ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) dokumentum célja, hogy részletesen szabályozza a Szolgáltatással kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és az Előfizető/Számlafizető jogait és kötelességeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF a szolgáltatási jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Felhasználói szerződés elfogadását és aláírását követően nyújtja az Előfizető/Számlafizető részére ezen a jogviszonyt megtestesítő dokumentum az Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban ÁSZF alapján. Az Előfizető/Számlafizető köteles ennek feltételeit betartani és az igénybe vett Szolgáltatásért a díjszabásban meghatározott díjat megfizetni. Az ÁSZF célja az, hogy a tárgyi hatálya alá tartozó Szolgáltatásokra és azok igénybevételére egységes feltételrendszert rögzítsen, valamint hogy a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony szabályozza. Az ÁSZF tárgyi hatálya alá a jelen dokumentumban és a Felhasználói szerződésben továbbá ennek szerves részét képző Mellékletekben részletezett eszközök és Szolgáltatások tartoznak. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Előfizető, Számlafizető. Az ÁSZF a Szolgáltató weboldalán a szerződéskötést megelőzően tanulmányozható, letölthető, illetve a szerződéskötés folyamata közben is elolvasható. Az ÁSZF által meghatározott feltételek érvényessége az Előzetes ajánlat mindkét Fél részéről történő aláírását követően indul és a pénzügyileg rendezett és megállapodott szolgáltatási időszak végéig tart. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtását végzi. 1. ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE 1.1. xtrack Szolgáltatás (Szolgáltatás) A Szolgáltatás során az Előfizető/Számlafizető gépjárművében elhelyezett eszköz gyűjti, tárolja és GPRS hálózaton keresztül a Szolgáltató üzemeltetésében lévő szerverrendszerbe továbbítja a gépjármű közlekedési adatait. Szolgáltató a Szolgáltatás keretében interneten keresztül hozzáférést biztosít szerverén futó weblap-alkalmazásához, a gépjármű digitális térképen történő on-line megtekintéséhez. Az Előfizető/Számlafizető számára létrehozott felhasználói név és jelszó megadását követően az interneten keresztül válik nyomon követhetővé a jármű pozíciója és útvonala, amennyiben a járműben elhelyezett eszközhöz a megadott felhasználói név és jelszó hozzárendelésre került és érvényes előfizetéssel rendelkeznek. A Szolgáltatás az előfizetéskor kiválasztott térképszolgáltató (pl. Google Maps), szolgáltatási területén tartózkodó gépjármű esetében lesz elérhető. Az úgynevezett xtrack Szolgáltatást Szolgáltató közvetíti Előfizető/Számlafizetőnek (együttesen Felek) azáltal, hogy az interneten hozzáférést biztosít Előfizető/Számlafizető számára az xtrack rendszer használatához, továbbá Előfizető/Számlafizető rendelkezésére bocsátja a használathoz szükséges járműbe szerelendő eszközt és a SIM kártyát. Az xtrack rendszer egy az interneten keresztül alkalmazható járműkövető rendszer, amely a gépjárműbe szerelt eszköz és SIM kártya segítségével az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: - Gépjármű jelenlegi és múltbeli pozíciójának meghatározása (maximum 60 napig garantálva Szolgáltató részéről) - Gépjármű helyzetének megjelenítése (jelenleg ingyenesen használható) digitális térképe(ke)n: Google, Microsoft és OpenStreet - Gépjármű jelenlegi és múltbeli állapotáról és helyzetéről szóló adatok, információk gyűjtése, tárolása, feldolgozása a járműbe szerelt egység tudásától, funkcionalitásától és bekötésétől függően, és azok megjelenítése web felületen - Listák és kimutatások lekérdezése, listázása a járműbe szerelt egység tudásától, funkcionalitásától és bekötésétől függően - SMS üzenetek küldése és fogadása a járműbe szerelt egység tudásától, funkcionalitásától és bekötésétől függően Az xtrack rendszer részletes szolgáltatási listáját az xnavi internetes weboldalon található Súgó tartalmazza, melyekről Előfizető/Számlafizető megfelelően tájékoztatva lett a szerződés megkötése előtt. A Szolgáltatás a Felhasználói szerződés Felek általi aláírásával egy időben kezdődik meg. A havi szolgáltatási díj első számlája részarányos számítással vagy hó eleji kiállítással (teljes hónap) készül és kerül postázásra a szerződésben rögzített fizetési feltételeknek megfelelően. A Szolgáltatás másik járműre áthelyezhető (eszközmozgatással vagy anélkül), egyedi költségek és megállapodás alapján. Az áthelyezésről minden esetben írásban tájékoztatni kell a Szolgáltatót. A xtrack rendszer részletes szolgáltatási lehetőségeit és költségeit mindenkor az aktuális ismertető és az árlista tartalmazza Szolgáltató A Szolgáltató adatai: Név, cím: Compass Stúdió Kft., 1044 Budapest, Megyeri út 40. Telefon (ügyfélszolgálat), fax, (1) , (1) , Adószám, cégjegyzékszám: ; Bankszámlaszám: OTP Bank Zrt Szolgáltató a Felhasználói szerződés alapján biztosítja Előfizető/Számlafizető számára az xtrack rendszerhez való hozzáférést az interneten, valamint gondoskodik a Szolgáltatás működésének feltételeiről a kikötött rendelkezésre állás alapján Előfizető Előfizető az a természetes vagy jogi személy, aki a Felhasználói szerződés alapján igénybe veszi a Szolgáltatást. Amennyiben a Felhasználói szerződésben az Előfizető személye elkülönül a Számlafizető személyétől, a Számlafizető elnevezés alatt az Előfizetőt is érteni kell, azaz a Felhasználói szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért Előfizető és Számlafizető egyetemlegesen felel. Ebben az esetben az Felhasználói szerződés feltételeit valamint az ÁSZF-et a Számlafizetőnek is el kell fogadnia, s ezt a Felhasználói szerződés megkötésekor aláírásával megerősítenie. Előfizetőként külföldi állampolgárságú természetes személy kivéve aki huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezik vagy külföldi szervezet csak abban az esetben köthet szerződést, ha Számlafizetőként magyar állampolgárságú természetes személy vagy Magyarországon bejegyzett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy nyilvántartásba vett más szervezet szerepel a szerződésben. Természetes személy Előfizető meghatalmazottjaként kizárólag ügyvéd járhat el vagy olyan természetes személy, akinek meghatalmazását közjegyző hitelesítette vagy ügyvéd készítette és ellenjegyezte. A Szolgáltató fenntartja a jogot az egyedi elbírálásra a szerződéskötést illetően Számlafizető Számlafizető az a természetes vagy jogi személy, aki a Felhasználói szerződésben a szolgáltatás díjának számla alapján történő fizetésére kötelezettséget vállalt. Amennyiben a Felhasználói szerződésben az Előfizető személye elkülönül a Számlafizető személyétől, a Számlafizető elnevezés alatt az Előfizetőt is érteni kell, azaz a Felhasználói szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért Előfizető és Számlafizető egyetemlegesen felel Hűségnyilatkozat A hűségnyilatkozatban az Előfizető/Számlafizető arra nézve vállal szerződéses kötelezettséget, hogy a szolgáltató által biztosított, meghatározott kedvezmények igénybevételéért a Szolgáltató szolgáltatását, illetve bizonyos esetekben a választott díjcsomagot meghatározott időtartam alatt igénybe veszi Karbantartás Az xtrack rendszer folyamatos üzemszerű működésének biztosítása érdekében a Szolgáltató által elvégzendő rendszeres karbantartási munkálatok Szolgáltatás szünetelése Olyan időszak vagy időszakok mely alatt a Szolgáltató jogszerűen nem

2 teljesíti szerződéses szolgáltatásait. A Szolgáltatás szünetelése a szerződés hatályát nem érinti Felhasználói szerződés Szolgáltató és Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatás nyújtásának, illetve igénybevételének feltételeként Felhasználói szerződést kötnek, amelynek elválaszthatatlan részét képzi az ÁSZF, az Előzetes ajánlat, díjszabás, illetve Szolgáltató és Előfizető/Számlafizető által minden aláírt dokumentum, amely tartalmazza mind a Szolgáltató, mind az Előfizető/Számlafizető jogait és kötelezettségeit. A Felhasználói szerződés aláírásával Felek elismerik, hogy a szerződésben meghatározott feltételeket magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. Az Előfizető/Számlafizető a Felhasználói szerződés megkötéséből adódóan őt megillető jogokat a Szolgáltató írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyre (jogi és természetes személy egyaránt vonatkozik) átruházni nem jogosult Ügyfélszolgálat Szolgáltató a Szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézésre telefonos és e- mailes ügyfélszolgálatot működtet hétköznapokon 9:00-16:00 óra között a fentiekben megadott elérhetőségeken, ahol fogadja és kezeli az Előfizető/Számlafizető Szolgáltatással kapcsolatban felmerült kéréseit, bejelentéseit Szolgáltatási díj A Szolgáltató a Szolgáltatás megindításáért és nyújtásáért szolgáltatási díjat állapít meg, amely kettő részből tevődik össze: - egyszeri díjak: az eszközök díjai, a szerelési díjak és a rendszerhez való belépési, csatlakozási díjak valamint a kaució, - szolgáltatási havi díj: alapdíj plusz egyéb szolgáltatások havidíjai. A Szolgáltatási díj részletezett listáját a Felhasználói szerződés melléklete, az Előzetes ajánlat, díjszabás tartalmazza, amely a Felhasználói szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szolgáltatási díjat vagy annak egyes elemeit a határozatlan idejű szerződés esetén a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja a pénzpiaci és alkatrészpiaci változások függvényében. A módosításról Szolgáltató köteles Előfizetőt/Számlafizetőt írásban értesíteni legkésőbb a módosítást megelőző 8 nappal. Az díj módosítását a Szolgáltató az Előfizető/Számlafizető részéről elfogadottnak tekinti, amennyiben az Előfizető/Számlafizető az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül azt írásban meg nem kifogásolja. A módosítás a Felhasználói szerződésben bejegyzésre kerül, amit az Előfizető/Számlafizető jóváhagyólag aláírásával hitelesít. A határozott időre megkötött szerződések esetében minimális mértékű változtatás abban az esetben lehetséges csak, ha a Szolgáltatót a megváltozott, de előre nem látható törvényi feltételek, piaci körülmények olyan mértékben ellehetetlenítik, hogy a Szolgáltatást tovább biztosítani a szerződéskor ajánlott kondícióban nem tudja. Ebben az esetben a Szolgáltató írásban értesíti az Előfizetőt/Számlafizetőt, majd az Előfizető/Számlafizető és a Szolgáltató konszenzusban egyeznek meg a továbbiakról Térképszolgáltató A Szolgáltatás nyújtásához szükséges térképadatbázisokat a Szolgáltató tőle független vállalatoktól az un. Térképszolgáltatóktól szerzi be GSM szolgáltató A Szolgáltatás nyújtásához szükséges GSM adatátviteli rendszert a Szolgáltatóval fennálló szerződéses viszonya alapján biztosító és a Szolgáltatótól független Vállalat. 2. FELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, AZ xtrack RENDSZER ALKALMAZÁSI TERÜLETEI 1. Szerződő Felek a Felhasználói szerződést üzletkötőn, ügyfélszolgálaton keresztül írásban vagy ráutaló magatartással kötik meg. A Felhasználói szerződésből az ÁSZF alapján fakadó jogok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése akkortól történik, amikortól a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevételét biztosítja. 2. Az üzletkötőn vagy ügyfélszolgálaton keresztül megkötött írásos szerződés úgy jön létre, hogy az Előfizető/Számlafizető a szerződést aláírásával hitelesíti. A szerződés aláírásával az Előfizető/Számlafizető az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve elfogadottnak tekinti. A szerződés aláírását követően a Szolgáltató maximum 10 napon belül aktiválja a megrendelt szolgáltatásokat az Előfizető/Számlafizető számára az esetleges eszközök beszerelésének idejétől függetlenül. Az aktiválást (regisztrációt) követően a Szolgáltató az Előfizetőnek/Számlafizetőnek megküldött ben vagy telefonon jelzi a Szolgáltatás aktív állapotát. 3. Az xtrack rendszer elsődlegesen flottakövetésre logisztikai célokra készült, ezen belül: - jármű helyzet-meghatározás online módon, - jármű megtett útvonalának visszamenőleges kontrolálása, - a járműről gyűjtött egyéb adatok változás függvényében történő megjelenítése web felületen. 4. Az xtrack rendszer másodlagosan elláthat biztonságtechnikai feladatokat is a következő módon: - jármű gyújtástiltás távvezérelt módon, - riasztóberendezés működésbelépésének jelzésadása, - illetéktelen gépjármű mozgatás jelzése. 5. Figyelem! Minden felügyeleti berendezésnek lehet szabotálható része. A Szolgáltató az esetleges jármű eltulajdonítás vagy feltörésből eredő károkért semmilyen formában felelősséget nem vállal! 6. A megrendelt Szolgáltatások alapesetben csak Magyarország területén, a T-Mobil lefedettségi területén működnek. Külföldön tartózkodó jármű követési szolgáltatásaira külön feltételekkel és roaming díj érvénybelépése mellett lehet szerződni. A roaming engedélyezése esetén előfordul, hogy a határ Magyarországi oldalán, ahol erősebb a külföldi GSM szolgáltató térereje már roaming költségek kerülnek felszámításra, mely összeg Előfizetőt/Számlafizetőt terheli! 7. A Szolgáltatás használatához nélkülözhetetlen a SIM kártya. Az Előfizető/Számlafizető részére átadott SIM kártya a GSM szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A SIM kártya tulajdonjoga nem ruházható át, a felett az Előfizető/Számlafizető - a saját használatától eltekintve - rendelkezni nem jogosult. Az Előfizető/Számlafizető a kapott SIM kártyát kizárólag a mindenkori előírásoknak megfelelő eszközökben és készülékekben használhatja. A mindenkori előírásokról a Szolgáltató az Előfizető/Számlafizető kérésére tájékoztatást nyújt. 3. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. A Szolgáltató a Szolgáltatást díjfizetés ellenében a Felhasználói szerződésben meghatározott időponttól kezdődően folyamatosan, a nap 24 órájában nyújtja, amennyiben az Előfizető/Számlafizető a szolgáltatás igénybevételének előfeltételeit a Felhasználói szerződésben meghatározottak szerint teljesítette. A Szolgáltató a Szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtesz, azaz a komplett rendszert folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, javítja. 2. Amennyiben az Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatást több gépjárműre veszi igénybe és bármelyik Felhasználói szerződésének feltételeit megszegi, a Szolgáltató jogosult a Felhasználói szerződésben, illetve az ÁSZF meghatározott szankcionálást az Előfizető/Számlafizető valamennyi Felhasználói szerződésére vonatkozóan kiterjeszteni. 3. A Szolgáltató nem vonható felelősségre azokban az esetekben, amikor a Szolgáltatás szünetelésére a Szolgáltatón kívül álló és elkerülhetetlen vagy vis major miatt kerül sor, vagy a hiba elhárítására a Szolgáltatón kívül álló okok miatt nem kerülhet sor. Ilyen esetek például az internet szolgáltatás szünetelése, a GSM szolgáltatás szünetelése vagy a GPS rendszer szünetelése. 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek az ÁSZF, illetve a Felhasználói szerződés feltételeinek Előfizető/Számlafizető általi be nem tartásából keletkeztek, valamint abban az esetben, amikor az Előfizető/Számlafizető a járműbe szerelt egység(ek)ben, annak részeiben illetve az adatátvitelre szolgáló GSM (GPRS) SIM kártyán bárminemű változtatást eszközölt vagy nem rendeltetésszerűen használta. 5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek Előfizetőt/Számlafizetőt amiatt érik, mert a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe vette, illetve a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságát visszavonják, vagy úgy módosítják, hogy annak következtében a

3 Szolgáltató a szolgáltatási kötelezettségeinek valamilyen okból nem vagy csak részben tud eleget tenni. Ilyen események bekövetkezésének tényéről a Szolgáltató haladéktalanul köteles tájékoztatni az Előfizetőt/Számlafizetőt. 4. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELTETÉSE, FELMONDÁSA, VISSZAKAPCSOLÁSA, MEGTAGADÁSA 1. A Szolgáltatás a szerződés aláírásakor határozott időre jön létre (hűségidő). Ha az Előfizető/Számlafizető a meghatározott idejű szerződések lejárta előtt legalább 15 nappal a Szolgáltatót írásban nem értesíti a szerződés meghosszabbításának igényéről, úgy a szerződés a lejáratot követően határozatlan időtartamúvá alakul át. 2. Az Előfizető/Számlafizető a határozatlan idejű Felhasználói szerződést legfeljebb 8 napos felmondási határidővel írásban bármikor felmondhatja. Az Előfizető/Számlafizető ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi esedékes illetve lejárt tartozását azonnal kiegyenlíteni. 3. Felmondás a Szolgáltató részéről: A Szolgáltató az Előfizető/Számlafizető szerződésszegése esetén a Felhasználói szerződést 15 napos határidővel felmondhatja, ha - az Előfizető/Számlafizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, - az Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatást törvénybe ütköző módon vagy célokra használja, - az Előfizető/Számlafizető nem tartja be a Térképszolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben rögzítetteket, vagy általában jogszabálysértő magatartást tanúsít a rendszerrel kapcsolatban (a rendszer integritásának megsértése, kódvisszafejtés, illegális tartalmak feltöltése stb.). Ebben az esetben a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy kártérítési, vagy kártalanítási kötelezettség nélkül megszüntethesse a rendszerbe való belépést. A hozzáférés megszüntetése nem zárja ki a Szolgáltató ezen okok alapján történő további jogérvényesítését, - az Előfizető/Számlafizető az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés elküldését követő 8 napon belül nem egyenlíti ki. A felmondásnak tartalmaznia kell: - a felmondás indokát, - a felmondási időt, a felmondási idő lejártának napját, - ha a felmondás indoka az Előfizető/Számlafizető szerződésszegése, akkor az Előfizető/Számlafizető tájékoztatását arról, hogy ha az Előfizető/Számlafizető a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, a Felhasználói szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. A Felhasználói szerződés megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha az Előfizető/Számlafizető részére a Szolgáltató írásbeli felmondását kézbesítették. A felmondást akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által az Előfizető/Számlafizető utoljára bejelentett nevére és címére küldött tértivevényes levél az átvételt megtagadta, nem fogadta el, nem kereste, ismeretlen vagy elköltözött, elhunyt jelzéssel érkezik vissza. Ebben az esetben a szerződés megszűnésének időpontja a visszaérkezéstől számított 3. nap. A Felhasználói szerződés felmondása nem mentesíti az Előfizető/Számlafizetőt a Szolgáltató szerződésből eredő fizetési követeléseinek megtérítése alól. A Felhasználói Szerződésnek az Előfizető szerződésszegésére tekintettel történő megszűnésével egyidejűleg a szerződésből származó minden fizetési kötelezettség azonnal esedékessé válik. 4. Nem jogosult a Szolgáltató felmondani a szerződést, ha: - a díjtartozás összege kevesebb, mint az Előfizető/Számlafizető havi előfizetési díjának megfelelő összeg, - az Előfizető/Számlafizető a díjtartozás összegszerűségét vitatja és a vita rendezése érdekében a Szolgáltatóhoz, a hatósághoz vagy a jogvita elbírálására jogosult más szervezethez kérelmet terjesztett elő, feltéve, hogy az Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatás igénybevétele után a nem vitatott, illetve az esedékes, nem vitatott további díjakat folyamatosan megfizeti, - az Előfizető/Számlafizető díjfizetési kötelezettségét az értesítés megtörténtét követően, annak kézbesítésétől vagy kézbesítettnek minősülő időpontjától számított 8 napon belül kiegyenlítette és azt a Szolgáltató felé hitelt érdemlően igazolta. 5. A Szolgáltatás visszakapcsolását Előfizető/Számlafizető írásban kérheti. Szolgáltató a bejelentést követően jogosult kiszámlázni a díjszabás szerinti visszakapcsolási díjat. Ennek Előfizető/Számlafizető részéről történő megfizetését követően 5 munkanapon belül köteles a visszakapcsolást elvégezni. A visszakapcsolási díj ellenértéke kizárólag átutalással vagy készpénzben egyenlíthető ki. A visszakapcsolási díj nem foglal magába szolgáltatási díjat, amit a visszakapcsolási díj felett kell megfizetni. 6. Az Előfizető/Számlafizető a határozatlan idejű Felhasználói szerződést szüneteltetheti a hűségidő lejárta után. Az Előfizető/Számlafizető a Szolgáltatás szüneteltetését a tárgyhónapot követő hónap elsejétől kezdődően kérheti legalább 5 munkanappal a kért kikapcsolás előtt,. A szüneteltetés az Előfizető/Számlafizető által írásban kért visszakapcsolásig tart Szolgáltatás visszakapcsolása a bejelentéstől számított 10 munkanapon belül kérhető visszakapcsolási díj ellenében. Az szüneteltetés időtartama maximum 3 hónap lehet. Az Felhasználói Szerződés megszűnik, amennyiben az SIM kártya 3 hónapot meghaladóan szüneteltetett állapotban van. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Felhasználói szerződés megszűnését követően az Előfizető hívószámát (a SIM kártyához rendelt telefonszám) a Szolgáltató újra felhasználhatja. Az Előfizető a Szolgáltatóval szemben erre hivatkozással semmiféle kártérítési igényt nem érvényesíthet. 7. A Szolgáltatót bizonyos esetekben nem terheli szerződéskötési kötelezettség, ezért fenntartja magának a jogot, hogy egyedi döntés alapján megtagadhassa a Felhasználói szerződés megkötését az alábbi esetekben: - ha a Szolgáltató nyilvántartása szerint az Előfizető/Számlafizetőnek a Szolgáltató felé tartozása van, - ha a Szolgáltatónál korábban igénybevett Szolgáltatást az Előfizető/Számlafizető súlyos szerződésszegése miatt felmondással szüntette meg. 8. Ha az Előfizető/Számlafizető tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy: - az újabb szerződéskötést az Előfizető/Számlafizető korábban fennálló tartozásának és késedelmi kamatainak megfizetéséhez kösse, - a szerződés megkötésével egyidejűleg a szolgáltatási díj megfizetésével együtt három-hat havi előfizetési díjnak megfelelő összeg, mint biztosíték megfizetését kérje, mely biztosíték a szerződés megszűnése esetén díjtartozás hiányában Előfizető/Számlafizetőnek visszajár. 9. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a fenti lehetőségek közül megítélése szerint válasszon, vagy azokat együttesen alkalmazza. 10. A Felhasználói szerződés megszűnik bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével. 5. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS, KARBANTARTÁS, GARANCIAVÁLLALÁS 1. Szolgáltatási szint, rendelkezésre állás meghatározása: A szolgáltatásigénybevehetőség tényleges időtartamának aránya a teljes elvi szolgáltatási időtartamhoz képest [%]. A Szolgáltató köteles minden tőle elvárhatót megtenni annak érdekében, hogy biztosítsa a Szolgáltatás megfelelő működését 2. A Szolgáltatás rendelkezésre állása éves szinten minimum 95 %. 3. Ha az Előfizető/Számlafizető kiesést tapasztal, a Szolgáltatónak felróható okból, és ennek következtében nem tudja igénybe venni a Szolgáltatást, az alábbiakban részletezett igényeket támaszthatja a Szolgáltatóval szemben, mint szolgáltatási követelés: maximális szolgáltatási követelés: A Szolgáltató által az Előfizető/Számlafizetőnek biztosított összes Szolgáltatási Követelés egy naptári hónap összes üzemen kívüli időszakáért nem haladhat meg 15 szolgáltatási napot. A Szolgáltatási Követelések nem válthatók át pénzügyi kompenzációra, a szolgáltatási követelés érvényesítése: Az Előfizető/Számlafizető igényét írásban a fent meghatározott tények bekövetkezésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jelentheti be a írásban a Szolgáltató felé. 4. A járműbe szerelt egységekre a Szolgáltató 12 hónapos garanciát vállal. A garancia nem érvényesíthető előírástól eltérő használat, törés, beázás vagy túlfeszültség, illetve illetéktelen beavatkozás során (például illetéktelen SIM kártya kivétele az egységből) keletkező meghibásodás esetén. Garanciaidőn túli javítás esetén, amennyiben a javítás az 5 munkanapot meghaladja, Előfizető/Számlafizető

4 kívánságára Szolgáltató cserekészüléket biztosít. 5. Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásához szükséges térképadatbázisokat tőle független vállalatoktól Térképszolgáltatóktól - szerzi be,. Ezen okból kifolyólag a szerződő Felek általuk befolyásolhatatlan, külső oknak (vis major) tekintik a térképszolgáltatás határozott vagy határozatlan idejű megszűnését, így ebből eredő kártérítésre, vagy kártalanításra csak a kifizetett szolgáltatási díjak erejéig van lehetőség. 6. Előfizető/Számlafizető kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételek mellett a linken megtalálható Térképszolgáltató Általános Szerződési Feltételeit is elfogadta (a link idővel változhat). 7. Előfizető/Számlafizető elfogadja, hogy annak előzetes felmérése, hogy az általa használandó térkép részletezettsége és aktualitása megfelel-e elvárásainak az Előfizető/Számlafizető feladata. Előfizető/Számlafizető a szerződéskötéssel elfogadja a Szolgáltatás nyújtásához használt térkép minőségét, részletezettségét, aktualitását elfogadja és megfelelőnek tartja, illetve a Szolgáltatás igénybevétele során azokkal szemben további igényt nem támaszthat. 8. Előfizető/Számlafizető elfogadja, hogy az általa használt készülék(ek) használata során a helymeghatározás pontosságát az adott pillanatban érzékelt műholdak száma jelentősen befolyásolja. A megfelelő pontosságú műholdas helymeghatározáshoz legalább 6-8 műholdra optikai rálátás szükséges. A helymeghatározás nem lehetséges, amennyiben legalább 4 műholdra nincs az eszköznek optikai rálátása. Ez a feltétel fedett térben (garázs, parkolóház, alagút, benzinkút, szűk, keskeny utca stb.) nem teljesül, ezeken a helyeken a jármű mozgása sem detektálható. Előfizető/Számlafizető elfogadja, hogy erősen árnyékolt helyeken (pl. vasbeton épület, mélygarázs) illetve a távközlési szolgáltató lefedettségének (térerő) hiányosságai miatt szintén előfordulhat a GSM/GPRS átviteli csatorna kiesése. 9. A Szolgáltatónak jogában áll szükség szerint karbantartást végezni, mely idő alatt a Szolgáltatás szünetel. A tervezett karbantartásokat a Szolgáltató 24 órával megelőzően weboldalán közzéteszi, kivétel ez alól a 15 percnél rövidebb vagy nem tervezett karbantartások. 6. A SZOLGÁLTATÓ HIBÁS VAGY KÉSEDELMES TELJESÍTÉSE 1. A Felhasználói szerződésben vállalt Szolgáltatói kötelezettségek késedelmes vagy hibás teljesítése esetén (kivételt képeznek a 2.2. és 2.4. pontokban felsorolt esetek) a Szolgáltató kizárólag a Felhasználói szerződésben rögzített maximum 2 havidíj erejéig vállal kártérítést. A Szolgáltató a hibás teljesítése esetén Előfizető/Számlafizetőnek az adott időszakra díjcsökkentést nyújthat. 2. A Szolgáltató hibás teljesítése abban az esetben állapítható meg, amikor Szolgáltató a hiba bejelentésétől számított 5 munkanapon belül a hibát neki felróható okból nem hárítja el és ezt az Előfizető/Számlafizetővel nem egyezteti. 7. AZ ELŐFIZETŐ/SZÁMLAFIZETŐ KÖTELEZETTSÉGEI 1. Az Előfizető/Számlafizető köteles garanciaidőn belül a járműbe szerelt egység állagát megóvni, hiba, sérülés vagy káresemény esetén a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. 2. Az Előfizető/Számlafizető köteles: - a Szolgáltatóval egyeztetni a járműbe szerelt egységek szerelésének helyét és időpontját, - biztosítani a Szolgáltató hozzáférését a járműbe szerelt eszközhöz a Szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges karbantartáshoz, hibaelhárításhoz, illetve cseréhez. 3. Amennyiben a hozzáférés nincs biztosítva, a késedelemért, a Szolgáltatás elmaradásáért vagy minőségi romlásáért a Szolgáltató nem tehető felelőssé. 4. Az Előfizető/Számlafizető a Felhasználói szerződés megkötésekor köteles a Szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat megadni, amelyeket a szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlapok tartalmaznak. Az Előfizető/Számlafizető tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szolgáltatást ezen adatok ismeretében tudja nyújtani. Az adatok hibás vagy hiányos megadásából eredő, Előfizető/Számlafizetőt ért károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, továbbá Szolgáltató követelheti Előfizető/Számlafizetőtől az ebből eredően keletkezett kárának megtérítését. Szolgáltató ezen adatokat kizárólag a Szolgáltatás nyújtásához használhatja, és köteles az adatvédelemre vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően kezelni és nyilvántartani. 5. Az Előfizető/Számlafizető az adataiban történt változásokról köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül, írásban tájékoztatni a Szolgáltatót. Az Előfizető/Számlafizetői adatokban bekövetkezett változások haladéktalan bejelentésének elmaradásából eredő, az Előfizető/Számlafizetőt ért károkért a Szolgáltató nem vonható felelősségre, továbbá a Szolgáltató követelheti az Előfizető/Számlafizetőtől az ebből eredően keletkezett kárának megtérítését. 8. HELYES HASZNÁLAT ÉS TILTOTT HASZNÁLAT 1. Az Előfizető/Számlafizető kijelenti, hogy a Térképszolgáltató térképeinek használatakor felelősséget vállal azok használatáért és a használat során előálló következményekért. 2. Kijelenti, hogy csak olyan célokra használja a Szolgáltatást, amelyek legálisak, és jelen Szolgáltatási feltételekkel és bármely vonatkozó jogszabállyal és egyéb irányelvvel összhangban állnak. Ennek során tartózkodik az alábbi cselekményektől: - fenyegetés vagy visszaélés, mások törvényes jogainak megsértése, - feltölteni, postázni, ben elküldeni, továbbadni vagy más módon elérhetővé tenni olyan tartalmat, amely bármely fél szabadalmát, kereskedelmi jelölését, tulajdonjogát, kereskedelmi titkát vagy más egyéb tulajdonjogát sérti, - kiadni magát egy másik személynek vagy tagnak, vagy meghamisítani, kitörölni bármely tulajdonjogot, jogi vagy más értesítést, tulajdonjogi megjelölést, eredetiséget jelölő címkét, szoftverforrást vagy más anyagot, - korlátozni vagy megakadályozni bármely más felhasználót a Szolgáltatások használatában, beleértendő harmadik fél által nyújtott olyan Szolgáltatásokat, amelyek a vevőoldalról elérhetőek, - a Szolgáltatásokat illegális vagy engedély nélküli célra használni, - megzavarni vagy megszakítani a Szolgáltatásokat vagy szervereket, vagy a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó hálózatokat, vagy megszegni a Szolgáltatásokkal kapcsolatos hálózati követelményeket, eljárásokat, szabályokat, - bármilyen robot, spider, oldalbejáró vagy más eszköz használata, hogy a Szolgáltatások egy része, - visszakereshető vagy indexálható legyen, vagy a felhasználókról jogtalan célra információt gyűjteni, - olyan tartalmat megjelentetni, amely hamisan azt állítja, vagy sugallja, hogy az ilyenféle tartalmat, - az Előfizető/Számlafizető, a Szolgáltató, vagy a Térképszolgáltató szponzorálja vagy támogatja, - automatikusan vagy tisztességtelenül létrehozni felhasználói fiókot és jogosultságot, - más, nem a Szolgáltatótól vásárolt eszközét üzemelteti Szolgáltató szerverén. 9. AZ ELŐFIZETŐ/SZÁMLAFIZETŐ SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁSA 1. Magánszemély Előfizető/Számlafizető halála esetén az örökös - az örökösi minőségét igazoló hiteles okirat és a halotti anyakönyvi kivonat bemutatása mellett - köteles haladéktalanul, írásos formában értesíteni a Szolgáltatót az Előfizető/Számlafizető személyében történő változásról. Ebben az esetben az örökösnek érdekmúlásra hivatkozva joga van a Felhasználói szerződés megszüntetését kezdeményezni a Szolgáltatónál azzal a feltétellel, hogy az addig keletkezett és ki nem egyenlített számlák összegét egy összegben kiegyenlíti a Szolgáltató felé. 2. Jogi személy Előfizető/Számlafizető jogutóddal történő megszűnése esetén bejelentési kötelezettsége a jogutódlás bírósági regisztrálását követően haladéktalanul, írásos formában a jogutódnak van, a bírósági regisztrálás tényét igazoló hiteles okirat bemutatása mellett. A jogi személy Előfizető/Számlafizető jogutód nélküli megszűnésekor köteles a megszűnés tényét azonnali hatállyal bejelenteni a Szolgáltatónak, ami egyúttal a Felhasználói szerződés azonnali hatályú megszűnését és a fennálló fizetési kötelezettségek azonnali teljesítését vonja magával. 3. A Szolgáltató az örökös, illetve a jogutód kérésére a Felhasználói szerződést az örökös (több örökös esetén valamely örökös), illetve a

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) INTERNET ALAPÚ GPS FLOTTA ÉS NYOMKÖVETŐ RENDSZER Ver. 1.1. / 2013.07.01. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)...4 1 Alapfogalmak...4 1.1 Általános

Részletesebben

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer

easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer easytrack GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Rev. 1.9 2014.07.03. Tartalomjegyzék 1 Alapfogalmak... 4 1.1 Általános Szolgáltatási Feltételek célja, személyi, területi

Részletesebben

GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF 2013. 07. 01.

GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF 2013. 07. 01. GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF 2013. 07. 01. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)... 3 1. Alapfogalmak... 3 2. Az Előfizetői szerződés létrejötte...

Részletesebben

GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF. Hatályos: 2014. 02. 09.

GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF. Hatályos: 2014. 02. 09. GPS alapú nyomkövető rendszer ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK ÁSZF Hatályos: 2014. 02. 09. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)... 3 1. Alapfogalmak... 3 2. Az Előfizetői szerződés

Részletesebben

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz.

M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. M O L T AK Kft. 4225. DEBRECEN Sillye Gábor u. 146.sz. 2012. október 1. napjával hatályba lépő egységes szerkezetű Internet szolgáltatás általános szerződési feltételei. 1 Tartalomjegyzék Általános Szerződési

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Jelen ÁSZF az RFID Marketing Kft. szolgáltatásaira vonatkozó ÁSZF-et tartalmazza. Hatályos: 2011. augusztus 1. napjától 1 Tartalom Tartalom...

Részletesebben

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WINETTOU Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződéses Feltételeinek III. számú módosítása 2009. szeptember 18. Tartalomjegyzék 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére

A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei. Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére A ZALASZÁM Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet, VoIP és IPTV szolgáltatások igénybevételére Készítés dátuma: 2002. november 14. Utolsó módosítás: 2010. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK 2. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VPN SZOLGÁLTATÁSRA Tartalom 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 1.1. A szolgáltató megnevezése,... 5 1.2. A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei... 5 1.3.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15.

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz. Hatályos: 2013. október 15. Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll Alapú Helyhez Kötött Távbeszélő Szolgáltatáshoz Hatályos: 2013. október 15. Tartalom 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től)

AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) AZONNAL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) (Hatályos: 2007. December 17-től) Az Azonnal Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név regisztráció,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA COPY-DATA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 4031 Debrecen, Vincellér u. 6. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszám: 01-09-861191) Általános Szerződési Feltételek VoIP szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01. Utolsó módosítás dátuma : 2010.09.26. Hatályos: 2010.10.27-től

Részletesebben

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E

A V e n i e n K f t. I G É N Y B E V É T E L É R E A V e n i e n K f t. Á L T A L Á N O S S Z E R ZŐ D É S I F E L T É T E L E I I n t e r n e t p r o t o k o l l o n n y ú j t o t t h e l y h e z k ö t ö t t t e l e f o n s z o l g á l t a t á s ( V e

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2014. szeptember 16. Hatályos: 2014. december 01-től ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ KÖTÖTT ÉS INTERNET PROTOKOLL ALAPÚ HELYHEZ NEM KÖTÖTT TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ

Részletesebben

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő

Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő Az ULTRAWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2007. március 12. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1144 Budapest, Rátót u. 18.-20., cégjegyzékszám: 01-09-861191) Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1195 Budapest, Soroksári út 138., cégjegyzékszám: 01-09-861191) Általános Szerződési Feltételek távbeszélő szolgáltatás igénybevételére

Részletesebben

Hatályos: 2011. június 8.-tól. Utolsó módosítás: 2011. június 8.

Hatályos: 2011. június 8.-tól. Utolsó módosítás: 2011. június 8. Hatályos: 2011. június 8.-tól. Utolsó módosítás: 2011. június 8. Tartalomjegyzék 1 A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE... 3 2 A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA... 3 3 Az előfizetői

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata mindenkor hozzáférhető a http://www.i4u.hu/ webcímen, valamint az Internet 4u. Kft. ügyfélszolgálatán. (1136 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben