A más és az ugyanaz. A tekintési rendszerek általános elmélete. Relációk megadása. és R 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A más és az ugyanaz. A tekintési rendszerek általános elmélete. Relációk megadása. és R 1"

Átírás

1 A más és az ugyanaz A tekintési rendszerek általános elmélete Édesapám, dr. Vajda Endre emlékének, aki a budapesti Postamúzeum alapító főigazgatója volt Relációk megadása Ha egy nemüres S halmazon mint alaphalmazon értelmezett n-változós R 0 és R 1 relációt az S elemeiből képzett rendezett n-esek S n halmazának részhalmazaiként definiálunk, csak akkor tudunk különbséget tenni a két reláció között, ha a két részhalmaz sem azonos. Bizonyos modellálási feladatoknál azonban olyan relációkat is célszerű lenne megkülönböztetni, melyekkel kapcsolatban az őket reprezentáló részhalmazok azonossága miatt a fenti definíció ezt nem teszi lehetővé. Mivel a reláció fogalma nem egyszerűen a tetszőleges dolgok közti viszonynak, hanem a tetszőleges dolgok közti tetszőleges viszonynak a naiv fogalmát kell hogy matematikailag szabatosan explikálja, olyan meghatározásra van szükség, amely a kívánt explikálást torzítatlanul megvalósítva nem csak bizonyos speciális struktúrák osztályán van érvényben. A megoldandó probléma végső soron az, hogyan lehet valamely elem ugyanazon halmazt definiálni látszó más-más tulajdonságait egymástól megkülönböztetni. Első lépésként az inherens és koherens tulajdonság fogalmát kell szétválasztani. Ha inherens tulajdonságnak csak azt fogadjuk el, amely valamely elemre teljesülve nem mond ki többet, mint hogy az egy adott halmazhoz tartozik, akkor halmaz és inherens tulajdonság között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés áll fönn. Valamely inherens tulajdonsággal bíró elemek kivétel nélküli megadása definiál egy halmazt. (Az üres halmaz esetében ennek értelmében azt mondhatjuk, hogy egy és csakis egy olyan inherens tulajdonság van, amely egyetlen halmaz egyetlen elemére sem teljesül.) Koherens tulajdonságnak ezzel szemben azt nevezhetjük, amely valamely halmaz elemeire teljesülve nem az adott halmazhoz való tartozásukat fogalmazza meg. A kiindulási feladatot ezzel annak a kérdésnek a megválaszolására redukáltuk, hogyan különítsük el az ugyanazon halmaz elemeire teljesülő tetszőlegesen sok koherens tulajdonságot egymástól is. Ha E egy E halmaz elemeire teljesülő in- 261

2 herens tulajdonság, akkor az E elemeire teljesülő koherens tulajdonságok mint egy X { E } szorzathalmazt alkotó rendezett párok interpretálhatók, ahol bár X elemeinek a mibenlétével általánosságban nem foglalkozunk, konkrét esetekben a szükségleteknek megfelelően megadható megkülönböztető jegyeket nézőpontokat értjük alattuk. Az inherens és koherens tulajdonság fogalmának oppozícionális értelmezésével máris elkerülhetővé válik az a csapda, hogyan lehet egy üres vagy nemüres halmazt vagy egyáltalán bármit is valamilyen módon önmagától megkülönböztetni. Evidens ugyan, hogy sehogy, az viszont, hogy ehelyett azokat a nézőpontokat különböztessük meg egymástól, amelyekből tekintve ugyanaz az objektum más és más értékeket vesz föl, az inherens és koherens tulajdonságokról előlegképpen mondottak absztrahálásával minden nehézség nélkül megoldható. Az alábbiakban tehát bevezetjük előbb egy általános értelemben vett objektum, majd pedig specifikusan egy halmaz tekintéseinek fogalmát, amellyel a más és az ugyanaz érvényességét relativizálva a reláció mibenlétének másmilyen interpretálása is lehetővé válik. Legyen C( A ) az a halmaz, amely egy tetszőleges számosságú nemüres bár egy speciális és a mi szempontunkból érdektelen esetben mégiscsak üres A halmaz minden egyes elemére külön-külön vonatkozó ismétléses kiválasztás valahányszori nem szükségképpen ugyanannyiszori eseteit összesíti. A elemeit tehát egymástól függetlenül rendre kiválasztjuk bárhányszor akár nullaszor, akár véges vagy végtelen sokszor. E kiválasztást az az ε : A B bijekció írja le, amelynek értékei az A egy-egy a i elemének összes b ij kiválasztási esetét egybefogó, tetszőleges sőt egymástól független számosságú (üres vagy nemüres, véges vagy végtelen, megszámlálható vagy megszámlálhatatlan) B i halmazok. Az i index egy hézagtalan I rendszámhalmazon, a j index pedig egy-egy hézagtalan J i rendszámhalmazon fut végig. A könnyebb megnevezhetőség kedvéért ε argumentumait a kiválasztási esetek etalonjainak, ezek képpontjait egy-egy etalon múzeumának, az egyes múzeumok elemeit pedig a megfelelő etalonok tekintéseinek vagy mint az előbb is kiválasztási eseteinek fogjuk hívni. B az a halmazrendszer, amely az A-beli etalonokhoz tartozó és azok tekintéseit magukba foglaló múzeumok halmaza, ami alapján A-nak az etalonhalmaz, B-nek pedig a múzeumhalmaz nevet adhatjuk. C( A ) amely A üres volta esetén evidens módon maga is üres mint B i definiálható. Vizsgáljuk meg ezek tükrében azt az esetet, amikor az etalon maga is halmaz. P = P( H )-val H hatványhalmazát, P elemeit vagyis H részeit pedig iєi Mi a szakirodalomban elterjedt nem megszámlálható vagy nemmegszámlálható kifejezések helyett magyarosabbnak tartjuk a megszámlálhatatlan szó használatát. A szerző. 262

3 P i -vel fogjuk jelölni. A C( P ) halmaz a H összes részére vonatkozó ismétléses kiválasztás összes esetét fogja egybe, azaz a H részeihez rendelt múzeumok uniója. A ζ : P Y bijekció P-t a P i halmazok Y i múzeumainak Y halmazrendszerére képezi le. Az egy-egy P i halmazhoz tartozó Y i = ζ( P i ) múzeum elemei a mondottaknak megfelelően a szemlélt P i tekintései. Legyen Z = P( S n ) az S elemeiből képzett rendezett n-esek S n halmazának hatványhalmaza. Az előbbiek alapján az S-en kijelölt n-változós relációkat nem Z, hanem C( Z ) elemeiként határozhatjuk meg. A reláció fogalmának eme bővítésével mód nyílik az első bekezdésben szűknek talált definíció átfogalmazására: egy nemüres S halmazon értelmezett n -változós R 0 reláció az S n valamely R részéhez mint etalonhoz tartozó M múzeum egy eleme vagyis R egy tekintése, amely alatt egy R 0 relációformának mint az n-kitevős Descarteshatványok részei által alkotott osztály egy, R-et elemként magába foglaló adott részosztályának és R-nek az R 0, R rendezett párját értjük. R-re R 0 arcaként fogunk utalni. (A grafikon fogalmának ilyen értelmű általánosítását mi a magunk részéről praktikusabbnak látjuk függvényekre specifikálni; azaz grafikon alatt egy függvénynek mint relációnak az arcát értjük.) Két reláció, ha arcuk azonos, egyarcú, míg ha nem, különarcú relációk. A relációfogalom hagyományos értelmezése tulajdonképpen csak a különarcú relációk egymástól való szétválasztására szorítkozik. Befejezésképpen azonban le kell szögezni, hogy a reláció fogalmának mind a szűkebb, mind a tágabb érvényű definíciója csupán egy adott relációnak egy adott halmazon való bevezetését jelenti, nem pedig e fogalom absztrakt meghatározását, mivel mindkettő eleve adottnak veszi az,,eleme, a,,részhalmaza és a,,rendezett n-est alkot relációt, valamint a rendezett n-esek halmazának képzését, amely mint minden művelet egyben relációnak is minősül. Ezeket a nehézségeket sem az nem küszöböli ki, ha a reláció fogalmát a tulajdonságéra vezetjük vissza, rendezett n-esek egyváltozós tulajdonságáról beszélve**, sem pedig a halmazelmélet axiomatizálása, hiszen az egyes axiómarendszerek nyelve a változók jelein kívül éppen néhány definiálatlan reláció jeléből kell hogy álljon. A helyzetet az is bonyolítja, hogy a műveletek általánosításaként felfogható függvények így a logikai függvények is szintén relációkként írhatók le. Mindez azt sugallja, hogy a relációfogalom származtatott definíció helyett axiomatikus tárgyalást igényel, amire az inkriminált meghatározás vitathatatlanul kényelmes voltán kívül mindmáig valószínűleg csupán azért nem került sor, mert azokat a nevezetes matematikai antinómiákat, amelyek a ** Említést érdemel, hogy mivel a rendezett n-esek fogalmában az n-esek fogalmának speciális esetét láthatjuk, a relációfogalom az általános n-esek egyváltozós tulajdonságaként tovább szélesíthető, értelemszerűen módosított algebrai megalapozást téve indokolttá. A szerző. 263

4 halmazelmélet axiomatizálását s ezáltal a matematika paradigmaváltóan radikális unifikálását mintegy kikényszerítették, halmazokról beszélve sokkal szemléletesebben lehetett megfogalmazni, mint relációkkal kapcsolatban, s így az utóbbiak jelentősége a halmazokéhoz képest mellékesnek tűnt. A szükségesség és a lehetőség azonban egyaránt adott: egyfelől a halmaz vagy az elem, másfelől pedig a tulajdonság vagy reláció fogalmát definiálatlan alapfogalomnak véve, a meglevő halmazelméleti axiómarendszerek több-kevesebb módosításával viszonylag könnyen olyan egységes axiomatikus alapelmélet alkotható meg, amely a matematika egésze szempontjából a halmazelméleti modellek továbbfejlesztésének bizonyulhat Etalonok kvalifikálása Egy nemüres A halmaz elemeit külön-külön illető ismétléses kiválasztás egy olyan A, Q, B; ε rendezett négyessel fejezhető ki, ahol az ε : A B bijekció az etalonhalmaznak nevezett A halmaz minden egyes, etalonnak nevezett a i eleméhez hozzárendeli a rá vonatkozó b ij kiválasztási esetek vagy más szóval tekintések tetszőleges sőt egymástól független számosságú, múzeumnak nevezett B i =Q i { a i } szorzathalmazát, ahol a kvalifikátorhalmazoknak nevezett Q i halmazok rendre az egyes egyelemű { a i } részekre mint egy-egy közös arcra teljesülő, kvalifikátoroknak nevezett egyarcú egyváltozós Q ij tulajdonságok tetszőleges sőt egymástól független számosságú halmazai, melyek egy Q halmazrendszert alkotnak, míg B a Q i halmazokkal értelemszerűen rendre ekvivalens B i szorzathalmazok által alkotott és múzeumhalmaznak nevezett halmazrendszerként definiálható. Az i index egy hézagtalan I rendszámhalmazt, a j index A megismerés viszonylagosságának circulus vitiosusából azonban nem lehet semmiféle axiomatizálással (sem) kitörni, mert bármely A axiómarendszer megadásához valamilyen nyelvre van szükség, amely mint struktúra egész sereg specifikus absztrakt algebrai és egyéb matematikai fogalom definíciójának előfeltételezésén keresztül végső soron a halmazelmélet komplett axiomatizálását vagy ha A már maga is a halmazelméletre vonatkozott, akkor újraaxiomatizálását is előfeltételezi, s mivel az előfeltételezett axiómarendszer saját nyelvében is törvényszerűleg ugyanez a probléma rejlik, a halmazelméleten belül pedig az összes többi matematikai elmélet modellálható, akármelyik matematikai részterület axiomatizálása igazi (vagyis független) axiómarendszer sikeres fölállítása helyett a halmazelmélet álaxiómarendszerére ad infinitum ismétlődő visszajutással a matematika egészének végtelen regressziójába torkollik. Ezt a problémát és annak általunk javasolt megoldását a Viszonyítási rendszerek című tanulmányunkban részletesen ismertetjük. A szerző. 264

5 pedig egy-egy hézagtalan J i rendszámhalmazt fut be. Tisztázni kell még azokat a fogalmakat, amelyek a tulajdonságéval kapcsolatosak: egy egyváltozós tulajdonságnak valamely halmazon megjelenő arca alatt a halmaznak azt a részét értjük, amelynek elemeire a tulajdonság igaz, több tulajdonság egyarcúsága pedig azt jelenti, hogy az arcuk azonos. Az egyes a i etalonok b ij tekintései mint a B i szorzathalmazok elemei olyan Q ij, a i rendezett párok, amelyek első komponense az adott Q i halmaz valamely elemeként mindig más és más, míg második komponense mint a tekintett etalon egy-egy múzeumon belül mindig ugyanaz. Ezáltal formálisan is kifejeződik az a különbség, amely egyrészt valamely etalon bármely két tekintése, másrészt maga az etalon és annak bármely tekintése között intuitíve nyilvánvaló. Nem árt azonban hangsúlyoznunk, hogy egy etalon kvalifikálásakor sem tulajdonságon, sem annak teljesülésén messze nem azt értjük, amit a hétköznapi szóhasználat, sőt még a logikai predikátumfogalomtól és a halmazelméleti osztályfogalomtól is elvonatkoztatunk. A elemeit bármely A-val ekvivalens halmazrendszer elemeinek mint halmazoknak az elemeivel kvalifikálhatjuk, s ha A maga is halmazrendszer, akkor e szerepet akár önmaga is betöltheti. Ebben az esetben egy A-beli A i etalon B-beli B i múzeumát olyan rendezett párok alkotják, melyek első komponense A valamely akár éppen ugyanazon elemének mint halmaznak valamely eleme, második komponense pedig a tekintett A i. Az, hogy mit nevezünk akár a mindennapi nyelvben, akár a matematikában objektumnak és tulajdonságnak, csakis nézőpont kérdése, és semmi sem jogosít föl minket arra, hogy annak a kapcsolatnak a mibenlétét, amely a tekintésnek mint kvalifikátorból és etalonból összetevődő rendezett párnak a két komponense között áll fönn, akármilyen módon is értelmezzük úgy is fogalmazhatunk, hogy szemantikailag nem interpretálhatjuk. Van azonban egy szempont, amelyből mégis érdemes a kvalifikátor természetét elemezni, éspedig a szempont mármint a kiválasztási szempont fogalma. Ennek bevezetésekor tulajdonképpen nem a kvalifikátor, hanem a szempont az, aminek a mibenlétével nem foglalkozunk. Egy a i etalont vagy különböző különálló szempontok, vagy különböző szempontok ismétlés nélküli kombinációi szerint választunk ki. Kézenfekvő az előbbi módot egyszerű, az utóbbit pedig összetett kvalifikálásnak hívni. Ha P i a szempontok halmaza az ún. szemponthalmaz, akkor egyszerű kvalifikálásnál Q i =P i, összetettnél pedig Q i a P i hatványhalmazát jelölő P( P i ) valamely nem szükségképpen valódi része. Egyszerű kvalifikálásnál az az eset, amikor az etalont semmilyen szempont szerint sem választjuk ki, nem jelenti tekintés képzését, míg összetettnél igen: az etalont ilyenkor az üres halmaz kvalifikálja. Az egyszerű kvalifikálás egyébként 265

6 az összetett kvalifikálás speciális eseteként is felfogható, ahol Q i mégsem maga P i, hanem P i egyelemű részeinek S 1 ( P i ) halmaza. Minthogy bármely objektum tetszőlegesen összeállított halmazok elemei között egyaránt szerepeltethető, és bármely halmaz felfogható múzeumnak, ha egy vele ekvivalens kvalifikátorhalmazt és egy etalont rendelünk hozzá melyet egy efféle modellben az adott halmaz ideájának vagy külső elemének is nevezhetünk, bármely objektum mibenléte végtelen sokféleképpen értelmezhető, sőt a nemléte is matematizálható azáltal, hogy az etalonját az üres halmazzal kvalifikáljuk. Mivel az, hogy egy objektumot mely halmaz elemének veszünk, szükségleteink és lehetőségeink összjátékának relativizmusán múlik, mindez csupán a matematikai tükröződése annak a ténynek, hogy a dolgok számunkra megnyilvánuló léte és mibenléte sem több e relativizmus megnyilvánulásánál Tekintési rendszerek Egy nemüres, de egyébként tetszőleges számosságú vagy egy pillanatnyilag érdektelen és talán ellentmondásosnak is tűnő speciális esetben mégiscsak üres A halmaz elemeinek ismétléses kiválasztásához egy olyan ε : A B bijekciót kell megadnunk, amely A minden egyes a i eleméhez az adott elemre vonatkozó ismétléses kiválasztás eseteinek tetszőleges (sőt egymástól független) számosságú B i halmazát rendeli hozzá. Az i index egy hézagtalan I rendszámhalmazt fut be. A elemeit etalonoknak, A-t magát etalonhalmaznak, B elemeit az egyes etalonok múzeumainak, B-t magát múzeumhalmaznak, az egyes múzeumok elemeit pedig a megfelelő etalonok tekintéseinek vagy kiválasztási eseteinek hívjuk. Hogy az egyes etalonok tekintései között különbséget tudjunk tenni, első lépésként A minden egyes egyelemű { a i } részének mint egy-egy közös arcnak rendre megfeleltetjük adott egyarcú egyváltozós Q ij tulajdonságok ún. kvalifikátorok egy-egy tetszőleges (sőt egymástól független) számosságú Q i halmazát az ún. kvalifikátorhalmazokat, melyek egy Q halmazrendszert alkotnak. Valamely egyváltozós tulajdonság arca alatt egy adott halmaznak azt a részét értjük, melynek elemeire a szóbanforgó tulajdonság teljesül. A j index egy-egy hézagtalan J i rendszámhalmazt fut be. Az egyes Q i és { a i } halmazokból második lépésként rendre a B halmazrendszer elemeit adó B i = Qi { a i } szorzathalmazokat mint az a i etalonok múzeumait képezzük. Egy-egy B i múzeum b ij elemei így mint olyan Q ij, ai rendezett párok különülnek el egy- 266

7 mástól, melyek első komponense a j index szerint különböző, második komponense viszont a vizsgált múzeumon belül mindig ugyanaz: mindig a tekintett etalonnal azonos. Egy adott elem ismétléses kiválasztásának hétköznapi fogalmában azonban nemcsak az egyes kiválasztási eseteknek a részben egymástól, részben pedig magától a kiválasztott elemtől való megkülönböztetésének szükségessége rejlik benne aminek az A, Q, B; ε rendezett négyes a fenti interpretációval maradéktalanul eleget is tesz, hanem az a nézőpont is, amelyből valamely elemet annak összes kiválasztási esetével együtt ugyanazon egyetlen elemnek látunk. Nem elég tehát egyrészt egy-egy etalon és annak tekintései, másrészt pedig az egyes tekintések közti különbséget explikálnunk, hanem ugyanígy rá kell találnunk annak a nem matematikai természetű értelmezésnek a matematizálására is, amelyben az egy-egy etalon által alkotott egyelemű halmazok és az adott etalonokhoz rendelt múzeumok páronkénti uniójának elemeit egy-egy unión belül valamilyen szempontból azonosnak vesszük egymással. Ezt a valamilyenséget matematikailag úgy ragadhatjuk meg, hogy tekintjük az unitásoknak hívható C i = { a i } B i halmazok C halmazrendszerét, az ún. unitáshalmazt, s W = C i -n definiálunk egy ψ szürjekciót, amely a C i unitásokat rendre leképezi az únumoknak nevezhető d i iєi elemekből álló és únumhalmaznak nevezhető D halmazba vagyis ψ : W D az azonos C i unitások elemeinél azonos d i, a különböző C i unitások elemeinél pedig különböző d i értékeket vesz föl. Ha Q elemei mint halmazok üresek, akkor magától értetődően B elemei mint halmazok is azok, és ψ ilyenkor minthogy { a i } = C i speciális esetként bijekció. A ψ szürjekció W-n való értelmezésével az egy-egy azonos D-beli képpontra átvitt ősökre teljesülő egyértelműsödési tulajdonságok D-vel azonosítható U halmazát adjuk meg, azaz C minden egyes C i eleméhez tartozik egy-egy d i -vel azonosítható U i egyértelműsödési tulajdonság, amely ezeknek az elemeknek mint halmazoknak az elemeire igaz. Mindezek alapján tekintési rendszer alatt egy olyan A = A, Q, B, C, W, D; ε, ψ rendezett nyolcast értünk, amely a fenti kívánalmaknak eleget tesz, s amely az A, Q, B; ε és a C, W, D; ψ rendezett négyesekből előállítva tulajdonképpen az emberi tudat ama mechanizmusának a matematikai explikálása, amellyel az bizonyos dolgokat egyfelől megkülönböztet egymástól, másfelől pedig azonosít egymással. Pszichológiai értelemben van olyan nézőpont, amely egyazon objektum egyes tekintetbevételeit sem a tekintett objektummal, sem pedig egymással nem azonosítja, s ennek inverzeként van olyan is, amely nem tesz különbséget sem egy fogalom és annak egyedi megvalósulásai, sem pedig az egyes konkrét megvalósulások között. Le kell azonban szögeznünk, hogy a tekintési rendszer absztrakt konstruktum, s nem pedig valamely tudati tevékenység direkt modellje. Matematikailag 267

8 teljesen érdektelen, hogy akár az etalonok, akár a rájuk teljesülő egyarcú egyváltozós tulajdonságok objektíve micsodák. Mindez persze nem azt zárja ki, hogy bizonyos tényeket tekintési rendszerekben fogalmazhassunk meg, hanem csak azt, hogy e rendszerek mibenlétét az általuk leírható jelenségek valamelyikével azonosítsuk. Sőt, véleményünk szerint a tekintési rendszerek értelmezése a tudat világmodelláló működésének éppen az egyik legfontosabb operátora. Az A-beli B, Q, C és D halmazok A-val szükségképpen ekvivalensek, s minthogy A a számosságára nézve teljesen szabad, ez az öt halmaz speciális esetként akár üres is lehet, amikor is üres tekintési rendszerről beszélhetünk, amely matematikailag az emberi fogalomalkotás struktúrájának nullelemét formalizálja. Az olyan tekintési rendszereknek azonban, amelyekben ez az öt halmaz egyelemű, kitüntetett szerepük van. Az ilyeneket elemi tekintési rendszereknek (rövidítve: etereknek), míg az olyanokat, amelyekben ez az öt halmaz egynél több elemű, összetett tekintési rendszereknek nevezhetjük. Bármilyen akár üres, akár elemi, akár összetett tekintési rendszer eterek valamilyen számosságú nulla, egy vagy egynél több elemű halmaza. Egy a i etalonból és egy neki megfeleltetett B i múzeumból álló a i, B i rendezett párt etalon múzeum komplexumnak fogunk hívni. Egy eter értelmezhetőségét egy etalon múzeum komplexum megadásával teremtjük meg. Egy absztrakt algebrai struktúra meghatározott reprezentánsainak, egy tetszőleges fogalom meghatározott individuális megvalósulásainak, egy személy különféle meghatározott társadalmi szerepeinek vagy akár az etalon és múzeum közti megfeleltetésre most felsorolt példáknak az összessége is mind-mind egy-egy etalon múzeumaként értelmezhető, amellyel egy-egy etert indukáló etalon múzeum komplexumot adunk meg. Egy tekintési rendszerből különböző módokon újabbakat lehet létrehozni. E technikák közül tanulmányunk jelen fejezetében csak a két legegyszerűbbel foglalkozunk. Az egyikkel tekintési rendszerek A 0, A 1,..., A k,... végtelen sorozatát képezzük úgy, hogy e sorozat bármely tagjának únumjait a rákövetkező tag etalonjainak vesszük. A tagokat g G-vel indexezzük, s az i I indexet a korábbi értelemben használjuk. Válasszuk ki valamely A g -t, amelyen belül ha egy B gi múzeum definíciója Q gi { a gi }, akkor a ψ g szürjekciót adó rendezett párok is olyan C gi { d gi } szorzathalmazokat alkotnak, melyekben az A g -ből ily módon előállítható A g+1 tekintési rendszer B g+1 múzeumhalmazának elemeit láthatjuk. Bármely tekintési rendszer tehát ennek az eljárásnak a végtelen rekurziójával egymásból előálló tekintési rendszerek végtelen sorozatának megadását implikálja. Ez persze nem zárja ki, hogy adott esetben az így képzett tekintési rendszereknek csak egy bizonyos tagig szemlélt véges sorozatát vizsgáljuk. A másik nemkevésbé triviális eljárással egy automatát konstruálunk. 268

9 Mivel bármely múzeum bármely és bárhány eleme egyben etalon is lehet, az etalon múzeum megfeleltetés véges vagy végtelen rekurziója egy véges vagy végtelen állapotú, iniciális Mealy automatát határoz meg, ahol egy-egy belső állapot egy olyan halmaz, amelyből egy vagy több elemet etalonok egy vagy több elemű halmazaként választunk ki. A kezdőállapotot jelentő halmaz etalonhalmazként kiválasztott, nem szükségképpen valódi, nemüres része lesz az első bemenő jel, az első kimenő jel az ezekhez az etalonokhoz múzeumokat rendelő bijekció, a kiváltott belső állapot pedig e múzeumok uniója és így tovább. Az ilyen automatát, amely múzeumok uniójából etalonokként kiválasztott tekintésekhez újabb múzeumokat rendel, asszociációnak fogjuk nevezni. Az asszociáció így értelmezett fogalmát azonban annak viszonylag specifikus volta miatt indokolt előbb általánosítani, majd differenciálni azzal a céllal, hogy a bemenő jelekként szereplő etalonhalmazok elemeire ne vonatkozzon az a korlátozás, miszerint mindig csak az 1-gyel kisebb indexű állapotnak megfelelő halmazból kerülhetnek ki. Kiindulópontként a bemenő jelekként szereplő etalonhalmazokat két diszjunkt részre, az ún. családi etalonokból (vagy röviden családtagokból) álló családi részre és az ún. vendégetalonokból (vagy röviden vendégekből) álló vendégrészre kell széthasítani, megengedve, hogy e két rész közül az utóbbi bármely bemenő jelként szereplő etalonhalmaznál üres is lehessen, az előbbi viszont egyszer se. Míg a családtagok valóban mindig az 1-gyel kisebb indexű állapotnak megfelelő halmazból származnak, addig a vendégek nem. Azok a vendégek, amelyek valamely n>1-gyel kisebb indexű állapotnak megfelelő halmazból választódnak ki, az ún. endogén vendégek, míg azok, amelyek még egyetlen korábbi állapotnak megfelelő halmaz elemeiként sem szerepeltek, az ún. exogén vendégek. A bemenő jelekként szereplő etalonhalmazok vendégrésze így további két diszjunkt részre osztódik: az endogén vendégrészre és az exogén vendégrészre. Mivel az első bemenő jelként szereplő etalonhalmaznál az endogén vendégrész csakis üres lehet, itt összesen két eset állhat elő: vagy csak az endogén vendégrész üres, és mind az exogén vendégrész, mind a családi rész nemüres, vagy pedig mind az endogén, mind az exogén vendégrész üres, és a családi rész nemüres. A többi bemenő jelként szereplő etalonhalmaznál e két eset mellett további kettőként adódhat egyrészt az, hogy csak az exogén vendégrész üres, és mind az endogén vendégrész, mind a családi rész nemüres, másrészt pedig az is, hogy a családi rész, az endogén vendégrész és az exogén vendégrész egyaránt nemüres. A bemenő jelekként szereplő etalonhalmazok tehát egyenként három diszjunkt halmaz egy családi rész, egy endogén vendégrész és egy exogén vendégrész uniói. A bemenő jelekként szereplő etalonhalmazok e három kitüntetett részét a szobáiknak nevezhetjük. Az asszociációról elsőnek adott leírás 269

10 annak tulajdonképpen csak azt a speciális típusát mutatta be, ahol az összes bemenő jelként szereplő etalonhalmaznak mind az endogén, mind az exogén vendégrésze üres, s amelyet mi mostantól fogva családi asszociációnak fogunk hívni, asszociáció alatt ennek imént részletezett általánosítását értve. A különféle asszociációkat egyébként a bemenő jelekként szereplő etalonhalmazok öszszeállíthatósága természetes módon tipologizálja. Az így megadható tipológiát az asszociációk etalontipológiájának kereszteltük el. E tipológia középpontjában három elem mondjuk a 0, 1 és 2 számjegy 27 harmadosztályú ismétléses variációjának 6 meghatározott eseteként képezhető ama háromjegyű kód áll, amelyet egy asszociáció típusának hívunk, s amelynek első, második és harmadik számjegye a bemenő jelekként szereplő etalonhalmazok p tagú sorozata esetén rendre a tagokból sorra kivágott családi részeknek, endogén vendégrészeknek és exogén vendégrészeknek az egy-egy, értelemszerűen szintén p tagú sorozatára vonatkozik. Ha q a szobák e három sorozatában az üres tagok (mármint az üres halmazzal megegyező tagok) sorozatonkénti száma, akkor az egyes sorozatok a kódbeli helyükön q = p esetén a 0-t, 0<q<p esetén az 1-et, q =0 esetén pedig a 2-t veszik föl értékként. Mivel mindegyik bemenő jelként szereplő etalonhalmaz családi része nemüres, a kód első számjegye csak a 2 lehet, s mivel az első bemenő jelként szereplő etalonhalmaz endogén vendégrésze szükségszerűen üres, a kód második számjegye nem lehet a 2. Minden korlátozástól csak a kód harmadik számjegye mentes. Ennek megfelelően csak a 200, a 201, a 202, a 210, a 211 és a 212 kódol létező típusokat, melyek közül a családi asszociáció típusa a 200. E tipologizálás mibenlétéről talán csak annyit érdemes még megjegyeznünk, hogy az asszociációk etalontipológiája alatt voltaképpen egy olyan operációt* lehet érteni, amely minden egyes asszociációhoz hozzárendeli az annak típusát értékelő függvényt. Nézzünk most egy konkrét példát egy véges állapotú, iniciális, családi azaz 200 típusú asszociációra. Adott fogalmaknak az iniciális állapotot jelentő halmazából válasszunk ki néhány fogalmat, melyekhez mint az első bemenő jelként szereplő etalonhalmaz elemeihez rendeljük hozzá az e fogalmak meghatározott nyelveken való egy-egy megnevezéséből álló múzeumokat. E múzeumok uniója lesz a sorra kerülő első állapot, amelynek a második bemenő jelként szereplő etalonhalmaz az összes elemét gyűjtse össze, s kapcsoljuk hozzájuk a megegyező nyelvű, meghatározott szinonimáikból álló múzeumo- Az operáció terminust mi most nem algebrai, hanem halmazelméleti jelentésében használjuk, vagyis nem a művelet szó szinonimájaként, hanem olyan leképezés megnevezésére, amelynek értelmezési tartománya olyan osztály, amelynek elemei nem alkotnak halmazt. A szerző. 270

11 kat. E múzeumok uniója lesz a sorra kerülő második állapot, amelyből a harmadik bemenő jelként szereplő etalonhalmaz megint az összes elemet gyűjtse ki, és rendeljük hozzájuk az egy-egy megegyező nyelvű, meghatározott könyvben való előfordulásaikból összetevődő múzeumokat. Tételezzük föl, hogy e múzeumok nem mind üresek, és uniójuk lesz a sorra kerülő harmadik állapot. Innen csak egyetlen elemet emeljünk ki a negyedik bemenő jelként szereplő etalonhalmaz elemeként, s az ehhez tartozó múzeum, amely egyben a sorra kerülő negyedik állapot, azokat a fogalmakat összesítse, amelyek egy meghatározott olvasó képzeletében az adott helyen használt megnevezés olvasásakor a pszichológiai értelemben vett asszociáció révén fölmerülnek. A negyedik állapotot tekintsük finálisnak. Egy további példa kedvéért gondoljuk el, hogy az első bemenő jelként szereplő etalonhalmaz elemei között olyan fogalmak is szerepelnek, amelyek az iniciális állapotot jelentő halmaz elemei között nem. Ha egyéb eltérés nincs, akkor egy 201 típusú asszociációval van dolgunk. A félreértéseket megelőzendő, szeretnénk egyértelműsíteni, hogy az, amit mi aszszociációnak nevezünk, éppúgy absztrakt struktúra, mint a tekintési rendszer, és nem a pszichológiai értelemben vett asszociáció modellje legalábbis nem közvetlenül az. Nem is filozófiai konstrukció; az etalon múzeum megfeleltetésnek mint ahogy a tekintési rendszer ismertetésekor egyszer már tisztáztuk nem muszáj objektív tényeken alapulniuk az ezekhez való viszonyuk matematikai szempontból közömbös. Ennek a tanulmánynak azonban mégis van gnoszeológiai, sőt ontológiai konklúziója is. Sok szempontból úgy tűnik, hogy érzékleteink világa egy olyan, potenciálisan végtelen P halmazt alkot, amely egy véges generátorrendszer által generált szabad egységelemes félcsoport, ahol az egység szerepét az érzéklet hiánya játssza, az emberi tudat valóságmodelláló apparátusa pedig P-n egy olyan, potenciálisan szintén végtelen K operátortartománnyal dolgozik, amelyet egy másik véges generátorrendszer szintén mint szabad egységelemes félcsoportot generál. K-ban az egységet az érzékletek tudatos fogadása mintegy nyugtázása jelenti, s K elemei, melyek a megismerés operátorai, a tudaton kívülről jövő érzékletekre és az én önérzékelésére mint a K-beli egységgel való külső szorzás P-beli produktumaira, valamint a más operátorokkal kapott műveleti eredmények tudaton belülről jövő érzékleteire mint a K-beli egységtől különböző K-beli elemekkel való külső szorzás P-beli produktumaira rekurzívan alkalmazódnak, amit gondolkodásnak hívhatunk. Ezek közé az operátorok közé többek között a preverbális modelláló technikák verbalizálása és a prematematikai modelláló technikák matematizálása egyaránt beletartozik. A matematizálás energetikailag éppúgy gazdaságosabbá és hatékonyabbá teszi a megismerést, mint ahogy a közösségi érintkezés által megkívánt egyértelmű és egyetemes jelrendszer a nyelv is a szociális individualitás bizony- 271

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ

BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ FÓTHI ÁKOS BEVEZETÉS A PROGRAMOZÁSHOZ Harmadik, javított kiadás c Fóthi Ákos, 2012 Tartalomjegyzék 1. Alapfogalmak 11 1.1. Halmazok................................ 11 1.2. Sorozatok................................

Részletesebben

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat -

Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek. - tudományfilozófia TDK dolgozat - Reichenbachi közös-ok zárt rendszerek - - Bevezetés Az ok, okozat, okság háromság mindig is sokat foglalkoztatta a filozófiát; amilyen nagy tisztelettel magasztalták egyesek, olyan mély lenézéssel illették

Részletesebben

Formális Nyelvek és Automaták. Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek

Formális Nyelvek és Automaták. Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek Formális Nyelvek és Automaták Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek Formális Nyelvek és Automaták Dömösi, Pál Falucskai, János Horváth, Géza Mecsei, Zoltán Nagy, Benedek

Részletesebben

Cselekvéselmélet 1.0. Syi. i@syi.hu

Cselekvéselmélet 1.0. Syi. i@syi.hu Cselekvéselmélet 1.0 Syi i@syi.hu July 31, 2013 2 Contents Előszó.......................................... 1 1 Logikai, módszertani alapok 5 1.1 Logika....................................... 6 1.1.1 Relációelmélet..............................

Részletesebben

Molnár Györgynének, aki korrekt szigorúságával a középiskolában alapozta

Molnár Györgynének, aki korrekt szigorúságával a középiskolában alapozta Ajánlom ezt a könyvet illetve sorozatot mind közül is legkedvesebb tanáraimnak, Molnár Györgynének, aki korrekt szigorúságával a középiskolában alapozta meg szeretetemet a matematika iránt, és Pósa Lajosnak,

Részletesebben

A teljes tudománytan alapja

A teljes tudománytan alapja JOhANN GOttlieB FiChte A teljes tudománytan alapja ELSŐ RÉSZ a TElJEs TudományTan alaptételei 1. Az első, teljességgel feltétlen alaptétel Fel kell kutatnunk minden emberi tudás abszolút első, teljességgel

Részletesebben

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10.

BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA. 2003. február 10. BABICS LÁSZLÓ A TÖMEGTÁRSADALMAK MECHANIKÁJA ÉS TERMODINAMIKÁJA 2003. február 10. 2 Eszményeken, eszményi állapotokon csüggtem, anélkül, hogy a tömeg tekintetbe vételére gondoltam volna, amelynek állapota

Részletesebben

MAGYAR EGYSÉGES ONTOLÓGIA http://ontologia.hu/meo

MAGYAR EGYSÉGES ONTOLÓGIA http://ontologia.hu/meo MEO MAGYAR EGYSÉGES ONTOLÓGIA http://ontologia.hu/meo 1.0 AZ ONTOCLEAN MÓDSZERTAN ISMERTETÉSE SZŐTS MIKLÓS ALKALMAZOTT LOGIKAI LABORATÓRIUM TÁMOGATÓ BUDAPEST 2006.05.28. NKFP-2/042/04 1 tartalom 1. bevezető...3

Részletesebben

Tudásszervezési rendszer

Tudásszervezési rendszer 1 Tudásszervezési rendszer A tudásszervezési rendszer funkcióját, szerepét az archívumok világában már korábban megadtuk. Akármilyen tudásszervezési rendszert is használjunk, a keresés teljes folyamatában

Részletesebben

Cselekvéselméleti alapfogalmak. Syi. i@syi.hu

Cselekvéselméleti alapfogalmak. Syi. i@syi.hu Cselekvéselméleti alapfogalmak Syi i@syi.hu May 21, 2013 2 Contents Előszó.......................................... 1 1 Logikai, módszertani alapok 5 1.1 Logika.......................................

Részletesebben

Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és

Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Szabó Réka Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és a fogalmi metaforák elméletének összevetése Nyelvtudományi

Részletesebben

Mit jelent személynek lenni?

Mit jelent személynek lenni? VILÁGOSSÁG 2003/3 4 Filozófiai kutatások a racionalitásról Tõzsér János Mit jelent személynek lenni? BEVEZETÉS Mi emberek mennyiben vagyunk többek az állatoknál, amelyek hozzánk hasonlóan ugyancsak lélegeznek,

Részletesebben

fórum Lewis a világok sokaságáról

fórum Lewis a világok sokaságáról fórum N Bács GáBor kocsis lászló Lewis a világok sokaságáról David lewis, az analitikus filozófia egyik legnagyobb hatású gondolkodója, leginkább úgy ismert, mint a lehetséges világokkal kapcsolatos realizmus

Részletesebben

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL

A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 2. szám 229 261. (2003) A MATEMATIKAI KÉPESSÉG ÖSSZETEVŐINEK VIZSGÁLATA ÉS KAPCSOLATA AZ INTELLIGENCIÁVAL Vincze Szilvia Debreceni Egyetem, Gazdaságelemzési és Statisztika Tanszék

Részletesebben

* A tanulmány elkészítésében nyújtott segítségéért köszönettel tartozom Kelemen Jánosnak. 1

* A tanulmány elkészítésében nyújtott segítségéért köszönettel tartozom Kelemen Jánosnak. 1 Világosság 2008/1. Elmélettörténet Boda Mihály A személy fogalma * A mindennapokban számos alkalommal beszélünk személyiségjegyekről, érett személyiségről vagy személyi igazolványról. Mik is azonban a

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

Gyakorlati racionalitás és akaratgyengeség

Gyakorlati racionalitás és akaratgyengeség HUORANSZKI FERENC Gyakorlati racionalitás és akaratgyengeség I. A RACIONÁLIS ÁLLAT Egy mindenki által jól ismert bár, mint látni fogjuk, sok szempontból vitatható meghatározás szerint az ember racionális

Részletesebben

A VÉLEMÉNYÖSSZEGZÉS PROBLÉMÁI

A VÉLEMÉNYÖSSZEGZÉS PROBLÉMÁI A VÉLEMÉNYÖSSZEGZÉS PROBLÉMÁI A racionális kollektív döntéshozás korlátairól szakdolgozat hallgató: Csáji Balázs Csanád témavezető: Rédei Miklós Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,

Részletesebben

moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban

moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban ambrus GerGely moore nyitott kérdés érve: a Principia Ethica kontextusban I. bevezetés Köztudott, hogy Moore Principia Ethicája az analitikus filozófia egyik alapító irata. Az is köztudomású, hogy az analitikus

Részletesebben

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS

Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Farkas Zoltán AZ EGYÉN, A KÖRNYEZET ÉS A CSELEKVÉS Miskolci Egyetem, 2004 TARTALOM 1. A cselekvés megközelítése 1.1. Az egyén és a környezet A) A személyiség és alakulása a) A személyiség fogalma b) A

Részletesebben

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba

Az ontológiaépítés módszertana. Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Az ontológiaépítés módszertana Tóth Máté és Kovács Zoltán Csaba Tartalom 1 Bevezetés... 4 2 A fogalmak osztályozásának alapkérdései... 6 3 Tudásszervezési rendszerek... 11 3.1 A metaadat fogalma... 11

Részletesebben

Cselekvéselmélet. Syi. i@syi.hu

Cselekvéselmélet. Syi. i@syi.hu Cselekvéselmélet Syi i@syi.hu October 16, 2013 2 Contents Előszó.......................................... 1 1 Logikai, módszertani alapok 5 1.1 Metafogalmak.................................. 8 1.2 Halmazelmélet..................................

Részletesebben

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban --

Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- Piac és igazságosság? -- erkölcsi követelmények egy piaci társadalomban -- BEVEZETÉS... 3 I. TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁG: EGYENLŐSÉG ÉS INDIVIDUALIZMUS... 8 I.1. AZ IGAZSÁGOSSÁG SZEREPE HAYEK ÉS RAWLS GONDOLKODÁSÁBAN...

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások

REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek. Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TANULMÁNYOK 14. Major Klára (szerk.) Markov-modellek Elmélet, becslés és társadalomtudományi alkalmazások A kötet a 60771. sz. Jövedelmi differenciálódás szimulációs vizsgálata magyarországi

Részletesebben

Formális Nyelvek és Automaták v1.9

Formális Nyelvek és Automaták v1.9 Formális Nyelvek és Automaták v1.9 Hernyák Zoltán E másolat nem használható fel szabadon, a készülő jegyzet egy munkapéldánya. A teljes jegyzetről, vagy annak bármely részéről bármely másolat készítéséhez

Részletesebben

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia

Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia Friedrich Waidacher Az általános muzeológia kézikönyve Metamuzeológia, történeti muzeológia, elméleti muzeológia ELTE BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2011. Friedrich Waidacher: Az általános muzeológia

Részletesebben

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA Gerd Haeffner Filozófiai tanfolyam 1. kötet. Második, javított kiadás. Fordította Gáspár Csaba László * * * BEVEZETÉS 1 A. AZ ANTROPOLÓGIAI VIZSGÁLÓDÁS KIINDULÓPONTJÁNAK KÉRDÉSE

Részletesebben

Motogoria Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára 1

Motogoria Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára 1 Motogoria Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára 1 ELÕSZÓ 2 Motogoria Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára Szerkesztette A. Gergely András Kemény Márton MTA Politikai Tudományok Intézete

Részletesebben

Tudat, élmény, reprezentáció az érzékleti minőségek kognitív elemzése

Tudat, élmény, reprezentáció az érzékleti minőségek kognitív elemzése VILÁGOSSÁG 2008/11 12. Tanulmányok az elméről, a megismerésről Jakab Zoltán Tudat, élmény, reprezentáció az érzékleti minőségek kognitív elemzése BEVEZETÉS Jelen tanulmányban az érzékleti minőségek egy

Részletesebben