93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet"

Átírás

1 A számviteli törvény ának (4) bekezdésében, valamint a a (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásba vételét végzı szervezet kijelölésére, a nyilvántartásba vételre, illetve a nyilvántartásból való törlésre, a nyilvántartás vezetésének részletes szabályaira, a kötelezı szakmai továbbképzésre, valamint a jogorvoslati lehetıségekre vonatkozóan a Kormány a következıket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya kiterjed: a) a könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásba vételét végzı szervezetre, b) a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelmezı és az engedély alapján nyilvántartásba vett, valamint a számvitelrıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 152/B. -a szerinti tevékenységét bejelentı és a bejelentés alapján nyilvántartásba vett természetes személyekre, c) a könyvviteli szolgáltatást végzık szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkezı és a továbbképzésre jogosult akkreditációval rendelkezı szervezetekre, d) a könyvviteli szolgáltatást végzık kreditrendszerő továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai szervezeti minısítési eljárást kezdeményezı és szakmai szervezetnek minısített szervezetekre, e) a könyvviteli szolgáltatást végzık kreditrendszerő továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai kiadványaik kreditpont-minısítési eljárását kezdeményezı, valamint a minısített kiadványok kiadására jogosult szervezetekre. (2) E rendelet hatálya nem terjed ki a könyvviteli szolgáltatást végzı aktív és a tagságukat szüneteltetı kamarai tag könyvvizsgálókra, akiknek a nyilvántartását a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezeti. 2. A számviteli törvény ának (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult az a természetes személy, aki okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel, illetve mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel vagy a mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel - az engedélyezés szempontjából - egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik. 3. (1) Ha a szakképesítést tanúsító oklevél vagy bizonyítvány a) ipari, mezıgazdasági, erdıgazdasági, állami gazdasági, termelıszövetkezeti, kereskedelmi (áruforgalmi), közlekedési, építıipari szakon megszerzett mérlegképes könyvelıi szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a vállalkozási szakterületen szerzett szakképesítést, b) államháztartási szakon megszerzett mérlegképes könyvelıi szakképesítést, felsıfokú államháztartási szakképesítést, illetve felsıfokú költségvetési szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az államháztartási szakterületen szerzett szakképesítést, c) biztosítási, értékpapír-forgalmazási, pénzintézeti, illetve pénzügyi szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelıi szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a pénzügyi szakterületen szerzett szakképesítést, d) egyéb szervezeti (nonprofit), illetve egyéb szervezeti szakon megszerzett mérlegképes könyvelıi szakképesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az egyéb szervezeti (nonprofit) szakterületen szerzett szakképesítést, e) Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financing Reporting Standards (IFRS)] (a továbbiakban: IFRS) szakon megszerzett mérlegképes könyvelıi szak- 1

2 képesítést igazol, akkor az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International Financing Reporting Standards (IFRS)] (a továbbiakban: IFRS) szakterületen szerzett szakképesítést kell megjelölni. (2) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezık esetében a szakképesítést, illetve a végzettséget igazoló oklevélben szereplı szaknak és szakiránynak megfelelıen kell az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban az (1) bekezdés szerinti adott szakterületen szerzett szakképesítést megjelölni. (3) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve annak jogutód intézményében vagy a Pénzügyi és Számviteli Fıiskola, illetve annak jogutód intézménye pénzügyi és számviteli karán vagy szakán - az alapképzés keretében január 1-je és december 31-e között oklevelet szerzett, továbbá az, aki ugyanezen idıtartam alatt olyan egyetemen, fıiskolán szerzett az alapképzés keretében oklevelet, amely egyetemen, fıiskolán számvitel, gazdasági tevékenység elemzése, számvitel- és ügyvitelszervezés, ellenırzés tantárgyakból szigorlatot vagy államvizsgát tett, hároméves számviteli vagy gazdasági (pénzügyi) ellenırzési gyakorlat után, ha a Számviteli Képesítı Bizottság Titkárságához benyújtott kérelem alapján az Elnökségtıl mérlegképes könyvelıi igazolás -t, illetve felsıfokú költségvetési igazolás -t kért és kapott. (4) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve annak jogutód intézményében vagy a Pénzügyi és Számviteli Fıiskola, illetve annak jogutód intézménye pénzügyi és számviteli karán vagy szakán - az alapképzés keretében január 1-je és december 31-e között oklevelet szerzett, hároméves számviteli vagy gazdasági (pénzügyi) ellenırzési gyakorlat után, ha a (3) bekezdés szerinti igazolást ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna. (5) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki január 1-je és december 31-e között olyan egyetemen, fıiskolán szerzett - az alapképzés keretében - oklevelet, amely egyetemen, fıiskolán számvitel, gazdasági tevékenység elemzése, számvitel- és ügyvitelszervezés, ellenırzés tantárgyakból szigorlatot vagy államvizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlı módon (a szakképesítést igazoló oklevél másolatával, leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyakat olyan részletezéssel és követelményrendszerrel oktatták, mint ugyanezen idıtartam alatt hatályos rendelkezések szerint a mérlegképes könyvelıket, és errıl a (3) bekezdés szerinti igazolást ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna, és akinek legalább hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata van. (6) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki felsıoktatási intézményben - az alapképzés keretében május 9-e és december 31-e között jog, pénzügyek, szaknak megfelelı gazdaságtan, számvitelszervezés és vezetés, szaknak megfelelı számvitel és elemzés, szaknak megfelelı ellenırzés tantárgyakból kollokviumot, szigorlatot vagy államvizsgát tett, és akinek legalább hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata volt, ezek alapján az egyenértékőség elismerésérıl igazolást (oklevelet) kért és kapott. (7) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki felsıoktatási intézményben - az alapképzés keretében május 9-e és december 31-e között jog, pénzügyek, szaknak megfelelı gazdaságtan, számvitelszervezés és vezetés, szaknak megfelelı számvitel és elemzés, szaknak megfele- 2

3 lı ellenırzés tantárgyakból kollokviumot, szigorlatot vagy államvizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlı módon (a szakképesítést igazoló oklevél másolatával, leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyak vizsgakövetelményei a mérlegképes könyvelıi szakképesítés központi követelményrendszerében meghatározott tartalmat is felölelték, és ennek elismerésérıl a (6) bekezdés szerinti igazolást (oklevelet) ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna, és akinek legalább hároméves pénzügyi-számviteli gyakorlata van. (8) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki január 1-jét követıen, legkésıbb a 2001/2002. tanévben megkezdett egyetemi, fıiskolai tanulmányai során az alapképzés keretében számvitel és elemzés feladatcsoportból szigorlatot, záróvizsgát vagy államvizsgát, a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeirıl szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet október 1-jén hatályos - 6., 7. és 8. számú melléklet IV. pont b) alpontjában felsorolt többi feladatcsoportból december 31-ig vizsgát tett, és ezt, továbbá azt hitelt érdemlı módon (leckekönyvvel, órarenddel, tematikával vagy egyéb módon alátámasztva) igazolja, hogy e tantárgyak vizsgakövetelményei a mérlegképes könyvelıi szakképesítés központi követelményrendszerében meghatározott tartalmat is felölelték. Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki a 2. számú melléklet szerinti szakirányú felsıoktatási intézményben (annak jogutódjában) az alapképzés keretében, az ott megjelölt karon, szakon, szakirányon és évfolyamon diplomát szerzett, illetve legkésıbb a 2001/2002. tanévben megkezdett tanulmányait követıen december 31-ig diplomát szerzett. (9) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki szakirányú felsıoktatási intézményben január 1-je elıtt megkezdett tanulmányai alapján június 30-ig az alapképzés keretében oklevelet szerzett, és amely oklevél alapján, hároméves könyvelıi (revizori) gyakorlat után a) mérlegképes könyvelıi igazolás -t kért és kapott, b) a mérlegképes könyvelıi igazolás -t ugyan nem kérte, de az akkor hatályos rendelkezések szerint eredményesen kérhette volna. (10) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, aki külföldi egyetemen, fıiskolán az alapképzés keretében oklevelet szerzett és december 31-ét megelızıen a 2. számú melléklet szerinti szakirányú felsıoktatási intézményben (annak jogutódjában), az ott megjelölt karon, szakon, szakirányon és idıszakban alapképzés keretében szerzett oklevélként honosította oklevelét, valamint rendelkezik Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi vagy ellenırzési gyakorlattal. (11) Az engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelıi szakképesítéssel egyenértékő szakképesítéssel rendelkezik az, akinek külföldön szakirányú felsıoktatási intézményben szerzett oklevelét az eljáró hatóság a 2. számú mellékletben meghatározott szakok valamelyikén kiállított, közgazdász végzettséget tanúsító dokumentumként az elismerésre vonatkozó jogszabályok alapján május 1-je után elismerte, és aki rendelkezik a magyarországi tevékenység gyakorlásához szükséges, a mérlegképes könyvelıi szakképesítésre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott ismeretekkel és nyelvtudással, továbbá rendelkezik Magyarországon szerzett hároméves számviteli, pénzügyi vagy ellenırzési gyakorlattal. Külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személy esetében a szakmai gyakorlatot elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben a kérelmezı ezt már teljesítette az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban nem részes állam között lét- 3

4 rejött nemzetközi szerzıdés alapján a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. (12) Az engedély iránti kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat a kérelemmel egyidejőleg kell benyújtani. A (4), (5), (7) és (8) bekezdés, valamint a (9) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelemhez benyújtott egyetemi, fıiskolai oklevél, bizonyítvány másolata alapján a kérelem elbírálása a kérelmezı tanulmányai idıszakában hatályos, a mérlegképes könyvelık szakképesítésére vonatkozó jogszabályi elıírások alapján történik. (13) Az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezık esetében az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban a vállalkozási szakterületen szerzett szakképesítést kell megjelölni. Amennyiben az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezı természetes személy a vállalkozási szakterülettıl eltérı más szakterületen legalább hároméves szakmai gyakorlatot igazol, úgy az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban ezen szakterület(ek)en szerzett szakképesítést is meg lehet jelölni (1) A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt kérelme esetén meg kell adni minden olyan természetes személynek, aki megfelel a számviteli törvény a (5) bekezdésének b) pontja szerinti feltételeknek. (2) Az engedély iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a 10/C. -ban meghatározottak szerint kell megküldeni a nyilvántartásba vételt végzı szervezet részére. A kérelemhez mellékelni kell: a) a szakképesítést, a képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát, b) a számviteli törvény 151. (5) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok másolatát, c) 1 db 6 hónapnál nem régebbi 2,5x3,2 cm mérető, jó minıségő (fotópapíron vagy elektronikus úton, JPEG formátumban) benyújtott, igazolványképet, d) a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot. (3) (4) A (2) bekezdés d) pontja szerinti díj befizetésének azonosításához a kérelmezınek az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal nyilatkoznia kell a befizetı személyérıl. A nyilatkozat tartalmazza a befizetést igazoló dokumentum (fizetési számlák közötti átutalási, illetve fizetési számlára postai úton történı készpénz-átutalási megbízás) számát. (5) A nyilvántartásba vételt végzı szervezet jogosult a kérelmezı adatait - a nyilvántartásba vétel elıtt - ellenırizni, a kérelmezı pedig külön kérésre köteles az adatok hitelességét az azt alátámasztó eredeti dokumentumokkal a felhívásban meghatározott idıpontig igazolni. (6) Amennyiben az engedély visszavonására okot adó körülmény merült fel, az engedély jogosultja vagy annak törvényes képviselıje köteles azt - az ok bekövetkeztét követı - 30 napon belül bejelenteni a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek. Az engedély visszavonása iránti kérelmet az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kell benyújtani a 10/C. -ban meghatározottak szerint. A kérelemhez csatolni kell a 8. (1) bekezdése szerinti igazolványt, valamint a (2) bekezdés d) pontjában elıírt dokumentumot is. (7) A számviteli törvény 151. (6) bekezdés a)-d) és f)-g) pontjában meghatározott esetekben a nyilvántartásba vételt végzı szervezet hivatalból indított eljárásban intézkedik az engedély visszavonásáról és ezzel egyidejőleg a nyilvántartásból való törlésrıl. A nyilvántartásból törölt személy vagy törvényes képviselıje a 8. (1) bekezdése szerinti igazolványt a törlésrıl szóló határozat kézhezvételétıl számított 8 napon belül köteles a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek visszaszolgáltatni. 4

5 (8) Az engedély visszavonását követıen, az engedély iránti ismételt kérelem benyújtásakor a kérelmezınek a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt - a korábbi engedélyezési eljárásban már benyújtott - dokumentumot nem kell mellékelnie. (9) Az engedély alapján nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban szereplı adatokban bekövetkezett változást - amennyiben az adatváltozás nem érinti a 8. (1) bekezdése szerinti igazolványon szereplı adatokat - az adatváltozást követı 30 napon belül köteles bejelenteni az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek a 10/C. -ban meghatározottak szerint. A bejelentéshez mellékelni kell az adatváltozást igazoló, valamint a (2) bekezdés d) pontjában elıírt dokumentumot is. (10) Ha az adatváltozás érinti a 8. (1) bekezdése szerinti igazolványon szereplı adatokat is, akkor - a (9) bekezdésben foglalt bejelentési kötelezettségen túlmenıen - a bejelentéshez csatolni kell az igazolványt, az adatváltozást igazoló, valamint a (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott dokumentumot is. A beküldött igazolványt a nyilvántartásba vételt végzı szervezet az adatváltozás átvezetését követıen haladéktalanul megsemmisíti. (10a) Amennyiben a (9), illetve a (10) bekezdés szerinti adatváltozás bejelentésének elmulasztása a nyilvántartásba vételt végzı szervezet tudomására jut, a nyilvántartásba vett személyt felszólítja az adatváltozás bejelentésének pótlására, amelyre a nyilvántartásba vett személynek a felszólítás kézhezvételétıl számított 8 nap áll rendelkezésére. (11) Ha a 8. (1) bekezdése szerinti igazolvány elveszett, ellopták, megsemmisült, illetve megrongálódott, a nyilvántartásba vett személy 30 napon belül köteles ezt az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal bejelenteni a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek a 10/C. -ban meghatározottak szerint. A bejelentéshez mellékelni kell a (2) bekezdés c) és d) pontjában elıírt dokumentumot, illetve megrongálódás esetén az igazolványt is, melyet a nyilvántartásba vételt végzı szervezet haladéktalanul megsemmisít. 6. (1) A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az engedélyben, illetve az igazolványban és a nyilvántartásban megjelölt szakterületen szerzett szakképesítéstıl függetlenül bármely szakterületen jogosít a könyvviteli szolgáltatás végzésére. (2) Azoknál a kérelmeknél, amelyeknél a január 1-jét megelızıen hatályos szabályok szerint megszerzett oklevél, bizonyítvány, illetve mérlegképes könyvelıi igazolás alapján a szakképesítés szakterülete nem állapítható meg, a könyvviteli szolgáltatás végzését vállalkozási szakterületen vagy a kérelmezı kérelme alapján szakmai gyakorlatának megfelelıen kell a 3. (1), (2) és (13) bekezdés szerinti szakterületek egyikének megjelölésével engedélyezni. Ebben az esetben, ha az egy-egy szakterület igazolt szakmai gyakorlata nem éri el a három évet, de együttesen meghaladja azt, akkor a kérelem a leghosszabb szakmai gyakorlatot jelentı szakterület megjelölésével engedélyezhetı. (3) Ha a nyilvántartásba vett személy az engedélyben (az igazolványon és a nyilvántartásban) korábban megjelölt szakképesítési szakterületétıl eltérı második, vagy további szakterület nyilvántartásba vételét és a szakterület megjelölését is tartalmazó új igazolvány kiállítását kérelmezi, akkor a kérelemhez mellékelni kell a kérelmezett szakterület szakképesítésének megszerzését igazoló oklevelet, bizonyítványt (1) A kérelmezı adatait, ha a kérelmezı a számviteli törvényben és az e rendeletben elıírt követelményeknek megfelel, és az adatok a szükséges dokumentumokkal alátámasztottak, a nyilvántartásba vételt végzı szervezet az engedély megadásával egyidejőleg a nyilvántartásba felveszi, és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú igazolványt állít ki. (2) Az engedélyezéssel kapcsolatos eljárás ügyintézési határideje 60 nap. 5

6 (3) Amennyiben a kérelem adatai hiányosak, nem megfelelıen igazoltak, akkor a kérelmezıt a kérelem elıterjesztésétıl számított harminc napon belül hiánypótlásra kell felhívni 30 napos hiánypótlási határidı megadásával. (4) Az (1)-(3) bekezdés elıírásait kell megfelelıen alkalmazni a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására, az igazolvány cseréjére, pótlására, az engedély visszavonására, valamint a továbbképzés alóli kimentésre irányuló eljárásban is. 8/A. (1) A 8. (1) bekezdése szerinti igazolvány igazolja a könyvviteli szolgáltatás végzésére való jogosultságot, az engedély megadásának idejét és idıbeli hatályát. (2) A nyilvántartásba vételt végzı szervezet a 8. (1) bekezdése szerinti igazolványt kizárólag magyar nyelven állítja ki. 8/B. (1) A számviteli törvény 152/B. -a szerinti, határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzı természetes személy (a továbbiakban: szolgáltatásnyújtó) bejelentésére és nyilvántartásba vételére a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény), továbbá a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérıl szóló évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóság kijelölésérıl, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá esı szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: elismerési kormányrendelet) elıírásait az e -ban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni. (2) A szolgáltatásnyújtó a tevékenység folytatására irányuló szándékát írásbeli nyilatkozatban jelenti be a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell: a) a számviteli törvény 151. (5) bekezdés a) pont aa)-ad) és af) alpontjában szereplı adatokat, b) az elismerési kormányrendelet 3. -a szerinti adatokat. (3) A bejelentéshez mellékelni kell az elismerési kormányrendeletben elıírtakon túlmenıen a bejelentéshez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot. (4) A határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartása tartalmazza a (2) bekezdésben, valamint - a szolgáltatásnyújtó önkéntes adatszolgáltatása esetén - a számviteli törvény ának (9) bekezdésében meghatározott adatokat. (5) A szolgáltatásnyújtót a szakképesítését, illetve végzettségét igazoló dokumentumban szereplı szaknak és szakiránynak megfelelıen, a 3. (1), (2) és (13) bekezdésében meghatározott szakterületek valamelyikén szerzett szakképesítés megjelölésével kell bejelentése alapján a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásába felvenni. (6) A szolgáltatásnyújtó vagy törvényes képviselıje 30 napon belül köteles bejelenteni az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek, amennyiben a számviteli törvény a (6) bekezdésének b)-d) vagy f)-g) pontja szerinti körülmény merült fel. A bejelentés alapján a nyilvántartásba vételt végzı szervezet a nyilvántartásból való törlésrıl intézkedik. (7) A bejelentés alapján könyvviteli szolgáltatást végzık nyilvántartásba vételére megfelelıen alkalmazni kell a 8. (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. A nyilvántartásba vételt végzı szervezet a bejelentés alapján a szolgáltatásnyújtónak a tevékenység folytatására való jogosultságát haladéktalanul ellenırzi. (8) Ha ellenırzése során megállapítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás jogával nem rendelkezik, vagy ha a számviteli törvény a (6) bekezdésének b)-d) vagy f) pontjában meghatározott körülmények bekövetkeznek, a nyilvántartásba vételt végzı szervezet hivatalból megtiltja a szolgáltatásnyújtónak a könyvviteli szolgáltatás nyújtását, és törli a szolgáltatásnyújtót a nyilvántartásból. 9. 6

7 9/A. (1) A számviteli törvény 152. (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség alóli kimentési kérelem (a továbbiakban: kimentési kérelem) akkor fogadható el, ha a kérelmezı nyilatkozik arról, hogy a) minden tıle elvárható lépést megtett a szakmai továbbképzési kötelezettség teljesítése érdekében és csatolja a kimentési kérelmet megalapozó dokumentumokat, továbbá b) a kérelmével érintett továbbképzési idıszakban, a kimentésre okot adó körülmény felmerülését követıen nem végezte a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését és nem nyújtott éves beszámoló, egyszerősített éves beszámoló vagy összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére irányuló szolgáltatást. (2) A kimentési kérelmet a kérelemmel érintett továbbképzési évet követı évben, március 31-éig lehet elıterjeszteni a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnél. (3) Egymást követı két továbbképzési évben kimentési kérelem nem fogadható el. (4) Egy kimentési kérelem alapján legfeljebb egy továbbképzési évre lehet felmentést adni. 10. (1) A számviteli törvény 152. (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettség a könyvviteli szolgáltatás végzésére engedéllyel rendelkezı személyt a nyilvántartásba vételét követı továbbképzési évtıl kezdıdıen terheli. A továbbképzési év január 1-jétıl december 31-éig tart. (1a) A könyvviteli szolgáltatást végzı személy (1) bekezdés szerinti éves továbbképzési kötelezettsége a nyilvántartásban szereplı szakterületének év közbeni változásától függetlenül fennáll. (1b) Ha a könyvviteli szolgáltatást végzı személy az adott továbbképzési évben további szakterület nyilvántartásba vételét kérelmezi (szakterület-kiegészítés), az újonnan nyilvántartásba vett szakterületre vonatkozó továbbképzési kötelezettsége ezen szakterület nyilvántartásba vételének évét követıen terheli, kivéve, ha az adott továbbképzési évben a korábban nyilvántartásba vett szakterületének törlésére került sor. (2) (3) A nyilvántartásba vett személyek szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkezı szervezetek 10/A. (1) bekezdése szerinti akkreditációs eljárásával, valamint a kreditpont-minısítési eljárással kapcsolatos tájékoztatót a nyilvántartásba vételt végzı szervezet közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon. (4) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából - a 10/B. (7) és (12) bekezdésében foglaltakon túlmenıen - az olyan továbbképzı szervezet által folytatott, kreditpont-minısítési eljárás során minısített képzésen való részvétel fogadható el, amely szervezet megfelel a 10/A. -ban meghatározott akkreditációs feltételeknek. Az akkreditált szervezetek nyilvános adatait a nyilvántartásba vételt végzı szervezet az egységes Kormányzati Portálon közleményben, a 10/A. (1) bekezdés szerinti akkreditációs eljárás befejezését követı hónap végéig közzéteszi. (5) 10/A. (1) A könyvviteli szolgáltatást végzık továbbképzésére irányuló szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet, amely - a létesítı okiratában foglaltak alapján - felnıttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési tevékenységet folytat (a továbbiakban: szervezet) és megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek. (2) A szervezet az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási tevékenység megkezdését a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény szerint jelenti be a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek. A bejelentést a 4. számú mellékletben meghatározott tartalommal, a (7) bekezdésben felsorolt mellékletekkel együtt kell a nyilvántartásba vételt végzı szervezetnek benyújtani. (3) A nyilvántartásba vételt végzı szervezet az akkreditációs eljárás során, a bejelentést követıen ellenırzi, hogy a benyújtott dokumentumok megfelelnek-e az e rendeletben meghatá- 7

8 rozott követelményeknek, és szükség esetén hiánypótlásra hívja fel a szervezetet. A szervezetnek a hiánypótlásra a hiánypótlási felhívás közlésétıl számított nyolc napig van lehetısége. (4) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatási tevékenységet az a szervezet végezhet, amely megfelel az alábbi feltételeknek: a) rendelkezik legalább 3 éves, pénzügyi, számviteli területen szerzett oktatásszervezési vagy továbbképzési gyakorlattal, b) rendelkezik a tervezett számú továbbképzéshez szükséges, szakmailag felkészült, legalább 3 éves - az adott továbbképzési évet megelızı öt évben megszerzett - pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott oktatási gyakorlattal és az oktatott témának megfelelı szakirányú felsıfokú végzettséggel rendelkezı oktatói kapacitással, c) rendelkezik a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi, technikai feltételekkel, ideértve az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszert is, d) rendelkezik minıségpolitikával, minıségirányítási rendszerrel, minıségcélokkal, önértékelési rendszerrel, e) megfelel a számviteli törvény 152. (2a) és (2b) bekezdésében meghatározott követelménynek, valamint f) az akkreditációs eljárás megkezdése elıtt, a külön jogszabályban meghatározottak szerint az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. (5) Nem adható akkreditáció, ha a szervezet - a kérelem benyújtásának idıpontjában - az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény pontja szerint nem minısül köztartozásmentes adózónak. (6) Az (5) bekezdés szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát a) a szervezet 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy b) az a tény igazolja, hogy a szervezet szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. (7) A szervezetnek a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmú akkreditáció iránti kérelméhez mellékelni kell: a) b) a szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók név szerinti felsorolását, az oktatók szakirányú felsıfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát és részletes szakmai önéletrajzát, különös tekintettel a szaknak megfelelı szakmai és oktatási gyakorlatra, valamint az oktatók nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kérelemben meghatározott adataiknak - az akkreditációs feltételek fennállásának ellenırzése érdekében - a szervezet és a nyilvántartásba vételt végzı szervezet által történı kezeléséhez hozzájárulnak, továbbá, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak, c) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló csekkszelvény vagy átutalási megbízás másolatát. (8) (8a) A továbbképzésben való közremőködésre felkért, eseti megbízással foglalkoztatott oktatók esetében az oktatók szakirányú felsıfokú végzettségét igazoló oklevél másolatát és részletes szakmai önéletrajzát, továbbá az oktatók nyilatkozatát, hogy a szervezetnél oktatást vállalnak, a szervezetnek az oktatók foglalkoztatását megelızıen be kell kérnie és az oktató utolsó eseti megbízásától számított, a felnıttképzésrıl szóló törvény szerinti általános iratmegırzési idı leteltéig meg kell ıriznie. (9) Az akkreditációval rendelkezı szervezeteket a nyilvántartásba vételt végzı szervezet a könyvviteli szolgáltatást végzık továbbképzésében közremőködı szervezetként nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza: a) a szervezet által az akkreditáció iránti kérelmében megadott adatait, b) a szervezet nyilvántartásba vételi sorszámát (akkreditációs sorszámát), c) a szervezet nyilvántartásba vételének (akkreditációjának) idıpontját, 8

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások

192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl. Általános elıírások A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 192/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekrıl A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-mőszaki tervezési, valamint az építésügyi mőszaki szakértıi jogosultság szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

KIVONAT a nagyvállalatok számára kötelező energetikai audit előírásokról 2015-06-19

KIVONAT a nagyvállalatok számára kötelező energetikai audit előírásokról 2015-06-19 KIVONAT a nagyvállalatok számára kötelező energetikai audit előírásokról 2015-06-19 Források: 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl

1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl A Kormány a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 42. -ában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról és annak mellékleteiről A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.)

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések

1. oldal, összesen: 10. 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet. a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról. Általános rendelkezések 1. oldal, összesen: 10 A jogszabály mai napon hatályos állapota 86/2006. (IV. 12.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerrıl és a Diákhitel Központról A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésérıl

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet. a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökrıl A hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól:

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól: 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól: A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítva: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásával, továbbképzésével kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekről

Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásával, továbbképzésével kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekről Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásával, továbbképzésével kapcsolatban gyakran felmerülő kérdésekről Regisztráció 1. Kinek kell regisztráltatnia magát? Főszabályként a számvitelről

Részletesebben

A Szabályzat célja. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat célja. A Szabályzat hatálya Elfogadva: 2008. április 14. Kihirdetve: az ügyvédek részére történı kézbesítéssel (Ügyvédek Lapja 2008. decemberi számának melléklete) Hatályba lépés: 2008. július 31. Módosítás: - Alkalmazás: az Ügyvéd

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjérıl 1 1. oldal 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérıl 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA SZEGED, 2010. A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1 1. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat hatálya 1.1. A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés tervezet

Támogatási Szerzıdés tervezet Azonosító szám: amely létrejött Támogatási Szerzıdés tervezet egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közremőködı

Részletesebben

2009. évi CLII. törvény

2009. évi CLII. törvény 2009. évi CLII. törvény az egyszerősített foglalkoztatásról 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerősített módon létesíthetı munkaviszony (a továbbiakban: egyszerősített foglalkoztatás) a) természetes

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében követendı eljárásról. 2009. május 18.

KÉZIKÖNYV. A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében követendı eljárásról. 2009. május 18. KÉZIKÖNYV A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızése és megakadályozása érdekében követendı eljárásról 2009. május 18. Tartalomjegyzék Elılap 1. Tartalomjegyzék 2. Elıszó 3. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez

Tájékoztató. Útmutató az adatlap kitöltéséhez Tájékoztató a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételi kérelmének benyújtásáról és annak mellékleteiről A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.)

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 Az Országgyőlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról 134/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet a gépjármő üzemben tartójának kötelezı felelısségbiztosításáról szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrıl

Részletesebben

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE

Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEPEK KORSZERŰSÍTÉSE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a 2007-2013 közötti időszakban igényelhető támogatásokról Tájékoztató ÁLLATTARTÓ TELEP KORSZERŰSÍTÉSE

Részletesebben

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet

14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet a belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeirıl és engedélyezési eljárásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. (3) bekezdése b)

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS PKR szerzıdésszám:.. felhívás TÁMOGATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl az ÉARFÜ Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság (4028 Debrecen,

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése

Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Könyvviteli szolgáltatást végzők kötelező továbbképzése Államháztartási szakterület 2012. Menedzser Praxis Szakkiadó és Gazdasági Tanácsadó Kft. Budapest Tartalomjegyzék I. Aktuális számviteli kérdések...

Részletesebben