Magyar irodalom és gyermekirodalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar irodalom és gyermekirodalom"

Átírás

1 Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Magyar irodalom és gyermekirodalom Tanulmányi útmutató IV. félév dr. Antal Sándor adjunktus

2 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyismertető Bevezetés, fogalomértelmezések Irodalom és nevelés az összebékítés parancsa Nemzeti irodalom és globalizáció Irodalomelméleti alapfogalmak Mi az irodalom? - Kérdésfelvetések Értelmezési lehetőségek Irodalom -- szépirodalom Irodalom = a szó művészete Irodalomtudomány - nyelvtudomány Művészi nyelvhasználat?? köznyelv Az irodalom mint értékteremtő / értékhordozó Az esztétikai értékek és az ízlés A tanulást, rögzítést szolgáló kérdések, feladatok:.24 *Beküldésre javasolt feladat: A visszatükröző művészeti irodalom Alkalmazott művészeti irodalom A szépművészeti irodalom Az irodalom művészetfajai és az esztétikai érték Az esztétikum érzékelhetősége Az esztétikai érzékelés, esztétikai értékelés, esztétikai érték - viszonylatok Az esztétikai minőségek A tanulást, rögzítést szolgáló kérdések, feladatok:.36 *Beküldésre javasolt feladat: A magyar gyermekirodalom kezdetei A klasszikus magyar gyermekirodalom Benedek Elek a modern magyar gyermekirodalom megteremtője A tanulást, rögzítést szolgáló kérdések, feladatok:.48 *Beküldésre javasolt feladat: Gyermek- és ifjúsági irodalmunk a századfordulótól napjainkig Irodalom és gyermekirodalom kapcsolata egy gyermekközpontú irodalomszemlélet lehetséges irányai Változatok a gyermek-képre Szemelvények a századforduló és a XX. század elejének gyermekirodalmából A gyermekköltészet új útjai a XX. század derekán A modern magyar gyermekirodalom A kortárs gyermekirodalom Nemes Nagy Ágnes ( ) Weöres Sándor ( ) Fekete István ( ) Lázár Ervin ( ) Kányádi Sándor (1929) Fodor Sándor (1927 -) A tanulást, rögzítést szolgáló kérdések, feladatok: 82 *Beküldésre javasolt feladat: 82 2

3 Tantárgyismertető Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Lélektan és Neveléstudományok Kar, Óvoda- és Iskolapedagógus Tanár Szak, Székelyudvarhely Egyetemi év : 2007 / 2008 Félév : 4.. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Magyar irodalom és gyermekirodalom, az elbeszélés technikái Kódszám: PIE 2405 Kreditszám: 6,5 Helyszín: Tanítóképző Főiskola épülete, Márton Áron tér 2. sz. -- Órarend: kedd, Az előadás, szeminárium, szak- vagy laborgyakorlat tituláris oktatója Név, tudományos fokozat: Antal Sándor dr. Elérhetőség: Odorheiu Secuiesc str. Păcii 8 / 10. T: , M: Fogadási óra: szerda 14 órától. A tantárgy leírása: A tantárgy célpontjai: Az irodalomelméleti alapfogalmak elemi szintű ismertetése, különös tekintettel az irodalomtudomány azon tételeire, amelyeknek pedagógiai vonzatuk van. Az alapvető esztétikai minőségek tartalmi jegyeinek feltárása, illetve azon nyelvi eszközöknek az ismerete, amelyek a poétikai funkciójú nyelvhasználatot kialakítják: az ismertebb hangzó formaeszközök, szóképek, alakzatok A gyermekirodalom sajátos jegyeinek feltárása, a magyar gyermekirodalom néhány jelentős alkotásának megismerése 3

4 A tantárgy tematikája A félév 14 hetének megfelelően, az előadások témáit a következők szerint rendeztem: 1. Az irodalmi / esztétikai nevelés. Az irodalomtanítás esélyei. Irodalom és nevelés az összebékítés parancsa. 2. Mi az irodalom? Kérdésfelvetések. Az irodalom különböző szempontú megközelítései 3. Az irodalom, a szó művészete. 4. Az irodalom mint értékteremtő / értékhordozó Esztétikai alapkategóriák, esztétikai értékek, az esztétikum érzékelhetősége 5. A visszatükröző művészeti irodalom. Az alkalmazott művészeti irodalom és válfajai 6. A szépművészeti irodalom és jellemzői az esztétikai érték mint domináns értékalakzat 7. A poétikai funkciót biztosító nyelvi kifejezőeszközök szóképek és alakzatok 8. Műfajelméleti alapfogalmak 9. Verstani alapismeretek, a magyar versrendszerekről 10. A magyar gyermekirodalom kezdetei 11. A klasszikus magyar gyermekirodalom 12. Benedek Elek a modern magyar gyermekirodalom megteremtője 13. Gyermek- és ifjúsági irodalmunk a századfordulótól napjainkig -- Szemelvények a XX. század magyar gyermekirodalmából 14. A kortárs magyar gyermekirodalom A tantárgy által biztosított szakértelem: A tantárgy tanulmányozásával a hallgatók: - ismerik és tudatosan használják az alapvető irodalomelméleti fogalmakat: poétikai funkciójú közlés, ennek a tényezői, a művészi kifejezés eszközei 4

5 - ismerik a gyermekirodalom fogalmát, sajátos jellemzőit, ill. magyar gyermekirodalom fejlődésének főbb állomásait, jelentősebb alkotóit, műveit - az elsajátított irodalomelméleti / irodalomtörténeti ismeretek birtokában képessé válnak a gyermekirodalmi alkotások hozzáértő interpretálására. Az előadásokon, szemináriumokon és laborgyakorlaton használt módszerek:. Az előadás, szemléltetés és magyarázat módszerét az elődások során az elméleti ismeretek kialakítása és elmélyítése céljából, a szemináriumokon a beszélgetés, szemléltetés és gyakorlás módszerét használjuk.. A tantárgy oktatási folyamatában használt eszköztár: Írásvetítő, fóliák, irodalmi, gyermekirodalmi szemelvények Alapozó szakirodalom Bauer Gabriella (1994): Gyermekirodalom. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Bárdos J. Galuska L. P. Steklács J. Szilágyi J. (2002) Irodalmi alapfogalmak. Kecskeméti TFK Nyomda, Kecskemét. Benedek Marcell (1982): Irodalmi hármaskönyv. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. Kiss Judit (1999): Bevezetés a gyermekirodalomba. Erdélyi Tankönytanács, Kv. Komáromi Gabriella (2000): Gyermekirodalom. Helikon Kiadó, Budapest. Kriza János (1975): Vadrózsák. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. Magyar nyelv és irodalom (1997): Pannon Enciklopédia. Dunakanyar Kiadó, Budapest. Nagy Olga (1978): A táltos törvénye. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest. Péczely L. (1997) Bevezetés a műelemzésbe Propp V. J. (1995): A mese morfológiája. Osiris-Századvég, Budapest. Szabó Zoltán (1970): Kis magyar stílustörténet, Kriterion, Bukarest. Szerdahelyi István (1996): Irodalomelmélet mindenkinek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Témakörök, kurzusok 1. kurzus: 1. Az irodalmi / esztétikai nevelés. Az irodalomtanítás esélyei. Irodalom és nevelés az összebékítés parancsa 5

6 Kulcsfogalmak: irodalmi műveltség, irodalom és tanítás, a pedagógus felelőssége, nemzeti irodalom és történelem, nemzet és közösség Bibliográfia: Szerdahelyi I. (1996). Irodalomelmélet mindenkinek (15 20) Péczely L. (1997) Bevezetés a műelemzésbe (12 26) 2.kurzus: Mi az irodalom? Kérdésfelvetések. Az irodalom különböző szempontú megközelítései. Kulcsfogalmak: kommunikáció, információ, közlésszerepek, a kommunikáció tényezői a szépirodalmi szöveg mint üzenet, az irodalom szűk és tág értelem-lehetősége, kapcsolata más művészeti ágakkal Bibliográfia: Bárdos J. Galuska L. P. Steklács J. Szilágyi J. (2002): Irodalmi alapfogalmak (7 15) Szerdahelyi I. (1996). Irodalomelmélet mindenkinek (20 59) 3-4. kurzus: Az irodalom, a szó művészete. Az irodalom mint értékteremtő / értékhordozó Esztétikai alapkategóriák, esztétikai értékek, az esztétikum érzékelhetősége Kulcsfogalmak: az esztétikum, az esztétikum érzékelhető formái, az esztétikai minőségek: szép, rút, Bibliográfia: Péczely L. (1997) Bevezetés a műelemzésbe ( ) Szerdahelyi I. (1996). Irodalomelmélet mindenkinek ( ) 5 7. Az irodalom művészetfajai: A visszatükröző művészeti irodalom.az alkalmazott művészeti irodalom és válfajai A szépművészeti irodalom és jellemzői az esztétikai érték mint domináns értékalakzat A poétikai funkciót biztosító nyelvi kifejezőeszközök szóképek és alakzatok Kulcsfogalmak: szórakoztató irodalom, agitatív irodalom, giccs, szennyirodalom, a szépség és válfajai, trópusok, megszemélyesítés, hasonlat, metafora, szinesztézia, allegória, szimbólum, hangzó formaeszközök. Bibliográfia: Bárdos J. Galuska L. P. Steklács J. Szilágyi J. (2002): Irodalmi alapfogalmak (59 68) Péczely L. (1997) Bevezetés a műelemzésbe ( ) 6

7 Szerdahelyi I. (1996). Irodalomelmélet mindenkinek ( ) 8. kurzus Az irodalmi műfajok kérdése Kulcsfogalmak: Műnemek és műfajok, az epika, dráma, líra műfaji jellemzői, műfajhatárok átjárhatósága, a műfajok kérdése a kortárs irodalomban Bibliográfia: Bárdos J. Galuska L. P. Steklács J. Szilágyi J. (2002): Irodalmi alapfogalmak (49-56) Péczely L. (1997) Bevezetés a műelemzésbe ( ) Szerdahelyi I. (1996). Irodalomelmélet mindenkinek ( ) Zabó Z. (szerk.) (1996) Irodalomismereti szótár (96) 9. kurzus: Verstani alapismeretek, a magyar versrendszerekről Kulcsfogalmak: ritmus, ritmuselemek, verssorok, ütemhangsúlyos verselés, időmértékes verselés, versláb, ütem, Bibliográfia: Bárdos J. Galuska L. P. Steklács J. Szilágyi J. (2002): Irodalmi alapfogalmak (70 74) Péczely L. (1997) Bevezetés a műelemzésbe ( ) Szerdahelyi I. (1996). Irodalomelmélet mindenkinek ( ) 10. Kurzus: A magyar gyermekirodalom kezdetei Kulcsfogalmak: az olvasó gyermek, népköltészeti hatások, az önálló fejlődés útvesztői, beavatási rítusok, a felnőtté válás állomásai Bibliográfia: Komáromi G. (2000) Gyermekirodalom (99-105) Tarbay E (1999): Gyermekirodalomra vezérlő kalauz (46-64) Vita Zs., Józsa M.(szerk., 1996): Gyermek- és ifjúsági irodalom (67-83) 11. Kurzus: A magyar gyermekirodalom klasszikusai, Kulcsfogalmak: klasszikus irodalom gyermekirodalom, gyermekközönség felnőtt olvasó, tematika, megformálás életkori sajátosságok, Bibliográfia: Tarbay E (1999): Gyermekirodalomra vezérlő kalauz ( ) Komáromi G. (2000) Gyermekirodalom (27-32) Vita Zs., Józsa M.(szerk., 1996): Gyermek- és ifjúsági irodalom (88-113) 12. Kurzus: Benedek Elek, a modern gyermekirodalom születése, a századforduló gyermekirodalma, a meseregény 7

8 Kulcsfogalmak: gyermekközönség új gyermekszerepek, új olvasói elvárások, a meseregény műfaji jellegzetességei, a gyermek évszázada? Bibliográfia: Vita Zs., Józsa M.(szerk., 1996): Gyermek- és ifjúsági irodalom ( ) Tarbay E (1999): Gyermekirodalomra vezérlő kalauz ( ) Komáromi G. (2000) Gyermekirodalom ( ) Kiss J. (2000) Bevezetés a gyermekirodalomba (53 73) Kurzus: A XX. századi magyar gyermeklíra A kortárs magyar gyermekpróza Kulcsfogalmak: a meseregény továbbélése, a gyermeki szerep átértékelődése, az irodalomfunkciók súlypontjainak cseréje (játék, esztétikum, didakticizmus viszonya) Bibliográfia: Tarbay E (1999): Gyermekirodalomra vezérlő kalauz ( ) Komáromi G. (2000) Gyermekirodalom ( ) Vita Zs., Józsa M.(szerk.,1996): Gyermek- és ifjúsági irodalom ( ). Részfelmérések/parciális vizsgák és találkozások terve/beosztása:. Felmérés módja: - Zárthelyi félévi vizsga 70% - szemináriumi dolgozat, koreferátum, aktív részvétel 30% Értékelési szempontok: Zárthelyi félévi vizsga Az alapvető általános nyelvészeti, valamint leíró nyelvészeti kérdések 70 % Szemináriumi dolgozat, koreferátum, aktív részvétel : a hallgatók nagy része egyéni dolgozatot készít azok, akikre nem kerül sor a 14 szemináriumi órán, széljegyzetet készítenek a dolgozatokhoz, részt vállalnak a szemináriumi munkában 30 %-a a végső jegynek. Szervezési részletek, kivételes esetek kezelése: 8

9 Jelenlét (esetenként), vizsgára való jelentkezés feltételei : / a szemináriumi órákról való hiányzás nem érheti el az óraszám 33 %-át a kurzusokon ez az arány 50 % Pótolási lehetőségek: a pótszesszióban újravizsgázhat, vagy a következő, megfelelő félévben pótolja az elmaradásokat Vizsgán való csalások következményei, óvások megoldása : A vizsgai csalás általában a vizsgáról való kizárást eredményezi. Az esetleges óvásokat írásbeli vizsgán - az eredmények nyilvánosságra hozatalát követő napon oldjuk meg. A szóbeli vizsgán erre nincs se szükség, se lehetőség. Útmutató a jegyzet használatához: A nyomtatott tanulmányi útmutató a félévi záróvizsga tananyagának csak egy bizonyos részéből nyújt ízelítőt. Ezt kiegészíti az elektronikus módon, CD-re rögzített anyagrész. A műfaj-jelleg, mindazonáltal megmarad, ti. a kettő együttesen is csak eligazító, útmutató jellegű. Minden *-gal jelölt, beküldésre javasolt feladat szerepel a nyomtatott tanulmányi útmutatóban. Ezek közül minden hallgatónak ki kell választania 3 (három) feladatot, és ezeket a kontakt-órán megbeszélt rend szerint le kell adnia. 9

10 1. Téma 1. Bevezetés, fogalomértelmezések Kulcsfogalmak: Az irodalmi / esztétikai nevelés, az irodalomtanítás esélyei, irodalom és nevelés az összebékítés parancsa, nemzeti, közösségi kultúra, nemzeti értékek és globalizáció, magyar irodalmiság és történetiség Amint a jegyzet tantárgyi megnevezése is jelzi, két fő tárgykörben nyújt tájékoztatót, amely témák szoros kapcsolatban vannak ugyan, itt mégis a hasznos didakticizmus jegyében különválasztjuk. Az irodalom fejezetben azok az irodalomtudományi, irodalomelméleti ismeretek szerepelnek, amelyek az irodalom értékeinek a felismerése megérzése útján a fokozatos irodalomértésig, a teljesebb befogadásig vezetik az olvasói tudatot. Ez a megismerési, kognitív folyamat jelen esetben, a tanítói szakmára/hivatásra készülő hallgató esetében, jóval több, mint az önművelés belső igényét kielégítő egyéni ambíció. Hiszen jövendő munkája során ugyanezen az úton kell tanítványait végigvezetnie: a rácsodálkozó, belefeledkező tetszéstől, a szép volt tagolatlan megborzongásától a szépség titkainak a feltárásáig, az új, teljesebb szépségek felismeréséig, majd újak kereséséig. Egyszerűbben fogalmazva, a szó művészetében járatos, tudatosuló olvasói magatartást kell majd a 6 11 éves korú gyermekekben megalapoznunk. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy a tanító rendelkezzen egy viszonylag átfogó látásmóddal az irodalmiság létformájáról, a művészi hatás és befogadás rejtett működéséről, az egyes műalkotások sajátos jegyei fölé vagy mellé rendelhető esztétikai minőségekről. Legyen képes megfelelő módon, készség szintjén használni azt a híd szerepű metanyelvet, amelyen átjárhat a mindennapi tapasztalati világból a műalkotások teremtett világába és onnan vissza, anélkül, hogy bármelyik part értékrendjében bár a legkisebb rombolást is végezné. Azt az érzést kell a kis tanítványok lelkében majd kialakítania, hogy a mindennapi életük része lehet Három Matyi is, ez a kis hős, aki emberségből jelesre vizsgázott, és ez még akkor is így van, ha a napi tapasztalatok ezt százegyszer is megcáfolják. Ez a magatartásleképzés, az irodalmi hős áthozása saját világunkba, a gyerekek világába - nos ez korántsem történhet mechanikusan, egyszerű utánzással, hiszen egy művészi, teremtett világ és egy más törvények szerint szerveződő köznapi világ szembesüléséről van szó. A szépirodalmi művek elemzését végző tanítónak éppen ezt az első szakaszt kell meghaladnia a IV. osztályt végző diákokkal: az irodalmi műben csak önmagát szemlélő naív olvasó magatartását. A mások arcában is fürdő tekintet alakítása, a tanuló önnön személyiségének teljesebbé formálása irodalmi nevelésünk legfontosabb távlati célja. 10

11 A műalkotás teremtett világa Három Matyi Valóságos világ a 6 12 éves kisdiák Abba az irányba kell a tanulók figyelmét terelnie, hogy a műalkotásban másokat is, a társait, a számára egyre táguló világot is meglássa, nyilván önmagát is mások viszonylatában. Ennek a metanyelvi tudásnak a birtokába juthat a hallgató, ha járatos lesz az esztétikai minőségek világában (szépség és válfajai, rútság és változatai,...) és ezeket a minőségeket megteremtő nyelvi (stílus)eszközök (művészi képek, alakzatok, hangzásbeli és képi eszközök) világában is. A gyermekirodalom-rész a tanító- és óvóképzés sajátosságának megfelelő módon egészíti ki az irodalmi ismereteket. Azokra a művekre, műfajokra figyel, amelyeknek befogadói a kisiskolások, a serdülő fiatalok. Ezen alkotások megfelelő elemzéséhez, feldolgozásához kínálnak elméleti fogódzókat az irodalomelméleti fejtegetések Irodalom és nevelés az összebékítés parancsa Meglódult értékrendszerű vagy éppen a teljes értékhiány veszélyeit hordozó korunkban a tanítónak nemcsak fogékonynak kell lennie az esztétikum és a pozitív erkölcsi értékek iránt, hanem megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie, hogy fogékonnyá tudjon tenni másokat, a gyermekeket is. A repetitio jegyében, nem l art pour l art ismeretek, készségek kialakítása a jegyzet célja, hanem egy célirányos nevelői munkában működtethető ismeretrendszer körvonalazása. A jegyzet mind az irodalmi, mind a gyermekirodalmi részekre érvényes módon távolról sem a teljesség igényével készült. Témákat, továbbgondolásra, -kutatásra ingerlő kérdéseket nyit meg, amelyekre a hallgatók, a megjelölt szakirodalom felhasználásával keresik a válaszokat. A jegyzet irodalomtörténeti szemléletű részeinek célkitűzése a magyar irodalmi műveltség kiegészítése, elmélyítése, elsődlegesen a gyermekirodalmi vonatkozásokkal. Érettségi vizsga utáni irodalomtörténeti vizsgálódásról lévén szó, természetszerűleg nem követi középiskolai tananyag logikáját. Számolnunk kell ugyanakkor azzal a ténnyel is, hogy az irodalom tanulmányozásának, korábban általános történeti jellege fokozatosan elveszíti uralkodó paradigma-jellegét, átadva a helyét az irodalmiság más megnyilvánulásait felszínre hozó diskurzusoknak (lásd hatás és befogadás-elméletek, különböző szövegtani interpretációmodellek, kommunikációelméleti megközelítések stb.). Mindezen háttérinformációk mellett, 11

12 ezekkel együtt kíséreljük meg belehelyezni az egyes műveket az irodalmi élet objektív és rejtett kronologikus rendjébe, arra is törekedve egyszersmind, hogy összevessük az ún. történeti olvasatokat vagy az olvasatok történetiségét a harmadik évezredbe lépő ember olvasatával. A nyilvánvaló eltérések érzékelése a valódi, az irodalomtörténet szempontjából hírértékű történetiség hordozói lehetnek. Az irodalomtörténeti szemlélet indoklásában óhatatlanul ki kell térnünk egy szélesebb hatókörű összefüggés felvázolására is: a magyar irodalom és történelem, az irodalom, a magyar nép és nemzet történetének nyilvánvaló interferenciájára. Ezt a sok évszázados hagyományt, a törvényszerű, néha kényszerű vagy vállalt összefonódást szemlélve, ezt mint valós tényt elfogadva, egyenesen megkerülhetetlen a magyar irodalom történeti szemlélete. Nem fogadható el az az egyszerűsítő, vulgárisan formalista szemlélet, amely a magyar irodalomtörténeti stúdiumot elmarasztalva, teljességgel meghaladottnak tekinti az irodalmi művek és a társadalom kölcsönhatásának történetét követő irodalomtudományt. Irodalmi műveltségünknek hiteles és pontos tartozéka annak a tudatosítása, hogy a magyar írónak, költőnek ritkán adatott meg a könnyű vitorla, mely vigye őt gáncstalan művészet sima hullámain. Még ez, a Kosztolányi munkásságát méltató nekrológ-rész is csak részben igaz, hiszen Kosztolányi vallott talán leghitelesebben egyén és közösség, ember és nyelv elválaszthatatlan, örök-szép egymásrautaltságáról: Az a tény, hogy anyanyelvem magyar és magyarul beszélek, gondolkozom, írok életem legnagyobb eseménye, amelyhez nincs fogható. Nem külsőleg valami, mint a kabátom, még olyan sem mint a testem Mélyen bennem van, a vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként. Ebben az egyedül való életben csak így nyilatkozhatom meg igazán 1 Csak így, általa, egy közösség jelrendszereként és értékrendszereként felfogott nyelv által, fordíthatnánk döcögő értelmezésre az idézetet. De idézhetném a társadalmi, történeti látásmód ellen gyakran kisajátított másik nyugatos költőt, Babits Mihályt is, akinek elefántcsonttorony-költészetét csak a forma győzelmeként láttatják a hamis méltatások. A teljességre törekvő Babits-képbe odakívánkozik a vak dióhéjból kitörni szándékozó, a cselekvő humánum útját még nem lelő házát bekerítő gazda képe is. Igazi aduként, az Úr szándéka előtt megtörten meghajló, majd megerősödve szolgáló Jónás arca sejlik fel, aki máig ható érvénnyel szól mindannyiunkhoz, a bűnösök közt néma cinkosokhoz. 1 Péterfy M.(szerk., 1999):

13 Én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán De böjt s jámborság néked mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos aki néma. Atyjafiáért számot ad a testvér: nincs mód nem menni ahova te küldtél. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem mint túláradt patak oly tétova céltalan parttalan s ugy hordom régi sok hiú szavam mint a tévelygő ár az elszakadt sövényt jelző karókat gátakat. Óh bár adna a Gazda patakom sodrának medret, biztos útakon vinni tenger felé, (Babits M.: Jónás könyve. 3. rész) (Babits M. : Jónás imája) A kiragadott, de általános érvényű példákat jelképesen is zárhatjuk a Héjjasfalva felé tartó Petőfi megidézésével, akinek utolsó gondolatait mintegy átértelmezte azonos című versében Szilágyi Domokos. Sok-sok, messzire mutató üzenetet kódol ez a létértelmező nagy vers. A kiábrándult, hitevesztett XX. századi emberiség könyörgő sirámaként is értelmezhető: Szemből szívem, egyem, valóm Hadd lássalak még meghalón Érezzelek, tapintsalak. Aztán nincs már kín, nincs salak. A soha el nem érhető bizonyosság, a világszabadság hitében vállalt halál rendíthetetlen etikai magatartást sugall. Petőfi szemből-halál -vállalása ugyanúgy része az irodalmunknak, mint tettértékű szavalata, a Nemzeti dal toborzó ereje azon az esős 48. március 15-i reggelen Nemzeti irodalom és globalizáció S ha már szóltunk irodalom és nemzeti történelem, irodalom, nyelv és közösség évszázados egymásra utaltságáról, nem mellőzhetjük a jelen nagy kihívását, a nemzeti irodalmak és globalizáció viszonyát sem. Egy tantárgyismertető nem vállalkozhat a kérdés 13

14 komplex vizsgálatára, a teleológia, a célszerűség felől viszont fel kell tennünk néhány kérdést, illetve kell keresnünk a lehetséges válaszokat. A kérdés egy kissé kiélezve így hangzik: van-e létjogosultsága az integráció elvét valló korunkban a nemzeti irodalom/gyermekirodalom tanulmányozásának? A szónokiasan hangzó kérdés úgy vélem valóban az is, azaz a kérdés nem eredeti funkciójában él, hanem igen erős kijelentésként hat. A bizonyosság erejével hirdeti, hogy talán sokkal inkább, mint bármikor, most az ezredváltón van szükségünk felismerni és másokkal is (f)elismertetni a magyar kultúra színfoltját Európa színes palettáján. Ebben a hitünkben újból a több mint másfél évszázados példa erősíthet. A magyar reformkorszak legnagyobbjait a haza és emberiség az egyén és nagyvilág mai kérdései foglalkoztatták. A közismert Vörösmarty- vagy Petőfi-versek helyett egy kevésbé ismert, de telitalálatnak számító részletet idézünk Kölcsey Parainesiséből: Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen föltétele. Az emberiség egésze nem egyéb számtalan háznépekre oszlott nagy nemzetiségnél, melynek mindenik tagja rokonunk, s szeretetünkre és szolgálatunkra egyformán számot tart. Azonban jól megértsd! az ember véges állat, hatása csak bizonyos jól meghatározott körben munkálhat. Azért ne hidd, mintha Isten bennünket arra alkotott volna, hogy a föld minden gyermekeinek egyforma testvérök, s a föld minden tartományinak egyforma polgáruk legyünk Sohasem tudtam megérteni: kik azok, kik magokat világpolgároknak nevezik? Az emberi tehetség parányi láng, amely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk Leonidas csak egy Spántáért, Regulus csak egy Rómáért, Zrínyi csak egy Magyarországért halhatott meg. (Kölcsy F.: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz) A legfőbb érték, az élet ilyetén feláldozásának hősi szépsége napjainkban hamisan csengő szónoki fogassá degradálódott ugyan, mégis kell beszélnünk a szellem, a kultúra egyéni és közösségi felelősségéről. A horatiuszi arany középszer szellemében a pedagógiának választania és vállalnia kell valamely értékrendszert. A magyar irodalom/gyermekirodalom ehhez a választott vállaláshoz egy lehetőséget kínál. 14

15 2. Téma 2. Irodalomelméleti alapfogalmak Kulcsfogalmak: irodalom, szépirodalom, írásbeliség, szűk és tág értelmezések, érték és funkció, irodalom és nyelv kapcsolata, irodalom és kommunikáció, értékteremtés, értékalakzatok, esztétikai értékek, 2.1. Mi az irodalom? - Kérdésfelvetések Az irodalom fogalmának értelmezési kísérletei során egy eléggé gyakori jelenség ismétlődik újra, az ti., hogy egy viszonylag sok szövegösszefüggésben használt szónak az önálló jelentéskörét igen nehezen sikerül behatárolnunk. Nemcsak a didaktikus szemléletmód, hanem az irodalommal való foglalkozás áhított objektivitása is igényli, hogy egy lényegre törő kérdéssel indítsunk: Mi az irodalom? Az irodalmi művek végtelen sorozata? A műveket létrehozó alkotók, akiket valamilyen titokzatos aura választ el tőlünk, közönséges halandóktól? Mi magunk is, mint olvasók részei vagyunk az irodalomnak? A gondolatnyitó kérdéseket igen hosszan sorjázhatnánk eladdig, míg eljutnánk az irodalommal valamilyen kapcsolatba hozható dolgok valóságos szakirodalmáig. Ily módon az irodalom-tárggyal foglalkozó stúdium maga is irodalommá válhat. Beírom a kerek világot parafrazálhatnánk méltatlanul elfelejtett utazó sorstársunkat, Balázs Ferencet. A másik véglet tanújaként Pilinszkyt idézhetnők, aki az egymásra figyelő nyitott szeretetet mint legfőbb értéket a hallgatással, a meghallgatással kapcsolja össze, minden másról, enyhe malíciával mondja: a többi csak irodalom azaz nem épp olyan fontos. Az irodalom-értelmezésre vállalkozó szakirodalom megpróbál ugyan túljutni a kényelmetlenül nyitott kérdések sorozatán, a mi kísérletünkben azonban a kérdések újbóli felvetésének szakmai, szakma-etikai háttere is van. Az irodalmat is tanító pedagógus nagy valószínűséggel kerülhet olyan helyzetbe, a tanítvány választja ki és teszi fel a felkínálkozó kérdésekből valamelyiket az irodalmiságra vonatkozóan. Az indoklás eme vetületét nevezném szakmainak; a szakmai-etikai kívánalmat úgy értelmezem, hogy a hiteles pedagóguslét megkívánja az önmaga számára megfogalmazott kérdéseket, illetve a válaszkeresés intellektuális tevékenységét. Mi hát az irodalom? A Világirodalmi lexikon megfelelő szócikkéből idézek: A szó eredeti és ma is használt legtágabb értelmében a maradandóan rögzített és szélesebb körű 15

16 nyilvánosság számára szóló szövegek összessége A lexikonszerű tömörítés három összetevőjét vizsgáljuk meg közelebbről: a) legtágabb értelmezés ; b) maradandó rögzítés; c) széleskörű nyilvánosság (mint címzett) Értelmezési lehetőségek A legtágabb értelem rejtetten azt is jelenti, hogy van az irodalomnak egy szűkebb fogalomköre. Az ehhez való eljutás útja egyúttal az irodalom fogalmának időbeni fejlődéstörténete is. Az eredeti, tág értelmezésben az ún. társadalmi tudatformák, szellemi konstrukciók: politika, jog, erkölcs vallás, filozófia, tudomány, művészet eredményeinek a foglalataként jelentkezik. Ehhez a hatalmas beláthatatlanul gazdag szöveghalmazhoz még hozzárendelhetők az ún. napi aktualitások, hírek, tudósítások, illetve azok a szövegek, amelyek megnyugtatóan egyetlen, eddig érintett csoportba sem sorolhatók, amelyeknek fő célja az olvasók szórakoztatása. A maradandó rögzítés kívánalma ugyancsak tágan értelmezendő, hiszen a klasszikus írásos rögzítés mellett olyan maradandó rögzítésformákkal is találkozunk, mint a kollektív emlékezet (lásd folklór-szövegek) vagy a legújabbkori technika eszközei (hang- és képrögzítés változatos módjai). A széleskörű nyilvánosság időben változó hatásköre talán éppen napjaink elektronikus médiájának köszönhetően a legszélesebb sávot ölel át az így értelmezett irodalom címzettjeinek tömegéből. A tág értelmezés tárgyi és hatásköri bemérhetetlensége, de a tantárgyként vizsgált irodalom didaxisa (is) szükségessé teszi irodalom-fogalom határainak kijelölését. Az irodalom érték- és funkciószemléletű rétegződésével kell kezdenünk, amely alapján a művészi értéket és funkciót betöltő irodalom különválik a nem művészi szövegektől. A fogalmak történelmi áttöltődésének jó példája az a tény, hogy az európai kultúra bölcsőjétől, az antikvitástól kezdődően a XVIII. századig a művészi értékű irodalmat a költészet, a nem művészit a próza terminussal jelölték. A XVIII. századtól kezdődően kerül fokozatosan a két fogalom egy új fölérendelt fogalom körébe a bonae litterae, a belles lettres a szépirodalom gyűjtőfogalma alá mint jelen eetben nem releváns megjelenítési módok (verspróza). A korábban jelzett fogalomfejlődés során így értünk el az irodalomtudomány mai irodalom-tárgyáig, a szépirodalomig, mint az irodalom-fogalom szűkebb értelméig. 16

17 Lehetőségünk van ezáltal a tág fogalomkörben elhatárolni a szakirodalomtól, a hírlapirodalomtól, illetve a szórakoztató irodalomtól Irodalom -- szépirodalom Nem érdektelen visszakanyarodnunk a szépirodalom genéziséhez (születéséhez), amelynek felhajtó erejét a műveket szervező értékstruktúrák sajátos összetételében véltük megtalálni. Tömörítve, az esztétikai értékösszetevő fokozatos térnyerése jellemzi a különválasztott szépirodalmat. Ugyanakkor az is igaz, hogy a szakirodalom, a hírlapirodalom és főként a szórakoztató irodalom sem teljesen közömbös az esztétikai minőségekkel szemben. Csupán ez utóbbi értékek alárendelt szerepet kapnak, ti. ezekben a művekben az igazság, a hasznosság, az erényesség, vagy éppen az érdekesség jelölik ki a fő értékirányt. Példaként egy új tudományos felfedezés uralkodó jellegű igazság-, esetleg hasznosságelvét említhetném, amely széleskörű társadalmi nyilvánossághoz nem tud a maga tisztán dezantropomorf szemléletében eljutni; szüksége van az érdekesség motiváló erejére, netán a szemléletes kifejezés affektív hatására. Az értékminőségek egymásmellettisége miatt beszélhetünk az imént különválasztott irodalmak közti átmeneti formák igen gazdag skálájáról. Az irodalomszociológia, de a pedagógia (szép)irodalom-szemléletében is, adott ponton felértékelődhet (vagy éppen fordítva, leértékelődhet) a szórakoztató irodalom. Amennyiben az olvasásvágyat kialakítja, az olvasóvá nevelést elindítja ez a fajta irodalom, fontos szerepet játszhat. Jó esetben, gyerekméretű lábbeli szerepében tűnik fel (majd le), amely a éves gyerek számára a kényelmes, biztonságos járást biztosítja, de amelyet éppen olyan esztelenség 18 éves korában a lábára erőltetni, mint gyerekként a 42-es félcipőben járatni (lásd Dosztojevszkij mint negyedikes háziolvasmány). Nem véletlen, hogy a szépirodalom szűkkörű értelemképződése a XVIII. századra nyúlik ki, ugyanis a korábbi írásokra az értékszinkretizmus volt a jellemző. Az irodalomnak ez a belső tagolódása nem elszigetelt jelensége Európa szellemi életének, hiszen közismert az a fejlődésvonal, amely a zseniális festő, repülőgép-konstruktőr és kerékpár-tervező Leonardo da Vincitől húzódik a mai Nobel-díjas kutatóig, aki talán sosem hallgatott Mozartot, de az eset fordítottja is ugyanilyen igaz: a nonfiguratív festő lehet, hogy nem ismeri a kinematika alaptörvényét. Az esztétikai értékösszetevő dominanciáján nyugvó szépirodalom markáns különválasztása nemcsak a többi irodalmi mű vonatkozásában nehéz. Az egynemű értékminőség mint a művésziség hordozója a szépirodalmat kapcsolatba hozza az ún. társművészetekkel: a zenével, a képzőművészetekkel, a táncművészettel, a színházzal, a filmművészettel. E két 17

18 utóbbi művészeti ágban az irodalom amolyan alkalmazott, kiegészítő művészeti ágként szerepel Irodalom = a szó művészete Az irodalom mibenlétét körüljáró próbálkozásaink rendjén igen termékeny tételezésként folytatható az irodalom = művészet megfeleltetés. Közismert a sommás meghatározás, miszerint az irodalom a szó művészete. Eszerint a különböző művészeti ágak elkülönítésének alapja lehet az alkotó rendelkezésére álló anyag. A hangok harmóniáját vagy diszharmóniáját a zeneszerző, a színek összjátékát a festő használja ki, a tér és formák megfeleltetését a szobrász, az építész végzi ezek analógiájára az irodalmi alkotás alapanyaga a szó. A művészetek rendszerezésére vállalkozó esztétikai kutatások egyik visszatérő problémája, hogy a művészetekben fontos szerepet játszó érzékszervek alapján kialakítsa a látás, illetve a hallás művészete -- csoportokat. A két csoport magvát vélhetően a képzőművészetek, illetve a zene alkotja. De hol helyezhető el ebben a rendszerben az irodalom? Éppen az alapanyag, a szó természetéből adódóan, azt érdemesebb inkább vizsgálni, hogy az irodalom a külső vagy a belső szemlélethez köthető-e inkább. A szavak által megteremtett világ a belső érzékelés által válik második valósággá, így az irodalmi művek befogadása a belső képlátás, belső beszéd révén valósul meg. Az irodalom, a művészetek és a pszichológia érintkezési felületei kínálnak egy újabb információkat az irodalomértéshez. Az irodalomtudományi paradigmák korábbi kísérleteihez meghatározó módon járul hozzá napjainkban a nyelvtudomány. A kapcsolatteremtés ugyan igen korai előzményekre tekint vissza (Arisztotelész, Szt. Ágoston ) az igazi áttörést mégis a XX. század nyelvészeti iskolái hozták: a század eleji strukturalizmus, a kommunikációelmélet, majd a század utolsó évtizedeinek megannyi új nyelvfilozófiai iskolája (hermeneutika, recepcióesztétika, dekonstrukció ). A kommunikációelméletet megalapozó strukturalizmus valóságos irodalomtudományi iskolát teremtett. A nyelvtudományok és az irodalom kapcsolódási felületét mintegy felkínálta a nyelv mint közös alapanyag, illetve a szemiotikában a jeltárgy fogalma, amely származhat ugyanúgy a tapasztalati világ tényeiből, de vonatkozhat műalkotás-tárgyra is. Mint ahogy a kommunikáció alaptényezői az adó és vevő, illetve az üzenet is lehetnek a köznyelvi közléscserének a meghatározó összetevői, de az irodalmi kommunikációban betölthetik a szerző, olvasó, mű -- szerepeket is. 18

19 2.3. Irodalomtudomány - nyelvtudomány A nyelvtudományok felől közelítve, az irodalom sajátos, poétikai funkciót betöltő nyelvhasználati mód, olyan beszéd, amelyben szimultán módon érvényesülnek a közlés referenciális (külső valóságra vonatkozó), affektív (a közlő érzelmi állapotára utaló), illetve a poétikai (az üzenetre, illetve a kódra, a nyelvre magára visszautaló) funkciók. A közlőt, az írót körülvevő referencialitás sajátosan értelmezendő, ugyanis a műalkotás valóságvonatkozásai egy, a mű által teremtett világban érvényesek. Mind az alkotás, mind a befogadás folyamatában tetten érhető az alkotói/befogadói tudat állandó síkváltása, vibrálása a konkrét tapasztalati világ tényei, illetve a művészi nyelvhasználat által megidézett másik világ között. Ezzel el is értünk az irodalom = sajátos kommunikáció egyik kulcsfogalmához, a sajátos kódoláshoz, illetve dekódoláshoz, vagyis ahhoz a művelethez, amelyben a közölni kívánt információ egy meghatározott jelrendszer révén jelekké, jelzésekké válik, illetve az olvasói tudatban ugyanez a folyamat fordított irányban lezajlik. A kortárs irodalomtudományi iskolák a vizsgálódás súlypontját egyre inkább az utóbbi folyamatra, a dekódolásra, az olvasó és a mű kapcsolatára helyezik. A befogadás- és hatásesztétikai kutatásokból fokozatosan kiszorul a szerző mű kapcsolat, a költő ezt vagy amazt akarta kifejezni -szemlélet. Az olvasó az irodalmi művel mint komplex jellel vagy jelkomplexummal találkozik, melyben világosan el kell különítenie a jel összetevőket. (Jelen esetben az olvasót nem az ún. mezei olvasóval azonosítom, hanem az irodalmat megértő, azt másokkal is megértető pedagógussal.) A jelhordozó a szignál vagy jelölő az a fizikai jelenség, amely érzékelhető és a jel rögzítésére és továbbítására alkalmas ezek a nyelvi kommunikációban a hallási vagy látási ingereket kiváltó beszédhangok, illetve írásképek. A jelentés olyan viszonyfogalom, amely valamely jelrendszerben a jelhordozó és a jeltárgy közti kapcsolatot teremti meg. Ez utóbbi jeltani kategória, éppen mobilitásánál fogva válik a művészi szöveg vizsgálatában kulcsfogalommá. A szépirodalom nyelve azt a lehetőséget használja ki, hogy a szövegkontextus hatására a szavak értelme és jelentése elválik, azaz a jelentéskonstituálás nem ugyanazon szabály szerint történik, mint a köznapi vagy tudományos szövegben. A lexikális jelentéstől eltérő jelentések létrehozásáról van szó. A másodlagos vagy átvitt jelentések különlegesen fontos szerepet kapnak az irodalmi szövegkontextusban, illetve éppen ezen jelentések létrejötte révén válik a szöveg művészivé. 19

20 2.4. Művészi nyelvhasználat?? köznyelv Az a kérdésfelvetés szolgálta ezt a különös ábrás alcímet, mely kétségessé teszi a kétféle nyelvhasználat ilyetén szembehelyezését. A képzőművészetekkel vagy a zeneművészettel való egybevetés óhatatlanul felveti az ún művészi alapanyag kérdését, azaz mi az, amivel a művész dolgozik. Akár a festő, akár a zenész esetében a színek, a formák, ill. a zenei harmóniák/diszharmóniák, mint rendelkezésre álló alapanyagok nincsenek közvetlen kapcsolatban a műélvező közvetlen tapasztalati világával. A nyelv művésze viszont és a mindennapok embere ugyanabból az anyagból merít, akár verset ír, akár káromkodik. Korábban a másodlagos, átvitt jelentések művészetteremtő lehetőségéről szóltunk. Ez, természetesen nem jelenti azt, hogy az ún. közismert, szokványos átvitt jelentések használata már művészi nyelvhasználat. Bár mindennapi beszédünk is gyakorta használ olyan köznyelvi metaforákat, mint a szeg feje, a harisnya szeme, illetve ugyanilyen közhelyszerű metonímiákat, pl. a barátom jó fej, a falu csendes stb. Ezekkel szemben a művészi nyelvhasználatban az elsődleges és az átvitt jelentés közti kapcsolat egyedi, különös, ugyanakkor alkalmi jellegű, újszerű. A jelentésátvitelt lehetővé tevő fogalmak közti szakadék mélysége bizonyos mértékig fokmérője lehet a művészi kép intenzitásának: Elmúlni ily pillangó lét után, Eltűnni és nem tudni, hogy hova? (Vajda János: Emléksorok) A pillangó lét szerkezetben két, igen eltérő lexikális jellemzővel leírható fogalom kerül egymás mellé: az élő világ kis törékeny, leheletfinom lénye metaforikus képe lesz a lét bonyolult, filozófiai, nagy dimenziójú kategóriájának. Ebben a művészi szövegben viszont megteremtődik az a közeg, amelyben a kompatibilissá válik a két fogalom: az alapjelentést hordozó lét elveszíti a szokványos, lexikális jellemzőinek nagy részét, és igen sebezhető tünékeny elemmé válik. A zárt metafora pillangó-képe mintegy rátelepszik az alaptagra, és új, szokatlan mezőösszefüggésbe helyezi: Színes, tarka ugyan ez az emberi lét, de ugyanolyan csalóka, mint a csapongó lepke, és lehetetlen nem gondolnunk a hernyóra, amelyből lepke lesz és az ugyanilyen visszataszító bábra, amivé válik. Alkalmat teremt ez a képi kivetítés, hogy emberi létezésünk különös 20

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Kar: Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia - Tanító és Óvodapedagógus Szak, Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozat Egyetemi év : I. év Félév : 1. Általános

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi Kar Kommunikáció, közkapcsolatok és reklám intézet Egyetemi év: 2011-2012 Félév: II. félév I. Általános információk

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Irodalom és színház A tantárgy típusa DF DD DS DC X II.

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése!

Óravázlat. Az óra menete. 1. Előzetes kutatómunka alapján a lakóhelyük vallásainak áttekintése! Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 4. Tematikai egység: A mindenség és én Születés és elmúlás Az óra témája: A vallásokról Az óra célja és feladata: Találkozás a vallásokkal, sokszínűségük, jellemzőik,

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó

Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Dr. Halász László az MTA doktora, tudományos tanácsadó Szociálpszichológiai Osztály Tel.: közvetlen: 279 6091 mellék: 6091 VH.1. emelet 119. szoba E-mail cím: mailto:halasz[kukac]mtapi[pont]hu PUBLIKÁCIÓK

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában

Diákújságíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában Diákíró tehetségfejlesztő program megvalósítása a Katona József Szakközépiskolában A szakközépiskolába járó tehetséges diákok többsége motivációs problémákkal küzd a korábbi iskolai kudarcok miatt, így

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél:

Óravázlat. Az óra menete. Most mutasd meg! című játék. A következő foglalkozások eljátszása, kitalálása a cél: Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: A mindenséget kutató ember Az óra témája: Tudósaink, művészeink (példaképeink) Az óra célja és feladata: A művészek, tudósok munkájának feltárása

Részletesebben

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke

Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke Helikon Irodalomtudományi Szemle tematikus számok jegyzéke 1955 1962 Vegyes tartalmú számok 1963 1. sz. A komplex összehasonlító kutatások elvi kérdései 2. sz. Nemzetközi Összehasonlító Konferencia (Budapest,

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A tárgy oktatásának célja

A tárgy oktatásának célja 1 A tárgy oktatásának célja Elérni azt, hogy a hallgatók képesek legyenek a településüzemeltetési ismeretek felsőfokú elsajátítására, logikus összefüggésekben és nagy rendszerekben gondolkodjanak, és tudják

Részletesebben

2011.08.18. Fotográfia szak

2011.08.18. Fotográfia szak Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 2011.08.18. Fotográfia szak Kérjük, a levelet figyelmesen olvassa el, mivel az alábbi feltételek maradéktalan teljesítése esetén vehet részt felvételi eljárásunkban!

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete

Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete Könyveink világa. Bölöni Domokos Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó kétszázötvenedik kötete A Székely Útkereső levelesládája. 1990 2000 A Székely Útkereső című folyóirat nevénél, tartalmánál, célkitűzéseinél

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógiai alapfogalmak Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógia Az ókori görög nevelés fogalom a) agógé - fegyelmezés b) trophé ápolás a hetedik életévig c) paideia a szabad görög fiúgyermek testi és szellemi nevelése

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó

ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Apáczai Kiadó Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Tanterv az erkölcstan 1-4.

Tanterv az erkölcstan 1-4. Tanterv az erkölcstan 1-4. Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar Egyetemi tanév: 2010/2011 III. félév I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben