Az e-kormányzat jogi akadálymentesítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az e-kormányzat jogi akadálymentesítése"

Átírás

1 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdasági Jogi Tanszék Az e-kormányzat jogi akadálymentesítése A Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központja felkérésre készült szakértői tanulmány Budapest, 2006

2 2 TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 4 I. AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS JOGI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZETE... 5 I.1 Az elektronikus ügyintézés szabályozási környezetét meghatározó tényezők... 5 I.1.1 Problémafelvetés... 5 I.1.2 A fejlődést meghatározó tényezők... 7 I.2 Az információs társadalmi politikák és jogalkotás kezdeti eredményei... 9 I.2.1 Az alapvető szabályozási környezet kialakulása... 9 I.2.2 Hírközlési jog I.2.3 Elektronikus aláírás I.2.4 Elektronikus kereskedelem I.3 Közbenső mérleg: 2003 szeptember I.3.1 Az eeurope+ követelményrendszere I.3.2 Olcsóbb, gyorsabb, biztonságosabb Internet I.3.3 Befektetés az emberekbe és az emberi készségekbe I.3.4 Az Internet használatának ösztönzése I.4 Erőfeszítések között I.4.1 Stratégia és jogalkotás I.4.2 A legújabb jogalkotási folyamatok eredményei II. ÜGYINTÉZÉS A KÖZIGAZGATÁSBAN...38 II.1 A közigazgatási hatósági eljárás II.1.1 Bevezetés II.1.2 A hatályos jogszabályi környezet kialakulása II.1.3 A hatósági eljárások elektronizáltsága II.1.4 Azonosítási eljárások II.1.5 Garanciális szabályok, üzemzavar, iratkezelés II.1.6 Adatvédelem II.1.7 Az ágazati szabályozások rendje II.1.8 A Ket. végrehajtási rendeletei II.1.9 Összefoglalás, következtetések II.2 Elektronikus akadálymentesítés a közbevételekkel összefüggő hatósági eljárásokban II.2.1 Követelmények II.2.2 Adóztatási elvek digitális közegben II.2.3 Hatályos magyar jog II.2.4 Következtetések III. A GAZDASÁGI ÉLET JOGI SZABÁLYOZÁSÁNAK KOMPLEX ELEKTRONIKUS ESZKÖZTÁRA.. 62 III.1 Polgári jogi alapok III.2 Társasági jog, cégeljárás III.2.1 Aktív kommunikációs elemek a szabályozásban III.2.2 Passzív kommunikációs elemek a szabályozásban III.3 Fogyasztóvédelem, reklám, versenyjog...75 III.3.1 Bevezetés III.3.2 Fogyasztóvédelmi fórumrendszer III.3.3 Reklámfelügyeleti fórumrendszer III.3.4 A versenyjogi szabályozás és versenyfelügyeleti fórumrendszer IV. AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS HATÁLYOS FELTÉTELRENDSZERÉNEK KRITIKAI VIZSGÁLATA IV.1 Az elektronikus ügyintézés anomáliái IV.1.1 Az ügyintézés fogalmának értelmezése IV.1.2 Ellentmondások... 90

3 3 IV.1.3 Az elektronikus aláírás fogalmi zavarai IV.1.4 Elektronikus eszközökkel létrehozott dokumentumok joghatálya IV.1.5 Az ügyfélazonosítás problémái IV.1.6 További anomáliák IV.1.7 Kitörési pontok IV.1.8 Helyzetkép - ma IV.2 Az ügyfél-azonosítással kapcsolatos adatvédelmi kérdések az elektronikus közigazgatásban IV.2.1 Bevezetés az azonosítás, mint adatvédelmi probléma IV.2.2 Ügyfélazonosítás és elektronikus aláírás IV.2.3 Az ügyfélkapu használata mint kötelezettség, a jogosultság-tár V. A TOVÁBBLÉPÉS IRÁNYAI: EGY LEHETSÉGES SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ KÖRVONALAI.110 A.) Az E-kormányzat továbbfejlesztése átfogó állami elektronikus adminisztrációvá B.) Koregulatív szabályozás C.) Egységesülő ügyfélazonosítás D.) Elektronikus jogosítványtár E.) Egységes informatikai biztonsági követelmények F.) A hatályos joganyag teljes körű felülvizsgálata, modernizáció, az e-ügyintézési alaptörvény megalkotása A LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE FÜGGELÉK: FŐBB JOGPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK, FELADATSZABÁSOK ÉS MEGVALÓSÍTÁSUK ÜTEMEZÉSE...119

4 4 BEVEZETÉS Jelen tanulmány célja, hogy az elektronikus ügyintézés jelenlegi feltételrendszerében akadályként jelentkező főbb tényezőket feltárja, ezen akadályok megszüntetésére egy új típusú megközelítést tükröző szabályozási koncepció kidolgozásával - javaslatot tegyen. A hatályos joganyag előkészítésére, kimunkálására alapvetően 1999 és 2004 között került sor ig lényegében nem létezett olyan nemzeti stratégia, mely Magyarország információs társadalmi átalakulását vezérelte volna, s ez a 2003-ben elfogadott MITS-nek sem sikerült. Koherens, a jogalkotás eszközeivel is támogatott politika megvalósítására csak az e-kormányzat keretében került sor: ennek hatása azonban a kormányzati informatika területén kívülre már nem tudott tovább gyűrűzni. A jogalkotás a stratégiai célok valóra váltásának fontos, de nem legfontosabb eszköze: elsősorban arra van szükség, hogy az állam az érintett szereplőkkel együttműködve ne csak felismerje feladatait, de, ha már határozott azok végrehajtásáról, szerezzen is érvényt döntéseinek. Tanulmányunk első részében általános képet kívánunk adni az elektronikus ügyintézés jogi szabályozási környezetének alakulásáról. E történeti visszatekintés nem öncélú: egyrészt annak levezetésére és bizonyítására törekszik, hogy a koncepció- és stratégia kialakult alakuló szabályozási környezet mai problémáiban milyen szerepet játszott, másrészt érzékeltetni kívánja azokat az eredményeket is, melyekre a jövőbeni jogalkotás is építkezni tud. A második fő rész az elektronikus ügyintézés szempontjából talán leglényegesebb két terület, a közigazgatási hatósági eljárás és a közbevételek befolyását biztosító eljárások jogi szabályozásának áttekintését célozza. Annak illusztrálására törekszünk, hogy a Ket ben történt elfogadása és szeptember 1-el történt hatályba lépése az elektronikus ügyintézés szempontjából a gyakorlatban nem hozta meg a várt változást, sőt, olyan megoldások bevezetésére is sor került, melyek inkább gátjai, mint segítői tudnak lenni a jövőbeni folyamatoknak. Munkánk harmadik fő része az elektronikus ügyintézés problémáit a gazdasági jog egyes, kulcsfontosságú területei (szerződések joga, társasági jog, fogyasztóvédelem, reklámjog, versenyjog) veszi górcső alá. A hatályos szabályozási környezet kritikai vizsgálata mellett itt fokozott hangsúlyt kívánunk a jövőbeni továbblépés lehetőségeire, követelményeire is fordítani. Megállapításainkat a IV. részben összegezzük, ahol kitérünk az elektronikus ügyintézés és az adatvédelem leglényegesebb, legaktuálisabb összefüggéseinek értékelésére is. A tanulmányban feltártak, s különösen a kritikai elemzésben bemutatott szempontok alapján az V. részben javaslatot teszünk egy új szabályozási koncepció fő elemeire (elektronikus adminisztrációmegközelítés bevezetése, az ügyfél azonosítás és az azonosított ügyfél által létrehozott elektronikus dokumentumok joghatálya, az informatikai biztonság új szemléletű szabályozása). Mindeme követelmények teljesülése, az elektronikus ügyintézés jogi akadálymentesítése álláspontunk szerint általánosan a jogalkotói szemlélet változását, elsődlegesen pedig egyes, kulcsfontosságú törvények módosítását igénylő folyamat. A külföldi tapasztalatok is azt mutatják, hogy az elektronikus ügyintézés, az elektronikus és papíralapú dokumentumkezelés jogi feltételrendszere ott alakult ki legkoherensebb módon, ahol e kérdések rendezésére átfogóan, önálló törvény keretében került sor. A magyar jogfejlődés mindezidáig nem élt ezzel a lehetőséggel. Mára a spontán módon fejlődött jogi környezet pedig szerteágazóvá, ellentmondásossá, töredezetté vált: e folyamatot feltehetően csak egy egységes koncepciót tükröző és megjelenítő, s ezzel összhangban az érintett törvényeket is a szükséges mértékben módosító elektronikus ügyintézési törvény tudja megállítani.

5 5 I. AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS JOGI SZABÁLYOZÁSI KÖRNYE- ZETE I.1 Az elektronikus ügyintézés szabályozási környezetét meghatározó tényezők I.1.1 Problémafelvetés Torma András a közigazgatás feladatait meghatározó, rendkívül gyorsan változó tényezők rendszerét felvázolva a társadalmi munkamegosztás fejlettségét, a bel- és külpolitikai viszonyok alakulását, a társadalom gazdasági életének fejlettségét, az igazgatás alanyának a társadalom irányítására vonatkozó szándékait és módszereit valamint az igazgatási technika fejlettségét nevesíti. Az infokommunikációs eszközök a közigazgatási tevékenységbe való beépülését (gépesítését) olyan tényezőnek tartja: ezek egyre szélesebb körű felhasználása összességében a közigazgatás feladatainak átalakulásához, a jövő hivatalához, az információs társadalomhoz vezet. A gépesítés a közigazgatási tevékenység megújulásának lehetőségét egyaránt biztosítja a törvényelőkészítés, a jogalkotás, a jogalkalmazás, az irányítás, a felügyelet, a közvetlen tulajdonosi tevékenység és az ügyvitel területén: hatásai legközvetlenebb módon ebben a legutóbbi körben érhetők tetten 1. A magyar közigazgatás-tudomány évtizedek óta kutatja a számítógépesítés, informatizálódás az igazgatási- tevékenységre gyakorolt, komplex hatásait 2. E hatások nagyon leegyszerűsítve két fő irányból jelentkeznek: az első, amit Kalas Tibor nyomán társadalomirányítási informatikaként 3 jellemezhetünk, s ahol az informatika alkalmazása elsősorban az állam, közigazgatás szervezeti-irányítási vetületében vetődik fel, a második a (konkrét) ügyek elektronikus eszközökkel támogatott intézésének lehetősége, ahol az informatika a közigazgatási szerv és az ügyfél, illetőleg a konkrét ügy elintézése kapcsán a közigazgatási, más állami szervek egymás közötti kapcsolattartásának összefüggésében jelenik meg. Mindkét hatásrendszert ugyanazon tényezők befolyásolják (mindenekelőtt a rendelkezésre álló technológia, az informatikai eszközöket használók felkészültsége, a rendelkezésre álló anyagi erőforrások nagysága stb.), s azok összességében szerves részét képezik a közigazgatással, az állam igazgatási tevékenységével szemben a XX. század második felében megfogalmazódott követelményeknek megfelelni kívánó szemléletváltás vezérelte átalakulási folyamatoknak 4. E befolyásoló tényezők egyik legjelentősebbike a jogpolitika és jogalkotás: az állam azon, alapvetően társadalomszervező tevékenysége, mely az új kihívásokat a normatív eszközrendszer célkitűzéseinek kijelölésével, és más szabályozó erőkkel együttműködve ezen eszközrendszer alakításával kívánja megválaszolni. 1 Torma András: Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban, Virtuóz kiadó, 2002, pp Lsd. különösen: Kalas Tibor: Számítógép az államigazgatásban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1979, Kilényi Géza: Informatika, közigazgatás, jogi szabályozás, Valóság, szám, Berényi Sándor: Közgazgatás amodern társadalomban, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, Kalas Tibor: Az informatika hatása a társadalomirányítás szervezeti rendszerére, in.: Fogarasi József /szerk./: A magyar közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései, Unió kiadó, 1996, pp Vö. különösen: Zupkó Gábor: Közigazgatási reformirányzatok az ezredfordulón, Századvég kiadó, Budapest, 2002, Mászáros József Mátyási Sándor Schreiber László: Az újragondolt közigazgatás, BME Szociológia és Kommunikációs Tanszék, Budapest, 2002., Balázs István: A XXI. Század közigazgatásának kihívásai, Magyar Közigazgatás, 200. évi 7. szám.

6 6 Vizsgálatunk elsősorban a második főirány, az elektronikus ügyintézés jogi eszköztárának alakulására, jelenlegi állapotára, a továbbfejlesztéssel kapcsolatos alapvető követelmények feltárására irányul. Ennek tényleges lehetősége a szükséges eszközrendszer kialakulásával csak a legutóbbi időkben (lényegében a kilencvenes évek végétől) nyílott meg. Az ügyek elektronikus eszközökkel támogatott intézése a számítógépesítés nyomán tudott teret nyerni, e változás azonban az ügyviteli-ügyintézési folyamatokra kezdetben viszonylag csekély hatást gyakorolt. A számítógépek elsősorban a nyilvántartások vezetésében, meghatározott körű adatokhoz való hozzáférés biztosításában, a szervezeten belüli nem aktus jellegű cselekmények megvalósításában kaptak kiemelkedő szerepet, míg maga az ügy-intézés, az ügyféllel való kapcsolattartás alapvetően továbbra is papíralapon, a papíralapú dokumentálási környezetben ment végbe 5. E kezdeti időszak legjellemzőbb jogi problémái az adatvédelemmel, személyes adatok nyilvántartásával, s az informatika összefüggésében a folyamatosan bővülő nagy állami adatnyilvántartások számítógépesítésével függtek össze 6. A kilencvenes évek első felében az Alkotmánybíróság alapvető határozatai nyomán 7 - kialakult a személyre vonatkozó adatok nyilvántartásának, s ezzel összefüggésben a személyes adatok védelmének, komplex szabályozási környezete, nevezetesen A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény, A polgárok személyes adatainak nyilvántartásáról szóló évi LXIV. törvény, A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény valamint az adatfeldolgozás, adatvédelem speciális kérdéseivel foglalkozó 8, s az egyes ágazati közigazgatási feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi kérdéseket szabályozó 9 törvények és rendeletek. A későbbi jogalkotás során is az ezen időszakban meghatározott, időközben nem ritkán alkotmányos szinten megmerevedett elvek, megoldások érvényesültek. A Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás kihirdetését követően a magyar jogalkotási folyamatokat egyre inkább az európai uniós jogharmonizációs kötelezettség határozta meg: a kezdeti időszakban azonban a közösségi jog (mely maga sem rendelkezett az információs társadalom sajátos kihívásaira választ adó megoldásokkal) az adatvédelem és a távközlés kivételével a magyar jogalkotási folyamatokra ezen a terülten érezhető hatást nem gyakorolt. 5 Vö. Ádám Katalin: A közigazgatás informatikai helyzete, Magyar Közigazgatás évi 6. sz.. 6 Vö.: Szurday Kinga: Az adatvédelmi jogi szabályozás szerepe, feladatai és hatása a közigazgatásra és a versenyszférára, Magyar Jog évi 11. szám, pp Majtényi László: Az adatvédelem joga, in.: Kovacsicsné Nagy Katalin (főszerk.): Jogi informatika, ELTE ÁJTK, Statisztikai és Jogi Informatikai Tanszék, Budapest, 1996, pp Pl. 15/1991. (IV. 13.), 60/1994. (XII. 24.), 46/1995. (VI. 30.) AB határozat 8 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény, Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló évi XLVII. törvény, A védett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag másolatának adatvédelmi szerződés alapján történő továbbítása elleni tiltakozási jog gyakorlásáról szóló 20/1998. (V. 13.) MKM rendelet 9 Pl. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény, A magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény, A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló évi C. törvény, A távközlési előfizetői szerződésekről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet, A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény, A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény, A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény, A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet.

7 7 I.1.2 A fejlődést meghatározó tényezők A kilencvenes évek derekától a közigazgatásban a számítógépek rohamos elterjedésével párhuzamosan lezajló hálózatiasodás (a munkaállomások belső intézményi, illetőleg extern, más intézményi vagy felhasználói számítógépekkel való összekapcsolásának lehetősége) a munkafolyamatokba, az irányításba, ellenőrzésbe való beépülése a gyorsabb, hatékonyabb, eredményesebb munkát immár nem csak a saját feladatkörében eljáró ügyintéző vonatkozásában tette lehetővé, de az internet megjelenése folytán az egyes ügyfelekkel, társhatóságokkal is. Az elektronikus ügyintézés a belső ügyviteli körből kilépve ekkor vált tényleges lehetőséggé, s támasztott a közigazgatási munka újratervezésével szemben sürgető követelményeket. Az internet más szempontból is áttörést hozott: a közérdekű-közcélú információhoz jutás (az adott szerv hatáskörébe tartozó ügyek intézésével összefüggő tájékoztatás, a hatályos joganyag és az ügymenetek megismerhetővé tétele, az egyelőre még papíralapú ügyintézési cselekményekhez szükséges formanyomtatványok elérhetővé tétele, az ügyintézővel való közvetlen, elektronikus kapcsolat felvétele, az ügyintézési folyamat állásának nyomon követhetősége) joga minden korábbinál szélesebb körben vált lehetővé. A technikai fejlődés színvonala által is meghatározottan a kilencvenes évek derekára 10 sok országban kerültek bevezetésre olyan megoldások, melyek zárt felhasználói hálózatokra épülve közigazgatási, bírósági ügyintézési cselekmények elektronikus úton történő megvalósítását tették lehetővé, és a legnagyobb internet-penetrációval rendelkező országokban az elektronikus tájékoztató szolgáltatások is egyre szélesebb körben kezdtek elérhetővé válni. Megkezdődött az államigazgatás központi szerveinek webre költözése, intézményi honlapok létrehozása 11. Az ezzel párhuzamosan zajló közigazgatási reformfolyamatokban az elektronikus ügyintézés (ha megjelent) egyre inkább a polgár- vagy felhasználóbarát ügyintézés fogalmával kapcsolódott össze, s e a rendelkezésre álló források tekintetében is szűk megközelítésből adódóan nem vált szerves részévé a reformfolyamatoknak. Valós és széles tömegigény az elektronikus ügyintézésre már csak azért sem mutatkozhatott, mert egyrészt (a legfejlettebb infokommunikációs háttérrel rendelkező országok kivételével) a lakossági számítógép-ellátottság alacsony volt, az adatátviteli kapcsolat igénybe vétele az ügyféloldalon (a magas távközlési tarifáknak köszönhetően) pedig csak lassan terjedt el. Az közötti, újabb szakasz piaci változásai (az informatikai eszközök árának folyamatos csökkenése, a szélessávú adatátviteli lehetőségek megjelenése és a mobiltelefónia elterjedése, a távközlési piacon tényleges versenyhelyzet kialakítása, s ennek következtében a telefondíjak fokozatos csökkenése) olyan kedvező folyamatokat indítottak el, melyek egyrészt felhasználói oldalról immár nagyobb számban tették lehetővé (sőt: igénnyé) az elektronikus ügyintézés biztosítását, másrészt az informatikai eszközök bevezetését a kormányzati, közigazgatási szervek számára is kedvezőbb feltételekkel biztosították 12. Erre annál is inkább szükség volt, mert az első generációs informatikai beszerzések ( ) során kialakult eszközpark 10 E kezdeti korszak értékeléséhez lsd. Cécile de Terwangne - Herbert Burkert - Yves Poullet (eds.): Towards a Legal Framework for a Diffusion Policy for Data held by the Public Sector, Kluwer, Deventer/Boston, 1995, Niklas Luhmann: Recht und Automation in der öffentlichen Verwaltung. Eine verwaltungswissenschaftliche Untersuchung. 2., unveränd. Aufl., Duncker & Humblot, Berlin, 1997, 11 A problémakör áttekintése: Volker Herwig: E-Government. Distribution von Leistungen öffentlicher Institutionen über das Internet, Josef Eul-Verlag, Lohmar/Köln, Vö.: Beate Kohler-Koch: The Evolution and Transformation of European Governance, IHS, Wien, 1998, B. Guy Peters - Donald J. Savoie (eds.): Governance in the Twenty-first Century: Revitalizing the Public Service, McGill-Queen's University Press, Montreal, 2000.

8 re már elavultnak számított, sem a hálózati megoldások támogatását, sem az újabb, immár a közigazgatás sajátos igényeit szélesebb körben kielégíteni tudó szoftverek alkalmazását nem tette lehetővé. E körülményekkel az 1999 után induló új, nemzeti információs társadalom-stratégiák és akciótervek már a korábbiaknál jóval következetesebben számolhattak. Az Európai Unió ebben az időszakban fedezi fel az információs társadalom kihívásait, mint szükségszerűséget, s állítja azt 2000-ben, Lisszabonban elfogadott középtávú gazdasági és társadalmi stratégiája középpontjába. Megszületik az Elektronikus Európa-kezdeményezés, mely a 15 tagállam s a csatlakozni kívánó országok számára a nemzeti stratégiák, fejlesztések egységes követelményi rendszerét állítja fel, ugyanakkor közösségi forrásokat is megnyit azok megvalósításához. E folyamat mögött elsődlegesen annak a ténynek felismerése áll, hogy az európai régió világméretű versenyképessége megőrzéséhez az Unió belső piacát ténylegesen is egységes piaccá kell forrasztani: ennek lényeges előfeltétele, hogy a polgárok és vállalkozások bürokratikus megkötöttségektől mentesen, elektronikus eszközök igénybevételével, távolból léphessenek üzleti kapcsolatra, vásárolhassanak vagy eladhassanak, jussanak tájékoztatáshoz, intézhessék - a tagállami határoktól függetlenül is - ügyeiket. A közösségi jogalkotás a kilencvenes évek derekán kissé nehézkesen idejében gépezete gyártani kezdi az információs társadalmi irányelveket (elektronikus aláírás, információs társadalmi szolgáltatások, fogyasztóvédelem, szellemi alkotások védelmének érvényesülése az információs társadalomban stb.). Megkezdődött az egységes jogi környezet, valamint a közigazgatási szervek közötti adatcsere (IDA) program koordinatív eszköztárának kialakítása, s mindezekkel összhangban az elektronikus kormányzat egy-egy aspketusának megvalósítását célzó tagállami legjobb gyakorlatok általános jellegű elfogadásra ajánlása. E jogalkotás minősége is komoly kívánni valókat hagyott: számos, alapvető irányelv (elektronikus aláírás, elektronikus kereskedelem, elektronikus hírközlés) esetében mire a több éves egyeztetési-előkészítési folyamat lezárult, s az irányelv kihirdetési utáni általában 18 hónapos - implementációs határidő eltelt, maga a szabályozási tartalom is sok szempontból elavultnak, vagy éppen az újabb közösségi politikák célkitűzései fényében meghaladottnak minősült 13. Ugyancsak az irányelvi jogegységesítés sajátosságaiból adódott annak lehetősége, hogy a tagállamok és a csatlakozni kívánó országok nagy szabadságot élveztek a szabályozási tartalom átültetésében, az irányelv által konkrétan nem rendezett, de a szabályozott területhez kapcsolódó sajátos nemzeti megoldások érvényesítésében: összességében az alakuló nemzeti jogokban az elektronikus megoldások alkalmazása előtt legalább annyi új korlát keletkezett, mint amennyit az alakuló egységjognak sikerült elbontania. Mindez a későbbiekben nagy mértékben hozzájárult az egyre inkább az információs társadalomra, tudásgazdaságra alapuló globális versenyben Európa hátrányának fennmaradásához, és a 2000-es évek derekára lényegében belátható időn belül behozhatatlanná való merevedéséhez at követően a közösségi jog rendelkezéseinek átvételére az Európai Unió és Magyarország közötti csatlakozási tárgyalások első szakaszában kialakított fejezetek, s azokon belül éves bontásban meghatározásra került ütemterv és bontás szerint került sor: ez a csatlakozásig merev keretek közé szorított megközelítés nem támogatta az információs társadalmi -tartalmú szabályok az ütemtervtől eltérő vagy akár egységes szemléletű átvételét. Ilyen egységes szemlélet egyébként az információs társadalomra vonatkozó stratégia-kormányzati elképzelések hiányában lényegében nem is létezett. Ez a gyakorlatban egyrészt azt jelentette, hogy formálisan 13 Tekintettel arra, hogy a belső piaci jogegységesítés alapvetően irányelvi szinten történik, s az érintett közösségi jogi aktusok legnagyobb része ebbe a körbe esett, olyan kényszerpálya volt ez, melyen aligha lehetet volna módosítani.

