A megújuló köznevelési rendszer eredményei és további feladatai Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megújuló köznevelési rendszer eredményei és további feladatai Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár"

Átírás

1 A megújuló köznevelési rendszer eredményei és további feladatai Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

2 Jogalkotási helyzetkép Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

3 A tanév rendje A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015-ös tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre

4 A nemzeti köznevelésről szóló és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosítása Az Integrált Elektronikus Nyomonkövető Rendszer (INYR) bevezetése. A pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak számára a nevelő-oktató munkát végzőket megillető, évi 25 munkanap pótszabadság biztosítása. További, a jogszabály tartalmi koherenciáját szolgáló, a jogalkalmazást egyszerűsítő, egységes értelmezést előmozdító változtatás.

5 Kötött munkaidő bevezetése a pedagógiai szakszolgálati intézményekben Nkt. 62. (13) A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben végzik a gyermekek, tanulók vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói tanfolyamok megtartásával (a továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. Meg kell határozni, hogy a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő (heti 21 óra) feletti részében milyen feladatok rendelhetők el a pedagógusnak. A rendeletmódosítás a közeljövőben fog megjelenni.

6 A tanulók fizikai állapotának, edzettségének mérésével kapcsolatos módosítás Nkt 80. (9) Az iskola az oktatásért felelős miniszternek a tanév rendjéről szóló rendeletében meghatározott mérési időszakban, tanévenként megszervezi - a felnőttoktatásban és az 1-4. évfolyamon tanulók kivételével - a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát azokon az évfolyamokon, ahol a testnevelés tantárgy tanítása folyik. Az érintett tanuló fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskolai testnevelés tantárgyat tanító pedagógus végzi. A mérés megszervezésére a (2)-(8) bekezdésben foglaltak alkalmazandók.

7 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletet módosítása fizikai állapot mérésének új szabályai változás történt az Arany János Programok elnevezésében, az EMMI rendelet módosítása biztosítja a jogszabályokban az elnevezés használatának koherenciáját a közösségi szolgálattal kapcsolatos változás, hogy a tanulók a jövőben nem csak azon településén végezhetnek közösségi szolgálatot, ahol az iskola van, hanem a saját lakóhelyükön is a 6-8 évfolyamos gimnáziumokat érintő változás, hogy az idegen nyelveket, a testnevelést és a művészeti műveltségi terület tantárgyait nem csak mesterfokozatú végzettséggel lehet tanítani

8 A szakmai tartalmak, oktatásszervezés A kerettantervek felmenő rendszerű bevezetése Délutáni foglalkozások Egész napos iskola Mindennapos testnevelés Erkölcstan/hit- és erkölcstan Közösségi szolgálat

9 Megújuló tankönyvek A Nat és az új kerettantervek tartalmi és módszertani megújításának támogatására az oktatási kormányzat az OFI közreműködésével új fejlesztésű, kísérleti közismereti tankönyveket bocsát a köznevelés rendelkezésére a 2014/2015-ös tanévben az új kerettantervvel érintett évfolyamokon. A megújuló tankönyvek egy tanéves, iskolai környezetben zajló kipróbálási fázison mennek keresztül. Ebbe a munkába, az ún. partneri programba önkéntesen 126 iskola és 966 pedagógus jelentkezett.

10 A mérés, értékelés rendszerének további fejlesztése A mérési eredmények hasznosulása A pedagógusok hazai és nemzetközi mérések iránti érzékenyítése Kiemelt cél, hogy egyértelműen javuljanak a tanulók mérési eredményei

11 Mérések a 2014/2015-ös tanévben Országos kompetenciamérés 6., 8., 10. évfolyam május 27-én. Az igazgatónak azonosítania szükséges az intézményi pedagógiai munka erősségeit, gyengeségeit és intézményi intézkedési tervben kell meghatároznia az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érdekében szükséges intézkedéseket. Az intézkedési tervet az igazgató június 10-éig készíti el, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartójának.

12 Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése Magyarországon alacsony az idegen nyelvet beszélő lakosság aránya (2012-ben 35 % vallotta magáról, hogy legalább 1 idegen nyelven képes kommunikálni) a 27 EU tagállam között az utolsó helyen vagyunk a köznevelésben nyelvoktatásra fordított időkeret kb tanóra/tanuló a tanulmányi idő alatt - nincs arányban a teljesítménnyel Feladat: felzárkózás az EU átlaghoz Emberi Erőforrások Minisztériuma

13 Idegen nyelvi mérések Célnyelvi mérés a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret KER szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. középiskolában a tizedik évfolyamon a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást méri. Angol, német idegen nyelvi mérés az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamain A fenti iskolák kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni az OH által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 11-én végzik el.

14 Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásával történő mérés A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 10-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását.

15 A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata A 2014/2015. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 5. és május 27. között kell megszervezniük.

16 NETFIT rendszer A kormány kezdeményezésére a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) dolgozta ki a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt (NETFIT) névre keresztelt új felmérési rendszert, amelynek célja, hogy ráirányítsa a szülők és gyerekek figyelmét a rendszeres testmozgás, testedzés és sport kiemelkedő szerepére, az egészség fejlesztésének és megőrzésének fontosságára.

17 Nemzeti lovas program A lovaskultúra-oktatást elindítása a délutáni sportköri foglalkozások keretében, illetve a kerettantervekben évfolyamonként meghatározott szabad időkeret terhére lehet megszervezni. A lovaskultúra-oktatás csak azokban az intézményekben indulhat meg, ahol a fenntartó az ismeretanyag oktatását korábban jóváhagyta, tekintettel arra, hogy felmerülő költségeket a fenntartó fedezi.

18 Szakmai ellenőrzések az új tanévben A 2014/2015. tanévben hatósági ellenőrzésre nem kerül sor, ugyanakkor január 12-e és március 31-e között a köznevelési feladatellátásban résztvevő kollégiumok reprezentatív körét érintő szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni: a) a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja alapján a helyi kollégiumi program elkészítését, bevezetését és b) az adott tanévre történt kollégiumi felvételi eljárás szakszerűségét. A szakmai ellenőrzést az Oktatási Hivatal folytatja le.

19 Méltányos, eredményes, hatékony köznevelés A köznevelés esélyteremtő szerepének javítása, a korai iskolaelhagyók, lemorzsolódók arányának csökkentése.

20 Esélyteremtést szolgáló köznevelési vonatkozású támogatások, intézkedések Óvodáztatási támogatás Óvodai fejlesztő program, képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés Arany János Tehetséggondozó Program, Arany János Kollégiumi Program és Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram A lemorzsolódás megelőzését szolgáló intézkedések igazolatlan mulasztás, magántanulóvá nyilvánítás

21 Köznevelési fejlesztések a fejlesztések elsősorban az Európai Unió támogatásával, az ÚSZT keretein belül valósulnak meg (TÁMOP, TIOP, ROP) hozzájárulnak a köznevelés minőségének, hatékonyságának és hozzáférhetőségének erősítéséhez az egész életen át tartó tanulás eszközrendszerének bővítéséhez Emberi Erőforrások Minisztériuma

22 Köznevelési-fejlesztési stratégia fenntartható, hatékony köznevelés és ágazatirányítás fejlesztése köznevelési ágazat minőségértékelési rendszerének kialakítása a tanulói tárgyi tudás, valamint készségek, képességek szintjének emelése, fejlesztése, a tanulók és a pedagógusok 21. századi készségeinek fejlesztése az új tantervi-tartalmi szabályozóknak megfelelő taneszközök fejlesztése, bevezetése, elterjesztése Emberi Erőforrások Minisztériuma

23 Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelési-fejlesztési stratégia II. az innováció és a tehetség támogatása a köznevelés minden szintjén a pedagógusképzés fejlesztése, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének biztosítása a felzárkózás támogatása, a korai iskolaelhagyás arányának csökkentése, esélykiegyenlítés tehetséggondozás a befogadó (inkluzív) nevelés támogatása a nemzetiségi nevelés-oktatás szakmai támogatása

24 Korai iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia az Európa 2020 stratégiával összhangban a tagállamok nemzeti célokat állapítottak meg Magyarország vállalása, hogy a korai iskolaelhagyók arányát 2020-ra 10%-ra csökkenti környező, posztkommunista országok eredményei jobbak a miénknél oktatás és képzés minőségének javítása megelőzés, kezelés második esély biztosítása Emberi Erőforrások Minisztériuma

25 A pedagógus hivatás választásának ösztönzése előmeneteli rendszer szaktanácsadás tanfelügyelet

26 A szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer kiépítése a pedagógusok szakmai fejlődését személyre szabott, gyakorlatorientált szaktanácsadói rendszer fogja segíteni általános cél a köznevelési rendszer eredményességének javítása új típusú szaktanácsadás alapelveinek és rendszerének kidolgozása a TÁMOP 3.1.5/12 kiemelt projektben 60 órás tantárgygondozó szaktanácsadói képzések Emberi Erőforrások Minisztériuma

27 A pedagógusminősítési és a tanfelügyeleti rendszer fejlesztése 1985 óta nem volt objektív külső értékelés a hazai köznevelési intézményekben nélkülözhetetlen eszköze egy hatékonyan és eredményesen működő köznevelési rendszernek kialakítottuk a pedagógusminősítési és tanfelügyeleti rendszer eszközrendszerét főszabály szerint június 30-ig minden pedagógusnak át kell esnie az első minősítési eljáráson ötezer szakértő képzése szükséges a rendszer folyamatos és zavartalan működéséhez (TÁMOP , TÁMOP projekt keretében) Emberi Erőforrások Minisztériuma

28 Pedagógusok előmeneteli rendszere Béremelés szeptember 1-jétől január 1-jén esedékes átsorolások A évi minősítővizsgák, minősítési eljárások,a évi minősítési terv

29 I. Béremelés szeptember 1-jétől A 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet értelmében az új pedagógus előmeneteli rendszer szeptember 1-jei bevezetése után immár harmadik alkalommal növekszik generálisan a pedagógusok bére szeptember 1-jétől. A pedagógus és pedagógiai előadó, pedagógiai szakértő munkakörben foglalkoztatottak illetményalapjáról a Korm. rendelet a következőképpen rendelkezik: 38. (1) szeptember 1. és augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének a) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén, b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén, c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén.

30 A Pedagógus I. fokozatba tartozók alapbére forintban szeptember 1-jétől: Fizetési Pedagógus I. fokozat kategóriák középfokozatú végzettséggel alapfokozatú végzettséggel mesterfokozatú végzettséggel

31 2015. január 1-jén esedékes átsorolások Pedagógus II. fokozatba sorolás: Az a pedagógus, aki április 30-ig 14 év szakmai gyakorlattal, pedagógus szakvizsgával rendelkezik és feltöltötte akár egyszerűsített, akár teljes portfólióját az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe, teljesítette a január 1-jei ideiglenes Pedagógus II. fokozatba kerülés feltételeit. A portfóliók feltöltését követően az OH ellenőrizte a Korm. rendeletben foglalt összes feltétel meglétét, és az eredményről június 30-ig értesítést küldött. Összesen jogosult pedagógus véglegesítette e-portfólióját és ezzel jogosultságot szerzett arra, hogy munkáltatója a Korm. rendeletnek megfelelően január 1-jével Pedagógus II. fokozatba sorolja.

32 II január 1-jén esedékes átsorolások január 1-jén Mesterpedagógus fokozatba kerülnek azok a pedagógusok, akik 2014-ben sikeresen elvégzik az OH által szervezett kétszer 30 órás tanfelügyelői, minősítési szakértői képzését vagy az OFI által szervezett 60 órás szaktanácsadói képzést; megfelelnek a TÁMOP projekt keretében megszervezett próbaminősítési eljárásokon és rendelkeznek a Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel (14 év szakmai gyakorlat és pedagógus-szakvizsga vagy azzal egyenértékű végzettség) nyarán hirdette meg az OH továbbá a Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatokhoz kapcsolódó szakmai tartalmak és minősítési eljárások kidolgozására irányuló kutatási, fejlesztési felhívást a TÁMOP kiemelt projekt keretében. A megvalósítás során 1200 pedagógus próbaminősítési eljárására kerül sor őszén. A próbaminősítési eljárást sikerrel teljesítő pedagógusok január 1- jével szintén Mesterpedagógus fokozatba kerülnek.

33 III. A évi minősítővizsgák, minősítési eljárások Az EMMI február 28-án meghatározta a 2015-ben esedékes minősítővizsgák és minősítési eljárások keretszámát, a minősítővizsgák és minősítési eljárások szervezésének központi szabályait és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit. A évi minősítési tervbe történő felvétel különös feltételei voltak: Az a Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógusok jelentkezhettek április 30-ig a évi minősítésre, akik a jelentkezés határidejéig rendelkeztek pedagógus-szakvizsgával és legalább 8 év szakmai gyakorlattal, vagy legalább 30 év szakmai gyakorlattal. A szeptember 1. és december 31. között Gyakornok fokozatba besorolt pedagógusok felvétele kötelező volt a évi minősítési tervbe.

34 A évi minősítési terv A központi szabályok és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételei alapján minden pedagógus részt vehet a évi minősítő vizsgán, minősítési eljáráson, aki megfelelt a jelentkezés feltételeinek. Az érintett pedagógusok, intézményvezetőik, munkáltatóik és a kormányhivatalok június 30-ig elektronikus levélben kaptak értesítést az Oktatási Hivataltól. A évi minősítésre összesen pedagógus jelentkezett a április 30-ai határidőig. Az oktatásért felelős miniszter döntése értelmében pedagógus került be a évi minősítési tervbe. (2 930 Gyakornok, Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógus és 2 697, január 1-jétől ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolandó pedagógus.)

35 A évi eljárás A minősítési tervbe bekerülő pedagógusok a Korm. rendelet értelmében november 30-ig tölthetik fel e-portfóliójukat az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe. A évi minősítési tervbe bekerült pedagógusok minősítővizsgájára, minősítési eljárására 2015-ben kerül sor. Sikeres minősítővizsga, minősítési eljárás esetén január 1- jén kerülhetnek a pedagógus előmeneteli rendszer következő fokozatába.

36 A Korm. rendelet és az Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez című dokumentum módosítása Az Útmutató 2014 júliusában elfogadott változata és a Korm. rendelet folyamatban lévő módosítása a portfólió szerkezetének egyszerűsítését, a kötelezően elvárt dokumentumok mennyiségének csökkenését eredményezi: szabadon választható meg az a legalább heti két órában tanított tantárgy, amely alapján minősítését kéri a pedagógus a nevelő-oktató munka dokumentumai: az alapdokumentumok köre szűkült; a korábbi 10 óra-/foglalkozásterv helyett 6 óra-/foglalkozásterv feltöltése kötelező a szabadon választható dokumentumok száma 4-6-ra növekedett az értékelés eredménye elérhető lesz az informatikai támogató rendszerben (kizárólag a pedagógus, az intézményvezető és a kormányhivatal számára) a Korm. rendelet és az Útmutató a korábbiaknál átfogóbban határozza meg a Mesterpedagógus fokozathoz kapcsolódó szakértői feladatokat

37 A rendeletmódosítás értelmében amennyiben a Mesterpedagógus fokozatba besorolt pedagógus neki felróható okból egy éven belül két alkalommal nem tesz eleget a számára előírt feladatok ellátására vonatkozó felkérésnek, a megbízója erről értesíti a pedagógus munkáltatóját. A munkáltató a pedagógus Mesterpedagógus besorolását azonnali hatállyal visszavonja, ha az értesítésben foglaltakat megalapozottnak találja. A pedagógusminősítési rendszer szabályozásában pontosításra került, hogy az óvoda- és iskolapszichológusok foglalkozását nem látogathatják meg a minősítési szakértők. A jövőben szakértő, intézményvezető nem működhet közre a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójának minősítővizsgáján, minősítési eljárásában. A Korm. rendelet módosításának értelmében: Ha a pedagógus április 30-áig kezdeményezte az intézményvezetőnél a évi minősítési eljárásra történő jelentkezését, de az intézményvezető nem vagy hibásan rögzítette azt az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben, akkor az OH részére benyújtott kérelemmel szeptember 30-áig kérheti a minisztertől a évi minősítési tervbe való felvételét.

38 Nemzeti Pedagógus Kar az Nkt. 35/A része rendelkezik a létrejöttéről tagja minden állami, önkormányzati fenntartású intézményben dolgozó pedagógus feladata, hogy növelje a pálya presztízsét, erősítse a pedagógustársadalmat őszig a Kar területi szerveit is meg kell választani szakmai tagozatok létrehozása Emberi Erőforrások Minisztériuma

39 További aktualitások Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

40 A munkaszüneti napok körüli munkarend A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet 5. (7) bekezdése alapján az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést az Nkt. 30. (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Ebből következően a vonatkozó NGM rendelet által hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok az iskolák számára is hivatalos tanítási napnak minősülnek, ez alól sem az ágazati, sem a foglalkoztatási jogszabályok nem adnak felmentést. Természetesen helyi döntés alapján lehetőség van e napokon tanítás nélküli munkanap tartására, illetve tanítási szünet elrendelésére, de utóbbi esetben csak a törvényben megszabott garanciák megtartása mellett. Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

41 Az intézményeket ellátó környezet Tankönyvellátás Eszközök, beszerzések Iskolai adminisztrációs rendszer KIR Emberi Erőforrások Minisztériuma

42 A köznevelési rendszer színvonalának emelése Társadalmi, szülői támogatás, bizalom Szervezeti lehetőségek - szakmai együttműködés Kreativitás Innováció Egymást erősítő fejlesztések Iskolarendszer támogató programok Sokszínű tartalmi kínálat Egyéni törődés, fejlesztés Közösségi élettér Biztonságos iskola Oktatásszervezés Kiszolgáló környezet, stabil technológia Emberi Erőforrások Minisztériuma

43 A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi. Emberi Erőforrások Minisztériuma

44 A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, s hogy az eddiginél többre taníthatók. Németh László Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság

45 Köszönöm a figyelmet és az együttműködést! Emberi Erőforrások Minisztériuma Sipos Imre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre. Kedves Kollégák! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2015/2016. tanévre Bevezető A köznevelés feladatainak eredményes ellátása

Részletesebben

első tanítási nap: 2014.09.01. hétfő; utolsó tanítási nap: 2015.06.15. hétfő; középiskolában befejező évf. 2015.04.30.; alapfokú műv. okt. int.

első tanítási nap: 2014.09.01. hétfő; utolsó tanítási nap: 2015.06.15. hétfő; középiskolában befejező évf. 2015.04.30.; alapfokú műv. okt. int. 1 első tanítási nap: 2014.09.01. hétfő; utolsó tanítási nap: 2015.06.15. hétfő; középiskolában befejező évf. 2015.04.30.; alapfokú műv. okt. int.-ben a szorgalmi idő első és utolsó napját az igazgató határozza

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A megújuló köznevelési rendszer jellemzői

A megújuló köznevelési rendszer jellemzői A megújuló köznevelési rendszer jellemzői Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár Köznevelésért Felelős Államtitkárság Alapelvek Nagyobb állami szerepvállalás az egységesen magas minőség

Részletesebben

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév

A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete 2013/2014. tanév I. A 2013/2014. tanév fontos időpontjait és a tanév rendjét a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet határozza meg A tanítási

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI

20/2012. (VIII. 31.) EMMI /2014. ( ) EMMI r e n d e l e t a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról Az 1-9., a 12., 18-19.,

Részletesebben

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév

A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Munkaterve. 2013-2014-es tanév A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Munkaterve 2013-2014-es tanév A nevelőtestület javaslatai alapján összeállította: Bő, 2013. 09. 12. Hajós Attila igazgató - 1 - Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...4 1.1 A munkatervhez

Részletesebben

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29.

MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. MOLNÁR FERENC RPI Országjáró 2014. 08. 28-29. A létesítés feltételei, Nyugdíjas foglalkoztatása Határozott vagy határozatlan Az intézményvezetői megbízás, pályáztatás A próbaidő I. A munkaviszony létesítése

Részletesebben

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 1 A GÓGÁNFAI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE a 2015/2016. tanévre A MUNKATERV elfogadásáról az iskola nevelőtestülete a 2015. 08 28-i nevelőtestületi értekezleten dönt...... Kovács József Dr.

Részletesebben

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. RPI olvasókör. 2014. Január 28. Miskolc

Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. RPI olvasókör. 2014. Január 28. Miskolc Az apostolok így szóltak az Úrhoz: Növeld a hitünket! Lk 17,5. RPI olvasókör 2014. Január 28. Miskolc Mai ige Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást

Részletesebben

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7.

Endre Király Általános Iskola 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 5092 Tiszavárkony, Iskola utca 7. 2014/2015. tanévre vonatkozó Munkaterve OM: 035 954 Balogné Csík Terézia intézményvezető Tartalomjegyzék I. Feltételek, feladatok 1. A 2014/2015. tanév munkáját meghatározó

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI

20/2012. (VIII. 31.) EMMI Segédanyag a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelettel történt módosításáról A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám MAGYAR KÖZLÖNY 145. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. október 27., hétfő Tartalomjegyzék 8/2014. (X. 27.) NMHH rendelet A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekről

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a),

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

A PORTFÓLIÓ KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

A PORTFÓLIÓ KÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK SEGÉDLET A PEDAGÓGUSOK ELŐMENETELI RENDSZERÉRŐL ÉS A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 326/2013. (VIII. 30.) KORMÁNYRENDELET

Részletesebben

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele...

file:///e:/documents and Settings/Gergo/Asztal/20-2012 -EMMI rendele... 1 / 182 2015.04.07. 13:30 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2015.03.07-2015.08.31 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 39084/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. július 16-án. ELŐTERJESZTÉS a pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK

TARTALOM. IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. JOGSZABÁLYOK IV. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM Ára: 2415 Ft 2012. FEBRUÁR 8. TARTALOM JOGSZABÁLYOK oldal 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl... 146 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsõoktatásról... 212 275/2011.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

Információk a 2014/2015. tanévről

Információk a 2014/2015. tanévről Információk a 2014/ tanévről 1. A 2014/ tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015 tanév rendjéről és egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 35/ (IV.30.) EMMI rendelet tartalmazza 1.1.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 162. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 29., csütörtök 162. szám Tartalomjegyzék 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésrõl 39622 2011. évi CXCI. törvény A megváltozott munkaképességû

Részletesebben

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató

MUNKATERV. Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Füzesabony. 2014/2015-ös tanév. Összeállította: Nagy István Igazgató Széchenyi István Katolikus Általános Iskola Füzesabony MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Összeállította: Nagy István Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. szeptember 8-án. Bevezetés A nyári

Részletesebben