Balogh József KÉZIKÖNYV MAGYAR IRODALOM 5. OSZTÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balogh József KÉZIKÖNYV MAGYAR IRODALOM 5. OSZTÁLY"

Átírás

1 Balogh József KÉZIKÖNYV MAGYAR IRODALOM 5. OSZTÁLY Celldömölk, 2005

2 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához 3 ELÔSZÓ A kézikönyv a következô céllal és tartalommal készült: segítséget kíván nyújtani azoknak a kollégáknak, akik az Apáczai Kiadó Magyar irodalom (Balogh József) tankönyveibôl fognak tanítani, illetve már a korábbi tanévekben is kedvelték, dolgoztak belôle. Örömmel közlöm a kollégákkal, hogy a kerettantervnek megfelelô átdolgozás az 5. osztály vonatkozásában elkészült, és 2001 szeptemberében már az iskolában ezt vehetik kézbe a tanulók és a tanárok egyaránt. Ez a kézikönyv kicsit részletesebben akar szólni a szintén e kiadó által gondozott tanítási segédanyagokról, amelyek szervesen tartoznak az egyes osztályok tankönyveihez. A kézikönyv valódi tájékozódást nyújt a napról napra megoldandó pedagógusi munkához. Nem biztos recepteket közöl, de különösen a kezdô, kellô tapasztalattal-gyakorlattal még nem rendelkezô tanároknak megszívlelendô tanácsokat szeretne adni. Az eredményesség igénye minden pedagógusban él. Ennek számos feltétele, többféle útja-módja van. A kézikönyv tehát azzal a szándékkal készült, hogy a tájékoztatás és tájékozódás eszközeként járuljon hozzá a célravezetô utak, a kedvezô hatások, az eredményes megoldások megtalálásához. Ennek reményében kívánok lapozgatásához, tanulmányozásához idôt, kedvet, türelmet, pedagógusi kíváncsiságot. A szerzô

3 4 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához AZ ÚJ KÉZIKÖNYV MEGÍRÁSÁNAK OKAI Bevezetô megjegyzések A kerettantervek módszertani és pedagógiai szemléletváltást, változást sürgetnek tanintézménytôl, pedagógustól, tankönyvszerzôtôl egyaránt. Mi ennek a lényege? A gyerek folytasson párbeszédet egy-egy irodalmi mûvel, s ezt a beszélgetést a szaktanár szervezze meg! Módszertani szempontból a tanulás és ne csak a tanítás legyen az oktatás középpontjában! A gyerek ne csupán befogadó szerepét játssza, hanem tanárával közös szellemi tevékenységet folytasson, együttmûködve, fokozottan építve a már meglévô ismeretekre. Az irodalom valóban a kommunikációnak mint sajátos és speciális kapcsolattartó tevékenységnek a forrásává váljon. Az irodalomtanítás mint a mûvészeti nevelés legfontosabb verbális eszköze gyakorlatiasabb és életszerûbb legyen! Eszközszintûen valósuljon meg a beszélni olvasni írni hármasa! A szemléleti váltás sajátossága, hogy a lélek csöndjében megszólal a személyiség is. (Jobbágyné András Katalin) Az oktatási tevékenység a gyermeki személyiség fejlôdését szolgálja a természetes gyermeki érzések tükrében (érzelem, szolidaritás, empátia, életöröm, képzelet, humor, döntés- és ítélôképesség). Tartalmi szempontból a változás okai, hogy más kornak más a gyermeke, más a (csökkentett) tananyaga, s ez a tananyag valóságosan jusson el a 20. századhoz tôl megszûnik a tankönyvek antológia jellege, a tankönyvek tartalmazzák majd a kérdéseket, feladatokat, az elemzéseket egy-egy ún. minta alapján, a mûvekhez kapcsolódó irodalomelméleti tudnivalókat stb. A feldolgozandó (és választható) anyagot természetesen a kerettanterv elvárásaihoz igazítottam, ebbe szervesen beépítettem a házi és ajánlott mûvek ismertetését-elemzését is. A tananyag feldolgozása folyamatos füzethasználatot is igényel, azaz továbbra is fontos az írás, az íráskép minôségének javítása. A KERETTANTERV TARTALMA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZERE Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés, amennyiben megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, valamennyi tárgy tanulását segíti. Alapvetô célja és feladata tehát a jövendô tanulmányokhoz szükséges és a felnôtt életben használandó olvasni és írni tudás (szövegértés és szövegalkotás) gondozása és továbbfejlesztése.adiákok az iskoláztatás e négy évében igen nagy lépést tesznek/tehetnek a szociális érésben, önmagukra eszmélésében, kortársaik megismerésében, környezetük összefüggéseinek megértésében. E szakasz alapozza meg viszonyukat a nemzeti kultúrához, melyen keresztül átélhetik a magyar nyelv és a magyar kultúra elválaszthatatlanságát. A tanítás beszélgetések és olvasmányok révén tartalmakkal tölti fel az érzelmi kapcsolatok iránti igényüket, ebben átélhetik a szolidaritás, az együttmûködés érzését és élményét is. A nyelv- és irodalomtanítás feladata tehát a bátorító, önbizalomnövelô, ezzel is az önismeretet elôsegítô nevelés, a játékosság, az alkotóképesség fejlesztô támogatása, az életkorra jellemzô érdeklôdés, kíváncsiság kielégítése és irányítása az olvasás, az irodalom, az önmûvelés különféle tevékenységei felé. A problémamegoldó gondolkodás, a fogalmi gondolkodás, a térben és idôben való tájékozódás, az ellentétek, párhuzamok, az ok-okozati viszonyok feltárása

4 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához 5 (érvek megfogalmazása, a kritikus gondolkodás képességei) bôséggel kapnak lehetôséget e tantárgyak keretében a fejlôdésre. Ezen alkalmak megteremtése és fejlesztô irányú kiaknázása a tantárgy alapfeladatai közé tartoznak. Az 5 8. évfolyam magyar nyelv és irodalomtanítás egységes kerettantervi anyaga a belépô tevékenységformákban és a témakörökben egymásra épül. Az 5 6., majd a 7 8. évfolyam anyaga azonban több vonatkozásban eltér egymástól. Az 5 6. évfolyam integrált anyanyelvi-irodalmi képzése továbbfejleszti a korábbi iskolafokon kialakult szóbeli és írásbeli képességeket: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegmûfajok megértését, az írást; az írásbeli mûfajok köznyelvi normáinak alkalmazása mellett egyenrangúnak feltüntetve a gyermekek tevékeny közremûködését célzó kreativitás sokirányú fejlesztését. Az 5 6. évfolyam irodalmi és nem irodalmi szövegek feldolgozásával bevezeti a gyermeket az anyanyelv életének, a magyar nyelv használatának megértését elôsegítô nyelvi rendszerbe oly módon is, hogy megismerteti a magyar irodalom néhány összetettebb emberi kapcsolatokat megjelenítô, nagyobb lélegzetû klasszikus mûvével. Ezáltal építi tovább a gyermek társas nyelvhasználati, fogalmi gondolkodásbeli, érzelmi, ízlésbeli, erkölcsi mûveltségét. A 7 8. évfolyamon óraszámban és tematikában egyaránt elkülönül a nyelvi-irodalmi képzés. A mûvelôdés szokásai és alapszerkezete ebben az életszakaszban alakulnak ki. Mindkét tárgy feladata a diákok érzelmi, szociális és intellektuális érésének támogatása: a nyelvhasználati, grammatikai, jelentéstani témák és az irodalmi olvasmányok, összefüggések, ismeretek módot adnak erre. A felkészítésnek elô kell segítenie mind az irodalmi kifejezésformák sajátosságainak befogadását, az irodalmi mûveltséghez tartózó ismeretek elsajátítását a saját régió, lakóhely kulturális értékeinek megbecsülését, az esztétikai jellemzôk felfedezését a mindennapokban, a tárgyi és emberi környezetben. Általános fejlesztési követelmények A társas-társadalmi együttmûködésben élô, ható és alakuló nyelvi képességekre és a kulturált nyelvi magatartásra való felkészítés a magyar nyelvi és irodalmi nevelés alapkövetelménye Ennek része a kommunikáció lényegének és tényezôinek megértése, az író és az olvasó viszonyának mint sajátos kommunikációnak a felfogása. De a fejlesztés része az életkornak megfelelô tájékozottság a médiák szerepérôl az egyén és a társadalom életében, valamint a leggyakoribb tömegkommunikációs mûfajok kifejezésmódjának ismerete is. A kulturált nyelvi magatartás feltételezi a szituációhoz, a címzetthez, a témához való rugalmas alkalmazkodást, valamint az együttmûködés képességét a kortárs és felnôtt beszédpartnerekkel, a figyelmet a másik ember beszédének gondolati, érzelmi tartalmára. A kommunikációs nevelés célja, hogy a tanulókban kialakítsák a különféle beszédmûfajok felfogásának és alkalmazásának, a konfliktusok felismerésének és megítélésének képességét, az életkorban elvárható kritikus magatartást a manipulációs szándékokkal szemben. Fokozatosan bôvülô követelmény a szóhasználat, az intonáció, a testbeszéd összehangolása. Az iskolai képzés szintjeinek megfelelôen a szövegértés fejlesztése az eredményes tanulás és az önképzés feltétele. A kellô mélységû szövegértés az életkornak megfelelô tempójú, minél teljesebb megértést biztosító hangos és néma olvasásnak, az értelmes felolvasásnak, a memoriterek pontos, kifejezô elôadásának alapja. A szövegértéssel szorosan összefügg a nyelvi eszközök és a jelentés kapcsolatának megfigyelése, felfogása, a különféle tartalmú és rendeltetésû, a mindennapi életben és az iskolai tanulmányokban elôforduló élôszóbeli és írott szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek fokozódó önállóságú értelmezése. Ehhez elengedhetetlen az aktív és a passzív szókincs folyamatos gazdagodása, a tájékozottság a különféle nyelvváltozatok és stílusrétegek normarendszerében. Kiemelkedôen fontos feladat a szövegalkotás képességének folyamatos fejlesztése, a köznyelvi normához alkalmazkodó szabatos stílus kialakításán kívül a képzelet, az önkifejezés változatos feladathelyzeteiben az egyéni stílus bátorítása. Az elsajátítandó mûfajok köre a hétköznapi történetmondástól az olvasónaplóig, az érvelô fo-

5 6 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához galmazásig, a szóbeli felelettôl a kiselôadásig terjed. Mindez többféle képesség együttes meglétét kívánja meg: élôszóban a helyes hangképzést, beszédlégzést, a szöveg- és mondatfonetikai eszközök biztonságos használatát, írásban pedig a tanulási igényeknek megfelelô íráskészséget, rendezett, olvasható írásmódot. A tanulási képesség fejlesztése, az ismeretfeldolgozási technikák megtanítása valamennyi tantárgy együttes feladata, de jelentôs szerepet kell vállalnia ebben a magyar nyelv és irodalom tanításának is. Például olyan szövegfeldolgozó eljárások megismertetésével, mint a lényegkiemelés, tömörítés, szövegkiegészítés, jártasság a verbális és vizuális információ együttes kezelésében, vázlat-, jegyzet- és bibliográfiakészítés. A szellemi munka technikájának elsajátításához szorosan kapcsolódik a könyvtári munka megismertetése, tapasztalatszerzés a segédkönyvek, lexikonok, szak- és ismeretterjesztô irodalom használatában, ismeretek az anyaggyûjtés és rendezés módszerérôl, a forrásfeldolgozás és az idézés etikai és formai követelményeirôl. A könyvtári gyakorlatnak ki kell terjednie az elektronikus információhordozókra is. A tanulási képesség fejlesztésének fontos állomása a mindennapi élethez, irodalmi vagy egyéb tanulmányokhoz kapcsolódó témák önálló feldolgozása, illetve az ezek módszerébe való fokozatos bevezetés is. A magyar nyelv életéhez, a nyelvi rendszerhez tartozó ismeretek elsajátíttatása és ennek révén a tudatos nyelvszemlélet fokozatos kialakítása kiemelkedô feladata az anyanyelvi nevelésnek Ennek fontos része a magyar nyelv rendszerére vonatkozó leíró nyelvtani ismeretek megszilárdítása, kezdetben a felismerés és megnevezés, majd a fogalmi meghatározás szintjén, ami egyúttal az értelmi fejlôdés, a fogalmi gondolkodás általános kialakulásának folyamata is. Következésképpen ebben a képzési szakaszban meghatározó az ismeretek önálló, biztonságos alkalmazásának fejlesztése mind az írásbeli, mind a szóbeli megnyilatkozásokban. A jól elsajátított leíró nyelvtani ismeretek adják a nyelvhelyességi kérdésekben való tudatos döntésnek és a helyesírási biztonságnak is az alapját. Az irodalmi mûvek feldolgozásában és megértésében jelentôs szerepe van annak, hogy a mû jelentése, hatása, szépsége és a nyelvi kifejezésmód szoros kapcsolatban áll egymással. A grammatikai, jelentéstani ismeretek nemcsak az egyéni nyelvhasználat igényesebbé tételét, az irodalmi mûvek jobb megértését szolgálják, hanem segíthetnek az idegen nyelvek tanulásában is. Az eredményes nyelvi ismeretnyújtásnak szükségszerûen együtt kell járnia a nyelvszemlélet gazdagodásával: a magyar nyelv sajátosságainak, szépségének felismerésével, a magyar nyelv értékeinek megôrzésére vállalt felelôsséggel. Az irodalmi nevelés legfôbb követelménye az olvasóvá nevelés Ennek feltétele, hogy az irodalmi olvasmányok élményt, örömet, szórakozást nyújtsanak ahhoz a felismeréshez, hogy az irodalomolvasás érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények forrása. Az olvasott mûvekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, emberi kapcsolatok alkalmasak arra, hogy fogékonnyá tegyék a éves diákokat az együttérzésre, érzelmeik és élettapasztalataik gazdagítására, erkölcsi ítéletalkotásra; lehetôséget adjanak a véleményalkotásra és véleménynyilvánításra. Az irodalomolvasás motivációját megerôsítheti a diákok aktuális életproblémáival rokon kérdéseket tárgyaló mûvek közös értelmezése, megvitatása. Az irodalmi mûveltség része a klasszikus és kortárs magyar irodalom különféle epikai, lírai, drámai mûveinek változatos feladathelyzetekben való feldolgozása, esztétikai, irodalmi jellemzôik tudatosítása; az olvasott mûvek alapján néhány alapvetô irodalmi téma, motívum felismerése különféle mûfajokban, népköltészeti és mûköltészeti alkotásokban, más mûvészeti ágakban. Az irodalmi mûvek jobb megértésének és a kommunikációs képességek fejlôdésének fontos terepe a drámajáték, a dramatizálás, a színdarabok elôadása. Az irodalmi mûveltség magában foglalja az ítéletalkotás képességét a népszerû irodalom szerepérôl, értékérôl, sajátos eszközeirôl is. Az irodalomértés alapvetô feltétele a szövegelemzô eljárásokban való tájékozottságon

6 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához 7 kívül annak belátása is, hogy az irodalmi jelentés a szövegbôl, illetve a mû és az olvasók érzelmi, gondolati kapcsolatából bontható ki. A megértést támogató, az élményt elmélyítô szövegelemzô mûveletek egyaránt kiterjednek a mûfaji jellemzôknek, a közlésmód sajátosságainak és szerepüknek a megfigyelésére, értelmezésére (szerkezet, képiség, ritmika; nyelvi-stilisztikai jegyek). Az irodalmi nevelés fontos része az önálló olvasmányválasztás igényének felkeltése, a tárgyalt mûvekrôl önálló vélemény kialakítása és a mûvekkel kapcsolatos érzelmek, gondolatok megfogalmazása úgy, hogy az személyes élmény kifejezésének és az elméleti ismeretek felhasználásának képességét egyaránt bizonyítja. Évi óraszám: 148 Belépô tevékenységformák Kulturált nyelvi magatartás A mindennapi érintkezés helyzeteinek és szóhasználatának megfigyelése és néhány szempont szerinti értékelése. Helyzetgyakorlatok a helyes hangképzés, hangsúlyozás, tempó és szünettartás fejlesztésére. A szó, a hangzás, a testbeszéd összehangolása a beszédhelyzetnek megfelelôen; a hangzás és a testbeszéd jeleinek értelmezése a beszédtársak beszédében, képi, mozgóképi megjelenítésben. Szövegértés Gyakorlatok az életkornak megfelelô jó tempójú, értelmes hangos és néma olvasással, különbözô témájú mûvek felkészülés utáni felolvasásával. Memoriterek értelmes elôadása. Feladatmegoldások a nyelvi eszközök és a jelentés viszonyának felismerésére, a szó szerinti és az átvitt jelentés viszonyának megkülönböztetésére szépirodalmi és más olvasmányokban. Szövegszintû, a háttértudást feltáró és szószintû szövegelemzô eljárások irányított és önálló alkalmazása irodalmi és ismeretterjesztô szövegekben. Feladatmegoldások a szöveg tagolásának, a lényeg kiemelésének, a szöveg tömörítésének gyakorlására. A kreativitás fejlesztése válogató olvasással, jóslással, szövegátalakítással, kiegészítéssel, szûkítéssel. A szavak alapjelentésének, hangulatának, stílusértékének felismerése szépirodalmi és nem szépirodalmi mûvekben. 5. ÉVFOLYAM Szövegalkotás Másolás, emlékezet, illetve tollbamondás utáni írásgyakorlatok megfelelô szintû teljesítése. Irodalmi és ismeretterjesztô olvasmányélményekre, szótári vizsgálódásokra épülô szógyûjtés (szavak, szószerkezetek, szólások); kreatív, játékos szókincsgyakorlatok a szóképzés lehetôségeinek felhasználásával. Leírás, beszámoló készítése adott szempontok alapján, adott terjedelemben. Történetmondás mindennapi személyes élményrôl, olvasmányról szóban és rövidebb fogalmazásban (például különbözô elbeszélô szerepében; mesei és valóságos helyzetekrôl, önállóan vagy különbözô témák, motívumok alapján). Tanulási képesség Eligazodás a gyermekeknek szóló ismeretterjesztô irodalomban, feladatok megoldása az olvasott mûvekhez kapcsolódóan. Vázlatkészítés tanári segítséggel, vázlat felhasználása különbözô mûfajú szövegek megértéséhez és alkotásához. Feladatmegoldások a képi közlés (vizuális információk) szerepének megvilágítására, a szövegtagoltság, a tipográfiai eszközök, ábrák, jelek, jelrendszerek figyelembevétele a szöveg jelentésének megértésében. Könyvtárhasználati gyakorlatok: könyvek tartalmának megállapítása, ismertetése (tartalomjegyzék, bevezetô, fülszöveg alapján, illetve átlapozással). Önálló ismeretszerzés gyakorlása könyvtári munkával, könyvek keresése bármely tantárgyi témához. Segédkönyvek használata: ismeretlen kifejezések keresése (Magyar értelmezô kéziszótár, Idegen szavak és kifejezések szótára), személyekhez kap-

7 8 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához csolódó adatok keresése; források azonosítása (szerzô, cím, a kiadás helye, éve, a kiadó neve). A magyar nyelv életének, rendszerének ismerete A tanult nyelvtani, hangtani, alaktani, helyesírási ismeretek magasabb szintre emelése, bôvítése, alkalmazása a különféle írásbeli feladatokban. Alapismeretek a hangképzés folyamatáról, a magán- és mássalhangzók alkalmazkodásának törvényeirôl. Szógyûjtés a rokon és ellentétes értelmû szavak körébôl, a szóképzés és a jelentés kapcsolatáról, valamint a többjelentésû szavak, találós kérdések, szólások, közmondások szerepérôl szerzett ismeretek felhasználásával. A szójelentés értelmezése különféle célú és mûfajú irodalmi és nem irodalmi (gyakorlati, tantárgyi-szakmai) szövegekben, gyermeklexikonban, enciklopédiákban. Gyakorlatok a szókincs különféle rétegeinek (társalgási, szakmai) megkülönböztetésére, a köznyelvitôl eltérô jelentésû szavak értelmezése a tanult kontextusokban. Az önkontroll további finomítása: fogalmazásaik önálló helyesírási, nyelvhelyességi javítása; a helyesírási szótár önálló használata. Az irodalom és az olvasó kapcsolata Szövegelemzô gyakorlatok a mûvekben megjelenített élethelyzetek, érzelmek, a gyermek érdeklôdésére számot tartható alapvetô irodalmi témák részletesebb megbeszélésére. Különféle mûfajú, változatos ritmikájú alkotások értelmezése különféle szövegelemzô eljárásokkal, irodalmi szövegek kreatív, játékos feldolgozása, ritmikai gyakorlatok végzése. Drámajáték: szövegmondási gyakorlatok mozgással összekötve. Szereplôk kapcsolatának (egymásra hatásának, együttmûködésének, ellentéteinek stb.) megfigyelése, betanult szerepek eljátszása. Az olvasott mûvek alapján néhány alapvetô irodalmi téma; motívum felismerése epikai, lírai mûfajokban. Népköltészeti és mûköltészeti alkotásokban. A közlésmód sajátosságainak megfigyelése és szerepe adott mûvekben, például szerkezet, képiség, ritmika, ismétlés, ellentét, túlzás. Látott, hallott, elképzelt élmények önálló megfogalmazása, elsôsorban szóban. Erkölcsi választások indoklása, beszélgetés érzelmekrôl: szeretet, együttérzés, félelem, segítôkészség, hála, bizalom stb. TÉMAKÖRÖK Eligazodás a mindennapi élethelyzetekben Népdalok, mesék A beszélt nyelv Az írott nyelv Petôfi Sándor: János vitéz A szavak jelentése és szerkezete TARTALMAK Mindennapi beszédhelyzeteink: kapcsolatfelvétel, szándék- és véleménynyilvánítás, az elemi udvariassági formák ismerete és alkalmazása. A testbeszéd fô témái és szerepük a kommunikációban. Négy-öt népdal, állatmesék, tanító mesék, varázsmesék, furfangos mesék a klasszikus, valamint a mai magyar és az európai gyermekirodalomból. A beszédhangok, a hangképzési folyamat, a magán- és mássalhangzótörvények, a szótag és az elválasztás. A nyelv zeneisége, ritmus, rím. A mondatfonetikai eszközök (hangsúly, dallam, szünet) alkalmazása a mindennapi beszédhelyzetekben és a történetmondásban. Szövegszerkesztés különféle közlésformákban: elbeszélés, leírás, jellemzés, ismertetés, tömörítés. A szóelemzô írásmód, a mássalhangzótörvények helyesírási kérdései (hasonulás, összeolvadás, rövidülés); az igealakok helyesírása. Olvasás, beszélgetés, szövegértelmezés, a szöveg nyelvi kifejezôeszközeinek vizsgálata. Alapvetô ismeretek a szóképzés és a jelentés kapcsolatáról. Rokon és ellentétes értelmû, többjelentésû szavak. A szó, szóelem: szótô, toldalék.

8 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához 9 TÉMAKÖRÖK Család, szülô, szülôföld, táj, természet Barátság, ellentét, felelôsség, közösség Könyv-, és könyvtárhasználat Memoriterek Fogalmak: TARTALMAK Mitológiai és bibliai történetek. Petôfi Sándor Az Alföld c. verse és még két verse; Arany János: Családi kör c. verse; valamint más, a témához kapcsolódó irodalmi mûvek és nem irodalmi szövegek. A régió, a lakóhely irodalmi emlékhelyei, irodalmi és nyelvhasználati vonatkozásai. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiú; valamint más kapcsolódó irodalmi és nem irodalmi szöveg a magyar- és a világirodalomból. A könyvtár raktári rendje, a dokumentumtípusok: könyv, idôszaki kiadvány, sajtótermék, évkönyv, segédkönyvek: szótár, lexikon, enciklopédia. Tizenöt-húsz versszak a János vitéz c. mûbôl; 5 vers, öt-tíz soros prózarészlet, néhány találós kérdés, közmondás. Kommunikáció, nyelvtan, nyelvhasználat: beszédhelyzet, a beszédhelyzet tényezôi; szójelentés, szóhangulat, rokon és ellentétes jelentés, rokon értelmû és többjelentésû szó; magán- és mássalhangzótörvénye: hangrend, illeszkedés, hasonulás, hanglejtés, dallam, tempó, szünet, hangzás, testbeszéd. Szövegértés, szövegalkotás, irodalom. Cím, népdal, mese, elbeszélô költemény, tájleíró vers, elbeszélés, regény; az epikai mûvek szerkezete: kiindulási pont, bonyodalom, tetôpont, megoldás, epizód; leírás, jellemzés, ismertetés, a szó szerinti és a metaforikus jelentés; szerkezet, képiség, ritmika, ismétlés, ellentét, túlzás, fokozás, párhuzam, hasonlat, megszemélyesítés. Szerzôk és mûvek Négy-öt népdal, állatmesék, tanító mesék, varázs- és furfangos mesék, Petôfi Sándor: János vitéz, Az Alföld; mitológiai és biblia történetek; Arany János: családi kör; Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk; egy ifjúsági regény a magyar vagy a világirodalomból. A továbbhaladás feltételei A köszönés, megszólítás, kérdés, kapcsolatfelvétel illemszabályainak ismerete és alkalmazása. A hangsúly, hanglejtés, tempó, szünet megfelelô használata a gyakorlatban. A hangsúly, dallam, szünet megfelelô használata. Az életkornak megfelelô tempójú hangos és néma olvasás. Memoriterek ismerete, elôadása. Alapvetô szövegelemzô eljárások alkalmazása tanult szövegek szerkezetének tartalmának bemutatására. Képesség a másolás, tollbamondás és emlékezet utáni kellô tempójú írásra, önálló írásbeli feladatok megoldására. Történetmondás mindennapi személyes élményrôl, olvasmányról szóban és rövidebb fogalmazásban. Leírás készítése tárgyról, személyrôl, tájról. A hang, a szó és a szóelem megkülönböztetése; az igealak szóelemeinek felismerése. Alapismeretek a hangok képzésérôl, tulajdonságairól. Rokon értelmû és ellentétes jelentésû, többjelentésû szavak, valamint a szólások, a közmondások felismerése. A szavak jelentésének értelmezése a közösen feldolgozott gyakorlati, tantárgyi-szakmai és szépirodalmi szövegekben. Adatok keresése könyvtárban különféle tantárgyakban kapott vagy választott témához. Szótárak, gyermeklexikon használata (Magyar értelmezô kéziszótár, Idegen szavak szótára, Helyesírásunk). Az olvasott mûvek alapján néhány alapvetô irodalmi téma felismerése. Az epikai és lírai mûnem, a nép- és mûköltészet jellemzô vonásainak ismerete (a cselekmény részei, a szereplôk, a szerkezet, a képiség, a zeneiség). Személyes és olvasmányélmény egyszerû megfogalmazása elsôsorban szóban. Részvétel drámajátékban.

9 10 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához AZ IRODALOM, MINT TANTÁRGY Az irodalom mûvészeti (jellegû) tantárgy. Olyan letükrözéseket, értékeket közvetít, amelyek elsôsorban a lélekhez állnak közel, bár tudományosságukat sem vitathatja senki. A jó mûvészet megtisztít, katartikus állapotot idéz(het) elô. Ekként mûködik a zenei oktatásnevelés, így kell hatnia a rajzóráknak, fôként ha képzômûvészeti alkotásokat próbál lélek-közelbe hozni. S hogy mi igazán a mûvészet szerepe (egyre sivárabbnak tûnô) életünkben? Simon András nyolc sorával válaszolok: A küzdelem, ha véget érne, agyunkban béke lenne végre, mert az ész iszonyú esztelenség, csak ennénk, innánk és nevetnénk. A szerelem, ha véget érne, szívünkben béke lenne végre, mert a szerelem szertelenség, csak ennénk, innánk és nevetnénk. (Az idézett sorok pontosan határozzák meg a lényeget: ha csakis ésszel, illetve érzelemmel bírnánk, akkor a végeredménye az evés-ivás-nevetés lenne a sorsunk, azaz szinte állati módon élnénk.) A mûvészetek természetesen az irodalom is ettôl óvnak bennünket. Mint tudomány, magában rejti a rációt, mint letükrözés pedig az emóciót. A tantárgyat soha nem helyezhetjük csupán értelmi-tudományos alapokra, de ezek nélkül mit sem érne az érzelmi megközelítés. Meg kell tanítani az irodalomelméletet, de ezt mûközpontúságnak kell áthatnia! Vitatott, hogy mi van elôbb: az elmélet vagy a gyakorlat(-e)? Én azt gondolom, hogy elôbb szerettessük meg a szöveget, tegyük fel a Miért szép? kérdést, aztán ha megmártóztunk már a szépben, akkor jöhet a mûfaji meghatározás, (annak a pontos elsajátíttatása), a szerkezeti felépítés, (pl. epikai mûszerkezet), a stílusképek definiálása, összegyûjtése egy-egy adott alkotáson belül. Az irodalom nem is tûri el a szabályok karmait. Akinek a lelkét megérintette már pl. egy vers zenéjedallama-ritmikája-képvilága, az mindig ettôl a kályhától fog közelíteni. Márpedig meg kellett, hogy érintse óvodáskorban is, alsó tagozatban pedig feltétlenül. Ilyen felvértezettséggel valóban könynyebb (lenne) az 5. osztálytól tanító pedagógus dolga, hiszen az általa (vagy más módon) interpretált mû elindítja az(oka)t a folyamato(ka)t, amely az újra (és újra) olvasástól a megértésen át vezet a teljes befogadásig. Ekkor érezheti a tanuló is, hogy az irodalom birodalmának hatalmas és csodálatos birodalmának! egy parányi részét ismét megismerte, akár egy sikeres rejtvényfejtô megelégedettségét (izgalmát) élheti át. A pedagógus ezt a folyamatot segíti, irányítja, gondozza. Mikor teheti ezt? Természetesen csak akkor, ha maga az olvasás mint technika, készségszintû, ha tanulói edzettek már a beleélésre, ha a tantárgyi koncentráció és integráció nem formálisan mûködik. Ha minden és mindenki együtt van, akkor egyegy tanítási óra valóban ÜNNEP, a megismerés-megtisztulás ünnepe. Vonatkozhat ez különösen egy mindenki által elolvasott házi olvasmány vezérelt feldolgozására, de egy jól elôkészített dolgozat (fogalmazás) megírására is! Az irodalom (feltétlenül) ÉRDEKES tantárgy (kell, hogy legyen)! Nem csupán TANULUNK általa, de NE- VEL bennünket, sôt (!) SZÓRAKOZTAT is. Teszi ezt a maga (írók-költôk) sajátos formanyelvén, elhitet és megvigasztal, gondolatokat-érzelmeket közvetít, továbbgondolásra késztet. Az irodalom-birodalom kapuja mindig, mindenki elôtt nyitva áll, tehát soha NEM LEHET LEZÁRT egy-egy tanítási óra sem! Az irodalom összetett mûvészet. Néha szinte kéri a zenét, várja a képzômûvészetet, szereti a történelmet, elvárja a búvárkodó kutatást; TÁGÍTJA önmaga körét. Naponta nyújt felüdülést, számûzi az unalmat. CSAK ENNYIRE FONTOS TANTÁRGY! S mindezt csodálatos nyelvünkön közvetíti, azon a nyelven,

10 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához 11 amelyen szeretettel kell függenünk. Az írott mûvészi szó örökös gyakorlása szebbé, kifejezôbbé teszi a mondott szót, segíti a biztosabb kiállást, választékosságot ad a beszédnek, érthetôbbé varázsolja a közléseket. ( CSAK ) ENNYIRE FONTOS (tantárgy) AZ IRODALOM! TANTÁRGYI FELADATOK A KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉBEN Olvasási készség: fejlesztési lehetôségei határtalanok és idôtlenek, addig kell fejlesztenünk ôket, ameddig élünk. Különösen ügyelni kell a KIFE- JEZÔ olvasásra. Ezekhez különbözô típusú szövegeket kínálnak a tankönyv: verses, retorikai jellegû stb. Az irodalomkönyvben jelentôs menynyiségû a verses szemelvényanyag, ezért külön ügyeljünk a VERSOLVASÁS helyességére! (A verssorok vége gyakran nem esik egybe a gondolat lezárásával. Ügyeltessünk hát az ún. áthajlásokra!) Önálló szövegfeldolgozás szempontjából 5. osztályban is rendkívül fontos (és az is marad) az értô olvasás gyakoroltatása. Tehetjük ezt a szöveg egészén, de válogató olvasással-olvastatással is. (Ilyenkor pl. csak arra az egy versszakra kérdezzünk rá.) Kommunikációs készség: a sok-sok írásos feladat (nagy osztálylétszámok) gyakran megfosztották a tanítási órát attól a lehetôségtôl, hogy tanulóinkat beszéltessük, ezáltal fejlesszük a szóbeliséget, a szóbeli kifejezôkészséget. A szemelvények (részletei) kitûnô lehetôségeket kínálnak ezen kissé elhanyagolt készségek újrafelfedezésére. A gyermekek szeretik a játékot, játékosságot, dramatizáltassunk, játszassunk el minél többet. Így indirekt módon tanulják a cselekményt, élményt szerez(het)nek a gyengébben olvasók is! Ügyeltessünk a helyes hanglejtésre, a gondolatok dallamívére, a megfelelô hangerôre, tempóra, beszéddinamikára, a pontos hangzósságra (artikuláció), gesztusokra és mimikára! (A könyvben külön fejezet célozza és segít(het)i ezt a fontos törekvést!) Íráskészség: itt elsôsorban a lényegkiemelést fejlesszük. Neveljünk, szoktassunk esztétikumra, gondos füzetvezetésre. Írassunk vázlatot, s fogalmazás esetén adjunk részfeladatokat. (Pl.: egyik csoporttal bevezetést, a másikkal befejezést.) Válogató írást is végeztethetünk, pl. más-más mûfajt követelhetünk meg. Fejlesszük a gondolkodást ún. tömörítô gyakorlatokkal. (Pl. a Toldi egy-egy énekének adassunk-fogalmaztassunk címet!) Ügyeljünk a szó- és írásbeliség arányára. Ezt döntse el a pedagógus, az osztály összetételének, felkészültségének megfelelôen. HOGYAN TUDJUK VONZÓVÁ TENNI TANTÁRGYUNKAT? Erre a kérdésre az elôzôekben igyekeztem pontosan (és lelkesülten) megfelelni, Az irodalom, mint tantárgy címszó alatt. Mivel tudnám még kiegészíteni? Talán Gárdonyi Géza gondolatával: A könyv szeretetet ad és szeretni tanít. Szeretet nélkül pedig nincsen élet, hiszen Móra Ferenc írta: Szeretet az élet. Megszerettetni valamit annyi, mint az elfogadását elhitetni. Tankönyveink reményeink szerint minôségükkel megszerettetik magukat, vonzóak. (Ezeket visszajelzésekbôl is érzékeljük.) Egy könyv azért legyen vonzó, hogy szívesen vegyék kézbe, a belôle való tanulást ne csupán kötelességnek érezzék a tanulók, hanem az ismeretszerzés örömét is jelentse-kínálja számukra.

11

12 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához 13 A SZERVEZÉSI MUNKÁHOZ tartozik, a tantárgy-pedagógiai szempontok figyelembevételével a nevelô dönti el: a) hogy az órán MILYEN taneszközöket használ- (ja)nak, b) hogy MILYEN szervezeti keretek között folyjon a munka (egyéni, csoport, közös, differenciált), c) MI legyen a kijelölendô házi feladat, d) MILYEN ellenôrzési módokat kíván alkalmazni egy adott tanórán a nevelô, e) a tanórai munka MIKÉNT folytatható esetleg egy szakkörben, netán fakultációs foglalkozáson, felzárkóztatáson. HOGYAN TANÍTSUNK? Kazinczy Ferenc gondolatát írom mottóul ide: Jót s jól, ebben áll a nagy titok. Ez az epigramma valóban pontosan summázza a cél érdekében végzendô munkát. A tanítás az átadás mûvészete, ennek útjai-módjai az irodalomban kevésbé beszabályozottak, mint más tantárgyaknál. Itt az átadás mûvészetét inkább a megszerettetés mûvészete pótolja. Nagyon kell szeretnünk a tantárgyunkat, a gyerekeket, ismernünk kell ôket (a tantárgyat és a gyereket!), s akkor megfelelô szervezéssel-rutinnal eredményesek lehetünk. (A tanuló is, vele együtt és általa mi is.) Az irodalomban, a mûelemzésben kevés a szentírás, a kinyilatkoztatás. Merni kell szárnyaltatni a képzeletet (a magunkét és legfôképpen a diákét), merni kell alkotni és alkottatni! NÉHÁNY SZEMPONT A TANÍTÁSI ÓRÁK TAPASZTALATAINAK FELHASZNÁLÁSÁHOZ A legfontosabb SZEMPONT, hogy a tanítás-tanulás irányítását nem tervezhetjük óráink tapasztalatainak és tanulságainak felhasználása nélkül! Egy pedagógiai anekdota szerint: Egy alkalommal a kezdô pedagógus megkérdezte idôsebb, tapasztaltabb kollégáját, hogyan válhat belôle jó (szak)tanár. A frappáns válasz szerint: ennek csupán egyetlen feltétele van. Minden órán egy kicsit JOBBAN KELL tanítani, mint az elôzô órán tette. Ennek a jobb tanításnak pedig LÉNYEGES FELTÉ- TELE, hogy mindig vonjuk le az elôzô órák tapasztalataiból a következtetést. Az órákra visszatekintve a tervezés és a megvalósulás összevetésével vonhatunk le hasznos következtetéseket. Mindenekelôtt abból a szempontból, hogy MILYEN MÉRTÉKBEN VALÓSULT MEG a téma feldolgozásának az (adott) órára tervezett feladata. Az eredményességrôl nem csupán a tanulói teljesítmények mérésével szerezhetünk tudomást, hanem ÁLTALÁNOS MEGÍTÉLÉS ALAPJÁN is lehet (kell!) véleményt formálni. Ami a teljesítménynél is fontosabb: a TANULÓK ÉRDEKLÔDÉSE AZ IRODALOM IRÁNT. Munkakedvük, az ajánlott, a hozzáférhetô könyvek ELOLVASÁSÁNAK IGÉNYE, az egy-egy órán kialakuló beszélgetésekben a RÉSZTVEVÔK ARÁNYA, s e sok-sok jelzésre a tanárnak figyelnie kell. Pedagógiai tévútra érünk, ha az eredményeket csak a tanári munka hatásaként könyveljük el, míg a hibákat-hiányosságokat csupán a tanulók számlájára írjuk. VISSZATEKINTÉSEINK SORÁN egyrészt megítélhetjük azt, hogy reálisan-helyesen terveztünk-e, tervezett eszközeink alkalmasak voltak-e a feladatok megvalósítására. Másrészt: kereshetjük a tanulók munkájáról szerzett tapasztalatok okait, magyarázatát is. Például:

13 14 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához Milyen volt az óra légköre? Adott-e indíttatást a tanítási óra az ismeretbôvítésre, az önálló tájékozódásra? Elmondhatták-e a tanulók KEZDEMÉNYEZÔEN a véleményüket, gondolataikat? Ha az osztály viselkedése eltért a megszokottól; annak mi lehetett az oka? Meg voltak-e a feltételei a tanulóktól elvárt tevékenységeknek? Érthetô, követhetô volt-e számukra a feladatmegjelölés? Ösztönzôek voltak-e a gondolkodásukat irányító kérdések? Jutott-e (mindig) kellô mennyiségû idô, hogy a feladatokat megoldják, kaptak-e tájékoztatást a feladatmegoldások helyességérôl, eredményérôl? Hogyan alakult az aktív és passzív tanulók aránya? Mi volt a jellemzô: az együttmûködés, a versengés, a közöny, esetleg az agresszió? Mennyit és hogyan kérdeztek a tanulók? Lám, mennyi mindenen érdemes és kell elgondolkodnunk, hogy a következô tanóra magában hordozza a jobb tanítás, a kicsit jobb tanítás lehetôségét! MÓDSZERTANI SZEMPONTOK ÉS JAVASLATOK Olvasás, felolvasás Az iskolai gyakorlat sajnos sokáig nem tett különbséget az alcímben jelzett két fogalom, azaz a NÉMA és a HANGOS OLVASÁS között. Az olvasástudást többnyire az utóbbin mérte (fel). Pedig itt különbözô (ám kapcsolódó) KÉSZSÉGés KÉPESSÉGFEJLESZTÉSRÔL van szó! A kezdeti olvasási készség fejlesztése során fokozatosan megkívánjuk, hogy a tanuló a szavakat értelmi egységekben csoportosítva, az adott szöveg belsô tartalmának megfelelôen TUDJA hangoztatni. Ezt KIFEJEZÔ OLVASÁSNAK szokás nevezni, holott ez valójában felolvasás, a szövegnek mások számára való közvetítése. Az 5 6. osztályban (persze a 7 8. osztályban is) tantervi szóhasználat szerint a néma olvasás a szövegek megértését, feldolgozását takarja, a hangos viszont a szövegek tolmácsolását mások számára. Az olvasásnak és felolvasásnak nemcsak a szerepe, de az egymással való összefüggése is egyértelmû: jól felolvasni csak olyan szöveget lehet, amelyet elôzetesen MEGISMERTÜNK-MEGÉRTETTÜNK. A néma olvasás azért elsôdleges erre a korábbiakban utaltunk, mert a tanulásnak, önálló ismeretszerzésnek, a mûvelôdésnek valóban ez az alapja, alapfeltétele. A SZÖVEGÉRTÔ OLVASÁS KÉPESSÉGÉNEK fejlesztése a felsô tagozat ANYANYELVI óráin IS állandó, és tervszerû tevékenységet kíván. EREDMÉNYESSÉGE az OBJEKTÍV és SZUBJEKTÍV TÉNYEZÔK ismeretétôl, tudatos figyelembevételétôl függ. Objektív tényezôk: adott életkorban az olvasásra szánt szöveg TÉ- MÁJA (ismert, ismeretlen, érdekes, unalmas ), az olvasásra szánt szöveg JELLEGE (ismeretközlô, tájékoztató, szépirodalmi ), az olvasásra szánt szöveg NYELVI MEGFORMÁ- LÁSA (köznyelvi, szaknyelvi ). Szubjektív tényezôk: a tanuló(k) szókincsének TERJEDELME, a tanuló(k) nyelvhasználatának SZÍNVONALA, a tanuló(k) témában való TÁJÉKOZOTTSÁGA, a tanuló(k) gondolkodásának FEJLETTSÉGE, a tanuló(k) szövegértelmezô KÉPESSÉGE, a tanuló(k) általános és jellemzô SZEMÉLYISÉG- VONÁSAI (koncentrálóképesség(ük), érzelemvilág(uk), felelôsségtudat(uk), igényesség(ük), fantáziáljuk) ). A szubjektív tényezôk megismerése és fejlesztése a tanár MINDENNAPI munkájának a területe. Az olvasás képességének fejlesztése A módszerek természetesen az OLVASÁSHOZ kapcsolódnak. OLVASNI CSAK AZ OLVASÁS TANÍTHAT MEG!, ezért ez nem csupán követelmény, de tanári feladat is. A tananyag feldolgozását többnyire úgy KELL MEG- SZERVEZNÜNK, hogy MINÉL TÖBB ALKALOM legyen

14 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához 15 az olvasásra. A tankönyv gyakorlatai is rendszeresen és folyamatosan kínálják-szolgálják e CÉLT, ilyenkor a tanulók elsôsorban maguk(ban) olvasnak. Az órát irányító pedagógus számára pedig fontos TAPASZTALAT és TANULSÁG, hogy ki MIT NEM ÉRT MEG(!!) ezekben a szövegekben, utasításokban. Az Olvasónapló példaanyagában számos (prózai és verses) irodalmi szemelvény, ismeretterjesztô, illetve más témájú szöveg(részlet) van. TÉMA, JELLEG és NYELVI MEGFORMÁLÁS TEKINTETÉBEN tehát változatos a TANKÖNYVCSALÁD. Ide tartoznak a tankönyvek érdekes szövegei. Hozzá kell tanulóinkat SZOKTATNUNK már az alsó tagozat munkája alapján ezek ÖNÁLLÓ FELDOLGOZÁSÁHOZ. Gyakori a kollégák érvelése : Mivel a tanulók lassan-hibásan-pontatlanul olvasnak, célszerûbb, ha a szaktanár maga interpretálja a megoldandó feladat(ok) kéréseit, utasításait. Erre a következôket jegyezhetjük meg: Ilyenkor vajon nem tévesztjük össze az OLVA- SÁST a FELOLVASÁSSAL? Ha nem (nagyon) adunk alkalmat arra, hogy a gyengébben olvasók is olvassanak, akkor mitôl és mikor fognak megtanulni olvasni? Az önálló olvasáshoz kapcsolódóan a következô módszereket említem: Jó, ha a tanulók szokásává válik a kérdezés, a véleményalkotás. (A jó diák a kérdezô diák!) Ezáltal fejlôdik a SZÓKINCS,a BESZÉDkészség. (Bátrabban mer szólni, véleményt nyilvánítani.) A kérdezés (lehetôsége) fokozza a FIGYELMET, hiszen kérdezni csak az intenzíven figyelô tanuló tud. Ezáltal a tanár is értékes tapasztalatokhoz jut, megismeri (a) diákja TÁJÉKOZOTT- SÁGÁT az adott feladatról-szövegrôl-mûrôl, azonnal korrigálhatja szövegértési hiányosságait, megfogalmazási hibáit. A tanulói kérdések irányulhatnak egy-egy szó jelentésére, de akár az egész (összefüggô) mû tartalmára is. Fontosak a jól megkomponált, helyesen feltett tanári kérdések. Ezek irányulhatnak: a) a szövegben szereplô egyes szavakra, szövegösszefüggésekre, szókapcsolatokra, ezek jelentésének értelmezésére, b) tisztázhatják a lényeges információtartalmat, s azt, hogy ez miként épül a szöveg gondolatmenetébe, melyek a (fôbb) gondolati egységek, c) megjelölheti azokat a szempontokat, amelyek az olvasott szöveg megfelelô részeire irányítják a figyelmet, pl. válogató olvasáskor, d) felhívhatják a tanulók figyelmét a szöveg rejtettebb (tartalmi) összefüggéseire, e) alkalmat teremthetnek arra, hogy a tanulók állást foglalhassanak, így az olvasás ÉRZELMI, ESZTÉTIKAI NEVELÔERÔVÉ váljon, f) segíthetik a tanulók otthoni olvasáson alapuló felkészülését, megadják ennek a szempontjait. (Motiváció!) Egyes szövegek amelyek erre alkalmasak! párbeszédes felolvasása, megjelenítése, verbális vagy pantomim(szerû) eljátszása, adott esetben bábokkal való megjelenítése. Ilyenkor a tanuló átveszi a szöveg érzelmi-indulati töltését, vagyis valamilyen szinten újraalkotja, reprodukálja. Ez a szövegértés magasabb fokát jelenti, (s) egyszersmind óriási nevelési lehetôséget kínál. (Gondoljunk csak az óvodai szerepjátékokra!) Az olvasás képességének fejlesztése érdekében alkalmazni kell DIFFERENCIÁLT módszereket is. (Természetesen ehhez a tanulók olvasástudásának pontos ismerete szükséges.) A jobbak kapjanak igényesebb-hosszabb szöveget, ehhez kapcsolódóan önálló szövegelemzést. Használjuk ki szélesebb érdeklôdési körüket, kutatómunkára való hajlamukat. A valamilyen ok miatt elmaradt tanulók fejlesztése (természetesen differenciált óravezetést igényel), megkívánja az egyéni foglalkozást, a kis csoportokban való gyakorlást, gyakoroltatást. (Például a nevelô által vezényelt frontális, hangos olvasást is!) Felolvasás a szövegek tolmácsolása A felsô tagozatban elsôsorban NYELVMÛVELÔ FE- LADAT. Erre az APÁCZAI KIADÓ 5. és 6. osztályos tankönyveiben, elsôsorban a zárófejezetek szövegei kínálnak lehetôséget. Ezeket persze elôzzék meg a beszédtechnikai (hang)gyakorlatok.

15 16 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához Beszéd és írás Az irodalomórákon jellegüknél fogva természetesen beszélünk és írunk is. Mindkettôrôl fontos tehát szólni, hiszen a tantárgynak velejárója a szóbeli és írásbeli szövegszerkesztés. Kifejezô beszéd nélkül nem lehetséges kifejezô olvasás, az írás készsége pedig esztétikai értéket hordoz. E Kézikönyv szerzôje még érdemjeggyel minôsített, tantárgyként tanult BESZÉLGETÉST sajátított el az általános iskola 2. osztályában! Ez alapozta meg a FOGALMAZÁS tantárgyat. Látszólag kötetlenül lehetett-kellett diskurálni egy-egy témáról, címrôl, olvasmányról, eseményrôl. Mint ahogy olvasva lehet olvasni tanulni, vallom, beszélgetve lehet beszélni tanulni is. A SPONTÁN BESZÉD képességét már a szervezett keretek közt folyó oktatás elôtt megszerzik a gyerekek, hisz nyelvi kommunikációt létesítenek és tartanak fenn egymás között, s ehhez a spontán beszédet eszközként használják. Az, amikor a nevelôvel zajlik a párbeszéd, immár kötött témában, irányított módon, témacentrikus kommunikációval, már nehezebb feladatot jelent. A beszélgetés (beszéltetés), mint módszer Pár perces elôadás keretében a tanár szól a diákokhoz pl. egy új tankönyvi fejezet bevezetôjeként. Ezután a szóbeli közlés(sor) után tegyünk fel mindig kérdéseket, s a tanulói válaszokból megítélhetjük az elmondottak megfigyelésének-megértésének a mértékét. Ide tartozik az ún. szóbeli magyarázat is, amelylyel azonban csínyján kell bánnunk, nehogy elôadás kerekedjék belôle! Feltétlenül (és mindig) adjunk lehetôséget s így már az 5. osztályban megszokott munkamódszerré válhat, hogy a tanulók megkérdezzék, amit nem értenek, kifejezzék kételyeiket, véleményüket az adott szöveggel kapcsolatban. Tévedéseiket ekkor még tekintsük természetesnek, hisz a tévedés a tanulás folyamatának szükséges velejárója. (Kritikai, önkritikai érzék mint nevelési tényezô!) Mindig legyen alkalom arra, hogy a tanulók egymásnak is kommunikációs partnerei lehessenek. Ütköztessék a véleményüket egy-egy irodalmi hôs tettérôl, jellemérôl, érveljenek és cáfoljanak mindezt megfelelô hangnemben és stílusban tegyék. Kísérjék figyelemmel egymás feleleteit, ha lehetséges, csoportmunkában is egyenrangú partnerként mûködjenek közre. Ezt ne csupán tantárgyi teljesítményként ítéljük meg, hanem a magatartáskultúra megnyilvánulásaként értelmezzük, javítsuk. Pl. Toldi bûnösségét pro és kontra lehet vádlókra és védôkre bízni. A stílushibákat nem célszerû azonnal javítani, mert így az elôadás folytonosságát megtörnénk, esetleg a megszólalási szándékot béklyóznánk. A tanórák beszédhelyzetei akkor fejlesztik igazán a tanulók beszédkultúráját, ha a mindennapi élet beszédhelyzeteire is érvényes modellt adnak. Felelet és beszámoló Mindkettô fontos része egy-egy szaktárgyi órának. Alkalmat adnak a tudás mérésére, a felkészültség minôségének a megítélésére. Tulajdonképpen szerkesztett szövegek, TÉMACENTRIKUSAK. Követelmények: érthetôség, pontosság, világos stílus, tömörség, témán belüli arányosság, helyes artikuláció (hangképzés), megfelelô hangerô, a normál beszédritmus betartása. A FELELET SZEREPE, hogy a tananyag feldolgozásának során szerzett ismeretek és mûveletek elsajátításának színvonaláról a nevelô tájékozódjék, a TANULÓ SZEMPONTJÁBÓL pedig, hogy felkészültségét lemérhesse, bizonyíthassa. A FELELETNEK évfolyamonként változó-növekvô TARTALMI és FORMAI követelményei vannak. A tanár legyen EMBERSÉGES, IGAZSÁGOS, elsôsorban a TU- DÁST FIRTASSA, azaz ne leleplezô szándékú legyen.

16 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához 17 A FELELET nem azonos a szó szerinti felmondással, az irodalom tantárgyra ez különösen vonatkozik. Természetesen az ún. szakkifejezéseket, életrajzi adatokat pontosan illik és kell tudni, de egyegy mûelemzés mindenképpen szélesebb medrû. A FELELETNEK része lehet sôt: önálló feleletként is felfogható pl. egy házi feladatnak kiadott vagy vállalt, otthon kidolgozott téma. Pl. kutatómunkával készülés egy híres, tanulandó szerzôrôl, egy mû (házi olvasmány) jellemtablójának összeállítása, annak tanórai ismertetése, értékelése. A gyerekek többsége igenis szereti az önálló megbízatásokat, szívesen kutat-keres, ha az önbecsülésére hat a pedagógus! Az ilyen jellegû munkáknál se az osztályozás legyen a vezérlô elv, ám igenis jutalmazhatjuk érdemjeggyel, ha jól sikerült. Ezek az ún. gyakorló feleletek, s a hozzájuk kapcsolódó reális dicséretek megalapozhatják késôbbi tanórák sikerét, az együtthaladás-együttgondolkodás szépségét! ÖNÁLLÓ mûfaj a BESZÁMOLÓ: pl. egy-egy (tananyagban esetleg nem is szereplô) mûrôl, színházi élményrôl, televíziós filmrôl, rádióadásról szóló értékelô szóbeli alkotás. Ügyeljünk azonban: a beszámoló címzettjére, a beszámoló szerkezetének elôzetes felvázolására, arra, hogy a beszámoló tanuló álljon ki az osztály elé, a társak kérdéseket tehessenek fel, a beszámoló valóban legyen része a tanítás-tanulás folyamatának, azaz ne öncélú villogása legyen egy-egy jó tanulónak! Beszámíolót lehet tarta(t)ni pl. A Pál utcai fiúk címû könyv megfilmesített változatáról. Írásbeli szövegszerkesztés, fogalmazás Már az elején szeretném leszögezni, kerüljük a túlzott írásbeliséget, ne mindig és mindent írassunk le, ne mindent írásban kérjünk számon! Az írást KÉSZSÉGKÉNT és KÉPESSÉGKÉNT értelmezzük. Az írásmûfajok szerkezeti szempontból kötöttek, ezért természetesen a tanulókat elôzetesen meg kell ismertetnünk egy-egy szövegtípus, mûfaj jellegzetes sajátosságaival, szerkezeti elemeivel, nyelvi sajátosságaival, de mindig megadva az egyéni nyelvi-stilisztikai lelemény lehetôségét. Összegezve tehát: szövegtípus, mûfaj, szerkezet, stílus, nyelvezet, pontosság, helyesírás, esztétikum, egyéniség. EZEKRE hívjuk fel a figyelmet, (pl. Helyesírásunk szabályai már 5. osztálytól) követeljük meg! Irodalomórákon elsôsorban a VÁZLATírás jelentheti az írásbeliséget. (Ennek tartalmi-nyelvi-formai követelményeit alsó tagozatban már elsajátították.) Írathatunk persze konkrét címhez kötôdô befejezést, bevezetést). Ezeket mindig javítani és javíttatni kell, TEHÁT annyit és annyiszor írassunk, amennyinek a kijavítására képesek vagyunk!

17 18 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához TANMENETJAVASLAT Évi 74 óra I. ISMÉTLÉS A TUDÁS ANYJA (3 óra) Ismerkedés az 5. osztályos új taneszközökkel, tankönyvcsaláddal; nyári olvasmányélmények 2 3. Év eleji ismétlés: a 4. osztályos tananyag áttekintése (korok; szerzôk; mûvek; mûfajok; irodalomelmélet) II. KÖNYVESPOLC (4 óra) 4. Látogatás a könyvtárban. A könyvtár állományának felosztása 5. Kosztolányi Dezsô: Levél a könyvrôl 6. Olvasási útravaló. Hegedüs Géza: Az olvasás gyönyörûsége (részlet) 7. Hegedüs Géza: Tudni illik a könyv; Híres emberek gondolatai a könyvrôl III. HOL VOLT, HOL NEM VOLT (12 óra) 8 9. Népdalok (katona-, párosító-, szerelemes dalok) A csitári hegyek alatt, csillagok, csillagok, Felszántom, Tiszán innen, Madárka, madárka (választási lehetôséggel) 10. Népmesék (tanító-, állat-, csali-, varázs-, láncmesék); Csali mese 11. A kóró és a kismadár (népmese, láncmese) 12. A kutya, a macska meg az egér (népmese, láncmese) 13. A kenyér íze (népmese, tanítómese) 14. A tulipánná változott királyfi (népmese, tündérmese) 15. Tél (cigány népmese) 16. Mondák; Munkács eredete (népmonda) 17. Beckó (népmonda, vármonda) 18. Lehel vezér lova (Kányádi Sándor nyomán); László vitéz (Gaál M. nyomán); Kôleves Mátyásmonda (Móra Ferenc nyomán) választással 19. Összefoglalás: Mit tanultunk a népdalokról, népmesékrôl, népmondákról? IV. URAM, NEM VAGYOK MÉLTÓ (7 óra) (példázatok, történetek a Bibliából; szentek legendája; mítosz-mesék) 20. Pál elsô levele; A magvetô példázata 21. A búza közé vetett konkoly példázata 22. Jézus csodáiból: A kánai mennyegzô; A gyógyító Jézus 23. Szentek legendái: Szent Erzsébet és Szent Gellért 24. Mítosz-mesék: Párisz ítélete; Akhilleusz sarka; Ariadné fonala (választással) 25. Daidalosz és Ikarosz 26. A fejezet összefoglalása; rendszerezés 27. Az I. irodalmi dolgozat elôkészítése: elbeszélés párbeszédes résszel 28. Az I. irodalmi dolgozat megírása 29. Az I. irodalmi dolgozat elemzô javítása V. SZORGALMASAN LÁTOGATTAM IS- KOLÁIM EGYKORON (25 óra) (Petôfi Sándor élete; János vitéz címû elbeszélô költeménye; válogatás a verseibôl) 30. Petôfi élete (legfontosabb helyszínek, dátumok, személyek, események) 31. János vitéz 1 4. rész 32. Gyakorlás, készségfejlesztés; a metafora 33. János vitéz 5 6. rész 34. Gyakorlás; költôi képek, stíluseszközök a mûben 35. János vitéz rész 36. János vitéz rész 37. János vitéz rész 38. János vitéz rész 39. Részösszefoglalás: valóság és mese 40. János vitéz rész 41. János vitéz rész 42. János vitéz rész 43. János vitéz rész Összefoglalás: a mû cselekménye; a szereplôk tablója; a jellemek ábrázolása; költôi eszközök; elbeszélô és leíró részek

18 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához A II. irodalmi dolgozat elôkészítése: elbeszélés leírással a János vitéz alapján 47. A II. irodalmi dolgozat megírása 48. A II. irodalmi dolgozat elemzô javítása 49. Petôfi, a népies költô: Befordúltam a konyhára ; Megy a juhász a szamáron ; Fa leszek, ha ; Száll a felhô választással két-három vers 50. Petôfi, a családszeretô: István öcsémhez a költôi levél 52. Petôfi, a családszeretô: Egy estém otthon 53. Petôfi, a családszeretô: Szüleimhez; Távolból (választással) 54. Petôfi, a katona: Katonaélet Petôfi, a tájleíró mûvész: Az alföld a leírás, a bemutatás módja 57. A fejezet összefoglalása; rendszerezés két dramatikus játék március 15-e megünnepléséhez VI. ITT SZÜLETTEM ÉN EZEN A TÁJON (4 óra) 58. Petôfi Sándor: Szülôföldemen; Hazámban 59. A régió irodalmi emléke: Petôfi Ostffyaszszonyfán a prózai szemelvény részleteibôl válogatás szabadon 60. Arany János: Családi kör 61. Két vers választással a következôk közül: Tóth Árpád: Arad; Juhász Gyula: Szeged; Gazdag Erzsi: Dadogó zsoltár; Babits Mihály: Erdély VII. A NAGYVÁROSI ÉLET EGRI CSILLA- GOKJA (Várdai Béla véleménye A Pál utcai fiúkról) A házi és az ajánlott olvasmány feldolgozása Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Fekete István: A koppányi aga testamentuma Molnár Ferenc mûve: A regény fogalma; az epikus mû szerkezete; cselekményvázlat és korrajz; szereplôtabló, a két tábor; drámai elemek; nyelvezet és stílus Fekete István mûve: történelmi háttér; a szereplôk jellemzése; a mellékszereplôk; idô- és térszemlélet; szerkezet és mûfaj; nyelvezet és stílus 68. A regényekrôl tanultak összefoglalása; dramatikus játékok a mûvek alapján 69. A III. irodalmi dolgozat elôkészítése: levélírás (a levél formai, tartalmi jellemzôi) 70. A III. irodalmi dolgozat megírása 71. A III. irodalmi dolgozat elemzô javítása VIII. ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS, REND- SZEREZÉS A tankönyv fejezetei; versek és prózák; korszakok, szerzôk, irodalomelméleti ismeretek tükrében való áttekintése Megjegyzés: A SZÓLJ, S KI VAGY, ELMON- DOM címû záró tankönyvi fejezet szemelvényei óraszám nélküliek, tehát az órabontásos tanmenetjavaslatnak sem részei. Ezek az ún. beszédtechnikát segítô alkotások, gyakorlásként a teljes tanév folyamán beépíthetôk egy-egy tanórába.

19 20 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához ÉV ELEJI FELMÉRÉS (5. o.) Hétszínvilág (4. o.) átismétlése után 1. A HÉTSZÍNVILÁG tankönyved 7 fejezetre tagolódik. Kettônek írd le a címét! a) b) 2p 2. Az egyik fejezet a JELES NAPOKKAL, NEMZETI, EGYHÁZI, CSALÁDI ÜNNEPEINKKEL ismertetett meg. Nevezz meg néhányat! 1. A szeretet ünnepe: 2. Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe: 3. A pákozdi csata emlékének ünnepe: 4. Az 1956-os FORRADALOM HÓNAPJA ÉS NAPJA: 4p 3. A haza minden elôtt írta Kölcsey Ferenc. Ki(k) volt(ak) az alábbi híres magyar történelmi személyiségek? Munkács hôs asszonya? Fejedelem, a kuruc szabadságharc vezére? A Himnusz költôje? A legnagyobb magyar (Kossuth nevezte így), a Lánchíd megépítésének a támogatója? Az aradi vértanúk? Háromnak írd le a nevét! A haza bölcse? (Nevéhez a kiegyezés fûzôdik.) Ki aratott diadalt hegedûszóval? 7p 4. Készíts képzelt riportot a KÓCHUSZÁRRAL a végzetes csata elôtt. (6-8 lényeges mondat elég, ügyelj a párbeszéd helyes jelölésére!)

20 Kézikönyv az 5. osztályos Magyar irodalom tankönyv használatához 21 8p 5. Magyarázd meg a III. fejezet címét: SZERETET AZ ÉLET? (Móra Ferenc gondolata) 4p 6. Idézz! Írd le pontosan a HIMNUSZ 1. és a NEMZETI DAL 3. versszakát! HIMNUSZ NEMZETI DAL 8p 7. Párosítsd az összetartozó fogalmakat! Írd a vonalra a válaszodat! a) Sopron, b) Trianon, c) Nobel, d) Akis kondás, e) Kevély Kereki, f) Mindennapi kenyerünk, g) Kiskunság, 1. díj, 2. önfeláldozó szeretet, 3. a hûség városa, 4. mesevár, 5. tájegység, , 7. monda a) Sopron: b) Trianon: c) Nobel: d) A kis kondás: e) Kevély Kereki: f) Mindennapi kenyerünk: g) Kiskunság, Összesen: 40 pont = 5, = 4, = 3, = 2, 0 13 = 1 7p

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv csoportbontással 3. oldal Angol tagozat műveltségi területei 4. oldal 1. Magyar nyelv és irodalom 5. oldal 2. Angol nyelv 22. oldal 3. Történelem

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) 92 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztõ

Részletesebben

anyanyelv anyanyelvi nevelés

anyanyelv anyanyelvi nevelés ALAPELVEK, CÉLOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tantárgy, integrált tantárgy tanulását segíti. Ugyanakkor az anyanyelvi kompetencia valamennyi

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE 2007.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE 2007. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE Szentes, Petőfi u. 15. sz. 2007. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM... 3 5. ÉVFOLYAM...

Részletesebben

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8.

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok: Bevezető: A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola tantárgystruktúrája 5-8. évfolyam... 9 2. Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam...

Részletesebben

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. magyar irodalom 5-8. évfolyam

Sashalmi Tanoda Általános Iskola. Helyi tanterv. magyar irodalom 5-8. évfolyam Sashalmi Tanoda Általános Iskola Helyi tanterv magyar irodalom 5-8. évfolyam 5., 6. évfolyamon heti 3 óra 7., 8. évfolyamon heti 2 óra Az osztályozó vizsga követelményei a dokumentum végén találhatók.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom MŰVELTSÉGTERÜLET Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma tanterv

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Alapozó és fejlesztő szakasz (5 8. évfolyam) BEVEZETÉS A magyar nyelv és irodalom a magyar kultúra hordozója és alakítója. A műveltségi terület tanítási óráin a nemzeti hagyományok

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5 8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Kézikönyv a magyar nyelv tanításához 7. évfolyam nyelvtan7_ujra_kk.indd 1 6/10/14 9:55 AM Szerző SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 Írta: Pap Judit Szerkesztette: Borbély Borbála Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Pap Judit, 2005 A Kiadó a

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó. Kézikönyv. az Irodalom 5. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó. Kézikönyv. az Irodalom 5. tanításához Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 5. tanításához AP_050536_irodalom5kk.indd 1 2013.09.03. 12:58:21 Szerző Radóczné Bálint Ildikó Szerkesztette Tótfalusi Miklós Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv

Részletesebben

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam)

KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) 8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETÕ ÉS KEZDÕ SZAKASZÁRA (1 4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás elsõ szakasza az iskolába

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok

B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok 1 B.) HELYI TANTERV (Tantárgyi felosztás) I. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZÁRA (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza az iskolába

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1 4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 2 CÉLOK ÉS FELADATOK A magyar nyelv és irodalom tanítása az alsó tagozaton alapozó jellegű, sokrétű feladatrendszerből

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam

Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a magyar nyelv és irodalom tantárgy

Részletesebben

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A

K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A K O S S U T H L A J O S Á L T A L Á N O S I S K O L A P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Kossuth Lajos Általános Iskola 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. 5-8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 1-4. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Az iskola tantárgystruktúrája 1-4. évfolyam...6 2. Magyar nyelv

Részletesebben

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM 68 MAGYAR NYELV 5-8. ÉVFOLYAM CÉLOK ÉS FELADATOK Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Alapvető célja és feladata a jövendő

Részletesebben

EMMI 2013.03.01.) 51/2012. (XII. 21.) EMMI 2. 2.2.01.1 (A)

EMMI 2013.03.01.) 51/2012. (XII. 21.) EMMI 2. 2.2.01.1 (A) Helyi tantervi ajánlás (bővített kiadás, 2013.03.01.) az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8.

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Fülöp Mária érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan és helyesírás 2. tanításához Celldömölk nyelvtan2_kk_2014.indd 1 FÜLÖP MÁRIA a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.)

TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) TELEKI SÁMUEL ÁLTALÁNOS ISKOLA (Érd, Törökbálinti u. 1.) Alsó tagozatos tantervek Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Technika Testnevelés Helyi tanterv NAT

Részletesebben