A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA"

Átírás

1 TA C. OK NÉVSORA. 107 II. Választott tagok: Gesell S ándor dr. F ranzenau Ágoston H orusitzky H enrik dr. I losvay L ajos Kalecsinszky Sándor dr. Krenneu J. Sándor dr. L óczy L ajos dr. L örenthey I mre dr. Melczer Gusztáv Telegdi 1\oth L ajos dr. Szontagh Tamás. dr. Zimányi K ároly A mh. Földt. Társ. földrengési observatoriuma. (Erdbebenwarte der ung. Geol. Gesellschaft.) Előadó (Referent): Dr. Schafakzik F erencz. Tagok (Mitglieder): dr. Emszt Kálmán, dr. K övesligethy Badó, K alecsinszky Sándor. A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA az 1904 év végén. VERZEICHNIS DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT m it Ende 1904 Jegyzet. A lakóhely után következő szám a tag megválasztásának óvót jelenti. A hol két szám fordul elő, ott az első (zárójel közötti) jelenti a rendes taggá választás óvót, a második pedig a tiszteleti, pártoló, örökítő vagy levelező taggá választás idejét. Pártfogó. (Protektor.) Galanthai herczeg Esterházy Miklós, Fraknó örökös ura, Edelstetten fejedelmi grófja, Sopron vármegye örökös főispánja, cs. és kir. kamarás, államtudományi doktor, cs. és kir. 11. huszárezredbeli tartalékos hadnagy. Tiszteleti tagok. (Ehrenmitglieder.) Blanford W. T., a londoni Koyal Society tagja s a londoni geologiai társulat titkára, London Böckh János miniszteri tanácsos, a m. kir. Földtani Intézet igazgatója, az osztr. cs. Vaskorona-rend n i. o. 1., az orosz csász. St. Szaniszló-rend. csili. II. o. 1., a M. Tud. Akadémia lev. tagja stb. Budapest (1868) 1901.

2 108 TAGOK NÉVSOKA. Capellini Giovanni, a bologniai egyetemen a geologia tanára, és a li. Comitato geologico elnöke, Bologna s Darányi Ignácz dr., v. b. t. t., ny. m. kir. földmivelésügyi miniszter, Budapest 1904*. Richthofen Ferdinánd báró, egyetemi tanár, Berlin 1S83. Semsei Serusey Andor dr., főrendiházi tag, nagybirtokos, a Szt. István-rend középkeresztese, a budapesti és kolozsvári tud. egyetemek tiszt, doctora, a M. Tud. Akadémia tiszt, és igazg. tagja, a m. kir. Természettud. Társulat tiszt, tagja, a m. kir. Földtani Intézet tiszt, igazgatója, a M. Nemz. Múzeum ásványtári osztályának tiszt, osztályigazgatója, Budapest (1876). Stäche Guido, cs. és kir. udv. tanácsos és a cs. k. geologiai intézet igazgatója, Wien Suess Ede, a bécsi tudomány-egy etemen a geologia tanára stb., Wien ío Széchenyi Béla gróf, v. b. t. t., főrendiházi tag, koronaőr, Budapest Levelező tagok. (Korrespondierende Mitglieder.) Beszédes Kálmán, Konstantinápoly 1S74. Buda Ádám, földbirtokos, Reá (1886) Conwentz Hugó, prof, dr., a nyugatporosz tartományi muzeum igazgatója. Danzig Felix János dr., a paleontologia tanára, Leipzig is Fraas Eberhardt, prof. dr., a würtembergi kir. természetrajzi muzeum conservatora, Stuttgart Korniss Emil gróf, Budapest 1S80. Majláth Béla, Budapest Möller Károly, Villány Roccatagliata Péter dr., Napoli 188o. ío Stevenson John, a nevvyorki egyetemen a geologia tanára, New-York Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.) Andrássy Dénes gróf, bányabirtokos, Dernő Budapest székesfőváros Első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest és Pécs Eszakmagyarországi egyesített kőszénbánya és iparvállalat részvény-társaság, Budapest Frank és Guttmann, építési vállalkozó ezég, Újvidék I empelen Imre, fölbirtokos, Moha Kőszénbánya és téglagyár részv.-társulat, Budapest Nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamű-vállalat, Nagyág Osztrák-magyar államvasuttársaság, Budapest és Wien Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület, Budapest Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvénytársaság, Salgótarján Rudai tizenkét-apostol-bányatársulat, Brád Örökítő tagok. (Gründende Mitglieder.) Balla Pál, ügyvéd, Újvidék Beszterczebánya szab. kir. város tanácsa, Beszterczebánva ő Bethlen főiskola, Nagy-Enyed 1902.

3 TAGOK NÉVSORA. im» Bezerédy Pál, földbirtokos, Hídja Dávid Vilmos, mérnök, Budapest (1886) Déchy Mór, birtokos, Budapest (1875) Esztergomi főkáptalan, Esztergom Fischer Samu dr., gyógyszertár-tulajdono6, Verőcze (1877) Ilosvay Lajos dr., m. kir. udvari tanácsos, a M. Tud. Akadémia lev. tagja, műegyetemi ny. r. tanár, Budapest (1883) Inkey Béla (palini), földbirtokos, a M. Tud. Akadémia lev. tagja, Tarótháza (1875) Kalecsinszky Sándor, a m. kir. Földtani Intézet fővegyésze, a M. T. Akadémia lev. tagja, Budapest (1882) Kauffmann Kamilló, m. kir. bányakapitány (1866) *5 Koch Antal dr., egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia rendes tagja és a Geological Society of London rendes kültagja, Budapest (1866) Korláti bazaltbánya részv.-társaság, Budapest Kuncz Adolf dr., csornai prépost, Csorna (1880) Lörenthey Imre dr., egyet. rk. tanár és adjunktus, Budapest (1885) M. kir. kath. főgymnasinm (Balla Pál alapítványa), Újvidék so Mattyasovszky Jakab (mátyásfalvi), ny. m. kir. osztálygeologus (Zsolnay Vilmos nevére tett alapítvány), Pécs (1872) Magyar kir. tengerészeti hatóság, Fiume Mágócsy-Dietz Sándor dr., egy. ny. r. tanár, Budapest (1877) Mednyánszky Dénes báró, Wien (1851) Myskowszky Emil, bányamérnök, bányafelügyelő, Mecsekszabolcs (1903) Rapoport Arnót (porodai) dr., bányabirtokos, Wien Salgótarjáni kőszénbánya részv.-társaság, Budapest 187'J. Schafarzik Ferencz dr., m. kir. bányatanácsos, műegyet. tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja, Budapest (1875) Szádeczky Gyula dr., egyet, tanár, Kolozsvár (1883) Fülöp, Szász-Coburg-Gothai herczeg vasgyárai, Pohorella Szontagh Tamás dr., m. kir. bányatanácsos és osztálygeologus Budapest (1879) Urikány-Zsilvölgyi magy. kőszénbánya részvénytársaság, Budapest Zimányi Károly dr., m. nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia lev. tagja Budapest (1885) Zsigmondy Béla, mérnök, a cs. kir. Ferencz József-rend lovagkeresztese, Budapest (1871) Rendes tagok. (Ordentliche Mitglieder.) a) Budapesti rendes tagok. Acker Viktor, bányamérnök Aradi Viktor (ifl.), tanárjelölt Baradlai Bertalan, tanárjelölt Báthory Nándor, ez. tank. főigazgató, székesfővárosi főreáliskolai igazgató Bauer Mór dr., ügyvéd Bedő Albert (kálnoki), nyug. m. kir. államtitkár, a M. Tud. Akad. lev. tagja Berdenich Győző, magánmérnök Braun Gyula dr., magánzó Brössler J., mérnök-vegyész Burchard-Bélavári Konrád, főkonzul, a főrendiház tagja Földtani Közlöny. XXXV. köt

4 110 TAGOK NÉVSORA. Cholnoky Jenő dr., egyet, tanár Chyzer Kornél dr., m. kir. miniszteri tanácsos Dérer Mihály, m. kir. főbányatanácsos Dicenty Dezső, szől. gyakornok Emszt Kálmán dr., m. kir. vegyész Endrey Elemér, tanár ro Eötvös Loránd báró, dr., nyug. in. kir. miniszter, a Ferencz József-rend nagykeresztese, egyet, tanár, a M. Tud. Akad. elnöke, főrendiházi tag Erdős Lipót, bányamérnök Erőss Lajos dr., székesfőv. polgári iskolai tanár Fialowsky Lajos dr., kir. főgymnasiumi tanár Fillinger Károly, székesfőv. keresk. iskolai igazgató H5 Franzenau Ágoston dr., a M. Tud. Akad. lev. tagja, nemz. múzeumi igazgatóőr Gáspár János, kir. fővegyész Gesell Sándor, m. kir. főbányatanácsos, bányafőgeologus, az osztr. cs. vaskoronarend III. o Grffinzenstein Béla, m. k. államtitkár Grexa János, műegyet. quaestor so Grósz Lajos, székesfőv. polg. leányiskolái tanár Güll Vilmos, m. kir. geologus Hoitsy Pál dr., földbirtokos Horusitzky Henrik, m. kir. geologus Hültl József, ny. m. kir. miniszteri tanácsos, bányaigazgató Hüttl Ernő, magánzó Kadié Ottokár dr., m. kir. geologus Kahn Gusztáv, a Mattoni ezég budapesti képviselője Kilián Frigyes, m. kir. egyetemi könyvárus Klein Gyula, műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja íoo Konkoly-Thege Miklós dr., m. kir. min. tanácsos, az Országos Meteorologiai Intézet igazgatója, a M. Tud. Akad. tiszt, tagja Kormos Tivadar, egyet, gyakornok Kossuch János, üveg- és fayence-gyáros Kövesligethy Radó, egyet, tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja Krenner József Sándor dr., m. kir. udvari tanácsos, tud.-egyetemi ny. r. tanár és nemz. múzeumi osztályigazgató, a M. Tud. Akad. r. tagja los László Gábor dr., m. kir. geologus Legeza Viktor, székesfőv. felsőbb leányiskolái tanár Lendl Adolf dr., orsz. képviselő, műegyetemi magántanár Lengyel Béla dr., miniszteri tanácsos, tud.-egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. r. tagja Liffa Aurél, m. kir. geologus no Loczka József, nemzeti múzeumi igazgatóőr Lóczy Lajos (lóczi) dr., tud.-egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia rendes tagja Lukács László, v. b. t. t., m. kir. pénzügyi miniszter Machan Ottó, székesfővárosi mérnök Mauritz Béla dr., egyet, tanársegéd ii5 Melczer Gusztáv dr., egyet. m. tanár, székesfővárosi polg. isk. tanár Muraközy Károly dr., m. kir. cultur-vegyész és műegyetemi magántanár Nagy Dezső, műegyetemi ny. r. tanár 1884.

5 TAGOK NÉVSORA. 111 Nagy Dezső (gyimesi), geologus Nagy László, állami tanitónő-képezdei ez. igazgató, tanár ián Natanson Thadée, az Erdélyi bánya részv.-társ. főigazgatója Pálfy Mór dr., m. kir. osztálygeologus Papp Károly, m. kir. geologus Paszlavszky József, m. kir. főreáliskolai ez. igazgató, tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja Pauer Viktor (kápolnai), m. kir. bányamérnök iss Petrik Lajos, m. kir. állami ipariskolai tanár Posewitz Tivadar dr., m. kir. osztálygeologus Prinz Gyula dr., egyet, gyakornok, Réz Géza, m. kir. bányamérnök Róth Flóris, bányaigazgató i3o Roth Lajos (telegdi), m. kir. főbányatanácsos és főgeologus Rozlozsnik Pál, m. kir. geologus Rybár István, állami tanitónő-képezdei tanár Saxlehner Kálmán, magánzó Schenek István dr., m. kir. főbányatanácsos, nyug. bányaakadémiai tanár Szőcs Andor, szől. gyakornok Schuller Alajos, műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. r. tagja Schwarz Ignácz, bányavállalkozó Siehmon Adolf, mérnök Szathmáry Béla, m. kir. miniszteri tanácsos i4o Szterényi Hugó dr., kir. főgymnasiumi tanár Takács Bálint, bányavállalkozó Téry Ödön dr., m. kir. közegészségügyi felügyelő Thirring Gusztáv dr., a székesfőváros statiszt. hiv. aligazgatója, tud.-egyetemi magántanár Timkó György, tanárjelölt *5 Timkó Imre, m. kir. geologus Toborffy Zoltán, egyet, tanársegéd Treitz Péter, m. kir. osztálygeologus Tuzson János, műegyet. m. tanár Válya Miklós, székesfőv. polgári iskolai igazgató Veress József, m. kir. bányatanácsos Wagner Jenő (zólyomi) dr., kir. tanácsos, vegyészeti gyártulajdonos Wartha Vincze dr., miniszteri tanácsos és műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. r. tagja Wein János, székesfővárosi vízvezetéki nyug. igazgató Winkler Lajos dr., egyet. rk. tanár és adjunktus b) Vidéki rendes tagok. 155 Adámosi Ferencz, m. kir. bányamérnök, Désakna Andreics János, m. k. bányatanácsos, bányaigazgató, Petrozsény Antal Miklós, gazdatiszt, Czelna Baczoni Albert, áll. főreáliskolai tanár, Kassa Baumerth Károly, bányatanácsos és bányahivatali főnök, Felsőbánya mo Bauer Gyula, bányamérnök, Brád Benacsek Béla, kápt. alapítv. hivatal főkönyvelője, Veszprém *

6 112 TAGOK NÉVSORA. Bencze Gergely, kir. főerdőtanácsos, akad. tanár, Selmeczbánya Bene Géza, főbányamérnök, Vaskő Beutel Engelbert, nagyolvasztó és öntöde vezető, Nadrág n;r. Bibel János, műépítész, Oravicza Botbár Samu dr., városi orvos, Beszterczebánya 18S5. Böckh Hugó dr., kir. bányatanácsos, bány. főisk. tanár, Selmeczbánya Bradofka Frigyes, m. kir. bányafőmérnök, bánya- és kohóhivatali főnök, Kapnik bánya Broszmann Jenő, in. k. bányatan., gépészeti felügyelő, a F. J. r. I., Szélakna 1S7S. 1-0 Csató János, kir. tanácsos, Alsó-Fehérm. ny. alispánja, Nagyenyed Cseh Lajos, m. kir. bányatanácsos és bányageologus, Selmeczbánya 1S71. Czárán Gyula, földbirtokos, Menyháza Czirbusz Géza dr., főgymn. tanár, Sátoraljaújhely Erdős Lajos, tanár, Pomáz Farbaky István, m. kir. főbányatanácsos, nyug. bányászakad. igazgató, Sei* meczbánya Förster Elek, földbirtokos, Gyulakeszi 1S99. Gaál István, főreálisk. tanár, Déva Gáspárdy Aladár, polg. isk. tanár, Orsóvá Gerő Nándor, bányaigazgató, Inaszó i8o Glos Arthur, fürdőigazgató, Csíz 1S90. Gothard Jenő, földbirtokos, Herény György Albert, az osztr.-magy. ált. vasúttársaság főbányamérnöke, Kesicza Gyürky Gyula (gyürki), társulati bányamérnök, Ózd Halmai József, főgymnasiumi tanár, Nagybánya iss Hemző Lajos, gymnasiumi tanár, Karczag Henrich Viktor, bányamérnök, Petrozsény Herrmann A. Árpád, bányafőmérnök, Anina Horváth Zoltán, főgymnasiumi tanár, Rimaszombat Huber Imre, piarista tanár, Nagykanizsa Hudoba Gusztáv, m. kir. pénzügyi tanácsos. Nagybánya Hulyák Valér, tanárjelölt, Trencsén Hunyadi István, m. kir. vegyész, Mezőhegyes Illés Vilmos, bányamérnök, Oravicza Jahn Vilmos, vasgyárigazgató, Nadrág Jelinek Ernő, bányaigazgató, Ózd Joós István, m. kir. üzemfelügyelő, Diósgyőr Joós Lajos, m. kir. főmérnök, Nagyág Junker Ágoston, ev. gymnasiumi tanár, Beszterczebánya Kachelmann Farkas, m. kir. bányatanácsos, Selmeczbánya oo Kanka Károly dr., kir. tanácsos, főorvos, Pozsony Kimer Dezső, áll. gymnasiumi tanár, Bártfa Klekkner László, bányagondnok, Lucsiabánya 18'»3. Kocsis János dr., áll. főgymnasiumi tanár, Kaposvár Krausz Nándor, bányagondnok, Rozsnyó sós Kuncz Péter, nyug. min. osztálytan., Pomáz Lackner Antal, bányamérnök, Kazanesd Laczkó Dezső, kegyesrendi főgymn. tanár, Veszprém LajoB Ferencz, főreálisk. tanár, Pécs Litschauer Lajos, kir. bányaisk. tanár é6 bányafőmémök, Selmeczbánya 1886.

7 TAGOK NÉVSORA Maderspach Livius, m. kir. bányatanácsos, Zólyom Márkus Károly, bányamérnök, Sajószentpéter Martiny István, m. kir. bányatanácsos, bányahiv. főnök, Hegybánya Milhoffer Sándor, földbirtokos, Közópadacs Moesz Gusztáv, középiskolai tanár, Brassó Molnár Ferencz, áll. tanitó, Dognácska Mossoczy Sándor, m. kir. bányamérnök, Désakna Nopcsa Ferencz ifj., báró, Szacsal Nuricsán József, m. k. gazd. akad. tanár, Magyaróvár Oelberg Gusztáv lovag, m. kir. bányakapitány, Zalatna ásó Pantocsek József dr., orsz. kórházi igazgató, a közegészségügyi tanács tagja, Pozsony Pelachy Ferencz, kir. bányamérnök, Selmeczbánya Pettenkoffer Sándor, szől. felügyelő, Budafok Petrovics András, főbányamérnök, Krompach Profanter János dr., kir. bányamű-orvos, Aknasugatag Reguly Jenő, bánya s.-mérnök, Reitzner Miksa, m. kir. bányatanácsos, Körmöczbánya Riegel Vilmos, üzemvezető, Anina Rombauer Emil, kir. főigazgató, főreálisk. igazgató, Brassó Ruffiny Jenő, bányatanácsos, Dobsina :ío Ruzitska Béla, tud.-egyet, magántanár, Kolozsvár Schaffer Antal, m. kir. műszaki tanácsos, Visegrád Schmidt László, m. kir. főbányatanácsos, főbányahiv. főnök, Aknaszlatina Schreiner János, káptalani jószágfelügyelő, Veszprém Schröckenstein Frigyes, bányamérnök az osztr. áll. vasúttársaságnál, Anina J35 Schwartz Ottó dr., bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya Siegmeth Károly, m. kir. áll. vasúti főfelügyelő, Debreczen Sigmond Elek dr., m. k. vegyész, Magyaróvár Sikora Gyula, bányamérnök, Pécs Singer Bálint, főmérnök, Nagymányok Soós Viktor, áll. elöljáró, Teregova Starna Sándor, m. kir. mérnök, Körmöczbánya Steiger Zsigmond, bányamérnök, Marosujvár Steinhausz Gyula, m. kir. bányatanácsos és bányaigazgató, Nagyág Siissner Ferencz, m. kir. bányatanácsos, bányahiv. főnök, Felsőbánya Svehla Gyula, m. kir. min. tanácsos, bányaigazgató, Selmeczbánya Szellemy László, m. kir. bányafőmérnök, Oláhláposbánya Sziliidy Zoltán dr., ev. ref. főgymn. tanár, Nagyenyed Szontagh Pál (gömöri), földbirtokos és gyártulajd., Csetnek Teschler György, állami főreálisk. tanár, Körmöczbánya ;r»<i Themák Ede, kir. reálisk. tanár, Temesvár Tirscher József, m. kir. bányatanácsos, Szólakna Tóth Imre dr., kerületi főorvos, Selmeczbánya Ulicsny Károly, m. kir. szől.-bor. felügyelő, Csáktornya Vargha György, főreálisk. tanár !i.r> Veress József ifj., m. kir. főmérnök, Selmeczbánya 189*». Vitalis István, lyceumi tanár, Selmeczbánya Wach Ferencz, bányamérnök, Nadrág ; Wolafka Antal, jószágigazgató, Debreczen 1899.

8 114 TAGOK NÉVSORA. Wollman Kázmér, földbirtokos, Mezőlaborcz *ui Zsilinszky Endre dr., földbirtokos, Békéscsaba Zsigmondy Árpád, bányamérnök, főfelügyelő, Anina c) A rendes tagok jogaival bíró intézetek és egyesületek. Ág. hitv. ev. lyceum, Selmeczbánya Drenkovai kőszénbányaművek igazgatósága, Berzászka Esztergom várob tanácsa ses Ev. ref. collegium, Marosvásárhely Főmonostori könyvtár, Pannonhalma Geo-palfflontol. Nemzeti Múzeum, Zagreb Kaláni bánya és kohó részvénytársaság központi igazgatósága, Budapest 18SÍ. Községi iskolai könyvtár, Nagyvárad Kuún reform, collegium, Szászváros M. kir. állami főreáliskola, Arad M. kir. állami főreáliskola, Budapest, VI. kér M. kir. állami főreáliskola, Kassa 1890, M. kir. állami főreáliskola, Sopron M. kir. állami főgymnasium, Makó M. kir. állami főgymnasium, Budapest M. kir. gazdasági akadémia talajismereti tanszéke, Magyaróvár M. kir. agyagipari szakiskola, Ungvár M. kir. állami főgymnasium, Zombor » M. kir. bányászati és erdészeti akad. igazgatósága, Selmeczbánya IÍKKÍ. M. kir. bányászati és erdészeti akadémia ifjúsági köre, Selmeczbánya IN7<>. M. kir. Konkoly-alapítványú astrophysikai observatorium, Ogyalla M. kir. országos meteorologiai és földmágnességi intézet, Budapest ÜMI2. M. kir. országos meteorologiai observatorium, Ógyalla Nagygymnasium könyvtára, Gyulafehérvár 1SS 1. Polgári iskola, Miskolcz Premontrei főgymnasium, Szombathely 1NS0. Reform, főiskola. Kecskemét Reform. íőgymnasium, Miskolcz 18S0. 2»o Róm. kath. főgymnasium, Veszprém Selmeczbánya város tanácsa Tud.-egyetem geologiai-palaeontologiai intézete, Budapest IN99. Vasipar-társulat igazgatósága, Nadrág d) Magyarországon kívül lakó tagok. Fuchs Tivadar, egyet. rk. tanár, cs. és kir. termr. udv. múz. igazgató, Wien lk7í). 295 Hamberger József, szénbányafelügyelő, Brüx Hörnes Rudolf dr., egyetemi tanár, Graz Kallus Antal, bányafőinspektor, Brüx Karczag István, bérlő, Wien Katzer Friedrich dr., boszniai herczegov. geologus, Sarajevo 1S99. 3oo Mrazec L., egyet, tanár, Bucuresci Noth Gyula, bányaigazgató, Barwinek (Galiczia) Ősi János Jenő, bányaigazgató. Paris 1900.

9 A FÖLDTANI TÁRSULAT CSEREVISZONYOSAI. 115 Seligmann Gusztáv, magánzó, Coblenz Staff János, tanárjelölt, Breslau ^u5 Tseger Henrik, tanárjelölt, Breslau Ulilig Viktor dr., egyetemi tanár, Wien Wolleman A. dr., főreálisk. tanár, Braunschweig Zlatarsky George N., geologus és bányafőnök, Sofia Zujovic J. M., főiskolai tanár, Beograd e) Levelezők. (Korrespondenten.) sió Joachim Gyula, a Bábaszab. társ. gát-őre, Győr Kovách Károly, polgármester, Zalaegerszeg Lunácsek József, néptanító, Felsőesztergály Balogh Ferencz, r. kath. kántortanító, Tatatóváros A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT csereviszonyosainak kim utatása az évben. Magyarország. 1. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság. 2. «Természetrajzi Füzetek. 3. «Magyar Turista Egyesület. 4. «Köztelek. 5. «Polytechnikai Szemle. 6. «Budai könyvtár-egyesület. 7.» Uránia tudományos egyesület. 8. «Magyar Tanítók Otthona.!>. Kolozsvár, Erdélyi Kárpát Egyesület. 10. «Erdélyi Muzeum Egylet. 11. Nagyszeben, Siebenbürg. Verein für Naturwissenschaften. 12. Pozsony, Természettudományi és Orvosi Egylet. 13. Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Társulat. 14. Turóezszentmárton, múzeumi tóttársaság. 15. Zagreb, Societas historico-naturalis Croatica. Ausztria. 16. Wien, Allgemeine Oesterreichische Chemiker und Techniker-Zeitung. 17. «K. k. Geographische Gesellschaft. 18. «K. k. Geologische Reichsanstalt. 19. «K. k. Naturhistorisches Hofmuseum. 20. «K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft. 21. Brünn, Naturforschender Verein.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK TAGOK NÉVSORA. 61 A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA az 1895-ik évben. VERZEICHNIS* DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT im Jahre 1895. Jegyzet. A lakóhely után következő

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban. SCHULLER

Részletesebben

Tudományos intézetek és egyletek.

Tudományos intézetek és egyletek. 8 Bányahatóságok. Szatmár-németi kir. törvényszék. Hatásköre kiterjed a következő törvényszékek területeire: Szatmár- Németi, Arad, Beregszász, Békés-Gyula, Debreczen, Mármaros-Sziget, Nagy- Várad, Nyiregyháza,

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Rektor. Vész János Ármin, okleveles mérnök, a felsőbb mennyiségtan rendes tanára, egyszersmind tanár a középtanodai tanárképezdén, a magyar tud. akademia rendes-,

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Tanárok. Conlegner Károly, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a kir. József-műegyetem érdemesült rektora, a német irály, kereskedelmi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Adattár I. Tudományos és ismeretterjesztő társulatok 367 ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Azon társulatok fontosabb adatai, amelyek a magyarországi ásványtan történetének alakításában

Részletesebben

Névjegyzék. az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjairól az 1898. április 7-én tartott közgyűlés napján.

Névjegyzék. az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjairól az 1898. április 7-én tartott közgyűlés napján. Névjegyzék az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjairól az 1898. április 7-én tartott közgyűlés napján. Tisztviselők : Szakosztályi Elnök: Dr. Fabinyi Rudolf. Titkár: Dr. Udránszky

Részletesebben

Az OMBKE megalakításában kiemelkedõ

Az OMBKE megalakításában kiemelkedõ Az egyesület alapítói Az OMBKE megalakításában kiemelkedõ szerepet vitt, és az 1900. évi selmecbányai közgyûlés jegyzõkönyvében hervadhatatlan érdemeket szerzett tagokként rögzítettek: Andreich János,

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Jelentés a m. kir. Földtani intézet 1879. évi mőködésérıl. Jelentés a m. kir. Földtani intézet 1881. évi mőködésérıl

Jelentés a m. kir. Földtani intézet 1879. évi mőködésérıl. Jelentés a m. kir. Földtani intézet 1881. évi mőködésérıl Visszatérés angol billentyőzetrıl magyarra: Ctrl + Alt 1869-1876 Jelentés a magyar királyi földtani intézetnek fenállásától 1876. végeig folytatott mőködésérıl 1877 Jelentés a m. kir. Földtani intézet

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjainak névsora 1888. év végén.

Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjainak névsora 1888. év végén. Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjainak névsora. év végén. Az orvosi alszakosztályban : Szakelnök: Dr. Genersich Antal. Szakjegyző: Dr. Benel János.,.,,,. í Dr. Purjesz

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az 1891/92. tanévben. Rektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az 1891/92. tanévben. Rektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az 1891/92. tanévben. P r o r e k t o r: KÖNIG GYULA. KLIMM MIHÁLY. Rektor: Dékánok: CZIGLER GYÖZÖ, az építészi és mérnöki szakosztályban. ASBÓTH EMIL, a gépészmérnöki szakosztályban.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ.

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. VU. szakülés 1S89. november 16-án. Elnökölt: Dr. Szamosi János, szakosztályi elnök. A szakülés tárgyai: 1. Dr. Széchy Károly szakoszt tag felolvadta: Kazinczy és Döbrentei, régi

Részletesebben

dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút

dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút 140 éves KEZDETI KÍSÉRLETEK GófSéh Gróf SzéchenyiIstvánnak, 1848. január 25-én Pozsonyban kiadott előterjeszése (J ( Javaslat a magyar közlekedési k ügy rendezésirül

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

A TISZAI ÁGOST. HITV.

A TISZAI ÁGOST. HITV. A TISZAI ÁGOST. HITV. EVANGY. EGYHÁZKERÜLET NÉVTÁRA - 1899. 'ÁRA 120 FILLÉR. TISZTA JÖVEDELMÉVEL AZ EGYHÁZKERÜLETI ÁRVAHÁZ JAVÁRA. MISKOLCZ SZELÉNYI ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA 1900 * avamcellkus EGYHÁZ-EGYETEM.

Részletesebben

Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése résztvevőinek névsora

Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése résztvevőinek névsora Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése résztvevőinek névsora Aposztl Miklós, Tatabánya: Antal Mihály, Párád; Adamkó József, Eger; Arlai Frigyes, Mosonmagyaróvár; Andor József. Nagykanizsa; Andor

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás

Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás Zsűritagok névsora szekciók szerint Terembeosztás 1. Alkalmazott műszaki tudományok szekció I. em. 36. DR. FÜLÖP ISTVÁN egyetemi adjunktus Szent István Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

Do Luther Márton MŰTei-nek megrendelői

Do Luther Márton MŰTei-nek megrendelői Do Luther Márton MŰTei-nek megrendelői 1. Bányai egyházkerület. 1. Arad-békési egyházmegye ; Békés-Csaba: Koreri Jenő ev. theologus. Gyom a: Hajts Bálint ev. lelkész (kötött). Mezoberény: Adamis Gyula

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

J " 7 MAGYAR IPARMŰVÉSZETI

J  7 MAGYAR IPARMŰVÉSZETI érem. Horváth Jolán, 1904. St. Louisi kiállítás arany-érem. Horváth Károly, 1905. kaposvári kiállítás kereskedelmi miniszter iparművészeti érme. Izabella háziipar egylet, 1904. évi karácsonyi kiállítás

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

A MAGYARHONI FÖLDTANI TARSULAT TAGJAINAK

A MAGYARHONI FÖLDTANI TARSULAT TAGJAINAK TAGOK NÉVSORA. 85 A MAGYARHONI FÖLDTANI TARSULAT TAGJAINAK NÉVSORA az 1896-ik évben. VERZEICHNISS DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT im Jahre 1896. Jegyzet. A lakóhely után következő

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

A KONGRESSZUS SZERVEZETE.

A KONGRESSZUS SZERVEZETE. A KONGRESSZUS SZERVEZETE. Diszelnökök: Gróf DESSEWFFY AURÉL, v. b. t. t., az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnöke, Báró KEMÉNY KÁLMÁN, v. b. t. t., a főrendiház alelnöke. Elnökök: Dr. BEDŐ ALBERT,

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József

TANÉVNYITÓ 2014. Nagy József TANÉVNYITÓ 2014 Nagy József PROGRAM M E G H Í V Ó HIMNUSZ A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSA ÉS AZ ERDŐMÉRNÖKI KAR TANÁCSA PROF. DR. FARAGÓ SÁNDOR REKTOR TANÉVNYITÓ ÜNNEPI BESZÉDE PROF. DR. LAKATOS

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS SZERVEZETI EGYSÉGEI, ELÉRHETŐSÉGEI ÉS VEZETŐI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ORSZÁGOS PARANCSNOKSÁGA Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 1054 Budapest, Steindl Imre u. 8. Központi

Részletesebben

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával

A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával A S ZENÁT US ÁLLANDÓ B I ZOTTSÁGAI e lfogadva a S z en átu s 324/2008. (XI. 19.) sz. h a tá ro z a tával EGYETEMI DOKTORI TANÁCS ÉS HABILITÁCIÓS TANÁCS Elnök Prof. Dr. Neményi Miklós tudományos és külügyi

Részletesebben

Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, 26 ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) Övezeti besorolás (SZT) VK-V VK-V VK-V

Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, 26 ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) Övezeti besorolás (SZT) VK-V VK-V VK-V Déli Belváros 6 TÖMB tömbszám 6 6 6 HRSZ 2421 24213 24215 közterület név Kossuth Lajos utca Múzeum körút Magyar utca házszám 19-21 7 12-14 többes cím Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, Magyar utca 12-14,

Részletesebben

11. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 227 Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Natz Ferenc pécsi magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi és

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

Az Erdélyi Muzeuin-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjainak névsora 1887 végén.

Az Erdélyi Muzeuin-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjainak névsora 1887 végén. Az Erdélyi Muzeuin-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjainak névsora végén. Tisztviselők: Elnök: Klug Nándor. Titkár: Koch Antal. Az orvosi alszakosztályban: A természettudományi alszakosztályban:

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Magy. kir. bányaigazgatóságok.

Magy. kir. bányaigazgatóságok. 22 Bányahatóságok. II. a rozsnyói kir. bányabiztosság. Hatásköre kiterjed: Gömür és az azelőtti Tornamegye területére. Főbányabiztos: Czerminger Alfréd; bányaesküdt: Polák Károly segédtisztek: Kovács Dezső

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37

Feladta Horváth Attila. Feladta Beck László. Feladta Kádas Miklós 4 Abszolut hely.: 11 Start: 10:15:30 beérkez 14:44:37 Férfi Kajak 1 1 Abszolut hely.: 4 Start: 10:00:30 beérkez 14:08:57 Rajtszám: 36 Futott idı: 4:08:27 Horváth Attila 2 Abszolut hely.: 5 Start: 10:04:55 beérkez 14:15:08 Rajtszám: 3 Futott idı: 4:10:13 Beck

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

1956. évi Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjpályázat

1956. évi Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjpályázat 1955. évi Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjpályázat I. Bakay Erzsébet iparművész Balogh István grafikusművész Bíró Iván szobrászművész Bolgár József festőművész Csernus Tibor festőművész Feledy

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577

DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 DATUM HNEV ASZAM 2013.02.16 Alvári Pál N180023 2013.02.16 Bánhalmi Imre N180522 2013.02.16 Kiss Zsolt N180356 2013.02.16 Demeter Ferenc N577577 2013.02.16 Vincze Tamás N180033 2013.02.17 Vincze Viktor

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása

A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG VEZETŐI 1919-1945 Dr. Szakály Sándor összeállítása 1. Ambrózy Gyula tábornok, (Balassagyarmat, 1874.01.14., evangélikus Bp., 1935.04.14.) 2. Arady (Arrach) István, címzetes

Részletesebben

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai

A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai A MetLife szerzıdtetett vizsgálóorvosai ALSÓNÉMEDI Dr. Tholt Mária Vizsgálat helye: 2351 Alsónémedi, Somogyi u. 1. Tel.: 29 / 337 104 Rendel: hétfı kedd csütörtök péntek 8-12 h, szerda 12-16 h BAJA Dr.

Részletesebben

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY

2011. május 20-21. VI. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra VÉGEREDMÉNY 1 58 Erdélyi Zoltán Erdélyi Zoltánné Mercedes-Benz W107 280 SL 1975 Oldtimer 126 0 332 206 1. Nap: 1: 1(2.) 2: 19(1.) 3: 36(14.) 4: 5(3.) 5: 29(8.) 6: 15(20.) 7: 1(1.) 8: 8(1.) 2. Nap: 9: 7(1.) 10: 0(1.)

Részletesebben

Rovatvezető: Király Pál

Rovatvezető: Király Pál E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K Rovatvezető: Király Pál Az Erdőrendezési Szakosztály a Geodéziai és Kartográfiai Egyesület Székesfehérvári Csoportjával közös rendezvényt tartott Székesfehérvárott.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 2 hónap 2 fő 2011.09.01. - 2015.09.01. III. Belgyógyászat / Endokrinológia-

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Történelem 2009. március 7. Dél-Alföld Baksa Tamás Péter 84,0 7 2 Göndöcs Benedek Középiskola, és ai Fekete Rita 0,0 133

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r,

REPERTÓRIUM. Benkó Imre, Arany János tanársága N.-Kőrösön. Ism. dr. :ilázár Béla. Nemzet 194. sz.., r, REPERTÓRIUM. Abonyi Lajos. (1843-1898.) (Képpel). Vasár, Ujs., 18. sz.' t /,... Ábrányi Emil, Garay János emlékezete. Budap. Napló "155. -sz. Ábrányi Emil. Abonyi Lajos. Budáp. Napló 118. sz, Ambrus Zoltán.

Részletesebben

IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130

IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130 IV. CUBE VELENCEI-TÓ MARATON 130 Maraton nő 1 495 Zöld Éva Team Econix-CR Felnőtt 3:58:19 2 451 Miklós Anna Felnőtt 3:59:10 3 445 Makay Judit Felnőtt 4:31:45 4 482 Szabóné Szeibert Krisztina Max125 SC

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr.

Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr. 186 Illés József dr. Igaz Béla dr., a felsőház tagj'a. 1865- ben született a somogymegyei Lábodon. Az egyetemet a bécsi Pázmáneumban végezte s ott szerezte meg a hittudományi oklevelet. Tanulmányai

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

ó ő ö ő ű ö Ö ó ő ő ü ő ű É ő ő ő ű É ó ó ó ö ö ö ú ö ő ö ő ó ó ö ö ő ó ú ő ö ú ő ö ő Í Í ó ó ű Í ó ő ő ó ő ó ó ó ó ó ő ö Í Í Í ő ü ö ö ő ó ő ó ó ó Í ó ű ő ó ö ó ű ü ö ó ő ó ő ó ó ő ö őö ő ő Í ú ö ő ö

Részletesebben

ö ő ü ú ö ö ő ö ő ö ö ö ö í Íó ó ó ö ö Í ö ő ö ö ö ö í ö ő ö ö í ö í ö őö í ö ö í ő ű ö ú í í ú ö ű í ó ö ö í í ő í ü ó ű ö ó ű ö ú ö ú í ő ö ö í ő í ö ü ő ó ö Í ő ó ö Íö ö ö ö ö ő ö ö í ö ö ő í ű ö ú

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II.

Eredmények. 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam. 9 2010.07.17 10:40 K-1 férfi Masters 500 m / 45-49 II. Eredmények 1 2010.07.17 10:00 K-1 férfi Szabadidős és Egyetemista 500 m I. előfutam 1 5 Vég Gábor 119 Kőrös Kajak Sportegyesület 01:53.080 2 8 Németh Dávid 6061 Tatai Hódy Sportegyesület 3 3 Kiss Péter

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc

Párbajtõr Fiú Diákolimpia V. korcsoport Miskolc 2010.04.18. 11:36:17 Végeredmény (sorszám szerint) rang vezetéknév utónév egyesület 1 ÁRPÁD GIMNÁZIUM BUDAPEST 2 BATSÁNYI GIMNÁZIUM TAPOLCA 3 BERTA Dániel PÉCSI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMA PÉCS 3 HUDEK

Részletesebben