J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének december 19-én, órai kezdettel megtartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Kazár Magtárház Jelen vannak: Fekécs Zoltán alpolgármester 3. Gecse Ákos képviselő 4. Nagy Szilárd képviselő Tóth Tiborné képviselő Tanácskozási joggal részt vesz: : Köszönti a képviselőtestületek tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes. A napirendi pontokat mindenki írásban megkapta, melyek a következők: Napirendi pontok: 1. Az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 13/2009. (XII.17.) sz. rendelet módosítása (2012. évi díjak megállapítása) Előterjesztő: 2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2001.(XII.21.) sz. rendeletének módosítása (2012. évi díj megállapítása) Előterjesztő: 3. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása Előterjesztő: 4. Döntés az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről Előterjesztő: 5. Az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Móra Ferenc tagintézményi étkezésének ellátásához benyújtott pályázatok elbírálása Előterjesztő: 6. Egyebek Kéri, hogy aki a kiküldött napirendi pontokkal egyetért, jelezze. A képviselő-testület határozathozatal mellőzésével egyhangúlag elfogadja a javaslatot. Jegyzőkönyv hitelesítésére Szabó László és Nagy Szilárd képviselőket kéri fel, amelyet a testület határozathozatal mellőzésével egyhangúlag elfogad. 1

2 1. Napirendi pont Az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 13/2009. (XII.17.) sz. rendelet módosítása (2012. évi díjak megállapítása) A rendelet tervezetét mindenki megkapta. Az anyaghoz kiegészítés készült, melyet az ülésen osztott ki. Az Országgyűlés előtt van még jelenleg egy törvényjavaslat, mely szabályozza az ivóvíz emelés maximális mértékét, mely alapján a VIZMŰ átdolgozta a tervezetet. Ez alapján a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás legmagasabb hatósági díja: 689,-Ft/m3, a közüzemi ivóvíz-és szennyvízelvezetési szolgáltatás együttes legmagasabb hatósági díja 1007,-Ft lenne. A díjak az Áfát nem tartalmazzák. : A testület a hatósági díjat fogadja el, ehhez viszonyítva számítják vissza az állami támogatással kombinált fogyasztói árat. Kérdés? Vélemény? Kéri, aki egyetért a rendelet és határozat tervezettel, jelezze. A képviselő-testület a rendelet tervezetet egyhangúan elfogadja. (Szavazás módja: minőségi többség, nyílt szavazás.) 14/2011. (XII.20.) sz. rendelet Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetési szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 13/2009. (XII.17.) sz. rendeletének módosítását a melléklet szerint elfogadja. A képviselő-testület a határozat tervezetet egyhangúan elfogadja. (Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás.) 301/2011. (XII. 01.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Salgótarjáni Csatornamű Szolgáltató Kft. a szolgáltatást igénybe vevőkre évben a vízterhelési díja az alábbi módon hárítsa át. A vízterhelési díjat a szolgáltatást igénybe vevőnek a csatornaszolgáltatás hatósági díjával egyidejűleg számla ellenében a közüzemi szennyvízhálózattal elvezetett szennyvíz mennyiség arányában kell megfizetnie. A évben a vízterhelési díj mértéke nettó 6,-Ft/m 3. 2

3 2. Napirendi pont A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2001.(XII.21.) sz. rendeletének módosítása (2012. évi díj megállapítása) A rendeletet a változásoknak megfelelően átdolgozta, a tervezetet mindenki megkapta. : Kérdés? Vélemény? A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, elfogadásra javasolja. : Kéri, aki elfogadja a tervezetet, jelezze. A képviselő-testület a rendelet tervezetet egyhangúan elfogadja. (Szavazás módja: minőségi többség, nyílt szavazás.) 15/2011. (XII.20.) sz. rendelet Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2001. (XII.21.) sz. rendeletének módosítását a melléklet szerint elfogadja. 3. Napirendi pont A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítása A korábbi testületi ülésen elfogadott rendelet egyes pontja pontosításra szorult, mely szerint a lakosság fizeti a sírhely árát, a vállalkozó pedig a halottasház használatát. A rendeletben nem volt egyértelműen megfogalmazva ki fizeti a halottasház használati díját, ezért szükséges a módosítás. Kérdés? Vélemény? Nem volt. Kéri, aki elfogadja a módosítást, jelezze. A képviselő-testület a rendelet módosítását egyhangúan elfogadja. (Szavazás módja: minőségi többség, nyílt szavazás.) 16/2011. (XII.20.) sz. rendelet Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 17/2000. (XII.14.) sz. rendelet módosítását a melléklet szerint elfogadja. 3

