OM-azonosító: Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető. Hatálybalépés napja: szeptember 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OM-azonosító: 036785. Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető. Hatálybalépés napja: 2013. szeptember 1."

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM-azonosító: Készítette: Hujber Jánosné óvodavezető Hatálybalépés napja: szeptember 1.

2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA Meghatározza a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde, mint közoktatási intézmény külső és belső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket, szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Megalkotása a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. Célja az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, gyermekek és óvodapedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. tv és módosításai évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 26/1997. (IX.3) NM- rendelet az óvoda egészségügyi ellátásáról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXII. tv. /Kjt./ és annak módosításai 2

3 1.2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE Jelen szervezeti és működési szabályzatot a szülők, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik a vezetői irodában munkaidőben-, valamint az intézmény honlapján. Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére, közalkalmazottaira, az óvodába járó gyermekek közösségére és szüleikre. Az SZMSZ-ben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. Az SZMSZ-t az óvoda vezetője készíti el és a nevelőtestület fogadja el. Az SZMSZ elfogadása előtt be kell szerezni az óvodai szülői szervet véleményét. A szabályzat azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól AZ SZ. M. SZ. FELÜLVIZSGÁLATA Ha az óvoda működési rendjébe változás történik Ha a jogszabály előírja 3

4 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLATALÁNOS JELLEMZŐI 2.1. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI Az intézmény neve: Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde Székhelye: Sümeg, Rendeki utca 1. Alapító neve, címe: Sümeg Város Önkormányzata 8330 Sümeg, Béke tér 7. Intézmény típusa: óvoda Felügyeleti szerve: Sümeg Város Önkormányzat Képviselő-testüle Sümeg, Béke tér 7. Intézmény működési köre: Sümeg Az alapító okirat száma és kelte: PIR száma: /2008. (VIII. 12.) határozat alapján Szervezeti kerete: Szervezetileg önálló jogi személyként működő alapfokú nevelési-oktatási intézmény. Munkáját az óvodavezető irányítja, munkáltatói jog gyakorlásával. Gazdálkodási jogköre: Az intézmény részben önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, gazdálkodásának bonyolítását a Sümeg Város Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó Költségvetési szerv látja el. 4

5 Alaptevékenysége: Óvodai nevelés Alaptevékenységen belüli szakfeladat: Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás Bölcsődei ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Fejlesztő felkészítés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Bölcsődei ellátás Gyermekek egyéb napközbeni ellátása Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb szolgáltatások Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel Kiegészítő tevékenységet az intézmény nem végez január 1-től érvényes 5

6 Gyermekcsoportok száma: 8 óvodai +1 bölcsődei csoport beintegrált Maximálisan felvehető gyermeklétszám: 200 fő A bölcsődébe maximálisan felvehető gyermekek száma: 12 fő A bélyegzők lenyomata: AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK KINEVEZÉSI, MEGBÍZÁSI RENDJE Az intézmény vezetőjét Sümeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg határozott időre. Az óvodavezető az intézmény dolgozói felett munkáltatói joggal rendelkezik AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI ALAPDOKUMENTUMAI A Törvényes működést az alábbi hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg. Alapító Okirat Pedagógiai Program A bölcsődei gondozás nevelés szakmai programja Az óvoda éves pedagógiai munkaterve Továbbképzési terv SZMSZ 6

7 Házirend Közalkalmazotti Szabályzat Gyakornoki Szabályzat Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat Alapító Okirat Tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az alapító okiratot a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja Az óvoda Pedagógiai Programja Az intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő munka szakmai alapjait. Az óvoda pedagógiai programja meghatározza: Az óvoda nevelési alapelveit Azokat a nevelési feladatokat, tevékenységeket, amelyek biztosítják a gyermekek személyiségének fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését. A gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő pedagógiai tevékenységet. A szülő, a gyermek, az óvodapedagógus együttműködésének formáit, továbbfejlesztésének lehetőségeit. Nemzeti etnikai kisebbség kultúrájának és nyelvének ápolásával járó feladatokat. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését, fejlődésének segítését. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységet. Az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket. A gyermek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. A nevelési program végrehajtásához szükséges, a nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéket. 7

8 Az óvoda éves pedagógiai munkaterve Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programját alapul véve tartalmazza a nevelési célokat, feladatokat és a megvalósításukhoz szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidő megjelölésével. Az éves munkatervet az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület fogadja el a tanévnyitó nevelési értekezleten. Az intézményvezetőnek ki kell kérni az óvoda szülői szervezetének, valamint a fenntartónak a véleményét is Továbbképzési terv Tartalmazza az óvodapedagógusok kötelező továbbképzését éves lebontásban Házirend A köznevelésről szóló törvény 25. -a alapján az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg Gyakornoki Szabályzat Részletesen a szabályzatban olvasható: A Gyakornoki Szabályzat célja, hogy meghatározza a gyakornoki idővel kapcsolatos szakmai követelményeket, a gyakornok és a szakmai vezető (mentor) feladatait, a gyermekek követelmények teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggő eljárási rendet, a gyakornok számonkérésének feltételeit a gyakornoki minősítés különös szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetőleg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. 8

9 Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény és végrehajtási rendelete alapján az intézmény nyilvántartásával összefüggő legfontosabb adatvédelemmel, adatkezeléssel, adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos intézményi követelményeket tartalmazza. Az SZ. M. SZ. melléklete A bölcsődei gondozás-nevelés szakmai programja Tartalmazza a bölcsődei gondozás nevelés feladatait, célkitűzéseit A KIADOMÁNYOZÁS RENDJE Az óvoda nevében aláírásra és körbélyegző használatára az óvodavezető jogosult. Kiadományozza az óvoda működésével összefüggő jelentéseket, beszámolókat, terveket, hatáskörébe a tartozó belső szabályzatokat és utasításokat, felterjesztéseket és egyéb tájékoztatókat. Kiadományozza a társ intézmények vezetőinek: az általános iskolák igazgatóinak, pedagógiai szakszolgálat vezetőjének, gyermekjóléti szolgálat vezetőjének, védőnői szolgálatnak szóló leveleket. Az óvodai szakvéleményeket. Az óvoda belső használatára készült jegyzőkönyveket, határozatokat, nevelőtestületi és szülői tájékoztatókat. Az óvodavezető távollétében, illetve akadályoztatása esetén, a óvodavezető-helyettes jogosult az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre vonatkozó ügyiratokat kiadományozni. A kiadományozásról köteles beszámolni az óvodavezetőnek. A hosszú bélyegző használatára az óvodavezetőn kívül az óvodavezető-helyettes és az óvodatitkár jogosult. 9

10 2.5. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSITÉSÉNEK ÉS KEZELÉSÉNEK RENDJE Az elektronikusan előállított, kinyomtatott nyomtatványokat az intézmény körbélyegzőjével és az óvodavezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A KIR rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást az óvodavezető alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során kinyomtatott és az óvodavezető által hitelesített dokumentumok, iratok, irattári elhelyezésre kerülnek: Az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása Az alkalmazottakra vonatkozó adatbejelentések Az óvodai jogviszonyra vonatkozó bejelentések OSAP jelentés Az alkalmazottak és gyermekek listája (október 1-jei állapot) 2.6. AZ INTÉZMÉNY KÉPVISELETÉNEK SZABÁLYAI Az óvodát az óvodavezető jogosult képviselni. Jogkörét szóban és írásban átruházhatja. Az óvoda képviselete során az óvoda értékeit közvetítve, az etikai utasításban meghatározott viselkedési és megjelenési előírásoknak megfelelően kell eljárni. 10

11 3. AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETÉNEK FELÉPÍTÉSE ÓVODAVEZETŐ- HELYETTES ÓVODAVEZETŐ BÖLCSŐDEI SZAKMAI VEZETŐ ÓVODAPEDAGÓGUSOK DAJKÁK ÓVODATTIKÁR GONDOZÓNŐ 11

12 3.1. AZ ÓVODAVEZETŐ ÉS FELADATKÖRE Az óvoda élén az óvodavezető áll - a Nemzeti a Köznevelési Törvény előírása alapján - az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Az óvoda vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. Az óvodavezető jogkörét, felelősségét, feladatait a Nemzeti Köznevelési Törvény az óvoda belső szabályzatai, valamint a fenntartó határozza meg. Kötelező óraszáma: heti 8 óra Munkaideje: heti 40 óra Az óvodavezető feladatai 1. Pedagógiai 2. Munkaügyi 3. Gazdálkodási 4. Tanügy igazgatási 5. Szervezési 6. Külső kapcsolattartás Az óvodavezető felelős Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért. A takarékos gazdálkodásért. A rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért. Az óvodatitkár munkájának irányításáért és ellenőrzéséért. A pedagógiai munkáért. A nemzeti és óvodai ünnepek méltó megünnepléséért. Az óvoda ellenőrzési, minőségbiztosítási rendszerének működéséért. A gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért. A gyermekbalesetek megelőzéséért. 12

13 A pedagógus középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítéséért. A döntések végrehajtásának megszervezéséért és ellenőrzéséért. A nevelőmunka irányításáért és ellenőrzéséért. A pedagógiai munkát közvetlenül segítő és egyéb alkalmazottak munkájának irányításáért és ellenőrzéséért. A bölcsődei csoport szakszerű működéséért. A munkavállaló érdekképviseleti szervekkel való együttműködéséért. A külső szervekkel való kapcsolattartásért. A Szülői Szervezettel való kapcsolattartásért. A kötelezettségvállalási, munkáltatói jogkör gyakorlásáért. Az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntésért, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség betartásáért, a közalkalmazottak foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdésekben. Az intézmény külső szervek előtti teljes képviseletéért, azon lehetőség figyelembevételével, hogy a képviseletre meghatározott ügyben eseti, vagy állandó megbízást adhat. A jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatok ellátásáért. Évente a vagyonnyilatkozat-tételére, melyet a fenntartónak átad Az óvodavezető által átadott feladat-és hatáskör Az óvodavezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat: Az óvodavezető helyettes számára: Az alkalmazottak szabadságának vezetése, illetve a szabadságolás rendjének meghatározása. Az alkalmazottak munkaidő beosztásának jogát. A szülői szervezettel való kapcsolattartás. 13

14 A dajkák munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése. A gyermekvédelmi feladatok végrehajtásának ellenőrzése. A munkaidő nyilvántartások ellenőrzése, igazolása 3.2. AZ ÓVODAVEZETŐ KÖZVETLEN MUNKATÁRSAINAK FELADAT ÉS HATÁSKÖRE Az óvodavezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. A közvetlen munkatársak: óvodavezető-helyettes óvodatitkár Óvodavezető-helyettes Az óvodavezető távollétében teljes felelősséggel ellátja a vezetői teendőket, felelős az egész intézményért, gyakorolja az összes vezetéssel kapcsolatos pedagógiai munkáltatói, ügyviteli, gazdálkodási feladatokat. A vezető tartós akadályoztatása esetén aláírási joga van. A vezető-helyettes tevékenységét az óvodavezető közvetlen irányítása mellett végzi a telephelyen. Szervezi és irányítja a technikai személyzet munkáját. Segíti az óvodapedagógus nevelő-oktató munkáját. Közreműködik a döntések előkészítésében, tervezésében, végrehajtásában. Vezeti, naprakészen nyilvántartja az alkalmazottak szabadságát. Végrehajtja azokat a feladatokat, amelyeket a vezető a hatáskörébe utal. Segíti a Szülői Szervezet működését. Házi továbbképzéseket szervez. Elkészíti a munkarendet és a helyettesítések rendjét. Munkaideje heti 40 óra Kötelező óraszáma 22 óra, melyet a saját csoportjában köteles letölteni. A 22 órán túli munkaidejében az óvodavezetővel vagy az óvodatitkárral, a munkaköri leírása szerint végzi vezetői feladatait. 14

15 Óvodatitkár Az óvodatitkár munkáját a munkaköri leírás alapján végzi, a titoktartási kötelezettség betartásával. KAPCSOLATTARTÁS RENDJE ÉS FORMÁJA A vezető és helyettese az intézménnyel kapcsolatos feladataikat és a felmerülő problémákat hetenkénti (szükség szerint napi) rendszerességgel megbeszélik és az intézkedésre vonatkozóan határoznak Az óvodavezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Az óvodavezető távollétében a vezetői teendőket az óvodavezető-helyettes látja el. Az óvodavezető helyettes hatásköre az óvodavezető helyettesítésekor- saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett- az azonnali intézkedéseket igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az óvodavezető döntési és egyéb jogait részben vagy egészen átruházhatja az óvodavezető helyettesre, az óvodavezetés vagy a nevelőtestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az óvodavezető helyettes felhatalmazását. Abban az esetben, ha a helyettes is távol van az intézményből, a helyettesítést a Közalkalmazotti Tanács elnöke, illetve a leghosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező óvodapedagógus végzi. A csoportban dolgozó óvodapedagógus helyettesítését elsősorban a közvetlen munkatársa végzi. Hosszantartó hiányzás esetén, arányosan oszlik meg a munka az óvodapedagógusok között. 15

16 Helyettesítés esetén a következő szempontok érvényesülnek: - váltótárs - önkéntesség - egyenletes terhelés - családi háttér 3.4. A KIBŐVÍTETT ÓVODAVEZETŐSÉG TAGJAI Az óvodavezető munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. óvodavezető óvodavezető-helyettes Közalkalmazotti Tanács elnöke, esetlegesen tagjai mentor Szülői Szervezet elnöke (esetlegesen) Az óvoda vezetősége az óvodai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az óvoda vezetősége havonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszéléseket az óvodavezető készíti elő és vezeti. Az intézmény vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel. A Közalkalmazotti Tanács és az óvoda vezetőjének munkakapcsolatát a Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti. A folyamatos kapcsolattartás, a tájékoztatás a Közalkalmazotti Szabályzat módosításának előkészítése a K.T. elnöke és az óvodavezető feladata Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egy személyben jogosult. 16

17 3.5. AZ ÓVODA ALKALMAZOTTAI Az óvoda alkalmazottai a köznevelési törvény előírásai alapján megállapított munkakörökre a fenntartó által engedélyezett létszámban az óvoda vezetője alkalmazza. Az óvoda dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. Az óvodában alkalmazottak köre: óvodavezető, óvodavezető-helyettes, óvodapedagógusok. A pedagógiai munkát közvetlenül segítők: a dajkák, az óvodatitkár és egyéb kisegítő alkalmazottak köre (konyhás, udvaros). Munkájukat titoktartási kötelezettség betartásával végzik. 4. AZ ÓVODA KÖZÖSSÉGEI, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE 4.1. AZ ÓVODAKÖZÖSSÉG Az óvoda közösségét az óvoda gyermekei, azok szülei, az óvoda dolgozói az alapítványok elnökei, a kuratórium tagjai alkotják SZÜLŐI SZERVEZET (közösség) Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése illetve kötelességeik teljesítése érdekében Szülői Szervezetet működtetnek. Az óvodai csoportok Szülői Szervezeteit (közösségeit) az egy csoportba járó gyermekek szülei alkotják. Minden gyermekcsoportban (3 fő) szülői szervezeti tag működik. A Szülői Szervezet munkáját az elnök, az elnök-helyettes és a gazdasági vezető koordinálja. A Szülői Szervezet meghatározott munkaterv szerint működik. Az elnökkel az óvodavezető tartja a kapcsolatot. A gyermekcsoportok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat az elnökön keresztül vagy közvetlenül juttatják el az óvodavezetőhöz. Az óvodai Szülői Szervezet tagjait, a nevelési év tanévnyitó szülői értekezletén választja meg. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 17

18 Az óvoda vezetőjének a Szülői Szervezet tagjait nevelési évenként két alkalommal össze kell hívnia, és tájékoztatást kell adnia az óvoda feladatairól, tevékenységéről Az óvodai Szülői Szervezet döntési jogot gyakorol Saját működési rendjében Munkatervének elfogadásában Tisztségviselőinek megválasztásában és elfogadásában Az óvodai Szülői Szervezet véleményezési jogot gyakorol Az óvodai SZMSZ elfogadása A házirend elfogadása Az óvodavezetés és az óvoda Szülői Szervezete közötti kapcsolattartás formájában A szülőket anyagilag is érintő ügyekben Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokban Az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában Gyermekvédelmi feladatok meghatározásában A munkatervnek a szülőket is érintő részében Képviseli a szülőket és a gyermekeket az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítéséhez. Figyelemmel kíséri a nevelőmunka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja az óvoda vezetőjét, esetlegesen a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a nevelési intézmény vezetőjétől. A Szülői Szervezet elnöke tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. Az óvodavezetői pályázatról véleményt nyilváníthat, melyet írásba foglal és a Választási Bizottság elnökének átad. 18

19 A Szülői Szervezet és az óvoda kapcsolattartásának formái Új gyermekek beszoktatása (szülővel együtt) Munkadélutánok szervezése Szülői értekezletek Családlátogatások Szülők iskolája Játszóház Óvodai rendezvények, vásár szervezése A hirdetőkön kifüggesztett információk Az óvoda nyilvános ünnepélyei Jótékonysági bál rendezése 4.3. AZ ÓVODAI ALKALMAZOTTAK (KÖZALKALMAZOTTAK) KÖZÖSSÉGE Az alkalmazotti közösséget az óvoda nevelőtestülete és az intézménynél közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az óvodai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az óvodán belüli érdekképviseleti lehetőségeit a magasabb jogszabályok (Munka Törvénykönyve, Kjt., Kt., illetve az ehhez kapcsolódó rendeletek valamint az óvoda Közalkalmazotti Szabályzata rögzíti.) A munkatársi értekezletet az óvodavezető hívja össze, évente két alkalommal. Az értekezleten az óvodavezető tájékoztatást ad az óvodai munkáról a soron következő feladatokról. Az értekezletről jegyzőkönyv készül, melyet az óvodatitkár vezet A NEVELŐTESTÜLET /A NEVELŐK KÖZÖSSÉGE/ A nevelőtestület az óvoda óvodapedagógusainak közössége, a nevelési-oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az óvoda valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja. Az óvoda nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az óvodai intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a köznevelési törvényben és más jogszabályban 19

20 meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik A Helyi Óvodai Pedagógiai Program és annak módosításának elfogadása Az Sz. M. SZ. és annak módosításának elfogadása A házirend elfogadása Az óvoda éves munkatervének elfogadása Az óvoda munkáját érintő átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása A nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása Az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása Jogszabályban meghatározott egyéb ügyekben A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet Az óvoda működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben Az egyes óvodapedagógusok külön megbízatásainak elosztása során Az óvoda beruházási és fejlesztési terveinek megtervezésében, megállapításában. Az óvodavezető-helyettesek megbízása, illetve azok visszavonása előtt A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület a nevelési év során rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelőtestület rendes értekezleteit az óvoda éves munkatervében meghatározott napirendben és időpontban az óvoda vezetője hívja össze. Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásánál a napirend három nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik. A nevelőtestület egy nevelési év során az alábbi értekezleteket tartja. 20

21 o Tanévnyitó nevelési értekezlet o Félévi nevelési értekezlet o Tanévzáró nevelési értekezlet Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet hívható össze az óvoda lényeges problémáinak megoldására, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a Közalkalmazotti Tanács, az óvoda vezetője szükségesnek látják. A rendkívüli nevelőtestületi értekezletet a kezdeményezéstől számított 8 napon belül kell összehívni. A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet az óvodavezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület által választott két hitelesítő írja alá. A nevelőtestület döntéseit, határozatait jogszabályokban meghatározott kivételekkel nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén a nevelőtestület szavazatszámláló bizottságot jelöl ki. A szavazatok egyenlősége esetén az óvodavezető szavazata dönt. Az esetleges döntések és határozatok eredménye az intézményi irattárba kerülnek határozati formában. Havi rendszerességgel eseti megbeszélést tart, melyet a vezető hív össze. 6. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE FORMÁJA ÉS MÓDJA Az óvodai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az óvoda vezetőségének rendszeres munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel. Az óvodát a külső intézményekkel, szervekkel fenntartott kapcsolataiban az óvodavezető képviseli. Az éves munkatervben rögzítettek alapján a nevelőtestület is kapcsolatot tart a különböző társintézményekkel. 21

22 6.1. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÓVODA KAPCSOLATA Jelentések, beszámolók készítése Bizottsági, testületi ülésen való részvétel Kölcsönös informálás 6.2. A BÖLCSŐDE ÉS AZ ÓVODA KAPCSOLATA A bölcsődei csoport gondozó nevelő munkájának megismerése Közös programok kialakítása Kölcsönös informálás Jelentések, beszámolók készítése 6.3. AZ ISKOLA ÉS AZ ÓVODA KAPCSOLATA Egymás rendezvényein való részvétel Látogatás az első osztályba a nagycsoportos gyermekekkel A zeneiskolában koncerteken való részvétel 6.4. A NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÉS AZ ÓVODA KAPCSOLATA Fejlettségi vizsgálatok a nagycsoportos gyermekek körében Iskolaérettségi vizsgálatok a nagycsoportos gyermekek körében Logopédiai szűrések Kölcsönös információ átadás az óvodapedagógusok és a nevelési tanácsadó munkatársai között 22

23 6.5. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS AZ ÓVODA KAPCSOLATA Az óvodavezető és a gyermekvédelmi felelősök folyamatos kapcsolatot tartanak a Gyermekjóléti Szolgálattal. Havi rendszerességgel megbeszélést tartanak MŰVELŐDÉSI HÁZ, A KÖNYVTÁR ÉS AZ ÓVODA KAPCSOLATA A Művelődési Házban kiállítások megtekintése, mozi, színházlátogatáson, valamint az egyéb foglalkozásokon, rendezvényeken való részvétel. A gyermekcsoportok látogatása a gyermekkönyvtárba EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATTAL (ORVOS, VÉDŐNŐ) VALÓ KAPCSOLAT Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül a háziorvosi szolgálat feladatkörébe tartozik minden olyan szűrővizsgálat elvégzése, amelyre a rendelet nem jelöl ki más egészségügyi szolgálatot. 51/1997.(XII.18) NM rendelet. Az óvoda rendszeres munkakapcsolatot tart az óvoda orvosaival és védőnőivel. Az óvodaorvos feladatait a Nemzeti Köznevelési Törvény és annak végrehajtását tartalmazó 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint végzi. A védőnő munkájának végzése során együttműködik az orvossal, segíti az orvos munkáját, a szükséges vizsgálatok ütemezését. Folyamatos munkakapcsolatot tart az óvodavezetővel. Az óvoda orvosa: Dr. Széll János védőnő: Kupovits Renáta, Treiber Anikó Munkájukat munkaterv alapján végzik, havonta látogatják az intézményt, elvégzik a szükséges szűrővizsgálatokat. 23

24 6.8. AZ EGYHÁZ ÉS AZ ÓVODA KAPCSOLATA Hitoktatás megszervezése Az egyház képviselőjével az óvodavezető tartja a kapcsolatot 6.9. AZ ÓVODA EGYÉB KAPCSOLATAI Tűzoltósággal, rendőrséggel Társadalmi és civil szervezetekkel, egyesületekkel Helyi vállalkozókkal Alapítványokkal Az étkezést biztosító vállalkozóval Városi Televízióval 24

25 7. AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE 7.1. A GYERMEKEK FOGADÁSA, KÍSÉRÉSE (NYITVA TARTÁS) Az óvoda hétfőtől - péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. A nevelési év a tárgyév szeptember hó 1. napjától a következő év augusztus hó 31.- ig tart. Az óvodában a nagytakarítás-felújítás a fenntartó rendelkezése szerint a nyári időszakban történik. A takarítás ideje alatt szükség szerint ügyeleti csoport működik. Az időpontokról a szülők február 15-ig írásban és szóban is tájékoztatást kapnak. A karácsony és szilveszter közötti időszakban az óvoda nyitva tartása a szülői igényeknek megfelelően alakul. Az iskolai szünetek alkalmával a gyermeklétszám jelentősen lecsökken, ezért a gyermekekkel összevont csoportokban foglalkoznak az óvodapedagógusok, biztosítva a tartalmas, változatos tevékenység lehetőségét. Az óvoda nyitva tartása: órái A gyermekekkel ig és ig a gyermekekkel a összevont csoportokban óvodapedagógus foglalkozik. Az óvodát reggel a munkarend szerint 6 órára érkező dajkák nyitják, és délután órakor a dajkák zárják. A kapu reggel 9 óráig van nyitva, ezt követően ig zárva, ig nyitva, ig zárva, ig nyitva, ig zárva, től nyitva. A hivatalos ügyek intézése az óvodatitkári irodában történik naponta: 8-15 óráig. 25

26 Óvodai rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést az óvoda vezetője engedélyezi. Nevelés nélküli munkanapot nevelési évenként 5 alkalommal lehet igénybe venni, melyet nevelési értekezletekre, illetve továbbképzések céljára használ fel a nevelőtestület. Erről a szülők jogszabályban előírtak szerint tájékoztatás kapnak 7.2. A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE Az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes munkarendjüknek megfelelően tartózkodnak az óvodában AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE Az óvodapedagógusok munkaideje heti 40 óra, ebből a heti kötelező óraszám 32 óra. Az óvodapedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az óvodavezetőhelyettes állapítja meg az óvodavezető jóváhagyásával. A műszakok cserélését a vezető engedélyezi. Az óvodapedagógusok munkakezdésük előtt 5 perccel kötelesek munkára képes állapotban a munkahelyen megjelenni A NEVELŐMUNKÁT SEGÍTŐK MUNKARENDJE A nevelőmunkát segítők munkaideje heti 40 óra. A munkaidő beosztását, a távollevők helyettesítését az óvodavezető helyettes határozza meg az óvodavezető jóváhagyásával. Beosztásuknál figyelembe kell venni az intézmény feladatainak zökkenőmentes ellátását. Az óvodatitkár egy műszakos rendben, a dajkák délelőtt-délután két műszakban dolgoznak. Az alkalmazottaknak a munkaidő kezdete előtt 5 perccel kötelesek munkaképes állapotban a munkahelyen megjelenni. 26

27 7.5. EGYÉB, A MŰKÖDÉS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK AZ ÓVODA HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE Az óvoda helyiségeit más, nem nevelési célra átengedni csak a gyermekek távollétében az alapító okiratban foglaltak szerint lehetséges. Az óvoda épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az óvodában tilos a reklám tevékenység kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze. A csoportszobában a szülő, gyermeke beszoktatási idejében, illetve az óvodavezető által engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat. A fenntartói egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt előzetes egyeztetés alapján történik. Az óvoda melegítőkonyhájában csak egészségügyi kiskönyvvel rendelkező személy léphet be. A melegítőkonyhában a HACCP rendszer előírásai érvényesülnek. A gyermekek étkeztetését Remete József vállalkozó látja el. Az étel kiszállításáról is ő gondoskodik. Csak az általa biztosított ételt fogyasztják a gyermekek az óvodában. Kivételt képez, ha a gyermek ételallergiában szenved. Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, ill. kivétel ez alól az óvodavezető által engedélyezett személyek. (Pl.: Könyv és újságterjesztők) Az óvoda helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, ill. párthoz kötődő politikai célú tevékenység nem folytatható. Az intézmény gazdálkodására vonatkozó szabályozásokat Sümeg Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Gazdálkodási Osztályának számviteli szabályzatai tartalmazzák Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: Az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért Az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért A tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért 27

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA

VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA VÖRÖSMARTY TÉRI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 Vörösmarty téri Óvoda SZMSZ Az intézmény OM azonosítója: 201485 Készítette: --------------------------------------------- -------- intézményvezető

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BÓBITA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BÓBITA ÓVODA 1172 Budapest, Heltai tér 1. OM azonosító 034633 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Szabó Ildikó Kelt: 2013. február 28. intézményvezető Bóbita Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

BALATON ÓVODA. 1055 Budapest, Balaton utca 10. Tel: 312 1415 e-mail: balatonovi@gmail.com www.balatonovi.hu

BALATON ÓVODA. 1055 Budapest, Balaton utca 10. Tel: 312 1415 e-mail: balatonovi@gmail.com www.balatonovi.hu BALATON ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATON ÓVODA 1055 Budapest, Balaton utca 10. Tel: 312 1415 e-mail: balatonovi@gmail.com www.balatonovi.hu 1 SZMSZ tartalma 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA

ÖTVÖSKÓNYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ! ÖTVÖSKÓNYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202 752 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1. 1. A Szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi háttere

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde SZMSZ. Óvodai SZMSZ

Orgoványi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde SZMSZ. Óvodai SZMSZ Óvodai SZMSZ 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

SZIKSZAI GYÖRGY REFORMÁTUS ÓVODA

SZIKSZAI GYÖRGY REFORMÁTUS ÓVODA SZIKSZAI GYÖRGY REFORMÁTUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Bertus B. Csabáné óvodavezető 1 I. Intézmény OM - azonosítója: 201514 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 030523 Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. év hó. napján Jóváhagyta:..

Részletesebben

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mórahalmi Napközi-otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 029447 Készült: 2013.augusztus 30. Készítette: Kosztyu Gyuláné óvodavezető 1 Tartalom 1. Bevezető...4 2. A szervezeti

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti És Működési Szabályzata Készítette: Molik Edit Központi Óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület 2014. Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...3 I.1. Általános

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa u. 1/1. Telefon / Fax: 53 / 374 016 Email: mosolygoalma4@freemail.hu www.mosolygoalmaovoda.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TISZAVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5231. FEGYVERNEK, FELSZABADULÁS u. 88. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT módosítással egységes szerkezetben A 231/2007.(XI.29.) sz. határozattal jóváhagyva

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lukácsházi Gyöngyház Egységes Óvoda- Bölcsőde Az intézmény OM azonosítója: 202173 Intézményvezető: Máté Mihályné A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Bisinger Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Bisinger Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Bisinger Óvoda Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (.) név Ph Legitimációs eljárás Szülői szervezet nevében

Részletesebben

Napköziotthonos Óvodák

Napköziotthonos Óvodák NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁK 5742 ELEK Kétegyházi u.. 20. 66/240-418 OM :028172 Napköziotthonos Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta Elek Város Napköziotthonos Óvodájának nevelőtestülete 1 Készítette:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Apátfalvi Bíbic Óvoda, mint nevelési-oktatási intézmény szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének

Részletesebben