A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA"

Átírás

1 TA C. OK NÉVSORA. 107 II. Választott tagok: Gesell S ándor dr. F ranzenau Ágoston H orusitzky H enrik dr. I losvay L ajos Kalecsinszky Sándor dr. Krenneu J. Sándor dr. L óczy L ajos dr. L örenthey I mre dr. Melczer Gusztáv Telegdi 1\oth L ajos dr. Szontagh Tamás. dr. Zimányi K ároly A mh. Földt. Társ. földrengési observatoriuma. (Erdbebenwarte der ung. Geol. Gesellschaft.) Előadó (Referent): Dr. Schafakzik F erencz. Tagok (Mitglieder): dr. Emszt Kálmán, dr. K övesligethy Badó, K alecsinszky Sándor. A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT TAGJAINAK NÉVSORA az 1904 év végén. VERZEICHNIS DER MITGLIEDER DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT m it Ende 1904 Jegyzet. A lakóhely után következő szám a tag megválasztásának óvót jelenti. A hol két szám fordul elő, ott az első (zárójel közötti) jelenti a rendes taggá választás óvót, a második pedig a tiszteleti, pártoló, örökítő vagy levelező taggá választás idejét. Pártfogó. (Protektor.) Galanthai herczeg Esterházy Miklós, Fraknó örökös ura, Edelstetten fejedelmi grófja, Sopron vármegye örökös főispánja, cs. és kir. kamarás, államtudományi doktor, cs. és kir. 11. huszárezredbeli tartalékos hadnagy. Tiszteleti tagok. (Ehrenmitglieder.) Blanford W. T., a londoni Koyal Society tagja s a londoni geologiai társulat titkára, London Böckh János miniszteri tanácsos, a m. kir. Földtani Intézet igazgatója, az osztr. cs. Vaskorona-rend n i. o. 1., az orosz csász. St. Szaniszló-rend. csili. II. o. 1., a M. Tud. Akadémia lev. tagja stb. Budapest (1868) 1901.

2 108 TAGOK NÉVSOKA. Capellini Giovanni, a bologniai egyetemen a geologia tanára, és a li. Comitato geologico elnöke, Bologna s Darányi Ignácz dr., v. b. t. t., ny. m. kir. földmivelésügyi miniszter, Budapest 1904*. Richthofen Ferdinánd báró, egyetemi tanár, Berlin 1S83. Semsei Serusey Andor dr., főrendiházi tag, nagybirtokos, a Szt. István-rend középkeresztese, a budapesti és kolozsvári tud. egyetemek tiszt, doctora, a M. Tud. Akadémia tiszt, és igazg. tagja, a m. kir. Természettud. Társulat tiszt, tagja, a m. kir. Földtani Intézet tiszt, igazgatója, a M. Nemz. Múzeum ásványtári osztályának tiszt, osztályigazgatója, Budapest (1876). Stäche Guido, cs. és kir. udv. tanácsos és a cs. k. geologiai intézet igazgatója, Wien Suess Ede, a bécsi tudomány-egy etemen a geologia tanára stb., Wien ío Széchenyi Béla gróf, v. b. t. t., főrendiházi tag, koronaőr, Budapest Levelező tagok. (Korrespondierende Mitglieder.) Beszédes Kálmán, Konstantinápoly 1S74. Buda Ádám, földbirtokos, Reá (1886) Conwentz Hugó, prof, dr., a nyugatporosz tartományi muzeum igazgatója. Danzig Felix János dr., a paleontologia tanára, Leipzig is Fraas Eberhardt, prof. dr., a würtembergi kir. természetrajzi muzeum conservatora, Stuttgart Korniss Emil gróf, Budapest 1S80. Majláth Béla, Budapest Möller Károly, Villány Roccatagliata Péter dr., Napoli 188o. ío Stevenson John, a nevvyorki egyetemen a geologia tanára, New-York Pártoló tagok. (Unterstützende Mitglieder.) Andrássy Dénes gróf, bányabirtokos, Dernő Budapest székesfőváros Első cs. és kir. szab. dunagőzhajózási társulat, Budapest és Pécs Eszakmagyarországi egyesített kőszénbánya és iparvállalat részvény-társaság, Budapest Frank és Guttmann, építési vállalkozó ezég, Újvidék I empelen Imre, fölbirtokos, Moha Kőszénbánya és téglagyár részv.-társulat, Budapest Nagyági m. kir. és magántársulati aranybányamű-vállalat, Nagyág Osztrák-magyar államvasuttársaság, Budapest és Wien Pesti hazai első takarékpénztár-egyesület, Budapest Rimamurány-Salgótarjáni vasmű-részvénytársaság, Salgótarján Rudai tizenkét-apostol-bányatársulat, Brád Örökítő tagok. (Gründende Mitglieder.) Balla Pál, ügyvéd, Újvidék Beszterczebánya szab. kir. város tanácsa, Beszterczebánva ő Bethlen főiskola, Nagy-Enyed 1902.

3 TAGOK NÉVSORA. im» Bezerédy Pál, földbirtokos, Hídja Dávid Vilmos, mérnök, Budapest (1886) Déchy Mór, birtokos, Budapest (1875) Esztergomi főkáptalan, Esztergom Fischer Samu dr., gyógyszertár-tulajdono6, Verőcze (1877) Ilosvay Lajos dr., m. kir. udvari tanácsos, a M. Tud. Akadémia lev. tagja, műegyetemi ny. r. tanár, Budapest (1883) Inkey Béla (palini), földbirtokos, a M. Tud. Akadémia lev. tagja, Tarótháza (1875) Kalecsinszky Sándor, a m. kir. Földtani Intézet fővegyésze, a M. T. Akadémia lev. tagja, Budapest (1882) Kauffmann Kamilló, m. kir. bányakapitány (1866) *5 Koch Antal dr., egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia rendes tagja és a Geological Society of London rendes kültagja, Budapest (1866) Korláti bazaltbánya részv.-társaság, Budapest Kuncz Adolf dr., csornai prépost, Csorna (1880) Lörenthey Imre dr., egyet. rk. tanár és adjunktus, Budapest (1885) M. kir. kath. főgymnasinm (Balla Pál alapítványa), Újvidék so Mattyasovszky Jakab (mátyásfalvi), ny. m. kir. osztálygeologus (Zsolnay Vilmos nevére tett alapítvány), Pécs (1872) Magyar kir. tengerészeti hatóság, Fiume Mágócsy-Dietz Sándor dr., egy. ny. r. tanár, Budapest (1877) Mednyánszky Dénes báró, Wien (1851) Myskowszky Emil, bányamérnök, bányafelügyelő, Mecsekszabolcs (1903) Rapoport Arnót (porodai) dr., bányabirtokos, Wien Salgótarjáni kőszénbánya részv.-társaság, Budapest 187'J. Schafarzik Ferencz dr., m. kir. bányatanácsos, műegyet. tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja, Budapest (1875) Szádeczky Gyula dr., egyet, tanár, Kolozsvár (1883) Fülöp, Szász-Coburg-Gothai herczeg vasgyárai, Pohorella Szontagh Tamás dr., m. kir. bányatanácsos és osztálygeologus Budapest (1879) Urikány-Zsilvölgyi magy. kőszénbánya részvénytársaság, Budapest Zimányi Károly dr., m. nemzeti múzeumi őr, a M. Tud. Akadémia lev. tagja Budapest (1885) Zsigmondy Béla, mérnök, a cs. kir. Ferencz József-rend lovagkeresztese, Budapest (1871) Rendes tagok. (Ordentliche Mitglieder.) a) Budapesti rendes tagok. Acker Viktor, bányamérnök Aradi Viktor (ifl.), tanárjelölt Baradlai Bertalan, tanárjelölt Báthory Nándor, ez. tank. főigazgató, székesfővárosi főreáliskolai igazgató Bauer Mór dr., ügyvéd Bedő Albert (kálnoki), nyug. m. kir. államtitkár, a M. Tud. Akad. lev. tagja Berdenich Győző, magánmérnök Braun Gyula dr., magánzó Brössler J., mérnök-vegyész Burchard-Bélavári Konrád, főkonzul, a főrendiház tagja Földtani Közlöny. XXXV. köt

4 110 TAGOK NÉVSORA. Cholnoky Jenő dr., egyet, tanár Chyzer Kornél dr., m. kir. miniszteri tanácsos Dérer Mihály, m. kir. főbányatanácsos Dicenty Dezső, szől. gyakornok Emszt Kálmán dr., m. kir. vegyész Endrey Elemér, tanár ro Eötvös Loránd báró, dr., nyug. in. kir. miniszter, a Ferencz József-rend nagykeresztese, egyet, tanár, a M. Tud. Akad. elnöke, főrendiházi tag Erdős Lipót, bányamérnök Erőss Lajos dr., székesfőv. polgári iskolai tanár Fialowsky Lajos dr., kir. főgymnasiumi tanár Fillinger Károly, székesfőv. keresk. iskolai igazgató H5 Franzenau Ágoston dr., a M. Tud. Akad. lev. tagja, nemz. múzeumi igazgatóőr Gáspár János, kir. fővegyész Gesell Sándor, m. kir. főbányatanácsos, bányafőgeologus, az osztr. cs. vaskoronarend III. o Grffinzenstein Béla, m. k. államtitkár Grexa János, műegyet. quaestor so Grósz Lajos, székesfőv. polg. leányiskolái tanár Güll Vilmos, m. kir. geologus Hoitsy Pál dr., földbirtokos Horusitzky Henrik, m. kir. geologus Hültl József, ny. m. kir. miniszteri tanácsos, bányaigazgató Hüttl Ernő, magánzó Kadié Ottokár dr., m. kir. geologus Kahn Gusztáv, a Mattoni ezég budapesti képviselője Kilián Frigyes, m. kir. egyetemi könyvárus Klein Gyula, műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja íoo Konkoly-Thege Miklós dr., m. kir. min. tanácsos, az Országos Meteorologiai Intézet igazgatója, a M. Tud. Akad. tiszt, tagja Kormos Tivadar, egyet, gyakornok Kossuch János, üveg- és fayence-gyáros Kövesligethy Radó, egyet, tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja Krenner József Sándor dr., m. kir. udvari tanácsos, tud.-egyetemi ny. r. tanár és nemz. múzeumi osztályigazgató, a M. Tud. Akad. r. tagja los László Gábor dr., m. kir. geologus Legeza Viktor, székesfőv. felsőbb leányiskolái tanár Lendl Adolf dr., orsz. képviselő, műegyetemi magántanár Lengyel Béla dr., miniszteri tanácsos, tud.-egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. r. tagja Liffa Aurél, m. kir. geologus no Loczka József, nemzeti múzeumi igazgatóőr Lóczy Lajos (lóczi) dr., tud.-egyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akadémia rendes tagja Lukács László, v. b. t. t., m. kir. pénzügyi miniszter Machan Ottó, székesfővárosi mérnök Mauritz Béla dr., egyet, tanársegéd ii5 Melczer Gusztáv dr., egyet. m. tanár, székesfővárosi polg. isk. tanár Muraközy Károly dr., m. kir. cultur-vegyész és műegyetemi magántanár Nagy Dezső, műegyetemi ny. r. tanár 1884.

5 TAGOK NÉVSORA. 111 Nagy Dezső (gyimesi), geologus Nagy László, állami tanitónő-képezdei ez. igazgató, tanár ián Natanson Thadée, az Erdélyi bánya részv.-társ. főigazgatója Pálfy Mór dr., m. kir. osztálygeologus Papp Károly, m. kir. geologus Paszlavszky József, m. kir. főreáliskolai ez. igazgató, tanár, a M. Tud. Akad. lev. tagja Pauer Viktor (kápolnai), m. kir. bányamérnök iss Petrik Lajos, m. kir. állami ipariskolai tanár Posewitz Tivadar dr., m. kir. osztálygeologus Prinz Gyula dr., egyet, gyakornok, Réz Géza, m. kir. bányamérnök Róth Flóris, bányaigazgató i3o Roth Lajos (telegdi), m. kir. főbányatanácsos és főgeologus Rozlozsnik Pál, m. kir. geologus Rybár István, állami tanitónő-képezdei tanár Saxlehner Kálmán, magánzó Schenek István dr., m. kir. főbányatanácsos, nyug. bányaakadémiai tanár Szőcs Andor, szől. gyakornok Schuller Alajos, műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. r. tagja Schwarz Ignácz, bányavállalkozó Siehmon Adolf, mérnök Szathmáry Béla, m. kir. miniszteri tanácsos i4o Szterényi Hugó dr., kir. főgymnasiumi tanár Takács Bálint, bányavállalkozó Téry Ödön dr., m. kir. közegészségügyi felügyelő Thirring Gusztáv dr., a székesfőváros statiszt. hiv. aligazgatója, tud.-egyetemi magántanár Timkó György, tanárjelölt *5 Timkó Imre, m. kir. geologus Toborffy Zoltán, egyet, tanársegéd Treitz Péter, m. kir. osztálygeologus Tuzson János, műegyet. m. tanár Válya Miklós, székesfőv. polgári iskolai igazgató Veress József, m. kir. bányatanácsos Wagner Jenő (zólyomi) dr., kir. tanácsos, vegyészeti gyártulajdonos Wartha Vincze dr., miniszteri tanácsos és műegyetemi ny. r. tanár, a M. Tud. Akad. r. tagja Wein János, székesfővárosi vízvezetéki nyug. igazgató Winkler Lajos dr., egyet. rk. tanár és adjunktus b) Vidéki rendes tagok. 155 Adámosi Ferencz, m. kir. bányamérnök, Désakna Andreics János, m. k. bányatanácsos, bányaigazgató, Petrozsény Antal Miklós, gazdatiszt, Czelna Baczoni Albert, áll. főreáliskolai tanár, Kassa Baumerth Károly, bányatanácsos és bányahivatali főnök, Felsőbánya mo Bauer Gyula, bányamérnök, Brád Benacsek Béla, kápt. alapítv. hivatal főkönyvelője, Veszprém *

6 112 TAGOK NÉVSORA. Bencze Gergely, kir. főerdőtanácsos, akad. tanár, Selmeczbánya Bene Géza, főbányamérnök, Vaskő Beutel Engelbert, nagyolvasztó és öntöde vezető, Nadrág n;r. Bibel János, műépítész, Oravicza Botbár Samu dr., városi orvos, Beszterczebánya 18S5. Böckh Hugó dr., kir. bányatanácsos, bány. főisk. tanár, Selmeczbánya Bradofka Frigyes, m. kir. bányafőmérnök, bánya- és kohóhivatali főnök, Kapnik bánya Broszmann Jenő, in. k. bányatan., gépészeti felügyelő, a F. J. r. I., Szélakna 1S7S. 1-0 Csató János, kir. tanácsos, Alsó-Fehérm. ny. alispánja, Nagyenyed Cseh Lajos, m. kir. bányatanácsos és bányageologus, Selmeczbánya 1S71. Czárán Gyula, földbirtokos, Menyháza Czirbusz Géza dr., főgymn. tanár, Sátoraljaújhely Erdős Lajos, tanár, Pomáz Farbaky István, m. kir. főbányatanácsos, nyug. bányászakad. igazgató, Sei* meczbánya Förster Elek, földbirtokos, Gyulakeszi 1S99. Gaál István, főreálisk. tanár, Déva Gáspárdy Aladár, polg. isk. tanár, Orsóvá Gerő Nándor, bányaigazgató, Inaszó i8o Glos Arthur, fürdőigazgató, Csíz 1S90. Gothard Jenő, földbirtokos, Herény György Albert, az osztr.-magy. ált. vasúttársaság főbányamérnöke, Kesicza Gyürky Gyula (gyürki), társulati bányamérnök, Ózd Halmai József, főgymnasiumi tanár, Nagybánya iss Hemző Lajos, gymnasiumi tanár, Karczag Henrich Viktor, bányamérnök, Petrozsény Herrmann A. Árpád, bányafőmérnök, Anina Horváth Zoltán, főgymnasiumi tanár, Rimaszombat Huber Imre, piarista tanár, Nagykanizsa Hudoba Gusztáv, m. kir. pénzügyi tanácsos. Nagybánya Hulyák Valér, tanárjelölt, Trencsén Hunyadi István, m. kir. vegyész, Mezőhegyes Illés Vilmos, bányamérnök, Oravicza Jahn Vilmos, vasgyárigazgató, Nadrág Jelinek Ernő, bányaigazgató, Ózd Joós István, m. kir. üzemfelügyelő, Diósgyőr Joós Lajos, m. kir. főmérnök, Nagyág Junker Ágoston, ev. gymnasiumi tanár, Beszterczebánya Kachelmann Farkas, m. kir. bányatanácsos, Selmeczbánya oo Kanka Károly dr., kir. tanácsos, főorvos, Pozsony Kimer Dezső, áll. gymnasiumi tanár, Bártfa Klekkner László, bányagondnok, Lucsiabánya 18'»3. Kocsis János dr., áll. főgymnasiumi tanár, Kaposvár Krausz Nándor, bányagondnok, Rozsnyó sós Kuncz Péter, nyug. min. osztálytan., Pomáz Lackner Antal, bányamérnök, Kazanesd Laczkó Dezső, kegyesrendi főgymn. tanár, Veszprém LajoB Ferencz, főreálisk. tanár, Pécs Litschauer Lajos, kir. bányaisk. tanár é6 bányafőmémök, Selmeczbánya 1886.

7 TAGOK NÉVSORA Maderspach Livius, m. kir. bányatanácsos, Zólyom Márkus Károly, bányamérnök, Sajószentpéter Martiny István, m. kir. bányatanácsos, bányahiv. főnök, Hegybánya Milhoffer Sándor, földbirtokos, Közópadacs Moesz Gusztáv, középiskolai tanár, Brassó Molnár Ferencz, áll. tanitó, Dognácska Mossoczy Sándor, m. kir. bányamérnök, Désakna Nopcsa Ferencz ifj., báró, Szacsal Nuricsán József, m. k. gazd. akad. tanár, Magyaróvár Oelberg Gusztáv lovag, m. kir. bányakapitány, Zalatna ásó Pantocsek József dr., orsz. kórházi igazgató, a közegészségügyi tanács tagja, Pozsony Pelachy Ferencz, kir. bányamérnök, Selmeczbánya Pettenkoffer Sándor, szől. felügyelő, Budafok Petrovics András, főbányamérnök, Krompach Profanter János dr., kir. bányamű-orvos, Aknasugatag Reguly Jenő, bánya s.-mérnök, Reitzner Miksa, m. kir. bányatanácsos, Körmöczbánya Riegel Vilmos, üzemvezető, Anina Rombauer Emil, kir. főigazgató, főreálisk. igazgató, Brassó Ruffiny Jenő, bányatanácsos, Dobsina :ío Ruzitska Béla, tud.-egyet, magántanár, Kolozsvár Schaffer Antal, m. kir. műszaki tanácsos, Visegrád Schmidt László, m. kir. főbányatanácsos, főbányahiv. főnök, Aknaszlatina Schreiner János, káptalani jószágfelügyelő, Veszprém Schröckenstein Frigyes, bányamérnök az osztr. áll. vasúttársaságnál, Anina J35 Schwartz Ottó dr., bányászakadémiai tanár, Selmeczbánya Siegmeth Károly, m. kir. áll. vasúti főfelügyelő, Debreczen Sigmond Elek dr., m. k. vegyész, Magyaróvár Sikora Gyula, bányamérnök, Pécs Singer Bálint, főmérnök, Nagymányok Soós Viktor, áll. elöljáró, Teregova Starna Sándor, m. kir. mérnök, Körmöczbánya Steiger Zsigmond, bányamérnök, Marosujvár Steinhausz Gyula, m. kir. bányatanácsos és bányaigazgató, Nagyág Siissner Ferencz, m. kir. bányatanácsos, bányahiv. főnök, Felsőbánya Svehla Gyula, m. kir. min. tanácsos, bányaigazgató, Selmeczbánya Szellemy László, m. kir. bányafőmérnök, Oláhláposbánya Sziliidy Zoltán dr., ev. ref. főgymn. tanár, Nagyenyed Szontagh Pál (gömöri), földbirtokos és gyártulajd., Csetnek Teschler György, állami főreálisk. tanár, Körmöczbánya ;r»<i Themák Ede, kir. reálisk. tanár, Temesvár Tirscher József, m. kir. bányatanácsos, Szólakna Tóth Imre dr., kerületi főorvos, Selmeczbánya Ulicsny Károly, m. kir. szől.-bor. felügyelő, Csáktornya Vargha György, főreálisk. tanár !i.r> Veress József ifj., m. kir. főmérnök, Selmeczbánya 189*». Vitalis István, lyceumi tanár, Selmeczbánya Wach Ferencz, bányamérnök, Nadrág ; Wolafka Antal, jószágigazgató, Debreczen 1899.

8 114 TAGOK NÉVSORA. Wollman Kázmér, földbirtokos, Mezőlaborcz *ui Zsilinszky Endre dr., földbirtokos, Békéscsaba Zsigmondy Árpád, bányamérnök, főfelügyelő, Anina c) A rendes tagok jogaival bíró intézetek és egyesületek. Ág. hitv. ev. lyceum, Selmeczbánya Drenkovai kőszénbányaművek igazgatósága, Berzászka Esztergom várob tanácsa ses Ev. ref. collegium, Marosvásárhely Főmonostori könyvtár, Pannonhalma Geo-palfflontol. Nemzeti Múzeum, Zagreb Kaláni bánya és kohó részvénytársaság központi igazgatósága, Budapest 18SÍ. Községi iskolai könyvtár, Nagyvárad Kuún reform, collegium, Szászváros M. kir. állami főreáliskola, Arad M. kir. állami főreáliskola, Budapest, VI. kér M. kir. állami főreáliskola, Kassa 1890, M. kir. állami főreáliskola, Sopron M. kir. állami főgymnasium, Makó M. kir. állami főgymnasium, Budapest M. kir. gazdasági akadémia talajismereti tanszéke, Magyaróvár M. kir. agyagipari szakiskola, Ungvár M. kir. állami főgymnasium, Zombor » M. kir. bányászati és erdészeti akad. igazgatósága, Selmeczbánya IÍKKÍ. M. kir. bányászati és erdészeti akadémia ifjúsági köre, Selmeczbánya IN7<>. M. kir. Konkoly-alapítványú astrophysikai observatorium, Ogyalla M. kir. országos meteorologiai és földmágnességi intézet, Budapest ÜMI2. M. kir. országos meteorologiai observatorium, Ógyalla Nagygymnasium könyvtára, Gyulafehérvár 1SS 1. Polgári iskola, Miskolcz Premontrei főgymnasium, Szombathely 1NS0. Reform, főiskola. Kecskemét Reform. íőgymnasium, Miskolcz 18S0. 2»o Róm. kath. főgymnasium, Veszprém Selmeczbánya város tanácsa Tud.-egyetem geologiai-palaeontologiai intézete, Budapest IN99. Vasipar-társulat igazgatósága, Nadrág d) Magyarországon kívül lakó tagok. Fuchs Tivadar, egyet. rk. tanár, cs. és kir. termr. udv. múz. igazgató, Wien lk7í). 295 Hamberger József, szénbányafelügyelő, Brüx Hörnes Rudolf dr., egyetemi tanár, Graz Kallus Antal, bányafőinspektor, Brüx Karczag István, bérlő, Wien Katzer Friedrich dr., boszniai herczegov. geologus, Sarajevo 1S99. 3oo Mrazec L., egyet, tanár, Bucuresci Noth Gyula, bányaigazgató, Barwinek (Galiczia) Ősi János Jenő, bányaigazgató. Paris 1900.

9 A FÖLDTANI TÁRSULAT CSEREVISZONYOSAI. 115 Seligmann Gusztáv, magánzó, Coblenz Staff János, tanárjelölt, Breslau ^u5 Tseger Henrik, tanárjelölt, Breslau Ulilig Viktor dr., egyetemi tanár, Wien Wolleman A. dr., főreálisk. tanár, Braunschweig Zlatarsky George N., geologus és bányafőnök, Sofia Zujovic J. M., főiskolai tanár, Beograd e) Levelezők. (Korrespondenten.) sió Joachim Gyula, a Bábaszab. társ. gát-őre, Győr Kovách Károly, polgármester, Zalaegerszeg Lunácsek József, néptanító, Felsőesztergály Balogh Ferencz, r. kath. kántortanító, Tatatóváros A MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT csereviszonyosainak kim utatása az évben. Magyarország. 1. Budapest, Magyar Földrajzi Társaság. 2. «Természetrajzi Füzetek. 3. «Magyar Turista Egyesület. 4. «Köztelek. 5. «Polytechnikai Szemle. 6. «Budai könyvtár-egyesület. 7.» Uránia tudományos egyesület. 8. «Magyar Tanítók Otthona.!>. Kolozsvár, Erdélyi Kárpát Egyesület. 10. «Erdélyi Muzeum Egylet. 11. Nagyszeben, Siebenbürg. Verein für Naturwissenschaften. 12. Pozsony, Természettudományi és Orvosi Egylet. 13. Temesvár, Délmagyarországi Természettudományi Társulat. 14. Turóezszentmárton, múzeumi tóttársaság. 15. Zagreb, Societas historico-naturalis Croatica. Ausztria. 16. Wien, Allgemeine Oesterreichische Chemiker und Techniker-Zeitung. 17. «K. k. Geographische Gesellschaft. 18. «K. k. Geologische Reichsanstalt. 19. «K. k. Naturhistorisches Hofmuseum. 20. «K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft. 21. Brünn, Naturforschender Verein.

A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAGJAI.*)

A MAGYAR IPARMŰVÉSZETI TÁRSULAT TAGJAI.*) .*) /. Alapító tagok: I. Ferenc József Ő császári és apostoli királyi Felsége 1500 Erzsébet Ő császári és apostoli kir. Felsége (meghalt 1898-ban) 500 Rudolf trónörökös Ő cs. és kir. Fensége (meghalt 1889-ben)

Részletesebben

Iskolai értesítők az 1879-80. tanévről.*)

Iskolai értesítők az 1879-80. tanévről.*) Iskolai értesítők az 1879-80. tanévről.*) Arad sz kir. város községi népiskoláinak értesítője az 1879 80. tanévről. (Arad. Gyulai István. 8-r. 72 1.) Az Arad-városi nyilvános polgári iskola jelentése az

Részletesebben

A Honismeret évfordulónaptára, 1990.

A Honismeret évfordulónaptára, 1990. 6^983 J ^ aj A Honismeret évfordulónaptára, 1990. 1565. Kolozsvárott megjelenik Bonfini históriája Mátyás királyról, ugyanott Werbőczi István Tripartituma magyarul, Veres Balázs fordításában: Magyar decretum.

Részletesebben

LEVŐ KÔ- ÉS KÖNYVNYOMDÁK JEGYZÉKE.

LEVŐ KÔ- ÉS KÖNYVNYOMDÁK JEGYZÉKE. könyvtárának jegyzékei 1490- és 1520-ból. 153 Quatro opere che suno una cosa medesima che mastro Piermonte a stampa e disliga. Uno officioletto dove li septe psalmi e 1 officio delà Croce in Carta bona

Részletesebben

Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve 1959.04.01. 30 éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában

Halálozás helye Gyászjelentés Nyomda nyelve 1959.04.01. 30 éves rk. magyar Aradon, Réthy Lipót nyomdájában Név Halálozás ideje Elhunyt kora Vallása Foglalkozása, címe Borosjenői Aczél Istvánné (szül. Szentgyörgyi Hugonay Emilia grófhölgy) Ajkay Elemér ajkai Ajkay Gyula ajkai Ajkay Zoltán ajkai Albrich Józsefné

Részletesebben

ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK. a) Felsőoktatási intézmények

ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK. a) Felsőoktatási intézmények 372 ADATTÁR II. TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK Azon (mindenkori) magyarországi intézmények fontosabb adatai, ahol jelenleg vagy a múltban az ásványtannal kapcsolatos számottevő tudományos tevékenységet folytattak

Részletesebben

Sabbinger 484 Salgó. Salgó Géza, zeneszerző, szül. Budapesten, 1902 máj. 8. A fiatalabb zeneszerző generáció tagja. Szerzeményeit a Homophon

Sabbinger 484 Salgó. Salgó Géza, zeneszerző, szül. Budapesten, 1902 máj. 8. A fiatalabb zeneszerző generáció tagja. Szerzeményeit a Homophon Sabbinger 484 Salgó S Sabbinger Viktor, polg. isk. igazg., szül. Esztergom, 1879 máj. 12. Tanulmányait szülővárosában és Bpesten végezte, majd a székesfőv. szolgálatába lépett. 1903 választották meg rendes

Részletesebben

A TAGOK NEVJEGYZEKE.

A TAGOK NEVJEGYZEKE. A TAGOK NEVJEGYZEKE. I. Tiszteleti tagok: 1. Tiszteleti elnökök. 1. Hermán Ottó, természettudós, orsz. képviselő, Budapest 2. Kamermayer Károly, min. tanácsos, polgármester, Budapest 3. Montecuccoli Emma

Részletesebben

XIV. 2. Endre László iratai 1911-1945

XIV. 2. Endre László iratai 1911-1945 XIV.. Endre László iratai 9-9 Raktári hely: Mester utca, földszint,. állvány,. polc-. állvány,. polc a) Magánlevelek 97-9,0 fm. Betűrendes levelezés -. Olvashatatlan aláírású levelek -. Utóneves levelek

Részletesebben

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1

A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 A KÖZEGÉSZSÉGÜGY TÉMAKÖRÉBEN MEGJELENT FŐBB KIADVÁNYOK (1876 1944) 1 1876 Matolay Elek: A tornázás története, a tornatan alapfogalmai, elméletének s kezelésének főelvei. A nemzeti tornaegylet tornatanitó-képzőtanfolyamain

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben

Lábay 3 2 9 Ladányi Labiner Ladányi Láczay-Fritz lett a Ladányi 1907. lett. A

Lábay 3 2 9 Ladányi Labiner Ladányi Láczay-Fritz lett a Ladányi 1907. lett. A Lábay 329 Ladányi L Lábay Imre, orvos, szül. Zsamóea, 1888. Középiskoláit Selmecbányán végezte. Orvosi diplomáját a kolozsvári egyetemen nyerte. Orvosi gyakorlatát Alsóábrányban kezdte meg. A háborúban

Részletesebben

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007

ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 ACTA GGM DEBRECINA Geology, Geomorphology, Physical Geography Series DEBRECEN Vol.: 2, 245 251 2007 A Debreceni Tudományegyetem Ásvány-földtani Intézetének története 1929 1949 között Short history of the

Részletesebben

Dabasi 108 Damkó. Dabasi Ödön, járási tisztiorvos, szül. Alsódabas,

Dabasi 108 Damkó. Dabasi Ödön, járási tisztiorvos, szül. Alsódabas, Dabasi 108 Damkó Dabasi Ödön, járási tisztiorvos, szül. Alsódabas, 1869 jan. 20. Orvosi oklevelének megszerzése után tisztiorvosi képesítést nyert. Eleinte különböző vidéki városokban és katonai kórházakban

Részletesebben

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS

NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS NÓGRÁD-HONTI ARCKÉPCSARNOK A MADÁCH IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYÉBŐL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VAS ÁGNES HELYISMERETI KÖNYVTÁROS 1. Ádám Ferenc György (Ungvár, 1942. október 5. Balassagyarmat,

Részletesebben

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB:

AVABOS. Debreczen, péntek 1906 április 6. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: ül. ÉVFOLYAM. AVABOS Debreczen, péntek 1906 április 6. ELŐFIZETÉSI AB: Egisz évre... 6 korona. SZEBKESZTÚSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Városi könyvnyomda-vállalat MEGJELENIK HETENKÉNT EGYSZEB: Irodájában. pénteken

Részletesebben

Kalocsai életrajzi mutató

Kalocsai életrajzi mutató Asbóth Miklós Kalocsai életrajzi mutató (Befejezett életművek) (Kézirat) Az életrajzi mutatóba felvett személyek vagy Kalocsán és Kalocsa környékén születtek, vagy ott hunytak el, továbbá olyan személyek,

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLVIII.) Új folyam IV. 2012. 3-4. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2013/12/albert-b-gabor-a-mika-marczinko-tankonyvek-04-03-

Részletesebben

Eber 131 Ecsedi. jogi és közgazdasági ismeretei gyorsan

Eber 131 Ecsedi. jogi és közgazdasági ismeretei gyorsan Eber 131 Ecsedi Ε Éber Antal, bankigazg., szül. Budapest, 1872. Középiskoláinak elvégzése után a budapesti egyetemen jogtudományi doktorátust szerzett, majd ügyvédi vizsgát tett. Tanulmányainak befejezése

Részletesebben

Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2013

Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2013 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2013 Széchenyi István Városi Könyvtár Sopron 2013 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2013 Készítette: Homor Péter, Horváth Csaba, Lakiné Derzsy

Részletesebben

Baán Jenő 19 Bakó József

Baán Jenő 19 Bakó József Baán Jenő 19 Bakó József Baán Jenő, a felsőház tagja. 1869 márc. 25-én született a sopronmegyei Iváncon. Róm. kath. esperes-plébános Süttörön, Sopronmegyében, kormányfőtanácsos. A középiskoláit Sopronban,

Részletesebben

Enyedi Sándor. Madách Könyvtár Új folyam 60. A Tragédia a színpadon. 125 év. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Enyedi Sándor. Madách Könyvtár Új folyam 60. A Tragédia a színpadon. 125 év. Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Enyedi Sándor A Tragédia a színpadon Madách Könyvtár Új folyam 60. 125 év Sorozatszerkesztő: Andor Csaba A sorozat eddig megjelent köteteit lásd az utolsó lapon! Enyedi Sándor A Tragédia a színpadon 125

Részletesebben

Mérnöki évfordulók 2006-ban

Mérnöki évfordulók 2006-ban Az alább összegyűjtött évfordulók közel sem tartalmazzák az adott 25 éves időköz valamennyi számottevő műszaki eseményét és mérnök-alkotójának nevét. A válogatást a MMK Történeti Bizottsága állította össze

Részletesebben

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához

Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Ajánlott irodalom a magyarországi felsőoktatás 1945 előtti korszakának tanulmányozásához Összefoglaló bibliográfiák Viczián János: A magyar egyetemi és főiskolai diáklapok bibliográfiája, 1857 1972. Bp.,

Részletesebben

É R Т Е S í Т О J Е.

É R Т Е S í Т О J Е. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA É R Т Е S í Т О J Е. А М. Т. AKADÉMIA RENDELETÉBŐL SZERKESZTI A F Ő T I T К Á R. HUSZONHARMADIK ÉVFOLYAM (1889) BUDAPEST, K I A D J A A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K

Részletesebben

Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról

Életrajzi lexikon. Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról Életrajzi lexikon Veszprém megye érdekében dolgozó mérnökökről és alkotásaikról A Magyar Mérnöki Kamara elnökségének kezdeményezésére megalakult a Történeti Bizottság, amelynek kettős feladatot határoztak

Részletesebben

VI. 501. Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóság iratai /1720-/ 1806-1949 /-1960/

VI. 501. Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóság iratai /1720-/ 1806-1949 /-1960/ VI. 50. Budapestvidéki Tankerületi Főigazgatóság iratai /720-/ 806-949 /-960/ Raktári helye: Mester utca, földszint, 8. állvány, 7. polc-9. állvány, 0. polc a/ Elnöki bizalmas iratok 97-944,52 fm b/ Általános

Részletesebben

Neves évfordulók. Sopron és környéke történetéből 2015

Neves évfordulók. Sopron és környéke történetéből 2015 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2015 Széchenyi István Városi Könyvtár Sopron 2015 Neves évfordulók Sopron és környéke történetéből 2015 Összeállította: Homor Péter A Széchenyi István Városi

Részletesebben

Abaúj Autográfok és ritkaságok

Abaúj Autográfok és ritkaságok Abaúj Autográfok és ritkaságok Az Abaúj Antikvárium és Aukciósház Ajánlójegyzéke 2015 - nyár Abaúj Antikvárium 3553 Kistokaj, Táncsics u. 11. E-mail: abaujantik@gmail.com Tel.: +36-20/428-9105 Kedves vásárlóim,

Részletesebben

A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint.

A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint. A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint. A KASSAI SZÁZÉVES EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETI NÉVTÁRA ÉS EMLÉKKÖNYVE. ABAÚJ- ÉS SÁROSMEGYE. 42 MELLÉKLETTEL

Részletesebben