Somogy megyei adatok a veszettség történetéhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Somogy megyei adatok a veszettség történetéhez"

Átírás

1 Somogy megyei adatok a veszettség történetéhez A veszettség elleni küzdelem mint Magyary-Kossa írja minden időkben nehéz kérdése volt a magyar közegészségügynek. Hatszáz évre visszamenő történeti adatok utalnak erre, mert már a budai jogkönyv, továbbá a szepesi városok jogkönyve is (1370) foglalkozik a veszett ebek elleni intézkedésekkel. A gazdátlan, kóbor kutyák garázdálkodása valóságos csapás volt a városokra és falvakra. Bártfán már a XV. század eleje óta volt kutyapecér (occisor canum, littor canum), aki a kutyákat irtotta és az elhullottakat eltakarította. Brassóban az közötti tíz évben kb kóbor kutyát vertek agyon a cigány pecérek (lictores egiptii). Más városokban is intézkedtek a veszett ebek irtásáról. Az volt a legnagyobb baj, hogy a veszett kutyák bizonyos fokú védettséget" élveztek. Aki agyonverte őket, megbecstelenítő cselekedetet követett el és emiatt pl. kidobták a céhből stb. Az általános közegészségügyi védekezés természetesen a gyanús (sőt nem gyanús) ebek kiirtása maradt. A szörnyű betegség gyógyítására eredmény nélkül próbáltak meg mindent a kőrisbogártól a homeopata elvig: similia similibus". Utóbbi a kutyaharapást szőrivel" való gyógyítás" volt. Ez a primitív népek ősi felfogása és eljárása, mely az egész világon el van terjedve. Már Arisztotelésznél is megtaláljuk, s talán (az orvosok közvetítésével?) innen ment át a nép hitébe. Csapó József doktor, Debrecen város híres orvosa még 1791-ben is ajánlja. A seb tüzes vassal mélyen beégettessék, mely égetett sebre osztán a megveszett állat szőrit rá kell kötni, ennek fölibe pedig köttessék a terjé k". Nevezetes orvosság volt az utóbbi; magyar neve a theriacából ered,

2 mely a görög therből (vadállat) származik. Eleinte ugyanis mindenféle vad harapását gyógyították vele féle anyagból készült volt benne ópium és viperahús is. Később teljesen hitelét vesztette, főleg azért, mert vásári kuruzslók vették kezükbe a gyártást. Az a néphit, hogy a kőrisbogár kiváló ellenszere a veszettségnek, ősrégi eredetű; különösen a régi arab írók emlegetik gyakran. A magyar nép hitébe is már igen régen beszivárgott a kőrisbogár veszettségellenes hatásában való bizakodás, sőt a görög szóegyezéshez (lytta vagy lyssa: dühösség, veszettség) hasonlóan, népünk némely vidéken még ma is dühőbogárnak, dühös bogárnak vagy dühbogárnak nevezik a kőrisbogarat. A legrégibb hazai adat, mely a veszettség ellen ajánlja a kőrisbogarat, 1570-ből való. Ekkor írja özv. Batthyányi Ferencné egyik ismerősének a következőket: lm küldöttem fagyai bogarakat. Az kiket megmart, mindeniknek hármat-hármat adjon Kegyelmed meginni benne". Kétségtelen, hogy itt a kőrisbogárról van szó, mert ez élősködik fagyaibokron. Spilenberger Dávid, a XVII. századbeli híres lőcsei orvos is megemlíti egyik értekezésében (1670) a kőrisbogarat. Kramer János György temesvári főorvos (1735) egy kecskeméti tudós asszonyról" ír, aki kőrisbogarakból készült főzetet itatott veszett eb marta betegeivel. Emellett Krámer azt is ajánlja, hogy a marási sebeket azonnal skarifikálják, forró ecettel alaposan mossák ki, majd ecetes borítást tegyenek rájuk ben helytartótanácsi rendelet tette kötelezővé báró Störck Antal Ausztria protomedikusa és tanulmányi referense (van Swieten utóda) terápiás javaslatát: a mart sebek azonnali kimosása, kiégetése, bevagdalása. kőrisbogárporral való behintése" stb. Polgári Mihály (1768) és Kósa Mózes (1848) vízaknai orvos már számos veszettségellenes specialitást" sorol fel; ilyen volt a Darkó-féle titkos szer (1817), a Halmay-féle szer (1819), Tolnay Simon Veszprém megyei seborvos gyógyszere; mindezek kőrisbogárport is tartalmaztak. Ami a veszettség veszélyességét illeti, hallgassuk meg, mint mond róla Csorba József orvos doktor, Somogy megye rendes physikusa". Hygiastika vagy is Orvosi Oktatás" c, 1829-ben megjelent munkájában a 111..,,A' víziszonyról vagy dühösségről", veszettségről (rabies canina, hydrophobia) szól. Ebben ismerteti a veszett kutya viselkedését, hivatkozva Dr. Kováts Urnák Táblájára", továbbá a veszettség lefolyását saját tapasztalatai alapján. Utána azt írja: Nékem nem volt még az a' szerentsém hogy ha már ki tört á dühödtség (víziszony), tsak eggyet is meg gyógyíthattam válna; de ellenben esztendőnként van kezemen olly személy, kit 21* 323

3 valóban dühös állat többnyire kutya, ritkábban farkas mart, sebesített meg, de még is a' kik szót fogadtak, a' meg előző (prophylactica) gyógyítást pontosan meg tették, e' rettenetes betegségtől meg menekedtek... Mi módon kelljen a' már ki tört víziszonyt gyógyítani, azt még tsak a' jövendő fejtheti meg!!" A kezelés összes akkor ismert módozatait felsorolja (kényeső, maszlagos nadragulya, kéklő gyuladt savany, hánytató, érvágás), sőt még megemlíti Kunsági Szabó István szerét", melly kőrös bogárból, mezei nárdusból (valeriána off. matska gyökönke) és égetett kenyérhéj porából áll". Mivel mindezeket eredménytelennek találta, így fejezi be: én szívemből óhajtom, és kérem az Elöljárókat, Plébánosokat, és Bírákat, hogy a' meg előző gyógyítást tétessék meg mindazoknál kiket dühös, vagy tsak dühödtségről gyanús állat sértett is meg." Csorba olyan fontosnak tartotta a veszettség megelőző kezelésének megismertetését népünk minden tagjával, hogy e célból egy kiadványt jelentetett meg, melynek néhány példányát megtaláltam Somogy megye levéltárában. A 22 X 3 9 crr > 2 nagyságú, szürkéskék színű felhívás fotókópiáját az első és második ábra tünteti fel; felirata: Békesség minnyájunkal!" A szövegben először a nép bizalmával visszaélő javasokkal" foglalkozik, akik,... hogy egyebet itt ne említsek, a' dühös állatok marása után következhető veszetség (dühösség) ellen gyógyítgatnak... Kőrös bogarat adnak ezek az Ámítók, vagy kell, vagy nem az olly szerentsétleneknek, melly minden Embernél nehéz, sőt véres vizellést okoz, 's ámítanak, hogy a' veszetség véres bogár formába ment el." Utána felhívja a figyelmet arra, hogy nem is biztos, hogy dühös" volt az állat. Éppen ezért pontosan leírja a veszett kutya viselkedését,... á Kutya... keveset, vagy éppen semmit sem eszik, nem iszik, ez a' dühösség kezdete." Azután részletezi a veszett kutya magatartását: szomorú, haragos, majd dühös állapotát, rámutat rendetlen szaladására" stb. Megemlíti, hogy a róka és a farkas is megveszhetnek. A kezelésre vonatkozó véleményét szó szerint idézzük: Már akármelly Hlyen Állat harapott meg valakit, az a dühösség mérgét azon seb által az Emberrel közlötte. Soha sem kell pedig a' veszedelmet a' seb nagyságától, vagy kitsinységétöl mérni, a' szájjal való sértés, ha olly kitsiny is, hogy a' bőr alig van meg sértve, már okozhat veszetséget. (Más az, ha a' sebesíttés tsak a' körömmel történik.) Azért, mihelyt Hlyen dühös állat Embert, vagy

4

5

6 házi barmnt meg mar, azonnal arra kell törekedni, hogy a' sebből á méreg ki irtasson, 's így á testbe tovább ne terjedjen. Erre a' tzélra leg-jobb a' sebet tüstént lágy meleg sós etzettel, vagy sós vízzel olly erőssen ki mosni, hogy az eleinte ugyan nagyobban vérezzen, mint a' harapáskor, de azután a' mosásra szünnyön. Ha az Ember a' Mezőn van, siessen haza ezt tenni, de addig is vizelettel (hugy) jó kimosni a' Sebet, vagy tsak sóval, paprikával, sőt ha ez sints, port kell az úton fel markolni, és azzal kell ki-dörgölni a' Sebet. A' Barmoknál kivált, ha a' seb nem főbb részen van, leg-jobb tüzes vassal is meg égetni a' mosás után; sőt jónak találják az Orvosok a' meg mart részt éles késsel ki vágni. így a' méregnek a' testbe való bé hatása, a' vérrel való egyesülése meg akadályoztatik, és semmi Javasra szükség nints. Azomban kinek kinek kötelessége a' Helység Birájánál az esetet bé jelenteni, ki az Orvost tudosíttani el nem mulatja, hogy ez a' szerentsétlen meg visgálásra 's ha szükség a' Ts. Ns. Vármegyének e' folyó 1827 Esztendőben Julius 2-ikán tartatott N. Gyűlése Jegyző könyvének 1122 szám alatt Kőit kegyes végzése következésében vagy a' beteg, vagy az orvos lak-helyén a' Környüállásokhoz képest ingyen teendő orvoslására intézetet tehessen." Csorba tehát a megelőzésre helyezi a súlyt, és könyvében így nyilatkozik: Ha dühös állat sebesítette meg az embert, orvosi okos véle-bánás által (cura prophylactica) a' rettenetes következést meg lehet akadályoztatni; ha pedig a' meg előző gyógyításra való drága idő el vesztegettetett, s a' méreg a' vérrel egyesült, akkor késő bánat követi a' hibás lépést!" Csorba álláspontja kifejezetten orvosi, rendkívül logikus; a Pasteur előtti időkben ennél többet tenni nem lehetett. dr. Franki József

Gyógyítás a hatósági leiratok tükrében a XIX. század fordulóján

Gyógyítás a hatósági leiratok tükrében a XIX. század fordulóján 1989. július GYÓGYSZERÉSZET 373 Gyógyszerészet 33..373-377. 1989. Gyógyítás a hatósági leiratok tükrében a XIX. század fordulóján KISSNÉ DR. ÁBRAHÁM KATALIN Az írás a XIX század fordulója körül megjelent

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

HAZÁNKBAN. írta: BENCZE JÓZSEF (Szombathely)

HAZÁNKBAN. írta: BENCZE JÓZSEF (Szombathely) A DIPHTHERIA HAZÁNKBAN TÖRTÉNETE írta: BENCZE JÓZSEF (Szombathely) "^Tincs még egy fertőző betegség, amelyet évezredeken keresztül ^ annyira félre ismertek volna, diagnózisban és kezelésben egyaránt, mint

Részletesebben

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary

The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary A népi gyógyítás és a modern orvoslás viszonya a 19. századi Magyarországon The relationship of folk and modern medicine in the 19 th century Hungary Fazekas Eszter Ágnes, MA fazekas.eszti@gmail.com Initially

Részletesebben

PÁPAI PÁRIZ FERENC..PAN CORPORIS'--ANA K KÜLÖNBÖZŐ KIADÁSAI. írta: Dr. VITA ZSIGMOND (AIUD, Román Népköztársaság)

PÁPAI PÁRIZ FERENC..PAN CORPORIS'--ANA K KÜLÖNBÖZŐ KIADÁSAI. írta: Dr. VITA ZSIGMOND (AIUD, Román Népköztársaság) PÁPAI PÁRIZ FERENC..PAN CORPORIS'--ANA K KÜLÖNBÖZŐ KIADÁSAI írta: Dr. VITA ZSIGMOND (AIUD, Román Népköztársaság) A. magyar orvostörténet kutatói mindig a legnagyobb tisztelettel és elismeréssel írtak Pápai

Részletesebben

Az Állatorvostudományi. Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai 5. Dokumentumok. a magyar állatorvosi oktatás történetéhez.

Az Állatorvostudományi. Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai 5. Dokumentumok. a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Az Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtárának kiadványai 5. Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Dokumente zur Geschichte der veterinärmedicinischen Ausbildung in Ungarn III. 1850

Részletesebben

Különböző forrásaink egybehangzóan arról írnak, hogy az utolsó országos

Különböző forrásaink egybehangzóan arról írnak, hogy az utolsó országos AZ 1 738. ÉVI PESTISJÁRVÁNY PUSZTÍTÁSA DÁVID ZOLTÁN A PESTIS KITÖRÉSE ÉS ELTERJEDÉSE Különböző forrásaink egybehangzóan arról írnak, hogy az utolsó országos méretű, nagy pusztulást okozó pestisjárványt

Részletesebben

PARÁZNÁK III. A BÁBÁK*

PARÁZNÁK III. A BÁBÁK* ADATTÁR PARÁZNÁK III. A BÁBÁK* SZENTI TIBOR A boszorkányokkal, paráznákkal és kurvákkal foglalkozó fejezetben érintettük velük a bába kapcsolatát. Már a névadás összefüggése is elgondolkodtató.,,a boszorkány

Részletesebben

KERESZTEM MAGVETŐ. PÉTER F í DÉNES és KOVÁCS JÁNOS XXII. KÖTET. KOLOZSVÁRT, 18 8/. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK NYOMATOTT AJTAI K ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

KERESZTEM MAGVETŐ. PÉTER F í DÉNES és KOVÁCS JÁNOS XXII. KÖTET. KOLOZSVÁRT, 18 8/. SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK NYOMATOTT AJTAI K ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. KERESZTEM MAGVETŐ SZERKESZTIK ÉS KIADJÁK PÉTER F í DÉNES és KOVÁCS JÁNOS XXII. KÖTET. KOLOZSVÁRT, NYOMATOTT AJTAI K ALBERT KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 18 8/. Wmln; í < T A R T A L O M. I. Egyházi dolgozatok Jézus

Részletesebben

ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA

ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA ZOUNUK A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI LEVÉLTÁR ÉVKÖNYVE 12. Szerkeszti: ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA SZOLNOK, 1997 ELEK GYÖRGY ADALÉKOK KARCAG VÁROS 18. SZÁZADI NÉPESEDÉSÉNEK ÉS EGÉSZSÉGÜGYÉNEK TÖRTÉNETÉHEZ Karcag

Részletesebben

A Mindenes Győjteménynek Orvosi szemekkel való meg-visgálása 1

A Mindenes Győjteménynek Orvosi szemekkel való meg-visgálása 1 Kiss László A Mindenes Győjteménynek Orvosi szemekkel való meg-visgálása 1 Mielıtt az orvostörténészek felhördülnének ilyen címő munka pedig nem létezik! töredelmesen bevalljuk, hogy tanulmányunk címe

Részletesebben

Urine the. Holy Water A GYÓGYÍTÓ VIZELET

Urine the. Holy Water A GYÓGYÍTÓ VIZELET Harald W. Tietze Urine the Holy Water A GYÓGYÍTÓ VIZELET A címben szereplő Holy Water - angol elnevezés - magyarul nem más, mint felszentelt víz, amely összefüggésbe hozható a vizelet ősi indiai nevével:

Részletesebben

Hetényi Ede WESZPRÉMI ISTVÁN MŰVE A CSECSEMŐ- ÉS KISDEDÁPOLÁSRÓL 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai

Hetényi Ede WESZPRÉMI ISTVÁN MŰVE A CSECSEMŐ- ÉS KISDEDÁPOLÁSRÓL 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Hetényi Ede WESZPRÉMI ISTVÁN MŰVE A CSECSEMŐ- ÉS KISDEDÁPOLÁSRÓL 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Az 1760. esztendőben magyar nyelvű orvosi irodalmunk egyik igen jelentős

Részletesebben

A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN

A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ IFJ. DR. KAÁN MIKLÓS A FOGGYÓGYÍTÁS MAGYAR HAGYOMÁNYAI A FORRÁSOK ÉS A SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN Néprajztudományi Doktori Iskola Vezető:

Részletesebben

Szólásaink, közmondásaink, de

Szólásaink, közmondásaink, de MNM Régészeti Tár, Honfoglalás kori gyûjtemény Kutya és ember a magyar hagyományban Hitek és tévhitek Szólásaink, közmondásaink, de még káromkodásaink is hihetetlen gazdagságban szólnak mindennapi életünk

Részletesebben

Csabai Mátyás, 16. századi irodalmunk egyik elfeledett költője

Csabai Mátyás, 16. századi irodalmunk egyik elfeledett költője Lőkös Péter Csabai Mátyás, 16. századi irodalmunk egyik elfeledett költője Az 1552-es egri ostrom történetét több 16. századi költő és krónikás is feldolgozta. Mindenekelőtt Tinódi Sebestyént kell megemlítenünk,

Részletesebben

KÜZDELME A KOLERAJÁRVÁNY ELLEN 1

KÜZDELME A KOLERAJÁRVÁNY ELLEN 1 LOSONCZY GYÖRGY AZ 1848-AS HONVÉDSEREG EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATÁNAK KÜZDELME A KOLERAJÁRVÁNY ELLEN 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet és a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 2013. CXVII. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 2013. CXVII. évfolyam. szám (ItK) 117(2013) Völgyesi Orsolya Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájában * Kölcsey Ferenc 1833. október 30-án tért vissza szabadságáról Pozsonyba.

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG).

ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG). ADALÉKOK A MAGYARORSZÁGI ALKOHOLELLENES KÜZDELEM TÖRTÉNETÉHEZ (1914-IG). írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) M agyarországon a szőlőművelés alapjait még a rómaiak rakták le. Az általuk Sirmiumban (Szerémség)

Részletesebben

Orvosi és egészségügyi felvilágosító irodalom a 18. századi Magyarországon

Orvosi és egészségügyi felvilágosító irodalom a 18. századi Magyarországon Kapronczay Katalin Orvosi és egészségügyi felvilágosító irodalom a 18. századi Magyarországon Megvilágosodott a' Nemzet, ha ki-ki a' Nemzetbenn tud annyit, a' mennyire hivataljához, állapotjához képest

Részletesebben

A FOGORVOSLAS RÖVID TÖRTÉNETE

A FOGORVOSLAS RÖVID TÖRTÉNETE A FOGORVOSLAS RÖVID TÖRTÉNETE (BABONÁK, KURUZSLÁS, FEJLŐDÉS) írta: prof. ORAVECZ PÁL (Pécs). T7"alahol azt olvastam, hogy,,az orvostudomány annyi * idős, mint maga az emberiség". Az embert földi életében,

Részletesebben

A magyar szülészet története a kezdetektől az I. világháború végéig

A magyar szülészet története a kezdetektől az I. világháború végéig Szállási Árpád A magyar szülészet története a kezdetektől az I. világháború végéig A szülészet története a bábaság története is a különböző korokban, de eltérő mértékben. A bábamesterség kialakulása előtti

Részletesebben

BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ ORVOSLÁS Nádori Gergely

BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ ORVOSLÁS Nádori Gergely BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ ORVOSLÁS Nádori Gergely Hogyan tudja az orvos, hogy mit is tegyen a beteggel? Elsőre mindenki azt válaszolja, hogy természetesen ezt tanulta éveken át, de mégis érdemes megismerkedni

Részletesebben

A szoptatás, a dajkaság és a csecsemőhalandóság kérdései az orvostörténeti forrásokban (19. század első fele) 1

A szoptatás, a dajkaság és a csecsemőhalandóság kérdései az orvostörténeti forrásokban (19. század első fele) 1 Deáky Zita A szoptatás, a dajkaság és a csecsemőhalandóság kérdései az orvostörténeti forrásokban (19. század első fele) 1 A bábaság 18 19. századi történeti-néprajzi, orvostörténeti forrásait kutatva

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A RAJZ TANÍTÁSA DEBRECENBEN

AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A RAJZ TANÍTÁSA DEBRECENBEN Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII 33 AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A RAJZ TANÍTÁSA DEBRECENBEN A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Beregszászi Pál munkássága I. DUNKA SÁNDOR A Debreceni Rajzocska Hazánk ipara több

Részletesebben

Vég-Várad. Az előadást követő vita.

Vég-Várad. Az előadást követő vita. Vég-Várad. Az előadást követő vita. Nagy Béla: Köszönjük szépen az előadást, és szokásunkhoz híven az előadással kapcsolatban várjuk a kérdéseket, hogyha vannak. X.Y.: (A hangja alapján nem azonosítható

Részletesebben

Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS

Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS Előfizetési ár: Egész évre...4 frt. Félévre...2 frt. Hirdetések soronként 10 kr. Mindennemü közlemények a szerkesztőhöz intézendők. Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS állatgyógyászati,

Részletesebben

SZATHMÁRY LÁSZLÓ (1880 1944): RÉGI MAGYAR SZESZES ITALOK ÉS SZESZIPARI MŰSZAVAK 1

SZATHMÁRY LÁSZLÓ (1880 1944): RÉGI MAGYAR SZESZES ITALOK ÉS SZESZIPARI MŰSZAVAK 1 SZATHMÁRY LÁSZLÓ (1880 1944): RÉGI MAGYAR SZESZES ITALOK ÉS SZESZIPARI MŰSZAVAK 1 A szöveget és annak digitalizálását ellenőrizte: Gazda István Nyelvtörténetet csak akkor és csakis akkor csinálhatunk,

Részletesebben

3 MÓZES 11-15. FEJEZET

3 MÓZES 11-15. FEJEZET 3 MÓZES 11-15. FEJEZET Mielőtt elkezdenénk tanulmányozni a 11.-ik fejezetet, olvassuk el az 5Mózes 28 első verseit. Néha nagyon belebonyolódunk a törvénybe, és azt kívánjuk, hogy bárcsak kihagyhatnánk

Részletesebben

Az ókori világban úgy gondolták, hogy csak a nõk lehetnek hisztériásak.

Az ókori világban úgy gondolták, hogy csak a nõk lehetnek hisztériásak. 33 Gradvohl Edina (1976) a Debreceni Egyetem történelem ógörög szakán végzett, kutatási területe az antik nõgyógyászat. A vándorló anyaméh Gradvohl Edina Az ókori világban úgy gondolták, hogy csak a nõk

Részletesebben