A magyar irodalom és anyanyelv tantárgy zöldítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyar irodalom és anyanyelv tantárgy zöldítése"

Átírás

1 Battyán Katalin Nagy Tamásné A magyar irodalom és anyanyelv tantárgy zöldítése Általános tanácsok, megjegyzések Az irodalom-tananyag bőven kínál lehetőséget a természet, a természeti környezet jelenségeinek, viselkedésének, az ember természettől való függőségének, természetátalakító tevékenységének megismerésére. Akár kronologikus, akár tematikus, akár műnemek, illetve műfaj szerinti elrendezésben haladunk, a teremtésmítoszoktól ível az út a kortárs világ- és magyar irodalomig. Tehát a magyartanárok és a diákjaik is mindnyájan és elkerülhetetlenül hétről hétre szembesülnek a tantárgy keretein belül ezekkel az éppen ezért is örökzöld kérdésekkel: mi a jelentősége az egyén, a társadalom, az egyetemes emberi kultúra szempontjából a közvetlen és a tágan értelmezett természeti körülményeknek? Ember és természet kölcsönhatása hogyan mutatkozik meg az irodalmi alkotások tükrében? Ami pedig szűkebben az irodalmi szemlélet kialakításának jól bevált fogását illeti: a költők, írók (sőt filmrendezők, festők, zeneszerzők) alkotásaiban hogyan képesek a táj, a természet elemei, jelenségei a szereplő(k) természetének, jellemének, viselkedésének előkészítésére, illusztrálására? Szerencsére az irodalom tantárgyból minden külön erőlködés nélkül, a legteljesebb természetességgel fakad a természeti környezet állandó (persze fiktív) jelenléte; amikor egy mű helyszíne kiáltóan mesterséges vagy üres, annak a mondanivaló szempontjából különös jelentősége van, tehát a hiány, a természetellenes, esetleg eltúlzott műviség fogja felhívni a figyelmünket az ember egészséges természetigényére. Javaslatok (kisebbek számára is) példa gyanánt a víz témakörében Berzsenyi Dániel: A Balaton c. verse alábbi részletének elolvasása után, az abból kapott benyomások valamint saját élmények alapján beszélgetés, levélírás, vagy rajzolás a tavakról. Jer: nézd a Balatont, mikor a nap reggeli lángja Tükrözetén reszket, s mikor a hold fénye alatt ég; Nézd a kék hegyeket, mint állnak sorba körülte, Mellyeken a nektár csorog és az öröm dala harsog. Mit láthatott a Balaton élete során? Kisebb csoportokba szétülve rajzolják le a gyerekek a Balatont! Írjanak köré olyan eseményeket, történeteket, amelyeket a tó átélhetett élete során. Írjanak a mai napról is, és írjanak olyat is, amit szeretnének, ha történne vele. Esőcseppek beszélgetnek. A gyerekek kiscsoportokban beszélgessenek; képzeljék el, hogy egy felhőben leendő esőcseppként éltek eddig. Vajon miket mondhattak egymásnak, amíg nem kerültek le a földre? (Pl.: Én a virágokat szeretném itatni, Én a Balatonba szeretnék kerülni, hogy sok vize legyen.) Gyerekmondókák és dalok éneklése, ritmizálása, eljátszása Ess, eső, ess, Esik eső, csepereg, Fehér liliomszál,

2 Három napig ess! Paprika Jancsi kesereg. Hát az öreg mit csinál? Hasra fekszik, úgy pipál. ugorj a Dunába Hangjaink és betűink a) Olvasd fel hangosan, ritmizálva ezt a Weöres Sándor verset! Tó vize, tó vize csupa nádszál, / Egy kacsa, két kacsa odacsászkál, Sárban ezer kacsa bogarászik, / Reszket a tó vize, ki se látszik. b) Karikázd be a hosszú magánhangzókat! c) Húzd alá a magas hangrendű szavakat pirossal, a mély hangrendűeket kékkel! Találós kérdések. Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne. (Felhő) Csillog fenn a fellegekben, vízzé válik tenyeredben. (Hópehely) Felhőből jön, földre ér, onnan hamar visszatér. (Esőcsepp/Víz) Szürke szárnyú nagy madár, szürke lesz a nagy határ, ha ősszel a földre száll. (Köd) Megfejtés után alkossatok mondatokat, amelyekben felhasználjátok ezeket a szavakat! Szólásmondások értelmezése (O. Nagy Gábor könyvei segítségével) Mély vízbe veti hálóját. Lassú víz partot mos. Víz sem mossa le róla. Kint van a vízből. Nem sok vizet zavar. Bort iszik és vizet prédikál. Javaslatok az egyes korszakokra vonatkozóan A javaslatok itt időrendbe vannak rendezve, de rugalmasan kezelve a tematikus vagy műnem műfaj szerinti elrendezést is lehetővé teszik. Ókor (mitológiai történetek): Milyen természeti jelenségek bukkannak fel? Milyen választ adnak rájuk a történetek? Mennyire köthetőek helyhez a természet jelenségei alapján ezek a történetek? Hogyan befolyásolják a mitológiában szereplő természeti jelenségek az ezekkel együtt élő társadalom életét? (Kínálkozó összehasonlítási lehetőség: közismert magyar regék, mondák, népmesék természetvilága). Ókor Homérosz (Iliász, Odüsszeia): Milyen természeti jelenségeket mutat be az eposz és hogyan? Milyen a hősök viszonya az őket környező természettel? Milyen lehetett a korabeli emberek viszonya természetes környezetükhöz? Mi az író szándéka a természetábrázolással? Antik költők: Milyen természeti jelenségeket említenek a lírai alkotások? Milyen hatást kelt a bemutatásuk? Mi a hasonlóság és mi a különbség ezek és a magyar népköltészet lírai alkotásai között? Biblia: Milyen a Biblia természetképe? Milyen természeti jelenségeket mutat be a Biblia és hogyan? Vajon miért éppen ezeket? Mekkora jelentőségűek lehettek az egyes természeti jelenségek a korban és mekkorák a műben? Mennyire lokálisak, illetve mennyire általánosíthatóak a Biblia természeti utalásai?

3 A középkor irodalma: Melyek az egyházi és a világi alkotások természetábrázolása közötti hasonlóságok és eltérések? Mi lehet ezek magyarázata? Reneszánsz: Mi jellemezte a humanista ember természetszemléletét és életmódját? A reneszánsz kori társművészetek (festészet, öltözködés, díszítőművészet) alkotásai hogyan illusztrálják mindezt? Barokk: Milyen természeti jelenségek és mekkora jelentőséggel fordulnak elő a kor irodalmában? Miért éppen ezek? Mi mutatkozhat meg általuk? Hasonló vagy eltérő a természetszemlélet az előző korétól vagy a maitól? Nyugat-európai felvilágosodás: Mitől válhatott a természet önálló témává? Mely jelenségei ihlettek egész műveket, hosszabb részleteket? Mi jellemezte a szerzők és a kor emberének természetismeretét? Magyar felvilágosodás: Mennyire lehet a művekben felbukkanó táj- és természetleírások alapján a szerzőséget meghatározni? Melyek a jellegzetesen kárpát-medencei, magyar vonatkozások? Milyen a művek által elénk tárt környezet: a fokozódó városiasodás vagy az érintetlenség jellemzi? Mi a szerzők állásfoglalása ebben a kérdésben? Romantika: Miként áll az irodalmi művekben egymással ellentétben falu és város? Mi jut kifejezésre a jellemzően városlakó szerzők tényleges vagy fiktív kivonulásában? Mi lehet a magyarázat erre a viselkedésre a században? A hazafias költészet hogyan támaszkodik a természet, a táj bemutatására? Arany János: Hogyan használja fel a Toldiban és a Toldi estéjében a természetfestés népköltészeti hagyományait? Milyen a balladák természetképe: realisztikus-e vagy manipulált a hatás érdekében? Milyen volt a korabeli Pest-Buda és benne a Margitsziget? Madách Imre: Az ember tragédiája Melyek a természetes és a mesterséges helyszínek a műben? Mi jellemző rájuk? Mi ezek aránya, sorrendje és miért? Milyen a mai állapota ezeknek a helyszíneknek? Realizmus, szimbolizmus, avantgárd: Mi jellemzi a 19. sz. második felének prózai tájábrázolását? Milyen lelki állapotot, hangulatot sugall, illetve teremt általa a szerző? Milyen tényezők keltik a falusi, vagy a városi táj jellegzetes hatását a művekben? A 20. sz. első felének magyar irodalma: Mi az összefüggés a magyar vidék és a magyar társadalom állapota között Mikszáth, Móricz és Ady művei szerint? Milyen vonások jellemzik kölcsönösen a tájat és a benne lakót? A táj milyen apró elemein keresztül mutatják be szerzők a teljes képet? Milyen szépséget találunk a szerzők által elénk tárt tájakon? Melyek a szépség viszonyítási pontjai (pl. Nyugat-Európa, távoli tájak stb.) a szerzők számára? A Nyugat: Mitől válhatott a nagyváros költői ihletforrássá a 20. sz. elején? Milyen volt Budapest, Bécs, Párizs, Berlin stb. úgy száz évvel ezelőtt? Ma is ihletforrás-e a nagyváros; kinek, miért? Sztálinizmus fasizmus, háború; izmusok: Hogyan hatott a fokozott tömegesedés a tájra, a társadalomra és az irodalomra? A környezet minőségének változása vajon oka vagy következménye a korszakos társadalmi változásoknak a 20. sz. első felében? Hogyan változott a táj, a természet irodalmi jelenlétének mértéke és minősége a korábbi korokhoz képest? A háborút és következményeit milyen természeti jelenségekkel érzékeltetik a szerzők? A világégés közepette vágyott idill milyen természeti jelenségekben, illetve tájrészletekben testesül meg? Javaslatok az irodalomórák lehetséges zöldítési tevékenységeit illetően a természet (táj, élőlények, időjárás stb.) megjelenése, szerepe a magyar népmesék, népdalok, szólások-közmondások körében: önálló gyűjtőmunka után képi ábrázolás karikatúra vagy képregény formájában feladványként

4 természeti környezet nélküli történet, esetleg vers szóbeli vagy rajzos kiegészítése természeti, ill. tájelemekkel (helyszín, táj, év- vagy napszak, időjárás stb.); a feladat elemzése, a természet- ill. tájleírás irodalmi szerepének tisztázása (ld. fent!) magnóról, CD-ről bejátszott zajok, zene szöveges vagy képi történetté alakítása; a különféle diákalkotások elemzése a táj, a természet klasszikus művészi ihlető erejének bemutatása zeneművek, képzőművészeti alkotások révén (zenehallgatás, múzeumlátogatás, kiselőadás) szalonképes viccek, anekdoták természeti vonatkozásai; a városi és a vidéki humor összehasonlítása, elemzése egy-egy közismert irodalmi szöveg természeti szókincsének (min. 5-7 elem) kigyűjtése önálló, ill. csoportmunkában; ebből rejtvény készítése Javaslatok a magyar nyelv (anyanyelv) tantárgy zöldítéséhez évfolyamok, életkorok nélkül szabadon: hangtan: természeti hangokat utánzó beszédhangok, hangutánzó szavak és a hozzájuk kapcsolódó természeti jelenségek különös tekintettel a diákok által tanult idegen nyelv(ek)re szókincstan: egy-egy természeti főfogalom (pl. víz, levegő stb.) körébe tartozó alfogalmak gyűjtése, csoportosítása (rokon értelmű, ellentétes jelentésű stb.) szószerkezettan: az egyes természeti fogalmakhoz kapcsolódó tipikus igék, melléknevek, határozók szótárszerkesztés, kitekintéssel a diákok által tanult idegen nyelv(ek)re mondattan: bármely mondattani jelenségre (tőmondat bővített mondat; egyszerű összetett mondat; hiányos mondat; idézetek stb.) korlátlanul hozhatunk, gyűjthetünk zöld példákat nyelvtörténet: egy-egy ma használatos, ill. mára kiveszett természeti fogalom alaki és jelentésbeli változásának nyomon követése a Történeti és Etimológiai Szótárban (TESz) csoportmunkában, ezekből rejtvény készítése a nyelv rétegződése: a természet tájnyelvi (dialektus) kifejezései; természet és csoportnyelvek az időjárás, a táj a fiatalság szókincsében; a természet köznyelvi, tudományos és irodalmi szókincsének különbségei (gyűjtőmunka) jelentéstan: a virágnyelv, a népköltészet, a köznyelv növény-metaforái kiselőadás kommunikációs gyakorlatok: a diákok életkorának megfelelő zöld tárgyú vita, érvelés, újságcikk, plakát, honlap, kiselőadás, videó, rádiós-tévés tudósítás stb. közös megismerése, értékelése, elkészítése, lebonyolítása Javaslatok a zöld jeles napok megünnepléséhez Ha valaki a fentiek ellenére úgy gondolja, hogy a magyar tantárgy zöldítése hajánál fogva előrángatott ötlet, akkor megteheti azt is, hogy az ilyen irányú tevékenységét a jeles napokhoz kapcsolódó alkalmi rögtönzésekre korlátozza. (Pontosabban: ilyenkor a szokásos irodalmi tevékenysége környezeti szempontokkal egészül ki.) Az alábbiakban egy kiválasztott jeles nap példáján bemutatjuk, hogy milyen sokféle környezeti nevelési lehetőséget kínál az ünneplés a magyar tantárgy szempontjából is. október 4.: Állatok Világnapja egyéni vagy csoportos kutató- és gyűjtőmunka: állatok a magyar népköltészetben (népmesék, népdalok, mondókák, közmondások, szólások stb.)

5 állatok a magyar lírában Janus Pannoniustól napjainkig (esetleg műfaji korlátok megjelölésével) állatok a magyar szépprózában Heltai Gáspártól napjainkig, külön tekintettel a regényirodalomra állatok a magyar drámairodalomban állatok az európai és Európán kívüli népköltészetben, mitológiában állatok a Bibliában állatok az egyetemes lírában korok és kultúrák szerint állatok az egyetemes szépprózában korok és kultúrák szerint állatok az egyetemes drámairodalomban korok és kultúrák szerint állatok játékfilmekben állatmetaforák a magyar és a világirodalomban irodalmi vetélkedő állatokkal Egy-egy teljes szöveg vagy részlet felolvasása emlékezetesebbé, átélhetőbbé teheti az alkalmat. Külön szerencse, ha színházlátogatásra, filmnézésre is kínálkozik lehetőség a nap kapcsán. Irodalom: Monspart Éva (szerk.): A Balaton könyve. NABE, 2004 Hintalan László János: Aranyalma Játékhagyomány Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért: Természetismereti játékgyűjtemény, Miskolc,

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET. Általános alapelvek, célok. A fejlesztési feladatok szerkezete MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv csoportbontással 3. oldal Angol tagozat műveltségi területei 4. oldal 1. Magyar nyelv és irodalom 5. oldal 2. Angol nyelv 22. oldal 3. Történelem

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžarščina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2016. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Szakmai érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Predmetni izpitni katalog za poklicno maturo Magyar nyelv és irodalom Madžar{~ina A tantárgyi vizsgakatalógus a 2007. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam Célok és feladatok Az anyanyelvi és irodalmi nevelés megérteni, beszélni, írni, gondolkodni tanít, ezzel valamennyi tárgy tanulását segíti. Egyik alapvető célja és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az egyéni, a közösségi, a társadalmi kommunikáció alapja a magyar nyelv sokoldalú, elemző ismerete és árnyalt használata. A nyelv kultúrát formál, őriz és közvetít, az emberi kommunikáció,

Részletesebben

EMMI 2013.03.01.) 51/2012. (XII. 21.) EMMI 2. 2.2.01.1 (A)

EMMI 2013.03.01.) 51/2012. (XII. 21.) EMMI 2. 2.2.01.1 (A) Helyi tantervi ajánlás (bővített kiadás, 2013.03.01.) az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8.

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához Radóczné Bálint Ildikó Kézikönyv az Irodalom 6. tanításához irodalom_6_kk.indd 1 2014.05.30. 11:41 Szerző Radóczné Bálint Ildikó Szerkesztette Füzesiné Széll Szilvia Kapcsolódó kerettanterv EMMI kerettanterv

Részletesebben

Szakiskolai képzés közismereti tantárgyainak képzése

Szakiskolai képzés közismereti tantárgyainak képzése Ikt.sz: 10/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MÚZEUMPEDAGÓGIA A SÁROSPATAKI KÉPTÁRBAN

MÚZEUMPEDAGÓGIA A SÁROSPATAKI KÉPTÁRBAN MÚZEUMPEDAGÓGIA A SÁROSPATAKI KÉPTÁRBAN MÚZEUMPEDAGÓGIA A SÁROSPATAKI KÉPTÁRBAN Sárospatak, 2014 A Sárospataki Képtár oktatási szerepének bővítése (TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0004) című program MÚZEUMPEDAGÓGIA

Részletesebben

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 2.sz. melléklet

HELYI TANTERV. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800. 2.sz. melléklet 2014 HELYI TANTERV Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola 2.sz. melléklet Érvényes: 2014. szeptember 1-től Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalom KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM...

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve

Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szakiskolai helyi tanterve Az Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szakiskolai helyi tanterve Az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 8. mellékletében szereplő szakiskolák számára kiadott kerettanterv alapján. Érvényes

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ-MAGYAR TANMENET

KOMMUNIKÁCIÓ-MAGYAR TANMENET KOMMUNIKÁCIÓ-MAGYAR TANMENET 1. Projektbevezető - képregény készítése (1. lecke) Az óra és az oldalpár csomópontja a felkészülés a félévi munkára. A projektfeladat megbeszélése és egyben a félévben várható

Részletesebben

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl VASVÁRI ZOLTÁN Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl Segédlet a Dinasztia Kiadó felsõ tagozatos irodalmi tankönyvcsaládjához 5 8. osztály 2004 1 Írta: Vasvári Zoltán Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat 4. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 2. melléklet Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára cím Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára alcím Kötelező

Részletesebben

KAPOSFŐ HELYI TANTERV

KAPOSFŐ HELYI TANTERV KAPOSFŐ HELYI TANTERV 4.6. A német nemzetiségi nyelvoktatás Bevezetésének indoklása Az iskola a szülők igénye alapján vállalta fel a német nemzetiségi nyelvoktatást, amelyet sokszínű tartalmi és módszertani

Részletesebben

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL

SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL SZAKISKOLA DUÁLIS KÉPZÉS 2013/2014-ES TANÉVTŐL KOMMUNIKÁCIÓ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (KOMA) Az olvasási, a szövegértési és a kommunikációs készségek, képességek fejlesztése döntő szerepet játszik a társadalmi

Részletesebben

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI

GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI A SÁTORALJAÚJHELYI V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 3. melléklet GIMNÁZIUMI TÁRGYAK TANTERVEI SÁTORALJAÚJHELY, 2012

Részletesebben

Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika. Tanítói kézikönyv. Magyar nyelv és irodalom 3. osztály. Dinasztia Tankönyvkiadó

Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika. Tanítói kézikönyv. Magyar nyelv és irodalom 3. osztály. Dinasztia Tankönyvkiadó Adamikné dr. Jászó Anna Bocsák Veronika Tanítói kézikönyv Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Dinasztia Tankönyvkiadó 1 AZ INTEGRÁLT MAGYAR NYELVI ÉS IRODALMI PROGRAM 3. OSZTÁLYOS TANKÖNYVEIHEZ Mesék földjén,

Részletesebben

1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM

1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM OM: 200842 1. számú melléklet a SZAK-MA Szakképző iskola és Gimnázium Pedagógiai Programjához GIMNÁZIUM 2. verzió Nyíregyháza, 2013.augusztus 28. GIMNÁZIUM Munkarendje: felnőttoktatás, esti tagozat óraterv:

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 34 341 01 Eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 34 341 01 Eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 34 341 01 Eladó Szakiskola 9-11.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉT 2013 Óraszámok Szakiskola 34 341 01 Eladó... 3 Kommunikáció

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom MŰVELTSÉGTERÜLET Magyar nyelv és irodalom 5-8. évfolyam SZANDASZŐLŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 2010 Ajánlás A magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma tanterv

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

A művészetek tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A művészetek tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A művészetek tantárgy szakiskolai helyi tanterve Készült az 20/2010 (V. 11.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel kiadott kerettanterv

Részletesebben