9 9 ugyan a magyar kormányzat jogharmonizációs kötelezettségeinek eleget tett, a vonatkozó irányelveket törvényi, kisebb részben kormányrendeleti szinten átvette, de a szabályrendszer tényleges érvényesíthetőségéről az alsóbb szintű, rendeleti jogalkotás révén nem, vagy csak gyakran évekkel később gondoskodott (ú. n. üres kagylóhéj-jogalkotás ), másrészt pedig azt, hogy a jogalkotási folyamat egyes elemei között a közigazgatási egyeztetési folyamatban biztosított véleményalkotási, javaslattételi lehetőségen túl az ágazati szempontok összehangolására, egységes szemléletű szabályozás kialakítására esély sem mutatkozott. I.2 Az információs társadalmi politikák és jogalkotás kezdeti eredményei I.2.1 Az alapvető szabályozási környezet kialakulása A magyar kormányzat az Európai Tagállamok legtöbbjének gyakorlatához hasonlóan at megelőzően nem fordított komolyabb figyelmet a területre. Ennek oka elsődlegesen abban keresendő, hogy ebben az időszakban még nem létezett közös, európai stratégia, illetőleg a területre vonatkozó, speciális, koherensen kezelendő joganyag sem. A kormány határozataiban között megjelenő, információs társadalmi tárgyú célkitűzések egyrészt a koordináció valamilyen eszközrendszerének megteremtésében 14, másrészt az egyes részterületekre vonatkozó, ágazati vagy konkrét feladatok 15 meghatározásában öltöttek testet. A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének középtávú stratégiájáról szóló 1161/1998. (XII. 17.) Korm. határozat 8. pontja is általános célkitűzésként fogalmazta meg, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének javulását szolgáló üzleti információk biztosítása, korszerű elektronikus információtárolást és továbbítást, ezek széles körű elterjesztését támogatni kell, melynek során kiemelt szerepet kell, hogy kapjon az elektronikus kereskedelem, a közbeszerzési és beszállítói adatbank, a K+F eredmények elterjesztése, és a kis-, közép- és nagyvállalkozások jobb együttműködését, piaci lehetőségeinek bővülését segítő rendszereknek a működtetése. A jogalkotás széles spektrumát érintő kötelezettséget is előírt azonban azzal, hogy december 31-ig, a gazdasági miniszter felelőssége mellett ki kell dolgozni az elektronikus kereskedelem az Európai Közösség szabályaival harmonizált jogi szabályozását tól a jogalkotással, jogszabály előkészítéssel kapcsolatos feladatok legnagyobb része azonban a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumnál összpontosult, s azokért sajátos módon egy egyébként kitűnő szakmai felkészültségű, de nem jogász szakember és néhány főből álló csapata felelt. A magyar jogfejlődést ebben az időszakban a már említett, alapvető problémának minősülő a jogalkotási koordinációhiány és az előzetes hatásvizsgálatok elvégzésének hiányából adódó konzisztencia-nélküliség jellemezte: ennek egyik, de nem kizárólagos kiváltó tényezője az volt, hogy Magyarország továbbra sem rendelkezett kormánya által elfogadott, a közép- és hosszú távú cselekvés alapjául szolgáló nemzeti információs stratégiával. A nemzeti 14 Lsd. az Informatikai Távközlési Kormánybizottságról szóló 1025/1997. (II. 26.) Korm. határozat, Az államigazgatási informatika koordinációjának továbbfejlesztéséről szóló 1066/1999. (VI. 11.) Korm. határozat. 15 Lsd. A hírközléspolitikáról szóló 1071/1998. (V. 22.) Korm. határozat, A hírközlésről szóló törvény téziseiről szóló 2350/1999. (XII. 21.) Korm. határozat. 16 A GM-ben 2000 nyarán vette a vonatkozó kormányhatározat szakmai előterjesztése: melynek eredményeként egy komplex szabályozási rendszer kiépítésére vonatkozó javaslat született. E tervezet végül nem került a Kormány elé: a feladat pedig az év végén az újonnan létrehozott kormánybiztossághoz került áttelepítésre. Megoldani maradéktalanul azóta sem sikerült.

10 10 stratégia előkészítése ugyan megkezdődött, s bizonyos munkaanyagok 17 is napvilágot láttak, ám ezekben az elektronikus kormányzattal kapcsolatos feladatok meghatározása az általánosságok szintjén ragadt 18. Az Uniós csatlakozás reálisabb közelségbe kerülése, s az információs társadalommal összefüggő koordinációs feladatok összetett volta már 1999-ben nyilvánvalóvá tette, hogy azok ellátására a szakminisztériumokhoz (általánosságban a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, az elektronikus kereskedelem vonatkozásában a Gazdasági Minisztérium) telepített hatáskörök és források már nem lesznek elégségesek. Az Y2K-probléma kezelésének össztársadalmi igénye által életre hívott kormánybiztosi funkcióból nőtt ki, s a Miniszterelnöki Hivatalon belül relatív önállóságot kapva jött létre az Informatikai Kormánybiztosság sok szempontból ambivalens intézménye. Az információs társadalommal összefüggő feladatokról, az információs kormánybiztos feladat- és hatásköréről rendelkező 100/2000. (VI. 23.) Korm. rendelet az elsődleges célok körében rendelkezett az információs társadalom kérdéseivel kapcsolatos egységes kormánystratégia kialakításáról, az informatika jogszabályi rendszerének az Európai Unió követelményeire is figyelemmel lévő megteremtéséről. A kormánybiztosság két éves működése során sem a stratégiai tervezésben, sem a végrehajtásban nem váltotta be a hozzá fűzött szakmai reményeket. Az információs társadalom kiépülésének programja kezdetben a hivatkozott, a kormányzat által támogatott, s bizonyos mértékig figyelembe is vett szakértői tanulmányokban körvonalazódott, illetőleg gyakorlati végrehajtás nélkül maradt cselekvési tervekben, a konkrétumok szintjén pedig egyes részterületeket érintő - zömében végrehajtatlanul maradt - kormányhatározatok sorában 19 öltött testet. 17 Lsd. különösen: MeH Stratégiai Elemző Központja: Társadalom és infokommunikáció Tézisek, magyarázatok, feladatok, Budapest, 1999, Meh Informatikai Kormánybiztossága: Nemzeti Információs Stratégia 1.0 verzió, Budapest, Pl. a Társadalom és infokommunikáció 16. pontjában célul tűzött elektronikus párbeszéd az állampolgár és a közigazgatás között inkább az elektronikus demokrácia eszközrendszerének megteremtésére irányult volna, a 14. pontban tárgyalt elektronikus és személyes ügyintézés körében pedig az (a munkaanyag felfogásában automatikus ügyintézés ) a papíralapú ügyintézéshez képest pedig olyan alternatívaként jelent meg, mellyel szemben (az akkori informatikai helyzet alapján egyébként reálisan) széles körű társadalmi igény amúgy sem jelentkezik. A Nemzeti Információs Stratégiában jelenik meg a később sajnos megmaradt kettősség az elektronikus kormányzati program (6.) és az önkormányzati program (7.) célkitűzései között: mindkét program alapvetően a kormányzati munka szervezéséhez szükséges infrastrukturális-szolgáltatási feltételrendszer kialakítására irányult, az elektronikus ügyintézés lehetősége pedig kizárólag az önkormányzati (a Stratégia ellentmondásos szóhasználatával szintén e-kormányzatinak nevezett /lsd. 7.c pont/ programkörben jelent meg. A Társadalom és infokommunikáció a szabályozás új alapjairól (46. pont) ugyan számos lényegi gondolatot vezetett fel (komplex törvényalkotási menetrend kimunkálása az informatikai szabályozás megjelölt témaköreiben) a Nemzeti Információs Stratégia ehhez képest lényeges visszalépésként - az információs társadalmi jogalkotás kérdéskörét ahol egyáltalán érintette, az EU-s jogharmonizációs kötelezettség teljesítésére szűkítette. A szabályozási folyamatok elvi irányultságát ebben az időszakban a KHVM Informatikai Irodája által még áprilisában összeállított vitaanyag jellemzi leginkább. Ebben az anyagban is a meg kell határozni követelmények dominálnak: a meghatározás módjáról azonban igen kevés konkrét elképzelés látott napvilágot. A Sikert mi sem jellemzi jobban, mint hogy a kiemelt fő területek (Internet, elektronikus irat, dokumentum, elektronikus kereskedelem, adatgazdálkodás, adatvédelem, tulajdonjog, információs közművek, elektronikus média) egyikére nézve sem sikerült a későbbiekben megvalósult, vagy ugyan megvalósult, de életképes megoldásokat kialakítani. 19 Pl. A közigazgatási adatvagyon-nyilvántartásról szóló 1113/2000. /XII. 27./ Korm. határozat, A hírközlési törvényjavaslattal összefüggő intézkedésekről szóló 2050/2001. /III. 14./ Korm. határozat, Az elektronikus aláírásról szóló törvény szabályozási alapelveiről és az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedésekről szóló 1075/2000. (IX. 13.) Korm. határozat és a módosításáról rendelkező 1014/2001. (III. 5.) Korm. határozat, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint egyéb információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2271/2001. (IX. 26.) Korm. határozat.

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához dr. Verebics János: Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához I. Az Internet-szolgáltatások a hatályos hírközlési jogi szabályozása I.1 Az Internet-szolgáltatás, mint hírközlési

Részletesebben

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 1.1 A tanulmány elkészítésnek célja és

Részletesebben

A hatósági közigazgatási eljárás elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályainak akadálymentesítése. 1. Fázis: Állapotfelmérés kritikai elemzés

A hatósági közigazgatási eljárás elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályainak akadálymentesítése. 1. Fázis: Állapotfelmérés kritikai elemzés Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti jog tanszék, Elektronikus Akadálymentesítés Munkacsoport A hatósági közigazgatási eljárás elektronikus ügyintézésre

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN *

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * FELBER ZSÓFIA 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 20. AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * Az új technológia itt van, vagy itt lesz,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. a kormányzati informatika és az elektronikus kormányzás terén végzett tevékenységekről és eredményekről. (2002. július 2006. május 31.

ÖSSZEFOGLALÓ. a kormányzati informatika és az elektronikus kormányzás terén végzett tevékenységekről és eredményekről. (2002. július 2006. május 31. ÖSSZEFOGLALÓ a kormányzati informatika és az elektronikus kormányzás terén végzett tevékenységekről és eredményekről (2002. július 2006. május 31.) A kormányzati informatika elmúlt négy éve A kormányzati

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 283-281 ELEKTRONIKUS ÜGYMENET A KÖZIGAZGATÁSBAN CSÁKI GYULA BALÁZS*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 283-281 ELEKTRONIKUS ÜGYMENET A KÖZIGAZGATÁSBAN CSÁKI GYULA BALÁZS* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 283-281 ELEKTRONIKUS ÜGYMENET A KÖZIGAZGATÁSBAN CSÁKI GYULA BALÁZS* Információs társadalom és közigazgatás Az információs társadalom fogalma,

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA

INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK DEMOKRATIZMUSA A kistérségi feladatellátás rendszerének e- közigazgatási/e-ügyintézési perspektívái (Modellkísérlet) 2009 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 1. szám - 2008. március Pándi Balázs ZMNE PhD hallgató Takács Attila ZMNE PhD hallgató Pándi Erik Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pandi.erik@zmne.hu A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001

CCI-szám: 2007HU16UPO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Verzió: EKOP_070703_HU.doc Oldalszám összesen: 85 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 GLOSSZÁRIUM...4 1.

Részletesebben

CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG

CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG CIVIL BESZÁMOLÓ ÉS VÉLEMÉNY AZ AARHUS-I EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2005-2007 MAGYARORSZÁG Szerkesztette: F. Nagy

Részletesebben

E-közigazgatási keretrendszer koncepció. E-közigazgatási keretrendszer koncepció. 2015. április 29.

E-közigazgatási keretrendszer koncepció. E-közigazgatási keretrendszer koncepció. 2015. április 29. E-közigazgatási keretrendszer koncepció E-közigazgatási keretrendszer koncepció 2015. április 29. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Vezetői összefoglaló... 3 E-közigazgatási keretrendszer koncepció...

Részletesebben

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát.

Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. Vezetői összefoglaló Ezen Koncepció keretein belül rövidtávon 2005-ig, középtávon 2007-ig, hosszú távon 2012-ig jelöljük ki a fejlesztések megvalósításának irányát. A stratégia készítésének kiváltó oka

Részletesebben

Az elektronikus iratkezelés kulcsszerepe a kormányzati, önkormányzati működésben

Az elektronikus iratkezelés kulcsszerepe a kormányzati, önkormányzati működésben Az elektronikus iratkezelés kulcsszerepe a kormányzati, önkormányzati működésben - koncepció - JELEN DOKUMENTUM A MAGYAR KORMÁNY SZÁMÁRA KÉSZÜLT. 2/64 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

KÖRINFO. Közigazgatási eljárás jogi szabályozása. (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól=ket)

KÖRINFO. Közigazgatási eljárás jogi szabályozása. (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól=ket) KÖRINFO Közigazgatási eljárás jogi szabályozása (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól=ket) A KET felépítése: A KET V. fejezetből áll, melyek az

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL

Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 J/5015 Beszámoló A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2007 DR. KÁLLAI

Részletesebben

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA

3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA 3. A kormányzat szerepe az információs társadalom építésében közép kelet-európai országok 3.1. SZLOVÉNIA Az elektronikus kormányzatra való áttérést az országok többségében a régi, megcsontosodott bürokrácia,

Részletesebben

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...6 CSATLAKOZÁS EURÓPÁHOZ...6 HAZAI HÁTTÉR...7 A MUNKAVÉDELEM KÖRE...9 II. EURÓPAI ELŐZMÉNYEK...12 A SZOCIÁLIS KARTA ÉS AZ EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY...12

Részletesebben

JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0532 2005. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-044/2004-2005.

Részletesebben

A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon

A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája Bencsik András A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon PhD értekezés tézisei Témavezető:

Részletesebben

E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON

E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK E-KÖZIGAZGATÁS MAGYARORSZÁGON SZERZŐ: KOVÁCS PETRA TAGOZAT: LEVELEZŐ KONZULENS: DR. TURKOVICS ISTVÁN EGYETEMI TANÁRSEGÉD MISKOLC 2013

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz Részletes indokolás Az 1-3. -hoz A törvény teljes körűen meghatározza a tárgyi, személyi és területi hatályát, a személyi hatály körében külön kiemelve az elektronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek

Részletesebben