Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 22-i soros nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. április 22-i soros nyílt üléséről"

Átírás

1 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/ Ikt. sz.: 13-11/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 22-i soros nyílt üléséről 69/2015.(IV.22.) határozat: 70/2015.(IV.22.) határozat: 71/2015.(IV.22.) határozat: 72/2015.(IV.22.) határozat: 73/2015.(IV.22.) határozat: 74/2015.(IV.22.) határozat: 75/2015.(IV.22.) határozat: 76/2015.(IV.22.) határozat: 77/2015.(IV.22.) határozat: 6/2015.(V) önkormányzati rendelet: 78/2015.(IV.22.) határozat: 79/2015.(IV.22.) határozat: 80/2015.(IV.22.) határozat: 81/2015.(IV.22.) határozat: 82/2015.(IV.22.) határozat: A képviselő-testület soros nyílt ülésének napirendjéről A polgármester beszámolójának elfogadása a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Az általános iskolás gyerekek nyári szünidei foglalkoztatására, nyári napközi szervezésére adott tájékoztató elfogadásáról a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, hatályon kívül helyezésről (I. negyedév) Jászkisér Város Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról A Jászkisér Város Önkormányzata előirányzatainak módosításáról A Jászkiséri Városi Óvoda alapító okirata egységes szerkezetének elfogadásáról A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény alapító okirata egységes szerkezetének elfogadásáról Polgármesteri Hivatal Munkaköri Jegyzékének és Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL ÉS MEGSÉRTÉSÜK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyének betöltéséről a Jászkiséri Ifjúsági Egyesület által szervezett hagyományőrző lovasnap támogatásáról a JÁTI vezető beszámolójának elfogadásáról, és a JÁTI vezetőjének közalkalmazotti jogviszonya megszüntetéséről A Temető járda felújításához és a költségek közötti átcsoportosításhoz. A település úthálózatának fejlesztésével kapcsolatos feladatokról Készült: 3 példányban 1. eredeti példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattára 1. másolati példány: Jászkisér Város Polgármesteri Hivatala Irattár 2. másolati példány: A Művelődés Háza és Könyvtár-Jászkisér

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete április 22-i soros nyílt testületi ülésén 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő dísztermében. Jelen vannak: Pintér Ferenc polgármester elnöklete mellett, Borbás József alpolgármester, Balog László képviselő, Balogh András képviselő, Balogh Roland képviselő, Meghívottak tanácskozási joggal: dr. Kádár Tamás jegyző, Mudris Adnrásné dr. aljegyző, Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető, Kis Ernő JÁTI intézményvezetője, Rácz István JÁTI műszaki ügyintézője, Farkasné Nagy Márta ASZKp vezetője, Csillik Ferencné óvodavezető, Szüle Katalin, Gál András, Kiss Lajos képviselő, Köntés Mihály képviselő, Lukácsi György képviselő, Vajas György képviselő. Papp János díszpolgárok, Pallaginé Berdó Tímea családgondozó, Furákné Lázók Erzsébet családgondozó, Baginé Gavaldik Lívia Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat vezetője, Bábel Tibor ivóvízminőség-javító beruházás kivitelezőjének képviselője, Juhász László sajtóreferens Pintér Ferenc köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 9 tagjából 9 fő jelen van, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Borbás József és Vajas György képviselőket kéri fel, a jegyzőkönyv vezetésével Silye Erzsébet polgármesteri hivatali dolgozót bízza meg a testület egyetértésével. A meghívóban szereplő napirendhez képest kéri a 2. napirendi pontot technikai okok miatt nyolcadikként tárgyalni, a 15. előterjesztést az érintett kérésére zárt ülésen tárgyalni, valamint az alábbi két előterjesztést napirendre tűzni: - A JÁTI gazdálkodásának egyes kérdései, fejlesztési feladatok pénzügyi, műszaki előkészítése, megvalósítása - Előterjesztés a Temető járda felújítására, költségek közötti átcsoportosításra - A település úthálózatának fejlesztésével kapcsolatos feladatokról Balog László javasolja a 12. napirendi pontot napirendről levenni, mivel a polgárőrség támogatásáról a költségvetési rendeletében már döntött a Képviselő-testület. A JÁTI gazdálkodásával kapcsolatos napirendet sem javasolja napirendre tűzni, mert a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén az a vélemény alakult ki, hogy döntéshozatalhoz nem kellően megalapozott az anyag és következő ülésén tárgyalja a testület. dr. Kádár Tamás a 10. napirend levételét kéri, mivel igény merült fel a belső ellenőrrel kötendő szerződés számlázási és fizetési feltételeinek módosítására. Ismerteti a módosító javaslatok után az ülés napirendjét, aminek elfogadását szavazásra bocsátja. Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2015.(IV.14.) határozata: A képviselő-testület soros nyílt ülésének napirendjéről Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete április 22-i soros nyílt képviselő-testületi ülésének napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: 1. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő-testület hatáskörében tett intézkedésekről 2. A civil szervezetek tájékoztatója az általános iskolás gyerekek nyári szünidei foglalkoztatási, táboroztatási, a nyári napközi megszer- 1

3 vezésének lehetőségéről Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt 3. határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (I. negyedév) Előterjesztő: dr. Kádár Tamás jegyző Előkészítő: dr. Kádár Tamás jegyző, Silye Erzsébet ügyintéző Átfogó értékelés Jászkisér Város Önkormányzata gyermekjóléti és 4. gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Előkészítő: Gulyás Adina szociális ügyintéző, Gyermekvédelmi Szolgálat és a gyermek intézmények dolgozói, vezetői 5. Előterjesztés a költségvetési előirányzatok módosítására Előterjesztő: Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Előkészítő: Kalmárné Torma Erzsébet pénzügyi ügyintéző Előterjesztés a Jászkiséri Városi Óvoda alapító okiratának 6. módosítására Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, 7. Előterjesztés a Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratának felülvizsgálatára Előterjesztő: Pintér Ferenc Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, 8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Munkaköri jegyzékéről Előterjesztő: dr. Kádár Tamás jegyző Előkészítő: dr. Kádár Tamás jegyző 9. A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására Előterjesztő: dr. Kádár Tamás jegyző Előkészítő: dr. Kádár Tamás jegyző 10. Előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálására Előkészítő: dr. Kádár Tamás jegyző 11. Előterjesztés a Jászkiséri Ifjúsági Egyesület támogatására Előterjesztő: Vajas György képviselő Előkészítő: Mudris Andrásné dr. 12. A JÁTI vezetőjének beszámolója az intézmény működéséről, a vezetői feladatok átadásáról Előkészítő: Kis Ernő JÁTI vezetője 13. Előterjesztés a Temető járda felújítására, költségek közötti átcsoportosításra Előterjesztő: Kormos Lajso pénzügyi osztályvezető Előkészítő: Kalmárné Torma Erzsébet pénzügyi ügyintéző 14. A település úthálózatának fejlesztésével kapcsolatos feladatokról Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: azonnal 2

4 Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. dr. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111) 5. Irattár Pintér Ferenc felkéri Bábel Tibort a kivitelező cég képviselőjét, hogy az ivóvízminőség-javító projekt megvalósításáról tájékoztassa a jelenlévőket. Bábel Tibor a AB Jászság Konzorcium képviseletében a következő tájékoztatást adja: Az Uniós támogatással létrejövő projekt célja az ivóvízminőségének a javítása és arzén mentesítése. Technológiai fejlesztés történik új vízmű létrehozásával a piactér melletti vízműtelepen. Jászkiséren két vízműtelep van a kettő összekötésére fog épülni egy új vezeték a Fő utca mentén. A piactér melletti vízműtelepen új kút került megfúrásra, valamint a víztorony teljes felújítására is várható. Ez a projekt az ivóvízminőség javításáról szól, technológiai fejlesztés elsősorban, de Jászkiséren elég sok régi csővezeték cseréje és új vezeték építése is lesz. Hálózat rekonstrukcióval érintett lesz: a Madách tér, a Jókai utca, az Árvácska utca, a Nefelejcs utca, a Kiss Ernő utca, a Csorba utca, a Bem utca és a Vágóhíd utca. Új vezeték épül a Fő utcán, az Apáti úton, a Jász utcában, a Madár utcában és a Szél utcában, valamint távvezeték épül, ami Szellőhát ivóvíz ellátását szolgálja. Ezen kívül az összes Jászkisért behálózó vezetéken mechanikus tisztítást, mosatást fognak végrehajtani mielőtt az új technológiával módosított víz a rendszerbe kerülne. Az önkormányzattól várják a munkakezdési engedélyt, illetve az építési engedélyhez szükséges intézkedések megtételét. A munkakezdési engedély birtokában a Fő utcában kezdik a munkálatokat az alvállalkozójuk a V-Kristály 95 Kft. kivitelezésében és folytatják a többi felsorolt utcában. A mosatási munkák megkezdéséről 8-10 nappal előbb értesítik a lakosságot, mert ez vízkorlátozással is jár, de estére nem maradnak víz nélkül a lakosok. Balog László a szeptember 30-ai határidő tartásáról, a kútfúrás befejezéséről és a Fő úton a hálózat nyomvonaláról érdeklődik. Bábel Tibor: Szeptember 30-áig az összes munkával végezni kell. A kútfúrás befejeződött, vizet találtak. A Fő utcai vezeték nyomvonalát a polgármesterrel és az ő általa kijelölt műszaki szakemberrel egyeztetve tűzik ki. Balog László: A mosatás után a lakossági vízvételnél előfordulhat, hogy piszkos víz jön a csapból? Bábel Tibor: Elméletileg nem fordulhat elő, a vízkormányozásával, a nyomás kihasználásával a tolózárak használatával nem kerülhet be a lakásokba szennyezett víz. Felhívja a figyelmet arra, - ezért is értesítik ki a lakosokat a mosatás időpontjáról-, hogy a mosatás, vízkorlátozás idején az automata vízellátást igénylő be - rendezéseket ne használják pl. mosógépet, mosogatógépet. Köntés Mihály: Milyen formában történik a lakosság kiértesítése? Bábel Tibor: Az üzemeltetővel, a TRV Zrt.-vel egyeztetve, valószínűleg szórólapos formában. Balog László azt szeretné tudni, hogy a TRV Zrt. szakembereinek véleményezésével történik-e a projekt kivitelezése? Bábel Tibor: Már a tervezés folyamatában hozzájárulásukat kellett adniuk a fejlesztések megvalósulásához, hogy azok megfelelnek az elvárásoknak. Balog László véleménye szerint az önkormányzat érdekeit a műszaki ellenőrnek kellene képviselnie, hogy a beruházás végeztével a helyreállítási munkálatok is megtörténjenek. Az előző nagy beruházások kapcsán a helyreállítási munkálatokról kedvezőtlenek a tapasztalatok. Ezért szükségesnek tartja, hogy az önkormányzat által kijelölt szakemberek a műszaki ellenőrrel nyomon követhessék a beruházás megvalósítását. Bábel Tibor: A társulás bízott meg egy mérnöki konzorciumot a műszaki ellenőri feladatok ellátására, akik már a tervezés folyamatát is figyelemmel kísérték. Átadja azok listáját, akikkel ez ügyben lehet konzultálni. Reméli nem lesz probléma a beruházás befejezése után. Balog László összefoglalja miért merült fel az igény a projektről több információ megismerésére, valamint kevésnek tartja a májustól-szeptember 30-ig tartó megvalósítási szakaszt, amikor az előkészítő munkák több éve folynak. 3

5 Bábel Tibor: Az engedélyezés bürokráciája sok időt elvisz, mielőtt meg lehet kezdeni a kivitelezési munkákat. A projekt a sárga FIDIC könyv szerint történik, ami azt jelenti, hogy a kivitelező a tervvel együtt kapja meg a munkát. A projekt 8 önkormányzat társulásával jött létre, a kivitelezés időszakában minden héten csütörtökön 10 órakor Jászapátin tájékoztatást adnak a beruházás alakulásáról, melyen természetesen a társulás önkormányzatai is képviseltethetik magukat. dr. Kádár Tamás elmondja korábbi beruházásoknál előfordult, hogy az alvállalkozók nem jelentkeztek be a helyi iparűzési adó hatálya alá, ezért szeretné, ha tájékoztatást kapnának a beruházás kivitelezésében részt vevő alvállalkozókról. Bábel Tibor: Kötelességük az alvállalkozók bejelentése. A projekt magasépítési része elektromos építési napló köteles, melyben az érintettek nyomon követhetik a beruházás megvalósításában részt vevő alvállalkozókat. Pintér Ferenc megköszöni a tájékoztatást Bábel Tibornak. A beruházással kapcsolatban lakossági fórumon fogják tájékoztatni a település lakóit. A csatornázási munkák kapcsán Jászkisér még mindig építési terület, és a másik nagy beruházás nem kezdődhet el (pl. Fő utcát mind két beruházás érinti), amíg a másik nem fejeződik be építés engedélyezési eljárás tekintetében. A polgármesteri hivatal átszervezése után a településfejlesztési és beruházási osztályvezetője lesz, aki napi kapcsolatban fog állni a kivitelezőkkel és részt vesz, az említett heti egyeztetésen. Bábel Tibor még kiegészíti tájékoztatóját azzal, hogy Jászapátin a kivitelezők irodát nyitottak, ahol a beruházással kapcsolatos észrevételeiket megtehetik a lakosok, ennek elérhetőségét átadják az önkormányzat részére. Pintér Ferenc köszöni a ivóvízminőség-javító projekttel kapcsolatos tájékoztatását. Bábel Tibor távozik az ülésről. Napirend megtárgyalása: Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a Képviselő-testület hatáskörében 1. tett intézkedésekről Pintér Ferenc ismerteti a beszámolóját. (A beszámoló vázlata) Március 19. Egyeztetés a háziorvosokkal Pócs János országgyűlési képviselő látogatása Megbeszélés az óvodai kapacitás bővítő pályázat beadásával kapcsolatban Március 20. Egyeztető tárgyalás a Megyeházán Március 21. Csete Balázs Honismereti Egyesület 45 éves jubileumi rendezvénye Március 24. Dr. Rudner Ervin főorvos úrral (MÁV Kórház) egyeztetés szakrendeléssel kapcsolatban Március 25. Dobó István Gimnázium 125 éves jubileumi rendezvénye Március 26. ÉMÁSZ képviselőjével egyeztetés Rapid útépítési Kft. Bemutatkozó beszélgetés Lakossági Fórum Március 27. JÖSZ ülés és Polgármesterek Klubja rendezvény Jászberényben Tűzoltó Közgyűlés Március 30. Megyei Közgyűlés soron kívüli ülésén vettünk részt Jegyző Úrral közösen 4

6 Egyeztető megbeszélés JÁTI intézményvezető váltással kapcsolatban Gyümölcsész találkozó Soron kívüli testületi ülés Március 31. Intézményvezetői megbeszélés Gergely László vezetővel, Nemzeti Földalapkezelő egyeztető tárgyalás ÁNTSZ szakmai egyeztetés szakrendelés indításával kapcsolatban Április 3. Csapadékvíz beruházás társulási ülés Kunhegyesen Vadásztársaság közgyűlése Április 8. Szabó Csaba földmérővel egyeztetés az ivóvíz beruházással kapcsolatban S-Tér Kft. Képviselőivel egyeztető megbeszélés (településközpont átalakításának koncepciója) Dr. Holhós György Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Egyeztető megbeszélés Szalay Bau Kft. Útfelújítási munkálatok műszaki átadása Április 9. Szabó Endre MVH kirendeltség vezető egyeztetés Jászapáti Rendőrőrs havi megbeszélés, egyeztetés Drávucz Tamás sportegyesület elnökével egyeztetés Kóczián Kft. Útfelújítással kapcsolatban Április 10. Vidékfejlesztési konferencia Április 11. Képviselői iroda átadása Április 13. Vezetői megbeszélés Kézimunka kiállítás megnyitó Dobák István könyvvizsgálóval egyeztetés Április 14. Civil Kerekasztal megbeszélés Április 17. Laktored Kft. Taggyűlés Április 20. Vezetői megbeszélés Koczkás István földmérő (Pélyi út) Dr. Dobozi József tábornok (BM), Boros Katalin (Munkaügyi Kirendeltség)közfoglalkoztatási ellenőrzés Nagy Gábor Iusta Temetkezési Szolgáltatás Dr. Dombi László Április 21. Váti Kft. Településrendezési terv Polgár Lajos főépítész Védőnők havi munkamegbeszélése Április 22. Swietelsky Kft. egyeztetés Pintér Ferenc: Kérdés a beszámolóhoz? Nem érkezett kérdés, ezért szavazásra bocsátja két ülés közötti beszámolójának elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 5

7 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2015.(IV.22.) határozata: A polgármester beszámolójának elfogadása a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolóját elfogadta. Felelős: Pintér Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal (5001 Szolnok, Pf.: 111) 5. Irattár 2. A civil szervezetek tájékoztatója az általános iskolás gyerekek nyári szünidei foglalkoztatási, táboroztatási, a nyári napközi megszervezésének lehetőségéről (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Pintér Ferenc kéri Kiss Lajost az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnökét az előterjesztés ismertetésére. Kiss Lajos: A Kulturális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, ahol ismételten elhangzott, hogy a nyári napközit csak úgy lehet megszervezni, ha felelős pedagógus bevonásra kerül. Az iskola adott be több pályázatot annak érdekében, hogy a gyerekek nyári táborozása, felügyelete megoldott legyen. A Kertbarátkör, a Nyugdíjas Klub és a Honismereti Egyesület jelezte szándékát a programban részt venni, de ők is leírták a felügyelettel kapcsolatos fenntartásaikat. A közmunkaprogramban résztvevők közül is jelezték, hogy nem tudják a kisgyermek felügyeletét megoldani. Pintér Ferenc nyári étkeztetés normájának biztosítása érdekében Kormos Lajos pénzügyi osztályvezetőt bízza meg, hogy nézzen utána az igénylésének. Az önkormányzat honlapján is tájékoztassák a szülőket a nyári felügyelet lehetőségéről. Balog László: A nyári napközi ellátás kötelező feladat, eddig nem volt, mert kevés szülő igényelte. Meg kell oldani az önkormányzatnak, hogy a nyári szünidőben minden nap felügyeletet biztosítson. Ha ez összeáll, tudják mennyi gyerek és milyen korosztályúak, akkor a civilszervezetek is be tudnak kapcsolódni programokkal. A felmérés elvégzése nagyon fontos a további feladatok szempontjából. Nyári napközi biztos lesz az idén. Kiss Lajos: A törvény szerint, ha a szülő igényli, felügyeletet kell biztosítani. A felügyelet akkor egyszerűbb, ha programot tudnak biztosítani, mert akkor a gyerek elfoglalja magát. A kezdeményezés az aljegyző asszonytól indult, hogy a civilszervezetek bizonyos időszakot felvállalnak programok biztosításához, de ez felügyelet nélkül nem történhet. Legjobb az lenne, ha sokan dolgoznának, és az iskola ellátná a gyerekek felügyeletét. A pályázatokba bevont tanulók vannak, de a nem bevont tanulók felügyeletét is ellátnák. Pintér Ferenc miután több kérdés, vélemény nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatának elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2015.(IV.22.) határozata: Az általános iskolás gyerekek nyári szünidei foglalkoztatására, nyári napközi szervezésére adott tájékoztató elfogadásáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános iskolás gyerekek nyári szünidei foglalkoztatására, nyári napközi szervezésére adott civil szervezeti tájékoztatókat köszönettel vette, és a felajánlásokat továbbítja az általános iskola felé. 6

8 A nyári szünidei programok vonzóbbá tétele érdekében az önkormányzat pályázati kiírás esetén pályázatot nyújt be a gyerekek nyári ingyenes étkeztetésére. Határidő: május 31. Felelős: Mudris Andrásné dr. aljegyző Pályázati referens Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai és Pintér Ferenc polgármester, 2. Mudris Andrásné dr. aljegyző, 3. Kormos Lajos Pü. Ov. 4. Csete Balász Általános Iskola Igazgatósága, 5. -programajánlatot adó civil szervezetek helyben, 6. Megyei Kormányhivatal Szolnok, 7. irattár 3. Tájékoztató a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtása, hatályon kívül helyezése (I. negyedév) (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: dr. Kádár Tamás jegyző Előkészítő: dr. Kádár Tamás jegyző, Silye Erzsébet ügyintéző Pintér Ferenc: Szóbeli kiegészítés van az előterjesztéshez? Silye Erzsébet elmondja, hogy az ülés előtt kiosztott anyaggal lett teljes az első negyedévi határozatok végrehajtásáról a tájékoztató. Balog László úgy véli a határozatok, döntések végrehajtásáért felelősök kijelölésére nagyobb hangsúlyt kell helyezni az SZMSZ készítésekor és a hivatal működésének rendezésekor. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy a költségvetésben meghatározott összeget még nem kapta meg a polgárőrség, sportegyesület. A tűzoltóság részéről ő szorgalmazta a szerződés megkötését. Pintér Ferenc: Ezt a problémát hetek óta élik a jegyzővel, gyakorlatilag ez az egyik hátráltató tényező, hogy nem haladnak semmivel. Minden határozat annyit ér, amennyit végrehajtanak belőle. Ha nincsenek konkretizálva a felelősségek oda jutnak, ahová jutottak most is. Ez az egyik indok a hivatal átalakítására, az SZMSZ-t és a munkaköri jegyzéket konkretizálni kell. Egyeztetett a két szervezettel, szerződéskötés még nem történt, ha előkészítik az egyesületek a szerződést, a testület felhatalmazása alapján aláírja azokat. Balogh György A Művelődés Háza és Könyvtár intézményvezetője megérkezett az ülésre. Silye Erzsébet jelzi, hogy korábban a jegyzővel megbeszélve készítette elő a szerződéseket, az egyesületekkel a szerződés aláírása folyamatban van, de a felmerült problémákat előbb tisztázni kell. Vajas György úgy gondolja az egyesületek jelezték szándékukat, ezért került be a költségvetésbe a támogatásuk. A támogatás feltételeit az önkormányzatnak kell szerződésben rögzíteni. Balog László: Az együttműködés a civilszervezetek részéről is természetesnek kell, hogy legyen, de a szerződést az önkormányzatnak kell elkészíteni. A határozatok, döntések jobb végrehajtása érdekében vetette fel a felelősök meghatározását az SZMSZ készítése és a hivatal átalakítása kapcsán. dr. Kádár Tamás: A jegyző feladata a megfelelő szakmai színvonal biztosítása, ennek érdekében tett javaslatait tárgyalja a mai napon a testület. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását, miután több hozzászólás nem érkezett. A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 7

9 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 72/2015.(IV.22.) határozata: a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, hatályon kívül helyezésről (I. negyedév) Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a év I. negyedévének képviselő-testületi határozatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadta. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kádár Tamás jegyző Erről értesülnek: 1. Pintér Ferenc polgármester helyben, 2. Képviselő-testület tagjai helyben, 3. dr. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.) 5. Irattár. 4. Átfogó értékelés Jászkisér Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Mudris Andrásné dr. aljegyző Előkészítő: Gulyás Adina szociális ügyintéző, Gyermekvédelmi Szolgálat és a gyermek intézmények dolgozói, vezetői Pintér Ferenc az aljegyző asszony továbbképzés miatti távolléte miatt az előkészítésben résztvevő Gulyás Adinát kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése az előterjesztése. Gulyás Adina nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, de a beszámolóval kapcsolatos kérdésekre szívesen válaszol. Pintér Ferenc: Kérdés az előterjesztéshez? Nem érkezett kérdés. Pintér Ferenc elmondja, hogy a védőnők jelezték felé, hogy három családnál is veszélyeztetett gyermek került a látókörükben. Gulyás Adinától kérdezi, hogy szokott-e a védőnőkkel beszélni és mit tettek ez ügyben, mert a hivatalnak is jelzései kötelezettsége van. Gulyás Adina tájékoztatja a jelenlévőket, amennyiben tudomásukra jut veszélyeztetett gyermek, az jelzik a családvédelmi és gyermekjóléti szolgálatnak. Baginé Gavaldik Lívia a Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője elmondja, hogy intézményvezetőként az ő felelőssége a jelzőrendszer működtetése a településen. A gyermekjóléti szolgálat beszámolójában szerepel is a jelzőrendszer működésének a bemutatása. A kollégái tájékoztatták, hogy a napokban is tartottak jelzőrendszeri értekezlet, amelyet minden hónapban összehívnak. A védőnők szóban két családdal kapcsolatban jeleztek problémát. Volt gyermekvédelmi tanácskozás is, ahol kérték, hogy ha a veszélyeztetés gyanúja felmerül, a jelzőrendszer tagjai azonnal jelezzék írásban a szolgálat felé. Hivatalos formája van, minden jelzőrendszeri tagnál a jelző lapok kint vannak. A gyermekvédelmi szolgálat ezt hivatalosan nyilvántartja. A jelzőrendszernek bárki jelzését fogadni kell, de el kell jutni a jelzésnek ahhoz, hogy megtegyék a szükséges lépéseket. Köntés Mihály tájékoztatja a testületet, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Baginé Gavaldik Líviának megköszöni a szolgálat munkáját. A jelzőrendszer tagjai a gyermekjóléti szolgálat, védőnők, iskola, óvoda, bölcsőde, valamint bármely lakos élhet jelzéssel. A településen a gyermekek száma jelentős, de nagyon sok közöttük a hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek. A bizottsági ülésen jelen voltak a védőnők, iskolától és a bölcsődétől is, és az ő véleményük szerint jól működik a jelzőrendszer. A hátrányos helyzet felszámolásának legnagyobb eszköze a munkalehetőség biztosítása. 8

10 Pintér Ferenc a jelzőrendszer számadatai felől érdeklődik. Baginé Gavaldik Lívia ismerteti, hogy a 156 jelzést mely szervezettek tették. Ha szükséges védelembe veszik a gyermeket, a családot, végső esetben pedig kiemelik a gyermeket a családból. Jelenleg Jászkiséren védelembe 6-7 család van ben 9 gyermek került szakellátásba és 20 gyermek lett védelembe véve. Pintér Ferenc megköszöni a tájékoztatást és mivel több hozzászólás nem érkezett szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 73/2015.(IV.22.) határozata: Jászkisér Város Önkormányzatának évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta és elfogadta. Erről értesül: 1./ Képviselő-testület 2./ Pintér Ferenc polgármester 3./ dr. Kádár Tamás jegyző 4./ Mudris Andrásné dr. aljegyző 5./ Átfogó értékelés összeállításában érintett szakemberek 6./ JNSZ Megyei Kormányhivatal 7./ Irattár 5. Előterjesztés a költségvetési előirányzatok módosítására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető Előkészítő: Kalmárné Torma Erzsébet pénzügyi ügyintéző Pintér Ferenc kérésére Kormos Lajos ismerteti az előterjesztést. Pintér Ferenc: kérdés, észrevétel az előterjesztéshez? Balog László: A Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását, miután több hozzászólás nem érkezett. A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 74/2015.(IV.22.) határozata: A Jászkisér Város Önkormányzata előirányzatainak módosításáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzat évi költségvetési előirányzatát megnöveli E Ft iparűzési adó többletbevétellel, valamint 49 E Ft pótlékbevétellel és növeli az út felújítás előirányzatát E Ft-tal, a felhalmozási célú tartalékot pedig E Ft összeggel. A Képviselő-testület megbízza a pénzügyi osztályvezetőt, hogy a módosításokat az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosításakor terjessze a Képviselő-testület elé. Határidő: április 30., illetve a féléves költségvetési beszámoló, Felelős: Pintér Ferenc polgármester, Kormos Lajos PH. Pü.Ov. 9

11 Erről értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai, 2./ Pintér Ferenc polgármester, 3./ dr. Kádár Tamás jegyző, 4./ Kormos Lajos pénzügyi osztályvezető 5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 6./ Irattár 6. Előterjesztés a Jászkiséri Városi Óvoda alapító okiratának módosítására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Pintér Ferenc: Kérdés, észrevétel az előterjesztéshez? Balog László elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, amely a korábban elfogadott alapító okirathoz érkezett és a MÁK hiánypótlási kérésére készült. Elfogadásra javasolja a Képviselő-testüknek az óvoda alapító okiratának módosítását. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja az óvoda alapító okiratának módosítását, mivel több hozzájárulás nem érkezett a témához. A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2015.(IV.22.) határozata: A Jászkiséri Városi Óvoda alapító okirata egységes szerkezetének elfogadásáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Jászkiséri Városi Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából küldje meg. Határidő: április 30. Felelős: jegyző/aljegyző Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai, és polgármester helyben; 2. jegyző helyben; 3. Csillik Ferencné Intézményvezető helyben 4. MÁK, Törzskönyvi nyilvántartás Szolnok 5. JNSZ Megyei Kormányhivatal - Szolnok 6. Irattár. 7. Előterjesztés a Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény alapító okiratának felülvizsgálatára (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Pintér Ferenc Előkészítő: Mudris Andrásné dr. aljegyző, Pintér Ferenc: Kérdés, észrevétel az előterjesztéshez? Balog László: Ugyanabból az okból kerül módosításra a Művelődés Háza alapító okirata is, mint az előző, és ezt is elfogadásra javasolja a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság a Képviselőtestüknek. 10

12 Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását, mivel több hozzájárulás nem érkezett a témához. A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2015.(IV.22.) határozata: A Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény alapító okirata egységes szerkezetének elfogadásáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Művelődés Háza, Könyvtár és Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megtárgyalta és az előterjesztés 1. melléklete szerint tartalommal elfogadta. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott módosító okiratot, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár illetékes szerve részére a törzskönyvi nyilvántartás módosítása céljából küldje meg. Határidő: április 30. Felelős: jegyző/aljegyző Pintér Ferenc szünetet rendel óráig. Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai, és polgármester helyben; 2. jegyző helyben; 3. Balogh György Intézményvezető helyben 4. MÁK, Törzskönyvi nyilvántartás Szolnok 5. JNSZ Megyei Kormányhivatal - Szolnok 6. Irattár. 8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Munkaköri jegyzékéről (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: dr. Kádár Tamás jegyző Előkészítő: dr. Kádár Tamás jegyző Pintér Ferenc megkéri dr. Kádár Tamást az előterjesztés ismertetésére. dr. Kádár Tamás: Az előző ülésen nem voltak jelen a polgármesteri hivatal dolgozói, a hivatal átalakításának ők az érintettei, most lehetővé tette számukra a jelenlétet. Munkaköri jegyzék eddig nem volt a hivatalnál. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletében részletezi azokat a képesítési követelményeket, amely az önkormányzati köztisztviselők egyes feladatköreihez tartozik. A 3. mellékletében az államigazgatási szerveknél egyes feladatkörökhöz meghatározott végzettségek és szakképzettségek, illetve szakirányú szakképesítéseket határozza meg. A képesítési előírásokban nagyon sok a mellérendeltségi viszonyban lévő képesítési előírás. Ami azt jelenti, hogy bármelyik beosztás, vagy bármelyik képesítési követelménynek megfelelés esetén az adott személy képesítettnek tekinthető. A 3. lehetőséget biztosít arra, hogy a hivatal vezetője, jelen esetben a jegyző, meghatározza a konkrét képesítési követelményeket, amelyeket szeretnének az egyes beosztásokban érvényesíteni. A munkaköri jegyzék elkészítésének elsődleges célja, hogy az általános képzettségi követelményekből kiválasztásra kerüljenek azok a követelmények, amelyek a hivatalban lévő egyes beosztások betöltéséhez szükségesek lesznek. A munkaköri jegyzék 5. és 6. pontja közül választani kell a testületnek, mert csak az egyik pont maradhat benne. Az egyik változat szerint a jegyző írja alá és a képviselő-testület hagyja jóvá és később csak a képviselő-testület engedélyével lehet ezeket a szigorú képzettségi előírásokat megváltoztatni. A másik változat szerint először a képviselő-testület hagyja jóvá, majd utána a polgármester, amennyiben lépéseket kell tenni a változás érdekében. A munkaköri jegyzék az elfogadását követő napon lép hatályba. 11

13 Tájékoztatást ad a táblázat adattartalmáról. Az ideiglenes szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban elmondja, hogy abban megjelenik az új szervezeti felépítése a hivatalnak. Amikor kiválasztásra és kinevezésre kerülnek a személyek, az osztályvezetőkkel leülnek és véglegesítik a szervezeti és működési szabályzatot, amelynek elfogadásával az ideiglenes szervezeti és működési szabályzat hatályát veszti. A jelenlegi hatályban lévő szervezeti és működési szabályzatnak, ha érinti egyes pontjait az ideiglenes szervezeti és működési szabályzat, akkor az új szabályzat az elsődleges pl. szervezeti felépítésben. A jelenlegi SZMSZ azon pontjai továbbra is hatályban maradnak, amelyek az egyes szervezeti elemek (jegyző, aljegyző, pénzügyi osztályvezető stb.) feladatait tartalmazzák. A jegyző ellátja a jogszabályban a képviselő-testülethez telepített feladatok előkészítését és végrehajtását. Az SZMSZ-nek lesz egy ügyrendi része, mely pontosan szabályozni fogja ezt a területet a testületi határozatok előkészítésében és végrehajtásában kiemelt szerepük lesz az osztályvezetőknek., Amennyiben a határozatból adódó feladatból nem világos, hogy kinek a feladatát érinti, jegyzői záradékkal lesz ellátva a határozat, hogy világos legyen, hogy azért ki a felelős és mi a végrehajtás határideje. A 14. pontra hívja fel a figyelmet, mivel korábban felmerültek aggályok a jogi végzettségű jogi és hatósági osztályvezető feladatai miatt. Rendelkezik az új szabályozás a vezetők helyettesítéséről is. A közterület-felügyelőséggel és mezőőrséggel kapcsolatos kérdések önkormányzati rendeletben kerülnek majd szabályozásra, nem az SZMSZ tartalmazza majd a részletes feladataikat. A belső ellenőrzési és adó ellenőrzési, valamint könyvvizsgálói feladatokat külső személy megbízásával tervezik ellátni. A biztonsági őr feladatait meghatározott személy fogja ellátni, a takarítási, kézbesítési feladatokat szintén. A munkáltatói jogi feladatok rögzítésre, pontosításra kerültek. Utasítási jog szintén szabályozásra került. Hivatali renddel kapcsolatban is kifejti véleményét, ennek kapcsán 30 perc ebédidő lenne biztosítva. A munkaidő szünetet úgy tervezi megoldani, hogy a hivatal ez idő alatt sem ürüljön ki óra között, 3* félóra időtartammal is ki lehessen venni. A munkakörök átadása egyértelműen szabályozásra került. Minden testületi ülést megelőző hétfőn lenne koordinációs értekezlet, melyen a bizottsági vezetők vennének részt, összehívásáért a polgármester lenne a felelős, valamint jelen lenne még a jegyző, aljegyző, pénzügyi osztályvezető, illetve az adott ügyben érintett intézmények vezetői. A 106. pontra különösen felhívja a figyelmet, annak érdekében, hogy kellően előkészített anyag kerüljön a képviselő-testület és bizottságai elé, az ülést megelőző pénteken 10 óráig lehet a heti egyeztető tárgyalásokon túl új javaslatot tenni, ami utána érkezik, azt a következő koordinációs értekezleten egyeztetve lehet a testület elé terjeszteni. Ismerteti az egyes szervezeti elemek feladatait. A zárórendelkezés tartalmazza, hogy az elfogadása utáni napon lép hatályban az ideiglenes SZMSZ. A 113. és 114. pont közül csak az egyik maradhat. A jegyző készíti el az SZMSZ-t, amit a polgármester vagy a képviselő-testület hagy jóvá, ebben is dönteni kell a testületnek. Várja a kérdéseket a témával kapcsolatban. Pintér Ferenc: Kérdés, észrevétel az elhangzottakhoz? Balogh András a 79. pont kapcsán javasolja a hivatali dolgozók véleményét kikérni, hogy a 45 perces helyett 30 perces ebédidőről. dr. Kádár Tamás ebben nem akar demokráciát gyakorolni, a hivatalvezetője határozza meg a munkarendet. Balog László a határozott vezetői elvárásokat méltányolja. Az ebédidő meghatározásánál javasolja figyelembe venni, hogy a polgármesteri hivatalban nincsenek meg az étkezés biztosításához szükséges feltételek. Szimpatikus számára a rendszer, a forma ki lett találva, a tartalommal megtöltése az izgalmasabb feladat, a munkaköri jegyzék alapján lesz a munkaköri leírás elkészítve és a személyek kiválasztása. Az előterjesztett anyagot el tudja fogadni. Köntés Mihály: Elhangzott, hogy ha a dolgozó nem rendelkezik a megfelelő képesítéssel, akkor kötelezhető a képesítés megszerzésére. Ebben az esetben ki fedezi a képesítés megszerzésének költségét? 12

14 dr. Kádár Tamás: Jogszabály rendezi. Nem feltétlenül abban kell gondolkodni, hogy ha valaki nem rendelkezik a megfelelő képesítéssel mindenképpen felmentést adjon. A jegyző dönt az adott esetben. Ha nem rendelkezik a kormányrendeletnél szigorúbb meghatározott feltételekkel, akkor előbb pályáztatja az adott beosztást, hogy legyen versenyhelyzet, és ha akkor sincs megfelelő személy, akkor jön a felmentés lehetősége. Ha kötelezi a dolgozót a képesítés megszerzésére, ennek költségét a munkáltatónak kell állnia. Ha a munkavállaló a felmentés végéig nem szerzi meg a megfelelő képesítést, akkor vissza kell fizetnie a képzés költségét. Mérlegelnie kell, melyik a hatékonyabb, adott esetben a képzésre kötelezés vagy pályázat által betölteni az adott munkakört. Köntés Mihály: Nem köti meg túlságosan a vezetők kezét ez a rendszer? dr. Kádár Tamás: Az új munkaköri jegyzék részeit lehet módosítani, ha szükséges. A szakmai színvonalat szeretnék emelni. Nem túl magasak ezek a képesítési követelmények. Pintér Ferenc: Nem tették túl magasra a mércét. A januárban a Tudósítóban közzétett felhívásra 85 fő jelentkezett, azóta is kapnak önéletrajzokat, tehát a kosárban vannak. Belső pályáztatásra lehetőség van, és bízik a megfelelő szakemberek kiválasztásában. dr. Kádár Tamás elmondja, hogy szeretné ha a hivatal a saját lábán megállna, és a külső szakértők alkalmazását kiváltanák képzett hivatali alkalmazottakkal. Kiss Lajos: Az átalakításra szükség volt. Lesz-e olyan munkakör, ami meg fog szűnni? Ismerve a köztisztviselői béreket, nem biztos, hogy kapnak egyetemi, főiskolai végzettségű embereket ennyi fizetésért. Vajas György szükségesnek tartja heti egy nap a 17 óráig tartó ügyfélfogadást, hogy a lakosoknak esetleg szabadság kivétele nélkül is tudjanak ügyet intézni. Kormos Lajos a rugalmas munkavégzés lehetőségét veti fel. dr. Kádár Tamás nem zárja ki a lehetőségét és a távmunkától sem idegenkedik. Pintér Ferenc szolgáltató hivatalt szeretne megvalósítani. Minden hivatali dolgozó legalább egy napon ügyfélfogadást bonyolítson, nem szabad senkit úgy elengedni, hogy nincs az ügye elintézve. Ki lesz alakítva az ügyfélfogadási hely, ahol mindig van valaki. Kiss Lajos egyetért azzal, hogy szolgáltató hivatal legyen, de azzal nem, hogy mindenki ügyfelezzen. Egy ember legyen, aki a megfelelő ügyintézőhöz tudja irányítani az ügyfelet, aki elintézi az ügyét. Vajas György reméli az átalakítás kapcsán a jászkiséri lakosok kapnak munkát és nem más településről érkezők, és a helyiek munkanélkülivé válnak. Pintér Ferenc: Megfelelő szakmai végzettség esetén a helyiek kerülnek előtértbe. Balog László a helyiek foglalkoztatását tartja célszerűnek a költségek szempontjából. dr. Kádár Tamás: Az 5. és 6. pont közül melyik legyen? Balog László az 5. pont meghagyását támogatja, a jelentősebb döntéseket a képviselő-testület hozza meg. A 7. pontot a lép szóval kéri kiegészíteni Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a két változatot. B változatot 3 igen, 6 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elutasítja a képviselő-testület. A változatot 6 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadja a képviselő-testület. dr. Kádár Tamás: A munkaköri jegyzék két utolsó rubrikája folyamatos vezetést igényel, amibe a képviselő-testület tagjai is betekinthetnek. Köntés Mihály és Kiss Lajos szövegben javasol stilisztikai javításokat. Pintér Ferenc a munkarenddel kapcsolatban is döntenünk kell, aki a 77. pont szerinti munkarenddel egyetért kézfelemeléssel jelezze. A Képviselő-testük 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta a 77. pontot. dr. Kádár Tamás: A döntésük alapján a 114. pont maradása célszerű az ideiglenes SZMSZ-ben. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a módosító javaslatokkal együtt a munkaköri jegyzék és ideiglenes SZMSZ elfogadását. 13

15 A Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 77/2015.(IV.22.) határozata: Polgármesteri Hivatal Munkaköri Jegyzékének és Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 1.) Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Polgármesteri Hivatal Munkaköri Jegyzékét az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal elfogadta Felelős. dr. Kádár Tamás Határidő: április ) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításának végrehajtása idejére elfogadta a Polgármesteri Hivatal Ideiglenes Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés mellékletében foglalt tartalommal. Felelős. dr. Kádár Tamás Határidő: április 23. Erről értesül: 1. Képviselő-testület tagjai helyben, 2. Pintér Ferenc polgármester helyben, 3. dr. Kádár Tamás jegyző helyben, 4. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok, 5. Irattár. Pintér Ferenc szünetet rendel el óráig. 9. A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: dr. Kádár Tamás jegyző Előkészítő: dr. Kádár Tamás jegyző Pintér Ferenc: Szóbeli kiegészítése van-e a jegyző úrnak? dr. Kádár Tamás tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a rendelet-tervezet szövegpontosítását a korábbi ülésen elhangzottakkal elkészítette, továbbá kiemelte a javasolt változásokat. Köntés Mihály és Balog László képviselő úrnak megköszöni a tervezethez érkezett javaslataikat. A lakosságtól május 20-áig nem érkezett módosító javaslat. Május-június hónapban lesz lehetősége a lakosságnak a rendelet megismerésére. Ismerteti a módosító javaslataikat, melyeket sárga színnel kiemelt a szövegben. Az ebrendészeti díjjal kapcsolatban elmondja, hogy jogszabály meghatározza a maximum összegét. A javasolt 6000 Ft ebrendészeti díjban az eboltás díja is benne van. Az előző napi Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság ülésén felmerült, hogy nem biztos, hogy az ezzel járó plusz feladatokat a hivatal el tudja látni (kivitelezése, nyilvántartása, elszámolása stb.), ezért a 6000 Ft-ot csökkentsék 3000 Ft-ra, az oltás költségét vegyék ki belőle. Az ebrendészeti díjat az önkormányzat más célra pl. útépítésre nem fordíthatja csak ebrendészeti feladatokra. Balog László a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság javaslata az összeg 3000 Ft-ban történő meghatározása. A veszettség elleni oltásról a tulajdonos köteles gondoskodni és annak költségét viselni. A bizottság attól tart, hogy az oltással járó nyilvántartás és egyéb feladatok, olyan terhet rónának a hivatalra, amely többe kerülne, mint a beszedett összeg. Pintér Ferenc a kerítéssel kapcsolatban a korábbi szövegezést javasolja megtartani, mert a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítás alatt áll és az ezzel kapcsolatos eljárás eléggé hosszadalmas. A kóborló ebek számának csökkentése érdekében határozzák meg a kerítéssel kapcsolatos elvárásokat. A sáros mezőgazdasági gépek mozgását balesetveszélyt okozhat lakossági kérésre kéri szabályozni. A zajjal kapcsolatban kérdezi, hogy mikor fordulhat a lakos panasszal az önkormányzat felé, hogy a környezetében lévő zaj meghaladja az adott időszakban meghatározott zajszintet (pl. az autóból hangosan szóló zene miatt tehet-e panaszt)? 14

16 dr. Kádár Tamás tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzatnak nincs jogszabályi felhatalmazása zajszintek megállapítására. Jogalkotási programot szeretne készíteni és abban tervszerűen haladva szabályozzák az egyes területeket. Balog László a kerítéssel kapcsolatban kérdezi, hogy minden oldalát kerítéssel kell ellátni az ingatlannak, ott is ahol, pl. nádas van, és mi minősül kerítésnek? Adott esetben a jegyzőnek egyéni elbírálási lehetősége legyen. Pintér Ferenc úgy gondolja, hogy ebben a rendeletben kell szabályozni a kerítés típusát. A közterülettel határos nádas résznél a levágás után sem tudjon pl. kutya kimenni a közterületre ezt kerítéssel tudják megakadályozni. dr. Kádár Tamás a rendelet 2. mellékletében javasolja a kerítéssel kapcsolatos minimum feltételek rögzítését, de ehhez egyeztetnie kell a főépítész úrral is. Köntés Mihály felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet célja a jó szomszédi viszony kialakításának segítése, nem pedig megmondani, ki hogyan élje az életét. Az ebrendészeti díjjal kapcsolatban megjegyzi, hogy azok fogják fizetni, akik megfelelően tartják a kutyájukat a kellő oltásokat megkapják, chippeltetik. Nem javasolja díj megállapítását. A kóbor kutyák elszállítását érjék el közigazgatási bírság kiszabásával. Három évente köteles az önkormányzat ebösszeírást végeztetni és ha kiküldik az összeírási íveket, nagyságrendekkel kevesebb kutya lesz a településen a beérkezett lapok alapján, mint a valóságban. A szociális helyzete miatt sem tudja mindenki megfizetni az ebrendészeti díjat.az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság ülésén volt róla szó, hogy a rendezvényekre nem tudnak elmenni az emberek. Kiss Lajos megjegyzi, hogy általában nem kedvtelésből tartanak kutyát az emberek, hanem a biztonságuk érdekében. Köntés Mihály: Az ebrendészeti díjat csak ebrendészeti feladatokra lehet visszaforgatni és azok a kutyatulajdonosok fogják megfizetni a kóbor kutyák befogását, akiknek nincs kóbor kutyája. Pintér Ferenc véleménye szerint szemléletváltásra van szükség ebben a témában is. Arra hívja fel a figyelmet, hogy két hónapja csonkolással járó sérülést szenvedett egy idős hölgy, egy veszélyes ebtől. A tulajdonos el is titkolta és sinkelte utána a kutyáját, mert nem merte vállalni a felelősséget, így a rendőrség lezárta a nyomozást. Jelenleg azok is fizetik a befolyt adókból a kóbor kutyák befogását, akiknek kutyájuk sincs. A felelőtlen állattartók helyett. Az állattartónak felelőssége van az elhullott állatok miatt is több millió forintot fizet ki az önkormányzat éves szinten az állati hullák elszállítására, ugyanúgy, mint a gyepmesteri feladatokra. Ez a rendelet felhatalmazza a jegyzőt a felelőtlen kutyatartók bírságolására. Módszert kell találni, hogy a kóbor kutyák eltűnjenek az utcákról. Az ebrendészeti díj ilyen módszer lenne. Ki vállalja fel annak a felelősségét, hogy gyerekeket vagy idősebb embereket megtámadjanak kóbor ebek? Köntés Mihály: Ebösszeírást kell csinálni, nincs chippelve a kutya, nincs gazdája, akkor bírságolni kell. Pintér Ferenc felhívja a figyelmet, az ebösszeírásnak is költsége van, amit fedezni szükséges. Fizetni nem akarnak, de háborognak, hogy az önkormányzat oldja meg. Módszert sem adnak hozzá. Az évi szinten 6000 vagy 3000 Ft nem olyan nagy teher a kutyatartóknak. Köntés Mihálynak maga struktúra miatt kétségei vannak, ki fogja nyilvántartani, behajtani, mekkora költséggel jár, fedezi-e a költségeket a befolyt összeg? Pintér Ferenc a probléma megoldása az önkormányzatnak plusz költségekkel jár. Az adózók sokkal többen vannak az ebtartóknál, és joggal mondják, hogy az általuk fizetett adóból ne költsön az önkormányzat dögkútra, gyepmesterre, inkább legyen belőle járda, vagy az óvodában másik kerítés. Komplexen kell nézni, nem csak a saját egyéni érdekből kiindulva, népszerűségi okból. Az egyéni érdekeket próbálják a közösségi érdekek mögé helyezni! Köntés Mihály visszautasítja, hogy egyéni érdek vagy népszerűség hajszolás vezette volna, amikor elmondta a felvetését. Képviselőként ez a véleménye, ezzel a véleménnyel találkozott többségében, ezt tolmácsolta. Szerinte is nagyon fontos a járdaépítés, vagy az óvoda fejlesztése. Pintér Ferenc megoldási javaslatot kér tőle a problémára. Balog László véleménye, hogy tárgyszerűen, a tényekből kiindulva kellene vitatkozni. A vitatkozás nem sértegetést és nem megsértődést jelent, hanem az érveknek az egymás mellé rakását. 15

17 Ő is fontosnak tarja a Köntés Mihály képviselő által javasolt ebösszeírást és pontos nyilvántartás vezetését. Ennek jelentős költsége van. A 3000 Ft-ból első lépésként ezt tegyék rendbe. Akinek nincs kutyája, az miért fizessen azért a közösségnek a pénzéből, hogy a kóbor ebek dolga rendeződjön. Aki ebet akar tartani, ki tölti az űrlapot, ha magától nem tölti ki és adja le az űrlapot, akkor lehet két fővel felméretni a településen házról házra járva az ebek számát és tulajdonosait. Eddig az egyik legnagyobb gond volt, ha az utcán lévő kutyát az ebrendész be akarta fogni, hogy az illető azt mondta, azaz ő kutyája és ne vigye el az ebrendész. Ilyen esetben meg lehet nézni, szerepel-e a nyilvántartásban, hogy az illetőnek van-e kutyája. Ha igen, felelősségre lehet vonni az utcán lévő ebért, ha nem szerepel benne, akkor be lehet fogni a kutyát és elvinni. Ha valaki kutyát akar tartani, jelentse be a nyilvántartásba, chippeltese be, veszettség ellen oltassa be. Az évi 3000 Ft hozzájárulásként nem nagy összeg. A nem megfelelő ebtartást mivel tudják megakadályozni, ha senki nem fizet semmit, nem tesznek semmit. Ebben igaza van a polgármester úrnak. Javasolja elfogadni első lépésként az ebrendészeti díjat, tudomásul véve, hogy akinek fizető képessége, akarata, szándéka van, az a normális együttélés alapja. Jogalapot kell teremteni, hogy aki nem így akar élni, azt szankcionálni lehessen. Ő sincs meggyőződve róla, hogy az utcára kikerülő ebek ügye röviden megoldódik, vagy ez a díjszedés minden problémát megold, de nem tud jobbat. Pintér Ferenc megköszöni Balog László képviselőnek a probléma összefoglalását. Valamit tenni kell mindenképpen. dr. Kádár Tamás: Ez olyan társadalmi helyzet, ahol mérlegelni kell, melyik a kisebbik rossz től kötelessége minden kutyatulajdonosnak, hogy a kutyáját chippeltesse. A nyilvántartás felfektetésével egyetért, ami jegyzői feladat. Az ebrendészeti díj adók módjára beszedhető tartozásnak minősül, amennyiben nem fizetik meg. Jogszabály írja elő a megfizetését. Az értesítések el lesznek készítve, ki fognak menni. Az ebrendésszel beszélve terveznek razziát is az állatvédelmi hatóságok bevonásával. A probléma megoldása hosszabb időt igényel. Vajas György véleménye szerint, az az eb, melyet a tulajdonosa nem chippeltet, nem veteti nyilvántartásba, az nem létezik, azt be lehet fogni és elvinni. Drasztikusan eljárva, egyszerre elvitetni javasolja ezeket a kutyákat, tudja, hogy ez jelentős anyagi kiadással járna az önkormányzat részéről. Nem tudja, hogy az ebrendész szerződése mennyire ösztönző a számára, érdekelt-e abban, hogy minél több kóbor eb be legyen fogva. Pintér Ferenc: Akkor tudnak eljárni, ha el lesz fogadva ez a rendelet-tervezet. Az ebrendész fizikailag nem tudja megoldani, hogy egyszerre ennyi kutyát befogjon. dr. Kádár Tamás a bírságolással kapcsolatban elmondja, ha a kutya nincs bechippelve, akkor nem tudja bizonyítani ki a tulajdonosa és nem szabhat ki bírságot. Az ebrendésznek kötelezettségei vannak a kutyákkal kapcsolatban, melyek költséget jelentenek számára és kutyát nem tud befogni egyszerre. Később felül lehet vizsgálni az ebrendészeti díjat. Balogh György javasolja a veszettségi oltásról az állatorvos nyilvántartását megszerezni. Silye Erzsébet tájékoztatja a testületet, hogy 2014-ben a lakosság számára ki lett küldve az ebösszeíró adatlap, amit sokan vissza is hoztak, és számítógépen nyilvántartásba rögzítették. Juhász László megjegyzi, hogy a település honlapján most is megtalálható az ebösszeíró adatlap nyomtatvány. Kiss György helyi lakos úgy gondolja, hogy a felelős ebtartók fizetik meg az ebrendészeti díjat. Neki igen is jelentős kiadás a 3000 forint. Ő kutyamenhelyről fogadott örökbe két kutyát, amiért 6000 Ft-ot fizetnie kellett darabonként és felelősséget kellett vállalnia, hogy a kutyát élete végéig gondozza. Javasolja kedvezményadását annak, aki kutyát befogad. Lehetne propagálni, hogy ne vegyenek kutyát, inkább fogadjanak örökbe, talán ezzel is lehetne a kóbor kutyák számát csökkenteni. Pintér Ferenc: A rendeletnek nem az célja, hogy a felelős állattartók költségeit növeljék. A település problémáját igyekeznek megoldani. Farkasné Nagy Márta és Glodicsné Szikszai Barbara véleménye szerint a közösség érdeke, hogy kóbor kutyák ne legyenek a településen, ezért mindenki fizesse meg ennek a költségét, ne csak azok, akik felelősen tartják a kutyáikat. Balog László úgy véli, akkor kommunális adót kellene kivetni, amivel a lakosság többsége nem értene egyet. 16

18 Csete Andrásné lakos arról érdeklődik, hogy ingatlanonként vagy kutyánként kellene fizetni a 3000 Ft-ot? dr. Kádár Tamás: Kutyánként kell fizetni a 3000 forintot. Arra hívja fel a figyelmet, szerették volna a helyi adók körét kiterjeszteni, de ez le lett söpörve. A kommunális adó célja más és nem lehetne az adott célra fordítani, inkább a telekadó lenne alkalmas e célra. Kozma Mihály arra hívja fel a figyelmet, hogy nagyon sokan Szellőháton engedik el az öreg vagy feleslegessé vált kutyájukat, ami jelentős problémát okoz Szellőháton is. A veszettséget is behozzák a területre. Neki is van kutyája, azért tud felelősséget vállalni. Kiss Lajos: Olyan rendeletet szeretnének alkotni, amivel olyan népcsoportot akarnak megnevelni, akik itt élnek 700 éve és bármilyen adó kerül kivetésre, akkor is a magyar fogja fizetni. Balogh András sem ért azzal egyet, hogy azok fizessenek, akik felelősen tartják állataikat. Jászkisér Jászapáti között van egy telep, ahová a befogott kutyákat viszik, ennek a telepnek csak frontvonalán van kerítés, az oldalán nincs így a kutyák ki jönnek a telepről, és ez a telep közel van Jászkisérhez. Az ebrendészt nem ismeri, nem tudja ő mennyire kezeli felelősen a begyűjtött kutyákat. Pintér Ferenc elmondja, hogy kötelező feladata az önkormányzatnak az ebrendészeti dolgokat ellátni. Azért kötött szerződést az ebrendésszel az önkormányzat, mert rendelkezik a szükséges teleppel és engedélyekkel. dr. Kádár Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet-tervezetben nem terjed ki az ebrendészeti díj azokra, akiknek más jogszabály mentességet biztosít pl. kutyamenhelyről örökbefogadott kutya után vagy kormányrendeletben meghatározott kutyafajtákra. Borbás József javaslata, hogy akinek chippeltetve van a kutyája, az mentesüljön az ebrendészeti hozzájárulás fizetése alól, akinek nincs az fizessen 20 ezer forintot és be lehet gyűjteni a kutyáját. dr. Kádár Tamás szerint hatósági oldalról nézve, ha a kutya nincs chippelve, nehéz bebizonyítani, hogy ki a tulajdonosa és nem lehet bírságot kiszabni emiatt. Balogh András: A chip sem jelent megoldást minden esetben, mert nem minden esetben regisztrálják be a tulajdonosát. Vajas György: Nem készült hatástanulmány, hogy a rendelet bevezetésével, mennyi ebrendészeti hozzájárulás folyna be az önkormányzathoz. Évente kb. 1,5 millió forintot fizetnek ki az ebrendésznek. Ahhoz, hogy ez az összeg befolyjon 500 embernek kell 3000 Ft ebrendészeti hozzájárulást fizetni. Javasolja az összeg 3 hónap alatti felhasználását és drasztikusan befogni minden kutyát, ha nem tudja valaki igazolni, hogy az az ő kutyája. Pintér Ferenc elmondja, mivel hatósági feladat, muszáj szerződést kötni a feladat ellátására. Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésével kapcsolatban név szerinti szavazást kezde ményez, amit a Képviselő-testület 9 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogad. Pintér Ferenc név szerint szólítja a képviselőket a szavazásra: Balog László igen Lukácsi György nem Köntés Mihály nem Vajas György nem Borbás József nem Balogh Roland nem Balogh András nem Kiss Lajos nem Pintér Ferenc igen Pintér Ferenc polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett elutasította az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését. dr. Kádár Tamás összefoglalja azoknak a paragrafusoknak a változásait, amelyet az ebrendészeti hozzájárulás bevezetésének elutasításából erednek. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a jegyző által ismertetett és képviselők által tett módosítási javaslatokkal a rendelet-tervezetet. 17

19 A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendelet alkotta. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.() önkormányzati rendelete A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL ÉS MEGSÉRTÉSÜK KÖVETKEZMÉNYEIRŐL (A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 10. Előterjesztés az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: dr. Kádár Tamás jegyző Pintér Ferenc megkéri a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság elnökét ismertesse a bizottság véleményét. Balog László: A pályázó nyilatkozott, hogy hozzájárul a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz. A Bizottság megtárgyalta és támogatja a pályázó intézményvezetővé kinevezését 5 évre. A bér pontosítása miatt módosult határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Pintér Ferenc a képviselőket kérdezi, hogy van-e kérdésük, javaslatuk a témához? Nem érkezett hozzászólás, ezért szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 78/2015.(IV.22.) határozata: Az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyének betöltéséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (Kjt) 23., valamint a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A., és 3. -a, és a kormányrendelet 4. számú melléklete alapján, Farkasné Nagy Márta 5137 Jászkisér, Borostyán u. 3. szám alatti lakost bízza meg az Alapszolgáltatási Központ (5137 Jászkisér, Kossuth L. út 46.) intézményvezetői feladatainak ellátásával május 1. napjától április 30. napjáig tartó időszakra. Az intézményvezetői állás magasabb vezetői beosztásnak minősül. A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét Ft illetmény, valamint a mindenkori közalkalmazotti pótlék 200%-ának megfelelő vezetői pótlék, azaz Ft figyelembe vételével, összesen Ft-ban állapítja meg. Határidő: április 30. Felelős: Pintér Ferenc polgármester Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai, és Pintér Ferenc polgármester helyben; 2. Dr. Kádár Tamás jegyző helyben; 3. Farkasné Nagy Márta Intézményvezető helyben 4. Kormos Lajos PH pü.ov. - helyben 5. JNSZ Megyei Kormányhivatal - Szolnok 6. Irattár. 18

20 11. Előterjesztés a Jászkiséri Ifjúsági Egyesület támogatására (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előterjesztő: Vajas György képviselő Előkészítő: Mudris Andrásné dr. Pintér Ferenc kérésére Vajas György képviselő ismerteti az előterjesztést. dr. Kádár Tamás a polgármesteri hivatal részéről Kormos Lajos pénzügyi osztályvezetőt javasolja felelősnek kijelölni a határozat végrehajtásáért. Balog László a Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság döntését tolmácsolja testületnek A Bizottság ülésén Mudris Andrásné dr. aljegyző elmondta, hogy a tisztelet díj lemondás ilyen módon történő felhasználása megfelel a szabályoknak, ezért a Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Ifjúsági Egyesület támogatását. Pintér Ferenc szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását, mivel nem érkezett több hozzászólás. A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 79/2015.(IV.22.) határozata: a Jászkiséri Ifjúsági Egyesület által szervezett hagyományőrző lovasnap támogatásáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Jászkiséri Ifjúsági Egyesület által szervezett Hagyományőrző lovasnap jászkiséri rendezvényének támogatására Ft-ot nyújt. A Képviselő-testület a támogatás fedezetét a képviselői tiszteletdíj költségvetési soron, tiszteletdíj lemondás következtében keletkezett többlet előirányzat terhére biztosítja. A Képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetőjét, hogy a támogatást a pénzügyi szabályok betartásával az egyesület számlájára utaltassa. Határidő: május 10. Felelős: Kormos Lajos PH. Pü. Ov. Erről értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai és Pintér Ferenc polgármester, 2. Kormos Lajos PH. Pü. Ov. 3. Dr. Kádár Tamás jegyző, 4. Vajas György képviselő, 5. Jászkiséri Ifjúsági Egyesület helyben, 6. Megyei Kormányhivatal Szolnok, 7. Irattár Vajas György megköszöni a támogatást az Ifjúsági Egyesület nevében. 12. A JÁTI vezetőjének beszámolója az intézmény működéséről, a vezetői feladatok átadásáról (Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Előkészítő: Kis Ernő JÁTI vezetője Pintér Ferenc átadja a szót Kis Ernő JÁTI intézményvezetőjének a szót. Kis Ernő rövid áttekintést ad Jászkiséren végzett munkájáról május 1-jén került az önkormányzathoz műszaki szakemberként és január 1-jén megalakult a JÁTI, aminek azóta a vezetője volt. Nem azért távozik - mint ahogy azt egyesek beszélik - mert félne az új vezetéstől. Ismerteti a hulladékszállítás jelenlegi helyzetét, a Nonprofit Kft.-be való átadását a jogszabályi követelményeknek eleget téve. A JÁTI több tevékenységi köre is átadásra kerül a nonprofit Kft.-be. A Pénzügyi Bizottság ülésén kérdés volt a Halas Kft. hévíz biztosítással, amire tájékoztatásul elmondta, hogy a Halas Kft. segítségével oldották meg, hogy ne kelljen az önkormányzatnak hőszennyezési bírságot fizetnie, azért 50 m3 élővizet biztosítanak a Kft.-nek díj ellenében. Beszél a JÁTI idei feladatairól, a költségek alakulásáról és az időközben felmerült problémákról, valamint az intézmény létszám gondjairól is. Az intézmény gazdasági vezetőjének álláshelyét még mindig nem sikerült betölteni. 19

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 14-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 14-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-10/2015. Je gyzők önyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-6/2014. ikt.sz. 8/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-6/2014. ikt.sz. 8/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő.

Később érkezik: Seresné Lados Éva 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. március 26-án megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 02-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-5/2015 Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-17/2008. 128-152/2008. sz. határozat 12/2008. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő.

Előzetes bejelentés mellett távolmaradt: Dr. Makai Gabriella 1 fő képviselő. Előzetes bejelentés nélkül távolmaradt: Fehér Lóránt 1 fő képviselő. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 12-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Bagi Zsolt, Dr. Bakos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV

Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 JEGYZŐ KÖNYV Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 685-2/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Város Képviselő Testületének 2013. március 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 6-án megtartott testületi üléséről Helye: Velence Kastély Jelen vannak: Oláhné Surányi Ágnes polgármester

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20. napján 18 órától megtartott rendes üléséről Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak:

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. április 25.-i

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 19-én megtartott soros nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel. tartott üléséről 5 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 22-én 17,00 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2013. Jegyzőkönyv a 2013. február 13. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-68/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 21-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 19/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. augusztus 29-én 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde Balatonkenese, Balaton

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben