Madách-Posonium. A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Madách-Posonium. A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918 2004"

Átírás

1

2 Madách-Posonium A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona

3 Madách-Posonium A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona Fõszerkesztõ: Fónod Zoltán Második javított, bõvített kiadás Madách-Posonium

4 A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona Korszakszerkesztõk TURCZEL LAJOS SZEBERÉNYI ZOLTÁN Munkatársak BÁRCZI ZSÓFIA CSEHY ZOLTÁN + CSANDA SÁNDOR DUKA ZÓLYOMI EMESE FÓNOD ZOLTÁN GRENDEL LAJOS KÁZMÉR MIKLÓS KUBIÈKA KUCSERA KLÁRA + KULCSÁR TIBOR LACZA TIHAMÉR LISZKA JÓZSEF MAYER JUDIT + OZSVALD ÁRPÁD POLGÁR ANIKÓ + SÁNDOR LÁSZLÓ SZEBERÉNYI ZOLTÁN TÕZSÉR ÁRPÁD TURCZEL LAJOS + VARGA ERZSÉBET A lexikon szerzõinek betûjegyei B. ZS. BÁRCZI ZSÓFIA CS. S. CSANDA SÁNDOR CS. Z. CSEHY ZOLTÁN D. Z. E. DUKA ZÓLYOMI EMESE FÓNOD ZOLTÁN G. L. GRENDEL LAJOS K. M. KÁZMÉR MIKLÓS K. K. K. KUBIÈKA KUCSERA KLÁRA K. T. KULCSÁR TIBOR L. T. LACZA TIHAMÉR L. J. LISZKA JÓZSEF M. J. MAYER JUDIT O. Á. OZSVALD ÁRPÁD P. A. POLGÁR ANIKÓ S. L. SÁNDOR LÁSZLÓ SZ. Z. SZEBERÉNYI ZOLTÁN T. Á. TÕZSÉR ÁRPÁD TURCZEL LAJOS V. E. VARGA ERZSÉBET Felelõs szerkesztõ K. CSÉFALVAY ESZTER KOCSIS ARANKA Szerkesztõ CZAGÁNY ERZSÉBET Nyelvi szerkesztõ MAYER JUDIT O. BERTHA MÁRIA Mûszaki szerkesztõ VARGA LAJOS Madách-Posonium, 2004 ISBN

5 ELÕSZÓ a második javított, bõvített kiadáshoz Több mint tízéves kínos-keserves elõkészületek után 1997-ben végre sikerült a Madách- Posonium Kiadónak megjelentetnie A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikonát, mely az 1918 és 1995 közötti évek irodalmi és szellemi életének meggyõzõdésünk szerint úttörõ jellegû, megbízható dokumentumaként készült, s ezt a szerepet a mai napig betölti. A lexikon kiadásával ûrt töltöttünk be, tükröt tartottunk magunk elé, segítve kisebbségi irodalmunk és kultúránk jobb megismerését és a nemzeti önismeret elmélyítését. Ismeretlen volt számunkra az út, melyre ráléptünk, s ezért esetenként talán a szükségesnél többet is vállaltunk. Tettük ezt azért, hogy a lehetõ legteljesebb képet adjuk irodalmunkról, kulturális életünkrõl, szellemiségünkrõl s azokról a társmûvészetekrõl, melyeknek kötõdését az irodalomhoz természetesnek vettük. Az eltelt közel tíz esztendõ (a korábbi lexikon anyaggyûjtését 1995-ben fejeztük be) meggyõzött bennünket arról az igazságról, hogy egy-egy lexikon ötévenkénti megújítása ha azt akarjuk, hogy viszonylag használható ismereteket adjon elkerülhetetlen. Anyagi támogatás hiányában azonban csak álmodozni lehetett az újabb kiadásról. A döntést hozó szervek és kuratóriumok nem nagy megértéssel kezelték az ügyet. Így történhetett meg, hogy 2003 õszén az Illyés Közalapítvány szlovákiai alkuratóriuma mondvacsinált ürügyekkel lesöpörte az asztalról a javaslatot. Nem így a szlovák kulturális minisztérium illetékes bizottsága, mely támogatásra érdemesnek találta a tervet. Üröm az örömben, hogy a támogatás mértékérõl (költségvetési/ tervezési okok miatt) csak 2004 júniusában értesítették a kiadót. Gyürkõzhettünk, kedvünkre, hogy a javított, bõvített kiadás igényének idejében eleget tegyünk. Persze, nem minden rajtunk múlott... Így az sem, hogy a kétszáz postázott adatlapot a megbízható, pontos adatközlés érdekében kitöltve viszszakapjuk. Kb. a megszólítottaknak alig több mint egyharmada érdemesített bennünket arra, hogy kérdéseinkre válaszoljon. A korszerûsítés folyamatos igénye elõl nem kívántunk kitérni. Azért sem, mert az eltelt tíz évben irodalmunk, szellemiségünk impozáns fejlõdésen ment keresztül, tehetséges fiatalokkal gazdagodtunk Már az elsõ kiadás bevezetõjében hangsúlyoztuk, tisztában vagyunk azzal, hogy tökéletes, mindenkit kielégítõ, hibátlan lexikon nem létezik. S bár elfogult, szubjektív véleményekkel már korábban is találkoztunk, nem ezek, hanem az idõ és a tapasztalat késztetett bennünket arra, hogy, igazítsunk a mértéken és a léptéken. Így jutottunk el arra az álláspontra, hogy a könyv, az értéket jelentõ írott szó legyen elsõsorban a mérce, mely egy-egy lexikon-szócikk indokoltságát elfogadhatóvá teszi. Ez a magyarázata annak, hogy mostani kiadásunkban az ének- és zenemûvészeti, valamint képzõmûvészeti jellegû korábbi szócikkeinket is ezzel a mércével mértük. Egy pillanatig sem vontuk azonban kétségbe: ezek a mûvészeti ágak is megérdemelik, hogy eredményeikkel, több mint nyolc évtizedes fejlõdésükkel szaklexikon vagy általános lexikon foglalkozzon. Végül: külön örömünkre szolgál, hogy tehetséges, fiatal munkatársakkal bõvíthettük sorainkat. Igyekeztünk ugyanakkor megtartani az elsõ kiadás azon munkatársai munkájának eredményeit is, akik már nem lehetnek közöttünk. Ahol a szükség úgy kívánta, új adatokkal egészítettük ki ezeket a szócikkeiket. Munkánk szempontjából nem kis gondot okozott, hogy a pozsonyi Egyetemi Könyvtár (átépítés miatt) két éve zárva! Ebben a helyzetben köszönettel fogadtuk a somorjai Bibliotheca Hungarica önzetlen segítségét, támogatását. Jó szívvel bocsátjuk útjára a szlovákiai magyar írásbeliség és szellemiség tárházának javított, bõvített kiadását. Továbbra is érvényes, hogy egy-egy lexikoncikk terjedelmének semmi köze sincs az életmû jelentõségének 5

6 Elõszó a második javított, bõvített kiadáshoz értékeléséhez. Nem akartunk bújócskázni sem, ezért akárcsak korábban a szócikk végén betûjegy jelzi a cikk szerzõjét. A jelentõsebb életmûvek esetében eltekintettünk attól, hogy száraz, lexikális adatokra szorítkozzunk, így az értékelés, a szubjektív véleménymondás lehetõségét is vállaltuk. Az alkalmilag használt álnevek közül a gyakrabban használt nevet részesítettük elõnyben, nem kívántunk tobzódni a fedõnevek, írásjelek sokaságában. Az M. rovatban a fõbb mûveket említjük, a teljesség igénye nélkül. A szócikk elemzõ részében említett mûveket az M. rovatban mellõzzük. A mûvek címe után a kiadás helyét magyarul tüntetjük fel. Ha a megjelenés helye Pozsony, ezt (a korábbi gyakorlatot szem elõtt tartva) nem minden esetben tüntettük fel. A kiadó vagy a nyomda nevét nem jelöljük. Eltérõen a korábbi kiadástól, nyíl jelzi az utaló szócikkeket. A gyûjteményes kiadások esetében az In helyett az egyenlõségjel (=) jelzi az idézett forrást. Ha a mû szerzõje azonos a szócikkben szereplõ személlyel, a betûjel (vagy az: uõ.) utal az azonosságra. Gyûjteményes kiadások esetében elõbb a kiadvány címe, majd (zárójelben!) a válogató/ szerkesztõ neve áll. Az összefoglaló szócikkek (irodalomesztétikai fogalmak, intézmények, társaságok, sajtó, kiadók stb.) mellett és ezt talán olvasóink nem tekintik határsértésnek tematikus összefoglaló szócikkeket, köztük mini-irodalomtörténetet is közlünk: Magyar irodalom Cseh/Szlovákiában címmel. A tájékoztatás érdekében tartottuk szükségesnek a kisebbségi irodalom rövid összefoglalását, s egy-egy témakörnek a (néprajz, tudomány, ismeretterjesztés, klubmozgalom stb.) megjelenítését. Az adatgyûjtést 2004 november végén zártuk, azonban a korrektúrák idején is módunk nyílt bizonyos kiegészítésekre, kiigazításokra. Arra törekedtünk, hogy szakmai alapossággal megszerkesztett lexikont adjunk olvasóink kezébe. Ezért talán elmondhatjuk: nem félünk a farkastól! Akárcsak korábban, most is tudatában vagyunk annak, hogy tökéletes lexikon nem létezik, így a jóindulatú, segítõkész bírálatokkal szemben fogadókészek vagyunk. A megokolt hiányt (egy újabb kiadásban) készséggel pótoljuk, és a hibákat, pontatlanságokat önös érdekbõl is kijavítjuk. Bízunk abban is, hogy egy újabb kiadásban a nemzet-karakterológia jegyében a hely géniusza, a felvidéki eszme és magyar irodalmi hagyományok vonulatai is helyet kaphatnak majd! Jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, hogy a változó irodalmi kánonok ellenére a magyar irodalomhoz való egyértelmû kötõdésünket öntörvényû fejlõdésünk ellenére sem a mai, sem a korábbi nemzedékek soha nem kérdõjelezték meg. Szeretnénk azt is remélni, hogy lexikonunk tudományos értéke képviseli a kortárs magyar irodalomtörténet-írás elért eredményeit és színvonalát. Pozsony, október 29. Fónod Zoltán 6

7 ELÕSZÓ az elsõ kiadáshoz Nem szokatlan, mégis hálátlan dolog lexikonhoz elõszót írni. Mentségünkre azt hozhatjuk fel, hogy ez a lexikon rendhagyó, szokatlan a maga nemében. Az irodalmi lexikonoknak gazdag hagyományuk van a magyar irodalomban. Czwittinger Dávidnak a magyar tudományosság összefoglalására tett elsõ kísérlete (Specimen Hungariae Literatae...) 1711-ben nyitotta meg a sort (háromszáz íróval), ezt követte Bod Péter Magyar Athenása több mint ötszáz literátusról (1766). A legteljesebb életrajzi lexikon (mintegy 1200 életrajzzal) Horányi Eleké volt (Memoria Hungarorum..., 1775), melyet további lexikonok követtek. A magyar életrajzi lexikonok sorában nagyszabású vállalkozás volt Szinnyei Józsefé, aki tizennégy kötetben adta ki mûvét (Magyar írók élete és munkái, ). Negyvenhét híján harmincezer nyomtatott mû szerzõjének az adatait közölte. Gulyás Pál azonos címû vállalkozása (1939 és 1944 között; a D betûig hat kötete jelent meg) a kéziratban maradt anyaggal együtt harminc kötetet tesz ki (a kötet 1990 után jelent meg Viczián János szerkesztésében). A legismertebb és legnevesebb a Benedek Marcell szerkesztette Irodalmi lexikon (1927), mely a magyar és világirodalmat mutatta be. Megírására ötven szerzõ vállalkozott. A szerkesztés vezérelvét Benedek Marcell így határozta meg az elõszóban: A mi lexikonunk abban tér el a lexikon-sablontól, hogy nemcsak évszámok és könyvcímek kényelmes megkeresésére valók a cikkei, hanem arra is, hogy végigolvassák õket. Minden nagyobbacska cikk kritika, esztétikai értékelés, tömörített essay. A széles látókörû és elfogulatlan ítéletû lexikon folytatása (egyebek mellett) az Akadémiai Kiadó háromkötetes Magyar irodalmi lexikona (1963, 1965). Fõszerkesztõje ugyancsak Benedek Marcell. A lexikon 6555 címszót tartalmazott, személyek, intézmények, folyóiratok adatai mellett irodalomelméleti fogalmakat is. A szócikkeket 210 munkatárs írta. A Világirodalmi lexikon (fõszerkesztõ: Király István) tizennyolc kötete a Magyar irodalmi lexikon folytatásának tekinthetõ. Egy emberöltõ kellett ahhoz, hogy az Új magyar irodalmi lexikon (1994) napvilágot lásson. Három kötete (Péter László fõszerkesztõ irányításával) 316 szerzõtõl több mint tizenegyezer címszót tartalmaz. A Magvetõ Kiadó idõközben (1989) megjelentette a Kortárs magyar írók kislexikona címû kötetet. Ebbe az illusztris lexikoncsaládba kér most bebocsátást A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona. A csaknem 1200 címszó a kisebbségi magyarság hatszázezres lélekszámához viszonyítva tetemesnek mondható. Az arányokat jellemzi, hogy a kiadvány létrehozásában 15 munkatárs vett részt. Olyanok, akik intézmények hiányában a szabad idejüket áldozták fel azért, hogy krónikásai legyenek múltnak és jelennek. Kiadványunk az egyetemes magyar irodalom szerves részét képezõ csehszlovákiai magyar irodalom és szellemiség hét évtizedes történetérõl ad képet. Vállalkozásunkat úttörõ jellegûnek mondhatjuk, hiszen hasonló leltár eddig nem készült irodalmunkról, szellemiségünkrõl. Benedek Marcell Irodalmi lexikona (1927) külön címszó alatt (Szlovenszkói magyar irodalom) foglalkozott a kisebbségi irodalom indulásával, s külön szócikkekben is bemutatta az ismertebb írókat. A Révai Kislexikonnak (1936) a Prágai Magyar Hírlap számára kiadott változata a függelékben adott áttekintést a szlovákiai és a kárpátaljai irodalmi életrõl. A jelentõsebbnek vélt írókat a lexikon törzsanyagában is szerepeltette. Az 1963-as irodalmi lexikonban fõként a két világháború között alkotó írók szerepeltek. A Kortárs magyar írók kislexikona viszonylag átfogó képet adott a határon túli irodalmi élet képviselõirõl. Az odafigyelés és a tapintat azonban nem pótolhatta az önálló lexikont. Ez ugyanis a maga viszonylagos teljességében arra hivatott, hogy felölelje a kisebbségi magyar szellemiség egészét. 7

8 Elõszó az elsõ kiadáshoz Küzdelmes utat tettek meg az elmúlt években a lexikon szerkesztõi, munkatársai. A kiadás gondját 1980-ban a Madách Könyv- és Lapkiadó vállalta magára. Az alapelvek meghatározása után kezdetét vette a serény munka. Az ügybuzgalomra jellemzõ, hogy 1983-ban nyomdakész volt a kézirat. Kiadását azonban lehetetlenné tette a kiadóra kényszerített véleményezõ eljárás. Akárcsak a szlovák irodalmi lexikon esetében, a mi esetünkben is a késleltetés, az ellehetetlenítés játszotta a fõszerepet. Hiányzott a megértõ jóakarat is. Az SZTA Irodalomtudományi Intézete ugyanis nem azonosult elképzelésünkkel, s elképesztõnek tartotta a lexikonunkba felvett címszómennyiséget. Az elvárásoknak még a harmadszor átdolgozott kézirat sem felelt meg, minthogy a kihagyásra ítélt szócikkeket közös címszók alatt újrafogalmaztuk. Végsõ soron a politikai szempontok ostoba szûklátókörûsége is okozta, hogy a kiadó akkori vezetõsége elfogadta a kiadás folyamatos elodázását. A Madách Könyv- és Lapkiadó feloszlatása után a Madách- Posonium Kft. igazgatója, Dobos László kért fel bennünket (1995 márciusában) a munka folytatására. A megváltozott körülmények, valamint a többszörösen átdolgozott és szerkezetében eltorzított kézirat eleve szükségessé tették a szócikkek újraírását. Így született meg a kiegészült szerzõi munkaközösség áldozatos munkája révén rövid kilenc hónap alatt ez a kiadvány, melyet most az olvasók és a szakmai közvélemény megtisztelõ figyelmébe ajánlunk. Nem titkoljuk, nem kis gondot jelentett számunkra az alapvetõ mûvek, monográfiák, bibliográfiák hiánya, melyeknek pótolhatatlan szerepük van egy-egy életmû, folyóirat, kulturális szervezet megítélésében. A lexikon témaköre is bõvült, minthogy anyagába felvettük a társmûvészetekrõl (képzõmûvészet, zenetudomány, népmûvészet) szóló alapvetõ tájékoztatást. Az irodalomtudomány, a nyelvtudomány és a történettudomány a korábbi változatban is szerepelt. Bonyolította a munkát, hogy a szerkesztés végsõ stádiumában olyan munkatárs vált ki közülünk, akinek részvételével kezdettõl fogva számoltunk. Köszönettel tartozunk régi és új munkatársainknak, hogy készségesek voltak szándékaink támogatásában. Kegyelettel gondolunk azokra, akik idõközben elhagytak bennünket, munkájuk eredményét azonban (adataiban felfrissítve) közreadhatjuk. Önzetlen segítõkészséggel Turczel Lajos véglegesítette Csanda Sándor és Sándor László szócikkeit, Mayer Judit pedig a Kulcsár Tibor által elvégzett munkát egészítette ki, illetve új címszavak megírásával segített. A címszavak megformálásakor nem rõffel mértük az esztétikai értéket. Noha a szócikkek terjedelme eleve utal az életmû jelentõségére, képtelenség lett volna az arányok tökéletes betartását szorgalmazni. Tisztelve a munkatársak egyéni ízlését, felfogását, stílusát, úgy gondoltuk, a sajátos személyiségjegyek csak színesebbé tehetik a lexikon anyagát. Munkánk sarkköve az adatközlés, szükségét éreztük azonban annak is, hogy az arra érdemes életmûvek esetében a szûkszavú ténybeliséget kiegészítsük az értékelés, a minõsítés szempontjaival. Ezzel is segíteni kívánjuk az olvasók tájékozódását egy-egy életmû egészében, netán felkelteni az életmû iránti érdeklõdést. Bár az egyes értékelések nem nélkülözhetik a szubjektivitást, meghatározónak tekintettük, hogy elfogultság és részrehajlás nélkül sine ira et studio közelítsük meg az életmûveket. A lexikon nem foglalkozik irodalomelméleti kérdésekkel, s csak érintõlegesen szól a természettudományok területén értékelhetõ eredményekrõl. Ez utóbbiak fehér foltjai kisebbségi életünknek. Néhány sajátosan (cseh)szlovákiai magyar irodalmi fogalmat (négyek, nyolcak, valóságirodalom stb.) azonban beiktattunk a szócikkek közé. Lexikonunk szerkezetében az Új magyar irodalmi lexikonéhoz hasonló elvekre épül. A vezetéknév (családi név) nagybetûkbõl áll, a keresztnév, ill. a polgári név kisbetûs (az álnevek változataival és a betûjelekkel nem foglalkozunk). Az intézmények, folyóiratok, közös (összefoglaló) szócikkek címszava kisbetûs. A címszót zárójelben a születési és halálozási adatok követik. Kérdõjel utal azokra az esetekre, amikor egy-egy adat meghatározhatósága bizonytalan. A zárójel után kettõspont jelzi a címszó folytatását, kisbetûs formában a minõsítés, foglalkozás (író, költõ, szerkesztõ, nyelvész stb.) következik. Utaló jellegû tájékoztatás, névváltozat esetében kettõsponttal 8

9 Elõszó az elsõ kiadáshoz jelezzük a vonatkozó címszót. A családi nevek esetében a megkülönböztetõ jelzéseket csak abban az esetben vettük figyelembe a besorolásnál, ha állandósult névhasználatról van szó (Püspöki Nagy). A fõszöveg az életrajzi és a munkahelyi adatokkal folytatódik. Gondolatjellel választjuk el az életrajzot az életmû értékelésétõl. A fejlõdésrajzban, értékelõ szövegben is gondolatjellel választjuk el egymástól az életmû szempontjából fontos mûveket. A szócikkekben szereplõ mûvek címét kiemelt szedéssel különböztetjük meg. A fõszövegben csak azokat a mûveket említjük, melyekrõl érdemi mondanivalója van a lexikoncikk szerzõjének. Minden egyéb mû a fõszöveg után (M. jelzéssel) található. A fõszövegben említett mûveket általában nem ismételjük. Nem feltétlenül jelöljük az összes mûvet, csak a legfontosabbakat, több mûfajú írók esetében elsõsorban a szépirodalmi és tudományos mûveket. A mûvek között csak az önálló köteteket említjük, gyûjteményes, többszerzõs mûveket csak abban az esetben, ha az életmû szempontjából jelentõsek. Szépírók esetében a mûfordításokat csupán jelezzük. Az önálló mûveket, tanulmányokat pontosvesszõvel választjuk el egymástól. A mûvek címe után a kiadás helye (magyarul) és éve következik. A helységnevek hivatalos megnevezéseirõl (ez a cikkekben található helynevekre is vonatkozik) névmutatóban tájékoztatjuk az olvasót. Ir. jelzéssel a címszóra vonatkozó irodalmat közöljük. A szakirodalomra utaló források a szerzõ nevét, a mû címét és a megjelenés helyét tüntetik fel. Kötetben megjelent tanulmányok esetében a kötetet jelöljük. Teljességre itt sem törekszünk, ez a bibliográfiák feladata; csupán a címszó szempontjából fontosabb forrásmûveket említjük, az újabb értékelésekre összpontosítva. A szócikk végén a lexikoncikk szerzõjének szignója található. Adatgyûjtésünk 1995 végén zárult. A nyomdai elõállítás során a kiadó megértõ jóakaratából még lehetõségünk volt arra, hogy kiegészítéseket eszközöljünk. Meggyõzõdésünk, hogy e lexikon kiadásával ûrt töltünk ki, tükröt tartunk magunk elé. Olyat, amely segíti kisebbségi irodalmunk és kultúránk alaposabb megismerését s ezzel a nemzeti önismeret elmélyítését. A politikai realitásokkal és a másságot elutasító érzéketlen többségi magatartással küszködve a legfontosabb a jövõ számára, hogy a túlélés, a megmaradás ösztöne erõsebb legyen, mint az önfeladásé vagy az önpusztításé. Ennek a túlélésnek aligha lehet más módja, mint a tehetség, a helytállás demonstrálása, kulturális és szellemi értékeink erõt és akaratot adó gyarapítása, megújítása. Pozsony, március 8. Fónod Zoltán 9

10 A szövegben elõforduló rövidítések jegyzéke áll. állami antol. antológia ápr. április aug augusztus belpol. belpolitikai bev. bevezetõ bibl. bibliográfia Bp. Budapest BTK Bölcsészettudományi Kar c. címû csehszl. csehszlovák(iai) CSeMISZ Csehszlovákiai Magyar Irodalmi Szövetség CSISZ Csehszlovák Ifjúsági Szövetség CSKP Csehszlovákia Kommunista Pártja CSM Csallóközi Múzeum (Dsz) CSMASZ Csehszlovákiai Magyar Akadémikusok Szövetsége CSMÍT Csehszlovákiai Magyar Írók Társasága CSMK Csehszlovákiai Magyar Könyvkiadó CSMKT Csehszlovákiai Magyar Kisebbségi Társaság CSMTIMT Csehszlovákiai Magyar Tudományos, Irodalmi és Mûvészeti Társaság CSMTKÉ Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara CSSZBSZ Csehszlovák Szovjet Baráti Szövetség CSSZK Csehszlovák Köztársaság csszl. csehszlovák CSSZSZK Csehszlovák Szocialista Köztársaság CSTA Csehszlovák Tudományos Akadémia d. dráma dec. december DMM Duna Menti Múzeum (Komárom) dok. dokumentum DolgNõ Dolgozó Nõ Dsz. Dunaszerdahely e. esszé EFSZ egységes földmûvesszövetkezet egyet. egyetem(i) elb. elbeszélés(ek) ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem emlékir. emlékirat emlk. emlékkönyv e. n. eredeti név é. n. év nélkül És Élet és Irodalom ÉSE Érsekújvári Sportegyesület ev. evangélikus évf. évfolyam F Fáklya febr. február Fil. Közlöny Filológiai Közlöny FMK Független Magyar Kezdeményezés Fo Forrás ford. fordításai, fordította fõisk. Fõiskola(i) fõszerk. fõszerkesztõ gazd. gazdasági gimn. gimnázium gr. gróf gyermekr. gyermekregény gyv. gyermekvers H Hét, A Hét hangj. hangjáték hb helyi bizottság Hel Helikon h. é. n. hely és év nélkül h. n. helység nélkül hum. humoreszk ifj. ifjúsági ik. irodalomkritika ill. illetve Ir. irodalom irod. irodalmi isk. iskola(i) ism.terj. ismeretterjesztõ mû ISZ Irodalmi Szemle It Irodalomtörténet Itk Irodalomtörténeti Közlemények JAIK József Attila Ifjúsági Klub jan. január JATE József Attila Tudományegyetem jav. javított 10

11 A szövegben elõforduló rövidítések jegyzéke JB járási bizottság jegyz. jegyzet(ekkel ellátta) JESZO Jókai Egyesület Szépmûvészeti Osztálya jkt. járási közmûvelõdési testület JNB, jnb járási nemzeti bizottság JPTE Janus Pannonius Tudományegyetem jún. június júl. július K Korunk k. körül karc. karcolat kat. katolikus KB központi bizottság ker. keresztény KFC Kassai Futball Club kiad. kiadta KIK Katolikus Ifjúsági Kör kisreg. kisregény KJSE Kassai Jogász Sportegylet Kkk Kúria, kvaterka, kultúra KMG Kortárs Magyar Galéria (Dsz) KN Kassai Napló kort. kortárs Kort. Kortárs (folyóirat) közgazd. közgazdasági köt. kötet köv. következõ Kr. e. Krisztus elõtt Kr. u. Krisztus után krit. kritika krk. kritikai kiadás KSH Központi Statisztikai Hivatal kult. kultúra/kulturális Kvár Kolozsvár kz. kézirat l. lap, lásd! lev. levelezõ Lo. Losonc M. Mûvei (a címszóban tárgyalt személy mûvei) m. magyar; mese MaD Magyar Diákszemle máj. május MAK Magyar Akadémikusok Köre MAKK Magyar Akadémikusok Keresztény Köre MaN Magyar Nap márc. március MATESZ Magyar Területi Színház mb. megbízott megj. megjelent MF Magyar Figyelõ MÍ Magyar Írás MiL A Mi Lapunk min. minisztérium MIPSZ Magyar Ifjak Pozsonyi Szövetsége MKDM Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom MKKI Magyar Köztársaság Kulturális Intézete (Pozsony) MM Magyar Minerva MN Magyar Nemzet MNapt. Madách Naptár MNYIT Mûvelõdési Nyári Ifjúsági Találkozó Mo. Magyarország monogr. monográfia ms. manuscriptum (kézirat) MTA Magyar Tudományos Akadémia MTI Magyar Távirati Iroda MÚ Magyar Újság munkaköz. munkaközösség mûf. mûfaj mûv. mûvészet(i) MVSZ Magyarok Világszövetsége N Nap, A Nap n. novellák NDC Nemzetiségi Dokumentációs Centrum nemz.-ker. nemzeti-keresztény Népszab. Népszabadság NK Nemzeti Kultúra NKÖM Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma No. Németország nov. november Ny Nyugat NYIT Nyári Ifjúsági Találkozó o. oldal ONCSA Országos Nép- és Családvédelmi Alap okt. október orsz. ország(os) OSZK Országos Széchényi Könyvtár OV országos választmány ÖÍ Összegyûjtött írásai ÖM Összes mûvei önéletr. önéletrajz összeáll. összeállította özv. özvegy p. pagina (lap, oldal) 11

12 A szövegben elõforduló rövidítések jegyzéke ped. PF PKE pl. PMH Po. pol. polg. PrMKE prot. PTE publ. R r., reg. ref. rip. rj. Ro. s.a.r. sz. SzFöld. szépir. szept. szerk. szimf. SZKB SZKIE szl. SZLKP szlov. szm. SZMÍT SZMKE SZMKT SZNT szoc. szociogr. szöv.gyûjt. SZTA SZÚ T tan. tankv. társad. tört. tszv. pedagógiai Pedagógiai Fakultás Pozsonyi Képzõmûvészek Egylete például Prágai Magyar Hírlap Pozsony politika(i) polgári Podkarpatszkáruszi Magyar Kultúregyesület protestáns Pozsonyi (Polgári) Tornaegylet publicisztika A Reggel regény református riportok rádiójáték Románia sajtó alá rendezte század Szabad Földmûves szépirodalom, -mi szeptember szerkesztõ, szerkesztette szimfonikus szlovákiai központi bizottsága Szlovenszkói Katolikus Ifjúsági Egyesület szlovák Szlovákia Kommunista Pártja szlovákiai színmû Szlovákiai Magyar Írók Társasága Szlovenszkói Magyar Kultúregyesület Szlovákiai Magyar Képzõmûvészek Társasága Szlovák Nemzeti Tanács szocialista szociográfia szöveggyûjtemény Szlovák Tudományos Akadémia Szabad Újság Tátra (folyóirat) tanulmány, tanulmányok tankönyv társadalmi történelmi, történész tanszékvezetõ Ttáj Tiszatáj tud. tudományos ua. ugyanaz ÚÉl Új Élet uitt ugyanitt ÚI Új Írás ÚIfj Új Ifjúság unit. unitárius uo., uott ugyanott uõ ugyanõ ÚMGY Új Mindenes Gyûjtemény ún. úgynevezett unit. unitárius ÚSZ Új Szó ÚSze Új Szellem v. versek vál. válogatott, válogatta, válogatás V. M. Válogatott mûvei Ve Vetés vez. vezetõség(i) vh. világháború vm. vármegye vö. vesd össze VÚSZ Vasárnapi Új Szó 12

13 A AB-ART Kiadó (1993): po.-i magánkiadó, kiadói tevékenységét 1994-ben kezdte. Indulásakor fõleg gyermekirodalmat adott ki, késõbb szépprózai mûveket és versesköteteket is megjelentet. Ez utóbbiak aránya a kilencvenes évek végén erõteljesebbé vált. Az évente kiadott mûvek száma változó. A kiadó 1994 és 2002 között 157 kiadványt jelentetett meg. Az elsõ kötetesek számára megindította a Start Könyvek sorozatot tól Szõrös Kõ címmel idõszaki irodalmi és mûvészeti folyóiratot ad ki. Könyvkereskedelmi és reklámtevékenységet is folytat. Igazgató: Balázs F. Attila, mûvészeti vezetõ: Haraszti Mária. Acta Ethnologica Danubiana (Komárom Dunaszerdahely, 2000-tõl): a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központjának évkönyve. Amellett, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrája kutatásának legfrissebb eredményeirõl számot ad, rendszeresen közöl a Duna-medence népeinek népi kultúráját bemutató írásokat is. Különös súlyt helyez az interetnikus kapcsolatok, továbbá a változásvizsgálatok és a szakrális néprajz kutatási eredményeinek a közreadására. A hazai magyar és magyarországi szerzõk munkáit rendesen szlovákul vagy valamilyen világnyelven (németül, angolul), a nem magyar szakemberek (fõleg szlovákok, csehek, osztrákok, németek) dolgozatait pedig magyarul adja közre. Jelentõs az annotációs, recenziós rovata, amely egy-egy számban a százat is megközelítõ közép-európai néprajzi jellegû publikációt ismertet. Szerk.: Liszka József. Ir.: Bõdi Erzsébet: Acta Ethnologica Danubiana 2 3., Dunaszerdahely Komárom 2001, rec., Ethnica 4 (2002), 2. sz.; uõ: Acta Ethnologica Danubiana 4. Ethnographia Voigt Vilmos: Az Acta Ethnologica Danubiana és az Interethnica köteteirõl. = Acta Ethnologica Danubiana 4., Komárom Dsz. 2002, L. J. Acta Museologica (Komárom Dunaszerdahely, 1994): a komáromi Duna Menti Múzeum Magyar Nemzetiségi Osztálya évkönyvszerû közleménye. Mindössze az egy kötetbe összevont 1 2. szám jelent meg, amelyben az ben Komáromban megrendezett Interetnikus kapcsolatok a Kárpát-medence északi részén c. konferencia elõadásai olvashatóak magyarul és szlovákul, német nyelvû összefoglalókkal. Az évkönyv tartalmaz továbbá egy, az idõszerû néprajzi eseményekrõl tájékoztató rovatot (Hírek), valamint egy könyvismertetési blokkot (Könyvszemle). Szerk.: Liszka József. Ir.: Gráfik Imre: Acta Museologica 1 2., rec., Vasi Szemle 1995/4; Deáky Zita: Acta Museologica 1 2., rec., Ethnographia 106, L. J. ÁCS Pál Földes Sándor Administratívny vestník Közigazgatási Közlöny: odborný èasopis obecných notárov na Slovensku A szlovenszkói községi jegyzõk szaklapja ben szlovák magyar nyelven jelent meg, utána 1938-ig csak szlovák nyelven. Elsõ szerk.-je Anton Ferényi volt. ÁG Tibor; Obenau (Pozsony, ápr. 13.): népzenegyûjtõ, karnagy, szakíró. Szülõvárosában érettségizett, bölcsészdiplomát a po.-i Komenský Egyetemen szerzett tól különféle szlovákiai magyar népmûvészeti együttesek (Népes, Ifjú Szívek) tagja, vezetõje, késõbb a Csemadok népzenei szakelõadója (1967), a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság titkára (1969), majd nyugdíjba vonulásáig a Dunaszerdahelyi Városi Mûvelõdési Ház szakreferense. A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli elnöke (1989), a társaság Népzenei Munkaközösségének vezetõje (1993), a Magyar Néprajzi Társaság kül- 13

14 AGÓCS Gergely földi tiszteletbeli tagja, a Kodály-emlékérem tulajdonosa. Népzenei kutatótevékenysége és a kórusmozgalomban betöltött szerepe elismeréseként a Magyar Köztársaság Nemzeti Örökség Minisztériuma Életfa Díjjal tüntette ki (1995), a pozsonyi Márai Sándor Alapítvány pedig a Nyitott Európáért Díjban részesítette (1997). Megkapta a Posonium Irodalmi Díjat is (2001). A legeredményesebb szlovákiai magyar népzenegyûjtõ (több mint dallamot gyûjtött és részben dolgozott fel!). Úttörõ jelentõségû az Édesanyám rózsafája (Po. 1974) c. palócnépdal-gyûjteménye és a Vétessék ki szóló szívem (Po. 1979) c. szlovákiai magyar balladáskötete. Hazai magyar és mo.-i szaklapokban, tanulmánykötetekben publikál. Ismeretterjesztõ írásai a Hétben, Új Szóban, Nõben jelentek meg. Több éven keresztül a po.- i rádió magyar adásában tartott ismeretterjesztõ elõadásokat. A szlovákiai magyar kórusmozgalom kiemelkedõ alakja, mozgatórugója. M.: Dalolj velünk, Po. 1953; 100 szlovákiai magyar népdal, Po. 1957; Gyere velem add tovább. Hagyományápoló cserkészek kézikönyve, Dsz. 1992; Ki játszik ilyet? Válogatás népi gyermekjáték-hagyományunkból, Dsz. 1992; Vígan zengjetek, citorák. Csallóközi betlehemes játékok és mendikák, Dsz. 1992; Az Aranykert muzsikája. Csallóközi népdalok, Po. 1999; Felsütött a nap sugára. Keletszlovákiai népdalok, Dsz. 1999; Csináltassunk hírharangot. Nyitra-vidéki népballadák, uo. 2001; Semmit sem vétettem Nyitra városának. Nyitra-vidéki népdalok, uo Ir.: Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. Tanulmányok a 65 éves Ág Tibor köszöntésére (szerk. Liszka J.), Komárom Dsz. 1993; L. Juhász Ilona: Ág Tibor népzenei tárgyú publikációinak jegyzéke. = Szolgálatban. Folkorisztikai tanulmányok a 70 esztendõs Ág Tibor tiszteletére (szerk. Liszka József), Dsz L. J. AGÓCS Gergely (Érsekújvár, okt. 27.): népzenegyûjtõ, népzenei szakíró, népzenész. A losonci Építõipari Szakközépiskolában szerzett érettségit (1987) követõen a kassai Mûszaki Fõiskolán tanult ( ), majd a bp.-i EL- TE BTK-n néprajzból szerzett diplomát (1997). Az MTA Zenetudományi Intézetében dolgozik. Fõleg a hangszeres magyar és középeurópai népzene kutatásával foglalkozik. Tudományos eredményeit hazai és külföldi szaklapokban, tanulmánykötetekben adja közre. M.: Kürti bandák. A Vág-Garam köze népzenéje (Gombai Tamással), Bp L. J. AICH Péter (Pozsony, szept. 30.): költõ, prózaíró, szerkesztõ, tanító. A po.-i Zoch utcai magyar alapiskola befejezése után (1956) a pozsony ligetfalui Tizenegyéves Középiskolában érettségizett (1959). Utána segédmunkásként és kisegítõ tanítóként mûködött. A Comenius Egyetem nagyszombati Pedagógiai Karán szerzett oklevelet (1966). Tanulmányai befejezése után Pozsony-Ligetfalu alapiskolájában tanított, majd 1972-tõl szerkesztõként dolgozott különbözõ szlovák lapoknál (Národné výbory, Rodina a škola, Priate¾). Ez utóbbit a magyar tanítási nyelvû iskolák számára adták ki a szlovák nyelvoktatás könnyítése céljából tõl az Eurotelevízia c. hetilap szerkesztõje. Késõbb Pozsony-Ligetfalu Magángimnáziumában, majd a rózsavölgyi városrész alapiskoláiban tanított. A kilencvenes években (a magyar iskolák szlovák nyelvoktatása számára) módszertani segédkönyvet szerkesztett (1993), valamint munkafüzetei jelentek meg, hasonló céllal (Hugo a jeho priatelia Hugo és barátai, 1995; Hugo ide do sveta Hugo világgá megy, 2004). A Pozsonyi Casino alapító és választmányi tagja, évkönyvének szerkesztõje 2001-tõl. Versei 1966-tól jelentek meg az Új Ifjúságban és az Irodalmi Szemlében. Az Egyszemû éjszaka (1970) c. antológiában mutatkozott be. Könyvkritikái jobbára az Irodalmi Szemlében jelentek meg. Verseskötetet nem adott ki, elsõ önálló kötete X. Kálmán viszontagságai címmel (1998) a prózaíró bemutatkozása volt. Irodalomkritikái közül említést érdemel a Líránk és a folytonosság (ISZ 1969/4), továbbá a Gyermekirodalmunk (ISZ 1984/6) c. írása, melyet egy ankét kapcsán írt. M.: Varga Imre: Sárkányölõ Jankó, krit., ISZ 1980/2; Mi a nagy helyzet (Soóky László: A Tarisznyás meséi), krit., ISZ 1984/6; Elsõ és utolsó, elb., 2000; Szerelmek, elb., Ir.: Ozsvald Árpád: A. P. újabb elbeszélései, SZÚ 2001/15. 14

15 ALABÁN Ferenc AIDA Ernõ Vajda Ernõ AIXINGER László, ifj. (Pozsony, aug. 6. uo., márc. 22.): újságíró, szerkesztõ, politikus. Jogot végzett. Elõbb bíró, tól a po.-i Híradó szerk.-je, 1930-tól az Országos Keresztényszocialista Párt, majd az Egyesült Magyar Párt országos igazgatója. Elnöke volt a Toldy Körnek és a Bartók Béla Dalegyesületnek. Számos lapban közölt mûvelõdéstörténeti és po.-i várostörténeti cikkeket. M.: Pozsony, Bp. 1938; Szülõföldem szép határa, Po. 1940; A Pozsonyi Hajósegylet, Po Ir.: A szlovákiai magyarság élete , Bp. 1942; Mezei Gábor: Pozsony, MN 1938, Cs. S. Aktivizmus: az 1918 és 1938 közötti csehszlovákiai magyar ellenzéki sajtóban a csehszlovák kormányok iránti fenntartások nélküli lojalitást aktivizmusnak, az ilyen magatartást képviselõ csoportokat, egyéneket pedig aktivistáknak nevezték. A magyar pol. és kult. aktivizmus fõ alakítói az es mo.-i forradalmak emigránsai voltak, akiket egyrészt a Horthy-Magyarország elleni gyûlöletük, másrészt csehszlovákiai befogadásuk tett szervilisekké, a kisebbségi sérelmek elhallgatóivá és elhazudóivá. Önálló magyar aktivista párt a németekkel ellentétben sohasem jött létre, csak magyar alosztályok voltak a nagy csehszlovák kormánypártok (szocdem párt, agrárpárt) mellett. Az államhatalomnak ez a helyzet megfelelt, de a németek esetében szükségesnek tartotta az aktivista pártok létezését, holott azok kevésbé voltak szervilisek, s létrejöttük, beállításuk a kisebbségi német pol. élet belsõ megegyezésével történt. Ir.: Darvas János: Politikai életünk húsz éve. = Magyarok Csehszlovákiában , Bp. 1938; Vagyunk és leszünk. A szlovenszkói magyarság társadalmi rajza , Po. 1993; Rády Elemér: A felvidéki magyar politika húsz éve = Felvidéki mártírok és hõsök aranykönyve (összeáll. Kemény Gábor), Bp. 1939; Turczel Lajos: Két kor mezsgyéjén, 1967; Popély Gyula: Ellenszélben, ALABÁN Ferenc (Guszona, febr. 25.): irodalomkritikus, irodalomtörténész, egyetemi docens. Füleken érettségizett (1969), a bp.-i ELTE BTK-n magyar szlovák szakos tanári oklevelet szerzett (1974). Kandidátusi munkáját a Komenský Egyetem BTK-n védte meg (1984). Tanulmányai befejezése után ( között) a nyitrai Pedagógiai Fõiskola Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója tanársegéd, adjunktus, docens, ben tanszékvezetõ, között dékánhelyettes, az Akadémiai Tanács elnöke ( ) tõl a beszercebányai Bél Mátyás Tudományegyetem Filológiai Karának az oktatója, létrehozta a Hungarisztikai Tanszéket és a magyar nyelv és kultúra filológiai szakot. Megalakulásától (1998) a tanszék vezetõje, 2001 és 2004 között dékánhelyettes, tõl a kar dékánja. Irodalomkritikusként és tudományos kutatóként fõleg a kortárs szlovákiai magyar lírával foglalkozott, különös tekintettel a nyolcak nemzedékére. Tõzsér Árpád és Cselényi László munkásságáról átfogó tanulmányt írt. Fõbb irodalmi tevékenységét a komparatisztika és a mûelemzés terén fejti ki. Publikációs tevékenységet 1973-tól folytat. Könyvkritikái rendszeresen megjelennek (Új Szó, ISZ, Hét). Munkái közül figyelmet érdemel a Komparatisztika és genealógia (ISZ 1974/9) s a Kritikai gondolkodás és értékrend (uo. 1984/4) c. tanulmánya. Tárgyszerû, széles látókörû, elméletileg felkészült kritikus. Több egyetemi tankönyve és fõiskolai jegyzete is megjelent. M.: Ívek és pályák (Koncsol László kötete), krit., ÚSZ máj. 6.; Eszmeiség és életérzés Bábi Tibor költészetében, tan., ISZ 1983/2; Vita valóság eszmélés, tan., ISZ 1984/2; A körülmények szorításában (Vajkai Miklós Veszteglõk c. kötetérõl), krit., ISZ 1985/4; Elbeszélés humor szatíra (Duba Gyula: Kiárusítás délelõtt), krit., ÚSZ dec. 30.; Folytatás és változás, vál. tan., Po. 1984; Irodalomközelben, tan., krit., Nyitra 1992; Két költõ nyomában (Tõzsér Árpád és Cselényi László költészetérõl), tan., uo. 1995; Az irodalom lehetõségei, tan., Dsz. 1996; Az irodalomértés horizontjai, tan., Besztercebánya, 2000; Interpretáció és integráció, tan., 2002; Az irodalom kontextusai, tan., Besztercebánya, 2002; Irodalmi érték és sajátosság, tan., uo Egyetemi tankönyvek, fõiskolai jegyzetek: Magyar nyelv I., Nyitra 1991; Kommunikáció 15

16 ALAPY Gyula nyelv grammatika, uo. 1995; Bevezetés a magyar hangtanba, szöv.gyûjt., Besztercebánya Ir.: Koncsol László: Kritikusavató. = K. L.: Nemzedékem útjain, Po. Bp. 1988; Szeberényi Zoltán: Arcok, törekvések kritikai irodalmunkban. = Visszhang és reflexió, Po. Bp. 1986; Fónod Zoltán: Híradás irodalmunkról, ISZ 1994/4; L. Erdélyi Margit: Az irodalmi kontextus vonzáskörei. Az irodalomértés horizontjai, ISZ 2000/1 2; Ardamica Zorán: A szemléleti megújulás jegyében. Interpretáció és integráció, ÚSZ nov. 5.; Csíkány Andrea: Irodalmi kontextusokról, ISZ 2004/3. ALAPY Gyula; Alapi (Komárom, okt. 20. uo., jan. 20.): történész, néprajzkutató, lapszerkesztõ. A gimnáziumot Komáromban, a jogot és bölcsészetet Bp.-en végezte. A századforduló óta Komáromban volt tisztviselõ, levéltáros, az SZMKE fõtitkára, a Jókai Egyesület elnöke. Nagyarányú, konzervatív szellemû tudományos és közéleti tevékenységet fejtett ki. Mint a keresztényszocialista párt tartományi képviselõje támadta a marxizmus felé orientálódó sarlósokat. Értékes, ma is idézett tud. munkáiban helyi levéltári kutatásainak eredményeit dolgozta fel ben a Nemzeti Kultúra c. tud. folyóiratot szerkesztette, melyben számos forrásértékû tanulmányt publikált (A morva cseh és magyar érintkezés a középkor végéig, Szenczi Molnár Albert Komáromban stb.). M.: Költemények, Bp. 1895; Gyulai Rudolf, életrajz, Komárom 1907; Komárom vármegye és az utolsó nemesi felkelés, uo. 1910; Kultsár István , uo. 1911; Komárom vármegye nemes családai, uo. 1911; Bûbájosok és boszorkányok Komárom vármegyében, uo. 1914; A szülõföld Jókai regényeiben, uo. 1925; A csallóközi halászat története, uo. 1933, Ir.: H. L.: A. Gy.: A Csallóközi halászat története, NK 1933, ; Balogh Edgár: Hét próba, Bp Cs. S. ALBERT Sándor (Nagykapos, máj. 24.): neveléstudományi szakíró, egyetemi docens. Az általános iskolát szülõvárosában végezte, a kassai ipariskolában érettségizett (1961). Utána a kassai Mûszaki Fõiskolán gépészmérnöki oklevelet szerzett (1966). A po.-i Szlovák Mûszaki Egyetemen 1990-ben a pedagógiai tudományok kandidátusa címet szerzett, 1997-ben uo. habilitált (docensi fokozatot szerzett) pedagógiából tól az ipariskola tanára, 1990 és 1997 között igazgatója között a kassai Mûszaki Egyetem oktatója ben megalapította a mérnökpedagógiai tanszéket, melynek vezetõje lett októberétõl a szlovák parlament képviselõje. A közép-európai kezdeményezés állandó parlamenti delegációjának vezetõje, és tagja volt az Európa Tanács parlamenti közgyûlésének jan. 1-jétõl a komáromi Selye János Egyetem mb. vezetõje, miniszteri biztosa, 2004 nov.-ben rendkívüli egyetemi tanára és az egyetem rektora. Publikációs tevékenységet 1968-tól folytat, oktatás-módszertani kérdésekkel foglalkozik. 17 monografikus jellegû kiadvány, 10 egyetemi tankönyv, ill. jegyzet és 12 középiskolai tankönyv és példatár szerzõje. Ma is rendszeresen publikál a Katedra c. folyóiratban és több szlovák nyelvû kiadványban (Pedagogická revue, Technológia vzdelávania stb.). Önálló mûvei szlovák nyelven jelentek meg. Munkásságáért 2002-ben elnyerte az egyik legmagasabb pedagógiai kitüntetést Magyarországon, az Apáczai Csere János-díjat. Ugyanebben az évben pedagógiai tevékenységéért a Szlovák Kormány Ezüstérmével tüntették ki. A Comenius-díjat ban vehette át. M.: Konštrukèné cvièenie pre 2. roè. SPŠS [Szerkesztési gyakorlatok a gépipari szakközépiskolák 2. o. számára], Po. 1982; O zbližovaní vzdelávania v SR a EU [Szlovákia és az EU közeledése a mûvelõdés terén], társszerzõ, Kassa 2000; Rozvoj kvality v škole [A minõség fejlesztése az iskolában], Po. 2002; Didaktika, Kassa ÁLDORI Károly (Dunaszerdahely, 1896.? Kassa, ápr. 15.): újságíró, publicista, kritikus. Az es mo.-i forradalmak emigránsa volt, fõleg a Tûzben és a Kassai Naplóban publikált, s ker.-nemzeti szellemiségû ellenfeleivel heves vitákat folytatott. A kassai öreg költõ, Sárosi Árpád azt írta róla, hogy a Magyar Tanácsköztársaság Katonatanácsának tagja volt, s a Tisza-pörben is gyakran emlegették a nevét. Irod. és színikritikákat sûrûn 16

17 ANDREÁNSZKY István írt, elbeszéléseket, folytatásos regényt s filmnovellát is publikált. Kisebbségi irodalmunk elsõ halottja volt, Merényi Gyula és Török Géza követték. Ir.: Ignotus: Eltemették Á. K.-t, R., ápr. 17.; Kováts Miklós: Magyar színjátszás és drámairodalom Csehszlovákiában , Po. 1974; Gyüre Lajos: Kassai Napló , Po Alkotó Ifjúság (1950 szept jún.): kulturális folyóirat. A CSISZ KB adta ki a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség magyar szervezetei számára kezdetben negyedévenként, a 4. számtól havonként. A Smena Lap- és Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Fõszerk.: Hrubják Emil (1950), Szûcs Béla (1951). AMBRUS Ferenc (Rozsnyó, jún. 16.): helytörténeti kutató, kultúraszervezõ. Rozsnyón érettségizett, a nyitrai Pedagógiai Fakultáson tanítói képesítést szerzett (1982). Jólészen és Dernõn tanított, egy ideig az Új Szó vidéki munkatársa, majd a Csemadok járási titkára volt. Egyik alapítója és vezetõje az 1993-ban alakult Pákh Albert Társaságnak, szervezõje a rozsnyói Czabán Samu Napoknak, alelnöke a Gömöri Kishonti Múzeumegyesületnek. Írásai a Gömöri Hajnalban, az Új Szóban, a Nõben és a Honismeretben jelentek meg. Szerkesztõje a Csemadok JB és a Pákh Albert Társaság által kiadott honismereti füzeteknek (Lice és Lekenye községek története, a Pákh Albert Társaság évkönyve, Petõfi Sándor és Vass László emlékezete rozsnyói emléktáblájuk felavatása alkalmából). A 80-as évek végén a Rozsnyói járás magyar községeirõl sorozatot írt a Gömöri Hajnalba; a Csemadok ezt füzet formában is megjelentette ban gazdag hagyományanyagot tartalmazó kiadványt állított össze Rozsnyói Kalendárium címmel. ANDRÁS Károly (Felsõlászlófalva, aug. 20. München, júl. 9.): újságíró, lapszerkesztõ, politológus. Kassán érettségizett, magyar francia szlavisztika szakos egyet. tanulmányait 1938 és 1941 között Prágában és Bp.-en, politológiai tanulmányait 1953 és 1955 között New Yorkban végezte ben az Új Élet vezetõ szerkesztõje volt. A szerkesztõi munkát Rády Elemérhez és Sinkó Ferenchez hasonlóan egyetemistaként kezdte, s a lap kezdettõl kitûnõ színvonalát végig megtartotta. Egykori neves sarlósok (Dobossy László és a sokoldalúan: pol., irod. és színházi írásokkal szereplõ Vass László) is munkatársai lettek, a régi prohászkások közül Vájlok Sándor és Sinkó Ferenc voltak a legaktívabbak. Az Új Életben tûnt fel Janics Kálmán neve is ben A. emigrált, 1951-ig Ausztriában, ban az USA-ban élt, 1957-ben Münchenben telepedett le tõl a Szabad Európa rádióban dolgozott, 1957-tõl magyar osztályának helyettes vezetõje, tól a központi kutatóosztály igazgatóhelyettese volt. Fõleg a kelet nyugati kapcsolatokkal, közép-európai és kisebbségi problémákkal foglalkozott. Publikációs tevékenysége az Új Életben bontakozott ki, az emigráció idején született írásai a római Katolikus Szemlében, a müncheni Új Látóhatárban, különbözõ szakfolyóiratokban és gyûjteményes kötetekben jelentek meg óta a mo.-i Regióban s nálunk a Reményben is publikál. Emlékezetes folyóirati közleményei: A kassai kanonok (Pfeiffer Miklós pályaképe, Új Látóhatár 1979/5 6; újraközlés: Remény 1991/3 10); Beneš Moszkvában (Új Látóhatár 1985/3 4); A magyar kisebbségek egyházi élete (Regio 1991/3). Beneš-kutatással folyamatosan foglalkozik. M.: Magyar kisebbség, szlovák többség. = Harminc év , Bern 1986; A nemzeti identitás. = Nyugati magyar esszéírók antológiája (szerk. Borbándi Gyula), Bern ANDORKA Lajos Scherer Lajos ANDREÁNSZKY István; S. Pataki (Mezõlaborc, jún. 17. Brüsszel, okt. 12.): újságíró, lapszerkesztõ. A középiskolát Sárospatakon végezte, közben és utána Kassák Lajos Munka c. lapjába írt verseket s a tanyavilág életérõl szociográfiai riportokat. Kommunista szervezkedés vádjával kétszer is letartóztatták, ezért 1934 szept.-ben Csehszlovákiába emigrált. Po.-ban élt, a Magyar Újságban és a Csehszlovákiai Népszavában folyamato- 17

18 ANGERMAYER Károly san publikált. A mo.-i szocdem párt elméleti folyóirata, a Szocializmus is gyakran közölte tanulmányait (Új népies költészet, A szlovenszkói magyar irodalomról stb.). Írásait gyakran S. Pataki István névvel jelezte. A Slovenské smery c. szlovák irod. lapban József Attilát népszerûsítette, a po.-i rádió magyar adásában Martinovicsról írt hangjátéka hangzott el. A bécsi döntés után visszatért Mo.-ra. Bajcsy- Zsilinszky Endre lapjának, a Független Magyarországnak belsõ munkatársa lett, s a Népszavában is publikált. A német megszállás idején illegalitásban élt, együttmûködött az ellenállás szocdem csoportjaival után jelentõs funkciókat töltött be a politikai életben és a szocdem sajtóban, de a demokratikus viszonyok fokozódó romlása miatt 1948 elején Belgiumba emigrált. Írásai a Magyar Forradalmi Szocialisták Szövetségének kiadványaiban és az általa is szerkesztett párizsi Szocialista Forradalom c. lapban jelentek meg. Ir.: Pásztor József: A Mi Utunk Forradalmi életek Debrecenben, Debrecen ANGERMAYER Károly (Pozsony, márc. 9. uo., máj. 18.): nyomdatulajdonos, lapkiadó, szerkesztõ. Tanulmányait Po.-ban és Lipcsében végezte és 1938 között kiadója és fõszerkesztõje volt az elsõ Magyar Újságnak, a Képes Világnak, a Pressburger Zeitungnak, kiadója A Háziorvosnak, fõszerkesztõje a három Grafika c. lapnak, bizottsági tagja, majd elnöke a Szlovenszkói és Podkarpatszkáruszi Nyomdatulajdonosok Grémiumai Országos Szövetségének. ANGYAL Béla (Gúta máj. 22.): politikatörténész, helytörténész, villamosmérnök. Alapiskolai tanulmányait szülõvárosában végezte, a komáromi magyar gimnáziumban érettségizett (1977). A prágai Cseh Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán szerzett oklevelet (1982) között a komáromi Járási Szolgáltató Vállalat munkatársa, majd magánvállalkozó ( ) között Gúta alpolgármestere volt, 1999-tõl különbözõ központi államigazgatási intézményekben dolgozik: a Szlovák Kormányhivatal Kisebbségi Osztályának vezetõje ( ), a Közbeszerzési Hivatal elnökének irodavezetõje ( ), a Mezõgazdasági Minisztérium hivatalvezetõje (2002 ) között szerkesztette a Gútai Újság közéleti lapot tõl foglalkozik helytörténettel, néprajzi gyûjtõmunkával, elsõsorban Gúta és vidéke lakosságának hagyományos gazdálkodásáról jelentetett meg dolgozatokat gyûjteményes tanulmánykötetekben (pl.: Állattartás, szerk. Fehérváry Magda; Gúta hagyományos gazdálkodása a XX. század elsõ felében, Csehszl. M. Népr. Társ., Komárom 1992; Alelédi állattartás [szerk. Liszka József]; Leléd hagyományos gazdálkodása a XX. század elsõ felében, Szlov. M. Népr. Társ. Lilium Aurum, Komárom Dunaszerdahely 1994). Politikatörténeti és publicisztikai írásokat is közöl szlov. magyar lapokban. Jelentõsek az közötti korszak csehszlov. magyar politikai pártjaival kapcsolatos kutatásai. A Fórum Társadalomtudományi Szemlében hosszabb tanulmányt közölt Magyar szervezetek és mozgalmak Csehszlovákiában címmel (2000/1, 3 28., 2000/2, ). Írásai hazai és magyarországi szaklapokban, évkönyvekben jelennek meg. A bp.-i Néprajzi Múzeum és a Magyar Néprajzi Társaság pályázatain több esetben is elsõ, illetve második helyezést ért el. További fontos tanulmányai: A csehszlovákiai magyarság anyaországi támogatása a két világháború között, Regio, Bp. 2000/3, ; A csehszlovákiai magyarság választói magatartása a két világháború között, Fórum Társadalomtudományi Szemle, Galánta 2001/1, M.: Gúta és környéke ben, Dsz. 1997; Gúta , Dsz. 1997; Érdekvédelem és önszervezõdés. Fejezetek a csehszlovákiai magyar pártpolitika történetébõl , Galánta Dsz. 2002; Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez , Somorja Dsz. 2004; Tradièné hospodárenie v Kolárove v prvej polovici 20. storoèia (társszerzõ). Összeállította Fehérváry Magda. Podunajské Múzeum, Komárom Ir.: Simon Attila: Dokumentumok az Országos Keresztényszocialista Párt történetéhez, rec. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2004/2. L. T., L. J. 18

19 Antológiák ANGYEL Miklós (Nyitra, okt. 28.): néprajzi, helytörténeti író. Az érsekújvári Magyar Királyi Állami Pázmány Péter Gimnáziumban érettségizett (1944), majd vasutasként dolgozott ( ). Késõbb a Fûszerpaprika Szövetkezetnél, ennek államosítása után pedig az érsekújvári konzervgyárban dolgozott tisztviselõként, ill. igazgatóként ban diplomát szerzett a prágai egyetemnek az Élelmiszeripari Minisztérium által létesített konzervipari tanszékén tól nyugdíjas. A hatvanas évek elejétõl különféle konzervipari témájú tanulmányokat jelentetett meg a szaklapokban. Lakóhelye, Udvard község múltjával és néprajzával nyugdíjba vonulása után kezdett foglalkozni. A történeti forrásokat és a néphagyományt ötvözõ cikkeit a szlovákiai magyar lapokban publikálja. M.: Udvard múltja és jelene, Po. 1993; Udvard nevezetességei, Po L. J. ANTALFFY Vilmos (Kassa, máj. 19. Pozsony, jún. 2.): tanár, karmester, zeneszerzõ. Bp.-en klasszika-filológiát tanult ( ), ugyanakkor a Zeneakadémián éneket és zeneszerzést végzett (1901) tõl a po.-i magyar gimnázium tanára, ban a jezsuita templom Salvator énekkarának karnagya volt, együttmûködött a Szlovák Filharmóniával. Kritikái és recenziói a Híradóban jelentek meg, egyházi zenemûvei kéziratban maradtak. A po.-i jezsuita templomban emléktáblája van. Ir.: Pazdírkùv Hudební slovník náuèný, 2. èást o- sobní, sv. 1., Brünn 1937; Èeskoslovenský hudební slovník, sv. 1., Prága 1963; Encyklopédia Slovenska 1., Po. 1977; Slovenský biografický slovník, 1. zv., Turócszentmárton D. Z. E. ANTAL Sándor (Nagyvárad, nov. 28. koncentrációs tábor, 1944.): költõ, szerkesztõ, publicista. Iskolái befejeztével öt évet töltött Németországban, majd a skandináv államokban. Hazatérve a Nagyváradi Napló szerkesztõje, a modern magyar irodalom lelkes propagátora lett. Õ szerkesztette 1908-ban A Holnap c. antológia elsõ kötetét, melynek elõszavában síkraszállt a modern líra, különösen Ady elismertetéséért ben a Vörös Újság belsõ munkatársa volt. A fehérterror elõl Bécsbe, majd Csehszlovákiába emigrált, a Bécsi Magyar Újság po.-i szerkesztõje lett tõl a Nemzeti Kisebbségek, 1923-tól a Népújság fõszerkesztõje volt, 1938-ban nyugdíjba vonult tavaszán cikket írtak róla a német nyelvû Grenzbotéban. Az írás megjelenése napján az SS-legények családostul elhurcolták. Egyes hírek szerint már a szlovák határ átlépte után kivégezték, mások szerint koncentrációs táborban halt meg. A Reggelbe viszszaemlékezésszerû cikksorozatot írt Adyval való találkozásairól, sok új, addig ismeretlen adattal gazdagítva az Ady-irodalmat. Több Strindberg-mûvet fordított magyarra. Garabonciás ének (1924) címmel Po.-ban kiadott egy verskötetet, melyben szabad formában, archaikus hangnemben, nosztalgiával emlékezik a régi évekre, a nagyváradi irodalmi harcokra. M.: Mozaik, elb., Nagyvárad 1904; Akik ma élnek, v., uo. 1905; A trondhejmi herceg kíséretében, r., Gyoma 1913; Jörnu története, r., uo. 1913; A csudálatos szemû katona, elb., Nagyvárad 1917; A mester, d., h. n Ir.: Dutka Ákos: A Holnap városa, r., Bp. 1955; Bihari Mihály: Antal Sándornak, a Holnap antológia szerkesztõjének pozsonyi élete és mártírhalála, ISZ 1969/6. O. Á. Antológiák : a szépir. antológiák többsége a szlovákiai magyar líra vagy próza java termésérõl nyújt áttekintést, más részük pedig csoportosan jelentkezõket, a leggyakrabban egy-egy új írói nemzedéket mutat be, s vitát kiváltva élénkíti az irodalmi életet. Lírai antológia Szlovenszkó és Ruszinszkó magyar költõinek alkotásaiból (Berlin 1926). Szerk.: Sziklay Ferenc. A csehszlovákiai magyar költészet elsõ összefoglaló antológiája; 26 költõt mutat be. Az irodalmi életben ekkor a baloldal és a jobboldal küzdelme s a dilettantizmus leküzdése volt napirenden. Sziklay Földes Sándor kommunista szellemû verseit is besorolta a kötetbe, de Forbáth és Vozári kimaradtak. A leginkább favorizált költõ Mécs László volt 20 verssel. Gyõrynek 13, Komlós Aladárnak és Márai Sándornak 6-6 verse jelent meg. Nyitott könyv (Prága 1930). Prágai 19

20 Antológiák magyar költõk antológiája. Az Új Munka Társaság kiadásában jelent meg Dzurányi László rövid elõszavával. Négy, ekkor fõként a PMHban publikáló költõ (Darvas János, Gyõry Dezsõ, Szenes Erzsi, Vozári Dezsõ) verseibõl közöl válogatást. Az akkor szintén prágai Forbáth Imre versei hiányoznak belõle. Hegyvidéki bokréta (Rimaszombat 1934). A szlovenszkói és ruszinszkói magyar írók prózai antológiája. Összeállította ifj. Wallentinyi Samu. A bemutatott szerzõktõl (Darkó István, Egri Viktor, Farkas István, Gonday Milos, Ilku Pál, Lányi Menyhért, Morvay Gyula, Rácz Pál, Sándor Imre, Sebesi Ernõ, Sellyei József, Szabó Béla, Szenes Piroska, Szombathy Viktor, Tamás Mihály, Zerdahelyi József) egy-egy elbeszélést vagy regényrészletet közöl a szerény válogatás, amelyet az összeállító saját költségén adott ki. Szlovenszkói magyar elbeszélõk (Tornalja Bp. 1935). Az elõbbinél reprezentatívabb, színvonalas válogatás, mely Szlovákiában a Kazinczy Kiadó gondozásában, Bp.-en pedig a Franklin Kiadónál, a szlovákiai magyar irodalmat bemutató tízkötetes sorozat részeként jelent meg. Szvatkó Pál írt hozzá érdekes, a szlovákiai magyar irodalom értékelésében új szempontokat felvetõ elõszót. A kötetbõl feltûnõ módon hiányzik Darkó István neve. 23 író szerepel benne, s az elõszó tanúsága szerint elsõsorban a mo.-i olvasók számára készült. Az elõbbi antológiában szerepeltetett szerzõkön kívül bemutatja Ásgúthy Erzsébet, Dallos István, Földes György, N. Jaczkó Olga, Kovács Endre, Neubauer Pál, Palotai Boris, Sziklay Ferenc, Tichy Kálmán, T. Zsadányi Mária, Wimberger Anna egy-egy írását (kimaradt viszont Lányi Menyhért). Szlovenszkói magyar írók antológiája I IV. (Nyitra ). A két vh. közötti szlovákiai magyar irodalom legterjedelmesebb antológiája. Összeállította Dallos István és Mártonvölgyi László, megjelent az általuk létrehozott Híd kiadásában. (A négykötetes válogatás elõtt a két szerkesztõ Nyitrai írók könyve [Nyitra 1935] címmel adott ki egy regionális antológiát, amely nyitrai származású szerzõk értekezéseit, elbeszéléseit gyûjtötte egybe.) 1936-ban írást és életrajzi adatokat kértek valamennyi szlovákiai magyar írótól; az összegyûlt anyagból Neubauer Pál és más kritikusok lektori segítségével válogattak. A vállalkozásba több mint 150 író kapcsolódott be, elutasította a részvételt (jórészt politikai okokból) Fábry Zoltán, Barta Lajos, Földes Sándor, Antal Sándor, Surányi Géza, Flórián Károly, Rehorovszky Jenõ, Kovács Endre, Simon Menyhért. A kötetek elé a szerkesztõk írtak elõszót Hidat verünk... címmel, a második kötethez (elszármazott írók) Marék Antal, a harmadikhoz (mûfordítások csehbõl és szlovákból) Szalatnai Rezsõ írt bevezetõ tanulmányt. (Utóbbi életrajzi jegyzeteket is írt a fordításban bemutatott cseh és szlovák írókról.) Az 1. és a 4. kötet szlovákiai magyar íróktól válogat (elõbb a korábban beérkezett anyagot közölték). A 2. kötetben a Szlovákia területérõl elszármazott, nagyrészt Mo.-ra költözött írók alkotásait közlik. Ennek a koncepciója kevésbé egységes. A 3. kötet (társszerkesztõje Szalatnai Rezsõ) a szlovákiai magyar mûfordítók tolmácsolásában nyújt gazdag válogatást a 20. századi cseh és szlovák írók legjobb alkotásaiból. Új magyar líra (Rimaszombat 1937). A szlovenszkói és kárpátaljai magyar költõk lírai antológiája A két vh. közötti szlovákiai magyar líra legjobb antológiája. Szerkesztette Wallentinyi Samu. Szalatnai Rezsõ A szlovenszkói magyar líra címmel tartalmas bevezetõ tanulmányt írt hozzá, a kötet végén Zombori György nyújt bibliográfiai áttekintést a szlovenszkói magyar líra könyv alakban megjelent termékeirõl. Összesen harminc költõtõl közöl verseket, a legtöbbet Gyõry Dezsõtõl, Vozári Dezsõtõl, Mécs Lászlótól, Forbáth Imrétõl, Földes Sándortól. Ez megfelel Szalatnai Rezsõ elõszóban kifejtett értékrendjének is. Tátra Almanach. Szlovenszkói városképek (Po. 1938). Szerkesztette és az elõszót írta Tamás Mihály. A bevezetõ esszét Szlovenszkói városok címmel Szvatkó Pál írta. Öt eredeti mûvelõdéstörténeti és szociográfiai jellegû tanulmányt közöl: Sziklay Ferenc Kassáról, Jócsik Lajos Érsekújvárról, Gömöry János Eperjesrõl, Darkó István Losoncról, Szalatnai Rezsõ Lõcsérõl értekezik. Az elõszó szerint további városokat is bemutattak volna a minden év karácsonyára tervezett Almanachban. A tanulmányok, eszszék igen színvonalasak, többségük ma is forrásértékû. A kötetet a Tátra Könyv- és Lapki- 20

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE

[Erdélyi Magyar Adatbank] Bori Imre: A jugoszláviai magyar irodalom története BORI IMRE BORI IMRE BORI Imre (Bácsföldvár, 1929. dec. 28. Újvidék, 2004. ápr. 22.), irodalomtörténész, kritikus, szerkesztő. Az általános iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Petrovgradban (Zrenjanin), Becsén, Zentán

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnöke Szám: 318-2/2007. ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető

Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat férjezett, 3 gyermek édesanyja népzenei tárgyak tanára, tanszakvezető Önéletrajz Személyi adatok Név Szabó Ágnes Cím 1022 Budapest, Ruszti út 7. Telefonszám +36304790140 E-mail szaboo.agnes@gmail.com Születési év Családi állapot 1978 férjezett, 3 gyermek édesanyja Szakmai

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra kilencedik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html

Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: SZABÓ G. Zoltán. Nyitólap: www.iti.mta.hu/szorenyi60.html Nem sűlyed az emberiség! Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára Főszerkesztő: Felelős szerkesztő: Szerkesztők: JANKOVICS József CSÁSZTVAY Tünde CSÖRSZ Rumen István SZABÓ G. Zoltán Nyitólap:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret:

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 2.1. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.000.000 Ft Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története

Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története Oros László: IRODALMUNK EMLÉKEI A felső szeli Bibliotheca Pro Patria könyvtár rövid története A könyvek általában új ismeretekkel és értékekkel bő vítik az érdeklő dő emberi elmét. Lehet az regény, hely-

Részletesebben

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ;

Gönczy László. Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, ; Gönczy László. Szakmai önéletrajz (Gönczy László) Születési hely, idõ: Budapest, 1957. augusztus 30. Tanulmányok: Bartók Béla Zenemûvészeti Szakközépiskola, Budapest - zeneszerzés-szak, 1971-1975; Liszt

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ 7 Bibliográfia 7 Nyomdászattörténet. Nyomdászat 8 Bibliofilja. Könyvművészet 8 Könyvkiadás 8 A könyvkiadás

Részletesebben

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok

Könyvtárhasználat / könyvtárismeret. Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok Könyvtárhasználat / könyvtárismeret Raktári rend a könyvtárban És Az időszaki kiadványok KÖNYVEK ELHELYEZÉSE A POLCON FELTÁRÁS SZÉPIRODALMI DOKUMENTUMOK ISMERETKÖZLŐ (SZAKIRODALMI) DOK. /SZAKRENDI CSOPORTOSÍTÁS/

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége

A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége A Néprajztudományi Bizottság 2014. évi tevékenysége Az MTA Néprajztudományi Bizottsága 2014-ben két alkalommal ülésezett (január 15- én és november 11-én). Az ülésre első alkalommal a Néprajzi Múzeum Tanácstermében

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló)

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok (Önkormányzati együttműködési, Informatika, Média Kollégium második pályázati forduló) Pályázati Érvénytelen pályázatok 2.3. 5620/2007 Helemba Község

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1

Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1 Kosztolányi kritikai kiadás segédanyagai. Kosztolányi Dezső álnevei 1 Összeállította: Arany Zsuzsanna (2004 2011) és Dobás Kata (2012-től) JELMAGYARÁZAT: FJ1: a Forrásjegyzék 1-ben előforduló tételek alapján

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA

5. számú melléklet BÓDI ZSUZSANNA 5. számú melléklet A NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR MUNKATÁRSAINAK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE A 150/1992. (XI. 20.) KORM. RENDELET 12. (4) PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT IDŐTARTAM ALATT BÓDI ZSUZSANNA A tevékenység megnevezése:

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez

Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Pastyik László Jegyzetek József Attila délszlávországi ismeretéhez Költőnk neve és műve a délszlávországi magyar irodalomban viszonylag hamar, már a húszas évek második felében feltűnik, jelképpé azonban

Részletesebben

DOKUMENTUMOK. Popély árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. FONTES HISTORIAE HUNGARORUM, 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008. 472 p.

DOKUMENTUMOK. Popély árpád: 1968 és a csehszlovákiai magyarság. FONTES HISTORIAE HUNGARORUM, 3. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008. 472 p. DOKUMENTUMOK 1 Pozsony, 1968. március 12. A Csemadok Központi Bizottságának állásfoglalása Csehszlovákia Kommunista Pártja és Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának januári határozatához és

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144

1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) 1125 Budapest Kikelet u.57. Telefonszám(ok) 0613382156/132 Mobil Fax(ok) 0613382156/144 E-mail(ek) hock.zsuzsa@fppti.hu Állampolgárság

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

Böhm Gábor szakmai önéletrajza

Böhm Gábor szakmai önéletrajza Böhm Gábor szakmai önéletrajza Dr. Böhm Gábor, PhD egyetemi adjunktus Iskolák - Energetikai Szakképzési Intézet, Paks, 1990-1994 Elektronikai műszerész szak - Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 1994-2000

Részletesebben

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11.

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11. MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG.

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 1 SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 2 B e v e z e t ő A szűkebb haza, az otthon környékének alaposabb megismerését, a tárgyi és szellemi értékek összegyűjtését célzó honismereti mozgalom és helytörténeti

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2013/2014. tanév országos döntő I. kategória, 7-8. évfolyam 2014. április 23. szerda versenyző példánya A versenyző tanuló kódszáma: Elérhető pontszám: 71

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET

A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 42. Gazda István Feladataink id. Szinnyei József tudományos életműve további feltárása érdekében Íródott halálának centenáriumán Megjelent 2014-ben

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

Családtörténeti kutatásról publikációk

Családtörténeti kutatásról publikációk Családtörténeti kutatásról publikációk Megjelent írások GUBICZA ANTAL (1899-1973) a balatonfüredi kerület esperese, pápai kamarás élete, MÁRVÁNYTÁBLA HELYETT című könyvben fejezet (2008) Az összetartozás

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban 2 Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása valamint helye az oktatásban konferencia Időpont: 2016. október 14-16. Helyszín: MTA Szegedi Területi Bizottság (6723 Szeged, Somogyi u. 7.)

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Sándor: A megszállás fölszabadulása

Sándor: A megszállás fölszabadulása +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában 2 Ítélet Wormsban Az eltûnt presztízs nyomában +1 Borito 1 jav.qxd 15.10.27 15:31 Page 3 Ítélet wormsban Az eltûnt

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 6622 NAGYMÁGOCS, SZENTESI ÚT 40. GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN A NYILVÁNOS ÉS AZ ISKOLAI KÖNYVTÁRI GYARAPÍTÁS) NAGYMÁGOCS, 2014. augusztus

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára)

Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Drámapedagógia - annotált bibliográfia - (alapképzések számára) Gabnai Katalin: DRÁMAJÁTÉKOK Bevezetés a drámapedagógiába (334 oldal) Ötödik, bővített kiadás, Koncz Zsuzsa fotóival. Helikon Kiadó, 2001.

Részletesebben

Analógiák és eltérések szövevénye

Analógiák és eltérések szövevénye Thomka Beáta Irodalomtörténeti Közlemények (ItK) 117(2013) Analógiák és eltérések szövevénye Sőtér István komparatista módszeréről Az európai önismeret és a közös hagyományát őrző művelődéstörténet megbecsülése

Részletesebben