Madách-Posonium. A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Madách-Posonium. A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918 2004"

Átírás

1

2 Madách-Posonium A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona

3 Madách-Posonium A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona Fõszerkesztõ: Fónod Zoltán Második javított, bõvített kiadás Madách-Posonium

4 A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona Korszakszerkesztõk TURCZEL LAJOS SZEBERÉNYI ZOLTÁN Munkatársak BÁRCZI ZSÓFIA CSEHY ZOLTÁN + CSANDA SÁNDOR DUKA ZÓLYOMI EMESE FÓNOD ZOLTÁN GRENDEL LAJOS KÁZMÉR MIKLÓS KUBIÈKA KUCSERA KLÁRA + KULCSÁR TIBOR LACZA TIHAMÉR LISZKA JÓZSEF MAYER JUDIT + OZSVALD ÁRPÁD POLGÁR ANIKÓ + SÁNDOR LÁSZLÓ SZEBERÉNYI ZOLTÁN TÕZSÉR ÁRPÁD TURCZEL LAJOS + VARGA ERZSÉBET A lexikon szerzõinek betûjegyei B. ZS. BÁRCZI ZSÓFIA CS. S. CSANDA SÁNDOR CS. Z. CSEHY ZOLTÁN D. Z. E. DUKA ZÓLYOMI EMESE FÓNOD ZOLTÁN G. L. GRENDEL LAJOS K. M. KÁZMÉR MIKLÓS K. K. K. KUBIÈKA KUCSERA KLÁRA K. T. KULCSÁR TIBOR L. T. LACZA TIHAMÉR L. J. LISZKA JÓZSEF M. J. MAYER JUDIT O. Á. OZSVALD ÁRPÁD P. A. POLGÁR ANIKÓ S. L. SÁNDOR LÁSZLÓ SZ. Z. SZEBERÉNYI ZOLTÁN T. Á. TÕZSÉR ÁRPÁD TURCZEL LAJOS V. E. VARGA ERZSÉBET Felelõs szerkesztõ K. CSÉFALVAY ESZTER KOCSIS ARANKA Szerkesztõ CZAGÁNY ERZSÉBET Nyelvi szerkesztõ MAYER JUDIT O. BERTHA MÁRIA Mûszaki szerkesztõ VARGA LAJOS Madách-Posonium, 2004 ISBN

5 ELÕSZÓ a második javított, bõvített kiadáshoz Több mint tízéves kínos-keserves elõkészületek után 1997-ben végre sikerült a Madách- Posonium Kiadónak megjelentetnie A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikonát, mely az 1918 és 1995 közötti évek irodalmi és szellemi életének meggyõzõdésünk szerint úttörõ jellegû, megbízható dokumentumaként készült, s ezt a szerepet a mai napig betölti. A lexikon kiadásával ûrt töltöttünk be, tükröt tartottunk magunk elé, segítve kisebbségi irodalmunk és kultúránk jobb megismerését és a nemzeti önismeret elmélyítését. Ismeretlen volt számunkra az út, melyre ráléptünk, s ezért esetenként talán a szükségesnél többet is vállaltunk. Tettük ezt azért, hogy a lehetõ legteljesebb képet adjuk irodalmunkról, kulturális életünkrõl, szellemiségünkrõl s azokról a társmûvészetekrõl, melyeknek kötõdését az irodalomhoz természetesnek vettük. Az eltelt közel tíz esztendõ (a korábbi lexikon anyaggyûjtését 1995-ben fejeztük be) meggyõzött bennünket arról az igazságról, hogy egy-egy lexikon ötévenkénti megújítása ha azt akarjuk, hogy viszonylag használható ismereteket adjon elkerülhetetlen. Anyagi támogatás hiányában azonban csak álmodozni lehetett az újabb kiadásról. A döntést hozó szervek és kuratóriumok nem nagy megértéssel kezelték az ügyet. Így történhetett meg, hogy 2003 õszén az Illyés Közalapítvány szlovákiai alkuratóriuma mondvacsinált ürügyekkel lesöpörte az asztalról a javaslatot. Nem így a szlovák kulturális minisztérium illetékes bizottsága, mely támogatásra érdemesnek találta a tervet. Üröm az örömben, hogy a támogatás mértékérõl (költségvetési/ tervezési okok miatt) csak 2004 júniusában értesítették a kiadót. Gyürkõzhettünk, kedvünkre, hogy a javított, bõvített kiadás igényének idejében eleget tegyünk. Persze, nem minden rajtunk múlott... Így az sem, hogy a kétszáz postázott adatlapot a megbízható, pontos adatközlés érdekében kitöltve viszszakapjuk. Kb. a megszólítottaknak alig több mint egyharmada érdemesített bennünket arra, hogy kérdéseinkre válaszoljon. A korszerûsítés folyamatos igénye elõl nem kívántunk kitérni. Azért sem, mert az eltelt tíz évben irodalmunk, szellemiségünk impozáns fejlõdésen ment keresztül, tehetséges fiatalokkal gazdagodtunk Már az elsõ kiadás bevezetõjében hangsúlyoztuk, tisztában vagyunk azzal, hogy tökéletes, mindenkit kielégítõ, hibátlan lexikon nem létezik. S bár elfogult, szubjektív véleményekkel már korábban is találkoztunk, nem ezek, hanem az idõ és a tapasztalat késztetett bennünket arra, hogy, igazítsunk a mértéken és a léptéken. Így jutottunk el arra az álláspontra, hogy a könyv, az értéket jelentõ írott szó legyen elsõsorban a mérce, mely egy-egy lexikon-szócikk indokoltságát elfogadhatóvá teszi. Ez a magyarázata annak, hogy mostani kiadásunkban az ének- és zenemûvészeti, valamint képzõmûvészeti jellegû korábbi szócikkeinket is ezzel a mércével mértük. Egy pillanatig sem vontuk azonban kétségbe: ezek a mûvészeti ágak is megérdemelik, hogy eredményeikkel, több mint nyolc évtizedes fejlõdésükkel szaklexikon vagy általános lexikon foglalkozzon. Végül: külön örömünkre szolgál, hogy tehetséges, fiatal munkatársakkal bõvíthettük sorainkat. Igyekeztünk ugyanakkor megtartani az elsõ kiadás azon munkatársai munkájának eredményeit is, akik már nem lehetnek közöttünk. Ahol a szükség úgy kívánta, új adatokkal egészítettük ki ezeket a szócikkeiket. Munkánk szempontjából nem kis gondot okozott, hogy a pozsonyi Egyetemi Könyvtár (átépítés miatt) két éve zárva! Ebben a helyzetben köszönettel fogadtuk a somorjai Bibliotheca Hungarica önzetlen segítségét, támogatását. Jó szívvel bocsátjuk útjára a szlovákiai magyar írásbeliség és szellemiség tárházának javított, bõvített kiadását. Továbbra is érvényes, hogy egy-egy lexikoncikk terjedelmének semmi köze sincs az életmû jelentõségének 5

6 Elõszó a második javított, bõvített kiadáshoz értékeléséhez. Nem akartunk bújócskázni sem, ezért akárcsak korábban a szócikk végén betûjegy jelzi a cikk szerzõjét. A jelentõsebb életmûvek esetében eltekintettünk attól, hogy száraz, lexikális adatokra szorítkozzunk, így az értékelés, a szubjektív véleménymondás lehetõségét is vállaltuk. Az alkalmilag használt álnevek közül a gyakrabban használt nevet részesítettük elõnyben, nem kívántunk tobzódni a fedõnevek, írásjelek sokaságában. Az M. rovatban a fõbb mûveket említjük, a teljesség igénye nélkül. A szócikk elemzõ részében említett mûveket az M. rovatban mellõzzük. A mûvek címe után a kiadás helyét magyarul tüntetjük fel. Ha a megjelenés helye Pozsony, ezt (a korábbi gyakorlatot szem elõtt tartva) nem minden esetben tüntettük fel. A kiadó vagy a nyomda nevét nem jelöljük. Eltérõen a korábbi kiadástól, nyíl jelzi az utaló szócikkeket. A gyûjteményes kiadások esetében az In helyett az egyenlõségjel (=) jelzi az idézett forrást. Ha a mû szerzõje azonos a szócikkben szereplõ személlyel, a betûjel (vagy az: uõ.) utal az azonosságra. Gyûjteményes kiadások esetében elõbb a kiadvány címe, majd (zárójelben!) a válogató/ szerkesztõ neve áll. Az összefoglaló szócikkek (irodalomesztétikai fogalmak, intézmények, társaságok, sajtó, kiadók stb.) mellett és ezt talán olvasóink nem tekintik határsértésnek tematikus összefoglaló szócikkeket, köztük mini-irodalomtörténetet is közlünk: Magyar irodalom Cseh/Szlovákiában címmel. A tájékoztatás érdekében tartottuk szükségesnek a kisebbségi irodalom rövid összefoglalását, s egy-egy témakörnek a (néprajz, tudomány, ismeretterjesztés, klubmozgalom stb.) megjelenítését. Az adatgyûjtést 2004 november végén zártuk, azonban a korrektúrák idején is módunk nyílt bizonyos kiegészítésekre, kiigazításokra. Arra törekedtünk, hogy szakmai alapossággal megszerkesztett lexikont adjunk olvasóink kezébe. Ezért talán elmondhatjuk: nem félünk a farkastól! Akárcsak korábban, most is tudatában vagyunk annak, hogy tökéletes lexikon nem létezik, így a jóindulatú, segítõkész bírálatokkal szemben fogadókészek vagyunk. A megokolt hiányt (egy újabb kiadásban) készséggel pótoljuk, és a hibákat, pontatlanságokat önös érdekbõl is kijavítjuk. Bízunk abban is, hogy egy újabb kiadásban a nemzet-karakterológia jegyében a hely géniusza, a felvidéki eszme és magyar irodalmi hagyományok vonulatai is helyet kaphatnak majd! Jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, hogy a változó irodalmi kánonok ellenére a magyar irodalomhoz való egyértelmû kötõdésünket öntörvényû fejlõdésünk ellenére sem a mai, sem a korábbi nemzedékek soha nem kérdõjelezték meg. Szeretnénk azt is remélni, hogy lexikonunk tudományos értéke képviseli a kortárs magyar irodalomtörténet-írás elért eredményeit és színvonalát. Pozsony, október 29. Fónod Zoltán 6

7 ELÕSZÓ az elsõ kiadáshoz Nem szokatlan, mégis hálátlan dolog lexikonhoz elõszót írni. Mentségünkre azt hozhatjuk fel, hogy ez a lexikon rendhagyó, szokatlan a maga nemében. Az irodalmi lexikonoknak gazdag hagyományuk van a magyar irodalomban. Czwittinger Dávidnak a magyar tudományosság összefoglalására tett elsõ kísérlete (Specimen Hungariae Literatae...) 1711-ben nyitotta meg a sort (háromszáz íróval), ezt követte Bod Péter Magyar Athenása több mint ötszáz literátusról (1766). A legteljesebb életrajzi lexikon (mintegy 1200 életrajzzal) Horányi Eleké volt (Memoria Hungarorum..., 1775), melyet további lexikonok követtek. A magyar életrajzi lexikonok sorában nagyszabású vállalkozás volt Szinnyei Józsefé, aki tizennégy kötetben adta ki mûvét (Magyar írók élete és munkái, ). Negyvenhét híján harmincezer nyomtatott mû szerzõjének az adatait közölte. Gulyás Pál azonos címû vállalkozása (1939 és 1944 között; a D betûig hat kötete jelent meg) a kéziratban maradt anyaggal együtt harminc kötetet tesz ki (a kötet 1990 után jelent meg Viczián János szerkesztésében). A legismertebb és legnevesebb a Benedek Marcell szerkesztette Irodalmi lexikon (1927), mely a magyar és világirodalmat mutatta be. Megírására ötven szerzõ vállalkozott. A szerkesztés vezérelvét Benedek Marcell így határozta meg az elõszóban: A mi lexikonunk abban tér el a lexikon-sablontól, hogy nemcsak évszámok és könyvcímek kényelmes megkeresésére valók a cikkei, hanem arra is, hogy végigolvassák õket. Minden nagyobbacska cikk kritika, esztétikai értékelés, tömörített essay. A széles látókörû és elfogulatlan ítéletû lexikon folytatása (egyebek mellett) az Akadémiai Kiadó háromkötetes Magyar irodalmi lexikona (1963, 1965). Fõszerkesztõje ugyancsak Benedek Marcell. A lexikon 6555 címszót tartalmazott, személyek, intézmények, folyóiratok adatai mellett irodalomelméleti fogalmakat is. A szócikkeket 210 munkatárs írta. A Világirodalmi lexikon (fõszerkesztõ: Király István) tizennyolc kötete a Magyar irodalmi lexikon folytatásának tekinthetõ. Egy emberöltõ kellett ahhoz, hogy az Új magyar irodalmi lexikon (1994) napvilágot lásson. Három kötete (Péter László fõszerkesztõ irányításával) 316 szerzõtõl több mint tizenegyezer címszót tartalmaz. A Magvetõ Kiadó idõközben (1989) megjelentette a Kortárs magyar írók kislexikona címû kötetet. Ebbe az illusztris lexikoncsaládba kér most bebocsátást A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona. A csaknem 1200 címszó a kisebbségi magyarság hatszázezres lélekszámához viszonyítva tetemesnek mondható. Az arányokat jellemzi, hogy a kiadvány létrehozásában 15 munkatárs vett részt. Olyanok, akik intézmények hiányában a szabad idejüket áldozták fel azért, hogy krónikásai legyenek múltnak és jelennek. Kiadványunk az egyetemes magyar irodalom szerves részét képezõ csehszlovákiai magyar irodalom és szellemiség hét évtizedes történetérõl ad képet. Vállalkozásunkat úttörõ jellegûnek mondhatjuk, hiszen hasonló leltár eddig nem készült irodalmunkról, szellemiségünkrõl. Benedek Marcell Irodalmi lexikona (1927) külön címszó alatt (Szlovenszkói magyar irodalom) foglalkozott a kisebbségi irodalom indulásával, s külön szócikkekben is bemutatta az ismertebb írókat. A Révai Kislexikonnak (1936) a Prágai Magyar Hírlap számára kiadott változata a függelékben adott áttekintést a szlovákiai és a kárpátaljai irodalmi életrõl. A jelentõsebbnek vélt írókat a lexikon törzsanyagában is szerepeltette. Az 1963-as irodalmi lexikonban fõként a két világháború között alkotó írók szerepeltek. A Kortárs magyar írók kislexikona viszonylag átfogó képet adott a határon túli irodalmi élet képviselõirõl. Az odafigyelés és a tapintat azonban nem pótolhatta az önálló lexikont. Ez ugyanis a maga viszonylagos teljességében arra hivatott, hogy felölelje a kisebbségi magyar szellemiség egészét. 7

8 Elõszó az elsõ kiadáshoz Küzdelmes utat tettek meg az elmúlt években a lexikon szerkesztõi, munkatársai. A kiadás gondját 1980-ban a Madách Könyv- és Lapkiadó vállalta magára. Az alapelvek meghatározása után kezdetét vette a serény munka. Az ügybuzgalomra jellemzõ, hogy 1983-ban nyomdakész volt a kézirat. Kiadását azonban lehetetlenné tette a kiadóra kényszerített véleményezõ eljárás. Akárcsak a szlovák irodalmi lexikon esetében, a mi esetünkben is a késleltetés, az ellehetetlenítés játszotta a fõszerepet. Hiányzott a megértõ jóakarat is. Az SZTA Irodalomtudományi Intézete ugyanis nem azonosult elképzelésünkkel, s elképesztõnek tartotta a lexikonunkba felvett címszómennyiséget. Az elvárásoknak még a harmadszor átdolgozott kézirat sem felelt meg, minthogy a kihagyásra ítélt szócikkeket közös címszók alatt újrafogalmaztuk. Végsõ soron a politikai szempontok ostoba szûklátókörûsége is okozta, hogy a kiadó akkori vezetõsége elfogadta a kiadás folyamatos elodázását. A Madách Könyv- és Lapkiadó feloszlatása után a Madách- Posonium Kft. igazgatója, Dobos László kért fel bennünket (1995 márciusában) a munka folytatására. A megváltozott körülmények, valamint a többszörösen átdolgozott és szerkezetében eltorzított kézirat eleve szükségessé tették a szócikkek újraírását. Így született meg a kiegészült szerzõi munkaközösség áldozatos munkája révén rövid kilenc hónap alatt ez a kiadvány, melyet most az olvasók és a szakmai közvélemény megtisztelõ figyelmébe ajánlunk. Nem titkoljuk, nem kis gondot jelentett számunkra az alapvetõ mûvek, monográfiák, bibliográfiák hiánya, melyeknek pótolhatatlan szerepük van egy-egy életmû, folyóirat, kulturális szervezet megítélésében. A lexikon témaköre is bõvült, minthogy anyagába felvettük a társmûvészetekrõl (képzõmûvészet, zenetudomány, népmûvészet) szóló alapvetõ tájékoztatást. Az irodalomtudomány, a nyelvtudomány és a történettudomány a korábbi változatban is szerepelt. Bonyolította a munkát, hogy a szerkesztés végsõ stádiumában olyan munkatárs vált ki közülünk, akinek részvételével kezdettõl fogva számoltunk. Köszönettel tartozunk régi és új munkatársainknak, hogy készségesek voltak szándékaink támogatásában. Kegyelettel gondolunk azokra, akik idõközben elhagytak bennünket, munkájuk eredményét azonban (adataiban felfrissítve) közreadhatjuk. Önzetlen segítõkészséggel Turczel Lajos véglegesítette Csanda Sándor és Sándor László szócikkeit, Mayer Judit pedig a Kulcsár Tibor által elvégzett munkát egészítette ki, illetve új címszavak megírásával segített. A címszavak megformálásakor nem rõffel mértük az esztétikai értéket. Noha a szócikkek terjedelme eleve utal az életmû jelentõségére, képtelenség lett volna az arányok tökéletes betartását szorgalmazni. Tisztelve a munkatársak egyéni ízlését, felfogását, stílusát, úgy gondoltuk, a sajátos személyiségjegyek csak színesebbé tehetik a lexikon anyagát. Munkánk sarkköve az adatközlés, szükségét éreztük azonban annak is, hogy az arra érdemes életmûvek esetében a szûkszavú ténybeliséget kiegészítsük az értékelés, a minõsítés szempontjaival. Ezzel is segíteni kívánjuk az olvasók tájékozódását egy-egy életmû egészében, netán felkelteni az életmû iránti érdeklõdést. Bár az egyes értékelések nem nélkülözhetik a szubjektivitást, meghatározónak tekintettük, hogy elfogultság és részrehajlás nélkül sine ira et studio közelítsük meg az életmûveket. A lexikon nem foglalkozik irodalomelméleti kérdésekkel, s csak érintõlegesen szól a természettudományok területén értékelhetõ eredményekrõl. Ez utóbbiak fehér foltjai kisebbségi életünknek. Néhány sajátosan (cseh)szlovákiai magyar irodalmi fogalmat (négyek, nyolcak, valóságirodalom stb.) azonban beiktattunk a szócikkek közé. Lexikonunk szerkezetében az Új magyar irodalmi lexikonéhoz hasonló elvekre épül. A vezetéknév (családi név) nagybetûkbõl áll, a keresztnév, ill. a polgári név kisbetûs (az álnevek változataival és a betûjelekkel nem foglalkozunk). Az intézmények, folyóiratok, közös (összefoglaló) szócikkek címszava kisbetûs. A címszót zárójelben a születési és halálozási adatok követik. Kérdõjel utal azokra az esetekre, amikor egy-egy adat meghatározhatósága bizonytalan. A zárójel után kettõspont jelzi a címszó folytatását, kisbetûs formában a minõsítés, foglalkozás (író, költõ, szerkesztõ, nyelvész stb.) következik. Utaló jellegû tájékoztatás, névváltozat esetében kettõsponttal 8

9 Elõszó az elsõ kiadáshoz jelezzük a vonatkozó címszót. A családi nevek esetében a megkülönböztetõ jelzéseket csak abban az esetben vettük figyelembe a besorolásnál, ha állandósult névhasználatról van szó (Püspöki Nagy). A fõszöveg az életrajzi és a munkahelyi adatokkal folytatódik. Gondolatjellel választjuk el az életrajzot az életmû értékelésétõl. A fejlõdésrajzban, értékelõ szövegben is gondolatjellel választjuk el egymástól az életmû szempontjából fontos mûveket. A szócikkekben szereplõ mûvek címét kiemelt szedéssel különböztetjük meg. A fõszövegben csak azokat a mûveket említjük, melyekrõl érdemi mondanivalója van a lexikoncikk szerzõjének. Minden egyéb mû a fõszöveg után (M. jelzéssel) található. A fõszövegben említett mûveket általában nem ismételjük. Nem feltétlenül jelöljük az összes mûvet, csak a legfontosabbakat, több mûfajú írók esetében elsõsorban a szépirodalmi és tudományos mûveket. A mûvek között csak az önálló köteteket említjük, gyûjteményes, többszerzõs mûveket csak abban az esetben, ha az életmû szempontjából jelentõsek. Szépírók esetében a mûfordításokat csupán jelezzük. Az önálló mûveket, tanulmányokat pontosvesszõvel választjuk el egymástól. A mûvek címe után a kiadás helye (magyarul) és éve következik. A helységnevek hivatalos megnevezéseirõl (ez a cikkekben található helynevekre is vonatkozik) névmutatóban tájékoztatjuk az olvasót. Ir. jelzéssel a címszóra vonatkozó irodalmat közöljük. A szakirodalomra utaló források a szerzõ nevét, a mû címét és a megjelenés helyét tüntetik fel. Kötetben megjelent tanulmányok esetében a kötetet jelöljük. Teljességre itt sem törekszünk, ez a bibliográfiák feladata; csupán a címszó szempontjából fontosabb forrásmûveket említjük, az újabb értékelésekre összpontosítva. A szócikk végén a lexikoncikk szerzõjének szignója található. Adatgyûjtésünk 1995 végén zárult. A nyomdai elõállítás során a kiadó megértõ jóakaratából még lehetõségünk volt arra, hogy kiegészítéseket eszközöljünk. Meggyõzõdésünk, hogy e lexikon kiadásával ûrt töltünk ki, tükröt tartunk magunk elé. Olyat, amely segíti kisebbségi irodalmunk és kultúránk alaposabb megismerését s ezzel a nemzeti önismeret elmélyítését. A politikai realitásokkal és a másságot elutasító érzéketlen többségi magatartással küszködve a legfontosabb a jövõ számára, hogy a túlélés, a megmaradás ösztöne erõsebb legyen, mint az önfeladásé vagy az önpusztításé. Ennek a túlélésnek aligha lehet más módja, mint a tehetség, a helytállás demonstrálása, kulturális és szellemi értékeink erõt és akaratot adó gyarapítása, megújítása. Pozsony, március 8. Fónod Zoltán 9

10 A szövegben elõforduló rövidítések jegyzéke áll. állami antol. antológia ápr. április aug augusztus belpol. belpolitikai bev. bevezetõ bibl. bibliográfia Bp. Budapest BTK Bölcsészettudományi Kar c. címû csehszl. csehszlovák(iai) CSeMISZ Csehszlovákiai Magyar Irodalmi Szövetség CSISZ Csehszlovák Ifjúsági Szövetség CSKP Csehszlovákia Kommunista Pártja CSM Csallóközi Múzeum (Dsz) CSMASZ Csehszlovákiai Magyar Akadémikusok Szövetsége CSMÍT Csehszlovákiai Magyar Írók Társasága CSMK Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó CSMKT Csehszlovákiai Magyar Kisebbségi Társaság CSMTIMT Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Mûvészeti Társaság CSMTKÉ Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara CSSZBSZ Csehszlovák Szovjet Baráti Szövetség CSSZK Csehszlovák Köztársaság csszl. csehszlovák CSSZSZK Csehszlovák Szocialista Köztársaság CSTA Csehszlovák Tudományos Akadémia d. dráma dec. december DMM Duna Menti Múzeum (Komárom) dok. dokumentum DolgNõ Dolgozó Nõ Dsz. Dunaszerdahely e. esszé EFSZ egységes földmûvesszövetkezet egyet. egyetem(i) elb. elbeszélés(ek) ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem emlékir. emlékirat emlk. emlékkönyv e. n. eredeti név é. n. év nélkül És Élet és Irodalom ÉSE Érsekújvári Sportegyesület ev. evangélikus évf. évfolyam F Fáklya febr. február Fil. Közlöny Filológiai Közlöny FMK Független Magyar Kezdeményezés Fo Forrás ford. fordításai, fordította fõisk. Fõiskola(i) fõszerk. fõszerkesztõ gazd. gazdasági gimn. gimnázium gr. gróf gyermekr. gyermekregény gyv. gyermekvers H Hét, A Hét hangj. hangjáték hb helyi bizottság Hel Helikon h. é. n. hely és év nélkül h. n. helység nélkül hum. humoreszk ifj. ifjúsági ik. irodalomkritika ill. illetve Ir. irodalom irod. irodalmi isk. iskola(i) ism.terj. ismeretterjesztõ mû ISZ Irodalmi Szemle It Irodalomtörténet Itk Irodalomtörténeti Közlemények JAIK József Attila Ifjúsági Klub jan. január JATE József Attila Tudományegyetem jav. javított 10

11 A szövegben elõforduló rövidítések jegyzéke JB járási bizottság jegyz. jegyzet(ekkel ellátta) JESZO Jókai Egyesület Szépmûvészeti Osztálya jkt. járási közmûvelõdési testület JNB, jnb járási nemzeti bizottság JPTE Janus Pannonius Tudományegyetem jún. június júl. július K Korunk k. körül karc. karcolat kat. katolikus KB központi bizottság ker. keresztény KFC Kassai Futball Club kiad. kiadta KIK Katolikus Ifjúsági Kör kisreg. kisregény KJSE Kassai Jogász Sportegylet Kkk Kúria, kvaterka, kultúra KMG Kortárs Magyar Galéria (Dsz) KN Kassai Napló kort. kortárs Kort. Kortárs (folyóirat) közgazd. közgazdasági köt. kötet köv. következõ Kr. e. Krisztus elõtt Kr. u. Krisztus után krit. kritika krk. kritikai kiadás KSH Központi Statisztikai Hivatal kult. kultúra/kulturális Kvár Kolozsvár kz. kézirat l. lap, lásd! lev. levelezõ Lo. Losonc M. Mûvei (a címszóban tárgyalt személy mûvei) m. magyar; mese MaD Magyar Diákszemle máj. május MAK Magyar Akadémikusok Köre MAKK Magyar Akadémikusok Keresztény Köre MaN Magyar Nap márc. március MATESZ Magyar Területi Színház mb. megbízott megj. megjelent MF Magyar Figyelõ MÍ Magyar Írás MiL A Mi Lapunk min. minisztérium MIPSZ Magyar Ifjak Pozsonyi Szövetsége MKDM Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom MKKI Magyar Köztársaság Kulturális Intézete (Pozsony) MM Magyar Minerva MN Magyar Nemzet MNapt. Madách Naptár MNYIT Mûvelõdési Nyári Ifjúsági Találkozó Mo. Magyarország monogr. monográfia ms. manuscriptum (kézirat) MTA Magyar Tudományos Akadémia MTI Magyar Távirati Iroda MÚ Magyar Újság munkaköz. munkaközösség mûf. mûfaj mûv. mûvészet(i) MVSZ Magyarok Világszövetsége N Nap, A Nap n. novellák NDC Nemzetiségi Dokumentációs Centrum nemz.-ker. nemzeti-keresztény Népszab. Népszabadság NK Nemzeti Kultúra NKÖM Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma No. Németország nov. november Ny Nyugat NYIT Nyári Ifjúsági Találkozó o. oldal ONCSA Országos Nép- és Családvédelmi Alap okt. október orsz. ország(os) OSZK Országos Széchényi Könyvtár OV országos választmány ÖÍ Összegyûjtött írásai ÖM Összes mûvei önéletr. önéletrajz összeáll. összeállította özv. özvegy p. pagina (lap, oldal) 11

12 A szövegben elõforduló rövidítések jegyzéke ped. PF PKE pl. PMH Po. pol. polg. PrMKE prot. PTE publ. R r., reg. ref. rip. rj. Ro. s.a.r. sz. SzFöld. szépir. szept. szerk. szimf. SZKB SZKIE szl. SZLKP szlov. szm. SZMÍT SZMKE SZMKT SZNT szoc. szociogr. szöv.gyûjt. SZTA SZÚ T tan. tankv. társad. tört. tszv. pedagógiai Pedagógiai Fakultás Pozsonyi Képzõmûvészek Egylete például Prágai Magyar Hírlap Pozsony politika(i) polgári Podkarpatszkáruszi Magyar Kultúregyesület protestáns Pozsonyi (Polgári) Tornaegylet publicisztika A Reggel regény református riportok rádiójáték Románia sajtó alá rendezte század Szabad Földmûves szépirodalom, -mi szeptember szerkesztõ, szerkesztette szimfonikus szlovákiai központi bizottsága Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület szlovák Szlovákia Kommunista Pártja szlovákiai színmû Szlovákiai Magyar Írók Társasága Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület Szlovákiai Magyar Képzõmûvészek Társasága Szlovák Nemzeti Tanács szocialista szociográfia szöveggyûjtemény Szlovák Tudományos Akadémia Szabad Újság Tátra (folyóirat) tanulmány, tanulmányok tankönyv társadalmi történelmi, történész tanszékvezetõ Ttáj Tiszatáj tud. tudományos ua. ugyanaz ÚÉl Új Élet uitt ugyanitt ÚI Új Írás ÚIfj Új Ifjúság unit. unitárius uo., uott ugyanott uõ ugyanõ ÚMGY Új Mindenes Gyûjtemény ún. úgynevezett unit. unitárius ÚSZ Új Szó ÚSze Új Szellem v. versek vál. válogatott, válogatta, válogatás V. M. Válogatott mûvei Ve Vetés vez. vezetõség(i) vh. világháború vm. vármegye vö. vesd össze VÚSZ Vasárnapi Új Szó 12

13 A AB-ART Kiadó (1993): po.-i magánkiadó, kiadói tevékenységét 1994-ben kezdte. Indulásakor fõleg gyermekirodalmat adott ki, késõbb szépprózai mûveket és versesköteteket is megjelentet. Ez utóbbiak aránya a kilencvenes évek végén erõteljesebbé vált. Az évente kiadott mûvek száma változó. A kiadó 1994 és 2002 között 157 kiadványt jelentetett meg. Az elsõ kötetesek számára megindította a Start Könyvek sorozatot tól Szõrös Kõ címmel idõszaki irodalmi és mûvészeti folyóiratot ad ki. Könyvkereskedelmi és reklámtevékenységet is folytat. Igazgató: Balázs F. Attila, mûvészeti vezetõ: Haraszti Mária. Acta Ethnologica Danubiana (Komárom Dunaszerdahely, 2000-tõl): a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának évkönyve. Amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrája kutatásának legfrissebb eredményeirõl számot ad, rendszeresen közöl a Duna-medence népeinek népi kultúráját bemutató írásokat is. Különös súlyt helyez az interetnikus kapcsolatok, továbbá a változásvizsgálatok és a szakrális néprajz kutatási eredményeinek a közreadására. A hazai magyar és magyarországi szerzõk munkáit rendesen szlovákul vagy valamilyen világnyelven (németül, angolul), a nem magyar szakemberek (fõleg szlovákok, csehek, osztrákok, németek) dolgozatait pedig magyarul adja közre. Jelentõs az annotációs, recenziós rovata, amely egy-egy számban a százat is megközelítõ közép-európai néprajzi jellegû publikációt ismertet. Szerk.: Liszka József. Ir.: Bõdi Erzsébet: Acta Ethnologica Danubiana 2 3., Dunaszerdahely Komárom 2001, rec., Ethnica 4 (2002), 2. sz.; uõ: Acta Ethnologica Danubiana 4. Ethnographia Voigt Vilmos: Az Acta Ethnologica Danubiana és az Interethnica köteteirõl. = Acta Ethnologica Danubiana 4., Komárom Dsz. 2002, L. J. Acta Museologica (Komárom Dunaszerdahely, 1994): a komáromi Duna Menti Múzeum Magyar Nemzetiségi Osztálya évkönyvszerû közleménye. Mindössze az egy kötetbe összevont 1 2. szám jelent meg, amelyben az ben Komáromban megrendezett Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi részén c. konferencia elõadásai olvashatóak magyarul és szlovákul, német nyelvû összefoglalókkal. Az évkönyv tartalmaz továbbá egy, az idõszerû néprajzi eseményekrõl tájékoztató rovatot (Hírek), valamint egy könyvismertetési blokkot (Könyvszemle). Szerk.: Liszka József. Ir.: Gráfik Imre: Acta Museologica 1 2., rec., Vasi Szemle 1995/4; Deáky Zita: Acta Museologica 1 2., rec., Ethnographia 106, L. J. ÁCS Pál Földes Sándor Administratívny vestník Közigazgatási Közlöny: odborný èasopis obecných notárov na Slovensku A szlovenszkói községi jegyzõk szaklapja ben szlovák magyar nyelven jelent meg, utána 1938-ig csak szlovák nyelven. Elsõ szerk.-je Anton Ferényi volt. ÁG Tibor; Obenau (Pozsony, ápr. 13.): népzenegyûjtõ, karnagy, szakíró. Szülõvárosában érettségizett, bölcsészdiplomát a po.-i Komenský Egyetemen szerzett tól különféle szlovákiai magyar népmûvészeti együttesek (Népes, Ifjú Szívek) tagja, vezetõje, késõbb a Csemadok népzenei szakelõadója (1967), a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság titkára (1969), majd nyugdíjba vonulásáig a Dunaszerdahelyi Városi Mûvelõdési Ház szakreferense. A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli elnöke (1989), a társaság Népzenei Munkaközösségének vezetõje (1993), a Magyar Néprajzi Társaság kül- 13

14 AGÓCS Gergely földi tiszteletbeli tagja, a Kodály-emlékérem tulajdonosa. Népzenei kutatótevékenysége és a kórusmozgalomban betöltött szerepe elismeréseként a Magyar Köztársaság Nemzeti Örökség Minisztériuma Életfa Díjjal tüntette ki (1995), a pozsonyi Márai Sándor Alapítvány pedig a Nyitott Európáért Díjban részesítette (1997). Megkapta a Posonium Irodalmi Díjat is (2001). A legeredményesebb szlovákiai magyar népzenegyûjtõ (több mint dallamot gyûjtött és részben dolgozott fel!). Úttörõ jelentõségû az Édesanyám rózsafája (Po. 1974) c. palócnépdal-gyûjteménye és a Vétessék ki szóló szívem (Po. 1979) c. szlovákiai magyar balladáskötete. Hazai magyar és mo.-i szaklapokban, tanulmánykötetekben publikál. Ismeretterjesztõ írásai a Hétben, Új Szóban, Nõben jelentek meg. Több éven keresztül a po.- i rádió magyar adásában tartott ismeretterjesztõ elõadásokat. A szlovákiai magyar kórusmozgalom kiemelkedõ alakja, mozgatórugója. M.: Dalolj velünk, Po. 1953; 100 szlovákiai magyar népdal, Po. 1957; Gyere velem add tovább. Hagyományápoló cserkészek kézikönyve, Dsz. 1992; Ki játszik ilyet? Válogatás népi gyermekjáték-hagyományunkból, Dsz. 1992; Vígan zengjetek, citorák. Csallóközi betlehemes játékok és mendikák, Dsz. 1992; Az Aranykert muzsikája. Csallóközi népdalok, Po. 1999; Felsütött a nap sugára. Keletszlovákiai népdalok, Dsz. 1999; Csináltassunk hírharangot. Nyitra-vidéki népballadák, uo. 2001; Semmit sem vétettem Nyitra városának. Nyitra-vidéki népdalok, uo Ir.: Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. Tanulmányok a 65 éves Ág Tibor köszöntésére (szerk. Liszka J.), Komárom Dsz. 1993; L. Juhász Ilona: Ág Tibor népzenei tárgyú publikációinak jegyzéke. = Szolgálatban. Folkorisztikai tanulmányok a 70 esztendõs Ág Tibor tiszteletére (szerk. Liszka József), Dsz L. J. AGÓCS Gergely (Érsekújvár, okt. 27.): népzenegyûjtõ, népzenei szakíró, népzenész. A losonci Építõipari Szakközépiskolában szerzett érettségit (1987) követõen a kassai Mûszaki Fõiskolán tanult ( ), majd a bp.-i EL- TE BTK-n néprajzból szerzett diplomát (1997). Az MTA Zenetudományi Intézetében dolgozik. Fõleg a hangszeres magyar és középeurópai népzene kutatásával foglalkozik. Tudományos eredményeit hazai és külföldi szaklapokban, tanulmánykötetekben adja közre. M.: Kürti bandák. A Vág-Garam köze népzenéje (Gombai Tamással), Bp L. J. AICH Péter (Pozsony, szept. 30.): költõ, prózaíró, szerkesztõ, tanító. A po.-i Zoch utcai magyar alapiskola befejezése után (1956) a pozsony ligetfalui Tizenegyéves Középiskolában érettségizett (1959). Utána segédmunkásként és kisegítõ tanítóként mûködött. A Comenius Egyetem nagyszombati Pedagógiai Karán szerzett oklevelet (1966). Tanulmányai befejezése után Pozsony-Ligetfalu alapiskolájában tanított, majd 1972-tõl szerkesztõként dolgozott különbözõ szlovák lapoknál (Národné výbory, Rodina a škola, Priate¾). Ez utóbbit a magyar tanítási nyelvû iskolák számára adták ki a szlovák nyelvoktatás könnyítése céljából tõl az Eurotelevízia c. hetilap szerkesztõje. Késõbb Pozsony-Ligetfalu Magángimnáziumában, majd a rózsavölgyi városrész alapiskoláiban tanított. A kilencvenes években (a magyar iskolák szlovák nyelvoktatása számára) módszertani segédkönyvet szerkesztett (1993), valamint munkafüzetei jelentek meg, hasonló céllal (Hugo a jeho priatelia Hugo és barátai, 1995; Hugo ide do sveta Hugo világgá megy, 2004). A Pozsonyi Casino alapító és választmányi tagja, évkönyvének szerkesztõje 2001-tõl. Versei 1966-tól jelentek meg az Új Ifjúságban és az Irodalmi Szemlében. Az Egyszemû éjszaka (1970) c. antológiában mutatkozott be. Könyvkritikái jobbára az Irodalmi Szemlében jelentek meg. Verseskötetet nem adott ki, elsõ önálló kötete X. Kálmán viszontagságai címmel (1998) a prózaíró bemutatkozása volt. Irodalomkritikái közül említést érdemel a Líránk és a folytonosság (ISZ 1969/4), továbbá a Gyermekirodalmunk (ISZ 1984/6) c. írása, melyet egy ankét kapcsán írt. M.: Varga Imre: Sárkányölõ Jankó, krit., ISZ 1980/2; Mi a nagy helyzet (Soóky László: A Tarisznyás meséi), krit., ISZ 1984/6; Elsõ és utolsó, elb., 2000; Szerelmek, elb., Ir.: Ozsvald Árpád: A. P. újabb elbeszélései, SZÚ 2001/15. 14

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000)

JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) GEROLD LÁSZLÓ JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALMI LEXIKON (1918 2000) FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK A kötet megjelenését a Magyar Köztársaság Nemzeti Kulturális Örökség Minisztáriuma és a Nyílt Társadalomért Alap,

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

ZALAI GYŰJTEMÉNY 1974-1998 REPERTÓRIUM

ZALAI GYŰJTEMÉNY 1974-1998 REPERTÓRIUM ZALAI GYŰJTEMÉNY 1974-1998 REPERTÓRIUM Zalai Gyűjtemény 45. ZALAI GYŰJTEMÉNY 1974-1998 REPERTÓRIUM Zala Megyei Levéltár Zalaegerszeg, 1999. A repertórium a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban készült. Szerkesztették

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály CSABAI ÉLETRAJZOK Békéscsaba 1995 AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály Az összeállításban közreműködtek: Araczki Magdolna

Részletesebben

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA

A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET BIBLIOGRÁFIÁJA 9. szerkesztik kókay györgy és németh s. katalin készült a magyar tudományos akadémia irodalomtudományi intézetében

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Filep Tamás Gusztáv: A(cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudományosság és könyvkiadás nyolc évtizede. Filep Tamás Gusztáv

[Erdélyi Magyar Adatbank] Filep Tamás Gusztáv: A(cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudományosság és könyvkiadás nyolc évtizede. Filep Tamás Gusztáv Filep Tamás Gusztáv A (cseh)szlovákiai magyar irodalom, tudományosság és könyvkiadás Szempontok Az 1919-ben a cseh légiók által megszállt felső-magyarországi területen mind a tudomány, mind a szépirodalom

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc

Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc Ujfalussy József Mozarttól Bartókig - Bónis Ferenc tanulmánykötete Huszonhét tanulmányt tartalmaz Bónis Ferenc gyûjteményes kötete, amely eddigi életmûvének minden tekintetében jelentõs, korábbi közlésekbõl

Részletesebben

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I.

Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. Kossuth Lajos Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz I. (1841) Szerkesztette: Fazekas Csaba Sajtó alá rendezték, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták: a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 2003.

Részletesebben

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására és Miskolc 1956 elnevezésű kitüntető díj alapításának előkészítésére

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására és Miskolc 1956 elnevezésű kitüntető díj alapításának előkészítésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.:12002-9 /2006. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Sürgősségi előterjesztés A sürgősség oka: Az áprilisi közgyűlés bizonytalan időpontja miatt szükséges a

Részletesebben

Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra

Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre. Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Eseménynaptár a 2012/2013-as tanévre Irodalom Történelem Zenetörténet Vizuális kultúra Sík Sándor Tanáregylet Budapest 2012 Az Eseménynaptárt összeállították: Emőd Gáborné irodalom Gianone András történelem

Részletesebben

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007

Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 1 Vizi László IRODALMI ALAKOK ÉS HELYTÖRTÉNETI ADATOK KŐRMENDRŐL KÖRMEND 2007 2 Műhely 15. szám A szerző köszönetét fejezi ki Dobri Máriának, a szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár könyvtárosának a francia

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL I. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM PARTIUMI

Részletesebben

A határon túli magyar tudományos könyvkiadás

A határon túli magyar tudományos könyvkiadás Meskó Attila A határon túli magyar nyelvű tudományos könyvkiadás A Magyar Tudományos Akadémia az elmúlt tizenöt évben az elsők közt ismerte fel a határon túli magyar tudományosság jelentőségét, s nyitotta

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

Városunk. Rákosmezei gondolatok. Rákospalotai kiállítás Budán. Nem feledett óbudai jubileum. Budapesti Honismereti Híradó

Városunk. Rákosmezei gondolatok. Rákospalotai kiállítás Budán. Nem feledett óbudai jubileum. Budapesti Honismereti Híradó Városunk Budapesti Honismereti Híradó X. évfolyam 2. szám Ingyenes 2007. április Rákospalotai kiállítás Budán Madarász Viktor hagyaték a Metszettárban Bodó Sándor fõigazgató (balra) köszönti a megjelenteket

Részletesebben

Közlemények. Bán Imre Emlékezete

Közlemények. Bán Imre Emlékezete Közlemények Bán Imre Emlékezete KÖZLEMÉNYEK A DEBRECENI TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNETÉBŐL III. BÁN IMRE EMLÉKEZETE SOROZATSZERKESZTŐ: HOLLÓSI GÁBOR SZERKESZTETTE: FAZAKAS GERGELY TAMÁS HOLLÓSI GÁBOR TECHNIKAI

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 2005. CIX. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 2005. CIX. évfolyam. szám SZEMLE (ItK), 109(2005). KLINDA MÁRIA: A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 1601 ELŐTTI NYOMTATVÁNYAINAK KATALÓGUSA (BcBCat.) Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Országos Széchényi Könyvtár, 2001, 761 l.

Részletesebben

2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990. A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926)

2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990. A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926) 2014 / 9-10. Balogh László (1932 2009) a Pedagógiai Szemle főszerkesztője 1973 1990 A pedagógustársadalom fegyelmezése (1919 1926) Cigány nyelvek, nyelvkönyvek Vita a matematikaoktatásról Tankönyv- és

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

TARIMÉNES A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 2009. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CZINE MIHÁLY EMLÉKSZÁM

TARIMÉNES A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 2009. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CZINE MIHÁLY EMLÉKSZÁM TARIMÉNES A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HONISMERETI EGYESÜLET FOLYÓIRATA 2009. V. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM CZINE MIHÁLY EMLÉKSZÁM * Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület (e-mail: tarimenes@citromail.com)

Részletesebben

A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA

A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA FÜGEDI-BÁRD JUDIT A XX. SZÁZAD UTOLSÓ NÉPTANÍTÓ NÓTAFÁJA Vass Lajos pedagógiai munkássága DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2008 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Doktori iskola (7.6 Zeneművészet) A XX. SZÁZAD UTOLSÓ

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai

A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai A Bethlen Gábor Alapítvány 2014. évi díjazottjai Az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2014. november 16-án tartottuk a Bethlen Gábor Alapítvány 31. díjátadó ünnepségét, amelyet Lezsák Sándor a Kuratórium elnöke,

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

A FORUM KÖNYVKIADÓ BIBLIOGRÁFIÁJA 1957 2006

A FORUM KÖNYVKIADÓ BIBLIOGRÁFIÁJA 1957 2006 Csáky S. Piroska A FORUM KÖNYVKIADÓ BIBLIOGRÁFIÁJA 1957 2006 A kötet megjelenését a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárság, valamint a Szülőföld Alap támogatta Csáky S. Piroska, 2007 Forum Könyvkiadó

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Fasori Örökdiák. hogy a külföldi diákok közremûködésével. az iskola újjá éledt dr. Gyapay Gábor, (diák, tanár, igazgató) vezetésével.

Fasori Örökdiák. hogy a külföldi diákok közremûködésével. az iskola újjá éledt dr. Gyapay Gábor, (diák, tanár, igazgató) vezetésével. Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2011. SZEPTEMBER 4. SZÁM Ôrségváltás AFasorban végzett

Részletesebben