Tantárgy neve. Gyermek- és ifjúsági irodalom Tantárgy kódja MA 3041 Meghirdetés féléve Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy neve. Gyermek- és ifjúsági irodalom Tantárgy kódja MA 3041 Meghirdetés féléve Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás)"

Átírás

1 Gyermek- és ifjúsági irodalom Tantárgy kódja MA 3041 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) zh, Dr. Antal Attila Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A hallgatók ismerjék meg a magyar és a világirodalom klasszikus gyermek- és ifjúsági irodalmi alkotásait, a közelmúlt és napjaink jelentősebb hazai és külföldi teljesítményeit az irodalomnak ebből a köréből. Szerezzenek a későbbi tanári munkájukban hasznosítható tapasztalatokat az ifjúsági művek feldolgozásában, elemzésében. 2. A tantárgy tartalma A gyermek- és ifjúsági irodalom elvi kérdései. Gyermek és irodalom kapcsolatának alakulása. A népköltészet mint a gyermek és ifjúsági irodalom része (részletesen: a népmeséről). A klasszikus külföldi meseirodalom (fabulák, német meseírók, Andersen, a Lamb-testvérek Shakespeare-meséi, keleti mesegyűjtemények, a meseregény útja). Az ifjúsági regény klasszikus művelői (részletesen Jules Verne-ről). A magyar ifjúsági irodalom klasszikusai (részletesen: Gárdonyi Gézáról, Benedek Elekről, Fekete Istvánról, Weöres Sándorról). 3. Évközi ellenőrzés módja: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek Cs. Nagy István: Gyermek- és ifjúsági irodalom. Budapest, Ötven nagyon fontos gyerekkönyv. Budapest, Bognár Tas: Elemzések a gyermek- és ifjúsági irodalom köréből. Budapest, Lukácsy Sándor: Magyar Robinson és egyéb irodalmi ritkaságok. Budapest, Komáromi Gabriella: Elfelejtett irodalom. Fejezetek XX. századi ifjúsági prózánk történetéből Budapest, Tarbay Ede: Gyermekirodalomra vezérlő kalauz. Budapest, Gyermekirodalom (Szerkesztette: Komáromi Gabriella). Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem

2 Bevezetés az irodalmi kutatásba Tantárgy kódja MA 3001 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) zh, Dr. Csorba Sándor 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A tantárgy tanításának általános célja, hogy összefoglalja, kiegészítse és rendszerezze a hallgatóknak az irodalmi kutatásra vonatkozó ismereteit és a szóbeli megszólalással kapcsolatos tapasztalatait; speciálisan: bevezesse őket a levéltári kutatásba, rögzítse a szakirodalom idézésének és jelölésének módozatait, bemutassa a szakdolgozatok tartalmi és formai kívánalmait, valamint felhívja a figyelmet előadásaik, hozzászólásaik, leendő tanári munkájuk hatásának fokozására. 2. A tantárgy tartalma A filológiai a kézirattól a könyv adásáig; az irodalom a szájhagyománytól az irodalmi életig; az irodalomtörténet-írás az életrajzgyűjteménytől az akadémiai irodalomtörténetig; az irodalomtörténet-írás forrásai a levéltári iratoktól a tudományos művekig. A beszámoló, évfolyamdolgozat, szakdolgozat útja az általános tájékozódástól a külső megjelenésig. A referátum, korreferátum, vizsga, tanítási gyakorlat a hatásos beszéd jellemzőitől a hallgatósággal való együttműködésig. 3. Évközi ellenőrzés: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek Szinnyei József: A magyar irodalomtörténet-írás ismertetése. Budapest, Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata. Budapest, Vígh Árpád: Retorika és történelem. Budapest, Dale Carnegie: A hatásos beszéd módszerei. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem

3 Intertextualitás Tantárgy kódja MA 3011 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) Dr. János István 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Az irodalomtudomány valamely speciális részterületének alaposabb tanulmányozása, a hallgatók szakmai látókörének bővítése, kompetenciájának növelése. 2. A tantárgy tartalma A speciális stúdium félévenként eltérő tematikával indulhat, pl. intertextualitás, filológia (különös tekintettel a számítógépes szövegfeldolgozásra és az önálló munkára, mint pl. meghatározott kézirat(részlet) kritikai szövegkiadása. 3. Évközi ellenőrzés módja: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába. Szerk. Hargittay Emil. Bp Tolnai Vilmos: Bevezetés az irodalomtudományba. Pécs, (reprint) Angyalosi Gergely: Az intertextualitás kalandja. Helikon, Szöveg és interpretáció. Szerk. Bacsó Béla. Bp. é.n. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem

4 Napjaink irodalmából Tantárgy kódja MA 3021 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) zh, Dr. Onder Csaba Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy célja A speciálkollégium célja, hogy bepillantást nyújtson napjaink magyar és világirodalmába, különös tekintettel a kis- és nagyepikára. 2. A tantárgy tartalma Félévenként változó. Elsősorban a kortárs magyar, német, orosz és angolszász regényirodalom fontosabb, hatástörténetileg jelentős szövegei és képviselői. 3. Évközi ellenőrzési módja: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. Ajánlott szakirodalom: Bényei Tamás, Apokrif iratok, Db., Kossuth E. K M. Nagy Miklós, Nikkelszamovár, Bp., JAK-Balassi, Tárgyi szükségletek: tanterem

5 Drámapedagógia Tantárgy kódja MA 3031 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) zh, Dr. Margócsy Klára 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A hallgatókkal megismertetni a drámapedagógia néhány alapvető jellemzőjét. Felvillantani a drámapedagógiában rejlő módszertani lehetőségeket munkánk hatékonyabbá tételében. Megismertetni a hallgatókat néhány alapvető játékkal, a dramaturgiai alapismeretekkel, a legkülönbözőbb órákon és órákon kívüli tevékenységben használatos módszerekkel, eljárásokkal. 2. A tantárgy tartalma A drámapedagógia mibenléte. A drámapedagógia hagyományai. Mire jó a drámapedagógia? A drámatanár szerepe, egyénisége. A játék szerepe a tanításban. A drámapedagógia Magyarországon. Az iskola és az élet. A játékok gyakorlati alkalmazásának főbb aspektusai. A légkör megteremtése. A tanár felelőssége. A közösségteremtés, az új típusú tanulás. Bizonyos óratípusokban, foglalkozástípusokban a drámajáték szerepe. 3. Évközi ellenőrzés módja: Egy megadott témáról óraterv készítése, és annak bizonyos részleteinek bemutatása. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek Gabnai Katalin: Drámajátékok Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Szerk.: Kaposi László Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Év nélkül Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László Margócsy Klára Rátonyi Mariann: A játszótársam mondd, akarsz-e lenni? 2000 Margócsy Klára Rátonyi Mariann: Akarsz-e játszani? 2000 Szauder Erik: Egy lehetséges drámamodell Montagh Imre: Mondjam vagy mutassam. 19 Reformpedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Trencsényi László Tolnai Mária: Dráma és nevelés Trencsényi László: Művészetpedagógia A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem

6 Egyetemes filmtörténet Tantárgy kódja MA 3051 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) zh, Dr. Karádi Zsolt 1. A tantárgy általános célja: Megismertetni a hallgatókat a filmtörténet legfontosabb mozzanataival, irányzataival, alkotóival. Természetesen ez a művészeti ág is oly gazdag, hogy egy félév alatt legfeljebb csak a tendenciák, az alkotói életművek vázlata adható meg. Mégis fontos beszélni ezekről, mert a magyar szakos hallgatók képzésében így nemcsak az irodalom esztétikai megközelítése válik lehetségessé, hanem alkalom kínálkozik s ez médiatizált világunkban elengedhetetlen a társművészetek mégoly dióhéjban történő megismerésére is. 2. A tantárgy tartalma A film felfedezése. A mozi születése. A némafilm Európában. Az amerikai némafilm. Az orosz avantgárd. A francia szürrealista film. A költői realizmus. Az európai film a világháború alatt. A neorelaizmus. Az új hullám. Az európai film a hetvenes-nyolcvanas években. A amerikai film értékei. Napjaink európai filmjei. Filmművészet 1990 után. 3. Évközi ellenőrzés módja: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek Hevesy Iván: A némafilm egyetemes története Budapest, Balász Béla: A látható ember. A film szelleme. Budapest, Nemes Károly: A filmművészet fejlődése. Budapest, Nemes Károly: A film művészi nyelvének fejlődéstörténete. Budapest, Báron György: Hollywood és Marieubad. Budapest, Bikácsy Gergely: Bolond Pierot moziba megy. Budapest, Király Jenő: Frivol múzsa. I-II. Budapest, A film krónikája. Budapest, Oxford Filmenciklopédia. Budapest, és ½ film. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Videómagnó, tévékészülék. Helyszín: Oktatástechnológiai terem.

7 A folklór a magyar líratörténetben Tantárgy kódja MA 3052 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) Dr. Jánosi Zoltán 1. A tantárgy általános célja: Az általános cél olyan integrált tudásanyag közvetítése, amely az általános mítoszelmélet, az etnográfia, a kultúrtörténet érintkező területeit is bekapcsolva az irodalomtudomány érdekéből, történeti és leíró szempontokból világítja át a művekbe épült archaikus modellek: mítosztöredékek és folklórtartalmak poétikai funkcióit. Speciális célja a magyar líratörténet átfogó intervallumában vázolni fel az archaikus vonásokat őrző motorikus, verbális, hiedelmi és mentális folklórelemek integrálási fázisait, főbb formáit és funkcionális modulációit. Az archaikus mítosz és öröksége. Az irodalom archatipikus formái: az archaikus eposz, a hősének és más műformák. Az archaikus mítosz koncepcionális, világképi és strukturális elveinek továbbélése az irodalomban és a folklórban. A folklór rétegződése: a verbális, rituális, hiedelmi folklór. A népköltészet műfajainak beáramlása a magyar líratörténetbe. Bornemisza Péter gyűjtése. Balassi, Csokonai, Kölcsey, Petőfi, Vörösmarty és Arany folklórbeépítései. A folklórvonások megjelenése líránkban a XX. század első felében: Ady, József Attila, Sinka István, Erdélyi József műveiben. Gulyás Pál Kalevala orientációja. Németh László magyar műhely programja és a bartóki modell. A XX. század második felének folklórinspirációi: Weöres Sándor, Nagy László, Juhász Ferenc verseiben. Csoóri Sándor elméleti munkássága. Folklórvonások Ratkó József, Kalász László, Szőllősi Zoltán, Kiss Anna, Oravecz Imre műveiben. A bartókiság irodalmi öröksége és perspektívái. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek Jeleazar Meletyinszkij: A mítosz poétikája Fordította: Kovács Zoltán Görömbei András: Költészetünk és a népi líra. Alföld, Németh László: Magyar műhely. In: N. L. válogatott művei, II Gulyás Pál: Út a Kalevalához. Válasz, vagy In: Utunk Pohjolába. Kalevala kutatások Magyarországon Összeállította: Nyirkos István. N. Horváth Béla: Egy, ki márványból rak falut. József Attila és a folklór Képes Géza: A Kalevala és a magyar irodalom. In: Utunk Pohjolába. Kalevala kutatások Magyarországon Összeállította: Nyirkos István. Pomogáts Béla: A tárgyias költészettől a mitologizmusig. A népi líra irányzatai a két világháború között Csoóri Sándor: Szántottam gyöpöt. In: Csoóri breviárium Csoóri Sándor: Egyszer elindula tizenkét kőműves. In: Cs. S.: Faltól falig A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem

8 Kortárs magyar irodalom Tantárgy kódja MA 3053 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) zh. Gerliczki András Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A kortárs magyar irodalom jelenségeinek, áramlatainak áttekintő bemutatása. Élő irodalomról lévén szó, az órákon folyamatosan jelen kell lenniük a könyvkiadásban, folyóiratokban nyomon követhető legfrissebb szépirodalmi publikációknak is. Az 1970-es évek közepétől napjainkig terjedő időszak magyar irodalmának története. Modern és posztmodern tendenciák a korszak irodalmában. A költőszerep változásai, közösségi feladatvállalás, szerepnélküliség, irónia, alakteremtés, intertextualitás. Folytonosság és változás a prózában: példázatosság, emlékezés, történet és nyelv, fikció és tényszerűség. Folyóiratok és irányzatok: Mozgó világ, Jelenlét, Határ, Harmadkor. A Kilencek, a Madárúton, a Ver(s)ziók, a Jelenlét, és az újabb nemzedékek. Az irodalom önmegértése: értelmezői közösségek, kritikai irányok napjaink irodalmi életében. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat (esszé) 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező és ajánlott irodalom: Kulcsár-Szabó Ernő: A magyar irodalom története Budapest, Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Budapest, Szirák Péter: Folytonosság és változás. Debrecen, Károlyi Csaba szerk.: Csipesszel a lángot. Budapest, Tarján Tamás: Magyar irodalom, Budapest Magyar Miklós szerk.: Magyar irodalom a huszadik században. Budapest, F. Almási Éva szerk.: Kortárs magyar írók bibliográfiája. szint/egyeb/katalog/irlex/html/index.htm Új magyar irodalmi lexikon. Budapest, Tarján Tamás: Kortársi dráma. Bp Keresztury Tibor: Félterpeszben. Arcképek az újabb magyar irodalomból. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem, könyvtár.

9 Szemelvények a XIX. és a XX. századi olasz irodalomból Tantárgy kódja MA 3054 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) Dr. Jeney István Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A kollégium általános célja, hogy kedvet ébresszen az érdeklődőkben az olasz irodalom iránt. Bemutassa azokat a főbb műfajokat és irányzatokat, valamint azokat a képviselőit, akik meghatározó személyiségei a kétszáz évnyi olasz irodalomnak. Feladata a kollégiumnak az is, hogy felhívja a résztvevők figyelmét a magyar és olasz irodalomban meglévő kapcsolatokra. 2. A tantárgy tartalma A kollégium műfajcsoportok szerint szemelget a két évszázad anyagából, irodalomtörténeti, eszmetörténeti, és poétikai szempontok alapján. Így beszél az emlékiratírókról, (Silvio Pellico, Cesare Abba, Nievo), a XIX. századi olasz líra meghatározó személyiségeiről (Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Carducci), valamint áttekinti a próza fejlődését meghatározó írók művészetét (Manzoni, Verga, Pirandello). Elemzi a századforduló irányzataihoz tartozó költőket (Pascoli, D Annuncio Marinetti), az ermetismo képviselőit (Ungaretti, Montale, Quasimodo). Elemzi az olasz próza fejlődéstörténetének állomásait (Svevo, Moravia, Vittorini, Pavese, Lampedusa, Calvino, Eco), valamint az olasz dráma és színház jeles darabjait (Goldoni, Alfieri, Pellico, Pirandello, Ugo Betti). 3. Évközi ellenőrzés módja: Az ellenőrzés kis beszámolók, és választható témák írásos formában történő benyújtásából áll, mely a végső értékelés részeredményeként beszámításra kerül. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek A színház világtörténete 2. Bp A Világirodalmi lexikon témára vonatkozó szócikkei Az olasz irodalom a XX. században Bp Babits Mihály. Az európai irodalom története Madarász Imre: Az olasz irodalom története Bp Radó Antal: Az olasz irodalom története Bp Szabó György: Pirandello Bp.1964 Szabolcsi Miklós: Világirodalom a 20. században Bp Szauder József: Olasz irodalom-magyar irodalom Bp Szénási Ferenc: Italo Calvino Bp A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és felszerelésük) A létszámtól függő nagyságú tanteremre van szükség

10 Narratívák (Virtuális Campus) Tantárgy kódja MA Összóraszám (elm+gyak) 2 (gyakorlat) ellenőrző feladat Dr. Onder Csaba Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A NyF Virtuális Campusának keretében lévő távoktatási kurzus az irodalom, a film és a média közös narratív sajátosságainak feltárására és vizsgálatára törekszik. 2. A tantárgy tartalma A Narratívák (irodalom-film-média) c. kurzus az alcímben megjelölt területek egyenkénti és összehasonlító bemutatására és elemzésére törekszik, a közös pontot a narratív tulajdonságokban mutatva fel. A kurzus a megadott szépirodalmi szövegek, egy-egy film, illetve az írott sajtó területéről választ magának tárgyat. 3. Évközi ellenőrzés módja: ellenőrző feladatok 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: A programcsomagban található meg. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: PC, internetes hozzáférés.

11 Műelemzések Tantárgy kódja MA Összóraszám (elm+gyak) 2 (gyakorlat) zh., Dr. Onder Csaba Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Műelemzések segítségével kívánja a tárgy elmélyíteni a hallgatók elemzési készségeit hozzájárulva (mind szakmai, mind módszertani szempontból) ahhoz, hogy a későbbi tanítás során önállóan és kreatívan legyenek képesek szépirodalmi műveket elemezni, és mindezt legyenek képesek közvetíteni leendő tanítványaiknak. 2. A tantárgy tartalma Félévenként változó. Elsősorban kortárs és klasszikus magyar, illetve nem magyar rövid prózák (novellák, elbeszélések) elemzése és közös olvasása. Másodsorban az említett tárgykörökből lírai alkotások elemzése, illetve elemzésének módszertani kérdései. A tárgy fel kívánja mutatni a lehetséges elméleti szempontból különböző elemzési és értelemképzési technikákat is. 3. Évközi ellenőrzés módja: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Boccacciotól Salingerig (novellaértelmezések). Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem

12 A magyar nyelvtudomány története Tantárgy kódja MA 3105 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Peténé dr. Csige Katalin 1. A tantárgy célja: A magyar nyelvtudomány kialakulásának és máig tartó útjának megismerése. A magyar nyelv grammatikájának felfedezése: régi nyelvtaníróink; a felvilágosodás nyelvi eszménye. Harc a modern magyar nyelv megteremtéséért. A nyelvhasonlítás módszereinek térhódítása a magyar nyelvtudományban. A finnugor-uráli nyelvhasonlítás győzelme (Budenz, Hunfalvy, Szinnyei stb.). Egyéb rokonítási kísérletek: az ugor-török háború. A történeti szempont a nyelvtudományban (Szarvas Gábor, Simonyi Zsigmond, Asbóth Oszkár, Melich János és mások). Az újgrammatikusok és neolingvisták eredményeinek alkalmazásai. A modern dialektológia megszületése és útja napjainkig. (Szarvas Gábor, Balassa József, Horger Antel, Laziczius Gyula). A magyar Nyelvatlasz és köre. A mai magyar nyelvtudomány fő áramlatai, a történeti nyelvészet, generatív grammatika, szociolingvisztika, alkalmazott nyelvészet. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozatok. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Benkő Loránd: A nyelvtudományi irányzatok viszonyáról. Magyar Tudomány 19: Benkő Loránd: Gondolatok Melich János nyelvtudományi munkásságáról. MNy. 53: 4-5. Deme László: Magyar nyelvészeti kutató munkánkról. Bp., MNYTK sz. Imre Samu: A mai magyar nyelvtudomány néhány szintézise. MNy. 73: 279. Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. Bp., Károly Sándor: Laziczius utolsó nyelvészeti tevékenysége. NyK. 78: Pais Dezső (szerk.): Nyelvünk a reformkorban Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Bp., Temesi Mihály: A magyar nyelvtudomány. Gondolat. Bp., Tolnai Vilmos: A nyelvújítás. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem.

13 A helynévgyűjtés módszere Tantárgy kódja MA 3106 Összóraszám (elm+gyak) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) Dr. Révay Valéria 1. A tantárgy célja: Bevezetés a nyelvészeti terepmunkába és a helynévkutatás legalapvetőbb fogásaiba. A helynévkutatás célja, feladata, a leíró és történeti vizsgálat. A történeti helynévanyag legfontosabb lelőhelyei. Forráskiadványok. A cédulázás és az anyagrendezés technikája. Felkészülés a terepmunkára. A nyelvi adatok lejegyzésének hangtani követelményei. Tájékozódás a gyűjtőterületről, térképek beszerzése, az adatközlők kiválogatásának szempontjai. Az anyaggyűjtés képzeletbeli és valóságos határjárással. Az adatok rögzítése a térképen. A gyűjtött anyag ellenőrzése más időben és más adatközlők segítségével. Az anyag elrendezésének legismertebb formái: a betűrendes és a tényleges elhelyezkedést tükröztető közlés. Tájékozódás az országos helynévgyűjtő mozgalom helyzetéről. 3. Előírt külső szakmai gyakorlat: egyéni szakmai gyakorlat előre meghatározott terepen 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Lőrincze Lajos: Földrajzi neveink élete. Budapest, A földrajzi nevek gyűjtésének és közzétételének kézikönyve. Budapest, Hajdú Mihály: Magyar tulajdonnevek. Budapest, A tantárgynak tárgyi szükségletei: tanterem

14 Az írásjelek története Tantárgy kódja MA 3115 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1111 Dr. Révay Valéria 1. A tantárgy célja: Ismertessen meg az írásjelek használatának történetével, amely a nyelvtudomány számos ágával és kultúrtörténettel is érintkezik, és hozzásegítsen a régi magyar szövegek jobb megértéséhez. A magyar szövegtagolás előzményei, a szövegtagolás általános története. A régi magyar írásjelhasználat sajátosságai: a kéziratos művek írásjelhasználata. Az írásjelhasználat jellemzői a XIV. század végétől a XVIII. század elejéig. A fejezetek és bekezdések jelölése. A szövegtagolás kezdetleges formái. Egyetlen írásjel használata, több írásjel azonos funkcióban. Önálló funkciójú írásjelek. A magyar nyelvű nyomtatott művek írásjelhasználata. 3. Évközi ellenőrzés módja: Szemináriumi dolgozat készítése. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Fábián Pál: Az akadémiai helyesírás előzményei. Akadémiai Kiadó. Bp., Keszler Borbála: A magyar írásjelhasználat története a XVIII. század közepéig. NytudÉrt. 141 (1955). Kniezsa István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem.

15 A magyar nyelv társadalmi rétegződése Tantárgy kódja MA 3165 Összóraszám (elm+gyak) 1 Tukacsné dr. Károlyi Margit 1. A tantárgy célja: A szociolingvisztikai alapismeretekre alapozva megismertesse a hallgatókat a magyar nyelv rétegződésének problémáival, a nyelv életében ható egységesítő és elkülönítő tendenciákkal, ezek nyelvi és nyelven kívüli okaival. A magyar nyelv társadalmi tagolódása; a belső nyelvtípusok. A korábbi osztályozási kísérletek: a vízszintes és függőleges tagozódás (Bárczi, Deme, Benkő, Papp László, Károly Sándor). A felosztás kritériumai: a lakóhely, foglalkozás, szórakozás, sport, játék, műveltség, iskolázás, életvitel, életkor stb. A szóbeliség és írásbeliség. A műfaji szempont. A nyelvi norma, nyelvi résznormák, nyelvi sztenderd. A norma szerepe és hatása a változatokra. A hagyományos és újabb közelítésmódok. Kódok, regiszterek, kódváltások a szituatív nyelvhasználatban. Az egyes típusok (szaknyelvek és szlengek) részletesebb elemzése. 3. Évközi ellenőrzés módja: Kisbeszámolók, zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Bachát László: Az ifjúsági nyelv és változatai. In: Kiss Jenő és Szűts László (szerk.): A magyar nyelv rétegződése. Akadémiai Kiadó. Bp., Benkő Loránd: Irodalmi nyelv köznyelv. In: Kiss Jenő és Szűts László (szerk.): A magyar nyelv rétegződése. Akadémiai K. Bp., Benkő Loránd: A nyelvi változások és a nyelvek belső tagolódása. In: Uő.: A történeti nyelvtudomány alapjai. Tankönyvkiadó. Bp., Grétsy László: A szaknyelvek és csoportnyelvek jelentősége napjainkban. In. Kiss Jenő és Szűts László (szerk.): A magyar nyelv rétegződése. Akadémiai K., Bp., Hajdú Mihály: A csoportnyelvekről. Bp., Kardos Tamás Szűts László: Diáksóder. Ciceró. é.n Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára. Debrecen, Nyirkos István: Irodalmi nyelv köznyelv népnyelv. (A nyelvváltozatok rendszere). MNyj. 1982: Pusztai István: Szaknyelv és műhelyzsargon. Nyr. 99 (1975): Sebestyén Árpád: A nyelv rétegződéséről, a szociolingvisztikai szemléletmódról. MNyTK sz. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem

16 Beszédtechnika Tantárgy kódja MA 3177 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1141 Dr. Minya Károly Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy célja: A beszédtechnikai alapfogalmak megismertetése, az érthető, értő és értető felolvasás és beszéd elsajátíttatása. Az érthető beszédet szolgáló elemek: a légzés, a hangindítás (lágy, kemény, hehezetes), a hangelemek és hangkapcsolatok helyes kiejtése. A mássalhangzó-törvények érvényesülés és nem érvényelülése a beszédben. Légzéstechnikai gyakorlatok (egyszerű, összetett), szöveges gyakorlatok a hangindítás köréből. Ejtéshibák, beszédhibák, a beszédritmus zavarai. Mondat- és szövegfonetikai eszközök: a hangsúly, hanglejtés, szünet és beszédtempó. Gyakorlatok a helyes hangsúlyozásra, a Beszélni nehéz jelölésrendszere. A modulációk: a magassági, erősségi, gyorsasági váltás, a szünetek és a hangszín váltásai a szövegben. Az általános iskolai irodalomkönyvből szabadon kiválasztott prózarészletének felolvasása a tanult ismeretek birtokában. 3. Évközi ellenőrzés módja: egy zárthelyi dolgozat, egy szabadon választott szövegrészlet felolvasása, órai gyakorlatok végzése. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Fekete László: Beszédművelési gyakorlatok és irányításuk, Fischer Sándor: A beszéd művészete, Hernádi Sándor: Beszédművelés, Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete, Szakács Béla Kerekes Barnabás: Szöveggyűjtemény és útmutató a középfokú iskolák Kazinczy-versenyéhez, A tantárgy tárgyi szükségletei: magnetofon.

17 A tulajdonnév jelentése Tantárgy kódja MA 3107 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Peténé dr. Csige Katalin 1. A tantárgy célja: A jelentés mint nyelvészeti és mint filozófiai kategória sajátosságainak megismerése a tulajdonnevekben. A jelentés fogalma. A közszói és a tulajdonnévi jelentés hasonlóságai és különbségei. Átmeneti sávok a köznév és a tulajdonnév között. A tulajdonnévi jelentés aspektusai: a denotatív jelentés, a konnotáció stb. Jelentés alapján elkülönülő tulajdonnévfajták. A tulajdonnév terjedelme. A tulajdonnév beépítése a közlésbe (sajátosságok a tulajdonnév toldalékolásában, a toldalék jelentéselkülönítő funkciója). Szófaj-e a tulajdonnév? 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozatok. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Balázs János: A tulajdonnév a nyelvi jelek rendszerében. ÁnyT. I. Bp., (1963.) J. Soltész Katalin: Tulajdonnév és köznév határterülete. MNy. 55: J. Soltész Katalin: A tulajdonnév funkciója és jelentése. Bp., J. Soltész Katalin: A tulajdonnév jelentésszerkezete. NytudÉrt. 83. sz Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Bp., Martinkó András: A tulajdonnév jelentéstanához. Pais-Eml Sebestyén Árpád: A tulajdonnév jelentéstanához. NytudÉrt. 70. sz A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem.

18 Finn nyelv Tantárgy kódja MA 3181 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) Dr. Révay Valéria 1. A tantárgy célja: Ismertesse meg a hallgatókat a magyar nyelv távoli rokonával, a finn nyelvvel. A hallgatók áttekintik a finn nyelv nyelvtani rendszerét, a magyar nyelvvel rokon finn szókincset. Legyenek képesek egyszerű szöveget magyarra fordítani. A finn nyelv finnugor sajátságai. Az ige jelen idejű állító és tagadó ragozása. A kérdő mondat. A birtokos névmások, a birtokos személyragozás, a névszók birtokos esete és többes száma, a melléknevek, a jelző és a jelzett szó, az alany és az állítmány egyeztetése. A partitivum, a melléknév fokozása, tő- és sorszámnevek. Az accusativus és a helyhatározói esetek. Az essivus, a partitivus II., a translativus. Az imperfectum, a feltételes, felszólító és lehetőségi mód, a passzívum. A perfectum, plusquamperfectum, az infinitivusok. 3. Évközi ellenőrzés módja: Feladatlapok, zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Csepregi Márta: A finn mint rokonnyelv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Outi Karanko Keresztes László Irmeli Kniivilä: Finn nyelvkönyv I. Tankönyvkiadó, A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem.

19 A finnugor népek és nyelvek Tantárgy kódja MA 3182 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1103 Dr. Révay Valéria 1. A tantárgy célja: Ismertesse meg a hallgatókat a magyar nyelv rokonaival. A kurzus áttekintést ad az uráli népek lakóhelyéről, társadalmi és politikai helyzetéről, történelmük főbb eseményeiről, hagyományos életmódjukról, kultúrájukról és nyelvük legfontosabb jellemzőiről. Nyelvrokonítási kísérletek. Az ugor ág népei és nyelvei (magyar, osztják, vogul). Az ugor ág népeinek rövid történeti áttekintése. A permi ág népei és nyelvei (komi, udmurt). A permi ág népeinek rövid története. A volgai finnek (mordvin, mari). A volgai finn népek rövid története. Az észtek. Észtország története. A finn nyelv és a finn nyelvjárások. Finnország története. A kisebb balti finn népek és nyelvek (karjalaiak, vepszék, vótok, lívek és a lappok). A szamojéd ág népei és nyelvei. 3. Évközi ellenőrzés módja: Előadások, zárthelyi dolgozat. A hallgatók önálló beszámolókat készítenek a megadott szakirodalom alapján. A félév végén egy zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Csepregi Márta szerk.: Finnugor kalauz. Bp., Nanovfszky György: Nyelvrokonaink. A Magyarságkutatás Könyvtára XXV. Teleki László Alapítvány. Bp., Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos legújabb ismeret- és forrásanyag rövid összegzésével közreadja Zaicz Gábor. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem.

20 A finnugor népek irodalma Tantárgy kódja MA 3183 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Dr. Révay Valéria 1. A tantárgy célja: Az uráli népek irodalmának és hitvilágának rövid áttekintése: a teremtésmítoszok bemutatása, a sámánizmus, a medvekultusz és a három nagy eposz. Az obi-ugor, a permi, a volgai finn és lapp népköltészet. A vogul, a finn és az észt irodalom kiemelkedő írói és költői életművének vagy egy-egy regényének ismertetése. A világ teremtése a finnugor hitvilágban. A sámánizmus a finnugor (uráli) népeknél. A medvekultusz a finnugor népeknél. A Kalevala (szerkezete, hősei). A Kalevala a zenében és a képzőművészetben. A magyar Kalevala fordítások, a Kalevala a magyar irodalomban. A Kalevipoeg és a Szijazsar. A vogul és osztják népköltészet és irodalom (Sesztalov, Ajpin). A komi és udmurt népköltészet és irodalom. A mordvin és mari népköltészet és irodalom. A finn irodalom kiemelkedő költői és írói. Az észt irodalom. A lapp népköltészet és irodalom. 3. Évközi ellenőrzés módja: előadások, zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Kalevala Nanovfszky György szerk.: Nyelvrokonaink. A Magyarságkutatás Könyvtára XXV. Teleki László Alapítvány. Bp., Domokos Péter: Uralisztikai olvasókönyv. Tankönyvkiadó. Bp., Finnugor Kalauz 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben

A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben A magyar nyelv és irodalom szak kredit alapú szakmai tanterve a 2005/2006 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : magyar nyelv és irodalom Tagozat: nappali Képzési idő: 8 (nyolc) félév Az oktatás nyelve:

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

2013/2014. tanév II. félév

2013/2014. tanév II. félév 2013/2014. tanév II. félév KÖVETELMÉNYEK Szociolingvisztika MAO1103 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit főiskolai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév)

BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) BA Germanisztika alapképzés mintatanterve (180 kredit, 6 félév) Neptun kód Tanegység Heti Féléves Beszámolási óraszám óraszám kötelezettség Kredit Megjegyzés Előfeltétel 1. év 1. félév BTSBN001X01 Filozófia

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL

Felvétele. 2 K 5 2 k BBLSZ90100 I SZO. 2 K 5 2 k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTERV FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok

Részletesebben

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X

amerikanisztika szeptemberétől Tantárgyfelelős tanszék ANB G 2 AN Dr. Ajtay-Horváth Magda _ X - Anglisztika alapszak - angol szakirányok mintatanterve - amerikanisztika 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti kontakt óraszám Tantárgyfelelős

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam 9.00-10.00 BEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA EA. BTMAN101 Kollár Krisztián Ferdinandy 10.00-12.00 FONETIKA EA. BATMAN102 Kabán Annamária Ferdinandy 14.00-16.00 FILOZÓFIATÖRTÉNET EA. BTSBN001X01 Gáspár Csaba XXXV.

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Leíró magyar alaktan, szófajtan ea. BTOMA2N05 Kabán Annamária B2/317 (107) Pedagógia (A csoport): Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba Ádám Anetta C1/304/b

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL

Felvétele. 2 K k BBNSZ90100 I SZO. 2 K k I OL Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott élév Felvétel típusa Szabadon választható Meghirdető intézet/tanszék ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Magyar irodalom és gyermekirodalom A tantárgy

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL

Követelmény. Kreditpont. típusa. 2 K k BBNSZ90100 I PO SZO. 2 K k I RS OL ROMANISZTIKA ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA FRANCIA, OLASZ, SPANYOL szakirányok Francia kultúra fakultatív modul, Olasz irodalom és kultúra fakultatív modul, Spanyol nyelv és kultúra fakultatív modul, Egyéb

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa

Félévi óraszám Ajánlott félév. Követelmény. Heti óraszám. Felvétel típusa. Kreditpont. Felvétele. típusa Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Szabadon választható Minor Más szakon Meghirdető tanszék/intézet MAGYAR ALAPSZAK (BA) TANTÁRGYLISTÁJA

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2015-től felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2015-től felvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől

Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve szeptemberétől Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve 2006. szeptemberétől Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Nagy Mihály x Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István x Kommunikáció AIB1003

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv

ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv ME BTK MAGYAR SZAKOS ALAPKÉPZÉS (BA) Mintatanterv Az ME BTK a bolognai felsőoktatási rendszer (a ciklusokra bontott, osztott képzés) mindhárom szintjén biztosítja a magyar szakos hallgatók képzését: hároméves

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

jétől érvényes jogi dokumentumok

jétől érvényes jogi dokumentumok 2017. 01. 01-jétől érvényes jogi dokumentumok 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.30-10.00 10.00-12.00 12.00-14.00 BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA /kéthetente/ BTOMA1N05 Kemény Gábor Nyelvész Könyvtár 10.00-12.00 Bevezetés a nyelvtudományba

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba

Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatokba A fizika matematikai alapjai I. MT4008L Meghirdetés féléve 1 Összóraszám (elm+gyak) 6+12 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve Dr. Rozgonyi Tibor A részletes tantárgyleírást lásd: MT1008 Mechanika 1. FI4101L

Részletesebben

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben