NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG"

Átírás

1 NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium megbízásából a Váti Nonprofit Kft. által Budapest, december 16.

2 M e g b í z ó i t é m a f e l e l ő s : M a g ó E r z s é b e t T e r ü l e t r e n d e z é s i é s T e l e p ü l é s ü g y i F ő o s z t á l y é s M a k á r S á n d o r T e r ü l e t f e j l e s z t é s i F ő o s z t á l y N e m z e t i F e j l e s z t é s i é s G a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m K é s z ü l t a V Á T I T e r ü l e t i T e r v e z é s i é s É r t é k e l é s i I g a z g a t ó s á g N e m z e t k ö z i, T e r ü l e t p o l i t i k a i é s U r b a n i s z t i k a i I r o d a S t r a t é g i a i T e r v e z é s i é s V i d é k f e j l e s z t é s i i r o d a T e r ü l e t i E l e m z é s i, É r t é k e l é s i é s M o n i t o r i n g i r o d a k ö z r e m ű k ö d é s é v e l I r o d a v e z e t ő S a l a m i n G é z a T é m a f e l e l ő s S o m f a i Á g n e s K ö z r e m ű k ö d t e k : N e m z e t k ö z i, T e r ü l e t p o l i t i k a i é s U r b a n i s z t i k a i I r o d a : D r. R i c z J u d i t, D r. T o m a y K y r a, G e r e L á s z l ó, R a d v á n s z k i Á d á m, S a l a m i n G é z a, S o m f a i Á g n e s, S ü t ő A t t i l a G e r g e l y S t r a t é g i a i T e r v e z é s i é s V i d é k f e j l e s z t é s i i r o d a : D r. C z e n e Z s o l t, D r. P é t i M á r t o n, P r o k a i R é k a, S a i n M á t y á s, S z a b ó B a l á z s, S z i l á g y i G y ö r g y i T e r ü l e t i E l e m z é s i, É r t é k e l é s i é s M o n i t o r i n g i r o d a : B a l o g h A t t i l a, D r. C z i r a T a m á s, D o b o z i E s z t e r, N a g y A n d r á s, K i s s C s a b a 2

3 Tartalomjegyzék: 1 A TERÜLETI SZERKEZET ÉS EGYENLŐTLENSÉGEK ÁLTALÁNOS ALAKULÁSA AZ ELMÚLT 5-10 ÉVBEN Demográfiai fejlődés Megnövekedett népsűrűséggel jellemezhető főbb régiók/területek (népességnövekedés, migráció) A népesség elöregedése és/vagy csökkenése (emigráció) által ténylegesen vagy nagy valószínűséggel érintett régiók/területek Gazdasági fejlődés Jelentős gazdasági fejlődéssel jellemezhető régiók (GDP, foglalkoztatás) Azok a régiók, ahol a tudásalapú gazdaság koncentrálódik és fejlődik Gyenge vagy hanyatló gazdasággal jellemezhető régiók A turizmus fejlődéséből előnyt kovácsoló régiók Jelentős változások a településrendszerben Városok növekedése és csökkenése méret és elhelyezkedés szerinti bontásban A szuburbanizáció előrehaladása által jelentősen érintett területek és a migráció jellemzői Jelentős változások a vidéki területeken A gazdaság újjáéledésével jellemezhető vidéki területek versus hanyatlással és elnéptelenedéssel jellemezhető vidéki területek A vidéki területek gazdasági diverzifikációja mögötti tényezők A transznacionális és határmenti integráció fejlődése Területek, amelyeket a transznacionális és/vagy határmenti társadalmi-gazdasági interakciók jelentős növekedése jellemez ÚJ ÉS NÖVEKVŐ KIHÍVÁSOK TERÜLETI HATÁSAI ÉS EZEK HAJTÓERŐI Példák a klímaváltozás jelentős hatásaira (aszály, erdőtüzek, árvizek) régiónként/területtípusonként Példák a globalizációs folyamat és a kapcsolódó nemzetközi munkamegosztás jelentős területi hatásaira (FDI, külföldi működőtőke koncentráció, egyes területek gazdasági-technológiai specializációja, jelentős klaszterek, tevékenységek területi újjárendeződse, helyváltoztatása) Példák a különleges intézkedéseket igénylő, jelentős külföldi bevándorlással és/vagy társadalmi polarizációval érintett területekre A gazdasági/pénzügyi válság strukturális hatásainak valószínűleg különösen kitett területek/régiók (metropolisz térségek, jelentős feldolgozóiparú területek, vidéki területek, turisztikai területek) A TERÜLETI SZEMPONTBÓL FONTOS POLITIKÁK ALAKULÁSA Általános áttekintés az ágazati szakpolitikák területiségéről Példák olyan intézkedésekre és eljárásokra, amelyek a területi fejlődés fenntarthatóbb formáit eredményezik Példák olyan intézkedésekre, amelyek valószínűleg megerősítik egyes régiók versenyképességét (klaszterek támogatása, külföldi beruházások vonzása, a humánerőforrások átképzése) Példák olyan intézkedésekre/politikákra, amelyek várhatóan megakadályozzák vagy csökkentik a klímaváltozás területi fejlődésre gyakorolt hatásait

4 3.5 Példák olyan intézkedésekre/politikákra, amelyek nagy valószínűséggel megakadályozzák/csökkentik a társadalmi polarizáció területi hatásait Példák olyan intézkedésekre/politikákra, amelyek erősítik a határmenti területi integrációt Példák olyan intézkedésekre/politikákra, amelyek a gazdaság újbóli fellendülését célozzák az endogén erőforrások és új növekedési ágazatok támogatásán keresztül ÖSSZEGZÉS

5 1 A területi szerkezet és egyenlőtlenségek általános alakulása az elmúlt 5-10 évben 1.1 Demográfiai fejlődés Megnövekedett népsűrűséggel jellemezhető főbb régiók/területek (népességnövekedés, migráció) A magyarországi demográfiai folyamatok meghatározója az 1981 óta folyamatos népességcsökkenés, aminek eredményeként Magyarország lakossága 2008 végén 10,3 millió fő volt. Az elmúlt években a nagyvárosok (elsősorban a főváros, Budapest) környékének és a gazdasági szempontból jól prosperáló térségeknek (pl. Balatoni üdülőterület, Győr- Székesfehérvár - Budapest tengelyen elhelyezkedő települések) nőtt a népessége, főként a belföldi vándorlás, illetve pl. a budapesti agglomeráció területén a korábban oda vándorolt családok fiatalabb korstruktúrája, és magasabb gyerekvállalási hajlandósága nyomán. A népesség növekedés hátterében elsődlegesen a belföldi vándorlás áll. A születési arányszám az ország legelmaradottabb északkeleti megyéjében és Pest megye esetében volt magasabb, 10 ezrelék feletti. Az ország határain belül maradó vándorlásokat illetően a rendszerváltás utáni időszak legfontosabb folyamata az elsődlegesen Budapestet, de kisebb léptékben a regionális központokat is érintő jelentős szuburbanizáció volt, mely folyamat eredményeként főként Pest megye vándorlási egyenlege mutatott jelentős pozitívumot (2008-ban +13,8 ezrelék). Kiemelendő még a szintén pozitív egyenlegű fejlett régió, a Nyugat-Dunántúl, azon belül is Győr-Moson-Sopron megye, ahol 2003 óta folyamatosan nő a vándorlásból származó nyereség. Összegezve a fentieket a demográfiai folyamatok együttes eredménye alapján az országnak mindössze kis területét jellemzik kedvező folyamatok. A főváros északi és nyugati szomszédságában találhatók azok a térségek, ahol a természetes szaporodás ezt erősítő belföldi vándorlási nyereséggel párosult. A tágabb agglomerációban, és annak az osztrák határig illetve a Balatonig húzódó tengelyében a halálozások száma már felülmúlta a születésekét, de a vándorlások többlete ellensúlyozza ezt, és összességében, öt éves időtávban nőtt a népesség száma. 1. táblázat: A népesedés főbb mutatói NUTS-2 szinten Régió Lakónépesség (jan. 1.) Természetes szaporodás (ezrelék) Vándorlási egyenleg (ezrelék) Közép-Magyarország ,9-1,7 2,9 8,0 Közép-Dunántúl ,5-2,9 0,7 0,6 Nyugat-Dunántúl ,5-3,7 1,4 2,4 Dél-Dunántúl ,0-4,4-1,2-3,7 Észak-Magyarország ,3-4,1-3,1-7,5 Észak-Alföld ,6-2,5-2,9-6,8 Dél-Alföld ,4-4,7-0,6-2,8 Magyarország ,1-3,

6 1.1.2 A népesség elöregedése és/vagy csökkenése (emigráció) által ténylegesen vagy nagy valószínűséggel érintett régiók/területek Az elmúlt öt évben a legnagyobb népességcsökkenést a kedvezőtlen gazdasági és térszerkezeti helyzetű Észak-Magyarország és Dél-Dunántúl elmaradott, aprófalvas térségei szenvedték el ( 4,5 illetve 3,1 százalék), valamint az Alföld délnyugati peremén 4,4 %-os csökkenés ment végbe. A születési arányszám tartósan alacsony a Nyugat-Dunántúli régió egyes részein (8,4 illetve 8,7 ezer lakosra). A halálozások arányszáma az elmaradott Észak- Magyarországon, és az elöregedő Dél-Alföldön a legmagasabb. A belföldi vándorlás kibocsátói leginkább az elmaradott, kevés munkalehetőséget és megélhetést kínáló északkeleti- és délnyugati országrészek. A tartós gazdasági-társadalmi elmaradottság eredményeként menekülnek ezekről a területekről lakóik, elsősorban a budapesti agglomeráció felé. A demográfiai folyamatok eredményeként az ország legnagyobb részén a természetes fogyást vándorlási veszteség egészítette ki, felerősítve ezzel a népesség fogyását. E jelenség a fővárosban és az 1000 fő alatti településeken volt a legérzékelhetőbb. 1. ábra: Térségtípusok a demográfiai folyamatok alapján, A fejlett társadalmakra jellemző módon hazánkban a népesség fogyása öregedő korösszetétellel párosul. Magyarországon azonban ennek nem csak az alacsony termékenység a fő okozója, hanem a még mindig relatíve magas halandóság is. A népesség elöregedése társadalmi-gazdasági hatásai, valamint az egészségügyi- és nyugdíjrendszerre való hatása miatt az egyik legsúlyosabb népesedési probléma. Az időskorúak (60 év felettiek) aránya folyamatosan emelkedik 1990 óta és a korcsoport arányának további emelkedése várható az elkövetkező évtizedekben is Az időskorúak aránya Budapesten és a nagyvárosokban a legmagasabb. A regionális különbségek vonatkozásában 1990 és 2001 között különösen a Közép-Dunántúlon és az Alföldön emelkedett nagymértékben az időskorúak aránya (a fővárosban már 1990-ben is relatíve magas arányhoz képest az emelkedés dinamikája kisebb léptékű volt). Hosszabb távon arra számíthatunk, hogy 6

7 Nyugat-Magyarország és az Észak-Alföld aprófalvas vidékein, illetve a Dél-Alföldön lesznek kiterjedtebb elöregedett területek. Ennek eredményeként az eltartotti ráta folyamatosan romlik, azaz egyre kevesebb aktív korú személyre hárul egyre több inaktív eltartása. Míg 2001-ben és 2007-ben még 1,7 aktív korú jutott minden egyes inaktív eltartására, addig re ez az arány 1,6-ra, 2021-re 1,4-re fog romlani. Régió 2. táblázat: A népesség korszerkezete NUTS-2 szinten Gyermekkorúak aránya (százalék) Öregkorúak aránya (százalék) Öregségi index Közép-Magyarország 14,5 14,2 21,8 22,7 150,4 160,1 Közép-Dunántúl 15,9 14,5 19,4 20,7 122,2 143,5 Nyugat-Dunántúl 14,9 13,9 20,5 21,9 137,3 158,2 Dél-Dunántúl 15,6 14,3 20,7 22,0 132,4 154,3 Észak-Magyarország 17,0 15,7 20,6 21,4 121,5 136,2 Észak-Alföld 18,0 16,5 18,6 19,5 103,5 118,5 Dél-Alföld 15,7 14,3 21,3 22,6 135,7 157,7 Magyarország 15,8 14,7 20,6 21,7 130,4 147,0 1.2 Gazdasági fejlődés Jelentős gazdasági fejlődéssel jellemezhető régiók (GDP, foglalkoztatás) Magyarországon a gazdaságilag legfejlettebb régiók közé a Közép-magyarországi, a Nyugat-magyarországi és a Közép-dunántúli régiók tartoznak. A fejlett régiók leginkább a beruházások, a foglalkoztatás, a gazdasági teljesítmény (GDP), valamint az ország gazdasági szerkezetében meghatározó ipari, és fejlett üzleti szolgáltatási szektor termelékenységének terén mutatnak kimagaslóan nagyobb fejlettséget az ország keleti és déli régióival szemben. Az egy lakosra jutó beruházások 2007-ben a Közép-magyarországi és a Közép-dunántúli régióban érték el a legmagasabb értéket. A régiók jelentős differenciáltságát tükrözi, hogy a Közép-magyarországi és Közép-dunántúli régiók fajlagos beruházásainak felét sem érte el a fejletlenebb déli és keleti régiók értéke. Az elmúlt években, a korábban is magas értékkel rendelkező régiókban (Közép-magyarországi és Közép-dunántúli régió) volt a legnagyobb mértékű a beruházások növekedése, ami a területi különbségek kedvezőtlen mértékű tovább növekedését, így az elmaradottabb térségek többségének további elmaradását eredményezte. Magyarországon a meglehetősen alacsony, átlagosan 56%-os foglalkoztatási rátát csupán a három gazdasági centrum-régió, a Nyugat-dunántúli, a Közép-dunántúli és a Középmagyarországi régió értéke haladja meg, 6-8 százalékponttal. Az elmúlt négy évben ellentétes folyamatok jellemezték a fejlett térségek munkaerő helyzetét. A magas foglalkoztatási rátával rendelkező régiók közül csupán a Nyugat-dunántúli régió két megyéjében (Győr-Moson- Sopron és Zala) sikerült a foglalkoztatást tovább növelni, miközben a szintén fejlett Középdunántúli régió keleti részén (Fejér megye) erős foglalkoztatás csökkenést regisztráltak. Az ország gazdasági teljesítménye 2003-tól 2007-ig folyamatosan növekedett. Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) 2007-ben 2,54 millió Ft volt, az országos átlagot a régiók közül csupán a Közép-magyarországi régió haladta meg, mintegy 60%-kal. Az országos átlagot Budapest több mint kétszeresen haladja meg. 7

8 2. ábra: Az egy lakosra jutó GDP területi különbségei 2007, és a változás Az ország gazdasági szerkezetében az ipar az egyik legfontosabb ágazat. Az ipari bruttó hozzáadott érték kétharmadát kb. fele-fele megoszlásban Közép-Magyarországon és Nyugat- illetve Közép-Dunántúlon hozták létre 2007-ben. Kisebb mértékben nőtt a fejlett, legiparosodottabb karakterrel rendelkező térségek közül a Közép-dunántúli régió ipari termelékenysége is. A tendenciáknak köszönhetően az ipari termelékenységen belül mind a kelet-nyugat, mind pedig az észak-dél különbségek tovább fokozódtak. A fejlett üzleti szolgáltatások (pénzügyi közvetítés, gazdasági szolgáltatások) ágazatában a fővárosi agglomeráció egyre erősödő szerepe figyelhető meg Azok a régiók, ahol a tudásalapú gazdaság koncentrálódik és fejlődik Magyarországon a tudásalapú gazdaság (K+F tevékenység és a tudásalapú vállalkozási struktúra) erős területi koncentrációt mutat. A tudásalapú gazdaság hagyományosan elsősorban a fővárosban, valamint azt követően az egyetemi központokban, pólusvárosokban koncentrálódik, miközben az ország többi részében elhanyagolható mértékben van jelen a gazdasági szerkezetben. K+F, innováció A K+F ráfordítások terén Budapest domináns súlya és néhány nagyvárosi agglomeráció, egyetemi vonzáskörzet kiemelkedő értékei jellemzőek. A K+F ráfordítások kétharmada a Közép-magyarországi régióban, azon belül is több mint 60%-a Budapesten koncentrálódik. A K+F ráfordítások az elmúlt évekhez képest reálértéken az ország minden régiójában növekedtek, azonban területileg jelentősen eltérő dinamikát mutattak. Kiemelkedő volt a Nyugat-magyarországi régió növekedése, ahol több mint kétszeresére nőttek a K+F-re szánt ráfordítások, de átlagot meghaladó mértékben nőtt a ráfordítások nagysága az Északmagyarországi és az Észak-alföldi régió egészében is. Összességében területi kiegyenlítődést, 8

9 a területi különbségek oldódását lehetett megfigyelni. Budapest túlsúlya valamelyest csökkent, a K+F-re korábban a legkevesebbet fordító térségek kis mértékben felzárkóztak. A K+F alkalmazottak területi megoszlását szintén erős közép-magyarországi, azon belül pedig fővárosi koncentráció jellemzi. Budapest mellett a K+F alkalmazottak aránya elsősorban a nagy egyetemi városokkal rendelkező megyékben (Csongrád, Hajdú-Bihar, Baranya, Pest) jelentős. Tudásalapú cégek A működő vállalkozásokon belül a tudásintenzív szolgáltatást végző szervezetek (amelyek az új technológiák alkalmazásában tűnek ki) aránya jellemzően magasabb a high-tech és medium high-tech feldolgozóipari cégekhez képest. Legmagasabb ezen szervezetek aránya a vállalkozási struktúrán belül a fővárosban és közvetlen agglomerációjában, valamint a megyeszékhelyeken, a nagyobb városokban. Az elmúlt évek trendjét tekintve az ország jelentős részén nőtt a tudásintenzív szolgáltatást végző vállalkozások aránya, köztük sok olyan térségben is, ahol a működő vállalkozásokon belüli részarányuk igen alacsony volt Gyenge vagy hanyatló gazdasággal jellemezhető régiók Magyarországon a gazdaságilag fejletlenebb, elmaradottabb régiók közé a Dél-dunántúli, az Észak-magyarországi és a két alföldi régió tartozik. E gazdaságilag perifériálisabb térségek, leginkább a gazdaságba érkező beruházások, a munkaerő piaci mutatók, valamint a gazdasági teljesítmény (GDP) terén maradnak el az ország gazdasági centrum régióitól. Magyarországon a beruházások abszolút volumenét figyelembe véve az elmúlt években nem sikerült a területi differenciákat jelentékeny mértékben csökkenteni, hiszen az egy főre jutó beruházások esetében a területi különbségek kedvezőtlen mértékben tovább növekedtek ben a legfejlettebb régiók fajlagos beruházásainak felét sem érték el a legkisebb értékkel rendelkező, Dél-alföldi, a Dél-dunántúli és az Észak-magyarországi régiók beruházásai. Az elmúlt években több eleve alacsony beruházási szinttel rendelkező régióban, pl. Észak- Magyarországon, valamint a Dél-alföldi régió egyes megyéiben még tovább csökkentek is a fajlagos invesztíciók. Magyarországon, az elmúlt években sem sikerült jelentős mértékben növelni a éves korosztály meglehetősen alacsony, 56%-os foglalkoztatási rátáját, ami az elmaradottabb térségek esetében jelent komoly gazdasági és társadalmi problémát. Az országos szintet a keleti és a déli, gazdaságilag perifériálisabb régiók nem érik el. Az ország munkaerőhelyzetét a központi régió magas értéke mellett leginkább a nyugat-kelet kettőség írja le. A fejlett munkaerőpiaccal rendelkező centrum régiókkal ellentétben, a Dél-dunántúli, az Észak-alföldi és az Észak-magyarországi régióban csupán minden második gazdaságilag aktív korú tartozott csak a foglalkoztatottak közé, sőt a Dél-dunántúli régió és az Észak-alföldi régió legelmaradottabb, perifériális megyéiben (Somogy, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg) még az 50%-ot sem érte el a ráta. A vizsgált időszak egészében határozott növekedést, az eleve alacsony foglalkoztatási szinttel rendelkező térségek közül csupán a Dél-alföldi régió két megyéjében (Csongrád és Békés), lehetett mérni, miközben a Dél-dunántúli régióban drasztikusan, több mint 2 százalékponttal tovább csökkent a foglalkoztatás. Az ország gazdasági teljesítménye a vizsgált időszak kezdetétől 2007-ig folyamatosan növekedett. Az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) 2007-ben 2,54 millió Ft volt, amely átlagos gazdasági teljesítmény mögött jelentősen differenciált területi szerkezet húzódott meg. Az országos átlag felét sem érte el az Észak-magyarországi régió és az egész ország legelmaradottabb, gazdaságilag legperifériálisabb megyéjének, Nógrád megyének a 9

10 teljesítménye. Emellett az országos átlag háromnegyedét sem érte el a két alföldi, az Északmagyarországi és a Dél-dunántúli régió egyik térségének fajlagos GDP-je sem. A vizsgált időszakban az ország minden régiójában nőtt a gazdaság teljesítménye, azonban az átlagtól elmaradó dinamika leginkább a gazdaságilag kevésbé domináns Dél-dunántúli és Északmagyarországi régió legelmaradottabb megyéit (Somogy és Nógrád) jellemezte A turizmus fejlődéséből előnyt kovácsoló régiók Kiindulva a tényből, mely szerint Magyarország meglévő idegenforgalmi adottságaira építve Európa egyik jelentős turistafogadó országaként elsősorban Kelet-Közép-Európában napjainkban is jelentős turisztikai célpontnak számít, több, a turizmusból komoly előnyt kovácsoló vagy erre potenciálisan képes területegységet találhatunk az országban. Hazánk turisztikai szempontból jobbára nyári idényű országnak mondható. Budapest, illetve néhány gyógyfürdőnk jelenti azt a kevés kivételt, mely célpontokat egész évben felkeresik a turisták. Turizmusunk másik problematikus eleme a nemzetközi vonzerejű attrakciók kis száma, illetve hiánya. Budapesten és nemzetközileg elismert egészségturisztikai desztinációinkon kívül, melyek abszolút vonzerőnek minősülnek, csupán a Balaton, mint Kelet-közép-európai relatív vonzerő sorolható a nemzetközileg versenyképes attrakcióink közé. 3. ábra: 1000 főre jutó vendégéjszakák száma 10

