Tantárgy neve. Gyermek- és ifjúsági irodalom Tantárgy kódja MA 3041 Meghirdetés féléve Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tantárgy neve. Gyermek- és ifjúsági irodalom Tantárgy kódja MA 3041 Meghirdetés féléve Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás)"

Átírás

1 Gyermek- és ifjúsági irodalom Tantárgy kódja MA 3041 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) zh, Dr. Antal Attila Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A hallgatók ismerjék meg a magyar és a világirodalom klasszikus gyermek- és ifjúsági irodalmi alkotásait, a közelmúlt és napjaink jelentősebb hazai és külföldi teljesítményeit az irodalomnak ebből a köréből. Szerezzenek a későbbi tanári munkájukban hasznosítható tapasztalatokat az ifjúsági művek feldolgozásában, elemzésében. 2. A tantárgy tartalma A gyermek- és ifjúsági irodalom elvi kérdései. Gyermek és irodalom kapcsolatának alakulása. A népköltészet mint a gyermek és ifjúsági irodalom része (részletesen: a népmeséről). A klasszikus külföldi meseirodalom (fabulák, német meseírók, Andersen, a Lamb-testvérek Shakespeare-meséi, keleti mesegyűjtemények, a meseregény útja). Az ifjúsági regény klasszikus művelői (részletesen Jules Verne-ről). A magyar ifjúsági irodalom klasszikusai (részletesen: Gárdonyi Gézáról, Benedek Elekről, Fekete Istvánról, Weöres Sándorról). 3. Évközi ellenőrzés módja: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek Cs. Nagy István: Gyermek- és ifjúsági irodalom. Budapest, Ötven nagyon fontos gyerekkönyv. Budapest, Bognár Tas: Elemzések a gyermek- és ifjúsági irodalom köréből. Budapest, Lukácsy Sándor: Magyar Robinson és egyéb irodalmi ritkaságok. Budapest, Komáromi Gabriella: Elfelejtett irodalom. Fejezetek XX. századi ifjúsági prózánk történetéből Budapest, Tarbay Ede: Gyermekirodalomra vezérlő kalauz. Budapest, Gyermekirodalom (Szerkesztette: Komáromi Gabriella). Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem

2 Bevezetés az irodalmi kutatásba Tantárgy kódja MA 3001 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) zh, Dr. Csorba Sándor 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A tantárgy tanításának általános célja, hogy összefoglalja, kiegészítse és rendszerezze a hallgatóknak az irodalmi kutatásra vonatkozó ismereteit és a szóbeli megszólalással kapcsolatos tapasztalatait; speciálisan: bevezesse őket a levéltári kutatásba, rögzítse a szakirodalom idézésének és jelölésének módozatait, bemutassa a szakdolgozatok tartalmi és formai kívánalmait, valamint felhívja a figyelmet előadásaik, hozzászólásaik, leendő tanári munkájuk hatásának fokozására. 2. A tantárgy tartalma A filológiai a kézirattól a könyv adásáig; az irodalom a szájhagyománytól az irodalmi életig; az irodalomtörténet-írás az életrajzgyűjteménytől az akadémiai irodalomtörténetig; az irodalomtörténet-írás forrásai a levéltári iratoktól a tudományos művekig. A beszámoló, évfolyamdolgozat, szakdolgozat útja az általános tájékozódástól a külső megjelenésig. A referátum, korreferátum, vizsga, tanítási gyakorlat a hatásos beszéd jellemzőitől a hallgatósággal való együttműködésig. 3. Évközi ellenőrzés: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek Szinnyei József: A magyar irodalomtörténet-írás ismertetése. Budapest, Irodalmi szövegek kritikai kiadásának szabályzata. Budapest, Vígh Árpád: Retorika és történelem. Budapest, Dale Carnegie: A hatásos beszéd módszerei. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem

3 Intertextualitás Tantárgy kódja MA 3011 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) Dr. János István 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Az irodalomtudomány valamely speciális részterületének alaposabb tanulmányozása, a hallgatók szakmai látókörének bővítése, kompetenciájának növelése. 2. A tantárgy tartalma A speciális stúdium félévenként eltérő tematikával indulhat, pl. intertextualitás, filológia (különös tekintettel a számítógépes szövegfeldolgozásra és az önálló munkára, mint pl. meghatározott kézirat(részlet) kritikai szövegkiadása. 3. Évközi ellenőrzés módja: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek Bevezetés a régi magyar irodalom filológiájába. Szerk. Hargittay Emil. Bp Tolnai Vilmos: Bevezetés az irodalomtudományba. Pécs, (reprint) Angyalosi Gergely: Az intertextualitás kalandja. Helikon, Szöveg és interpretáció. Szerk. Bacsó Béla. Bp. é.n. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem

4 Napjaink irodalmából Tantárgy kódja MA 3021 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) zh, Dr. Onder Csaba Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy célja A speciálkollégium célja, hogy bepillantást nyújtson napjaink magyar és világirodalmába, különös tekintettel a kis- és nagyepikára. 2. A tantárgy tartalma Félévenként változó. Elsősorban a kortárs magyar, német, orosz és angolszász regényirodalom fontosabb, hatástörténetileg jelentős szövegei és képviselői. 3. Évközi ellenőrzési módja: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. Ajánlott szakirodalom: Bényei Tamás, Apokrif iratok, Db., Kossuth E. K M. Nagy Miklós, Nikkelszamovár, Bp., JAK-Balassi, Tárgyi szükségletek: tanterem

5 Drámapedagógia Tantárgy kódja MA 3031 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) zh, Dr. Margócsy Klára 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A hallgatókkal megismertetni a drámapedagógia néhány alapvető jellemzőjét. Felvillantani a drámapedagógiában rejlő módszertani lehetőségeket munkánk hatékonyabbá tételében. Megismertetni a hallgatókat néhány alapvető játékkal, a dramaturgiai alapismeretekkel, a legkülönbözőbb órákon és órákon kívüli tevékenységben használatos módszerekkel, eljárásokkal. 2. A tantárgy tartalma A drámapedagógia mibenléte. A drámapedagógia hagyományai. Mire jó a drámapedagógia? A drámatanár szerepe, egyénisége. A játék szerepe a tanításban. A drámapedagógia Magyarországon. Az iskola és az élet. A játékok gyakorlati alkalmazásának főbb aspektusai. A légkör megteremtése. A tanár felelőssége. A közösségteremtés, az új típusú tanulás. Bizonyos óratípusokban, foglalkozástípusokban a drámajáték szerepe. 3. Évközi ellenőrzés módja: Egy megadott témáról óraterv készítése, és annak bizonyos részleteinek bemutatása. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek Gabnai Katalin: Drámajátékok Drámafoglalkozások gyerekeknek, fiataloknak. Szerk.: Kaposi László Debreczeni Tibor: Drámapedagógiai órák alsóban, felsőben és főiskolán. Év nélkül Drámapedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Kaposi László Margócsy Klára Rátonyi Mariann: A játszótársam mondd, akarsz-e lenni? 2000 Margócsy Klára Rátonyi Mariann: Akarsz-e játszani? 2000 Szauder Erik: Egy lehetséges drámamodell Montagh Imre: Mondjam vagy mutassam. 19 Reformpedagógiai olvasókönyv. Szerk.: Trencsényi László Tolnai Mária: Dráma és nevelés Trencsényi László: Művészetpedagógia A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem

6 Egyetemes filmtörténet Tantárgy kódja MA 3051 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) zh, Dr. Karádi Zsolt 1. A tantárgy általános célja: Megismertetni a hallgatókat a filmtörténet legfontosabb mozzanataival, irányzataival, alkotóival. Természetesen ez a művészeti ág is oly gazdag, hogy egy félév alatt legfeljebb csak a tendenciák, az alkotói életművek vázlata adható meg. Mégis fontos beszélni ezekről, mert a magyar szakos hallgatók képzésében így nemcsak az irodalom esztétikai megközelítése válik lehetségessé, hanem alkalom kínálkozik s ez médiatizált világunkban elengedhetetlen a társművészetek mégoly dióhéjban történő megismerésére is. 2. A tantárgy tartalma A film felfedezése. A mozi születése. A némafilm Európában. Az amerikai némafilm. Az orosz avantgárd. A francia szürrealista film. A költői realizmus. Az európai film a világháború alatt. A neorelaizmus. Az új hullám. Az európai film a hetvenes-nyolcvanas években. A amerikai film értékei. Napjaink európai filmjei. Filmművészet 1990 után. 3. Évközi ellenőrzés módja: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek Hevesy Iván: A némafilm egyetemes története Budapest, Balász Béla: A látható ember. A film szelleme. Budapest, Nemes Károly: A filmművészet fejlődése. Budapest, Nemes Károly: A film művészi nyelvének fejlődéstörténete. Budapest, Báron György: Hollywood és Marieubad. Budapest, Bikácsy Gergely: Bolond Pierot moziba megy. Budapest, Király Jenő: Frivol múzsa. I-II. Budapest, A film krónikája. Budapest, Oxford Filmenciklopédia. Budapest, és ½ film. Budapest, A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: Videómagnó, tévékészülék. Helyszín: Oktatástechnológiai terem.

7 A folklór a magyar líratörténetben Tantárgy kódja MA 3052 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) Dr. Jánosi Zoltán 1. A tantárgy általános célja: Az általános cél olyan integrált tudásanyag közvetítése, amely az általános mítoszelmélet, az etnográfia, a kultúrtörténet érintkező területeit is bekapcsolva az irodalomtudomány érdekéből, történeti és leíró szempontokból világítja át a művekbe épült archaikus modellek: mítosztöredékek és folklórtartalmak poétikai funkcióit. Speciális célja a magyar líratörténet átfogó intervallumában vázolni fel az archaikus vonásokat őrző motorikus, verbális, hiedelmi és mentális folklórelemek integrálási fázisait, főbb formáit és funkcionális modulációit. Az archaikus mítosz és öröksége. Az irodalom archatipikus formái: az archaikus eposz, a hősének és más műformák. Az archaikus mítosz koncepcionális, világképi és strukturális elveinek továbbélése az irodalomban és a folklórban. A folklór rétegződése: a verbális, rituális, hiedelmi folklór. A népköltészet műfajainak beáramlása a magyar líratörténetbe. Bornemisza Péter gyűjtése. Balassi, Csokonai, Kölcsey, Petőfi, Vörösmarty és Arany folklórbeépítései. A folklórvonások megjelenése líránkban a XX. század első felében: Ady, József Attila, Sinka István, Erdélyi József műveiben. Gulyás Pál Kalevala orientációja. Németh László magyar műhely programja és a bartóki modell. A XX. század második felének folklórinspirációi: Weöres Sándor, Nagy László, Juhász Ferenc verseiben. Csoóri Sándor elméleti munkássága. Folklórvonások Ratkó József, Kalász László, Szőllősi Zoltán, Kiss Anna, Oravecz Imre műveiben. A bartókiság irodalmi öröksége és perspektívái. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek Jeleazar Meletyinszkij: A mítosz poétikája Fordította: Kovács Zoltán Görömbei András: Költészetünk és a népi líra. Alföld, Németh László: Magyar műhely. In: N. L. válogatott művei, II Gulyás Pál: Út a Kalevalához. Válasz, vagy In: Utunk Pohjolába. Kalevala kutatások Magyarországon Összeállította: Nyirkos István. N. Horváth Béla: Egy, ki márványból rak falut. József Attila és a folklór Képes Géza: A Kalevala és a magyar irodalom. In: Utunk Pohjolába. Kalevala kutatások Magyarországon Összeállította: Nyirkos István. Pomogáts Béla: A tárgyias költészettől a mitologizmusig. A népi líra irányzatai a két világháború között Csoóri Sándor: Szántottam gyöpöt. In: Csoóri breviárium Csoóri Sándor: Egyszer elindula tizenkét kőműves. In: Cs. S.: Faltól falig A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem

8 Kortárs magyar irodalom Tantárgy kódja MA 3053 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) zh. Gerliczki András Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései: A kortárs magyar irodalom jelenségeinek, áramlatainak áttekintő bemutatása. Élő irodalomról lévén szó, az órákon folyamatosan jelen kell lenniük a könyvkiadásban, folyóiratokban nyomon követhető legfrissebb szépirodalmi publikációknak is. Az 1970-es évek közepétől napjainkig terjedő időszak magyar irodalmának története. Modern és posztmodern tendenciák a korszak irodalmában. A költőszerep változásai, közösségi feladatvállalás, szerepnélküliség, irónia, alakteremtés, intertextualitás. Folytonosság és változás a prózában: példázatosság, emlékezés, történet és nyelv, fikció és tényszerűség. Folyóiratok és irányzatok: Mozgó világ, Jelenlét, Határ, Harmadkor. A Kilencek, a Madárúton, a Ver(s)ziók, a Jelenlét, és az újabb nemzedékek. Az irodalom önmegértése: értelmezői közösségek, kritikai irányok napjaink irodalmi életében. 3. Évközi ellenőrzés módja: zárthelyi dolgozat (esszé) 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező és ajánlott irodalom: Kulcsár-Szabó Ernő: A magyar irodalom története Budapest, Görömbei András: Napjaink kisebbségi magyar irodalma. Budapest, Szirák Péter: Folytonosság és változás. Debrecen, Károlyi Csaba szerk.: Csipesszel a lángot. Budapest, Tarján Tamás: Magyar irodalom, Budapest Magyar Miklós szerk.: Magyar irodalom a huszadik században. Budapest, F. Almási Éva szerk.: Kortárs magyar írók bibliográfiája. szint/egyeb/katalog/irlex/html/index.htm Új magyar irodalmi lexikon. Budapest, Tarján Tamás: Kortársi dráma. Bp Keresztury Tibor: Félterpeszben. Arcképek az újabb magyar irodalomból. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem, könyvtár.

9 Szemelvények a XIX. és a XX. századi olasz irodalomból Tantárgy kódja MA 3054 Összóraszám (elm+gyak) 2 (előadás) Dr. Jeney István Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A kollégium általános célja, hogy kedvet ébresszen az érdeklődőkben az olasz irodalom iránt. Bemutassa azokat a főbb műfajokat és irányzatokat, valamint azokat a képviselőit, akik meghatározó személyiségei a kétszáz évnyi olasz irodalomnak. Feladata a kollégiumnak az is, hogy felhívja a résztvevők figyelmét a magyar és olasz irodalomban meglévő kapcsolatokra. 2. A tantárgy tartalma A kollégium műfajcsoportok szerint szemelget a két évszázad anyagából, irodalomtörténeti, eszmetörténeti, és poétikai szempontok alapján. Így beszél az emlékiratírókról, (Silvio Pellico, Cesare Abba, Nievo), a XIX. századi olasz líra meghatározó személyiségeiről (Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi, Carducci), valamint áttekinti a próza fejlődését meghatározó írók művészetét (Manzoni, Verga, Pirandello). Elemzi a századforduló irányzataihoz tartozó költőket (Pascoli, D Annuncio Marinetti), az ermetismo képviselőit (Ungaretti, Montale, Quasimodo). Elemzi az olasz próza fejlődéstörténetének állomásait (Svevo, Moravia, Vittorini, Pavese, Lampedusa, Calvino, Eco), valamint az olasz dráma és színház jeles darabjait (Goldoni, Alfieri, Pellico, Pirandello, Ugo Betti). 3. Évközi ellenőrzés módja: Az ellenőrzés kis beszámolók, és választható témák írásos formában történő benyújtásából áll, mely a végső értékelés részeredményeként beszámításra kerül. 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező ill. ajánlott jegyzetek A színház világtörténete 2. Bp A Világirodalmi lexikon témára vonatkozó szócikkei Az olasz irodalom a XX. században Bp Babits Mihály. Az európai irodalom története Madarász Imre: Az olasz irodalom története Bp Radó Antal: Az olasz irodalom története Bp Szabó György: Pirandello Bp.1964 Szabolcsi Miklós: Világirodalom a 20. században Bp Szauder József: Olasz irodalom-magyar irodalom Bp Szénási Ferenc: Italo Calvino Bp A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása (tantermek, speciális laboratóriumok és felszerelésük) A létszámtól függő nagyságú tanteremre van szükség

10 Narratívák (Virtuális Campus) Tantárgy kódja MA Összóraszám (elm+gyak) 2 (gyakorlat) ellenőrző feladat Dr. Onder Csaba Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései A NyF Virtuális Campusának keretében lévő távoktatási kurzus az irodalom, a film és a média közös narratív sajátosságainak feltárására és vizsgálatára törekszik. 2. A tantárgy tartalma A Narratívák (irodalom-film-média) c. kurzus az alcímben megjelölt területek egyenkénti és összehasonlító bemutatására és elemzésére törekszik, a közös pontot a narratív tulajdonságokban mutatva fel. A kurzus a megadott szépirodalmi szövegek, egy-egy film, illetve az írott sajtó területéről választ magának tárgyat. 3. Évközi ellenőrzés módja: ellenőrző feladatok 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: A programcsomagban található meg. 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: PC, internetes hozzáférés.

11 Műelemzések Tantárgy kódja MA Összóraszám (elm+gyak) 2 (gyakorlat) zh., Dr. Onder Csaba Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy általános célja és specifikus célkitűzései Műelemzések segítségével kívánja a tárgy elmélyíteni a hallgatók elemzési készségeit hozzájárulva (mind szakmai, mind módszertani szempontból) ahhoz, hogy a későbbi tanítás során önállóan és kreatívan legyenek képesek szépirodalmi műveket elemezni, és mindezt legyenek képesek közvetíteni leendő tanítványaiknak. 2. A tantárgy tartalma Félévenként változó. Elsősorban kortárs és klasszikus magyar, illetve nem magyar rövid prózák (novellák, elbeszélések) elemzése és közös olvasása. Másodsorban az említett tárgykörökből lírai alkotások elemzése, illetve elemzésének módszertani kérdései. A tárgy fel kívánja mutatni a lehetséges elméleti szempontból különböző elemzési és értelemképzési technikákat is. 3. Évközi ellenőrzés módja: 4. A tárgy előírt külső szakmai gyakorlatai: 5. A kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Boccacciotól Salingerig (novellaértelmezések). Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása: tanterem

12 A magyar nyelvtudomány története Tantárgy kódja MA 3105 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Peténé dr. Csige Katalin 1. A tantárgy célja: A magyar nyelvtudomány kialakulásának és máig tartó útjának megismerése. A magyar nyelv grammatikájának felfedezése: régi nyelvtaníróink; a felvilágosodás nyelvi eszménye. Harc a modern magyar nyelv megteremtéséért. A nyelvhasonlítás módszereinek térhódítása a magyar nyelvtudományban. A finnugor-uráli nyelvhasonlítás győzelme (Budenz, Hunfalvy, Szinnyei stb.). Egyéb rokonítási kísérletek: az ugor-török háború. A történeti szempont a nyelvtudományban (Szarvas Gábor, Simonyi Zsigmond, Asbóth Oszkár, Melich János és mások). Az újgrammatikusok és neolingvisták eredményeinek alkalmazásai. A modern dialektológia megszületése és útja napjainkig. (Szarvas Gábor, Balassa József, Horger Antel, Laziczius Gyula). A magyar Nyelvatlasz és köre. A mai magyar nyelvtudomány fő áramlatai, a történeti nyelvészet, generatív grammatika, szociolingvisztika, alkalmazott nyelvészet. 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozatok. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Benkő Loránd: A nyelvtudományi irányzatok viszonyáról. Magyar Tudomány 19: Benkő Loránd: Gondolatok Melich János nyelvtudományi munkásságáról. MNy. 53: 4-5. Deme László: Magyar nyelvészeti kutató munkánkról. Bp., MNYTK sz. Imre Samu: A mai magyar nyelvtudomány néhány szintézise. MNy. 73: 279. Imre Samu: A mai magyar nyelvjárások rendszere. Bp., Károly Sándor: Laziczius utolsó nyelvészeti tevékenysége. NyK. 78: Pais Dezső (szerk.): Nyelvünk a reformkorban Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk. Bp., Temesi Mihály: A magyar nyelvtudomány. Gondolat. Bp., Tolnai Vilmos: A nyelvújítás. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem.

13 A helynévgyűjtés módszere Tantárgy kódja MA 3106 Összóraszám (elm+gyak) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) Dr. Révay Valéria 1. A tantárgy célja: Bevezetés a nyelvészeti terepmunkába és a helynévkutatás legalapvetőbb fogásaiba. A helynévkutatás célja, feladata, a leíró és történeti vizsgálat. A történeti helynévanyag legfontosabb lelőhelyei. Forráskiadványok. A cédulázás és az anyagrendezés technikája. Felkészülés a terepmunkára. A nyelvi adatok lejegyzésének hangtani követelményei. Tájékozódás a gyűjtőterületről, térképek beszerzése, az adatközlők kiválogatásának szempontjai. Az anyaggyűjtés képzeletbeli és valóságos határjárással. Az adatok rögzítése a térképen. A gyűjtött anyag ellenőrzése más időben és más adatközlők segítségével. Az anyag elrendezésének legismertebb formái: a betűrendes és a tényleges elhelyezkedést tükröztető közlés. Tájékozódás az országos helynévgyűjtő mozgalom helyzetéről. 3. Előírt külső szakmai gyakorlat: egyéni szakmai gyakorlat előre meghatározott terepen 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Lőrincze Lajos: Földrajzi neveink élete. Budapest, A földrajzi nevek gyűjtésének és közzétételének kézikönyve. Budapest, Hajdú Mihály: Magyar tulajdonnevek. Budapest, A tantárgynak tárgyi szükségletei: tanterem

14 Az írásjelek története Tantárgy kódja MA 3115 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1111 Dr. Révay Valéria 1. A tantárgy célja: Ismertessen meg az írásjelek használatának történetével, amely a nyelvtudomány számos ágával és kultúrtörténettel is érintkezik, és hozzásegítsen a régi magyar szövegek jobb megértéséhez. A magyar szövegtagolás előzményei, a szövegtagolás általános története. A régi magyar írásjelhasználat sajátosságai: a kéziratos művek írásjelhasználata. Az írásjelhasználat jellemzői a XIV. század végétől a XVIII. század elejéig. A fejezetek és bekezdések jelölése. A szövegtagolás kezdetleges formái. Egyetlen írásjel használata, több írásjel azonos funkcióban. Önálló funkciójú írásjelek. A magyar nyelvű nyomtatott művek írásjelhasználata. 3. Évközi ellenőrzés módja: Szemináriumi dolgozat készítése. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Fábián Pál: Az akadémiai helyesírás előzményei. Akadémiai Kiadó. Bp., Keszler Borbála: A magyar írásjelhasználat története a XVIII. század közepéig. NytudÉrt. 141 (1955). Kniezsa István: Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem.

15 A magyar nyelv társadalmi rétegződése Tantárgy kódja MA 3165 Összóraszám (elm+gyak) 1 Tukacsné dr. Károlyi Margit 1. A tantárgy célja: A szociolingvisztikai alapismeretekre alapozva megismertesse a hallgatókat a magyar nyelv rétegződésének problémáival, a nyelv életében ható egységesítő és elkülönítő tendenciákkal, ezek nyelvi és nyelven kívüli okaival. A magyar nyelv társadalmi tagolódása; a belső nyelvtípusok. A korábbi osztályozási kísérletek: a vízszintes és függőleges tagozódás (Bárczi, Deme, Benkő, Papp László, Károly Sándor). A felosztás kritériumai: a lakóhely, foglalkozás, szórakozás, sport, játék, műveltség, iskolázás, életvitel, életkor stb. A szóbeliség és írásbeliség. A műfaji szempont. A nyelvi norma, nyelvi résznormák, nyelvi sztenderd. A norma szerepe és hatása a változatokra. A hagyományos és újabb közelítésmódok. Kódok, regiszterek, kódváltások a szituatív nyelvhasználatban. Az egyes típusok (szaknyelvek és szlengek) részletesebb elemzése. 3. Évközi ellenőrzés módja: Kisbeszámolók, zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Bachát László: Az ifjúsági nyelv és változatai. In: Kiss Jenő és Szűts László (szerk.): A magyar nyelv rétegződése. Akadémiai Kiadó. Bp., Benkő Loránd: Irodalmi nyelv köznyelv. In: Kiss Jenő és Szűts László (szerk.): A magyar nyelv rétegződése. Akadémiai K. Bp., Benkő Loránd: A nyelvi változások és a nyelvek belső tagolódása. In: Uő.: A történeti nyelvtudomány alapjai. Tankönyvkiadó. Bp., Grétsy László: A szaknyelvek és csoportnyelvek jelentősége napjainkban. In. Kiss Jenő és Szűts László (szerk.): A magyar nyelv rétegződése. Akadémiai K., Bp., Hajdú Mihály: A csoportnyelvekről. Bp., Kardos Tamás Szűts László: Diáksóder. Ciceró. é.n Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára. Debrecen, Nyirkos István: Irodalmi nyelv köznyelv népnyelv. (A nyelvváltozatok rendszere). MNyj. 1982: Pusztai István: Szaknyelv és műhelyzsargon. Nyr. 99 (1975): Sebestyén Árpád: A nyelv rétegződéséről, a szociolingvisztikai szemléletmódról. MNyTK sz. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem

16 Beszédtechnika Tantárgy kódja MA 3177 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1141 Dr. Minya Károly Tantárgyfelelős beosztása főiskolai docens 1. A tantárgy célja: A beszédtechnikai alapfogalmak megismertetése, az érthető, értő és értető felolvasás és beszéd elsajátíttatása. Az érthető beszédet szolgáló elemek: a légzés, a hangindítás (lágy, kemény, hehezetes), a hangelemek és hangkapcsolatok helyes kiejtése. A mássalhangzó-törvények érvényesülés és nem érvényelülése a beszédben. Légzéstechnikai gyakorlatok (egyszerű, összetett), szöveges gyakorlatok a hangindítás köréből. Ejtéshibák, beszédhibák, a beszédritmus zavarai. Mondat- és szövegfonetikai eszközök: a hangsúly, hanglejtés, szünet és beszédtempó. Gyakorlatok a helyes hangsúlyozásra, a Beszélni nehéz jelölésrendszere. A modulációk: a magassági, erősségi, gyorsasági váltás, a szünetek és a hangszín váltásai a szövegben. Az általános iskolai irodalomkönyvből szabadon kiválasztott prózarészletének felolvasása a tanult ismeretek birtokában. 3. Évközi ellenőrzés módja: egy zárthelyi dolgozat, egy szabadon választott szövegrészlet felolvasása, órai gyakorlatok végzése. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Fekete László: Beszédművelési gyakorlatok és irányításuk, Fischer Sándor: A beszéd művészete, Hernádi Sándor: Beszédművelés, Montágh Imre: Nyelvművesség. A beszéd művészete, Szakács Béla Kerekes Barnabás: Szöveggyűjtemény és útmutató a középfokú iskolák Kazinczy-versenyéhez, A tantárgy tárgyi szükségletei: magnetofon.

17 A tulajdonnév jelentése Tantárgy kódja MA 3107 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Peténé dr. Csige Katalin 1. A tantárgy célja: A jelentés mint nyelvészeti és mint filozófiai kategória sajátosságainak megismerése a tulajdonnevekben. A jelentés fogalma. A közszói és a tulajdonnévi jelentés hasonlóságai és különbségei. Átmeneti sávok a köznév és a tulajdonnév között. A tulajdonnévi jelentés aspektusai: a denotatív jelentés, a konnotáció stb. Jelentés alapján elkülönülő tulajdonnévfajták. A tulajdonnév terjedelme. A tulajdonnév beépítése a közlésbe (sajátosságok a tulajdonnév toldalékolásában, a toldalék jelentéselkülönítő funkciója). Szófaj-e a tulajdonnév? 3. Évközi ellenőrzés módja: Zárthelyi dolgozatok. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott jegyzetek: Balázs János: A tulajdonnév a nyelvi jelek rendszerében. ÁnyT. I. Bp., (1963.) J. Soltész Katalin: Tulajdonnév és köznév határterülete. MNy. 55: J. Soltész Katalin: A tulajdonnév funkciója és jelentése. Bp., J. Soltész Katalin: A tulajdonnév jelentésszerkezete. NytudÉrt. 83. sz Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Bp., Martinkó András: A tulajdonnév jelentéstanához. Pais-Eml Sebestyén Árpád: A tulajdonnév jelentéstanához. NytudÉrt. 70. sz A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem.

18 Finn nyelv Tantárgy kódja MA 3181 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) Dr. Révay Valéria 1. A tantárgy célja: Ismertesse meg a hallgatókat a magyar nyelv távoli rokonával, a finn nyelvvel. A hallgatók áttekintik a finn nyelv nyelvtani rendszerét, a magyar nyelvvel rokon finn szókincset. Legyenek képesek egyszerű szöveget magyarra fordítani. A finn nyelv finnugor sajátságai. Az ige jelen idejű állító és tagadó ragozása. A kérdő mondat. A birtokos névmások, a birtokos személyragozás, a névszók birtokos esete és többes száma, a melléknevek, a jelző és a jelzett szó, az alany és az állítmány egyeztetése. A partitivum, a melléknév fokozása, tő- és sorszámnevek. Az accusativus és a helyhatározói esetek. Az essivus, a partitivus II., a translativus. Az imperfectum, a feltételes, felszólító és lehetőségi mód, a passzívum. A perfectum, plusquamperfectum, az infinitivusok. 3. Évközi ellenőrzés módja: Feladatlapok, zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Csepregi Márta: A finn mint rokonnyelv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Outi Karanko Keresztes László Irmeli Kniivilä: Finn nyelvkönyv I. Tankönyvkiadó, A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem.

19 A finnugor népek és nyelvek Tantárgy kódja MA 3182 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) MA 1103 Dr. Révay Valéria 1. A tantárgy célja: Ismertesse meg a hallgatókat a magyar nyelv rokonaival. A kurzus áttekintést ad az uráli népek lakóhelyéről, társadalmi és politikai helyzetéről, történelmük főbb eseményeiről, hagyományos életmódjukról, kultúrájukról és nyelvük legfontosabb jellemzőiről. Nyelvrokonítási kísérletek. Az ugor ág népei és nyelvei (magyar, osztják, vogul). Az ugor ág népeinek rövid történeti áttekintése. A permi ág népei és nyelvei (komi, udmurt). A permi ág népeinek rövid története. A volgai finnek (mordvin, mari). A volgai finn népek rövid története. Az észtek. Észtország története. A finn nyelv és a finn nyelvjárások. Finnország története. A kisebb balti finn népek és nyelvek (karjalaiak, vepszék, vótok, lívek és a lappok). A szamojéd ág népei és nyelvei. 3. Évközi ellenőrzés módja: Előadások, zárthelyi dolgozat. A hallgatók önálló beszámolókat készítenek a megadott szakirodalom alapján. A félév végén egy zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, ill. ajánlott irodalom: Csepregi Márta szerk.: Finnugor kalauz. Bp., Nanovfszky György: Nyelvrokonaink. A Magyarságkutatás Könyvtára XXV. Teleki László Alapítvány. Bp., Zsirai Miklós: Finnugor rokonságunk. Az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos legújabb ismeret- és forrásanyag rövid összegzésével közreadja Zaicz Gábor. Bp., A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem.

20 A finnugor népek irodalma Tantárgy kódja MA 3183 Összóraszám (elm. + gyak.) 1 Dr. Révay Valéria 1. A tantárgy célja: Az uráli népek irodalmának és hitvilágának rövid áttekintése: a teremtésmítoszok bemutatása, a sámánizmus, a medvekultusz és a három nagy eposz. Az obi-ugor, a permi, a volgai finn és lapp népköltészet. A vogul, a finn és az észt irodalom kiemelkedő írói és költői életművének vagy egy-egy regényének ismertetése. A világ teremtése a finnugor hitvilágban. A sámánizmus a finnugor (uráli) népeknél. A medvekultusz a finnugor népeknél. A Kalevala (szerkezete, hősei). A Kalevala a zenében és a képzőművészetben. A magyar Kalevala fordítások, a Kalevala a magyar irodalomban. A Kalevipoeg és a Szijazsar. A vogul és osztják népköltészet és irodalom (Sesztalov, Ajpin). A komi és udmurt népköltészet és irodalom. A mordvin és mari népköltészet és irodalom. A finn irodalom kiemelkedő költői és írói. Az észt irodalom. A lapp népköltészet és irodalom. 3. Évközi ellenőrzés módja: előadások, zárthelyi dolgozat. 4. A tárgy előírt szakmai gyakorlatai: 5. Kötelező, illetve ajánlott irodalom: Kalevala Nanovfszky György szerk.: Nyelvrokonaink. A Magyarságkutatás Könyvtára XXV. Teleki László Alapítvány. Bp., Domokos Péter: Uralisztikai olvasókönyv. Tankönyvkiadó. Bp., Finnugor Kalauz 6. A tantárgy tárgyi szükségletei: tanterem.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom Tantárgy kódja MAM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 Félévi követelmény kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet)

KÖVETELMÉNYEK. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) A nyelvtudomány alapjai MAO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 (elmélet) kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Minya Károly

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel:

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja. A foglalkozáson való részvétel: A magyar nyelv és irodalom tantárgy-pedagógiája I. TAB 2304 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 1 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+1 G Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB 1304 A hallgató a TVSZ. figyelembevételével

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam

Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam Osztatlan, közös képzés, nappali I. évfolyam 8.00-10.00 Kommunikáció szóban és írásban szem. BTOMA1N07 Rostás Édua Nyelvész 16.00-18.00 NYELV ÉS TÁRSADALOM EA. BTOMA1N08 Gréczi-Zsoldos Enikő Nyelvész 11.00-12.00

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon

KÖVETELMÉNYEK. A vizsgára bocsátás feltételei: A TVSZ. előírása szerinti részvétel az előadásokon KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Nyelv, kultúra, társadalom MAM1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2 + 0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &.

1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. 1 I, 1.,, 8. 10. 2007. 2. % &a( ), 16. 10. 2007. 3.,& &, -. & & 1 (& ) ( ). & 1 - & - ( :!"# $#%# &' &(!)'*+! 19. *'&# 4. &.,, -. & &, && &. & 1.. +'/!"# # #0,.. ( : 21. 02. 2005). & 1 - & - (: ) 5 -,

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2014/2015 II. félév II. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 2 (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 2 (német) Tanszék:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek

megnevezése: Anglisztika alapszak Az oklevélben szereplő szakképzettség Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Tagozat: Alapozó ismeretek Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: Anglisztika alapszak Anglisztika alapszakos bölcsész Levelező Alapozó ismeretek LBB_AN171K2 Bevezetés a kommunikációelméletbe K 9 2

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde

A bemutatót készítette: Kegyesné Szekeres Erika és Paksy Tünde Germanisztika (német) alapszakos képzés A Miskolci Egyetem Német Nyelv-és Irodalomtudományi Tanszékén Tájékoztató Germanisztika, német alapszakos bölcsész képzésről a Miskolci Egyetemen SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok

(1) A magyar fonémaállomány rendszere. Oppozíciók és simító folyamatok A BA-záróvizsga nyelvtudományi tételsora amelynek alapján besoroljuk a magyar szakon a nyelvtudományi témájú szakdolgozatokat alapképzési témakörbe, illetve szakirányi témakörbe Alapkézési tételek HANGTAN:

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

ANGLISZTIKA. Oldal 1

ANGLISZTIKA. Oldal 1 KÓD TÍPUS TANTÁRGY NEVE KORÁBBI TANTÁRGY NEVE (EKVIVALENS TÁRGY) KREDIT KÖVETELMÉNY JELLEG (EA/SZEM/GYAK) FELELŐS TANSZÉK félév1 TT160 törzs A társadalomtudomány alapjai (filozófiai, társadalmi ismeretek)

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

Tantárgy neve Kód Óraszám ea. gyak. Teljesítés (kredit) számonkérés

Tantárgy neve Kód Óraszám ea. gyak. Teljesítés (kredit) számonkérés Tantárgy Kód Óraszám ea. gyak. számonkérés Tantárgy felelős tanszék Japán nyelv és kultúra EU3012 0+2 G, 1k Kommunikációs és Nemzetközi Kapcsolatok Központja oktató Máthé Katalin Tantárgy Kód Óraszám elm

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politikatudományi, Közigazgatási és Kommunikációtudományi Kar 1.3 Intézet Újságírói 1.4

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI A tanóra célja: Az óra a őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet. Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben

Részletesebben

4. MŰVELTSÉGTERÜLETI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS TANÍTÓK SZÁMÁRA

4. MŰVELTSÉGTERÜLETI KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS TANÍTÓK SZÁMÁRA 4.1. 4 félév Angol nyelvi műveltségterületi képzés A képzés célja: Olyan tanítók képzése, akik alkalmasak az angol nyelv tanítására az általános iskola 1-6. osztályában. Angol rendszerező/leíró nyelvtan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy elzése Terepfeldolgozó 2. Tantárgy oktatójának Almásy Judit nappali tagozaton 4 tanóra/ hét óraadó tanár, szupervízor A megbeszélések kiscsoportos formában, egy szemeszter keretében zajlanak.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag

pedagógiai-pszichológiai modul: 10 kredit. Alapozó ismeretek Szakmai törzsanyag Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tantervi útmutató Magyar nyelv és irodalom Alapképzési (BA) szak Debrecen 2006 Tartalom A magyar nyelv és irodalom alapképzési szak szerkezete...3 Alapozó ismeretek...

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X

2012. szeptemberétől. Heti kontakt. Félévi Kredit. Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára X Történelem alapszak Idegenvezető szakirány mintatanterve 2012. szeptemberétől Tantágy neve felelős Informatika AIB1001 0 2 G 2 MI Dr. Ionescu Klára Filozófiatörténet AIB1002 2 0 K 2 TR Dr. Trembeczki István

Részletesebben

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.)

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) Szathmári István A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései (Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 2001. 104 pp.) B o d n á r Ildikó 2001 tavaszán az ELTE BTK akkori, Pesti Barnabás utcai épületében

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény BABEŞ BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM 1.2 Kar POLITIKAI-, ÁLLAMIGAZGATÁS- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI KAR 1.3 Intézet ÚJSÁGÍRÓI 1.4 Szakterület

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR IRODALOM TANSZÉK Magyar nyelv és irodalom szakos tanári szakképzettség legújabb elméleti és gyakorlati ismeretei pedagógus szakvizsgára

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudomány 1.3 Intézet Újságírás 1.4 Szakterület

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben