Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetési rendelettervezetérõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendelettervezetérõl"

Átírás

1 Független könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának évi költségvetési rendelettervezetérõl a Képviselő-testület részére Készült: Kerekegyháza Város Önkormányzatának megbízása alapján a Képviselőtestület részére a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. Ötv. - 92/A-C. - és szerződéses kötelezettségem alapján. A könyvvizsgálat célja: a évi költségvetési rendelettervezet felülvizsgálata abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak továbbá a pénzügyi helyzet elemzése különösen az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében. Kerekegyháza Város Önkormányzatának a évi költségvetéséről szóló rendelettervezetét az alábbi jogszabályok figyelembevételével megvizsgáltam. ~ A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv. (Ötv.) ~ Az államháztartásról szóló, többször módosított XXXVIII. tv. (Áht.) ~ A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXX. tv. ~ A helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról szóló 6/2010. (I. 28.) PM-ÖM együttes rendelet ~ Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet figyelemmel a záró és átmeneti rendelkezésekre - ~ Kerekegyháza Város Önkormányzatának a évi költségvetési koncepcióról szóló határozatai 212/2009.(X. 21.), 238/2009. (XI. 25.) Kth. - ~ Az Önkormányzat 166/2007. (X. 31.) Kth. számú határozatával felülvizsgált évekre vonatkozó Gazdasági programja ~ Az Önkormányzat kapcsolódó egyéb rendeletei, határozatai. Az államháztartásról szóló törvény 71. (1) bekezdése szerint: "A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek." Az államháztartásról szóló törvény 65. (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetését önállóan, rendeletben... állapítja meg. A helyi önkormányzatokról szóló törvény 90. (1) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

2 2 A könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendelet-tervezet véleményezése. A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján végeztem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során arról kell meggyőződni, hogy a költségvetési rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a bevételi és kiadási előirányzatok biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat kiterjedt a tervezett előirányzatokat alátámasztó számítások megalapozottságára is. Az önkormányzati törvény alapján a könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a költségvetési rendelettervezet valós adatokat tartalmaz-e, összeállítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a Pénzügyminisztérium által közreadott költségvetési irányelveknek, a költségvetési törvényben foglaltaknak, az önkormányzati szabályozás előzetes elgondolásainak (koncepciójának). Célja továbbá a pénzügyi helyzet elemzése az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében. A költségvetési rendelettervezetben kötelezően bemutatandó mérlegekre, azok adattartalmára az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény tartalmaz előírásokat. (Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet költségvetési tervezésre vonatkozó egyes részeit a évi költségvetés összeállítása során nem kell alkalmazni a rendelet ezen részeinek hatályba lépése ellenére sem.) Előzőek figyelembevételével az Áht. alapján a költségvetési rendeletben be kell mutatni a helyi önkormányzat: ~ működési és felhalmozási célú tárgyévi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt kiadási előirányzatonként, ~ az önkormányzat által kijelölt felhalmozások előirányzatait, ~ a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány (többlet) összegét, ~ a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, előző évek pénzmaradványának igénybevételét - működési és felhalmozási cél szerint -, ~ a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit - működési és felhalmozási cél szerint -, ~ a költségvetési létszám-előirányzatokat, ~ elkülönítetten az általános és a céltartalék előirányzatait, ~ többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek későbbi évekre vonatkozó kihatásait, ~ a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, ~ címrendet, ~ elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait továbbá - szöveges indoklással együtt - tájékoztatásul bemutatandó az Önkormányzat: ~ összes bevétele, kiadása, ~ előirányzat felhasználási terve, ~ összevont költségvetési mérlege bevételek-kiadások -, ~ a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése mérlege - elkülönítetten és a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegének részeként, ~ többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, ~ közvetett támogatásait tartalmazó kimutatás. (A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai tartalmára is a fenti előírások az irányadók.)

3 3 A költségvetési rendelettervezet összeállítása a költségvetési törvény előírásai, az Önkormányzat 166/2007. (X. 31.) Kth. számú határozatával felülvizsgált évekre vonatkozó Gazdasági programja és pénzügyi lehetőségei valamint a évre vonatkozó költségvetési koncepció figyelembevételével történt. A rendelettervezet a költségvetési szervek vezetőivel, illetve az egyéb szervekkel, szervezetekkel a jogszabályi előírások alapján egyeztetésre kerül. A rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság, s az önkormányzat szakbizottságai a Képviselő-testület időpontjáig megtárgyalják. A rendelettervezet véleményezése során megvizsgáltam a tervezet összeállításának számítási anyagait, szerkezetét, jogszabályi hátterét. A rendelettervezet készítésének folyamatáról, az alkalmazott elvekről tájékoztatást kértem a Polgármesteri Hivatal illetékes vezetőjétől. A szükséges dokumentumok rendelkezésemre álltak. A rendelettervezetet alátámasztó számítási anyagokat szúrópróbaszerűen ellenőriztem. A normatív állami hozzájárulások és átengedett bevételek figyelembe vett jogcímei, mértékei megegyeznek a költségvetési törvényben foglaltakkal. A támogatás az önkormányzat mutatószám nyilvántartása alapján az intézményi adatszolgáltatások figyelembevételével a 6/2010. (I. 28.) PM-ÖM együttes rendeletben szerepeltetett adatok szerint került bemutatásra a Magyar Államkincstár tájékoztatója alapján. A rendelettervezet a költségvetés végrehajtása érdekében szükséges felhatalmazásokat - az előirányzatok teljesülése, illetve teljesíthetősége érdekében -, valamint a szükséges intézkedéseket tartalmazza. Megállapítottam, hogy a Képviselő-testület részére előterjesztett rendelettervezet jogszabályi előírásokon, továbbá önkormányzati felméréseken alapuló valós adatokat tartalmaz, megfelel a rendelettervezet összeállítását meghatározó jogszabályi előírásoknak. 1 A rendelettervezet indokolása bemutatja az előirányzatokat, az előirányzatokat befolyásoló törvényi és helyi jogszabályi hátteret, az előirányzatok kialakítását. A költségvetési bevételek és a költségvetési valamint a tárgyévet terhelő finanszírozási 1 A kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 59. (12) bekezdése szerint a nyomtatványgarnitúrát és költségvetési szervek részletes költségvetési előirányzatainak összeállítására szolgáló tájékoztatót a Pénzügyminisztérium a honlapján teszi közzé legkésőbb január 31-ig. (A bevételek bemutatásának jogcím-csoportjait az államháztartás működési rendjéről szóló hatályba lépett - de csak a évi költségvetés összeállításánál alkalmazandó (1) bekezdésének a) pontja szerint az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztató tartalmazza.)

4 4 kiadások egyensúlya nem biztosított, így a költségvetési rendelettervezet összességében 284,3 millió forint hitelfelvételt tartalmaz a költségvetés főösszegének 20,7 %-a. Ez akkor is igen magas arány, ha figyelembe veszzük, hogy ebből 267 millió forint a tervezett fejlesztések megvalósítását szolgálja. A hitelfelvétel a hatályos szabályozás szerint ugyan nem esik korlátozás alá, de a hitelképesség-megfelelési mutató 2 kedvező mértéke nem szükségszerűen esik egybe a bankok hitelezési politikájával. A költségvetés tervezete 17 millió forint hitelfelvételt tartalmaz a tervezett működés kiadások fedezeteként amely a működési jellegű kiadások működési céltartalékkal és a likvid hitel visszafizetésével együtt mindössze 1,8 %-ka, de a működési kiadások területén érvényesülő kötöttségek és automatizmusok miatt elengedhetetlen a kiadási struktúra kötelező és önként vállalt feladatok áttekintése a tartós egyensúly megteremtése érdekében. Működési célú folyó kiadásokat nem célszerű évről évre hitel terhére finanszírozni mivel az Önkormányzat működési kiadásainak fedezetét képező bevételei nem tágíthatók korlát nélkül. (Pl: helyi adók mértékének törvényi maximuma, az adóalanyok teherbíró képessége, szolgáltatásokért fizetendő térítési díjak esetén a fizetőképesség, bérleti díjak esetében a fizetőképes kereslet.) A rendelkezésre álló likviditási célú hitel-keret felhasználása - működési - hiány finanszírozására átmeneti megoldás, mivel a likviditási célú hitel december 31-én fennálló egyenlegét a következő évi költségvetésben tervezni kell mint hitel-törlesztést így a költségvetés hiánya a következő évet fogja terhelni. Javasolom a kiadási struktúra és az ellátandó illetve vállalt feladatok felülvizsgálatát a következő 2 évre való előretekintés alapján is, mivel a következő évek költségvetései is a rendelkezésre álló információk alapján működési célú hitelfelvétellel kerülnek egyensúlyba, általános tartalék nélkül. Az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 90. (1) bekezdésében foglaltak szerint: A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület felelős. Lényeges determináció a foglalkoztatott létszám és a foglalkoztatással kapcsolatos járulékos kiadások mivel azokra törvényi garanciák érvényesülnek. A vagyon értékesítéséből képződő bevétel a fejlesztési célú hitel törlesztésének forrásául szolgál, a hitelfelvétellel megvalósuló önkormányzati fejlesztések egy része nem termel közvetlenül adóbevételt az önkormányzatok számára így a fizetendő kamatot is a rendelkezésre álló bevételek terhére kell teljesíteni a hitel futamideje alatt. A tervezett hitelfelvétel és a tárgyévet terhelő tőketörlesztés különbözeteként a tényleges forrásbővülés 2010-ben 208,5 millió forint mivel a 2009-ben igénybe vett likviditási célú hitel december 31-én fennállt összegét is figyelembe kell venni a tárgyévben hiteltörlesztésként. A évi költségvetésben a becsült kamat összege 13,6 millió forint. A tervezett előirányzat elégségességét, a ténylegesen fizetendő kamat összegét a pénzpiaci helyzet mellett az Önkormányzat bevételeinek teljesülése és a teljesülés időpontja, valamint az ütemezhető kiadások teljesítése is befolyásolja. 2 Hitelképeség-megfelelési mutató számítása és a kapcsolódó magyarázat a könyvvizsgálói jelentés melléklete

5 5 A rendelet-tervezetben szereplő, bevétellel összefüggő ütemezhető és rangsorolható kiadások teljesítését a teljesülő bevételekhez döntően helyi adó bevételek - kell igazítani az előirányzat-felhasználási ütemterv szigorú betartásával. Szükséges, hogy az előirányzat-felhasználási ütemterv képezze az alapját az intézmények által készítendő, és a teljesült bevételek és kiadások figyelembevételével aktualizált, a pénzkészlet változását is tartalmazó részletes likviditási tervnek és az önkormányzati finanszírozásuknak is. Annak érdekében, hogy fizetési határidőben a fizetések teljesíthetők legyenek, a kötelezettség-vállalásoknak is e terveken kell alapulniuk. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 12/A. (1) bekezdése szerint: A költségvetés végrehajtása során az államháztartás alrendszereiben tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A források között nem került tervezésre eredeti előirányzatként évi pénzmaradvány mivel a költségvetési évet az Önkormányzat 53,1 millió forint likviditási célú hitel-állománnyal zárta, a pénzmaradvány korrekciós tételei pedig a évi költségvetési beszámoló keretében kerülnek megállapításra és elszámolásra a vonatkozó jogszabályi előírások szerint. A felhalmozási kiadások tervezett összege a felhalmozási célú hitelek törlesztésével és a felhalmozási céltartalékkal együtt 410,4 millió forint, amely a költségvetés tervezett főösszegének 29,8 %-a. Az Önkormányzat 1.375,9 millió forint tervezett bevételének forrásösszetétele és a kiadások megoszlása: ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ÉS KIADÁSI STRUKTÚRÁJA BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés Összeg E Ft) Megoszl (%) Megnevezés Összeg E Ft) Megoszl (%) Költségvetési bevételek ,3 Költségvetési kiadások ,5 Pénzforgalmi kiadások ,9 Tartalékok ,6 Finanszírozási bevétel ,7 Finanszírozási kiadás , évi pénzmaradvány 0 0 Hiteltörlesztés ,5 Külső forrás bevonás ,7 Bevételek összesen ,0 Kiadások összesen ,0 Felhalmozási célú bevétel ,8 Felhalmozási célú kiadás ,8 Működési célú bevétel ,2 Működési célú kiadás ,2

6 6 Be vé te le k forrás ös s ze té te le 20,7% 24,4% 23,8% 31,2% Működési bevételek Átvett pénzeszközök Központi költségvetésből Hitelfelvétel MEGNEVEZÉS BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT ÖSSZEG (EZER FT) MEGOSZLÁS (%) Működési bevételek ,4 Központi költségvetésből (Állami támogatás és Szja) ,1 Átvett pénzeszközök (Államháztartáson belülről és kívülről) ,8 Hitelfelvétel ,7 Összes forrás: ,0 Kiadások megoszlása 25,4% 6,6% 35,0% 5,5% Személyi és járulékok Hiteltörlesztés Céltartalék 27,5% Egyéb működési kiadás Felhalmozási célú kiadások

7 7 TERVEZETT KIADÁSOK MEGOSZLÁSA MEGNEVEZÉS ÖSSZEG (EZER FT) MEGOSZLÁS (%) Személyi és járulékok ,0 Egyéb működési kiadás ,5 Hiteltörlesztés ,5 Felhalmozási célú kiadások ,4 Céltartalék ,6 Kiadások összesen ,0 Az Önkormányzat helyi adókból és gépjárműadóból bírságokkal pótlékokkal együtt tervezett bevétele 199,1 millió forint amely a költségvetés főösszegének 14,5 %-a. Az Önkormányzat önfinanszírozó képessége saját bevételeinek aránya 30,5 %-os, amely érzékelteti az Önkormányzat mozgásterét és az államháztartás alrendszereiből származó forrásoktól valamint a pénzpiacon megszerezhető hitelektől való függőségét. Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek saját bevételeinek összege 68 millió forint amely az intézmények 433,9 millió forintos költségvetési főösszegének 15,7 %-a. Az előirányzatok a jogszabályi előírások, vonatkozó helyi rendeletek és az ellátandó feladatok figyelembevételével kerültek megállapításra a költségvetési lehetőségek, a szigorú takarékosság szem előtt tartásával. A költségvetés a bemutatott előirányzatokkal - a jelenlegi információk alapján figyelemmel a végrehajtásra vonatkozó szabályozással végrehajtható. Az inflációs hatásokat a dologi kiadások vonatkozásában a költségvetési törvény évek óta nem kezeli, a dologi kiadások növekményének fedezetét továbbra is korlátozott lehetőségű - saját források terhére kell biztosítani. (A hazai költségvetés-tervezési gyakorlatban általános, hogy az infláció hatását ki kell gazdálkodni. Ez a megközelítés nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a forrásokkal nem fedezett költségtöbblet hatással lesz a közszolgáltatások mennyiségére, és minőségére, mivel az önkormányzatok saját hatáskörben kényszerűségből, a felvállalt feladatok finanszírozhatósága érdekében legtöbbször az eszközök, ingatlanok karbantartására, felújítására, pótlására fordítható összegeket csökkentik, sok esetben annak árán is, hogy infrastrukturális feltételek alkalmatlanná válnak a funkció ellátására. Ez gondot okoz mivel lökésszerűen, kiszámíthatatlanul jelentkeznek a karbantartási és felújítási, pótlással kapcsolatos kiadások amelyekre forrásszűke miatt általános tartalék sem áll rendelkezésre.) A költségvetési gazdálkodás, az önkormányzati kötelező feladatok állami finanszírozása továbbra sem kezeli a vagyon amortizációját, a felújításra fedezetet az

8 8 önkormányzatnak saját bevételekből, pályázati forrásokból kell teremtenie, a költségvetési szervek esetében elszámolandó értékcsökkenés pedig nem biztosítja a pótlás fedezetét mértékében sem, emellett az elszámolt értékcsökkenéssel szemben nem áll kötelező felújítási illetve tartalékképzési kötelezettség. A helyi adóbevételek teljesülése nagyobb összegben márciusban és szeptemberben esedékes, decemberben az adófeltöltésre befizetett összegek folynak be. A hatályos jogszabály szerint az iparűzési adó július 1-től az APEH részére megfizetendő adó, amelynek terhére az önkormányzatok elszámolási kötelezettséggel előleget kapnak. Az adó megfizettetésére, ellenőrzésére behajtására vonatkozóan a helyi adóhatóság jogosultsága megszűnik. Az esetleges bevétel-kiesésekre, nem tervezett feladatokra mindössze 1,5 millió forint általános tartalék áll rendelkezésre. A rendelettervezet 12. számú melléklete a helyi lehetőségek és ellátandó önkormányzati feladatok alapján tartalmazza az Önkormányzat költségvetési évet követő 2 évben prognosztizált, a bizonytalan világgazdasági és nemzetgazdasági környezet miatt becslésekre alapozott bevételeit és kiadásait. A rendelettervezet 6. számú melléklete ad tájékoztatást az Önkormányzat közvetett támogatásairól. Melléklet: Hitelképesség számítása Kecskemét, február 10. Szalontai Mária költségvetési minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló Kamarai tagság sz.: KM000053

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről

Könyvvizsgálói vélemény. Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Könyvvizsgálói vélemény Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadási rendelettervezetéről Készült: az Önkormányzat megbízása alapján a Képviselő-testület részére szerződéses kötelezettségem

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 17/2010. (IV. 28.) 1 önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendeletek tartalmi-formai követelményeiről az 1/2014. (I. 30.) 2 önkormányzati

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft.

Költségvetés végrehajtás tanulmány. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készítette: GKIeNET Kft. Költségvetés végrehajtás tanulmány Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készítette: GKIeNET Kft. KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁS TANULMÁNY 2 TARTALOMJEGYZÉK: 1. Bevezető... 4 1.1. Dokumentum célja... 4

Részletesebben

1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről ROHOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2014.(II. 06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Rohod Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE 14/2011. sz. Szabályzat POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZÜGYI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Csákvár Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala gazdasági pénzügyi feladatait ellátó szervezeti egységének (pénzügyi

Részletesebben

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kölked Község Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Ü G Y R E N D A Kölked Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS

Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének ELŐTERJESZTÉS Iktatószám: 3/22-10/1/2015 Tárgy: Aszófő Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének második fordulós tárgyalása és elfogadása ELŐTERJESZTÉS Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.03.02-i

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület február 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó Tárgy:

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS NAGYRÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (KÖLTSÉGVETÉS, BESZÁMOLÓ, VAGYONI HELYZET) Vizsgált időszak: 2010-2014. évek Nagyréde, 2014-11-30. 2 KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének./... (...) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jegyző Ózd, 2015. február 19.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20l5. február 17-i ülésére Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901 e-mail: marton.bela@balatonfuzfo.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonfűzfő Város Önkormányzata

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából

Részletesebben

RENDELET. Tartalomjegyzék. 2008. március 7. 3. szám. Szám Tárgy Oldal

RENDELET. Tartalomjegyzék. 2008. március 7. 3. szám. Szám Tárgy Oldal 2008. március 7. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2008. (III. 7.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására. I. Jogszabályi környezet Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúsámson Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadására Az államháztartásról szóló módosított 2011.

Részletesebben

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE a 2013. évi költségvetésről a 3/2013. (III.26) és a /2013. (IV.29) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

Előterjesztés Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16. napján tartandó ülésére Előterjesztés Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16. napján tartandó ülésére Tárgy: Medina Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Előterjesztő és előadó: Vén Attila

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2/2015. (II. 12.) számú rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Onga Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐTERJESZTÉS. a képviselő-testület 2014. február 21-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjeszti: Mezőfi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése céljából

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról (a 6/2015.(III.2) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 22222/2013. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2013. április 18. napján tartandó ülésére Javaslat

Részletesebben