11 1.3 Jelentős változások a településrendszerben Magyarországon 2008-ban 3152 település volt, a legkisebb népessége mindössze 16 fő, míg a főváros népessége 1,7 millió fő, a metropolisz régióé (agglomerációs gyűrűvel együtt) 2,5 millió fő. A magyar településhálózat monocentrikus, hiányoznak a középvárosok, míg a kistelepülések (falvak) alkotják a települések több, mint felét, ugyanakkor a népességnek mindössze 8%-a él ilyen településeken Városok növekedése és csökkenése méret és elhelyezkedés szerinti bontásban A magyar településhálózat meghatározó elemei, dinamikus centrumai a városok ben 328 városi jogállású településen élt az ország népességének mintegy 2/3-a. Magyarország városállománya az utóbbi 20 évben alapvetően a várossá nyilvánítások eredményeként nőtt. A rendszerváltás óta eltelt 19 év során 164 település kapott városi rangot, ennek eredményeként a városi jogállású településen lakók aránya az évi 61,9%-ról 2009-re 67,7 %-ra nőtt. Az új városok népessége az elmúlt években folyamatosan nőtt, ellentétben az ország egészére jellemző folyamatokkal. Népesség tekintetében tehát ezek a városok a településhálózat dinamikus elemei, ugyanakkor nagyságukat, és így funkciójukat tekintve sem képesek térségszervező feladatok ellátására, és települési infrastrukturális mutatóik is elmaradnak a városi életmód esetében elvárhatótól. Az új városok jelentős hányadának népessége nem éri el az 5000 főt, míg egy másik nagy csoportjuk (minden ötödik település) népessége meghaladja a főt, ezek szinte kivétel nélkül a főváros agglomerációjában találhatóak. A városi népesség változása 2007-ben 6,8 millió fő élt városokban, ami körülbelül 135 ezerrel kevesebb a 2001-es népességszámnál. A kismértékű csökkenés nagyjából egyenletesen érintette valamennyi várostípust, a főváros népessége 74 ezerrel, a megyei jogú városok mintegy 30 ezer fővel csökkentek. A legjelentősebb városi népességszám-emelkedést a főváros környéki agglomeráció városi rangú települései mutatták, emellett a nagyvárosok (és környékük) egy része (pl. Szeged, Debrecen) valamint a gazdaságilag prosperáló városok népessége növekedett. Ezzel szemben között jelentősebb népességcsökkenés volt tapasztalható az Alföldi mezővárosok jelentős hányadában, és az északkelet-magyarországi kedvezőtlen gazdasági helyzetű középvárosokban, régi iparvárosokban is. Budapest népességváltozása A főváros népessége az 1980-as évek közepétől indult fogyásnak, mind a természetes népmozgalom (csökkenő születésszám, idős korstruktúra és magasabb halálozási arány) mind a vándorlási veszteség (elsősorban a szuburbanizáció) hozzájárult ahhoz, hogy népessége az 1990-es nagyjából 2 millió főről stabilan 1,7 millió főre csökkenjen a 2000-es években. A vándorlási veszteség folyamatos csökkenés után 2008-ra már nyereségbe fordult át. Budapest népességnövekményének forrásait tekintve legnagyobb arányban a szomszédos Pest megyéből, illetve a hátrányos helyzetű Észak-Magyarországról költöztek a fővárosba. 11

12 4. ábra: Városi népesség változása, A szuburbanizáció előrehaladása által jelentősen érintett területek és a migráció jellemzői Magyarországon napjainkban a településhálózat egészét, illetve egyes elemeit vizsgálva az egyik legnagyobb volumenű kihívásként a nagyobb városi központok körül jelentkező szuburbanizációs folyamatok kiváltotta hatáscsokor, valamint a gyakran ezzel párhuzamosan megjelenő (nagy)városi területi terjeszkedés jelenti. A nagyvárosok folyamatai átlépnek azok adminisztratív határain, és ez a folyamat a tágabb környezet radikális átalakulásához vezet, miközben a városmagban funkcióvesztés, illetve válságterületek kialakulása figyelhető meg. Mindezt az ingázási, közlekedési, szervezeti intézményi kapcsolatok a központi település méretétől függő mértékű sűrűsödése is kíséri. Magyarországon ez a folyamat az elmúlt 20 évben markánsan felgyorsult. A szuburbanizáció és ennek gyakori kísérőjelensége az ún. urban sprawl amely során a túl gyorsan növekvő város bekebelezi a közvetlen környezetében lévő településeket Magyarországon a rendszerváltozás óta robbanásszerűen érvényesül főként a főváros körüli tágabb térben, de kisebb léptékben megfigyelhető a legtöbb nagyobb vidéki város környezetében is. A népességváltozás meghatározó folyamata a vándorlás, melyben a nemzetközi vándorlásból adódó nyereséget elsősorban Budapest és a nagyvárosok fogadják be. A szuburbanizáció legkiterjedtebben a budapesti metropolisz-térségben jelentkezik, ahol a főváros jelentős népességvesztesége a környező települések népességnyereségével párosul, és a helyi munkaerőpiaci rendszer kiterjedésével együtt valósul meg. Összességében a vándorlási folyamatok a főváros metropolisz térségén túl a Budapest-Bécs, Budapest-Balaton és 12

13 Budapest-Szeged tengelyek mentére irányulnak, az elvándorlással leginkább sújtott területek a külső és belő perifériákra koncentrálódnak. 5. ábra: Szuburbanizálódó térségek Magyarországon Összegezve, az 1990-es években egyre erősebben, napjainkban csökkenő lendülettel zajló folyamatként tekinthetünk a szuburbanizációra, mely alapvetően rendezi át a településközi viszonyokat, a főváros mellett elsősorban a nagyvárosaink (Miskolc, Pécs, Győr, Szeged) körül, de gyakran, egyre növekvő mértékben a középvárosok (pl. Kaposvár, Szombathely, stb.) környékén is. 1.4 Jelentős változások a vidéki területeken A gazdaság újjáéledésével jellemezhető vidéki területek versus hanyatlással és elnéptelenedéssel jellemezhető vidéki területek A vidékies térségek pontos meghatározása az évek során folyamatosan változott, a 2007-es EU programozási időszak óta a 120 fő/km 2 népsűrűséget meg nem haladó, vagy főnél kevesebb lakosú települések tekintendők vidéki térségnek. Ez az ország településeinek 95%- át, területének 87%-át és a népesség 45%-át fedi le. Az Országos Területfejlesztési Koncepció a vidéki térségek 5 típusát (természeti, táji és kulturális táji értékekben gazdag területek; tanyás térségek; aprófalvas térségek; nemzeti kisebbségek által magas arányban lakott térségek és magas arányú cigány népességgel rendelkező térségek) határozta meg. A leszakadás, dinamikus fejlődés kérdése az utolsó négy típusú térség esetében értelmezhető elsősorban. Az 1990-es években megkezdődött gazdasági szerkezetátalakítás a területi egyenlőtlenségek növekedését hozta magával, melynek egyik vetülete a kelet nyugat irányú polarizáció, a másik pedig a vidéki térségek szempontjából meghatározóbb centrum periféria típusú megosztottság (mely az ország központi térsége és az ország többi része, illetve a dinamikus 13

14 városok/térségek és a külső-belső periférián elhelyezkedő térségek, települések, különösen a kis falvak viszonylatában értelmezhető). A regionális különbségekkel összefüggésben az ország keleti része, valamint a Dél-Dunántúl és Észak-Magyarország aprófalvas térségei, illetve a déli és keleti határ menti térségek kerültek a legkedvezőtlenebb helyzetbe; ezek többsége vidéki térség. A fejlett régiókban jelenleg is a jó helyzetben lévő települések száma és népesség-aránya gyarapszik nagyobb ütemben, a fejletlen régiókban pedig ennek éppen az ellentéte zajlik, mindez a középmezőnyben található települések rovására. A szegénységbe süllyedt, vagy oda tartó települések száma 1995 és 2005 között majdnem 3,5-szeresére nőtt, a nagyon kedvező társadalmi összetételűeké csak megduplázódott. Ezt a polarizációs folyamatot sem az uniós, sem a hazai fejlesztési támogatásoknak nem sikerült megakadályoznia, annak ellenére, hogy a támogatások a kitűzött céloknak megfelelően a konvergencia régiókban összpontosultak. Ebből az következik, hogy a támogatások együtt sem képesek a piaci folyamatok térformáló erejének ellensúlyozására, ami piacgazdasági viszonyok között természetes, ám javítani azért lehet(ne) a jelenlegi helyzeten A vidéki területek gazdasági diverzifikációja mögötti tényezők A vidéki gazdasági szerkezetváltás egyik fő akadálya az, hogy a gazdaság valódi igényei, illetve az oktatás és a (szak)képzés szerkezete között ellentmondás van. A vidéki térségekben, döntően az elvándorlás miatt kevés a prosperáló gazdasági ágazatokhoz szükséges végzettséggel és szaktudással rendelkező munkaerő, valamint az átlaghoz képest lényegesen kevesebb az egyetemi és főiskolai végzettséggel, vagy akár a középiskolai érettségivel rendelkező munkavállaló. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek versenyhátránya nem a helyben foglalkoztatás, hanem az ingázási lehetőségek terén a legmarkánsabb. Az ingázás, a mobilitás lehetőségeinek javítása az integrált fejlesztés egyik legfontosabb eleme. A vidéki térségek nem azonosak az elmaradott térségekkel, bár az átfedés elég jelentősnek mondható. A gazdasági szerkezetátalakulása lassan ugyan, de halad a vidéki térségekben. A hagyományos termelési ágazatok az ipar és a mezőgazdaság ugyan megtartották fontosságukat, de ez fokozatosan csökken. Fontos, hogy a kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező területeken továbbra is megmaradjon a mezőgazdasági termelés, a gazdasági szerkezetváltásra elsősorban a rossz adottságokkal rendelkező térségekben van szükség. A mezőgazdasági üzemek mellett kialakult alternatív tevékenységek (kiegészítő jövedelemforrások) hagyománnyal bírnak, ellensúlyozva a mezőgazdasági termelésből származó bevételek ingadozásait, valamint hasznosítva a szezonális jelleggel rendelkezésre álló munkaerőt. A vidéki területeken ma is megtalálható értékes, élő kézműves hagyományok a régió munkalehetőségeinek, valamint egyedi arculatának megőrzésében egyaránt fontos szerepet játszanak. Szembetűnő jelenség ugyanakkor a nagyvárosi lakosság vidékre költözése és ingatlanvásárlása (falusi ház, tanya, földbirtok), amely a vidéki környezet felértékelődését mutatja. Ez áll a nagyvárosi agglomerációk kialakulása mögött, amelynek nyomán a nagyváros-környéki falvak elveszítik vidéki arculatukat, és ez figyelhető meg a könnyebben elérhető, vagy különösen szép fekvésű falvakban, ahol a lakójukat elvesztő házakat városi polgárok vásárolják meg. Utóbbi esetében sok a nyugat-európai tulajdonos. A vidékies térségeket gazdag természeti és táji adottságok, egészséges lakókörnyezet, valamint gazdag kulturális és épített örökség jellemzi, ezekre építve a felzárkózás egyik lehetséges módja a falusi turizmus fejlesztése lehet. A turizmus e típusának népszerűsége az utóbbi években jelentősen nőtt, így azok a települések, amelyek ki tudják használni ezt a tendenciát, gyors fejlődésnek indulhatnak. Az idegenforgalom ugyanis számottevő multiplikátor hatást fejt ki, növeli a fogyasztók számát az adott régióban, következésképp 14

15 elősegítheti a helyi gazdaságok és kistermelők által előállított termékek közvetlen forgalmazását, és élénkíti a helyi piacok forgalmát. A tanyás és aprófalvas térségek ugyan még mindig hátrányos helyzetben vannak az országos átlaghoz képest, elsősorban a rossz infrastrukturális helyzet következtében, azonban a felzárkózás első jeleiként az eltöltött vendégéjszakák száma folyamatos növekedést mutat a térségben. Az urbánus központtal rendelkező vidékies kistérségek sokkal kedvezőbb helyzetben vannak, mint a városoktól távol eső térségek, hiszen itt a szolgáltatások sokkal könnyebben elérhetőek, az ingázás is egyszerűbben megoldható a vidéki lakosság számára. A városok sok esetben könnyebben juthatnak elsősorban uniós támogatásokhoz, amelynek segítségével a város fejlődése előmozdíthatja a falvak felzárkózását is. Az is látható azonban, hogy elsősorban az országos elhelyezkedés, nem pedig a település mérete döntő abból a szempontból, hogy melyik település pozíciója javul és melyiké romlik. Ezt bizonyítja a nagyon elaprózott településszerkezetű Nyugat-dunántúli régió, ahol a régió 334 aprófalujának közel 55%-a kedvező helyzetben van. A vidékies térségek fejlődését, felzárkóztatását segíti elő a közötti időszakra vonatkozó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP), amely uniós forrásból mintegy 1300 milliárd Ft támogatást biztosít, jórészt az agrárium versenyképességét javító, a vidéki gazdaság diverzifikációját, illetve a természeti és a vidéki épített környezet értékeinek megőrzését célzó beruházásokra. 1.5 A transznacionális és határmenti integráció fejlődése Területek, amelyeket a transznacionális és/vagy határmenti társadalmi-gazdasági interakciók jelentős növekedése jellemez Az Európai Uniós csatlakozással párhuzamosan és az államhatárok elválasztó szerepének csökkenésével a természetes vonzáskörzetek újjáéledése és a tradicionális társadalmigazdasági kapcsolatok revitalizálódása indult meg a régióban. Magyarország határ menti térségei jellemzően társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott perifériatérségnek minősülnek. Mindazonáltal a speciális földrajzi helyzet, a határközelség egyúttal lehetőséget, erőforrást is jelent és esélyt ad az érintett települések gyorsabb ütemű kilábalásához az elmaradott, periférikus pozícióból. A határon átnyúló kapcsolatok egyrészt transznacionális léptékűek (pl. Budapest részvétele a közép-európai térség fővárosainak versenyében, részvétel a transznacionális programokban), másrészt határ mentiek. A határmenti kapcsolatok jellemzésénél fontos tekintetbe venni azt, hogy az államhatárok viszonylag új keletűek, illetve azt, hogy a határok túloldalán jelentős számú magyar él. A határon átnyúló kapcsolatok erősödése leginkább az osztrák-szlovákmagyar és a román-magyar határon figyelhető meg. Ezeken a szakaszokon erősödnek leginkább a határon átnyúló interakciók, városhálózati, vonzáskörzeti kapcsolatok. Az uniós csatlakozás jelentősen hozzájárult a határmenti térségek integrációjához. Egyrészt javult a területek megközelíthetősége (három országgal belső schengeni határ, Romániával egyszerűsített határátlépés). Másrészt könnyebbé vált a városi szolgáltatások igénybevételének lehetősége (pl. lakhely, munkahely, oktatás, egészségügyi szolgáltatás, ígéretes kezdeményezések a tömegközlekedésben). 15

16 A térségben a következő fő határon átnyúló vonzáskörzetek azonosíthatók be: - Budapest-Bécs-Pozsony nagyvárosi térség Pozsony magyar határon átnyúló szuburbanizációjával. Itt említendő még Komárom-Révkomárom, illetve Esztergom- Párkány várospárja. - Szlovák-magyar határ mentén Miskolc-Kassa térség Kassa határon átnyúló agglomerációjával. A magyarországi aprófalvas térség hagyományosan Kassa vonzáskörzete volt. - Ukrán-magyar határ mentén Záhony-Nyíregyháza körzete. Az ukrán-magyar határ ma is az ország talán legnehezebben átjárható, EU külső határa, az együttműködés nagyon lassan halad előre. - A román-magyar kapcsolatok dinamikusan fejlődnek, a magyar határ közelében Románia fejlett területei találhatók. Debrecen-Nagyvárad intézményes kapcsolata a magyar-román határon Nagyvárad határon átnyúló szuburbanizációjával. - Szeged-Temesvár és Békéscsaba-Arad erőteljesebb román dinamikával. - Szerb-magyar határ mentén Szeged-Szabadka várospár meggyengült kapcsolata, erőteljesebb szegedi befolyással. - A horvát-magyar és a szlovén-magyar határ esetében a vonzáskörzetek kérdésköre kevésbé releváns (Pécs-Eszék kapcsolatát említhetjük meg). - Nyugat-Magyarország és Burgerland (Nagykanizsa-Zalaegerszeg-Szombathely-Graz). 6. ábra: Magyarországon területi integrálódásának fő dimenziói Jelmagyarázat: Növekedési tengely Főváros, országos központ Fejlesztési pólus Alközpont Határon átnyúló vonzáskörzet és városkapcsolat 16

17 2 Új és növekvő kihívások területi hatásai és ezek hajtóerői 2.1 Példák a klímaváltozás jelentős hatásaira (aszály, erdőtüzek, árvizek) régiónként/terület-típusonként Magyarország a klímaváltozás szempontjából fokozottan sérülékenynek minősül, hiszen az IPCC jelentése alapján a globális mértékben potenciálisan bekövetkező 2 C évi átlaghőmérséklet-emelkedés Magyarország területén 3-4 C emelkedést okozhat. A prognózisok szerint egyre szélsőségesebben forró és száraz nyarak, enyhe, de az eddigieknél csapadékosabb telek várhatók, amelyeket alkalmanként erős viharok, felhőszakadások tarkíthatnak. Összességében a Kárpát-medence időjárása várhatóan a mediterrán éghajlathoz válik hasonlóvá. Aszály A klímaváltozás következményei közül elsősorban a mezőgazdaságra és az élelmiszerellátásra gyakorolt hatása révén jelentőségét tekintve kiemelkedik az aszály. Magyarország szinte egészén (90 %-án) a jelenlegi éghajlati paraméterek mellett is adottak a feltételek aszály kialakulására. Az aszályos időszakok hosszának és a vízhiány mértékének fokozódása szinte az egész Alföldön súlyos fenyegetést jelent, kiemelkedő ebből a szempontból az Észak-alföldi régió középső és keleti térségeinek, valamint a Dél-alföldi régió román határ menti területeinek sérülékenysége. A Dunántúlon várhatóan csak kisebb kiterjedésű területeken (Dráva-mente, Kisalföld déli része) idéz elő a klímaváltozás súlyos gazdasági-társadalmi-környezeti következményekkel járó aszályokat a jövőben. Erdőtűz A várhatóan szárazabbá és forróbbá váló nyári időszakok a jövőben egyre ideálisabb körülményeket teremthetnek Magyarországon is az erdőtüzek kialakuláshoz, amely el is kezdődött, hiszen az elmúlt években nagyságrendekkel nőtt az égett erdőterületek kiterjedése Magyarország nagy részén, elsősorban az Észak-magyarországi régió északi területein, valamint a Dél-alföldi régió délnyugati részén. A nagy pusztítást eredményező erdőtüzek gyakoribbá válására valószínűsíthetően a jelenleg is nagy kiterjedésű tüzek által sújtott fent nevezett térségekben, valamint néhány egyéb összefüggő (Dél-dunántúli régió északi részén húzódó nyugat-keleti irányú sáv, Észak-alföldi régió országhatár menti térségeinek egy része), illetve foltszerű, kisebb kiterjedésű (szlovén-horvát-magyar hármas határ tágabb, Magyarországra eső környéke, Vas megye nyugati részei) térségben lehet számítani Magyarországon. Árvizek Magyarország területének bő harmada ( km 2, amelyen a lakosság ötöde, kb. 2 millió ember él) a Duna, a Tisza és mellékfolyóik árterén helyezkedik el, aminek következtében a folyók vízjárásának szélsőségesebbé válása, így az árvizek gyakoriságának várható növekedése Magyarország társadalmi-gazdasági életére súlyos fenyegetést jelent. A közötti időszak magyarországi árvizeinek elemzése alátámasztja az éghajlatváltozással kapcsolatos előrejelzéseket és aggodalmakat. Egyrészt az előző időszakhoz képest gyakrabban fordultak elő rekordmagasságot elérő áradások a nagy vízfolyásokon, mind a Tiszán (2001, 2006), mind a Dunán (2002, 2006) egy évtizeden belül kétszer is megdőltek a hosszú évtizedek óta fennálló tetőzési vízszint értékek. Különösen nagy árvízi fenyegetést jelent az alföldi területek számára az e folyókon levonuló árhullámok időbeli egybeesése. Ilyen árvízi helyzet alakult ki 2006-ban, amikor a legkritikusabb időszakban több mint 3000 km-t tett ki az érintett fővédvonalak hossza. Az éghajlatváltozással kapcsolatos 17

18 előrejelzéseket igazolja másrészt az is, hogy megnőtt azon árvizek részaránya, amelyeket váratlan, rendkívüli mértékű csapadék okozott. A kis területre koncentrálódó szélsőséges csapadéktevékenységek gyakoribbá válásának következtében egyre sűrűbben fordulnak elő szélsőséges árvízi helyzetek kis vízfolyásokon is. 2004, 2005 és 2006 folyamán minden évben előfordult ilyen áradás Magyarország északi, középhegységi régiójában. Harmadrészt olyan időszakban (pl. augusztus folyamán) is előfordultak árvízi helyzetek, amikor a 100 éves gyakoriságú legkisebb vizek előfordulása jellemző. Az elmúlt 5 év védekezési adatainak összesítése alapján az árvízi fenyegetettség a Tisza vízgyűjtőjén, az Észak-Dunántúl Duna menti térségeiben és az ország északi, középhegységi régiójában a legmagasabb. 2.2 Példák a globalizációs folyamat és a kapcsolódó nemzetközi munkamegosztás jelentős területi hatásaira (FDI, külföldi működőtőke koncentráció, egyes területek gazdasági-technológiai specializációja, jelentős klaszterek, tevékenységek területi újjárendeződése, helyváltoztatása) A magyar gazdaság 1990 óta végbement szerkezeti átalakulásában meghatározó szerepet játszottak a külföldi közvetlen tőkebefektetések. Az egy főre eső magyarországi működőtőke-állomány Csehország és Szlovákia után hazánkban a harmadik legmagasabb a kelet-közép-európai térségben. A külföldi működő tőke folyamatos beáramlása hozzájárult a termelékenység növekedéséhez, a technológiai modernizációhoz, az exportkapacitások létrehozásához és új munkahelyek teremtéséhez. A társas vállalkozások jegyzett tőkéjében a külföldi részesedés területi koncentrációja fokozódott az elmúlt években. Kiemelkedő a jelenléte a Közép-magyarországi régióban (ezen belül is jelentős mértékű a fővárosban), valamint a Közép- és Nyugat-Dunántúlon. A Dél- Dunántúlon, az Alföldön és Északkelet-Magyarországon nagy, összefüggő térségek vannak, ahol a külföldi tőke részesedése a 10%-ot sem érte el ban a tőkebeáramlás egyenlege jelentősen elmaradt a korábbi évek átlagától, az újrabefektetett jövedelem, valamint az egyéb tőke értéke is nagyságrendileg csökkent első félévében is jelentős külföldi működő tőke kivonására került sor, ami a 1995 óta a legkedvezőtlenebb adat. A napjainkban zajló tőkekivonás, és beáramló tőke értékének visszaesése elsősorban azokat a befektetési célterületeket érintik, ahol a korábbiakban jelentős tőkemozgás volt megfigyelhető: a főváros és tágabb régiója, valamint a Közép- és Nyugatdunántúli régiók. Kisebb mértékben természetesen más területek is érintettek, elsősorban a pólusvárosok (Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc), és néhány jelentősebb nagyváros (ez utóbbiak közül kiemelhető Nyíregyháza, vagy Kecskemét, ahol a korábbi befektetési tervek megvalósításának lelassulása, ill. veszélybe kerülésének lehetünk szemtanúi). Magyarország legjelentősebb külgazdasági partnere hagyományosan Németország. A német vállalatok ezer szállal kötődnek a magyar gazdasághoz, mind a tőkebefektetések közel 15 milliárd euró tőkebefektetési állománnyal, mind pedig a kereskedelem tekintetében. Az utóbbi évtizedben a kereskedelmi kapcsolatok tekintetében Kína, és Középés Kelet-Európa országainak növekvő szerepe figyelhető meg. A magyarországi társas vállalkozások összes értékesítésének 28%-a realizálódott az ország határain túl 2007-ben. Az exportorientáltságot rendkívül magas területi differenciáltság jellemezte. Átlagnál magasabb exportarány a Közép- és Nyugat-dunántúli régiót jellemzi. Szigetszerűen az ország más régióiban is vannak magas exportaránnyal rendelkező térségek, ahol főleg egy-egy multinacionális nagyvállalat teljesítménye határozza meg az egész kistérség értékesítésének volumenét és irányát. Kimondottan alacsony exportaránnyal rendelkező kistérségek tömbszerűen helyezkednek el Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, az Alföld keleti részén, a román határmentén, a Balaton környékén, valamint Baranya megyében. 18

19 A határ menti térségek közül a legmagasabb arányban az Észak-magyarországi régióban nőtt az exportértékesítés aránya, míg jelentős csökkenés jellemezte a Dél-Dunántúlt. A specializáció területi megjelenési formái, a klaszterek hazánkban az ezredforduló környékén jelentek meg. Elsősorban az autóipar, a fa- és bútoripar, az elektronika, az élelmiszeripar, a textilipar, az építőipar és az idegenforgalom területén, és főként a Dunántúlon, a keleti országrészben ekkor még nem voltak ilyen kezdeményezések. Napjainkban több mint 100 klasztert találhatunk Magyarországon a legkülönbözőbb gazdasági tevékenységek köré szerveződve. 16 akkreditált innovációs klaszter van hazánkban, melyek leginkább a Közép-magyarországi és a Dél-alföldi régióhoz köthetőek, és az egészségiparban (biotechnológia és gyógyszeripar) és az informatika területén működnek. 2.3 Példák a különleges intézkedéseket igénylő, jelentős külföldi bevándorlással és/vagy társadalmi polarizációval érintett területekre Külföldi bevándorlás által érintett területek Magyarországon az ezredforduló óta a bevándorlók száma folyamatosan nő, ezzel együtt január 1-én mintegy 185 ezer külföldi állampolgár tartózkodott hivatalosan az országban, ami az ország népességének alig 1,8%-a, nemzetközi összehasonlításban elenyésző. A nemzetközi vándorlás célterületei hazánkban elsősorban a főváros és környéke, a Balaton környéke, valamint az országhatárok mentén figyelhető meg jelentősebb nemzetközi vándorforgalom. A rendszerváltás után hazánkba érkező külföldiek elsősorban a szomszédos országok magyar nemzetiségű lakosai közül kerültek ki. A 2008-as adatok szerint a legtöbb külföldi bevándorló jelenleg is a szomszédos államokból érkezik. Romániából (66 ezer), Ukrajnából és Szerbiából (17-17 ezer fő) származik. Utóbbiak Közép-Magyarország mellett az államukkal szomszédos magyar megyékben élnek, a román állampolgárok 2/3-a Közép-Magyarországon, a fővárosban és annak környékén él. A második népes bevándorló-csoportot az ázsiai országokból, elsősorban Kínából és Vietnámból érkezők teszik ki. A 11 ezer fős kínai közösség többsége (83%) a fővárosban él. A német állampolgárok a Balaton környéki megyékben és Budapesten élnek zömmel. 7. ábra: Nemzetközi vándorlás egyenlege

20 Társadalmi polarizációval érintett területek A társadalmi polarizáció kimutatására az utóbbi években született metódusok legtöbbje egy adott cselekvési programhoz kapcsolódóan került kialakításra, melyekről a 3.5. fejezet szól bővebben. Ezek közül két példát emelünk ki, melyek eltérő területi léptékben, térségi szinten vizsgálták (és kezelik) a társadalmi polarizáció kérdését. 1.) A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben az ország teljes népességének 10%-a, cigány népességének mintegy harmada él. A 33 kistérség többsége központ nélküli, aprófalvas (a népesség 66%-a 5 ezer fősnél kisebb településen él), a keleti illetve déli országhatár menti térség. Már száz évvel ezelőtt is hátrányos helyzetűnek bizonyultak, azóta pedig az új országhatár elvágta őket természetes központjuktól, majd a mezőgazdaság leépülése még inkább megingatta gazdaságukat. A hátrányos helyzet következtében a mobilabb társadalmi csoportok elköltöznek, nő egyrészt az öregek, másrészt úgy a természetes szaporodás, mint az alacsonyabb megélhetési költségek által ösztönzött bevándorlás miatt a romák aránya. 2.) Városi szegregátumok. A as Regionális Operatív Programok keretében pályázható funkcióbővítő és szociális városrehabilitációs projektek egyik előfeltételeként került bevezetésre az Integrált Városfejlesztési Stratégia részeként az Anti-szegregációs terv készítésének kötelezettsége, a fő feletti városok számára. Ennek módszertani meghatározása szerint szegregátumnak minősül az az 50 főnél nagyobb összefüggő területegység (városrész) ahol az alacsony státuszú lakosok (aktív korú, 8 általános iskolai osztálynál nem magasabb iskolai végzettségű és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező lakos) aránya minimum 50% (40-50% között erősen leromlott városi területnek számítanak.). Az elmúlt két évben 157 településen mérték fel a helyzetet, és készítettek antiszegregációs tervet. 2.4 A gazdasági/pénzügyi válság strukturális hatásainak valószínűleg különösen kitett területek/régiók (metropolisz térségek, jelentős feldolgozóiparú területek, vidéki területek, turisztikai területek) A 2008-ban manifesztálódott pénzügyi válság és annak folyományaként kialakuló gazdasági válság alakulása, így annak területi hatásai is jelentős bizonytalansággal határozhatók meg, azonban már most látható, hogy milyen hatásmechanizmusokon keresztül várható, hogy a globális válság begyűrűzik a régiók és városok fejlődési trendjeibe. A pénzügyi szektor változásainak területi hatását az elemzések gyakran figyelmen kívül hagyják annak ellenére, hogy amellett, hogy azokban a városokban, ahol a pénzügyi szektor jelentős munkáltató (Magyarországon leginkább Budapest), közvetlen hatással bír, számos közvetett hatása is van a térszerkezetre. A magyar gazdasági növekedés egyik húzóereje a belső fogyasztás volt, melynek forrása jelentős mértékben hitel, mind az állami szektorban, mind pedig a háztartásokban. A magyarországi hitelállomány jelentős része devizában denominált, így a pénzügyi válság ideje alatt kialakuló jelentős árfolyam-ingadozások visszavetették a belföldi keresletet és a hitelfelvételi hajlandóság csökkent. Ennek közvetett területi hatásai azokban a városi térségekben jelentkezhetnek, melyekre jellemző volt az ingatlanfejlesztés. A nagyobb városok körül, így elsősorban Budapest (Győr, Szeged, Pécs) peremén a szuburbanizáció erőteljes folyamatát fékezheti az ingatlanpiaci hitelfeltételek szigorodása és az árfolyamkockázatok felismerése a lakosság körében. A pénzügyi válság tovagyűrűzése a reálgazdaságba a belső kereslet csökkenése mellett az exportorientált városokban és régiókban, mindenekelőtt a nyugat-magyarországi ipari 20

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07.

TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2014.11.07. CCI Cím Verzió 6.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Támogathatóság kezdete 2014. január 1. (1303/2013/EU

Részletesebben

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6

Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Fejlődő és leszakadó járások Magyarország társadalmi-gazdasági profilja 2014/6 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE

Településhálózat-fejlesztés 2008 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2008 / 3. Településhálózat-fejlesztés A MAGYAR TELEPÜLÉSHÁLÓZAT HELYZETE A TELEPÜLÉSHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS NORMATÍV KONCEPCIÓJA VÁROSOK GAZGASÁGI POTENCIÁLJA

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON

Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON Faluvégi Albert - Fazekas Károly - Nemes-Nagy József - Németh Nándor A HELY ÉS A FEJ - MUNKAPIAC ÉS REGIONALITÁS MAGYARORSZÁGON KT I IE KTI Könyvek 6. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Faluvégi Albert -

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA

BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA BÉKÉSCSABA VÁROS GAZDASÁGI POGRAMJA 2014-2020 programozási időszak tervezése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Európai Uniós Irányelvek, hazai stratégiai tervdokumentumok... 7 2.1 Európai Uniós stratégiák

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN

FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN FALUVÉGI ALBERT A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐK TERÜLETI ALAKULÁSA AZ ÁTMENET IDŐSZAKÁBAN ÉS AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN 9 10 Bevezetés A tanulmány fő feladatának tekinti, hogy bemutassa a piacgazdaságra való

Részletesebben

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén Lokális erőforrások kihasználása az Őrségtől Kőszeg Hegyaljáig - Összegző tanulmány - 2009. Készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei

A kutatás-fejlesztés regionális különbségei A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Bevezetés... 2 A kutatás-fejlesztés főbb mutatói... 3 A kutató-fejlesztő helyek számának alakulása... 6

Részletesebben

Települések Településállomány

Települések Településállomány Települések Településállomány Magyarországon a települési önkormányzatok illetékességi területe jobbára megegyezik a funkcionális értelemben vett településekkel. Kivételt képez néhány nagyvárosunk mindenekelőtt

Részletesebben

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 122-140. o. Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások

Részletesebben

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei

97/2005. (XII. 25.) OGY határozat. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról. I. A területfejlesztési politika funkciói és alapelvei 97/2005. (XII. 25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról Az Országgyűlés a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján elfogadja a területi folyamatok

Részletesebben

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Helyzetértékelés és fejlesztési koncepció a 2011-2013 közötti időszakra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében Miskolc, 2011. augusztus 18. I. Helyzetértékelés 8 1. Előzmények 8 1.1. Az 1970-1990 közötti időszak

Részletesebben

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32

ITS Konzorcium. 3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok... 26 3.2.2 Városrészi szintű területi célok... 32 STRATÉGIA 1 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 EGYEZTETÉSI ANYAG STRATÉGIA 2 KARCAG VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015.

Részletesebben

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón

Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Az Echo Innovációs Műhely munkatanulmány sorozata Által-ér vízgyűjtő területének társadalmi és gazdasági helyzete az ezredfordulón Domokos Tamás, Kulcsár László Copyright Echo Nonprofit Network, 1999 A

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének

A kis- és középvállalkozások. fejlesztésének A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája 2007 2013 A kis- és középvállalkozások fejlesztésének stratégiája (2007 2013)

Részletesebben

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat Bármelyik társadalmi-gazdasági mutatót vesszük is alapul a nemzetközi összehasonlításhoz, Magyarország helyét mindenképp

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan

A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan A szécsényi kistérség fejlesztési stratégiája a 2010-2015 közötti időszakra vonatkozóan 2011. április 1 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés... 3-53 1. Bevezetés... 3-4 2. Jogi és törvényhozási keretek...4-11

Részletesebben

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL MAGYARORSZÁGARORSZÁG RSZÁG 1989 2009 A változások tükrében KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Magyarország 1989 2009 A változások tükrében Budapest, 2010 Központi Statisztikai Hivatal Magyarország 1989 2009

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2007. január Tartalomjegyzék A szövegben használt rövidítések... 3 Bevezetés... 4

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2014 2017 2014. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 4 2.1. KÜLSŐ FELTÉTELEK... 4 2.2.

Részletesebben

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából

Demográfiai jövőkép. Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Magyarország demográfiai jövőjét meghatározó tényezők alakulásának áttekintése és értékelése a fenntarthatóság szempontjából Spéder Zsolt (szerk.), Bálint Lajos, Földházi Erzsébet, Gödri Irén, Kovács Katalin,

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Revita TRIO Kft. tanulmány Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben