Irodalomelmélet az irodalom történetében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irodalomelmélet az irodalom történetében"

Átírás

1 Irodalomelmélet az irodalom történetében 1 A történetek hézagai Az elıszó szerint elsısorban a külföld számára készült, reprezentálandó a magyar irodalom bizonyos termékei 1 -t a tudományosság mai szintjén. A termékek marketingjére azonban aligha alkalmas ez a forma. A magyar irodalom történetei néhány lelkes külhoni fordítónktól eltekintve nem számíthat széles olvasóközönségre. Az ugyanis roppant valószínőtlen, hogy a magyart idegen nyelvként tanuló külföldi diákok számára hozzáférhetı ez a nyelv még ha terminológiai készlete ismerısnek tőnhet is fel. (Attól most tekintsünk is el, hogy nem annyira nyelvrıl, mint inkább nyelvekrıl van itt szó.) Mire való akkor hát A magyar irodalom történetei? Kézenfekvı a válasz: lényegében mégiscsak a magyar egyetemi-fıiskolai diákság kézikönyve lesz. Nem kétséges, hogy akár évtizedekre is meghatározhatja a magyar irodalom oktatását. Még a közoktatást is, noha a gimnazisták többsége számára emészthetetlen és a tanulmányaik során csak nagyon marginálisan hasznosítható írásokról van szó. A magyar irodalom történetei, megkockáztatom, nem elsısorban a tanulmányaival, mint inkább a tartalomjegyzékével, név- és címmutatójával fog hatni. A mutatók adataiból kihámozható következtetésekkel. Azzal az új illetve részlegesen új kánonnal, ami a kötetekben szereplı nevekbıl, hangsúlyokból kirajzolódik. Ha így lesz, az sokkal nagyobb kárt fog okozni, mint amekkora hasznot hozhatna, ha az egyes tanulmányok hatnának a maguk erudíciójával, módszertanával. Ez a kánon ugyanis minden eddiginél szőkebb. Ideálcélként sem törekszik teljességre. S a világnézeti elfogulatlanság látszatát sem akarja kelteni. Állításomat, szakterületembıl következıen, a III. kötetbıl vett példákkal próbálom igazolni. Nézzük elsıként, milyen értelmezıi közegbe kerül Bartók Béla mővészete és az irodalomtörténet bartóki modell fogalma. A tiszta forrás utópiája c. tanulmány szerzıje, Jeney Éva két röpke mondatban, minden különösebb magyarázat nélkül, olyan egyenletet állít föl, amely ránézésre is kérdéses. Azonosságképzı fikció-e az ideológia? Azaz lehet-e a nemzeti azonosság alapja a néphagyomány? (148) Ez a két kérdés mintegy megteremti azt a tételt, hogy néphagyomány = ideológia. Innentıl Bartók kapcsán s az ı programját folytató írókról szólva végigvonul a szövegen egy olyan rejtett szál, amely ezt a törekvést Jánosi Zoltán kifejezésével az archaikus remitologizációt eleve kétesnek, sıt politikai célzatúnak, mővészettıl idegennek jelöli. Mintha az utópia önkénye volna jelen abban a mozdulatban, mellyel Bartók a disszonanciához (az európai modern zenéhez) nyúl, hogy azt ötvözze az archaikus nemzeti értékkel (az ideológiával). (149) Egyhelyütt igaz, különbözı nézıpontok tallózása közben szinte az egész kötetet jellemzı önleleplezı megállapítást olvashatunk: Peter Burke a népi kultúra európai kirekesztését hangsúlyozta, azt, hogy a szóbeliség, a hagyományos népi kultúra olyannyira számőzetett a mővelıdés színtereirıl, hogy Herder korában újra föl kellett fedezni. 1 SZEGEDY-MASZÁK 2007 = A magyar irodalom történetei I III., szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Gondolat, I/16. 1

2 (159) Azt hiszem, ez a posztmodern korára, vagy inkább a Szegedy-Maszák Mihály Veres András-kötet idejére is áll. (Nem is szentel külön tanulmányt, egyik kötet sem, a népköltészetnek, a szóbeli irodalomnak.) S Jeney Éva is bár nem árulja el, de már a gesztusból sejthetı legalább részben egyetértéssel idézi Sárosi Bálintot 2 : Hol van tehát a tiszta forrás? A faluban? Melyik faluban és kik ırzik? Öregek? Milyen öregek?... A civilizációtól távol élık, az átlagnál kevésbé iskolázottak?... Az ı tudományuk miért értékesebb a miénknél, akik állandóan tanulunk, mővelıdünk, törjük magunkat, hogy okosabbak, mőveltebbek legyünk elıdeinknél? (158) Kelletett volna egy kicsit kevesebbet törnie magát, Sárosi uram hallom e fránya, tanulatlan parasztok nevetését. Akkor talán megértené, megértenénk, hogy nem értékek versengésérıl van szó, hogy a néphagyomány vagy a hozzá való fordulás önmagában nem ideológia, legfeljebb csak annyira, mint egy meglehet, kiveszıben lévı, veszélyeztetett virág megszagolása: jólesik. Akinek fintorítja az orrát, az ne legyen botanikus. Tudom, egyes történeti fejlemények, néphagyomány és ideológia kapcsolatáról, mást mutatnak. A problémátlan egyenlıségjel azonban történetietlen. A bartóki modell legjelentısebb irodalmi képviselıje, Nagy László azonban a legkevésbé sem vádolható azzal, hogy ideológiát csinált volna a virágillatból. Nem gondolta kötelezı érvényőnek sem az élvezését. Ha értékelvőként fogta fel az archaikus mélyrétegekbıl építkezı poétikát, csak a maga számára: mint az ı alkatának legjobban megfelelı kifejezésmódot. De ha Bartók még egy ügyes gondolati csavarral (és záró mondatként egy kapitális képzavarral) föl is lesz mentve, imígyen: A bartóki»forrásátlátszó üvegként«idegen és saját párbeszédét valósítja meg (160) nem ússza meg ilyen könnyen Nagy László és az irodalomtörténet bartóki modell fogalma. A Németh László Magyar mőhelyébıl származó terminus újabban különbözı szakterületek képviselıinek kereszttüzébe került. Való igaz, a kezdeti differenciálatlan használat során túlzottan föllazult e fogalom. Képlékenysége következtében elvesztette körvonalait. Bár igaza van Kiss Ferencnek, hogy az ilyen modellek sosem lehetnek olyan szabályszerőek, mint a manökenek, nem másolásra, hanem orientálásra valók 3, ám a bartóki modell fogalmába foglalt összetevık közül ha néhányat kiemelünk mondjuk nemzeti és egyetemes kettısségét és a diszharmóniából teremtett harmóniát, aligha mondunk vele olyasmit, ami ne lenne jellemzı Bartókon kívül mondjuk Sztravinszkij sıt akár Wagner zenéjére is. Ha a zenetudomány idegenkedik az irodalomtörténet bartóki modell fogalmától 4, ezért részben e körvonalazatlanság a felelıs. Részben pedig az a felületesség, amellyel figyelmen kívül hagyják a 2 Azt a Sárosi Bálintot, aki egy tanulmányában a magyar nóta, a népies dal fölemelését kísérelte meg. Érvei azonban, melyek a népdalok és népies dalok egyenértékőségét hivatottak alátámasztani, nem esztétikai, hanem szociológiai, sıt mennyiségelvő szempontokból erednek. Vö. SÁROSI Bálint, Hiteles népzene, Holmi, 2006/aug. 3 KISS Ferenc, Csoóri tanszéke = Uİ, Interferenciák, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1984, Az egyik legjelentısebb Bartók-kutató, Somfai László olyannyira félreérti az irodalomtörténet e fogalmát, hogy tanulmányában egyenesen ignorálandónak nevezi: A»Bartók-modell«lehet íróink és más mővészeink önigazoló eszmefuttatásának toposza; minden alkotónak joga van onnan meríteni inspirációt, ahol rátalál. Viszont, ha maga Bartók már nem teheti, a zenetörténésznek joga, sıt kötelessége ignorálni a Bartókból önkényesen eredeztetett ideológiákat. SOMFAI László, Mi a magyar Bartók Béla zenéjében? Nacionalizmus, népek testvérré válása, világzene = ROMSICS SZEGEDY-MASZÁK 2005, Ignác Mihály (szerk.), Mi a magyar? Habsburg Történeti Intézet Rubicon Kiadó, Budapest, 2005, 231. Vö. még a»bartók-modell«, mint a kortárs magyar mővészet programja, egy idıben szinte vallásos tisztelet tárgyává lett, a»ne legyenek idegen isteneid«kizárólagosságával. TALLIÁN 2006, Tibor, Bartók Béla 125, Muzsika, 2006/március, 5. 2

3 Történetek szerkesztésekor is Jánosi Zoltán kutatását, amelyben valóban a bartóki zene lényegét megragadva a fogalom pontosabb meghatározását adja (integrálva abba sok korábbi kutató eredményeit). Somfai László esszéjében, a nemzetit a nemzetieskedıvel azonosítva, Bartók magyar népzenei győjtéseit statisztikailag összevetve szomszéd népek zenéjének győjtésével 5, marginalizálja Bartók etnomuzikológusi és zenei életmővének nemzeti érdekét és értékét: Noha napjainkig számos kísérlet történik arra, hogy kimutassukfelnagyítsuk a 19. századi magyar zene és Bartók, illetve Kodály kapcsolatát (a verbunkos újrafelfedezését konstatálva mindkettejüknél az 1920-as évektıl írt kompozícióikban), a magyar mőzene csúcsteljesítményeiben a hagyomány kontinuitása helyett inkább diszkontinuitásról beszélhetünk. ( ) Kendızetlenül fogalmazva: Bartók és Kodály új alapokat keresett magának, mert provinciálisnak találta a századfordulóra kiüresedett magyaros mőzenét, ízlésrombolónak a nemzeti szórakoztató zenét, a nyugatosok zenéjét meg egyszerően németnek. Zenéjüket nem társadalmi igény hívta életre, hanem két küldetéstudattal megáldott tehetség nagyot akarása. 6 Somfai amit elszigetelt, a zseni senkiföldjérıl származó programként intonál 7, valójában pontosan egybecseng azzal az irodalmi szándékkal, amit S. Varga Pál elsısorban Kölcsey és Arany munkásságához kapcsolva hagyományközösségi elvként értelmezett. Ha elfogadjuk, hogy a zenei hagyományok kevesebb inspirációt adtak 8, akkor is szembetőnı a 19. századi irodalmi folyamatok s Bartók és Kodály programjának rokonsága lett légyen ez bármily kevéssé tudatos. A bartóki modell a hagyományközösségi paradigma századi, az eredetihez képest jelentısen módosult, annak egyik legfontosabb jegyét azonban továbbra is ırzı változata. Az anyanyelv és a népiség (népélet, néphagyományok, népköltészet) nemzeti jellege él tovább e modellben, kiegészülve új szempontokkal, a kor kihívásaira adott új válaszokkal. Maga Somfai így folytatja: Nem kis idealizmussal, a mővészeteket eltartó polgárréteg helyett az egész néphez akartak szólni, Kodály legalábbis ezt remélte. Bár az európai zenetörténetben megkésettnek tőnt, a parasztzenei hagyományt választották kiindulásul. Annak romlatlan ısiségével és szépségével szembesítették a komolyzenei életet lényegében vállán hordozó kozmopolita városi polgárt, akarta[,] nem akarta. 10 A megkésettség mindig olyankor kerül elı mint tudománytörténeti szempont, amikor a magyar kultúrtörténet valamely szegmensén a nyugat fejlıdésrendjét kérik számon. Aki a korszerőséget csak úgy tudja értelmezni, hogy az egybeesik más kultúrák azonos idejő, szintén korszerő törekvéseivel, esetleg azokat másolja, honosítja, attól aligha várhatjuk a 5 SOMFAI László, Mi a magyar Bartók Béla zenéjében? = ROMSICS SZEGEDY-MASZÁK 2005, fıként SOMFAI László, Mi a magyar Bartók Béla zenéjében? = ROMSICS SZEGEDY-MASZÁK 2005, BÓNIS Ferenc éppen ellenkezıleg látja: El sem képzelhetjük, milyen irányba halad zenénk fejlıdése, ha a tizennyolc esztendıs Bartók ( ) nem tapint a magyar történelmi gondolkodás elevenére, ha nem fedezi fel a zenében a nemzeti önkifejezés lehetıségét és parancsoló szükségességét, ha nem ismeri meg Kodályt, a magyar népdalt, Ady Endre korszakalkotó költészetét, a népdal zenei világa mögött magát a népet, Kodály révén Debussy zenéjét. BÓNIS Ferenc, Bartók Béla élete: dramma per musica, Forrás, 2006/március, 8. 8 Bár megfontolandónak tőnik például Németh László elemzése: Úgy hiszem, hogy Bartók mővészetét a XIX. századi zene felıl lehet a legjobban megérteni ( ). A modern lírát nevezte valaki»entromantisierte Romantik«- nak; kissé szabadon fordítva: a romantika kellékeitıl megfosztott romantikának. Úgy hiszem, ez a meghatározás Bartókra is talál, legalábbis zenéje alapszövetére. NÉMETH László, Bartók és a tizenkilencedik századi zene = NÉMETH László Összes Mőve, arcanum digitéka, CD-ROM 9 A modell részleteit lásd: S. VARGA Pál, A nemzeti költészet csarnokai. A nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban, Balassi Kiadó, Budapest, SOMFAI László, Mi a magyar Bartók Béla zenéjében? = ROMSICS SZEGEDY-MASZÁK 2005,

4 nemzeti kultúra megértését, vagy akár csak a szószerkezet elfogadását. A Parasztzenék nyomán világzene 11 koncepció jegyében Somfai ráadásul igyekszik elfedni azt a szempontot, hogy Bartók a rá jellemzı pátoszmentes modorban többször kifejtette, mi indította el a paraszti népzene megismeréséhez és saját zenéjének a népzene szellemében való megújításához vezetı úton: nemzeti zenei megújulási programját a személyes és nemzeti önazonosság új tartalmainak keresése határozta meg. 12 Pedig másutt mintha Somfai is erre utalna hogyan másként volna értelmezhetı e kijelentésének második fele: Bartók csak az, ami: a 20. század valószínőleg legjelentısebb magyar zeneszerzıje, talán legjelentısebb magyarja 13?! Az a körülmény, hogy Bartók győjtései során megismerte és zenéjében legalább olyan gazdagon felhasználta más népek parasztzenéjét, éppenséggel nem csökkenti mővészete nemzeti értékét: egyrészt munkássága ezáltal csak összetettebbé és termékenyebbé vált nemzeti identitásunk feltárása és önkifejezése tekintetében is. A román és szlovák népzene (vagy akár keleti győjtése és annak zenéjébe integrálása) mind rokon vonásaival, mind különbségeivel árnyalja, gazdagítja és pontosítja nem csak a magyar parasztzenérıl alkotott képünket, de saját nemzeti önismeretünket is. Másrészt módszerével Bartók nem elsısorban nemzeti paraszti kultúrákhoz hajolt közel, hanem e nemzeti paraszti kultúrák archaikus rétegeibe hatolva s ez mutat rá Jánosi Zoltán archaikus remitologizáció koncepciójának lényegére az egyetemes emberihez jutott el: az ısi kultúrák a mélyben összeérnek: a nemzeti genezist és a közös emberit egyszerre teszik átélhetıvé. 14 A bartóki modell fogalmát használók, e mővészet nemzeti jellegét hangsúlyozva, soha nem hagyták figyelmen kívül a modell lényegében is megfogalmazott szempontok közül azokat, amelyek e mővészeteket az európai kultúra áramába kapcsolják. Világosan fogalmaz Németh László Bartók és a XIX. századi zene címő esszéjét is idézve Nagy László monográfusa: a huszadik század elején ( ) kitágul a világ térben és idıben, s a modern mővészetben a térben távoli és az idıben régmúlt ösztönzések jelentıs tényezıvé válnak. Ezt a kihívást a magyar kultúrában Bartók fogadta el legteljesebben, s zenéjében és teoretikus írásaiban is olyan választ adott rá, mely a világkultúra legnagyobbjaival tette ıt egyenrangúvá. Kutatásaiban, az ösztönzések befogadásában és transzponálásában messzebb ment a magyar nép zenei kincsét a mőzenébe emelı Kodálynál. Bartóknál»a népi, anélkül hogy jellegét elvesztené: a közös emberi -hez közeledik.«így lett nála a népiség»az Európa-alatti geológia, az emberi lélek elfeledt, civilizációnkból kihagyott mélységeinek a felkutatása, bevonása. A kontrapunkt: a helyreállítani próbált nedvkeringés az európai fejlıdés törzse, s azon át a távoli gyökerek felé«. 15 Nagy László költészeténél sem a magyar folklór egyedülvalóságáról van szó éppen ellenkezıleg: a bolgár folklór tudományos igényő megismerése vezetett nála a 11 SOMFAI László, Mi a magyar Bartók Béla zenéjében? = ROMSICS SZEGEDY-MASZÁK 2005, TALLIÁN 2006, HOLLÓSI Zsolt, Bartók, az abszolút idealista (Beszélgetés Somfai László zenetörténésszel), Tiszatáj, 2006/március, ÁCS Margit, A Társas Én utazása az Individuumok Földjén. Adalékok a népi író fogalmához, Kortárs, 2005/ GÖRÖMBEI 2005 [1992], András, Nagy László költészete, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen,

5 magyar paraszti hagyományok jobb megértéséhez, átéléséhez; így a két nemzet parasztságának kulturális öröksége szétválaszthatatlan egységbe forrott lírájában. 16 A téma gazdag szakirodalmát ismerve furcsa az a mód, ahogyan beszédes, eleve megbélyegzı értékítéletet sugalló címmel ellátott tanulmányában Tolcsvai Nagy Gábor kezeli e fogalmat. A Szembesülés a naiv költıi világépítés határaival olvastán azt gondolhatnánk, Tolcsvai Nagy az, aki végre rendet tesz ebben a kérdésben: A»bartóki modell«fogalmaz nem a népi elemek mőbeli megjelenése, hanem e népi elemek átértelmezı szövegközisége, amely kortárs alapkérdések megjelenítését teszi összetettebbé. 17 Csakhogy a Németh László bevezette fogalom a legkezdetlegesebb olvasatban sem jelentette pusztán népi elemek mőbeli megjelenésé -t, s a Tolcsvai Nagy-féle definíciónál jóval árnyaltabb és gazdagabb meghatározások születtek, 18 éppen Nagy László költészete kapcsán, elsısorban Görömbei András és Jánosi Zoltán kutatásainak köszönhetıen. Már maga a népi elemek is jóval homályosabb, kevésbé körvonalazott kifejezés, mint az archaikus folklór, ahová Jánosi kapcsolja vissza Nagy László és azóta nem egy kortárs költı poétikáját. Jánosi terminusa ráadásul világirodalmi kontextusokat is figyelembe vevı újraértelmezés eredménye: A»bartókiság«makrostruktúráját ( ) a modern lét problémáiból fakadó törvénykeresés, az egyetemes-átfogási igény, és az erre a célra fölemelt archaikusság fogalmainak háromszögében lehet legtisztábban értelmezni. E három összetevı egybekapcsolódását Jánosi Zoltán törvényszerőnek látja: A törvénykeresı gesztus, az emberi szerepértelmezés elemi érdekeibıl fakad, hogy a szándék eleve az alapokig jutás, a globális mértékek igényeivel jelentkezik, s az idıdimenziókban lehatol az archaikusság fokáig. A»bartókiság«és az archaikus típusú remitologizációs poétika azonosságai e végsı elveknél foghatók meg legtisztábban. Mindkettıt a történeti mértékő és a történet legaljáig, a»nincs tovább«partjaiig érı szerepértelmezés és törvény-, modellkutatás hozza létre, s mindkét struktúrában feltőnik s meghatározó lesz a jelen-modelláló, jelenre válaszadó, történeti gondolattal, igénnyel megformált s képzeti-eszmei és strukturális koncepcióját az archaikum közelségébıl, onnan merített törvények alapján megfogalmazó konstrukció. 19 Tolcsvai Nagy Juhász Ferenc, Nagy László és Csoóri Sándor költészetét összekapcsoló summázata kettıs. Egyrészt elismeri, hogy a magyar költészetben korábban nem tapasztalt poétikai irányokat valósítottak meg a népi és modernizációs nyelvi regiszterek összegzésével, másrészt ezt a nagy horderejő tényt rögtön kisebbíteni törekszik: Ugyanakkor költészetük bár eltérıen, de kissé távol maradt az európai irodalom fı irányaitól mind a bukás vagy a kétely megértési feltételeinek körvonalazásában, mind a nyelv rendkívüli mértékben alkotó, de rá vissza nem kérdezı alkalmazásában. Ha megengedjük noha nem tekinthetı igazoltnak, hogy mindkét vádpontban elmarasztalható Nagy László és társai költészete, az állítás akkor is csak addig ırzi súlyát, ameddig a kedves olvasót nem terheljük a hivatkozásokban Jánosi 16 Vö. GÖRÖMBEI 2005 [1992], különösen , illetve JÁNOSI 1996, Zoltán, Nagy László mitologikus költıi világa. Az egyetemes és a magyar irodalomtörténet koordinátáiban, Felsımagyarország Kiadó, Miskolc , vagy külön tanulmányát: JÁNOSI Zoltán, Medvezsoltár. A népköltészet és a folklór szerepe Nagy László esztétikai gondolkodásában = JÁNOSI 2005, Zoltán, Főszál és mindenség. Folklór és archaikum az újabb magyar irodalomban, Holnap Kiadó, Budapest, TOLCSVAI NAGY Gábor, Szembesülés a naiv költıi világépítés határaival = SZEGEDY-MASZÁK 2007, III/ Miközben épp Tolcsvai Nagy Gábor vádol másokat leegyszerősítéssel: UO. 19 JÁNOSI 1996,

6 Zoltán olyan jellegő kutatásaival 20, amelyek részletesen elemzik, miként ágazik, szervesül e poétika a világirodalom jelentıs igaz, nem német orientációjú kortárs törekvéseibe. Tolcsvai Nagy sem ezzel, sem Nagy László nagymonográfusának munkájával nem terheli olvasóit. (A fejezet minden említett alkotójával kapcsolatban utal egy monográfiára, Juhásztól Csoórin át Kormosig csak a Nagy Lászlóról szóló irodalom felé nem orientál. Bizonyára szerénységbıl, elhallgatva így saját kismonográfiáját is ) Külön vizsgálatot érdemelne, hogy a Történetek, mindenütt ostorozva az ideológiát, milyen ideológiai elvektıl vezérelve értékeli le egészében vagy részleteiben Ady, Illyés és mások költészetét; emeli föl a népszerőség, olvasottság érveire támaszkodva Rejtı Jenı munkásságát, miközben a korában is, ma is népszerő Tamási Áron helyett a szők rétegolvasmánynak számító Prae-t (Szentkuthytól) teszi meg korjellemzınek de a további elemzések helyett hadd érjem be ezúttal néhány felsorolással. Nem hinném, hogy a teljesség úgyis lehetetlen elve alapján félresöpörhetnénk minden olyan kifogást, amely fontos irodalmi értékek hiányát teszi szóvá. Háromezer oldalnyi irodalomtörténeti összefoglalásban legalábbis törekedni kellene valamelyes teljességre, az értékek sokoldalú, de legalábbis nem egyoldalúan ideologikus képviseletére. (Különösen elvárható volna ez egy ilyen sokszerzıs munkától.) Az mindenesetre nehezen magyarázható, hogy zárójeles felsorolások, utalás szintő félmondatok tárgya vagy egyáltalán meg sem említtetik többek között Kányádi Sándor, Szilágyi Domokos, Ratkó József, Buda Ferenc, Ágh István, Baka István, Orbán Ottó, Farkas Árpád, a Kilencek. Vagy a prózaírók közül Gion Nándor, Szilágyi István, Lázár Ervin Szabó Pál és Szabó István írókat fölösleges is hiányolnom a Lakodalom, keresztelı, bölcsı cím elı se fordul, s a III. kötet Szabó István néven egyszer egy történészrıl, más alkalmakkor meg a filmrendezırıl beszél (a mutatóban aztán egyként kezelve a két nevet). Nagy Gáspár kap ugyan másfél oldalt az avantgárd verstechnika illusztrációjaként Szembetőnı, hogy a sokat bírált Kulcsár Szabó Ernı-féle kis irodalomtörténet, innen visszatekintve, kiegyensúlyozottabb, kevésbé egyoldalú képet rajzolt a magyar irodalomról, mint ez a kötet. Miközben Kulcsár Szabó az újabb magyar líra egyik legnagyobb alkotásá -nak nevezte 21, Illyés Egy mondata a Történetekben csupán egy irodalompolitika-történeti fejezetben kap féloldalnyi említést. Standeisky Éva történésztıl aztán meg is tudhatjuk egy röpke, ám annál mélyebben szántó elemzés tanulságaként, hogy az Egy mondat a zsarnokságról a zsarnokság sőrített megjelenési formájaként a Rákosi-éra tükre 22. A kis korszak-monográfia külön foglalkozik Németh László, Szilágyi István, Sütı András prózájával. A nagymonográfiában ebbıl kapunk egy töredék-németh Lászlót, a Tanú és néhány esszé íróját, a Gyász címe egy Németh László-idézetben hangzik el csupán (a címmutatóba be sem kerül), az Égetı Eszter egy irodalompolitikai fejezet felsorolásában olvasható, az Irgalom címével nem találkoztam (a címmutató sem ismeri, bár ez e könyv mutatóinál semmit nem jelent). Szilágyi István egy Sütıre 20 Vö. JÁNOSI 1996 és JÁNOSI KULCSÁR SZABÓ 1993, Ernı, A magyar irodalom története , Argumentum Kiadó, Budapest, STANDEISKY Éva, Irodalom és politika a forradalomban = SZEGEDY-MASZÁK 2007, III/481. 6

7 vonatkozó oldalvágás részeként bukkan fel érdemben elıször és utoljára; ott, ahol Sütı András drámamővészete válik egy drámatörténeti fejezet centrumává. (A címmutató szerint az Anyám könnyő álmot ígér vagy az Engedjétek hozzám jönni a szavakat prózai mő és a Sütı-esszék legjava nem létezik.) Feltőnı, hogy a Kulcsár Szabónál még központi szerepet kapó költık közül szinte Tandori Dezsı marad egymaga, marginalizálódik még Petri György és Oravecz Imre is, Orbán Ottó pedig egy fordítással, illetve a gyerekirodalmat tallózó felsorolás részeként tőnik fel. Ez azért is fájó, mert olyan alkotókról van szó és ide volna sorolható még többek között Nagy Gáspár, Baka István, Szilágyi Domokos, Lászlóffy Aladár, Sziveri János, Tolnai Ottó, Tızsér Arpád, akik valamilyen szempontból hidat verhetnének a képviseletinek nevezett 23 (kevésbé degradáló elnevezéssel: nemzeti) irodalom és a posztmodern irodalom között. A posztmodern kánon módosítása önmagában nem kárhoztatható, az arra irányuló szándék ellenben, amely irodalmunk kettéhasadt részeit ha nem is összeforrasztani, de egymáshoz közelíteni igyekezne, igencsak üdvös volna a magyar irodalmat reprezentálni hivatott munkában. 2 Elméleti irányok egy másik történethez A Történetek, dacára a többes számnak, igazából egyetlen történet. Annak a története, hogyan jut el az irodalom addig a nagykorúnak tekinthetı létállapotig, amikor saját immanenciáját felismerve egyetlen gondja a kifejezhetıség és megragadhatóság különbözı stációinak bejárása. Van a mai magyar irodalomban egy ilyen történet is. Vezérelvként az egészre vonatkoztatni és korábbi századok törekvéseibe belelátni azonban súlyos aránytévesztés. S ennek az aránytévesztésnek a közösségi szemlélető, a kollektív megelızöttség hagyományelvét képviselı 24 irodalom és irodalomértelmezés a legnagyobb áldozata. Pedig az újabb társadalomtudományos fejlemények vagy két évtizede szállítják folyamatosan azokat az eredményeket, amelyek az irodalom közösségi felfogása mellett szolgálhatnának érvekkel. Ha a magyar irodalomtörténet pótolni akarja a Történetek hézagait, be akarja gyógyítani irodalomértésünknek e könyv ütötte sebeit, akkor nem elegendı irodalomtörténetet írni: föl kell vázolni azokat az elméleti irányokat, amelyek a Történetek elméleti kaotikusságából, ellentmondásosságából 25 is okulva a történeti szemlélet alapját adhatják. Ezek kidolgozása egy mőhelymunka feladata volna itt csak néhány szempont felvetésére keríthetek sort. Látnunk kell, hogy az irodalom kulturális, társadalmi és antropológiai beágyazottsága és megelızöttsége a különbözı társadalomtudományok legújabb gondolkodásmódjából következı evidencia még akkor is, ha e következtetést maguk e tudományágak nem is mondják ki. Közösségi érdekő és posztmodern irodalomfelfogás között az egyik töréspont a közösségi elkötelezettség versus individualizmus kérdése. Ez a szembeállítás a XX. század fejleménye, s elhittük sokáig, hogy létezı oppozíció. A legújabban feléledt 23 Vö. KULCSÁR SZABÓ 1993, 45., ill. TOLCSVAI NAGY Gábor, Szembesülés a naiv költıi világépítés határaival = SZEGEDY-MASZÁK 2007, III/ PAPP 2008, Endre, Rút sybaríta váz. A nemzetnélküliség programja A magyar irodalom történeteiben, Hitel, 2008/ , Errıl bıséges adalékokkal szolgál PAPP

8 identitáskutatás különbözı megközelítései viszonylagosították ezt a szembenállást. A társadalom ( ) nem olyasmi, ami szemben áll az egyénnel, hanem az egyénnek magának alkotóeleme. Mindenfajta identitás, így az Én-azonosság is, társadalmi konstrukció lévén, kulturális identitás fogalmaz Jan Assmann A kulturális emlékezet c. mővében. 26 A társadalom tehát nem az egyén börtöne, megnyomorítója, az énkiteljesítés akadálya, mint azt az egzisztencialista filozófusok nyomán sokan gondolták; Assmann leszögezi: Emberi létezés általunk ismert formájában csakis kultúra talaján, társadalom keretei közt képzelhetı el. 27 Ráadásul, Assmann megfigyelése szerint, az én a közösségi minták alapján nyeri el identitását, kintrıl befelé növekszik, s ezáltal a Mi-azonosság elsıbbséget élvez az egyén Én-azonosságával szemben, vagyis az identitás társadalmi ( ) jelenség. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a Mi-tudat nem létezhet a Mi-t alkotó és hordozó egyéneken kívül 28. Az identitás-formák hierarchiája és egymásra-utaltsága egyben én és társadalom, én és kultúra szoros egymásra-utaltságát is jelenti: Az identitás mindkét aspektusa olyan tudatra tartozik, melyet az adott kultúra és korszak nyelvezete és képzeletvilága, értékei és normái sajátos módon formálnak és szabnak meg. 29 A kommunikáció participációs elmélete is hasonló következtetésekre jut. E szerint a kommunikatív értelmét az (individuális) ágensek közösséggé integrálásában lehet látni. 30 A participáció (részesülés) általános kommunikációs modell, nem vonható ki érvénye alól az irodalmi kommunikáció, az irodalmi mőalkotás sem. Az irodalmi mőalkotás mint kommunikációs akció a közösségi összetartozást erısíti amennyiben hozzáférhetıvé válik az olvasók számára. A kommunikatívban való részesedés következtében az (individuális) ágensek integrálódnak, azaz (kommunikatív) közösségeket alkothatnak. 31 Ehhez a gondolatmenethez jól kapcsolható a humánetológia néhány felismerése. Például az, hogy különbséget kell tennünk közösségként mőködı társadalom és tömegtársadalom között. Csányi Vilmos szerint a tömegtársadalmak több százezres, majd többmilliós tömegeiben a csoportokat létrehozó etológiai tényezık már nem képesek egyedül betölteni a társadalom összetartásának funkcióját ( ) Hiszen jól ismert tény, hogy egy-egy egyén legfeljebb néhány tíz másikkal képes hatékony csoportot képezni, egyszerő etológiai okok miatt. 32 Ha a tömegtársadalom dezintegráló, identitásromboló jellegét figyelembe vesszük, talán komolyabban megfontoljuk, érdemes-e az elitkultúrával összemosni olyan populáris jelenségeket, mint a népies dal vagy Rejtı Jenı mővei, miközben e kulturális termékek amúgy is tarolnak a tömegkultúra piacán, kiszorítva a tömegek tudatából a magaskultúra mőveit. Felelıs értelmezıi cselekedet-e ezt a folyamatot erısíteni, gyorsítani pláne akkor, ha az ehhez alapul vett érvek nem esztétikaiak, hanem olvasásszociológiaiak, statisztikaiak 33?! 26 ASSMANN 1999 [1992], Jan, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, ford. Hidas Zoltán, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, ASSMANN 1999 [1992], 132. Alább, más megfogalmazásban: Az ember természettıl fogva közösségre termett ASSMANN 1999[1992], ASSMANN 1999[1992], HORÁNYI Özséb, A kommunikáció participációra alapozott felfogásáról = A kommunikáció mint participáció, [szerk.] HORÁNYI 2007, Özséb, AKTI Typotex, Budapest, 256. (Kiemelés az eredetiben.) 31 HORÁNYI Özséb, A kommunikáció participációra alapozott felfogásáról = HORÁNYI 2007, CSÁNYI Vilmos, Kultúra és globalizáció, 2000, 1999/május, Vö. VERES András, A ponyva klasszikusa = SZEGEDY-MASZÁK 2007, III/381. 8

9 A kulturális identitás, etnicitás, nemzeti identitás jelentısége úgy volt kisebbíthetı, hogy Nietzschéig visszamenıen 34 fiktívnek, kreáltnak, kitaláltnak tételezték; azt állította az antropológia, hogy az etnicitás a politikával átitatott kulturális identitás pusztán kontrasztív: csak azért folyamodnak hozzá, hogy meghúzzanak egy valódi vagy konceptuális határvonalat. Ez a nézet ( ) több mint húsz éven át uralta az etnicitáskutatást. ( ) mivel az etnicitást kizárólag taktikai identitásként kezelte, figyelmen kívül hagyta mind az öntudatot, mind az etnikai identitás szimbolikus kifejezıdését. ( ) amikor feltesszük magunknak a kérdést, kik vagyunk tulajdonképpen, akkor az többet jelent annál, mint amikor körülírjuk,»kik nem vagyunk«. Szerepet játszik benne az életrajzunk is: azok a dolgok, amiket tudunk magunkról, arról a személyrıl, akinek gondoljuk magunkat. 35 Anthony Cohen gondolata élesen szemben áll azzal a nálunk máig közkelető felfogással, miszerint csak a másikban, a másság által ismerhetı fel a saját. Az a szőkítés sem állja meg a helyét, hogy a nemzeti hovatartozás pusztán az anyanyelv kérdése. Hogy az anyanyelv mennyivel több a maga nyelviségénél, mások nyomán s a kognitív pszichológus Jerry Fodort és Ernest Lepore-t idézve Dávidházi Péter mutatott rá: a nyelv»ontológiai értelemben függ«az életformáktól, vagyis a hiedelmek, intézmények, szokások és hagyományok egész kulturális szövevényétıl, azaz inkább életmódként, mintsem szavak és mondatok győjteményeként mőködik, ezért»hosszú távon nincs igazi különbség nyelvi és nem nyelvi mozzanatok, sıt végelemzésben nyelvek és egész kultúrák között.«36 Az irodalomtudomány sem fogadja el egyöntetően az irodalom immanenciájára vonatkozó alapvetést. Az irodalom teljes autonómiáját valló felfogások antropológiai, posztkoloniális kritikája épp a szocializmus idıszakának gyarmati jellege révén figyelemre méltó fejlemény. 37 Edward Said úgy véli, a társadalom és az irodalom csak együttesen tanulmányozhatók és értelmezhetık 38 ; a szöveg, a»text«nem autonóm, hanem az alkotó és a befogadó pontjain egyaránt világba kapcsolódó, kontextuális létő és eseményszerő jelenség, illetve hogy a szövegek nemcsak a világban léteznek, hanem oda is helyezik magukat ( ), és azáltal vannak, hogy a világban mőködnek. 39 Jánosi Zoltán nagyon fontos felismerése, hogy A»posztkolonialitás«fogalomnak a magyar viszonyokra vetítése ( ) egyáltalán nem mond ellent egyes újabb kelető európai kulturális mozgásoknak, illetve az ezeket feltáró elméletnek. 40 A gyarmatosító hatalom egyaránt porlasztója-elemésztıje a (nemzeti) közösség identitásának és a személyes identitás integritásának, s ezzel egyidejőleg élénkítıje az erre védekezıen reagáló közösségi érdekő irodalomnak. 34 Vö. DÁVIDHÁZI 2004, Péter, Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Budapest, COHEN, Anthony P., A kultúra mint identitás egy antropológus szemével = Multikulturalizmus, szerk. FEISCHMIDT Margit, Osiris Kiadó Láthatatlan Kollégium, Budapest, (Kiemelések az eredetiben.) 36 DÁVIDHÁZI 2004, 47. (Kiemelések az eredetiben.) 37 Vö. Bizonyos értelemben posztkoloniálisnak nevezhetı minden olyan etnikai öntudat-formálódás, amely karakterisztikusan közösségek tudattalan hatalmi törekvéseinek kohójában született. Talán éppen ez az a pont, ahol a közép-európai történelem is sokrétő metahermeneutikai értelmezés lehetıségét ígéri, hisz világunk szerencsétlenül gazdag a sokszor kölcsönös kolonizálások szövedékébıl font értelemképzési hálókban. SZAMOSI Gertrúd, A posztkolonialitás = HELIKON 1996/4., SAID, Edward, Orientalizmus = HELIKON 1996/4., SZAMOSI Gertrúd, A posztkolonialitás = HELIKON 1996/4., JÁNOSI Zoltán, Egy Németh László-regény paradigmájához. Az Égetı Eszter és a Száz év magány = JÁNOSI 2005, 39. 9

10 Az immanencia kritikája egyszersmind a referencia, a valóság fogalmainak revideálása is. Nincs itt hely részletezni, de nagyon tanulságos, és az irodalomtudományos gondolkodásra is hatással lehet az az új pragmatika-elmélet, amely a jelentésrıl bizonyítja be, hogy esetenként még a szövegben sem találjuk meg, hanem csak a világ, a valóság segítségével válik jelentésessé egy megnyilatkozás. Világ, valóság létezésére egyszerő példát hoz a Reboul Moeschler szerzıpáros, összevetve a denevér és az ember agyi reprezentációját ugyanarról a térrıl: nincs okunk azt gondolni, hogy ezek [denevér és ember reprezentációi] gyökeresen eltérıek lennének. Az akadályokat ugyanott találnánk, a rovarokat is, és amennyiben normális az említett emberi lény vizuális észlelırendszere, az emberi lénynek és a denevérnek az adott térre vonatkozó konklúziói tartalmukat tekintve igencsak hasonlóak lennének, még ha formájukat és létrehozásuk módját tekintve nem is azok. 41 Ugyanık egyszerő érvekkel cáfolják az igazság relatív voltáról szóló mítoszt. 42 Irodalomtudományos esszé Antoine Compagnon munkája, Az elmélet démona, amely Reboulékhoz hasonlóan igyekszik a józan észt visszahelyezni jogaiba. (Könyvének alcíme: Irodalom és józan ész.) Világosan, egyszerően érvel világ, valóság létezése mellett: a fikcióban ugyanazok a beszédmőveletek jönnek létre, mint a való világban: kérdéseket tesznek fel, fölszólítanak, ígéreteket tesznek. Ezek azonban kitalált cselekedetek, melyeket a szerzı képzel el és szerkeszt össze, hogy egyetlen valóságos beszédmőveletet hozzon létre: a verset. Az irodalom kiaknázza a nyelv referenciális tulajdonságait, mőveletei kitaláltak, de mihelyt belépünk az irodalomba, mihelyt benne berendezkedünk, a kitalált nyelvi mőveletek pontosan úgy mőködnek, mint a valóságosak irodalmon kívül. Compagnon nem fukarkodik az irodalmi példákkal, próbára teendı a vizsgált tézist. A világról gondolkodván Balzac Goriot apójára utal: a referencia a kitalált világokban addig mőködik, amíg azok a való világgal összeférhetıek, de zátonyra fut, mihelyt Goriot apó négyszöglető köröket kezd rajzolni. Az irodalom szüntelenül keveri a való világot és a lehetséges világot: érdeklıdik a valóságos szereplık és események iránt (a francia forradalom nagyon is jelen van a Goriot apóban), és a kitalált szereplı olyan egyén, aki létezhetett volna más körülmények között is. 43 Compagnont követve föltehetjük a kérdést: ugyanolyan mértékig fiktív a valósághoz, a szövegen kívüli világhoz nem mérhetı, ahhoz nem köthetı név Stendhal Vörös és feketéjében Julien Sorel és Bonaparte Napóleon? Kertész Imre Sorstalanságában Köves Gyuri és Auschwitz? Tamási Áronnál Ábel és Hargita? (Még akkor is nyilvánvaló a fikcionáltság különbözı foka, ha valaki azt az ismeretelméleti pozíciót foglalja el, amely szerint a történelem is puszta fikció.) Történelem és irodalom, nemzeti identitás és irodalom steril elkülönítésével valószínőleg maga Szegedy-Maszák Mihály sem ért egyet. A Szózat mai értelmezéséhez hozzátartozik, hogy az 1956-os forradalom idején kitüntetett alkalmakkor énekelték, mint ahogy az Egy mondat a zsarnokságról mai jelentése is elválaszthatatlan attól, milyen szerepet játszott e költemény 1956 októberében. Számtalan más példa is igazolhatja, hogy a nyelvi megnyilatkozás mint történeti esemény 41 REBOUL MOESCHLER 2005 [1998], Anne Jacques, A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába, ford. Gécseg Zsuzsanna, Osiris Kiadó, Budapest, REBOUL MOESCHLER 2005 [1998], COMPAGNON, Antoine, Az elmélet démona. Irodalom és józan ész, Kalligram, Pozsony, (Kiemelések tılem N. G.) 10

11 egyszerre irodalom s a nemzet önértelmezése 44 fogalmazott néhány évvel korábbi könyvében. Tegyük hozzá: minden magyarul írott értékes mő formálja nemzeti önismeretünket de fokozottabban azok a mővek, amelyek fókuszba állítják a közösségi, nemzeti identitás problematikáját. 45 Ha pedig a magyar irodalom mindmáig hangsúlyosan foglalkozik nemzeti sorskérdésekkel, politikai dilemmákkal és vallásierkölcsi megfontolásokkal, akkor abban túlságosan is leegyszerősítı (és kényelmes) retrográd földhözragadtságot, netán irodalomelméleti igénytelenséget látni, annál sürgetıbb volna azonban belátni, hogy nem az irodalom horgonyzott le önmaga múltjánál, hanem a magyar (és az egész humán) történelem viharvert hajója. A mezsgyék és tájegységek átrajzolása, a határok drasztikus módosítása, a szovjet típusú identitásporlasztó diktatúra, a történelmi vallások üldözése a különbözı nemzetek azonosságtudatának súlyos sérüléseivel járt együtt. Ami pedig konfliktussá, kérdésessé, megoldatlan problémává válik, az gyakrabban lesz az interakció témájává így az irodalmi kommunikáció meghatározó elemévé is. A mővekben megnyilatkozó közösségi felelısség nem ütközik a mővészet autonómiájával. Sıt egyenesen abból következik. A mővészet elıtt ugyanis nincs az életnek tiltott része. 46 Az író önkifejezése aligha választható el szőkebb közösségének, nemzetének történelmi jelenlététıl, esélyeinek és gondjainak mérlegelésétıl. 47 Ez nemhogy fenyegetné az irodalom autonómiáját és az irodalmi mőalkotás önértékét annak kereteit adja meg: A mővészet autonómiájának biztosítéka és alapja az, hogy a kultúra egységének a része, és ebben az egységben nem csupán sajátos, hanem szükségszerő és helyettesíthetetlen szerepet játszik. 48 A Történetek, ideológiai alapon, korlátozza, hogy magyar irodalom címen mi kerül(het) az olvasók elé. Ha a (kommunikatív) közösség korlátozza valamely tagjának vagy csoportjának felkészültségét, akkor korlátozott lesz problémafelismerése, de legalábbis problémamegoldása, ennek minden következményével együtt, illetıleg elıfordulhat, hogy a nyilvánosság korlátozottsága folytán csak kevesebbet képes használni, mint használhatna a teljes nyilvánosság mellett. 49 Állítsuk helyre a magyar irodalom teljességét! 44 SZEGEDY-MASZÁK 2003, Mihály, Nemzet, nyelv, irodalom az egységesülı világban = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet, Akadémiai Kiadó, Budapest, Vö. Sokféle érték van egy irodalomban, de nem véletlen az, hogy egy-egy nemzet tudatában azok a mővek élnek közösségformáló erıként, amelyekben a nemzet létének igazsága lép mőködésbe. GÖRÖMBEI András, Irodalom és nemzeti önismeret = GÖRÖMBEI 2003, András, Irodalom és nemzeti önismeret, Nap Kiadó, Budapest, GÖRÖMBEI András, Irodalom és nemzeti önismeret = GÖRÖMBEI 2003, GÖRÖMBEI András, Nemzettudat a mai magyar irodalomban = GÖRÖMBEI 1999, András, Létértelmezések, Felsımagyarország Kiadó, Miskolc, BAHTYIN, Mihail, A tartalom, az anyag és a forma a verbális mővészetben = Uı, A szó az életben és a költészetben, Európa Könyvkiadó, Budapest 60. [Kiemelések az eredetiben.] 49 HORÁNYI Özséb, A kommunikáció participációra alapozott felfogásáról = HORÁNYI 2007,

12 Bibliográfiai rövidítések ASSMANN 1999 = ASSMANN, Jan, A kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai magaskultúrákban, ford. Hidas Zoltán, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest DÁVIDHÁZI 2004 = DÁVIDHÁZI Péter, Egy tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet, Akadémiai Kiadó Universitas Kiadó, Budapest GÖRÖMBEI 1999 = GÖRÖMBEI András, Létértelmezések, Felsımagyarország Kiadó, Miskolc GÖRÖMBEI 2003 = GÖRÖMBEI András, Irodalom és nemzeti önismeret, Nap Kiadó, Budapest GÖRÖMBEI 2005 [1992] = GÖRÖMBEI András, Nagy László költészete, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen HORÁNYI 2007 = HORÁNYI Özséb [szerk.], A kommunikáció mint participáció, AKTI Typotex, Budapest JÁNOSI 1996 = JÁNOSI Zoltán, Nagy László mitologikus költıi világa. Az egyetemes és a magyar irodalomtörténet koordinátáiban, Felsımagyarország Kiadó, Miskolc JÁNOSI 2005 = JÁNOSI Zoltán, Főszál és mindenség. Folklór és archaikum az újabb magyar irodalomban, Holnap Kiadó, Budapest KULCSÁR SZABÓ 1993 = KULCSÁR SZABÓ Ernı, A magyar irodalom története , Argumentum Kiadó, Budapest PAPP 2008 = PAPP Endre, Rút sybaríta váz. A nemzetnélküliség programja A magyar irodalom történeteiben, Hitel, 2008/ REBOUL MOESCHLER 2005 [1998] = Anne REBOUL Jacques MOESCHLER, A társalgás cselei. Bevezetés a pragmatikába, ford. Gécseg Zsuzsanna, Osiris Kiadó, Budapest ROMSICS SZEGEDY-MASZÁK 2005 = ROMSICS Ignác SZEGEDY-MASZÁK Mihály (szerk.), Mi a magyar? Habsburg Történeti Intézet Rubicon Kiadó, Budapest SZEGEDY-MASZÁK 2003 = SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Nemzet, nyelv, irodalom az egységesülı világban, in: SZEGEDY-MASZÁK Mihály, A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet, Akadémiai Kiadó, Budapest SZEGEDY-MASZÁK 2007 = A magyar irodalom történetei I III., szerk. SZEGEDY-MASZÁK Mihály, Gondolat, Budapest TALLIÁN 2006 = TALLIÁN Tibor, Bartók Béla 125, Muzsika, 2006/március,

Görömbei András IRODALOM ÉS NEMZETI ÖNISMERET

Görömbei András IRODALOM ÉS NEMZETI ÖNISMERET 1 Görömbei András IRODALOM ÉS NEMZETI ÖNISMERET A MAGYARSÁGTUDOMÁNY ÚTKERESÉSE 2 3 IRODALOM ÉS NEMZETI ÖNISMERET I A kulturális embertan tudósai szerint az ember természettől fogva kultúrlény. Csupán biolgóiai

Részletesebben

Forray R. Katalin: Romológia és nevelésszociológia

Forray R. Katalin: Romológia és nevelésszociológia Forray R. Katalin: Romológia és nevelésszociológia BEVEZETÉS A magyarországi cigánykutatások a nemzetközi szakirodalom mércéjén is jelentıs tudományos eredményeket értek el. Sajnos az eredményeknek csekély

Részletesebben

Úton az információs társadalom megismerése

Úton az információs társadalom megismerése Úton az információs társadalom megismerése felé Szerzı: Pintér Róbert Budapest, 2007. július A tananyag megírását és kiadását támogatta: Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Interkulturális nyelvészet: problémavázlat

Interkulturális nyelvészet: problémavázlat 16 Földes Csaba ZOLNAI BÉLA 1957. Látható nyelv. In: Uİ, Nyelv és stílus. Tanulmányok. Gondolat Kiadó, Bp. 53 107. KESZLER BORBÁLA Punctuation and interdisciplinarity Although the study of punctuation

Részletesebben

VERSÉBEN ÉL. Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján

VERSÉBEN ÉL. Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján VERSÉBEN ÉL Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján 1 VERSÉBEN ÉL Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján Szerkesztette Gréczi Zsoldos Enikı Bíbor Kiadó Miskolc 3 Támogatók: Miskolci Egyetem Magyar

Részletesebben

Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia

Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia Világosság 2008/6. Hermeneutika és nyelvfilozófia Ilyash György Nyelvfilozófiai inspirációk és pszichológia Az ember szellemi felsőbbrendűsége szinte kizárólag a nyelvhasználat következménye. (Polányi

Részletesebben

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba 1 Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi

Részletesebben

CSÉVE ANNA MÓRICZ ZSIGMOND MINT IRODALMI ÍRÓ A MÍG ÚJ A SZERELEM INTERTEXTUÁLIS KAPCSOLATAI

CSÉVE ANNA MÓRICZ ZSIGMOND MINT IRODALMI ÍRÓ A MÍG ÚJ A SZERELEM INTERTEXTUÁLIS KAPCSOLATAI Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Doktori disszertáció CSÉVE ANNA MÓRICZ ZSIGMOND MINT IRODALMI ÍRÓ A MÍG ÚJ A SZERELEM INTERTEXTUÁLIS KAPCSOLATAI Tézisek

Részletesebben

DOROMB. Közköltészeti tanulmányok. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN. reciti Budapest 2014

DOROMB. Közköltészeti tanulmányok. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN. reciti Budapest 2014 DOROMB Közköltészeti tanulmányok 3. Szerkesztő CSÖRSZ RUMEN ISTVÁN reciti Budapest 2014 3 Készült az OTKA 104758. sz. pályázat támogatásával az MTA BTK Irodalomtudományi Intézetében Könyvünk a Creative

Részletesebben

Fejıs Zoltán. Mi történik? Átmenetek, átalakulások

Fejıs Zoltán. Mi történik? Átmenetek, átalakulások Fejıs Zoltán Mi történik? Átmenetek, átalakulások Tíz évvel ezelıtt A Néprajzi Múzeum az ezredfordulón: múlt, jelen, jövı címmel tartott elıadásomban a Néprajzi Múzeum sajátos helyzetét, adott állapotát

Részletesebben

UTÓPIÁK ÉS VALÓSÁG AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT ELLENTMONDÁSAI AZ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONTOK FEJLİDÉSÉBEN

UTÓPIÁK ÉS VALÓSÁG AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT ELLENTMONDÁSAI AZ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONTOK FEJLİDÉSÉBEN UTÓPIÁK ÉS VALÓSÁG AZ ELMÉLET ÉS A GYAKORLAT ELLENTMONDÁSAI AZ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONTOK FEJLİDÉSÉBEN Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében Irta: Szabó Irma doktorjelölt Készült

Részletesebben

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L.

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE ILLYÉS GYULA DEBRECEN, 2002 A kötetet összeállította: GÖRÖMBEI

Részletesebben

Az utóbbi évtizedek egyik legmarkánsabb külföldi pedagógiai kutatási irányvonalaként

Az utóbbi évtizedek egyik legmarkánsabb külföldi pedagógiai kutatási irányvonalaként Iskolakultúra 2004/2 Pedagógia más kulturális környezetekben Lehet-e összehasonlító a pszichológia, ha kulturális? teszi fel a kérdést Nguyen Luu Lan Anh egy frissen megjelent kulturális pszichológiai

Részletesebben

Erős Kinga. a belső szobához

Erős Kinga. a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Erős Kinga a belső szobához Orpheusz Kiadó Budapest, 2013 A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta. Erős Kinga, 2013 Orpheusz Kiadó, 2013 Confessio a barátságról

Részletesebben

TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBİL A MEGÚJULÓ FELNİTTKÉPZÉS

TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBİL A MEGÚJULÓ FELNİTTKÉPZÉS TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBİL 2007 A MEGÚJULÓ FELNİTTKÉPZÉS 2 TANULMÁNYOK A NEVELÉSTUDOMÁNY KÖRÉBİL 2007 A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának győjteménye 3 SZERKESZTETTE SZERKESZTİBIZOTTSÁG

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT

Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Budapesti Mőszaki Fıiskola Tanárképzı és Mérnökpedagógiai Központ SZAKDOLGOZAT Nagy Balázs 2007 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezetés... 3 1 Az információtól a tudásig a hatékony információkeresés

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OKTATÁSA ITT ÉS MOST

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OKTATÁSA ITT ÉS MOST DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY Vol. 1. No. 4 (Winter 2010/4 tél) NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OKTATÁSA ITT ÉS MOST BÍRÓ GÁSPÁR* A legnagyobb veszély, ami témánkat fenyegeti

Részletesebben

Gyáni Gábor A 20. század mint emlékezeti esemény

Gyáni Gábor A 20. század mint emlékezeti esemény Gyáni Gábor A 20. század mint emlékezeti esemény Mikor kezdıdik és meddig tart a század? Van-e értelme századonként korszakolni a történelmet? Látszólag igen. Nemrégiben is akadt hazai könyvkiadó, amely

Részletesebben

Tematika, program, absztraktok

Tematika, program, absztraktok IDENTITÁSOK ÉS VÁLTÁSOK Interdiszciplináris szümpózium az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában 2012. december 6 7. Hely: MTA BTK Zenetudományi Intézet, Bartók Terem Budapest, I. Táncsics Mihály utca

Részletesebben

Igazolás, szprávka vagy dovidka? Orosz és ukrán kölcsönszavak szociolingvisztikai vizsgálata Kárpátalján

Igazolás, szprávka vagy dovidka? Orosz és ukrán kölcsönszavak szociolingvisztikai vizsgálata Kárpátalján Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Igazolás, szprávka vagy dovidka? Orosz és ukrán kölcsönszavak szociolingvisztikai vizsgálata Kárpátalján Témavezetı: Dr. Kis Tamás

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS. A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA DOKTORI ÉRTEKEZÉS A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora Politikai kommunikáció a hagyományos és az új kommunikációs technológiák

Részletesebben

BEVEZETÉS A TEOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A TEOLÓGIÁBA ANCSIN ISTVÁN BOROS ISTVÁN BEVEZETÉS A TEOLÓGIÁBA JEGYZET HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta-lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése három fıiskolán Az

Részletesebben

A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA

A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA A NEVELÉSTÖRTÉNET VÁZLATA Andragógia és szociális munka szakosok számára Összeállította Dr. Barkó Endre Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar Jászberény, 2006. 1 2 BEVEZETÉS Az összeállítás

Részletesebben

A MÚZEUMI TANULÁS KÉZIKÖNYVE. Továbbképzı tanfolyami jegyzet

A MÚZEUMI TANULÁS KÉZIKÖNYVE. Továbbképzı tanfolyami jegyzet A MÚZEUMI TANULÁS KÉZIKÖNYVE Továbbképzı tanfolyami jegyzet Magyar Természettudományi Múzeum ELTE TTK Multimédiapedagógiai és Információtechnológiai Központ Budapest 2009 A múzeumi tanulás kézikönyve A

Részletesebben

Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem?

Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem? Némedi Dénes Miért központi része a szociológiának a cselekvéselmélet és miért nem? Vázlat 1. A modern szociológiában (modern alatt értve a XX. század második felének szociológiáját) a cselekvéselmélet

Részletesebben

Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára

Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára r e c i t i Inkább figyeld talán az irodalmat Írások Veres András 70. születésnapjára Szerkesztette Jeney Éva Kálmán C. György

Részletesebben

Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére

Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére Cselekvő irodalom Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére Cselekvő irodalom Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére szerkesztette Bertha Zoltán és Ekler Andrea Budapest, 2005 A kötetet

Részletesebben