IKTATÓSZÁM: 02-2/121-32/2009. TÁRGY: A PÉCS HOLDING ZRT ÉVI BESZÁMOLÓJA MELLÉKLET: 4 DB (ELEKTRONIKUS ÚTON)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IKTATÓSZÁM: 02-2/121-32/2009. TÁRGY: A PÉCS HOLDING ZRT. 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJA MELLÉKLET: 4 DB (ELEKTRONIKUS ÚTON)"

Átírás

1 IKTATÓSZÁM: 02-2/121-32/2009. TÁRGY: A PÉCS HOLDING ZRT ÉVI BESZÁMOLÓJA MELLÉKLET: 4 DB (ELEKTRONIKUS ÚTON) E LŐTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 04-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: SIMON ISTVÁN OSZTÁLYVEZETŐ ELŐADÓ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: EGYÉB SZERVEZET: MEGTÁRGYALTA: GAZDASÁGI BIZOTTSÁG SZÁMA: /2009.(05.27.) TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLLYAL JOGI CSOPORT: ÁGAZATI JOGÁSZ: EGYEZTETÉS: ILLETÉKES TISZTSÉGVISELŐ: DR. PÁVA ZSOLT POLGÁRMESTER TERJEDELEM: 9. OLDAL

2 Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Pécs Holding Zrt vezetése elkészítette és megküldte Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a társaság számviteli törvény szerinti évi beszámolóját. A beszámolóhoz a Felügyelő Bizottság mellékelte a Zrt. elmúlt évi gazdálkodását az előző évivel azonos szempontok alapján készült elemző, értékelő jelentését, mely részét képezi a Társaság közgyűlési beszámolójának. A Pécs Holding Zrt évi módosított üzleti terve a társaság adózás előtti eredményét e Ft-ban, a mérleg főösszeget e Ft-ban határozta meg. A 2008-as gazdálkodási évben - tekintettel a társaság gazdálkodását és működését érintő, nem tervezett befolyásoló tényezőkre - az igazgatóság a jóváhagyott üzleti tervet módosította. A módosított évi tervet a társaság Igazgatósága 63/2008./(12.04.) számú határozatával hagyta jóvá. A tervmódosítás bemutatása: MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Csökkenés Növekedés 2008.évi terv 2008.évi terv Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített ) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Egyéb személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Kapott kamatok Pénzügyi műveletek bevételei Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamat jellegű bevételek Részes.-sek, értékpap.-ok, bankbet.-tek értékvesztése Pénzügyi műveletek ráfordításai ) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY évi gazdálkodás főbb jellemzői az alábbiak szerint alakultak: A társaság évi gazdálkodását pozitív, e Ft összegű adózás előtti eredménnyel zárta, a tervezett eft volt. TERJEDELEM: 9. OLDAL

3 2 Az értékesítés nettó árbevétele 3.627,1 millió Ft, amely 8,2 %-kal meghaladja a tervezettet. A készleten nyilvántartott ingatlanforgalmazás bevételei nélkül az értékesítés nettó árbevétele 2,7 %-kal haladja meg a tervezett, 6,5 %-kal pedig a bázisidőszaki bevételt. A holding létrehozása a befektetett pénzügyi eszközök állományának 4.990,5 millió Ft-tal való növekedéséhez járult hozzá. A társaság május 1-től haszonkölcsönbe vette a Rendezvényszervező Kft. ingatlanait (Expo ingatlan, képtár). A Pécsi Rendezvényszervező Nonprofit Kft. hitelkamatait a Pécs Holding Zrt. fizette ki 119,6 millió Ft összegben a készfizető kezességvállalásból eredően, valamint a Kft. egy-egy szállító felé fennálló kötelezettségeit megállapodás alapján 50 %-ban átvállalta (49,3 millió Ft ). További többletterhet jelentettek szintén tulajdonosi döntés miatt a Pécs Európa Kulturális Fővárosa program bevezetéseként megrendezett Placido Domingo főszereplésével lebonyolított koncert 59 millió Ft veszteségének finanszírozása. A holding létrehozásából eredő költségek (szakértői díjak, vagyonértékelés, alapító okirat módosítás, cégnévváltozás költségvonzatai) összesen 27,9 millió Ftot tettek ki. A Zsolnay szobor helyreállításához, a körforgalom kiépítéséhez saját forrás biztosítása volt szükséges, ennek értéke 32,7 millió Ft. A megszerzéstől számított két éven belül el nem adott (továbbértékesítési céllal beszerzett) ingatlanok után fizetett többlet illeték, amelynek összege 146,2 millió Ft volt, ebből évben kifizetésre került 120,2 millió Ft, évre fizetéshalasztással áthúzódó kötelezettség 26,0 millió Ft. A városüzemeltetésen belül a parkfenntartási köztisztasági feladatok április hótól kiszervezésre kerültek. Megszűnt a saját munkaerővel és eszközökkel végzett tevékenység. A városüzemeltetési ráfordítások saját pénzügyi forrásai csökkentek, a saját ingatlanok felújítása csak korlátozva valósult meg. Az alaptevékenységből származó bevételekből, az ingatlanértékesítésből befolyt szerény pénzügyi forrás összességében nem biztosította az alaptevékenység ellátását és a többletterhek finanszírozását. A hiányzó forrást hitel felvételével pótolta a társaság. A társaság hitelállományának növekedése 873,6 millió Ft. A társaság hitelállománya 2.644,0 millió Ft, míg a Rendezvényszervező Kft. hitelállománya millió Ft, ami együttesen millió Ft-ot tesz ki. A Pécs Holding Zrt szeptember 1. óta lízingeli a Pécs, Rákóczi u. 11. szám alatti épületet (Városi Képtár). Korábban az ingatlant a Pécsi

4 3 Rendezvényszervező Nonprofit Kft. lízingelte az Önkormányzat által hozott döntés alapján de pénzügyi nehézségei, tetemes veszteségei nem tették lehetővé az ingatlan további működtetését a Kft. számára. A lízingszerződést a Pécs Holding Zrt. volt kénytelen átvállalni. Jelentős többletterhet jelent az euró alapú 172 hónapos futamidejű lízingkötelezettség, amelynek év végi összege 395,3 millió Ft volt évi fizetési kötelezettségek teljesítése a kialakult pénzhiány miatt áthúzódtak a 2009-es évre. A határidőn túli szállítói tartozás összege 318,2 millió Ft, a halasztott áfa és illetékfizetési kötelezettség 96,4 millió Ft. A pénzügyi helyzetet súlyosbította az Áfa törvény változásának kedvezőtlen hatása a levonható adó tekintetében, amely jelentős többlet adófizetést eredményezett. Összességében a társaság pénzügyi helyzete tovább romlott, eladósodottsága nőtt. Átmeneti pozitív változást a évre tervezett 2 milliárd Ft összértékű eredményes ingatlan eladás hozna, amelynek valószínűsége a kialakult pénzügyi, gazdasági válság miatt alacsony A társaság vagyoni helyzetét az alábbi mérlegértékelés mutatja be: A társaság kiemelt mérlegadatai: december 31. Adatok: e Ft-ban eltérés a bázistól Mérlegfőösszeg Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Források (passzívák) D. Saját tőke E. Céltartalékok F. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások A december 31-i mérleg főösszeg e Ft-tal magasabb a bázisértéknél. A mérlegfőösszeg növekedését elsődlegesen az Önkormányzat azon döntései eredményezték, amely alapján alaptőke emeléssel az Önkormányzat tulajdonában lévő, különböző gazdasági társaságokban megtestesülő részesedéseit a Pécs Holding Zrt.-be apportálta. ESZKÖZÉRTÉKELÉS (adatok e Ft-ban): (tény bázis)

5 4 A. Befektetett eszközök eltérése I. Immateriális javak Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, felszerelések, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előleg -500 III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés A december 31-i befektetett eszközállomány mérlegsorainak december 31-hez viszonyított változásaiból látható, hogy a holding szervezet kialakítása következtében a tartós részesedések jelentős mértékben növekedtek, az egyéb tartós részesedés csökkenése a tartós részesedések közé történt átsorolásából adódik a többségi tulajdoni részesedés megszerzése következtében (PIP Zrt., Pécs Fejlesztési Kft., Munka Pécsért Nonprofit Kft.), továbbá számottevő a tárgyi eszközök állományának növekedése is. A növekedésből eft a készletek közül átsorolt ingatlanok értéke, amelyek továbbértékesítési céllal a készletek között voltak nyilvántartva és a vásárlástól számított két éven belül nem tudta a társaság értékesíteni. A tárgyi eszköz állomány növekedése továbbá az önkormányzati döntésen alapuló ingatlan vásárlások miatt következett be. Az előterjesztés 2. számú mellékletét képező üzleti jelentés VII./3. pontja tartalmazza az Önkormányzat kapcsolódó határozatait, valamint ezen döntések alapján a társaság tulajdonába került ingatlanokat és azok beszerzési értékét. B. Forgóeszközök eltérése I. Készletek Anyagok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek 0 II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések III. Értékpapírok 1 IV. Pénzeszközök A készleteket csökkentették egyrészt a továbbértékesítési céllal készletként nyilvántartott, a beszerzéstől számított két éven belül - eredménytelen értékesítési eljárások miatt - nem értékesített ingatlanok, amelyek a tárgyi eszközök közé átsorolásra kerültek, másrészt az értékesített ingatlanok nyilvántartási értéke. A késztermék növekedés a parkerdőkben kitermelt tűzifa értéke.

6 5 A vevőkkel szembeni követelés növekedéséből e Ft a Minerva-Udvar Kftvel szembeni követelés, amely a Pécsi Kispiac Kft-ben való üzletrész értékesítési összege, melyért a vevő a beruházás befejezésekor ingatlannal fizet. A kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelésekből eft a Rendezvényszervező Kft-vel szemben áll fenn (tagi kölcsön, egyéb követelés értékvesztéssel csökkentett összege). Az egyéb követelések csökkenését főként az adóhatósággal szembeni együttes adókövetelések (pl. áfa, társasági adó) csökkenése idézte elő. A pénzeszközök állománya számottevő növekedést mutat, amely az év utolsó napjára, a mérlegforduló napra kimutatott ideiglenes állapot. Az Önkormányzat 2008 decemberében e Ft pénzbeli apporttal emelte a társaság törzstőkéjét, amely felhasználásáról határozatban rendelkezett. E pénzeszköz volt a forrása még a évben a Pécs Holding Zrt. Pécsi Fürdő Kft-ben végrehajtott tőkeemelésnek (1 millió Ft jegyzett tőke, 73 millió Ft tőketartalék), valamint évre áthúzódóan a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt-ben és a Pécs TV Kommunikációs Kft-ben történt pénzbeli alaptőke emelésének, továbbá a Rákóczi u. 11. alatti ingatlan Médiaházzá való átalakítási költségeinek. Utóbbiak pénzügyi teljesítése évre húzódott át. C. Aktív időbeli elhatárolások változásai A bevételek aktív időbeli elhatárolása eft-tal, a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása e Ft-tal, a halasztott ráfordítások e Ft-tal növekedtek. Ez utóbbi a Rákóczi u.11. ingatlan euró alapú lízingdíjára számított árfolyamveszteség FORRÁSÉRTÉKELÉS (adatok: ezer Ft-ban): (tény-bázis) D. Saját tőke változása: A saját tőkén belül a jegyzett tőke e Ft, amely az évközi tőkeemelések következtében eft-tal emelkedett, amit részletesen bemutat az előterjesztés 1. számú mellékletét képező éves beszámoló Kiegészítő mellékletének 1. oldala. Az eredménytartalék e Ft-tal csökkent, amely az előző évi mérlegben kimutatott eredménytartalék és a évi mérlegszerinti eredmény (veszteség) eredménytartalékba helyezett és a lekötött tartalékkal korrigált összegét foglalja magában. Lekötött tartalék e Ft-tal nőtt, mely összeg a deviza alapon fennálló kötelezettségek (lízingkötelezettség) év végi értékelésekor kimutatott árfolyamveszteség számviteli törvény szerint elhatárolt összegéből számított rész. A évben a társaság pozitív eredménnyel zárt, így a eft mérleg szerinti eredmény szintén hozzájárult a saját tőke növekedéséhez.

7 6 E. Céltartalék változása: évihez képest e Ft-tal növekedett a képzett céltartalék összege (2007. évben e Ft, évre e Ft). A évi e Ft céltartalék képzés összegéből e Ft jövőbeni kötelezettségekre (Pécsi Rendezvényszervező Kft hiteleihez kapcsolódó készfizető kezességvállalási kötelezettség), e Ft a várható átszervezési, szervezet átalakítási költségekre történt. Egyéb céltartalék címen a devizában fennálló kötelezettségek év végi értékelésekor elszámolt, elhatárolt e Ft összegű árfolyamveszteség Számviteli tv. szerint számított arányos része, e Ft összege került kimutatásra (a fennmaradó e Ft összeg a lekötött tartalékban). F. Kötelezettségek változása : A hosszú lejáratú kötelezettségek e Ft-tal növekedtek. A beruházási és fejlesztési hitelek éven túli összege e Ft-tal nőtt ( i állapot e Ft), amely a Király u. 11. szám alatti ingatlan és a Király u. 66. ún. Királyház - ban lévő üzletek és a mélygarázsban lévő parkolók vásárlásához felvett beruházási hitelre vonatkozik. Egyéb hosszúlejáratú kötelezettség én nem volt, a kimutatott változás e Ft, amely a Pécs, Rákóczi út 11. szám alatti ingatlan hosszúlejáratú, zártvégű pénzügyi lízingjéből eredő - éven túli - kötelezettség a i euró árfolyamon értékelt összege. III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek mérlegben szereplő összege eft, amely eft-tal nőtt a nyitó állapothoz képest. A rövid lejáratú hitelek együttes összege e Ft ( eft a folyószámlahitel záró állománya, eft a Király u. 11.sz. ingatlan és a Király u. 66. alatti üzletek és mélygarázs éven belül törlesztendő hitelének összege, eft rövidlejáratú hitel. A rövid lejáratú hitel a korábban a Füzes dűlői ingatlanok eladásának meghiúsulása és a Rendezvényszervező Kft-nek nyújtott tagi kölcsön miatt, valamint a folyó finanszírozáshoz és az Önkormányzattól - tulajdonosi döntés alapján - megvásárlásra került ingatlanok (Ifjúsági ház, Park mozi és egyéb) finanszírozásához került felvételre. A rövidlejáratú hitelállomány így együttesen eft -tal nőtt. A vevőktől kapott előlegek eft-tal növekedtek. A mérlegben kimutatott eft-ból eft az Újhegyi bányavagyon elemre (szénmosóra) adott előleg. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek eft-tal növekedtek. A mérlegben kimutatott eft-ból eft az adók, járulékok, illetékek

8 7 együttes összege, eft a Rákóczi út 11. számú ingatlan lízingjének éven belül esedékes részlete. G. Passzív időbeli elhatárolások változása: Bevételek passzív időbeli elhatárolásának változása eft. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának évi változásai: eft. (Bankkamat: eft, személyi jellegű kifizetések: eft, közüzemi és egyéb számlák: eft ) Halasztott bevételek évi változásai: (eft) eft, ebből: Eredmény Változás (+/-) - Ingatlan lízingre kapott támogatás Faalapra kapott pénzeszköz Térítés nélkül átvett, kapott eszköz elhatárolása miatt Fejlesztési célra átvett pénzeszközök, támogatások elhatárolása Támogatásból megvalósított eszköz (GFC, MÁK) december 31-én kimutatott adózás előtti eredmény eft, amely mögött eft bevétel (értékesítés nettó árbevétele, egyéb, pénzügyi és rendkívüli bevételek együtt), eft saját termelésű készletek állományváltozása, valamint eft költség és ráfordítás áll. Eredménykimutatás (összköltségelvű) főbb sorai: Összesen Sor Megnevezés 2008.évi tény Eltérés tervtől bázistól (e Ft) e Ft % e Ft % I. Értékesítés nettó árbevétele , ,6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,6 III. Egyéb bevételek , ,9 IV. Anyagjellegű ráfordítások , ,0 V. Személyi jellegű ráfordítások , ,3 VI. Értékcsökkenési leírás , ,0 VII. Egyéb ráfordítások , ,4 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye , ,2 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei , ,1 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai , ,2 B. Pénzügyi műveletek eredménye , ,4 C. Szokásos vállalkozási eredmény , ,1 X. Rendkívüli bevételek , ,1 XI. Rendkívüli ráfordítások , ,0 D. Rendkívüli eredmény , ,6 E. Adózás előtti eredmény , ,1

9 8 Az üzemi eredmény pozitív, eft, amelyet a pénzügyi műveletek negatív eredménye eft-tal - csökkent, a rendkívüli eredmény pozitív eft - összege növel. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye e Ft, amely e Fttal meghaladja a tervezett értéket. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményének tervezettnél magasabb összege az értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, költségek és ráfordítások közül a személyi jellegű ráfordítások és az elszámolt értékcsökkenés tervezettnél kedvezőbb alakulásának, az anyag jellegű ráfordítások és az egyéb ráfordítások tervezettet meghaladó alakulásának a következménye. A bázishoz képest e Ft-tal kisebb a 2008.évi üzemi (üzleti) tevékenység eredménye. B. Pénzügyi műveletek eredménye e Ft-tal kisebb veszteséget mutat a tervezettnél, amely oka elsődlegesen a kisebb összegű tulajdoni részesedés értékvesztés elszámolása a Pécsi Rendezvényszervező Kht.-nál. A bázishoz viszonyított e Ft összegű csökkenés az értékvesztés elszámolására (2007.évben e Ft, évben e Ft) és a meg növekedett hitelállomány után fizetendő kamatokra (bázisindex: 175,3 %) vezethető vissza, melyet enyhített az adott kölcsön után kapott kamat, valamint a Kispiac Kft. üzletrészének értékesítéséből származó pénzügyi bevétel. C. A Rendkívüli eredmény e Ft-tal nagyobb a tervezettnél és e Ft-tal a bázisértéknél. Az eltérés több tényező együttes hatásából ered. A tervtől való eltérés esetében a bányavagyon rekultivációval kapcsolatban nem merült fel költség (tervezett ( e Ft), valamint az időbeli elhatárolások elszámolása idézte elő. A bázistól való eltérés főként a Kispiaci apport eredményhatása. A Gazdasági Bizottság az előterjesztést a május 27-i ülésén tárgyalja, állásfoglalásáról a Bizottság elnöke szóban tájékoztatja a Közgyűlést. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatban foglaltak szerint döntsön a Pécs Holding Zrt évi üzleti tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló összefoglaló beszámoló elfogadásáról. Pécs, május 25. Dr. Páva Zsolt polgármester

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz

Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. ----------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő megjegyzések a 2005. évi konszolidált beszámolóhoz Budapest 2006

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL

ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. sz. Statisztikai számjel: 13100887360011404 Cégjegyzék száma: 04-10-001580 ÉVES BESZÁMOLÓ A 2013. ÜZLETI ÉVRŐL Békéscsaba, 2014. április 15. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló a 2012. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31.

FEVITA HUNGARY Zrt. 2013. december 31. FEVITA HUNGARY Zrt. Kiegészítő melléklet 2013. december 31. A vállalkozás neve: FEVITA HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. Jegyzett tőke nagysága: 933

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE

4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves JELENTÉSE 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2015. I. negyedéves jelentése

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. december 31. (eft) 1999. december 31. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 606.875 364.960-39,86% 02 I. Immateriális

Részletesebben

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

CSEPEL HOLDING Részvénytársaság CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a 2005. december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Dátum: 2013. 04. 02. Oldalszám: 1 / 23 I. Általános információk 1. A társaság általános jellemző adatai: Alapítás időpontja: 1993. augusztus 01. Alapító: Jegyzett tőke: Salgótarján

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2 Cégjegyzék száma Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1039 Budapest Kossuth Lajos

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Statisztikai számjel: 1 1 2 6 5 8 3 2 3 6 0 0 1 1 4 1 6 Cégjegyzék száma: 1 6-1 0-0 0 1 5 5 8 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a 2013. éves beszámolóhoz. 2013. december 31-i fordulónapra

Kiegészítő melléklet. a 2013. éves beszámolóhoz. 2013. december 31-i fordulónapra Hollóházi Hungarikum Nonprofit Kft. 3999 Hollóháza, Károlyi út 11. KSH számjel: 11706676-9102-572-05 Kiegészítő melléklet a 2013. éves beszámolóhoz 2013. december 31-i fordulónapra Hollóháza, 2014. április

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés PANNON-VÁLTÓ Rt. 1999. 1. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 1998. június 30. ( eft) 1999. június 30. (eft) Változás /előző év = 100%/ 01 A. Befektetett eszközök 791.252 316.609-59,99% 02 I. Immateriális

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.

- Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. Kiegészítő Melléklet - Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft. - Lőszervizsgáló Kft. 1031 Budapest, Gyöngysor utca 6. AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Kiegészítő Melléklet

Részletesebben

A Pannon-Váltó Nyrt. 2009. évi beszámolója

A Pannon-Váltó Nyrt. 2009. évi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. 2009. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2009. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó Vagyonkezelő

Részletesebben