JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat és javasolja a módosítását az alábbiakkal:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat és javasolja a módosítását az alábbiakkal:"

Átírás

1 303 JEGYZŐKÖNYV Készült: október 31.-én (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Bornemisza János polgármester Józsa Gábor alpolgármester Görbe Károly képviselő Dr. Rédecsi Árpád képviselő Varga István képviselő Szabó Lászlóné Kaloné Csiki Mónika gazd.csop.vez. Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen Nagy Zoltánnét az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét, a Képviselő-testület tagjait, az ülésen megjelenteket.. Megállapítja, hogy Poroszló Község Önkormányzatának a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből 4 fő van jelen, így az ülés határozatképes, és azt megnyitja. ( Kiss Katalin és Botos Sándor képviselő nem tud részt venni a mai ülésen, Dr. Rédecsi Árpád később érkezik az ülésre.) Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Józsa Gábor alpolgármestert és Varga István képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyét 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, elfogadják a képviselő-testületek tagjai. A polgármester ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat és javasolja a módosítását az alábbiakkal: - Állattartási rendelet módosítása, - Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása további működésével kapcsolatos döntések meghozatala, - Önkormányzati hatósági ügyek zárt ülés keretein belül- a Tisza-tavi Ökocentrum üzleti tervének módosítását tárgyalja a Képviselő-testület. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a meghívóban közölt napirendi pontokat a módosításokkal együtt. A Képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a meghívóban közölt napirendi pontokat az ülésen elhangzott módosításokkal együtt.

2 304 Napirendi pontok: 1. Körözvényekben foglalt határozati javaslatok megerősítése 2. Egyesített Szociális Intézmény, Idősek Otthona gondozói tevékenységéről beszámoló 3. Beszámoló a Körjegyzőség tevékenységéről 4. Tájékoztató a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról 5. Állattartási rendelet módosítása (rendelet) 6. Egyebek a.) Közös önkormányzati hivatal alapító okiratának és együttműködési megállapodásának módosítása. b.) Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása további működésével kapcsolatos döntések meghozatala 7. Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés) Napirendi pontok tárgyalása: 1. Körözvényekben foglalt határozati javaslatok megerősítése a.) Borsodivánka-Poroszló között kerékpárút létrehozásának támogatása A napirendi pont tárgyalása írásban kiküldött Körözvény alapján történik. Bornemisza János polgármester: Habis László polgármester úr megkereséssel élt Poroszló Község Önkormányzata felé, hogy a régióban évben kerékpárút megépítését tervezik, Egerlövő-Borsodivánka-Poroszló településeken át, amely kapcsolódna a 33-as mentén a Hortobágyig vezető kerékpárúthoz. A kerékpárút tervezési költségéhez kérte az önkormányzat hozzájárulását, megállapodás tervezet szerint, amely az önkormányzat részére Ft + ÁFA költséget jelent. A képviselő-testület tagjai a Körözvényben lévő határozati javaslattal egyetértettek és ezt aláírásukkal igazolták. Javasolja a Körözvényben lévő határozati javaslat szavazással történő megerősítését. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Dr. Rédecsi Árpád nem volt még jelen az ülésen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza:

3 /2012.(X.15.) önkormányzati határozata: Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy Borsodivánka Poroszló közötti 3301 számú úton kijelölési módszerrel kerékpáros útvonal tervet készíttet december végéig és biztosítja, hogy a kerékpárút csatlakozzon a Tisza-tó gátkoronáján létesített 65 km hosszú kerékpárúthoz. A várható tervezési és engedélyeztetési költség Ft + ÁFA. A képviselő-testület felhatalmazza Bornemisza János polgármestert, hogy az Észak-Magyarországi Régióban megvalósítandó kerékpárút hálózat fejlesztése tárgyában létrejövő együttműködési megállapodás aláírásával. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester b.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Programhoz A napirendi pont tárgyalása írásban kiküldött Körözvény alapján történik. Bornemisza János polgármester: Poroszló Község Önkormányzata a költségvetés finanszírozhatóságának érdekében a tavalyi évben szigorú intézkedéseket hajtott végre, megszüntette az iskolakezdési támogatást és az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő gyermekek anyagi támogatását. Véleménye szerint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Programhoz történő csatlakozást továbbra is meg kellene hagyni, ha már a többi támogatási forma megszüntetésre került. A Programban résztvevő hallgatók támogatása éves szinten a költségvetés szempontjából Ft-os kiadást jelent a következő évre vonatkozóan. A Körözvényben lévő határozati javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyetértettek, és ezt aláírásukkal igazolták. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Program évi fordulójához, illetve a pályázat kiírásra kerüljön a 2012./2013 tanév II. és a 2013/2014.tanév I. félévére. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülte 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Dr. Rédecsi Árpád a szavazáskor még nem volt jelen az ülésen) az alábbi határozatot hozza: 117/2012. (X.17.) önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándékról, illetve az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására.

4 306 A Képviselő-testület támogatja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásra kerüljön a 2012/2013. tanév II. és a 2013/2014. tanév I. félévére vonatkozóan, a pályázat kiírásának határideje: október 26. A pályázatok benyújtási határideje: november 23. Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, 2. Egyesített Szociális Intézmény, Idősek Otthona gondozói tevékenységéről beszámoló A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámolót elkészítette Nagy Zoltánné. A beszámoló tartalmas, részletesen bemutatja az alap és szakosított ellátást során végzett tevékenységet, az intézményben dolgozók munkájának köszönhetően sikerült bővíteni a házi segítségnyújtást és étkeztetést igénybe vevők számát, így az intézmény további működését ebben az évben is sikerült biztosítani. Ha létszám még tovább növekedne e feladatellátást igénylők részéről, akkor szinte önfinanszírozóvá válhatna az intézmény teljes egészében. Nagy Zoltánné Egyesített Szociális Intézmény vezetője: Az Idősek Otthona fennmaradásért mindent megtettek, amikor a házi segítségnyújtást elkezdték, akkor olyan 13 fő vette csak igénybe az étkeztetést is. Most ez a szám olyan 80 fő körül alakul. A beszámolóhoz röviden még annyi kiegészítést tesz hozzá, hogy az elmúlt időszakban több szakhatóság ÁNTSZ, Módszertan, Kormányhivatal által lefolytatott ellenőrzés is történt az intézményben. Jelenleg működési engedélye az Idősek Otthonának december 31-ig érvényes. A működési engedély hosszabbítására vonatkozó kérelmüket benyújtották a Kormányhivatal részére. E kérelemhez szükséges dokumentációk hiánypótlására 20 nap áll rendelkezésre, többek között intézkedési tervet kell készíteniük, amelyben az intézmény pályázati úton történő bővítésére vonatkozó adatokat konkrétan tartalmazza (határidők). A működési engedély meghosszabbítására december 31-ig van lehetőség a törvényi előírásoknak megfelelően. A jövőt illetően annyi a mondanivalója, hogy nem tudják, hogyan fog működni az intézmény. Ugyanis költségvetési törvény tervezetből eddig az derül ki, hogy a bentlakásos idősek otthona esetében nem normatíva alapú lesz a finanszírozás, hanem bérfinanszírozással történik, amely azt jelenti, hogy 4 fő szakképzett dolgozó bérét és a dologi kiadásokat finanszírozzák. Ebből az összegből pedig nem lehet megoldani a bentalkásos intézmény fenntartását. Bornemisza János polgármester: Az Idősek Otthona felújításához tervet már korábban készített Kormos Gyula tervező, melyben a dátumok aktualizálása véleménye szerint megoldható. A bővítéshez szükséges terület is rendelkezésre áll azáltal, hogy megvásárolta az Önkormányzat a mellette lévő 561 hrsz-ú ingatlant. Az intézkedési terv elkészítésénél figyelembe kell venni, hogy a as időszakban már nem áll forrás rendelkezésre ilyen jellegű pályázat finanszírozására. Az intézkedési tervet mintegy három éves intervallumra kellene elkészíteni azaz 2015-ig. A terv elkészítésénél figyelembe kell venni azt a tényezőt, hogy még még nem lehet tudni, milyen

5 307 pályázatok kerülnek 2014-ben kiírásra, illetve azt sem, hogy a 2014 és 2020 között mi lesz az EU-s Etap. Kormos Gyula tervezővel a terveket elkészíttethetjük 2013 decemberéig, viszont a jövő év decemberéig semmiféle építést nem lehet vállalni, mivel nincs rá még pályázati kiírás. Az ülésen elhangzottak figyelembe vételével az intézkedési terv elkészítésére felkéri Kaloné Csiki Mónikát és Nagy Zoltánnét. Az intézmény finanszírozásával kapcsolatban még nem lehet tudni, hogyan alakul január 1-től. Kaloné Csiki Mónika gazd. vez.: Az Idősek Otthona esetében a finanszírozási probléma úgy néz ki, hogy megoldódik, az alapszolgáltatásokra lesz valamennyi forrás. Van egy módosító törvényjavaslat a finanszírozással kapcsolatban, de azt nem tudja, hogy elfogadásra került-e már. Nagy Zoltánné intézményvezető: Működési engedélyt december 31-ig kaphat az önkormányzat, ennek megfelelően kell elkészíteni az intézkedési tervet. Amennyiben ben kerülnének csak pályázatok kiírásra a bővítésre, és a határidők elcsúsznának, abban az esetben még meg lehetne kérni a működési engedély hosszabbítását egy fél éves időszakra, amíg a bővítés befejeződne. Görbe Károly képviselő: Az étkeztetést ki látja el az Idősek Otthona részére a továbbiakban? Szabó Lászlóné : Az állam a konyha üzemeltetését nem kívánja átvenni az Önkormányzathoz fog tartozni, az iskolához szükséges étkeztetéssel, a külsősök étkeztetésével, az Idősek Otthonát is ők látják el. A konyha működési engedélyét meg kell kérni az önkormányzat részére. Bornemisza János polgármester: A konyha üzemeltetésénél fölhívja a figyelmet arra, hogy oda kell figyelni a beszerzésekre, azokhoz árajánlatokat kell kérni, azzal kell alátámasztani. Józsa Gábor alpolgármester: A konyha működési engedélyének megszerzése nem lesz egyszerű feladat az önkormányzat részére. Köszöni az intézmény vezető által készített részletes beszámolót. Elkeserítő, hogy az intézményeink működését a dolgozók segítségével sikerült rendbe tenni, melyek szinte most már önállóan tudnak működni, és ezt most elveszik az önkormányzattól, vagy a finanszírozás miatt működésképtelenné válik és megszűnik. A mi még felháborító, hogy itt az időse emberek sorsáról van szó. Bornemisza János polgármester: Az intézmény működését tekintve lassan révbe értünk, és érünk, szinte önfinanszírozós lehetne az intézmény. A képviselő-testület tagjai arra törekedtek, hogy az Idősek Otthona minél tovább fennmaradjon, az idős személyek ellátása érdekében, és ehhez a dolgozók is tevékenyen hozzájárultak. A Képviselő-testület megköszöni az Idősek Otthonában dolgozók munkáját. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Poroszló-Sarud-Újlőrincfalva Egyesített Szociális Intézményének munkájáról készült beszámolóját. A működési engedély hosszabbításához szükséges intézkedési tervet készítse el Kaloné Csiki Mónika és Nagy Zoltánné az ülésen elhangzott információk figyelembe vételével.

6 308 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 118/2012.(X.31.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézmény évi munkájáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület felkéri Kaloné Csiki Mónikát és Nagy Zoltánnét, hogy az Idősek Otthona (székhelye: 3388 Poroszló, Alkotmány út 7.) működési engedélyének meghosszabbításához szükséges intézkedési tervet készítsék el a december 31- ig, a hiánypótlásra megadott határidőn belül. Határidő: értelem szerint, Felelős: Bornemisza János polgármester, Kaloné Csiki Mónika gazd. csop.vez., Nagy Zoltánné intézményvezető 3. Beszámoló a Körjegyzőség tevékenységéről A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Szabó Lászlóné elkészített a Körjegyzőség munkájáról szóló beszámolóját. A beszámoló tartalmazza a Körjegyzőségnél lévő köztisztviselők által végzett tevékenységet, illetve a képviselő-testületi ülések számát és 2012 októberéig. Ebből kiderül, hogy a Képviselő-testület jelentős tevékenységet folytatott mind a két évben a településen, hiszen ezt tükrözik a testületi ülések számai, amely az elmúlt évben 29 volt, ebben az évben pedig 23 és még lesz több ülés az év végéig. Szabó Lászlóné : A beszámoló számadatiból látható az a sok munka, melyet a hivatal köztisztviselői látnak el, de nem tükröződik belőle vissza az, melyet az ügyfelekkel való udvarias bánásmód követel meg tőlünk nap, mint nap. A pénzügyi-gazdálkodási adatokat a beszámoló nem tartalmazza, hiszen e témakört a képviselő-testület évente több alkalommal is tárgyalta. A beszámolóhoz annyit tesz hozzá kiegészítésként, hogy ebben az évben utoljára számolt be úgy, mint Poroszló-Újlőrincfalva Önkormányzatok Körjegyzője, január 1-től létrejön a Közös Önkormányzati Hivatal Sarud településsel együtt. A járások kialakításával kapcsolatban korábbi ülésen már döntöttek a közös önkormányzati hivatal létszámának alakulásáról, amelyben még Poroszló részéről 14 fő köztisztviselő létszám szerepelt, de akkor még nem tudták a konkrét létszámadatokat. Most ezen adatok ismertté váltak, lakosság és ügyiratszám alapján kerültek meghatározásra, mely szerint az önkormányzati modell az alábbiak szerint alakul: Poroszló településen 9 fő létszámot határoztak meg, amely úgy alakul, hogy a jelenlegi létszámból 3 fő elmegy nyugdíjba, 3 fő pedig átkerül a járási hivatalhoz, Újlőrincfalva esetében 1 fő, és Sarud településről 5 fő. létszám került meghatározásra. Összesen 14 fő köztisztviselői létszámot lehet foglalkoztatni a három településről. Az ezzel kapcsolatos Alapító Okiratot és az Együttműködési megállapodás módosítását a mai napon egy későbbi napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület.

7 309 Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Körjegyzőség tevékenységéről készült beszámolóját. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: szavazattal, 0 nemleges, 119/2012. (X.31.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Körjegyzőség és évi tevékenységéről készült beszámolóját. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, 4. Tájékoztató a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik Bornemisza János polgármester: A Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről elkészítette a tájékoztatóját Dancs István. A tájékoztatót esetében csak tudomásulvétel történik a Képviselő-testület tagjai részéről, viszont javasolja, hogy e dokumentumot beszámolóként tárgyalják és fogadják el, mivel döntés hozatal szükséges a Tanyagondnoki Szolgálat további működésére vonatkozóan. Az év folyamán e tevékenységhez fűződően volt ellenőrzés, amely során merültek föl apróbb hiányosságok, ezeket pótolni szükséges. A tanyagondnoki Szolgálat további működésével kapcsolatban egyeztetett a Jegyző asszonnyal és két alternatíva merült föl az egyik, hogy működjön tovább a Tanyagondoki Szolgálat, hiszen az önkormányzat ellátja ezen feladatát, a lehetőséget biztosítja az igénylők számára. A másik alternatíva, hogy megszüntetésre kerüljön ez a szolgáltatás a településen a jövő évtől kezdődően. Ezzel kapcsolatban kéri a képviselő-testület állásfoglalását. Szabó Lászlóné : Az ellenőrzések során merült föl néhány észrevétel, és hiányosság, amelyeket pótolni szükséges. A hiányosságok között szerepelt, hogy a tanyagondnoknak rendszeresen tevékenységi naplót, dokumentumokat kell vezetnie illetve észrevétel volt, hogy a Wolksvagen Crafter van megjelölve a feladat ellátásához, és a Ford kis busszal látják el ezen feladatot. Az útviszonyok miatt nem lehetséges, hogy az új busszal végezzék a feladat ellátását, és ezt a buszt az önkormányzat nem is erre a célra kapta. Ezen információt közölte az ellenőrzést végző személlyel, hiszen a Forddal végzett tevékenységnél a dokumentumok a rendelkezésre állnak. Nagy Zoltánné Idősek Otthona vezetője: A Tanyagondoki Szolgálat tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok elkészítéséhez már fölajánlotta a segítségét, de nem élt a lehetőséggel eddig a tanyagondnok. Az idős emberek szállítását is végzi több alkalommal, csak a megfelelő dokumentációt kell róla elkészíteni.

8 310 Dr. Rédecsi Árpád: Ha nincs különösebb feltételekhez kötve a tanyagondnoki szolgálatellátás ellátása, akkor az a javaslata, hogy e tevékenységet tartsák fenn továbbra is. Varga István képviselő: Még ne kerüljön megszüntetésre a tanyagondnoki szolgáltatás,amíg el Bornemisza János polgármester: A tanyagondnoki tevékenységet az önkormányzat ellátja, és a lehetőséget biztosítja a szolgáltatás igénybevételéhez, erről tájékoztatást kaptak az érintettek. Az a véleménye, hogy addig tartsák fenn továbbra is a tanyagondnoki szolgáltatást, amennyiben a törvényi előírásoknak megfelelően tud működni. Viszont szükséges elkészíteni hozzá egy felmérést a tanyán élők létszámának alakulásáról. A feladat ellátásához pedig a Wolksvagen Crafter helyett be kell jelenteni a Ford kis buszt. A Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását javasolja azzal, hogy amennyiben az ellenőrzés során kért dokumentációkat, illetve a tanyagondnok a munkájához szükséges iratokat nem készíti el november 30-ig, abban az esetben az álláshelye megszüntetésre kerül. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 120/2012.(X.31.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról készült beszámolót. A Képviselő-testület fölhívja a tanyagondnok figyelmét, hogy a tevékenységéhez szükséges dokumentációkat rendszeresen készítse el, az ellenőrzések kapcsán felmerült hiányosságokat pótolja november 30-ig, amennyiben a szükséges iratokat nem készíti el, abban az esetben az álláshelye megszüntetésre kerül. A Képviselő-testület támogatja a Tanyagondnoki Szolgálat fenntartását továbbra is, amennyiben a törvényi előírásoknak megfelelően tud működni. A tanyán élő lakosság létszámának felülvizsgálatát el kell végezni a következő testületi ülésre. Határidő: november 30. Felelős: polgármester, 5. Állattartási rendelet módosítása (rendelet) A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: az állattartás helyi szabályairól szóló 14/2004.(IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítását a jogszabály változás tette szükségessé. A törvény módosító rendelkezés a október 1. napján lépett hatályba, mely szerint a Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Józsa Gábor alpolgármester: A törvény rendelkezik arról, hogy nem lehet korlátozni az állattartást helyi rendeletben, viszont felháborítónak tartja, hogy egyes személyek milyen körülmények között tartanak állatokat.

9 311 Varga István képviselő: Az állattartáshoz kapcsolódóan elmondja, hogy valamilyen intézkedést kellene tenni a kobór kutyák befogására, hiszen a Sírkert úton már olyan sok kutya kószál az úton, hogy a gyermekek félnek az iskolából menni hazafelé, de a felnőttekre is veszélyt jelentenek a csapatosan összeverődött kutyák az utcán. Szabó Lászlóné : A kóbor kutyákról érkezett bejelentést követően szólnak a sintérnek, aki Mezőkövesdről jár ki a kutyákat befogni, sokszor előfordul, hogy egyetlen egy kutyát sem tud elvinni, ép abban az időben nincsenek kinn az úton az állatok. Viszont a kiszállás díjat minden alkalommal fizetnie kell az önkormányzatnak, amely alkalmanként kb Ft-os összeget jelent, ha visz el kutyát, ha nem, akkor is ki kell fizetni sintér részére ezt az összeget. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Az állattartás szabályait más törvény által meghatározottak szerint szabályozzák, illetve ez alapján történik a szankcionálás is. Az Eb adó bevezetésével az anyagi háttér biztosítva lett volna esetleg a befogott ebek további tartásához, stb. bár itt is elég komoly szabályok vannak, amelyet be kell tartani. Az állattartás szabályai megalkotásánál a probléma, hogy először megfelelő körülményeket kellett volna hozzá megteremteni, és ezt követően lehetne a törvényeket megfelelő módon alkalmazni. Az ebek összeírását szükségesnek tartja a községben, ezt meg kell oldani. Nem gondolta, hogy ilyen drága az állatok egy-egy befogása, fölajánlja a segítségét és egyeztetéshez a kutya sintérrel. Bornemisza János polgármester: Az ebek összeírásáról nyilvántartást kell készíteni, az eb adó tárgyalására vissza lehet térni, nem látja akadályát a bevezetésének, de előtte az összes körülmény mérlegelendő. Varga István által tett bejelentésre a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a 14/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítását. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 15/2012. (X.31) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól szóló 14/2004. (IV.30) önkormányzati rendelet módosítására Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állattartás helyi szabályairól szóló 14/2004. (IV.30) önkormányzati rendeletét jogszabály változás miatt az alábbiak szerint módosítja: 1.. A rendelet 6. -a helyébe az alábbi szöveg lép: Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozzon. Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy az állat természetes viselkedésének biztosítása mellett e tevékenység tartósan és szükségtelenül ne zavarja a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét.

10 (1) A rendelet III. fejezet Az állatok tartása és elhelyezése című fejezetének állattartási övezetekre történő tagolására vonatkozó 7. -t hatályon kívül helyezi. (2) A haszonállat tartás korlátozására vonatkozó 8. -t hatályon kívül helyezi. (3) A kedvtelésből tartott állatok tartását korlátozó 9. -t hatályon kívül helyezi. (4) A családi házas övezetben tartható állatok számának behatárolásáról szóló 10. -t hatályon kívül helyezi. 3.. A rendelet 11. -a helyébe az alábbi szöveg lép: A település közigazgatási területén az álatok tartásának általános szabályairól és az állatok védelméről szóló jogszabályi előírások betartása mellett valamennyi mezőgazdasági haszonállat és kedvtelésből tartott állat tartható. 4.. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép életbe. (2) Kihirdetéséről a gondoskodik. Poroszló, október 31. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. 6. Egyebek a.) Közös önkormányzati hivatal alapító okiratának és együttműködési megállapodásának módosítása. A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A közös önkormányzati hivatal kialakításával kapcsolatban elkészítette Szabó Lászlóné Körjegyző az Alapító Okirat és Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. Szabó Lászlóné : A Képviselő-testület már az augusztusban tartott ülésén döntött a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról. A járási hivatalok kialakítása kapcsán akkor még nem voltak ismertek az önkormányzat által foglalkoztatható köztisztviselői létszám adatok. Most viszont ezek az adatok ismertté váltak és ennek megfelelően szükséges a korábban elfogadott Alapító Okirat és Együttműködési Megállapodás módosítása is. Az önkormányzati hivatalok évi támogatása végett kormányzati szinten elkészült az önkormányzati hivatal modell, amely a köztisztviselői létszámot az ügyiratforgalom és

11 313 lakosság szám aránya szerint állapította meg. Poroszló településről 9 fő, Újlőirnfalva településről 1 fő, és Sarud településről 4 fő köztisztviselő létszámot határoztak meg. Ennek megfelelően kell mind a két dokumentumot módosítani. Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a Poroszló- Újlőrincfalva-Sarud Községek Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: szavazattal, 0 nemleges, 121/2012.(X.31.) önkormányzati határozata: A képviselő-testület 87/2012. (o8.28) számú határozatával jóváhagyott Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Községek Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 12.1 pontja Poroszló község 9 fő, pontja Újlőrincfalva község 1 fő, pontja Sarud község 4 fő Mindösszesen. 14 fő köztisztviselői létszámot határoz meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírásával. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, A polgármester javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud Községek Közös Önkormányzati Hivatal Együttműködési megállapodásának módosítását. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: szavazattal, 0 nemleges, 122/2012.(X.31.) önkormányzati határozta: A képviselő-testület a 88/2012. (08.28) számú határozatával jóváhagyott Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Községek Közös Önkormányzati Hivatalának alakítására és fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás 9 pontja Poroszló község 9 fő, 9.1 pontja Újlőrincfalva község 1 fő, 9.2. pontja Sarud község 4 fő Mindösszesen. 14 fő köztisztviselői létszámot határoz meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Együttműködési megállapodás aláírásával. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester,

12 314 b.) Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása további működésével kapcsolatos döntések meghozatala A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete írásban megkereste a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületeit a Társulás fennmaradásának, illetve jövőjére vonatkozóan. A képviselő-testületnek a határozatát november 10-ig kérik megküldeni a munkaszervezet részére. Varga István képviselő: Amennyiben a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása megszűnik ki fogja ellátni a Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a családsegítés feladatait a továbbiakban? Szabó Lászlóné : A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény január 1-től hatálytalan. Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény június 30-ig lehetőséget biztosít a társulási megállapodások felülvizsgálatára, a társulások átalakítására, vagy megszüntetésére. Az új szabályozás értelmében meghatározásra kerültek az önkormányzatok részére kötelező feladatok, melyek nem teljes körűek, hiszen más ágazati törvény is előírhat kötelező feladatot, akár még olyat is, amit eleve az önkormányzatok társulásához telepít. A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának a Társulási Megállapodás XIII. fejezete szerint a Társulási, tagsági jogviszony megszűnik ha annak megszűnését, valamennyi tag képviselő-testülete minősített többséggel hozott határozattal kimondja. A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 41/2012. (X.10.) számú határozatában felkérte a települési önkormányzatok polgármestereit, hogy terjesszék a képviselő-testületek elé a Társulás fennmaradására, vagy megszüntetésére vonatkozó javaslatukat és a minősített többséggel meghozott döntésükről a képviselő-testületi határozat megküldésével értesítsék a Társulást november 10-ig. Amennyiben a Társulás fennmaradásáról való döntés születik fel kell sorolni azokat a feladatokat, amelyeket a Társulás keretében kívánnak ellátni és meg kell jelölni annak forrását is. Azok a feladatok amelyeket most a Füzesabonyi Kistérség látott el, átkerülnek az Önkormányzathoz. Mikro társulás formájában látnák el a továbbiakban e feladatokat a 3 település Poroszló-Ú jlőrincfalva- és Sarud tekintetében. A Gyermekjóléti Szolgálatot Kiss Ágnes látná el a három településen és Nagy Zoltánné végezné továbbra is a családsegítéssel kapcsolatos feladatokat. Bornemisza János polgármester: Az új Ötv (1) bekezdése felsorolja az önkormányzati feladatokat, melyek közül az alábbiakat célszerű társulás formájában ellátni, mint az önkormányzatonként külön-külön: Belső ellenőrzés Gyermekjóléti szolgálat Központi orvosi ügyelet Területfejlesztés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A felsorolt feladatok esetében több település könnyebben biztosíthat közösen fenntartott intézményt, személyzetet, eszközöket.

13 315 Poroszló Község Önkormányzata a fent felsorolt feladatok ellátására Mikro Térségi Társulássá alakítja január 1-vel a jelenleg működő Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud településekkel együtt létrehozott Intézményfenntartói Társulását. A Társulási Megállapodását kibővíti a belsőellenőrzés, gyermekjóléti szolgálat, központi orvosi ügyelet, területfejlesztés és jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokkal, amelyeket fennállásáig a Füzesabonyi Kistérségi Társulás lát el. A novemberi ülésére át kell dolgozni ez alapján az Intézményfenntartói Társulási Megállapodás és az Alapító okirat a jelzett feladatok ellátásával. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Poroszló Község Önkormányzata hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy december 31-vel megszünteti tagságát a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásában és javasolja annak megszűnését. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testületének 123/2012.(X.31.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többséggel úgy dönt, hogy javasolja a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás december 31-i napjával jogutód nélküli megszüntetését. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Kistérségi Társulás soron következő ülésén a határozatban foglaltaknak megfelelően szavazzon. Határidő: értelem szerint Felelős: Bornemisza János polgármester Bornemisza János polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása által küldött levél tartalmáról, mely szerint szeptember 1-től megváltozott az orvosi ügyelet Poroszlói telephelye általi ellátási terület, Kisköre, Kömlő, Tiszanána településeket a poroszlói telephelyről látják. Természetesen az orvosi ügyelet finanszírozásához hozzá kell járulnia Kömlő, Kisköre, és Tiszanána településeknek is, a finanszírozással kapcsolatban egyeztetések történnek. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadása, hogy a Belső ellenőrzés, Gyermekjóléti szolgálat, Központi orvosi ügyelet,területfejlesztés, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önkormányzati feladatok ellátására átalakítja Mikro Térségi Társulássá 2013 január 1-vel a jelenleg működő Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud településekkel együtt létrehozott Önkormányzatok Egyesített Szociális Intézménye- Intézményfenntartói Társulását.. Ezen feladatokat a fennállásáig a Füzesabonyi Kistérség látja el. A képviselő-testület a novemberi ülésére az Intézményfenntartói Társulási Megállapodás és az Alapító okirat átdolgozását a jelzett feladatok ellátásával.

14 316 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 124/2012.(X. 31.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzata elhatározza, hogy a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása december 31-imegszűnésével az ott ellátott önkormányzati feladatok ellátására Mikro Térségi Társulássá alakítja január 1-vel a jelenleg működő Poroszló -Újlőrincfalva- Sarud településekkel együtt létrehozott Önkormányzatok Egyesített Szociális Intézménye - Intézményfenntartói Társulását. A Társulási Megállapodását kibővíti a belsőellenőrzés, gyermekjóléti szolgálat, központi orvosi ügyelet, területfejlesztés és jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokkal, amelyeket fennállásáig a Füzesabonyi Kistérségi Társulás lát el. Javasolja a képviselő-testület a novemberi ülésére az Intézményfenntartói Társulási Megállapodás és az Alapító okirat átdolgozását a jelzett feladatok ellátásával. Határidő: november 28. Felelős: polgármester A következő napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el az SZMSZ idevonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével. A nyílt ülés napirendi pontjaihoz több észrevétel, hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak a közreműködését a nyílt Képviselő-testület ülést 15 óra 15 perckor bezárja. K.m.f. Bornemisza János polgármester Szabó Lászlóné Jegyzőkönyv hitelesítő: Józsa Gábor alpolgármester Varga István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 230 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 22-én 14 óra 20 perckor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Fő

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem)

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége ( 8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6. I. emelet házasságkötő terem) 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány Önkormányzat Képviselő-testületének, Almásháza Önkormányzat Képviselő-testületének, Tilaj Önkormányzat Képviselő-testületének és Ligetfalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 23.-án (pénteken) 10 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 30-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 52/2011. (V. 30.) 53/2011. (V. 30.) 54/2011. (V. 30.) 55/2011. (V. 30.) 56/2011. (V.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 6/2012. (IV. 13.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07. napján (csütörtök)

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 2-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 4/2015.(II.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 5/2015.(II.03.) Spóner Tibor megválasztása jegyzőkönyvhitelesítőnek

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 26.-án (hétfőn) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. február 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. február 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve

../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve ../2009. Szalmatercs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 1-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Szalmatercs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-10/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. április 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 141/2015. (IV.10) számú határozata Nagyrév-Tiszabög működő komp viteldíjának

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 4/2013. számú Szendrőlád, Balajt és Ládbesenyő Községek Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli közös testületi üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék:

JEGYZŐKÖNYV. Pluhár László (elnök-elek polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendeket tárgyalnánk meg, melyeket ismertetnék: JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich. u.6. sz.) 2010. június. 25-én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. május 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. május 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben