Mihályi Péter A BÉRFELZÁRKÓZÁS FOLYAMATA A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mihályi Péter A BÉRFELZÁRKÓZÁS FOLYAMATA A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN"

Átírás

1 Gazdasági és Szociális Tanács: Elımunkálatok a társadalmi párbeszédhez, Szerk.: Vizi E. Szilveszter Teplán István Szentpéteri József Bp o. Mihályi Péter A BÉRFELZÁRKÓZÁS FOLYAMATA A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN Vezetıi összefoglaló Csak az egymáshoz nagyon hasonló fejlettségő országokban lehetséges a közel azonos egy fıre jutó kereseti színvonal biztosítása. Magyarország GDP/fı szintje az EU átlag 64%-a nyilván nagyjából ennek megfelelınek kell lennie a bérszintnek is. Az egészségügy irányítói úgy látják, hogy ma Magyarországon a szükségesnél kevesebb orvos és szakdolgozó dolgozik, és további romlást vetítenek elıre. Szerintük éppen ezért remélhetı, hogy a piac elıbb-utóbb ki fogja kényszeríteni az ágazatban dolgozók keresetének átlagosnál gyorsabb emelkedését, és egyben a gyorsuló ütemő felzárkózást a szakma-specifikus EU-átlagokhoz. A rendelkezésre álló adatokból azonban úgy tőnik, hogy a létszámhiány az ágazat egészében legfeljebb 5 10% (ti. az engedélyezett álláshelyekhez viszonyítva), s ha ezt a mértéket egy racionális ellátó szervezet igényeihez mérjük, akkor helyesebb azt mondani, hogy valójában nincs létszámhiány. A kereseti viszonyok áttekinthetetlenek. Senki sem tudja megmondani, hogy mennyit is keresnek az ágazat dolgozói. A KSH bérstatisztikája csak egy leszőkített megfigyelési kör hivatalos keresetét veszi számba ebbıl semmilyen következtetést sem lehet levonni. Ma két csoport húz EU-s szinten is magasnak mondható jövedelmet. Egyfelıl, azok, akiknek módjuk volt teljes mértékben átállni a magángazdaságba, és ott tulajdonosi pozícióba kerülni. Másfelıl, a magas jövedelem egy szők orvosi elit privilégiuma. Azoké, akik egyszerre töltenek be közép- és felsıvezetıi pozíciókat az állami finanszírozású gyógyító és oktató intézményekben, haszonélvezıi a nemzetközi tudományos együttmőködésbıl adódó lehetıségeknek, és emellett még mindenféle formában adózatlan jövedelmekre is szert tudnak tenni. És természetesen van egy harmadik csoport is, a valóban alulfizetett, nehezen élık, több tízezres tábora. İk csak akkor számíthatnak mainál gyorsabb bérfelzárkózásra, ha ez együtt jár az ágazat egészének reformjával, a köz- és magánfinanszírozás éles elválasztásával, és az ágazatban dolgozók összlétszámának érezhetı csökkenésével. Az ágazat egésze ugyanis többlet pénzre nem számíthat. Magyarország 2003-ban már a GDP 8,4%-át költötte egészségügyre többet, mint Ausztria, Nagy-Britannia, Írország, Spanyolország vagy Finnország (7,4 7,7%). Ennél több pénz a jövıben sem lesz. A bérfelzárkózás folyamata a magyar egészségügyben 1

2 Bevezetés. Akár helyeseljük, akár nem, tényként kell elfogadnunk, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás a hazai közvélemény túlnyomó része számára elsısorban a bérek felzárkózásának ígéretét jelenti. Ehhez a célhoz képest minden más egyéb indok és érdek így például a politikai, kulturális, tudományos és nemzetbiztonsági megfontolások is hangsúlytalanok maradtak. A várakozásokat az elmúlt négy év vissza is igazolta: között az euróban számolt, 1 fıre jutó reálkeresetek Magyarországon több mint 23%-kal nıttek, míg az EU-15 esetében ez a növekmény legfeljebb 3 4% volt. 1 A bérfelzárkózás tehát a szemünk elıtt zajlik. Látni kell persze azt is, hogy a felzárkózás úgy történik, hogy lefelé mozgó célpontra lövünk. Az Európai Unió folyamatosan bıvül, de az újonnan csatlakozó országok alacsonyabb fejlettségük miatt rontják az átlagot (1. táblázat). Ezt a nyilvánvaló statisztikai tényt viszont a közvélekedés nem érzékeli. Amikor az EU-átlaghoz történı felzárkózásról esik szó, azt az emberek hajlamosak úgy érteni, mintha az egyenlı lenne a velünk szomszédos Ausztriához, vagy a történelmi politikai okokból sokszor referencia-országnak tekintett Németországhoz való felzárkózással jól lehet Ausztria és Németország között is számottevı, 14 százalékpontnyi a különbség, az osztrákok javára. 1. táblázat: Gazdasági fejlettségünk szintje nemzetközi összehasonlításban (Vásárlóerı-paritáson számított GDP/fı adatok) EU ,0 100,0 EU ,5 107,4 Euró zóna 110,5 105,0 Ausztria 126,6 121,6 Németország 118,2 107,1 Csehország 70,1 75,9 Lengyelország 42,2 52,4 Magyarország 48,5 64,4 USA 150,9 152,5 Japán 121,5 111,4 Bulgária 27,4 34,3 Románia 36,0 Forrás: Eurostat. Nincs mit csodálkozni azon, hogy a csatlakozás folyamatát az egészségügyi ágazatban dolgozók is pontosan ilyen módon élik meg: a bérek terén Ausztria, Németország vagy Anglia az összehasonlítási alap. Mint azt az alábbiakban részletesen is bemutatjuk, a bérfelzárkózás lehetıségét, a pozitív és negatív irányba mutató erık hatásmechanizmusait illetıen meglehetısen tájékozatlanok az érintettek. A bérfelzárkózás fogalmát gyakran a bérfelzárkóztatás kifejezés szinonimájaként használják, megkerülve azt a kérdést, hogy az állam vagy a mindenkori kormány rendelkezik-e egyáltalán hathatós eszközökkel a spontán piaci folyamatok tartós befolyásolására. (A válasz: nem.) Másfelıl az egész bérfelzárkózási folyamatot valamiféle nemzeti jogon járó kárpótlásként gondolják el, azt feltételezve, hogy ebben a jótéteményben minden szakma és minden társadalmi csoport egyidejőleg fog részesedni. Ez is biztosan téves elképzelés. A bérfelzárkózás úgy fog megtörténni, hogy az országon belül elıször azoknak a jövedelme zárkózik fel, akiknek a teljesítménye és/vagy 1 Ld. Csizmár Gábor munkaügyi miniszter nyilatkozatát (Népszava, március 3.) 2

3 érdekérvényesítı képessége ezt lehetıvé teszi. Ennek nyomán persze az országon belüli, szakmák és társadalmi csoportok közötti kereseti különbségek a maihoz képest nem csökkenni, hanem nıni fognak. Elméleti alapvetés A nemzetgazdaság egészét vizsgálva, kiindulópontként nem nehéz belátni, hogy csak az egymáshoz nagyon hasonló fejlettségő országokban lehetséges a közel azonos egy fıre jutó kereseti színvonal biztosítása. Senki sem gondolhatja, hogy Afganisztánban vagy Zairében lehetne amerikai béreket fizetni. Magyarországon GDP/fı szintje az EU-25 átlag 64%-a nyilván nagyjából ennek megfelelınek kell lennie a bérszintnek is. Alaposabb utánagondolással azonban belátható, hogy ez sem ilyen egyszerő. Még azonos fejlettségi szint mellett is lehetséges számottevı átlagkereset-különbség A és B ország között, amennyiben eltérı a két ország 1. foglalkoztatási szintje, 2. évi munkaidıben számított teljesítménye, 3. múltban felhalmozott adósságállománya, 4. célul kitőzött növekedési üteme, 5. adó- és járulékrendszere stb. Nyilvánvaló például, hogy amennyiben A ország magasabb növekedési ütemet céloz meg, az a beruházási ráta emelését követeli meg, ami csak úgy lehetséges, ha a nemzeti jövedelem éves növekményébıl B országgal összehasonlítva hosszabb idın át több jut felhalmozásra, mint fogyasztásra. A bérek-profitok aránya, illetve a fogyasztás-felhalmozás aránya ugyanannak az éremnek a két oldala, csak más fogalmi kereteket alkalmazunk. Hasonlóképpen könnyő belátni az 1 3. pontban említett tényezık hatását. Az adó- és járulékrendszer hatásáról a felzárkózással összefüggésben ritkán esik szó. Márpedig ennek hatása mind nemzetgazdasági szinten, mind az egészségügyre vetítve önmagában is fontos. Az összefüggések egyik oldala még csak-csak világos: minél magasabb az adó- és járulékcímen államilag központosított jövedelmek aránya, annál kevesebb marad nettó bérként a munkavállalóknál. Másfelıl viszont azt is látni kell, hogy az adók- és járulékok jelentıs része az állampolgárok életszínvonala és jövedelme szempontjából pusztán idıbeli átcsoportosításra kerül. Az egészségbiztosítási járulék az öregkori orvosi ellátást, a nyugdíjbiztosítási járulék az idıskori jövedelem-pótlást fedezi. Ugyanez mondható el az adók egy részének a felhasználásáról is: az állam adókból finanszírozza azokat a beruházásokat, amelyek szintén a jövı életszínvonalának megalapozását szolgálja. Ezért érdekes, hogy miközben az adószint nagyjában-egészeben változatlan maradt a rendszerváltás óta az egészségbiztosítási és a nyugdíj-biztosítási járulékok mértéke 1993 óta lényegében folyamatosan csökkent. Az ilyen módon megtakarított jövıbeni jövedelmek azután jelenbeli bér, kereset és kisvállalkozói profitok formájában kerültek kifizetésre. Ez természetesen a jelen szempontjából örvendetes, de a hosszú távú fenntarthatóság szempontjából aggasztó fejlemény. E helyütt nincs mód részletesen elemezni ezt a sok-sok ellentmondással teli folyamatot ld. Mihályi (2005), itt meg kell elégednünk annak leszögezésével, hogy a csökkenı nyugdíjjárulék-fizetés hamarosan milliós nagyságrendben 3

4 fogja fájdalmasan érinteni azokat a mai munkavállalókat, akik valódi keresetüket eltagadva öt tíz éven át minimálbéren regisztráltatják önmagukat. 2 Az egészségügyi ágazatot a nemzetgazdaság egészét jellemzı jövedelem-eltitkolás közvetlenül is érinti. Mint ismeretes, a 90-es évek elején a magyar egészségügy áttért a költségvetési finanszírozásról a járulék-finanszírozásra, ami azt jelenteti, hogy az ellátórendszer mőködésének hivatalos pénzügyi forrása a munkabérekre kivetett járulék. Ez akkor nagyjában-egészében konszenzusos döntés következménye volt; a legfıbb politikai pártok és a szakma képviselıi egyetértettek abban, hogy a német minták szerint elgondolt biztosítás-finanszírozási rendszer megfelelı modell lesz a Magyar Köztársaság számára. Miután azonban az egymást követı kormányok a versenyszféra nyomásának engedve hozzájárultak a járulék-kulcsok csökkenéséhez, ez az egészségügyi ellátórendszer számára azonnal és közvetlen módon forrás-csökkenéshez vezetett. Ebbıl a nézıpontból tekintve teljesen érthetı, hogy az egészségügyi ágazat irányítói és szereplıi az állami csatornákon érkezı forrás-csökkenésre az illegális jövedelem-csatornák fenntartásával és szélesítésével (hálapénz, szállítói korrupció), a tıke munka arányának, illetve a szolgáltatások minıségének rontásával, valamint a betegeket közvetlenül terhelı fizetési kötelezettségek (gyógyszertámogatások csökkentése, co-payment formák) kiterjesztésével válaszoltak. Helyhiány okán most nem térünk ki a hálapénz és a korrupció jól megkutatott problémakörére 3. A gyógyszer-finanszírozás önmagában is bonyolult ügyeire és az egészségügyi szolgáltatások minıségromlására vonatkozóan is csak egy-egy utalásszerő megjegyzést teszünk. Már Orosz (2001) elemzései is feltárták, hogy a gyógyszertámogatásokra fordított közpénzek meredek emelkedése folyamatosan elszívja a forrásokat a bérektıl. Itt egy ördögi kör mőködik: a recept-felírási gyakorlatot korrupt módon befolyásolni kívánó gyártó és forgalmazó cégek apró pénzért vásárolják meg egyes orvosok közremőködését egy olyan folyamatban, amely végsı soron minden egészségügyi dolgozónak árt. Nem azt állítjuk, hogy az elmúlt 15 évben abszolút értelemben romlottak az ellátás feltételei. Ez számokkal, dokumentumokkal is cáfolható, de ellentmondana ennek az állításnak a hétköznapi emberek többsége is. Arról van csupán szó, hogy az állami finanszírozás keretein belül mőködı egészségügyben nem ment végbe az a látványos minıség-javulás, ami más szolgáltatási területeken végbement. Ez a helyzet természetesen milliónyi egyedi döntés nyomán alakult ki. Az történt, hogy a pénzügyi kényszer nyomása alatt az intézmény-vezetık a lehetıségek határain belül a pénzeket a dolgozók javadalmazására és nem a szolgáltatás minıségének javítására fordították. A sokszor panaszos felhanggal említett lerobbant kórházi folyosók, az elavult géppark és a kifejezetten rossz minıségő élelmezés mögött ezt az oksági láncot kell látnunk. Az intézményvezetık megtehetnék azt is, hogy a szőkös pénzügyi keretek miatt elsısorban az élımunkával takarékoskodnak, tehát a lehetıségek határáig csökkentik a létszámot, és az így megtakarított pénzbıl a megmaradók keresetét növelik. De nem ez 2 Teljes mértékben hitelesnek tőnı tudományos és kormányzati források eltérı becsléseket adnak arra vonatkozóan, hányan dolgoznak napjainkban minimálbéren. A becsült adat 0,9 1,5 millió között változik. Hasonló bizonytalanság övezi a közel 1 millió ıstermelı tényleges kereseti pozícióját is. 3 Ld. Bognár és munkatársai (2000), Hálapénz Bizottság (2000), Mihályi (2004). 4

5 történik, amin nincs is mit csodálkozni, hiszen a szocialista gazdálkodás négy évtizede alatt ez a fajta vezetıi mentalitás ( az állam pénze nem számít ) mélyen beleivódott a vezetık tudatába, és a rendszerváltás követı kényszerek ehhez képest gyengének bizonyultak. Az intézményvezetık és az egészségügy irányítói alapjában véve saját munkatársaikkal és kollégáikkal szolidárisak, vagy ahogyan ezt némi leegyszerősítéssel sokan mondják, az egészségügyi minisztérium alapjában véve orvos-minisztérium. Munkaerıhiány és bérezés az egészségügyben A magyar egészségügy irányítói és az intézmények élén álló szakemberek többsége a bérfelzárkózás szempontjából központi kérdésnek tekinti a létszámhiány problémáját. A szakminisztérium 2004-ben kiadott tanulmánya például a tételszerően megfogalmazott állításai sorában az elsı helyre állította azt a vélekedését, miszerint az egészségügyi dolgozó: hiányszakma, majd második legfontosabb tételként azt mondta ki, hogy az egészségügyi munkaerı-hiány nem magyar specialitás: világszerte minden ország hasonló gondokkal küzd. Pusztán elméleti alapon megközelítve a kérdést, azt nem érdemes vitatni, hogy egy-egy ország esetében a relatív bérarányok tehát adott esetben az egészségügyi dolgozók keresete az országos átlaghoz viszonyítva valóban visszatükrözik a különféle munkaerıpiacok egyensúlyi állapotát. Egyszerőbben fogalmazva: ahol a kereslet számottevıen meghaladja a kínálatot, ott a bérek jobban emelkednek, mint ahol munkaerı túlkínálat van. Ez tehát igaz, de két egymással is összefüggı tényezıt még figyelembe kell venni. Egyfelıl azt, hogy a relatív bérarányok jelentıs mértékben történeti produktumok. Így például közismert, hogy az amerikai orvosok az ottani átlagkereset 4,4-szeresét is megkeresik, míg Ausztriában vagy Németországban csak az 1,7%-esét. 4 Ami az egyik országban megszokott és ezért természetes, az másutt elfogadhatatlan igazságtalanságnak tőnik. Másfelıl azt is látni kell, hogy az orvoslás piacán a legtöbb országban szigorú adminisztratív korlátozások mőködnek nagyon helyesen!, de ezek a korlátozások nemzetközi szinten nagyon különbözıek. Japánban például az orvosi keresetek hosszú idın keresztül az átlag 6-szorosát is meghaladták, aminek elsısorban az volt az oka, hogy a hagyományos japán orvoslás szokásrendje szerint az orvosok egyben patikusok is voltak, tehát gyógyszerforgalmazásból éltek. Van ahol szigorú céhes szabályok nehezítik a külföldiek belépését, sıt esetenként az országon belüli mobilitást is, míg másutt (pl. az Egyesült Államokban) annak van meghatározó jelentısége, hogy az orvosok életpályájuk során kénytelenek megkeresni vagyis inkább vissza-keresni saját taníttatásuk igencsak magas költségeit. Ezzel szemben áll az európai tradíció, ahol az orvosképzés költségeinek jó részét az adófizetık és nem jövendı orvos állja. Mindezen hatások együttesen jelennek meg a bérarányokban. A fentebb elmondottakat három ábrával is illusztráljuk. Az 1. ábrán elvonatkoztatunk attól a ténytıl, hogy a különbözı országok orvos-ellátottsága nagyon is különbözı. Így azt tekintjük kiindulási alapnak, hogy az orvosok pontosabban az ún. általános orvosok és a szakorvosok az adott ország 1 fıre jutó GDP-jéhez képest mennyit keresnek, függetlenül attól, hogy sok vagy kevés orvos dolgozik az adott országban. Mint a kettıs ábrából is látható, a relatív, adózás elıtti orvos-keresetek nagysága attól is függ, hogy alkalmazotti viszonyban álló vagy vállalkozó orvosról van szó. Így adódik a meglehetısen nagy szórás. Hogy csak a 4 Kornai Eggleston (2004) 127. o. 5

6 szélsıértékeket említsük: Csehországban az alkalmazotti viszonyban álló szakorvos a nemzeti átlagkereset 1,7-szeresét kapja, míg Amerikában egy szakorvos 6,6-szorosát keresi a nemzeti átlagkeresetnek. Nagyon nem mindegy tehát, hogy pontosan mit is értünk azon, hogy orvoskereset. Hasonló módon készült a 2. ábra, amely a kórházban dolgozó nıvérek viszonylagos helyzetét mutatja be, a hivatalosan regisztrált, bruttó keresetek alapján. Miután az adatok magukért beszélnek, a szöveges kommentárt helytakarékosság okán mellızzük. A 3. ábra viszont azt mutatja, hogy milyen összefüggés van a szakorvosi keresetek és a szakorvosi piac telítettsége között. Magyarországon például viszonylag sok a szakorvos, 1000 lakosra éppen 2,0 esik, míg Hollandiában 0,9 és az USA-ban is csak 1,4. Az ily módon számolt adatokból nyert összefüggés mégis azt sejteti, hogy Magyarországon a relatív orvoskeresetek a szakorvosok esetében még annál is alacsonyabbak, mint ami az orvos-ellátottság sőrőségébıl következne. 1. ábra: Orvos-keresetek nemzetközi összehasonlításban (Az 1 fıre jutó GDP többszöröseként kifejezve) Specialists General practitioners Salaried Self-employed Salaried Self-employed 8,34 6,13 5,16 1,67 2,06 2,89 2,65 4,58 2,68 3,41 1,77 3,97 2,66 4,32 3,56 1,92 3,52 2,52 3,76 4,75 6,63 Belgium (2002, 2000) Canada (2002) Czech Republic (2003)¹ Denmark (2003, 2002) Finland (2003) France (2001) Germany (2004,1999) Greece (2003) Hungary (2003) Ireland (2004)² Mexico (2003) Netherlands (2003) New Zealand (2004) Norway (2004)³ Portugal (2004) Sweden (2002) Switzerland (2001) United Kingdom (2002) United States (1999) 4 1,98 3,45 1,87 3,39 2,28 2,78 3,61 1,74 2,28 3,73 3,52 2,22 3,39 3,50 4, Remuneration compared to GDP per capita Remuneration compared to GDP per capita 1. Salaried specialists in the Czech Republic also include general practitioners (GPs) working as employees (about 15% of all GPs). 2. Given that GDP per capita overstates the average income in Ireland, the ratio under-estimates the relative income of doctors. 3. Salaried specialists in Norway also include assistant doctors. 4. Data include both self-employed and salaried physicians (salaried physicians account for about one-third of all physicians). 2. ábra: A kórházi nıvérek keresete nemzetközi összehasonlításban (Az 1 fıre jutó GDP többszöröseként kifejezve) 6

7 Czech Republic (2003)1 Norway (2004) Hungary (2003) Finland (2003) Ireland (2004)2 Denmark (2003) United States (2000) United Kingdom (2002) Mexico (2003) New Zealand (2002) Australia (2002) Portugal (2004) 0,84 0,88 0,89 1,00 1,13 1,34 1,37 1,39 1,42 1,42 1,56 1,89 lists per population 3 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Remuneration compared to GDP per capita 1. Included are wages of all paramedical personnel. See footnotes to Table 2.5 for more information on sources and methods. 2. Given that GDP per capita overstates the average income in Ireland, the ratio under-estimates the relative income of nurses. 3. ábra: A szakorvosok relatív keresete nemzetközi összehasonlításban (Az orvos-ellátottság függvényében) Remuneration compared to GDP per capita R 2 = 0,30 NLD 2 USA BEL CAN 2 FRA 2 CHE NLZ 2 POR 2 FIN DNK 2 GER SWE NOR HUN CZE Specialists per population 1. The year for the number of specialists per population is the same as for the remuneration or, if not available, the latest year available. 2. The number of specialists includes non-practising. Forrás az 1 3. ábrához: OECD Health Data A nemzetközi összehasonlítások után térjünk vissza a hazai közgondolkodásban elterjedt vélekedésekhez. Mint már említettük, általános az a meggyızıdés, hogy ma Magyarországon a szükségesnél kevesebb orvos és szakdolgozó dolgozik, a tendenciák további romlást vetítenek elıre (errıl majd késıbb), de éppen ezért okkal remélhetı, hogy a piaci kényszerek elıbb-utóbb ki fogják kényszeríteni az ágazatban dolgozók relatív keresetének emelkedését, 7

8 és egyben a gyorsuló ütemő felzárkózást az EU-átlaghoz. A fentebb bemutatott OECD adatok alapján persze felvetıdik a kérdés, mihez képest van hiány Magyarországon egészségügyi dolgozóból, ha a lakosságszámra vetített adatok éppen ennek az ellenkezıjét mutatják. A válasz egyszerő, s az egészségügyi ágazatban dolgozók ezt pontosan tudják is: sok a kórház, a kórházi ágy, a szakrendelı és a laboratórium, és nemzetközi összehasonlításban példátlanul sok az orvos beteg találkozás is. A már fentebb említett minisztériumi tanulmány is így számol, a hiányt a betöltetlen álláshelyek számával és arányával jellemzi (4. ábra). Miután azonban az álláshelyek egy köztudottan aránytalan és pazarló, kórház-centrikus struktúrához képest vannak figyelembe véve, közelebb járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, ma valójában Magyarországon nincs hiány sem orvosból, sem szakdolgozóból. Mint minden munkapiacon, itt is vannak súrlódások, azaz egyidejőleg érzékelnek a szereplık létszámhiányt is, meg elhelyezkedési gondokat (munkanélküliséget) is ábra: A betöltetlen állások aránya az egészségügyben munkaköri csoportonként, Forrás: az Egészségügyi Gazdasági Vezetık Egyesülete kérdıíves felmérése alapján, ESZCSM (2004) 7. o. Megjegyzés: A minta elsısorban a fekvıbeteg-ellátó intézmények helyzetét tükrözi. A megkérdezés idıpontjából kikövetkeztethetıen a évi adatok az 50%-os béremelés hatásait még nem mutathatják. Feltételezhetı az is, hogy leginkább azok az intézmények tekintették fontosnak a kérdıív kitöltését, ahol a létszámhiányokat súlyosnak és valósnak ítélték. Ezért az adatok felfelé torzítanak. Az Egészségügyi Minisztérium 2005-ben kiadott és vélhetıen 2004-es KSH adatokra támaszkodó, de az orvoslás teljes spektrumát lefedı 5 Csak illusztrációképpen: a Kórház c. szakmai folyóirat januári száma a hírrovatban arról számol be, hogy négy nagy kórházban a budapesti Szent Lászlóban, a Madarász utcai és a Heim Pál Gyermekkórházban, valamint a kiskunhalasi Semmelweis kórházban nyilvánvalóan költségtakarékossági okból összesen 141 dolgozót bocsátottak el. 8

9 nyilatkozata szerint kétezer orvos hiányzik a rendszerbıl (Kórházak: 1325; járóbeteg-ellátás: több mint 500; háziorvos: 70 fı 6 ). Ez összességében mintegy 6%-os hiánynak felel meg. Egyébként a fenti, felfelé torzító adatokból is egyértelmően kitőnik, hogy a sokszor emlegetett hiány nem is olyan nagy, elıjelét tekintve pedig inkább csökkenı! De még a 4. ábrán látható 10%-os orvos-hiány, illetve a 4% alatti nıvérhiány is csak részben valós nagyság. A betöltetlen álláshelyek java részt akkor sem kerülnének betöltésre, ha történetesen ott állna a kórház kapujában a munkára jelentkezı orvos vagy szakdolgozó, hiszen az álláshelyhez tartozó bérkeretek folyamatosan szétosztásra kerülnek. Vagyis az újonnan belépık bérét csak a jelenleg foglalkoztatottak keresetcsökkenése árán lehetne kifizetni. Tovább bonyolítja ezt az ellentmondást az ún. manuális szakmák paraszolvencia rendszere. Ha több lenne az orvos, megoszlana a hálapénz is. Kevert rendszer a foglalkoztatásban A foglalkoztatási és kereseti viszonyok a magyar egészségügyben teljesen áttekinthetetlenek, a helyzet ebben az ágazatban rosszabb, mint a nemzetgazdaság egészében. A KSH szakágazati bérstatisztikája amely a fentebb bemutatott OECD adatok alapjául is szolgál! félrevezetı, mert csak a humán-egészségügyi ellátásban, minimálisan 5 fıt foglalkoztató munkahelyen, teljes munkaidıben foglalkoztatott dolgozók, adózás elıtti és adózás utáni hivatalos keresetét veszi számba. 7 A szakdolgozók és a különösebb szakképzettséggel nem rendelkezı alkalmazottak 8 esetében a felsorolt megszorítások miatti torzítás viszonylag kicsi, bár a másod- és mellékállások különbözı formái esetükben is viszonylag elterjedtek. Az igazi torzítás az orvosok esetében történik. Hiszen a háziorvosok, a gyermekorvosok és a fogorvosok szinte kizárólag vállalkozói formában tevékenykednek, és igen gyakori az a megoldás is, amikor az alkalmazotti viszonyban álló egészségügyi dolgozó mintegy mellékállásban vállalkozói státuszban is dolgozik. 9 Emiatt becslésem szerint a dolgozó orvosok legkevesebb 1/3-a kimarad a KSH bérstatisztikájából, méghozzá éppen azok, akik saját bevallásuk szerint is viszonylag sokat keresnek. Szintén kimarad a nyilvántartásból a (legális) magánpraxis, az orvoslátogatóként foglalkoztatott kb. egy-két ezer orvos, a gyógyszerkipróbálásért járó (zömmel külföldrıl származó) juttatások, valamint a 6 Az OEP január 1.-jei állapotokat tükrözı nyilvántartása szerint a 7483 háziorvosi állás kevesebb, mint 2%-a betöltetlen (Magyar Orvos, március) ben 146,5 ezer fı tartozott ebbe a körbe. Itt és a tanulmány egészében minden esetben csak az egészségügyi ellátásról van szó. Az idézett adatok és megállapításaink a szociális ellátásra nem vonatkoznak. 8 Az ágazat egészének bérfelzárkózását tárgyalva fontos lenne tudni, hogy milyen kereseti viszonyok jellemzik a viszonylag nagy tömegő, nem-szakképzett alkalmazottak helyzetét. Erre vonatkozóan azonban csak egy 10 évvel korábbi helyzetrıl vannak empirikus információink. Ábrahám (1998) ökonometriai elemzése szerint akkor az alacsony képesítéső, de egészségügyi jellegő foglalkozást őzı alkalmazottak (képzetlenebb ápolók és nıvérek, mőtıssegédek) jelentısen többet kerestek, mint a hasonló jellemzıkkel bíró munkavállalók az egészségügyön kívül. Kérdés, hogy ez ma is így van-e. 9 A Magyar Kórházszövetség friss felmérése szerint a kórházi orvosok 12,5%-a dolgozik vállalkozási formában is (Népszabadság, március 4.). 9

10 mellékállásokból származó juttatások átlagjövedelem növelı hatása. 10 Az adózást megkerülı hálapénz és a gyógyszergyári promóció hatását ismét csak utalásszerően említjük. Az elmondottakból egyenesen következik, hogy a hazai egészségügyben dolgozók igen jelentıs hányada önkizsákmányoló módon kénytelen megszervezni saját életét; a megkeresett jövedelemmel szemben nem 8, hanem mind a szerzıdésben, mind a valóságban órai munka áll. Ha tehát órakereseteket és nem havi vagy éves jövedelmeket vetnénk össze, akkor a nemzetközi bérfelzárkózás tekintetében a magyar egészségügy dolgozóiról még kedvezıtlenebb kép állna elı. És végül van még egy fontos torzító tényezı, az eltorzult férfi nı arány. A munkaerıpiacok jól ismert problémájáról van szó. Egy adott munkapiacon a nıi munkavállalók túlsúlya részben oka, részben következménye az alulfizetettségnek. A magyar nemzetgazdaság átlagában a nık 12%-kal keresnek kevesebbet, mint férfikollégáik bizonyosra vehetı, hogy az elnıiesedett egészségügyben ez még egy további átlagkeresetcsökkentı tényezı. A várható változások iránya A fenti ellentmondások abból adódnak, hogy az egészségügyben csak részlegesen történt meg a rendszerváltás. Bizonyos területek már átestek a privatizáción, míg másutt fennmaradt a szocialista tervgazdálkodás. A mai orvos generáció egy része számára még élı emlék a szocializmus. Tudják, emlékeznek arra, hogy 1989 elıtt nem csak az orvosi munka, de minden szellemi munka alulfizetett volt. A változás 1990 után következett be, amikor az üzleti szférában a kvalifikált dolgozók legális fımunkaidıben, mellékállások és hálapénz nélkül megszerezhetı keresete néhány év alatt elszaladt a fizikai és az egyszerő, adminisztratív munkát végzı dolgozók keresetéhez képest. Ez azonban szorosan összefüggött azzal, hogy az üzleti szférában közel 1,5 millió munkahely véglegesen megszőnt. Az ily módon felszabadult bértömeg tette lehetıvé, hogy a kvalifikált dolgozók és különösen a vezetık bére meredeken emelkedhessen, miközben a vállalkozások versenyképessége nemzetközi összehasonlításban is megmaradjon, sıt javuljon. A mai magyar egészségügyben két fogalmilag jól körülhatárolható csoport élvez EU-s szinten is magasnak mondható jövedelmet. Egyfelıl, jól keresnek azok, akiknek módjuk volt teljes mértékben átállni a magángazdaságba, és ott tulajdonosi pozícióba kerülni (háziorvosok, fogorvosok, általában a vállalkozó orvosok, látszerészek, patikusok, az orvosláshoz szükséges inputokat forgalmazó cégek munkatársai stb.). Másfelıl, a magas jövedelem egy szők orvosi elit privilégiuma. İk azok, akik egyszerre töltenek be közép- és felsıvezetıi pozíciókat az állami finanszírozású gyógyító és oktató intézményekben, haszonélvezıi a nemzetközi tudományos együttmőködésbıl adódó lehetıségeknek, és emellett még mindenféle formában adózatlan jövedelmekre is szert tudnak tenni. És természetesen van egy harmadik csoport is, a nyilvánvalóan alulfizetett, nehezen élık, több tízezres tábora. Mint ez már 1999-ben is látható volt 11, ık csak akkor számíthatnak a mainál gyorsabb bérfelzárkózásra, ha ez együtt jár az 10 Pontosabban szólva az történik, hogy Kovács doktor bére a KSH felmérésében úgy kerül rögzítésre, mintha két emberrıl lenne szó a gyógyító Kovács doktorról és az oktató Kovács doktorról. Így a kétszer megkeresett bruttó 120 ezer Ft nem 240 ezer Ft-ként, hanem 120 ezer Ft-os átlagkeresetként kerül nyilvántartásra. 11 Mihályi (1999) o. 10

11 ágazat egészének reformjával, a köz- és magánfinanszírozás éles elválasztásával, és az ágazatban foglalkoztatottak összlétszámának érezhetı csökkenésével. Az ágazat egésze ugyanis többlet pénzre nem számíthat. A legfrissebb, a évi 50%-os béremelés hatását is visszatükrözı OECD adatok szerint Magyarország 2003-ban már a GDP 8,4%-át költötte egészségügyre többet, mint Ausztria, Nagy-Britannia, Írország, Spanyolország vagy Finnország (7,4 7,7%). Az arányokat tekintve, ennél számottevıen több forrás sem az államháztartás rendszerében, sem a háztartások pénztárcájában nincs és 2003 között az egészségügyi közkiadások aránya a GDP-hez viszonyítva 5,1%-ról 6,1%-ra nıtt, miközben a háztartások által finanszírozott részarány (2,3%) változatlan maradt. Tekintettel arra, hogy a növekmény forrása teljes egészében a központi költségvetés eladósodása volt, reálisan csak azzal lehet számolni, hogy ez az 1%-pontnyi növekedés a következı években elolvad. Nagyjából körvonalazható az a logikai struktúra is, amelynek keretében az egészségügyi ágazat létszámcsökkenése a következı 5 10 év során végbe fog menni. Fontossági sorrendben a következı tényezık tőnnek említésre méltónak: A szakemberállomány elöregedését és nyugdíjba vonulását a fiatalabb korosztályok belépése nem fogja kompenzálni. A kisebb, megfelelı szakmai színvonalon semmiképpen sem mőködtethetı háziorvosi állások, gyógyszertárak, szakrendelık és kórházak megszőnnek, összevonásra, átalakításra kerülnek. Ezt a szakrendelık és kórházak privatizációja, illetve az üzleti alapon mőködı biztosítók térnyerése fogja kikényszeríteni. Miközben várható, hogy az egészségügy állami irányításában csökkenni fog a munka lehetıség, az üzleti biztosítók elterjedése elképzelhetetlen egy ennél nagyobb mértékő szakember-átcsoportosulás nélkül. De mindettıl függetlenül is számítani lehet az egészségbusiness (kutatás, eszköz-forgalmazás, fürdık, wellness, természetgyógyászat, otthoni ápolás stb.) létszámelszívó hatására. A szigorodó munkaügyi és adózási szabályok, ideértve az EU-szintjén szabályozásra kerülı munkaidı- és ügyeleti normák rendszerét is, gyors ütemben csökkenteni fogják a másodlagos és harmadlagos munkavállalási lehetıségeket. Ennek hiányában viszont a mai ellátórendszer számos pontján egyszerően nem lesz fenntartható a mőködés. Az EU munkaerıpiacának liberalizálódása erısödı szívó hatást fog gyakorolni a magyar munkavállalókra, s ezt a hozzánk képest olcsóbérő országokból történı bevándorlás (Szlovákia, Románia és Ukrajna) nem fogja teljes mértékben ellensúlyozni. A magyar orvosok és szakdolgozók EU-n belüli munkavállalása elsısorban nyelvtudás kérdése. E tekintetben a magyar munkavállalók esélyei rosszak, sıt romlók. A lengyel és az orosz pályatársak többszörös számbeli fölényben vannak, és általában jobb angol nyelvtudással vannak felfegyverkezve. Csökkenni fog a pálya elnıiesedettsége is. Irodalom Ábrahám Árpád: Foglalkoztatás és keresetek a magyar egészségügyben. Washington, D. C.: The Urban Institute, kézirat [1998]. 11

A BÉRFELZÁRKÓZÁS FOLYAMATA A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN Mihályi Péter

A BÉRFELZÁRKÓZÁS FOLYAMATA A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN Mihályi Péter A BÉRFELZÁRKÓZÁS FOLYAMATA A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN Mihályi Péter Vezetői összefoglaló Csak az egymáshoz nagyon hasonló fejlettségű országokban lehetséges a közel azonos egy főre jutó kereseti színvonal

Részletesebben

Mihályi Péter: Utolérési kísérletek Magyarországon, 1870-2030

Mihályi Péter: Utolérési kísérletek Magyarországon, 1870-2030 Mihályi Péter: Utolérési kísérletek Magyarországon, 1870-2030 1 TARTALOM 1. Lehet-e az átlagnál kétszer gyorsabban növekedni?... 5 2. Versenyben a világgal az 1 fıre jutó GDP változásai... 11 2.1 A globalizáció

Részletesebben

Adler Judit. A foglalkoztatás szerkezeti keretei *

Adler Judit. A foglalkoztatás szerkezeti keretei * Adler Judit A foglalkoztatás szerkezeti keretei * TM 61. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT * A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú

Részletesebben

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június MAGYAR Trendfigyelı 2007. június Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. június 2 TARTALOM FÓKUSZ...4 Hiteltelen

Részletesebben

II. H E L Y Z E T E L E M Z É S

II. H E L Y Z E T E L E M Z É S I. B E V E Z E T É S Napjainkban a nyugdíjrendszert jelentıs kritikák érik, és komoly aggodalmak övezik, ilyenek például a társadalom elöregedése, magasak a nyugdíjak, indokolatlan a 13. havi nyugdíj,

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

Szerkesztette: Dr. Varga Piroska. 2004. január

Szerkesztette: Dr. Varga Piroska. 2004. január Készítette: az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium munkacsoportja: Prof. Dr. Muszbek László Prof. Dr. Mandl József Prof. Dr. Bodosi Mihály Dr. Varga Ferenc Dr. Szalma Béla Balogh Zoltán

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA?

HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA? EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SCHARLE ÁGOTA, BENCZÚR PÉTER, KÁTAY GÁBOR ÉS VÁRADI BALÁZS HOGYAN NÖVELHETİ AZ ADÓRENDSZER HATÉKONYSÁGA? Szerzık: Benczúr Péter Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON ELEK PÉTER, SCHARLE ÁGOTA, SZABÓ BÁLINT ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS Szerzık: Elek Péter Pénzügyminisztérium Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemzı Intézet Szabó Bálint Szabó Péter András Pénzügyminisztérium

Részletesebben

MAGYAR trendfigyelı. 2007. március

MAGYAR trendfigyelı. 2007. március MAGYAR trendfigyelı 2007. március Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. március 2 TARTALOM MAGYAR TRENDEK...

Részletesebben

A t é z i s e k e n t ú l

A t é z i s e k e n t ú l INVENTÁRIUM A t é z i s e k e n t ú l Doktori tézisek a Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Karának oktatóitól (2009-2010) Nyíregyházi Fıiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Szerkesztette:

Részletesebben

A tanulmány a TÁMOP 2.5.2 A partnerség és a. hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása kiemelt projekt keretében készült

A tanulmány a TÁMOP 2.5.2 A partnerség és a. hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása kiemelt projekt keretében készült A tanulmány a TÁMOP 2.5.2 A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása kiemelt projekt keretében készült A jövő munkahelyeiért II/A kötet Adalékok egy magyar

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor

PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 1 PATRÓNUS A Dél-dunántúli Régió pályaválasztási koncepciójának tervezete Tanulmánykötet Szerkesztette: Dr. Juhász Gábor 2 3 A tanulmánykötet a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ támogatásával,

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról

A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról A lakossági megtakarítások mértéke, formái és becslések a regionális eloszlásáról Készült a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány között létrejött kutatási támogatási

Részletesebben

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ

81/2009. (X. 2.) OGY határozat. az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról. Melléklet a 81/2009. (X. 2.) OGY határozathoz IDİSÜGYI NEMZETI STRATÉGIA ELİSZÓ 81/2009. (X. 2.) OGY határozat az Idısügyi Nemzeti Stratégiáról 1. Az Országgyőlés a) elfogadja a határozat mellékletét képezı Idısügyi Nemzeti Stratégia címő stratégiai programot; b) felkéri a Kormányt,

Részletesebben

Vitán felül HUNGARY HOGYAN TOVÁBB EGÉSZSÉGÜGY? AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA 2010 APRILIS KÜLÖNSZÁM

Vitán felül HUNGARY HOGYAN TOVÁBB EGÉSZSÉGÜGY? AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA 2010 APRILIS KÜLÖNSZÁM HUNGARY AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA 2010 APRILIS KÜLÖNSZÁM Vitán felül HOGYAN TOVÁBB EGÉSZSÉGÜGY? ISSN 14171864 Online 1417 3778 290 Ft 5 A magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara Közép-Európa

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK

AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet AZ 1% -OS ADOMÁNYGYŐJTÉS HAZAI TRENDJEINEK VIZSGÁLATA Szakdolgozat Témavezetı tanár: Bartal Anna Mária PhD. Egyetemi docens

Részletesebben

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány -

Egyenlıtlen játszma. Szerkesztette: Csillag Gabriella. A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai. - tanulmány - Egyenlıtlen játszma A Szélessáv a munkavállaláshoz címő projekt tapasztalatai - tanulmány - Szerkesztette: Csillag Gabriella Tartalomjegyzék 1. Megbecsültség, értékesség... 4 1.1. Objektív relatív depriváció...

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

Merre tart a világgazdaság: Európa helyzete

Merre tart a világgazdaság: Európa helyzete BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MŐSZAKI MENEDZSMENT GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Merre tart a világgazdaság: Európa helyzete A BME

Részletesebben

A biztosítói verseny szerepe a minőség javításában

A biztosítói verseny szerepe a minőség javításában A biztosítói verseny szerepe a minőség javításában A biztosításról folyó vitákban központi kérdés, hogy miként lehet versenyt teremtetni az egészségügyi szolgáltatók között. A szerző azt kívánja bemutatni,

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

MAGYAR. trendfigyelı. 2007. július - augusztus

MAGYAR. trendfigyelı. 2007. július - augusztus MAGYAR trendfigyelı 2007. július - augusztus 2 Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 3 TARTALOM Fókusz...4 A megszorítások

Részletesebben

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22

3. Rokkantsági nyugdíjrendszer...21 Jogosultsági feltételek...21 Ellátások...22 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzık...1 nyugdíjbiztosítási rendszerének struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben