HORVÁTH TIVADAR Kortárs irodalom a közoktatásban. Egy paradigma-váltás lehetőségéről és folyamatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HORVÁTH TIVADAR Kortárs irodalom a közoktatásban. Egy paradigma-váltás lehetőségéről és folyamatáról"

Átírás

1 HORVÁTH TIVADAR Kortárs irodalom a közoktatásban. Egy paradigma-váltás lehetőségéről és folyamatáról A tanulmány célja: rámutatni a kortárs kultúra, azon belül a kortárs irodalom jelentőségére. A mai magyar iskolai oktatásban betöltött szerepét vizsgálja. Módszere az elméleti, szakirodalmon alapuló kutatás. Mellőzi a tankönyv- és olvasókönyv elemzést, konkrét gyermekkönyvek és konkrét szövegek mélyebb elemzését. Tulajdonképpen egy koncepció bemutatására vállalkozik, s ezt nem tartja abszolút érvényűnek. A kortársra a művészetekben, kultúrában, irodalomban nem ellenkulturális regiszterként (Bús, 2013), hanem a hagyományok, tradíciók, értékek átöröklődésének és átörökítésének posztmodern változataként tekintünk. Semmilyen mű nem létezhet saját nyelvének, nemzetének hagyományai nélkül. A legelvontabb kifejezésmód is magában hordozza nyelvének hagyományait. Felvetődik a kérdés, létezik-e szándékosan hagyományellenes irodalom? Milyen az értékes szöveg, mi a szép? Ennek a tanulmánynak nem tárgya e kérdések mélyebb elemzése. Annyit jegyzünk csupán meg, hogy az alapvető emberi értékek felől kétségbevonható, rossz üzenetű műveket a pedagógiában, az irodalomtanításban sem lehet számon tartani. Ha van is hagyományellenes irodalom, az semmilyen szinten nem lehet vagy inkább ne lehessen része a mai magyar közoktatásnak. Minden pedagógia célja a tanulásra, olvasásra való belső késztetés kialakítása kell, hogy legyen, önálló, gondolkodó fiatalok felnevelése. Ha az iskola belső világára tekintünk, nyilvánvalóan nem kapunk egységes képet. Más-más igények léteznek, más-más szakmódszertanok. Létezik egy normarendszer, amelyet az iskola közvetít intézményesített kereteken belül, de hogy miként teszi ezt, abban már különbségek lehetnek. A pedagógus feladata az, hogy minden gyermeket kivétel nélkül tanítson, hogy létrehozzon egy olyan közösséget, amelyben a gyermek jól érzi magát, melyben szeret lenni. Végső soron az lenne a cél, hogy a gyermek ne kötelességnek, hanem ténylegesen második otthonnak érezze az iskolát. Fontos, hogy érezze azt, hogy törődnek vele és hogy szeretik őt. Egyet kell érteni Drescher Pállal abban, hogy a gyermek nem kicsinyített felnőtt (Drescher, 1954). A gyermek külön világ. A pedagógusnak kötelessége mindennapos erőfeszítéseket tenni minél jobb megismerése érdekében. Az igazi fizetség nem a bér, hanem az, amit csak a gyerekek képesek adni. Király Gabriella szerint a kisgyermek számára nincs lehetetlen. Tudását elméletképzéssel bővíti.

2 Amit nem tud, megkonstruálja, elképzeli, kitalálja. Magyarázatigénye kimeríthetetlen (Király 2013). Világa magánvilág, nyelve saját nyelv. A kortárs fogalmi körébe a pedagógiai szűrőn keresztül nézve negatív, sőt ártalmas dolgok is beletartoznak. A kortárs irodalom közoktatásban való tanításával nem az a cél, hogy megmutassuk a gyerekeknek nyelvünk töredezettségét, az élet értelmetlenségét, a társadalom szétzilálódását, a kapcsolatok megfejthetetlenségét, a lineáris történet hiányát, Isten létének megkérdőjelezését, a kibeszélhetetlenséget vagy éppenséggel a túlbeszéltséget, a lét primitivitás felé hajló elmozdulását. Ha ezt mutatnánk be mint ahogy a kortárs folyóiratok ezt bőséggel megteszik a gyermekségét vennénk el a gyermektől. Mindenképpen minőségalapú, értékorientált irodalomoktatásra van szükségünk. Jó lenne elérni, hogy a gyerekek képesek legyenek azonosulni művekkel, történetekkel, szereplőkkel, figurákkal, eseményekkel, hogy átéljék a katarzist, hogy belső igényükké váljon az olvasás, hogy kialakuljon bennük az önművelés és az autonómia képessége, az önálló, kreatív gondolkodásra való képesség. Kellemes csalódása a jelen kutatásnak, hogy kortárs irodalmi művek már ma is szerepelnek a tankönyvekben, olvasókönyvekben, szöveggyűjteményekben, így azt mondhatjuk, hogy az általunk óhajtott paradigmaváltás folyamatban van és nem magunk találjuk ki. A kortárs irodalom lehetőség és folyamat is. Kukorelly Endre egyik verséből idézve még alakulat, már alakulás (Kukorelly, 2010). A hangsúly a mit, mennyit, mikor és hogyan kérdésein van. Az irodalomoktatás legfontosabb elemének az élményközpontúságot tartjuk. Továbbá fontosnak véljük, hogy az irodalomoktatásnak távolodnia kell a kizárólagosan, abszolút értelemben vett történeti nézőponttól. Keserű tapasztalat, hogy a 19. századinál régebbi műveknél, szövegeknél a diákoknak saját olvasatuk és esztétikai élményük nincs, nem alakul ki, mert oktatásunk struktúrája a tárgyismeretet helyezi előtérbe, tényeket, információkat, életutakat, tehát száraz tananyagot közvetít élmény helyett. Úgy véljük, az irodalomtanítás paradigmáját kellene megváltoztatni, vagyis a művek keletkezési időrendjét figyelembe véve nem a régi szövegektől kellene haladni a modern felé, hanem pont fordítva, a jelenkori, kortárs művektől haladni visszafelé a múltba. Érdemes lenne bevezetni jóval több kortárs irodalmat már az általános iskolai oktatásba is, mert bár a művek, szövegek története a múlttól halad a jelen felé, a múlt (művek, szövegek előzményeinek) megértése éppen fordítva működik, a jelen felől értjük, értelmezzük a múltat. Meggyőződésünk, hogy az élménynyújtás felé való eltolódás növelné a diákok olvasási kedvét és az olvasmányok megértését is (Láng, 2002, 18-20). Fűzfa Balázs a következőket írja: Az élmény az ember érzelemmel telített, belsővé vált tapasztalata a körülötte létező vagy volt világról. Ez a tapasztalat azután törvénnyé is lehet, hiszen hozzá mérheti magát az ember. A művészet, az irodalom effajta belső törvények megalkotását segítheti elő. (Fűzfa, 2002, 23). Megtörhetetlenül hiszünk ebben és az irodalomoktatás legfontosabb, elérendő céljának tartjuk.

3 Régi, csupán hagyománytiszteletből kánonba rögzült, kövesedett szövegek nem előnyére, sokkal inkább ártására vannak irodalomoktatásunknak. Nem azt állítjuk ezzel, hogy az irodalomoktatásnak nem feladata a nemzettudat formálása, hanem azt, hogy a szövegolvasás- és értelmezés képességének fejlődését nem nagyon, vagyis kevésbé segítik elő a 19. századinál régebbi szövegek. Tüskés Tibor szerint napjaink irodalma is tele van szépséggel. Versek születnek, amelyek ablakot nyitnak a világra, új fölismerésekkel gazdagítanak. [ ] Egyszerűen más és új ez az irodalom. Új gondolatok, új témák, új formák jelentkeznek benne. Olyan művek születnek, amelyek a hagyományos műfaji keretekbe a líra, epika, dráma hármasságába nem férnek. [ ] A költői nyelvbe új kifejezőeszközök épültek, amelyek nem nyílnak a hasonlat, a megszemélyesítés, az allegória rozsdás kulcsára. Az asszociáció olyan magas fokát föltételezi ez a líra, amelyet a begyöpösödött elme nem tud megközelíteni. Ma [ ] nagyobb gond az ízlés, a válogatóképesség fejlesztése; megnőtt a kritika szerepe. Egyszóval: a régi irodalom tanításában jól használható kategóriákkal nem boldogulunk napjaink jelenségei között. Az irodalomtörténet évszázados normái, leíró módszere, s azok a fogalmak, amelyek jól érvényesülnek elmúlt korok alkotásainak elemzésénél, csütörtököt mondanak, ha az élő irodalommal szembesítjük őket. Szerinte arra kellene megtanítani az olvasót, hogy ne tévedjen el a nevek és jelenségek sokféleségében, az ízlést és a válogatóképességet kellene formálni és fejleszteni (Tüskés, 1977, 7-10). Nagyon fontos gondolatok ezek Tüskés Tibortól. Problémaérzékenyen tárja elénk a kortárs irodalomoktatásban betöltött szerepét. Rávilágít a válogatás, szelektálás képességének fontosságára, ami mind a tankönyvírók, pedagógusok, mind pedig a tanulók, olvasók szempontjából lényeges dolog. A mai társadalom, a mai társadalmi lét egyre inkább szükségessé teszi ezt a készséget, képességet, mert ténylegesen olyan hatalmas információáradat zúdul ránk, melyből csak szűrve, válogatva, szelektálva vagyunk képesek akár tanításra, akár befogadásra. Magát a befogadást, a kultúrában való viselkedésünket, mondhatni egész kultúránkat és sajnos olvasási szokásainkat változtatta meg az új információs-kommunikációs technikák robbanásszerű megjelenése. Nincs az olvasók szolgálatára a csak a piac szempontjait figyelembe vevő technokrata új elit sem. Az elsődlegesen könyveken alapuló irodalmi műveltség valaha uralkodó értékei elveszítették fontosságukat: a konzumkultúra olcsó termékeinek, a televíziónak, internetnek, médiának, a most és minél gyorsabban szemléletének világát éljük. Tempó és hatékonyság a hagyományos értékek és erkölcsi megfontolások helyett (Frank, 1997, 7-8). Az irodalomtanításnak próbálnia kell ehhez a helyzethez alkalmazkodni, természetesen nem az értékeken alapuló, erkölcsi nevelés feladásával. Össze kell egyeztetni a pedagógiai célokat és a tananyagnak szánt irodalmi műveket. Itt nyilvánvalóan kánonképzésről van szó. A közoktatásba beemelni kívánt kortárs irodalmi anyagot mindenképpen a gyermekek életkori sajátosságaihoz,

4 fejlődési szakaszukhoz, igényeikhez kell igazítani. Napjaink posztmodern irodalma legalábbis jó része a mindent leírni írói gesztusával gyakorlatilag a semmit-mondásig, a rejtőzésig, a szerepekbe helyezkedésig, iróniáig, öniróniáig, trehányságig, kamuflázsig jut (Farkas, 1994, ). A hatvanas, talán inkább a hetvenes évektől kezdődően hazánkban is kirajzolódik az a folyamat, amelyet az irodalomtudomány posztmodern fordulatnak nevez. A képviseleti jellegű, irodalmi ideálokon, tematikán, esztétikán, váteszi szerepen, a nemzeti, sőt összemberiségi küldetéstudaton alapuló irodalom-felfogás mely a fiatal, népi írók nevéhez fűződik, s régi irodalmi hagyományból eredeztethető szemben áll az antivátesz költőszerepet magukénak valló posztmodern csoport felfogásával (Farkas, 1994). A hatvanas években nemcsak az irodalomban, más művészetekben is döntő változások mentek végbe. Elismertebbé, fogyasztottabbakká váltak a tömegkultúra termékei, a technikai robbanás megnövelte a médiatechnikai eszközök használatát, az arra való igényt. Az irodalom-meghatározások határozottabb prózaközpontúsága mind egy átformálódott irodalmi közeg meglétét jelzik, amelyre maga az irodalmi alkotás is reagál. A huszadik század eszközjellegű nyelvfelfogása, a világ nyelv által való megismerhetősége alapjaiban ingott meg (Molnár, 2005). A posztmodern mai talán legelfogadottabb felfogása szerint szembefordulás a modernnel, kvázi ellenkultúra, a hagyománnyal való szembehelyezkedés, az értékek elmosódása, akár szándékos elmosása, a mindent lehet, mindent szabad élményének közvetítése; Istentől, a metafizikától való elfordulás, annak meghaladása. Ezek természetesen nemcsak szövegi, hanem korjelenségek is. Tagadjuk, elutasítjuk ezt az álláspontot, mert a posztmodern vagy legalábbis egy szelete viszi tovább azokat az értékeket, melyeket korábbi nemzeti irodalmunk felhalmozott. Ezt az állításunkat igazolja az általános iskolai irodalmi olvasókönyvekben lévő kortárs irodalmi anyag is. Az irodalomtanítás lényegéről, funkciójáról deklarált tankönyveinkben is jól körvonalazódó nézetek két aspektusra szűkíthetők. Mégpedig: az egyik nézőpont az irodalomoktatást a hagyomány felől értelmezi, az irodalomóra zárt kánont, kanonizált kulturális irodalomtörténeti értékeket közvetít. Az ennek megfelelő tankönyvtípus közlő jellegű, az anyagelrendezés kronologikus, a műelemzések az irodalomtörténet folyamatába ágyazottak. A másik nézőpont a problémacentrikusság felől határozható meg, miszerint az irodalomóra nem a hagyományban megkövesedett irodalmi kánonok továbbörökítésének a terepe, hanem itt az értő befogadáshoz szükséges képességek fejlesztése zajlik, technikák, képességek fejlesztését tartja fontosnak. Tankönyvtípusa munkáltató jellegű, feladatokkal, kérdésekkel operál, anyagának elrendezését nem az irodalomtörténet linearitása szervezi, sokkal inkább az egymásmellettiség. Azonos műfajú, hasonlóképpen elemezhető szövegek kerülnek egymás mellé (Bokányi, 2002, 133). A jelenkor irodalmának jelenléte közoktatásunkban tankönyvelemzések szerint

5 alulreprezentált, mivel tankönyveink többségében közlő jellegűek. A kortárs irodalom, s annak megítélése képlékeny, vizsgálatához nincs meg az a távolság, amelynek eredményeképpen biztos kánon vezérelte értékítéletek születhetnének (Bokányi, 2002). Nem ígértünk tankönyvelemzést, egy tankönyvtípust azonban mégis ki kell emelnünk: Arató László és Pála Károly tankönyveiben (szakközépiskolai tankönyvekről van szó H. T. ) a probléma-centrikus irodalomtanítási program révén bővebb teret kap a jelenkor irodalma. A szerzők köteteikben elsősorban a befogadó szempontját veszik figyelembe, s így inkább a jelenből haladnak a múltba, kortárs, vagy legalábbis huszadik századi művektől a régi klasszikusok felé tartó, visszafejtő, hátrafelé haladó felépítést alkalmaznak a XX. századi irodalmat segítségül híva a korábbi korok alkotásainak értelmezéséhez. Így értelemszerűen a jelenkor irodalmát is használják : a Bejáratok-kötetben Vámos Miklós és Czakó Gábor írásait értelmezik, az Átjárókban Vámos Miklós, Esterházy Péter, Tar Sándor munkái jelennek meg, míg a Kitérők-kötet Petri György, Esterházy Péter, Géher István munkáiból közöl. Arató László és Pála Károly köteteiben valóban tetten érhető, [ ] hogy az irodalomról, az irodalom történetéről nem kizárólag a kronológia mentén lehet beszélni; kétségtelen, hogy a jelen horizontja egyáltalán nem alakul ki a múlt nélkül (s ez a tény igazolja a hagyományos, kronologikus, alapvetően történeti jellegű tanítást), ugyanakkor az elmúlt korok irodalmát a jelen irodalma is értelmezi : benne állunk a hagyományban. (Bokányi, 2002, 135). E tankönyvtípus módszere lehet irodalomtanításunkban paradigmaváltásunk alapja. Ne az legyen a fontos, hogy történetté álljon össze az irodalom a tanulók fejében, sokkal inkább struktúrává; ébresszen gondolatot, érdeklődést, kíváncsiságot; gerjesszen olvasásra való hajlamot, hajlandóságot; az olvasott tartalom ne adat, megtanulni való információhalmaz legyen, hanem egy mély, nagy hatású élmény, amely kihat az egyén gondolatvilágára, akár a személyiség fejlődésére is. Ebben lehet nagy segítségére a kortárs irodalom jelenkori irodalomtanításunknak. A diákok irodalmi képzésének új és eredményekkel kecsegtető lehetőségét látjuk a bemutatott visszafejtő módszerben. Irodalomtanításunkban a paradigmaváltás időszerű, s ma is folyamatban van. A kortárs irodalom oktatásba emelésével a mindenkori diák jobban megérti azt a valóságot, amelyben él. A legfontosabb az, hogy olvasson, gondolkodjon, és reflektáljon az élményeire. Elméleti alapokat próbáltunk adni témánkhoz; gyermekkönyvelemzés, mélyebb tankönyvelemzés, egyéb szövegelemzés a jövőbeli kutatások tárgya lehet. Felhasznált irodalom Bokányi Péter: A jelenkor irodalma három irodalomtankönyvben. In: Irodalomtankönyv Ma. Szerk.: Fűzfa Balázs. Pont Kiadó, Budapest, Bús Imre: A gyermekkultúra vázlata. In: Tanulmányok a gyermekkultúráról. Szerk.: Bús Imre.

6 Szekszárd, Drescher Pál: Régi magyar gyermekkönyvek. A Magyar Bibliophil Társaság kiadása, Budapest, Farkas Zsolt: Az író ír. Az olvasó stb. In: Mindentől ugyanannyira. József Attila Kör Pesti Szalon Könyvkiadó, Frank Tibor: A kultúra válsága vagy a válság kultúrája? In: Éhe a szónak. Irodalom és irodalomtanítás az ezredvégen. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, Fűzfa Balázs: Élményközpontúság az irodalomtankönyvekben? Olvasókat nevelünk vagy érettségizőket? In: Irodalomtankönyv Ma. Pont Kiadó, Budapest, Király Gabriella: A gyermeki világkép jellemzői. In: Tanulmányok a gyermekkultúráról. Szekszárd, Kukorelly Endre: Vojtina-redivivus. In: Mennyit hibázok te úristen. Kalligram, Pozsony, Láng Gusztáv: A tankönyvírás dilemmái. In: Irodalomtankönyv Ma. Pont Kiadó, Budapest, Molnár Gábor Tamás: Világirodalom a modernség után. Hatágú Síp Alapítvány, Budapest, Tüskés Tibor: Kortárs irodalom a középiskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 1977.

Amédiatartalmak (elsõsorban a televízióban látottak) erõsen befolyásolják a szocializációs

Amédiatartalmak (elsõsorban a televízióban látottak) erõsen befolyásolják a szocializációs Iskolakultúra 2005/12 Fürth Eszter Kasik László Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék, BTK, SZTE Neveléstudományi Tanszék, BTK, SZTE A reklámmegértés segítésének feltételei a magyartanításban tanulmány

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom A tanulmányt készítette: Kerber Zoltán I. Bevezetés: Az elemzés célja, hogy az általános- és középiskolai nyelvtan és irodalom tankönyvek vizsgálatával, illetve a vizsgálati szempontok

Részletesebben

Valószínű, hogy az irodalmi-művészeti tárgyakkal szemben egyetlen más tantárgynál,

Valószínű, hogy az irodalmi-művészeti tárgyakkal szemben egyetlen más tantárgynál, Iskolakultúra 2002/11 Bókay Antal Posztkultúra és irodalomtanítás Augusztusi számunkban közöltük Halmai Tamás vitát gerjesztő cikkét a műveltséganyag és az iskolai oktatás összefüggéseiről. Eszmefuttatásához

Részletesebben

Az irodalomtanári mesterség gyakorlata és módszertana

Az irodalomtanári mesterség gyakorlata és módszertana Kucserka Zsófia Az irodalomtanári mesterség gyakorlata és módszertana Magyar nyelv és irodalom / Szövegértés-szövegalkotás Képzési programcsomag Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010 Kiadja

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

Diák, mondj magyar éneket! (A magyar tantárgy tudományos háttere és tanítási gyakorlata a XX. század elsõ felében a bonyhádi gimnáziumban)

Diák, mondj magyar éneket! (A magyar tantárgy tudományos háttere és tanítási gyakorlata a XX. század elsõ felében a bonyhádi gimnáziumban) DR. ANTÓNI JUDIT Diák, mondj magyar éneket! (A magyar tantárgy tudományos háttere és tanítási gyakorlata a XX. század elsõ felében a bonyhádi gimnáziumban) Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád

Részletesebben

Verécze Viktória (1987) Nyíregyháza, Debrecen. A Debreceni Egyetem MA képzésének magyar szakos hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium tagja.

Verécze Viktória (1987) Nyíregyháza, Debrecen. A Debreceni Egyetem MA képzésének magyar szakos hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium tagja. 92 SZKHOLION Verécze Viktória (1987) Nyíregyháza, Debrecen. A Debreceni Egyetem MA képzésének magyar szakos hallgatója, a Hatvani István Szakkollégium tagja. Verécze Viktória Nyelvtanoktatás társasnyelvészeti

Részletesebben

Gordon Gyõri János A magyartanítás átalakulása az irodalomtanítás nemzetközi tendenciáinak tükrében

Gordon Gyõri János A magyartanítás átalakulása az irodalomtanítás nemzetközi tendenciáinak tükrében OLVASÁSPEDAGÓGIA Gordon Gyõri János A magyartanítás átalakulása az irodalomtanítás nemzetközi tendenciáinak tükrében Ma, amikor a hazai oktatás és ezen belül a magyartanítás is éppen újabb nagy jelentõségû

Részletesebben

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl VASVÁRI ZOLTÁN Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl Segédlet a Dinasztia Kiadó felsõ tagozatos irodalmi tankönyvcsaládjához 5 8. osztály 2004 1 Írta: Vasvári Zoltán Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria

Részletesebben

Kompetenciák és dilemmák az irodalomoktatásban

Kompetenciák és dilemmák az irodalomoktatásban Erdélyi Margit Kompetenciák és dilemmák az irodalomoktatásban A magyar nyelv és irodalom újszerű általános és középiskolai tantervei megváltoztathatják az eddigiek során megcsontosodottnak mondható szemléleteket

Részletesebben

MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS

MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21. század iskolájában Szerkesztette: Kállai Ernő és Kovács László MEGISMERÉS ÉS ELFOGADÁS Pedagógiai kihívások és roma közösségek a 21.

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN

PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN PROJEKTPEDAGÓGIA AZ INTEGRÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN KÉPZÉSI CSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZŐ FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA ÍRTA: RADNÓTI KATALIN KÖZREMŰKÖDÖTT: CSIRMAZ MÁTYÁS MAYER ÁGNES KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért

Értékeken alapuló, felelős döntést azonban csak szabadon lehet hozni, aminek előfeltétele az autonómia. Az erkölcsi nevelés kitüntetett célja ezért ERKÖLCSTAN Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése, alakítása.

Részletesebben

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez Kerettanterv a szakiskolák számára Célok, feladatok A szakiskolai képzés különös hangsúlyt helyez arra, hogy a tanítási-tanulási folyamat megalapozza és továbbfejlessze

Részletesebben

ALTERNATÍV KERETTANTERVE

ALTERNATÍV KERETTANTERVE BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM A SZEMÉLYRE SZABOTT ISKOLA ALTERNATÍV KERETTANTERVE 9-12. évfolyam TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 TANTÁRGYSTRUKTÚRA... 11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 12 TÖRTÉNELEM...

Részletesebben

Átmeneti korszakok kulcskompetenciái

Átmeneti korszakok kulcskompetenciái Átmeneti korszakok kulcskompetenciái Gondolatok a munka megbecsüléséről Nemzeti Pályaorientációs Portál és a szakmavasztás Interjú Dr. Czomba Sándorral Jogi kérdések és válaszok ECVET Európában és Magyarországon

Részletesebben

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam)

II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) 92 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám II. KERETTANTERV AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTÕ SZAKASZÁRA (5 8. évfolyam) Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztõ

Részletesebben

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től.

Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium. Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak. (2013. szeptember 1-től. Kétegyházai Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Helyi tanterv Szakiskola közismereti tantárgyak (2013. szeptember 1-től.) 1 Tartalomjegyzék Helyi tanterv, Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola,

Részletesebben

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak

A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak 8. FEJEZET A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak Molnár György A mai, gyorsan változó oktatási rendszerben alapvető fontosságú a pedagógiával kapcsolatos alapfogalmak helyes és egységes értelmezése,

Részletesebben

PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI

PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI PEDAGÓGIA ÉS PSZICHOLÓGIAI "Bele kell a paedagógusnak mélyedni a köztudat alakulásának állapotába, annak tényezőit kellőképpen mérlegelni és méltatni kell tudnia, hogy belőle a maga gyakorlatijéladata

Részletesebben

Az élőszó metamorfózisa a 21. században, különös tekintettel az oktatásra

Az élőszó metamorfózisa a 21. században, különös tekintettel az oktatásra TANULMÁNYOK Károlyi Renáta Bakó Béla Diskurzus 2.0. Az élőszó metamorfózisa a 21. században, különös tekintettel az oktatásra Írásunk melyet leginkább védőbeszédnek szánunk az élőszó 1 mellett a diskurzus,

Részletesebben

KÖRNYEZETTELTÁMOGATOTT OKTATÁSIFORMÁK TANULÁSMÓDSZERTANÁNAK ZSGÁLATA S.OKTATÁS.I

KÖRNYEZETTELTÁMOGATOTT OKTATÁSIFORMÁK TANULÁSMÓDSZERTANÁNAK ZSGÁLATA S.OKTATÁS.I PAPPDANKAADRI ENN AZONLI NETANULÁSI KÖRNYEZETTELTÁMOGATOTT OKTATÁSIFORMÁK TANULÁSMÓDSZERTANÁNAK VI ZSGÁLATA NE VE L É S.OKTATÁS.I NF ORMÁCI ÓSTÁRSADAL OM ELTE PEDAGÓGI AIÉS PSZI CHOLÓGI AIKAR 6. Papp-Danka

Részletesebben

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program

I. István Szakképző Iskola 2013 SZAKKÉPZÉS. Szakiskolai szakmai program Szakiskolai szakmai program 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 KÖZISMERETI KÉPZÉS --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

GONDOLATOK A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁRÓL, ÉS FEJLESZTÉSI LEHETÔSÉGÉRÔL A LOGOPÉDIAI TERÁPIÁBAN

GONDOLATOK A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁRÓL, ÉS FEJLESZTÉSI LEHETÔSÉGÉRÔL A LOGOPÉDIAI TERÁPIÁBAN 30 Fejlesztô Pedagógia 2006/5. szám GONDOLATOK A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁRÓL, ÉS FEJLESZTÉSI LEHETÔSÉGÉRÔL A LOGOPÉDIAI TERÁPIÁBAN HORVÁTHNÉ MOLDVAY ILONA A tanárok azt tanítják, amit maguk diákként tanultak,

Részletesebben

Kerettanterv a szakiskolák számára

Kerettanterv a szakiskolák számára 1. melléklet [8. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] Kerettanterv a szakiskolák számára Tartalom: Bevezetés Kerettantervek Kerettanterv Középfokú nevelés-oktatás szakasza, szakiskola, 9

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben