és s magyar szabályoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és s magyar szabályoz"

Átírás

1 E-kereskedelem és s fogyasztóvédelem a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop e gyakorlati szempontból - az új j európai és s magyar szabályoz lyozás tapasztalatai és s a fogyasztók k hibás s termékekkel kapcsolatos szavatossági gi-jótállási igényeinek intézésére vonatkozó szabályok (Kecskemét, február r 24.. ) dr. Kriesch Attila Igazgató

2 Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai álláspontját tükrözték, amely nem bír kötelező erővel sem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem. Az előadás tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. Az előadás tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget.

3 Az előad adás s céljac Az előad adás s célja c a vállalkozv llalkozások jogismeretének növelése. Az elektronikus kereskedelem án n hatályba lépett új j szabályoz lyozásának bemutatása. Szavatossági gi-jótállási igények intézésére vonatkozó szabályok ismertetése. se. Fontos: : Az előad adás s során n nem kerül l bemutatásra minden részletkérdés s az időbeli korlátok miatt, tovább bbá az előad adás s diái i vázlatpontokat v tartalmaznak, amelyek kifejtése és s részletezr szletezése se szóban törtt rténik.

4 Legfontosabb uniós és s magyar jogszabályok az elektronikus kereskedelemben Az elektronikus kereskedelemről l szóló 2000/31/EK irányelv (2001. évi CVIII. törvt rvény); A fogyasztók k jogairól l szóló 2011/83/EU irányelv (45/2014 Kormányrendelet új j szabályai tól), de korábban megkötött tt szerződésekre sekre továbbra is a 17/1999 Korm. rendelet vonatkozik! A szavatosság és s jótállj llás s szabályai szóló 1999/44/EK irányelv (új( Ptk!);

5 Szabályoz lyozási változv ltozások tól

6 Korábban hatályos szabályoz lyozás és s jogi környezet k a 1997/7/EK irányelv és s a 2000/31/EK irányelv alapján n született meg; Technikai fejlődés, szabályoz lyozási hiányoss nyosságok és fogyasztóvédelmi elvárások, szempontok miatt volt szüks kséges a változv ltozás; Fogyasztók k jogairól l szóló 2011/83/EU irányelv legfontosabb újdonságai (átültetés 45/2014. Korm rendelettel megvalósult, a június j 13. után megkötött tt szerződésekre sekre kell alkalmazni);

7 Szinte teljes maximumharmonizáci ció; Egységes ges fogyasztóvédelmi jogi környezet k minden tagállamban; Előny a fogyasztók és s a vállalkozv llalkozások számára; DE adójogi, számviteli, adminisztráci ciós és garanciális jogi különbsk nbségek továbbra is megmaradnak!!!

8 Előzetes tájékoztatt koztatási kötelezettsk telezettség g a honlapon Tartalmi szempontból l hasonló mint a jelenlegi szabályoz lyozás s (cégadatok, áru jellemzői, ára, fizetés, száll llítás s feltételei, telei, eláll llási jog megléte és s hiánya, annak feltételei, telei, stb) Új j elemek: a kellékszavatoss kszavatosságra, a termékszavatoss kszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettsk telezettség g fennáll llásáról, l, valamint az értékesítés utáni szolgáltat ltatások és s a jótállj llás s meglétéről, l, feltételeir teleiről; l; - ehhez a mellékletben mintatájékoztat koztató szöveg veg! Új j Ptk. megismerése se nagyon fontos!

9 Előzetes tájékoztatt koztatási kötelezettsk telezettség a békéltető testülethez fordulás s lehetőségéről,, a vállalkozás s székhelye szerint illetékes békéltetb ltető testület nevéről és s székhely khelyének postai címéről. c a jogszabályi előírás s vagy a vállalkozv llalkozásdöntése alapján n a vállalkozásra nézve n kötelező peren kívüli panaszkezelési si mód és vitarendezési mechanizmus igénybe nybe-vételének lehetőségéről, l, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról; Panaszkezelési si telefonszám m nem lehet emelt díjasd jas!

10 Előzetes tájékoztatt koztatási kötelezettsk telezettség a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújt jtásáról és annak feltételeir teleiről; l; Vételárhoz kapcsolódó járulékos költsk ltséget (ÁFA,( száll llítási költség) a fogyasztó csak akkor köteles k viselni, ha erről előzetesen (a megrendelés s előtt) tájékoztattt koztatták Eláll llási jog megléte, feltételei, telei, hiánya. Eláll llás s esetén n a visszaküld ldés s költsk ltségét t a fogyasztó csak akkor köteles k viselni, ha erről l az előzetesen (a megrendelés s előtt) tájékoztatták!! Mintatájékoztat koztató szöveg a rendeletben elérhet rhető!

11 Előzetes tájékoztatt koztatási kötelezettsk telezettség A digitális adattartalom működéséről, m, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi v intézked zkedésekről; A digitális adattartalom hardverrel és szotfverrel való kompatibilitásáról,, a vállalkozv llalkozástól ésszerűen en elvárhat rható ismereteknek megfelelően; en; Tájékoztatási kötelezettsk telezettség g teljesítésének bizonyítása a vállalkozv llalkozást terheli!

12 Szerződésk skötés s folyamata A vállalkozv llalkozás s köteles k gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési si nyilatkozatának nak megtételekor telekor kifejezetten tudomásul vegye,, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettsk telezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele tele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával val jár, j a gombot vagy a hasonló funkciót t könnyen k olvasható módon fizetési kötelezettsk telezettséggel járój megrendelés vagy ennek megfelelő,egy,egyértelműen en megfogalmazott felirattal kell ellátni Ha a vállalkozv llalkozás s nem tesz ennek eleget, a szerződés semmis!

13 Szerződésk skötés és s teljesítés s folyamata A vállalkozv llalkozás s köteles k legkésőbb a fogyasztó szerződéses ses ajánlat nlatának nak megtételekor telekor (megrendelési folyamat végén) v egyértelm rtelműen en és olvashatóan an feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátoz tozásokat (területi korlátoz tozások, értékhatár, stb) és, az elfogadott fizetési módokat. m Termék k adásv svételére irányul nyuló szerződés s esetén n legkésőbb az átadáskor,, a szolgáltat ltatás s nyújt jtására irányul nyuló szerződés s esetén legkésőbb a szolgáltat ltatás s teljesítésének megkezdésekor a vállalkozás s tartós s adathordozón (papír, , e DVD, pendrive, stb) visszaigazolást st ad a fogyasztónak a megkötött tt szerződésr sről. A visszaigazolás s mindazt, amelyre az előzetes tájékoztatt koztatás s kiterjed.

14 ELÁLL LLÁSI JOG Alapvető fogyasztói i garancia, nem a kereskedő által biztosított tott kedvezmény! Fogyasztó nem mondhat le jogáról; Szinte korlátoz tozások nélkn lkül érvényesül; Szigorú szabályok; Eltérés s kizárólag a fogyasztó javára, előny nyére lehetséges! Vannak kivk ivételszabályok! lyok! Tájékoztatni kell feltételeir teleiről l a fogyasztót! t!

15 Az eláll llási jog indoka Nem lehet kézbe k venni, megvizsgálni a terméket; Fogyasztó kizárólag a vállalkozv llalkozás által nyújtott informáci ciókra támaszkodhat; t Informáci ciós s aránytalans nytalanság a felek között; k Az internetes kereskedelembe vett fogyasztói i bizalom növelése érdekében a hátrányok ellensúlyoz lyozása;

16 Eláll llási jog lényeges változv ltozásai Eláll llási jog meglétéről, l, feltételeir teleiről l vagy e jog hiány nyáról előzetes tájékoztatt koztatást kell adni (ez jelenleg is így szól l a szabályoz lyozás); Ennek teljesítése se érdekében a vállalkozv llalkozás s mintatájékoztat koztató szöveget alkalmazhat; Szerződésk skötéstől l (szolgáltat ltatás), illetve átvételtől l (termék) számított 14 NAPTÁRI NAPON belül, l, indokolás s nélkn lkül;

17 Eláll llási jog Több termék k rendelése esetén n az utolsó termék átvételétől l számít t a határid ridő (részteljes szteljesítés s esetén kitolódik az eláll llási határid ridő lejárta!) rta!); több tételbt telből l vagy darabból álló termék k esetén n az utoljára szolgáltatott ltatott tétel t tel vagy darab átvételétől l (pld: ha tartozék k vagy alkatrész később k érkezik meg), Ismétl tlődő,, rendszeres száll llítás s esetén n az első tétel tel átvételétől l számít t a határid ridő; Szolgáltat ltatás s esetén n a szerződésk skötés s napjától l számít

18 Eláll llási jog Eláll llási határid ridő meghosszabbodik a 14 napot követk vető legfeljebb 12 hónappalh nappal,, ha előzetes tájékoztatt koztatás s az eláll llási jog meglétéről és s feltételeir teleiről l elmarad! 14 napon belül kell kifejezésre juttatni, tehát nem kell visszaérkeznie a kereskedőhöz a terméknek!; Nem kell indokolni az elállási jogot; Termék átvétele előtt is gyakorolható (nem kell megvárni a kiszállítást)! Webkereskedő nem korlátozhatja a fogyasztó jogát;

19 Eláll llási jog Fogyasztó egyértelm rtelmű nyilatkozatával gyakorolható Eláll llási mintanyilatkozat lehetősége a fogyasztónak; Vállalkozás s egyéb b elektronikus utat (honlapon formanyomtatvány) ny) is biztosíthat, that, ebben az esetben tartós s adathordozón n haladéktalanul vissza kell igazolni a fogyasztó nyilatkozatát; t; A vállalkozv llalkozás s az eláll llásról l való tudomásszerz sszerzéstől számított 14 napon belül l visszatéríti ti a fogyasztó által megfizetett teljes összeget, beleértve adott esetben a száll llítás s költsk ltségeit is;

20 Eláll llási jog Visszatérítés s a fogyasztó fizetési módjm djával megegyező módon törtt rténik,, kivéve, ve, ha fogyasztó más s visszatérítési si módba egyezik bele (ez nem járhat j költsk ltséggel számára) ra); Száll llítási módnm dnál csak a legkevésb sbé költséges száll llítási mód m költségét kell visszatéríteni teni (pld expressz kiszáll llítás s költsk ltségét nem) a fogyasztó részére; A vállalkozv llalkozás amennyiben nem vállalta, v hogy az árut maga száll llítja vissza mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, st, amíg g vissza nem kapta az árut, vagy amíg g a fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltat ltat arra vonatkozóan, an, hogy azt visszaküldte (kettő közül l a korábbi időpont számít);

21 Eláll llási jog A fogyasztó köteles legkésőbb az eláll llási jogának gyakorlásától l számított 14 napon belül visszaküldeni az árukat vagy átadja azokat a kereskedőnek vagy a kereskedő által az áruk átvételére felhatalmazott személynek.

22 Eláll llási jog költségek viselése Visszaküld ldés s költsk ltsége a fogyasztót t terheli (kivéve, ve, ha annak viselését t a vállalkozv llalkozás s vállalta v vagy ezen kötelezettségéről l előzetesen nem tájékoztattt koztatták k a fogyasztót) t) A fogyasztó csak az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállap llapításához szüks kséges kezelésb sből l adódó értékcsökkenést meghaladó értékcsökkenésért felel.. A fogyasztó semmi esetre sem felel az áru értékcsökkenéséért, amennyiben a vállalkozás s az eláll llási jogról l szóló tájékoztatást elmulasztotta.

23 Zárt felsorolás; s; Európai Fogyasztói Kivételek az eláll llási jog alól Nem lehet kibővíteni a listát; t; Megszorítóan, a fogyasztó javára kell értelmezni a kivételszab telszabályokat; lyokat; Fogyasztó hátrányára nem lehet eltérni; Kereskedő önként nt biztosíthatja thatja az eláll llási jogot ilyen esetekben is.

24 Kivételek az eláll llási jog alól Gyorsan romlandó termékek (élelmiszer,( vágott v virág); Szerzői i jogi védelem v alá eső,, felbontott csomagolású termékek (CD, DVD, szoftver); Olyan termékek, melyek ára a pénzp nzügyi piacok ingadozásától l függf (számítógép-alkatr alkatrészek nem ilyen termékek kek!);

25 Kivételek az eláll llási jog alól Hírlap, időszakos kiadvány (aktualitásukat vesztik); Fogyasztó egyedi kérésére, k re, fogyasztó utasításai sai alapján n előáll llított termék (arcképes bögre, b fényképelőhívás, de számítógép p egyedi konfigurálás nem!); Online hotelszoba foglalás; Online koncertjegy vásárlv rlás; Száll llítási szolgáltat ltatás online lefoglalása (autóbérl rlés, repülőjegy jegy-foglalás).

26 Új j kivételek az eláll llási jog alól Nincs elállás olyan lezárt csomagolású áruk értékesítése esetében, amelyek egészs szségvédelmi vagy higiéniai okokból a csomagolás szállítást követő felbontása után nem küldhetők vissza (krémek, kozmetikumok, ágynemű, stb), valamint alkoholtartalmú italok értékesítése esetében, amelyeknek az áráról az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban leszállításukra csak 30 nap múlva kerülhet sor, és amelyek tényleges értéke a kereskedő által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ;

27 Nincs elállási jog olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel Viszont online árverésnél (nem csak a fix áras árverésnél) a fogyasztót megilleti az elállási jog az új szabályozás alapján!

28 Hasznos linkek: Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Közhasznú Egyesület - Minősített webshopok - NFH és EFK honlap: EU-s segédlet az új irányelvhez (magyar nyelven is):

29 Szavatossági-jótállási igények intézése a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény; az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet;

30 Fogalmak Nincs különbség online és offline szerződések között Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre fogyasztó olyan természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el vállalkozásnak tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró személy minősül Kellékszavatosság, termékszavatosság, kötelező és önként vállalt jótállás (garancia) jogintézményei adott esetben párhuzamosan érvényesülnek!!!

31 Kellékszavatoss kszavatosság A hibás teljesítésért való felelősséget jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek. az a kereskedői állítás, hogy az értékcsökkent, árleszállított ( akciós ) termékekre nem terjed ki a szavatosság, csak abban az esetben fogadható el, ha az eladó a hibát a fogyasztóval közölte, vagy ha a hiba egyébként felismerhető volt. 2 éves elévülési határidő az igényérvényesítésre.

32 Kellékszavatoss kszavatosság A fogyasztó a hibás teljesítés miatt két lépcsőben, összesen ötféle szavatossági igényt érvényesíthet. Az első lépcsőben a fogyasztó a termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, amelyek közül főszabály szerint ő választhat. Választási jogát az arányosság elve korlátozza, azaz nincs módja választásra, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen (például amiatt, mert a termék kifutó modell volt, ezért cserére nincs mód), vagy ha az a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az eladónak.

33 Kellékszavatoss kszavatosság A csere esetén a fogyasztó csakis olyan terméket köteles elfogadni, amely adottságait, tulajdonságait, illetve egyéb ismérveit tekintve a korábbival azonos. A második lépcsőben foglalt szavatossági igények az árleszállítás, a vállalkozás költségére a hiba fogyasztó általi kijavítása vagy mással történő kijavíttatása és az elállás. Ezen igények (amelyek közül szintén a fogyasztó választhat) érvényesítésére a fogyasztónak akkor van lehetősége, ha a kijavításra vagy kicserélésre a lehetetlenség vagy az aránytalanság miatt nem volt joga, vagy azt az eladó nem vállalta vagy nem végezte el megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül.

34 Kötelező jótállás a kötelező jótállás jogszabályon alapul, amely új tartós fogyasztási cikkekre vonatkozik A Korm. rendelet alapján a kötelező jótállás időtartama egy év, amelyet a vásárlás napjától, illetve az üzembe helyezéstől amennyiben azt az eladó vagy képviselője végezte el kell számítani. Az új melléklet felsorolása kimerítő jellegű, azonban a pontok többségében általános termékkategóriákat nevez meg!

35 Kötelező jótállás a kötelező jótállás alá eső termékeknél a forgalmazó a jogszabályban meghatározott tartalmú jótállási jegy átadására köteles Olyan formában, amely a tartalma jól olvashatóságának megőrzését biztosítja (írásban vagy egyéb tartós adathordozón) A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni. Akár a nyugta és a számla tartalmának kibővítésével is teljesíthető (de csak speciális kezelést nem igénylő hőpapír esetén!)

36 Kötelező jótállás a jótállás minden, a termékhez vásárláskor tartozó alkotórészre kiterjed. Ugyanakkor, ha egy alkatrészt önmagában vásárol meg a fogyasztó, csak akkor terjed ki rá a kötelező jótállás, ha az eladási ár Ft felett van. Tartozékokra főszabály szerint nem terjed ki a jótállás, akkor sem, ha azt egy jótállás köteles termék részeként vásárolta meg a fogyasztó. De ha külön veszi meg Ft felett, arra már vonatkozik.

37 Kötelező jótállás Amennyiben az eladó a jótállási jegyen szervizt is megadott, a fogyasztó a kijavítás iránti igényét közvetlenül ennek helyén is érvényesítheti. Amennyiben a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól, illetve az üzembe helyezéstől számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó nem hivatkozhat az aránytalanságra (lásd Ptk.), a lehetetlenségre azonban igen!, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A három munkanapon belüli csereigény esetén a forgalmazó nem választhatja az áru kijavítását, hanem köteles a meghibásodott árut - amennyiben van ugyanolyan árucikk a forgalmazónál előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni, az előzetes vizsgálatot igénylő kijavításra nem ad a jogszabály lehetőséget.

38 Kötelező jótállás A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész kerülhet beépítésre. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket a járművek kivételével az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha pedig a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az eladónak (illetve a javítószolgálatnak) kell gondoskodnia.

39 Termékszavatosság Az új PTK. megteremtette a termékszavatosság intézményét is. A termékszavatosság alapján a fogyasztó a gyártóval szemben közvetlenül támaszthat igényeket a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződésben eladott ingó dolog hibája esetére, azonban a kellékszavatosságnál szűkebb lehetőségekkel. a gyártónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállása a fogyasztóval szemben

40 Termékszavatosság Gyártónak minősül a termék előállítója (importáló) és forgalmazója is. Termékszavatosság esetén a termék akkor hibás, ha a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatosság csak ingó dolgokra terjed ki.

41 Termékszavatosság A gyártótól a fogyasztó elsősorban kijavítást kérhet. Ha a kijavítás megfelelő határidőn belül vagy a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges, akkor cserét kérhet. Azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. 2 éves jogvesztő határidő

42 Termékszavatosság Mentesül tehát a gyártó a termékszavatossági felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a lenti körülmények közül valamelyik fennáll: a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; vagy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

43 Minőségi kifogások intézése A vállalkozás (az eladó!) a fogyasztó nála bejelentett ingó dologgal kapcsolatos (termék és kellék) szavatossági vagy jótállási (csak a kötelező!) igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

44 Minőségi kifogások intézése d) a hiba bejelentésének időpontját, e) a hiba leírását, f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

45 Minőségi kifogások intézése Ha a vállalkozás szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia a békéltető testületi eljárás kezdeményezhetőségének lehetőségről. Jegyzőkönyvet az eladó köteles felvenni, a javítószolgálat (szerviz) nem, de utóbbi átvételi elismervény ellenében veheti át a terméket A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

46 Minőségi kifogások intézése Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót től a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles k megőrizni rizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. A forgalmazónak törekednie kell, hogy a kijavítást vagy a kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. A kijavítás tekintetében ez a javítószolgálat számára is kötelező.

47 Minőségi kifogások intézése a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, amennyiben a fogyasztó az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát bemutatja. A telefonon jelzett minőségi kifogás esetén a fogyasztó nem tudja hitelt érdemlően bizonyítani a vásárlás tényét, tehát nem köteles az NGM rendelet szerinti jegyzőkönyvet felvenni a vállalkozás. Ugyanakkor utóbbi esetben a vállalkozás az Fgytv. 17/A. -ban, a telefonon tett panaszra vonatkozó rendelkezések betartását nem mellőzheti

48 Minőségi kifogások intézése amennyiben a fogyasztó írásban tesz panaszt és akár postai, akár elektronikus úton küldött leveléhez mellékeli a vásárlást igazoló dokumentumot (például a pénztári blokkot), vagy annak másolatát, az eladó köteles eleget tenni a jegyzőkönyv-felvételi és átadási kötelezettségének oly módon, hogy a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztó által megadott levelezési címre elküldi. hibás árucikket az eladó üzletébe való visszavitelekor, illetve az eladó helyszínre való kiszállásakor az eladó köteles az NGM rendelet szerinti jegyzőkönyvet felvenni, és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.

49 Minőségi kifogások intézése A kijavításra a terméket elismervény ellenében kell átvenni. Szintén elismervény ellenében kell átvennie az ingó dolgot, amennyiben a vállalkozás a jegyzőkönyvben nem tud nyilatkozni a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségéről, és az igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében vette át a terméket. Az elismervényen fel kell tüntetni: a fogyasztó nevét, címét a dolog azonosításához szükséges adatokat a dolog átvételének időpontja azt az időpontot, amikor a fogyasztó a dolgot átveheti Ezen adatokat a vállalkozás a jegyzőkönyvben is feltüntetheti az NGM rendelet értelmében, tehát nem kötelező külön elismervényt adni, ha a vállalkozás ezen kötelezettségének a jegyzőkönyvben eleget tett.

50 Elérhet rhetőségek: Postai cím: c 1088 Budapest, József J körút t 6. Telefon: Web: (sok hasznos informáci ció!)

51

52 Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai álláspontját tükrözték, amely nem bír kötelező erővel sem a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság vagy más közigazgatási hatóság által lefolytatott hatósági eljárások, sem a polgári peres és nem peres eljárások, továbbá a békéltető testületi eljárások során sem. Az előadás tartalma nem tekinthető az Európai Bizottság, az Európai Unió más szerve, valamint a fogyasztóvédelmi tárgyú uniós pályázatok lebonyolításáért és koordinálásáért felelős végrehajtó ügynökség, a Consumers, Health and Food Executive Agency (Chafea) hivatalos álláspontjának. Az előadás tartalmáért az Európai Bizottság és a pályázati végrehajtó ügynökség nem vállal felelősséget.

53 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kérdések? Az előadás megtartására a Közösségi Fogyasztóügyi Program ( ) keretében, az Európai Fogyasztói ok Hálózata ECC-Net elnevezésű projekt megvalósítása során az Európai Unió pénzügyi támogatásával került sor.

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató E-kereskedelem és s fogyasztóvédelem a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdések és s válaszok v a vállalkozv llalkozások részr szére, különösen tekintettel az új j magyar szabályoz

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató Távollévők k között k kötött, k tt, határon átnyúló szerződések sek (Budapest, 2015. március 19.. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A JÓTÁLLÁS,

VÁLTOZÁSOK A JÓTÁLLÁS, VÁLTOZÁSOK A JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG TÉMAKÖRÉT ÉRINTİEN 2014 tavaszán több változás is történt a hibás teljesítést érintı szabályozásban, így több ponton módosultak a szavatosságra és a jótállásra, valamint

Részletesebben

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Dekorlak.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket:

RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket: RENDELÉSI FELTÉTELEK és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, hogy vásárlás előtt olvassák el figyelmesen a következő feltételeket: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.com Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Karacsonyiajandekok.net Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Ajandekmindenkinek.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Letölthető PDF formátumban)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. (Letölthető PDF formátumban) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (Letölthető PDF formátumban) A www.zoldbolt.hu online áruházat a ZÖLDBOLT egyéni vállalkozás üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a

Részletesebben

1. Jogszabályi háttér, új szabályozás alkalmazásának idıbeli kérdése

1. Jogszabályi háttér, új szabályozás alkalmazásának idıbeli kérdése 2014 tavaszán több változás is történt a hibás teljesítést érintı szabályozásban, így több ponton módosultak a szavatosságra és a jótállásra, valamint a minıségi kifogások intézésére vonatkozó rendelkezések.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 26., szerda Tartalomjegyzék 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Kollektívum Általános Szerződési Feltételek dokumentuma kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

ÁSZF. www.jatekliget.hu

ÁSZF. www.jatekliget.hu ÁSZF. www.jatekliget.hu Kedves Vásárlónk! Örömmel üdvözöljük a JATEKLIGET.HU Webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését jóváhagyja, figyelmesen olvassa el az alább részletezett Általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek okokucko.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Információ A jelen általános szerződési feltételek a Tchibo Budapest Kft. valamennyi, a www.tchibo.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére

Részletesebben

A Webáruház Általános Szerződési Feltételei

A Webáruház Általános Szerződési Feltételei A Webáruház Általános Szerződési Feltételei A szerződés nyelve: Magyar A Tutto Bici Kft. kerékpárok, kapcsolódó termékek és felszerelések, illetve sportruházati termékek kereskedelmével foglalkozó gazdasági

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek

BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek BuliABC.hu webáruház Stricirkusz Kft. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Festékpalota.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek GaranataPetShop.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek VILLANYKAPCSOLÓ WEBÁRUHÁZ Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ScifiMarket.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum iktatásra kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek minősül, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés a Vásárló a www.bymarjan.hu webáruház (a továbbiakban Webáruház) rendszerén keresztül leadott megrendelése elküldésével és annak az Eladó általi visszaigazolásával

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Snipersw.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási

Részletesebben

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről

Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Összefoglaló a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletről Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2011. november 22-én került kihirdetésre

Részletesebben