Prof. Dr. Kenyeres Zoltán könyvajánlója. Ungvári Tamás: A feledés enciklopédiája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Prof. Dr. Kenyeres Zoltán könyvajánlója. Ungvári Tamás: A feledés enciklopédiája"

Átírás

1 Prof. Dr. Kenyeres Zoltán könyvajánlója Ungvári Tamás: A feledés enciklopédiája Scolar Könyvkiadó Három év alatt négy kiadást ért meg ez a könyv, ez a negyedik kiadása. Ungvári Tamás közben megírta Az emlékezés enciklopédiáját és megjelenés elıtt áll A halhatatlanság enciklopédiája. Az enciklopédia jó szó, mert amellett, hogy kicsit nagyképően teljes körő kioktatást ígér (ez szószerinti jelentése), emellett a mai irracionalizmusra hajló korban merészen utal a francia felvilágosodás eszméire. A feledés -könyvet sokan olvasták már, hogy emlékezzenek, és még többen fogják elolvasni, olvassák, akik a mai szellemi élet belsı köreihez tartoznak, és olvassák olyanok, akik távolabb állnak, de kíváncsiak e belsı körökre. Amikor kézbe vesszük, mindjárt az elején le kell számolnunk egy elterjedt babonával: ne higgyük el, hogy csak az unalomnak vannak mélységei és távlatai, a szórakoztatónak nincsenek. Ez a kötet elsı oldalától az utolsóig szórakoztató kis (három-négy oldalnál nem hosszabb) történetek győjteménye. Humoros irodalmi pletykáktól megrendítı és felkavaró balladákig és tragédiákig hosszú érzelmi és értelmi sávon helyezkednek el a benne található olvasmányok, és mindegyiküket átjárja az, amit a francia esprit szóval lehet megnevezni. Jó olvasni az ilyen könyvet. Most, hogy a regény és a novella az utóbbi évtizedekben felmondta sírig tartó szövetségét a mesével, és kiszivattyúzta az olvasás közben magunk elé képzelhetı figurákat, akikbe beleszerelmesedtünk vagy akik ellen haragra lobbantunk nos ezek után (ezek mellett) jó történeteket olvasni megnevezett szereplıkrıl, akár ismertük ıket, akár nem. Karinthy Frigyes azt mondta egyszer, hogy öt ember közvetítésével a világon bárkihez el lehet jutni. Ez persze nemcsak térben igaz, hanem így van visszafelé az idıben is. Én fogtam már kezet Ungvári Tamással, aki fogott kezet Hatvany Lajossal, aki fogott kezet Gyulai Pállal, aki fogott kezet Arany Jánossal, aki pedig fogott kezet Vörösmarty Mihállyal: íme,

2 2 szempillantás alatt kétszáz évet repültünk vissza. Arany János és Gyulai Pál szerepel is a történetekben, mint ahogy szerepel Bölöni Farkas Sándor és Rákosi Jenı, és szerepel a nagyvárossá növekvı kiegyezés utáni Budapest az irodalmi köreivel és remek színházaival. De a kötet túlnyomó, nagy hányada a huszadik századról és a mi közvetlen múltunkról és jelen idınkrıl szól. Déry Tibortól és Kassák Lajostól Cs. Szabó Lászlón át Karinthy Ferencig, Örkény Istvánig sok mindenkit még én is ismertem, sok mindenkivel én is találkoztam azok közül, akik hısei vagy éppen elszenvedıi a pergı történeteknek, hallani pedig szinte mindenkirıl hallottam, akiknek alakrajza, alakrajz-vázlata felvillan a kötetben. Van, amit másképp hallottam, van, amit másképp tapasztaltam, másképp rajzolnék meg, de hús-vér, egyenként is százféle arcot mutató emberekrıl lévén szó nem az a legfıbb mércéje az ilyen írásoknak, amit igazságnak és hitelességnek neveznek, mert olyan nincs is, ha pedig önhitt módon mégis kitőzik, akkor legtöbbször félreértésekhez, félremagyarázásokhoz és hazugságokhoz vezet. A legfıbb mérce az írói minıség. Az hitelesít legalábbis arra az idıre, amíg olvassuk és amíg bennünk marad. Ungvári Tamás nyilván életrajzok, önéletrajzok, levelezés győjtemények garmadáját búvárolta fel, tudós történeti értekezések sokaságát olvasta el de nem tudós értekezéseket írt. Irodalmat írt, szépirodalmat, mégpedig nagyon jót. Persze nem is kitalációkat. Valóságos emberek, legtöbbször írók mővészek portréit mutatja be saját, finoman csiszolt tükrében. Nem filológus buzgalommal dolgozik, de nem is bensı állásfoglalás és értéktudat nélkül. Nem arra gondolok, hogy van, akit szeret, és van, akit ellenszenvesnek tart, vannak kedvencei és vannak akiket nevetségessé tesz. Nem. Én arra gondolok, hogy ezekben a különbözı idıkben, alighanem különféle évek alatt készült írásokban van valami szilárd félve írom le a manapság sajnos sokak fülében rosszul hangzó szót világnézet. Talán jobb szó: tartás. Mondom, vannak szórakoztató elnagyoltságok, nagyot mondások, szellemes hihetetlenségek a kötetben, de még ezekben is ott érezni valamit annak levegıjébıl, amit citoyen polgárságnak neveznek azok, akik még tudják, mi az. Valami meg nem alkuvás semmivel, visszautasítása mindennek, ami egyedülinek, értelem felett állónak és kizárólagosnak tartja magát és aminek meghosszabbított vonala eddig még mindig eszement diktatúrákhoz vezetett. Ki mindenkinek kínhalálához, arról a sok remek humor és irónia mellett bıven olvasni a kötetben. Kenyeres Zoltán

3 3 A szerzık bemutatása Ungvári Tamás szabálytalan önéletrajza Ezt a vázlatot ugyan Kenyeres Zoltán professzor könyvajánlójához írom, mely fényes stílusban a mővemet dicséri ez azonban engem nem kötelezhet arra, hogy önmagamat állítsam piedesztálra, és saját szobrom készülı gipszalakjából szóljak professzorok nemes köréhez. A mővemet, csaknem félszáz könyvet, százon felüli fordítások sorát nagyon komolyan veszem, elkötelezett tudós, író és közéleti ember lennék, némi megkötéssel. A szabálytalan pálya arra mégis jó volt, hogy egyetlen percig se merevedjek valaminı pózba. Nem vagyok a szokványos kutató, a megszokott egyetemi tanár, valaha növesztettem szakállat, ma már azt sem. A Bölcsészkar elvégzése után az Írószövetség folyóiratához kerültem szerkesztınek, és ott ismerhettem meg a magyar irodalmi és tudományos legjavát, Szabolcsi Bencétıl Veres Péterig. Én még ismertem Benedek Marcellt, Lukács Györgyöt, Füst Milán, Nagy Lajost, Tersánszky Józsi Jenıt vagyis a kortárs mővészetek hófödte csúcsain barangolhattam. Ami a havat illeti: végigsíeltem Európa és Amerika legjobb lejtıit. Verbier, Vilar, Lés Diableret, Crans sur Sierre, Deer Valley. A legtöbb vereséget a nemzetközi újságíróversenyeken én győjtöttem be. Mindez nem akadályozta elı-és hátramenetemet a tudományos pályán. A kandidátusi címet Poétika címő mővemre úgy kaptam, hogy az egyik opponensem nem javasolt, a bizottságban se volt minısített többségem. A tudományok doktora címet egyetlen szavazattal hódítottam el. A József Attila-díjat irodalmi munkásságomért akkor kaptam, amikor az U betőhöz értek. A Széchenyi-díjamnál azt adományozó kormány éppen csomagolt s a fiók mélyén találtak egy másra se használható szobrocskát. Épesző ember csak nevet azon az emberen, aki a körülmények ellenére egy életmőnek is nevezhetı egységet hozott létre, az immár háromkötetes Enciklopédia sorozattal és az Ügynök halálának fordításával, a Beatles bibliával és a Kaland és Gondviselés felvilágosodás történetével. A magyar irodalom - a lamentáció irodalma, az Ó-magyar Mária-siralomtól máig. Én nem a siralom völgyeként éltem át a viharos huszadik századát, s még a huszonegyedikre is a kétségbeesés tiszta reményével nézek. József Attilának az a tanácsa, hogy döntsd a tıkét, nem vált be. De a mondat második fele igaz. Ne siránkozz! Kenyeres Zoltán életrajza 1939 január 17.: születés l : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-angol szak : Kossuth Kiadó, szerkesztı : MTA Irodalomtudományi Intézet, tudományos munkatárs

4 : az (intézetben szerkesztett) Kritika belsı szerkesztıségi tagja : Az intézet értéktudományi csoportjának vezetıje l : az intézet tudományos titkára : a Látóhatár szerkesztıje 1978: József Attila-díj 1981: docensi kinevezés az ELTE BTK XX. Magyar irodalomtörténeti tanszékére 1986: az irodalomtudomány doktora 1988: egyetemi tanári kinevezés : az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézetének igazgatója : a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék vezetıje 1995: Komlós Aladár-díj 1999-: Széchenyi professzori ösztöndíj a Nemzeti Kulturális Alap folyóirat kuratóriumának tagja 2008: Széchenyi-díj 2009:MTA Eötvös koszorú nyugdíjas professor emeritus Tagja a a Vigilia szerkesztıbizottságának., tagja a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetıségének. PUBLIKÁCIÓK Önálló könyvek: - Gondolkodó irodalom, Bp.,1974,473 l. (Tanulmányok a modern irodalom körébıl.) - A lélek fényőzése, Bp.,1983,490 l. (Tanulmányok a századi irodalom körébıl.) - Tündérsíp, Bp.,1983,355 l. (Monográfia Weöres Sándor költészetérıl.) - Irodalom, történet, írás, Bp.,1995,344 l.(tanulmányok a magyar irodalomtudomány történetérıl a kezdetektıl máig) - Ady Endre,Bp., l.(monográfia) - Kor és utókor, Tanulmányok a Nyugat körébıl. (Kiadónál szerkesztés alatt) Szerkesztések: - Esszépanoráma I-III.k. Bp A Nyugat tartalomjegyzéke Nyugat könyvtár 1. Bp Sorozatszerk. - A Nyugat jelenség ( ). Nyugat könyvtár 2.Bp /Sorozatszerk.) - In Honorem Czine Mihály (Görömbei Andrással),Debrecen, Tanulmányok 1993 óta: - A befejezetlen múlt, Irodalomtörténet-írásunk néhány kérdésérıl = Irodalomtörténet , 3.,4.sz , 451-5o7, 95o-969.

5 5 - "A kettészakadt irodalom" és "Az írástudók árulása", Babits és a Nyugat irodalomszemléletérıl= Irodalomismeret sz. 16-2o. - Lukács's Hungarian Studies before 1945 = Hungarian Studies on György Lukács (ed by László Illés etc. ) Bp Vol II Az irodalomtudomány = Pannon enciklopédia, Bp Weöres Sándor: Istar pokoljárása = Irodalomtanítás, szerk. Sipos Lajos, Bp., 1994.II.k., 293-3o3. - A Nyugat kora, Vázlat egy korszak genezisérıl= Irodalomtörténet, sz., A modern-romantikus Ady = Kortárs, sz ; 9.sz ; Babits és a metafizikus hagyomány = Alföld, sz Nyugat-legendák és az etikai esztétizmus = Nyugat-jelenség, szerk. Szabó B. István, Bp Balázs Béla Dialógusa = Irodalomismeret, sz., Két uralkodó stílusmoduláció a premodern prózáig = In Honorem Czine Mihály, szerk., Görömbei András, Kenyeres Zoltán, Debrecen, 1999,61-70.

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA,

FILOZÓFIA II. RÉSZ MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, MAGYAR FILOZÓFIA, OSZTRÁK FILOZÓFIA, FILOZÓFIA II. RÉSZ Tanulmányom első részét* Rudolf Hallernak ajánlottam. Az ember ilyenkor nem gondol arra, hogy talán ez volt az utolsó alkalom. 2014. február 14-én

Részletesebben

Budapest, 1996. május 25.

Budapest, 1996. május 25. Szakmai önéletrajz 1971-ben végeztem az ELTE Bölcsészkar magyar-történelem szakán. Emellett vendéghallgatóként látogattam a filozófia szak óráit, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenetudományi

Részletesebben

Alapította: Heimler Károly. Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány

Alapította: Heimler Károly. Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány 1993. XLVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2891993. XLVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Alapította: Heimler Károly Kiadja: a Soproni Szemle Alapítvány Fıszerkesztı: MOLLAY KÁROLY Szerkesztıbizottság: ASKERCZ ÉVA, BIRCHER ERZSÉBET,

Részletesebben

Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke

Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke Kiadja a Miskolci Egyetem Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály Kiadásért felelős: Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes Szerkesztette: Szőke Kornélia doktorandusz, ME BtK Nyomda: ME Sokszorosító Üzeme

Részletesebben

TARIMÉNES A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 2009. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CZINE MIHÁLY EMLÉKSZÁM

TARIMÉNES A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 2009. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CZINE MIHÁLY EMLÉKSZÁM TARIMÉNES A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 2009. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CZINE MIHÁLY EMLÉKSZÁM * Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület (e-mail: tarimenes@citromail.com)

Részletesebben

Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére

Cselekvő irodalom. Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére Cselekvő irodalom Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére Cselekvő irodalom Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére szerkesztette Bertha Zoltán és Ekler Andrea Budapest, 2005 A kötetet

Részletesebben

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére

ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére ARC A PAPÍR TÜKRÉBEN Írások Jánosi Zoltán tiszteletére Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, 2014 A kötet megjelenését támogatta: Dominant Kft. HC Delta

Részletesebben

SEM AZÉ, AKI FUT Az Iskola a határon a hagyomány, a regénypoétika a hipertextualitás és a recepció tükrében. Bölcsészdoktori (PhD-) értekezés tézisei

SEM AZÉ, AKI FUT Az Iskola a határon a hagyomány, a regénypoétika a hipertextualitás és a recepció tükrében. Bölcsészdoktori (PhD-) értekezés tézisei EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR IRODALOMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA zfa Balázs SEM AZÉ, AKI FUT Az Iskola a határon a hagyomány, a regénypoétika a hipertextualitás és a recepció tükrében

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedeznivaló

Mindig lesz benne felfedeznivaló Sipos Lajos Mindig lesz benne felfedeznivaló A Babits-recepcióról Egy költő vagy író recepciójában sok mindennek lehet szerepe. Meghatározó az értelmező-befogadó korszak irodalom fogalma, a korszak értéktulajdonítási

Részletesebben

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000)

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) GEROLD LÁSZLÓ JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztáriuma és a Nyílt Társadalomért Alap,

Részletesebben

Gyermek- és ifjúsági irodalom III. évfolyam, 1. félév (2005) 1/43

Gyermek- és ifjúsági irodalom III. évfolyam, 1. félév (2005) 1/43 Gyermek- és ifjúsági irodalom III. évfolyam, 1. félév (2005) 1/43 1. tétel: A gyermekirodalom fogalma. Esztétikai jellemzık. Mőnemek és mőfajok. A gyermekirodalom történetének általános áttekintése a kezdetektıl

Részletesebben

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül

KONYVHET. Jáksó Lászlóval. Tarján Tamás A színház szôlôskertjében. Ember és gondolat Timár György. Nyerges András Takarások és finomítások nélkül KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2002. MÁRCIUS 7. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Timár György Nyerges András Takarások és finomítások nélkül Írófaggató Csák Gyula Közgazdasági,

Részletesebben

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR

EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR E U R Ó PA I TÜ KÖR A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM FOLYÓIRATA EURÓPAI TÜKÖR XIII. ÉVF. 2. SZÁM n 2008. FEBRUÁR A TARTALOMBÓL n Európaiság és magyarság Beszélgetés Poszler György akadémikussal a százéves Nyugatról

Részletesebben

100 éves a Nyugat ÉVFORDULÓ. Teremtõ erõ! A gyõztes új

100 éves a Nyugat ÉVFORDULÓ. Teremtõ erõ! A gyõztes új ÉVFORDULÓ 100 éves a Nyugat Manapság, amikor a száz évvel ezelő születe folyóiratra és munkatársaira emlékezünk, hajlamosak vagyunk téves hitekbe ringatni magunkat. Ady és József A ila szavait kölcsönözve:

Részletesebben

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel

KONYVHET LIBRI MINÔSÉG. Beszélgetés Marsall Lászlóval. Ember és gondolat Réz Pál. Interjú Szepes Máriával Zilahy Péterrel KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2002. ÁPRILIS 4. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Réz Pál Kertész Ákos Tûzön nincs átkelés Nyerges András Hivatalos hazugságokat, vagy semmit Interjú

Részletesebben

KONYVHET. Írófaggató. Bella Istvánnal. Gereben Ferenccel TÖPÖRTYÛ. Beszélgetés. Millenniumi Könyvtár Megkérdeztük Domokos Mátyást

KONYVHET. Írófaggató. Bella Istvánnal. Gereben Ferenccel TÖPÖRTYÛ. Beszélgetés. Millenniumi Könyvtár Megkérdeztük Domokos Mátyást KONYVHET 96 FT III. ÉVFOLYAM 9. SZÁM MÁJUS 6. KULTURÁLIS KÉTHETILAP Beszélgetés Bella Istvánnal Interjú Gereben Ferenccel Millenniumi Könyvtár Megkérdeztük Domokos Mátyást Kertész Ákos TÖPÖRTYÛ Írófaggató

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu

TARTALOM. Mûvészeti folyóirat. www.magyarmuhely.hu 50 ÉVES 161 161 Mûvészeti folyóirat www.magyarmuhely.hu TARTALOM 50 ÉVES A MAGYAR MŰHELY L. Simon László: Magyar Műhely-kiáltvány. Hommage à Kassák 1 Nagy Pál: A Magyar Műhely 50 éve (Tanulságok) 3 Papp

Részletesebben

Mindig lesz benne felfedezni való! A Babits recepcióról

Mindig lesz benne felfedezni való! A Babits recepcióról Sipos Lajos CSc egyetemi tanár (ELTE) Mindig lesz benne felfedezni való! A Babits recepcióról Babits Mihály recepcióját, sokszor mőveinek kiadását, irodalmi pozicionálását a költı alkati és szemléleti

Részletesebben

VERSÉBEN ÉL. Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján

VERSÉBEN ÉL. Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján VERSÉBEN ÉL Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján 1 VERSÉBEN ÉL Mózes Huba köszöntése 70. születésnapján Szerkesztette Gréczi Zsoldos Enikı Bíbor Kiadó Miskolc 3 Támogatók: Miskolci Egyetem Magyar

Részletesebben

XXI. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT. 2013. május 13 18. SAJTÓANYAG

XXI. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT. 2013. május 13 18. SAJTÓANYAG XXI. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2013. május 13 18. SAJTÓANYAG XXI. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2013. MÁJUS 13 18., BUDAPEST V., EGYETEM TÉR (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében az

Részletesebben

Gyémántfőrész-szútra

Gyémántfőrész-szútra KİSZEGI LAJOS Gyémántfőrész-szútra COMITATUS 2000 VESZPRÉM Kıszegi Lajos Kiadja a Comitatus Könyv- és Lapkiadó, Veszprém Felelıs kiadó: Agg Zoltán Mőszaki szerkesztı: Schoffhauser Szilvia Nyomás a veszprémi

Részletesebben

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 1 Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 2 Műhely 15. szám A szerző köszönetét fejezi ki Dobri Máriának, a szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár könyvtárosának a francia

Részletesebben

ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS

ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS ROPPANT JÓ ÉRZÉS FOGOTT EL, AMIKOR MEGTUDTAM, HOGY TÖRTÉNELEM ÓRA IS LESZ. Interjú Pritz Pállal, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék professzorával Modern Magyarország: Mesélne valamit

Részletesebben

Pósa Lajos helye. A Szegedi Napló munkatársa

Pósa Lajos helye. A Szegedi Napló munkatársa Ö R Ö K S É G PÉTER LÁSZLÓ Pósa Lajos helye Amikor a Dankó Pista Emlékéért Alapítvány kuratóriumának titkára, Telekné Tóth Anna megkért, adjak tanácsot, hol lenne a megfelel helye Pósa Lajos Fritz Mihály

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) Új folyam 12 (1991-) (17) * 2002. február 11. * 2002. 2. szám A Magyar Szemiotikai Társaság tájékoztatója

Részletesebben

kritikus pont Fordulópont 56 77 Komáromi Gabriella: Lázár Ervin élete és munkássága RIGÓ BÉLA

kritikus pont Fordulópont 56 77 Komáromi Gabriella: Lázár Ervin élete és munkássága RIGÓ BÉLA RIGÓ BÉLA K I S T U D O M Á N Y U N K N A G Y K O R Ú S Á G A Komáromi Gabriella: Lázár Ervin élete és munkássága Egy éve jelent meg az alábbi írásom a Gyermekkönyvek vonzásában címû esszé és tanulmánykötetben.

Részletesebben

Mérei Ferenc életrajza

Mérei Ferenc életrajza Mérei Ferenc életrajza 1909 1934 Szülei fényképészek, mőtermük a pesti Csikágóban, a Thököly úton állt. Mérei Gáspár Géza 37 évesen bekövetkezett halála után a Ferencet és három évvel idısebb Endre bátyját

Részletesebben

CSÉVE ANNA MÓRICZ ZSIGMOND MINT IRODALMI ÍRÓ A MÍG ÚJ A SZERELEM INTERTEXTUÁLIS KAPCSOLATAI

CSÉVE ANNA MÓRICZ ZSIGMOND MINT IRODALMI ÍRÓ A MÍG ÚJ A SZERELEM INTERTEXTUÁLIS KAPCSOLATAI Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola Doktori disszertáció CSÉVE ANNA MÓRICZ ZSIGMOND MINT IRODALMI ÍRÓ A MÍG ÚJ A SZERELEM INTERTEXTUÁLIS KAPCSOLATAI Tézisek

Részletesebben