4 4. Napirendi pont Döntés az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről Az Országgyűlés módosította az állatok védelméről szóló törvényt, mely az önkormányzatoknak lehetőséget biztosít ebrendészeti hozzájárulás bevezetésére. Cél: az önkormányzatok is próbáljanak minél több adót kivetni. Az ebek összeírásával kapcsolatos hatáskör visszakerült a jegyzőhöz. Becslése szerint kb. 200 kutya található a településen, az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésével várható bevétel összege: ,-Ft/év. Javasolja az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését a kiküldésre került rendelet-tervezet alapján: veszélyes eb esetében ,-Ft/év, egyéb eb esetében 3.000,-Ft/év. Kérdés, vélemény? Fekécs Zoltán alpolgármester Nem ért egyet az ebadó bevezetésével, úgy gondolja, hogy ez a településen sokkal több kóbor kutya megjelenését eredményezi. A kóbor kutyák befogása viszont az önkormányzat számára jelentős teherrel jár. Tóth Tiborné képviselő Véleménye szerint, akit rendesen tartja a kutyáját, be fogja fizetni a 3.000,-Ft-ot. Nagy Szilárd képviselő Aki ezt sem hajlandó fizetni, meggyőződése, hogy be sem oltatta a kutyáját. Lehet-e egyáltalán szankcionálni, ha valaki nem fizet? Gecse Ákos képviselő Mi minősül veszélyes ebnek? Már nem fajta szerint sorolják be, az állatorvos állítja ki az igazolást arról, ha veszélyes ebről van szó (pl. harapott már embert, stb.) Bármely ebet lehet olyan helyzetbe hozni, hogy harapjon. Véleménye szerint az eljárás során a kutyák beazonosítása, számának folyamatos nyomon követése is nehéz feladat. Megéri-e ezzel foglalkozni egyáltalán, mennyi bevétel várható? Behajtható-e ez egyáltalán adók módjára? Sok nyitott kérdés van még ezzel kapcsolatban, de most döntés kellene hozni az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről. Javasolja, az ebrendelet bevezetésének elfogadását, majd a tapasztalati adatok alapján kiderülnek a nyitott kérdések. Kéri, aki elfogadja a javaslatot, jelezze. 4

5 A képviselő-testület a rendeletet 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja. (Szavazás módja: minőségi többség, nyílt szavazás.) 17/2011. (XII.20.) sz. rendelet Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését a melléklet szerint elfogadja. 5. Napirendi pont Az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Móra Ferenc tagintézményi étkezésének ellátásához benyújtott pályázatok elbírálása A képviselő-testület az elmúlt testületi ülésen hozott döntése értelmében a dorogházi tagintézményben az iskolai étkeztetés kiszervezéséhez, Kazár, mint gesztortelepülés az ajánlati felhívást megtette. Három ajánlat érkezett, melyek a következők: Anifer St.,Vass Józsefné és Bohács Józsefné és Társa Kft. Ismerteti az ajánlatok összegét. Dorogháza Bohács Józsefné ajánlatát támogatja. Jelentős eltérés nincs az ajánlatok összege között. Véleménye szerint Dorogháza Község Önkormányzatának felelőssége kivel szeretne dolgozni, azonban Kazár Község Önkormányzatának, mint gesztornak kell döntést hoznia ebben. Javasolja Dorogháza Község Önkormányzatának támogatásával bíró Bohács Józsefné ajánlatának elfogadását, tiszteletben tartva Dorogháza döntését. Kéri, aki egyetért a javaslattal, jelezze. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadja. (Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás.) 302/2011. (XII. 19.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Móra Ferenc tagintézményében (Dorogháza Malom út 110.) az étkeztetés ellátására Bohács Józsefné és Társa (3145 Mátraterenye Kossuth út 196. adószáma: , képviseli: Bohács Ferenc Miklósné ügyvezető) ajánlatát fogadja el. Az ajánlat szerint a teljes ellátást 504,-Ft/fő + ÁFA összegben, az ebédet 340,-Ft/fő+ ÁFA összegben biztosítja. A képviselő-testület felkéri t a szolgáltatási szerződés aláírására. 6. Napirendi pont Egyebek 5

6 1. Berki Éva 3147 Kazár Május 1. út 56. szám alatti lakos kérelmében foglaltak szerint, a tulajdonát képező Kazár hrsz: 2037 sz. ténylegesen Kazár Május 1. út 56. szám alatti 2900/47840-ed arányú ingatlant el kívánja adni ,-Ft összegben Hegedűs Attila dorogházi lakosnak. Az önkormányzat tulajdoni hányaddal rendelkezik az ingatlanban, ezért elővásárlási jog illeti meg. Kéri az önkormányzat nyilatkozatát, hogy kíván-e élni elővásárlási jogával. Javasolja, hogy a képviselő-testület mondjon le elővásárlási jogáról. Kéri, aki egyetért a javaslattal, jelezze. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadja. (Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás.) 303/2011. (XII. 19.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3147 Kazár Május 1. út 56. sz. alatti ingatlanon lévő (hrsz: 2037) 2900/47840-ed arányú tulajdon elővásárlási jogáról Berki Éva (szül. név: Berki Éva, szül.: Pásztó, , a.n.: Pikács Éva) 3147 Kazár Május 1. út 56. szám alatti lakos, mint eladó, valamint Hegedűs Attila 3153 Dorogháza, Szent István út 61. szám alatti vevő között létrejövő adás-vételi szerződés megkötése esetében lemond. 2. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szóbeli megkeresés érkezett a Csatornamű Kft.- től. A Csatornamű bérleti díjat fizet a csatornarendszer működtetéséért. Kérték, hogy az önkormányzat mondjon le a bérleti díjról, és helyette szivattyút vennének néhány helyre. A településen nagyon sokszor bűz van. A Csatornamű szerint ott gyűlik össze az összes szennyvíz és annyira kicsi a kihasználása, hogy megpang benne. Javasolja, hogy most ne engedjék el a bérleti díjat. Hozzon a Csatornamű a bűz csökkentésére megoldási javaslatokat, majd utána esetleg lehet egyezkedni a bérleti díj elengedéséről. Kéri, aki a javaslattal egyetért, jelezze. A képviselő-testület a javaslatot egyhangúan elfogadja. (Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás.) 304/2011. (XII. 19.) sz. határozat Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a csatornarendszer működtetéséért a Csatornamű Kft. által fizetett bérleti díj elengedéséhez nem járul hozzá. 3. További kérdés, vélemény? Értékelni szeretné a saját éves munkáját. 6

7 Ismerteti mit tett a közös munkáért: - a testületi ülésekre lehetőség szerint felkészülten vett részt, - hozzászólásaiban is próbált építő jellegű tanácsadó jelleget hangsúlyozni, - igyekezett minél több rendezvényen részt venni, - ellenzéki képviselőként is megszavazta a lakosság, a falu érdekét szolgáló döntéseket. Úgy érzi, hogy képviselői jogai érvényesítéséhez nem kapott meg minden lehetőséget: - kérte, hogy hitelesítőként szeretne mindig az egyik tag lenni, ez évben csak kétszer lett kijelölve, szeretné, ha többet jelölnék, - amikor hozzászól a dolgokhoz, nem érzi visszatükröződni a jegyzőkönyvben, lerövidítetten jelenik meg, fél-egy mondatos kérdésére négy-öt mondatos válaszok érkeznek, - többször kért bizonyos dolgokat a jegyzőtől, amiket nem kapott meg, felhívja a figyelmet az SZMSZ 46 (1)-(3) bekezdésében és a 66. (1) bekezdésében foglaltakra, - kezdeményezte, hogy szeretne egy szaknévsort készíteni a vállalkozóknak, kért írásban adatokat a vállalkozókról, nem kapott rá választ, - kérte, hogy jelentessék meg az újságban az egyesületét és a képviselői fogadóóráját, de ez nem történt meg, - meg akarja hallgatni a lakosságot, ez javasolja a többieknek is, elsiklott a testület a közmeghallgatáson, a falugyűlésen. Az elmúlt héten kb. 35 lakosnál volt, tisztában van a lakosok véleményével. A többi képviselő is ugyanúgy keresi fel az embereket. Falugyűlést nem kötelező tartani, közmeghallgatás pedig volt. A közmeghallgatás összehívására külön szabályok vonatkoznak. Nem kell összekeverni a közmeghallgatást a falugyűléssel, a közmeghallgatás szabályait betartottuk. Úgy gondolja, hogy ellenzéki képviselőként is együttműködik a falu érdekében. Kéri a továbbiakban is az összehangolt munkát. Szeretné a falu vállalkozóit összefogni és indítani szeretne egy civil szervezetet. Kérte ezzel kapcsolatos cikkének a kazári újságban történő megjelentetését, ami nem történt meg. Véleménye szerint jobban kellene számítani a civil szervezetekre, az egyesületnek nagyobb terhet kellene átvenni az önkormányzattól. Az egyesület rendezvényeinek megtartására szeretné kérni terem biztosítását, ugyanolyan elbírálással, mint a többi egyesületnek. A múlt testületi ülésen már sikerült ezt tisztázni, minden civil egyesületnek ugyanolyan lehetőségei vannak. Az önkormányzat együttműködik a településen legálisan tevékenykedő vállalkozókkal. 7

8 További kérdés, vélemény, hozzászólás? Nem volt, így a nyílt testületi ülést berekeszti, az ülés zárt ülés keretében folytatódik. Kmf. Molnár Katalin polgármester Mona Gyula körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Szabó László képviselő Nagy Szilárd képviselő 8

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

5/2007. m u t a t ó j a.

5/2007. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 5/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak m

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. október 10-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. október 10-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: Tiszasas Község Önkormányzata 9/2013. (X.11.) Önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Tárgysorozata

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Tárgysorozata Monorierdő Község Önkormányzat 2007. április 05.-én 15:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: Határozatai: 43-49 Interpellációk, kérdések Előadó:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 57/2014.(XI.27.) számú Képviselő-testületi 58/2014.(XI.27.)

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-19//2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2006. évi december hó 20-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG. Szám: /2011. .. sz. példány. J e g y zőkönyv

TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG. Szám: /2011. .. sz. példány. J e g y zőkönyv TOLNA MEGYE BOGYISZLÓ KÖZSÉG Szám: /2011.. sz. példány J e g y zőkönyv Készült Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-én 17 00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő.

Jegyzőkönyv. Távol (igazoltan): Dr. Mohr Tamás alpolgármester és Talián Bálint Attila képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30.-án, 17.00 órai kezdettel a Lászlómajori orvosi rendelőben megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 72/2013.(X.31.) önkormányzati határozat

Részletesebben

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Szám: 01-96/2010-11 BELOIANNISZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 2010. december 03. 12. számú jegyzőkönyv N a p i r e n d i p o n t o k : 1.) A 2011. évi hulladékkezelési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. február 5-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

~ 10 ~ 73-4/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. január 30-án 19 órakor megtartott soros üléséről.

~ 10 ~ 73-4/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. január 30-án 19 órakor megtartott soros üléséről. 73-4/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. január 30-án 19 órakor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 7/2012.(I.30.) 8/2012.(I.30.) 9/2012.(I.30.) Rendelet száma:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. november 27-i üléséről 16.00 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. november 27-i üléséről 16.00 órai kezdettel. 1 Jegyzőkönyv Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. november 27-i üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit Nyírő István Fülöp Attila Héninger László Kovács Rajmund

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 15/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. november 28-án délután 13,30 órától megtartott, közmeghallgatással egybekötött nyílt üléséről. Ülés helye:

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester

Jegyzőkönyv. 2. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló helyi rendelet megalkotásáról Előadó: Csordás József polgármester Jegyzőkönyv Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. december 28. napján megtartott nyilvános képviselő- testületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester Települési képviselők -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/7/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben