Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 10-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. február 10-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének február 10-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Szilágyi Gábor ifj. Paulusz József képviselők Dr. Szabó Attila jegyző 1 fő dömösi lakos Távolmaradt: Fehér Norbert Marton Róbertné képviselők Jegyzőkönyvet vezette: Herman Jenőné Novák Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselők határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. Fehér Norbert és Marton Róbertné képviselők jelezték, hogy a mai képviselő-testületi ülésen egyéb jellegű elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni. Képviselőket kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e észrevétel illetve módosító javaslat. Mivel észrevétel, módosító javaslat nem volt, ezért kérdezi a képviselőket, aki elfogadja a napirendet, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselőtestület 6 igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését? Cseh János és Dénes Kálmánné képviselők kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselők egyetértenek-e vele? A képviselők 4 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy Cseh János és Dénes Kálmánné képviselők hitelesítsék a jegyzőkönyvet. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 2. A köztisztviselők cafetéria szabályzatának jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 1

2 4. Egyebek Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének megtárgyalása Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az elmúlt másfél hónap a költségvetés összeállításával telt el. A költségvetés összeállításánál az önkormányzat arra törekedett, hogy a működése ne kerüljön veszélybe, ezért a takarékosság jegyében került összeállításra. Az óvoda idei évi költségvetésének összeállításánál ismét gondban voltak, mivel a normatívákat ismét csökkentették, ami azt jelenti, hogy az óvoda 25 millió Ft-os működési költségvetéséhez az állam 9 millió Ft összegű normatív támogatással járul hozzá, ezért a különbözetet az önkormányzatnak egyéb bevételeiből kell pótolnia. A Polgármesteri Hivatalnál a takarékosság jegyében állítottuk össze a költségvetést. A dologi és személyi kiadások nem haladják meg a tavalyit. A benyújtott pályázatok önrésze is be lett tervezve a költségvetésbe. A felújítási és beruházási kiadások 47 millió Ft-tal szerepelnek a költségvetésben. A Pénzügyi és Szociális Bizottság többször megtárgyalta a költségvetés tervezetét. Felkéri Veres-Herédi Eszter képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. Veres-Herédi Eszter képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy január 27.-én ült össze a Pénzügyi Bizottság, ahol megtárgyalásra került a évi költségvetés tervezete. Polgármester úr tájékoztatását azzal szeretném kiegészíteni, hogy a költségvetés főösszege eft, amelyből működési hitel 14 millió Ft. Ez nem azt jelenti, hogy működési hitelt kell felvennie az önkormányzatnak, de a költségvetésben az óvoda működésénél jelentkező hiány fedezésére szolgáló működési hitel összegét szerepeltetni kell. A bizottság a évi költségvetést egyhangúlag elfogadta és a képviselő-testületnek is javasolja elfogadásra. Novák Lajos polgármester megköszöni a tájékoztatást és kérdezi a képviselőket, hogy a évi költségvetési rendelettel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük? Egyéb hozzászólás és észrevétel nem lévén, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el az önkormányzat évi költségvetését. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. (II.11.) Ökt. rendelete Az önkormányzat évi költségvetéséről (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 2

3 2. A köztisztviselők cafetéria szabályzatának jóváhagyása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kormány teljes mértékben átalakította a köztisztviselők béren kívüli juttatási rendszerét. Bevezette a cafetéria rendszert. Felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy bővebben tájékoztassa a képviselőtestületet a cafetéria rendszerről. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a cafetéria szabályzatot a jegyző köteles összeállítani. Elmondja, hogy a köztisztviselők alanyi jogon járó ruhapénz juttatása január 1.-vel megszüntetésre került. A hideg étkezési utalvány pedig igen magas adókulcs alá esett, ezért gyakorlatilag ez is megszűnt. A cafetéria szabályzatban a köztisztviselők béren kívüli juttatása úgy került szabályozásra, hogy figyelembe vették a jogszabályi előírást, miszerint az alapilletmény ötszörösénél kevesebb nem lehet a köztisztviselők éves cafetéria kerete illetve az adókkal növelt összeget kell szerepeltetni. Az éves cafetéria keret meghatározásánál az is vezetett, hogy ne legyen kevesebb, amit a köztisztviselők 2009-ben béren kívüli juttatásként kaptak. Ezek figyelembevételével az éves cafetéria keret bruttó Ft-ban, nettó Ft-ban került meghatározásra. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a nézők előtt sem ismeretlen ez a fajta juttatási rendszer. Biztos minden háztartásban valaki részesül ezen juttatásban. ifj. Paulusz József képviselő elmondja, hogy a költségvetésnél elhangzott a takarékoskodás. Visegrádon a köztisztviselők a minimumot az alapilletmény ötszörösét kapják, így dömösi viszonylatban is a minimum juttatást képzeli el, figyelembe véve a spórolást. Szilágyi Gábor képviselő elmondja, hogy a meglévő juttatásokat nem csökkentené. Cseh János képviselő elmondja, hogy kevesebb adóval jár. A dolgozóknak valamiféle béren kívüli juttatást biztosítaniuk kell. Dénes Kálmánné alpolgármester egyetért Cseh János képviselővel. Novák Lajos polgármester kérdezi ifj. Paulusz József képviselőt, hogy felvetését módosító javaslatnak tekintsük-e? ifj. Paulusz József képviselő elmondja, hogy nem, csak felvetés volt. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület hagyja jóvá a cafetéria szabályzatot. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 5 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 3

4 Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2010. (II.10.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és a határozat mellékletét képező tartalommal jóváhagyta Dömös Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselők cafetéria-juttatásának a szabályzatát. Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző Határidő: folyamatos évi közfoglalkoztatási terv elfogadása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a napirendről. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy önkormányzatnak a közfoglalkoztatás biztosítása érdekében minden év február 15.-éig a munkaügyi központtal egyeztetett közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük. A közfoglalkoztatási terv egyéves időtartamra szól, amelyben az önkormányzat meghatározza azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kíván ellátni, valamint az egyes feladatok ellátásához szükséges létszámot, a feladatok várható ütemezését és a megvalósításhoz szükséges költségeket. A helyi sajátosságok és a tavalyi évi tapasztalatok alapján készítettük el településünk évi Közfoglalkoztatási Tervét. Az önkormányzat közfoglalkoztatási tervét az előzetes véleményezés során a Munkaügyi Központ jóváhagyta, abban változtatást nem javasol. Novák Lajos polgármester megköszönte a tájékoztatást és kérdezi a képviselőket, hogy a évi közfoglalkoztatási tervvel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük? Veres-Herédi Eszter képviselő jelezte, hogy a 3. oldalon elírás történt, évet át kell javítani évre. Mivel egyéb hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el az önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervét. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2010. (II.10.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 37/A.. (1) bekezdése alapján a Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Esztergomi Kirendeltségének a véleménye figyelembevételével a évre a melléklet szerinti formában és tartalommal határozza meg a település Közfoglalkoztatási Tervét. 4

5 A képviselőtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy a Tervben foglalt feladatok végrehajtása érdekében eljárjon, illetőleg kötelezi az elfogadott Közfoglalkoztatási Tervnek 5 napon belül való megküldését a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatósága részére. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: 5 nap és folyamatos 4. Egyebek Tájékoztató a község területén elszaporodott kóbor kutyákról és ennek megszüntetése érdekében tett lépésekről Dr. Szabó Attila jegyző a kábel TV-n keresztül szeretné tájékoztatni a lakosokat, hogy a községben nagyon elszaporodtak a kóbor kutyák. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az autókból kitett kutyákról van szó, hanem a dömösi lakosok tulajdonát képező kutyákról is. Nagyon sok telefonos bejelentés érkezett a polgármesteri hivatalba, hogy a felső faluban elszaporodtak a kóbor kutyák, ezért szükség volt kihívni a gyepmestert, aki 12 db kóbor kutyát fogott be. Ebből két kutyáért a gyepmesteri telepre elment a gazdája. Tájékoztatásul közlöm, hogy egy kóbor kutyát a gyepmesteri telepen minimum 14 napig kell tartani, miután menhelyre vagy elaltatásra kerül. A kutyát 1 nap Ft-ért tartják. Ki lehet számolni, hogy az önkormányzatnak a 12 kóbor kutya elszállítása illetve a gyepmesteri telepen való tartása miatt mennyit kell fizetnie. Annak érdekében, hogy a faluban a kóbor kutyák megszűnjenek egy tájékoztató, figyelemfelhívó levelet fogok kiküldeni minden háztartásba, hogy felhívjam a lakosok figyelmét az ebtartás szabályaira illetve ennek megszegése esetén, annak következményeire. Egyébként azon kutyatulajdonosok ellen, akiknek a kutyáját a gyepmester befogta, szabálysértési eljárást kezdeményezek, valamint a menhelyen tartásért fizetendő összeget a tulajdonosoknak ki kell fizetniük. A kutyatulajdonosoknak gondoskodniuk kell, hogy a kutyáik ne menjenek ki az utcára, zárt helyen kell tartani őket. Szilágyi Gábor képviselő úgy látja, hogy a többsége kitett kutya. Kötelezővé kellene tenni az ebek azonosítására szolgáló eszköz a mikrochip beültetését. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy kötelezővé lehet tenni, ehhez az szükséges, hogy a képviselő-testület az állattartás helyi szabályairól szóló rendeletét módosítsa. Veres-Herédi Eszter képviselő kérdezi, ha befognak egy kutyát és a kutyájáért a tulajdonos elmegy a gyepmesteri telepre, akkor az önkormányzatnak a tartás költségét meg kell fizetnie? Dr. Szabó Attila jegyző válaszában elmondja, hogy igen. Ilyen esetben is a kutya tartási költségét az önkormányzatnak ki kell fizetnie, de viszont lehet a kutya tulajdonosát kötelezni arra, hogy kutyája gyepmesteri telepen való tartási költségét az önkormányzatnak térítse meg illetve hivatalból ellene a szabálysértési eljárás megindításra kerül. Cseh János képviselő javasolja, hogy mielőtt kihívásra kerül a gyepmester, akkor előtte a helyi lakosokat tájékoztatni kellene ennek az időpontjáról, hogy a közterülten esetlegesen kóborló kutyáikat be tudják fogni. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy egész évben úgy kell tartani a kutyákat, hogy közterületre ne tudjon kiszökni. 5

6 Képviselői kérdés a dömösi kábel tv helyzetéről ifj. Paulusz József képviselő kérdezi, hogy a dömösi kábel tv miért nem működik? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy a kábel tv-t működtető számítógép elromlott, annak cseréje már megtörtént, de a beszerelésnél vették észre, hogy a Macro Plan tulajdonában lévő modul is elromlott, amit szintén cserélni kell, valószínű a jövő héten a Macro-Plan elvégzi a javítást. Képviselői kérés a szemétszállítással kapcsolatban ifj. Paulusz József képviselő elmondja, hogy a szemétszállítók kérése volt, hogy a lakosok a házuk elé helyezzék ki szemeteskukákat. Az ő kérése pedig az, hogy akkor oda is tegyék viszsza, ahonnét elvették. Képviselői kérdés a háziorvosi rendelő ajtajával kapcsolatban Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy az orvosi rendelő és a váróterem közti ajtó párnázása megtörtént, de sajnos ugyanúgy kihallatszik minden az orvosi rendelőből a váróterembe. Még mindig kellene az ajtóval valamit csinálni, annak érdekében, hogy hang ne hallatszódjon ki. A körzeti védőnő jelezte neki, hogy a védőnői helyiségben hideg van. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a védőnői rendelőben valószínű azért van hideg, mert le van véve a termosztát, mivel a védőnő egy héten csak egyszer rendel. Más probléma nem lehet, mivel olyan nagyságú radiátorok lettek felszerelve, hogy azt a helyiséget kifűtsék. A háziorvosi rendelő ajtajára pedig fel fogunk szereltetni egy küszöböt és ezzel talán meg fog oldódni ez a probléma. Mivel a képviselőtestületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, ezért Novák Lajos polgármester az ülést bezárta és a részvételt megköszönte. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr. Szabó Attila jegyző A jegyzőkönyvet hitelesítette: Cseh János képviselő Dénes Kálmánné képviselő 6

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 3-án megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Marton

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 19-én (hétfőn) 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak Községháza tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2009. április 8-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 433/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 11-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

~ 10 ~ 73-4/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. január 30-án 19 órakor megtartott soros üléséről.

~ 10 ~ 73-4/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. január 30-án 19 órakor megtartott soros üléséről. 73-4/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. január 30-án 19 órakor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 7/2012.(I.30.) 8/2012.(I.30.) 9/2012.(I.30.) Rendelet száma:

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-5/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. június 25-én /18, 40-19, 30 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Török Róbert, Buzás Kelemen és Kriszeg Ilona képviselők Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester, Paul Zoltánné, Malagurszkiné Szabó Éva, Török Róbert, Buzás Kelemen és Kriszeg Ilona képviselők Tarnóczy Tünde körjegyző Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2011. február 10- én megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi ház Bajót, Kossuth Lajos utca 147. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. február 5-én, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke

A nyilvános napirendi pontok tárgyalásánál jelen van: Farkas Károlyné, Kamond Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke KAMOND K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E Ügyszám: 15-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kamond Község Önkormányzata Képviselő testülete 2012. február 22-én 9.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. február 8. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án 18,00 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-37/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

2011. január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. január 27-én megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 1/2011.(I.27.) sz. Ök. rendelet 1./2011.(I.27.) sz. Ök. határozat

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. december 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 30-án 18.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének Szám: 230-2/2013. TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E és S Z E N T K I R Á L Y K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. február 6-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 15 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. január 19. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 2/2011. számú J E G Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 26-án 17.30 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Toma István polgármester Hám László alpolgármester Bódi Zsolt

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője

Tanácskozási joggal jelen voltak: Dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző Dr. Szűcs Andrea TKO vezetője ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 41-15/2010. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 356/11/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 16.-án megtartott üléséről Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben