Magyar irodalom és gyermekirodalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar irodalom és gyermekirodalom"

Átírás

1 Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar irodalom és gyermekirodalom Tanulmányi útmutató IV. félév dr. Antal Sándor adjunktus

2 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyismertető Bevezetés, fogalomértelmezések Irodalom és nevelés az összebékítés parancsa Nemzeti irodalom és globalizáció Irodalomelméleti alapfogalmak Mi az irodalom? - Kérdésfelvetések Értelmezési lehetőségek Irodalom -- szépirodalom Irodalom = a szó művészete Irodalomtudomány - nyelvtudomány Művészi nyelvhasználat?? köznyelv Az irodalom mint értékteremtő / értékhordozó Az esztétikai értékek és az ízlés A tanulást, rögzítést szolgáló kérdések, feladatok:.24 *Beküldésre javasolt feladat: A visszatükröző művészeti irodalom Alkalmazott művészeti irodalom A szépművészeti irodalom Az irodalom művészetfajai és az esztétikai érték Az esztétikum érzékelhetősége Az esztétikai érzékelés, esztétikai értékelés, esztétikai érték - viszonylatok Az esztétikai minőségek A tanulást, rögzítést szolgáló kérdések, feladatok:.36 *Beküldésre javasolt feladat: A magyar gyermekirodalom kezdetei A klasszikus magyar gyermekirodalom Benedek Elek a modern magyar gyermekirodalom megteremtője A tanulást, rögzítést szolgáló kérdések, feladatok:.48 *Beküldésre javasolt feladat: Gyermek- és ifjúsági irodalmunk a századfordulótól napjainkig Irodalom és gyermekirodalom kapcsolata egy gyermekközpontú irodalomszemlélet lehetséges irányai Változatok a gyermek-képre Szemelvények a századforduló és a XX. század elejének gyermekirodalmából A gyermekköltészet új útjai a XX. század derekán A modern magyar gyermekirodalom A kortárs gyermekirodalom Nemes Nagy Ágnes ( ) Weöres Sándor ( ) Fekete István ( ) Lázár Ervin ( ) Kányádi Sándor (1929) Fodor Sándor (1927 -) A tanulást, rögzítést szolgáló kérdések, feladatok: 82 *Beküldésre javasolt feladat: 82 2

3 Tantárgyismertető Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Lélektan és Neveléstudományok Kar, Óvoda- és Iskolapedagógus Tanár Szak, Székelyudvarhely Egyetemi év : 2007 / 2008 Félév : 4.. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Magyar irodalom és gyermekirodalom, az elbeszélés technikái Kódszám: PIE 2405 Kreditszám: 6,5 Helyszín: Tanítóképző Főiskola épülete, Márton Áron tér 2. sz. -- Órarend: kedd, Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója Név, tudományos fokozat: Antal Sándor dr. Elérhetőség: Odorheiu Secuiesc str. Păcii 8 / 10. T: , M: Fogadási óra: szerda 14 órától. A tantárgy leírása: A tantárgy célpontjai: Az irodalomelméleti alapfogalmak elemi szintű ismertetése, különös tekintettel az irodalomtudomány azon tételeire, amelyeknek pedagógiai vonzatuk van. Az alapvető esztétikai minőségek tartalmi jegyeinek feltárása, illetve azon nyelvi eszközöknek az ismerete, amelyek a poétikai funkciójú nyelvhasználatot kialakítják: az ismertebb hangzó formaeszközök, szóképek, alakzatok A gyermekirodalom sajátos jegyeinek feltárása, a magyar gyermekirodalom néhány jelentős alkotásának megismerése 3

4 A tantárgy tematikája A félév 14 hetének megfelelően, az előadások témáit a következők szerint rendeztem: 1. Az irodalmi / esztétikai nevelés. Az irodalomtanítás esélyei. Irodalom és nevelés az összebékítés parancsa. 2. Mi az irodalom? Kérdésfelvetések. Az irodalom különböző szempontú megközelítései 3. Az irodalom, a szó művészete. 4. Az irodalom mint értékteremtő / értékhordozó Esztétikai alapkategóriák, esztétikai értékek, az esztétikum érzékelhetősége 5. A visszatükröző művészeti irodalom. Az alkalmazott művészeti irodalom és válfajai 6. A szépművészeti irodalom és jellemzői az esztétikai érték mint domináns értékalakzat 7. A poétikai funkciót biztosító nyelvi kifejezőeszközök szóképek és alakzatok 8. Műfajelméleti alapfogalmak 9. Verstani alapismeretek, a magyar versrendszerekről 10. A magyar gyermekirodalom kezdetei 11. A klasszikus magyar gyermekirodalom 12. Benedek Elek a modern magyar gyermekirodalom megteremtője 13. Gyermek- és ifjúsági irodalmunk a századfordulótól napjainkig -- Szemelvények a XX. század magyar gyermekirodalmából 14. A kortárs magyar gyermekirodalom A tantárgy által biztosított szakértelem: A tantárgy tanulmányozásával a hallgatók: - ismerik és tudatosan használják az alapvető irodalomelméleti fogalmakat: poétikai funkciójú közlés, ennek a tényezői, a művészi kifejezés eszközei 4

5 - ismerik a gyermekirodalom fogalmát, sajátos jellemzőit, ill. magyar gyermekirodalom fejlődésének főbb állomásait, jelentősebb alkotóit, műveit - az elsajátított irodalomelméleti / irodalomtörténeti ismeretek birtokában képessé válnak a gyermekirodalmi alkotások hozzáértő interpretálására. Az előadásokon, szemináriumokon és laborgyakorlaton használt módszerek:. Az előadás, szemléltetés és magyarázat módszerét az elődások során az elméleti ismeretek kialakítása és elmélyítése céljából, a szemináriumokon a beszélgetés, szemléltetés és gyakorlás módszerét használjuk.. A tantárgy oktatási folyamatában használt eszköztár: Írásvetítő, fóliák, irodalmi, gyermekirodalmi szemelvények Alapozó szakirodalom Bauer Gabriella (1994): Gyermekirodalom. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Bárdos J. Galuska L. P. Steklács J. Szilágyi J. (2002) Irodalmi alapfogalmak. Kecskeméti TFK Nyomda, Kecskemét. Benedek Marcell (1982): Irodalmi hármaskönyv. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. Kiss Judit (1999): Bevezetés a gyermekirodalomba. Erdélyi Tankönytanács, Kv. Komáromi Gabriella (2000): Gyermekirodalom. Helikon Kiadó, Budapest. Kriza János (1975): Vadrózsák. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. Magyar nyelv és irodalom (1997): Pannon Enciklopédia. Dunakanyar Kiadó, Budapest. Nagy Olga (1978): A táltos törvénye. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. Péczely L. (1997) Bevezetés a műelemzésbe Propp V. J. (1995): A mese morfológiája. Osiris-Századvég, Budapest. Szabó Zoltán (1970): Kis magyar stílustörténet, Kriterion, Bukarest. Szerdahelyi István (1996): Irodalomelmélet mindenkinek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Témakörök, kurzusok 1. kurzus: 1. Az irodalmi / esztétikai nevelés. Az irodalomtanítás esélyei. Irodalom és nevelés az összebékítés parancsa 5

6 Kulcsfogalmak: irodalmi műveltség, irodalom és tanítás, a pedagógus felelőssége, nemzeti irodalom és történelem, nemzet és közösség Bibliográfia: Szerdahelyi I. (1996). Irodalomelmélet mindenkinek (15 20) Péczely L. (1997) Bevezetés a műelemzésbe (12 26) 2.kurzus: Mi az irodalom? Kérdésfelvetések. Az irodalom különböző szempontú megközelítései. Kulcsfogalmak: kommunikáció, információ, közlésszerepek, a kommunikáció tényezői a szépirodalmi szöveg mint üzenet, az irodalom szűk és tág értelem-lehetősége, kapcsolata más művészeti ágakkal Bibliográfia: Bárdos J. Galuska L. P. Steklács J. Szilágyi J. (2002): Irodalmi alapfogalmak (7 15) Szerdahelyi I. (1996). Irodalomelmélet mindenkinek (20 59) 3-4. kurzus: Az irodalom, a szó művészete. Az irodalom mint értékteremtő / értékhordozó Esztétikai alapkategóriák, esztétikai értékek, az esztétikum érzékelhetősége Kulcsfogalmak: az esztétikum, az esztétikum érzékelhető formái, az esztétikai minőségek: szép, rút, Bibliográfia: Péczely L. (1997) Bevezetés a műelemzésbe ( ) Szerdahelyi I. (1996). Irodalomelmélet mindenkinek ( ) 5 7. Az irodalom művészetfajai: A visszatükröző művészeti irodalom.az alkalmazott művészeti irodalom és válfajai A szépművészeti irodalom és jellemzői az esztétikai érték mint domináns értékalakzat A poétikai funkciót biztosító nyelvi kifejezőeszközök szóképek és alakzatok Kulcsfogalmak: szórakoztató irodalom, agitatív irodalom, giccs, szennyirodalom, a szépség és válfajai, trópusok, megszemélyesítés, hasonlat, metafora, szinesztézia, allegória, szimbólum, hangzó formaeszközök. Bibliográfia: Bárdos J. Galuska L. P. Steklács J. Szilágyi J. (2002): Irodalmi alapfogalmak (59 68) Péczely L. (1997) Bevezetés a műelemzésbe ( ) 6

7 Szerdahelyi I. (1996). Irodalomelmélet mindenkinek ( ) 8. kurzus Az irodalmi műfajok kérdése Kulcsfogalmak: Műnemek és műfajok, az epika, dráma, líra műfaji jellemzői, műfajhatárok átjárhatósága, a műfajok kérdése a kortárs irodalomban Bibliográfia: Bárdos J. Galuska L. P. Steklács J. Szilágyi J. (2002): Irodalmi alapfogalmak (49-56) Péczely L. (1997) Bevezetés a műelemzésbe ( ) Szerdahelyi I. (1996). Irodalomelmélet mindenkinek ( ) Zabó Z. (szerk.) (1996) Irodalomismereti szótár (96) 9. kurzus: Verstani alapismeretek, a magyar versrendszerekről Kulcsfogalmak: ritmus, ritmuselemek, verssorok, ütemhangsúlyos verselés, időmértékes verselés, versláb, ütem, Bibliográfia: Bárdos J. Galuska L. P. Steklács J. Szilágyi J. (2002): Irodalmi alapfogalmak (70 74) Péczely L. (1997) Bevezetés a műelemzésbe ( ) Szerdahelyi I. (1996). Irodalomelmélet mindenkinek ( ) 10. Kurzus: A magyar gyermekirodalom kezdetei Kulcsfogalmak: az olvasó gyermek, népköltészeti hatások, az önálló fejlődés útvesztői, beavatási rítusok, a felnőtté válás állomásai Bibliográfia: Komáromi G. (2000) Gyermekirodalom (99-105) Tarbay E (1999): Gyermekirodalomra vezérlő kalauz (46-64) Vita Zs., Józsa M.(szerk., 1996): Gyermek- és ifjúsági irodalom (67-83) 11. Kurzus: A magyar gyermekirodalom klasszikusai, Kulcsfogalmak: klasszikus irodalom gyermekirodalom, gyermekközönség felnőtt olvasó, tematika, megformálás életkori sajátosságok, Bibliográfia: Tarbay E (1999): Gyermekirodalomra vezérlő kalauz ( ) Komáromi G. (2000) Gyermekirodalom (27-32) Vita Zs., Józsa M.(szerk., 1996): Gyermek- és ifjúsági irodalom (88-113) 12. Kurzus: Benedek Elek, a modern gyermekirodalom születése, a századforduló gyermekirodalma, a meseregény 7

8 Kulcsfogalmak: gyermekközönség új gyermekszerepek, új olvasói elvárások, a meseregény műfaji jellegzetességei, a gyermek évszázada? Bibliográfia: Vita Zs., Józsa M.(szerk., 1996): Gyermek- és ifjúsági irodalom ( ) Tarbay E (1999): Gyermekirodalomra vezérlő kalauz ( ) Komáromi G. (2000) Gyermekirodalom ( ) Kiss J. (2000) Bevezetés a gyermekirodalomba (53 73) Kurzus: A XX. századi magyar gyermeklíra A kortárs magyar gyermekpróza Kulcsfogalmak: a meseregény továbbélése, a gyermeki szerep átértékelődése, az irodalomfunkciók súlypontjainak cseréje (játék, esztétikum, didakticizmus viszonya) Bibliográfia: Tarbay E (1999): Gyermekirodalomra vezérlő kalauz ( ) Komáromi G. (2000) Gyermekirodalom ( ) Vita Zs., Józsa M.(szerk.,1996): Gyermek- és ifjúsági irodalom ( ). Részfelmérések/parciális vizsgák és találkozások terve/beosztása:. Felmérés módja: - Zárthelyi félévi vizsga 70% - szemináriumi dolgozat, koreferátum, aktív részvétel 30% Értékelési szempontok: Zárthelyi félévi vizsga Az alapvető általános nyelvészeti, valamint leíró nyelvészeti kérdések 70 % Szemináriumi dolgozat, koreferátum, aktív részvétel : a hallgatók nagy része egyéni dolgozatot készít azok, akikre nem kerül sor a 14 szemináriumi órán, széljegyzetet készítenek a dolgozatokhoz, részt vállalnak a szemináriumi munkában 30 %-a a végső jegynek. Szervezési részletek, kivételes esetek kezelése: 8

9 Jelenlét (esetenként), vizsgára való jelentkezés feltételei : / a szemináriumi órákról való hiányzás nem érheti el az óraszám 33 %-át a kurzusokon ez az arány 50 % Pótolási lehetőségek: a pótszesszióban újravizsgázhat, vagy a következő, megfelelő félévben pótolja az elmaradásokat Vizsgán való csalások következményei, óvások megoldása : A vizsgai csalás általában a vizsgáról való kizárást eredményezi. Az esetleges óvásokat írásbeli vizsgán - az eredmények nyilvánosságra hozatalát követő napon oldjuk meg. A szóbeli vizsgán erre nincs se szükség, se lehetőség. Útmutató a jegyzet használatához: A nyomtatott tanulmányi útmutató a félévi záróvizsga tananyagának csak egy bizonyos részéből nyújt ízelítőt. Ezt kiegészíti az elektronikus módon, CD-re rögzített anyagrész. A műfaj-jelleg, mindazonáltal megmarad, ti. a kettő együttesen is csak eligazító, útmutató jellegű. Minden *-gal jelölt, beküldésre javasolt feladat szerepel a nyomtatott tanulmányi útmutatóban. Ezek közül minden hallgatónak ki kell választania 3 (három) feladatot, és ezeket a kontakt-órán megbeszélt rend szerint le kell adnia. 9

10 1. Téma 1. Bevezetés, fogalomértelmezések Kulcsfogalmak: Az irodalmi / esztétikai nevelés, az irodalomtanítás esélyei, irodalom és nevelés az összebékítés parancsa, nemzeti, közösségi kultúra, nemzeti értékek és globalizáció, magyar irodalmiság és történetiség Amint a jegyzet tantárgyi megnevezése is jelzi, két fő tárgykörben nyújt tájékoztatót, amely témák szoros kapcsolatban vannak ugyan, itt mégis a hasznos didakticizmus jegyében különválasztjuk. Az irodalom fejezetben azok az irodalomtudományi, irodalomelméleti ismeretek szerepelnek, amelyek az irodalom értékeinek a felismerése megérzése útján a fokozatos irodalomértésig, a teljesebb befogadásig vezetik az olvasói tudatot. Ez a megismerési, kognitív folyamat jelen esetben, a tanítói szakmára/hivatásra készülő hallgató esetében, jóval több, mint az önművelés belső igényét kielégítő egyéni ambíció. Hiszen jövendő munkája során ugyanezen az úton kell tanítványait végigvezetnie: a rácsodálkozó, belefeledkező tetszéstől, a szép volt tagolatlan megborzongásától a szépség titkainak a feltárásáig, az új, teljesebb szépségek felismeréséig, majd újak kereséséig. Egyszerűbben fogalmazva, a szó művészetében járatos, tudatosuló olvasói magatartást kell majd a 6 11 éves korú gyermekekben megalapoznunk. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy a tanító rendelkezzen egy viszonylag átfogó látásmóddal az irodalmiság létformájáról, a művészi hatás és befogadás rejtett működéséről, az egyes műalkotások sajátos jegyei fölé vagy mellé rendelhető esztétikai minőségekről. Legyen képes megfelelő módon, készség szintjén használni azt a híd szerepű metanyelvet, amelyen átjárhat a mindennapi tapasztalati világból a műalkotások teremtett világába és onnan vissza, anélkül, hogy bármelyik part értékrendjében bár a legkisebb rombolást is végezné. Azt az érzést kell a kis tanítványok lelkében majd kialakítania, hogy a mindennapi életük része lehet Három Matyi is, ez a kis hős, aki emberségből jelesre vizsgázott, és ez még akkor is így van, ha a napi tapasztalatok ezt százegyszer is megcáfolják. Ez a magatartásleképzés, az irodalmi hős áthozása saját világunkba, a gyerekek világába - nos ez korántsem történhet mechanikusan, egyszerű utánzással, hiszen egy művészi, teremtett világ és egy más törvények szerint szerveződő köznapi világ szembesüléséről van szó. A szépirodalmi művek elemzését végző tanítónak éppen ezt az első szakaszt kell meghaladnia a IV. osztályt végző diákokkal: az irodalmi műben csak önmagát szemlélő naív olvasó magatartását. A mások arcában is fürdő tekintet alakítása, a tanuló önnön személyiségének teljesebbé formálása irodalmi nevelésünk legfontosabb távlati célja. 10

11 A műalkotás teremtett világa Három Matyi Valóságos világ a 6 12 éves kisdiák Abba az irányba kell a tanulók figyelmét terelnie, hogy a műalkotásban másokat is, a társait, a számára egyre táguló világot is meglássa, nyilván önmagát is mások viszonylatában. Ennek a metanyelvi tudásnak a birtokába juthat a hallgató, ha járatos lesz az esztétikai minőségek világában (szépség és válfajai, rútság és változatai,...) és ezeket a minőségeket megteremtő nyelvi (stílus)eszközök (művészi képek, alakzatok, hangzásbeli és képi eszközök) világában is. A gyermekirodalom-rész a tanító- és óvóképzés sajátosságának megfelelő módon egészíti ki az irodalmi ismereteket. Azokra a művekre, műfajokra figyel, amelyeknek befogadói a kisiskolások, a serdülő fiatalok. Ezen alkotások megfelelő elemzéséhez, feldolgozásához kínálnak elméleti fogódzókat az irodalomelméleti fejtegetések Irodalom és nevelés az összebékítés parancsa Meglódult értékrendszerű vagy éppen a teljes értékhiány veszélyeit hordozó korunkban a tanítónak nemcsak fogékonynak kell lennie az esztétikum és a pozitív erkölcsi értékek iránt, hanem megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie, hogy fogékonnyá tudjon tenni másokat, a gyermekeket is. A repetitio jegyében, nem l art pour l art ismeretek, készségek kialakítása a jegyzet célja, hanem egy célirányos nevelői munkában működtethető ismeretrendszer körvonalazása. A jegyzet mind az irodalmi, mind a gyermekirodalmi részekre érvényes módon távolról sem a teljesség igényével készült. Témákat, továbbgondolásra, -kutatásra ingerlő kérdéseket nyit meg, amelyekre a hallgatók, a megjelölt szakirodalom felhasználásával keresik a válaszokat. A jegyzet irodalomtörténeti szemléletű részeinek célkitűzése a magyar irodalmi műveltség kiegészítése, elmélyítése, elsődlegesen a gyermekirodalmi vonatkozásokkal. Érettségi vizsga utáni irodalomtörténeti vizsgálódásról lévén szó, természetszerűleg nem követi középiskolai tananyag logikáját. Számolnunk kell ugyanakkor azzal a ténnyel is, hogy az irodalom tanulmányozásának, korábban általános történeti jellege fokozatosan elveszíti uralkodó paradigma-jellegét, átadva a helyét az irodalmiság más megnyilvánulásait felszínre hozó diskurzusoknak (lásd hatás és befogadás-elméletek, különböző szövegtani interpretációmodellek, kommunikációelméleti megközelítések stb.). Mindezen háttérinformációk mellett, 11

12 ezekkel együtt kíséreljük meg belehelyezni az egyes műveket az irodalmi élet objektív és rejtett kronologikus rendjébe, arra is törekedve egyszersmind, hogy összevessük az ún. történeti olvasatokat vagy az olvasatok történetiségét a harmadik évezredbe lépő ember olvasatával. A nyilvánvaló eltérések érzékelése a valódi, az irodalomtörténet szempontjából hírértékű történetiség hordozói lehetnek. Az irodalomtörténeti szemlélet indoklásában óhatatlanul ki kell térnünk egy szélesebb hatókörű összefüggés felvázolására is: a magyar irodalom és történelem, az irodalom, a magyar nép és nemzet történetének nyilvánvaló interferenciájára. Ezt a sok évszázados hagyományt, a törvényszerű, néha kényszerű vagy vállalt összefonódást szemlélve, ezt mint valós tényt elfogadva, egyenesen megkerülhetetlen a magyar irodalom történeti szemlélete. Nem fogadható el az az egyszerűsítő, vulgárisan formalista szemlélet, amely a magyar irodalomtörténeti stúdiumot elmarasztalva, teljességgel meghaladottnak tekinti az irodalmi művek és a társadalom kölcsönhatásának történetét követő irodalomtudományt. Irodalmi műveltségünknek hiteles és pontos tartozéka annak a tudatosítása, hogy a magyar írónak, költőnek ritkán adatott meg a könnyű vitorla, mely vigye őt gáncstalan művészet sima hullámain. Még ez, a Kosztolányi munkásságát méltató nekrológ-rész is csak részben igaz, hiszen Kosztolányi vallott talán leghitelesebben egyén és közösség, ember és nyelv elválaszthatatlan, örök-szép egymásrautaltságáról: Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkozom, írok életem legnagyobb eseménye, amelyhez nincs fogható. Nem külsőleg valami, mint a kabátom, még olyan sem mint a testem Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedül való életben csak így nyilatkozhatom meg igazán 1 Csak így, általa, egy közösség jelrendszereként és értékrendszereként felfogott nyelv által, fordíthatnánk döcögő értelmezésre az idézetet. De idézhetném a társadalmi, történeti látásmód ellen gyakran kisajátított másik nyugatos költőt, Babits Mihályt is, akinek elefántcsonttorony-költészetét csak a forma győzelmeként láttatják a hamis méltatások. A teljességre törekvő Babits-képbe odakívánkozik a vak dióhéjból kitörni szándékozó, a cselekvő humánum útját még nem lelő házát bekerítő gazda képe is. Igazi aduként, az Úr szándéka előtt megtörten meghajló, majd megerősödve szolgáló Jónás arca sejlik fel, aki máig ható érvénnyel szól mindannyiunkhoz, a bűnösök közt néma cinkosokhoz. 1 Péterfy M.(szerk., 1999):

13 Én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán De böjt s jámborság néked mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos aki néma. Atyjafiáért számot ad a testvér: nincs mód nem menni ahova te küldtél. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem mint túláradt patak oly tétova céltalan parttalan s ugy hordom régi sok hiú szavam mint a tévelygő ár az elszakadt sövényt jelző karókat gátakat. Óh bár adna a Gazda patakom sodrának medret, biztos útakon vinni tenger felé, (Babits M.: Jónás könyve. 3. rész) (Babits M. : Jónás imája) A kiragadott, de általános érvényű példákat jelképesen is zárhatjuk a Héjjasfalva felé tartó Petőfi megidézésével, akinek utolsó gondolatait mintegy átértelmezte azonos című versében Szilágyi Domokos. Sok-sok, messzire mutató üzenetet kódol ez a létértelmező nagy vers. A kiábrándult, hitevesztett XX. századi emberiség könyörgő sirámaként is értelmezhető: Szemből szívem, egyem, valóm Hadd lássalak még meghalón Érezzelek, tapintsalak. Aztán nincs már kín, nincs salak. A soha el nem érhető bizonyosság, a világszabadság hitében vállalt halál rendíthetetlen etikai magatartást sugall. Petőfi szemből-halál -vállalása ugyanúgy része az irodalmunknak, mint tettértékű szavalata, a Nemzeti dal toborzó ereje azon az esős 48. március 15-i reggelen Nemzeti irodalom és globalizáció S ha már szóltunk irodalom és nemzeti történelem, irodalom, nyelv és közösség évszázados egymásra utaltságáról, nem mellőzhetjük a jelen nagy kihívását, a nemzeti irodalmak és globalizáció viszonyát sem. Egy tantárgyismertető nem vállalkozhat a kérdés 13

14 komplex vizsgálatára, a teleológia, a célszerűség felől viszont fel kell tennünk néhány kérdést, illetve kell keresnünk a lehetséges válaszokat. A kérdés egy kissé kiélezve így hangzik: van-e létjogosultsága az integráció elvét valló korunkban a nemzeti irodalom/gyermekirodalom tanulmányozásának? A szónokiasan hangzó kérdés úgy vélem valóban az is, azaz a kérdés nem eredeti funkciójában él, hanem igen erős kijelentésként hat. A bizonyosság erejével hirdeti, hogy talán sokkal inkább, mint bármikor, most az ezredváltón van szükségünk felismerni és másokkal is (f)elismertetni a magyar kultúra színfoltját Európa színes palettáján. Ebben a hitünkben újból a több mint másfél évszázados példa erősíthet. A magyar reformkorszak legnagyobbjait a haza és emberiség az egyén és nagyvilág mai kérdései foglalkoztatták. A közismert Vörösmarty- vagy Petőfi-versek helyett egy kevésbé ismert, de telitalálatnak számító részletet idézünk Kölcsey Parainesiséből: Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen föltétele. Az emberiség egésze nem egyéb számtalan háznépekre oszlott nagy nemzetiségnél, melynek mindenik tagja rokonunk, s szeretetünkre és szolgálatunkra egyformán számot tart. Azonban jól megértsd! az ember véges állat, hatása csak bizonyos jól meghatározott körben munkálhat. Azért ne hidd, mintha Isten bennünket arra alkotott volna, hogy a föld minden gyermekeinek egyforma testvérök, s a föld minden tartományinak egyforma polgáruk legyünk Sohasem tudtam megérteni: kik azok, kik magokat világpolgároknak nevezik? Az emberi tehetség parányi láng, amely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk Leonidas csak egy Spántáért, Regulus csak egy Rómáért, Zrínyi csak egy Magyarországért halhatott meg. (Kölcsy F.: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz) A legfőbb érték, az élet ilyetén feláldozásának hősi szépsége napjainkban hamisan csengő szónoki fogassá degradálódott ugyan, mégis kell beszélnünk a szellem, a kultúra egyéni és közösségi felelősségéről. A horatiuszi arany középszer szellemében a pedagógiának választania és vállalnia kell valamely értékrendszert. A magyar irodalom/gyermekirodalom ehhez a választott vállaláshoz egy lehetőséget kínál. 14

15 2. Téma 2. Irodalomelméleti alapfogalmak Kulcsfogalmak: irodalom, szépirodalom, írásbeliség, szűk és tág értelmezések, érték és funkció, irodalom és nyelv kapcsolata, irodalom és kommunikáció, értékteremtés, értékalakzatok, esztétikai értékek, 2.1. Mi az irodalom? - Kérdésfelvetések Az irodalom fogalmának értelmezési kísérletei során egy eléggé gyakori jelenség ismétlődik újra, az ti., hogy egy viszonylag sok szövegösszefüggésben használt szónak az önálló jelentéskörét igen nehezen sikerül behatárolnunk. Nemcsak a didaktikus szemléletmód, hanem az irodalommal való foglalkozás áhított objektivitása is igényli, hogy egy lényegre törő kérdéssel indítsunk: Mi az irodalom? Az irodalmi művek végtelen sorozata? A műveket létrehozó alkotók, akiket valamilyen titokzatos aura választ el tőlünk, közönséges halandóktól? Mi magunk is, mint olvasók részei vagyunk az irodalomnak? A gondolatnyitó kérdéseket igen hosszan sorjázhatnánk eladdig, míg eljutnánk az irodalommal valamilyen kapcsolatba hozható dolgok valóságos szakirodalmáig. Ily módon az irodalom-tárggyal foglalkozó stúdium maga is irodalommá válhat. Beírom a kerek világot parafrazálhatnánk méltatlanul elfelejtett utazó sorstársunkat, Balázs Ferencet. A másik véglet tanújaként Pilinszkyt idézhetnők, aki az egymásra figyelő nyitott szeretetet mint legfőbb értéket a hallgatással, a meghallgatással kapcsolja össze, minden másról, enyhe malíciával mondja: a többi csak irodalom azaz nem épp olyan fontos. Az irodalom-értelmezésre vállalkozó szakirodalom megpróbál ugyan túljutni a kényelmetlenül nyitott kérdések sorozatán, a mi kísérletünkben azonban a kérdések újbóli felvetésének szakmai, szakma-etikai háttere is van. Az irodalmat is tanító pedagógus nagy valószínűséggel kerülhet olyan helyzetbe, a tanítvány választja ki és teszi fel a felkínálkozó kérdésekből valamelyiket az irodalmiságra vonatkozóan. Az indoklás eme vetületét nevezném szakmainak; a szakmai-etikai kívánalmat úgy értelmezem, hogy a hiteles pedagóguslét megkívánja az önmaga számára megfogalmazott kérdéseket, illetve a válaszkeresés intellektuális tevékenységét. Mi hát az irodalom? A Világirodalmi lexikon megfelelő szócikkéből idézek: A szó eredeti és ma is használt legtágabb értelmében a maradandóan rögzített és szélesebb körű 15

16 nyilvánosság számára szóló szövegek összessége A lexikonszerű tömörítés három összetevőjét vizsgáljuk meg közelebbről: a) legtágabb értelmezés ; b) maradandó rögzítés; c) széleskörű nyilvánosság (mint címzett) Értelmezési lehetőségek A legtágabb értelem rejtetten azt is jelenti, hogy van az irodalomnak egy szűkebb fogalomköre. Az ehhez való eljutás útja egyúttal az irodalom fogalmának időbeni fejlődéstörténete is. Az eredeti, tág értelmezésben az ún. társadalmi tudatformák, szellemi konstrukciók: politika, jog, erkölcs vallás, filozófia, tudomány, művészet eredményeinek a foglalataként jelentkezik. Ehhez a hatalmas beláthatatlanul gazdag szöveghalmazhoz még hozzárendelhetők az ún. napi aktualitások, hírek, tudósítások, illetve azok a szövegek, amelyek megnyugtatóan egyetlen, eddig érintett csoportba sem sorolhatók, amelyeknek fő célja az olvasók szórakoztatása. A maradandó rögzítés kívánalma ugyancsak tágan értelmezendő, hiszen a klasszikus írásos rögzítés mellett olyan maradandó rögzítésformákkal is találkozunk, mint a kollektív emlékezet (lásd folklór-szövegek) vagy a legújabbkori technika eszközei (hang- és képrögzítés változatos módjai). A széleskörű nyilvánosság időben változó hatásköre talán éppen napjaink elektronikus médiájának köszönhetően a legszélesebb sávot ölel át az így értelmezett irodalom címzettjeinek tömegéből. A tág értelmezés tárgyi és hatásköri bemérhetetlensége, de a tantárgyként vizsgált irodalom didaxisa (is) szükségessé teszi irodalom-fogalom határainak kijelölését. Az irodalom érték- és funkciószemléletű rétegződésével kell kezdenünk, amely alapján a művészi értéket és funkciót betöltő irodalom különválik a nem művészi szövegektől. A fogalmak történelmi áttöltődésének jó példája az a tény, hogy az európai kultúra bölcsőjétől, az antikvitástól kezdődően a XVIII. századig a művészi értékű irodalmat a költészet, a nem művészit a próza terminussal jelölték. A XVIII. századtól kezdődően kerül fokozatosan a két fogalom egy új fölérendelt fogalom körébe a bonae litterae, a belles lettres a szépirodalom gyűjtőfogalma alá mint jelen eetben nem releváns megjelenítési módok (verspróza). A korábban jelzett fogalomfejlődés során így értünk el az irodalomtudomány mai irodalom-tárgyáig, a szépirodalomig, mint az irodalom-fogalom szűkebb értelméig. 16

17 Lehetőségünk van ezáltal a tág fogalomkörben elhatárolni a szakirodalomtól, a hírlapirodalomtól, illetve a szórakoztató irodalomtól Irodalom -- szépirodalom Nem érdektelen visszakanyarodnunk a szépirodalom genéziséhez (születéséhez), amelynek felhajtó erejét a műveket szervező értékstruktúrák sajátos összetételében véltük megtalálni. Tömörítve, az esztétikai értékösszetevő fokozatos térnyerése jellemzi a különválasztott szépirodalmat. Ugyanakkor az is igaz, hogy a szakirodalom, a hírlapirodalom és főként a szórakoztató irodalom sem teljesen közömbös az esztétikai minőségekkel szemben. Csupán ez utóbbi értékek alárendelt szerepet kapnak, ti. ezekben a művekben az igazság, a hasznosság, az erényesség, vagy éppen az érdekesség jelölik ki a fő értékirányt. Példaként egy új tudományos felfedezés uralkodó jellegű igazság-, esetleg hasznosságelvét említhetném, amely széleskörű társadalmi nyilvánossághoz nem tud a maga tisztán dezantropomorf szemléletében eljutni; szüksége van az érdekesség motiváló erejére, netán a szemléletes kifejezés affektív hatására. Az értékminőségek egymásmellettisége miatt beszélhetünk az imént különválasztott irodalmak közti átmeneti formák igen gazdag skálájáról. Az irodalomszociológia, de a pedagógia (szép)irodalom-szemléletében is, adott ponton felértékelődhet (vagy éppen fordítva, leértékelődhet) a szórakoztató irodalom. Amennyiben az olvasásvágyat kialakítja, az olvasóvá nevelést elindítja ez a fajta irodalom, fontos szerepet játszhat. Jó esetben, gyerekméretű lábbeli szerepében tűnik fel (majd le), amely a éves gyerek számára a kényelmes, biztonságos járást biztosítja, de amelyet éppen olyan esztelenség 18 éves korában a lábára erőltetni, mint gyerekként a 42-es félcipőben járatni (lásd Dosztojevszkij mint negyedikes háziolvasmány). Nem véletlen, hogy a szépirodalom szűkkörű értelemképződése a XVIII. századra nyúlik ki, ugyanis a korábbi írásokra az értékszinkretizmus volt a jellemző. Az irodalomnak ez a belső tagolódása nem elszigetelt jelensége Európa szellemi életének, hiszen közismert az a fejlődésvonal, amely a zseniális festő, repülőgép-konstruktőr és kerékpár-tervező Leonardo da Vincitől húzódik a mai Nobel-díjas kutatóig, aki talán sosem hallgatott Mozartot, de az eset fordítottja is ugyanilyen igaz: a nonfiguratív festő lehet, hogy nem ismeri a kinematika alaptörvényét. Az esztétikai értékösszetevő dominanciáján nyugvó szépirodalom markáns különválasztása nemcsak a többi irodalmi mű vonatkozásában nehéz. Az egynemű értékminőség mint a művésziség hordozója a szépirodalmat kapcsolatba hozza az ún. társművészetekkel: a zenével, a képzőművészetekkel, a táncművészettel, a színházzal, a filmművészettel. E két 17

18 utóbbi művészeti ágban az irodalom amolyan alkalmazott, kiegészítő művészeti ágként szerepel Irodalom = a szó művészete Az irodalom mibenlétét körüljáró próbálkozásaink rendjén igen termékeny tételezésként folytatható az irodalom = művészet megfeleltetés. Közismert a sommás meghatározás, miszerint az irodalom a szó művészete. Eszerint a különböző művészeti ágak elkülönítésének alapja lehet az alkotó rendelkezésére álló anyag. A hangok harmóniáját vagy diszharmóniáját a zeneszerző, a színek összjátékát a festő használja ki, a tér és formák megfeleltetését a szobrász, az építész végzi ezek analógiájára az irodalmi alkotás alapanyaga a szó. A művészetek rendszerezésére vállalkozó esztétikai kutatások egyik visszatérő problémája, hogy a művészetekben fontos szerepet játszó érzékszervek alapján kialakítsa a látás, illetve a hallás művészete -- csoportokat. A két csoport magvát vélhetően a képzőművészetek, illetve a zene alkotja. De hol helyezhető el ebben a rendszerben az irodalom? Éppen az alapanyag, a szó természetéből adódóan, azt érdemesebb inkább vizsgálni, hogy az irodalom a külső vagy a belső szemlélethez köthető-e inkább. A szavak által megteremtett világ a belső érzékelés által válik második valósággá, így az irodalmi művek befogadása a belső képlátás, belső beszéd révén valósul meg. Az irodalom, a művészetek és a pszichológia érintkezési felületei kínálnak egy újabb információkat az irodalomértéshez. Az irodalomtudományi paradigmák korábbi kísérleteihez meghatározó módon járul hozzá napjainkban a nyelvtudomány. A kapcsolatteremtés ugyan igen korai előzményekre tekint vissza (Arisztotelész, Szt. Ágoston ) az igazi áttörést mégis a XX. század nyelvészeti iskolái hozták: a század eleji strukturalizmus, a kommunikációelmélet, majd a század utolsó évtizedeinek megannyi új nyelvfilozófiai iskolája (hermeneutika, recepcióesztétika, dekonstrukció ). A kommunikációelméletet megalapozó strukturalizmus valóságos irodalomtudományi iskolát teremtett. A nyelvtudományok és az irodalom kapcsolódási felületét mintegy felkínálta a nyelv mint közös alapanyag, illetve a szemiotikában a jeltárgy fogalma, amely származhat ugyanúgy a tapasztalati világ tényeiből, de vonatkozhat műalkotás-tárgyra is. Mint ahogy a kommunikáció alaptényezői az adó és vevő, illetve az üzenet is lehetnek a köznyelvi közléscserének a meghatározó összetevői, de az irodalmi kommunikációban betölthetik a szerző, olvasó, mű -- szerepeket is. 18

19 2.3. Irodalomtudomány - nyelvtudomány A nyelvtudományok felől közelítve, az irodalom sajátos, poétikai funkciót betöltő nyelvhasználati mód, olyan beszéd, amelyben szimultán módon érvényesülnek a közlés referenciális (külső valóságra vonatkozó), affektív (a közlő érzelmi állapotára utaló), illetve a poétikai (az üzenetre, illetve a kódra, a nyelvre magára visszautaló) funkciók. A közlőt, az írót körülvevő referencialitás sajátosan értelmezendő, ugyanis a műalkotás valóságvonatkozásai egy, a mű által teremtett világban érvényesek. Mind az alkotás, mind a befogadás folyamatában tetten érhető az alkotói/befogadói tudat állandó síkváltása, vibrálása a konkrét tapasztalati világ tényei, illetve a művészi nyelvhasználat által megidézett másik világ között. Ezzel el is értünk az irodalom = sajátos kommunikáció egyik kulcsfogalmához, a sajátos kódoláshoz, illetve dekódoláshoz, vagyis ahhoz a művelethez, amelyben a közölni kívánt információ egy meghatározott jelrendszer révén jelekké, jelzésekké válik, illetve az olvasói tudatban ugyanez a folyamat fordított irányban lezajlik. A kortárs irodalomtudományi iskolák a vizsgálódás súlypontját egyre inkább az utóbbi folyamatra, a dekódolásra, az olvasó és a mű kapcsolatára helyezik. A befogadás- és hatásesztétikai kutatásokból fokozatosan kiszorul a szerző mű kapcsolat, a költő ezt vagy amazt akarta kifejezni -szemlélet. Az olvasó az irodalmi művel mint komplex jellel vagy jelkomplexummal találkozik, melyben világosan el kell különítenie a jel összetevőket. (Jelen esetben az olvasót nem az ún. mezei olvasóval azonosítom, hanem az irodalmat megértő, azt másokkal is megértető pedagógussal.) A jelhordozó a szignál vagy jelölő az a fizikai jelenség, amely érzékelhető és a jel rögzítésére és továbbítására alkalmas ezek a nyelvi kommunikációban a hallási vagy látási ingereket kiváltó beszédhangok, illetve írásképek. A jelentés olyan viszonyfogalom, amely valamely jelrendszerben a jelhordozó és a jeltárgy közti kapcsolatot teremti meg. Ez utóbbi jeltani kategória, éppen mobilitásánál fogva válik a művészi szöveg vizsgálatában kulcsfogalommá. A szépirodalom nyelve azt a lehetőséget használja ki, hogy a szövegkontextus hatására a szavak értelme és jelentése elválik, azaz a jelentéskonstituálás nem ugyanazon szabály szerint történik, mint a köznapi vagy tudományos szövegben. A lexikális jelentéstől eltérő jelentések létrehozásáról van szó. A másodlagos vagy átvitt jelentések különlegesen fontos szerepet kapnak az irodalmi szövegkontextusban, illetve éppen ezen jelentések létrejötte révén válik a szöveg művészivé. 19

20 2.4. Művészi nyelvhasználat?? köznyelv Az a kérdésfelvetés szolgálta ezt a különös ábrás alcímet, mely kétségessé teszi a kétféle nyelvhasználat ilyetén szembehelyezését. A képzőművészetekkel vagy a zeneművészettel való egybevetés óhatatlanul felveti az ún művészi alapanyag kérdését, azaz mi az, amivel a művész dolgozik. Akár a festő, akár a zenész esetében a színek, a formák, ill. a zenei harmóniák/diszharmóniák, mint rendelkezésre álló alapanyagok nincsenek közvetlen kapcsolatban a műélvező közvetlen tapasztalati világával. A nyelv művésze viszont és a mindennapok embere ugyanabból az anyagból merít, akár verset ír, akár káromkodik. Korábban a másodlagos, átvitt jelentések művészetteremtő lehetőségéről szóltunk. Ez, természetesen nem jelenti azt, hogy az ún. közismert, szokványos átvitt jelentések használata már művészi nyelvhasználat. Bár mindennapi beszédünk is gyakorta használ olyan köznyelvi metaforákat, mint a szeg feje, a harisnya szeme, illetve ugyanilyen közhelyszerű metonímiákat, pl. a barátom jó fej, a falu csendes stb. Ezekkel szemben a művészi nyelvhasználatban az elsődleges és az átvitt jelentés közti kapcsolat egyedi, különös, ugyanakkor alkalmi jellegű, újszerű. A jelentésátvitelt lehetővé tevő fogalmak közti szakadék mélysége bizonyos mértékig fokmérője lehet a művészi kép intenzitásának: Elmúlni ily pillangó lét után, Eltűnni és nem tudni, hogy hova? (Vajda János: Emléksorok) A pillangó lét szerkezetben két, igen eltérő lexikális jellemzővel leírható fogalom kerül egymás mellé: az élő világ kis törékeny, leheletfinom lénye metaforikus képe lesz a lét bonyolult, filozófiai, nagy dimenziójú kategóriájának. Ebben a művészi szövegben viszont megteremtődik az a közeg, amelyben a kompatibilissá válik a két fogalom: az alapjelentést hordozó lét elveszíti a szokványos, lexikális jellemzőinek nagy részét, és igen sebezhető tünékeny elemmé válik. A zárt metafora pillangó-képe mintegy rátelepszik az alaptagra, és új, szokatlan mezőösszefüggésbe helyezi: Színes, tarka ugyan ez az emberi lét, de ugyanolyan csalóka, mint a csapongó lepke, és lehetetlen nem gondolnunk a hernyóra, amelyből lepke lesz és az ugyanilyen visszataszító bábra, amivé válik. Alkalmat teremt ez a képi kivetítés, hogy emberi létezésünk különös 20

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az esztétikai nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az esztétikai nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az esztétikai nevelés a személyiség formálásának olyan sajátos útja, amelynek során az esztétikum hatásait tudatosan érvényesítjük a nevelési céljaink

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

SYLLABUS. Zeneművészet az audiovizuális kultúrában (MA) A tantárgy típusa Tantárgy Zeneesztétikai elemzések

SYLLABUS. Zeneművészet az audiovizuális kultúrában (MA) A tantárgy típusa Tantárgy Zeneesztétikai elemzések SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Művészeti Kar Szak Zeneművészet az audiovizuális kultúrában (MA) A tantárgy típusa Tantárgy Zeneesztétikai elemzések DA DS megnevezése

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Magyar irodalom és gyermekirodalom A tantárgy

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

2007. szeptemberétől

2007. szeptemberétől Szabad bölcsészet alapszak Esztétika szakirány mintatanterve 2007. szeptemberétől Tantágy neve Filozófiatörténet Bevezetés a művészettörténetbe és a művészettörténet irodalmába Bevezetés az etikába Bevezetés

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám intézet Egyetemi év: 2011-2012 Félév: II. félév I. Általános információk

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Anyanyelv-pedagógia. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási Babeș Bolyai Tudományegyetem intézmény 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar Irodalomtudományi Intézet 1.4 Szakterület

Részletesebben

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Fizika középszintű szóbeli érettségi vizsga témakörei 1. Mechanika Newton törvényei Mozgásformák Munka, energia Folyadékok és gázok mechanikája 2. Hőtan, termodinamika Hőtágulás Állapotjelzők, termodinamikai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció

Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály. Készítette: Sziládi Lívia. Óravázlat 1. Módszer: Az óra típusa: számítógép, projektor, prezentáció Óravázlat 1. Témakör: A barokk irodalom Az óra típusa: közlő Taneszközök: tankönyv Tantárgy: irodalom Évfolyam: 10. osztály Az óra anyaga: Zrínyi Miklós Módszer:, egyéni Szemléltető eszközök: számítógép,

Részletesebben

jétől érvényes jogi dokumentumok

jétől érvényes jogi dokumentumok 2017. 01. 01-jétől érvényes jogi dokumentumok 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Irodalom és színház A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

A képszerőség stíluseszközei

A képszerőség stíluseszközei A képszerőség stíluseszközei Nem fáj úgy a magány, ha izgalmas vers, szép festmény, s gyönyörő zene a társam! (Sapphó: A magány) Készítette: Fergéné Mészáros Éva Mi a mővészet? Az eposzírás, a tragédiaköltészet,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint JAZZ-ZENÉSZ ISMERETEK ÁGAZATON KÍVÜLI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint CD lejátszó

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter

SYLLABUS. DF DD DS DC megnevezése X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar Szak Német nyelv és irodalom Német nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom Angol nyelv és irodalom Német/román

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

DLA beszámoló 2012 Mihály Eszter - Pelle Zita - Kronavetter Péter

DLA beszámoló 2012 Mihály Eszter - Pelle Zita - Kronavetter Péter DLA beszámoló 2012 Mihály Eszter - Pelle Zita - Kronavetter Péter gyerekek foglalkozás Zita ház iskola Péter fa udvar Eszter Környezetkultúra foglalkozások Alkotási és kutatási témánk kiválasztása során

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév

Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2016/2017. I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsıoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete

MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete MI IS AZ A DRÁMAPEDAGÓGIA? A drámapedagógia rövid tör ténete A DRÁMAPEDAGÓGIA FOGALMA a dráma és a színház eszközeit sajátos módon használja a nevelésben határozott cél szolgál tudatosan kialakított helyzetek

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Érvényes: 2014/2015 tanévtől. 1. oldal, összesen: 5

Érvényes: 2014/2015 tanévtől. 1. oldal, összesen: 5 Mintatanterv kód: M25+T23 2014OAAN Mintatanterv magyartanár (általános iskolai) történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai) szakos hallgatók számára Önálló képzési szakasz (+2

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. Nők az irodalomban 1.

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék. Nők az irodalomban 1. SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék Nők az irodalomban 1. A tantárgy típusa

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak

Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak Mintatanterv NAO 3 éves BA óvodapedagógus szak ALAPOZÓ ISMERETEK Kód Tantárgy tantárgyelem előfeltétel kr. ért. 1. 2. 3. 4. 5. 6. TA Társadalomtudományi ismeretek 14 kredit 5 telj. 135 óra TA-101 Bevezetés

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Angol nyelv és kultúra tanára

Angol nyelv és kultúra tanára Mintatanterv kód: AN50+ME22_2015ON Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) Önálló képzési szakasz 11 féléves képzésben

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben