ART LIMES A GYERMEKKÖNYV-ILLUSZTRÁCIÓ I. RÉSZ (1 3. FEJEZET)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ART LIMES A GYERMEKKÖNYV-ILLUSZTRÁCIÓ I. RÉSZ (1 3. FEJEZET) 2004.3"

Átírás

1 ART LIMES A GYERMEKKÖNYV-ILLUSZTRÁCIÓ I. RÉSZ (1 3. FEJEZET) TATABÁNYA

2

3 TARTALOM TRADÍCIÓK ILLUSZTRÁCIÓK 5 Rumjana DaΩeva: Gyermekkönyv-illusztrációk a prágai Cseh Irodalmi Múzeumban (Døtská ilustrace ve sbírkách Muzea Ωeske literatury v Praze) 23 D. Udvary Ildikó: Kortárs magyar illusztrációmûvészet KÖNYVKIADÓK ILLUSZTRÁTOROK 39 Cs. Tóth János: Kapcsold a szót a cselekményhez, a képet az íráshoz. (A Móra Kiadó, mint a gyermekkönyv-illusztrátorok szellemi mûhelye) 55 Vesztróczy Éva: Az illusztráció helyzete a 90-es évek szlovákiai magyar könyvkiadásában BIENNÁLÉK DÍJAZOTTAK 75 Du an Roll: Gyermekkönyvek hôsei illusztrációs megfogalmazásban a BIB-en. (Hrdinovia detsk ch kníh v ilustraωnom stvárnení na BIB) 95 Szilágyi Imre: A nosztalgiától a groteszkig. (Od nostalgije de groteske) Vázlat a szlovén gyermekkönyv-illusztrációról.

4 4 INHALT TRADITIONEN ILLUSTRATIONEN 5 Rumjana DaΩeva: Kinderbuch-Illustrationen im Tschechischen Literaturmuseum in Prag 23 Ildikó D. Udvary: Zeitgenössische ungarische Illustrationskunst BUCHVERLAGE ILLUSTRATOREN 39 János Cs. Tóth: Verknüpfe das Wort mit der Handlung!, das Bild mit der Schrift. (Der Móra Verlag als geistige Werkstatt der Kinderbuch-Illustratoren) 55 Éva Vesztróczy: Die Lage der Illustration vom ungarischen Buchverlag in den 90er Jahren in der Slowakei BIENNALES PREISTRÄGER 75 Du an Roll: Helden von Kinderbüchern in illustrativer Formulierung auf BIB 95 Imre Szilágyi: Von der Nostalgie bis zur Groteske Die slowenische Kinderbuch-Illustration

5 T R A D Í C I Ó K I L L U S Z T R Á C I Ó K 5 Rumjana DaΩčeva GYERMEKKÖNYV-ILLUSZTRÁCIÓK A PRÁGAI CSEH IRODALMI MÚZEUMBAN DĚTSKÁ ILUSTRACE VE SBÍRKÁCH MUZEA ČESKÉ LITERATURY V PRAZE A Cseh Irodalmi Múzeum, hivatalos nevén a Nemzeti Irodalom Emlékmúzeuma (Památník národního písemnictví) könyvillusztrációs kollekciója (alapítványa) 20. századi, illetve kortárs mûvekre specializálódott, és a képzômûvészeti gyûjtemények fontos szegmensét képezi. Az 50-es, 60-as években, tehát a cseh irodalomra és könyvkultúrára összpontosító gyûjtemény kialakításának kezdeti idôszakában, elhelyezést nyert a Múzeumban több, a II. világháború után megszûnt kiadó archívuma (J. R. Vilímek, KvasniΩka a Hampl, æolc-æimáωek, J. Otto, Druºstevní práce stb.)kapott helyet. Ezek révén számos dokumentum, levelezés és képzômûvészeti alkotás maradt fenn a 19. század végétôl 1948-ig tartó idôszakból. E kiadók mintegy , a Múzeumban ôrzött eredeti könyv- és lapillusztrációs terve a kortárs cseh illusztráció tanulmányozásának jelentôs forrása. Az említett illusztráció-gyûjtemények tanúsítják az egyes kiadók profilját, és a könyvprodukció színvonalának, illetve a modern könyv fogalmának kialakításában betöltött szerepét. E kiadók közül több is külön figyelmet szentelt a gyerekek és fiatalok számára készült könyvek és illusztrált folyóiratok kiadásának. A 20. század folyamán a gyermek- és ifjúsági könyvekkel egyre több, nem csupán jelentôs író, de képzômûvész is foglalkozott. A Nemzeti Irodalom Emlékmúzeumának jelenlegi szerzeményei között tehát indokoltan szerepelnek gyermek- és ifjúsági könyvekhez készült illusztrációk. A válogatás elsôsorban azoknak a mûvészeknek a munkáira összpontosít, akik döntô szerepet játszottak az illusztráció útjának alakulásában. A Múzeum fél évszázados fennállása óta (1953- tól), a fent említett módon megalapozott gyûjteményt a gyermek- és ifjúsági irodalom bizonyos mûfajaiban (mese, elbeszélés, népköltészet, mûköltészet, kalandregények), csupán a mûvészi színvonalú illusztrációkkal kísért, minôségi irodalommal bôvítette. A Múzeum állományából nem hiányoznak a több száz mûvet számláló szerzôi kollekciók sem, kimerítô áttekintést nyújtva az illusztrátorok egyéniségének változásairól. Mikola Ale Boºena StuniΩková: Z dětské říše (A gyermekbirodalomból), 1907

6 6 TRADÍCIÓK ILLUSZTRÁCIÓK A Múzeum könyvillusztrációs gyûjteménye valóban hatalmas. Több száz cseh illusztrátor több tízezer munkáját tartalmazza, elsôsorban a legutóbbi 120 év fejlôdési tendenciáját dokumentálva. Cikkünkben csupán néhány kulcsfontosságú szerepet játszó alkotó egyéniséget tudunk bemutatni. Éppen ezért a modern cseh mûvészi gyermekkönyvet megalkotó generációnak azokkal a tagjaival foglalkozunk itt, akiknek illusztrációi jelen vannak a Múzeum gyûjteményében, ugyanakkor a cseh könyvkultúra klasszikusai közé tartoznak. E fejlôdés kezdetén a modern cseh gyerekkönyv-illusztráció megalapozója, Mikoláš Aleš ( ) festô, grafikus áll. Kiterjedt képzômûvészeti és levéltári magángyûjteményét, Alois Jirásek írói gyûjteményével együtt, a 20. század 90-es évei elôtt a Múzeum külön részlegeként állították ki a prágai reneszánsz nyári rezidencián, a Hvøzdán. Az elmúlt száz év közép-európai fejlôdéséhez hasonlóan a modern cseh illusztráció is dinamikus fejlôdésen ment át. A 19. század folyamán a romantika, késôbb a német neoromantika új hulláma hatott rá. Az 1890-es évek közepén az Angliából és Franciaországból terjedô megújhodási mozgalom hatására megszületett a mûvészi könyv mozgalma. Elôtte azonban, még a 19. század utolsó két évtizedében, Mikolá Ale úttörô jelentôségû munkát végzett a gyermekkönyv-illusztráció terén, és létrehozta az irányzat egyik legerôteljesebb eszmei és képzômûvészeti vonulatát. Munkásságával arra törekedett, hogy megszabaduljon az idegen mintáktól, és hogy megújítsa a cseh képzômûvészeti kultúra nemzeti jellegét. A nemzeti újjászületés elsô hulláma, az ún. Nemzeti Színházi Generáció mûvészei közé tartozott. Már az Akadémián folytatott tanulmányai során is protestált a cseh mûvészet eredetiségét tagadó elôadások miatt, amiért több napi fogságra ítélték. Ale egész munkásságát áthatja az otthon, a hazai táj, a délcseh vidéken átélt gyerekkor. A régi krónikák és a klasszikus irodalom iránti mély érdeklôdése adta a gondolati indíttatást, a nyelv és a stílus tisztaságának igényét. Így jutott el, mielôtt kizárólag az illusztrálással kezdett volna foglalkozni, a történelmi tárgyú témákig, amelyekben egyegy esemény képi ábrázolásának idôbeni egymásutánisága ragadta meg érdeklôdését. Elsôsorban a hazai legendák mítikus hôsei inspirálták líraiságot és epikumot ötvözô kompozícióit. Ennek az idôszaknak a kicsúcsosodása a Haza (Vlast, 1879) ciklus terve, amelyet a prágai Nemzeti Színház díszítésére kiírt pályázatra nyújtott be. A kedvezôtlen körülmények, illetve az értetlenség miatt nem tudott festôként kiteljesedni. A zsûri elfogadta ugyan a tervet, a megfestéssel mégis más mûvészt bíztak meg. A csalódott Ale az 1880-as években abbahagyta a festést, és rendkívüli rajztehetségét a fô megélhetési forrássá váló folyóirat- és könyvillusztrálásra fordította. Ale a könyvkészítés legnagyobb hanyatlása idején készített illusztrációt a nemzeti újjászületés gondolatával kapcsolatos két jelentôs könyvhöz, a Dvůr Králové-i és Zelená Hora-i Kéziratokhoz (Rukopisy královédvorsk a zelenohorsk ), illetve elakovs Orosz dalok visszhangjához (Ohlas písní rusk ch). A gyermekolvasók számára azonban kénytelen volt túlnyomórészt színvonaltalan szövegekkel dolgozni. Rajzainak minôsége felülmúlta a könyvek szövegének minôségét. Könnyed, olykor színezett tusrajzai csupán jelzésszerûek, jelképekkel kifejezve, realista ábrázolás nélkül, kellô teret hagynak a gyermeki fantáziának. A mûvész moralizálás nélkül, humorral fordult a gyerekekhez, ami rendkívül szokatlan hozzáállás volt abban az idôben. Gyerekeknek szánt rajzainak stílusa nem különbözött egyéb mûfajokban készített munkáitól, és legalább annyi, a gyermeki látásmódhoz közelálló esztétikai élményt nyújtottak, mint amennyi tanulságot. Megalkotta a cseh vidéki és a városi gyermek típusát egyaránt. Mesekönyveket és lapokban megjelent elbeszéléseket illusztrált, de mindenekelôtt megalkotta a Vaskos könyvet (æpalíωek) egyszáz népdal és mondóka (1906), és az Ábécéskönyvet (Slabiká ) elemi iskolások számára (1899). A könyvoldalak díszítését és tartalmát egységes egészként értelmezte. Az oldalakat a szöveg történetének és hangulatának megfelelô rajzos iniciálékkal díszítette.

7 RUMJANA DAČEVA 7 Franti ek HrnΩí nymburki tanító számára készítette az Ábécét (Abeceda, 1907), amelyben eljutott betûrajzolói törekvéseinek nagy mûvészi szintéziséhez. Ale illusztrátori munkásságával lezárult a nemzeti újjászületés jelentôs fejôdési szakasza, ugyanakkor a mûvész kialakította azt a nemzeti hagyományt, amelyet az utána következô generációk sora napjainkig folytatott mûveivel. Valamennyi mûvész az ô nyomdokain halad, még ha eltérô korszakokban kerültek is a mûvészet áramába. Követôi közé tartozik Adolf Ka par, Josef Lada, Josef apek, Antonín Strnadel, Karel Svolinsk, Karel Müller, Václav Karel, Adolf Zábransk és mások. A mûvészi könyv értelmezésében a 20. század elejétôl két tendencia különböztethetô meg, a dekorativitás és az illusztrativitás. Míg az elsô a tipográfia érdekében fegyelmezett fokozatossággal fejleszti a dekoratív elemeket, a másikon eluralkodik a szecessziós és szimbolikus forma-tan, háttérbe szorítva a leíró és historizáló illusztrációt. A stílusalkotó szecesszió bizonyos belsô rendet adott a könyvnek. Az illusztráció lényegére vonatkozó új szemléletet Karel HlaváΩek a következô szavakkal definiálta: A modern illusztrátor önálló, érzékeny alkotómûvész, aki rajzával szeretné szuggerálni a nézônek azt a benyomást, amelyet a hallott vagy látott idegen mûalkotás átélése keltett benne a pszichikai rezonancia törvényszerûségének hatására. Idô elôtti halála miatt munkája a kezdeti stádiumban megszakadt. Szinte egyidejûleg hatott a fejlôdés Zdenka Braunerová ( ) festônôre, grafikusra. A dekoratív könyvfelfogás tendenciájának egyik képviselôje volt, hangsúlyozva a könyv mint egész tökéletes megvalósítását. A gyermekkönyv-készítés kapcsán Braunerová részt vett abban a 20. század kezdetén indult mozgalomban, amely a gyermek esztétikai nevelését tûzte ki célul. A didaktikus illusztrációval szemben az esztétikai értékeket helyezte elôtérbe, és a gyerekek számára készülô mûvek alkotóiban igyekezett növelni a mûvészi ambíciót. (E mozgalom képviselôi voltak Csehországban: O Hostinsk, F. V. KrejΩí, F. X. æalda, A. Mr tík, B. Markalous, Zd. Braunerová és mások.) Párizsi tartózkodása és tanulmányai, a francia és az angol kultúra ismerete felkeltették érdeklôdését a W. Morris szellemében díszített könyvek új elvei iránt. A cseh illusztráció fejlôdéséhez jelentôs mértékben hozzájárult oly módon is, hogy nem csak az aktuális külföldi tendenciákat követte, hanem eredeti módon merített a hazai hagyományokból is, pl. a népi nyomatokból. A cseh népi barokkban, és a régebbi nyomtatványok ornamentikájában keresett ihletet. Figyelmét a könyvkultúra általános megújulására irányította. A Morris-féle felfogást egyénileg az ifjúság körében népszerûvé vált olvasmánynál, Vilém Mr tík Májusi mese (Pohádka máje, 1897) címû könyvénél alkalmazta. A könyv tömbje kimért egészet alkot, kezdve a borító jellegzetes, cseh tájba helyezett, a háttérben a lenyugvó napot ábrázoló falusi motívumával. Annak ellenére, hogy a könyvben nem voltak a szó szoros értelmében vett illusztrációk, kiegyensúlyozott képzômûvészi esztétikájával, tájkép motívumokat ábrázoló apró rajzaival bejegyezte magát a cseh könyvkultúra történetébe. Az alapító egyéniségek közé tartozik Vojtěch Preissig ( ) grafikus, tipográfus, festô, aki a könyvkészítés valamennyi részének ugyanolyan figyelmet szentelt, beleértve az írást is, így bámulatos, egységes stílusú mûveket hozott létre. Zd. Braunerovához hasonlóan Párizsban végezte tanulmányait, és rövid ideig együtt dolgozott mûtermében A. Muchával. Pressig, mielôtt 1910-ben Amerikába utazott volna, hogy ott húsz évet, elsôsorban tipográfiával foglalkozva eltöltsön, két gyermekkönyvet készített csupán, amelyek azonban meghatározták a cseh illusztráció fejlôdésének további útját. Párizsban, 1901-ben hozzálátott J. Karafiát Bogárkák (BrouΩci) címû könyvének megtervezéséhez és illusztrálásához, a legjobb angol könyvmûvészeti és grafikai dizájn eredményeit alkalmazva. Munkája 1903-ban jelent meg a prágai Dědictví Komenského (Coménius Öröksége) kiadónál, elsô mintapéldaként arra a felfogásra, hogy a könyv egységes stílusú egész mû. A mese egy kis bogárról és társairól szól, és a természetben játszódik. Pressig a könyvet a borítótól az utolsó betûig következetesen szecessziós stílusban dolgozta ki, a grafikai elemek valamennyi fajtáját és az illuszt-

8 8 TRADÍCIÓK ILLUSZTRÁCIÓK Vojtěch Preissig Jan Karafiát: Broučci (Bogárkák), 1902 rációt egyenrangú egésszé ötvözve. A szöveget mindig új, sosem ismétlôdô stilizált ornamensek, és erdei növényábrázolások szegélyezik alul-felül. A fejezetek kezdete elôtt a tartalomra utaló figurális motívumok állnak. A szerzô egész oldalas stilizált, közérthetô illusztrációkon jeleníti meg a mese kulcsfontosságú jeleneteit. A másik könyv, a Volt egyszer egy házikó (Byl jeden domeωek, 1904) kezdetû mondóka szövegével, az elsô cseh képeskönyvek közé tartozik. Pressig a könyv didaktikus és esztétikai jelentését vonzó, érthetô egésszé egyesítette a legkisebb gyerekek számára. Elképzeléséhez fekvô formátumot választott, amely késôbb jellegzetesen leporelló formátumú lett. Illusztrációinak olvashatóan egyszerû, körvonalazott rajzai meghitt, lírai atmoszférában emelik ki a gyerek mindennapi életét körülvevô tárgyi részletek sokaságát. Cinkografikus technikával készült karcolatain a színes képet növényi ornamensek keretezik, szerves egységet alkotva az illusztrációval. A rövid mondóka egyszerû szövegét téglalap alakú keretbe komponálta bele. Az új mûvészeti irányzatok érvényesülése ellenére 1903-ban meglepô sikert ért el egy, a képzômûvészetet az epika kíséreteként értelmezô, a hazai ale i hagyományokhoz kapcsolódó mû. Ez a mû Boºena Nømcová: Nagyanyó (BabiΩka) címû könyve volt, a fiatal, kezdô festô, de elsôsorban illusztrátor, Adolf Kašpar ( ) illusztrációival. Adolf Ka par örökre bejegyezte nevét a köztudatba a híres cseh írónô skalicei völgyben töltött, gyerekkorát idézô önéletrajzi mûvének megformálásával. Ka par még az akadémián folytatott tanulmányai idején ( ) népszerû kalendáriumok illusztrálásával szerzett tapasztalatot, de illusztrátorként sikerét csupán a könyvmegrendelések erôsítették meg. Az irodalmi mûhöz értékének tudatában közelített, és közvetlenül az irodalmi cselekménybôl merített ihletet. Egy sor tájkép-, építészeti és népviseleti tanulmányt készített a helyi atmoszféra jobb megragadására. A komplett illusztráció-gyûjtemény több tucat különféle formátumú lavírozott és akvarellel színezett rajzot tartalmaz, borítóval és címlappal együtt. Ale határozott, spontán vonalvezetésével szemben

9 RUMJANA DAČEVA 9 Adolf Ka par Božena Němcová: Babička (Nagyanyó), 1902 Ka par lassú, megfontoltan konstruált vonalat húz, amellyel szemléletesen, nem kevés kompozíciós készséggel és széleskörû epikussággal jellemzi, hangsúlyozza a cselekmény fô vázát, ily módon közelítve meg képi narratívával az írónô elbeszélôkészségét. A cseh irodalmi realizmus valóban adekvát, a könyvillusztráció nemzeti hagyományát kifejezô képzômûvészeti megoldásra talált benne. A cseh könyvtörténetben Ka par Nagyanyójának illusztrációja máig felülmúlhatatlan klasszikus példája a kép és a szöveg szimbiózisának, amellyel fordulatot hozott saját korának könyvmûvészeti fejlôdésébe. Ka parra nem hatottak a különféle modern irányzatok, sokéves termékeny munkássága a cseh illusztráció realista vonulatának alapját képezi. Ka par következô munkája Barto ová Népköltészeti csokor gyermekeinknek (Kytice z lidového básnictví na im døtem, 1906) címû gyûjteményéhez készült, és úttörô helyet foglal el a cseh gyermekkönyv-illusztrálásban. Ka par megtervezte Jirásek Filozopter történet (Filosofská historie) címû regényének, történelmi regényei közül az F. L. Vøk (1911), a Nálunk (U nás, 1922) és a Sötétség (Temno, 1923) címû mûveinek, valamint a kor más, a felnövekvô ifjúság körében is népszerû olyan cseh realista írók, mint K. V. Rais, Z. Winter, J. Neruda és F. elakovsk mûveinek könyvalakját. Ka par illusztrátori munkássága eredményt hozott abból a szempontból is, hogy felkeltette mûvész kortársai érdeklôdését a gyermekkönyv iránt ben a legavantgardabb cseh mûvészi csoportosulás, a Mánes kör Hó (Sníh) elnevezéssel gyerekeknek készült, illusztrált szöveges mellékletet közölt folyóiratában, a Szabad Irányokban (Volné smøry). Az illusztrációkon olyan elismert mûvészek neve jelent meg, mint A Hofbauer, K.

10 10 TRADÍCIÓK ILLUSZTRÁCIÓK æpillar, H. Boettinger, V. Stretti, L. æaloun, St. Sucharda, A. Boudová, Fr. Kupka, J. Kotøra és mások, akik közül addig csak M. Ale és Artu Scheiner ( ) vett részt gyerekkönyv-készítésben. Az autodidakta festô, A. Scheiner a modern cseh meseillusztrálás kezdeti korszakának legjelentôsebb alakja. Szimbolista színezetû szecessziós dekorativizmusa a képzômûvészettel kísért mesekönyv prototípusa lett. Artu Scheiner Božena Němcová: Pohádky (Mesék), 1910 után

11 RUMJANA DAČEVA 11 Az eredetileg egy prágai pénzügyi hivatalban dolgozó Scheiner Fra Petit álnéven sikeres humoros rajzokat és rajzciklusokat készített a Svøtozor, a Pale ek és a prágai Sokol kiadványai számára. Munkássága kezdetén a Párizsban mûködô cseh festô, Ludĕk Marold rajzstílusa hatott rá. Scheiner együttmûködésére igen hamar igényt tartottak külföldi folyóiratok is, a budapesti és berlini kiadók pedig modern regények illusztrálásával bízták meg. Prágában a Vilímek Kiadó kalendáriumát illusztrálta, ahol késôbb a kiadó oszlopos tagjává vált tôl Scheiner szinte kizárólag gyermekkönyv-illusztrációval foglalkozott. Ezen a téren mesteri fokra jutott, bár a rengeteg megrendelés teljesítésekor nem mindig tudta tartani mûvészi színvonalát. A Szabad Irányok karácsonyi Hó mellékletében Boccaccio Chichibio szakácsról szóló novelláját illusztrálta, és még ugyanabban az évben megjelentette a Laichter Kiadó a Scheiner által illusztrált elsô mesekönyvet, Václav Δíha O Růžence a Bobe ovi (Mese Růºenkáról és Bobe ról). Illusztrálta továbbá a cseh szerzôk közül K. J. Erben és B. Nømcová meséit, J. S. Baar chodi meséit, Hru ka meséit, az ókori Ruth meséit, Kabelík Shakespeare-meséit, Andersen meséit, Irving Alhambra meséit, és K iωka Gyermekeknek (Døtem) címû zenemûvét. Illusztrációkkal díszítette Zeyer Regény Amise és Amila hû barátságáról (1927), On ej erny ev, illetve Vy ehrad címû mûveit. A gyerekek körében legkedveltebbek humoros rajzfigurái, a Kulihrá ka és Marbulínka. A legkisebbek számára bábszínházat is készített. A. Scheiner a mesebeli jelenségek szépsége iránti érzékével, és finom humorú kifejezésmódjával követésre méltó példát jelentett a kortárs illusztrátorok számára. Egyszerûen körvonalazott rajzaival, a kolorizmus gazdag alkalmazásával érte el a mesebeli történetek hatásos érzelmi kifejezését. A cseh gyerekkönyv-készítéshez a 20. század elsô negyedében hozzájárultak a J. R. Vilímek Kiadóval együttmûködô, jó minôségû festô és illusztrátor mesterek is. A történelmi festészet hatása alatt álló Věnceslav Černý ( ) történelmi regényeket, és illu- Věnceslav Černý B. Čech: O králích a vílách (Királyokról és tündérekrôl), 1920

12 12 TRADÍCIÓK ILLUSZTRÁCIÓK Josef Lada Boumil Říha meséi, 1921 zórikusan hagyományos kifejezésmódban rajzolt meséket illusztrált. Ivan Bilibin orosz illusztrátor dekoratív felfogásának hatása megjelent Richard Lauda ( ) esztétikus, didaktikus témájú tankönyv- és meseillusztrációiban. Szintén Bilibin stílusában illusztrálta Josef Wenig ( ) testvére, Adolf meséit. A szecessziós gyermekkönyvek közé tartozik Viktor Oliva ( ) expresszív hatású, divatos tónusú illusztrátori munkássága. Igen népszerû gyermekkönyv-, ifjúsági könyv- és tankönyv-illusztrátor volt a kromø íºi rajzprofesszor, František Vrobel ( ) is, aki M. Ale és A. Ka par mintáját követte. A legjelentôsebb illusztrátor egyéniségek közé tartozik a munkássága nagy részét gyermekeknek szentelô festô és író, Josef Lada ( ). Több százra tehetô a Vilímek Kiadó archívumában ôrzött, folyóiratok és könyvek számára készített korai rajzainak a száma. Lada eredetileg könyvkötônek tanult, majd a prágai Iparmûvészeti Iskolában rövid ideig folytatott tanulmányait anyagi okokból megszakította (1906). Autodidaktaként fejlôdött tovább, távol mindenféle szervezett mûvészeti mozgalomtól. Korai rajzaira Ale volt hatással, és akárcsak ôt, szoros kapcsolat fûzte szülôföldjéhez, honfitársaihoz és a vidék régi hagyományaihoz. Alapvetô különbség kettejük között, hogy Lada megnyilvánulásai már mentesek a cseh újjászületés eszméitôl és pátoszától. Elsô karikatúráin és illusztrációin a képzômûvészet szecessziós elveihez igazodik. A divatos stilizálást azonban lassan átveszi a pontosan és kifejezôen megragadott, személyes pszichológiával megnyilvánuló, az eleven részleteket megfigyelô reális esemény. Munkáinak a gyermek-kifestôkönyvekre emlékeztetô lapidáris körvonalai, egyértelmû alakjai, töretlen színezése a gyermeki érzékelésbôl és világlátásból fakadnak. Rajzainak vidám csattanójú, szellemes kompozíciói, a táj stilizálása, ember- és állatalakjai az illusztrálás terén nemzeti karaktert személyesítenek meg. Önálló gyerekkönyv-alkotóként Lada elôször 1911-ben jelentkezett Moje abeceda (Az én ábécém) címû olvasókönyvével, amellyel ismeretterjesztô és közmûvelô könyveinek egész sorát nyitotta meg, ilyen pl. a Kalamajka (1913), a Ladův veselý p írodopis (Lada vidám természetrajza, 1917), a Svøt zví at (Állatok világa, 1919), és az 1925-tôl megjelenô Ladovy veselé uωebnice (Lada vidám tankönyvei). A gyerekkönyvek és folyóiratok valamennyi fajtájának illusztrálását kipróbálta, a leporellótól kezdve a klasszikus és modern meséken és mondókákon át, nem utolsósorban a saját szövegre épülô egyszerzôjû könyvekig, mint például a Kocour Mike (Mike kandúr, 1934), Pohádky naruby (Fonák mesék, 1939), Nezbedné pohádky (Feneketlen mesék, 1946) és mások. Életében, de mindenekelôtt gyerekeknek szóló illusztrációiban kitüntetett szerepe volt a humornak. A klasszikus cseh mesék illusztrálásával olyan mesehôsök figuráit alkotta meg, mint Honza, Mike kandúr vagy a vízimanó, amelyek ugyanúgy felülmúlhatatlanok, mint ævejk, a derék katona alakja Ha ek világhírû regényében. A két világháború között fellépô generáció új szemlélettel viszonyult a gyerekkönyvekhez. Azidôtájt kulminált az elôzô generáció munkássága, egyáltalán nem merítve ki valamennyi lehetôségét. Egyidejûleg és megkerülhetetlenül hatottak

13 RUMJANA DAČEVA 13 az új képzômûvészeti irányzatok, így régi és új generáció egymás mellett alkotott. Ebben az összefüggésben meg kell emlékeznünk a kalandregények illusztrátoráról, Zdeněk Burianról ( ), és több mint 500 eredeti mûhöz készített, mintegy rajzból álló, ámulatra (Mammutvadászok, 1932) címû könyvéhez készített illusztrációi révén Burian eljutott a tudományos illusztrációk, elsôsorban a bolygónk élôlényeinek szinte teljes fejlôdését lefedô paleontológiai rekonstrukcióknak a mûfajához. Együttmûködött számos antropológiai, archeológiai, paleontológiai, történeti és geológiai tudományos kiadvány rajzkíséretének elkészítésében. Illusztrációit nagyra értékelték külföldön is. Bár hosszú életmûve során sosem haladta meg a 19. századi hagyományokból kiinduló történetábrázoló koncepciót, és nem csatlakozott a modern irányzatokhoz, munkássága tovább él valamennyi olvasó generációban, különösen a felnövekvô fiatalok körében. A 20-as évek végén, a 30-as években, és közvetlenül a II. világháború kitörése elôtt nagy fellendülés mutatkozott a gyermekkönyvkiadásban. Növekedett az írók és képzômûvészek általános érdeklôdése a gyerekkönyvek specifikus problémái iránt, s ez elsôsorban a színvonal emelkedésben mutatkozott meg. Az avantgard irányzatok hatása alatt álló fiatal generáció modern látásmódot vitt a gyermekkönyvekbe, és a mûvészek rendszeresebben foglalkoztak vele. Josef Josef apek Karel Polá ek: Edudant a Francimor (Edudant és Francimor), 1933 Zdeněk Burian Jules Verne: Kétezer mérföldre a tengerszint alatt, 1938 méltó illusztrációs munkásságáról. A lelkes olvasó, az utaztató kalandregények alapos ismerôje tökéletesen ráérzett a cselekmény feszültségére, a hôstettekre, és az egzotikus helyszínekre épülô mûfaj arányaira. Verne, Karl May és más, a 20. század 30-as éveitôl megjelenô szerzôk kalandregényeihez készült illusztrációiban romantikus beállítottságát egyesíti a tárgyi leírás fotografikus pontosságával. Dinamikus kompozícióiban nagy fantáziával ragadta meg a cselekmény drámai pillanatait. A kép feszültségének növelésére gyakran erôs fénykontrasztokkal alkalmazta a lavírozási rajztechnikát. Eduard ætorch Lovci mamutů

14 14 TRADÍCIÓK ILLUSZTRÁCIÓK Čapek ( ) festô, grafikus, a húszas évek avantgard mozgalmának képviselôje, testvérével, az író Karel Čapekkal együtt készített gyerekkönyveket illusztrált körül Josef apek festômûvészi munkásságában visszatért a cseh táj és falu ábrázolásához, ezzel egyidôben gyermekmotívumok is megjelentek munkáiban. E vidám képek idôszakában mûveiben nagy szerepet kaptak a gyerekek ben apek Alenka nevû kislánya inspirálására megírta, megrajzolta, és a legkisebbek számára kiadta a Povídání o pejskovi a kočičce (Történetek a kutyusról meg a cicusról) címû könyvét. Minden ízében kedves, vidám, vonzó, ragyogó alkotás. Ez a könyv, akárcsak más írók mûveihez készített illusztrációi (K. apek: Devatero pohádek, Karel PoláΩek: Edudant a Francimor, Kenneth Graham: abákova dobrodruºství, 1932) megjelenítik apek gyerekeknek szóló munkásságának legfôbb forrásait: elsôsorban a szerzô gyerekkorát, továbbá az életet nagy ajándékként értelmezô szemléletét, valamint valóságérzékét. Új szemléletet hozott a gyermekkönyvekbe, amely közelebb áll a gyerekek hétköznapi tapasztalataihoz és érdeklôdéséhez. Josef apek az elsôk között vezeti be a cseh gyermekkönyv-illusztrálásba a modern mese-szemléletet, felhagy a romantikus meséléssel, a jelen valóságába vezet. Kifejezésmódja a rajz egyszerûségét hangsúlyozza, nem alkalmaz leíró képeket, komponálása jelzésekbôl indul ki, és a gyermeki látásmódra épül. A két háború között, illetve a II. világháború után egy sor jelentôs egyéniség foglalkozott gyermekkönyv-illusztrálással, és alakította ki a modern, kortárs gyermekkönyv-illusztráció tarka palettáját. Ez azonban a gyermekkönyv-illusztrációnak egy újabb fejezete, amely érthetô módon az elôzô korszak értékeire alapozva fejlôdik tovább, ugyanakkor bevonja munkájába az aktuális képzômûvészeti és társadalmi-erkölcsi problémákat. Az új áramlat legfôbb képviselôi közé tartoznak olyan, a nemzeti hagyományokat a kortárs képzômûvészet színvonalára emelô festôk, mint Cyril Bouda ( ), Karel Svolinský ( ), Antonín Strnadel ( ), és Adolf Zábranský ( ). Eközben a modern rajz és a költôiség eszközeivel Cyril Bouda: Tři pradleny (Három mosónô), 40-es évek

15 RUMJANA DAČEVA 15 kiegyenlítôdnek az illusztráció lírai és epikai elemei. Az imaginatív vonulatot képviseli Jiří Trnka ( ), Ludmila Jiřincová (1912), Eva Bednářová ( ), Olga Čechová (1925), Jiří Běhounek (1929), Jan Kubíček (1927), Květa Pacovská (1928) és mások. Munkásságuk megalapozta az illusztráció széleskörû lehetôségeit a gyermekkönyvek területén is. Általában véve az illusztráció olyan fejlôdésen ment keresztül, amely funkciójának differenciálásához és specifikálásához vezetett az egyes irodalmi mûfajokhoz való viszonyában. Ez a sokrétû és gazdag, a kortárs cseh illusztráció individualizálódó elôképét kialakító fejlôdés a 20. század 60-as éveiben érte el csúcspontját. Fordította: Balázs Andrea Adolf Zábranský Petr Denko: Do kola (Körbe-körbe), 1951 Jan Kubíček O. Syrovátka: Broukalo si deset brouků (Tíz bogár zümmögött), 1974

16 16 TRADÍCIÓK ILLUSZTRÁCIÓK Eva Bednářová Dana és Milada Št ovíčková: Brokátový obraz (A brokát kép), 1978

17 RUMJANA DAČEVA 17 Antonín Strnadel Bene M. Kulda: Janíček s voničkou (Jancsika csokorral), 1959

18 18 TRADÍCIÓK ILLUSZTRÁCIÓK Olga Čechová Franti ek Hrubín: Svit, sluníčko, svit (Süss, napocska, süss), 1976

19 Divica Landrová Karel Jaromír Erben: Dlouhý, Široký a Bystrozraky (Nyakigláb, Csupaháj és Sasszemû), 1959 RUMJANA DAČEVA 19

20 20 TRADÍCIÓK ILLUSZTRÁCIÓK Ji í Běhounek Leonyid Szolovjov: Naszreddin kalandjai, 1979

21 RUMJANA DAČEVA 21 Květa Pacovská Ilja Hurník: Jak se hraje na dveře a jiné muzikantské pohádky (Hogyan kell ajtón játszani és más muzsikus mesék), 1973 Felhasznált irodalom Franti ek Hole ovsk : e tí ilustráto i v souωasné knize pro døti a mládeº (Cseh illusztrátorok a kortárs cseh gyermek- és ifjúsági irodalomban), Albartos, Praha, 1989 Franti ek Hole ovsk : Glosy k v voji Ωeské ilustrace pro døti (Széljegyzetek a cseh gyermekkönyv-illusztráció fejlôdéséhez), Albatros, Praha, 1982 Blanka Stehlíková: Cesty Ωeské ilustrace v knize pro døti a mládeº (A cseh illusztráció útjai a gyermek- és ifjúsági könyvekben), Albatros Praha 1984 Prokop Toman: Nov slovník eskoslovensk ch v tvarn ch umølců (Csehszlovák képzômûvészek új lexikona), V tvarné centrum Chagall, Ostrava, 1993

22 22 TRADÍCIÓK ILLUSZTRÁCIÓK Gross Arnold Adamis Anna: Versek és képek, 1979 Würtz Ádám Szabó Lôrinc: Lóci óriás lesz, 1975

23 23 D. Udvary Ildikó KORTÁRS MAGYAR ILLUSZTRÁCIÓMÛVÉSZET Nem is tudok olvasmányélmény nélkül dolgozni (Engel Tevan István) Sokan megállapították már, hogy az illusztráció jobban illik a verses, rövidebb, tömörebb formában megfogalmazott írásmûvekhez, mint a hosszú regényfolyamokhoz, mivel a kép eleve tömörebb, sûrûbb, s egyszersmind törékenyebb kifejezô eszköz a szónál. Az ún. autonóm illusztráció egy másik mûvész öntörvényû alkotása, mely az irodalmi mûbôl indul ki, ám lényegét tekintve független az ihletet adó alkotástól. Ebben az értelemben Dosztojevszkij vagy Tolsztoj regényei például szinte illusztrálhatatlanok. Természetesen bizonyos korszakokban, különösen a 19/20. század fordulója idején a korstílus erôteljes karaktere elegendô volt egy-egy regény illusztrálásához, akár magas színvonalon is, az autonóm mûvészi szférában azonban erre csak kevés példát találunk. Természetébôl adódóan az illusztráció leginkább a gyermek és az ifjúsági irodalomban van jelen, s ezért minôsége rendkívül fontos. A jó illusztráció kedvet csinálhat az olvasáshoz, fejlesztheti az olvasók esztétikai érzékét. Sokakat épp a megrajzolt figurák, kompozíciók karaktere indít el az olvasmányélmény kibontásában. A mai illusztráció-mûvészet kiemelkedô alkotásai között a klasszikus megoldásoktól egészen a legújabb tendenciákig találhatunk példákat. A hagyományos technikák és az új számítógépes eljárások alkalmazása nem feltétlen választja el a fiatalabb és az idôsebb korosztályt. A hetvenes-nyolcvanas évek nagy nemzedékének munkáit és a legfrissebb alkotásokat összevetve láthatjuk, hogy az átmeneti nehézségek ellenére manapság sem szenvedünk hiányt színvonalas illusztrációkban. Sôt inkább azt tapasztalhatjuk, hogy egyre több mûvész számára válik újra vonzóvá az illusztrációkészítés lehetôsége. A hatvanas évek végén Magyarországon fejlôdésnek indult a könyvkiadás s ez magával hozta az illusztráció mûfajának fellendülését is. (E korszaknak köszönhetôk többek között Kondor Béla rézkarcai, Csernus Tibor monotípiái, Hincz Gyula, Kass János, Szántó Piroska, Szász Endre stb. alkotásai.) Ekkor alakultak ki azok a karakteres mûvészi nyelvek (Kondor Béla, Csohány Kálmán, Stettner Béla, Lenkey Zoltán), melyeket a korszak jellegzetes stílustendenciái vagy az illusztráció hagyományos típusai árnyaltak. A 70-es években a klasszikus komponálási mód mellé felzárkózott a groteszk hangvételû, egyéni vonalvezetésû, részletgazdag alkotások sora. Ezt az irányvonalat képviselte többek között Gross Arnold, Würtz Ádám, Gyulai Líviusz, Heinzelmann Emma, Rékassy Csaba, Banga Ferenc, Engel Tevan István, Vén Zoltán, Szemethy Imre. A nyolcvanas években több fiatal mûvésszel gyarapodott a hazai illusztrátorok köre. Rényi Krisztina, Rékassy Eszter, Sárkány Gyôzô és Vida Gyôzô elsôsorban a klasszikus hagyományokból merít, Békés Rozi, Für Emil, Damó István, Lipták György, Rófusz Kinga, Szyksznian Wanda, Roskó Gábor, Kalmár István munkáit inkább a gyerekrajzokhoz kapcsolódó spontaneitás jellemzi. Egyéni utakat képviselnek Olajos György, Szurcsik József, Vásárhelyi Antal munkái. A hetvenes-nyolcvanas évek a nagy kiadók korszaka volt. A mûvészek többsége a kiadóval közvetlen kapcsolatban, ugyanakkor a többi mûvésztôl szinte teljesen függetlenül tevékenykedett. A nyolcvanas évektôl azonban fokozatosan romlott a hazai kiadók helyzete, ami az illusztrátorok tevékenységét is megnehezítette. Csökkent a megrendelések száma, az igények eltolódtak a kommersz irányába és a könyvek többségének kiállítása is egyre gyengébb minôségûvé vált. A rendszerváltás nem hozott azonnali változást. Fokozatosan alakult át a könyvkiadás, a piaci struktúra, eltûntek a monopol helyzetû kiadók. Sok kiváló mûvész lehetôségei beszûkültek. Míg

Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa. Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék

Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa. Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék Hol volt hol,nem volt I. A mesék kialakulása -földrajztörténeti irányzat:

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek

BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek A Tessedik Sámuel Alapítvány tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait 2014. október 19-én (vasárnap) 16 órára BAJKÓ DÁNIEL és KOVÁCS KITTI festõmûvészek CSAK AMI LESZ, AZ A VIRÁG... címmel rendezett

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig

Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ. (1896 1960) festőművész emlékkiállítása. HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig Merítés a KUT-ból IV. GADÁNYI JENŐ (1896 1960) festőművész emlékkiállítása HAAS GALÉRIA, Budapest 2000. május 11-től június 10-ig A kis zugokat szeretem, mert a részekben azonosul a világ. Kerülő úton,

Részletesebben

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció. TEMATIKA Tantárgy neve Alakrajz II. Tantárgy kódja KAB 1015 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 6 Félévi követelmény gyakorlati jegy Tematika 1. Figura, mozgásban. Akt krokik, 5 perces. 10 kroki egy beállításról,

Részletesebben

Zórád Ernő. (1911-2004) képregény-rajzoló, festő, grafikus, illusztrátor, karikaturista

Zórád Ernő. (1911-2004) képregény-rajzoló, festő, grafikus, illusztrátor, karikaturista Rajzait elegancia és bravúros rajztudás jellemezte. Nekem száz oldal kell ahhoz, amit ő egyetlen vonallal ki tud fejezni. Márai Sándor Zórád Ernő (1911-2004) képregény-rajzoló, festő, grafikus, illusztrátor,

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tárgy: Melléklet: Tisztelt Képviselő-testület! A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. I.sz.: 2-85/2006. Ea.: Kardos Anita Tárgy: Melléklet: E L Ő T E R J E S Z T É S XVI. Makói Művésztelep 2006. évi meghívandói Résztvevők javasolt névsora Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete M a

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie)

Musée d Art Moderne. Joseph Kadar artiste peintre. Paris. Nemzetközi Modern Múzeum. Hajdúszoboszló (Hongrie) Joseph Kadar artiste peintre Paris 2013 2014 Nemzetközi Modern Múzeum Hajdúszoboszló (Hongrie) Musée d Art Moderne Erőegyensúly 2 Erőegyensúly Térgrafika (Erőegyensúly) 100x80 cm (toile) 3 Térgeometria

Részletesebben

Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtár-informatikai Tanszék

Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtár-informatikai Tanszék Mesék és mesekönyvek illusztrációinak adatbázisa Kenéz Tünde Debreceni Egyetem Komputergrafikai és Könyvtár-informatikai Tanszék Gyermekeinktől azzal vesszük el a könyvet, hogy nem biztosítunk elég időt

Részletesebben

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT

KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT KÖNYVISMERET HÁZIDOLGOZAT Kós Károly 21. századi tükre Egy illusztrált, magyar kiadású szakkönyv bemutatása Készítette: Dróth Júlia Konzulens: Buda Attila PPKE Kiadói szerkesztő I. évfolyam Budapest, 2007.

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK

KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 1 GRAFIKA ÉS FESZTÉSZET TANSZAK KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK 2 KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZAK GRAFIKA ÉS FESTÉSZET ALAPJAI TANTÁRGY (A képzőművészeti tanszak főtárgya alapfok 1-2-3. évfolyamon)

Részletesebben

Végzettség: Programismeret: Adatlap. Munkatapasztalat: Webdesign. Tervezőgrafika. Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME)

Végzettség: Programismeret: Adatlap. Munkatapasztalat: Webdesign. Tervezőgrafika. Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) Végzettség: Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME) diploma Programismeret: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Dreamweawer, Adobe Flash, Adobe Acrobat, CorelDRAW, Quark, MS Office, Windows

Részletesebben

A dolgok arca részletek

A dolgok arca részletek 1 Bakonyi István: A dolgok arca Arcképvázlat Pék Pálról Nagykanizsa, Czupi Kiadó Pannon Tükör, 2007. A dolgok arca részletek Pék Pál 1939. július 26-án született Nagykanizsán. A szülőhely mindmáig lakóhelye

Részletesebben

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007

EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 EGY NYOMDAMÛHELY TITKAIBÓL GYOMAI KNER NYOMDA, 1882 2007 Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2007. május 15. július 14. * Az Egy nyomdamûhely titkaiból Gyomai Kner Nyomda, 1882 2007 címmel az

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat)

MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) MŰVÉSZETI ISMERETEK DRÁMA ÉS TÁNC 9 11. évfolyam (Esti és levelező tagozat) A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés,

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői

A romantika. Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika Kialakulása, társadalmi háttere, általános jellemzői A romantika A romantika: egyetemes művészettörténeti korszak és korstílus a XIX. sz. első felében Választóvonal a klasszikus és a modern

Részletesebben

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam

Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam Célok és feladatok Vizuális alkotó gyakorlat Alapfok 1-6. évfolyam A vizuális alkotó gyakorlat célja a tanuló egyéni, kreatív személyiségjegyeinek előhívása, az ismeretek, élmények feldolgozásának segítése,

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA

Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv VIZUÁLIS KULTÚRA 1-5. évfolyam 2008. Officina Bona

Részletesebben

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra

Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Művészetek 12. évfolyam - 32 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 4 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem

Az aukció időpontja: 2010. december 10., 16 óra Helyszín: Budai Vigadó, Színházterem MEGHÍVÓ A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus, a Cigányságkutató Intézet Romano Instituto és a Phralipe Független Cigány Szervezet szeretettel meghívja a KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZEK AZ EMBERI

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése A MINDENNAPOS MűVÉSZETI NEVELÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK LEHETőSÉGEI TANTÁRGYAK KÖZÖTTI INTEGRÁCIÓS PROJEKTEK GÁSPÁR TAMÁS Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Részletesebben

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti)

BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) BARTÓK Ötletzápor (polgári graffiti) A POLGÁRI ÉLETFORMA ARANYKORA A múlt század elején a társadalmi és kulturális élet egyik legfontosabb gyûjtôhelyének a kávéházak számítottak. Akkoriban körülbelül ötszáz

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak

Feladatlap. lókedvelő könyvbarátoknak Feladatlap lókedvelő könyvbarátoknak Összegyűjthető 56 / Név: Iskola, osztály:. Lakcím:. Elérhetőség: mail, telefon Beküldés határideje: 2012. április 13. Cím: Békés Megyei Tudásház és Könyvtár, Gyermekkönyvtár

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Pedagógiai Programja II.2.5.2. KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG " A múltat is alkotni kell, különben elvész, elmúlik, ha nem lesz belőle műalkotás " / Illyés Gyula / ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ 1. Előzmények, eddigi eredmények - Iskolánk

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam. 3-4. évf. Magyar nyelv és irodalom 3. évfolyam A beszédkészség, a szóbeli szövegek megértésének, értelmezésének és alkotásának fejlesztése képezi alapját és kiinduló pontját valamennyi újonnan megtanulásra kerülő nyelvi tevékenységnek.

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika: farost, olaj méretek: 60 x 80 cm kikiáltási ár: 18.000 Ft leütési ár: 20. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 8. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 80/6. Berta Sándor (1929) Téli táj technika:

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI

KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI TÁMOP TEMATIKA 2010/I. félév Múzeumi szakkör KORTÁRS VIZUÁLIS TIPOGRÁFIA A KORTÁRS VIZUALITÁS ESZTÉTIKAI ÉS GYAKORLATI ASPEKTUSAI Időpontok: szombatonként, 15-17 h Időtartam: 60 perc Helyszín: Nagy Kunszt

Részletesebben

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: Ismeri az egyetemes és magyar művészettörténet főbb korszakait, tendenciáit, képes azok szintézisszerű áttekintésére.

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról POMOGÁTS BÉLA 1934-ben született Buda - pesten. Irodalomtörténész, a Vigilia szerkesztőbizottságának tagja. Legutóbbi írását 2010. 12. számunkban közöltük. A fekete-piros versek költője Kányádi Sándorról

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Zipernowsky Károly Általános Iskola

Zipernowsky Károly Általános Iskola 2. évfolyam Éves óraszám: A osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti 2 óra B osztály: 108 (26, 24, 15, 2, 2, 2, 2, 17, 18) ---heti 3 óra E osztály: 72 (16, 14, 12, 2, 2, 2, 2, 10, 12) ---heti

Részletesebben

Palásti Renáta. önéletrajz

Palásti Renáta. önéletrajz Palásti Renáta önéletrajz Név: Palásti Renáta Születési idő: 1978 február 16. Telefon: +3620 559 5025 E-mail: palastirenata78@gmail.com Honlap: www.palastirenata.hu STÍLUSIRÁNYZAT A mai kor értő szemével

Részletesebben

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát

Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát bemutatja Kovács Tamás Vilmos festőművész kamaratárlatát Budapest Néhány mondat a kiállítás születéséről... Az itt bemutatott képek Kovács Tamás Vilmos festőművész ezidáig műtermében lévő tájfestészetét

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai.

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. 555_10_Farbbroschuere_HU.indd 1 17.11.2010 15:24:16 Uhr Kreatív megoldásokat kínálunk. BLANCO CombiColours

Részletesebben

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása

NTP-EFP-14. A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása NTP-EFP-14 A tehetséges tanulók/fiatalok számára 30 illetve 60 órás egyéni fejlesztő programok megvalósításának támogatása Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetés az

Részletesebben

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam

MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam MŰVÉSZETEK VIZUÁLIS KULTÚRA 11-12.évfolyam Készült az 55/2012. (XII.21.) számú EMMI rendelet kerettanterve alapján. Vizuális kultúrából az alkotótevékenység gyakorlása ebben a szakaszban is fontos szerepet

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8.

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai célnyelvi civilizáció tantárgy oktatásához 5-8. I. Bevezetés Az önálló tematikával megjelenő, de a célnyelvek keretei között is oktatható célnyelvi civilizáció

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya

2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar Nath Bhattacarya Ö N É L E T R A J Z N a g y O t í l i a 1 9 7 8. 0 9. 2 9. K e c s k e m é t www.nagy-otilia.hu Tanulmányok 2011-2012 Rabindra Bharaty University, PHD képzés, Kalkutta, India Témavezető mesterem: Bhaskar

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap

EMLÉKEZTETŐ Együtt Kállóért Közösségi Nap Pályázó neve: Kálló Község Önkormányzata Pályázó székhelye: 2175 Kálló, Kossuth utca 16. Pályázó MVH ügyfél - azonosító: 1003299571 Pályázat azonosító: 8569872872; Támogatási határozat iratazonosító: 1623167406

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam A rajz fakultáció elsődleges célja a rajz és vizuális kultúra középszintű érettségire való felkészítés. A helyi tanterv a részletes érettségi

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK:

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: Kőintarzia, természetes kövek, vagy extra méretű greslapok, illesztési hézag (fuga) nélküli szabásával. AZ ELKÉPZELÉSTŐL - A MEGVALÓSÍTÁSIG: 1. A megrendelő által kiválasztott

Részletesebben

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3.

Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA. Készült A képzelet világa 3. Imrehné Sebestyén Margit TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Készült A képzelet világa 3. tankönyv alapján Éves óraszám: 55, 5 Heti óraszám: 1,5 Óra Téma, tananyag

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

A Bécsi Arany Biblia

A Bécsi Arany Biblia A Bécsi Arany Biblia A valaha megjelent legszebb magyar Biblia A könyvnyomtatás felfedezése előtt minden írásművet, így a Bibliát is kézzel másoltak. Királyi és főúri udvarokban, szerzetes kolostorokban,

Részletesebben

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein

Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein Egy magánmúzeum lehetőségei a felnőttképzés különböző színterein MAGYAR Erzsébet Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest magyar.erzsebet@ppk.elte.hu Molnár-C. Pál (1894-1981) festőművész, grafikus, egyházművész

Részletesebben