Hová lettél drága völgyünk Szerkesztôségi publikáció... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hová lettél drága völgyünk Szerkesztôségi publikáció... 2"

Átírás

1 Tartalom Hová lettél drága völgyünk Szerkesztôségi publikáció Szakmapolitikai vitanap Vendégünk volt a Magyar Országgyûlés Egészségügyi Bizottsága kormánypárti és ellenzéki alelnöke MOSZinfo Tanulmány Metabolikus szindróma Dr. Samu Antal A compliance alapszabálya Dr. doc. Simon Kis Gábor Új módszerek az egészségcentrumban Prof. Paul Clayton Dr. Mikola Bálint Gyógyszerellátás Nagy-Britanniában Dr. Bartal Éva Mit vár a társadalom a gyógyszerészektôl Gerô Zsuzsa Szervezeti Élet GYOK Programelôzetes MOSZinfo EuroPharm Fórum Dr. Samu Antal és Dr. Hankó Balázs Asthma-Allergia a gyakorlatban MOSZ tovbbképzés Egerszalókon MOSZinfo Életmûdíjasok MOSZinfo Tudósítás a Rozsnyay Mátyás emlékversenyrôl MOSZinfo Vélemény Nyolc év a gyógyszerészi pályán Gerzanitsné Tóth Mónika Hallgattassék meg a másik fél is Deák Péter Levél az elnöknek Gonda János Vita Dr. Sánta Zsuzsanna Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Horváth Csaba és Pintér László A kozmetikus tanácsolja Barabás Éva Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment2 Dr. doc. Simon Kis Gábor B IV Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, Sándor Árpád, dr. Schlégelné Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1134 Budapest, Huba utca 10. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 1

2 Hová lettél drága völgyünk Gyógyszertár nincsen semmihez se kedvem Érzem azt, hogy nincs ez rendben így Bár tudnám hova, de hova, de hova, de hova megyek... A kisebbségi kormányzás eddig eltelt rövid idôszakát az óvatos tapogatózás, a kon f lik - tuskerülés, a stratégiai döntésektôl való tar - tóz kodás jellemzi leginkább. Az új egész - ség ügyi miniszter feladata nem a nagy vál - to zások beindítása, hanem a mûködôké pesség fenntartása, a kompromisszum ke resé - se, a békéltetés. A népszavazás vizitdíjat eltörlô eredményének a jelenlegi megoldás fényében nem lesznek vesztesei a házi orvo - sok, forrást is találtak a praxisok elmaradó bevételeinek pótlására, így nagyjából visz - sza áll a reform elôtti állapot. Ugyanez azonban nem mondható el sajnos a megszüntetett egészségügyi intézmények vonatkozásában, ott a struktúra és a kapa - citások is jelentôs és tartós veszteségeket szenvedtek el. Az egészségbiztosítási pénztárakról szóló, a parlamentben kétszer is áterôltetett tör - vény sorsa is megpecsételtetett, ám hogy milyen formában hatályon kívül helyezés részben vagy egészen, módosítgatás, visszavonás lassan születik döntés. A kér - dés technikailag sem egyszerû, tartalmilag pedig még teljes mértékben kidolgozatlan az új törvény. Idôközben pedig vissza von - hatatlanná vált az egészségbiztosítás privatizációját megakadályozó, az Albert házaspár által benyújtott népszavazási kez - deményezés, amely ugyan a pénztári tör - vény hatályon kívül helyezésével okafogyot - tá vált ugyan, de a kezdeményezôk szerint a kormányzat folyamatosan változó állás - pontja és a bizonytalan parlamenti erô vi - szonyok miatt csak egy kötelezô népsza - vazási eredmény akadályozhatja meg az egészségbiztosítás magánosítását. Ha az ügydöntô népszavazás eredményes, az 3 évre kötelezô érvényû az Országgyûlésre nézve. A kormányfô június végéig óhajtja látni az új egészségbiztosítási koncepciót, a tárca minisztere legkorábban ôszre ígéri a tör - vény tervezetét, hiszen elôtte felül kell vizsgálnia a kötelezô egészségbiztosítási rendszert, elô kell készítenie a jogszabálymódosítások koncepcióját, valamint össze - hangolt intézkedési tervvel kell elôállnia. Ami biztosra vehetô: a meglévô rendszer tel jes mértékben változatlanul hagyása egyál talán nem valószínû. A változások szükségessége nem vita tár - gya. Azonban okulni kellene az elmúlt idô - szak kudarcaiból, ami fényesen mutatta, hogy alapos elemzés, világosan megfo - galmazott célkitûzés, szakmai és társadalmi támogatottság nélkül a nagy elosztó rend - szerek reformjai nem valósíthatóak meg. Az egészségbiztosítás reformkísérlete már eddig is nagyon sokba került: nem pénzben kifejezhetô az a veszte ség, amit az áldat - lan politikai csatározások, a kormányzati válságba sodró koalíciós ellentétek, a szak - ma és a társadalom elbizonytalanítása, bizalomvesztése és részben sikeres szem - beállítása okozott. A május 7-i kormányülésen a miniszterelnök felvázolt egy gondolatot, szerinte a je len - leg jobbára csak kifizetôhelyként mûködô Országos Egészségbiztosítási Pénztárból önál lóan gazdálkodó, biztosítóként mûkö - dô intézményt kell csinálni. Olyan intéz - ményt, amely felelôsséget tud vállalni a gazdálkodásáért. Nagyobb felelôsség, nagyobb önállóság, biztosítószerû mûkö - dés, a kis önállóságú költségvetési intéz - ményi mûködés helyett. A miniszter szerint a biztosítói funkciót meg kell erôsíteni, ez a területi kiegyenlítését szolgálja, az ellenôrzést megerôsíti és gazdálkodási szabadságot ad. a biztosító a nem megfelelô teljesítményt nyújtó szol - gáltatóval bonthasson szerzôdést. A koalíció idején már hozzászoktunk a ki - dolgozatlan, még koncepciónak is nehezen nevezhetô ötletek felbukkanásához, most a miniszterelnök szavai sem írnak le egy meg - oldási javaslatot. Csupán elveket fogalmaz meg, és nem lép túl az evidens elvárások szintjén. Egy kormánytag jelezte, hogy számos el - képzelésrôl folyik a vita, és a kormányfô biztosan nem az MSZP által jóváhagyott biztosítási modellrôl beszélt akkor a kor - mányülésen. A több biztosító, de még a több pénztár gondolata is lekerült napirendrôl, a szoci a - listák visszatérek ahhoz a korábbi dallam - hoz, miszerint az egy pénztárnak kell biztosítószerûen mûködnie. A megoldásról a párton belül is folyik még a vita, koránt - sem beszélhetünk olyan javaslatról, amely legalább a kormánypárt támogatását élvez - né, nem is beszélve a parlamenti többség támogatásának megszerzésérôl. Nincs új a nap alatt, hiszen az egész ség - biztosítási önkormányzatok területi elv alapján elvben tulajdonosi jogokat gyako - rol hattak, a nekik szánt funkció éppen az erôforrások elosztásának, a szolgáltatások minôségének a felügyelete lett volna, ha elég idejük lett volna a mûködés begya kor - lására és eredmény felmutatására az közötti idôszakban. Az egészségügy reformkísérlete teljes egészében megbukott. Azonban a kisebb - ségi kormányzás még inkább rákényszeríti a szocialistákat, hogy sikereket kommu ni - káljanak. A legelsô reformlépést bizony a leg ki sebb ellenállás irányában a gyógyszerészet területén tették meg, és azok nem is kerültek visszavonásra pedig az egészségügy összes többi területén végrehajtott változás esetében visszavonulásra kényszerült a kor - mány. A gyógyszerészet azonban irreverzibilis változásokat szenvedett el a liberalizáció elsôsorban a patikalétesítés korlátainak fel - oldásával a korábban stabilan mûködô gyógyszerellátás struktúráját jelentôsen meg változtatta, és sajnos a folyamatnak még nincs vége. A gyógyszerészeti szektor nem volt képes maga mellé megszerezni a társadalmi tá - mo gatást a kormány liberalizációs lépé - seivel szemben, mivel azok alapvetôen a piacon lévô korlátozott számú szereplôk számára jelentettek hátrányt. A lakosság nem szenvedett közvetlenül és azonnal ér - zékelhetô hátrányt, és a kommunikációs gépezet sikeresen hitette el, hogy a verseny elônyös helyzetbe hozza a fogyasztókat. A mostani biztosítói fiaskó után a gyógy - szerészet ismét számíthat frontális táma dás - ra, hiszen kötelezôen bizonyítani kell, hogy a verseny kényszeríti helyes magatartásra a piaci szereplôket. Ismét hangos lesz a média a patikák ügyé - ben. Talán a mostani fogyasztóvédelmi ellenôrzések már ennek az elôszelét adják, amennyiben újabb fogást lehet találni a gyógyszerészeken. Tisztázatlan és értel mez - hetetlen jogi környezetben folynak a laikus ellenôrzések (aki emlékszik rá ötven évvel ezelôtt is volt már ilyen). Remélhetôleg a várható intézkedések ma már a józan ítélô - képesség mezsgyéjén történnek majd. Vagy attól függ, hogy hogyan viselkedik a szakma olyan lesz a retorzió mértéke? Gyógyszertár 2 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

3 2008. Megújult tartalommal hetedik évfolyamát indítja a közvetlen lakossági ellátásban dolgozó gyógyszerészek havi magazinja a Gyógyszertár. A MOSZ mértékadó szakmapolitikai kiadványa szerkesztôi 2008-ban is ellátják Önt egyedülállóan bemutatott ismeretekkel. Információ Helyzetértékelés Vélemények Továbbképzés Aktualitások Fizesse elô Ön is! Megrendelhetô: Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Budapest, Huba u.10. T: , Fx: , Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 3

4 Szakmapolitikai vitanap Egerszalókon Nyílt választmányi ülést tartott a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége május 17-én Egerszalókon Nagy érdeklôdés várta a MOSZ eger sza ló - ki asthma-allergia akkreditált továbbkép - zé se szombati napján megrendezett nyílt or szágos választmányi ülését, ahol szakma - po liti kai fórumot szerveztek. A fórum meg hí - vott vendégei voltak, a Magyar Ország gyü - lés Egészségügyi Bizottságának alelnö kei, Dr. Schvarcz Tibor (MSZP) és Dr. Mikola István (Fidesz) az Orbán kormány egész ség ügyi mi nisztere, valamint Dr. Molnár Márk Péter, az OEP szakmai fôosztályvezetôje. Az érdeklôdôk zsúfolásig megtöltötték a Shiraz Hotel konferenciatermét, ahol a nyílt választmányi ülés elsô felvonásaként Emlék - plakettel köszöntötték a Magángyógy sze ré - szek Országos Szövetsége leköszönô tiszt - ségviselôit. Az elismeréseket a szövetség elnöke adta át. Ezt követôen Dr. Mikola Bálint expozé já - ban bemutatta a gyógyszerellátó rendszer jelenlegi helyzetét, kitérve azokra a gyógy - szerbiztonságot veszélyeztetô sarokpon - tokra, amelyek azonnali megoldásra várnak. Az egészségbiztosítási törvény visszavonásáról született politikai döntés és a legutóbi napokban, az új egészségügyi miniszter megnyilvánulásaiból következ tet - hetô várható szakmai intézkedések alap - vetô változásokat hozhatnak az egész - ségügyi ellátórendszer normalizálásában. Az erôltetett és modellezés nélkül vég - rehajtott reformlépések egyértelmûen káros következményei a legfrisebb politikai el - képzelés szerint jórészt helyrehozhatóak. Örömmel látjuk, hogy az orvostársadalom normalizálás irányában tett erôfeszítései már részeredményeket hoztak, s legutóbb, az egészségügyben dolgozó ápolók jogos és közvetlen gondjai is miniszteri meg hall - gatásra találtak. A MOSZ elnöke vitaindítójában kitért arra, hogy meglátása szerint legalább két pozícióban a reformlépések helyrehoz ha - tatlan károkat eredményeztek. Egyik ilyen terület az egészségügyi intézményrendszer részleges lerombolása, a másik a gyógy - szerellátás átszervezése. Nyilván minket az utóbbi érint alapvetôen. A 2006 decem be - rében a parlament által elfogadott gyógy - szer-gazdaságossági, liberalizációs, és a köztestületek szerepét negligáló törvények visszavonhatatlan és irreverzibilis pályára állították, piaci versenykörnyezetbe lökték a magyarországi gyógyszerellátást. Isme re - tes, hogy a törvényelôkészítés szakaszában felsorakoztatott érveink, de az Alkotmány - bírósági megkereséseink is hatástalanok, eredménytelenek maradtak. A mostani po - litikai fordulat bizonyos mértékben helyre tudja hozni az ellátórendszerben eddig okozott károkat és meg tudja akadályozni az egészségbiztosítás piacosítása irányá - ban tett kezdeményezéseket. De valyon mi - lyen lehetôségeink vannak a gyógyszer - ellátásban okozott károk mérséklésére, a mûködési feltételek biztosításának határán lévô gyógyszerészi erôfeszítések segíté sé - re, a kedvezôtlen és lemerevített jogi kör - nyezet megváltoztatására. Azért kezdeményeztük a beszélgetést a parlamenti szakbizottság vezetô szakpolitiku - saival, hogy bemutasssuk a problémákat, meggyôzzük ôket azok gyógyszer bizton - ságot veszélyeztetô kedvezôtlen hatásairól, és segítséget kérjünk tôlük a jogalkotó fo - lyamatban. Tapasztalataink szerint ugyanis az egészségügyet és annnak mûködtetését meghatázozó döntések a politikai poron - don születnek. Elsôsorban ez motiválta a felkéréseket. Az elnök felkérte a meghívott vendégeket, hogy az aktuális döntési környezetrôl, a ki - lábalás lehetôségeirôl tájékoztassák a meg - jelent gyógyszerészeket. Dr. Schvarcz Tibor bizottsági alelnök beszédében kifejtette, a népszavazás után egyértelmûvé vált, hogy a korábbi egész - ség politika nem folytatható tovább, ezért az egészségbiztosítási törvény vissza vo - násra került. A biztosítási rendszer átala - kításáról várhatóan júniusra készül el egy tervezet, amely szeptemberben kerülhet a parlament elé, hangzott el a tájé kozta - tóban. Meglátása szerint sok probléma van a jelenlegi egészségügyi rendszerben, me - lyek mûködési zavart okoznak Elsôdleges szándékuk egy kiszámítható környezetben mûködô egészségügyi ellátórendszer kia - lakítása, ezt szolgálja majd a biztosítási rendszer átalakítása is. A gyógyszerellátó területtel összefüggô kérdések kapcsán, több fronton is pozitív elmozdulási lehe tô - ségeket vázolt fel a bizottság kormánypárti alelnöke. Terveik szerint az árrésrôl ha - marosan egyeztetést kezdenek a szakmi - nisztériummal, s a generikus helyettesítés érdekeltségi rendszere megvalósítására korábban biztosított 2,5 Mrd forint (ami tavaly októberben még reális összeg volt, ma ennek már a háromszorosáról folynak a tárgyalások [szerk.]) ágazatba való visz - 4 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

5 sza juttatása elakadásának körülményeit is megvizsgálják. Egyetértenek a gyógysze - részi gondozási tevékenység hasznos sá - gával mind az egészségnyereség, mind a hosszútávú gazdasági eredmény vonat - kozásában. Elismerik, és szükségesnek tart - ják, egyben szakmai segítséget kérnek a személyi jog és a menedzsmentjogok konk - rét meghatározásában, a gyógyszer biz ton - sá got fenntartó és garantáló harmo ni - zációjában. Ebben az összefüggésben egyetértenek a személyi jog intézménye megerôsítésével, nem tartva szerencsésnek a láncpatikák térhódítását. Schvarcz alel - nök úr tájékoztatta a résztvevôket arról is, hogy a gyógyszerész doktori cím diplo - mához kötött egyidejû megadásával (praxis doktor) kapcsolatosan megállapodtak az oktatási minisztériummal, közeli pozitív döntés várható az ügyben. Kifejtette véleményét az asszisztensképzés és szakképzés reformjának szükségessé gé - rôl, egyetértve a kompetenciakörök pontos meghatározásával. Elismerve az OEP ne - gyedévenkénti fixesítési eljárásával össze - függô problémák egy jelentôs részét úgy ítélte meg, hogy az évenként két alka lom - mal való eljárás és a jelenlegi gyakorlatnál ritkább árérvényesítô technika jelentôs terhektôl kímélné meg a gyógyszerellátó ágazatot. A jelenleg folyamatban lévô, indokolatlan és bizonytalan következményekkel járó fogyasztóvédelmi hatósági ellenôrzésekkel összefüggésben felvetôdô kérdéseket ille - tôen tájékozódni fog. MOSZ és MGYK sze - repvállalással egy egyeztetô munkacsoport létrehozását látja szükségesnek, amelyben a szaktárca és a fogyasztóvédelem rész - vételének biztosításában közremûködést vállalt. A parlamenti bizottság alelnöke expo zé - jában elismerte, hogy a patikaliberali zá - cióval nem a jelenleg kialakult helyzet volt az elsôdleges céljük, hiszen csak 11 olyan helyen létesült gyógyszertár, ahol eddig nem volt, erôsítve a hozzáférési esélyeket. Ezzel összefüggésben felül fogják vizs - gálni, hogy az új patikák beváltották-e a létesítés feltételeként vállalt ígéreteiket. Dr. Mikola István részben az elhangzottak - ra reagálva elmondta, hogy a jelenlegi igen kedvezôtlem helyzetben a minisz ter - nek a problémavizsgálatnál többet kell ten - nie. Emlékeztetett arra, hogy az egész - ségügy átalakítására az MSZP-s politikusok is igennel szavaztak. El kell számolni az elmúlt másfél évvel, és le kell vonni a meg - felelô konzekvenciákat. Ezzel együtt konst - ruk tív együttmûködést vállalnak a károk enyhítésében a mûködôképesseg helyre - állításában. Mikola alelnök úr véleménye szerint nem lélegezhetünk fel, a kármentést követôen továbbra is sok probléma van még az egészségügyben s a gyógyszer ellá - tásban egyaránt. A gyógyszerészet jelenlegi helyzetét tra gi - kusnak látja. Ezen a szakterületen egy olyan piaci átalakulás kezdôdött el, amely irreverzibilis. Nagyon nehéz lesz a multi na - ci onális cégek útjába állni, akik belépnek a gyógyszerpiacra, mivel ezek érdekérvé nye - sítô képességével, gazdasági lehetôsé geik - kel majdnem lehetetlen versenyezni. Isme - retei szerint van olyan befektetôi törekvés, amely 1,5 Mrd Eurot kíván a közeljövôben befektetni a gyógyszerpiacba. Hangsú - lyozta továbbá, hogy a személyi jogos gyógyszerészeknek a döntések meg ho za - talában vétóig terjedô kompetenciát kell adni, ha lehetséges minél hamarabb. Ezzel összefüggésben azt is haladéktalanul szük - séges szabályozni, hogy ki tulajdonolhat és milyen arányban patikákat. Dr. Mikola István bizottsági alelnök szerint foglalkozni kell a közeljövôben a negyedéventi fixe sí - téssel, a gyógyszertárak jövedelme zôké pes - sége drámai csökkenésével, a gyógy sze ré - szi gondozás finanszírozásával. A szol gál - tatási díj bevezetésének szakmai tartalmát sürgôsen meg kell fogalmazni, de a tárca által korábban megígért 3 milliárd forint, és a TB-jogosultság ellenôrzéséért járó díjazás kifizetésére is haladéktalanul sort kell ke ríteni. Meglátása szerint fel kell gyorsítani a mun - kát az egészségügyi ellátó rendszer mû - ködésének helyreállítása érdekében. Ne a hosszútávú stratégia és a reformtörekvések legyenek a jelenlegi cselekvések fô csa pás - irányai. Okulva az erôltetett, átgondo lat lan és szakszerûtlen reformlépések okoz ta, szá - mos esetben helyrehozhatatlan károk ból, azokat a jövôben sokkal megfontol tab ban, a szakmai szervezetekkel együttmû köd ve a társadalmi hatásokat elemezve kell át gon - dolni. Drámainak ítélte az ellátó rendszer és a gyógyszerellátás helyzetét szakmai és morális értelemben egyaránt. Ezzel össze - függésben felvetette a szakmai kamarák kötelezô tagsága és jogosít vá nyaik vissza - állítása idôszerûségét. Lesznek változások az egészségügyben, hívta fel a figyelmet az Egészségügyi Bizottság fi deszes alel nö - ke. Expozéjában kifejtette, hogy nem mon - danak le a magyarországi gyógyszertá - rakról, s dolgozni fognak a ko rábbi, honi patikák repatrializálásának prog ramján. Mindent megtesznek a gyógy szerellátás nemzeti érdekkörben tartásáért. Dr. Molnár Márk Péter OEP szakfôosztály - vezetô a patikát mûködtetô gyógyszerészek problémáját más szemszögbôl, az operatív elszámolási kapcsolat szempontjából köze - lítette meg. Tájékoztatta a fórum résztvevôit a közelmúlt intézkedéseirôl, az OEP stra té - gia megvalósításának ütemezésérôl, telje - sítésérôl. Szó esett az OEP ügyfélbarát hoz - záállásának erôsítésérôl, a gyógy szer törzs központi szerepének felismerésérôl, illetve a fejlesztések eredményérôl is. Ismertette, hogy júniusban válik aktuálissá a TAJ azo - nosítás vényszintû vonalkódos megjele ní - tése, ami meggyôzôdése szerint jelentôs mértékeben fogja enyhíteni a jelenlegi ad - minisztrációs tülterheltséget a patikák ban. Az elszámolással kapcsolatos 2008-as tervek szerint bevezetésre kerül az elektro - nikus elszámolás, az elszámolási és az utalványozási idôközöket csökkentik. Az egyéb csapásirányokról beszélve az OEP szakmai fôosztályvezetôje az árrésrendszer módosításáról, a jogviszony ellenörzések és szankcionálások revíziójáról, a közhite - les és nem támogatott gyógyszeradat bá - zisról tett említést. Ismertette egyértelmû törekvéseiket a generikus helyettesítés érde - keltségi rendszere megteremtésében, az elmúlt évben a gyógyszerellátás szá mára megígért és rendelkezésre álló veszteség - pótlás szorgalmazásában egyaránt. A vitaindítókat követôen számos kérdés hangzott el a fórum résztvevôinek részérôl, amely aktív vitát provokált. A beszélgetés folyamán a szigorú fogyasztóvédelmi elle - nôrzésekkel kapcsolatos reakciók kapták a fôszerepet. Ezen túlmenôen szó esett mások mellett az OEP ellenôrzésekrôl, az árképzés gyakorlatáról, a maximált árakról, az árrésrôl, a generikus prog - ramról, a finanszírozási elôleg vissza - tartásáról, és az egészségügyi tárca által megígért 3 milliárd forint kifizetésérôl. A közel másfél órás aktív párbeszéd során számos korábbi és újkeletû, a gyógy szer - ellátás biztonságát veszélyeztetô, a ked ve - zôtlen és kiszámíthatatlan gazdasági kör - nyezet egyes elemeit részleteiben feltáró kérdés került terítékre. A szünet nélkül, folyamatosan interaktív három órás fórum összefoglalásaként Dr. Mikola Bálint összefoglalójában tételesen ismertette azokat a felvetéseket, amelyek - ben konszenzus született. Zárszavában meg köszönte az aktivitást, az empátiát, s további konzultációk szükségességét vetí - tette elôre. Annak a határozott szakmai igénynek adott hangot, hogy a szak poli - tikusok a döntés-, és jogszabályelôkészítés során vegyék figyelembe a praktikum érveit. MOSZinfo Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 5

6 Gyógyszerészi gondozás Metabolikus szindróma programja A metabolikus szindróma Reaven-i koncepciója alapján a betegség lényege genetikus és életviteli (elsôsorban a fizikai inaktivitás, egészségtelen zsír- és kalóriadús táplálkozási szokások stb.) ténye - zôk hatására létrejövô inzulinrezisztencia, majd kompenzatórikus hiperinzulinaemia kialakulása, amely a cukor- és zsíranyagcsere zavarához, hipertóniához, majd szív- és érrendszeri megbete gedé - sek kialakulásához vezet. Úgy tûnik napjainkban a hiper in zuli niz - mus patogén szerepének megkérdôjelezése mellett egyre inkább a mérsékelt postprandiális hyperglikaemia feltételezett atherogén hatása kerül elôtérbe. A tünetegyüttes jéghegy elmélete szerint az eredeti molekulár - biológiai kiváltó ok az inzulinrezisztencia és/vagy a hiperinzuli - nizmus. A jéghegy csúcsait a szénhidrát- és a zsíranyagcsere za - varai, a hipertónia, valamint a véralvadási zavarok alkotják. Idô - közben az elképzelés szerves részévé vált a viscerális vagy abdo - minális elhízás. Az utóbbi idôben az atheroszklerotikus folyamatok kialakulásával kapcsolatosan számos országban végzett nagy - számú epidemiológiai vizsgálatok eredményei arra utalnak, hogy a szérum inzulin szintje lineáris koncentrációt mutat a szív- és érrendszeri megbetegedések prevalenciájával. Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Program angol jelentése A nemzetközi és hazai adatok alapján a metabolikus szindróma prevalenciája az iparilag fejlett országokban 25-30%-ra tehetô. A jelentôs beteg populációt hazánkban több millió embert érin - tô metabolikus szindrómára vonatkozó jelenlegi ismereteink alap - ján megállapítható, hogy egy olyan komplex rizikótényezô amely - nek jegyeit hordozó egyének megtalálását, orvoshoz irányítását, 6 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

7 preventív szemléletû betegvezetését a lehetô legkorábban célszerû elkezdeni. Bizonyított tény ugyanis, hogy a veszélyeztetett egyének célzott kiemelésével, sikeres hosszú távú együttmûködésük eléré sé - vel, edukációjukkal, életviteli és gyógyszeres terápiájuk követésével jelentôsen elôsegíthetjük a biztonságosság és költséghatékonyság elvének figyelembevételével a metabolikus (vércukor- és zsírszin - tek, keringési és haemoreológiai stb.) célértékek elérését. A fenti elvek figyelembevételével mivel jól ismertek hazánkban a metabolikus- és keringési megbetegedések morbiditási és morta - li tási adatai nyilvánvaló volt, hogy a metabolikus szindróma je - gyeit hordozó veszélyeztetett egyéneket egy egységes (az orvos szakmával egyeztetett) prevenciós protokoll alkalmazásával érde - mes a gyógyszerészi gondozásba bevonni. A metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozói programunk in - dí tásakor a következô fontosabb célkitûzések fogalmazódtak meg: egy új komplex innovativ gyógyszerészi gondozói szolgáltatás nyújtásával tovább hangsúlyozni a gyógyszertár egészségügyi szolgáltató jellegét metabolikus, kardiovaszkuláris kockázatú egyének kiszûrése és orvoshoz irányítása interdiszciplináris team tagjaiként az egészségügy más sze - replôivel és a betegekkel együttmûködve életviteli és gyógy - sze res terápiás menedzsmenti, edukációs és prevenciós straté - giák alkalmazásával a rizikótényezôk kiküszöbölése, a kóros paraméterek célértékre csökkentése epidemiológiai adatgyûjtés és elemzés, prospektív és egységes módszertan alkalmazásával A magyarországi gyógyszerészi gondozói programok sorában november 14.-én a Magángyógyszerészek Országos Szö vetsége irányításával és gondozásában, az Egy csepp figyelem Alapítvánnyal történô elsôsorban média együtt - mûködés kere tében és a Roche cég szakmai és anyagi támo gatá - sával indult el a Gyógyszerészi Diabetes Prevenciós Program. Az azóta eltelt idô során országosan mintegy 600 gyógy szer tár ban teremtettük meg a vércukormérés lehetôségét. Az így létrejött orszá - gos gyógyszertári gondozói hálózat jó alapot teremtett a töb bi gyógyszerész- és orvosszakmai szervezetekkel, egyetemek gyógy - szerésztudományi karaival, civil szervezetekkel, stb. történô koope - rációban további kognitív szolgáltatások (hipertónia, diszli pida - emia, metabolikus szindróma stb.) integrálására, fejlesztésére. A 2007 ôszén a hazai gyógyszerészi gondozás egységes és további sikeres megvalósítását célzó a három gyógyszerész-szak - mai szervezet (MGYT, MGYK, MOSZ) egységes támogatásával és képviselôibôl álló bizottságot alapítottunk. Létrehozva ezzel a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságát, amely a Magyar Hipertónia Társasággal történô együttmûködés kereté - ben kidol goz ta a Gyógyszerészi Gondozás Metabolikus Szindróma Program protokollját. A végleges protokoll tavaszára elkészült és a programban történô résztvevôk között hamarosan az érintett kb. 300 gyógyszertár elôzetes értesítését követôen kiosztásra ke rül. Egyben elôzetes információink alap - ján az érdekelt szak mai szervezetek web oldalaira is felkerül. Dr. Samu Antal alelnök Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 7

8 Az életmód megváltoztatása és az ellenôrzô vizsgálatok gyakorisága OALI 2005 (Országos Alapellátási Intézet 2005) 8 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

9 A compliance aranyszabálya Mottó: Nincs idô nosztalgiázásra! Elôre kell menekülni! Kommunikáció közlés, híradás; ennek eredménye (Magyar Értel - mezô Kéziszótár). Azaz a kommunikáció tájékoztatást, információk cseréjét, közlését jelenti valamilyen erre szolgáló eszköz, jel rend - szer segítségével. A vezetôk idejük 80%-át kommunikációval töltik (a gyógy szer tár - vezetôk is). A szakmai, társadalmi és személyes siker nagy mér ték - ben attól függ, hogyan tudunk embertársainkkal kommunikálni. Az emberi kommunikáció jellemzôje, hogy sok csatorna igény be - vételével történik. Gyógyszertárban történô beszélgetés során pl. elengedhetetlen be - szélgetôtársunk igényeinek, véleményének, elvárásainak megisme - rése. Ehhez hasznos megismerni, begyakorolni az ún. figyelmes hallgatás ( értô figyelem ) módszerét. A közvetlen emberi kommu - nikáció során egy személyiség a másik felé olyan jelzést bocsát ki, amely azt eléri, s abban dekódolásra kerül, vagyis valamilyen reakciót vált ki. A reakció nem feltétlen megfigyelhetô. A kommu - nikációban tehát a kölcsönhatás mozzanata nem feltétlen szük ség - szerûség. Az a személy, akitôl a vizsgált helyzetben a kommu - nikáció elindul, a kommunikátor vagy a közlô fél. Aki a közlést kapja és felfogja, a befogadó. A közlés módja, formai sajá tos sá - ga, jelrendszere a kód. A kommunikáció többféle kódban tör - ténhet, a kód jel egységei különbözôk, azonban jelentéstartalmi, értelmi egységei azonosak és ez a mindennapi élet közös, kollektív értelemrendszerébôl fakad. A közvetlen emberi kommunikáció min - dig egy társadalmi szituációban történik, e szituációnak mindig van valamilyen értelme, minôsítési lehetôsége a kollektív tudatban. A két ember relációja egymáshoz meghatározott és minôsített (or - ga nizációs kapcsolatok, státuszkülönbségek, szereprelációk stb. játszanak itt szerepet). Minden kommunikációban lényeges szerepet játszik a szituáció. Az emberi magatartás legnagyobb részt társadalmi elôírásokat követ. Ezeket az elôírásokat normáknak vagy szabálynak nevezik. A norma elôírások sorozata, amely megszabja, hogy egy adott személyiségnek adott helyzetben és viszonylatban hogyan lehet, szabad, kívánatos vagy kötelezô viselkednie. Bizonyos alapvetô normák a törvények, jogszabályok, illemszabályok, a hagyomány és a szokás egyes normái. Magatartásmódok a szocializáció során alakulnak ki, ekkor tanulja meg a személyiség azonosítani a nor - mát igénylô szituációkat és viszonylatokat, és ekkor ismeri meg a szankciókat is. A normáknak csak egy része az, amely közös, kollektív jellegû kognitív képben él a személyiségben, a társadalom minden tagjában. A társadalom általában több kisebb-nagyobb csoportra oszlik, amelyekben a normák különbözôek. A normák sajátos csoportokba rendezôdve megszabják az emberi maga tar - tást úgy, hogy meghatározzák, milyen helyzetben és milyen vi - szonylatban kinek hogyan kell viselkednie. Mindenki különféle szerepekben kénytelen viselkedni élete folyamán, olyanban is, ami - lyennel interakciós partnerében találkozik. Pervazív szerepek, amelyek az egyén minden más szerep vi - szony latába belejátszanak és befolyást gyakorolnak rájuk. Ilyen pervazív szerep az életkor és a nem szerepe, ez az egyén állandó jellemzôje a társadalmi szisztémában. Családi (és rokonsági) szerepek. A család a társadalom alap - vetô intézménye, a családban betöltött pozíció a személyiség alap vetô jellemzôje, és ha nem pervazív szerepe is, az élet elég nagy részére rányomhatja bélyegét, és meghatározó erejû le - het. Csa lá di szerep a szülô, az anya, az apa, a gyermek stb. szerepe. Organizációs vagy foglalkozási szerepek. A modern társa da - lom ban az egyén életét organizációs relációk hálózata veszi körül, a szervezeti rendszerekben elfoglalt helyhez sajátos sze - repek tartoznak. E szerepek különbözô jellegûek lehetnek, egyesek csaknem pervazívek pl. hivatásszerû foglalkozások sze re - pei (gyógyszerész, orvos stb.), mások egészen felszí ne sek, csaknem szituatív természetûek. Szituációs vagy passzazsér szerepek. Azt jelenti, hogy bizo - nyos társadalmi helyzetekben átmenetileg magára vesz az egyén bizonyos szerepeket, és ezekben addig van, amíg a szi - tuációkban tartózkodik. Az ember pl. lehet vevô, járókelô, kliens, ügyfél, nézô, beteg stb. Minden ilyen helyzethez megha - tározott magatartásnormák tartoznak, amelyeket a környezet elvár, és amelyeknek megfelelôen kell viselkedni. Minden szerep tehát valamilyen meghatározott helyzethez kötôdik, amit a személyiség elfoglal a társadalmi viszonylatok rendsze ré - ben. Ezt a helyet nevezhetjük státusznak. E státuszok képe vala - milyen formában él a személyiségben. Egyes szerepekben elô van írva, hogy a kommunikációt ki kezdheti, milyen formai jegyeket kell magán viselnie. A szocializáció lényegében szereptanulást jelent. A szerepek helyes eltanulása és megvalósítása kapcsolatban van a személyiség érésével, és mintegy feltétele a felnôtt identitás kia - lakulásának. A kommunikáció szituációját és viszonylatrendszerét mindig a kommunikáló emberek teremtik. A kommunikatív szituáció és viszony kialakítása történhet nagyon gyorsan, különösen akkor, ha a kommunikátorok nagyon rutinosak, begyakorlottak, de tör - ténhet vontatottan, redundánsan, korrekciós mozzanatokon át is; pl. amikor az egyik kommunikációs fél gyakorlatlan. A kultúra társas tanulási folyamat eredménye. Kialakulása a szer - vezet megalapításakor kezdôdik. Ekkor ugyanis a tagoknak olyan együttmûködési cselekvési mintákat kell kialakítaniuk, amelyek ré - vén sikeresen meg tudnak birkózni a kihívásokkal, problémákkal. Amelyek sikeresnek bizonyulnak, azok követendô szabályszerû sé - gekké válnak a tagok számára ezek a sikeres eljárások, mint hiedelmek beépülnek, s természetes rutinokká válnak. Az így kia la - kult értékrend, a rendszeresen eredményesnek bizonyuló eljárások mûködési szabályokká, rutinná alakulnak, s ezeket mindenki a szer vezeti szocializáció folyamatában sajátítja el. Ennek pozitív következményei vannak a szervezet, de az egyén számára is: a szer vezet számára kiszámíthatóvá válnak a viselkedések, a tagok számára pedig kapaszkodót, biztonságot nyújt. Minden szervezeti kultúraformáció két legfontosabb kérdése, hogy hogyan viszonyul a szervezet a külsô változásokhoz az alkal maz - kodás és a túlélés érdekében, illetve hogyan valósítja meg a belsô integrációt. A kommunikatív megnyilvánulások négy fô jellemzôjét különítik el. A megnyilvánulások interaktív jellegûek (dialogikusak). Ez azt jelenti, hogy még a monológ-jellegû interakciók is interaktívak, és ahogy a beszélôk hallgatókat igényelnek, hasonlóképp a ve - zetôknek is szükségük van követôkre. Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 9

10 A megnyilvánulások kontextusfüggôk. A kommunikatív interak - ciók helyzetfüggô módon benne foglaltatnak abban a realitás - ban, amelyet éppen alakítanak. A megnyilvánulások epizodikusak. A kommunikatív megnyil vá - nu lások a benne résztvevôk számára is elkülöníthetô esemé nyek. A megnyilvánulások rögtönzöttek. A szervezeti megnyilvá nulá - sok megvalósítói sem azt nem tudják elôre pontosan, hogy má - sok mit mondanak vagy tesznek a következô pillanatban (a köl - csönös megnyilvánulások során), sem azt, hogy ôk maguk erre miként fognak reagálni. A közvetlen emberi kommunikáció jelenségei és szabályszerûségei ott a legfontosabbak, ahol az emberek közötti érintkezés lényegi tartalma a kommunikáció. Minden ilyen területen szervezett mó - don, organizációs keretekben folyik az emberek érintkezése egy - mással, ez azt jelenti, hogy a kölcsönhatások egy része normák által szabályozott, és az egymással kapcsolatba kerülô emberek elsôdlegesen szervezeti szerepeik révén lépnek interakcióba egy - mással. A köztük lévô viszonylatokban szervezeti erôk határozzák meg, ki hogyan és milyen célból akarja befolyásolni a másikat, miben és milyen mértékig ki kit próbál kontroll alatt tartani, és ki az, akinek feladata és joga a másikat megváltoztatni. Fontos elem az empátia, vagyis az a képesség, hogy a ki nem mondott dolgokból is értsen valamit az ember, és hogy a másik érzelmi állapotát és viszonyulását némileg át tudja élni. A nem verbális kommunikáció fontos része a gyógyszerész-beteg kapcsolatnak. A gyógyszerész legyen képes fogadni és értelmezni a beteg nem verbális jelzéseit, továbbá legyen tudatában, hogy ô is küld ilyeneket a partnernek. A nem verbális üzenet megerôsítheti a szóbeli közlést, de ellent is mondhat annak, gyengítheti hatását. Ha a két csatorna nem ugyanazt közvetíti, kevésbé hihetünk a sza - vaknak, mint az egyéb jelzéseknek. A nem verbális eszközöket az emberek sokkal rosszabbul tudják ellenôrizni beszédüknél. A dolog jelentôségét alátámasztja, hogy egy üzenet százaléka nem verbális csatornákon keresztül jut el a címzetthez. A nem verbális jelzések funkciói: A társas helyzet kezelése Az én bemutatása Az érzelmi állapot közlése Az attitûdök kommunikációja A csatornák ellenôrzése A nem verbális eszközök: Szavak nélkül is érthetô jelzések Az elsô benyomás döntô szerepe Átélés, átvétel, empátia Udvariasság, tisztelet Viselkedési szabályok, diplomácia Fejmozdulatok Az egyik oldalra billenô fej: figyelem, érdeklôdés, esetleg ag resszió. A gyógyszerészt hallgató beteg sûrû bólogatása jó jelnek tekinthetô. Arckifejezés Mozdulatlanság: vagy az érzelem kifejezésére való képtelenség, vagy erôs, befolyásos egyéniség. Ez utóbbi típus keveset mozog, jól tudja ellenôrizni az arcát. Emellett hajlamos a szemkontaktus meg - szakítására, az érintésre és a személyes tér megsértésére. Ez a visel - kedés minden körülmények között kerülendô a beteggel szem ben! A mosolygó gyógyszerész könnyebben tud kapcsolatot te rem teni, de pozitív válasz csak a természetes, nem erôltetett mo solyra várható. Szemkontaktus Tartása a közvetlenséget és az ôszinteséget jelzi, megszakítása mö - gött idegesség, csalódottság rejtôzhet. A pupilla kitágulásából az érdeklôdésre következtethetünk. Beszédhang Különösen akkor nagy az információtartalma, ha a kommunikáló felek nem láthatják egymást. Illatok Legfontosabb a higiénia és az ápoltság. Gesztusok Összefüggnek a testtartással és az érintéssel. Ide tartoznak a váll, kar, kéz és lábmozdulatok. Alapvetôek a fej és a kéz közötti mozgások. Lehetséges félrevezetô jelek: a száj eltakarása, az orr vakargatása, kevés gesztus (kéz) használata, a szemkontaktus kerülése, kevés mo soly, ruhadarabok huzigálása, hajtogatása, hirtelen helyzet vál - toz tatások (hátradôlés a széken), lábak gyors keresztezése és nyi - tása, takaró tárgyak (táska, mappa) felemelése. Testtartás A szék elején ülô beteg pozitív viszonyulást jelent a hallottakhoz, a hát radôlô idegességet, egyet nem értést, esetleg megtévesztési szán dékot kommunikál. Orientáció A szemtôl-szemben helyzet az egyetértés érzetét kelti, az elfordulás az ellenkezôjét. A tárgyalás során az egymás mellettiség az azo - nos oldalon állást sugallhatja. Érintés Alapvetô emberi szükséglet, öt szinten értelmezhetô: funkcionális/szakmai társadalmi/udvarias baráti/szívélyes szeretetet kifejezô/intim szexuális/izgató A gyógyszerész-beteg összefüggésben az 1-2. szint alkalmazandó (a bizalom, a diszkréció, a megértés jelzésére és erôsítésére). Öltözködés Funkciói: a viselô védelme, a környezet védelme a viselôtôl, nemi sze repek kifejezése, társadalmi szerepek kifejezése. Az öltöz kö dés - nek fontos szerepe van az imázs, az identitás, az értékek stb. kife - jezésében. Személyes tér Négy különbözô zóna létezik, melyeket az emberek kommunikálás közben fenntartanak: Intim zóna 0-45 cm Érzelmileg közel állók Személyes zóna cm Barátok, ismerôsök Szociális zóna 1,21-3,50 m Idegenek Nyilvános zóna 3,5 m-en túl Csoportnyi ember Tárgyalási helyzetben a szociális zóna az elfogadható távolság. Gyógyszerész szaktudásánál fogva sajátos fölényben van, ún. szakértôi hatalom van a kezében, tehát páciensei figyelnek rá, szakértôi tekintélyt ruháznak rá. A tisztán szolgálatóra jellemzô szenvtelen információközlés, bár lehet formailag szabályos, nyilván alkalmatlan a beteg együtt mûkö - désének és bizalmának megnyerésére. A gyógyszerészeknek nagy szükségük van a kommunikáció fejlesz - tésére, a kommunikációs érzékenység és az empátiás képesség fokozására. Már az egyetemi képzés során is, de a posztgraduális képzésben kiváltképpen. Különösen a krónikus betegek kezelé sé - ben meghatározó jelentôségû a beteg együttmûködése, a compli - ance, amelynek hiányában a leghatékonyabb gyógymód sem ered - ményes. Eleve kudarcra van ítélve bármilyen kezelés, ha a betegek érzelmi - leg elutasítják a kommunikátor személyét, vagy nem hisznek neki, mert nem tartják megfelelô mértékben hozzáértônek, megbíz ható - nak. A kommunikáció sikerességét a meggyôzés szempontjából: a kommunikáció forrása (a gyógyszerész viselkedése, külleme, rokonszenvessége, hitelessége, szakértelme, megbízhatósága, tekintélye stb.) a kommunikáció tartalma, természete (a mondanivaló struk tú - rája, érvrendszere, érzelmi és értelmi elfogadhatósága stb.) 10 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

11 a kommunikáció befogadója (a beteg kora, neme, tájéko zott - sága, elkötelezettsége). A kommunikáció egyik meghatározó sikertényezôje tehát, hogy a gyógyszerész érzékelteti-e a betegével, hogy figyel rá, komolyan veszi és megérti ôt. Ha egy beteg a kommunikátort hitelesnek tartja, akkor feltételezi róla a szavahihetôséget, az elfo gu latlanságot és a szakértelmet. (Nehezen hiszünk valakinek, ha az illetô megje - lenése, viselkedése, az ôt körülvevô tárgyak nem segítik elô, hogy ôt szakértô, megfontolt, elfogulatlan stb. személynek tekintsük.) Nagyon fontos, hogy a gyógyszerész kommunikációja legyen: Világos, érthetô Tömör: néhány szóval, mondattal adjuk meg a szükséges felvilágosítást. Kerüljük a körülírásokat és a szócséplést. Nyugodt: azaz érzelmi megnyilvánulástól mentes legyen. A nyugalom impo - nál mindenkinek. Személytelen: gyógyszerész annak a szervezetnek a képviselôje, amelyben tevé - kenykedik, tehát nem kell saját személyét hangsúlyozni. A jó gyógyszerész nemcsak a közlés, hanem a meghallgatás mûvésze is. A betegek személyes törôdést várnak, amit nem minden eset - ben és nem mindenütt kapnak meg. Nemzetközi szinten egyre inkább elôtérbe kerül az a meggyôzô - dés, hogy a beteg gyenge compliance-ért nem is annyira a beteg okolható, hanem az ôt kezelô orvos ill. gyógyszerész, mert rosszul kommunikálnak a beteggel. A jelenlegi magyarországi liberalizált helyzetben (hogy már csak az nem árusít gyógyszert, aki nem akar) a compliance jelentôsége ugrásszerûen megnô. Sulykolnunk kell a közvéleménybe, hogy BÁRHOL SZEREZTE BE GYÓGYSZERÉT, KÉRDEZZE MEG GYÓGYSZERÉSZÉT! Miért? Mert a gyógyszeres terápiával kapcsolatos adekvát felvi lá - gosítást csak gyógyszerész képes adni. Egyúttal a Compliance Aranyszabályát minden közforgalomban dolgozó gyógyszerésznek el kell sajátítania és tudatosan alkal - maznia szükséges, hogy a gyógyszertár helyzeti elônye kiépüljön, megmaradjon. COMPLIANCE ARANYSZABÁLYA: ÉREZTESD A BETEGGEL, HOGY HALLOD AMIT MOND (FI GYELSZ RÁ); ÉREZTESD VELE, HOGY MEGÉRTETTED, A PROBLÉMÁJÁT, BAJÁT; ÉREZTESD VELE, HOGY TISZTELED SZEMÉLYÉT ÉS DISZKRÉT VAGY; ÉREZTESD VELE, HOGY SEGÍTENI SZÁNDÉKOZOL; és érezni fogod, hogy a BETEG is: HALLJA amit mondasz (figyel Rád); ÉRTI amit beszélsz; TISZTELI a munkádat; és EGYÜTTMÛKÖDIK Veled, hogy jobban érezze magát, hogy meggyógyuljon. Nekünk diplomás gyógyszerészeknek a kommunikáció területén is fel kell vennünk a harcot a külvilággal, méghozzá olyan esz közök - kel, amire predesztinálva vagyunk. Ilyen eszköz pl. a compliance. Gyógyszerésznek nemcsak gyógyszer szakértônek kell lennie, ha - nem (gyógyszer-) terápia szakértônek is. Már most! Dr. doc. Simon Kis Gábor Új módszerek az egészségcentrumban Az étrendkiegészítô gyógyanyagok ( VItalPharmakonok, [VIP terápia] pharmaco-nutrition) alapvetôen különböznek a gyógyszerektôl. A régi bölcsesség szerint (fiziológiai és sejt - reprodukciós értelemben) azok vagyunk, amit eszünk. A vitalpharmakon (VIP) terápia ezt a gondolatot ötvözi a farmakológia, bio kémia és epidemiológia tudományos eredményeivel. Ennek megfelelôen új típu - sú, complex mikrotápanyag rendszert hoz létre, amelynek segítségével helyes irányba befolyásolható, alakítható szervezetünk mûködése. Ezzel a módszerrel reális esélyünk van arra, hogy minimalizáljuk a me - tabolikus szindróma kedvezôtlen kóroki következményeit. A vitalpharmakonok (VIP) alkalmazásának lehetôsége a rendkívüli módon összetett me - ta bolikus rendellenességek elemzésével kezdôdik, amelyek többek között a legnagyobb morbiditású szív- és érrendszeri megbetegedésekhez is vezetnek. A vizsgá - la tok eredményeit összevetik a kereske de - lem ben beszerezhetô táplálálék- élelmiszerek élettani hatásaival. Ez képezi az alap - ját egy átfogó mikrotápanyag alapú támogató programnak, amely megfelelô idôtartam alatt képes helyreállítani az azono sít ha - tó, kedvezôtlen jelenségeket okozó metabolikus problémát. Nem csodaszerrôl, hanem egy élettani alapokon nyugvó, teljeskörû tá - mogató programról van szó. Ennek a meg - kö zelítésnek a segítségével a vér kémiai összetétele és az érfalak fiziológiája eredményesen újraprogramozható és átalakít - ható oly módon, hogy hatékonyan immunizálja a pácienst a szív és érrendszeri be - tegségekkel szemben. Ha a betegség már fennáll, az érfalat regeneráló folyamatokat támogatásával és erôsítésével, a kataboli - kus folyamatok befolyásolásával, visszafej - lô désre kényszeríthetô. A vitalpharmakon (VIP) terápia megközelí - tés megtanít minket arra, hogy az örege - déssel általában párhuzamosan együttjáró hanyatlási folyamat nem elkerülhetetlen. Be - tegségek, melyekrôl azt gondoltuk, hogy ter mészetüknél fogva progresszívek, nem fel tétlenül azok. Az atheroma visszahú - zódásra késztethetô, a kopott ízületek újra - épülhetnek. Ezeket a betegségeket a gyógyászatban degeneratívnak nevezik, mivel egy tipikus, európai módon táplálkozó pá - ciens esetében az életkorral általában rosszabbodnak. De abból, hogy ez a jelenség gyakori, azt feltételezni, hogy ennek kényszerûen és kizárólagosan így is kell lennie, súlyos filozófiai és élettani tévedés. Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 11

12 Az új megközelítés jelentôsen megváltoztatja gondolkodásunkat a betegségekrôl és azok kezelésérôl, valamint az öregedés egyes tüneteirôl. Személy szerint hiszek ab - ban, hogy a vitalpharmakon (VIP) terápia ugyanolyan hatékonynak bizonyul a degeneratív betegségek kezelésében és gyógyí - tásában, mint az antibiotikumok a bakteriális betegségek gyógyításában. Feltehetô, hogy ez a megállapítás túl radikálisan hang - zik egy orvos számára. Ezzel összefüggésben had emlékeztessek arra, hogy felfe de - zésekor sok orvos mennyire lekezelte az antibiotikumokat és azok egyértelmû hatásait, mivel úgy gondolták, hogy a fertôzô betegségek egyrészt természeti eredetûek (valóban azok), másrészt kezelhetetlenek (egy értelmûen nem azok). A vitalfarmakon (VIP) terápia (pharmaconutritional medicine) meglepôen egyszerû és evidens élettai folyamat elemzésébôl kö - vetkezô igazságon alapul. Minden élô sejt dinamikus, azaz folyamato - san reprodukálja és korrigálja önmagát. A bôr sejtek naponta elhalnak és cserélôdnek, a vörös vértestek mintegy 4 hónap alatt használódnak el és veszik át újak a helyü - ket, tíz évenként új csontvázat növesz tünk. Az élô szervezetben ez a változás foko za - tos és állandó. A csuklóban lévô porc pusztul és regenerálódik, az atheroma az érfalakon folyamatosan lerakódik és leválik, a táplálékkal kalóriákat veszünk na pon ta magunkhoz, és az naponta alakul át hôvé, mozgássá és mindenfajta létfunk cióvá. Az élô szervezetnek kifogyhatatlan regenerációs és megújulási képessége van, ami a neolitikum ôsi evolúciós folyamatából ered. Ha ez nem így lenne, az emberi faj nem maradt volna fenn. 20 éves korunkra ízüle - teink elvékonyodnának, 30 éves korunkra artériáink szilárddá válnának, 40 éves ko - runkra agyunk elpusztulna. Többségünk esetében azonban ez nem következik be. Igaz, hogy az évek múlásával a degeneratív típusú elváltozások halmozódnak, és növekvô számú, variábilis módon manifesz - tálódó klinikai megbetegedés formáját öl - tik. Ez a trend olyan nyilvánvaló és álta lá - nos, hogy szinte megkérdôjelezhetetlen. Miért olyan gyakori ez a jelenség? Miért annyira más az öregkor? Van rá korrekt élettani magyarázat. Életünk elsô 20 évében a növekedési és megújulási folyamatok dominálnak. Ezt az állapotot anabolikus dominanciának ne - ve zik. Az életkor elôrehaladtával a nö - vekedés és megújulás lassul, a leépülés és hanyatlás folyamatai, vagyis a katabolikus dominancia kerül elôtérbe. Mire elérjük a 40-es éveinket, már inkább ezek a jelensé - gek dominálnak, és az anabolikus domi nan - ciáról katabolikus dominanciára váltunk. Gyógyulási képességünk veszélybe kerül, a sebek hosszabb idô alatt hegednek be és nagyobb valószínûséggel fertôzôdnek el. Az immunrendszer hatékonysága csökken. Általánosságban a sejtek újraépítésének, meg újulásának aránya csökken, és helyét átveszi a hanyatlás folyamata. Ezzel összefüggésben a szervek pusztulása apránként halmozódik, (a talaj lassú eróziójához ha - son lóan) miközben mi az artériák lassú elzáródásáról, a csípô vagy a térd porcko - pásáról, vagy a csendben elhaló agysejtjeinkrôl beszélünk. A pre-klinikai betegségek hosszú látens idô - szakot követôen a 60 éves korú emberek nyolcvan százalékánál egy vagy több de - ge neratív elváltozás tüneteit produkálják. Nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy az emberek többségénél kimerülnek mind az anabolikus alkotóelemek, mind az anti-kata - bolikus anyagok. Ez nem abszolút hiánya valamely nyomelemnek ami hiánybeteg sé - get okoz (mint pl. a skorbut ami egy példa az A típusú anyaghiányra), de számos nyom elem szuboptimális bevitelének a kö - vet kezménye (ami gyakran párosul kalória többlettel, ez a B-típusú anyaghiány). Mind - ezek a degeneratív elváltozások többségé - nek egy igen valószínû általános eredôi. A többszörös nyomelemhiány uralkodó jelenségének struktúrális okai vannak. Az egyik legfontosabb oka a B-típusú anyag hi - ánynak az, hogy nem eszünk eleget. Pa - radox állításnak hangzik. Hiszen kortünet a súlygyarapodás (obesitas), pedig jóval ke - vesebbet eszünk, mint korábban. Bizo - nyára találkoztunk már mai beszámolókkal elôdeink kulináris kultúrájáról, a korábbi évszázadok során divatos táplálkozási szokásokról. Viszont ôk gyalogoltak, lova - gol tak ott, ahol mi autózunk. Lépcsôket mász tak, ahol mi liftezünk, és kalóriákat égettek el, hogy melegen tartsák magukat, míg mi felcsavarjuk a központi fûtést. Akinek a szervezetében kifogynak az anabolikus alkotóelemek és az anti-katabolikus anyagok, nagy bajba kerül. A szö ve - tek megújulása lassul, értelemszerûen kata - bolius dominancia lép fel nála, elôtérbe kerül a szövetpusztulás. Ez a jelenség kli - nikai ellátást igénylô megbetegedésekhez, azok kumulált szövôdményeihez vezet. A mikro- és növényi eredetû étrendkie gé - szítôk felépített és szisztematikus alkalma - zásáról korábban már kimutatták, hogy csök kentik a betegségek kockázatát. A vitalpharmakonok (VIP) alkalmazása csu - pán a logikusan következô lépés ezen az úton. Folytatjuk! Prof. Paul Clayton (Oxford Brookes GB) Dr. Mikola Bálint (MOSZ H) A gyógyszerellátás Nagy-Britanniában a brit egészségügyi rendszer reformja tükrében Nagy-Britannia gyógyszerekkel és egész - ség ügyi termékekkel való ellátása túlnyo - móan az NHS (National Health Service állami egészségügyi szolgálat) ellátórend - sze rén keresztül történik. Ez magában fog - lalja a közforgalmú gyógyszertárakat kórházi gyógyszertárakat orvosi készülék- és segédeszköz szállítókat diszpenzálásra (gyógyszerkiadásra) jogosult általános orvosokat. Az alapellátásban túlnyomóan a közfor gal - mú gyógyszertárak végzik a gyógyszer-, és részben az egészségügyi termékellátást is. A gyógyszertárak készletbeszerzése nagy - kereskedôkön, kisebb mértékben az elôállí - tó kon keresztül történik. A gyógyszereket három csoportba sorolják: vényköteles gyógyszerek csak gyógyszertárban forgalmazható gyógy szerek szabadon eladható gyógyszerek. Mivel az Egyesült Királyságban megen ge - dett a gyógyszertárak többes, idegen, vala - mint társasági tulajdona, a független egyé - ni tulajdonban lévô gyógyszertárakon kívül vannak nagy gyógyszertárláncok, pl. több mint 2500 üzlet, több mint 360 üzlet egy - ség, a (2003-ig a neve GEHE) tulajdo ná - ban, több mint patikája van, füg get - len patikák lánca, mintegy 1,700 patikával. A gyógyszertárakkal és gyógyszertári láncokkal a helyi egészségügyi hatóságok vagy az NHS elsôdleges ellátási szintjei ellátási szerzôdéseket kötnek. 12 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

13 A közforgalmú gyógyszertárak nem léte - sül het nek szabadon óta az NHS a gyógy szertárakkal való szerzôdéskötést restriktív módon szabályozza, így a gyógy - szertárak száma több mint 10 éve állandó ben közforgalmú gyógyszer - tár volt, azaz egy gyógyszertár átlagosan 4878 lakost látott el. A gyógyszertárakkal való ellátottság az or szág részei között eltér, ben Ang liában egy gyógyszertárra 5116, Észak- Írországban 3320 lakos jutott általános orvosnak (13%) van disz pen - zálási joga, akik túlnyomóan a távoli, vidéki régiókban gyógyszereket adhatnak ki. Az Egyesült Királyság azon kevés európai ország közé tartozik (Hollandián, Svájcon és Svédországon kívül), amelyekben meg - en gedett a csaknem korlátlan csomagküldô kereskedelem. Gyógyszerészek Az Egyesült Királyságban más OECD álla - mokkal való összehasonlításban a foglal - kozásukat gyakorló officinai gyógy szeré - szek aránya az 1000 lakosra jutó 0,39 gyógyszerésszel különösen alacsony. Az alkalmazott officinai gyógyszerészek át - la gos évi fizetése 2001-ben font volt ( euró). A gyógyszerek és egészségügyi ter - mé kek rendelése és kiadása A gyógyszerek és egészségügyi termékek rendelésére jogosultak az I. ellátási foko - zatban az általános orvosok, fogorvosok, kórházi orvosok és meghatározott esetek - ben nôvérek, nemrég óta pedig a gyógy - sze részek is. Az Egyesült Királyságban kb gyógy - szer rendelhetô (különbözô erôsségben és csomagolásban) az NHS-en keresztül. Ez a pozitív listához hasonló Selected List túlnyomóan generikumokat tartalmaz, és ki - zárja azokat a gyógyszereket, amelyek ha - tása nem igazolt. A listába fel nem vett gyógyszereket a betegeknek teljes áron meg kell fizetniük. Az Egyesült Király ság - ban 1998-ban az orvoshoz fordulások 69%- ában (1982-ben még 78%-ában) gyógy - szereket rendeltek. Más OECD államokkal összehasonlítva az Egyesült Királyságban az egy lakosra jutó vények száma alacsony volt (10 vény/fôre 1997-ben). A 90-es évek második felében az Egyesült Királyságban a vények száma jelentôsen nö vekedett, különösen a cardiovasculáris be tegségek kezelésének gyógyszereié (a vények aránya számszerûen és értékben több mint 20%-kal). A rendelési magatartás az egyes brit or - szág részek között jelentôsen eltérô. Az azonos hatóanyagú gyógyszereknek a gyógy szerész részérôl való helyettesítése az Egyesült Királyságban sürgôs esetek kivételével nem megengedett. Amennyi - ben a piacon egy generikum rendelkezésre áll, úgy a közforgalmú gyógyszertárban az általában drágább eredeti készítmény ki a - dása csak a generikum áráig meg engedett. Gyógyszer- és egészségügyi termékfelhasználás A lakosság átlagos élettartamának növe ke - dése a gyógyszer- és egészségügyi termé k - fel használásban is visszatükrözôdik és 1998 között az idôsebb betegek gyógy - szerrendelései több mint kétszeresükre emelkedtek, 98-ról 234 millió fontra, évi 12-rôl egy fôre 26 vényre, vagy az összes vények 32%-áról 50%-ra. Ezzel szemben a munkaképes korú lakosság gyógyszer- és egészségügyi termékfelhasználása 71%-kal csökkent, az egy fôre jutó vények száma 5,5-rôl 1,6 vényre. A gyógyszerköltségek növekedése A gyógyszerköltségek aránya az egész ség - ügyi kiadásokban 2000-ben az Egyesült Királyságban 10,2% volt, a GDP kb. 1,2%-a. A nemzetközi összehasonlítás azt mutatja, hogy az egy fôre jutó gyógyszerkiadások az OECD országokban lényegesen meg ha - ladják az Egyesült Királyságét. Ezek ben Németországban 10%-kal, Francia or - szág ban 48%-kal és az USA-ban 319%-kal haladták meg az Egyesült Királyságét. Ugyancsak feltûnôen alacsonyak a gyógy - szerkiadások a GDP arányában, Egyesült Királyság 1,2%, USA 2,6% és Francia - ország 1,9%. A brit gyógyszeripari szövetség szerint az Egyesült Királyságban a legmagasabb a vény re felírt generikumok aránya, és itt a leg alacsonyabbak generikumok árai Eu ró - pában. Az eredeti készítmények lényege - sen magasabb árai ellenére pl ben az egy vényre jutó átlagos költség az Egye - sült Királyságban (16,6 euró) lényegesen alacsonyabb volt, mint Németországban (22,1 euró). Ez egyrészt az Egyesült Király - ság lényegesen kedvezôbb generikumáraival magyarázható, másrészt a drá - gább, innovatív gyógyszerek tartózkodó rendelésével. Az utóbbi öt évben bevezetett gyógyszerek piaci aránya 2001-ben az Egyesült Királyságban csak 16% volt, Né - met országban 24,9%, az USA-ban 32%. Az elsôdleges ellátás szektorában a gene - rikum-vények aránya folyamatosan emel ke - dik ban egy eredeti készítmény át - lag ára 23,70 euró volt, egy generikumé 4,75 euró (a viszony 5:1, 1988-ban még 3,4:1 volt) decemberétôl 2000 decemberéig az eredeti készítmények kiadásai 4,4-sze re - sükre emelkedtek, míg a generikumok költ - ségei csak megduplázódtak. Az áremel - kedések miatt 1999-ben és 2000-ben maximált árakat alkalmaztak be a Selected List 499 generikumára. Gyógyszerárképzés 1957 óta az Egészségügyi Minisztérium a Gyógyszerár-szabályozási Rendszer (PPRS) keretében a gyógyszeriparral kialkudja az egyes originális készítmények alapárait (Net Ingredient Costs (NIC). A PPRS-en ke - resztül megállapítják a maximált árat, és korlátozzák az NHS-nek való eladásokból származó vállalati nyereséget. A NIC alap - árak nettó eladási árak, és még nem tartal - maznak adókat. A generikumok Gyógyszer Árszabásával együtt ezek szolgálnak alapul az NHS által támogatott gyógyszerek árkalkulációjához. A disztribúciós költségek aránya (az árrés) a bruttó gyógyszertári eladási árban átla - gosan 43,6%, és ezzel a gyógyszertári láncok és a csomagküldô kereskedelem en - gedélyezése ellenére lényegesen ma ga - sabb, mint pl. Németországban (28,8%). A gyógyszerek gyógyszertári eladási ára átlagosan 10%-kal magasabb, mint Német - országban. Az NHS keretében térített gyógyszereket nem terheli forgalmi adó. Minden más gyógy szer a normál 17,5%-os forgalmi adó alá esik. A gyógyszerköltségek térítése A közforgalmú gyógyszertárakban kiadott gyógyszereket az angol Egészségügyi Minisztérium és az országrészek legfelsô egészségügyi hatóságai közpénzekkel fi - nan szírozzák. A közforgalmú gyógyszer - táraknak történô fizetéseket a Gyógyszer Árszabásban állapítják meg, amit havonta hirdetnek meg. Az NHS-sel elszámolandó minden receptért ( ben havonta átlagosan egy gyógyszertárra 5000 vény jutott) 1,55 eurót fizettek. A gyógyszertárak további bevételeket értek el a magán - receptek beváltásával, az öngyógyszerelés gyógyszereinek, a szabadon eladható gyógy szereknek a kiadásával és olyan szol - gáltatásokkal, mint oxigénkiadás, vérnyo - más- és vércukormérés, tanácsadási tevé - kenységgel, és pótlékokkal, pl. a 24 órás szolgálat pótlékával. A rendelt gyógyszerek vagy egészségügyi termékek minden csomagolásáért a bete - Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 13

14 gek nek elvileg egységesen jelenleg 6,30 font (10,30 euró) díjat kell fizetniük. Ez azokra a gyógyszercsomagolásokra is vo natkozik, amelyeknek az ára a receptdíj alatt van (kb. a rendelt gyógyszerek 50%-a). Azok a betegek, akik állandóan gyógysze - rekre szorulnak, egy elôfizetési utalványt szerezhetnek négy hónapra 32,90 fontért (54 euró) vagy egy évre 90,40 fontért (148 euró), ami a receptdíjak fizetését átalány - ban fedezi az említett idôszakok alatt. A receptdíjfizetés alól azonban a lakosság nagy része mentes, pl. a 16 éven aluliak, kép zés alatt állók, terhesek, 60 éven felü - liek, alacsony jövedelmûek. A betegek által fizetett térítés 1998-ban az elsôdleges ellátási szektor gyógyszerköltsé - geinek csak 6%-át fedezte. Gyógyszerellátás a szekunder és ter cier ellátási fokozatban kórházi gyógyszertárak A kórházi gyógyszertárak látják el mind a fekvôbeteg-ellátásba felvett betegeket, mind az elbocsátás elôtt állókat, valamint a kór házban ambulánsan kezelt betegeket. A kór házi utókezeléshez szükséges gyógy - szereket a kórházban rendelik 4 hétre, és azokat a betegek díjmentesen hazavihetik. Ezzel szemben a kórházi ambuláns bete - gek nek a gyógyszereket a szokásos 6,30 font receptdíj ellenében adják ki. A fekvô - beteg-ellátás utáni és az ambulanter ellátott betegek gyógyszerellátása a kórházi gyógy szertárak és a kórházi költségvetések jelentôs többletterheléséhez vezet. A kórházban bevezetendô új gyógy sze - rekrôl a kórház gyógyszerbizottsága dönt. A gyógyszerbizottsághoz nemcsak orvosok és a kórház gyógyszerésze tartozik. A gyógy szerbizottság egy gyógyszer jegy - zé ket (Drug Formulary) dolgoz ki. A kórházi költségvetésben a gyógyszerek aránya 3-4%. A British National Formulary (BNF) össze - foglalja a felírható gyógyszereket. 15 indi - kációs csoportba és további alcsoportokba sorolva a BNF egy értékes kézikönyv az orvos és a gyógyszerész számára, mert fontos információkat foglal össze a gyógy - szer kiválasztására, felírására, kiadására és alkalmazására. Kimutatja az NHS álla - mi egészségügyi szolgálat által nem térített gyógyszereket, a szigorú költség-haszon elemzés szerint kevéssé alkalmasként beso - rolt gyógyszereket, és ezzel költségféke - zôen hat a gyógyszerkiadásokra. A The NHS Plan reformprogram nak a gyógyszerügyre való kihatásai A 2000 júliusában kezdôdött egészségügyi reformprogramot szeptemberben a gyógy - szerügy területére is kiterjesztették. A gyógyszertárak és a gyógyszerészek szerepének erôsítésével költségeket kell csökkentenie, javítania kell a népegészséget és a beteg - elégedettséget. Meghatározott kompeten ci - á kat áthelyeznek a kórházi osztályokról és az orvosi praxisból az ambuláns ápolási szolgálatokra és a közforgalmú gyógyszer - tárakra. A gyógyszertáraktól aktív farma - kológiai-terápiás betegtanácsadást várnak, amivel orvoshoz fordulást takarítanak meg, és javítják a betegellátást. Számos gyógyszer és egészségügyi termék felírási kötelezettségét feloldották. Az ál - talános orvosok, gyógyszertárak, községi nôvérek és terapeuták ellátási központokba való összevonásával javítani kell az elsôd - leges ellátás hatékonyságát, hogy csak sú - lyos esetben legyen szükség kórházi beuta - lásra. Ez költségcsökkentést jelent a szekun - der ellátás terén, ugyanakkor a központok a betegeknek kényelmes és idôkímélô orvosi kezelést nyújtanak. 24 órás, területet lefedô gyógyszerellátást kell nyújtani a be - te geknek jól elérhetô távolságban, valamint tapasztalt nôvérekkel mûködô NHS Direct telefonszol gálatot. Vényköteles gyógysze re - ket rendelhetnek gyógyszerészek és erre képzett nôvérek is a évi brit gyógy - szertörvény szigorú feltételei mellett. Ehhez személy szerinti felhatalmazást kell el nyer - niük. A kórházi gyógyszerészeket egyebek között arra hatalmazzák fel, hogy a be - tegek elbocsátás utáni gyógyszerelését se - gít sék elô, az officina gyógyszerészek arra kapnak jogosultságot, hogy tartós gyógyí - tás keretében rendeljenek gyógyszereket. A gyógyszertárakban az intenzívebb be - teg felvilágosítással el kell érni: a betegcompliance javítását és ezzel a gyógyszerszedési hibák elkerülését a nemkívánatos gyógyszerhatások és in terakciók elkerülését a gyógyszerpazarlás elkerülését. A gyógyszerészeket a jövôben ellenôrzik szakmai kompetenciájuk és a nyújtott szol - gáltatás minôsége tekintetében. A Brit Kirá - lyi Gyógyszerésztársaság a gyógyszeré - szek igazolt inkompetenciája esetén törli ôket a társaság nyilvántartásából, és meg - tiltja a hivatás gyakorlását áprilisáig az NHS állami egészség - ügyi szolgálat minden intézményét, a gyógy szertárakat is akkreditálni kellett, hogy az NHS-en belül elérjék a munka - feltételek és munkafolyamatok legmesszebbmenô standardizálását. Forrás: Krankenhauspharmazist, 2004,25,6, Dr. Bartal Éva okl. közgazda Mit vár a társadalom a gyógyszerészektôl? Magyar, máltai, portugál és francia gyógyszerészhallgatók véleményeinek összehasonlító vizsgálata kérdôíves felmérés alapján Manapság egyre több szó esik a gyógyszerészek társadalmi elvá rá - sairól, a gyógyszerész egészségmegôrzô felelôsségteljes sze repérôl. Gyógyszerészek fontossága,relevanciája társadalmi jelentôsége napjainkban jelentôs mértékben változik. Egyrészt az egészségügyi reformok, liberalizáció kapcsán, másrészt a gyógyszerpiac térhódí - tásának köszönhetôen. Jogos a kérdés: mit jelent ma gyógyszerésznek lenni, azaz mivel fog lalkozik és milyen új változásoknak kell megfelelnie egy a szak - máját hivatásnak tekintô gyógyszerésznek? Az Európai Gyógyszerészhallgatók Egyesülete, a 2006/2007 éves témájaként arra volt kíváncsi, mi a gyógyszerészhallgatók vélemé - nye a munkájuk során megjelenô társadalmi változásokról. Az EPSA-nak (European Pharmaceutical Students Association) azaz az Európai Gyógyszerészhallgatók Egyesületének 120 ezer tagja van 32 országból. Az egyesület célja, hogy az európai gyógy szerészhallgatók megismerhessék egymást, együtt dol goz za - nak, elmondhassák véleményeiket, ötleteiket tavaszán Fran - cia országban, Nancy-ban alakult az Egyesület European SubCom - mittee(esc) néven. Mai nevét, (EPSA), 10 évvel késôbb, a Helsinki - ben tartott kongresszuson kapta. Felmérés során 531 kérdôívet értékeltem ki és hasonlítottam össze az I.-V. éves magyar hallgatók véleményeit a máltai, portugál és francia gyógyszerészhallgatók véleményeivel szemben. Tudományos Diákköri Konferencián ismertettem a kérdôív ered mé - nyeit a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár, Gyógy szer - 14 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

15 ügyi Szervezési Intézet nevében Kovácsné Dr. Balogh Judit segít - ségével és a Magatartástudományi Intézet nevében Susánszky Éva tanárnô segítségével. Kérdôív bemutatása: A kérdôív 54 zárt és három nyitott kérdést tartalmazott, kiértékelése pedig az un. ötös fokozatú Likert skála alapján történt. A kérdôív elsô részében, a gyógyszerészek, egészségügyi rend - szerben betöltött szerepérôl kérdeztük a hallgatókat: mennyire fon - tos: a gyógyszerész és beteg közti kommunikáció növelése az expediálás során, szorosabb együttmûködés a többi egészségügyi dolgozóval, egészségügyi kampányok szervezése. A második részében, melynek alcíme a gyógyszerészek jellemzése, az alábbi kérdésekrôl kérdeztük a hallgatókat: mennyire fontos a gyógyszerészek szerepe a megfelelô tanácsadás, tájékoztatás te - rén, gyógyszerészek mennyire teljesítik az alábbi feladatokat: vény ellenôrzése, tájékoztatás a gyógyszerek megfelelô használatáról, a személyes tanácsadás biztosítása, szakmai nyelv érthetôvé tétele, a betegek egészségügyi állapotának követése (orvossal kon - zultálni), generikumok ajánlása, lejárt gyógyszerek, használt fecskendôk visszavétele, továbbá a kutatás fejlesztése, me too gyógyszerek lecserélése A kérdôívet 71 magyar, 67 máltai, 252 portugál és 141 francia hallgató értékelte. Nemek szerinti megoszlás alapján 385 nô és 146 férfi hallgató, évfolyamok szerinti megoszlás alapján pedig 50%-át a III. éves hallgatók, 33%-át a IV. éves, 17%-át az V. éves, 1%-át pedig a II. éves hallgatók véleményezték. Eredmények bemutatása: Azon kérdésre, hogy a Társadalom tisztában van-e a gyógy sze ré - szek szerepével az egészségügyi ellátásban, jelentôs eltérés mutat - ható ki a magyar és külföldi hallgatók véleményei között. Míg az elôbbiek szerint a társadalom nincs tisztában a gyógy - szerészek szerepével, a máltai és portugál hallgatók közel 40, a francia hallgatók 60 százaléka szerint éppen ellenkezôleg. Feltehetjük a kérdést, hogy vajon mi állhat az eredmények különb - sége mögött? Megkérdeztük a hallgatókat arról, hogyan lehetne népszerûsíteni a gyógyszerészek egészségügyi rendszerben betöltött szerepét. A gyógyszerész beteg közötti kommunikáció fejlesztése, egész ség - ügyi kampányok szervezése, szorosabb együttmûködés a többi egész ségügyi dolgozóval, gyógyszerészet népszerûsítése iskolák - ban, szórólapok terjesztése, válaszok közül egyedül a gyógysze - rész-beteg kommunikáció fejlesztését nyilvánították a magyar hallgatók fontosabbnak, a többi lehetôség közül nem állapítható meg szignifikáns különbség. Mennyire növelhetik a gyógyszerészek egészségügyi rendszerben betöltött szerepét az alábbi tevékenységek? (p= ): gyógyszerész-beteg kommunikációt illetôen a gyógyszerkiadás során, szignifikáns eltérés állapítható meg. Gyógyszerészek mindennapos munkájuk során jelentkezô elvárá - sokkal kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy a jó együttmûködô ké - pességet mindenki egyformán fontosnak ítélte meg, de azt hogy a gyógyszerész jó kommunikációs képességgel rendelkezzen, jár tas legyen szakmai kérdésekben, mindig tudjon megfelelô gyógy szert ajánlani, ellenôrizze hogy a beteg megfelelôen szedi-e a gyógy - szert, a magyar hallgatók egyértelmûen fontosabbnak találták. Mit várhatunk a gyógyszerészektôl? A társadalom tisztában van a gyógyszerészek szerepével az egészségügyi ellátásban (p=0.893): jó együttmûködést illetôen, nincs szignifikáns eltérés. A következô két diagram a gyógyszerészek feladatköreinek fon - tosságával foglalkozik, továbbá hogy ezen fontosnak nyilvánított munkákat a gyógyszerészek mennyire teljesítik. A vény ellenôrzést, tanácsadást, generikumok ajánlását minden hall gató fontosnak találta, de a gyógyszer alkalmazásáról való tá - jékoztatást a magyar hallgatók, míg a gyógyszeres terápia elle - nôrzését a külföldi hallgatók hangsúlyozták. Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 15

16 Gyógyszerészek tevékenységi körének fontossága A magyar hallgatók a gyógyszerész-beteg közötti kommunikáció fontosságát, a szakmai kérdésekben való jártasságot, a megfelelô gyógyszer ajánlását, vény ellenôrzését ítélték fontosabbnak, szem - ben a külföldi hallgatók véleményével, akik a megfelelô gyógy - szeres terápia ellenôrzését, tanácsadást és a gyógyszerészek kuta - tásban elfoglalt szerepét tartják jelentôsebbnek. 30. EPSA kongresszus alkalmával, melyet április ig ren dezték meg Hágában Mit vár a társadalom a gyógy szeré szek - tôl? címmel kisebb csoportokban beszélgettünk az alábbi té - mákról: Szignifikáns különbség a (p=0.00): tájékoztatás a gyógyszer alkalmazásáról, gyógyszeres terápia ellenôrzésének kérdé sé - ben van. Az utolsó diagramon egyértelmûen látható, hogy a vény ellenôrzését illetôen a magyar hallgatók, a gyógyszerészek szerepét a kutatásban és a tanácsadás kérdéseinek válaszai alapján a külföldi hallgatók tartják nagyobb jelentôségûnek. A generikumok ajánlását és a betegek egészségügyi állapotának figyelemmel kísérését mindenki fontosnak tartotta. Gyógyszerészi feladatok teljesítése Mit tehet a gyógyszerész annak érdekében, hogy a betegek az elôírt dózisban szedjék gyógyszereiket, hogyan lehet egyeztetni a tanulmányaink során megszerzett és a munkánk során szükséges tudást, mennyire szükségesek a legújabb kutatásokhoz az újítások, és a generikus gyógyszereké-e a jövô? Egyetértettünk abban, hogy a gyógyszerészeknek nagyobb és több figyelmet, megbecsülést kellene kapniuk a társadalom felôl, továb - bá azért, hogy felvállalhassuk a munkánkkal járó felelôsségtudatot, a társadalomnak jobban kellene támogatnia. Mint gyógyszerészhallgatók, mint leendô gyógyszerészek fontos tudnunk, hogy milyen nehézségekkel kell szembesülnünk munkánk során. Mint az egészségügyi ellátásban fontos szerepet betöltô dolgozóknak, ki kell használnunk minden lehetôséget, amely kés - ôbb szakmai fejlôdésünket eredményezheti. Csak így tudunk a társadalmi-egészségügyi elvárásoknak eleget tenni és munkánkat mások által elismertetni, hogy a betegek felis - mer jék a gyógyszerészek egészségmegôrzô felelôsségteljes mun - káját a gyógyszertárakban. Gerô Zsuzsa Információs felelôs 2007/2008 Európai Gyógyszerészhallgatók Egyesülete (p=0.000): vény ellenôrzése, gyógyszerészek szerepe a kuta - tásban, (p=0.02): tanácsadás kérdésének válaszai alapján szignifikáns különbség állapítható meg. Összegzésként elmondható, hogy a magyar és a külföldi hallgatók a gyógyszerészet más-más területeit tartják fontosnak. A pilisszentiváni gyógyszertárba részmunkaidôs gyógyszerészt keresünk. Telefon: Állás, lakással Gyógyszerész munkatársat (házaspárt is) keres a lajosmizsei székhelyû, 1991-ben alapított Familia Patika, azonnali belépéssel. A munkakör ellátásához új, 2 szoba összkomfortos (54 nm) lakást biztosítunk a gyógyszertár épületében. ( vagy ) Dr. Mikola Bálint 16 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

17 Hogyan növelhetô a patikai forgalom? Megkérdeztünk néhány szakgyógyszerészt, akik évek óta hasz nálják a Wonderline rendszerét. Dr. Nemere Gyuláné: A Beteghívó rendszer és a plazmatévé összekapcsolása kelle me - seb bé teszi a sorban állást. A kettô kombinációja megtartja és gya - rapítja a minôségi vásárlóimat, akik szeretnek gyorsan és kellemes környezetben vásárolni. A reklámozott termékek forgalma több mint 18%-kal emelkedett. Sok eszközt kipróbáltam és a Wonderline rendszerét tartom a leghatékonyabbnak. Gonda János: Amióta használjuk a Beteg Hívó Rendszert sokkal rendezettebben, és fegyelmezettebben történik a sorban állás. Kiküszöböli azt a régi problémát, hogy többen hallják az expediáló és beteg közti kom - munikációt. Számomra azért fontos a rendszer, mert segítségével a patika emelt szintû szolgáltatást nyújt a betegek részére. Ahhoz, hogy a gyógyszergyártok és -forgalmazók reklámjai színvonalasan és az officinához jól illeszkedve jelenjenek meg, a Wonderline ál - tal kifejlesztett technológiára van szükség. A rendszeren futó termé - kek forgalma érezhetôen több mint 12%-al növekszik. Székelyné Farkas Erzsébet: A patikai vásárlók ugyanúgy megkérdezik a véleményünket az officinában üzemelô plazma tévén futó termékekrôl, mint azelôtt, de mindenképpen hasznos, mert otthon a televízióban látott termé - kek nevére legtöbbször nem emlékeznek. A rendszer képernyôjén futó reklámok viszont felelevenítik a sorban állás közben a reklá mo - kat, és így célirányosan tesznek fel kérdéseket, majd vásárolnak. Visszamenôleg ellenôriztem a plazmatévén megjelent termékek for - galmát és 19-40%-os növekedést tapasztaltam. Kérdezze meg Gyógyszerész kollégáit, Ôk a Wonderline rend szerével növelik forgalmukat. Wonderline Média Kft. Fax: (+36-1) Mobil: (+36-20) Honlap: Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 17

18 Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége az ôszi gyógyszerész kongresszusok évi alapítója meghirdeti A Gyógyszerészek Országos Kongresszusa 2008 rendezvényeit Tisztelt Kolleganôk és Kollega Urak! Ha valaki nekem 1991-ben, az elsô MOSZ konferenciánkon azt mondja, hogy lesz olyan ôsz, amikor a versenyképességünk meg - ôrzése lesz az aktuális rendezvényünk egyik fô témája, talán töb - ben megmosolyogjuk, de minimum megpróbáltuk volna helyes útra téríteni. Elkövetkezett ez az idô is. Nincs megnyugvás, nincs hátradôlés, nincs kiegyensúlyozott szakmai és gazdasági környezet. Folyamatos éberség van, folyamatos készenlét, folyamatos változás, folya ma - tos alkalmazkodás. Hihetetlen energiákat emészt fel a talpon mara - dás, koncepciózus elhivatottsággal felépített értékeink megtartása. Globalizáció, EU csatlakozás, liberalizáció, gazdasági növekedés megtorpanása, forráscsökkenés, munkaerôhiány, dinamikus mûkö - dési költségnövekedés, piaci környezet, verseny. Gyógyszerbiztonság megteremtése, európai színvonalú gyógy szer - ellátó struktúra felépítése, továbbképzési rendszerek kialakítása, gyógyszerészi gondozás, gyógyszeres terápia menedzsment, szol gál ta - tás fejlesztés, gyógyszertárak egészségcentrummá fejlesztése. Keressük az egyensúlyt, az ellátás-biztonság folyamatos fenntar tá - sa mellett. Változott a világ, változnunk kell nekünk is. Alapértékeink megtar - tá sa mellet át kell gondolnunk a prioritásokat. Nem feladva közö - sen kimunkált szakmafejlesztési törekvéseinket a talpon maradás most a legfontosabb. Tôkeszegény környezetben ért minket az egészségpiacra történô korlátok teljes lebontása, özönlenek a sze - replôk a pástra, kezdôdik a verseny. A verseny célja pedig legyôz - ni a másikat. Ilyenkor nélkülözhetetlen a belsô tartás, de igen lénye - ges a felkészülés a változásokra. Errôl szól majd a Gyógyszerészek évi Országos Kong reszszusa. A gyógyszerészi gondozás szakterülete most az onkológia lesz. Tekintettel a rosszindulatú daganatos megbetegedések kiemelkedô morbiditási tényezôjére, gyakorló klinikusokkal, egyetemi oktatók - kal keressük közösen a megoldást a szakterületen az ismeretek gya - rapítására, a gyógyszerészi szerepvállalás megfogal mazá sára. Ismét tervezünk nemzetközi kitekintést szakmai és gazdasági szín - tereken egyaránt. Építjük tovább a korábban a Szövetség által meg hirdetett Gyógyszertár, mint egészségcentrum programot, a Jövô gyógyszertárát. A gyógyszerész és páciens találkozások szá mának dinamikus növekedésére figyelemmel, ebben az évben a szûrés és megelôzés szakterületek bemutatása kap kiemelt hangsúlyt. Elkerülhetetlen a szakmapolitikai kérdések áttekintése, az új egész - ségügyi szakirányítás programjának megismerése, az egészség - biztosítás terén kialakult helyzet tanulmányozása és értékelése. Markánsabb menedzsment és gazdasági profilt tervezünk, amely - ben külön hangsúlyt kapnak majd a közösségi érdekérvényesítés le - hetôségei, a versenykörnyezetben való talpon maradás egyes mód - szerei. Gondolkozunk egy új gyógyszertári portfólió elin dí tá sán is. Program október 09 (csütörtök) Kongresszusi megnyitó Gyógyszeres terápia menedzsment prevenció Kiemelt téma: Onkológia október 10. (péntek) A gyógyszertár, mint egészségcentrum Kiemelt téma: Cognitív szolgáltatások a gyógyszertárban Nemzetközi tendenciák a gyógyszerészetben Elôadások és fórum meghívott külföldi elôadók részvételével A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége közgyûlése október 11. (szombat) Szakmapolitikai Nap Ünnepélyes Megnyitó Elismerések átadása Pályázatok eredményhirdetése Plenáris program, elôadások Témakörök: Civil szervezetek szerepe a szakmai és gazdasági érdekvédelemben Nemzetközi modellek tanulmányozása Szakmai prioritások Védekezési taktikák, kitörési pontok Szakmapolitikai Fórum Fogadás a Kongresszus résztvevôi számára október 12. (vasárnap) Menedzsment taktikák Innovatív szakmai fejlesztési lehetôségek Versenykörnyezeti operatív prioritások Kongresszusi zárszó Satellite programok MOSZ Ifjúsági Fórum Cégelôadások Jövô Gyógyszertára Szûrési módszerek Az eddigi érdeklôdés alapján ismét színvonalas kiállításokkal és termékbemutatókkal válik majd színessé a kongresszus, s a korábbi satellite rendezvények is meghirdetésre kerülnek. Minden gyógyszerész kollegát és érdeklôdôt tisztelettel és szere - tettel várunk a MOSZ Gyógyszerészek Országos Kongresszusa évi rendezvényein és kiállításain! Tisztelettel: Dr. Mikola Bálint a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke 18 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

19 Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet Beszámoló Az EuropPharm Forum évi továbbképzô szemináriuma április között került sor az EuroPharm Forum a WHO világstraté giá já - tól a mindennapi gyakorlatig címû to vább - képzô szemináriumára Koppenhágában. A rendezvényen az elôzô évinél többen 20 országból közel 50 fô vett részt. A szemi - nárium fôbb elemei az alábbiak voltak: 1. WHO kiemelt területeinek bemutatása; 2. Implementációs stratégiák; 3. Milyen bi - zonyítékok vannak a közforgalmú gyógy - szerészet népegészségügyi jelentôsségérôl; 4. EuroPharm Forum kiemelt munkacso port - jainak találkozója. A keddi nap délelôttjén Inger-Lise Eriksen (Norvégia) elnök asszony köszöntôje után felkérte Nina Sautenkova-t a WHO kép - viselôjét elôadása megtartására. Az elôadó prezentációjának elején kiemelte az EuroPharm Forum és WHO közötti szoros kapcsolatot. Ezt követôen a WHO meg - változott stratégiájáról tartott elôadást. Az elmúlt években külön szakmai programok futottak, most már az országok igényeit lefedô integrált megközelítést alkalmaznak. Ezek az integrált programok az országok szükségleteinek megfelelôen alakulnak. A WHO közötti kiemelt terüle - tei a teljes igénye nélkül az alábbiak: Fertôzô betegségek, HIV/AIDS, TBC, Malaria, Nem fertôzô betegségek, Egészség biztosítása az élet kulcsfon tos - ságú lépéseinél, Felkészülés a katasztrófavédelemre, Kockázatok csökkentése, Egészség meghatározók vizsgálata, Egészség és környezet, Étkezés és élelmiszerbiztonság, Egészségügyi rendszerek, Gyógyászati termékek és eszközök, Vezetés együttmûködés, WHO szervezeti fejlesztése. Mint látható, a gyógyszerészet így külön te - rületként nem jelenik meg, azonban minden program mátrix struktúrájában meg ta lál ható. Az átfogó elméleti elôadást két gyakorlati elemeket is felvonultató bemutató követett. A mentális betegségek jelentôsségérôl Matt Muijen a WHO regionális irodá - jának felelôse tartott elôadást. Felvázolta a mentális betegségek kezelésére szüksé - ges nek vélt új egészségügyi struktúrát, melyben a kórházi gyógykezelésnek egyre kisebb szerep jut, helyette az otthon ápo - lásnak, és a családi környezetnek meg fe - lelô otthonokban történô ápolásnak nô meg a jelentôssége. Az elôadó számos európai összehasonlítást is bemutatott a mentális be - tegségek kezelésére szolgáló ágyszámok, költségek, és egyes gyógyszerek felhasz ná - lási arányairól. Ebbôl megállapítható volt, hogy a kelet-nyugati szakadék a beteg sé - gek kezelésének ezen területén is jelentôs. Azaz a nyugati országban sokkal többet költenek, illetve használnak fel gyógyszert a mentális betegek gyógyítására, mint a kö - zép- és kelet európai országokban. Ez azon ban nem azt jelenti, hogy a mentális betegségek kevésbé lennének jelen ezek - ben az országokban, csak a kezelésre for - dít ható erôforrások szûkösebbek. Az élelmiszerbiztonságért és az egész sé - ges táplálkozásért felelôs regionális felelôs Francesco Branca az elhízás világ mé re - te ket öltô problémájáról beszélt. Ennek csökkentésére a WHO 6 területre fókuszáló cselekvési tervet dolgozott ki. Az egészséges életkezdet: A várandósság ideje alatti táplál ko - zás; a szoptatás; az óvodai, iskolai egészséges táplálkozás fontossága. Biztonságos és egészséges táplálkozás ellátásának biztosítása: Az egészséges táplálékok elérhetôsé gé nek biztosítása; az egészséges ét ke zést támogató adópolitikai; az élel miszerbiztonság javítása. A vásárlók táplálkozással összefüggô tá jé koztatása: Összetett tájékoztató (egészséges ét - kezés, élelmiszerbiztonság, fizikai aktivitás) anyagok és/vagy ételek cso - ma golásán a szükséges in for má ciók biztosítása. Gyógyszertár VII. évf. 5. szám 19

20 Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet Szervezeti élet Az egészséges étkezés integrált meg kö - zelítése: Alkoholfogyasztás csökkentése, fizi - kai aktivitás javítása stb. A táplálkozási és élelmiszerbiztonság javítása az egészségügyi szektorban: Az alapellátásban dolgozó egész ségügyi szakemberek részvétele a he lyes táplálkozás elôsegítésében. A táp lál - kozási betegségek megelôzésének, di agnózisának, kezelésének javítá sa. A kórházi étkezési ellátás minôsé gé - nek javítása. Monitorizálás, kiértékelés: A táplálkozási szokások, ételfo gyasz - tás és az élelmiszerbiztonság terüle - tére kiterjedô nemzeti, és nemzetközi figyelôrendszerének kialakítása. Mind a mentális betegségek, mind pedig az elhízás, egészséges és biztonságos ét - kezés területén megtörtént a WHO és az EuroPharm Forum munkacsoportjai közötti kapcsolatfelvétel. A délelôtt második felében Kirsten Holme Christensen az EuroPharm Forum szak - mai titkára ismertette a Forum által a szak - mai munka támogatására biztosított mód - szereket, eszközöket (internetes, intranetes lehetôségek, ország adatabázis stb.) Th(Dick)FJ Tromp elôadásában a Forum programjait és az implementációs straté giá - kat is tartalmazó CD-t mutatta be. Elmond - ta, hogy a frissített változat elôre láthatólag 2008 nyarára készül el. A délutáni elôadások az implementációs stratégiákkal és az egyes országok tapasz - talataival foglalkozott. Ala Ciobanu és Th(Dick)FJ Tromp közös elôadásukban mu - tatták be a Helyes Gyógyszertári Gyakorlat bevesztésének folyamatát Moldáviában. Az elôadás egyaránt hasznosítható volt azon országok részére is ahol még a Helyes Gyógy szertári Gyakorlat bevezetése nem tör tént meg, azonban általános elemei (pri - oritási mátrix; folyamatot támogató-gátló tényezôk elemzése stb.) minden program bevezetéséhez jól alkalmazhatóak. Az elô - adásból azt is megtudhattuk, hogy a folya - mat nem állt meg, és azokon a területeken ahol mind a betegek, mind pedig a gyógy - szerészek a legnagyobb érdeklôdést mu - tatták további programok (asthma gondo zás, elhízás elleni kampány, dohányzásról való leszoktatás) beindítása kezdôdött meg. A második bevezetô elôadást Suzete Costa tartotta Portugálióból. Portugáliát is elérte a múlt évek folyamán a gyógy szer - piac liberalizáció: vénynélküli gyógyszerek forgalmazása a gyógyszertáron kívül is en - ge délyezett lett; megszûntek a patikaala pí - tás korlátai; megnyílt a lehetôség a be - Dr. Hankó Balázs fektetôk elôtt a láncalapításra. A Portugál Gyógyszerész Szövetség ezt a folyamatot megakadályozni nem tudta, így az egész - ségügyi kormányzattal megállapodva mind - ezen területeken elszenvedett sérelmekért a gyógyszerészi gondozás területeinek jog - sza bályba foglalását, és ennek finanszí ro - zását kérte. A tárgyalások során ezen kérés megvalósult. A gyógyszerészszövetség nem zetközi szinten (elsôsorban az Egyesült Államokból vett példák alapján) tanulmá - nyozta, hogy melyek lehetnek azok az új területek amivel a gyógyszerészi kompe ten - cia növelhetô. Melyek azok a területek ame - lyeket gyógyszerészi gondozás tradicioná - lis területein (betegségcsoportokra fókuszá ló programok, gyógyszerterápia menedzs ment) kívül is érdemes lehet a gyógyszer tárakban biztosítani. Ilyen szolgáltatások le hetnek: részvétel a vakcinációs kampányokban, az otthoni betegápolásban és az enterális, pa - renterális táplálást biztosító szolgáltatá sok - ban stb. A délutáni programok két workshopban foly tatódtak. Az egyikben a gyógyszerészi szolgáltatások finanszírozásának tapasz ta - latairól beszélgettek a dániai gyakorlat alap - ján a résztvevôk. A másik workshopban, pedig a Magyar Gyógyszerészi Diabetes Prevenció Program implementációs folya matát mutatta be Th(Dick)FJ Tromp moderá lása mellett Dr. Samu Antal és Dr. Hankó Balázs. Elôadásukban elmondták, hogy a bevezetés elôtt milyen kockázat, érdek cso - port elemzéseket alkalmaztak, hogy milyen szempontok alapján választották ki a Prog - ramot koordináló Bizottság tagjait, milyen kommunikációs terv alapján dol goz tak. Az elôadásban ismertetett módszerek mind sze - repelnek a Forum CD-jén, mint a be vezetési folyamatot támogató elemzési módszerek. Az interaktív workshop során egy példaként kitalált szolgáltatás beve zetésére is alkal - maz ták az elemzéseket a jelenlévôk. A másnapi program délelôttjén Hanne Herborg a Dán Gyógyszerész Tovább - kép zô Központ kutatási igazgatója tartott elôadást a közforgalmú gyógyszerészi szol - gáltatások evidenciájának vizsgálatáról. Elô adásában az elméleti megközelítés mel - lett a diszpepszia és a gyomorégés terü letén alkalmazott gyógyszerészi szolgálta tás ok eredményeirôl számolt be. A Nottighami Egyetem Társadalomgyógyszerészeti tan - szé kének professzora Claire Anderson egy szisztematikus irodalomkutatás ered mé - n yeit ismertette, ami 2004 és 2007 között tekintette át nemzetközi szinten a közfor gal - mú gyógyszertárakban nyújtott szolgál ta tá - sokkal kapcsolatosan létezô eviden ciá kat. Elôadásának konklúziójaként megálla pít - hat tuk, hogy a közforgalmú gyógyszeré szet területén több dokumentált evidenciára van szükség ahhoz, hogy a döntéshozók a gyógyszerészi szolgáltatásokat nagyobb mér t ékben elismerjék. Végezetül a délelôtt utolsó elôadásaként John Chave a PGEU fôtitkára tartott elô - adást: Hogyan használjuk a bizonyí téko - kat a döntéshozók befolyásolására címmel. Anderson professzor elôadásához csatla kozva elmondta, hogy minél több és jobb mi - nôségû bizonyíték van akár nemzeti, akár nemzetközi szinten a gyógyszerészi fel ada - tok minôségére, eredményességére vo nat - ko zóan, annál nagyobb az esély arra, hogy a politikusok a gyógyszerészet szakmaisá - gát figyelembe vevô döntéseket hoznak. Ugyanakkor elôadásában azt is hangsú - lyozta, hogy mindezen bizonyítékokat úgy kell tálalni, hogy az egyszerû és könnyen érthetô legyen a politikusok számára. A cél az, hogy a gyógyszerészekrôl és gyógy - szer tárakról megváltoztassuk azt a képze - tet, hogy nem egy pénzcsináló gép, hanem egy egészségügyi szolgáltató. A délután folyamán a Forum kiemelt terü le tei - vel foglalkozó munkacsoportok (Egészs ég - ügyi rendszerek, Gyógyszerminôség-gyógy - szerhamisítás, Biztonságos gyógy szer hasz - nálat Gyógyszerészképzés) tartottak megbe - széléseket. A magas szakmai színvonalú és a számos ország gyógyszerészi gyakorlatát bemutató elôadások mellett a társasági programok (meg nyitó, gála vacsora) is számtalan le he - tôséget nyújtott az országok gyakorlata kö - zöt ti tapasztalatcserére és kapcsolat fel vételre. Dr. Samu Antal (MOSZ) Dr. Hankó Balázs (MOSZ) 20 Gyógyszertár VII. évf. 5. szám

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A nonprofit számvitel alapjai

A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Képzési Füzetek Dr. Baráth Katalin A nonprofit számvitel alapjai Nonprofit Szolgáltató Központ Zalaegerszeg, 2010 NONPROFIT KÉPZÉSI FÜZETEK Dr. Baráth Katalin Nonprofit számvitel alapjai Landorhegy

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1113-1368. OLDAL 2007. március 22. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24

2 0 1 2. F E B R U Á R. egyenlítô L L É K L E T. BÁ RÁN DY GER GELY PhD AZ IGAZ SÁG ÜGYI A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM PAGE 24 2 0 1 2. F E B R U Á R egyenlítô M E L L É K L E T BÁ RÁN DY GER GELY PhD OR SZÁG GYÛ LÉ SI KÉP VI SE LÔ AZ IGAZ SÁG ÜGYI AL KOT MÁ NYO ZÁS KRONOLÓGIÁJA A CHRONOLOGY OF JUDICIAL CONSTITUTIONALIZATION FROM

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal

39. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 6., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 759, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 6., csütörtök 39. szám Ára: 759, Ft TARTALOMJEGYZÉK 80/2006. (IV. 6.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ. 79. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 26., hétfõ 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 148/2008. (V.

Részletesebben

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft

164. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, de cem ber 27., szerda TARTALOMJEGYZÉK kö tet ára: 8421, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 27., szerda 164. szám 1. kö tet* TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXXIII. tv. A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti ön kor mány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ja nu ár 5., péntek 1. szám TARTALOMJEGYZÉK 2007: I. tv. A sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és

Részletesebben

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

131. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. ok tó ber 27., péntek 131. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 212/2006. (X. 27.) Korm. r. A Pá lya mó do sí tó hi tel prog ram ke re té ben nyúj tott

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor

KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN. PAPHÁZI Ti bor Szociológiai Szemle 2006/1, 116 128. KÖNYVEK A HA TAL MI PA RA DIG MA ÉR TEL ME ZÉ SI LE HE TÕ SÉ GEI A SZER VE ZET EL MÉ LET BEN PAPHÁZI Ti bor Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet H-1134 Budapest,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 27., péntek 24. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2009. (II. 27.) Korm. ren de let A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben