Hová lettél drága völgyünk Szerkesztôségi publikáció... 2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hová lettél drága völgyünk Szerkesztôségi publikáció... 2"

Átírás

1 Tartalom Hová lettél drága völgyünk Szerkesztôségi publikáció Szakmapolitikai vitanap Vendégünk volt a Magyar Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága kormánypárti és ellenzéki alelnöke MOSZinfo Tanulmány Metabolikus szindróma Dr. Samu Antal A compliance alapszabálya Dr. doc. Simon Kis Gábor Új módszerek az egészségcentrumban Prof. Paul Clayton Dr. Mikola Bálint Gyógyszerellátás Nagy-Britanniában Dr. Bartal Éva Mit vár a társadalom a gyógyszerészektôl Gerô Zsuzsa Szervezeti Élet GYOK Programelôzetes MOSZinfo EuroPharm Fórum Dr. Samu Antal és Dr. Hankó Balázs Asthma-Allergia a gyakorlatban MOSZ tovbbképzés Egerszalókon MOSZinfo Életmûdíjasok MOSZinfo Tudósítás a Rozsnyay Mátyás emlékversenyrôl MOSZinfo Vélemény Nyolc év a gyógyszerészi pályán Gerzanitsné Tóth Mónika Hallgattassék meg a másik fél is Deák Péter Levél az elnöknek Gonda János Vita Dr. Sánta Zsuzsanna Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Horváth Csaba és Pintér László A kozmetikus tanácsolja Barabás Éva Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment2 Dr. doc. Simon Kis Gábor B IV Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, dr. Schlégelné Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 1

2 Hová lettél drága völgyünk Gyógyszertár nincsen semmihez se kedvem Érzem azt, hogy nincs ez rendben így Bár tudnám hova, de hova, de hova, de hova megyek... A kisebbségi kormányzás eddig eltelt rövid idôszakát az óvatos tapogatózás, a kon f lik - tuskerülés, a stratégiai döntésektôl való tar - tóz kodás jellemzi leginkább. Az új egész - ség ügyi miniszter feladata nem a nagy vál - to zások beindítása, hanem a mûködôké pesség fenntartása, a kompromisszum ke resé - se, a békéltetés. A népszavazás vizitdíjat eltörlô eredményének a jelenlegi megoldás fényében nem lesznek vesztesei a házi orvo - sok, forrást is találtak a praxisok elmaradó bevételeinek pótlására, így nagyjából visz - sza áll a reform elôtti állapot. Ugyanez azonban nem mondható el sajnos a megszüntetett egészségügyi intézmények vonatkozásában, ott a struktúra és a kapa - citások is jelentôs és tartós veszteségeket szenvedtek el. Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló, a parlamentben kétszer is áterôltetett tör - vény sorsa is megpecsételtetett, ám hogy milyen formában hatályon kívül helyezés részben vagy egészen, módosítgatás, visszavonás lassan születik döntés. A kér - dés technikailag sem egyszerû, tartalmilag pedig még teljes mértékben kidolgozatlan az új törvény. Idôközben pedig vissza von - hatatlanná vált az egészségbiztosítás privatizációját megakadályozó, az Albert házaspár által benyújtott népszavazási kez - deményezés, amely ugyan a pénztári tör - vény hatályon kívül helyezésével okafogyot - tá vált ugyan, de a kezdeményezôk szerint a kormányzat folyamatosan változó állás - pontja és a bizonytalan parlamenti erô vi - szonyok miatt csak egy kötelezô népsza - vazási eredmény akadályozhatja meg az egészségbiztosítás magánosítását. Ha az ügydöntô népszavazás eredményes, az 3 évre kötelezô érvényû az Országgyûlésre nézve. A kormányfô június végéig óhajtja látni az új egészségbiztosítási koncepciót, a tárca minisztere legkorábban ôszre ígéri a tör - vény tervezetét, hiszen elôtte felül kell vizsgálnia a kötelezô egészségbiztosítási rendszert, elô kell készítenie a jogszabálymódosítások koncepcióját, valamint össze - hangolt intézkedési tervvel kell elôállnia. Ami biztosra vehetô: a meglévô rendszer tel jes mértékben változatlanul hagyása egyál talán nem valószínû. A változások szükségessége nem vita tár - gya. Azonban okulni kellene az elmúlt idô - szak kudarcaiból, ami fényesen mutatta, hogy alapos elemzés, világosan megfo - galmazott célkitûzés, szakmai és társadalmi támogatottság nélkül a nagy elosztó rend - szerek reformjai nem valósíthatóak meg. Az egészségbiztosítás reformkísérlete már eddig is nagyon sokba került: nem pénzben kifejezhetô az a veszte ség, amit az áldat - lan politikai csatározások, a kormányzati válságba sodró koalíciós ellentétek, a szak - ma és a társadalom elbizonytalanítása, bizalomvesztése és részben sikeres szem - beállítása okozott. A május 7-i kormányülésen a miniszterelnök felvázolt egy gondolatot, szerinte a je len - leg jobbára csak kifizetôhelyként mûködô Országos Egészségbiztosítási Pénztárból önál lóan gazdálkodó, biztosítóként mûkö - dô intézményt kell csinálni. Olyan intéz - ményt, amely felelôsséget tud vállalni a gazdálkodásáért. Nagyobb felelôsség, nagyobb önállóság, biztosítószerû mûkö - dés, a kis önállóságú költségvetési intéz - ményi mûködés helyett. A miniszter szerint a biztosítói funkciót meg kell erôsíteni, ez a területi kiegyenlítését szolgálja, az ellenôrzést megerôsíti és gazdálkodási szabadságot ad. a biztosító a nem megfelelô teljesítményt nyújtó szol - gáltatóval bonthasson szerzôdést. A koalíció idején már hozzászoktunk a ki - dolgozatlan, még koncepciónak is nehezen nevezhetô ötletek felbukkanásához, most a miniszterelnök szavai sem írnak le egy meg - oldási javaslatot. Csupán elveket fogalmaz meg, és nem lép túl az evidens elvárások szintjén. Egy kormánytag jelezte, hogy számos el - képzelésrôl folyik a vita, és a kormányfô biztosan nem az MSZP által jóváhagyott biztosítási modellrôl beszélt akkor a kor - mányülésen. A több biztosító, de még a több pénztár gondolata is lekerült napirendrôl, a szoci a - listák visszatérek ahhoz a korábbi dallam - hoz, miszerint az egy pénztárnak kell biztosítószerûen mûködnie. A megoldásról a párton belül is folyik még a vita, koránt - sem beszélhetünk olyan javaslatról, amely legalább a kormánypárt támogatását élvez - né, nem is beszélve a parlamenti többség támogatásának megszerzésérôl. Nincs új a nap alatt, hiszen az egész ség - biztosítási önkormányzatok területi elv alapján elvben tulajdonosi jogokat gyako - rol hattak, a nekik szánt funkció éppen az erôforrások elosztásának, a szolgáltatások minôségének a felügyelete lett volna, ha elég idejük lett volna a mûködés begya kor - lására és eredmény felmutatására az közötti idôszakban. Az egészségügy reformkísérlete teljes egészében megbukott. Azonban a kisebb - ségi kormányzás még inkább rákényszeríti a szocialistákat, hogy sikereket kommu ni - káljanak. A legelsô reformlépést bizony a leg ki sebb ellenállás irányában a gyógyszerészet területén tették meg, és azok nem is kerültek visszavonásra pedig az egészségügy összes többi területén végrehajtott változás esetében visszavonulásra kényszerült a kor - mány. A gyógyszerészet azonban irreverzibilis változásokat szenvedett el a liberalizáció elsôsorban a patikalétesítés korlátainak fel - oldásával a korábban stabilan mûködô gyógyszerellátás struktúráját jelentôsen meg változtatta, és sajnos a folyamatnak még nincs vége. A gyógyszerészeti szektor nem volt képes maga mellé megszerezni a társadalmi tá - mo gatást a kormány liberalizációs lépé - seivel szemben, mivel azok alapvetôen a piacon lévô korlátozott számú szereplôk számára jelentettek hátrányt. A lakosság nem szenvedett közvetlenül és azonnal ér - zékelhetô hátrányt, és a kommunikációs gépezet sikeresen hitette el, hogy a verseny elônyös helyzetbe hozza a fogyasztókat. A mostani biztosítói fiaskó után a gyógy - szerészet ismét számíthat frontális táma dás - ra, hiszen kötelezôen bizonyítani kell, hogy a verseny kényszeríti helyes magatartásra a piaci szereplôket. Ismét hangos lesz a média a patikák ügyé - ben. Talán a mostani fogyasztóvédelmi ellenôrzések már ennek az elôszelét adják, amennyiben újabb fogást lehet találni a gyógyszerészeken. Tisztázatlan és értel mez - hetetlen jogi környezetben folynak a laikus ellenôrzések (aki emlékszik rá ötven évvel ezelôtt is volt már ilyen). Remélhetôleg a várható intézkedések ma már a józan ítélô - képesség mezsgyéjén történnek majd. Vagy attól függ, hogy hogyan viselkedik a szakma olyan lesz a retorzió mértéke? Gyógyszertár 2 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

3 2008. Megújult tartalommal hetedik évfolyamát indítja a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerészek havi magazinja a Gyógyszertár. A MOSZ mértékadó szakmapolitikai kiadványa szerkesztôi 2008-ban is ellátják Önt egyedülállóan bemutatott ismeretekkel. Információ Helyzetértékelés Vélemények Továbbképzés Aktualitások Fizesse elô Ön is! Megrendelhetô: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Budapest, Huba u.10. T: , Fx: , Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 3

4 Szakmapolitikai vitanap Egerszalókon Nyílt választmányi ülést tartott a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége május 17-én Egerszalókon Nagy érdeklôdés várta a MOSZ eger sza ló - ki asthma-allergia akkreditált továbbkép - zé se szombati napján megrendezett nyílt or szágos választmányi ülését, ahol szakma - po liti kai fórumot szerveztek. A fórum meg hí - vott vendégei voltak, a Magyar Ország gyü - lés Egészségügyi Bizottságának alelnö kei, Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) és Dr. Mikola István (Fidesz) az Orbán kormány egész ség ügyi mi nisztere, valamint Dr. Molnár Márk Péter, az OEP szakmai fôosztályvezetôje. Az érdeklôdôk zsúfolásig megtöltötték a Shiraz Hotel konferenciatermét, ahol a nyílt választmányi ülés elsô felvonásaként Emlék - plakettel köszöntötték a Magángyógy sze ré - szek Országos Szövetsége leköszönô tiszt - ségviselôit. Az elismeréseket a szövetség elnöke adta át. Ezt követôen Dr. Mikola Bálint expozé já - ban bemutatta a gyógyszerellátó rendszer jelenlegi helyzetét, kitérve azokra a gyógy - szerbiztonságot veszélyeztetô sarokpon - tokra, amelyek azonnali megoldásra várnak. Az egészségbiztosítási törvény visszavonásáról született politikai döntés és a legutóbi napokban, az új egészségügyi miniszter megnyilvánulásaiból következ tet - hetô várható szakmai intézkedések alap - vetô változásokat hozhatnak az egész - ségügyi ellátórendszer normalizálásában. Az erôltetett és modellezés nélkül vég - rehajtott reformlépések egyértelmûen káros következményei a legfrisebb politikai el - képzelés szerint jórészt helyrehozhatóak. Örömmel látjuk, hogy az orvostársadalom normalizálás irányában tett erôfeszítései már részeredményeket hoztak, s legutóbb, az egészségügyben dolgozó ápolók jogos és közvetlen gondjai is miniszteri meg hall - gatásra találtak. A MOSZ elnöke vitaindítójában kitért arra, hogy meglátása szerint legalább két pozícióban a reformlépések helyrehoz ha - tatlan károkat eredményeztek. Egyik ilyen terület az egészségügyi intézményrendszer részleges lerombolása, a másik a gyógy - szerellátás átszervezése. Nyilván minket az utóbbi érint alapvetôen. A 2006 decem be - rében a parlament által elfogadott gyógy - szer-gazdaságossági, liberalizációs, és a köztestületek szerepét negligáló törvények visszavonhatatlan és irreverzibilis pályára állították, piaci versenykörnyezetbe lökték a magyarországi gyógyszerellátást. Isme re - tes, hogy a törvényelôkészítés szakaszában felsorakoztatott érveink, de az Alkotmány - bírósági megkereséseink is hatástalanok, eredménytelenek maradtak. A mostani po - litikai fordulat bizonyos mértékben helyre tudja hozni az ellátórendszerben eddig okozott károkat és meg tudja akadályozni az egészségbiztosítás piacosítása irányá - ban tett kezdeményezéseket. De valyon mi - lyen lehetôségeink vannak a gyógyszer - ellátásban okozott károk mérséklésére, a mûködési feltételek biztosításának határán lévô gyógyszerészi erôfeszítések segíté sé - re, a kedvezôtlen és lemerevített jogi kör - nyezet megváltoztatására. Azért kezdeményeztük a beszélgetést a parlamenti szakbizottság vezetô szakpolitiku - saival, hogy bemutasssuk a problémákat, meggyôzzük ôket azok gyógyszer bizton - ságot veszélyeztetô kedvezôtlen hatásairól, és segítséget kérjünk tôlük a jogalkotó fo - lyamatban. Tapasztalataink szerint ugyanis az egészségügyet és annnak mûködtetését meghatázozó döntések a politikai poron - don születnek. Elsôsorban ez motiválta a felkéréseket. Az elnök felkérte a meghívott vendégeket, hogy az aktuális döntési környezetrôl, a ki - lábalás lehetôségeirôl tájékoztassák a meg - jelent gyógyszerészeket. Dr. Schvarcz Tibor bizottsági alelnök beszédében kifejtette, a népszavazás után egyértelmûvé vált, hogy a korábbi egész - ség politika nem folytatható tovább, ezért az egészségbiztosítási törvény vissza vo - násra került. A biztosítási rendszer átala - kításáról várhatóan júniusra készül el egy tervezet, amely szeptemberben kerülhet a parlament elé, hangzott el a tájé kozta - tóban. Meglátása szerint sok probléma van a jelenlegi egészségügyi rendszerben, me - lyek mûködési zavart okoznak Elsôdleges szándékuk egy kiszámítható környezetben mûködô egészségügyi ellátórendszer kia - lakítása, ezt szolgálja majd a biztosítási rendszer átalakítása is. A gyógyszerellátó területtel összefüggô kérdések kapcsán, több fronton is pozitív elmozdulási lehe tô - ségeket vázolt fel a bizottság kormánypárti alelnöke. Terveik szerint az árrésrôl ha - marosan egyeztetést kezdenek a szakmi - nisztériummal, s a generikus helyettesítés érdekeltségi rendszere megvalósítására korábban biztosított 2,5 Mrd forint (ami tavaly októberben még reális összeg volt, ma ennek már a háromszorosáról folynak a tárgyalások [szerk.]) ágazatba való visz - 4 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

5 sza juttatása elakadásának körülményeit is megvizsgálják. Egyetértenek a gyógysze - részi gondozási tevékenység hasznos sá - gával mind az egészségnyereség, mind a hosszútávú gazdasági eredmény vonat - kozásában. Elismerik, és szükségesnek tart - ják, egyben szakmai segítséget kérnek a személyi jog és a menedzsmentjogok konk - rét meghatározásában, a gyógyszer biz ton - sá got fenntartó és garantáló harmo ni - zációjában. Ebben az összefüggésben egyetértenek a személyi jog intézménye megerôsítésével, nem tartva szerencsésnek a láncpatikák térhódítását. Schvarcz alel - nök úr tájékoztatta a résztvevôket arról is, hogy a gyógyszerész doktori cím diplo - mához kötött egyidejû megadásával (praxis doktor) kapcsolatosan megállapodtak az oktatási minisztériummal, közeli pozitív döntés várható az ügyben. Kifejtette véleményét az asszisztensképzés és szakképzés reformjának szükségessé gé - rôl, egyetértve a kompetenciakörök pontos meghatározásával. Elismerve az OEP ne - gyedévenkénti fixesítési eljárásával össze - függô problémák egy jelentôs részét úgy ítélte meg, hogy az évenként két alka lom - mal való eljárás és a jelenlegi gyakorlatnál ritkább árérvényesítô technika jelentôs terhektôl kímélné meg a gyógyszerellátó ágazatot. A jelenleg folyamatban lévô, indokolatlan és bizonytalan következményekkel járó fogyasztóvédelmi hatósági ellenôrzésekkel összefüggésben felvetôdô kérdéseket ille - tôen tájékozódni fog. MOSZ és MGYK sze - repvállalással egy egyeztetô munkacsoport létrehozását látja szükségesnek, amelyben a szaktárca és a fogyasztóvédelem rész - vételének biztosításában közremûködést vállalt. A parlamenti bizottság alelnöke expo zé - jában elismerte, hogy a patikaliberali zá - cióval nem a jelenleg kialakult helyzet volt az elsôdleges céljük, hiszen csak 11 olyan helyen létesült gyógyszertár, ahol eddig nem volt, erôsítve a hozzáférési esélyeket. Ezzel összefüggésben felül fogják vizs - gálni, hogy az új patikák beváltották-e a létesítés feltételeként vállalt ígéreteiket. Dr. Mikola István részben az elhangzottak - ra reagálva elmondta, hogy a jelenlegi igen kedvezôtlem helyzetben a minisz ter - nek a problémavizsgálatnál többet kell ten - nie. Emlékeztetett arra, hogy az egész - ségügy átalakítására az MSZP-s politikusok is igennel szavaztak. El kell számolni az elmúlt másfél évvel, és le kell vonni a meg - felelô konzekvenciákat. Ezzel együtt konst - ruk tív együttmûködést vállalnak a károk enyhítésében a mûködôképesseg helyre - állításában. Mikola alelnök úr véleménye szerint nem lélegezhetünk fel, a kármentést követôen továbbra is sok probléma van még az egészségügyben s a gyógyszer ellá - tásban egyaránt. A gyógyszerészet jelenlegi helyzetét tra gi - kusnak látja. Ezen a szakterületen egy olyan piaci átalakulás kezdôdött el, amely irreverzibilis. Nagyon nehéz lesz a multi na - ci onális cégek útjába állni, akik belépnek a gyógyszerpiacra, mivel ezek érdekérvé nye - sítô képességével, gazdasági lehetôsé geik - kel majdnem lehetetlen versenyezni. Isme - retei szerint van olyan befektetôi törekvés, amely 1,5 Mrd Eurot kíván a közeljövôben befektetni a gyógyszerpiacba. Hangsú - lyozta továbbá, hogy a személyi jogos gyógyszerészeknek a döntések meg ho za - talában vétóig terjedô kompetenciát kell adni, ha lehetséges minél hamarabb. Ezzel összefüggésben azt is haladéktalanul szük - séges szabályozni, hogy ki tulajdonolhat és milyen arányban patikákat. Dr. Mikola István bizottsági alelnök szerint foglalkozni kell a közeljövôben a negyedéventi fixe sí - téssel, a gyógyszertárak jövedelme zôké pes - sége drámai csökkenésével, a gyógy sze ré - szi gondozás finanszírozásával. A szol gál - tatási díj bevezetésének szakmai tartalmát sürgôsen meg kell fogalmazni, de a tárca által korábban megígért 3 milliárd forint, és a TB-jogosultság ellenôrzéséért járó díjazás kifizetésére is haladéktalanul sort kell ke ríteni. Meglátása szerint fel kell gyorsítani a mun - kát az egészségügyi ellátó rendszer mû - ködésének helyreállítása érdekében. Ne a hosszútávú stratégia és a reformtörekvések legyenek a jelenlegi cselekvések fô csa pás - irányai. Okulva az erôltetett, átgondo lat lan és szakszerûtlen reformlépések okoz ta, szá - mos esetben helyrehozhatatlan károk ból, azokat a jövôben sokkal megfontol tab ban, a szakmai szervezetekkel együttmû köd ve a társadalmi hatásokat elemezve kell át gon - dolni. Drámainak ítélte az ellátó rendszer és a gyógyszerellátás helyzetét szakmai és morális értelemben egyaránt. Ezzel össze - függésben felvetette a szakmai kamarák kötelezô tagsága és jogosít vá nyaik vissza - állítása idôszerûségét. Lesznek változások az egészségügyben, hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Bizottság fi deszes alel nö - ke. Expozéjában kifejtette, hogy nem mon - danak le a magyarországi gyógyszertá - rakról, s dolgozni fognak a ko rábbi, honi patikák repatrializálásának prog ramján. Mindent megtesznek a gyógy szerellátás nemzeti érdekkörben tartásáért. Dr. Molnár Márk Péter OEP szakfôosztály - vezetô a patikát mûködtetô gyógyszerészek problémáját más szemszögbôl, az operatív elszámolási kapcsolat szempontjából köze - lítette meg. Tájékoztatta a fórum résztvevôit a közelmúlt intézkedéseirôl, az OEP stra té - gia megvalósításának ütemezésérôl, telje - sítésérôl. Szó esett az OEP ügyfélbarát hoz - záállásának erôsítésérôl, a gyógy szer törzs központi szerepének felismerésérôl, illetve a fejlesztések eredményérôl is. Ismertette, hogy júniusban válik aktuálissá a TAJ azo - nosítás vényszintû vonalkódos megjele ní - tése, ami meggyôzôdése szerint jelentôs mértékeben fogja enyhíteni a jelenlegi ad - minisztrációs tülterheltséget a patikák ban. Az elszámolással kapcsolatos 2008-as tervek szerint bevezetésre kerül az elektro - nikus elszámolás, az elszámolási és az utalványozási idôközöket csökkentik. Az egyéb csapásirányokról beszélve az OEP szakmai fôosztályvezetôje az árrésrendszer módosításáról, a jogviszony ellenörzések és szankcionálások revíziójáról, a közhite - les és nem támogatott gyógyszeradat bá - zisról tett említést. Ismertette egyértelmû törekvéseiket a generikus helyettesítés érde - keltségi rendszere megteremtésében, az elmúlt évben a gyógyszerellátás szá mára megígért és rendelkezésre álló veszteség - pótlás szorgalmazásában egyaránt. A vitaindítókat követôen számos kérdés hangzott el a fórum résztvevôinek részérôl, amely aktív vitát provokált. A beszélgetés folyamán a szigorú fogyasztóvédelmi elle - nôrzésekkel kapcsolatos reakciók kapták a fôszerepet. Ezen túlmenôen szó esett mások mellett az OEP ellenôrzésekrôl, az árképzés gyakorlatáról, a maximált árakról, az árrésrôl, a generikus prog - ramról, a finanszírozási elôleg vissza - tartásáról, és az egészségügyi tárca által megígért 3 milliárd forint kifizetésérôl. A közel másfél órás aktív párbeszéd során számos korábbi és újkeletû, a gyógy szer - ellátás biztonságát veszélyeztetô, a ked ve - zôtlen és kiszámíthatatlan gazdasági kör - nyezet egyes elemeit részleteiben feltáró kérdés került terítékre. A szünet nélkül, folyamatosan interaktív három órás fórum összefoglalásaként Dr. Mikola Bálint összefoglalójában tételesen ismertette azokat a felvetéseket, amelyek - ben konszenzus született. Zárszavában meg köszönte az aktivitást, az empátiát, s további konzultációk szükségességét vetí - tette elôre. Annak a határozott szakmai igénynek adott hangot, hogy a szak poli - tikusok a döntés-, és jogszabályelôkészítés során vegyék figyelembe a praktikum érveit. MOSZinfo Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 5

6 Gyógyszerészi gondozás Metabolikus szindróma programja A metabolikus szindróma Reaven-i koncepciója alapján a betegség lényege genetikus és életviteli (elsôsorban a fizikai inaktivitás, egészségtelen zsír- és kalóriadús táplálkozási szokások stb.) ténye - zôk hatására létrejövô inzulinrezisztencia, majd kompenzatórikus hiperinzulinaemia kialakulása, amely a cukor- és zsíranyagcsere zavarához, hipertóniához, majd szív- és érrendszeri megbete gedé - sek kialakulásához vezet. Úgy tûnik napjainkban a hiper in zuli niz - mus patogén szerepének megkérdôjelezése mellett egyre inkább a mérsékelt postprandiális hyperglikaemia feltételezett atherogén hatása kerül elôtérbe. A tünetegyüttes jéghegy elmélete szerint az eredeti molekulár - biológiai kiváltó ok az inzulinrezisztencia és/vagy a hiperinzuli - nizmus. A jéghegy csúcsait a szénhidrát- és a zsíranyagcsere za - varai, a hipertónia, valamint a véralvadási zavarok alkotják. Idô - közben az elképzelés szerves részévé vált a viscerális vagy abdo - minális elhízás. Az utóbbi idôben az atheroszklerotikus folyamatok kialakulásával kapcsolatosan számos országban végzett nagy - számú epidemiológiai vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a szérum inzulin szintje lineáris koncentrációt mutat a szív- és érrendszeri megbetegedések prevalenciájával. Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Program angol jelentése A nemzetközi és hazai adatok alapján a metabolikus szindróma prevalenciája az iparilag fejlett országokban 25-30%-ra tehetô. A jelentôs beteg populációt hazánkban több millió embert érin - tô metabolikus szindrómára vonatkozó jelenlegi ismereteink alap - ján megállapítható, hogy egy olyan komplex rizikótényezô amely - nek jegyeit hordozó egyének megtalálását, orvoshoz irányítását, 6 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

7 preventív szemléletû betegvezetését a lehetô legkorábban célszerû elkezdeni. Bizonyított tény ugyanis, hogy a veszélyeztetett egyének célzott kiemelésével, sikeres hosszú távú együttmûködésük eléré sé - vel, edukációjukkal, életviteli és gyógyszeres terápiájuk követésével jelentôsen elôsegíthetjük a biztonságosság és költséghatékonyság elvének figyelembevételével a metabolikus (vércukor- és zsírszin - tek, keringési és haemoreológiai stb.) célértékek elérését. A fenti elvek figyelembevételével mivel jól ismertek hazánkban a metabolikus- és keringési megbetegedések morbiditási és morta - li tási adatai nyilvánvaló volt, hogy a metabolikus szindróma je - gyeit hordozó veszélyeztetett egyéneket egy egységes (az orvos szakmával egyeztetett) prevenciós protokoll alkalmazásával érde - mes a gyógyszerészi gondozásba bevonni. A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozói programunk in - dí tásakor a következô fontosabb célkitûzések fogalmazódtak meg: egy új komplex innovativ gyógyszerészi gondozói szolgáltatás nyújtásával tovább hangsúlyozni a gyógyszertár egészségügyi szolgáltató jellegét metabolikus, kardiovaszkuláris kockázatú egyének kiszûrése és orvoshoz irányítása interdiszciplináris team tagjaiként az egészségügy más sze - replôivel és a betegekkel együttmûködve életviteli és gyógy - sze res terápiás menedzsmenti, edukációs és prevenciós straté - giák alkalmazásával a rizikótényezôk kiküszöbölése, a kóros paraméterek célértékre csökkentése epidemiológiai adatgyûjtés és elemzés, prospektív és egységes módszertan alkalmazásával A magyarországi gyógyszerészi gondozói programok sorában november 14.-én a Magángyógyszerészek Országos Szö vetsége irányításával és gondozásában, az Egy csepp figyelem Alapítvánnyal történô elsôsorban média együtt - mûködés kere tében és a Roche cég szakmai és anyagi támo gatá - sával indult el a Gyógyszerészi Diabetes Prevenciós Program. Az azóta eltelt idô során országosan mintegy 600 gyógy szer tár ban teremtettük meg a vércukormérés lehetôségét. Az így létrejött orszá - gos gyógyszertári gondozói hálózat jó alapot teremtett a töb bi gyógyszerész- és orvosszakmai szervezetekkel, egyetemek gyógy - szerésztudományi karaival, civil szervezetekkel, stb. történô koope - rációban további kognitív szolgáltatások (hipertónia, diszli pida - emia, metabolikus szindróma stb.) integrálására, fejlesztésére. A 2007 ôszén a hazai gyógyszerészi gondozás egységes és további sikeres megvalósítását célzó a három gyógyszerész-szak - mai szervezet (MGYT, MGYK, MOSZ) egységes támogatásával és képviselôibôl álló bizottságot alapítottunk. Létrehozva ezzel a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságát, amely a Magyar Hipertónia Társasággal történô együttmûködés kereté - ben kidol goz ta a Gyógyszerészi Gondozás Metabolikus Szindróma Program protokollját. A végleges protokoll tavaszára elkészült és a programban történô résztvevôk között hamarosan az érintett kb. 300 gyógyszertár elôzetes értesítését követôen kiosztásra ke rül. Egyben elôzetes információink alap - ján az érdekelt szak mai szervezetek web oldalaira is felkerül. Dr. Samu Antal alelnök Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 7

8 Az életmód megváltoztatása és az ellenôrzô vizsgálatok gyakorisága OALI 2005 (Országos Alapellátási Intézet 2005) 8 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

9 A compliance aranyszabálya Mottó: Nincs idô nosztalgiázásra! Elôre kell menekülni! Kommunikáció közlés, híradás; ennek eredménye (Magyar Értel - mezô Kéziszótár). Azaz a kommunikáció tájékoztatást, információk cseréjét, közlését jelenti valamilyen erre szolgáló eszköz, jel rend - szer segítségével. A vezetôk idejük 80%-át kommunikációval töltik (a gyógy szer tár - vezetôk is). A szakmai, társadalmi és személyes siker nagy mér ték - ben attól függ, hogyan tudunk embertársainkkal kommunikálni. Az emberi kommunikáció jellemzôje, hogy sok csatorna igény be - vételével történik. Gyógyszertárban történô beszélgetés során pl. elengedhetetlen be - szélgetôtársunk igényeinek, véleményének, elvárásainak megisme - rése. Ehhez hasznos megismerni, begyakorolni az ún. figyelmes hallgatás ( értô figyelem ) módszerét. A közvetlen emberi kommu - nikáció során egy személyiség a másik felé olyan jelzést bocsát ki, amely azt eléri, s abban dekódolásra kerül, vagyis valamilyen reakciót vált ki. A reakció nem feltétlen megfigyelhetô. A kommu - nikációban tehát a kölcsönhatás mozzanata nem feltétlen szük ség - szerûség. Az a személy, akitôl a vizsgált helyzetben a kommu - nikáció elindul, a kommunikátor vagy a közlô fél. Aki a közlést kapja és felfogja, a befogadó. A közlés módja, formai sajá tos sá - ga, jelrendszere a kód. A kommunikáció többféle kódban tör - ténhet, a kód jel egységei különbözôk, azonban jelentéstartalmi, értelmi egységei azonosak és ez a mindennapi élet közös, kollektív értelemrendszerébôl fakad. A közvetlen emberi kommunikáció min - dig egy társadalmi szituációban történik, e szituációnak mindig van valamilyen értelme, minôsítési lehetôsége a kollektív tudatban. A két ember relációja egymáshoz meghatározott és minôsített (or - ga nizációs kapcsolatok, státuszkülönbségek, szereprelációk stb. játszanak itt szerepet). Minden kommunikációban lényeges szerepet játszik a szituáció. Az emberi magatartás legnagyobb részt társadalmi elôírásokat követ. Ezeket az elôírásokat normáknak vagy szabálynak nevezik. A norma elôírások sorozata, amely megszabja, hogy egy adott személyiségnek adott helyzetben és viszonylatban hogyan lehet, szabad, kívánatos vagy kötelezô viselkednie. Bizonyos alapvetô normák a törvények, jogszabályok, illemszabályok, a hagyomány és a szokás egyes normái. Magatartásmódok a szocializáció során alakulnak ki, ekkor tanulja meg a személyiség azonosítani a nor - mát igénylô szituációkat és viszonylatokat, és ekkor ismeri meg a szankciókat is. A normáknak csak egy része az, amely közös, kollektív jellegû kognitív képben él a személyiségben, a társadalom minden tagjában. A társadalom általában több kisebb-nagyobb csoportra oszlik, amelyekben a normák különbözôek. A normák sajátos csoportokba rendezôdve megszabják az emberi maga tar - tást úgy, hogy meghatározzák, milyen helyzetben és milyen vi - szonylatban kinek hogyan kell viselkednie. Mindenki különféle szerepekben kénytelen viselkedni élete folyamán, olyanban is, ami - lyennel interakciós partnerében találkozik. Pervazív szerepek, amelyek az egyén minden más szerep vi - szony latába belejátszanak és befolyást gyakorolnak rájuk. Ilyen pervazív szerep az életkor és a nem szerepe, ez az egyén állandó jellemzôje a társadalmi szisztémában. Családi (és rokonsági) szerepek. A család a társadalom alap - vetô intézménye, a családban betöltött pozíció a személyiség alap vetô jellemzôje, és ha nem pervazív szerepe is, az élet elég nagy részére rányomhatja bélyegét, és meghatározó erejû le - het. Csa lá di szerep a szülô, az anya, az apa, a gyermek stb. szerepe. Organizációs vagy foglalkozási szerepek. A modern társa da - lom ban az egyén életét organizációs relációk hálózata veszi körül, a szervezeti rendszerekben elfoglalt helyhez sajátos sze - repek tartoznak. E szerepek különbözô jellegûek lehetnek, egyesek csaknem pervazívek pl. hivatásszerû foglalkozások sze re - pei (gyógyszerész, orvos stb.), mások egészen felszí ne sek, csaknem szituatív természetûek. Szituációs vagy passzazsér szerepek. Azt jelenti, hogy bizo - nyos társadalmi helyzetekben átmenetileg magára vesz az egyén bizonyos szerepeket, és ezekben addig van, amíg a szi - tuációkban tartózkodik. Az ember pl. lehet vevô, járókelô, kliens, ügyfél, nézô, beteg stb. Minden ilyen helyzethez megha - tározott magatartásnormák tartoznak, amelyeket a környezet elvár, és amelyeknek megfelelôen kell viselkedni. Minden szerep tehát valamilyen meghatározott helyzethez kötôdik, amit a személyiség elfoglal a társadalmi viszonylatok rendsze ré - ben. Ezt a helyet nevezhetjük státusznak. E státuszok képe vala - milyen formában él a személyiségben. Egyes szerepekben elô van írva, hogy a kommunikációt ki kezdheti, milyen formai jegyeket kell magán viselnie. A szocializáció lényegében szereptanulást jelent. A szerepek helyes eltanulása és megvalósítása kapcsolatban van a személyiség érésével, és mintegy feltétele a felnôtt identitás kia - lakulásának. A kommunikáció szituációját és viszonylatrendszerét mindig a kommunikáló emberek teremtik. A kommunikatív szituáció és viszony kialakítása történhet nagyon gyorsan, különösen akkor, ha a kommunikátorok nagyon rutinosak, begyakorlottak, de tör - ténhet vontatottan, redundánsan, korrekciós mozzanatokon át is; pl. amikor az egyik kommunikációs fél gyakorlatlan. A kultúra társas tanulási folyamat eredménye. Kialakulása a szer - vezet megalapításakor kezdôdik. Ekkor ugyanis a tagoknak olyan együttmûködési cselekvési mintákat kell kialakítaniuk, amelyek ré - vén sikeresen meg tudnak birkózni a kihívásokkal, problémákkal. Amelyek sikeresnek bizonyulnak, azok követendô szabályszerû sé - gekké válnak a tagok számára ezek a sikeres eljárások, mint hiedelmek beépülnek, s természetes rutinokká válnak. Az így kia la - kult értékrend, a rendszeresen eredményesnek bizonyuló eljárások mûködési szabályokká, rutinná alakulnak, s ezeket mindenki a szer vezeti szocializáció folyamatában sajátítja el. Ennek pozitív következményei vannak a szervezet, de az egyén számára is: a szer vezet számára kiszámíthatóvá válnak a viselkedések, a tagok számára pedig kapaszkodót, biztonságot nyújt. Minden szervezeti kultúraformáció két legfontosabb kérdése, hogy hogyan viszonyul a szervezet a külsô változásokhoz az alkal maz - kodás és a túlélés érdekében, illetve hogyan valósítja meg a belsô integrációt. A kommunikatív megnyilvánulások négy fô jellemzôjét különítik el. A megnyilvánulások interaktív jellegûek (dialogikusak). Ez azt jelenti, hogy még a monológ-jellegû interakciók is interaktívak, és ahogy a beszélôk hallgatókat igényelnek, hasonlóképp a ve - zetôknek is szükségük van követôkre. Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 9

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szemléletváltás az egészségpolitikában I. rész......... Dr. Mikola István 2 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról II. rész........... Dr. Mikola Bálint 5 Aktuális MOSZ vélemény a Gyftv. módosításról....................

Részletesebben

Szervezeti élet. Az ígéret szép szó Vélemény a VIREP-rôl... Újváriné Lôdi Eszter 23. A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel

Szervezeti élet. Az ígéret szép szó Vélemény a VIREP-rôl... Újváriné Lôdi Eszter 23. A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel Tartalom Aktuális Elnöki tájékoztató a MOSZ 2008. október 10-i közgyûlésére.................. Dr. Mikola Bálint 2 Alelnöki tájékoztató.............................. Dr. Samu Antal 4 Fôtitkári tájékoztató..............................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Áldott Karácsonyt!....................................... 2 Szemléletváltás az egészségpolitikában II. rész......... Dr. Mikola István 3 Beszámoló a MOSZ GYOK XX-ról III. rész........... Dr. Mikola

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Aktuális Amit a Széll Kálmán Tervrôl és összefüggéseirôl tudni kell................... 2 Év Gyógyszerésze pályázat...................................... 5 Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Szakmapolitikai Fórum Zsóryfürdôn...................... MOSZinfo 2 Megkezdôdött a moratórium érdemi tárgyalása.............. MOSZinfo 3 Sokkterápia! És utána?.................... Dr. doc. Simon

Részletesebben

Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29

Jaj de unom a politikát... Gyógyszertár szerk. 2. Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Horváth Csaba és Pintér László 29 Tartalom Jaj de unom a politikát..................... Gyógyszertár szerk. 2 Tanulmány A nagy tö-történet.........................dr. doc. Simon Kis Gábor 4 Marketing akciók, vagy tisztességtelen verseny?..........

Részletesebben

azonban a pénzügyi befektetô tulajdonos ezt nem ismeri el és gazdasági ér - dekbôl rendre keresztülhúzza a gyógysze - részi döntéseket.

azonban a pénzügyi befektetô tulajdonos ezt nem ismeri el és gazdasági ér - dekbôl rendre keresztülhúzza a gyógysze - részi döntéseket. Az irány egyértelmû Beszélgetés Dr. Mikola Bálinttal, a MOSZ elnökével Elnök Úr! 2005-ben a MOSZ ôszi kongresszusán a Szövetség tisztújító közgyû - lése újra megválasztott, mint egykori alapí - tót, a

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Helyzet van!.................................................. 2 Aktuális MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl I...................................... 3 MOSZ a Széll Kálmán Tervrôl II.....................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa ISSN 1588-8231 Tartalom Újévi köszöntő................................................ 2 Tanulmány A gyógyszerügy 4 M modellje..................................... 3 Napirenden Kedvenc Patikám 2011........................................

Részletesebben

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2007-ben:

A Házi Gyermekorvosok Egyesületének kiemelt támogatói 2007-ben: Keskeny palló TARTALOM Most kellett?......... 2, 4 Az európai és a hazai gyermek-alapellátás közös konferenciája több ok miatt volt nagy jelentôségû. Elsô alkalommal rendeztünk nemzetközi kongresszust.

Részletesebben

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12

A miniszter válaszol... Gyógyszertár szerk. 12 Tartalom Aktuális Tudósítás a Gyógyszerészek Országos Kongresszusa rendezvényeirôl........................ MOSZinfo 2 A GYOK 2008 Záródokumentum................... Dr. Mikola Bálint 8 Elôterjesztés a Pharm.

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom MOSZ elnöki beszámoló.......................................... 2 MOSZ választások 2011......................................... 3 Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma..................................

Részletesebben

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly...

Vélemény Töprengô Dr. Sánta Zsuzsa... 31 A jövô útja - avagy hogyan ôrizhetô meg a magángyógyszertárak versenyképessége? Nagy Károly... Tartalom A 2007.év mérlege Miért keserû a pilula? A hazai gyógyszeripar aktuális problémái Bogsch Erik MGYE elnök.......... 2 A gyógyszer-gazdaságossági törvény hatása a gyógyszer-nagykereskedelemre Szabó

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Interjú Dr. Mikola Bálint a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórumról.............. 2 Beszámoló Beszámoló a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. Geriátria Konferenciájáról

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Miniszteri Dicséret szakmai elismerések... 2.

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Miniszteri Dicséret szakmai elismerések... 2. Tartalom Miniszteri Dicséret szakmai elismerések....................... 2 Beszámoló Gyorsjelentés az OECD tanulmány megállapításairól................ 3 Tudósítás a Gyógyszertár-működtetés 2012. Konferenciáról

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Simon Kis Gábor 70 éves........................... Szerkesztôség 2 Aktuális Megtartotta közgyûlését a MOSZ........................ MOSZinfo 3 Elnöki beszámoló...................................

Részletesebben

Karácsony van. Gyógyszertár

Karácsony van. Gyógyszertár Karácsony van Évezredes a biológiai és az ezzel összefüggô mentális ritmus a természetben. Nagyon fontos ezt tudatosan is ismernünk és megélnünk, hiszen csak így vagyunk képesek arra, hogy egymást elfogadva

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Tanulja a magyart a világ........................................ 2 Aktuális Embert próbáló évek............................................ 2 T/1668 történet...............................................

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Tartalom Döntés a moratóriumról............................... MOSZinfo 2 Magángyógyszerészek: Köszönjük............ Dr. doc. Simon Kis Gábor 5 Aktuális Beszámoló a Gyógyszeres Terápia Menedzsment IV.

Részletesebben

A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25.

A kozmetikus tanácsolja. Nyitott szemmel. Nemzetközi és hazai sajtófigyelô... Dr. Horváth Csaba és Dr. Pintér László 25. Tartalom Aktuális Quo vadis magyar gyógyszertárak........ Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla 2 Változó csôdeljárások............................. Dr. Borsy János 4 Változások az adózás rendjében......................

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 7. szám 2013. július Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról I. rész

Gondolkodó a párhuzamokról I. rész Gondolkodó a párhuzamokról I. rész I. Az ember, mint biológiai lény, optimális életvitelre csak közösségi környezetben alkalmas. A személyiség felépítésének és kiteljesítésének ez az egyik meghatározó

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész

Gondolkodó a párhuzamokról III. rész Gondolkodó a párhuzamokról III. rész I. Korábbi fejtegetéseimben kitértem a közösségi szervezôdések, az egyéni, társadalmi és csoportérdekek harmonizációjának fontosságára. Elemeztem a felelôsségvállalás

Részletesebben

Gondolkodó a párhuzamokról

Gondolkodó a párhuzamokról Gondolkodó a párhuzamokról II. rész I. Veszélyben a harmónia. A változás többek között az emberiség számának gyarapodása, a természeti terhelések hihetetlen mérvû fokozódása, a dinamikus technikai és az

Részletesebben

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Minek nevezzelek?! Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Minek nevezzelek?! Nem írom azt, hogy paradigmaváltás van, mivel az már olyan gyakori az utóbbi idôben, hogy pont a fogalom lényege vált hiteltelenné. Nem írom azt sem, hogy koncepcióváltás, mivel ez valami

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 1. szám 2013. január Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil

Részletesebben

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr.

Gyógyszertár. Barátsággal: Dr. Mikola Bálint. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Felelôs kiadó: dr. Ismét eltelt egy esztendô. Megpróbáltattunk, és nem találtattunk könnyûnek. Terhünk számtalan volt, de felemelt fejjel és eltökélten álltuk a viharokat. Az Ádvent, a várakozás áttekintésre ösztönöz, az

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 5. szám 2005. május

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. IV. évf. 5. szám 2005. május Magángyógyszerészek Országos Szövetsége IV. évf. 5. szám 2005. május Sintek International www.sintek.se GYÓGYSZERTÁRI RAKTÁROZÁS FELSÔFOKON ERGONOMIKUS GAZDASÁGOS ESZTÉTIKUS RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁSÉRT

Részletesebben

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám 2013. október

Magángyógyszerészek Országos Szövetsége. XII. évf. 10. szám 2013. október Magángyógyszerészek Országos Szövetsége XII. évf. 10. szám 2013. október Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek

Részletesebben

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2.

Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa. Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2. Tartalom Beszélgetés Dr. Schlégelné dr. Békefi Csillával... 2 Aktuális Sub pondere crescit palma... 4 Nagyker kisker balance... 5 Tények a gyógyszer-nagykereskedelemről... 7 Változások a munkajogban II.

Részletesebben