A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA"

Átírás

1 TA C. OK NÉVSORA. 107 II. Választott tagok: Gesell S ándor dr. F ranzenau Ágoston H orusitzky H enrik dr. I losvay L ajos Kalecsinszky Sándor dr. Krenneu J. Sándor dr. L óczy L ajos dr. L örenthey I mre dr. Melczer Gusztáv Telegdi 1\oth L ajos dr. Szontagh Tamás. dr. Zimányi K ároly A mh. Földt. Társ. földrengési observatoriuma. (Erdbebenwarte der ung. Geol. Gesellschaft.) Előadó (Referent): Dr. Schafakzik F erencz. Tagok (Mitglieder): dr. Emszt Kálmán, dr. K övesligethy Badó, K alecsinszky Sándor. A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA az 1904 év végén. VERZEICHNIS DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT m it Ende 1904 Jegyzet. A lakóhely után következő szám a tag megválasztásának óvót jelenti. A hol két szám fordul elő, ott az első (zárójel közötti) jelenti a rendes taggá választás óvót, a második pedig a tiszteleti, pártoló, örökítő vagy levelező taggá választás idejét. Pártfogó. (Protektor.) Galanthai herczeg Esterházy Miklós, Fraknó örökös ura, Edelstetten fejedelmi grófja, Sopron vármegye örökös főispánja, cs. és kir. kamarás, államtudományi doktor, cs. és kir. 11. huszárezredbeli tartalékos hadnagy. Tiszteleti tagok. (Ehrenmitglieder.) Blanford W. T., a londoni Koyal Society tagja s a londoni geologiai társulat titkára, London Böckh János miniszteri tanácsos, a m. kir. Földtani Intézet igazgatója, az osztr. cs. Vaskorona-rend n i. o. 1., az orosz csász. St. Szaniszló-rend. csili. II. o. 1., a M. Tud. Akadémia lev. tagja stb. Budapest (1868) 1901.

2 108 TAGOK NÉVSOKA. Capellini Giovanni, a bologniai egyetemen a geologia tanára, és a li. Comitato geologico elnöke, Bologna s Darányi Ignácz dr., v. b. t. t., ny. m. kir. földmivelésügyi miniszter, Budapest 1904*. Richthofen Ferdinánd báró, egyetemi tanár, Berlin 1S83. Semsei Serusey Andor dr., főrendiházi tag, nagybirtokos, a Szt. István-rend középkeresztese, a budapesti és kolozsvári tud. egyetemek tiszt, doctora, a M. Tud. Akadémia tiszt, és igazg. tagja, a m. kir. Természettud. Társulat tiszt, tagja, a m. kir. Földtani Intézet tiszt, igazgatója, a M. Nemz. Múzeum ásványtári osztályának tiszt, osztályigazgatója, Budapest (1876). Stäche Guido, cs. és kir. udv. tanácsos és a cs. k. geologiai intézet igazgatója, Wien Suess Ede, a bécsi tudomány-egy etemen a geologia tanára stb., Wien ío Széchenyi Béla gróf, v. b. t. t., főrendiházi tag, koronaőr, Budapest Levelező tagok. (Korrespondierende Mitglieder.) Beszédes Kálmán, Konstantinápoly 1S74. Buda Ádám, földbirtokos, Reá (1886) Conwentz Hugó, prof, dr., a nyugatporosz tartományi muzeum igazgatója. Danzig Felix János dr., a paleontologia tanára, Leipzig is Fraas Eberhardt, prof. dr., a würtembergi kir. természetrajzi muzeum conservatora, Stuttgart Korniss Emil gróf, Budapest 1S80. Majláth Béla, Budapest Möller Károly, Villány Roccatagliata Péter dr., Napoli 188o. ío Stevenson John, a nevvyorki egyetemen a geologia tanára, New-York Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.) Andrássy Dénes gróf, bányabirtokos, Dernő Budapest székesfőváros Első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest és Pécs Eszakmagyarországi egyesített kőszénbánya és iparvállalat részvény-társaság, Budapest Frank és Guttmann, építési vállalkozó ezég, Újvidék I empelen Imre, fölbirtokos, Moha Kőszénbánya és téglagyár részv.-társulat, Budapest Nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamű-vállalat, Nagyág Osztrák-magyar államvasuttársaság, Budapest és Wien Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület, Budapest Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvénytársaság, Salgótarján Rudai tizenkét-apostol-bányatársulat, Brád Örökítő tagok. (Gründende Mitglieder.) Balla Pál, ügyvéd, Újvidék Beszterczebánya szab. kir. város tanácsa, Beszterczebánva ő Bethlen főiskola, Nagy-Enyed 1902.

3 TAGOK NÉVSORA. im» Bezerédy Pál, földbirtokos, Hídja Dávid Vilmos, mérnök, Budapest (1886) Déchy Mór, birtokos, Budapest (1875) Esztergomi főkáptalan, Esztergom Fischer Samu dr., gyógyszertár-tulajdono6, Verőcze (1877) Ilosvay Lajos dr., m. kir. udvari tanácsos, a M. Tud. Akadémia lev. tagja, műegyetemi ny. r. tanár, Budapest (1883) Inkey Béla (palini), földbirtokos, a M. Tud. Akadémia lev. tagja, Tarótháza (1875) Kalecsinszky Sándor, a m. kir. Földtani Intézet fővegyésze, a M. T. Akadémia lev. tagja, Budapest (1882) Kauffmann Kamilló, m. kir. bányakapitány (1866) *5 Koch Antal dr., egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia rendes tagja és a Geological Society of London rendes kültagja, Budapest (1866) Korláti bazaltbánya részv.-társaság, Budapest Kuncz Adolf dr., csornai prépost, Csorna (1880) Lörenthey Imre dr., egyet. rk. tanár és adjunktus, Budapest (1885) M. kir. kath. főgymnasinm (Balla Pál alapítványa), Újvidék so Mattyasovszky Jakab (mátyásfalvi), ny. m. kir. osztálygeologus (Zsolnay Vilmos nevére tett alapítvány), Pécs (1872) Magyar kir. tengerészeti hatóság, Fiume Mágócsy-Dietz Sándor dr., egy. ny. r. tanár, Budapest (1877) Mednyánszky Dénes báró, Wien (1851) Myskowszky Emil, bányamérnök, bányafelügyelő, Mecsekszabolcs (1903) Rapoport Arnót (porodai) dr., bányabirtokos, Wien Salgótarjáni kőszénbánya részv.-társaság, Budapest 187'J. Schafarzik Ferencz dr., m. kir. bányatanácsos, műegyet. tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja, Budapest (1875) Szádeczky Gyula dr., egyet, tanár, Kolozsvár (1883) Fülöp, Szász-Coburg-Gothai herczeg vasgyárai, Pohorella Szontagh Tamás dr., m. kir. bányatanácsos és osztálygeologus Budapest (1879) Urikány-Zsilvölgyi magy. kőszénbánya részvénytársaság, Budapest Zimányi Károly dr., m. nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia lev. tagja Budapest (1885) Zsigmondy Béla, mérnök, a cs. kir. Ferencz József-rend lovagkeresztese, Budapest (1871) Rendes tagok. (Ordentliche Mitglieder.) a) Budapesti rendes tagok. Acker Viktor, bányamérnök Aradi Viktor (ifl.), tanárjelölt Baradlai Bertalan, tanárjelölt Báthory Nándor, ez. tank. főigazgató, székesfővárosi főreáliskolai igazgató Bauer Mór dr., ügyvéd Bedő Albert (kálnoki), nyug. m. kir. államtitkár, a M. Tud. Akad. lev. tagja Berdenich Győző, magánmérnök Braun Gyula dr., magánzó Brössler J., mérnök-vegyész Burchard-Bélavári Konrád, főkonzul, a főrendiház tagja Földtani Közlöny. XXXV. köt

4 110 TAGOK NÉVSORA. Cholnoky Jenő dr., egyet, tanár Chyzer Kornél dr., m. kir. miniszteri tanácsos Dérer Mihály, m. kir. főbányatanácsos Dicenty Dezső, szől. gyakornok Emszt Kálmán dr., m. kir. vegyész Endrey Elemér, tanár ro Eötvös Loránd báró, dr., nyug. in. kir. miniszter, a Ferencz József-rend nagykeresztese, egyet, tanár, a M. Tud. Akad. elnöke, főrendiházi tag Erdős Lipót, bányamérnök Erőss Lajos dr., székesfőv. polgári iskolai tanár Fialowsky Lajos dr., kir. főgymnasiumi tanár Fillinger Károly, székesfőv. keresk. iskolai igazgató H5 Franzenau Ágoston dr., a M. Tud. Akad. lev. tagja, nemz. múzeumi igazgatóőr Gáspár János, kir. fővegyész Gesell Sándor, m. kir. főbányatanácsos, bányafőgeologus, az osztr. cs. vaskoronarend III. o Grffinzenstein Béla, m. k. államtitkár Grexa János, műegyet. quaestor so Grósz Lajos, székesfőv. polg. leányiskolái tanár Güll Vilmos, m. kir. geologus Hoitsy Pál dr., földbirtokos Horusitzky Henrik, m. kir. geologus Hültl József, ny. m. kir. miniszteri tanácsos, bányaigazgató Hüttl Ernő, magánzó Kadié Ottokár dr., m. kir. geologus Kahn Gusztáv, a Mattoni ezég budapesti képviselője Kilián Frigyes, m. kir. egyetemi könyvárus Klein Gyula, műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja íoo Konkoly-Thege Miklós dr., m. kir. min. tanácsos, az Országos Meteorologiai Intézet igazgatója, a M. Tud. Akad. tiszt, tagja Kormos Tivadar, egyet, gyakornok Kossuch János, üveg- és fayence-gyáros Kövesligethy Radó, egyet, tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja Krenner József Sándor dr., m. kir. udvari tanácsos, tud.-egyetemi ny. r. tanár és nemz. múzeumi osztályigazgató, a M. Tud. Akad. r. tagja los László Gábor dr., m. kir. geologus Legeza Viktor, székesfőv. felsőbb leányiskolái tanár Lendl Adolf dr., orsz. képviselő, műegyetemi magántanár Lengyel Béla dr., miniszteri tanácsos, tud.-egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. r. tagja Liffa Aurél, m. kir. geologus no Loczka József, nemzeti múzeumi igazgatóőr Lóczy Lajos (lóczi) dr., tud.-egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia rendes tagja Lukács László, v. b. t. t., m. kir. pénzügyi miniszter Machan Ottó, székesfővárosi mérnök Mauritz Béla dr., egyet, tanársegéd ii5 Melczer Gusztáv dr., egyet. m. tanár, székesfővárosi polg. isk. tanár Muraközy Károly dr., m. kir. cultur-vegyész és műegyetemi magántanár Nagy Dezső, műegyetemi ny. r. tanár 1884.

5 TAGOK NÉVSORA. 111 Nagy Dezső (gyimesi), geologus Nagy László, állami tanitónő-képezdei ez. igazgató, tanár ián Natanson Thadée, az Erdélyi bánya részv.-társ. főigazgatója Pálfy Mór dr., m. kir. osztálygeologus Papp Károly, m. kir. geologus Paszlavszky József, m. kir. főreáliskolai ez. igazgató, tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja Pauer Viktor (kápolnai), m. kir. bányamérnök iss Petrik Lajos, m. kir. állami ipariskolai tanár Posewitz Tivadar dr., m. kir. osztálygeologus Prinz Gyula dr., egyet, gyakornok, Réz Géza, m. kir. bányamérnök Róth Flóris, bányaigazgató i3o Roth Lajos (telegdi), m. kir. főbányatanácsos és főgeologus Rozlozsnik Pál, m. kir. geologus Rybár István, állami tanitónő-képezdei tanár Saxlehner Kálmán, magánzó Schenek István dr., m. kir. főbányatanácsos, nyug. bányaakadémiai tanár Szőcs Andor, szől. gyakornok Schuller Alajos, műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. r. tagja Schwarz Ignácz, bányavállalkozó Siehmon Adolf, mérnök Szathmáry Béla, m. kir. miniszteri tanácsos i4o Szterényi Hugó dr., kir. főgymnasiumi tanár Takács Bálint, bányavállalkozó Téry Ödön dr., m. kir. közegészségügyi felügyelő Thirring Gusztáv dr., a székesfőváros statiszt. hiv. aligazgatója, tud.-egyetemi magántanár Timkó György, tanárjelölt *5 Timkó Imre, m. kir. geologus Toborffy Zoltán, egyet, tanársegéd Treitz Péter, m. kir. osztálygeologus Tuzson János, műegyet. m. tanár Válya Miklós, székesfőv. polgári iskolai igazgató Veress József, m. kir. bányatanácsos Wagner Jenő (zólyomi) dr., kir. tanácsos, vegyészeti gyártulajdonos Wartha Vincze dr., miniszteri tanácsos és műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. r. tagja Wein János, székesfővárosi vízvezetéki nyug. igazgató Winkler Lajos dr., egyet. rk. tanár és adjunktus b) Vidéki rendes tagok. 155 Adámosi Ferencz, m. kir. bányamérnök, Désakna Andreics János, m. k. bányatanácsos, bányaigazgató, Petrozsény Antal Miklós, gazdatiszt, Czelna Baczoni Albert, áll. főreáliskolai tanár, Kassa Baumerth Károly, bányatanácsos és bányahivatali főnök, Felsőbánya mo Bauer Gyula, bányamérnök, Brád Benacsek Béla, kápt. alapítv. hivatal főkönyvelője, Veszprém *

6 112 TAGOK NÉVSORA. Bencze Gergely, kir. főerdőtanácsos, akad. tanár, Selmeczbánya Bene Géza, főbányamérnök, Vaskő Beutel Engelbert, nagyolvasztó és öntöde vezető, Nadrág n;r. Bibel János, műépítész, Oravicza Botbár Samu dr., városi orvos, Beszterczebánya 18S5. Böckh Hugó dr., kir. bányatanácsos, bány. főisk. tanár, Selmeczbánya Bradofka Frigyes, m. kir. bányafőmérnök, bánya- és kohóhivatali főnök, Kapnik bánya Broszmann Jenő, in. k. bányatan., gépészeti felügyelő, a F. J. r. I., Szélakna 1S7S. 1-0 Csató János, kir. tanácsos, Alsó-Fehérm. ny. alispánja, Nagyenyed Cseh Lajos, m. kir. bányatanácsos és bányageologus, Selmeczbánya 1S71. Czárán Gyula, földbirtokos, Menyháza Czirbusz Géza dr., főgymn. tanár, Sátoraljaújhely Erdős Lajos, tanár, Pomáz Farbaky István, m. kir. főbányatanácsos, nyug. bányászakad. igazgató, Sei* meczbánya Förster Elek, földbirtokos, Gyulakeszi 1S99. Gaál István, főreálisk. tanár, Déva Gáspárdy Aladár, polg. isk. tanár, Orsóvá Gerő Nándor, bányaigazgató, Inaszó i8o Glos Arthur, fürdőigazgató, Csíz 1S90. Gothard Jenő, földbirtokos, Herény György Albert, az osztr.-magy. ált. vasúttársaság főbányamérnöke, Kesicza Gyürky Gyula (gyürki), társulati bányamérnök, Ózd Halmai József, főgymnasiumi tanár, Nagybánya iss Hemző Lajos, gymnasiumi tanár, Karczag Henrich Viktor, bányamérnök, Petrozsény Herrmann A. Árpád, bányafőmérnök, Anina Horváth Zoltán, főgymnasiumi tanár, Rimaszombat Huber Imre, piarista tanár, Nagykanizsa Hudoba Gusztáv, m. kir. pénzügyi tanácsos. Nagybánya Hulyák Valér, tanárjelölt, Trencsén Hunyadi István, m. kir. vegyész, Mezőhegyes Illés Vilmos, bányamérnök, Oravicza Jahn Vilmos, vasgyárigazgató, Nadrág Jelinek Ernő, bányaigazgató, Ózd Joós István, m. kir. üzemfelügyelő, Diósgyőr Joós Lajos, m. kir. főmérnök, Nagyág Junker Ágoston, ev. gymnasiumi tanár, Beszterczebánya Kachelmann Farkas, m. kir. bányatanácsos, Selmeczbánya oo Kanka Károly dr., kir. tanácsos, főorvos, Pozsony Kimer Dezső, áll. gymnasiumi tanár, Bártfa Klekkner László, bányagondnok, Lucsiabánya 18'»3. Kocsis János dr., áll. főgymnasiumi tanár, Kaposvár Krausz Nándor, bányagondnok, Rozsnyó sós Kuncz Péter, nyug. min. osztálytan., Pomáz Lackner Antal, bányamérnök, Kazanesd Laczkó Dezső, kegyesrendi főgymn. tanár, Veszprém LajoB Ferencz, főreálisk. tanár, Pécs Litschauer Lajos, kir. bányaisk. tanár é6 bányafőmémök, Selmeczbánya 1886.

7 TAGOK NÉVSORA Maderspach Livius, m. kir. bányatanácsos, Zólyom Márkus Károly, bányamérnök, Sajószentpéter Martiny István, m. kir. bányatanácsos, bányahiv. főnök, Hegybánya Milhoffer Sándor, földbirtokos, Közópadacs Moesz Gusztáv, középiskolai tanár, Brassó Molnár Ferencz, áll. tanitó, Dognácska Mossoczy Sándor, m. kir. bányamérnök, Désakna Nopcsa Ferencz ifj., báró, Szacsal Nuricsán József, m. k. gazd. akad. tanár, Magyaróvár Oelberg Gusztáv lovag, m. kir. bányakapitány, Zalatna ásó Pantocsek József dr., orsz. kórházi igazgató, a közegészségügyi tanács tagja, Pozsony Pelachy Ferencz, kir. bányamérnök, Selmeczbánya Pettenkoffer Sándor, szől. felügyelő, Budafok Petrovics András, főbányamérnök, Krompach Profanter János dr., kir. bányamű-orvos, Aknasugatag Reguly Jenő, bánya s.-mérnök, Reitzner Miksa, m. kir. bányatanácsos, Körmöczbánya Riegel Vilmos, üzemvezető, Anina Rombauer Emil, kir. főigazgató, főreálisk. igazgató, Brassó Ruffiny Jenő, bányatanácsos, Dobsina :ío Ruzitska Béla, tud.-egyet, magántanár, Kolozsvár Schaffer Antal, m. kir. műszaki tanácsos, Visegrád Schmidt László, m. kir. főbányatanácsos, főbányahiv. főnök, Aknaszlatina Schreiner János, káptalani jószágfelügyelő, Veszprém Schröckenstein Frigyes, bányamérnök az osztr. áll. vasúttársaságnál, Anina J35 Schwartz Ottó dr., bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya Siegmeth Károly, m. kir. áll. vasúti főfelügyelő, Debreczen Sigmond Elek dr., m. k. vegyész, Magyaróvár Sikora Gyula, bányamérnök, Pécs Singer Bálint, főmérnök, Nagymányok Soós Viktor, áll. elöljáró, Teregova Starna Sándor, m. kir. mérnök, Körmöczbánya Steiger Zsigmond, bányamérnök, Marosujvár Steinhausz Gyula, m. kir. bányatanácsos és bányaigazgató, Nagyág Siissner Ferencz, m. kir. bányatanácsos, bányahiv. főnök, Felsőbánya Svehla Gyula, m. kir. min. tanácsos, bányaigazgató, Selmeczbánya Szellemy László, m. kir. bányafőmérnök, Oláhláposbánya Sziliidy Zoltán dr., ev. ref. főgymn. tanár, Nagyenyed Szontagh Pál (gömöri), földbirtokos és gyártulajd., Csetnek Teschler György, állami főreálisk. tanár, Körmöczbánya ;r»<i Themák Ede, kir. reálisk. tanár, Temesvár Tirscher József, m. kir. bányatanácsos, Szólakna Tóth Imre dr., kerületi főorvos, Selmeczbánya Ulicsny Károly, m. kir. szől.-bor. felügyelő, Csáktornya Vargha György, főreálisk. tanár !i.r> Veress József ifj., m. kir. főmérnök, Selmeczbánya 189*». Vitalis István, lyceumi tanár, Selmeczbánya Wach Ferencz, bányamérnök, Nadrág ; Wolafka Antal, jószágigazgató, Debreczen 1899.

8 114 TAGOK NÉVSORA. Wollman Kázmér, földbirtokos, Mezőlaborcz *ui Zsilinszky Endre dr., földbirtokos, Békéscsaba Zsigmondy Árpád, bányamérnök, főfelügyelő, Anina c) A rendes tagok jogaival bíró intézetek és egyesületek. Ág. hitv. ev. lyceum, Selmeczbánya Drenkovai kőszénbányaművek igazgatósága, Berzászka Esztergom várob tanácsa ses Ev. ref. collegium, Marosvásárhely Főmonostori könyvtár, Pannonhalma Geo-palfflontol. Nemzeti Múzeum, Zagreb Kaláni bánya és kohó részvénytársaság központi igazgatósága, Budapest 18SÍ. Községi iskolai könyvtár, Nagyvárad Kuún reform, collegium, Szászváros M. kir. állami főreáliskola, Arad M. kir. állami főreáliskola, Budapest, VI. kér M. kir. állami főreáliskola, Kassa 1890, M. kir. állami főreáliskola, Sopron M. kir. állami főgymnasium, Makó M. kir. állami főgymnasium, Budapest M. kir. gazdasági akadémia talajismereti tanszéke, Magyaróvár M. kir. agyagipari szakiskola, Ungvár M. kir. állami főgymnasium, Zombor » M. kir. bányászati és erdészeti akad. igazgatósága, Selmeczbánya IÍKKÍ. M. kir. bányászati és erdészeti akadémia ifjúsági köre, Selmeczbánya IN7<>. M. kir. Konkoly-alapítványú astrophysikai observatorium, Ogyalla M. kir. országos meteorologiai és földmágnességi intézet, Budapest ÜMI2. M. kir. országos meteorologiai observatorium, Ógyalla Nagygymnasium könyvtára, Gyulafehérvár 1SS 1. Polgári iskola, Miskolcz Premontrei főgymnasium, Szombathely 1NS0. Reform, főiskola. Kecskemét Reform. íőgymnasium, Miskolcz 18S0. 2»o Róm. kath. főgymnasium, Veszprém Selmeczbánya város tanácsa Tud.-egyetem geologiai-palaeontologiai intézete, Budapest IN99. Vasipar-társulat igazgatósága, Nadrág d) Magyarországon kívül lakó tagok. Fuchs Tivadar, egyet. rk. tanár, cs. és kir. termr. udv. múz. igazgató, Wien lk7í). 295 Hamberger József, szénbányafelügyelő, Brüx Hörnes Rudolf dr., egyetemi tanár, Graz Kallus Antal, bányafőinspektor, Brüx Karczag István, bérlő, Wien Katzer Friedrich dr., boszniai herczegov. geologus, Sarajevo 1S99. 3oo Mrazec L., egyet, tanár, Bucuresci Noth Gyula, bányaigazgató, Barwinek (Galiczia) Ősi János Jenő, bányaigazgató. Paris 1900.

9 A FÖLDTANI TÁRSULAT CSEREVISZONYOSAI. 115 Seligmann Gusztáv, magánzó, Coblenz Staff János, tanárjelölt, Breslau ^u5 Tseger Henrik, tanárjelölt, Breslau Ulilig Viktor dr., egyetemi tanár, Wien Wolleman A. dr., főreálisk. tanár, Braunschweig Zlatarsky George N., geologus és bányafőnök, Sofia Zujovic J. M., főiskolai tanár, Beograd e) Levelezők. (Korrespondenten.) sió Joachim Gyula, a Bábaszab. társ. gát-őre, Győr Kovách Károly, polgármester, Zalaegerszeg Lunácsek József, néptanító, Felsőesztergály Balogh Ferencz, r. kath. kántortanító, Tatatóváros A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT csereviszonyosainak kim utatása az évben. Magyarország. 1. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság. 2. «Természetrajzi Füzetek. 3. «Magyar Turista Egyesület. 4. «Köztelek. 5. «Polytechnikai Szemle. 6. «Budai könyvtár-egyesület. 7.» Uránia tudományos egyesület. 8. «Magyar Tanítók Otthona.!>. Kolozsvár, Erdélyi Kárpát Egyesület. 10. «Erdélyi Muzeum Egylet. 11. Nagyszeben, Siebenbürg. Verein für Naturwissenschaften. 12. Pozsony, Természettudományi és Orvosi Egylet. 13. Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Társulat. 14. Turóezszentmárton, múzeumi tóttársaság. 15. Zagreb, Societas historico-naturalis Croatica. Ausztria. 16. Wien, Allgemeine Oesterreichische Chemiker und Techniker-Zeitung. 17. «K. k. Geographische Gesellschaft. 18. «K. k. Geologische Reichsanstalt. 19. «K. k. Naturhistorisches Hofmuseum. 20. «K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft. 21. Brünn, Naturforschender Verein.

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK TAGOK NÉVSORA. 61 A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA az 1895-ik évben. VERZEICHNIS* DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT im Jahre 1895. Jegyzet. A lakóhely után következő

Részletesebben

A MAGYARHONI FÖLDTANI TAR8ULAT TAGJAINAK NÉVSORA

A MAGYARHONI FÖLDTANI TAR8ULAT TAGJAINAK NÉVSORA A MAGYARHONI FÖLDTANI TAR8ULAT TAGJAINAK NÉVSORA az 1907. év végén. VERZEICHNIS DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT mit Ende 1907. Jegyzet. A lakóhely után következő szám a tag megválasztásának

Részletesebben

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK 74 TAGOK NÉVSORA. A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA az 1897-ih évben. VERZEICHNISS DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT im Jahre 1897. Jegyzet. A lakóhely után következő

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban. SCHULLER

Részletesebben

Tudományos intézetek és egyletek.

Tudományos intézetek és egyletek. 8 Bányahatóságok. Szatmár-németi kir. törvényszék. Hatásköre kiterjed a következő törvényszékek területeire: Szatmár- Németi, Arad, Beregszász, Békés-Gyula, Debreczen, Mármaros-Sziget, Nagy- Várad, Nyiregyháza,

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Rektor. Vész János Ármin, okleveles mérnök, a felsőbb mennyiségtan rendes tanára, egyszersmind tanár a középtanodai tanárképezdén, a magyar tud. akademia rendes-,

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök

Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök V. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELÔI Az OMBKE vezetô tisztségviselôi (1892 2002) Idõpont Elnök Alelnök Titkár Ügyvezetõ alelnök Fõtitkár (f.t.) (ügyv.a.e.) Fõtitkárhelyettes (f.th.) Ügyvezetõ fõtitkár (ügyv.f.t.)

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA "B" KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA B KATEGÓRIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Veszprém Vetési Albert Gimn. 37,850 36,350 37,400 37,900 37,650 36,950 224,100 2 Nyíregyháza Eötvös József Gimn. 37,450 37,050 36,000 37,750 37,100 36,650 222,000 3 Nagykőrös Arany

Részletesebben

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA TAGOK NÉVSORA. 73 A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA az 1900. évben. VERZEICHNTSS DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT im, Jahre 1 9 0 0. Jegyzet. A lakóhely után következő

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

A királyi József-műegyetem személyzete.

A királyi József-műegyetem személyzete. A királyi József-műegyetem személyzete. Tanárok. Conlegner Károly, kir. tanácsos, a Ferencz József-rend lovagkeresztjének tulajdonosa, a kir. József-műegyetem érdemesült rektora, a német irály, kereskedelmi

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Névjegyzék. az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjairól az 1898. április 7-én tartott közgyűlés napján.

Névjegyzék. az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjairól az 1898. április 7-én tartott közgyűlés napján. Névjegyzék az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjairól az 1898. április 7-én tartott közgyűlés napján. Tisztviselők : Szakosztályi Elnök: Dr. Fabinyi Rudolf. Titkár: Dr. Udránszky

Részletesebben

Az OMBKE megalakításában kiemelkedõ

Az OMBKE megalakításában kiemelkedõ Az egyesület alapítói Az OMBKE megalakításában kiemelkedõ szerepet vitt, és az 1900. évi selmecbányai közgyûlés jegyzõkönyvében hervadhatatlan érdemeket szerzett tagokként rögzítettek: Andreich János,

Részletesebben

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK

ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Adattár I. Tudományos és ismeretterjesztő társulatok 367 ADATTÁR I. TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULATOK Azon társulatok fontosabb adatai, amelyek a magyarországi ásványtan történetének alakításában

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A MÛEGYETEM AKADÉMIKUSAI

A MÛEGYETEM AKADÉMIKUSAI A MÛEGYETEM AKADÉMIKUSAI Ádám József (1950), mérnök, egyetemi tanár Alexits György (1899 1978), matematikus, egyetemi tanár levelezõ tag: 1948, Arenstein József (1816 1892), matematikus, ipartanodai tanár

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Jelentés a m. kir. Földtani intézet 1879. évi mőködésérıl. Jelentés a m. kir. Földtani intézet 1881. évi mőködésérıl

Jelentés a m. kir. Földtani intézet 1879. évi mőködésérıl. Jelentés a m. kir. Földtani intézet 1881. évi mőködésérıl Visszatérés angol billentyőzetrıl magyarra: Ctrl + Alt 1869-1876 Jelentés a magyar királyi földtani intézetnek fenállásától 1876. végeig folytatott mőködésérıl 1877 Jelentés a m. kir. Földtani intézet

Részletesebben

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő

Atlétika - Mezei futó Diákolimpia országos döntő Csapat neve: Dunaújváros, Széchenyi István Gimn. Egyéni absz. helyezési összeg:60 Csapat helyezése:1 3 1532 MATKÓ Csaba 00:16:24 7 1529 BUDAI Levente 00:16:49 20 1533 SALAMON Zalán 00:17:58 30 1530 CSATHÓ

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az 1891/92. tanévben. Rektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az 1891/92. tanévben. Rektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. Tiszti kar az 1891/92. tanévben. P r o r e k t o r: KÖNIG GYULA. KLIMM MIHÁLY. Rektor: Dékánok: CZIGLER GYÖZÖ, az építészi és mérnöki szakosztályban. ASBÓTH EMIL, a gépészmérnöki szakosztályban.

Részletesebben

Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjainak névsora 1888. év végén.

Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjainak névsora 1888. év végén. Az Erdélyi Múzeum-Egylet orvos-természettudományi szakosztálya tagjainak névsora. év végén. Az orvosi alszakosztályban : Szakelnök: Dr. Genersich Antal. Szakjegyző: Dr. Benel János.,.,,,. í Dr. Purjesz

Részletesebben

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Mechatronikai Szakgimnáziuma

Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Mechatronikai Szakgimnáziuma 1. Venyercsán András 2. Versztó Martin 3. Szénási Attila 4. Szij Tamás Műszaki és TSZC Bláthy Ottó, és Kollégiuma Műszaki és Műszaki és Budapest 94 Tata 92 Budapest 88 Budapest 81 5. Bajári Tamás Szolnoki

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása

Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 116/2006. (XI. 9.) Kgy. számú határozat Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása A

Részletesebben

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA

A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA TAOOK NÉVSORA. 6. Lóczi Lóczy L ajo s dr., tud. egyetemi ny. r. tanár s a magy. kir. Földtani Intézet igazgatója, a M. T. Akadémia r. tagja. 7. L ő re n th e y Im re dr., ogyetemi ny. rk. tanár, a M. T.

Részletesebben

A MAGYARHONI FÖLDTANI TARSULAT TAGJAINAK

A MAGYARHONI FÖLDTANI TARSULAT TAGJAINAK TAGOK NÉVSORA. 85 A MAGYARHONI FÖLDTANI TARSULAT TAGJAINAK NÉVSORA az 1896-ik évben. VERZEICHNISS DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT im Jahre 1896. Jegyzet. A lakóhely után következő

Részletesebben

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944

XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 XIV. 9. Dr. Székely Béla nagykőrösi ügyvéd iratai 1908-1944 Terjedelem: 2,00 fm, 20 doboz, 20 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. terem, 116-119. polc Az iratokat Dr. Feldmáyer György nagykőrösi

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15

Mucsi Balázs Sándor főigazgató Pelyhéné Bartha Irén főigazgató 2015.06.15 Dr. Varga Zoltán Balázs 2015.06.15 BAJAI SZAKKÉPZÉSI 6500 Baja, Petőfi Sándor utca 1 12.) 2015.06.15 Korm. rendelet Virág Tibor főigazgató BÉKÉSCSABAI SZAKKÉPZÉSI 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1 BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI BUDAPESTI GAZDASÁGI

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ.

SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. SZAKOSZTÁLYI ÉRTESÍTŐ. VU. szakülés 1S89. november 16-án. Elnökölt: Dr. Szamosi János, szakosztályi elnök. A szakülés tárgyai: 1. Dr. Széchy Károly szakoszt tag felolvadta: Kazinczy és Döbrentei, régi

Részletesebben

dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút

dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút dr. Jancsó Árpád Az arad-temesvári vasút 140 éves KEZDETI KÍSÉRLETEK GófSéh Gróf SzéchenyiIstvánnak, 1848. január 25-én Pozsonyban kiadott előterjeszése (J ( Javaslat a magyar közlekedési k ügy rendezésirül

Részletesebben

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Ajánlott irodalom a kémia magyarországi történetének tanulmányozásához Bibliográfiák Gáspár Margit: A magyar kémiai irodalom bibliográfiája. 1901 1925. Bp., 1931. Egy. ny. XII, 334 p. Gáspár Margit: A

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15.

VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. VI. turnus (Kontaktnapok: szerda) Képzés időtartama: 2015. augusztus 24. - 2015. október 15. Budapest, Balassagyarmat, Cegléd, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza,

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

MTB Ffi 20 km MTB km KÖNIG TRADE 25. BALMAZ NAGYDÍJ EGYÉNI ÉS PÁROS IDŐFUTAMVERSENY

MTB Ffi 20 km MTB km KÖNIG TRADE 25. BALMAZ NAGYDÍJ EGYÉNI ÉS PÁROS IDŐFUTAMVERSENY 151 V.I.P. 10.00 152 V.I.P. 10.01 153 V.I.P. 10.02 154 V.I.P. 10.03 155 Szabolcs Regina Arnót WU13 10 km 10.04 156 Páll Zsombor DKSI- U13 10 km 10.05 157 Kerecseny Trisztán DKSI- U15 10 km 10.06 158 Arnóth

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

A TISZAI ÁGOST. HITV.

A TISZAI ÁGOST. HITV. A TISZAI ÁGOST. HITV. EVANGY. EGYHÁZKERÜLET NÉVTÁRA - 1899. 'ÁRA 120 FILLÉR. TISZTA JÖVEDELMÉVEL AZ EGYHÁZKERÜLETI ÁRVAHÁZ JAVÁRA. MISKOLCZ SZELÉNYI ÉS TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJA 1900 * avamcellkus EGYHÁZ-EGYETEM.

Részletesebben

Párbajtőr diákolimpia

Párbajtőr diákolimpia Párbajtőr diákolimpia Fiú párbajtőr egyéni, V-ös korcsoport Szolnok, 2015. április 11., szombat Főbíró: Galli Zsolt AVA Számítógépes főbíró: Nagy Zsolt SZTE-VK Versenyorvos: Hoffmann Péter Versenybírák:

Részletesebben

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany

HELIKONI ÜNNEPSÉGEK 2014. Keszthely. Zsűri jegyzőkönyv. Komolyzene-hangszerszóló Arany Arany Fődíj: Bonyhádi Petőfi S. Evangélikus Gimn. és Koll., Bonyhád - Daradics Tímea zongora 1. Vetési Albert Gimnázium - Veszprém... Czinege Lilla hegedű 2. Hévízi Bibó I. Gimnázium, SZKI és Kollégium

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2004/2005 tanév Pécs, április V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Pécs, 2005. április 15-17. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Szki. 47,700 47,750 47,250 47,250 47,600 46,400 283,950 2 Sárospatak Református Koll. és Gimn. 47,550 47,250 46,450 46,700 47,150 46,100

Részletesebben

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT

56. SAVARIA KUPA IGAZOLT 56. SAVARIA KUPA IGAZOLT H. NÉV CSAPAT TAR ÖSSZ. ÜRES 1. Becze Ferenc Lauf-B TK 205 584 2 2. Horváth Zoltán Vasasszonyfa SE 214 582 1 3. Zapletán Zsombor Répcelaki SE 195 575 0 4. Polgár Károly Kőszeg

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 30/2007. (VI.22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

A Barlangkutató Szakosztály tagjai*

A Barlangkutató Szakosztály tagjai* 88 A. BARLANG Kl'TATÓ SZAKOSZTÁLY TAGJAI A Barlangkutató Szakosztály tagjai* (Mítglíeder der Fachsektion für Höhlenkunde.) TESTÜLETEK: ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM, Jászberény. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA, Lőcse. 1918.

Részletesebben

Statisztikák a 2014-es HÓDításról

Statisztikák a 2014-es HÓDításról Statisztikák a 2014-es HÓDításról Iskolák (abc sorrendben) Résztvevők száma Átlagpont Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola 90 85,58 benjamin 40 99,08 junior 14 63,14 kadét 36 79,31 Apáczai Csere János

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H A T Á R O Z A T A. elismerések adományozásáról MGYRORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK H T Á R O Z T elismerések ásáról Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományúak egyesületei javaslatára, a HM Társadalmi Véleményező

Részletesebben

Do Luther Márton MŰTei-nek megrendelői

Do Luther Márton MŰTei-nek megrendelői Do Luther Márton MŰTei-nek megrendelői 1. Bányai egyházkerület. 1. Arad-békési egyházmegye ; Békés-Csaba: Koreri Jenő ev. theologus. Gyom a: Hajts Bálint ev. lelkész (kötött). Mezoberény: Adamis Gyula

Részletesebben

Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése résztvevőinek névsora

Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése résztvevőinek névsora Az Országos Erdészeti Egyesület vándorgyűlése résztvevőinek névsora Aposztl Miklós, Tatabánya: Antal Mihály, Párád; Adamkó József, Eger; Arlai Frigyes, Mosonmagyaróvár; Andor József. Nagykanizsa; Andor

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

Őslénytan előadás. II. földtudományi BSc. Kázmér Miklós. Őslénytani Tanszék Déli tömb szoba /8627

Őslénytan előadás. II. földtudományi BSc. Kázmér Miklós. Őslénytani Tanszék Déli tömb szoba /8627 Őslénytan előadás II. földtudományi BSc Kázmér Miklós Őslénytani Tanszék Déli tömb 0.211. szoba /8627 mkazmer@gmail.com http://kazmer.web.elte.hu 1 Időbeosztás 1 Hétfő du. 2-5 3 x 45 perc Mikor kezdjünk?

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

7 198 Bakó Mónika N :37 1:25:37 2:03:21 4: Gyurcsák Szilvia N :40 1:28:13 2:08:06 5:08

7 198 Bakó Mónika N :37 1:25:37 2:03:21 4: Gyurcsák Szilvia N :40 1:28:13 2:08:06 5:08 ********** NŐI 1961-1970 EREDMÉNYEK ********** 1 345 Földingné Nagy Judit N 1965 32:32 1:05:17 1:35:12 3:49 2 240 Dér Andrea N 1966 33:27 1:38:09 3:56 3 160 Rácz Adél N 1968 37:15 1:16:35 1:51:57 4:29

Részletesebben

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória

I-III. összesen. III. kategória. Fizetendı (Ft) II. kategória. Csapat. Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. kategória Ssz. Iskola neve Irsz. Település Cím I. 01. Általános Iskola 9672 Gérce Kossuth Lajos u. 221. 1 0 0 0 1 1500 02. Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium 5600 Békéscsaba Andrássy út 56. 0 5 2 1 7 10500 03.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor.

1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési Sándor. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója vezetőségei 1958 1989 között: 1958 februártól ideiglenes vezetőség: Blaski János (elnök), Balogh István, Kucs Béla, Martsa István, Patay László, Ridovics László, Vecsési

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PÁZMÁNY UTCAI TEMETŐ VII-4-4 egyes sírhely Anita V-2-23 egyes sírhely Anyám VII-7-1 egyes sírhely

Részletesebben

arculatának (1989 2002)

arculatának (1989 2002) A Kárpát-medence rpát-medence etnikai arculatának átalakulásatalakulása (1989 2002) Kocsis Károly MTA FKI ME MFTK A Magyar Regionális Tudományi Társaság III. Vándorgyűlése (2005.11.24 26.) Sopron Kárpát

Részletesebben

Szenior sprinter ranglista (2015) Férfi 100 m Abszolút*

Szenior sprinter ranglista (2015) Férfi 100 m Abszolút* Szenior sprinter ranglista (2015) Férfi 100 m * 10,40 Németh Roland Győri AC 10,90 1974.09.19 M40 0,9545 Szombathely 2015.05.09 10,55 Dr. Béres Sándor Egri VSI 11,2 1970.08.18 M45 0,9220 Szeged 2015.09.20

Részletesebben

ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül)

ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül) Adattár III. Folyóiratok 379 ADATTÁR III. ÁSVÁNYTANI CIKKEKET (IS) KÖZLŐ FOLYÓIRATOK (a teljesség igénye nélkül) Azon magyarországi folyóiratok adatai, amelyekben jelenleg vagy a múltban az ásványtannal

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2005/2006 tanév Budapest, március 31-április 1. V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2006. március 31-április 1. Hely. Cím Csapatnév 1 Makó Erdei Ferenc Ker. és Közg. Szki. 48,250 45,050 46,200 45,950 46,650 46,700 278,800 2 Nagykőrös Toldi Miklós Szki. 46,800 44,400 46,550 45,900

Részletesebben

J " 7 MAGYAR IPARMŰVÉSZETI

J  7 MAGYAR IPARMŰVÉSZETI érem. Horváth Jolán, 1904. St. Louisi kiállítás arany-érem. Horváth Károly, 1905. kaposvári kiállítás kereskedelmi miniszter iparművészeti érme. Izabella háziipar egylet, 1904. évi karácsonyi kiállítás

Részletesebben

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra

Baranya 25-50-75-100 kerékpáros túra. Négy Évszak Futás (tavasz) Négy Évszak Futás (nyár) 2012 másodperces. DÖKE 25-50-75 kerékpáro s túra Tó- s - Ádám Kriszt nincs nincs Ambrus Norbert X nincs nincs Asszonyi Veronika X X nincs nincs Balla Antal nincs nincs Balogh Bettina X X X X X X X X X ezüst arany Balogh János X X nincs nincs Balogh Judit

Részletesebben

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december

Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN I. évfolyam, 4. szám december Katasztrófavédelmi online tudományos folyóirat ISSN 2498-6194 I. évfolyam, 4. szám 2016. december Rádiós és Infokommunikációs Országos Egyesület Budapest Szerkesztőbizottság Elnök Dr. Hoffmann Imre tű.

Részletesebben

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2.

05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu H 65,8482 ko m 2. 05. Dél-Tisza Tagszövetség 2011.Standard Hím kategóriában eredményt elért galambok: 1. Molnár Péter Pál U21 Hu 06-05-27262 H 65,8482 ko 2971136 m 2. Varga K.István U05 HU 09-05-82335 H 157,4612 ko 2618843

Részletesebben

A KONGRESSZUS SZERVEZETE.

A KONGRESSZUS SZERVEZETE. A KONGRESSZUS SZERVEZETE. Diszelnökök: Gróf DESSEWFFY AURÉL, v. b. t. t., az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnöke, Báró KEMÉNY KÁLMÁN, v. b. t. t., a főrendiház alelnöke. Elnökök: Dr. BEDŐ ALBERT,

Részletesebben

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990

Tisztségviselık beosztás szerint - megyei tanács osztályok 1950-1990 Tisztségviselık beosztás szerint - osztályok 1950-1990 Suchy Dezsı dr. 1950 1961 Szolnok megye Jávorszky József dr. 1961 1968 Szolnok megye Tóth Lajos dr. 1961 1964 Szolnok megye Büttner Károly dr. 1968

Részletesebben

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014.

Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei Baranya Íjásza sorozat eredményei 2014. M I N I F I Ú Bécs Dávid 47 47 Beréti Levente 44 47 47 138 Bohár Ádám 41 41 Dobor Dávid 41 38 79 Hűber Levente 41 41 Kis Dániel 50 50 50 50 200 Kovács Bálint 50 50 Pandur Ákos 47 47 44 44 182 Szász Dávid

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI TERÜLETI DÖNTŐ 2006/2007 tanév Budapest, március V-VI. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Budapest, 2007. március 9-10. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Gimn. 47,100 43,900 47,250 47,250 47,400 46,300 279,200 2 Nagykőrös Arany János Ref. Gimn. 45,800 45,350 45,650 47,800 45,650

Részletesebben

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16.

Sebészet-Traumatológia- Traumatológia 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Budapest Szent Imre Kórház Gyermekgyógyászat 1115 Budapest, Tétényi út 12-16. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Gyermekgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Belgyógyászat 6500 Baja, Rókus u. 10. Baja Bajai Szent Rókus Kórház Pszichiátria 6500 Baja, Rókus u.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport HALADÓ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 IX. Telepy Károly Testnev. Ált. Isk. és Gimn. 37,400 38,450 38,300 37,700 39,000 38,450 229,300 2 Kiskunhalas II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazd., Közgazd., Informatikai SzKI és

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00

MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi Helyezés Rajtszám Név Település Idő Hátrány 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 MTB Balaton Maraton - Kismaraton Abszolút Férfi 1 MR0807 Fenyvesi Péter Balassagyarmat 01:45:44 00:00:00 2 MR0330 Kovács Botond Tatabánya 01:46:41 00:00:57 3 MR0202 Panyi János Herceghalom 01:49:16 00:03:32

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 4, 4, 9-. 2. A. Láng MKKE 6, 6, 6-7. 3. MTK Budapest III 9,5 9,5. 4. HÜSI SC II 8, 8, 2-4. 5. Törekvés SE 8, 8, 2-4. 6. MLTC

Részletesebben

A Magyar csapatok eredményei az F1A kategóriában 4 (19)

A Magyar csapatok eredményei az F1A kategóriában  4 (19) Csapat helyezése Összes csapat A Magyar csapatok eredményei az F1A kategóriában http://www.cavalloni.hu/kepeskonyv/f1a--.pdf Év vagy Helyszín, időpont Versenyzőink helyezése zárójelben: (összes résztvevő

Részletesebben

Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, 26 ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) Övezeti besorolás (SZT) VK-V VK-V VK-V

Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, 26 ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁS - (SZT és 5.1., és 5.2 melléklet szerint) Övezeti besorolás (SZT) VK-V VK-V VK-V Déli Belváros 6 TÖMB tömbszám 6 6 6 HRSZ 2421 24213 24215 közterület név Kossuth Lajos utca Múzeum körút Magyar utca házszám 19-21 7 12-14 többes cím Kossuth L u 19-21, Magyar u 2-6, Magyar utca 12-14,

Részletesebben