JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat és javasolja a módosítását az alábbiakkal:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat és javasolja a módosítását az alábbiakkal:"

Átírás

1 303 JEGYZŐKÖNYV Készült: október 31.-én (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Bornemisza János polgármester Józsa Gábor alpolgármester Görbe Károly képviselő Dr. Rédecsi Árpád képviselő Varga István képviselő Szabó Lászlóné Kaloné Csiki Mónika gazd.csop.vez. Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen Nagy Zoltánnét az Egyesített Szociális Intézmény vezetőjét, a Képviselő-testület tagjait, az ülésen megjelenteket.. Megállapítja, hogy Poroszló Község Önkormányzatának a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből 4 fő van jelen, így az ülés határozatképes, és azt megnyitja. ( Kiss Katalin és Botos Sándor képviselő nem tud részt venni a mai ülésen, Dr. Rédecsi Árpád később érkezik az ülésre.) Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Józsa Gábor alpolgármestert és Varga István képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítők személyét 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül, elfogadják a képviselő-testületek tagjai. A polgármester ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat és javasolja a módosítását az alábbiakkal: - Állattartási rendelet módosítása, - Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása további működésével kapcsolatos döntések meghozatala, - Önkormányzati hatósági ügyek zárt ülés keretein belül- a Tisza-tavi Ökocentrum üzleti tervének módosítását tárgyalja a Képviselő-testület. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a meghívóban közölt napirendi pontokat a módosításokkal együtt. A Képviselő-testület tagjai 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a meghívóban közölt napirendi pontokat az ülésen elhangzott módosításokkal együtt.

2 304 Napirendi pontok: 1. Körözvényekben foglalt határozati javaslatok megerősítése 2. Egyesített Szociális Intézmény, Idősek Otthona gondozói tevékenységéről beszámoló 3. Beszámoló a Körjegyzőség tevékenységéről 4. Tájékoztató a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról 5. Állattartási rendelet módosítása (rendelet) 6. Egyebek a.) Közös önkormányzati hivatal alapító okiratának és együttműködési megállapodásának módosítása. b.) Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása további működésével kapcsolatos döntések meghozatala 7. Önkormányzati hatósági ügyek (zárt ülés) Napirendi pontok tárgyalása: 1. Körözvényekben foglalt határozati javaslatok megerősítése a.) Borsodivánka-Poroszló között kerékpárút létrehozásának támogatása A napirendi pont tárgyalása írásban kiküldött Körözvény alapján történik. Bornemisza János polgármester: Habis László polgármester úr megkereséssel élt Poroszló Község Önkormányzata felé, hogy a régióban évben kerékpárút megépítését tervezik, Egerlövő-Borsodivánka-Poroszló településeken át, amely kapcsolódna a 33-as mentén a Hortobágyig vezető kerékpárúthoz. A kerékpárút tervezési költségéhez kérte az önkormányzat hozzájárulását, megállapodás tervezet szerint, amely az önkormányzat részére Ft + ÁFA költséget jelent. A képviselő-testület tagjai a Körözvényben lévő határozati javaslattal egyetértettek és ezt aláírásukkal igazolták. Javasolja a Körözvényben lévő határozati javaslat szavazással történő megerősítését. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Dr. Rédecsi Árpád nem volt még jelen az ülésen a szavazáskor) az alábbi határozatot hozza:

3 /2012.(X.15.) önkormányzati határozata: Poroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy Borsodivánka Poroszló közötti 3301 számú úton kijelölési módszerrel kerékpáros útvonal tervet készíttet december végéig és biztosítja, hogy a kerékpárút csatlakozzon a Tisza-tó gátkoronáján létesített 65 km hosszú kerékpárúthoz. A várható tervezési és engedélyeztetési költség Ft + ÁFA. A képviselő-testület felhatalmazza Bornemisza János polgármestert, hogy az Észak-Magyarországi Régióban megvalósítandó kerékpárút hálózat fejlesztése tárgyában létrejövő együttműködési megállapodás aláírásával. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester b.) Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Programhoz A napirendi pont tárgyalása írásban kiküldött Körözvény alapján történik. Bornemisza János polgármester: Poroszló Község Önkormányzata a költségvetés finanszírozhatóságának érdekében a tavalyi évben szigorú intézkedéseket hajtott végre, megszüntette az iskolakezdési támogatást és az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő gyermekek anyagi támogatását. Véleménye szerint a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Programhoz történő csatlakozást továbbra is meg kellene hagyni, ha már a többi támogatási forma megszüntetésre került. A Programban résztvevő hallgatók támogatása éves szinten a költségvetés szempontjából Ft-os kiadást jelent a következő évre vonatkozóan. A Körözvényben lévő határozati javaslattal a Képviselő-testület tagjai egyetértettek, és ezt aláírásukkal igazolták. Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra, hogy az Önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Program évi fordulójához, illetve a pályázat kiírásra kerüljön a 2012./2013 tanév II. és a 2013/2014.tanév I. félévére. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülte 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Dr. Rédecsi Árpád a szavazáskor még nem volt jelen az ülésen) az alábbi határozatot hozza: 117/2012. (X.17.) önkormányzati határozata Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulójához, és felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szándékról, illetve az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására.

4 306 A Képviselő-testület támogatja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírásra kerüljön a 2012/2013. tanév II. és a 2013/2014. tanév I. félévére vonatkozóan, a pályázat kiírásának határideje: október 26. A pályázatok benyújtási határideje: november 23. Határidő: értelem szerint, Felelős: polgármester, 2. Egyesített Szociális Intézmény, Idősek Otthona gondozói tevékenységéről beszámoló A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Az Egyesített Szociális Intézmény munkájáról szóló beszámolót elkészítette Nagy Zoltánné. A beszámoló tartalmas, részletesen bemutatja az alap és szakosított ellátást során végzett tevékenységet, az intézményben dolgozók munkájának köszönhetően sikerült bővíteni a házi segítségnyújtást és étkeztetést igénybe vevők számát, így az intézmény további működését ebben az évben is sikerült biztosítani. Ha létszám még tovább növekedne e feladatellátást igénylők részéről, akkor szinte önfinanszírozóvá válhatna az intézmény teljes egészében. Nagy Zoltánné Egyesített Szociális Intézmény vezetője: Az Idősek Otthona fennmaradásért mindent megtettek, amikor a házi segítségnyújtást elkezdték, akkor olyan 13 fő vette csak igénybe az étkeztetést is. Most ez a szám olyan 80 fő körül alakul. A beszámolóhoz röviden még annyi kiegészítést tesz hozzá, hogy az elmúlt időszakban több szakhatóság ÁNTSZ, Módszertan, Kormányhivatal által lefolytatott ellenőrzés is történt az intézményben. Jelenleg működési engedélye az Idősek Otthonának december 31-ig érvényes. A működési engedély hosszabbítására vonatkozó kérelmüket benyújtották a Kormányhivatal részére. E kérelemhez szükséges dokumentációk hiánypótlására 20 nap áll rendelkezésre, többek között intézkedési tervet kell készíteniük, amelyben az intézmény pályázati úton történő bővítésére vonatkozó adatokat konkrétan tartalmazza (határidők). A működési engedély meghosszabbítására december 31-ig van lehetőség a törvényi előírásoknak megfelelően. A jövőt illetően annyi a mondanivalója, hogy nem tudják, hogyan fog működni az intézmény. Ugyanis költségvetési törvény tervezetből eddig az derül ki, hogy a bentlakásos idősek otthona esetében nem normatíva alapú lesz a finanszírozás, hanem bérfinanszírozással történik, amely azt jelenti, hogy 4 fő szakképzett dolgozó bérét és a dologi kiadásokat finanszírozzák. Ebből az összegből pedig nem lehet megoldani a bentalkásos intézmény fenntartását. Bornemisza János polgármester: Az Idősek Otthona felújításához tervet már korábban készített Kormos Gyula tervező, melyben a dátumok aktualizálása véleménye szerint megoldható. A bővítéshez szükséges terület is rendelkezésre áll azáltal, hogy megvásárolta az Önkormányzat a mellette lévő 561 hrsz-ú ingatlant. Az intézkedési terv elkészítésénél figyelembe kell venni, hogy a as időszakban már nem áll forrás rendelkezésre ilyen jellegű pályázat finanszírozására. Az intézkedési tervet mintegy három éves intervallumra kellene elkészíteni azaz 2015-ig. A terv elkészítésénél figyelembe kell venni azt a tényezőt, hogy még még nem lehet tudni, milyen

5 307 pályázatok kerülnek 2014-ben kiírásra, illetve azt sem, hogy a 2014 és 2020 között mi lesz az EU-s Etap. Kormos Gyula tervezővel a terveket elkészíttethetjük 2013 decemberéig, viszont a jövő év decemberéig semmiféle építést nem lehet vállalni, mivel nincs rá még pályázati kiírás. Az ülésen elhangzottak figyelembe vételével az intézkedési terv elkészítésére felkéri Kaloné Csiki Mónikát és Nagy Zoltánnét. Az intézmény finanszírozásával kapcsolatban még nem lehet tudni, hogyan alakul január 1-től. Kaloné Csiki Mónika gazd. vez.: Az Idősek Otthona esetében a finanszírozási probléma úgy néz ki, hogy megoldódik, az alapszolgáltatásokra lesz valamennyi forrás. Van egy módosító törvényjavaslat a finanszírozással kapcsolatban, de azt nem tudja, hogy elfogadásra került-e már. Nagy Zoltánné intézményvezető: Működési engedélyt december 31-ig kaphat az önkormányzat, ennek megfelelően kell elkészíteni az intézkedési tervet. Amennyiben ben kerülnének csak pályázatok kiírásra a bővítésre, és a határidők elcsúsznának, abban az esetben még meg lehetne kérni a működési engedély hosszabbítását egy fél éves időszakra, amíg a bővítés befejeződne. Görbe Károly képviselő: Az étkeztetést ki látja el az Idősek Otthona részére a továbbiakban? Szabó Lászlóné : Az állam a konyha üzemeltetését nem kívánja átvenni az Önkormányzathoz fog tartozni, az iskolához szükséges étkeztetéssel, a külsősök étkeztetésével, az Idősek Otthonát is ők látják el. A konyha működési engedélyét meg kell kérni az önkormányzat részére. Bornemisza János polgármester: A konyha üzemeltetésénél fölhívja a figyelmet arra, hogy oda kell figyelni a beszerzésekre, azokhoz árajánlatokat kell kérni, azzal kell alátámasztani. Józsa Gábor alpolgármester: A konyha működési engedélyének megszerzése nem lesz egyszerű feladat az önkormányzat részére. Köszöni az intézmény vezető által készített részletes beszámolót. Elkeserítő, hogy az intézményeink működését a dolgozók segítségével sikerült rendbe tenni, melyek szinte most már önállóan tudnak működni, és ezt most elveszik az önkormányzattól, vagy a finanszírozás miatt működésképtelenné válik és megszűnik. A mi még felháborító, hogy itt az időse emberek sorsáról van szó. Bornemisza János polgármester: Az intézmény működését tekintve lassan révbe értünk, és érünk, szinte önfinanszírozós lehetne az intézmény. A képviselő-testület tagjai arra törekedtek, hogy az Idősek Otthona minél tovább fennmaradjon, az idős személyek ellátása érdekében, és ehhez a dolgozók is tevékenyen hozzájárultak. A Képviselő-testület megköszöni az Idősek Otthonában dolgozók munkáját. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra Poroszló-Sarud-Újlőrincfalva Egyesített Szociális Intézményének munkájáról készült beszámolóját. A működési engedély hosszabbításához szükséges intézkedési tervet készítse el Kaloné Csiki Mónika és Nagy Zoltánné az ülésen elhangzott információk figyelembe vételével.

6 308 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 118/2012.(X.31.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud Önkormányzatai Egyesített Szociális Intézmény évi munkájáról szóló beszámolót. A Képviselő-testület felkéri Kaloné Csiki Mónikát és Nagy Zoltánnét, hogy az Idősek Otthona (székhelye: 3388 Poroszló, Alkotmány út 7.) működési engedélyének meghosszabbításához szükséges intézkedési tervet készítsék el a december 31- ig, a hiánypótlásra megadott határidőn belül. Határidő: értelem szerint, Felelős: Bornemisza János polgármester, Kaloné Csiki Mónika gazd. csop.vez., Nagy Zoltánné intézményvezető 3. Beszámoló a Körjegyzőség tevékenységéről A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: Szabó Lászlóné elkészített a Körjegyzőség munkájáról szóló beszámolóját. A beszámoló tartalmazza a Körjegyzőségnél lévő köztisztviselők által végzett tevékenységet, illetve a képviselő-testületi ülések számát és 2012 októberéig. Ebből kiderül, hogy a Képviselő-testület jelentős tevékenységet folytatott mind a két évben a településen, hiszen ezt tükrözik a testületi ülések számai, amely az elmúlt évben 29 volt, ebben az évben pedig 23 és még lesz több ülés az év végéig. Szabó Lászlóné : A beszámoló számadatiból látható az a sok munka, melyet a hivatal köztisztviselői látnak el, de nem tükröződik belőle vissza az, melyet az ügyfelekkel való udvarias bánásmód követel meg tőlünk nap, mint nap. A pénzügyi-gazdálkodási adatokat a beszámoló nem tartalmazza, hiszen e témakört a képviselő-testület évente több alkalommal is tárgyalta. A beszámolóhoz annyit tesz hozzá kiegészítésként, hogy ebben az évben utoljára számolt be úgy, mint Poroszló-Újlőrincfalva Önkormányzatok Körjegyzője, január 1-től létrejön a Közös Önkormányzati Hivatal Sarud településsel együtt. A járások kialakításával kapcsolatban korábbi ülésen már döntöttek a közös önkormányzati hivatal létszámának alakulásáról, amelyben még Poroszló részéről 14 fő köztisztviselő létszám szerepelt, de akkor még nem tudták a konkrét létszámadatokat. Most ezen adatok ismertté váltak, lakosság és ügyiratszám alapján kerültek meghatározásra, mely szerint az önkormányzati modell az alábbiak szerint alakul: Poroszló településen 9 fő létszámot határoztak meg, amely úgy alakul, hogy a jelenlegi létszámból 3 fő elmegy nyugdíjba, 3 fő pedig átkerül a járási hivatalhoz, Újlőrincfalva esetében 1 fő, és Sarud településről 5 fő. létszám került meghatározásra. Összesen 14 fő köztisztviselői létszámot lehet foglalkoztatni a három településről. Az ezzel kapcsolatos Alapító Okiratot és az Együttműködési megállapodás módosítását a mai napon egy későbbi napirendi pontként tárgyalja a képviselő-testület.

7 309 Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Körjegyzőség tevékenységéről készült beszámolóját. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: szavazattal, 0 nemleges, 119/2012. (X.31.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Körjegyzőség és évi tevékenységéről készült beszámolóját. Határidő: azonnal, Felelős: polgármester, 4. Tájékoztató a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik Bornemisza János polgármester: A Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről elkészítette a tájékoztatóját Dancs István. A tájékoztatót esetében csak tudomásulvétel történik a Képviselő-testület tagjai részéről, viszont javasolja, hogy e dokumentumot beszámolóként tárgyalják és fogadják el, mivel döntés hozatal szükséges a Tanyagondnoki Szolgálat további működésére vonatkozóan. Az év folyamán e tevékenységhez fűződően volt ellenőrzés, amely során merültek föl apróbb hiányosságok, ezeket pótolni szükséges. A tanyagondnoki Szolgálat további működésével kapcsolatban egyeztetett a Jegyző asszonnyal és két alternatíva merült föl az egyik, hogy működjön tovább a Tanyagondoki Szolgálat, hiszen az önkormányzat ellátja ezen feladatát, a lehetőséget biztosítja az igénylők számára. A másik alternatíva, hogy megszüntetésre kerüljön ez a szolgáltatás a településen a jövő évtől kezdődően. Ezzel kapcsolatban kéri a képviselő-testület állásfoglalását. Szabó Lászlóné : Az ellenőrzések során merült föl néhány észrevétel, és hiányosság, amelyeket pótolni szükséges. A hiányosságok között szerepelt, hogy a tanyagondnoknak rendszeresen tevékenységi naplót, dokumentumokat kell vezetnie illetve észrevétel volt, hogy a Wolksvagen Crafter van megjelölve a feladat ellátásához, és a Ford kis busszal látják el ezen feladatot. Az útviszonyok miatt nem lehetséges, hogy az új busszal végezzék a feladat ellátását, és ezt a buszt az önkormányzat nem is erre a célra kapta. Ezen információt közölte az ellenőrzést végző személlyel, hiszen a Forddal végzett tevékenységnél a dokumentumok a rendelkezésre állnak. Nagy Zoltánné Idősek Otthona vezetője: A Tanyagondoki Szolgálat tevékenységgel kapcsolatos dokumentumok elkészítéséhez már fölajánlotta a segítségét, de nem élt a lehetőséggel eddig a tanyagondnok. Az idős emberek szállítását is végzi több alkalommal, csak a megfelelő dokumentációt kell róla elkészíteni.

8 310 Dr. Rédecsi Árpád: Ha nincs különösebb feltételekhez kötve a tanyagondnoki szolgálatellátás ellátása, akkor az a javaslata, hogy e tevékenységet tartsák fenn továbbra is. Varga István képviselő: Még ne kerüljön megszüntetésre a tanyagondnoki szolgáltatás,amíg el Bornemisza János polgármester: A tanyagondnoki tevékenységet az önkormányzat ellátja, és a lehetőséget biztosítja a szolgáltatás igénybevételéhez, erről tájékoztatást kaptak az érintettek. Az a véleménye, hogy addig tartsák fenn továbbra is a tanyagondnoki szolgáltatást, amennyiben a törvényi előírásoknak megfelelően tud működni. Viszont szükséges elkészíteni hozzá egy felmérést a tanyán élők létszámának alakulásáról. A feladat ellátásához pedig a Wolksvagen Crafter helyett be kell jelenteni a Ford kis buszt. A Tanyagondnoki Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását javasolja azzal, hogy amennyiben az ellenőrzés során kért dokumentációkat, illetve a tanyagondnok a munkájához szükséges iratokat nem készíti el november 30-ig, abban az esetben az álláshelye megszüntetésre kerül. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 120/2012.(X.31.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Tanyagondnoki Szolgálat munkájáról készült beszámolót. A Képviselő-testület fölhívja a tanyagondnok figyelmét, hogy a tevékenységéhez szükséges dokumentációkat rendszeresen készítse el, az ellenőrzések kapcsán felmerült hiányosságokat pótolja november 30-ig, amennyiben a szükséges iratokat nem készíti el, abban az esetben az álláshelye megszüntetésre kerül. A Képviselő-testület támogatja a Tanyagondnoki Szolgálat fenntartását továbbra is, amennyiben a törvényi előírásoknak megfelelően tud működni. A tanyán élő lakosság létszámának felülvizsgálatát el kell végezni a következő testületi ülésre. Határidő: november 30. Felelős: polgármester, 5. Állattartási rendelet módosítása (rendelet) A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: az állattartás helyi szabályairól szóló 14/2004.(IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítását a jogszabály változás tette szükségessé. A törvény módosító rendelkezés a október 1. napján lépett hatályba, mely szerint a Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. Józsa Gábor alpolgármester: A törvény rendelkezik arról, hogy nem lehet korlátozni az állattartást helyi rendeletben, viszont felháborítónak tartja, hogy egyes személyek milyen körülmények között tartanak állatokat.

9 311 Varga István képviselő: Az állattartáshoz kapcsolódóan elmondja, hogy valamilyen intézkedést kellene tenni a kobór kutyák befogására, hiszen a Sírkert úton már olyan sok kutya kószál az úton, hogy a gyermekek félnek az iskolából menni hazafelé, de a felnőttekre is veszélyt jelentenek a csapatosan összeverődött kutyák az utcán. Szabó Lászlóné : A kóbor kutyákról érkezett bejelentést követően szólnak a sintérnek, aki Mezőkövesdről jár ki a kutyákat befogni, sokszor előfordul, hogy egyetlen egy kutyát sem tud elvinni, ép abban az időben nincsenek kinn az úton az állatok. Viszont a kiszállás díjat minden alkalommal fizetnie kell az önkormányzatnak, amely alkalmanként kb Ft-os összeget jelent, ha visz el kutyát, ha nem, akkor is ki kell fizetni sintér részére ezt az összeget. Dr. Rédecsi Árpád képviselő: Az állattartás szabályait más törvény által meghatározottak szerint szabályozzák, illetve ez alapján történik a szankcionálás is. Az Eb adó bevezetésével az anyagi háttér biztosítva lett volna esetleg a befogott ebek további tartásához, stb. bár itt is elég komoly szabályok vannak, amelyet be kell tartani. Az állattartás szabályai megalkotásánál a probléma, hogy először megfelelő körülményeket kellett volna hozzá megteremteni, és ezt követően lehetne a törvényeket megfelelő módon alkalmazni. Az ebek összeírását szükségesnek tartja a községben, ezt meg kell oldani. Nem gondolta, hogy ilyen drága az állatok egy-egy befogása, fölajánlja a segítségét és egyeztetéshez a kutya sintérrel. Bornemisza János polgármester: Az ebek összeírásáról nyilvántartást kell készíteni, az eb adó tárgyalására vissza lehet térni, nem látja akadályát a bevezetésének, de előtte az összes körülmény mérlegelendő. Varga István által tett bejelentésre a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a 14/2004. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítását. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 15/2012. (X.31) önkormányzati rendelete az állattartás helyi szabályairól szóló 14/2004. (IV.30) önkormányzati rendelet módosítására Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az állattartás helyi szabályairól szóló 14/2004. (IV.30) önkormányzati rendeletét jogszabály változás miatt az alábbiak szerint módosítja: 1.. A rendelet 6. -a helyébe az alábbi szöveg lép: Az állattartónak biztosítani kell, hogy az állattartással senkinek kárt ne okozzon. Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy az állat természetes viselkedésének biztosítása mellett e tevékenység tartósan és szükségtelenül ne zavarja a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét.

10 (1) A rendelet III. fejezet Az állatok tartása és elhelyezése című fejezetének állattartási övezetekre történő tagolására vonatkozó 7. -t hatályon kívül helyezi. (2) A haszonállat tartás korlátozására vonatkozó 8. -t hatályon kívül helyezi. (3) A kedvtelésből tartott állatok tartását korlátozó 9. -t hatályon kívül helyezi. (4) A családi házas övezetben tartható állatok számának behatárolásáról szóló 10. -t hatályon kívül helyezi. 3.. A rendelet 11. -a helyébe az alábbi szöveg lép: A település közigazgatási területén az álatok tartásának általános szabályairól és az állatok védelméről szóló jogszabályi előírások betartása mellett valamennyi mezőgazdasági haszonállat és kedvtelésből tartott állat tartható. 4.. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép életbe. (2) Kihirdetéséről a gondoskodik. Poroszló, október 31. Bornemisza János sk. polgármester Szabó Lászlóné sk. 6. Egyebek a.) Közös önkormányzati hivatal alapító okiratának és együttműködési megállapodásának módosítása. A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A közös önkormányzati hivatal kialakításával kapcsolatban elkészítette Szabó Lászlóné Körjegyző az Alapító Okirat és Együttműködési Megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. Szabó Lászlóné : A Képviselő-testület már az augusztusban tartott ülésén döntött a Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának elfogadásáról. A járási hivatalok kialakítása kapcsán akkor még nem voltak ismertek az önkormányzat által foglalkoztatható köztisztviselői létszám adatok. Most viszont ezek az adatok ismertté váltak és ennek megfelelően szükséges a korábban elfogadott Alapító Okirat és Együttműködési Megállapodás módosítása is. Az önkormányzati hivatalok évi támogatása végett kormányzati szinten elkészült az önkormányzati hivatal modell, amely a köztisztviselői létszámot az ügyiratforgalom és

11 313 lakosság szám aránya szerint állapította meg. Poroszló településről 9 fő, Újlőirnfalva településről 1 fő, és Sarud településről 4 fő köztisztviselő létszámot határoztak meg. Ennek megfelelően kell mind a két dokumentumot módosítani. Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a Poroszló- Újlőrincfalva-Sarud Községek Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: szavazattal, 0 nemleges, 121/2012.(X.31.) önkormányzati határozata: A képviselő-testület 87/2012. (o8.28) számú határozatával jóváhagyott Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Községek Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 12.1 pontja Poroszló község 9 fő, pontja Újlőrincfalva község 1 fő, pontja Sarud község 4 fő Mindösszesen. 14 fő köztisztviselői létszámot határoz meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Alapító Okirat aláírásával. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, A polgármester javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud Községek Közös Önkormányzati Hivatal Együttműködési megállapodásának módosítását. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: szavazattal, 0 nemleges, 122/2012.(X.31.) önkormányzati határozta: A képviselő-testület a 88/2012. (08.28) számú határozatával jóváhagyott Poroszló- Újlőrincfalva- Sarud Községek Közös Önkormányzati Hivatalának alakítására és fenntartására vonatkozó együttműködési megállapodás 9 pontja Poroszló község 9 fő, 9.1 pontja Újlőrincfalva község 1 fő, 9.2. pontja Sarud község 4 fő Mindösszesen. 14 fő köztisztviselői létszámot határoz meg. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított Együttműködési megállapodás aláírásával. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester,

12 314 b.) Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása további működésével kapcsolatos döntések meghozatala A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezete írásban megkereste a társulásban résztvevő önkormányzatok képviselőtestületeit a Társulás fennmaradásának, illetve jövőjére vonatkozóan. A képviselő-testületnek a határozatát november 10-ig kérik megküldeni a munkaszervezet részére. Varga István képviselő: Amennyiben a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása megszűnik ki fogja ellátni a Gyermekjóléti Szolgálat, illetve a családsegítés feladatait a továbbiakban? Szabó Lászlóné : A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény január 1-től hatálytalan. Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvény június 30-ig lehetőséget biztosít a társulási megállapodások felülvizsgálatára, a társulások átalakítására, vagy megszüntetésére. Az új szabályozás értelmében meghatározásra kerültek az önkormányzatok részére kötelező feladatok, melyek nem teljes körűek, hiszen más ágazati törvény is előírhat kötelező feladatot, akár még olyat is, amit eleve az önkormányzatok társulásához telepít. A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának a Társulási Megállapodás XIII. fejezete szerint a Társulási, tagsági jogviszony megszűnik ha annak megszűnését, valamennyi tag képviselő-testülete minősített többséggel hozott határozattal kimondja. A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 41/2012. (X.10.) számú határozatában felkérte a települési önkormányzatok polgármestereit, hogy terjesszék a képviselő-testületek elé a Társulás fennmaradására, vagy megszüntetésére vonatkozó javaslatukat és a minősített többséggel meghozott döntésükről a képviselő-testületi határozat megküldésével értesítsék a Társulást november 10-ig. Amennyiben a Társulás fennmaradásáról való döntés születik fel kell sorolni azokat a feladatokat, amelyeket a Társulás keretében kívánnak ellátni és meg kell jelölni annak forrását is. Azok a feladatok amelyeket most a Füzesabonyi Kistérség látott el, átkerülnek az Önkormányzathoz. Mikro társulás formájában látnák el a továbbiakban e feladatokat a 3 település Poroszló-Ú jlőrincfalva- és Sarud tekintetében. A Gyermekjóléti Szolgálatot Kiss Ágnes látná el a három településen és Nagy Zoltánné végezné továbbra is a családsegítéssel kapcsolatos feladatokat. Bornemisza János polgármester: Az új Ötv (1) bekezdése felsorolja az önkormányzati feladatokat, melyek közül az alábbiakat célszerű társulás formájában ellátni, mint az önkormányzatonként külön-külön: Belső ellenőrzés Gyermekjóléti szolgálat Központi orvosi ügyelet Területfejlesztés Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A felsorolt feladatok esetében több település könnyebben biztosíthat közösen fenntartott intézményt, személyzetet, eszközöket.

13 315 Poroszló Község Önkormányzata a fent felsorolt feladatok ellátására Mikro Térségi Társulássá alakítja január 1-vel a jelenleg működő Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud településekkel együtt létrehozott Intézményfenntartói Társulását. A Társulási Megállapodását kibővíti a belsőellenőrzés, gyermekjóléti szolgálat, központi orvosi ügyelet, területfejlesztés és jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokkal, amelyeket fennállásáig a Füzesabonyi Kistérségi Társulás lát el. A novemberi ülésére át kell dolgozni ez alapján az Intézményfenntartói Társulási Megállapodás és az Alapító okirat a jelzett feladatok ellátásával. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Poroszló Község Önkormányzata hozzon határozatot arra vonatkozóan, hogy december 31-vel megszünteti tagságát a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásában és javasolja annak megszűnését. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat képviselő-testületének 123/2012.(X.31.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többséggel úgy dönt, hogy javasolja a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás december 31-i napjával jogutód nélküli megszüntetését. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Kistérségi Társulás soron következő ülésén a határozatban foglaltaknak megfelelően szavazzon. Határidő: értelem szerint Felelős: Bornemisza János polgármester Bornemisza János polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása által küldött levél tartalmáról, mely szerint szeptember 1-től megváltozott az orvosi ügyelet Poroszlói telephelye általi ellátási terület, Kisköre, Kömlő, Tiszanána településeket a poroszlói telephelyről látják. Természetesen az orvosi ügyelet finanszírozásához hozzá kell járulnia Kömlő, Kisköre, és Tiszanána településeknek is, a finanszírozással kapcsolatban egyeztetések történnek. Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadása, hogy a Belső ellenőrzés, Gyermekjóléti szolgálat, Központi orvosi ügyelet,területfejlesztés, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önkormányzati feladatok ellátására átalakítja Mikro Térségi Társulássá 2013 január 1-vel a jelenleg működő Poroszló-Újlőrincfalva-Sarud településekkel együtt létrehozott Önkormányzatok Egyesített Szociális Intézménye- Intézményfenntartói Társulását.. Ezen feladatokat a fennállásáig a Füzesabonyi Kistérség látja el. A képviselő-testület a novemberi ülésére az Intézményfenntartói Társulási Megállapodás és az Alapító okirat átdolgozását a jelzett feladatok ellátásával.

14 316 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 124/2012.(X. 31.) önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzata elhatározza, hogy a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása december 31-imegszűnésével az ott ellátott önkormányzati feladatok ellátására Mikro Térségi Társulássá alakítja január 1-vel a jelenleg működő Poroszló -Újlőrincfalva- Sarud településekkel együtt létrehozott Önkormányzatok Egyesített Szociális Intézménye - Intézményfenntartói Társulását. A Társulási Megállapodását kibővíti a belsőellenőrzés, gyermekjóléti szolgálat, központi orvosi ügyelet, területfejlesztés és jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokkal, amelyeket fennállásáig a Füzesabonyi Kistérségi Társulás lát el. Javasolja a képviselő-testület a novemberi ülésére az Intézményfenntartói Társulási Megállapodás és az Alapító okirat átdolgozását a jelzett feladatok ellátásával. Határidő: november 28. Felelős: polgármester A következő napirendi pontok tárgyalására zárt ülést rendel el az SZMSZ idevonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével. A nyílt ülés napirendi pontjaihoz több észrevétel, hozzászólás nem lévén megköszöni a Képviselő-testület tagjainak a közreműködését a nyílt Képviselő-testület ülést 15 óra 15 perckor bezárja. K.m.f. Bornemisza János polgármester Szabó Lászlóné Jegyzőkönyv hitelesítő: Józsa Gábor alpolgármester Varga István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket és a Képviselő-testület tagjait. 322 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án (szerdán) megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen lévők: Meghívott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Vendégeket, Képviselőket. 218 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő, Görbe Károly képviselő, Kiss Katalin képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről. 28 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Újlőrincfalva Község Önkormányzatai Képviselő-testületeinek 2012. február 29-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. június 29-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott.

Dr. Tarr Lajos Lőkösháza polgármestere röviden bemutatkozott. JEGYZŐKÖNYV Iksz: 143/2008 Készült: Gyula Polgármesteri Hivatal (5700 Gyula, Petőfi tér. 3. sz..) Ovális tárgyaló termében 2008. június. 12. én 10. 00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án (hétfőn) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án (hétfőn) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 104 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án (hétfőn) 13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Fő

Részletesebben

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet

285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-18/2012/JT. 285-292, 304-325 /2012. sz. határozat 30-31/2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend:

Jegyzőkönyv. A lakosság részéről jelenlévők: 78 fő. Napirend: 1 Jegyzőkönyv Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25--én 17.00 órai kezdettel- a Tömegszervezetek házában - tartott közmeghallgatással egybekötött falugyűléséről.

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban

Jegyzőkönyv. 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről. Készült: 2 eredeti példányban Sarród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2013. Jegyzőkönyv a 2013. április 24. napján megtartott nyilvános testületi ülésről Készült: 2 eredeti példányban 2 Jegyzőkönyv Készült: Sarród Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 16-án 10 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 22/2011. (III. 16.) Könyvvizsgálói

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült Szendrő Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2014. március 26-án megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Közösségi Ház

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. november 11-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendeletek: Hantos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XI.12.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2009. szeptember 24-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: 17 Határozatai: 239-268 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp. Előterjesztés ának 2009.évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. Ikt.szám: 188-10 /2012. JEGYZŐKÖNYV 10. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. június 05. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 32/2012.(VI.05.) 33/2012.(VI.05.) 34/2012.(VI.05.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Czigány István képviselő Fülöp Lajosné képviselő Nátz

Részletesebben

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor

Gárdony Város polgármestere. Nadap Község polgármestere. Vereb Község polgármestere. Gárdonyi Kistérségi Iroda irodavezető. Ügynökség koordinátor J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a VELENCEI-TÓ KÖRNYÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2009. 10. 02 - án 09:00 órakor a Gárdonyi Kistérségi Iroda Tárgyalótermében (Velence, Balatoni út 65.) megtartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 02-án 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2009. május 28-án tartott rendkívüli nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda,

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző

JEGYZŐ KÖNYV. 2. Anyakönyvi szolgáltatásokról szóló rendelet felülvizsgálata Előterjesztő: Dr. Bojtayné Benedek Gabriella jegyző JEGYZŐ KÖNYV amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. november 27. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti

Részletesebben

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők.

Kovács Sándor polgármester, Neubauer Tibor, Szanyi Lajos, Némethné Bedővári Mónika, Kovács Gábor képviselők. Nemesvid Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27-én 14 órai kezdettel a Nemesvid, Rákóczi u. 2. szám alatt megtartandó alakuló ülésére Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Neubauer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Cservenák Zsuzsanna körjegyző Rácz Tibor Sóshartyáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. október 17-én Sóshartyán Község Önkormányzatának hivatali helyiségében Sóshartyán és Magyargéc Község Önkormányzatai -testületének együttes ülésén. Jelen vannak: Sóshartyán Község

Részletesebben