Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl"

Átírás

1 Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002

2 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak hosszú idô után ismét lehetôsége nyílt nemzeti céljainak meghatározására és arra, hogy ezek érdekében szabadon cselekedjék. A lehetôséget az egész nemzet kapta, az elmúlt évtized kormányai azonban különbözô mértékben vállalták az ezzel járó felelôsséget. A polgári kormányzás négy éve azt bizonyítja, hogy az európai újraegyesítés és a nemzeti érdeket védelmezô politika egységes stratégiába foglalható. Mi azt valljuk: Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Éppen ezért nem mindegy, hogy most, hazánk európai uniós csatlakozása küszöbén milyen válaszokat adunk a nemzetünk jövôjét érintô kérdésekre. Most kell eldöntenünk, melyik utat választjuk az újraegyesülô Európában. A jelenlegi kormány által követett internacionalista, euroszervilis út a nemzet érdekei fölé helyezi az úgynevezett nemzetközi elvárásokat. A Fidesz Magyar Polgári Párt által kínált stratégia középpontjában az erôs nemzeti érdekvédelem áll. A feladat egyszerre vonatkozik a jelenlegi országhatárokkal körülvett mai Magyarország területére, és egyúttal a magyar nemzet egészének fejlôdésére. E céljaink elérésében megfelelô politika és gazdaságpolitika mellett a XXI. század nemzetközi politikai és gazdasági viszonyai a korábbi évtizedekhez viszonyítva inkább jelentenek lehetôségeket, mint korlátokat. Maga az Európai Unió létrejötte, mai állapota és céljai az országhatárok feloldását, az egyes országok és a bennük élô népek összekapcsolódását jelentik. Kibontakozóban van egy folyamat, amelyben kisebb szerepe lesz a politika által megrajzolt, sokszor mesterséges határoknak. Az elválasztó határok helyett az együttmûködés új kereteit a közös kulturális és értékkörök jelentik majd. Az ezredfordulón az is felelôsségünk része, hogy e célokat ne csak felismerjük és megfogalmazzuk, hanem képesek is legyünk azok elérésére. Ehhez olyan szilárd érdek, érték és érvrendszerre van szükség, amely egy új történelmi korszakban is biztos támaszul szolgál független nemzeti létünkhöz. A gyenge, nemzeti, gazdasági erejükben és nemzeti értékeikben elsorvadt országok egy integrációba lépve még gyengébbek lesznek, a nagyobb közösség olvasztótégelyében feloldódnak. A nemzeti összetartozásukban, kohéziójukban erôs nemzetek az Európai Unió közösségébe lépve még erôsebbek lesznek, az érdekek és a közös értékek összekapcsolódásából új, hozzáadott értékeket meríthetnek. Ezért is állítható, hogy egy ország számára a csatlakozás elôtti idôszak nagyon fontos. Ekkor követhet el késôbb már pótolhatatlan mulasztáso- 3

3 kat, de nagy lendületet is vehet a felkészülés idôszakában. Ekkor erôsítheti meg nemzetgazdaságát, teheti versenyképessé önmagát. Ekkor készítheti fel polgárait, iskolásait, egyetemi hallgatóit, dolgozóit, nyugdíjasait, családjait, vállalkozóit, valamint falvait, városait, régióit és az egész országot az új környezetben való eligazodásra, helytállásra, a korábbinál nagyobb körben és keretekben a kulturális, szociális, gazdasági értékek növelésére, befogadására, átvételére. Ekkor teheti virágzóvá a vidéket, adhatja biztos kezekbe földjeit, teheti versenyképessé nemzeti nagyvállalatait, a kis- és középvállalkozók millióit. A belépésig tartó idôszak alatt európai harmonizációs programjaihoz kapcsolódó fejlesztési tervekkel, a gazdaságot és a gazdaságon túli világot egyaránt magába foglaló programokkal biztosíthat jövôt a fiatal nemzedéknek. A magas termelékenység mellett olyan szociális ellátást, nyugdíjat és bérszínvonalat, mely a Közösségbe lépve nemcsak a magyar munkaerô értékét, hanem a magyar állampolgár értékét is elismerteti. Ekkor erôsítheti meg a demokratikus jogokat, az információ és az informálódás jogát és egyensúlyát, a hatalmi visszaélésektôl való tartózkodás kötelezô képességét, tanulhatja meg és építheti belsô értékrendszerébe a hatalom megosztásának történelmi törvényét. E nemzeti fejlôdés elindítását, véghezvitelét, vagy önzô hatalmi érdekekbôl, esetleg korlátoltságból történô megtörését nem az Európai Unió kéri számon a kormányokon. A számonkérés vagy az elismerés a gazdasági és azon túli érdekek érvényesülését vagy sérülését mérlegre téve a polgárok, végsô soron a nemzet által történik. A nemzetet összetartó erô és a nemzetközi tér A magyar nemzetet összetartó erô léte különösen meghatározóvá vált számunkra az I. és a II. világháborút követô, a határok átrendezôdését jelentô történelmi idôszakokban. Ám a nemzeti összetartó erô létjogosultságát a XX. század belsô és külsô politikai és hatalmi tere általában nem ismerte el, és hol ideológiai eszközökkel, hol keményebb hatalmi beavatkozással kísérelte meg feloldani, vagy akár megsemmisíteni. Európa újraegyesülése ennek a nemzetet összetartó erônek az elismerését és forrását is jelentheti. A nemzetközivé váló világ mind ideológiájában, mind gyakorlatában az országhatárok feloldását, megszûnését hirdeti. Erôs nemzeti, gazdasági és kulturális lét nélkül a világgazdaság önmagában a nemzetet összetartó erôk és terek szétfeszítésére és feloldására irányul. A transznacioná- 4

4 lis vállalatok létrejöttével és az egész világot uralni kívánó törekvéseikkel a nemzetgazdaságoknak is számolniuk kell. A XXI. század eleje a nemzetközivé váló világ kora. Közös feladatunk, hogy a magyar nemzet összetartó erejének és versenyképességének növelésével megszilárdíthassuk helyünket ebben a világban. A külvilágtól való elzárkózás nem megoldás: csak a világszintû gazdasági versenyben való helytállás biztosíthatja nemzetünk jövôjét. Magyarországnak a nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatoktól való elzárása a XX. században sem jelentett járható utat. A szocialista diktatúra tragikus történelmi tapasztalata mellett az autarkia mára értelmezhetôségét is elvesztette azáltal, hogy a nemzetközi érdekek erôteljesen hatnak a nemzeti szinten zajló folyamatokra is. Magyarország a 2001-es évvel a XXI. század globalizált világába lépett. A XXI. században mind hazánk európai uniós csatlakozása folyamata, mind nemzeti fejlôdésünk e keretben valósul meg. A magyar jövôkép és a magyar valóság meghatározó kérdése, miként kapcsolódik egymáshoz, vagy mennyire áll szemben egymással a nemzeti, az európai és a globális lét. E három érdek- és értékrendszer. Történelmi tettek elszalasztott lehetôségek Az 1990-es polgári átalakulás egyik alapfeladatának tartotta a megelôzô négy évtized szocialista diktatúrájának lebontását. Ez egyaránt vonatkozott a külpolitikai, külgazdasági kötöttségek (Varsói Szerzôdés, KGST) megszûntetésére, és a szocialista rendszerre visszavezethetô, Európaellenes, politikai, társadalmi és gazdasági struktúrák felszámolására. A rendszerváltoztatás értelmét a polgári berendezkedés visszaállítása, Nyugat-Európához fûzôdô viszonyunk helyreállítása, az euroatlanti integrációban való részvételünk jelentette. Az 1990-es polgári átalakulás lehetôvé tette hazánk európai uniós csatlakozását. A nyolcvanas években megkezdôdött folyamatokból törvényszerûen következett a tény, hogy a kilencvenes évek elején Magyarország és a magyar gazdaság úgy vált nemzetközivé, hogy a nemzeti erôvonalakat egy pillanatra sem sikerült megtartania. Így szinte minden más nyugati demokráciával szemben, ahol a polgári demokrácia keretei között évtizedekig vagy évszázadokig folyamatosan létezett a politikai és gazdasági gyakorlatban is megvalósuló nemzeti önállóság és építô erô, Magyarország gyakorlati- 5

5 lag egy rövid idôre sem járhatta a maga nemzetépítô útját. A nemzeti gazdasági és politikai erôvonalak, az önálló polgári fejlôdés kialakulása szükségességének felismerését paradox módon még egy további tényezô, az európai uniós csatlakozás is háttérbe szorította. Kissé sarkítottan fogalmazva, maga az európai uniós csatlakozás vált céllá, és nem annak tartalma. A magyar külpolitika, és egy ideig a gazdaságpolitika központi kérdése egyértelmûen e csatlakozás minél gyorsabb elérése lett, másodlagosnak tekintve a következmények nemzeti célokra gyakorolt hatását. Nemzeti fejlôdés, EU-fória, a belsô piac nemzetközivé válása A kialakult lelkesedés, az EU-fória a társadalom és a gazdaság szinte minden területén felgyorsította a változásokat, azonban háttérbe szorította nemzeti érdekeink erôteljes érvényesítését, és elfedte azt a tényt, hogy az európai uniós csatlakozás is a globális világ terében valósul meg. Ez azt is jelenti, hogy az Európai Unió gazdasági, társadalmi szerkezetében és értékeiben folyamatosan eleget tesz a globalizáció elvárásainak, miközben egyre erôteljesebben és kitartóbban hangsúlyozza az európai identitás és a nemzeti identitás jelentôségét. Az Európai Unió tagállamai felismerték: nemzeti létük nélkül nemcsak nemzetük oldódik fel a globalizációban, hanem maga az Európai Unió is. A rendszerváltoztatás elsô polgári kormánya a Nyugat felé történô nyitás és a szabadság visszanyerésének eufóriájában a rendkívül gyors liberalizációt, a külföldi mûködô tôke minden eszközzel támogatott és felgyorsított behívását nyilvánvalóan nem azzal a céllal tette, hogy Magyarországot minél hamarabb a globalizált világ részévé és terepévé tegye. Mégis a jó szándék ellenére cselekedeteinek következményei végsô soron hozzájárultak ennek kialakulásához. A XXI. század elejének gazdaságpolitikai feladata maradt, hogy az adott kereteken belül megtalálja a nemzeti érdekeket szolgáló polgárosodás és az európai csatlakozás optimális viszonyát. Annak optimumát, hogy miként lehet a nemzeti fejlôdés számára a legtöbb forrást bevonni és koncentrálni saját érdekeink és értékeink lehetô legkisebb feladásával, vagy ha ez lehetséges erôsítésével. Mindez másképpen és egy másik szemszögbôl így összegezhetô: a XXI. század elején nemcsak nemzeti érdekeinket és értékeinket, hanem nemzeti szuverenitásunkat is csak 6

6 akkor szilárdíthatjuk meg, ha megtaláljuk helyünket, és megfelelô pozícióikat foglalunk el a nemzetközi világ hatalmi rendszerében. Ez a megállapítás egyaránt vonatkozik a globális világra, az Európai Unióra, és legalább ilyen súllyal az egész euroatlanti térségre, amelyben szerepünket és helyünket a NATO tagság biztosította. A NATO-tagság és az EU-csatlakozás: politikai pozícióink erôsödése A NATO-tagság elnyerése új és az addigiaknál lényegesen kedvezôbb helyzetet teremtett Magyarország számára. Helyet adott a globális világ egy meghatározó részében, szervezeti rendszerében, ugyanakkor biztosítékot nyújtott az általa garantált biztonság révén a nemzeti fejlôdési pályák megfogalmazására és véghezvitelére is. Tagságunk jótékonyan befolyásolta az Európai Unióhoz való csatlakozás folyamatát is. A NATO-tagság természetesen nem pótolhatja az Európai Unióban való jelenlétet és részvételt. Mégis nagy bizonyossággal kijelenthetô, hogy a NATO-tagság az Európai Unióval folytatott tárgyalások egy adott szakaszában fontos jelentôséggel bírt, és taggá válásunk után is bôvíti lehetôségeinket és növelheti erônket. Szeptember 11. óta azonban a NATO-nak is egy új amerikai biztonságpolitikával kell szembenéznie. Ennek hatásai ma még nem láthatóak világosan. Emellett és talán ez a lényeg a NATO-tagság az Európai Unióhoz való csatlakozás idôpontjáig is olyan garanciákat nyújt, amelyek a felvétel minden áron és minden feltétel melletti gyorsításának kényszerét csökkentették és csökkentik. Noha a kilencvenes évek EU-fóriájában néha megfeledkeztünk a globális világról, vagy legalábbis nem súlyának megfelelôen kezeltük, mindez nem jelentette, hogy ez az erôtér számunkra elveszett. Ellenkezôleg: az Európai Unió felé nyitás egy általános, szélesebb értelemben vett politikai és gazdasági nyitást jelentett, amely lehetôvé tette, hogy a globális világ Magyarországon is elfoglalja és meghódítsa azokat a pozíciókat, amelyeket a világ más részein meghódított. A kilencvenes évekre jellemzô sajátos magyar fejlôdés következményeképpen a világgazdaságba és az Európai Unióba való beilleszkedésünk egy idôben zajlott. Komoly hiányosság ugyanakkor, hogy hazánk nemzetközi együttmûködésbe való bekapcsolódásával párhuzamosan nem születtek meg azok a döntések, amelyek nemzeti fejlôdésünk jövôbeli pályáját felrajzolták volna. Míg közeledésünk az Európai Unióhoz és a globalizálódó világhoz folyamatos és 7

7 mértékében jelentôs, a nemzeti fejlôdés szilárd kereteinek kiépítése napjaink feladata. Ez volt a küldetése az között mûködô polgári kormánynak, és a következô évek politikája és gazdaságpolitikája sem kerülheti meg a kérdést. Csak erôs nemzeti gazdaság és a polgári értékek, az elkötelezettség összetartó ereje lehet a belsô stabilitás, az Európában, valamint a világszinten való helytállás alapja. Ezt saját hatalmi helyzetük szilárdsága érdekében még azoknak a politikai csoportoknak is mérlegelniük kell, amelyek elsôsorban a nemzetközi tôkéhez, az internacionalista világhoz való kapcsolódással szereztek pozíciókat a magyar gazdaságban. A nemzeti felzárkózás programja A világ változó feltételeihez az Európai Unió saját akaratából az Európai Unión belül mûködô nagyvállalatok önálló politikai erejébôl adódóan is folyamatosan alkalmazkodott az elmúlt évtized során. Hivatalosan és leglátványosabban azonban a márciusában Lisszabonban hozott döntéseivel deklarálta e törekvését. A lisszaboni döntések egyaránt célozták az Európai Unió technikai felzárkózását a világszintû versenyben és a közös értékrenden alapuló új Európa programját. Az információs társadalomhoz való gyors felzárkózás meghirdetése mellett azonos erôvel hangsúlyozták a szociális Európa megvalósítását, bár a két törekvés párhuzamosan és egyforma erôvel nehezen valósítható meg. A lisszaboni csúcs döntései egy új folyamat kezdetét tükrözik. Az utóbbi idôben különösen az Egyesült Államokban érzékelhetô, hogy a mindenek felett álló gazdasági növekedéssel szemben a fenntartható fejlôdés alapfeltételei közé sorolják az ember biológiai környezetét és társadalmi viszonyait, vizsgálják a szegénység-gazdagság kérdését, végsô soron az inkább európai értékként számon tartott szociális piacgazdaságot és a gazdaságon túlmutató környezeti világot. Mindebben optimista felfogással értékrendbeli közeledés fedezhetô fel az amerikai és az európai világfelfogás és gondolkodás között. A XXI. század elején a magyar kormány számára elsôrendû feladat az Európai Unióval való együttmûködés az információs társadalom kialakításában. Az információs társadalomhoz való felzárkózást, annak programját elsôsorban saját magunknak kellett megfogalmaznunk. A technikai lemaradás versenyképességünkben végzetes elmaradást jelentene, a gazdasági gyengeség pedig értékeink megôrzését is kérdésessé teszi. Így kapcsolódik össze a gyors technológiai haladás és értékeink, hagyományaink megôrzésének kérdése. 8

8 Saját fejlôdésünk, politikánk és gazdaságpolitikánk szempontjából is alaptörvény: az értékek megteremtéséhez és megôrzéséhez a gazdasági erô és a vele járó politikai hatalmi tér birtoklása alapfeltétel. Végsô soron e két tényezô egymáshoz való viszonya dönti el, hogy e fejlôdésben a technikai szemlélet lesz-e a meghatározó, vagy e technikák birtoklása mellett biztosítható-e saját nemzeti fejlôdésünk feltétele is. Ha kissé megkésve is, a polgári átalakulást követô évtized zárásakor, a kilencvenes évek végén ezért fogalmazódott meg az a felismerés, hogy az európai harmonizációs programokhoz illeszkedve, azokkal a lehetséges mértékben összekapcsolódva ki kell alakítani saját nemzeti jelenünket és jövônket erôsítô programunkat. Ezt a célt szolgálta a Széchenyi Terv. Úgy tûnt, a magyar nemzeti fejlôdésben a Széchenyi Terv lehet a kerete és alapja az Európai Unióba, a globalizált világba illeszkedô, annak korlátait és lehetôségeit figyelembe vevô, de értékeiben, gazdasági és társadalmi tartalmában mégis önálló, összetartozásunkat erôsítô programnak. A Széchenyi Terv valódi esélyt kínált a magyar gazdaság megerôsödésére. Segítségével két év alatt az ország minden második településén új beruházás és új fejlesztés valósult meg. A központi források minden forintja a magántôke további négy forintját mozgatta meg. A Széchenyi Terv megmutatta, hogy sikeres gazdaságpolitikát megszorítások nélkül is lehet folytatni. Az ország sikerének egyik titka az volt, hogy a vállalkozók az elmúlt négy évben végre hinni mertek abban, hogy tudásuk és tehetségük mindennél erôsebb és 2002 között lehetôségeik folyamatosan bôvültek. A gazdaság bôvülô, gyarapodó pályára állt. A Medgyessy-kormány azonban kiüresítette és halálra ítélte a támogatásokat biztosító Széchenyi Tervet. A Széchenyi Terv megszüntetésével elvesztegetett lehetôségeket pótolni az uniós csatlakozás közelsége miatt teljességében már aligha lehetséges. Ma azért szükséges megegyezés a célokban és a programokban, mert ebben az összefüggésben aligha vitatható: még a külsô felkészülés és harmonizáció magas szintje sem pótolja azt a gazdasági és a gazdaságon is túlmutató erôt, melynek létrehozására és megszilárdulására a terv sikerrel kecsegtetô kísérletet tett. Ahhoz, hogy Magyarország a világgazdaságban és az Európai Unióban saját sorsát, értékeit és érdekeit tekintve optimális fejlôdési pályára léphessen, nemzeti alapon megszületô egyetértésre van szükség. Az egyetértés csak azon a felismerésen alapulhat, hogy Magyarországnak lehetôsége, joga és kötelessége a nemzet érdekeinek képviselete. A szocialista politikusok többsége nem e határozott és elszánt nemzeti érdekvédelem képviselôje, így a baloldalon kisebbségben vannak, és perifériára szorultak azok, akikkel ebben, nemzeti érdekeink kérdéseiben az egyetértés létrejöhetne. 9

9 Visszatérési kísérleteink az európai polgári demokráciák közösségébe A magyar nemzet történelme a II. világháborút követôen a polgári Európából történt kirekesztése után is számos olyan eseményt és pontot tartalmaz, amelyek egyenesen vezetnek el a rendszerváltoztatásig, végsô soron a demokratikus polgári Magyarország kialakulásának idôszakáig. Visszatérési kísérleteink sorában a legfontosabb dátumok és események: az 1956-os forradalom, és az 1990-es elsô szabad választás voltak október végén, november elsô napjaiban talán nem elôre pontosan meghatározottan, de mégis teljes rendszerváltást kísérelt meg Magyarország. Megszûnt az egypártrendszer, megalakult a többpárti kormány. Magyarország kilépett a Varsói Szerzôdésbôl és kinyilvánította függetlenségét. Az is nyilvánvaló, hogy amennyiben két hét után nem verik le a forradalmat, az átalakulás áthatotta volna a társadalom és a gazdaság egészét is. Így az 1990-es rendszerváltoztatáshoz hasonló gazdasági, tulajdonosi struktúra alakult volna ki, beleértve a nyugattal való szorosabb kapcsolatokat is. Az elsô választást követôen meghatározó erôvel jelentkezett a negyven év alatt kialakult rendszer rendkívül gyors lebontásának igénye, mely a nyugati gazdasági és politikai erôk irányába történô nyitással párosult. Látszólag e kérdésekben teljes harmónia jött létre a rendszerváltó magyar erôk és a nyugati demokráciát megtestesítô hatalmi körök között. Valójában azonban inkább arról volt szó, hogy a magyar rendszerváltók politikai és gazdasági céljainak ismeretében a nyugati gazdasági és politikai körök megtalálták azokat a pontokat, amelyeken át örömmel kaptak bebocsátást a magyar politikába és gazdaságba, és ezen keresztül hosszú távon is megalapozhatták jelenlétüket. Ezek a pontok a legfontosabb külgazdasági, pénzügyi, tulajdonosi és termelési pozíciókat meghatározó területek voltak. Az egységes szovjet birodalom megtörésében és függetlenségük kivívásában a közép-európai nemzetek számíthattak a Nyugat erkölcsi támogatására. Ezért túlzó és nehezen elfogadható az a megállapítás, hogy a fejlett nyugati hatalmak azért szabadították fel Közép-Európát 1990-ben, hogy azután gazdasági és politikai érdekszférájukká tegyék. Az azonban igaz, hogy a befektetôk egyszerre jelentek meg a volt szocialista vállalatok világában külföldi tulajdonú vegyesvállalatok megalapításával, és teremtették meg képviseletüket e vállalatok részben szocialista pártkarriert befutó, részben versenyképes, technokrata szemléletet képviselô menedzserrétegében. A jövô gazdaságpolitikájának alakításában valószínûleg nemcsak a magyaror- 10

10 szági nagyvállalatok tulajdonviszonyai meghatározóak, hanem az a tény is, hogy e vállalatokat személy szerint kik vezetik, és a vezetéssel, menedzserréteggel milyen együttmûködési kapcsolat alakítható ki a magyar gazdasági célok megértése, a közös célok megtalálása érdekében. Az ezredfordulón azonban bizonyos: a nemzet céljaival való azonosulás, a nemzetgazdaságba való szerves beépülés mértéke határozza meg, hogy valójában mely gazdasági, pénzügyi, hatalmi szereplôk képesek a nemzet érdekében történô összefogásra, hazánk XXI. századi polgárosodásának támogatására. A külföldi nagyvállalatok sajátosságai döntôen befolyásolják a beszállító kis- és középvállalatok szerepét, végsô soron megszabják, hogy a transznacionális vállalatok külföldi kapcsolatai vagy a magyar vállalatok lesznek meghatározók e beszállítói körben. Mindez meghatározó befolyással van a magyar kis- és középvállalkozói réteg megerôsödésére vagy további gyengülésére, ez pedig közvetlenül megszabja a hazai tôke jelenlétének mértékét a nemzetgazdaságban. Az EU csatlakozás küszöbén nem egymással ellentétesen, hanem egyszerre kezelendô a nemzetgazdaságba való integrációra kész külföldi szereplôk bevonása, a nemzeti stratégiai nagyvállalatok megszilárdítása és a nemzeti középvállalkozói réteg erôsítése, szerephez juttatása. A jelenlegi feltételeket, a részben el nem végzett feladatokat tekintve fontos ismételten aláhúzni: a rendszerváltoztatásból adódóan, a gyors liberalizáció és nyitás eredményeként Magyarország a KGST-bôl, a Varsói Szerzôdésbôl úgy lépett át a demokratikus, polgári, a fejlett nyugati országokhoz kapcsolódó világba, hogy maga egyetlen történelmi pillanatig sem teremtette meg saját belsô nemzeti függetlenségét, politikai és gazdasági erôtereit. Ennek kiépítésére tett kísérletet a jelenlegi kormány által megfojtott, már említett Széchenyi Terv, a termôföld védelmére tett intézkedések, a családi gazdaságok támogatása, valamint a családok gyermeknevelési és otthonteremtési támogatása is. 11

11 Gazdasági visszatérés A rendszerváltoztatást követôen Magyarországon rendkívül gyorsan lezajlott a külkereskedelem földrajzi átirányulása. A KGST %-os korábbi részesedését már a kilencvenes évek közepére az EU %-os túlsúlya váltotta fel kivitelünkben. Mindeközben a nemzetközi vállalatok szerepe meghatározó lett a külkereskedelemben. A legnagyobb 15 exportôr vállalat többsége amerikai, részben európai transznacionális cég. Egyes számítások szerint a külföldi érdekeltséggel bíró vállalatok 2000-ben már 80 %-os súlyra tettek szert a magyar kivitelben. A kivitelben a vámterületi forgalommal szemben egyre növelte részarányát a külföldi, a nemzetközi tulajdonláshoz, a transznacionális vállalatok tevékenységéhez kapcsolódó vámszabadterületi export, amely 2000-ben már 43 %-ot meghaladó részarányt képviselt. A külkereskedelemnek ez a hányada bár kétségtelenül élénkíti a gazdaságot már csak bizonyos mértékben része a magyar gazdaságnak, ahhoz szervesen nem kötôdik, és a mögötte álló vámszabadterületen belüli termelés bármikor elhagyhatja az országot. Természetesen e mozgékonyság nem csupán a vámszabadterületen mûködô vállalatok sajátja, hanem az ezredfordulón a transznacionális vállalatok meghatározta egész világgazdaság jellemzôje. A gazdasági nyitás újabb területe a vállalati-tulajdonosi struktúra átalakítása volt. A jogi személyiségû gazdasági szervezetek száma az évi 7800-ról év végére re, 1993 elejéig re, 1997-re , mára et meghaladó mértékûre emelkedett, és több mint kétszerese lett az egyéni vállalkozók száma is. A látszólagos termelési decentralizáció mellett a termelési értéket tekintve hallatlan központosítás valósult meg: a vállalatok kevesebb mint 1%-a adja a nemzeti össztermék több mint felét. Csak számszerûleg nagy, de gazdasági erejét tekintve még korlátozott a kis- és középvállalati szféra szerepe. Megerôsítése eddig elmulasztott, de a közeljövô megkerülhetetlen gazdaságpolitikai feladata. A magyar bankrendszer története nem választható el a magyar gazdaság nyitottságának kérdésétôl t követôen megkezdôdött a bankok tulajdonosi szerkezetének felgyorsult átalakulása. Jelentôsen csökkent az állami tulajdon részaránya, de ami gazdaságpolitikailag legalább ennyire fontos: a magyar bankrendszerben a hazai tulajdonosi szerepet jórészt a külföldi tulajdon vette át. Míg 1993-ban a tôkeállományban a magyar részesedés 80% volt, a kilencvenes évek végén a külföldi tulajdonhányad már 70% körüli. A vállalati szektorhoz hasonlóan kimondható: belsô pénzpiacunk nemzetközivé lett. A pénzügyi világban lényegében ugyanaz a folyamat játszódott le, 12

12 mint a gazdaság egészében. A rendszerváltáskor anélkül kezdôdött meg a banki szféra nemzetközivé válása, hogy elôtte megerôsödött volna nemzeti pénzügyi intézményrendszerünk és abban valóságos gazdasági szerepünk. A nemzet fejlôdése és erôsödése Az elmúlt idôszakban jelentôs különbség alakult ki a bruttó hazai termék és a bruttó nemzeti termék növekedési üteme között. Mindez arra hívja fel a figyelmet: a GDP, a bruttó hazai termék alakulása, bár önmagában jelentôs, de belsô szerkezetének ismerete nélkül mégsem ad teljes képet a nemzetgazdaság állapotáról. Az elmúlt években az Európai Unió tagországai bruttó társadalmi termékének átlagos növekedése mintegy fele volt a magyarországinak. Így változatlan ütem mellett a magasabb magyar növekedés valószínûsíti, hogy belátható idôn belül utolérjük a nyugat-európai országok átlagos fejlettségét. Egy szélesebb körben elfogadott korábbi elôrejelzés szerint egy viszonylag magas beruházási ráta (28%) mellett Magyarország év alatt érheti el az Európai Unió egy fôre jutó GDP-jének 75%-át, míg alacsonyabb beruházási szint (23 24%) mellett ez az idô megduplázódhat, hozzávetôlegesen negyed évszázadot tesz ki. Az EU 15-ök teljes átlagának elérése már sokkal hosszabb idôt vesz igénybe. A különbözô gazdaságpolitikai változatok mellett 25, illetve több mint 50 évet. Mindezek a számítások azonban a magyarországi GDP-re alapozódnak, azaz nem veszik figyelembe annak belsô összetételét, a megtermelésében és felhasználásában játszott szerepeket, az egyes gazdasági és társadalmi szereplôk lehetôségeit és korlátait. Még kevésbé vizsgálják a gazdaságon túli területeket, a szegénység-gazdagság kérdését, az információs szabadság és hatalom, a tudáshoz, az ismeretekhez, az oktatáshoz való hozzáférés összefüggéseit, a múlt és a jövô generációinak életfeltételeit. Beszélnek a térrôl, e bôvülô tér nagyságáról, de hallgatnak a tér szerkezetérôl. E szerkezet leírása, a számunkra optimális viszonyok megerôsítése a gazdaságpolitika, a társadalompolitika és mindannyiunk közös felelôssége. E belsô erôsödés elérése azért különösen fontos, mert saját létfeltételeinket és erônket megszilárdítva már bátran válhatunk nyitottá, történelmünkhöz, hagyományainkhoz híven befogadó országgá, az Európai Unió önmagát és a polgári Európát megbecsülô részévé. 13

13 Szociális gondoskodás - gazdasági növekedés A rendszerváltoztatást követôen a magyar bruttó hazai termék szerkezetében lényeges átcsoportosulás ment végbe. Azonban nem a termelésen kívüli szektorok, az oktatás, a kultúra, az életminôség javulásához kapcsolódó területek részaránya nôtt, hanem olyan területeké, amelyek közvetlenül pénzhozamot, vagy a hatalmi pozíciók erôsödését, és nem az értékek gyarapodását jelentik. A gazdaságon túli területek, az emberi tényezô visszaszorulását eredményezte a magyar gazdaságban folyamatosan jelentkezô egyensúlyhiány, és az abból származó politikai-gazdasági nyomás is. Ez azt jelentette, hogy lényegében a II. világháborút követô teljes idôszakban néha erôsebben, néha kissé gyengébben az egyensúly helyreállítása érdekében és annak középpontba állításával születtek meg a kormányprogramok, a kormányzati döntések, a különbözô gazdasági és pénzügyi csomagok. Ezek a költségvetési takarékosság burkában, azzal együtt valójában a bruttó termelés növekedését, a kivitel sokszor erôszakos fokozását állították elôtérbe. Ez a kormányzati politika nem, vagy alig foglalkozott az emberi élet értékeivel, az életminôség kérdéseivel. Amikor egy országban csupán materialista értékek uralkodnak, döntôen az anyagi javak növelése, a bruttó növekedés elérése a cél, akkor már ebbôl az alapbeállítottságból is következik az emberi tényezô, és a nem közvetlenül a gazdasághoz tartozó teljesítmények másodlagossága. Egy ilyen értékrendû szemléletben folyamatosan háttérbe szorulnak a látszólag nem égetô, nem a napi gondokat megoldó fejlesztések és beruházások, így a kultúra, az egészségügy, a közlekedés, a környezetvédelem, az oktatás. A nem közvetlenül gazdasági területek áttekintése egyértelmûen mutatja, hogy legnagyobb hátrányaink ebben a szférában vannak, ami azért különösen veszélyes, mert hatásuk sokirányú. Közvetlenül vagy közvetetten hátráltatják a gazdasági növekedést, késleltetik az országon belüli fejlettségbeli különbségek mérséklését, és a napi gazdasági teljesítményeknél sokkal erôsebb hatásuk van a jövô nemzedék sorsának alakulásán keresztül a nemzet egészének jövôképére, teljesítôképességére is. Az Európai Unióban e gazdaságon túli területekre vonatkozóan csak részben léteznek irányelvek, bár mutatkoznak törekvések egységes szakpolitikák kialakítására. A csatlakozás lehetôségébôl és kényszereibôl adódóan nyilvánvalóan azokon a területeken akarunk, vagy vagyunk kénytelenek a leggyorsabb fejlesztésre, ahol azt a jogharmonizáció megköveteli. Ez elôsegíti felzárkózásunkat az infrastruktúra, a környezetvédelem, a vidékfejlesztés területén, de a közvetlen humánszféra számos, az elôzôekben felsorolt területén saját célmeghatározásra és akaratérvényesítésre van szükség. 14

14 Nemzeti gyarapodás európai integráció globalizáció A három terület jövôbeni érintkezését az határozza meg, hogy találhatóe valamilyen értékrend-azonosság közöttük. Optimista megközelítésben az elmúlt évtizedben bekövetkezett változások e területek találkozásának nemcsak jövôbeli lehetôségét, hanem bizonyos mértékben már ez irányba történô elmozdulását is elôrevetítik. Az Európai Unió nyitott Közép-Európa felé. Tette ezt azért is, mert felismerte történelmi felelôsségét. Az Egyesült Államokkal együtt része volt abban, hogy Közép-Európát, és benne Magyarországot a szovjet érdekszférába vonták, és négy évtizedre leválasztották Európáról. E felelôsségrôl azonban részben gyakorlati okokból, részben gazdasági érdekekbôl Európa gyakran megfeledkezett, de nemcsak az Európai Unió, hanem a nyugati világ egésze is. Sokszor és sokan éppen azt a lemaradást vetik a szemünkre, amely négy évtizedes, európai polgári demokráciák közösségébôl való kényszerû távollétünkbôl fakadt. A Varsói Szerzôdés, a KGST tagság következménye a nemzeti össztermék mértékében való lemaradásunk, az életszínvonal és a munkabérek alacsonyabb szintje, a környezetvédelem és az infrastruktúra országhatárokon is túlnyúló problémái. Szinte valamennyi olyan kérdés, amelynek gyors megoldását az Európai Unió sokszor türelmetlenül és a szocialista idôszakban okozott károkhoz mérten igen mérsékeltnek is minôsíthetô segítség mellett kéri számon. Pedig a harmonizáció, a csatlakozásra készülô országok felzárkózása a polgári Európához sok esetben legalább annyira az EU tagországok érdeke is, mint az érintett államoké. Magyarország helyzetét figyelembe véve két ilyen területet emelhetünk ki példaként: az infrastruktúrát és a környezetvédelmet. Elmaradottságunk mindkét területen vitathatatlanul a II. világháború utáni négy évtizedre, a polgári Európából történô kiszakításunkra vezethetô vissza. A környezeti károk kialakulásában meghatározó volt a KGST keretében kialakult termelési szerkezet és technológia, amely szinte egyáltalán nem számolt az esetleges környezeti hatásokkal. A több mint négy évtizedig hazánkban állomásozó százezer fôs szovjet katonaság szintén súlyos környezeti károkat okozott. Az így kialakult helyzetben nyilvánvaló a Nyugat felelôssége is, amit ezért a tényleges harmonizáció során az erôviszonyokhoz mérten érvényesítenünk kell. Különös tekintettel arra, hogy a környezetvédelem országhatárokat nem ismerô problémái közvetlenül érintik az EU tagországokat is. Infrastrukturális lemaradásunk szintén visszavezethetô a II. világháborút követô négy évtizedre. Többek között ennek is köszönhetô, hogy a különben kis területû Magyarország keleti 15

15 és nyugati része fejlettségét, életmódját és életszínvonalát tekintve kettészakadt. Bár az olyan infrastrukturális fejlesztések, mint a Nyugat-Magyarországot Kelet- Magyarországgal összekötô autópálya kiépítése kétségtelenül közelebb hozza mind életszínvonalban és életminôségben, mind a termelés szintjét tekintve a két országrészt, hangsúlyozni kell, hogy ezzel a beruházással az Európai Unió is gazdasági elônyhöz és haszonhoz juthat. Az autópálya lényegében az Ausztriával kezdôdô jelenlegi Nyugat-Európát köti össze Ukrajnával és Oroszországgal, új piacokat nyitva az Európai Unió és a nemzetközi nagyvállalatok számára. Országvilágok és vállalatvilágok Európa gazdasági és politikai hatalmának növelését elsôsorban tagországainak erôsítése és újabb országok európai együttmûködésbe történô bevonása biztosítja. Ez az ún. országvilágokban való gondolkodás, mely mögött természetesen a nemzetek összetartó ereje áll. Azonban az ezredfordulón az elsôsorban az Egyesült Államok által vezetett globalizálódó világ igazi hatalmát nem az országhatárok átlépésével, hanem a transznacionális vállalatokon keresztül az egyes országok belsô gazdasági meghódításával érte el. Ilyen értelemben az országvilágok korszakából átléptünk a XX. század végén, XXI. század elején meghatározóvá vált vállalatvilágok korszakába. Az Európai Unió nyitott a Nyugat, az Egyesült Államok vezette globális világ felé is. Mindezt egyrészt gazdasági és politikai versenyképességének megôrzése, valamint a világgazdasági versenyben az USA-tól való végleges leszakadás megelôzése érdekében tette. Másrészt felismerte, hogy csak akkor tudja megtartani európai értékeit, ha maga is részévé válik napjaink globalizálódó világának. Mindez nem csupán valamiféle elméleti, filozófiai felismerés volt: az Európai Unió tagországaiban, a transznacionális vállalatok képében már évtizedek óta meghatározó erôként van jelen a globalizáció hatása, mely nemcsak a gazdaságra, hanem a politikára, a kultúrára is befolyást gyakorol. E döntést elôsegíthette, hogy talán már elfoglalt pozícióinak tudatában, talán éppen a struktúrák megtartása érdekében maga a globalizált világ is változott. A mindig az erôsebbet tovább erôsítô szabadság, a liberalizáció, a korlátlan verseny hirdetését követôen új eszméket fogalmazott meg. Meghirdetve olyan, az emberi lét értelméhez közelebb álló célokat, mint az ember környezetének védelme, a kulturális önazonossághoz való elidegeníthetetlen jog, vagy a szegények és a gazdagok világa közötti eltérések elviselhetetlen mértékének csökkentése. 16

16 Érdekek és értékek találkozása Élesen fogalmazva: a XXI. század elején nem a nemzeti fejlôdés válik az Európai Unióhoz való csatlakozás és világgazdasági versenyképességünk megteremtésének eszközévé, hanem fordítva: az európai csatlakozással nyerhetô többleterô lehet az elôsegítôje nemzeti fejlôdésünknek. Ezért fontos tudatosítanunk magunk számára: a globális világ és az Európai Unió elismeri az önálló nemzeti fejlôdés jogosságát, és felismerte, hogy saját hatalma is csak tagjainak nemzeti önazonossága elismerésével növekedhet. Magyarország nem emelhetô ki ebbôl a nemzetközi világrendbôl. Része "kívülrôl, mint egy szuverén ország; és része "belülrôl, mint az országban a polgári átalakulás óta létrejött és mûködô, a nemzetgazdaság teljesítményéhez is hozzájáruló nemzetközi vállalatok hazája. E vállalati, pénzügyi világ nemzeti létünk részévé vált akkor is, ha ma még kevésbé vállalja nemzeti céljaink képviseletét, a hazánkkal való természetes közösséget. Mivel mindez nemzeti és társadalmi érdek, a politikának, ezen belül a gazdaságpolitikának, sajátos eszközrendszerével kell elôsegítenie ezt a folyamatot. Ebbôl következik az állami felügyelet alatt álló, még meglévô magyar nagyvállalati kör kiemelkedô felelôssége és szerepe. Ez a szerep csak egy új együttmûködés keretei között válhat a XXI. századi polgárosodást meghatározó tényezôvé. Mindenekelôtt egymásra kell találnia a gazdaságpolitikának és a magyar nagyvállalati körnek. Joggal várható el, hogy egy átmeneti évtized után a belsô piacon egyenlô esélyei, versenyfeltételei legyenek a magyar vállalatoknak. A megerôsödött magyar nagyvállalatok biztos bázisai lehetnek a kis- és középvállalkozói réteg sokáig késleltetett és most ismét késlekedni látszó erôsödésének. Végsô soron ez az erôsödô forrásokra alapozott gazdasági fejlôdés biztatóbb jövôt és életfeltételeket hozhat a rendszerváltás veszteseinek, a munkából már kivált idôs korosztályoknak, az elszegényedett, munkanélkülivé vált, vagy a képességénél alacsonyabb megbecsültségû munkát vállalni kénytelen pályakezdôknek, azaz rendkívül széles társadalmi körnek. A magyar társadalom akkor fogadja el az európai uniós tagságot, ha érzékeli, hogy az újonnan befogadandó értékek rokonságban állnak a nemzet értékeivel és céljaival. Fontos, hogy az egyes társadalmi csoportok és az emberek külön-külön és együtt is érezzék és tudják: a csatlakozással egyrészt adunk, de talán még többet kapunk nemzeti fejlôdésünk és értékeink kiteljesítéséhez. Ez biztosíthatja a nemzet határokon átívelô újraegyesítését, valamint a szomszédos országokkal való hatékony együttmûködést is. 17

17 Európa újraegyesítése megköveteli céljaink világos megfogalmazását, ha kell, elkülönítését az összeurópai céloktól, valamint a nemzeti és az európai érdekek és értékek találkozását. A csatlakozásig terjedô idôben nemzeti céljaink erôteljes képviseletével, lehetôségeink kiaknázásával, a nemzet összetartozásának megerôsítésével együtt a tisztánlátás feltételeinek megteremtése is szükséges, mert felelôsen dönteni csak ismert tényekrôl lehet. Jövônk esélyei Összegzésként megállapítható, hogy Magyarország olyan európai újraegyesítésben érdekelt, amely biztosítja az unió gazdasági és politikai nyitottságát, mert ez a nyitottság teremti meg a lehetôségét a magyar nemzet XXI. századi határokon átívelô újraegyesítésének, az összetartozás megerôsítésének. Az Európai Unió politikai és gazdasági nyitottsága többrétegû, így több szinten megvalósuló kapcsolatokat tesz lehetôvé és szükségessé. Az EU mûködését meghatározó négy szabadságelv gyakorlati érvényesülése mellett is úgy fest, hogy a következô évtizedben még meghatározóak maradnak vagy éppen újra megerôsödnek az országok közötti kétoldalú kapcsolatok. Ugyanakkor fennmarad az országhatárokat átlépô térségek közötti együttmûködés szerepe, és meghatározóvá válnak a transznacionális vállalatok közötti kapcsolatrendszerek. Számunkra az a legfontosabb, hogy a nemzetközivé vált belsô piacon, az ennek mûködésében szerepet játszó magyarországi gazdasági szereplôk úgy kapcsolódjanak az európai és a világszintû gazdasági tér egészébe, hogy ne szakadjanak el a magyar nemzetgazdaság egészétôl. Az ilyen elszakadás több hátránnyal is járhat. Kizárja a magyar nemzeti piacot, az abban részt vevô vállalatokat a nemzetközi együttmûködésbôl, végsô soron a gazdaság megerôsödésébôl. Ez a megállapítás egyaránt vonatkozik a még meglévô magyar nagyvállalatokra, de még inkább a két és fél millió embert foglalkoztató hazai kis- és középvállalkozásokra. Az elkülönüléssel a multinacionális vállalatok is önmagukban álló szigetek maradnának a magyar gazdaságban, ami akadályozná az integrációt, és hosszabb távon korlátozná a nemzeti piacon megteremtôdô kölcsönös elônyöket. Nemzetünk több, jövônket alapvetôen meghatározó döntés elôtt áll. Az új évezred küszöbén sok esetben a nemzetközi környezet, máskor a magunk alakította helyzet állít bennünket döntés elé. A kérdések és a kérdésekre adható válaszok nem mindig kényelmesek. Különösen nem azok, 18

18 ha tévedések, halogatások, elhallgatások következtében nem válaszolják meg ôket idôben, vagy a nemzeti összefogás elôsegítése helyett megpróbálják elodázni a válaszadást. Szembe kell néznünk a globális világ kihívásaival, mert benne élünk, s mert bennünk él. Tagjelöltekként ha már csak rövid ideig is alapvetô érdekeinket védve kell dolgoznunk. Tagállamként pedig érdekeinket képviselve és mások érdekeit figyelembe véve valamennyi tagállammal együtt kell majd alakítanunk az Európai Unió jövôjét. A globalizálódó világban és az Európai Unióban az erôs jelenlét alapját az önmagunkkal való szembenézés jelentheti. Annak felismerése és kimondása, hogy a nemzetet nem lehet pusztán szavakkal üresen kongó politikai deklarációkkal egyesíteni. Csak a tettekben is megtestesülô szándék képes a különbözô politikai szereplôk erejének egyesítésére, és így a nemzet összetartó erejének növelésére. Ezt a szándékot ma Magyarországon a polgári, nemzeti erôk képviselik. Ezért a polgári erôknek kötelességük szembesíteni a jelenlegi, szocialista kormányt azzal, amivel szemlátomást nem tud, vagy nem akar szembenézni. Meg kell védeni a termôföldet. Meg kell erôsíteni a nemzeti vállalatokat, a magyar munkavállalók helyzetét. Meg kell valósítanunk a határokon átívelô nemzeti összefogást. Ismét meg kell vitatnunk a média egyensúlyával, az oktatás és a tudás szabadságával, a múlt, a jelen és a jövô biztonságával, a nyugdíjak, az ösztöndíjak értékállóságával, a lakáshoz jutás feltételeivel és közös történelmi múltunkból származó értékekkel kapcsolatos kérdéseket, azaz hazánk európai uniós helytállásához nélkülözhetetlen nemzeti minimum alapvetô kérdéseit. Egy önbecsülésében, összetartozásában megerôsödött nemzet eredményesebben képes megvívni a nemzetközi együttmûködésben elkerülhetetlen, esetenként éles harcát; sikeresebben képes helytállni versenyhelyzetekben, és nemzeti ereje teljes tudatában képes részt venni nemzetközi kapcsolatrendszere kiépítésében. Az ehhez szükséges nemzeti közmegegyezés alapját pillanatnyi érdekeken felülemelkedô konkrét politikai lépések jelentik. De ehhez az összetartozáshoz, az eseti és esetleges kiegyezéseken is túlmutató összetartó erô kialakításához el is kell jutni. Így alkothat egyensúlyt életünkben a globális világ, az európai tér és a nemzeti lét. Elérkezett az idô, hogy felismerjük és kimondjuk: a XXI. század elején nemzeti céljaink az európai célok egészének nem mondanak ellent, sôt, tekintélyes mértékben harmonizálnak azokkal. Nemzeti céljaink megvalósítása nem nélkülözheti az európai kohéziós erôt, az intézményes csatlakozást. Mi több, ez az út tûnik legcélravezetôbbnek a magyar nemzet megerôsödése szempontjából is. Az európai uniós csatlakozás folya- 19

19 matát, a globalizált világ gazdasági, politikai és kulturális terébe történô belépésünket úgy kell alakítanunk, hogy az hozadékot, pótlólagos erôforrást jelentsen a magyar gazdasági és azon túli nemzeti fejlôdés számára. E cél eléréséhez megfelelô ismeretekkel kell rendelkeznünk a gyorsan változó belsô és külsô erôterekrôl, az érdekek és értékek viszonyáról, és képeseknek kell lennünk elismerni a XXI. századi világ valós viszonyait. De erôs belsô kohézió megteremtése is szükséges ahhoz, hogy saját gazdasági és társadalmi érdekeink és értékeink alapján önálló, erôs, alkotó és alakító tényezôi legyünk a globális világnak, az Európai Uniónak, a közép-európai térségnek és mindenek elôtt saját hazánknak. 20

20 A Fidesz Magyar Polgári Párt integrációs programja S most a dologra (Kossuth) Magyarország a hazánk A hazát nem fontos, szereted-e, vagy sem. Egyek vagytok. vallja Márai Sándor. Ezért tartozunk felelôsséggel, ezért vagyunk felelôsek érte. Ezért tartozunk elszámolással cselekedeteinkért és mulasztásainkért. Ezért tartozunk majd számadással lelkiismeretünknek, honfitársainknak, nemzetünknek, kortársainknak és utódainknak. Ha majd szóban vagy gondolatban felteszik a kérdést: Megtettünk-e mindent, amit tehettünk? Legyen egyértelmû a válasz: Igen, mi mindent, minden tôlünk telhetôt megtettünk. Európa a jövônk Az Európai Unió politikai vezetôi 2004 közepét jelölték meg a bôvítés dátumaként. Alig másfél évünk maradt. De mondhatjuk azt is: van még jó másfél évünk a további felkészülésre. Használjuk ki. Amikor a Fidesz Magyar Polgári Párt vezette polgári kormány átvette az ország irányítását, megkezdte az uniós csatlakozásra való felkészülést is. Mert a Fidesz Magyar Polgári Párt megalakulása óta támogatja Magyarország csatlakozását az Európai Unióhoz. A sikeres uniós csatlakozáshoz azonban arra van szükség, hogy a magyar társadalom, a magyar gazdaság, a magyar nemzet felkészülten várja a belépés pillanatát. Meggyôzôdésünk, hogy csak egy erôs, öntudatos, érdekeit képviselni képes Magyarország polgárai válhatnak az Európai Unió sikeres polgáraivá. 21

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira

Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Van más út! Javaslatok a magyar baloldal új gazdaságpolitikájának alapvonalaira Ma Magyarország meghatározó élménye a bizonytalanság. A napról-napra: átalakuló világgazdasági feltételek mellett ezt erősítik

Részletesebben

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai

TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA. Tartalomjegyzék. II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai TERVEZET! MAGYARORSZÁG KÜLKAPCSOLATI STRATÉGIÁJA Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Magyarország értékrendje, a magyar külkapcsolati politika sarokpontjai III. A nemzetközi környezet alakulása A globalizáció

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről

15 Év 15 Hang. Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 15 Év 15 Hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO-tagságának eredményeiről 2014-ben Magyarország számos évfordulót ünnepelhet, többek között az Északatlanti Szerződés Szervezetéhez történő csatlakozásunk

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről

Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Nemzet és Biztonság 2014/6. szám 3 41. 15 év 15 hang Vélemények Magyarország 15 éves NATO tagságának eredményeiről Előszó 1999. március 12-én történelmi jelentőségű eseményre került sor: Magyarország 15

Részletesebben

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között

A magyar pártok és az Európai Unió. Az EU mint belpolitikai kérdés 1990 2004 között PRÁGER LÁSZLÓ 138 Práger László: Magyarország nyitottságáról. (Elõadás a XI. magyar amerikai közgazdász-találkozón. Bloomington, USA. 1987. okt.) Práger László: További adalékok a nyitottsághoz. Közgazdasági

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés)

Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Több munkahelyet Európában! (Wim Kok-jelentés) Wim Kok vezette Foglalkoztatási Speciális Munkacsoport jelentése: Munkahelyek, munkahelyek, munkahelyek Több munkahelyet teremteni Európában! (Jobs, jobs,

Részletesebben

Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés

Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés Cross border training of economic experts in distance learning network project (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1-0300 G.Fekete Éva Helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztés Miskolc, 2013. Előszó A napjainkat

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Civil Európa Civil Magyarország

Civil Európa Civil Magyarország B1 KUTI ÉVA: CIVIL EURÓPA CIVIL MAGYARORSZÁG Kuti Éva Európa Ház A kiadvány kereskedelmi céllal a jogtulajdonosok engedélye nélkül sem részben, sem egészben nem másolható. A kiadvány részei non-profit

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV

ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete 2007 2013 Foglalkoztatás és növekedés Az Európai Bizottság döntésének dátuma: 2007. május

Részletesebben

Európai Magyarországot!

Európai Magyarországot! Európai Magyarországot! Demokráciát, biztonságot, fejlődést! a Demokratikus Koalíció programja 2013 Kongresszus, Budapest, 2013. január 26. Bevezető A magyar fiatalok csomagolnak. Ki már a bőröndbe pakol,

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata

NEMZETI FEJLESZTÉS 2020. Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési Koncepció társadalmi egyeztetési változata Nemzeti Fejlesztés 2020 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció - 2012. 10. 27 NEMZETI FEJLESZTÉS 2020 Az Országos Fejlesztési Koncepció és az Országos Területfejlesztési

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája

Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája 2012 Magyarország Nemzeti Katonai Stratégiája Honvédelmi Minisztérium ELŐSZÓ A XXI. század második évtizedének kezdetén a kiszámíthatatlan globális folyamatok és az azokból fakadó biztonsági kihívások

Részletesebben

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003.

A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK TÜKRÉBEN. Készítette: Erhardt Andrea. Budapest, 2003. Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány A MUNKAERŐ SZABAD MOZGÁSA AZ EURÓPAI UNIÓ BŐVÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola

Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Európai üzleti ismeretek szakirány MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGI- KERESKEDELMI KAPCSOLATAI

Részletesebben

SZOCIÁLIS GAZDASÁG KÉZIKÖNYV

SZOCIÁLIS GAZDASÁG KÉZIKÖNYV SZOCIÁLIS GAZDASÁG KÉZIKÖNYV Szerzők: Csoba Judit Frey Mária G. Fekete Éva Lévai Márta Soltész Anikó Szerkesztő: Frey Mária KIADJA AZ ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY BUDAPEST, 2007. A KIADVÁNY AZ

Részletesebben

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8

Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika. helyzete. 60 fordulat 8 Scheiring Gábor: A nemzetközi fejlesztéspolitika helyzete és feladatai 60 fordulat 8 A huszonegyedik század hajnalán elgondolkodva a fejlesztéspolitika helyzetén, joggal merül fel a kérdés: vajon az elmúlt

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYAR KÖZLÖNY 1. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 3., péntek Tartalomjegyzék 1/2014. (I. 3.) VM rendelet A földhasználati nyilvántartásból való adatszolgáltatásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék

A Nyugat-Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Tartalomjegyzék Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Nemzetközi Gazdálkodás Szak A Nyugat Balkán országok gazdasági fejlődése az elmúlt öt évben, különös tekintettel a gazdasági válságra Készítette:

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben