek magyarázatát megtaláljuk A 3-ik szakaszban található Szeged sz. haragos zöld pázsitot lehet varázsolni, ha a azonban az idei rosszsikerü gyümölcstermésben, kir. város 8 fajból álló homoki csemege- és talajnak megfelelő mag van választva s ha a minek következtében igen sokan elma- borszőlője, mely egyenletes és buja növekedésével vetés gondozását nyeri. Jobbról-bálról Bednártz radtak, a kik részvételüket a termés sikerétől ragadja csodálatra a szemlélőt, végül Károly (0-Kanizsa) legújabb Pelargonia Hybridjeit tették függővé. állitja ki igen sok cserépben. Beauté az arad-csálai állami telep amerikai fajú sima A park főbejáratának baloldali részén vesszőgyökereztető iskolája következik. de la Poitiers az, mely sok amatőr tetszésével emelkedik a virágkötészeti pavillon, a melyben fog találkozni. Novothny ur (Szabadka) vagy Tavaszszal a szőlők tulkorai hajtása miatt a csoport kiállítói naponként friss virágkötészeti termékeket mutatnak be, a melyek el- tizenháromféle Canná-t küldött, melyek közül a bejelentők egy része a tőkék késői átültetésének sikerültében teljesen elvesztette bizodalárusitás alá kerülnek. fel fog tűnni az austria, erozy s Kaiser Wil- Mm-féleség. Az elültetés szerencsés kertész mát s május 1-én visszalépett. Ennélfogva a A gyümölcsészeti csarnok éjszaki oldalán kezére vall. A csoportozat coleús szegélyzettel 4-ik szakaszban szőlő helyett 12 drb diófa és állíttatott fel a csomagolási csarnok, mely régi van mindenfelé körülvéve. Farkas József fűmag vetés látható. panaszt van hivatva eloszlatni. Csomagolni (Nagyváradról) Azalea magonczokat, számos A szőlő melletti gyepen a jégfelhők elűzését előmozdító lövöldöző készülékek lesznek Itt mutatja be Weinhagen Eduárd berlini tanítják ott a magyar gyümölcskertészt. szegfüvet, magas és pyramisalaku babérfákat küldött. A gróf Hessenstein, tur-terebesi kertészet küldött Begoniákat s Rex-eket, de fájda- felállítva. gyümölcsnagykereskedő a különböző országok Az impozáns nagyságú csarnokba lépve a gyümölcscsomagolási módjait oly formán, hogy lom, hiányosan pakkolták azokat. Gzittaui középes végigfutó asztalokon jobbnál jobb vereshagymája és,magyar kincs a a kiállított csomagok egyenesen az illető országokból küldettek a kiállításra. A küldemények -burgonyája borok és levágott csemegeszőlővel megrakott megállja a helyét, Á második körzetben Balogh tálczák kötik le figyelmünket. Szélrül jobb egynémelyike ideje előtt megérkezett, ami a István (Szeged) háromféle szegfüveivel vonja oldalt a diószegi és tarczáli állami vinczellériskolák kiállítása, a szőlőgazdaságra káros hatott. gyümölcsök állapotára rendkívül hátrányosan magára a figyelmet, Remontantok azok, melyek között ott látjuk a piros téli virágzata Alphons állatok gyűjteménye, Magyarország szőlőszeti Karr-t. Ugyanazt, melyet a nizzai kertészköltő Szomszédságában a gyümölcsarnoknak, a térképe, a kecskeméti állami Miklós- tulajdonképpeni szőlő-kiállítás területén foglalt telep talajtérképe és a homok elemzései láthatók. helyet a gyümölcsfeldolgozó gépek kiállítása, Ezután a Bán Zoltán-féle borhütő-asz- amelyben Mayfarth és Tsa. bécsi ; Eisemverk tal és egyéb szebbnél-szebb térkép, éremtábla, fényképek, eszközök, erjesztő gombák, végül a Söllingen bádeni és Gindert István budapesti központi minta-pincze és az Erdélyi mintapinczeegylet gyűjteményes borkiállítása, balról Schottola, Szigeti, Ottovay, Emerling, OálliTc, Mayerfi stb. nagyszámú gépei, eszközei és vegyszerei láthatók. A csarnok hátsó részét a szebbnél-szebb cserepes szőlődugványok és levágott szőlőgyűjtemények töltik ki, mig a hátsó kapu mellett jobbra-balra Hein János mükertész és faiskola tulajdonos érdekes tárgyai foglalnak helyet. Kertészeti és gyümölcstermelési kiállítás. (Csop. elnök Molnár István orsz. gyümölcsészeti miniszteri biztos. Csop. biztos : BucLay Barna, OMGE. titkár és Igali Szvetozár a Kett" felelős szerkesztője.) Szeged városa a kiállítás emléke gyanánt egy szépen díszített parkot nyer, a mennyiben az előbb sást, békarokkát, zsurló s gazt termő, ingoványos terület, ezután állandóan gondozott díszkert képét fogja mutatni, melynek alapját mostanában vetették meg. A gyümölcsészeti csarnoktól keletre nyiló terület esett át e szerencsés metamorphozison. Az ártézi kut vizfölöslege, nem táplál többé malariás légkört alkotó posványt. A vízfolyás alját czementezett mederbe szorították, felületét befalazták s azon virággruppák díszelegnek. A virágágyak sokszorosan megbeszélt terve is lényeges változást szenvedett, a mi annak tulaj donitható, hogy a távolabbi vidékek kertészkedői vonakodtak beültetendő élővirágokat küldeni s igy főleg a Szegedvidéki kertészkedők szállították a szabad terület virág, cserje s gyümölcsojtványdekoraczióját s valljuk be tették ezt a legszebb sikerrel. A kiállítást látogatandó közönség ugyan-e nézeten leend. A czentrum gruppája van hivatva a j piéce de resistence" szerepére. Horváth Károly s Mayer Miklós főkertész tervei után készült 3 m. magas, hatszőgletes pavillon ez, melynek minden oldaláról, területéről sok színű élő szőnyegvirág fog virulni. Közepét pálma csoportozat foglalja el. Tervezők azt hiszik, hatás dolgában túltesznek müvükkel a millenáris kiállításon bemutatott Mauthner pavillonon, mert annak csak teteje díszlet virágpompában, holott az ő alkotásuk élővirágpavillon lesz. Hihető, hogy szavukat tartják, hisz az alkotmány vagy ezer élővirág kompozicziója. A centrum (költőkertész) a Guepes"-ben s a Voyage autour de mon járdin"-jában világhírre emel. Hány kis leánynak fog szive feldobbanni az édes reminisczenczián, ha a franczia Jókay virágját annak meséivel összekombinálja! A kiállító Katharina Paul s President Carnot-jai is figyelmet érdemelnek. A virágkörzetek sarkait Horváth István (Szeged) Thuja Compactája díszítik. A jobboldali határszegélyt ismét Balogh foglalja el fenyőivel, körte-, alma-, cseresznye-, meggy- s baraczkfaojtványaival. Mellettük áll a négyrekeszes virágkötészeti pavillon. Emellett Zombori Mihály vasból készült virágállványa látható. Kivitele eredetiségre vall. A rondót Bednártz három óriási pálmája árnyékolja, (Lemtana, Bourbon). Valamivel odébb, ugyané kiállító magastörzsü rózsa s fülevelüek gyűjteménye foglal helyet. A patak mentében a gróf Nákó gyümölcsészetének terméke van elültetve. Alma, körte, őszibaraczk, cseresznye, naspolya csemetéi gazdag variácziót képeznek. Ehhez hasonló őrgróf Pallavicini ojtványkollekcziója isi Temesvárról Niemetz küldött s ültetett el egy sereg fülevelüt s gyümölcsfacsemetét. Szakszerűen lévén parkolva s ültetve, a növényzet megeredése biztosítva van; már a melléje került arad-csanádmegyei vasutak 1 3 éves dió-, gesztenye- s tölgyfa magonczairól ezt bajos mondani, melyeket csak a dédelgető A park főutja a friss gyümölcs kiállításra szolgáló, oktogonalaku pavillonhoz vezet, a melynek közepén, mintegy 14 -méter területü asztalon a Mauthner Ödön piramisalakban futó, gyönyörű élővirágkiállitása vonja magára a figyelmet. A két nagy félköralaku asztalon a Nagy-Körös, Kecskemét városok, továbbá a pestmegyei gazdasági egyesület és Halas város őszi érésű gyümölcsökből egybeállított gyűjteményei foglalnak helyet. Feltűnést fognak kelteni a bajai gyümölcsészeti egyesület, a Vásárhelyi Gyula, a Barcsay Károly s a torda-aranyosmegyei gazd. egyesület nagy gyümölcskollekcziói. Gyümölcskonzerveket Rohonczy Gida, özv. Étsy Vilmosné, Petzrik Vilma stb. állítottak ki s ezekben a kiállításokban az érdeklődő a gyümölcs feldolgozásának minden nemét megláthatja: a befőttöt, kandirozott gyümölcsöt, különféle aszalványokat, gyümölcspálinkákat. gépgyárosok mutatják be a gyümölcsök feldolgozására szolgáló gépek gyűjteményét. Ennek a csoportnak annál nagyobb jelentőség tulajdonítandó, mert Magyarországon a gyümölcs jól értékesítésének első feltétele, hogy a középminőségü és gazdasági gyümölcsöt ipari feldolgozás utján hozzuk piaczképes állapotba s különféle konzervek alakjában kedveltessük meg a közfogyasztással. Ez okból van nagy szükség a feldolgozó gépek népszerűsítésére, mprt ezeket még kevesen ismerik s még kevesebben alkalmazzák. IV. főcsoport. Mezőgazdasági gépek és eszközök. (Főcsoportelnök : Bolla Mihály, műszaki tanácsos, főcsoport-biztos : ifj. Sporzon Pál, gazd. tanintézeti tanár.) A kiállításnak kétségkívül látványosság számba menő része a mezőgazdasági gépészeti kiállítás. A bejelentett 400 darab gép olymódon nyert elhelyezést, hogy a közönség minden egyes darabot kényelmesen és alaposan megszemlélhet. A rendezőség ugy intézkedett, hogy a gépeknek egy részét működésben is bemutathassa. Mindjárt az első fedett színben egy teljes takarmánykamra-berendezés lesz látható, melyben a Bánki-Csonka-féle petróleummótor hajtani fogja a Göndör-féle legújabb kertészkezek fognak az életnek visszaadhatni. Kalocsa Róza (Debreczen) urnő kétöles magasságú muskátlijait bizonyosan sokan lógják Rapid darálót és egy czentrifug szivattyút. Ez répavágót, egy Kühne-féle szecskavágót, egy megbámulni, amennyiben ritkítják párjokat. utóbbit érdekes lesz teljes munkában látni, amennyiben a felszivattyuzott viz szabadon esik vissza a tartályba s igy leginkább szemlélhetővé lesz téve a szivattyú működési módja és munkabírása. Munkában lesznek gőzgépek, petróleumés benzinmotorok, petróleummótorral hajtott cséplőgép, szalmaprés, darálók, répavágók, szecskavágók, rosták s különösen ez utóbbiak

8 1322 KÖZTELEK,! 899 SZEPTEMBER _ SZÁM. 9-ÍK ÉVFOLYAM-. közt a lóhere-rosták, melyeket két magyar czég < azon mutatja be szép és versenyképes keramités is állit ki. Ezenkívül bemutatás tárgyát képezi mütéglagyártmányait. Azonképp igen Szép egy ujabb kapálógép, mely közvetlenül a gépkiállítás melletti területén fog napjában 2 órán nyilt csarnokot emelt itt értékes készítményeinek a gyakorlati alkalmazásban való bemutatására Égressy Péter apátfalvi tégla- és fedél* át dolgozni, bemutatva a kapás növények és a gabonanemüek kapálási módjait. Ezeken kivül gondoskodva van arról, hogy cserépgyára. Ugyancsak diszes négy külön kiállítás a közönség minden kiállított gépre nézve van a csarnoktól balra eső szabad területen. részletes felvilágosítást nyerhessen. E czélból a IV. főcsoport irodája bent van a kiállítás közepére épített u. n. munkacsarnokban. Itt minden a gépkiállítás illető dologban kapható fel - világosítás. A gépkiállítás területe méter, két bejárattal s beosztása ugy van tervezve, hogy a fedett s nyitott szinek közti területekre állíttattak a gyűjteményes nagyobb kiállítások. V. főcsoport. Házi- és mezőgazdasági iparok. (Főcsoportelnök Lichtenberg Mór, a szegedi gazdasági egyesület alelnöke, föcsoportbiztos : Kulinyi Zsigmond, kamarai titkár.) Igazi szép kiállítási milieuben jelentkezik az ötödik főcsoport, mely eredetileg mintegy függelékül terveztetett a nagyszabású országos mezőgazdasági kiállításhoz. A főczél az ország gazdasági kultúrájának bemutatása lévén, a rendező-bizottság, teljesség okáért, a házi- és népipari termelés föltüntetésére is súlyt helyezett és ennek a csoportnak rendezésére a szegedi kereskedelmi és iparkamarát kérte föl, mely aztán túlnyomóan a maga tagjainak köréből szervezte a csoportbizottságot. Ezt a csoportbizottságot a kiállítás igazgatósága teljesen önálló hatáskörrel ruházta föl és igy az ötödik csoport adminisztratív ügyeit is egészen a szegedi kamara irodája látta el, gondoskodván róla, hogy ez a külön rendezett csoport mindenképp méltó helyet foglaljon a nagyszabású országos mezőgazdasági kiállításon. Elsősorban a csoport keretét állapította meg a bizottság és kibővítette azt azzal, hogy helyet engedett a házi-, népipar és mezőgazdasági ipar mellett a mezőgazdasággal kapcsolatos iparoknak is. E keret megállapítása után A főcsoport elnöke : Lichtenberg Mór, a kiállítási igazgatóság tagja, főcsoportbiztos : Kulinyi Zsigmond szegedi kereskedelmi és iparkamarai titkár. Az á) alcsoport (házi- és népipar) elnöke : Szarvady Lajos elnök, csoportbiztos : Lábdy Antal kamarai tag, a b) alcsoport (mezőgazdasági ipar) elnöke és csoportbiztosa : Lázár Pál műegyetemi tanár, a c) alcsoport (kapcsolatos iparok) elnöke : Bainer Károly kamarai tag, nagyiparos, Gál kamarai tag nagykereskedő. A milieu. Diszes nagy kupolás csarnokot emelt az igazgatóság e csoport czéljairaés az egészben méter területű csarnok, a hozzáépített csak fedett szárnynyal együtt alig képes befogadni a gazdag és változatos tárlatot, melyet az intézők, az alcsoportok szakmái szerint elkülönítve, a középrészben és az ahoz csatlakozó négy szárnyban helyezték el oly kiváló ízléssel, mely a legnagyobb igényű kiállítások ösmerőit is kellemesen fogja meglepni. Már künn a csarnok tágas előterét is több száz négyszögméter kiterjedésben a csoporthoz tartozó külön kis kiállítások foglalják el, megadva már a csarnokbalépés előtt a legszebb ós legváltozatosabb kiállítási képet. E külső szabad területen helyezkedtek el sor szerint: Tápé község egy csinos gyékénypavillonnal, melyben szemlélhetőleg bemutatja a község a népe által oly szorgalmasan gyakorolt gyékényszövést és kiállítja az összes készítményeit, A szegedi Tceram.it- és mütéglagyár diszes kis csarnoképitményt állított elő és Első a Bothmán Imre szabadkai vasbutorgyáros diszes vaspavillonja, második a szegedi téglagyár részvénytársaság előkelő szabású oszlopos fala és csarnoka, melyben be vannak mutatva a nagyszabású gyár kiváló készítményei. Beljebb Landesberg Mór első szegedi czement-, gipsz- és terakotta-áru gyára épitett szép oszlopos nyitott verandát, melynek anyagában és a felhalmozott czikkekben tünteti fel nagyarányú és versenyképes gyárának sokféle készítményeit. Befejezi itt a külön csarnok, mint a Molnár Márton szegedi acefj/fén-pavillonja, melyben a tulajdonos a budapesti nemzetközi kiállításra is kitüntetést aratott acetylén-készülékeit, és fölszereléseit mutatja be, esténkint fényes megvilágításával az ötödik csoport ezen szabad területének, mely kétségkívül nagy vonzóerőt fog gyakorolni a kiállítás látogatóira. Végül a szabad területen elhelyezett kiállítások között van a Tauszig és Klinger szegedi útépítők által szemlélhetően bemutatott útépítés. A csarnok beosztása. A kupolás iparcsarnokot (mert már csak igy nevezik a szegediek) túlnyomóan kék-fehér színekkel díszítette a csoportvezetőség és rendkívül kellemes hatást tesz az a tágas kiállítási tér, melyen a rokon dolgok lehető együttes fölállításával osztották be az egy helyiségben összeházasított különféle iparokat. Vezérlő elemül a házi- és népipar jélentkezik, melynek készítményeit a bejáratnál kezdte elhelyezni a csoport, benyújtva a csarnok jobb és részben a balszárnyába, ahol a kapcsolatos iparok textil-része kapott helyet és ebben a selyemtenyésztési kiállítás, melyet remekül mutat be Bezerédj kormánybiztos. az ötödik főcsoport három alcsoportra osztatott és eszerint választotta meg a bizottság az A mezőgazdasági ipar a csarnok középrészét foglalja el, részint gépekkel, részint intézőket. mezőgazdasági terményekkel, míg a kapcsolatos iparok két szárnyban és a főcsarnokhoz épitett, csupán fedett részben vannak elhelyezve, olt is teljes kiállítási csínnal. A csak fedett szárnyon kivül pedig a főcsarnokban el nem helyezhetett, mintegy husz kocsit állítják ki id. és ifjú Hodács János. Házi- és népipar. Ebben az itt leirt keretben a három alcsoport gazdagon és értékesen kidomborodik egyenkint is. Negyvenöt kiállító van a házi- és népipari alcsoportban, de a negyvenöt czim alatt túlnyomóan gyűjteményes kiállítások helyezkednek el, elől a magyar kereskedelmi muzeum-nnk mintegy az egész háziipart föltüntető gyűjteményével, melynek az installáczióját dr. Kovács Gyula intézte a tőle megszokott kiváló ízléssel. Gyűjteményesen mutatja be e csoport egyes szépen installált fülkékben az aradi, budapesti, debreczeni, nagyváradi és szegedi kereskedelmi és iparkamarai kerületek házi és népiparát, külön fülkékben Szentes és Zenta városok kollekczióit és néhány községét. Képviselve vannak ebben a csoportban a háziipari szőttesek legelőkelőbb gyűjtői és értékesítői, művészi kivitelű készítményeikkel a szegedi nöipariskola, a torontáli szőnyeggyár és népipari czikkekkel főleg az alföldi népipari készítmények nagyobb telepei, részint exportőrjei. Mezőgazdasági ipar. Mintegy husz kiállítót számit a mezőgazdasági ipari csoport, melynek legnagyobb kiállítói Pauksch H. és Rock István budapesti gépgyárosok és amelyben Szépen vannak képviselve az előkelő szegedi paprika-gyárak, továbbá több malom, olajgyár, szeszfőzők és a Dungyerszky-féle iparvállalatok. Kapcsolatos iparágak. Változatos és tartalmas száznegyven kiállítójával a kapcsolatos iparágak csoportja, melyben leggazdagabban van képviselte a kocsigyártó- és szijgyártó-ipaf, aztán a kádár, lakatos- és agyagipar. Ez utóbbiból nagy külön fülkében értékes és az egész alföldi agyagiparra nézve tanulságos gyűjteményt állit ki a h.-m.-vásárhelyi agyagipari műhely. Kiválik e csoportban a kenderkikészitő és kenderipar, mely gazdagon képviselve van a Bácskából, főleg Bellán Mátyás és ifjú Thiel Konrád által és Szegedről. Különösen értékes és ízléssel rendezett az ország egyik legnagyobb kötélgyára a szegedi kenderfonógyár és a Salzmann és társa szegedi kenderkikészitő és szövőgyárának kiállítása. Sok versenyképes és exportképes czikk van ebben a csoportban a kenderárukon kivül is és érdekes ezek közül megemlíteni a Szál testvérek apatini halászok halkonzerveit. Rendkívül gazdag gyűjtemények vannak még e csoportban kosárfonó-czikkekből és egész fülkéket foglalnak le a békési kosárfonó-iskola és az apatini, gyakorló mühelylyel kapcsolatos kosárfonó szövetkezet, melynek készítményei mindenben kiállják a versenyt az Ausztriából, sőt Németországból is még mindig beözönlő kosárárukkal. Általános figyelmet fognak kelteni a szegedi kamara kerületéből kiállításra sorakozott müszövők kitűnő készítményei, a legmagasabb igényeket is kielégítő damasztáruk, melyek előállítását egy szövőszéken szemlélhetőleg is bemutatja Montálion József szabadkai müszövő. Ezzel is élénkebb lesz a kapcsolatos iparok csoportja, amint általában az egész diszes iparcsarnok, a hozzá tartozó külön pavillonokkal kétségtelenül egyik atrakcziója lesz a kiállításnak. Y. országos gazdakongresszus. A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége a szegedi kiállítás alkalmából a mezőgazdaság aktuális kérdéseinek előkészítése végett az V. országos gazdakongresszust rendezi, A kongresszus napirendje: Ezen kongresszusnak első ülése szeptember 4-én, hétfőn délelőtt 9 órakor nyilik meg a következő tárgysorozattal : 1. A kongresszus megalakulása. 2. Elnöki megnyitó. 3. Bernát István előadása az I IV. országos gazdakongresszusok határozatairól és ezek révén az elért eredményekről. 4. Majláth József gróf: a falusi jólét emeléseről. Ugyaneznap délután 3 órakor : 1. Az uj földtehermentesitésről. Előadó: György Endre. 2. Az uzsoratörvény reformjáról. Előadók : Makfálvay Géza és dr. Csillag Gyula. Szeptember 5-én délelőtt 9 órakor : 1. Malcomes Jeromos báró : a szövetkezeti ügy fejlődéséről. Szakelőadások : szövetkezeti dolgokról: 2. Bujanovics Gyula a fogyasztási szövetkezetekről. 3. Meskó Pál: a gabonaértékesitő szövetkezetekről. 4. Gróf Széchényi Imre : a tűz- és jégbiztosításról. 5. Gróf Károlyi Sándor: a szövetkezeti mozgalom s az élet- és járadékbiztosítás. 6. Egan Ede : magyar állattenyésztő fel a havasra. 7. Sierbán János: a tejszövetkezetekről.

9 ló ti. SZÁM. 9-ÍK ÉVFOLYAM'. KÖZTELEK, 1899 SZEPTEMBER HÓ 2. 1Ő23 Az V. országos gazdakongresszus szabályzata. 1.. Ideje: szeptember hó 4. és 5-én, helye, Szegeden a városháza nagytermében. 2.. Tagjai lehetnek mindazok, akik f. évi augusztus hó SO-áig a kiállítási irodánál (Budapest, Köztelek) jelentkeznek s a tagsági dijat 3 frtot az Országos Magyar Gazdasági Egyesület pénztárába lefizetik. 3.. Gazd. egyletek és szövetkezetek tagokul szintén fölvehetők s magukat kiküldötteik által képviseltethetik. 4.. A tagok névre szóló igazolványt kapnak, amelv a tanácskozásokban való részvételre, a vasúton kedvezményes utazásra s a kiállításon szabad belépésre jogosít. 5.. A kongresszust az előkészítő-bizottság elnöke nyitja meg s fölhívja a jelenlevő tagokat a szervezkedésre. Az előadások tárgya és sorrendje, valamint előadi tekintetében az előzetesen megállapított programm az irányadó. 6.. Az előadások tartama legfeljebb 40 perez, minden felszólaló 10 perczet vehet igénybe, rövidebb helyreigazítások és személyes felszólalások 2 perczet vehetnek igénybe. 7.. A kongresszus szavazás esetén szótöbbséggel határoz. 8.. Munkálatai ki fognak nyomatni és minden tagnak megküldetni. 9.. Az itt nem érintett kérdések tekintetében, ha ennek szüksége fölmerül, a kongresszus elnöksége határoz. Y E G Y E S E K. Mai számunk tartalma: 0ldal - I. országos mezőgazdasági kiállítás Szegeden V. országos gazdakongresszus 13Í3 Tárcza. Szeged népe Vegyesek Kerenbedelem, tőzsde Budapesti gabonatőzsde. Szeszüzlet. Erzsébet gőzmalom. Lujza gőzmalom., Here magvak. Vetőmagvak. Apolló kőolajfinomitógyár részv.-társ. A központi vásárcsarnok árujegyzése a nagyban (en gros) eladott élelmi czikkek árairól. Állatvásárok: Budapesti szurómarhavásár. Budapesti vágómarhavásár. Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár. Budapesti lóvásár. Kőbányai sertésvásár. Ingatlanok árverései (20000 forint becsértéken felül.) Szerkesztői üzenetek Melléklet. Vázlatok Szeged mezőgazdasági viszonyairól. Irta : Csikós Mihály 1 Tárcza. Lélek a fában. Irta: Bársony István : 2 Gazdasági ipar. A borkészítésnél nyert melléktermények értékesítéséről - 5 Állattenyésztés. Gróf Majláth József perbenyiki m-'gyar gulyája. Irta : Sztankovice János.._ 5 Gazdasági állattan. A szőlő hanyatlásának egy különös okáról. Irta: Jablonowski József. 1-6 Lctelszekrenj 8 A Köztelek" mai száma 36 oldalas tartalommal jelent meg. A főlap a szegedi kiállítás csoportjainak ismertetésével foglalkozik, mig a lap rendes, szakszerű tartalmát melléklet gyanánt, adjuk. A kiállítási mozgalom következtében a Köztelek" legközelebbi (kettős) száma szeptember hó 8-ikán, azaz pénteken fog megjelenni. Megbízatások. A földmivelésügyi m. kir. miniszter Kovács László zentai lakos a bácsbodrog vármegyei Zenta r. t. város területére, Kolosváry János gógáni lakost Kisküküllő vármegye erzsébetvárosi járására, Lukacs Iván letenyei lakost Zala vármegye letenyei járására, Kotzmann Géza m. kir. erdészjelölt nagybereznai lakost Ung vármegye nagybereznai járására és Endes Kálmán fordaturi lakost Torda-Aranyos vármegye tordai járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg. Gazdák Biztosító Szövetkezete. A Köztelek" 68. számában közöltük, hogy a Gazdák Biztosító Szövetkezete tartalékalapjának javára eddig 186 alapítványt, 70 üzletrészt, összesen 187,400 korona értékben jegyeztek. Az azóta f. hó 30-ig beérkezett aláírási iveken az alábbiak jegyeztek alapítványokat, illetve üzletrészeket, még pedig: Somssich Imre gróf 1 alapítványt 1000 korona értékben, Szevera Károly 1 alapítványt 1000 korona értékben, Gosztonyi Géza 1 alapítványt 1000 kor. értékben, Kubinyi Márton cs. és kir. kam. 1 alapítványt 1000 kor. értékben, Hornig Károly báró püspök 10 alapítványt 10,000 kor. értékben, Szmreesányi Pál püspök 10 alapítványt 10,000 kor. értékben, Szmreesányi Lajos kanonok 4 alapítványt 4000 kor- értékben, Samassa József érsek 20 alapítványt 20,000 kor. értékben, Somssich Miklós 1 alapítványt 1000 kor. értékben, Somssich Andor 1 alapítványt 1000 kor. értékben, Samberg Ferencz gróf 10 alapítványt 10,000 kor. értékben, ráthonyi Reus Henrik 1 alapítványt 1000 kor. értékben, turonyi Biedermann Ottó 5 alapítványt 5000 kor. értékben, turonyi Biedermann Rezső 5 alapítványt 5000 korona értékben, Széchényi Ferencz gróf 1 alapítványt 1000 Lapunk mai számához (a vidéki OMGE. tagok és előfizetőink) csatolva van Bielm János aszfalt- és kátránytermékek vegyi gyárá- kor. értékben, Andrássy Aladár gróf 10 alapítványt 10,000 kor. értékben, Chernel Gyula nak prospektusa, melyet olvasóink szives 1 alapítványt 1000 kor. értékben, Márffy Emil figyelmébe ajánlunk. 1 alapítványt 1000 kor. értékben, Bohuniczky Kálmán 1 üzletrészt 20 kor. értékben, Lővy Zsigmond 4 üzletrészt 80 kor. értékben, Czupy Bálint 1 üzletrészt 20 kor. értékben, Keserű Ferencz 1 üzletrészt 20 korona értékben, Széchényi Aladár gróf 1 alapítványt 1000 kor. értékben, Miklós Ödön 3 alapítványt 3000 kor. értékben, Eszterházy Miklós herczeg 10 alapítványt 10,000 kor. értékben, Dessewffy Dénes gróf 1 alapítványt 1000 kor. értékben, Dessewffy Alajos gróf 1 alapítványt 1000 kor. értékben, Dessewffy Béla gr. 1 alapítványt looo^kor. értékben, Lővy Jenő 1 alapítványt 1000 kor. értékben, Czeglédy Tivadar 2 üzletrészt 40 kor. értékben, Trombitás Ignácz 5 üzletrészt 100 kor. értékben. Összesen 102 alapítványt, 14 üzletrészt 102,280 korona értékben. Az eddig beérkezett aláirasi iveken 288 alapítványt, 84 üzletrészt összesen 289,680 korona értékben jegyeztek. mennyi szál erősen be van lepve a kormos gabonagombával (Cladosporium herbarummal) s valamennyinek tövén észlelhető a buzatö gombája (Ophiobolus graminis). A 3 kalászosszál közül kettőben a szalmadarázs (Cephus pygmaeus) pusztított, a két ki nem fejlett kalászt pedig Thrips-ek rongálták. Valsmennyi buzaszál gyökere el volt rothadva s maguk a szárak normális vastagságot nem értek el, vékonyak. A foltos gabonarozsda (Puccinia Rubigo vera) is észlelhető, de nem nagy mértékben. Kendertermelósi utmutatás. A földmivelésügyi magyar királyi miniszter Ö nagyméltósága egy,kendertermelési Útmutatást" adott ki, amelyet Kleiszner Károly gazdatiszt irt. Ezen kis munkában ugy a kendertermelés, mint feldolgozása, valamint értékesítése tárgyalva van s miután Ö nagyméltósága a füzetet a gazdaközönség közt terjeszteni óhajtja, az egyesületnek is nagyobb számú példányt bocsátott rendelkezésére. Ezen példányokat tagjainknak egy 5 kros postabélyeg beküldése ellenében ingyen megküldjük. Ornitkologusok gyűlése Szerajevóban. Jövő szeptember hó ike közt fogják az osztrák és magyar ornithologusok ülésüket megtartani Szerajevóban, amelyre az OMGE. és vidéki gazd. egyesületeket is meghívták, a kongresszus után Herczegovinába lesz kirándulás. Ugy a kirándulásra, mint a kongreszszusra a jelentkezés a következő czim alatt küldendő: An das bosnisch-herzegovinische Landesmuzeum in Sarajevo, Bosnien. Uj magyar gyár. Az Üllői-ut 48. szám alatt Haidekker Sándor sodrony-szövet-, fonat- éskeritésgyárat rendezett be, mely a mai kor igényeinek megfelelően van berendezve, ugy hogy bármely megrendelésnek a lehető legjobban és legpontosabban tehet eleget. Lapunk mai számában közzétett hirdetésre felhívjuk olvasóink szíves figyelmét. Felhívás. Szíveskedjék a 1328-ik, 1336-ik és 1339-ik oldalon levő hirdetésünkre figyelemmel lenni, melyekből kitűnik, hogy peronospora fecskendőhöz kizárólag Vulkán t ö m l ő * s z e l e p használata ajánlatos. Hibaigazítás. Lapunk augusztus 23-iki 68. számában a Tönkrement búza" czimü feleletben több értelemzavaró sajtóhiba csúszott Magyar Ruggyantaárugyár Részvénytársaság be. A 2-ik bekezdéssel kezdődő része a feleletnek a következőleg igazítandó ki: Vala- Budapesten. A ICÜZTELEgC" köz- és mezőgazdasági lap, az Országos iagyar Gazdasági Egyesület hivatalos közlönye, S" a szegedi kiállításon külön sátort állított fel, hol a kiadóhivatal képviselője a Köztelek"-re való előfizetéseket elfogad és kinél az 0MGE."-be faló belépésre jelentkezni lehet Ugyanott az OMGE." és a KÖZTELEK" könyvkiadó vállalatának ^^ kiadványai kaphatók. ~

10 Szuperfoszfát k a i m t9 chílísalétrom, k é n s a v a s - k á l i, k é n - s a v a s - a m m o n i a k Szölötrágyacompositio és egyéb mütrágyaféléket elismert kitűnő minőségben ajánl a J P I A" MŰTRÁGYA,KÉNSAYÉSYEGYI IPAR RÉSZYÉNYTÁRSASÁG BUDAPESTEN, VI. KER. áczi-körút 21. SZÁM. Részletes utasítások kívánatra ingyen és bérmentve. P évi forgalom: 26,239 mm. % Felhívjuk a t. ez. gazdssktszseaség fagyaimét tetemes díjkedvezményben, yalamliit ingyen raktá- Bejelentéseket elfogad és mindennemű felvilágosítással szolgál: HELLERM.s TÁRSA, SCE0TT0LA?., EnséM-íér 13, ERNŐ B u d a p e s t. Műszaki fő üzlet: VI., Váczi körut 13. (Fonciére palota.) Gyár: VI., Révay-utcza 16. Az összes borászati és pinczegazdászati czikkek szaküzlete és gyára, ajánlja szölőgaz dáknak dus raktárát eredeti franczia MaMlle" borsajtókban. Saját gyártmányú,borsaitokban, szölőzuzómalmokban? szőlőbogyózó és ziizókban, borlefejtőgépek és bortömlök Uj! Duplex" Uj! a legjntányosabb árak mellett. közponísmó, gzőlőliogijózó zúzógép, működés, szerkezet és kiviteliben felülírni lliatlan. Árjegyzékek kívánatra ingyen és bérmentve kiildeinek. í534 KÖZTELEK, SZEPTEMBER HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. KERESKEDELEM,TŐZSDE. Budapesti gabonatőzsde. (Ghtttmam és Víahl budapesti terményfcizományi ség jelentése.) Budapest, aug. 31. Az időjárás a hét első felében hűvös és esős volt. Zivatarok a hőmérséklet erősebb csökkenését eredményezték, a csapadék azonban csak rövid ideig tastott és nem volt mindenütt elégséges. A panaszok a tengeri állása iráni mindazonáltal szórványosabbak. A hét későbbi folyamán ismét emelkedett a hőmérséklet és az időjárás száraz és derült. A tegnap közzétett hivatalos jelentés a kalászosok felől nem jelent ujat, tengeriben a hozatal valószínűleg közepes leend. A cséplési munkálatok gyorsan haladnak és rövidesen befejezést is nyernek. A külföldi piaezok üzletmenetében kevés a változás. A fogyasztás továbbra is tartózkodó, a forgalom is korlátolt, az alapirányzat azonban mégis valamivel szilárdabbnak mutatkozik. Amerikában az árak csak kisébbszerü változásoknak voltak alávetve, de egyenlegképpen a mult héthez viszonyítva l s /4 czentnyi olcsóbbodást mutatnak. A tavaszi buza minősége, kedvezőlen időjárás folytán szenvedett és az amerikai összes búzatermés hiányát a mult évhez viszonyítva 175 millió bushelre tal sal i 1 \ I i ' i t n h ható készletek is csökkenést mutattak fel. Argentmia export-feleslegének nagyobb részén már tuladatott és a kínálat onnan is korlátolt. Angliában az üzlet némileg kellemesebb és az árak, habár csak egy csekélységgel, de emelkedőek voltak. A franczia piaezok ártartóak. Az orosz árkövetelések magasak és minthogy a tulajdonosok engedményekre nem hajlandóak, a forgalom a lehető legszűkebb. Romániában is magasak a jegyzések, ami egyébként az ottani terméshiány folytán jogosult is mutatkozik, a forgalmat azonban megakasztja. A többi kontinentális piaczokon az irányzat nagyobbára ártartó. Nálunk ennek ellenében határozott lanyhaság uralkodik. A kínálat különösen kenyérczikkekben bő, mig a kereslet csak korlátolt maradt és igy az árak csökkenő irányt követnek. Nagyobb forgalom és némi megállapodás az árhanyatlásban csak tegnap óta észlelhető, midőn a malmok tartott árak melleit 50,000 mmázsa búzát vásároltak. Takarmányczikkek ugyancsak lanyhák, árveszteség azonban alig van sőt, tengeri megszilárdult. A napilapok a napokban közölték teljes terjedelmében a m. kir. földmivelésügyi minisztérium jelentését az ezévi világtermésről. Ezen jelentés végeredményében oda konkludál, hogy búzában a világtermés a mult évihez viszonyítva millió hektoliterrel kisebb és hogy eszerint szemben az évi tényleges szükséglettel (már beleszámítva a még fenmaradt készleteket is) még mindig egy millió hektoliternyi deficzit mutatkozik búzában. Igen természetes, hogy nem kívánunk a különben igen szépen dolgozott miniszteri statisztikán kritikát gyakorolni, még kevésbé akarunk mint ezt a legtöbb napilap teszi ezen kimutatásból a jövőbeni áralakulásra és a gazdák által az eladásban gyakorlandó taktikára nézve következtetéséket levonni, mert feladatunk itt csak tudósítói és nem tanácsadói jelleggel bir. De nem lehet érdektelen, ha itt a legkiválóbb angol szaklap multheti összeállítását in extenso közöljük. A Cron Trade Journal" következőképpen érvel: Az amerikai ezévi búzatermés nem valószínű, hogy meghaladja az 525 millió busbelt, szemben a multévi 700 millióval és ha tekintetbe veszszük is a mult évről fenmaradt igen tetemes készleteket, Amerika ezidén mégis 103 millió bushellal szemben a tavalyi 740 millióval. Az amerikai saját szükséglet kerek 400 millió bushelra tehető és igy jövő terméskor a látható és láthatatlan készleteket és addig a kiviteli lehetőséget mindössze 240 millió képviselné és határolná. Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján feltehető, hogy Európának a folyó termésében 43 millió kvarternyi importszükséglete, az Amerikán kivül eső exportterületeknek pedig aligha lesz több kiviteli feleslegük 20 millió kvarternél. Eszerint Amerikából lenne fedezendő Európában 23 millió és ezenkívül 4 millió kvarter, melyre Európán kívüli importterületeknek van szüksége. A világ tehát az évben Amerikából minden valószínűség szerint 27 millió kvartért, azaz 216 millió bushelt lesz kénytelen importálni. Minthogy pedig mint föntebb láttuk az amerikai kiviteli többlet csak 240 millió bushelre tehető, ezen többlet csak éppen hogy fedezni fogja az importszükségletet is. Eddig az angol szaklap. A közötte és a földmi- napi forgalom igy nagyon kismérvű maradt és habár az árak fokozatosan kb krt vesztettek, élénk üzlet nem fejlődhetett- Az irányzat az egész hét folyamán lanyha volt és az állandóan csökkenő határidőpiacz is lényegesen hozzájárult, hogy tulajdonosok élénk eladási hajlamot tanúsítottak. A forgalom zömét waggonáru képezi, de azért tételbuzák is erősebben kináltatnak. Az összforgalmat 135,000 mm., a hetihozatalt 206,000 mm. teszszük. Rozs ugyancsak lanyhuló irányt követett és bár a kínálat e czikkben mérsékelt volt, vételkedv alig mutatkozik. A helyi fogyasztás csak mérsékelten vásárol és az eladott kisebb tételek n&gyobbára kiviteli czélokra íeltek el. A mult héthez viszonyítva az árak 15 krral olcsóbbak és helyben ugy, mint helybeli paritásra fort között fizettek. Nyiri származék is csökkenő árak mellett / 5.90 frt között keltek el debreczeni paritásra. Árpa (takarm. és hántolási czélokra) csak mérsékelten kerül a piczra és gyárosok úgymint hizlalóknál változatlan árakon talál elhelyezést. Jegyzéseink frt között vannak. Szerb áru transito frlon volt forgalomban. Állomásokon átvéve sör- és maláta árpák iránt e héten az irányzat határozottan csendes és forgalom csak nyomott, részben pedig krral olcsóbb árakon fejlődhetett. Kiviteli czélokra csak kisebb eladások történtek és az üzleten főleg belföldi gyárosaink vettek részt. Jegyzéseink: Felvidéki merkantil áru , jobb 7., urasági , jobb 8. frtig és prima 8.25 frt. Tiszavidéki áru el volt hanyagolva és , jobb 6.25, prima 6.50 frtig ér el. A déli vasút és a buda pécsi vonal árpái merkantil áruban kb , jobb 6.25 és prima áru 6.75 frtig ért el. Zab elég bőven, különösen uj áruban érkezik és árában bár csöndes irányzat mellett változatlan maradt. A kereslet csak korlátolt. Ó áru helyben 5.70 frt, prima 5.80 frt, uj zab merkantil , finom fehér áru 5.70 frt volt helyben értékesíthető, Tengeri az emelkedett határidőárjegyzés befolyása alatt ugyancsak 7 J /2 krral drágább. A forgalom csak mérsékelt, és ama kisebb mennyiségekre szorítkozik, melyek o vidékre való elszállítás czéljaira kerestetrek. Kocsiba téve a hét elején 4.70, utóbb 4.80 forintot fizettek. Olajmagvak: Káposztarepcze. A forgalom egész kismérvű. Egészséges jó áru alig kerül piaezra és ilyen áruért frt érhető el, mig gyenge és alárendelt repeze 10. : frt között értékesíthető. Káposztarepcze augusztusra ugyancsak szórványosan volt forgalomban, frt között jegyzett. Vadrepcze frt. Gomborka 10, írt. Lenmag frt jegyez. Hüvelyesek : Bab (uj) továbbra, is csak szórványosan van forgalomban és a kereslet, ugy mint a kínálat gyenge, az árak csökkenő irányzatúak. 0 áru nincs a.piaezon. Trieurt aprószemü babot Gyöngyösön-Félegyházán frt, nagy Dunamenti babot Baja-Zomborban gi mbölyü ' frton jegyzünk. Barna bab Kalocsán frt. Vetőmagvak: Vöröshere felől beérkező jelentések nagyon különbözőek, de általánosságban már most is konstatálható, hogy a terméseredmény e czikkben a tavalyi mögött marad. Luezerna jó hozamot igér. Napi jelentés szeptember 1. Az amerikai Cincinatti Price Current" jelentése szerint a tengeritermés a forró időjárás következtében visszaesést szenvedett. A buza állapotában utolsó jelentés óta, lényeges változás állott be. A Baky-hegység keleti részén a téli buzaeredményt 13 millió buschellel kevesebbre becsülik, mint a mult évbín, a tavaszi buza eredményét pedig mintegy 70 millióval kevesebbre. A zabtermés iránt némi kétségek merültek fel. E jelentés daczára ugy New-York, mint Chicagó háromnegyed ct. esést jelez. Nálunk esőhiány következtében, valamint hogy a hozatalok még mindig nem ütik meg a kellő mértéket s a malmok pár nap óta jobb vételkedvet tanúsítottak, az üzlet valamivel szilárdabb irányzatot vett, minek komolyságában azonban keveset hiszünk, mert az első eső vagy nagyobb hozatal megdöntheti. Buza ma jól volt kínálva, a malmok már mérsékelten vásároltak, a forgalom mintegy mmázsa, mely mennyiség változatlan gyengén tartott árak mellett adatott e'., Rozsban valamivel jobb a kínálat; a kereslet gyér csak későbbi szállításokra kél el 6'50 frtig Buda: pest távolságában. A sziléziai forgalmat nyíregyházi paritással 5'90 6' frtig fizetik. Árpában még mindig gyenge a forgalom, kiviteli czélokra csak teljesen hibamentes fehér árpa adatik el 7' frtig ab állomások közép tiszai 6 frttól 6-75 frtig állomás takarmányáru frtig ab Budapest kél el., ',,, Tengeri a határidőüzlet befolyása alatt tovább velésügyi minisztérium becslése közötti tetemes eltérés csak a késő őszi hónapokban végleg megállapít ig fizetik.,, szilárdult helyben 4'95 5 frtig kél el ab Csaba, Szarvas ható, preczizebb adatok fogják eligazítani; Zab továbbra is lanyha, uj áru o áru Az üzleti hét részleteiről következőket jelenthetjük : Babban ralam ivei javult az üzlet félegyházi törpe kél el helyben. i luza a hét nagyobb felében bőven, utóbb sürgetően volt kínálva. A ho-atalok naponként nagyobb "> frtig érhető el., bab 7 frtig ab Kölesd-Tengelicz 6 90, Szalonta 6-75 terjedelmet öltöttek, mig a malmok a tulajdonosok előzékenysége daczára is csak mérsékelten vásároltak. A zatlanul i Határidők daczára a lanyhább külföldnek válto- szilárd.

11 SZÁM. 9-íK ÉVFOLYAM. KOZTgLEK, SZEPTEMBER HO Déli 12 órakor következőképp áll: Köttetett. Buza októberre.. áprilisra Rozs okt.... áprilsra Tengeri szept... májusra 19D0. Zab okt.... áprilisra Káp.-repcze aug.. Eladatott: Uj-buza: Tiszavidéki: Kalocsa : Bácskai: Szentesi: 1200 i nm. 82 kg frt 8'92 200» 81, , i nm. 81 kg frt "» 81 * ' ' I nm. 80 kg frt , 80, B , Dili tárlat ' n.79 kg. frt hóra Szeszfizlet. 8se sz. (Goldfmger Gábor szeszgyári képviselő tudósítása.) A szeszüzletben e héten az üzletmenet változatlanul élénk volt és tartós jó kereslet folytán a szeszárak szilárdan a multheti zárlatjegyzés szerint záródnak azonnali szállításra. Elkelt finomított szesz nagyban azonnali szállításra *75 forintig, élesztőszesz frtig adózva és frtig adózatlanul. Kicsinyben az árak krral drágábban zárulnak. Az exkontingens szesz árjegyzése mai nappal Mezőgazdasági szeszgyárak által kontingens nyersszesz e héten valamivel élénkebben volt kínálva és néhány tétel 1 frtos bécsi kontingens jegyzésen alól későbbi októberi szállításra el is kelt. A kontingens nyersszesz ára Budapesten forint. Bécti jegyzés 20- Prágai jegyzés 5í-. - frt adózott és frt adózatlan szeszért. Trieszti jegyzés frt kiviteli szeszért 90% hektoliterje. A kivitel e héten több tétel finomított szeszt Ért kontingens nyers- vásárolt, mely Dél-Bulgária és Üszkübb felé., lett szállítva. Vidéki szeszgyárak vált ozatlanul szilárdan jegyeznek. Budapesti zárlatárak e héten: Finomított szesz frt, élesztőszesz 57" frt, nyersszesz adózva 55' frt, nyersszesz adózatlan (exkontingens) frt, denaturált szesz frt. Kontingens nyersszesz. ;. Az árak literfokonként hordó nélkttl bérmentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mellett értendők. Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) E lefolyt héten az őszi vetésre való magvaknak nagy forgalmát jegyezhettük fel. Az időjárás folyton kedvező; biborherét őszi bükkönyt, őszi borsót, szöszös bükkönyt nagyon keresték, szent János rozs szintén a kereslet tárgya volt. A fümagvakbeli forgalom még jelentéktelen, mert a nagy fogyasztók várakozó állást foglalnak. Olaszországból meglehetősen kedvezően hangzanak a luczeraa és lóhere termésre vonatkozó tudósítások. Amerikában a vörös lóheréért feljebb szálltak az igények Németországban rosszabbak lettek a jó heremag termésre való kilátások. Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósítása a,köztelek' részére. Budapest, aug. 31-én. Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, telj súlyt tiszta súlynak értve, zsákostul, budapesti vasúti vagy hajóállomáshoz szállítva: A és B dara. frt. Buza 7 Ví liszt:frt ) buzakorpa 8-as takarmányliszt finom goromba Lujza Gőzmalom Részvény-Társaság üzleti tudósítása a Köztelek" részére. Budapest, aug. 31. Netto-áxak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasulyként, zsákostul. Kötelezettség nélkül : Takarmányliszt A központi vásárcsarnok árujegyzése nagyban (en gros) eladott élelmiczikkek árairól. E hét utolsó.napjaiban hanyatlott a vételkedv, holott az áruk nagy mennyiségben érkeztek. Husnemüeknél az árak szilárdak: Baromfi kereslete élénk az árak nyomottak. Tejtermékeknél a kereslet csendes. Tojás kereslete lanyha, ára változatlan. Zöldség keresett, gyümölcs szintén, kivéve a szilvát. Marhahús bpesti I. hátulja 50 52, eleje kr, borjúhús egészben kr, eleje 52 56, hátulja 6) 62 kr. kilója, bárány párta 6 frt. Baromfi rántani való csirke kr, sütni való 50 krtól 1 frtig párja. Vad : szarvas 28 32, őzbak 50 65, vaddisznó kr kilója, fogoly kí nyul frt darabonként, melynek beküldését melegen ajánljuk. Tejtermékek : Teavaj 80 krtól 1 frtig, főzővaj 60 80, tejfel 24 28, tehéntúró 4 8 kr kilója. Tojás : alföldi '5, erdélyi frt eredeti ládája. Zöldség : Paradicsom 3 4 frt, burgonya sárga , rózsa frt mtrmázsája. Gyümölcs : szőlő kevert kr. saszlá kr. őszi-baraczk duránczi kr klgrja szilva frt alma 6 14 frt, körték frtig métermázsáuként. Dinyék: sárga és turkesztán 8 14 frt, görög-dinye 7 18 frt 100 darabonként (A székesfővárosi vásárcsarnok-igazgatóság jetertése. Budapest, augusztus 31-ről. HM. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt 50 54, II. oszt , III. oszt 46 48, eleje I. oszt , II., oszt , ni. oszt , borjúhús hátulja 1. oszt , II. oszt , eleje I. oszt , II. oszt , birkahús hátulja!. oszt , II. oszt , eleje I. oszt , II. oszt , bárány eleje 1 db 0. 0-, hátulja, sertéshús magyar szalonnával elsőrendű 1 q ,vidéki 36 44, szalonna nélkül elsőrendű 50-52, vidéki 36 44, sertéshus pörkölt -0 -, sertéshús szerb szalonnával, szalonna nélkül, sertéshús füstölt magyar, idegen (vidéki), sonka nyers 1 kg , füstölt belf. csonttal , osont nélkül 0" , sonka füstölt külf. osont nélkül, szalonna sózott 1 q , füstölt 50 52', sertészsír hordóval , hordó nélkül , kolbász nyers 1 kg., füstölt 72 80, szalámi belföldi ,külföldi.malaez szopós élő 1 db 0-0, tisztítóit , Baromfi. a) Elő. Tyúk 1 pár frt , esirke , kappan hizott 0' 0, sovány 1.20, 1,3), ruoza hizott , sovány , lud hizott sovány , pulyka hizott 0-0, sovány fr) Tisztított. Tyúk 1 db frt , 1 kg., csirke 1 db , 1 kg., kappan hizott 1 db 0'- -0', 1 kg., récze hizott 1 db , 1 kg ,félkövér 1 db 0-0-, lud hizott 1 db 2-2"50, 1 kg , félköv. 1 db 0-0-, 1 kg., pulyka hizott 1 db 0-0-, 1 kg..félkövér 1 db , 1 kg , ludmáj 1 db , 1 kg , 1 idzsir 1 kg , idei liba 1 db. Hal. Élő. Harcsa 1 kg. frt , csuka , ponty (dunai) , süllő -, kesssge 0 0-0, márna 40 50', ezompó angolna 0-0, apró kevert 0"20 0"22, lazacz, pisztráng 0' 0'. Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt 0-Ó8-Ó-G8, lefölözött 0-C6-0-06, tejszín o- 0-, tejföl , tehénvaj (tea) 1 kg , L rendű , II. r , olvasztott , Margarin I, rendű 0-, II. rendű 0-0-, tehéntúró , juhtiiró 38 40, liptói , juhsajt , emment'udi sajt , groji sajt kg. frt Hüvelyesek. Lencse magyar 1 q frí 7 9, stoker*ui 20 24, borsó héjas magyar , koptatott magyar 13 15, külföldi 13-17, bab fehér apró 6 7 nagy , szines Tojás. Friss I. o. (1440 db.) 1 láda frt il. oszt. (1440db.) , meszes-, orosz tojfti 100 d5),, tea tojás , törött tojás 0-0- Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt b , Petrezselyem 100 kötés O. O'O, 1 q zeller 100 drb , karalábé , vöröshagyma 100 köt. o- 0., 1 q , foghagyma 100 köt , 1 q , vörösrépa 100 drb 0.70 Q-75, fehérrépa 0., fejeskáposzta 4-6.0, kelkáposzta 100 db , vöröskáposzta , fejessaláta , kötött saláta 0"40-80, burgonya, rózsa 1 q , sárga , külföldi., fekete retek 100 drb , uborka nagy salátának 100 drb , savanyítani való 100 db , savanyitott , zöld papr. 20,-40. tök főző 5-6, zöldbab , zöldborsó hüvelyes hazai 1 kg..., fejtett 1 lit., tengeri 100 cső , karfiol 100 drb paradicsom 1 kg , spárga 0. 0., torma 1 q Gyümölcs. Fajalma 1' q frt'6 14, köz. alma 5 10 fajkörte 13 16, közönséges körte 10 12, szilva magvaváló 0. 0., vörös , meggy faj, közönséges, ringló 10 14, baraczk kajszin, őszi, dinnye görög nagy 10 drb , kicsi 10 15, sárga faj 1 q ,0, közönséges 3 6. szőlő 1 kg , csemege 20 25, dió (faj papirhéju) 18 24, közönséges , mogyoró 28 32, gesztenye magyar 0, olasz, narancs messitiai 100 db 0 -, pugliai, mandarin , czitrom ', füge hordós 1 q 18 2Q, koszorús 18-20, datolya 38 42, mazsolaszőlő 38 70, egres 1 lit. 0-0-, eper 1 kg. o- 0 kr. FSszerek italok. Paprika és I. rendű 1 q. frt 30 60, n. rendű 20 30, csöves, (szárított). köménymag, borsőkmaga. mák 1 q. frt 25 30, méz csurgatott , sejtekben 1 kg., szappan szín 20 25, közönséges, fehérbor asztali palaezkban 1 lit , vörös asztali palaezkban , házi yálinka pslaczkban, ásványvíz palaczkbrw Boáapesti takarmáayvásár. (IX. kerület Mestarateza, szept. 1 A székesfővárosi vásárigazgatóság jelentése s.kostelek" részére). Felhozatott a szokott községekből 115 szekér réti széna, 67 szekér muhar- 25 zsupszalma, 7 szakér alomszalma, 0 szakér takarmányszalma, szekér tengeriszár, 8 szekér egyéb 'akarmány (lóhere, luezerna, zabosbükköny, köles stb,), 700 zsák szecska. A forgalom élénk, Árak q-ként, a következők: réti széna , muhar aj , ssupszalma , alomszalma , egyéb takarmány, lóhere, takarmányszalma 0 0, teugsriszá?. iuazerna, sarjú , szalmaszecska , széna, aj, zabosbükköny össze* koesiszám 229, suly kg.

12 1326 KÖZTELEK, 1899 SZEPTEMBER HÓ SZÁM. 9-1K ÉVFOLYAM. illatrásárok. Budapesti juhvásár _ aug. hó 27-én. székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóság jelentése a "KözteleP részére). Felhajtatott: Belföldi hizlalt ürü 1918, feljavított juh 539. kisorolt kos 212, kiverő juh 60, bárány, kecske 55, boszniai, szerbiai 191, angol keresztezés. romániai durvaszőrü db. Birkavásár vontatott lefolvásu volt. Arak a kővetkezők: Belföldi hizlalt ürü frtig páronkint, 22' 23 5 írtig 100 kiló élősúly szerint,. kiv. - - frtig, feljavított juhok 15" 18 0 páronkint, frtig súlyra, kisorolt kosok pár., kiv. frtig, kiverő juh páronkint, 17" 19, kiv. frtig sulvra, bárányi, kecske 13-0, kiv. frt pár. anya juh 0' : pár., suly, szerbiai anyajuh ' frtig páronkint, 100 kiló után frt Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár évi augusztus hó 31-én. (A budapesti közváqóhid és morhavásárigazqatóság jelentése a.köztelek" részére. Felhajtatott: 226 db, úgymint : jármos ökör elsőmin. 41 db, közép db, alárendelt 0 db. Fejőstehén : fehér 0 drb, tarka 119 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó, ; fehér db, jármosbivaly 14 db, bonyhádi 52 db, hizlalni való ökör db,üsző 0 db. Gazdasági marhavásár jelentéktelen fejős tehénvásár hangulata élénk volt. Következő árak jegyeztettek: Elsőrendű jármos ökör , középmin. jármos ökör pár., alárendelt minőségű jármos ökör, Jármos bivaly é. s. mm., frtig páronkint. jobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s bekötni való ökör frtig. Fejőstehenekért és pedig,: Fehérszőrű magyar tehén, tarka kevert származású tehén , bonyhádi tehén kiv. frtig, tinó frtig páronkint. Budapesti vágómarhavásár évi augusztus 31-én. (A budapesti közvágóhíd és marhavásárigazaotósáq jelentése a rköztelek' részére.) Felhajtatott: 4793 db nagy vágómarha, nevezetesen : 709 db magyar és tarka ökör, 604 db magyar és tarka tehén, 2789 db szerbiai ökör, db szerb ökör, 16 db boszniai tehén, 310 db szerbiai tehén,-217 db bika és 148 db bivaly. Minőség szerint: 1119 darab elsőrendű hízott 3253 db középminőségü és 421 db alárendelt í. bika db elsőrendű "hizott ökör, db középminőségü ökör és db alárendelt min. ökör; db elsőrendű hizott tehén, db középminőségü tehén, db alárendelt minőségű tehén. A felhajtás vágómarhában nagy. Az árak általában változatlanok. Szerb ökröknél, valamint jó minőségű magyar hizott ökröknél élénk kereslet volt ; utóbbiak ára fél frttal emelkedett. Bikák és bivalyok ára az utolsó bécsi vásár hatása alatt 1 frttal hanyatlott. Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar ökör jobb minőségű , kivételesen ', hizott magyar ökör középminőségü 28" 31, alárendelt minőségű magyar ökör 23-27', jobb minőségű magyar és tarka tehén , kivételesen tarka tehén, magyar tehén középmin., , alárendelt minőségű magyar és tarka tehén , szerbiai ökör jobb minőségű 23' 30, kiv. 31, szerbiai ökör középminőségü 18-22, szerbiai ökör alárendelt minőségű, szerbiai bika , kivételesen, szerbiai bivaly , kiv. 22- frtig métermázsánkint élősúlyban. Budapesti lóvásár. Budapest, aug. 31-én. (4 budapesti vásárigazgatóság jelentése a,köztelek" részére). A vásár forgalma lanyha. Felhajtatott összesen 341 db. Eladatott 181 db. Jobb minőségű lovakból hátas 5 db, eladatott 0 db. frtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 4 db, eladatott 0 db frtért, nehezebb kocsiló (hintós) 16 db, eladatott 1 db 140 frtért, igás kocsiló (nehéz nyugoti faj) 40 db, eladatott 17 db frtért, ponny 0 db, eladatott 0 db frtért; közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló stb.) 60 db, eladatott 22 db frtért, könnyebb félék (parasztló stb.) 180 db, eladatott 115 db 22 40, frtért; alárendelt minőségű lovakból 36 db, eladatott 26 db'7 20 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 13 db, az állatkert és kutyák részére vásároltatott 0 db, tulajdonjogra gyanús ló lefoglaltatott db, ragályos betegségre gyanús ló lefoglaltatott db, takonykór miatt a gyepmesterhez küldetett db. Kőbányai sertésvásár szeptember 1. (Elst5 magyar sertéshizla\,6-részvénytársaság telefon-jelentése a,köztelek" részére.) A vásár csendes volt. Heti átlaqárak: Magyar válogatott kg. nehéz , 28C-300 kg. nehéz 44-44Va kr, öreg 300 kg. tuli -0 kr, vidéki sertés könnyű kr. Szerb kr. Román tiszta klg. páronkint 45 klgr. életsolylevonás és 4% engedmény szokásos. Eleségarak: Tengeri ó 5-10 ' frt, árpa 6-10 frt Kőbányán átvéve. Helyi állomány: Aug. 25. maradt drb Felhajtás: Belföldről 842 drb, Szerbiából 989 darab, Romániából drb, egyéb államokból darab. Összesen 1831 db. Főösszeg db. Állomány és felhajtás együtt drb. Elhajtás: budapesti fogyasztásra (1-X. (kerület) 989 drb, belföldre Budapest környékére 1170 drb, Bécsbe 136 drb, Csehországba, Morvaország és Sziléziába drb, Ausztriába 755 db. Német birodalomba drb, egyéb országokba db, A szappangyárakban feldolgoztatott: szállásokban elhullott 0, vaggonból kirakatott hulla 2, borsókásnak találtatott 10, összesen 12 db. összes elhajtás 3062 darab. Maradt állomány 4454 drb. A részvény-szállásokban 1749 drb van elhelyezve. Az egészségi és tranzitószállásokban maradt 2777 drb. Felhajtás: Szerbiából 989 db, Romániából drb, összesen 3766 drb. Elhajtás: 1564 drb, maradt állomány 2702 drb és pedig 2702 drb szerb és db román. Az egészségügyi szemlénél jan. 1-től máig 344 drb a fogyasztás alól kivonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. Sovány sertésüzlet. (A magyar élelmiszer-szállitó részvénytársaság heti jelentése augusztus 31-én.) A sovány sertésüzletben a lefolyt héten élénkebb vételkedv mutatkozott, daczára ennek az árak nem változtak. Jegyzéseink következők.- Sertésvészen átment sertések árai: kg. (páronk.) súlyban krig , 36 39, Sertésvészen keresztül nem ment sertések kg , Pusztán átvéve 4 /<, levonással. Bécsi vágómarhavásár aug. 28. A bécsi marha- és huspénztár jelentése. összes felhajtás 5901 db. Ebből magyar 4768 db, galicziai 276 db, bukovinai 92, németországi 765 db, hizott 2661 db, legelő 1174 db, fiatal 2036 db, ökör 3903 db, bika 834 db, tehén 801 db, bivaly 363 db. Szombaton a vesztegvásárra 245 darab volt felhajtva A mai felhajtás jóval nagyobb volt a mult hetinél, ami a nagymérvű árhanyatlásból is látható, csupán a prima minőségű áruk érhették el a multheti árakat, miután ebből a felhajtás is csak nagyon kevés 'volt. Zárlatkor még sok eladatlan maradt. Árak: prima magyar 35 37' ( )frt, szekunáa frt, tertia frt. Galicziai prima 36' ( ) frt, szekunda frt, tertia frt. Német prima 38 40' (. ), szekunda 33 37, tertia frt. Konzervökrök é.s., rosszabb minőségű frt é. s. Bika frt é. s tehén frt és bivaly frt é. s. (Kizárólagosan élősúlyra minden % levonás nélkül történnek. Az értékesítésben kitüntetett árak ugy értelmezendők, hogy egy és ugyanazon eladó, a jobb minőségű állatok kg.-jáért p. o. 40 frt, a kiverésért pedig 35 krt kap.) Az alsó-ausztriai helytartóság elrendelte, hogy az eddig minden hét hétfőjén megtartott vesztegvásár ezentúl szombaton tartassák meg. A vesztegvásárra felhajtandó állatok a vásárt megelőző pénteken kell, hogy rendeltetésük helyére megérkezzenek. Az eddig elzárt megyék közül a következő vármegyék vannak tüdővész miatt zár alá helyezve és csakis ezen vármegyékből nem hajthatók fel állatok a vásárra és pedig: Árva, Liptó, Nyitra és Trencsénmegyék és Nagy-Mihályról (Zemplénmegye). Bécsi sznrómarhavásár aug. 24-én. Felhozatott: 3351 borjú, 1809 élő sertés, 895 kizsigerelt sertés, 366 kizsigerelt juh, 47 bárány. A borjuvásár vontatottan és 4 krral (kgkint) alacsonyabb áron folyt le. Kizsigerelt sertések üzlete szintén lanyha volt és árak 2 4 krral csökkenteb. Árak kilogrammonkint: kizsigerelt borjú kr., prima kr., primissima kr., élő borjú kr., prima kr., primissima ( ) kr., fiatal sertés kr., kizsigerelt sertés nehéz kr., süldő kr., kizsigerelt juh kr., bárány páronkint 5 12 kr. Bécsi sertésvásár aug. 29 éa. (Schleiffelder és társai bizományi czég távirati jelentése a,köztelek" részére). Felhajtás : 4099 lengyel, 6563 magyar sertés, összesen drb. A forgalom lanyha volt. Ára kilónként élősúlyban fogyasztási adó nélkül : prima kr, kivételesen 39 kr, közepes kr, könnyű kr, süldő kr. Bécsi juhvásár aug. hó 24-én. Felhajtál 4868 db juh. A mai vásáron igen nagy volt a felhajtás, miáltal árak kgkint 1 krral hanyatlottak, Árak : export juh páronként , kivét., raczka, selejtes juhpárkint frt Ingatlanok árverései (20000 frt becsértéken felül.) (Kivonat a hivatalos lapból.) Szept. 5. Szept. 14. Kis-várdai kir. jbiróság Szept. 18. Érsekújvári kir. jbiróság Szept. 25. Zsombolyai kir. jbiróság Szept. 28. kir. jbiróság Szept. 30. Okt. 2. Okt. 9. Okt. 20. Okt. 25. Okt. 31. Nov. 2. a tkvi ha- Luby tóság Géza a tkvi ha- Klotovszky tóság Ernő a tkvi ha- Kriván tóság Mihály a tkvi ha- Ferenczy tóság Emil a tkvi ha- Tóth tóság Lajos a tkvi ha- Balián tóság György a tkvi ha- Szalachy tóság Sándor a tkvi ha- gr. Teleky tóság György a tkvi ha- br. Szent- 54:00 tóság kereszty Pál a tkvi ha- Weisz tóság Mór a tkvi ha- Nagy tóság Ferenczné a tkvi ha- Spitzer tóság Fülöpué a tkvi ha- Madarász tóság Sándor a tkvi ha- Ruzicska tóság Ferenczné Szerkesztői üzenetek. M. F. urnák, Zsidóvár. Tessék Pfeiffer Zsigmond gépgyáros árjegyzékét rovatvezetőnkhöz beküldeni, mert nevezett gépgyára előttünk ismeretlen. Minő gyárból kapja Pfeiffer a Krausz-féle járgányos cséplőgépet? D. K. urnák. Komoristye. A leirás alapján nem tudunk véleményt mondani a juhok bajának természete felől, A bonczolásnak jelzett eredménye csak általában senyvességre látszik utálni, mely épp ugy lehet valamely belső betegségnek, mint rossz táplálkozásnak következménye. A gyapjú hullása szintén az általános senyvességgel állhat kapcsolatban, de épp ugy lehet bőrbajnak, pl. rühösségnek következménye. Határozottabb véleményt csak az élű állatokon észlelt kóros tünetek, valamint a bonczolás leletének egészen részletes leirása alapján lehetne mondani. Ab ffse. m&%y. vaud. ejryssölei tulajdeni Az egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő éa kiadásért felelős: íorster Qéza az 0. M. G. E. igazgat ój*. Felelős szerkesztő: Szilassy Zoltán Ri 0. M. G.R. szerkesztő-titkára. Társszerkesztő: Badss Baraatsán, az 0. M. G. E. titkára. '/sőrangu hazai gyártmány^ SÍMGIM GAZDÁSÁGI GÉPGYÁR R SZV RY-TÁRSULAT B C l i P B I T. figytroi-tzif lsgnagy*bk te ogy»dsfl gazdasági gépgyára, mtüy «. gazdíjlkediíhoa szükségei Ssszos "TSS1 priaság! gépekst gyártja.

13 SZÁM. 9-íK ÉVFOLYAM. KOZTgLEK, SZEPTEMBER HO Egyetemes és mélyítő ekék aczélgerendelylyel,pánczélaczél kormánylappal egy darabból, önvezetékkel, állitható szarvakkal. Többvasű ekék.!uj! 1 Finom-, szántó- és esuklós-bo iki rónák, rétboronák, háromtagűszerkezet.j és egytagú hengerek. UfflRATB ÉS TÁRSA BUDAPEST, Y. ker., Ytáczi-körut 60. sz. Vetőgépele, trieurök, rosták, kukoricza-morzsolók, szecskavágók, répavágók, daráló- és őrlőmalmok, takarmányf(illesztők stb. nagy választékban. A zalathnal kénkovand ipar r. t kénsav- és műtrágya-gyára ajánlj* legjobb minőségű mindennemű MŰTRÁGYÁIT a t ci. puáakjiiiiuéc h. Hlyeimébe. Árajánlatokkal készséggel szolgál a IY., Bécsi-utcza 5. g ( * a z d a n á é i = s z a k o k t a t á s a lipcsei egyetemen. A téli félév kezdet? október 16-án, az előadásoké október 26-án. Programmot (a kulturtechnikai tanulmányokról is) és az előadások sorrend-jegyzékét megküldi és mindennemű felvilágosítással szolgál Dr. W. Kirchner, Víntschgaui hasas tehenek fejelés! képesség ^ 2B liter, j melyet több oldali bizonylatokkal igazolhatok, kaphatók I P I C K O S W A L D n ü VIII, Külső Kerepesi~út 1. sz, Hirdetmény. Magyar-keleti-tengertúli forgalom (Galaczon át.) Fenti forgalomban év, május hö 1-étől érvényes díjszabáshoz f. évi szeptember hó 1-én. oszt. pótlék lép szabályba, mely az általános határozmányok modósitását tartalmaza. A pótlék példányai a részes szállítási vállalatoknál kapható. Budapest augusztus hó 16-án. A m. k. államvasutak igazgatósága, a részes szállítási vállalatok nevében is. B e n d e r fogói hibátlanul működnek C j u p e r f o s z f á t o k «állati és ásványi eredetűek, a legmegbízhatóbb, a legjobban bevált és a legolcsóbb foszforsavas trágyaszerek, minden talajra alkalmasak. Tartalmaznak 10 20<>/o vízben oldható foszforsavat. Vegytartalomért feltétlenül szavatolunk. Tekintettele műtrágyák gyors hatásárasigen nagy hozamképességére nélkülözhetetlen az őszi vetéseknél. Kétannyi mennyiségű czitrátban oldható foszforsavval sem pótolható hatása. Ajánlok továbbá: Csontlisztet, Chilisalétromot, kénsavas ammoniákot, kálisót, kainitot, különleges műtrágyákat kapás és kalászos növények alá, themenaui szab. szuperfoszfátgypszet herések trágyájául és az istállótrágya konzerválására; takarmánymeszet stb. bárhova versenyképes áron szállít: Központi iroda: Prága, Heinrichsgasse 27. szúnyogok stb. ellen. ^ Egyszeri kiadás, vakondok Állandó védelem! muszkák Több ezer fényes elismerés, csótányok Kérjen prospectust! patkányok Kari Bender L, egerek wiejs iv/i t.

14 í534köztelek, SZEPTEMBER HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. Thallraayer Viktor gazdasági akadémiai tanár ur a Köztelek" számában igy nyilatkozik a Vulkán permetező tömlő és szelepről. Vulkán permetező alkatrészek. (Felelet a 365. számú kérdésre.) A Vulkán" jegyű és a Magyar ruggyantaárugyár részvény társulat" által gyártott és forgalomba hozott ruggyanta szellentyülapok és tömlők anyagával a magyar-óvári gépkisérleti állomáson a mult, valamint a jelen évben is kisérleztünk s kísérleteink alapján nevezett anyagról, a mennyiben arra sem a kékkőoldat, sem a bordelaise"-lé sem pedig evvel hasonló összetételű és permetezésre használt oldatok semmiféle maró vagy káros hatással nincsenek, csak kedvezően nyilatkozhatunk. Egyáltalában a Ku/Aa/í"-jegyű ruggyantaanyag tartósság és hajlíthatóság dolgában minden tekintetben a mértéket megütve és messzemenő igényeket is teljesen kielégítve: permetezőkbe való alkalmazásra mint elsőrendű anyag bátran bárkinek ajánlható. Thallmayer Viktor. Lásd a hirdetést 1334 ik és 1339-ik lapon. P O L K P l e gépek gyára Részvénytársaság Budapest^Szent-Lőrincz. Legújabb szerkezetű fekvő j gáz- és benzin-motorok, j Polke-féle szabadalmazott rendszer szerint, GÖRGŐS VEZÉRMŰVEL. j Legegyszerűbb szerkezet, megbízható és j nyugodt működés. Más gyártmányú ily mó- \ torokkal szemben nagyobb munkavégzés és j csekélyebb gázfogyasztás által tűnik ki. '...* "...,..,...,.,,...,.,,,.,..,.,., I... A bérlet lejárata folytán eladó s 4 drb tenyész-bika, 27 drb borjas tehén, 60 drb különböző nemii és korú növendék marlia magyar fajta és 21 drb különböző nemű és korú csikó, Bővebbet: Pta-Tamási gazdaság 1, 8434 ü. p. Kőrös-Tarján, (Biharm.) Ó r i á s b ú z a Diószegi legfinomabb minőség, első vetés, cséplést eredmény 12 métermázsa kis holdanként, vetőmagnak ==HH==== jutányosán k a p h a t ó. Salzberger Rezső 8431 Budapest, Náe/or-utcza 6. SANGERHAUSENÍGÉPGYÁR Magyarországi gyártelepe BUDAPEST, KÜLSŐ V Á C Z I - Ü T SZÁM. Első és egyedüli magyar spéci al gépgyár. 4ÜYÍRTHÁMOK: az összes mezőgazdasági Iparágrak Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a számára szükséges gépek. Nevezetesen: HOFFMEISTER-GŐZ MOTOR Czukorgyárak, Sörgyárak, Malátagyárak és Szeszgyárak teljes berendezése és átalakítása. a legjobb,; a legolcsóbb' és legbiztosabb gőzgép. Helyettesit minden Szaktekintély mezőgazdasági szeszgyárak és czukorgyárak gőzgépet és locomobilt. Cséplésre és minden egyéb gazdasági gép hajtására a legalkalmasabb. Fűthető szénnel, fával, cserrel és Szeszgyárak berendezése hosszabb lejáratú törleszteses kölcsön mellett. egész 30 lóerőig gyártjuk.,8173- minden egyéb hulladékkal. Minden nagyságban, 1/2 lőerőtől kézdve Minden szakbavágó felvilágosítással, tervekkel, költségvetéssel készséggel szolgálunk.

15 SZÁM. 9-íK ÉVFOLYAM. KOZTgLEK, SZEPTEMBER HO Szabadalmazott Montania Drill" sorvetőgép j a legegyszerűbb és legtökéletesebb ugy sik, mint hegyes talajhoz. - Kitüntetések versenyeken és k 10 állami érem, 12 nagy arany érem, 14 ezüst érem, 10 díszoklevél és érdemdij. r* Kisbéren rendezett vetögépversenyen szintén állami érmet nyert. ~3M Nagymennyiségű szalma, túlnyomóan buza- és rozsszalma, préselésre alkalmas, igen olcsón adatik el gazdaságainkban Csurog mellett, hajó és vasúti állomás és Koviion a Duna mellett a szállitási költségek tehát mérsékeltek. írásbeli tudakozódások intézendök: az angol-osztrák: bank gazdasági tisztségéhez 8355 C s o r o g, B á c s - B o c L r o g h m e g y e. Szabadalmazott M^ntania Drill" sorvetőgépeink főelőnye: Mindennemű gabnanemet, i legnagyobb minden kivánt mennyiségben, j pontossággal egy és ugyanazon vetőkészülékkel,! vet. A magszekrény átbillenése által a benne levő gabona egy p'llanat alatt a zsákba vissza tölthető. Bf Egy 17-saros Montania" csupán 2 lé- vagy ökörvonóerőt igényel. " Első proszniczi Gazdaságid ép-és Gőzmotor Gyár, \ Wiehterle F. = BUDAPEST, VI. ker., Gyár-utcza 50.: 1 Nagy képes árlappal mindenféle gazdasági gépről készséggel szolgálunk. N Van szerencsénk ajánlan rátolt tísietasftgn T h o m asf o szfát I i sztet szavatolt /o citrátban oldható foszforsavtartalommni és % porfinomsággal. Felölmulhatlan, minden talajra alkalmas trágyaszer, különösen sovány talajok javítására, kitűnő hatású az összes gabonanemüek, kapás és olajnövények, lóhere és luezerna, szőlő, komló és kerti veteményekrf, kiváltképen a rétekre. Legjobb, leghatásosalbfc és legolcsóbb loszrorsa%trágya tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az összes szoperfeszrátokat. A czitrátban oldható foszforsav-tartalomért szavatosságot vállalunk, netaláni hiányt megtérítünk. Árajánlatokkal, szakmunkákkai és egyéb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál A csehországi Thonusművek prágai foszfátliszt eladási irodájának vezérképviselősége a magyar korona orsz. terülotén KALMÁR VILMOS, «_ SSS-V., BEartellin a legfinomabb dohánjnemesitö trágya kiz. eladása. Kainit. HIRDETÉSEK GÉPOLAJAT, u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű aavtalainitott repezeolajat, stb. Szalonnát felvétetnek a kiadóhivatalfesm BUDAPEST, tlít-irt SS-étlte caám J5, J A N L O K : Kocsikenőcsöt, Petroleumot, Zsákokat, takaró- és szekérponyvákat, kátrányfestékeket, fedéllakot, MŰTRÁGYÁT üíüujdonság!!!!! Mandel Eduárd és társai szab. kéttengelyű,bóni' eketalyigája. Legújabb szerkezet! Pillanat alatt állítható! Xt'in kopik, nem dől! Kenése egyenletes, gazdaságos! Kevés vonóerőt igényel! Megrendelhető: Mandel Eduárd és társainál Nyírbátorban. minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket. W Vetőmagot I Fertőtlenítő szereket, u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb. rézgálicz karbololeumot, keserűsót csudasót stb. BUDAPESTEN, KRAMER LIPÓT, T. ker., Akadémia-utcza lo. sz. SiÍB*sSnycziss» s ERES" Baadapest. Árjesryiéfcfcel és részletes külön ajánlatokkal kívánatra szolsrálofc.

16 1330 KOZTKLEK, SZEPTEMBER HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM A raagy. kir. államvasutak gépgyárának vezériigynöksége Budapest, Váczi-körut 32. sz. a. Ajánlja a magy. kir. államvasutak gépgyárában készült gözcséplögarnituráit, ipari czélokra alkalmas Compound" lokomobiljait, teljesen vasból készült szalmakazalozó gépeit, göz kukoriczamorzsolóit, STJBOR-féle körfűrészeit. Millenium" kaszáló- és aratógépeit, továbbá SACK-féle ekéit, vetőgépeit, boronált és egyéb gazdasági gépeit. A FAIRBANKS" mérleg- ós gépgyár kizárólagos képviselete. Árjegyzék ingyen és bérmentve. ctiemesellsclaft Stahlwerke wei: ezelőtt Goeppinger & Co. Weissenfels, Oberkrain. Szabadalmazott A hordóban levő folyadék nem veszít súlyából kiszivárgás, felszívódás és apadék által. Nincs tűzveszély. Kapható Amerikai szabadalmazott aczellánczok forrasztás nélkül. Árjegyzéket ingyen és 7217 bérmentve. E l a d ő legelő gazdaságainkból igen gazdag választékban fiatal, erős, edzett és hibátlan erdélyi magyar faj igás ökör és I, 2 és 3 éves elsőrendű ökörborju. A készlet nyáron át 1000 db körül van. Anyagunkat már évek óta hazánk legtekintélyesebb uradalmai megelégedéssel vásárolják. Megkeresésre direct megbizásokat is végrehajtunk. Rakodás vétel napján költségmentesen hajtatik végre. Vonatközlekedés naponként négyszer. Bővebb felvilágosítást nyújt: László és Társai intézősége Nagy-lklddon, posta-, távirda- és vasútállomás. Kolozsvár közelében szamosvölgyi vasút mentén. LUTZ-féle valódi, teljesen ólommentes Porcellán-zomáracfestékkeS faíafcon és mennyezeteken oly mosható, igen elegáns és évekig tartó mázoíat éretik el, melyen penész és gombaképződes teljesen lehetetlen. Gazdasági üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, évek óta kitűnően bevált, tej- és vajkezelési helyiségek, gépházak, konyhák, fürdőszobák, klosetek, istállók stb. részére, valamint mindott, ahol tisztaságra nagy gondot fordítanak. Alkalmazása rendkívül egyszerű és olcsó. Szakkörökből való számos.elismerő nyilatkozattal, mintával, színkártyával és prospektussal szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok Lutz Ede és Társa Pozsony, Gyár-ut 20. ALAPÍTTATOTT ÉYBEN. ALAPÍTTATOTT ÉYBEN. Bánhegyi C. J. Áz arany kalapácshoz" IV., Rostély-utcza 13. Lószerszám vereték és kellékek. Kész istrángok, angol gyeplők, nyergek, lovagló szerek. Nyeregszappan, angol bőrlakok, szerszámmáz, Kwizda-fluid. Halászati czikkek. Szabadalmazott patkány és egérfogók. Szerszám nagykereskedés minden iparág részére. Árjegyzék ingyen és bérmentve. 5 A vetési idényre ajánlom Sack RudoEf legrujatolb rendszerű s o r b a w e t ő g é p e i t, melyek KISBÉREN és LÉVÁN mult év őszén tartott nemzetközi versenyek alkalmából első díjjal lettek kitüntetve' (IV-ik osztály), melyek ugy vannak szerkesztve, hogy azokkal sík vagy dombos talajon minden magfélét tetszésszerinti mennyiségbentökéletes egyenletesen lehet elvetni, anélkül, hogy a vetőszekrényt beigazítani, merítő vagy fogaskerekeket cserélni kellene. Sack Rudolf valamennyi sorbavetőgépei felette könnyen járnak, nagyon szilárdan vannak készítve, igén tartósak és kívánatra előkormánynyal is kaphatók. Mindennemű Sack eke, borona, szórvavetögép és talajmivelési eszköz dus választékban van raktáromon és eredeti minőségien az itt látható törvényes védjegygyei 8X01 csak nálam szerezhető be. Legújabb árjegyzékem éppen most jtvijjelent meg és kívánatra legszívesebben szolgálok azzal ingyen és bér- mentve. PROPPER SAMU, ack Rudolf magyarországi kizárólagos képviselője, BUDAPEST, V., Váczi-körut 52. sz. a

17 S2AM. 9-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK SZEPTEMBER HO BIEHN JÁNOS iroda: aszfalt- és vegyi kátóriytermékek gyárak: Fepencz-köput 46. gyárai. Budapest, Kísp B M S T Magyar aszfalt-bitumenből készült VALÓDI aszfalt fedlemezek (58567/1893. számú magyar és osztrák szabadalom.) I Az 1 méter széles 1 és 10 méter hosszú Minőség A B C D E F Ár loco Budapest vagy loco gyár I 1 tekercsek árai: frt Mezőtelegd. Horganyozott szélesfejü fedlemezszögek kilója 50 kr. A valódi aszfalt fedlemezek előnyei: JVCázoIást, káfrányozást nem igényelnek. Jeljes tűzbiztonság. JVCinden fentartási költség nélkül legnagyobb tartósság, m «m Mészlével tetszetősen fehérítve létesülnek a Fehér aszfalt-tetők, melyek a napsugarak heve ellen is előnyös védelmet nyújtanak. valódi aszfalt fedlemezek 6 ' kitűnően alkalmasak régi zsindelytetők átfedésére, mely munka bárhol háiilag is teljesíthető-

18 í 534 KÖZTELEK, SZEPTEMBER HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. yqzö I J p Ö f t FUCHS ÉsSCHLICHTER. Budapest,VIJász-ufcza 7. Csakis Hazai Ipa pántoljuk. SZIVATTYÚK MÉRLEGEK minden neme, házi, nyilvános, mezőgazdasági és iparczélokra. BOWER-BARFF-féle szabadalmazott inoxydálás módszer szerint inoxydált szivattyúk rozsda ellen védve. legújabb javított rendszerű tizedes, dos és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommérlegek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. Árjegyzékek W fiaotffins WlPH I. chgasse 14. sz. e- IV. UTÜIl V J2illK3, II1CII, SchwarzenlergstrasseG. ingyen és bérmentve. Hirdetmény. A kisbéri m. kir. állami ménesbirtok igazgatósága a folyó évi szeptember hó közepétől évi márczius hó végéig váló szükségletének fedezése czéljából mm. tiszta fehér egészséges, por és gyommentes; legalább 47 kgr. minőségű sulylyal biró zabra, mely szeptember elejétől kezdve havonként 2000 métermázsás, részletekben volna beszállítandó, folyó évi szeptember hó 5-ére zárt Írásbeli ajánlati tárgyalást hirdet. Ajánlatok zárt borítékban Ajánlatok zabszállitásra" czimü felirattal, 50 kros bélyeggel ellátva s a szállitandó zab értékének 5%-át kitévö bánatpénzzel együtt legkésőbb folyó évi szeptember hő 5-én délelőtt 9 óráig a ménesbirtok igazgatósági irodájába benyújtandók. Az ajánlat ab Kisbér vasútállomás, illetőleg Kisbér iparvágányra állítva teendő. A bánatpénz lehet készpénz, vagy ennek megfelelő értékpapír, mely azonban az ajánlat elfogadása esetében a szállítandó zab értékének 10%-ára lesz óvadék czéljából kiegészítendő. A beszállított zab értéke fejében érdembe hozott összegek után a fizetési okmányokon II. és III. fokú bélyegilleték fog szállító terhére lerovatni. Zsákokról, valamint azok visszaszállításáról szállító tartozik gondoskodni. Közelebbi felvilágosítást nyújt: A m. kir. áll. ménesbirtok igazgatósága 8435 Kisbéren. SZENDE JENŐ termény-bizományoshoz, BUDAPEST, Ranolder-utcza 21. Azon körülmények folytán, hogy kiterjedt ismeretségem, valamint saját házban levő nagy raktárhelyiségem van, megengedik, hogy tisztelt megbízóimat a legrövidebb idö alatt és legcoulánsabban kielégíthessem. A beküldött terményekre megfelelő előleget is adok. Láncz-sziyattyuk alkalmas pöczegödrök, ir izékek, építkezések stb. efélékl.rocsi hordókba való szivattyú* 70, mm. nyílással a szi 3-10 hlitert huz perczenkéit, a i felelősséget elvállalom. Nemosak tárgyakat a jesen lehetetlen. Mivel a^íá befagyás ki van zárva. Ezen ' ittyukhoz képest ij9n olcsó. Josef Klement Hrobetz bei Raudnitz Böhmen. 304,Westfalia' - Separator ínként munkakésséggel. minden rendszer fölött áll. Snnyti, soj 4^? járás, utólértervezett lánczhajtással, melyet minden laikus azonnal megért. füanol állanak. m Z jnincs törés, nincs javitás. igazdaságban nélkü- j - C'z napi próbaidőre. A legolcsóbb árak és legszolidabb kiszolgálás. ANTON TOM8 WIEN-OBER-St. VEIT, Xlli/7, Einsiedeleigasse 3. Gazdasági, pinczészeti és tehsníszetl gépek és eszközök.

19 70 7i. SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, I899. SZEPTEMBER HÖ 2: 1333 I. Szegedi Mezőgazdasági Országos Kiállítás. Kftlwe E. Magyarország legrégibb gazdasági gépgyára Alakult 1856-ban. Alakult 1856-ban. Magyar 0 0 ipar! Magyar 0 0 ipar! Ajánlja a bekövetkezendő öszi évadra: Sack rendszerű afczélekéit, eg-yes*, kettős- és hármas ekéit, Laacke-féle szántóföld és rétboronáit, hengereit, eredeti Hungária Drill", hegyes vidékre Mosom Drill", kisgazdáknak Jubileumi Drill" sorvetőgépeit drb használatban. Mindennemű rostáit, szelelőit, konkolyozóit, Uj! Burgonyaosztályozó-gépek I Uj I Diadal" gabonatisztitó és osztályozó rosta. Ujl Kayser"-féle centrifugális gabona-osztályozó szolnoki rostaversenyen I. dij. nagy arany érem. Legjobb: Rapid" darálóit, szecska- és répavágóit, morzsolóés takarmányfüllesztőit és borsajtóit. Különlegességi Takarmánykamra-berendezések. Főraktára BUDAPEST, V, Váczi-körut 57a-

20 í 534 KÖZTELEK, SZEPTEMBER HO SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. \ A Magyar p H- ) Ruggyantaárugyár Készvénytársaságnak Budapesten. Az uraságoktól megvizsgálás végett beküldött Vulkán"-jegyü kautsuk-szelentyü- (ventil) lap és ugyanoly tömlő (kautsukcsö) az itteni mezőgazdasági gépkisérleti állomáson vizsgáltatván meg, a mennyiben bordelaise"- lében (2 /o-os meszes rézgáliczkó'oldatban) hat héten át való áztatás után hajlithatóságuk teljes mértékbeni megtartása mellett semmikép sem változott; és a mennyiben sokszori hajlítás daczára felránczosodást vagy törést nem lehetett rajtuk észlelni, primissimakautsukgyártmánynak mondhatók s mint ilyenek permetezö-gépekbe kiválóan ajánlhatók. Magyar-Ó vár, Vörös Sándor s. k. kir. tan. akad. igazgató évi szept. hó 12-én. Látta: A gépkisérleti állomás vezetője : Thallmayer Viktor s. k. Lásd a hirdetést 1328-ik és 1339-ik lapon. 1 IBI!. A Gyermekkórház-alap" tulajdonát képező Pelbárthida község határában fekvő s mintegy 88 kat. holdat tevő Sztaroveczky Imre-féle ingatlanok továbbá Nagyvárad város tulajdonát képező, annak határában fekvő Hágó-Korcsma" a hozzátartozó telekkel «! nyilvános szóbeli árverésen eladatni fognak, m A pelpárthidai ingatlanokra az árverés évi szeptember hó 24-én délelőtt 10 órától kezdödőleg a helyszínén fog megtartatni, hová az indulás Nyüved községházától fog történni. Ezen ingatlan kikiáltási ára frt s elárverelése nemcsak egészben, hanem külsőleg a belsőségektől elkülönitve is meg fog kiséreltetni, mire nézve a feltételek kellő felvilágositást nyújtanak; a bánatpénz 1600 frt, mely készpénzben, vagy ővadékképes papírokban az árverés megkezdése előtt alulírott küldöttségi elnök kezéhes teendő le. Az úgynevezett Hágó-korcsma" elárverelése a helyszínén év szeptember hó 28-án d. u. 3 órakor fog megkezdetni, ezen ingatlan kikiáltási ára 2200 frt, a bánatpénz 220 frt. Mindkét ingatlanra vonatkozó árverési feltételek alulírott hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Kelt Nagyváradon, augusztus 26-án Komlóssy József, jog- és gazdaságügyi tanácsnok, kűldőttségi elnök. OLCSÓ KERÍTÉSEK! OLCSÓ KERÍTÉSEK! Haidekker Sándor sodi-onyszövet-, forint- és kerítés-gyára BUDAPESTEN, VIII. ker., Üllői-ut 48. sz. Gyárt, és szállít: gép- és kézi-sodrony fonatokat, tüskés sodronyt, pánthazait: erdők, vadaskertek, baromfi-udvarok, gazdasági telkek, kertek, gyümölcsösök, szőllők stb. bekerítésére olcsó árak mellett. Nyaraló-, park- és erkélyrácsokat,, valamint csinos és erős kivitelű kapukat és ajtókat vaskeretes sodronyfonat és kovácsolt vasból; úgyszintén diszes virágú gyés gyepkeritéseket és favédő-kosarakat. Továbbá : föld- és kavicsrostákati szőllőbogyozó rostákat, magtárablakrostélyokats ökörszájkosarakat, szikrafogókat; gabonaválasztó-hengereket, valamint régi választóhengereknek uj sodronyköpeny nyel való ellátását. Rostaszöveteket és fonatokat szelelőros'tákba. ÁHJEGYSÉKEK és KÖLTSÉGVETÉSEK INGYEN. Jutányos és pontos kiszolgálös /99 szám. C I. Magy. kir. államvasutak, Hirdetmény. Osztrák-magyar vasúti kötelék. I. pótlék életbeléptetése a n. rész 2. díjszabási fttzet függelékéhez. Az osztrák-magyar vasúti köteték díjszabás II. rész 2. füzetének függelékéhez szeptember hó 1-ével az I. pótlék lép életbe következő tartalommal: I. Közvetlen díjtételek czukorrépára, répaszeletre stb. a közelebbröl megjelölt viszonylatokban. II. Helyesbítés. Ezen pótlék példányai a részes vasutak igazgatóságainál legközelebb kaphatók lesznek. Budapest augusztus hó. Magy. kir. államvasutak, egyúttal a részes vasutak nevében is. Seifert József, Pozsony, cs. és kir. udv. fegyverszállító Henri Pieper eredeti I K Frigyes-féle DIANA fegyverekből L < Rationell (kakas^nélküli) fegyverekből, f aczélcsöfü fe^mlé, eredeti gyári árakon. ~ 81 k'marltő E fe!ráísa yv vai ek? t^áts ''lőtelő^adáltkedv^ val, úgyszintén árjegyzékkel készséggel szolgálok. Kész vadásztöltényei, vgyszintén osztr.-magyar füstnélküli vadászporral tíiltve, szállítok bármikor, pontosai frissen töltve, minden kaliberühöz a legolcsóbb áron, továbbá Sreaeíi-Slev-tölténve^ j W Vadászati, utazási és sportkttlönlegességek. 1

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG)

VI/12/e. A CÉLTERÜLETEK MŰKÖDÉSI, ÜZEMELTETÉSI JAVASLATAINAK KIDOLGOZÁSA A TÁJGAZDÁLKODÁS SZEMPONTJÁBÓL (NAGYKUNSÁG) MEGVALÓSÍTÁSI TERV A TISZA-VÖLGYI ÁRAPASZTÓ RENDSZER (ÁRTÉR-REAKTIVÁLÁS SZABÁLYOZOTT VÍZKIVEZETÉSSEL) I. ÜTEMÉRE VALAMINT A KAPCSOLÓDÓ KISTÉRSÉGEKBEN AZ ÉLETFELTÉTELEKET JAVÍTÓ FÖLDHASZNÁLATI ÉS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge

2016. I. évfolyam 3. szám. GfK Growth from Knowledge 216. I. évfolyam 3. szám GfK Growth from Knowledge www.gfk.com 2 Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám Építőipari Hírlevél 216. I. évfolyam 3. szám 3 Tisztelt Partnerünk! Ön is kíváncsi vállalkozása

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XIX. évfolyam, 7. szám, 2014 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2014. november 24-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés az őszi mezőgazdasági munkákról

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei.

A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete. Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei. A nagykunsági tanyavilág rendszerváltás utáni társadalmi-gazdasági helyzete Debreceni Egyetem doktori értekezés tézisei Molnár Melinda Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI

A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI A VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKÉNEK BORAI 2011-ES PALACKOS BORLAP www.lsimon.hu ZÖLDIKE 2011 ZÖLD VELTELINI MIN SÉGI SZÁRAZ FEHÉRBOR A zöldike sárgászöld szín, vaskos cs r pintyféle. A hím szárnya és farkának tövi

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA

Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA Lelkes Miklós Zsolt A MACSKAKLUB, avagy LISETTE NÉNI KETTŐS JÁTÉKA 1. FEJEZET KÁRTYAPARTI, VALÓJÁBAN KI VESZTETT? A sem nem túl szerény, se nem túl elegáns ház az Allée de le Reine és a Marguerite út keresztezésénél

Részletesebben

Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012

Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012 Biológiai Sokféleség Védelme 1972-2012 Dr. Rodics Katalin A helyi-és tájfajták jelentõsége, elterjedésük elõsegítése 2012.augusztus 11 EGYEZMÉNY A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉGRŐL, a földi élet védelméről A Biológiai

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év

XIV. évfolyam, 1. szám, Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE év XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Statisztikai Jelentések NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK ÉRTÉKESÍTÉSE 2013. év Növényvédő szerek értékesítése Növényvédő szerek értékesítése XIV. évfolyam, 1. szám, 2014 Megjelenik évente

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben

Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben Sikeres kajszibarack tanácskozás és fajtabemutató Cegléden a Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Kftben 2013 július 16-án több mint százan vettek részt a Gyümölcstermesztési

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

KONCEPCIÓ, SZAKMAI TARTALOM

KONCEPCIÓ, SZAKMAI TARTALOM KONCEPCIÓ, SZAKMAI TARTALOM Boldogasszony Iskolanővérek/Boldogasszony Kolostori Kávéház Meglévő állapot: A Boldogasszony Iskolanővérek valamint a fenntartásában működő Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont

Részletesebben

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban.

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban. mindkettőt külön véve is a legmagasabb fokon akarják elérni, lehetetlenség felé törekednék, mert a természet által kiszabott határ áthágásán tul, egyik a másikat zárja ki. Hangsúlyozzuk pedig mindezt azért,

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 32/2006. (XI. 30.) számú rendelete az állatok tartásáról Kihirdetve: 2006. november 30. Józan Judit jegyző Módosítva: Hatályos: 19/2009. (V.28.)

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015 Budapest 2015. szeptember A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kiskérődző és Juhtenyésztési Alosztály

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Kísérlet szöveges értékelése év

Kísérlet szöveges értékelése év Gazda neve: id. Varga Péter, Csanytelek. Kísérlet szöveges értékelése 2016. év Termesztett kultúrák: előnövény; kínai kel, ültetése: '16.02.10. Főnövény; TV paprika Fajták: Bravia F1, ensor F1 - fő fajta.

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Tanterv a hagyományos gyümölcsösökkel foglalkozó szakemberek képzéséhez

Tanterv a hagyományos gyümölcsösökkel foglalkozó szakemberek képzéséhez Tanterv a hagyományos gyümölcsösökkel foglalkozó szakemberek képzéséhez Projektazonosító: 517667-LLP-1-2011-1-DE-LEONARDO-LMP Projektcím: ESTO European Specialist in Traditional Orchards Nyelv: angol,

Részletesebben

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014

Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 1 Szolnoki kistérség Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési Terv 2008 2014 2008. augusztus Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatás-feladatellátási, Intézményhálózatműködtetési

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika.

Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. Bauer Henrik építész: Szociáltechnika. (Családi otthon. 1.) Nem tudom sikerült-e ily című első közleményemben*) ennek az eszmének elég világos képét vázolnom. Mindenesetre célszerű lesz tehát a szónak

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA BÚZAVIRÁG TAGÓVODÁJÁNAK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA KÖRNYEZETTUDATOS SZEMLÉLETET ALAPOZÓ ÓVODAI NEVELÉSI KONCEPCIÓ BÚZAVIRÁG TAGÓVODA Kaposvár 2009 107 1. AZ ÓVODA ADATAI: Az

Részletesebben

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről.

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. DOMANICZKY ISTVÁNTÓL. A kinek agyában új szerkezetű hátultöltő puska eszméje megvillan, legelőször is azt kérdezze magától: van-e tölténye hozzá? Mert závárzatot

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing

Tisztelt Olvasók! 2007. június 6-7-én (szerdán és csütörtökön) A 9óra 30perckor kezdődő program mindkét napon azonos. Kutatás + Marketing Kutatás + Marketing A Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság lapja Tisztelt Olvasók! Kalászos és repce fajtabemutatóinkra invitáló Híradónk ez évi nyári számának írásaiban is igyekszünk a múló, de

Részletesebben

A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc

A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc A vízgazdálkodás alapjai Dr. Ligetvári, Ferenc Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright 2011, Szent István Egyetem. Minden jog

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

Az önkormányzat jelképei. Az önkormányzat jelképei, mint a település történelmi múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2009. (XII.18.) rendelete Nagyhalász címeréről, zászlójáról, nevéről és azok használatának rendjéről Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 1. óra Készült az Európai

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

Magyarországi vadak etológiája

Magyarországi vadak etológiája Magyarországi vadak etológiája VI. Előadás Menyétfélék és a borz Menyétféle ragadozók (Mustelidae) Világszerte elterjedt, fajokban gazdag csoport. Rövid lábú, talponjáró, hosszú testű ragadozók. Erős szagú

Részletesebben

Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről

Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Tárgy: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről Iktatószám: 06-7918-10/2009. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Tájékoztató a mezőgazdasági termelők, egyéni és társas vállalkozások helyzetéről Az anyagot készítette: Lakosságszolgálati

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE A JUHÁGAZAT STRATÉGIAI KUTATÁSI TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE Összefoglalás KUKOVICS SÁNDOR JÁVOR ANDRÁS Az EU juh és kecskehús termelése gyakorlatilag a 2007-es utolsó csatlakozás óta folyamatosan csökken

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza

Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Tervezet (1944) A Margitszigeti Úttörővasút pályájának körülbelüli tervrajza Állomások és megállóhelyek: 1. Úttörő stadion (fejállomás) és fűtőház 2. Úttörő placc (VÁ, és 2 db tárolóvágány) 3. Nagy rét

Részletesebben

A 2012-es szezon értékelése

A 2012-es szezon értékelése A 2012-es szezon értékelése Kecskés Gábor ELNÖK Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács Burgonya Ágazati Fórum Keszthely 2013.január 17. Európai helyzetkép Rekord alacsony burgonya termés az idei esztendőben

Részletesebben

A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón-

A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón- XI. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2007. május 26-27. A vízaknai fürdő - Egy modern fürdő kiépítése a századfordulón- Témavezető: Kovács Zsolt egyetemi tanársegéd BBTE, Történelem-

Részletesebben

LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK

LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK A megvalósíthatósági tanulmány célja Megvalósíthatósági tanulmány: döntéstámogató elemzés A pályázati kiírásnak megfelelően feladatunk egy olyan átfogó elemzés elkészítése,

Részletesebben

Színes iskolánk. Sporttevékenységek

Színes iskolánk. Sporttevékenységek Színes iskolánk Ha megkérdezzük a gyerekeket,hogy miért szeretnek iskolába járni, a válaszok igen tág skálán mozognak. Vannak, akiket az érdekes feladatok hoznak izgalomba, vannak akiket a naponta elért

Részletesebben

Fehér és csípős paprika

Fehér és csípős paprika Fehér és csípős paprika fehér paprika Kertész kollégák! Amikor találkozunk Önökkel szakmai rendezvényeinken, bemutatóinkon mindig nagy érdeklődéssel várjuk, hogy új fajtáinkat hogyan fogadják, mennyire

Részletesebben

A FELVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁS TANULSÁGAI ÍRTA: ILLÉS GYÖRGY

A FELVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁS TANULSÁGAI ÍRTA: ILLÉS GYÖRGY A FELVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁS TANULSÁGAI ÍRTA: ILLÉS GYÖRGY A csehszlovák köztársaságnak az 1938-39 években történt felszámolása után a Magyarországhoz visszacsatolt területeken élő munkásrétegek

Részletesebben

HAZAI TÜKÖR. Tíz év távlatában. Egy líceum hatékonysága

HAZAI TÜKÖR. Tíz év távlatában. Egy líceum hatékonysága HAZAI TÜKÖR Tíz év távlatában Egy líceum hatékonysága A középfokú oktatás Szatmáron jelentős múltra tekinthet vissza. A városnak már a XVII. században két középfokú iskolája volt. Ezek közül az egyik éppen

Részletesebben

MALOM. Mester-Csiki Borbála Bevezetés az építészetbe 2014

MALOM. Mester-Csiki Borbála Bevezetés az építészetbe 2014 MALOM A malom kifejezés egy olyan dolgot takar, mely darabos, nagyobb részecskékből álló anyagot aprít, őröl finomabbá, az anyag további felhasználását elősegítő formába hozza, más szóval feldolgozza.

Részletesebben

Kecskés Gábor Berzence

Kecskés Gábor Berzence Kecskés Gábor Berzence 2013.09.27. Az előző eladásomban kitértem a NyugatEurópát sújtó esőzésekre és árvizekre, azóta sajnos túl vagyunk már egy igen száraz, aszályos időszakon is mely szintén nem segítette

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

Elégedettségmérési kérdőív COMENIUSPROJEKT GYŐR ( )

Elégedettségmérési kérdőív COMENIUSPROJEKT GYŐR ( ) Elégedettségmérési kérdőív COMENIUSPROJEKT GYŐR (2013.10.06. 2013.10.12.) I. ÜZEMLÁTOGATÁS 1. Megfelelőnek találod-e az üzem kiválasztását? 10 14 8 7 7 1 Átlag: 86,3 % 2. Megfelelő tájékoztatást kaptál-e?

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Az erdészeti kísérleteknek 1898-ban való megindulásához fűződik az erdészeti meteorológiai megfigyelések megszervezése;

Az erdészeti kísérleteknek 1898-ban való megindulásához fűződik az erdészeti meteorológiai megfigyelések megszervezése; Az is emeli az adatok értékét, hogy a véderdők üzemtervi kezelését leginkább nélkülöző vidékek nincsenek az országnak egy, vagy két részére összpontosítva, hol emiatt alig hasznavehető anyagunk lenne,

Részletesebben

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában

VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS. Versenyképességünk helyzete Európában VERSENYKÉPES (-E) A MAGYAR BROJLER TERMELÉS Versenyképességünk helyzete Európában 2010 2014. Előzmények: a hazai agrár-élelmiszer ipar elmúlt 25 éve ~ A '80-as évek végére a tőkeigényes állattenyésztési

Részletesebben

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/

A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ PÓK JUDIT A RÉTKÖZ SZABOLCS VÁRMEGYE KATONAI LEÍRÁSÁBAN /1782-1785/ Az I. katonai adatfelvétel, az ún. Josephinische Aufnahme, egy monumentális térképészeti munka, 1763-ban vette kezdetét, amikor is Mária

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének Iktatószám: 1634/9/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 57/2015. (V. 20.)

Részletesebben

Közkincs kerekasztalok Tolna megyében

Közkincs kerekasztalok Tolna megyében 102 HEFNER ERIKA HEFNER ERIKA Közkincs kerekasztalok Tolna megyében A Közkincs pályázat fogalma már elterjedt a köztudatban, hiszen már a harmadik kiíráson vagyunk túl. Új fogalom teremt kohéziót az önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-30/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. december 03. napján 15:30 órai

Részletesebben

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM

ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM Tompáné Balogh Mária ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN KÖRNYEZETEM A fák birodalma Környezetismeret TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0. kiadás Évfolyam 0... A tanuló neve pauz westermann kiadó ÔSZ A PARKBAN A.

Részletesebben

A csoki útja SZKA_210_31

A csoki útja SZKA_210_31 A csoki útja SZKA_210_31 TANULÓI A CSOKI ÚTJA 10. ÉVFOLYAM 369 31/1 TUDOD-E HONNAN ÉRKEZIK A KAKAÓ? Járj körbe az osztályban és kérdezgessétek társaidat: tudod-e, hogy honnan érkezik a kakaó Magyarországra?

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001. Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap 1 tematikája Múzeumi nap helye és ideje: Sárospatak, 2012. november 16. Címe: Résztvevők: Szakirodalom: Segédanyag: Oktatási, nevelési célok: Ép testben ép lélek A túrkevei Kaszap Nagy István

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3

TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...1 1. BEVEZETÉS...2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS...3 2.1 Természetes adottság, és tájhasználat... 3 2.1.1 Természetes adottság meghatározása... 3 2.1.2 Tájhasználat jellemzői

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN KUTATÁS KÖZBEN Gábor Kálmán KOLLÉGISTÁK A FELSŐOKTATÁSBAN HIGHER EDUCATION STUDENTS IN DORMITORIES No. 272 ESEARCH RESEARCH A Felsőoktatási Kutatóintézet a magyar oktatásügy átfogó problémáinak tudományos

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) I. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/1991. (IV. 22.) SZÁMÚ RENDELETE A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ ALKOTÁSÁRÓL ÉS HASZNÁLATÁRÓL* (Egységes szerkezetben ) Paks Város Önkormányzata címert alkot. A város címere: I. FEJEZET

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] A RAJZ SZEREPE A NÉPRAJZKUTATÁSBAN

[Erdélyi Magyar Adatbank] A RAJZ SZEREPE A NÉPRAJZKUTATÁSBAN KÓS KÁROLY A RAJZ SZEREPE A NÉPRAJZKUTATÁSBAN A néprajz legrégibb, de máig alapvető módszere és a kutatás minden további lépésének kiindulási alapja a néprajzi jelenségek leírása. A leírás fogalmába beleértődik

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

Legénytoll a láthatáron II.

Legénytoll a láthatáron II. DIÓSI PÁL Legénytoll a láthatáron II. A fiatalok helyzetérõl, problémáiról Feladatunkat szûkösen értelmeznénk, ha megkerülnénk annak vizsgálatát, hogy a megkérdezettek milyennek látják generációjuk körülményeit.

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható

Részletesebben

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége

Állatvédelem. 4. Az állattenyésztők felelőssége Állatvédelem 4. Az állattenyésztők felelőssége Kedvencek tenyésztése szinte mindent Kutya Macska Díszhal Díszmadár Kisemlősök Egyéb emlősök Mosómedve Főemlősök Ragadozók Ízeltlábúak Hüllők Teknős Kaméleon

Részletesebben

Camping-lehetőségek az őrségben és ennek erdészeti előfeltételei CEBE ZOLTÁN

Camping-lehetőségek az őrségben és ennek erdészeti előfeltételei CEBE ZOLTÁN (vagy egyéb célok elérésének) szolgálatában. A termelőerők (termelőeszközök és munkaerő) mindenkor korlátozott mennyiségben állnak a gazdálkodó egység rendelkezésére, ugyanakkor rendszerint többféle célra

Részletesebben

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA TISZA CIPŐGYÁR KULTÚROTTHONÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Felelő* kiadó: A kultúrotthon igazgatója Az MSZMP művelődési irányelvei meghatározzák, hogy elsősorban a munkásosztályunk művelődését biztosítsuk A közeljövőben

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012)

SZAKMAI BESZÁMOLÓ FÖLDÜNK REJTETT KINCSEI NKA 3506/01941. A gyűjtő: Baffy György (1932-2012) A 2015. február 3. és szeptember 19. között látogatható kiállításunk szakmai megvalósítását az NKA Közgyűjteményi Kollégiumának 3506/01941 pályázati azonosító számú, 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

A jelentősebb megállapítások és következtetések összefoglalása

A jelentősebb megállapítások és következtetések összefoglalása A jelentősebb megállapítások és következtetések összefoglalása A Dél-Tiszántúl térségének egykori vízgazdálkodásáról számos információ található a vízügyi és a mezőgazdasági irodalomban, a helytörténeti

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben