CSENDORSEGI LAPOK. Szerkeszti és kiadja a M. ki/'. Csendőrségi Zsebkönyv. szerkesztő bizotlsága. Szerkeszlóság es kladóhivalal:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSENDORSEGI LAPOK. Szerkeszti és kiadja a M. ki/'. Csendőrségi Zsebkönyv. szerkesztő bizotlsága. Szerkeszlóság es kladóhivalal:"

Átírás

1 V EVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN VASARNAP szám Budpes márczius 16 CSENDORSEGI \ LAPOK Szerkeszi és kidj M ki/ Csedőrségi Zsebköyv szerkesző bizolság EI ÖFIZETÉSI \R \: Eqes: ell/e /2 k% /U Fr/eme - (j koro 1\ egyedeore 3 koro/u Szerkeszlóság es kldóhivll: Budpes IV Eyeem-ucz 4

2 V ll szám BudpeB 1913 márcziu 16-á évfolym CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszi és kidj ELŐFIZETÉSI ÁRA: Félé Egész évre 12 koro Negyedévre M kir Csedörségi Zsebköyv szerkesző-bizoság 6 koro 3 koro liegjeleik mide \élsácp Az igzolváyos liszek pos és áviid szol g áláb I/l: dl 11égh Kálmd ho!} miisz;/pri lik SZ ERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Budpes IV Egye em-ucz 4 sz :E éyek ismere e uá seki Bcm vohj k éségbe z igzolvliyos ljjjzek kőiébe öröme okozo pos- es üiyird segédiszi próbszolgálo ojból megyim körredeleek megjeleese miek kövekez ébe ujból flkore8heík z liszek z szolgál o mel y irá 8 feforgó jeleségek szeri midekor előszereeel viselek mely mideesere egyéisé gükek is legilhibb megfelel Késégeleül öröme Ezrezhee körrede1e meg jeleésu z igzolváyos liszlok egy Bzükebb csopor jáál csedörliszekél is kik z ö külöleges helyzeükbe hbár em is ekiheik - s e is eki sék - éleczélk polgári szolgálb mide áro vló álépesé bllder csk végső szükség eseé igéybe veedő eszközek mégis jóleső érzéssel ölbei el őke is z ud hogy h körülméyk kéyszerie) his folyá csedőrség köelékéből kilépi kéyeleek módjuk és lklmuk v oly polgári szolgálb \ló juáflr melye más igzoiváyos liszársik olő szroeel keresek fel mi kézzelfogbó bizoyiékll e szolgál elöyös bizos é!:i jó megélheés yujó volák hogy A midössze eháy hópi mulr if;6zflkiő leg hivlos lp mgyr kir csedőrség e delei Közlöy--o ismé ör ömhi r hozo z liszekek meyibe fl Közlöy folyó évi február hó 15-é meg jlle G Bzóm(bu Dpilágo láo z igzolváyos vlmi és fól évi éyleges szolgáli idővel biró liszekek pos- és lárird segédiszi pr6bszolgálr mló bocsáás árgyáb :W- szm l kido b oyéd elmi mii szeri kö rredel e Ez kőrredele em uj ér yi meg z lisz ek polgári szolgálb \ló elbelyezosére hem csupá z e czélr megszerze érből bódij YlsBz z rész mely immár csbrkem három éve elvoo z liszek elől Abból z okból ugyis hogypos- és ulvird l:iog é cliszek k ölség ve és il eg redszelcsieu lészúmáb íiresedés em vol yugdijzlis elhlárlozás vgy mb ok köfokezébeo pos- és ávírd 8cgédislfk lé Hlflimáb beálló hiáy pólá sá r próbszojgálr bocsáo és vizsgázo libzek elegedők volji fi pos- os ávird segédiszi próbszolglilor bocsáás Abból éybő l kiidulv hogy legüdvösebb lko beszü eéso mulkozo idokolk mi z 1910 ások leg j obb iézkedések is hályllok mrdk évbe erre vokozólg kido kölmdeloel meg is h zok kikek érdekébe zok csiálk kikck öré Ép z fi körülméy hogy pos - és bilirdu jvár zok éeek z lkobiso k és ié zkedése k léye scgédiszi próbbzolgájr bocsáás egyszer beszüei gével eljes mérékbe iszáb icseek úgyhiszem kelle eszi külööse ib jeloöségíejj6ssé fl pró b em fogok felesleges dolgo cselekedi kkor midö RzolgáloL ujból megyió eek körrdeleeli: e közlcmeyem czéljául Ilz üzöm ki hollv csedör megj ujeésé pál féyesebbe hiz ouyi v ez Ilz lisziekek : hogyposll es ávihl szolglíl legj o bbk egyike 1 pos es á\ird sogédiszi prób szolgálr Ilzokk fl szol gálok ic mely ck olyerésé IlZ igzol vokozó körredeljről; wiyos lizelmek z 1873 évi ll örvéyczikk biz fl próbbzolgál elsjúidó isdlereekröl: OBij mor külöbe om jele kezek vol uyi 3 (l po B - es áyjrd szolgül b mló lklmds pjobszolgáll1m em szerezék \ol meg pos - és ról legszükségesebb u divlók elmocljm hi vird segéd iszi Irépesiés oly iok hogy Leöl és 1 A p o s- ém A\lld scgódis:zl póbizolglr 1l1 lcer ülő illlsol zzol lépés om rhk miek \liukozó!cöclcllilelcröl jele il liövclezébe orlóchis elkerüléso órdekolwll A körrou(llo gy ílllhiohsligbu ugyzok közö I{ezi kllrólw pos- éli ll\ird so g écliszi lcéposi és fl kcroek közö mozog mi posll- és ávird seged mog:szere?!leésööl o gy e lőre elz1íri kellu A helyze kellő illszilbs élekébo om lehe iszi próbszolgl szblilyozslír voko zó koibbi elhllgi z /lem hogy ope um jele ókel e z fi mos kidu körredllllol bálj oo kivül helyeze 1903 évi öu!j9j X BzlÍmu körredoll éveo me gű rr>sedő vllgy egyebke boölés lió kerölő A köluclle mi deekolö meg h:ro z z hogy por és hívird sogécliszi ÓJJások szám ifjbb - BUTOR kó6pibár v róbllefizeáere legjuáyo8ebb árod EBBENTREU s rucbs TESTVÉBEKNÉL BUDAPEST VI TERZ-KőRÚT 8 SZ KApu 6rjegyzók igye!: Tolefo SS-5!! BUTO

3 G3ENDÖRSÉGI bogy p OlB- 3 mllv líflzlk:k \li igéyük rr ily :í:rmju ffgr:cli!z úlhii f lyerbf:sseof:k Ezeril l hiv igeye ki áuáer c k I k z liezoek \li Vllyl elláj ád v ol z ig ii jogob is oki állokri lál ho hó vl&mdy kid(fhiri pos- élj á\ jrd biv u ek proh8z(j1gál:1f(l sík:rrel eljes ih:u é:i r:d gá z l v í z h i séd e ; be(ld7é uú IJ(J!l- éh á\ird po le-k1f A próbzolgil körredell hivkjoki és ily iglizljl\iídyyfll llz jogo!lillk gyá igzolváyd y l má-r ellá o még m biró r]1j leg láb b ljjcsikiécp éve éyljgf:d szolglló z z libze ihmeri h i v ej kidk I l:! hí 1é ylcgeb fzolgál heöléhekor ki l másszóv s yí g y ye igé lesz yr loki ighzolvá f> 11 fél eli kkor miko r próhrfizojg lr óhj mrmí már rec m i IO középisko li vgy z :zze:1 eg)f?rókii ibkoli hizm yivly A próhrh-:olgálr VJó j o gosulság mjgáupíásáál korúhlji körrjdli:rbf<d fog llkkl szl:mhe z z der:;; láj uk hcl} mig ldig po- i virdához mh zol gll i rlgál jfj elg ijj -- már J:L szolgál i evéh: IlIJi l is z ih mdwh pr6 hs z o l gú lr ebá kár ii (: eg\ pi szol gá l ulá d(lig lj kör r(:](i(: Flzc mm m(br hmfltáhh es fél éi yleg(y hzolg :i1i idő heijjfio;f: emu Ez redflelkczg zoh krrrlmflem jel ei z ddigí jogok kor lozál:iá illl::ő)pg em bból fl fl7líd ékból Uee hem :ok dtf-rjlhdr:l! poül- P8 ávírd BcgédiHzi pr6bszolga l ál közszükseg vol ál z ofyszerü okál fogv hoy JlolÍYírr1u szolgálb g)hko o hogy AZ ford!ll dr; l iz p rfíbliz ol gá l f (:hp:::zi I iufiíleg ri pf)- é8 ávírrl s egéd h zi vizsg Ir r:l(!!r uá uzml k í v: zdí k po!; éi> vird 8eg eli lizé li mát moh próhzol g il8 fi és frl évi jyl egus zolg álí ídö hl:öh!!( ( hj ij) me gke zdhe ő vol kko r z z ejöájlbflfl I:Izolgflflo lfj il! állmi z z ese Vf:gU éió pos- és ávírd hogy prób seg MiAzi iz:i g U ulízi:gúliazi kiev:ze!;re kerül még mídől 1:l ivi {oyl::ge14 MZIJlglÍifl vol mikor ib igzolváyr mi:g i g :o:yel em bitvá pob é ávírd segé(li!!zi VUyyiH oly líllálr mfly Z i gzo i váyos uliazekek v fdurv flm Mlezheő ki A k i;rr{mdeh ovbhik b umuál d rr / zvll }Jogy IroJ(yll kldl k&ri próhsz lgál oljmd é RfÍoek -gnm1yl:!zf8ó hogy hová koll i67jjí z orre vclllukflz6 k{rvf:y mely uo }re8űl z lü z k-r i5f: (:IiJJiz;H:ről rdyllk mi mewgyezek lj kotúbb i ij JdŐ} g fl más ilgyág zokál prbblhllolg fl dj! 8Iésl$r floálló rmdllkezéhckkpl Ji r/:dj hi körrcdflel I;zemhe ljiáh ki kell f:m lno iz hijg) z uj körrcdrlle relrl-he próbfjzolgál E:ljHié iel;ffl m ghoáro zo i dőpo boz k(lv kbá f:m úgy mi e dd ig chk évil 1913 márczíus 16 LAPOK év brmdy szkáh meg okóbi::r ho l -é h em z ideese re gy elöy k ez dhe o próbszolgál Ez m visz o m éláyo 8 is ol z 1 iazk szempojából!; ül egy:s ek él gy C!l lk é eek kimo dás mer (J eló m redelkezés folyá olódások áuhk vol l lehe csk éh fh évi éyl ege!; Rzo lgál ezi próbszolgál eljesié<;er: j el e k por- es rd le e d e rr ö k Szól ezeke kiyűl p róbsz o l gál r ár g m l ö r segé dü;zi vi zsg á ró l mi léke zi m e g e vo ko zólg irdókál fogok m h ogy o hoby [ég egy l éyege s ujiál& kőrrrdeleck z szi á llásokr megüre sedő pos- és á\ird segédi ulilá em fog pályáz i hirdeméy közzééei mer ez merőb e Cclesle gefi vol m redelkezes folyá hogy poh- és ávírd segedíszi ké pesíé s yer jgzolváy ob líszek pos- e; ávird vezérig zg ó srgl yilváriik s ürch:dések ese D kbp es Í e4; sük so rrod j ébe po- és áird iegédh;zekké ki vdeek & redll kz és külööse is j ól es-lek z l i!o\z ek mlékez(:ökbe h ogyh mj d bb hely zl1w j uk hogy csedőrségi sz ol gál o polg á ri szo lg ál l fplcöerélí kéyelm ek d e z lklomml \ál:izásuk pos:f- á\ird szolgálr e:-lik udják hog y 7 előir képe és m!g:szerzese uá!;egéd ifi zi álláb el y er ése csk idő pos- és áirf ehá kérdése kícvczeésökek u á jár i \ugy eek érdekébe úgy eveze kijáis- igéybe vei em keu mer z el őh hivel cf;k felesleges fárilijágo szerzek ömguk k élk ű! hogy űgyüke egy ];pé8801 ih előbijl; vi orjk /IZ ú)jljj\ul pr (lig hározo lir k ügy 1\7 ügyrikfji mi J:ösorb ömblljijluk mili dlye f>le e ki mguk zok r(szeről kik mr:gllélfé;(>k jövőb{ el őljárói k leszek 2 A HÓbll97A:Jlgfil l (!hmjái(]() A próbuzolgál if;z í ál láshl czélj egyb ek öö égr elmélei es főlrg liljáiábo 1lercel{ill pos- é vid eeclők elláá!iboz fie gé rl Rzük g yko r l i udivlókuk z el :\ pró ) bzol gál rm h hóp h{l h o gy z lisz z fl sok ihme: f! m ely e y J led ő HegórlizHöl m eg kivúfik Sy fdö l f>lméleillg J;ujúí8 masfc JijI pedig hogy z iméiul j imhrí::eí Ll gykorlb ii f leg ő élolmlfhbl:! lk lmelíli udj ;\lirlez vl:i 8zorgul m( rok lro Ig eyd ele h e l1h j dook meg v k kk or b i kr bizosiv vu mer h Dugy o l il )öve olmévlk (h korhem oly ok mi mdre k fk \Z c m li u l u l jd ook )jrl o kúb ml g fe l e l Dí e l rlráylg ugyo rövi(l id6 hhoz hef Az f 18jlíílld6 ismerpek umelyh l próijilli1o1gflju hevphl\r/i rr l PY - é köw ö pos- k is kjrjcd kővllkzők: IH>g édjhzj J78g I POB-1I k o::ml óh éh üzll;zlujy z Ilmoly mgálul

4 <o B E O i 1 g UJ I;<J ;El S O p;j A Blo UIlHzcorllhlo J()C le1l0l IHu Lufl!

5 CSroDÓPJ3ÉGI er és kdái szolgál ff::1d<:í iditifi 81e I fogllj 8 olj lrifák I Fiezík8 ll:ilrilz lo)e1 8 fl ;! Tárir<blreze!-S -: frzlfís gepkezell z-olgájo -5 di;;í l)ámljái l:zbeq15i obb lrifá es!uíerliká s 3 1J<zelge : TáTbc1kl ó kzl:lkei mihez szök ége zok l ;re od8kozó bejle:dé!->ek míke 8 sk f ugyd dijszá:;ák kjc;olásk ismete I; á-i-dkek siszik z Ki A p(%krfkpézári kezele éb szbálj Jirék 5 ebeqc <rjed zqk udivlókr melyek iszfi1eések {(Irglomb bebkksek főlmqdá60k esek g é körüli eedők elbiáboz sz;ük- :j Pézári kezeles fr iizámdási-el po:i \iró árbez16 és loskré1-pi!dzá illj?1őlég f; Po8-árild földrjz 7 Elemi ísmeteék és pedig: )-&gei [idek közü1 legfoosbbk es k ö! 1-5 po l fdllorol iimlfmek mlyek elsjáíhását kö\e HfZŐ segédeszközök áuk rcdel k ezé3re : Az L pohoz fl PoRi rijk es posfizlei sz Juilz ll-r rész) Pos-i szbályrcdeleek gyűj wéjlye ii1eiíleg eek lll réliu:: ovábbá egyes szk irók áll kído liéziköyvek és eompediumok ::1 oojoz falírd-rifi és özleszlályz l-u regz) vlmi Szbályredelei-ek gyűjemé ye í11cőleg eek Ir resze A 3 pohoz TdívMk ávbeszél ö hszál Ír c!<:> Hzhályredeleek gyüjemmye Ilr rész) A pohoz S zbályoz ó redele krek for glodltól f Cheque és cler:ig forglomróh -z :J po hoz cszbályredeleek gyüjeméy VlL része A (í és í pook b felsorol ismereek elsjái hól; z egyek 8zkirók áll kido kéziköyvekből dé 6zI!krl! m i például f:lzákmúvek is li gé p- és kpcsolás-mur külö yk Az H felsorol Myveke z lllibzekuek em kll ál pos-ávirdu hivl:llál m lyekél pr6b:szolgflo eljeieek hqz álr díj-lul mcgkphják E eki ebe fo rdul jk kérésükkel p06áyírd hiv l fö ök éher ki j ájukból beszcremi ezeke rról hogy m id lo k egéd esz IJOBÍ- és ávird segéd iszi ví zsgfl-ro uzllm? mel ek 8 \1:110 ejokés-zulebez s zükségesek redelkezésükre il! áll jk lláh vble - s ez em u(lom cjeggé h g b lyoz 1 legcsekélyeb) dologb mib e kl dylk vák vgy áj ékozlok fel világosiá : vef::ji fordulj k // ii1e ő pos-ávird bivllál \ mlded f meg it:il<- Ezek k melyek vizsgá2<ikól megk umok rodese edi p m o c kkziködvvek z ú!lv1le;e kerd5be á felöleuk \rrsg :-rgyí1i: egesz yg llisl és fe1ele ekbe WgyJv z mely óeszeá s e 1k fog-r z yg ismélése kíül ig rr is bqgy bból z illeoó m iegy ömgá megvlzs e ::: meggyőz ód e z á ll rról bogy készülség áz; i+: remélhe h - e hogy - msg silieres leeeh bizo Úr iem zob z liszeke ól bogy pos es átird segédiszí Tizsgr z előir kö yvek melló ii h u j ák el e!>efk e h i ly elókeszöle m ell s lz<-re(;sése ljdooképe TIzsgi e véleleül is feledjék el hogy Dem zér ke iuliok hogy vi2sgiz z k hem zérl hogy udj k mr pedig h em z lpos udás hem rük ru gój szerecsés ez kées éré kfi siker vélele TOl sike ejóbb uóbb meg hoszulj mgá!j A pos és :ávird szolgálb vló lklmmásrói \ pos- és ávird segédiszi vizsg sikeres leee leve] z Ji<;zí szkképesiés yer pos- és ávird segédiszi I1á9r Az ily miőségbe lklm zo isz ialá kezdő fizeése 1400 koro mihez még Dl kir --álimv8sui illeméyszbályzll szerii lk-pe z járul mel y állomáshelyek szer i XOO 6«J illeőle g 4fJO koro lehe A segé isz i állásk öbh fizeésí fokoz \8 m elyekbe iszviselö há o m évi várkozási idő elelével j u úgy h ogy z első lklmzás kezdeéöl számjo három é uá 8 fize ese WOO ovábbi \lárom év mul v 1800 ójbb három ev uá OOO koro lesz melyekh ez ermészeese d r megfelelő s mos emlíe lkpez midekor h09/lá Flzámicló A pos- és ávircl scgédliszi liépesiebsel birói;: részre se gódiszi áljásolio kivül redszel csih c vuk még : (L) B lj) r segédel1 e őri cllellőri állási;: Az ily kéziköyvck közül ige jó Gerő Alrréd iullulb i pors Poskozelési oompe<1illm kérdé eokbe éli fclclllkbe czimu mkáj Boli ár fi kmo Vlmii Vezórfol flll: T osz pos -ll\lirrl liszi iz;glr kesziiliik zmár ir Sádor Jk b blldpel!1i pos ávircl r6iz Hivlos kidv{l\ il ro Ilp1v meg ics meg vo órcllillcs 8zeD 1 kor Jcsz lívudo íóhsz ek P il mklbig:::::j::r:::d:ui ere vs -p s i á I ro ly f lok8t 7 C k-euó ub lml - lhu<l f-l ki lisz ps- es lerq o Amikor próbszqigl 6 emlie kovek döir ir z L- í:::r -:zl l :ll (U <::; g:u -ol bogy olkk hól kuóe elók<rul j:ilos z:ikö e JS olrrssod le - f -l Qh ké m1fie 16m kee ok uditlo mel rötii de mgáb fogl1j midz > 8UJl godokq(lik kőz k kéz reggel fogják ki lkslmzot iszselókhöz úse\-el csk ily compediumból készüljeek mer bbó l 5zükSeges ismereeke kellő lpo ssággl em sj- j pos-á<ird jogból; ) mgyr köz- fo) közigzgiási jogból : f:) gép g 1wpcsolásbÓJ; Qváblri d) pos fizetvezee <;reméjyze jogi j 913 mázius ig LAPOK 7 c éovózzék hem \ j Ár K Kphó mid Készi! Bcre:vá8 TIl DláS [rybgyszeresz K e e gy6gyárb \ U9pc8e Orvosok áll jálv li rom d obozdil mgy posl szá:il1!s

6 ; 1 \ - I I - SrJrQbol rürdókulú

7 CSENDŐRSÉGI 12G ssel z KOO koro meé A Hcgédclleöri állsr már -000 ko es8 izo r IDlkoT biró Hcgódisz is kieve zheö b egy elllével 2300 újh ro ICI:! mi 11I1Iom év ár ü)j1lé égy év mulv ;l90ü koro év uá Q(jOU 900 7U 8 - b állá ori kedik A lklli;péz segedelle 630 liw iuölcg 1-jU koror lebe 2(i(JO korddll fizp segéd ej ledőt z elleöri állás kezelő mely lós olérésu ulí yerhei el z állásdl Az eueő floo koro G) ;;<J J (mzil8 Jvll ozllsi i ő égy egyel! lizeési rokoz okb fl vérk 3;)00 B végul 3200 se é e fiz iu úgy hogy jly időközök zu: 1000 lkpé őr ello Az :1800 koloál cmclkcdjk floo 700 ljoo jlle6 1eg jjo koro ek posl li;zrji szeri ud /lz igllzoh óyos liszl y sz ám i ől l k ü s é ér ávil-!llgédibzlv öré kicv cze áurb(l é1 kedvező előlépeési yj6/oyokl kijecz év l kiváló miőiébl feléelezve - el érheik i (!l:géclel1o i il őri újbb HI óvj szolgál uá pedig z eljcör (S Rcl H é Í z fi :WOO uú úl g oj z B évi 19 vugyis his ér óllú! o z lm vd j el Ikpézz koro 550-!OOO jlcook el mi mrs ügyág zoká J példá} miisz óriumok61 z i::zolváyob liszek rélzéru fero hivloki állihu!cb ugyeyi szolgáli időuá elé r hf1ö juvcllmzsfjl szembe hározo fömybe v A pos-ávird szo lgálb v moi lklom ismuriee áuúolmá1 sokkl jobb jvdlmzo állá sok úlyeréser ifj Hogy zob ez hhuz rizükségljb hogy flcgédirizii kcposiés s z bekövokezzók illéő pos - er ávird mcgszlirzéróvel e Illkjb:le uj( hem Bzolgál:l melle bl(czeuek öroknljók mgill;bb képzehlégok középiskojui!reségiek mlgs ze!íé8éte mikor UI h bhh rúköcléso elle egyébké kifogils iso h ügybuzglm lkd l szorglm éh erelméycb muká!iság révé olől járóik megolegedése ví\ ki mgák ics k diliy k hoby pos - es cráhlsllék umi livirdzi leesz és h Ifikerrel \i z g ám bo pos-ávird izlé kievezeík Dzcésc zol 2000 koro lesz elöiep eeek foly á vi IjOOO kor()óvúl lkp7zel jvdlmzo állás érhe ol li fl megfelelő * Ami z elmoclokból Iliüik elég f!:y köve elméyek ámszlumk pos-ávircl szolgúlrh örekvőkkol!izom be d! viszo z ib k éhlrig clo hogy ezek fcjriblm yuj ih megfelelő el1(szolgulhlollls éh má r mg úz körülmóy hogy Hikerrel eljesie prób Hzolgá l j; z ez köveei \bsgik liikeh! lpée\ JCK hizoki ék h l posll-bívírd szolgálb Bló juáktll hogy kérdékpk ilyu6d megoldlíhll méhú válhj ki z Uiszekből uz illm- ks körök idm R hál érzeó li huzdihj ijk<ll oly cskl!m egyedülálló kdl Rzorglmu ügyb uzgó l 1:1 legjobh udóiluk szliri vló mukljr A midekor -derék jelzővel ilie clllmdiírlliz hkől IZ (ll i Ílrllfló! - lfiszem ík bugy így l esz! 1 13 m lírcúu 16 LAPOK ÁLTALÁNOS ISMERETEK Földregés elle bizo éplkezéek géek ó Az uol6 ké évizedbe imélődő földre bb puz gyo k gée földre boi is másu luk is do rálllí AU8Z b iok okozk (pl Amerikáb Jpá em zák gllko f kább midi b é OlzorBzágb) ljdo u gés foldre hogy sok zeudó csk ermés képei mibeléé megibmerjék éb előjeleil ulmáyoz zák hem z épíőszelkezeekkel fogllkozó szkem berike i hogy ökre me épül eeke BulmóyozvQ lls oly Bzerkezeeke lkossk ID elyek ee ugy e koveelés ágák állékoys ópíöszerlezeek g iék ki hogy ebeleg földregébekek I eueálll k Erről kérdésről érdekes czlkke If rlermé szeudomáyi KözlöY-bo Schodis Ljos kiek czik kéből f1vezzük kövelkezők Amz erők közül melyek f földregési erők zvri ból kelekezek szerkezek mide formájár h k és pedig e sősorb is zok melyek szerkezelelc ehoel6égéből é regéő l eredek biáodorh Rzok 8 yíró erők érvéyesülek melyek l jk külöhöző mozgliból eredek A külöhöző épímé ycól z erők hás f kövekezőképe yilvául EpH/elek: Az első kár mely z épüleeke érbei z bogy regés ereje z épüle külöböző részei kü löböző időközökbe megremegei Ee ézve liobbs igy yilkozik: Vlmely épüle földrcgékor ig:i hoz hsoló i gd ozik ső gyorsbb kár csk z igák egész soroz külööse zó miól z épü leeke kiilöböző Dygokból épíik mide ygk meg levé m g l egé si időközo Nemcsk külö böző y gok rozegek külöböző időközökbe hem h z épüleek száryi yúlváyi vk ezek (LZ épüluirészok is más időközökbe remegek meg mi főópüle A regési időközőkek!(ülöbözee okozz hogy belső erők yilváu1k melyek leroi igye kezek szerkezeek állékoyságá H mide rész úgy illve oly erőse köheő össze bogy z egész épüle mm egy egész ömeg mozog: kkor z épülee föld regéskor bizosk modjuk il Föld ek ez z egyeele mozgás gy kierje désű és mély eredeü ebá redkívül Ilgy ezekek z erőkek semmiféle szerkeze sem ud elluálli; de h ez mozgás Föld felsziéhez közel öréik károk esheősége lebcw miimumr szoríhó sjá RlgO lorv6zelu>l Földregéel fogllkozó vilghirü udó sok kimuák bogy ez káros mozgás ]röld felszi é küjööse fellö vgy felóso mocrs helye sokkl gyobb mm mélyobbe Mi le-ek ll okioi mücgyeem vol árák mérései ez bjzo yíj k Ugyois egy ogyo erőb föhlregés lklm!wl 1885-be 10 ll1b mély g ö dör fioké földregés gy sg sk / r8ze vol k mi mi felszi e mórlck Ebből vllóg?s bogy mily k ye össze? omolh z épüle h mes állékoy ) sj o kellő mélyo lpozv Oly k?r orgó?zgás s é8 le1e k ópüleekól mly kii lo oző I doj G és külö boző irayb6 1 jövő regéojc egyuhu áslíból ored vgy lá mik é Mile emlíi - okozhjo e gy c ee volú f ö ldmozg ás ib moly BY szerkoze szlmerlogelyé vol em párvdls A for 6 erők r0 bo16 háe Ál{ semmiféle Bzerkdze Rcm!D ud l r d Ill1eál1m Kéméyek: Akl1r églából lkl1 r m flzh6l épí-

8 Jégorlflszok melyeke Blo 8olUogri IlrJlLlI hlruo7o fel ihl

9 CSENDŐRSÉGI fotm jukb sicel;lk e kéméyek mihogy egyik á kiveel vive ugysz6h hoszú8ágkh9 kolg mere pl ez lklm l Delkül összeomlk földregesek gy z e5z lk seke ege (öldr hogy k f főok T kéméydi plese kö:ik Ebből klllkezik hogy i (ordi gy godo kdl ek lklm v{\l Hidk : Közlldom!:I1i hogy róldrege rte ezvl erl:k kőzel ásboz egym folyók prji Y8Vll folyókkl Dk y \ köil Akár : i obb kijele : eyek 1U h k? kár em egesz világobi\d klium 1sek (o!bzll Fold f gy lul 8zoli szomszédságáb lllld mely lráy Ö58zcömörülése még pedig Ilbh z ozgásk mcrólegefi 1\ öigy hosszi iráyár E s gyko yom hogy úl yilld uy hidr lgy hsi\ félre vgy bld bih rol fb rebá vgy meggör yzó lehorgo leyirj pedig yeg) l hirlföke ljlj IJzerklzd Vllgy mgá pillér egy gyögébb keresz I mszfbe Foldlll ipike:ú : A földredgés bd wo meg károk oluóegueluuspllkauyoku l b6llol ául mfok De VIgyázzo! boif e mh Ölj e gl;! ; SHli ire elleáll redkivüli erőkek ebed s bogy mey lse k l Ol dreese szerkee f is Erős lgységes (moolib) mer zer os kulo l Dyu bjzo klmávrl elh>o61ió8k z omegébe h) lgés eh eg6 gy úgy reg mi elleáll Azofelül üzk IS klluoe evek óh UhJl c mr mos ki ore Gróf MoessUB de Hll 8 yeze? o si Rzolgl bi:o lkik e szervezi földregé kljcl h yozs egyeiség földregés ulmá ile moobhé lesz es vlob bogy : A ysbeo épi vele mg oldvl\ kimodbjuk hogy bee illeve szerkezeh problem A v fl földregési zóáko yr o;mde eseb Ur b legjob beo úgy láj:izik ozocléseme s ugy l meggy f ez em kifeje be régeb szik véleméyem zó álláos lés Derleb Cb rles cliforii croeem I\ozepl sufl Cl8c ár kövekezőke modj z l!log ikl rr h? gy ói földregésről: S Frcisco bizoysg fol ls ellel eekek szerkez épül vsbeoból regéssel szembe vlób bámulo kel Nmcs IS érelme bogy ezeke vsbeo ko1ikszerü épuleke em szbd (;-8 emeleél mgsbbr épíei Egy j ó l megezeu vsbeoszerkeze höe?j éreezve s iszességese megépive vlób mid osszlrro cs gy ruglmossdgu moolih h cs oly egyéb u ljdoságokkl v felruházv mly legjobb elleáll földregések H épüleek földregések rázó moz gósók vk kiéve szerkezeek gyegcségei zo l kiűek Gyegé mereeze hygul szerkesze és egyelőleul merevie vsból vló épüleek káry várké omlk őssze Mer f szegecsek elyiródk mi z kliforii Uio Trus Buildigll-él le hee lái Ak hogy vlmely épüle- z eg-yelöle mozgás kövekezébe gyo megsérül z z ok hogy z épüle külöböző részei HZrkezeei egyelö leül vk összeköhe és összekpcsolv A hol pl eő-geredák em kööék le jól feclélszek l jához lökés erejéek függölegs összeevöjéck b ásr szöfeszülek es flo kereszül lebilleek li meyezeek icseek jól összcépive f föflkkl u földregés erejéek vizszies összeevöje kövekozébe ezek gy ömegek flk (elé dobk osromló kosok módjór úgy hog} z épüle részekro szkd Épe így fedél is h ics erőse főflkboz erósive lecsuszik róluk Nebéz rödelek földregés Ió og vidékeke örökös veszély rejegeek rödre gések idejébe és midig fő oki gy károkk és emberbhilk Az épüle súlypoják leheöhp: mé lye keu leddie bogy z épüle ebeeledségéek b ás lebeőleg sekély lgyed összs épl?ek közül melyllk 1 9(J(j b z óprilis 1 Slkl khfordll szöryű földregés kifl louák (Jgy SIDC l\ melyér yi szó vlszegeck vol mi BeklD8 V Dd Sorge CompDy \Vorehuse (buor és berkározásl részvéyálssg) Ez z ópüle sóreue mrd m7gmoekül üzől is Az EgycsmÁllmok Geológii figye1 ő Jébc eől küvekezö olvshó : Az epü1ő Hkis féle buor árubáz vol z egyedűl i z l!géhz városb mely űzbe bo\l lipueá mu U vsbeé!s beo8zerkezc:kljk A erveze emc boasá föl r cs csorák lguki li plkezésektl ú r \zl:;kekre Dlhze modhjuk IDlg dóre mer b s lube forgo mozgs lehe hulhímos kemé) gy bziklljh olómozgs köyű ljb és egye löhm mozgái külöbözó SÜTüsegű réegekbe A szer kezeekek hogy e külöféle eröbek lleállhs8llllk eki re gy yomás feszülsége es yiró erö emcsk bjlékoyokk bem elleállókk is kell leiök Ezek u ráér közleméy rr bogy mik!eyegesebb köveelméyek bhoz hogy Azerkezcek földregéblkek cllellhssk Arr ézve hogy yslmely épüle állékoy legye llgelsö köveelm<:\y bogy lpozér mély és erös le gye O hol z lpozásál beo em lehe hszáli czölöpökc kell földbe veri krir egyszeru kár vsbeo formájáb Épüleekél gy másik f Idle fool köveelméy rereveg: Az piilek6 ek gyo erösek és jól összeépive kell leie hogy meyire csk leheséges z épüle egységes (moo l ib) vol lérejöjj ö és bogy rezgés z egész epü lee mi egységes ömege rázkó<lsss meg ArrB ézve hogy vsbeo meyire elégii ki z!bbeli köveel médyek megemliem Her5chel kig8oi (Jmik) plszi sork jfleése melye Jmik gyrm Ug)1 óllmhkárák küldö Abb beszámol z l!) IO evi április 13-i i és május l 1 iki földregések bsárói melye Cos Rlkáh Crlgó és S lozé városokb z épuleeke pszl A vsbeo z egyedüli yg mely flwbb umlie koveelméylke eljese kiem glh ez z yg mgáb egyesíi flzk rós i zbizo8s ság h ágá ; meg\ Lee vsk il10vc z C7élk hzdsi és águjásí képesl!gl és e;llkivül mell: ol;v uljdosági is RDDk melyek kizárólg flz o KfLJáossÁgi A vsbe o vlób egységes (moo llb B melle ködyü épüleké h rrrósságáról pclg elmodhljuk bogy meél régebbe áll Ilál erohebl f; pzihldbh z Egyeii1Állmok eolóilli relügyllője Ilumpb kl z r) J R koh Ök lrjil egyk czikkébe khforii roldreg8röl ; A {Ölrlflg!; idjbe? es vsbeoo ópüle llo fle keh!; IS küuo bizoyg ook hogy Ily mu 8zrko7lok moyire bizosk főhlregár (ir hiz mórczius 1 6 LAPOK A:- leböl 3 mjdem késze li Ilol A flk flbérmcsz hbrcsb rko églóból moyeze pillérek vs beoból epulek A lk összu visrz rupedezok A vs hlo meyczc és pll1érlk séreleek mrdk A g) A Morri m 8lfli él hb\ frorek él pkádjol kölóu!luuu\ö beeg dro\ ld6% el 11 m6go ko de öbbi lm (I BZ omborre bhlmlll!d MIVJedclhdó 5107 VETERINÁRlA DROGERIÁ BAN BUDAPEST LÓNY AY UTCZA 18 b SZ ERY holdr elegem egbir6 Á S kolo f(l filiérhe keru l lrjo c:!! lovellölpol

10 CSlNDóRSÉGI mllrczius 16 hőség gyo eyhé visele meg m eyeze lsó fehi leé mly B Z6TmCB é leoseg idej ébe m ég egészio új vo l A város közejebe vo lk elje se v8sbeoból épie ki sebb ép üleek is Jzek is eljes erővel kpák föld regés okoz lökés élkül hogy legkisebb kár ese vol boük A vsbeo álláoö iselkedése földreges lh ojs vol bogy z li Jlmi hóságo k 8 legkechezöbll épiö-ygollk ismerék el S Frc isco újjáép iése lklmávul A kliforii föld regés bi zoyíj hogy VAsbeo bármi lye form áj áb kiüőe ell eál l o fl földregésekoek és üzveszek A Selod Hoford egyeem épüleléél szié (éoyea gyözelme ro fi vsbeo ég lából készül szer kezeek fölö Az egész epüle pi llérekre vol ép íve ké emele m gssági g m elye egy hrmchk emele eőzö be kup olávl Vlósziül eg krékosság mi épi eék úgy hogy pillérközöke églvl bél elék ki A föld reges lökésére vsbeoresz serülele m rd m ig égl flk elj ese összeomlok Ez z egyedü l i példl\ is el egedö vol rr hogy fl zerk zeekek ez fi fjáj á m ideek fölé helyezzük es mideü lklmzzk külööse földregéses yidékm 1907-be juri us U-iki röldregés lklmávl Jmikáb csupá ké épüle mrd meg )lidkeö v8eveloból vol épíve A zó Kigob mide v lmirevló épül e v!lsbeoból készíeek Az 1 os de czember ::ls-iki szere cséle ség lklm ó vl Messz i á bll!lz egyedüli gyobb épülel mely városb megmrlld z elmebj osok kórhóz 8 e ze kivül még 1 --;) hliz melyek vsbeobó l épülek Ig zá rik láváy osság vol zekel házk Réru leül lá i romok köz ö Nkm ur ár j eleése melye messzi i földregésről ir eml íés esz rról hogy egy házblld lesze- kd vs beod-m eyeze i élkül hogy összeöröl vol pedig flz össze omlo és hogy egy vsheo-vizró em messze Messzióól e lj ese se rele mrd A kirá ly i bizor Óg m elye z olsz kormáy eveze ki bogy ulml\yozz fl messzii föld regés eb ké szíse szbály redelee z ep iés re éz\e z j ele ee hogy sbeoszerkezeek közül egy sem sérül meg és külööse fölhiv rr éyre k őz6gvel me hogy fl Por legi -folyó beorkoló csoráj em döl be fl romok BÍlly! Az l!l05 evi klirorii és z 1 90R évi mesbzii földre gés kővekez méyekéi Socied Cooperiv JJombrd di Lvori Publici pá lyázo ir ki egy ulmáyr hogy mely ek zok szerkezeek melyek földregéses vi dékeke leg hllzálhóbbk A birlíló biz os ágo fi mi lá ói mur ökők és épiészek kővül válszoák 200-ál öhb ezég pályázo I világ mide részéböl bem uv er voke leirásokl és szerkezei miák A biriló bi zog z elsl:) három dij vsbeo-szerkeeekllek iólu od Bor MArio j elel eg Európák legj obb föl dregés -lhlósr Il vsbeoról kövekez61 eg véle kechk : \ va sbeo szerkcze épe krékosság szem pojóhó l Icgjohb szer keyeek megoldóá fogllj m gab Iülöőse földtges láog vlék6iie A :1( yeyde k rlk és e ők v8beoból eyseeb Imoohbl ömegek me lyo kek 6!ljáságllkbó l kifolyolg lg\l\ z hep(s!-l!gii k hogy fóldreges okoz lokeshok még lkálozs IR l lbllll ul le mul j l k lr melyek l élkül hog) ház Ikóik élelé v!jszd lz l\ ul( A lri l ippi ll i-azighj;:e g)bzám vr:rheoó pl mly LAPOR J2U uskodi k rról bizlomról fi mlyly( 1 föld-r:géses vidékeke irá viselke(lek A ké méyek ledőlese egyik legveszélyesebb eb leg közöségesebb kö\fekez méye f földregés okoz z vrokk A égl és rlz ehéz ömego kereszül öri fi eözell és pdoz o m c ly redese mg uá voj z cgész é püle heomláá és sok mber éle ébe kerül Iúilöhe h keml;y em dől be kár em o l} s súlyos ermcbzeii A klicorii föld regés lklmávl kéméyek mid bedőlek z iko h l ópüleekhe kereszül örék ll: eóz\}e fi m eyezeel együ fö ldsziig H bj kkor öréik mikor lll is kol ák megel o k borzszó so k gyermekéle ese vol áldozul Téglából vgy már egyéb flzlból készül kéméyek soh sicseek egyeleese mere vilv és mihogy kéméyek öjükől ljukig úgy szóhlí mjdem egyelő szélesek fel e é rz ékeye k főlcl rcgések lökéseivej szem be Egy me r!viö (s cgész mgsságb levczee gy bizoságo yíj lökésekkel szembe de em üzbi zo s pedig föl drlgés köveő üzeseekbőj kövek ezik hogy üz bizossg épe oly fo os kö\ee lmey mi z á llé koyság röldregés kor yilváuló erőkk1 szemhe Ysbeouból kész ül kéméyek üze álló figyg-bél ésel l ig vlmi clrigábbk -FrDciscób lklml\ zol mód sze ri készíve- és jóvl kevesebb kár sze ved-k vol beük A hi szból is rr lehe köve keze i bogy kém éyek zé r hsdo k keé épe zo helye boi eósikr ki búj k mer köz\el le redelszék geredái közö emelkldk ki Jl crk kis rés le vol kémévek és 1\ fe délszék geredfi i közö forgo regés em l;r ol öke s hláu em is dőlek vol le A ká roks\ legegy szerüb be úgy lehe e elkerüli hogy ká méyeke v\sbeouból -gy más oly ygból épíeék mely be ép ugy megv I mere vs ég m i fl húzás ellei gy elleá-lió képesség Uye kéméyek még bb!lz esebo sem dőléek be h össze volák kp csolv fedél szék geredáivl Mg jobb eredméyeke lehee eléri b fl fedél szó k es kéméy ugybbó l z yghól készüléek és ÖSSZe -olák köve egy egyse!ges moolib -ömeggé Foos kövekezméye Föld felszie megmozduhisq k gáz - és izvezeéki csövek ovábbá csordilk összeomlils szkdás Nem ekie z egészségügyi kórosodások roso k rdszeri öbbe szeved ek földregés ukoz üzvészeköl mi okozójll ól r egesö l A flzo csorók 8 IilDcjskób em vol k eléggé ell eáll ók regés ere j éve l szem be E fölclregés ek lklmávl z ööv8s vizvezeéki és B Ázcsöve kkel sem jrrk jobb Ugy hi szem eze A ]{öryéke fi vsbe o ból k észül épimeuyek jobh lülílioák volil regés bár mdg vgyok győződve bogy mcg fi beoból ló földfll\i ép i méyek sem hhlk 0I órvóyesül i reg és i erőkkel szembu külööse relölö röld hrvoll\ik meé Ilye helyeke mozgs mlgegedö csuklók segielk 0I csor es Yscsö\eke de gjo ehé? gy \ko rl l i esz közökkel godoskodi flzo vgy bl ocsorkál mer em lehe\ m!ghíllrosi hjlíhóság Sllj ios h elyé IT cmk leheséges fö\ iezei-ki csöveke em kellee puh r:l ö lö lágy földbe he ly ezi s csövek \ sbeoból vgy hegl; < rel vsból kellee kisziui szkszolú csuklók körhl ikásávl Ngyobb e lllul illó képs!;ege lökf-illk llllll1 csk úro? hihee llóri h oly sel\khl

11 bid (Ijho h biz mlk OT lj c8övok eljese meg ODé ek 8 zokh WZ& lyezik USbeoDc8uorl Pl CSB B hg {Y e cr b ék cfloveke megfelel o sz (( - Az hogy ez megoldás oro fulu ff cso k0700 kel boblz0 08 d meyire czólszérú fiivezelő cbö\ö b y8bc o-c Q o b vros Ol [cs8ziáb ; Alexi ;?é OT 18 em fuok e csövek komolybb bjuk ebuily volk em k csöve mig I \óroro kívül hol f orlíjm helyezve oljesud ökre meok yir EZ6k zok meggyöző okk fi melyu k él i ljúljlík vlshol földli épkezéek ( I liépeinrhez A Blo iir8zeorj ó<lo jege lel1ei pro JJiáhJl ijh1lg( múr csipős d>res Lideg reggeli idü 111l1 bir ele ámudó dl ugyol) gyor<iu ov üő í:i «hó\ihr I vszi );zcjjő IgJos fu\lll Iiicrú mát (I komor felbő k bjoll si\iú zéi zuguj; L sosbl ) J!osszllbbJlk leek pok s rósbb (S fl up mlhge Nem ud eki olleálli foly?k cs luk jgkúrgo wmo Pdig meg ullyllcs ferdl sikh wlődik ru sziporkúzó psugár J>e zer csilibll mllr liptó lijillc!wk bí/liuduk IlZ ddig 1ij k?rsmuslgl jége ; imi mo J gpuclezik \fi!g Jcgp!Ulczel p! Il VIZ roz11lll4ii áll lssu ké druhokr örf\vli FI plrezröl IJfrc7re oh ulr fog) uszik kcriugél ovább mig vi?gkép l lol\lid gz flzolm csk folyókál \u így Az ÚIJÓVIZ Jege m m l pl \I Hhlo is rósllb1j Az ilyuu óríúsi ló LI fllkyi ReJO úgy Hzoko mi fi folj6k és fo lymok IL mclyekh jlporl;zljk csoporomluk ÜSHZ( v ló ilígoli Imrrik!ídokklj f-lolkfdvo egyes IwlyekLu A Bul IDD B lurúii fokozódó hidlgbe egyjoozoltl áu meg HIg ILrl ojj 11 0!IZ eg;s7 ó i zó sim üdöklő jeg likcír I IYI ku) lrgfll}6 láváy yuj hefgyo Blo KüiöiiHoll lll első pokb úgy h i ik rel ljlilj Ig\ lk dfmhból öö órisi lzümükör KéRiJbb zoub mi lu dilszok imi mo megiekulik li IwcRik jár Ilk rj Iwrpszül ksul foljo vpsz ebböl 111 Irfldú s7cpliégból 0; l!oi!-ibkí gszl Ij(piiykoló liik ulfolohfjdil< \eglllelje vpsző im! jégükör A YMrj >zellő lgyo rmllli zob végre ll Blo JPW if! megérzi 1l ih- cfoik széleke k-rd uhihlui i )o új:y Illld fokozol m hefo l6 JI;gyebY i116liözi ihul lgy (rőhfjhh izél irlí eki esik Rzóleiu fdh7l lmrlul j!gúhhiuk felkorbác!lol hullám ok sugi HI:gérlll li li löki yíij irle fi loy miközbo Ilu goll ropoliflhll rellhbgéhsjj szólibe hohhzáhu mog rh IJ zík 111 pkkrúr m:i r zi«vehílo orm61u j ég Iur) FfJlyo örik zllkd próbb llgji)bb rlmboklll ihu! álhi fllkorh{liso l hllll4mok Wkik dolják lovúhh mil!j(r ke7rő l kluu :ldv/l 4gyr áflk szllliják zi 1 I1l kl prokr bul fülhükeiö rechegés ropo á lillogá közh verik rukják olj{k fol gymúsru Irl/g!wm \ILió8iq;Ofl romh lm z lerz l Igymásm or1616 Uliko J{durIJokh61 I lye ösflz or16rlo iéblmllz mu uk be olvs6ik UI fl Jl( 1lim\lkb közől képeke melyo f1z {il Iroli 1j1f!\v11JT vof H kl Ilolpllci prm ml y l kozl:lmh hei kbe Kz(mOf égir< ll mi kedvos JIlI h)1l1 lmlik íglőj megijzbdul hurgos hul lli mi m lírcziu B LAPOK CSENDÖRSÉGI I B BIBEK áus A léehiedc1ö csedörscgi ier k foly k lídyo dm lkező kö lupj JIl\l UJllIlIJlUl ze li szi rede l;jé Jlr febl o ho Il Zlucgcrezeg f m L 0q li o bizofiálío l Boros r hcl ;1111 } 1 l z íó f U l cz l összeghez Glm )08 7 P I{ 6 Já08 és ser 6rmc járá6 ló Lász o O I I ) I(l Sáms k OJoáv l járulk hozzá ; Ngy LJos (Il j- urme éf:l IlkI ábo l ru örysőlmeser pozroyb ól k i cvez Jo zsef r orme Hr K 3 czimé lácú ó k mcgwuásll ker úz;d1 li Vezérfolkéd ll dobre (er I rjii bo J 9: I Az fill O J K 7 l o sz I öl -:)r éh z ipolys!lgi szko ár koro 2H534 of D Yll): lp z ekkel k mu; öfjrcg emelklcleu Gyászhir )!űl1er Bél hdgy pápi skszprcs márczius fl é Bdpese hol udulő Bzbd ok ágl (ölöe meghl HolUomé hjl1k upo zás rérlwáe mulle róm khohku6 Yllá szeror áfjfli szeri löré beszeelés uá múrczis I I -? déluá 1- úrkor cs és kir 17 s?ámu h?}yőrse1 kórház ryllozó ermébő} u (rk sréi Qo l e mő be helvezék örök yuglomr NyugodJ e k bekebe AdOI:uiyok LUJ hól C 6: Gázérg8zés Az álliláos ömegszrájk oái vr elfojás lklmából Budpesre voz?yel gáhik csedőrségi krhlmi legéység egy részo mmegy :l50 ember Kirók usb vol elezállásohl hol már cziiwl 7-é jjel osörepedás kövekezébe gázölés ke lelu3ze A kiömlő gból i l I(ve Il]}k b ezl vás ó l Hzokoli LfljOS Ó Tószegi Jáo csedőrök lsbbfokll gázmérgezéli ijílevedek melylyel J l6 ku Hkorházb ll :lzfij1il ho egy flpi kezolélö uá egészségese ávozk Egy yuglmzo örsvezew rgédiáj Kádár : TIDCZ ggyi örseli csedór márczjus -u I\lzdoo flsflolorá8hoz Szekdvkerp8zurr ve7éyol el3 hov g- éjj el! l órkor beyoujvf közs( b ázli lfll köz ségi rodőtökkel beszéclbe elcdclhj mikö7he k ö z s&ház söé folyos6járól dörömhölés és üvegcsőröm (Jölé zj blszo A zjr még eljeseu felszerelve vol Kádár esudőr folyosú r m(\vc k j j liruil egy mbzi l ábü8 er éjjeli pogyoilír vekő 7öh egyé lál kiek feje és rcz pp]uol vol beburk o l R ki folyosó jjá m c lyből z blkh7emeke m ár midd kivldp ökl éol még m idig dögefl A külööa jjcli vlldég esedő) áll hozzliilléz zo fo hi l \Iuu hogy Állj! Ki gy 1 csodőrjlok ugro 8 z HljjB brejével úgy ág mlllbp h ogy z megóorodvh flk PR/ Káár csedőr o\ábbi ámdás 131hliridó 31 ihm erole foj( egy Rzurollydöfés iéze mlly r jobb mellé lúlu A órül fl fugy\u rhrz lll uum ll ffjlyosóiól (gy johh oldlilm yíló Hzobáb uglo hol még m irlc1ig eljese liz6lll 1l1 ÖRRzpcse s Jllh pllrcz mulv mghl A bullll g-ohzkálá sf1 lk) IOli1 kiderül hogy fl szerellcsf\lo embe r Ngy Fc rocz y örs\uzuö ol Ii \IllflHZil1Ülllg pillyi elmezvrálf rolm éjjul fog\t(\6:kos öjöz ebl pp I/lili fhjó közsóghz!ír illo\6 z állu hl(lil em ih k(f(heh d o meg lál hhubfl KÜLÖNFÉLÉK Újmódi házssági fogdlo m Ngy fllü1 kl il ogy moder hámsság i fogclf1lo m mi mosábfl olvrro fel ugy m kplíl flz yhöyv vezow elől A modoro hlízflrrlígl fogdlm mu yo Aszoy 8?er

12 1 913 m l CSENDŐRSÉGI á cziub l lj 131 LAPOK keszeo ád z yköyvvezeőek hogy olvss fel Megjegyeze m eyssz oy még hogy bűség eskübe csk úgy megy bele h völegéy láírj z ő áll szerkesze házsságí fogdl m Az érde kes irás így hgzik : E luliro üepiese es küszöm hogy j öved ő feles égem ek ejj es sz bdságo dok cselekedeeibe és elbározásib Igérem bogy kérdésekkel em erbelem soh Ö m lívésző és ezér üepiese lemodok rról boid redbe rs ház rás köelezem mgm hogy személyi ké yelm éről godoskodom ; godoskodom rról is bogy e czélokr álldó s emélyek álljk redel kezésre Pézem mel jövedő feleségem eszése szeri báh és kj do összegek mil soh kérdőre em voom A h áz rásb beoszásb z ő kr lesz iráydó és k ij ele em hogy krhik midmbe egedelmes kedi fogok A felolvsás m egörée uá!lz y k ö yvvez e ő megkérdeze lee dő fel eségől bogy ő bá uljdoképe mi lye köelességeke válll mire meysszoy zzl felel bogy midi g iszá rj meg férjéek evé A félék völegéy e kij ele és uá yir boldog le hogy rögö láir mide idék legfllteébb ház ági fogdlmál egriói érdekébe kik állmi segély élkül bm rosb elp usz ulá k A egriók z Ícui szigeeger ős lk ói Egykor be ép esí eék z összes szigeeke m pedig ;)OOO lőre p dk De köz ö i c sk ::OOU livér öbbi keverék k i k szokásikb is lérek z igzi egri ók ól Amerik óskor össze v köve ezekkel z emberekkel kik m is zo kulur szivolo rk mi mikor sp yolo k elidulk felfedező uzásikr A egrió k czölöpökre épíik yo motul kuyb óik és bár szigelkók csodál osképe félek vízől Nem úszk em evezek em h Uzó v8sbzekréy Az egyesül délfriki vusuár ssag rszvli voli ujbb ryszálli ó kocsi j ár mely bizoyár p árl z egész világo A pre o sclue és évele levelekre em válszol kéziro rii vsoműhelyekbe készíeék és \erel ry szállíásár hszálják A j oh esb urgi báyművek ből hvoki I KOOU kilogrmm ry szállík 60 m illió érékbe A külö ko csi epiésére zér vol szükség mer z ry 8zállió ko csik gylu ki fos zok A izeké móer hosszú kiilö }w csib elje Be szbdoálló plíczélszekléy épíeek Lábko áll ehá em érikezik közveleül koc si pcl lóz á vl Ez óv o sságr Il mi vol szükség mer gykrb b megeseh bogy olvjok z rsyezáljió ko csi lá kupo rod k meeközbe áfúrák fi kocsi éb kil op ál z ry A k ülö kocsik szerkezee oly bogy em lehe ldyíi csk f ké YgiJlomd so Tobesburgb és Jokvárosb A páczélszekréyyel egy ü eszi z u egy állig fel fegyve rze ko ki ugyszóhá fogly z ryk mer czélúllomás el ő e m j uh ki kocsiból oly lővé k szer k ezee hogy bulűlr61 lehe e le k iyii Az ryyl vló uzás zob csöpp c se kellemel e mer koák bőségcse dk e i-ii vló llurmésze ese megjárhá h kisikl ko cs i dc ez csok usheőség é8 vll lóságb irigyl edő dolg z (Lry foglyáuk A kihló egriók Az m eri lm i udósok keey yújok be wshigoi Fehér Ház b f lii lippilik lászk Fárdhlul vdászk és mérgeze yi lil{kl ejik cl vd Érheő bogy fi udomáyos világ kéri k ormáyól egy oly épek védelmé me]ybe rég leü korok képe esesül meg Társs prédikáczi6 Boob ké élelme bogy midig kee prédikálk ; z egyik elmod bezéd elejé máik pedig végé A szerkes7őség fl szolgál l kpcjooolos kérdé vljolsz elll d levélbe pedig C:k igeu k ivé e le s oly eseekbe vál1l8zol h \álsz - kéycsségéuél fogv - yuvoos meg em dhó Kérj llk e él fogv oj\!mólk hogy levcleikkcl bélyege e küld jeek UGO N)uglij kp 116 U oz örsprcsok megegedi hármik!)r [vfisz 1-3 l\ilg ics ojdövl J( Őrllleser H korüloi prm:lodesdoksg h:o(lö hzs- ársk mogólhléi1 hizosiwl laj 1 007/200 igo örslíg1 Rodl\loi KÖllöy A csl d l(gjel( ábjzokból kiol\sbuj l 24- C;il-k il- 7 sllír/ibllll cso[lőrs:égml <1lólhi slolgloli ido 2U ljá éll még om Iőré ÖICO CSf!dŐr Lcz Ie bogy hol és ru ikljr z mjg llil udjuk U J BI;;lmi Rz A logkllpj ll J o I TlluuluÍyoZ13 sági Redelei );gkóó c<:k luhelik B J Ll folyó l:vi 7 szúlil colör Koz!öy melle (ehö úblúzllokll A h/l2:fi<; oledőrkoridei prd(lmoklíg egl:délyéci ór illllból lesz (olyósill :1 Dr:\vlllci Nem!ohoég(> y l (IC!!! AI I l:1 hi LXV -cz 51-6bull Coglllluk ll1órmdók IUi őrmeser J Sorejegyo 110m Dyorl 2 lég Ilylrhl 3 lo l ologi óróko :2 koro Mgyr Köziszviselők s Allmi Alklmzok Tkrékpézár Elölegek érékppirokr Cldi házok és elepek léesiése részvé yá rsság Budpes V I I Erzsébe-köru 12 Telefo szám Alpöke koro l kjj \crl{é rl I Ol JJ;UO llk Il Ióckl lohllréhp{lilllír )l relmoll dlls l Idu hdhlréldjoi:lelc 1111i lliclyckc h l Iu l {)01l (h) helé! Iclcblésc mcllll helyc7 cli cl lilézclulwél d\ul)2 Oly llllmrók IC;l:lu zuiilc iá lókck;lmolló le\oll ll jelze rclmolh191 biolé ulü m(>yucl o belc\6 l l Jlulbll Imulol!Ileük idői Ici u; lol!i/lllu (öl s rd) buéi (A 61ckmuldó Icvo(I!IÓol) SZPorkeszői üzeoefk Köziszviselöi kölcsöök örleszésre pp 18üO-be gy bllgóságo szerze m gák záll Kőlosöök lkbérleilás elleébe Külfóldi pézemk vé ele és eldás ElolCUI ujluk erlekppirokr sorsjegyekre videkl Ill! zeek SZLomólyl kölcsö/ikc rolyóslullk Iezesé g melle lg \ Jel dlo:os hllo il k cllcélh juluiyo kmllélcl m licu Ullllvfyok I lóz\éuyok é8 c11(:lllwk IJcszedé86 c1\llliijuk I:c U!I sékell lu)lhégck fclsldmllálll ul \CS/ilUk Óli oludllk él lékppirok idege p:zilcl rc::eirc

13 ésendöb8égi H IV AT AL O S RÉ S Z SZE}lÉLYI ÜGYEK LegfelBőhb elhározás {] áazári bs oposlo li hírá/yi Feléy 1913 évi már vl : bó l é BécRbeo kel lcgfl:llsóbb elbározás ére lqrji Alorj) ImrI? VCliérömgyk1 sjá kérelm b e el IJyl11]IUlfJfflÍr/:Ibo rol{ helyezésél egkegyelmceb z l gyk Y6Jiérór cve7il J ombó JJw! cl rijlldebi o egylljulj k leg e díjji)e jelfeyel r faljor/ly!li czíme (IJb4 djm4yoz/li és legkegylmcrebbe megp7-olloljli méjózo bogy Devf:zfjUk legfelpjhb meg elé!ll?di U{ejeúxe ujólog udul dssék A Dyugá llomáyb vló belyezé!:! pj : 1 J 1 3 á prilí s hó -je Lkhely ; Hudpms Ideiglee yugállomáyb bclyezeek : Br Iór WT 191 J márczíus bó l -ével : JlI számu csedórkerüleblli járásőrmes megeje felülvizsgál lpjá mi «csedőr kégí 8zolgálr midekorr lklml Válllfizo lkhely : Pcsszelőricz EIkes )Iíhály őrmeser Il V fizilldu Jffjllilvizsgálí CJSfjdőrljrühJb!li Jur 31< lj) poju!:>zbájy lpjá \lhz!!! lkhely : Budpes! (;yőr:i kl i Bmu VI számu csedórkerűl:bejí örzsőrmo8lpjá mi c8cdörségi mg:j(l (fjlülviz8gál márczius LAPOK (-sedórk:rilh:ij?li Jm;;or Széhes )[ózes Y számu lpjá mi -csed zgál mcfo-er mgej e relühi ml lkl rr eko örgí szolgálr mid m) elr d\rb IT ljó : ly lkhe!! \áls A Okirilg megdicsére1;ek : ly sz csedörkerüli prcsoksg áll: örfwezelö (: őrmeser egy közokir DéDf!6 DercBkei o6 sággl es hmisíás búee ügyébe ószszerü pi yeb evé eredm4 e j kife czéludo6 lejemé yességgel kö l élbárom i b u ób g e l vlmi kcységeér bizorujgi 5zo1gálb lkd szorgl o l es köelesbégbúséggl kifeje eredmeydus 5zolglh dje m kir F>iméyeiér )Iiskecb Jáos örsvezeő cz őrmeser 13 e\i G!mb 1íháJy örsvzeö cr őrmeser 1 4 ed Rjkó J Ózsef ÖrEveő ez őrmeser 1 3 e\í )[rosi Sádor esedőr cz őrmesl:lr J :2 é i Ngy Józ;ef c;;edőr ) évi TIomoki József örs:zeő ez őrmeser l 1 évi Szívós László csedőr cz örmesd 8 éi Szőke Jáos ötfi\ezeö cz őrmeser 1 2 evi csedörse!gi szolgl l közbizollbágí szolgálh folyoos kiváló buzgóhággj es oddó liöoleesegbűsegw l kifejd pred méyes f!véke)eégükérl Poscher Frcz és Vig Józse( őrsvezeő ez örmes erek segédokój miőségbe bossz llb idő á úgy 7 okli mi fegyelem kerelése emkülöbe bel red rerá körűl czéludos s7kszerüséggel od ó szorglomm l éb lk d l köelességbúséggel ki fej e predm éyes l:ljfsimejlyükér C s e d ö r s é g i k l p b ori6k á 1 kor 50 fill Irószl r dobozok á 6 kor Irószlr rekesz -fedől p o k szolgálr midekorr lklml Válszo lkhely : Pkod (Zl m) Burbeh Jklj TL szám o csl;dórkcrülhf:lj j árásór meipr JW!gej el felülvizsgál lpjá mí «chod ürhégi szolgálr mídjkorr lklml * Válo lkbely: Kcy;r 60 és 8 0 fi liér MídeZ6ke elóirászerjl méreek szeri 6 euiíru;k megfelelő kék présel ppirossl bevov- jál Mkó Károly ::: Brss ó Húsz koroá feiuli megredelések por6meesck Kö yv y o m d köy v ppi r- é s irós zer - ker esk e- Uj dés mgy r kir cse dőrs égi hiv mi á ju zs old jeg yz ék ek rk ór uk b mr kphmk H usvéi k épes levelezölpok gy válszék b Mide csed6rre redkivul foos! A Z Ú j NY U G D IJ T Ö R V É NY (912 LXV I-cz) - Mgyrzokkl ell Dr DÁ NO S AR PA D m i iszeri fog lmz6 - Ár I ko r 50 fil l lo s y o m vá yo k leggyobb rk ár I

14 V ÉVFO LYAM MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP szám IBudpes márczius 23 CSENOÖ RSÉGI LAPOK Szerkeszi és kidj M kir Csedőrsegi ZsebköDJT szerkesző bizoság ELÓFIZETÉSI ÁRA : Egész évre Félévre Negyedévre Szerkeszlóség - es 12 koro 6 koro 3 koro kidóhivll : I Budpes IV Egyeem-ucz 4

15 V évfolym 12 szám Budpes 1913 márczius 23-á CSENDŐRSÉGILAPOK M Szerkeszi és kidj ELŐFIZETÉSI ÁRA Félé kir Csedőrségi Zsebköyv szerkeszö-bizollság 6 koro Egész évre 12 koro Negyedévre Megjoleik mide msrp 3 koro bizoyi ó erejü eredméye és z ujjleyomok le emelésére szolgáló Scheider-féle lp Hs G)ss-f6Ie Arcuiyból lllogyrr áfordiou Az ujjlmyomireudszel vil ágo yir * l egllóbb i évekbe z egész fi fej lődö hogy röid belúl z id ő m líl egy müvel állm közbizousllgi esülee em fogl c rslldszor elöhrczosi l;: sege cs zo köel essége is hogy 1\ felelős feszül érdeklődés 1\ szie lál vgy h elyesebbe lu ll olldó ujj ljo mo lw i ll eől eg eddig soks zor ige K íil ö öse hmbu rg i ehé? vol rodörség lehe sok ebez esore mélll büszke m elye csupá hely3zié lh j jlf\uyom o k lpjilu derie ki éhá) l erclekesbbek h:özül leü o];: 1909 él vege ó Hmburgh kíilöufél:1 pez öré fi ees zo b ljl em csk szl\kréyfelölés b ogy em sikellil el fogi de kil éé illeőleg reel A be ölsek mi örliég eljes Böéségb p ogód zo kéi \égrehbjásiból csup ó rr lohee lövekozeui csl egy eesröl lehe sz ó főképe ki regebb i gyllrmáyu péllzszekreyehe pályázik február évi l Q rői J l -ere bó jsmé egy i l}fj beörés - ház egy felörek fl hllwi i \lmi beörö k fl ké fcszió ház külső második emoleiro ho l egy mkárholyiségei c7ég kovi\cs le\tö VlRlud 10plll{ ezo hirgykkl folmlíszlk f rum levő \észlórm éjjelm i r rdó ker1szwl ke molyokulk péllzszoiu cyig j ulo fl1i: gr rol hlhsó fillá uozúzál es ki foszoílk Ezek ulá lehol ]{ 11 földszir o meg egy pézsz\li:réy folcli o ák f zúzk be és z is kiürioélc Bzulll lz egyil boör mllzó voros ujj leyoidol\!scgi gyí ijcmcy mzk kiro li:ovósbbó r>ei vol k szori bl ko mrdk ellsö l szr IUrl A redőr l oyom ok N r ö l SZllr gyuu sobsem crelödö volu!ll mor csk ligesze l éyegolell előbüeé fi- A lóbbi sc bizouyij hogy z ujjloyolu szemle emcsk ismerehm osek m eglllh pihisárl hllllem llwllomá elbris volleéhe beörők rgy k és egyéb holmi lopok el B földszi i jók ry és f-lluá álklllclcsl kiyi\ll züs eesek o bejuolk házb öbbi j ók és blko l:fl felöc z emelei blly iségekbe holk beöres u egy A zuzo blk!iblá ujjleyomok hílk szé uese ke - lj ióig ké egré - káros cselédsege lá A y omoz!ls H hlizisz olgár és B múlkosr erele fl gyu li\311ykópükd megmák cselédségek kik H féykepebe Ilz z egyé éjék felismlllli ld beörés lhlmll\l z egyi k blko beöre :\ he]y sz mé ll ujj leyomokk rheuek ujjleyllllli yi öre összehsolihis uá kiderül zobll h ogy ök em lebeh\k eesek Ellebe ólhios meg lepeéské mcgállpilis yer bogy z blk áblú viss zmrd ljj lc)om e P (esö ujjleyomávili zo os - ell11ol;: leyom i red őrségi yilvársb megvoll;: bo&v \gyis biicselekmélly ö kö vee el ermészeesed Még gyl\oribbk yekbe l \ eeslk elöször öré uch81llbu miihely s o egy kl pácso reskedő megbi zhol :! éyi juils hybll Blemb ursúgi há zkból lrkó\;: lüelégi éss lc mide elkövesseek Ez zob he ly J 9 1 O fi Egy il mórlo végreh jo Ezzel együ ő hosy hogy suk végzees köveke mimyei Déllü lözhei I Budpes IV Egyeem ulcz 4 sz rrv is lkj rus A helyszii ujjleyomszemle \ SZERK E S Z T Ő S É G :ÉIS KIAD ÓHIVATAL gyéb Ilzok z eseek me gyllllo ko l egy bizoyos egyére mi l1esre Lgedlk kövekezei és IlZ ujjl luyomllszemle Il?u á megszorzi d öő bizoyiéko 3 Ifl 10 evi ok blv!íbo I h mhurgi ékszerészl IlUö r ek mi llígy U:;OOOO koro erékü ékszer ry és ezüsomü ellop k I számos ujj leyom o hgy l há r helys zic Il hozo ej esüvege olj öbbok me ly beu is közö egy m gukk l szerszlmj llik keesére hozok mgukkl A e elköveésévol ö egye gyusi o kikok ujjleyouulli róslihad meg-vol k jl1süvegell hogy muu ó ujjáról jobb gdás uá ós megevezo Az búrhhugyo szármzik beismere rs is fi redőrség yil\llu összqhlloliis hogy beigzol leuyom S mir üok eveze hosszs b:lö rés ö kövel e el Eze boismerés uá (lz el lopo erékek jil\fi1észc szi é megkerill Mi j ele flz obi\ i ljell esookllek mégis CS\k kor hiol szám zo bücselekméyel;: mel yek ehmh yomo m hüeleül özöóh ez képes Jll llrdk mod első l sikerül megl áli \ g\ h z meg hhu lv kood h ode81o(:: fl Ul m kir olloud61eólr 8IlrJlódöU 8zélh-6] lia Lu(lovlh AkdólDi bazi h l-: rkll rjüjl Budpos Lohdo Ó Gyl! Öuhri l\czd ll szbdlmllzo Rlóolli -roj;ó fohl(ilój8 b ruvó hailg8:z1ereil bb lkré9lbk Hrlllouikák rö el A]lI1j Mj ldár6b k6szil voós I Az Ö8ZIlS hllog8z0tok j8vhlui 0108óo e8bkozblelek ArjelOdk mideo [ug pue70ihlflij l fvóli I I s r O VA S S E R J O S o 1\ s \ s kir IS

16 UJJ 3 ml C zlus Ul:iENDÖHl:iÉGl LAPOK I 1 1 kpuk ugy dö ő bizoyiéko lm meg! szerezl!oük e Do m mer z ujjleyomok erekesles! óbrl csk szeri idő ez k örüli elj árás gykorlás még ezekel gy redörbóságr Tu k orl áozv De vgy is mlgöre bogy f gykorl lo bbhgyák bogy r edsz er em vál be Az ujj leyom reclszer áll gyes helyeke eler crr hozl z okási eréke oreclmeiyek yilyá oss1\ Ez kiül meg egy okból bir foossággl H mi felsorol eseek is beigzolj k ilye red kivüli eredméyek ilye egyszerüe es mjdem k ölség muese elérhók miér em lklmzzuk z ujj l eyomre dszer midehol mide homá lyos bű öbe? es melyek zok IlZ okok molyek mi igéybe veszik - m égis oly gy kr re dszer felmodju szolgálo? Ez ló kevésb bé z érdekel hivlok és közegek úlerh elsege ohézkességé vgy közöyösségé hem ikóbb redszer ehézségei mulik A véleméyek mr z ujjl eyomok k helyszié vló láhóá éel ére szolgáló szerekél és eszközök el yir elérek egymásól hog; eze huz -vo midzok! kik z előhivássl fogl lkozi kivák z egész redszer bszálbl óságlir vok ozó lg kée lyek ámdk H pedig gyeh ez e felfedezük es lhóv& is eük egy ujjleyomo úgy legöbb esebe csk mos kezdődik z igzi bj Hogy rög zisük z érékes ley omo? Csk keves gyszbásu beredezéssel biró redő1 hóságok redelkezek egy külö féyk ép ébz szel ki ilye feldok megoldásár lklms és csli: ilye hóságok vk z ige kölscges féyképészei fl z első kérdéseke i hogy szerelé ssel elláv Meg milye porml eheem láb óv!í lál leyom o és hogy el ég lesz-e féykülömbség féyképező lemez szmr meg is oldbjuk sokszor legj obb műszerek és legkivlilóbb szkemberek dezár scm foguk ezél éri mer leyom oly helye \ bog;v zo feykpfelvéol eke eszközöii em lehe A legj obb esebe elmozdihó lefejhrö Ygy oly kicsi z árgy melye leyomo láluk hogy z féyképész múermébe száuihj uk hogy z o csedbe és kűlömböző világilí8 scgisógével IL h h isz képek hszálhók ső lé yegele ele forglmllsbb heó rezgései is elegedők pél dául még helyeke hboz b ogr el fi ::23 pcuóz om Ii:orü l si ker m eg- kdril yozz ák uá z összes r leelek m icseek legkjuöbb s eged és elsőr gu szkérők z ujj leyomol eszközökkel felszerelve kkor z ered bizosiási redszer jeleulegi áll\s szeri méy hszálhósfgállk vlósziü sége z összoryo suló e hézségek elő semmivó örp ül Kelessük csk póldliul egy söé pdhis geredáz közö ujjl eyom ok és féykép ezzük őke!! A biicselekméyek hij yomó öbbsége pedig ávol gy redő rs egi köz polokól videke öréik I em mide segéd eszközzei felszerel gyvárosi krimilis boom gykorll csedőr fgy z ilye üg ekbe sj os m ég gykorljbb ügyész Ygy Yizsg lóbi ró lhi ez eseekkel szem be Csupá igy mg\ráz h ó zuá midul ugyzo legismerebb redőme Q hogy H pedig midezek y bósgok eredmeyeiről hlluk csk vlmi Ez p edig mjd csk kkor válozh meg h 8 jele oljis helyébe egy oly egyszerii és bizos módszer lép melye még 8 leggykorllhb egyé is idege segiség elkül l klmzh legi ujjjeyomredszerek Az eze ejekórdésc mr ir m egolds yer :ic/ulcider Rezső bécsi cs kir ledőrhizos és red őrségi fóyképész egy o ly eljlírlis fedeze fol bdlmzo mly z eddig lou ÖNszeS moyire és sz 11Iíh iíyokh csfk le heséges kiküsz öböli Scheider i először egy oly por Illlio összo moly m i de ujjleyomo - h z porrl behi zol iszá hih óvá lesz és mlísodszor egy jii k ejvszerü ygo lál ki mely kö liil mm vsgságb ppulupr v keve é s ükörsim felüleéek megvédése vége I:gv vékoy celluloidlpocskivul v bekrv már mos vlmely árgyo vgy felüle{o ujj le yomo sejük úgy z ille ő helye egy k ö rü l belül 5 om szóles hj ecseel - melye olőz őleg Soheider féle porb márouk - lpos heporozz uk z ecse e iszbír kirzzuli: és zuá óvos l(seljlós áll feleslegos por elávolijuk H vol egylíllá [lz illeő helyejl egy ujjleyomfl mly porozás ál l hhóvfí yom leféyképozésé megkisórelj e Így iij Rok ebe jheő úgy z éles kör vo lkb fog előü I feküd i lje leb(ele 9 leyom hól hszálh ó féyképo Ezek uá ll 8cheider-féle le oó l up lól m ely kpi Még bjos bb dolog h u leyom el em 1 4 X J 9 cm gyságb kerül forg lomb levliguk rozdihó vgy el om szállibó árgyko pd ugy z ujjleyo m gyságák m egfe lel ő d r i f bkl gy h oly elyeke v hov em férhhii k óvos elúvoli j uk i rj levő cellu loidlpo é féyképezőgeppel például kályh mögö sb Ezek mos IDIÍr szilbddí Je levooólllpo óvo s ráos7svük hez még hozzijö világi á- áll okozo ehézség z ujjje yomr Nehogy Ighólygolc kepzö dj eek \9lmi!lZ bj bogy szokl köryozebe és mlyek yer képe lyukk ké üéok elő fl \po világiáfjó1 gyo bjos z z idő elláli meddig olős zör z egyik szel é\el fekjük le 8 zulfm ISB I felvéfelck ri kell Miuá csk egésze éles és leyom r helyezzük Az egész lpuk egyszorre vlló koromfekee belül I h bem H fáj f j 7 e e mj::::j:(á:::lul moly po e éovázzék B r!o s-p s i l lá 10 lu logmkbb r - Kphó mide gyógy6rb KSszii l3orcvd8 Tru8S gyógyersz KI Spese Orvollok áll jálv Háro j m dobolmá! igy posi zallifs l

17 Me(lvevd{Ulz Oroszországb

18 l:jij CSENDŐRSÉGI lefekecse Ieghólygok képződésc idézi köyii fi kél elmlízolásá is meg- elő CH Miuú l pocskli eyeriikkel köyedfl leyom koduk bogy bizosiv legyük felől: hogy Bp o felile fiz ujjleyom mide reszé éj Iupo egyik márcziu LAPOK ks éges scre szu eszközökkel 23 ú m egy cziklemez egy C-J ubus yomdfesékkel egy flkeőké eyvheger e eh egy bezi es üveg Ezzel doboz r 24 koro8r fmelkedik Kevésbé mozglms kisebb cse clőrörsök szmlír e zob egyszerübb felszerelés is eleged ő : ecse 1 30 K A leyomk mide erőszkos h:szoriás emcsk llílk úgv gzdg eredméyek fogják kisérjeel megjulmzi és módszer sohsem fogj fehodlll o szolglü o flermészees köveelmoy csk z hogy levo miél előbb i leh eőleg friss loyom okró l srkámu fogvr óvos lecmejjük és ismé rúh:szszü k ; sár mos léghólygok ib ügyeljük folesleges d I c611uioldle képződéséei( megglll képe homályoss ső olmázolá is eszi fiuá fi coll uloidlpocsk eljese ájászú korom fekee lpo leő PzüssIDü ujjleyom iszá ki1o heő és közvevl már így ir összeb8lwlibbokr fllhsz álhó Tekive hogy leyom cdluloi dlemlz ill védv6 v z boriékb z illeő übrydr bhoz csolhjuk vgy bármikor bármelyik feykepéhz áll leféykepljzehejük vgy gyilh juk Miuá Scheider-féle levoólp Teszély és ehézség elklil pos á is Bzillihó mgák z ujjleyom k z elszállj s p( dig redeso k z elro ás!íl júr fókép«foos hűesoekbell czélszetü lesz h fl yer leyo mo midjáj1 elküldjük zo hóöágk melye meg kruk kéri bogy gyüjem éyébc kusso leyo m uá vgy bogy hso lísli z ÖSSZe ll szié csol és gyubio ujj iról -ve leyoml rermészeese ige jújllo s midjár midzo egyé ek ujjleyomi is cs oli kik fi felve leyom o eseleg okoz hák vol Így károé fi jirő ré sb b ijshzelsolilásl bi::zuk limlig egy lop<;:;lfll{ és Y!JkorloU zkembeyle Igo ujájos f fö lösl eges por godos el úyol i i mer ellekező e!:lebe fl yom köryéke Ü ezüsös lesz és kk I or leyom em oly poos láhó mi hogy h hliér korom fekee Termé6zeese mellöz edó i ir mide erősz k mer zzl mgá yomo meg Rérbej ik ső - kivál h yom mái régi ér ige!rim ful üloo pd z egérze elmázolh juk Az cche fiomság puh 8ig ehá elegedho ele A levoójp rósság ugy em zárj ki hogy r ogysz1rü leörlés uá isméele hb zállsbuk dc ez mógsem jálos mer ükörsim felüle e mégi csk k6ye megsérülhe ér kkor l eemele dő ujjleyom bjzáuiomságu miáj Ii eseleg m sik erül poo sll áveük A ]cwoól p ár külöbo ir oly csekély hogy még lel)ík rékosblj ember ü; eld obhj mllr I:lgyBzur hzól 1pocská élk ül hogy ezzel gy kidh3 okozk mgá uk A BzálJiáHi felé elek kedvezők 1gy doboz mely r lmz : fj drb I I /( 1 fl cm gy levoólpo bícsv rhó üvegszelec zébe 100 gr h m őpor egy!j cm 8zéles hi őecsee és jgy il hvo ó lb?k Hzévágálár J;zoJgúló olló l!) koroo ib korűi Jílvur Ii fohu:orolés még kiegeflúh eö hel\hzié il/áh (gyéokrő/ esejeg veedő ujjlcyomo k k é szió 8 gu 100 gl pol 250 li é h Jevoólp körülbelül 50 K H örscik még egy hszálbo umuásl IS 01- készíessék H yom régi úgy elü zsirrflm por már em pdb és igy lvoo sem uduk csiáli A yomról ve leyomk z iigydr bok melle zokk kiselejéséig vló megőrzé se zér bir külöö s érékkel mer lpocsk em fogll el helye é s ugy zo ees elle vló későbbi eljárásokli l vlmi /seleges perjiásokál mi uk feledé keységére Hzámiv sokszor évek uá m egkis éremok r bies ujj le}omk kiszámihl érék e leho A Scheider-féle por és levo ól p brm ilye yg éh lku árgyo bizo éb köye hsz álh ó Képei eljese iszák miuá háiél zvró sziei ]{ép ei és féyé - elleébe féyképpel em veszi á Az oljárlís leggyobb előye zob k végele {gyszoriisége Mide gyermek levo óké pek kel (m ric) jászije j - 10 éves korukb ez mi is gy k o lol u k MiduD kis iskoiásleú yk megv h ozzá vló ohe Hég( Nem udom ehá belái bogy cse döreikcl miér e lehee ezzel megb ízi? ÉHDEKES NYOMOZÁSOK A mul ság vége Jrl: Málhé Mlklófl IÖUll1rmelrr f:)zep rgyog? május reggel A p lss lss oolked lk felfele Sziporkizó Bugr i csillogv verődek VISSZ fu Bzálk? ryogó bj m csöpp lbe s mi mogy drág kovek hid ökölek f éres m e A llflk éről z őkö Ngyzf1J o felé veze ő uvol meé fu z árok pr o egy embe r fekszi k f mer r R dc8 álm leb ol ő oh ér hosszró k eel fi Lory oglífl múgrcsz korulöe levő Cüszilk \z?kkó rczá r huji? hrm 61 csep pek hüsifő hhísá lá szem el körül j á B l k OZlÍB szdozó psugwk ól egyszerre óh rcdez i ke7d beg mozog b I r SZomel még he vu k mgdvu mih k (If > kzcl I vedj krá f dl rimu mig egyizore sá ido od fordul Im I V1D1l megidul os beiej lomp(r dili ZBUpSZ! Z árok h lhlrrros végig Himi\á Ilrczá l fve v fl Erre múr mí il hd I eg Zuh H őkee y ére vol u fölébre I áirooh sze d mel dörgöi gebo löll ilóz Bímul \gy H UR UlPA S Z lil ;;: ; -; ;;;; ;;: w: :: :::-:7C:-: LA ; i :- -: l :-: :- :: -;-;! 6 m!! c! : r :!! :!! U!!: : :J : : N!! : M : ii L!i f ;! :o:!!:j; E ;;;/ T11 0L 1:J;E:: UM Z -ilzi [I! \! uy :: : - ÖHÖG ira K lijolf AZOlfllAL HASZlIJ rlll C k ehb Uur u H ;YkGr Blö ArQ kor p ror 3 v; 2 I( 60 fll m m hi<ili I; J uloq UlI/{ Ukl ll OerJro / I r--

19 r

20 CSEND6RSÉGI 1 38 k bc es k oresm á k Eélfogv \Ísszérk kőzseg veék sorb pszos se Egyik korc91dárbdál meguák hogy oes egy od hé ór ájb mr JÓ Is8 Jo z óráig kilec i s e ik O el mberr ismerele file Hde öke Az mikor is fl zárórár vló ekieel elkí fizee mmd elfogyszo ilok és szívrok p szo s P :szos ál lá péz zeg ss ö b gyob mi köz be áyo7úskor már oly is \ol bogy lig udo lbá álli árs ámog meeközho is E7efelül korcsmáros még felemlíee hogy p RZ08 1il ember Péer éve szólig és rid lebejh li heszédökhől Jcivebee uóbbi Kvá sdr v16 de ó em ismere és me se figyele jobb pedig z l hogy ál m ul egy jsmelüle fi lembr ki efd pob ár pálikár ér be fl kor<:smáb megl vá mz c pll8zossl duhjkodv muli rászól Eközbe yir iszul z emlékező -ebe-sége bogy :1DJékEilbe odj idézi z előző pj és éji eseméyeke Egymásuá juk eszéb? z előző Dpi muj ozás ezígyzee z Jseud)kicsod Peer kl mm kedves j6 brá ölele csókol s végül z is mi ö A jrrór MDÍ lcgleojóbb ríézve bogy voj péze 8 mos ics EgykH koro mi bizoyár em is busui hi sze u egpi mrugg l öbbe is megé r De 63f) koro á már még sem ér meg kármilye jól mul o is pedig eyi hoz-o mgávl mikor előző po ob8lzwról elj Az- is bízoyijb bogy bármhye dsó sorb s bb reméybe hogy z i lud hol zé <;zo o ejbee kí pé kozo fu ver lehe ob Z i de h elysziére O e lálk Egyele yom és fekvőhely köryékó IDl vl dulkodll8r vgy eesk sc vol o m i hől ekezov k vol e lehe r ozásá mely iráyb vló elá ömgl de sehogy jflbbr bámul blr bezí)ge Jeko sem udj kiooemi mg! z ldeg poj Sorr er hoz mgá yp lmeyire kl lodol buzz z5b:li kereil ku beök de c:; lá le z Jd ól keui egymásuá mideoikb mjre gyo i semm ál l Be o De yl kebélébe káromkodik : b ro Ekkorár megkodul közeli község br és z?j? esz végig zg h rmos m&zősége Ez ge korulkkld réveie i ri eé r z B é lel cslódúe éljc8esd Jehe fel djár geö yfi kiek ekieéből ib mi ismeri fl mámoros embr ároe Körülézí f(kvőhejyé z árokprlo s z odi k Iyé á meg á viz!iglilj közbe ok káro meg:d 1 ó khe Iep mgdoz lssu S mfij d Birí kezd ok közeji község felé mcrobkőzbe fol felemeli csoos leve lázz meg-mef hlji veje Jr-l B boj feje üögi gőbe mih vjmi láhl ellesége (eyeged I 1 3 márcziu 23 LAPOK k : gvlléros mu lo is (moyi el Dem kölö H e há hiáyzik vlki ellop Erről pedig legjobb ud h z z Iseudj-kícBocl Péer ki vele legovább mulo De há ld udj bogy hoj v mos z Mjd mcfrudj fl cedőrség! fejezi be z yfi moológo 11 lighogy községbe beér csedőrlk y uá kérdezőbködik Keő ubígzfár uá csk bmr ej is éri czéljá O zá illő m(\do bemuij mgá hogy ő 1r í Jáo8 6zepJkí lkos és hol sirv boi káromkodv elpszolj hogy előző pod évi májils bó 8áD - fvér jö be Tekér bogy z oi bkál levő rozásá kiegyelíse )fég kom i vol z idő bk em vol yiv meg zá fárdság uá egy kis páljk ie jól ese há b eivááro lál im e r6sökkej beér z egyik picz-éri korcsmáb el:y pohár pálik r Az egy pohárhól keő le mjd öbb ís mikövbe b 7zás7egődö E:gy Péer evü filember kivej bor és czjgáyzefl mellfj ovább mulo ugy bljgy eljehe lhíodo fl mulá:! közbe D emek fl bkb vló hogy vgy e emplomrbl ó! S bár észrevee hogy: e megjegyzés kellemeleül ériee duhjkodó legéy de mor vállz élkül bfryr kérdés es másik se szól öbhe ö se fir oyább fl dolgo (skugy Yrb- m ég l egéy személyleirásá hozzávefőleg elm% és ruhá6á is de egyebe Dem udo :\líbogy másik ké korcsmáb i ugyílye leirá8 legéy lák pszossl muli és z bely hol pszos felébred Kávásd iráyáh ese oc1ídl járőr ees u puholi mer z eddig szerze dokb ól lposk lá legéy lle rlmerül lopá gyujá é z ís vlószid ek ro hogy kávásdi lesz legey J<ávádo zob elj lse eredméy élkü} puhol k mer oly Péer evu legéy kí emplomrb lásbl gylbiok vgy ilye ro i eliélek vol községi lőljár6ság so - iflmet De álláb oly l egéy se udk megevezi k ire z oui 2j-30 főyi filság közü) korcsmáro8 áll do személyleírás k megfel elő IcU vol A jrőr ezuá Görbed községbe mej mer Gyees csedőr ugy emlékeze és ez kávásdi községi biró js megerősíee hogy előző évbe ké görbedi logéy fogk (l Ngsvrdo emplom beörés mi s godol ák hogy ezek h ej Ís iéleek zó dlj) büeé süke kiölbcék és bzl1kerüllleek 6 háb yl ezek meeelr61 feledkeze meg hem péze ib i? uolsó melylk e lesz f ke rese ees filjótíg elvesze dr z ujdouj piros bőrárez is JeroóykJe em is clódk mer görbedi e161s ruldámul vjjág eujúr f o ébred fel gyflzl o l{jróág ml DdJM do big 8ziás81 xolgáli ké l orsz&gu melje l árokb omplombeörő IB hmuros olőáui A korcbmá Arról hogy báy belye B melyik korcsmáb forduj rob áll do 8zel1lélyleirásboz llá b m íd keő mr{ om udo felvi lágosíáb 8flj és z 8e ud h8odli dc egy-ik e Be hivá l Péerek és pfl hogy mikor ldhl H miké keriil r orrzógulj árok : HZOR e 8meo fel muhlóárbá egyi kbe sem prr A áror mldezok dczár lri kérdbzc 61o Az egyik A z QrsprcSOfJk hiáyzó öshzeghől köveke zeve mmdj!r Ig ol libijól késé glele iil oz ehár el kel lopáfi láo fo(rjrogi miér ÍJ3 Gyees Gbor H CHiz le bfcyá l A másik zo h ki Körösi GáboJ máh JJák&l efldőrök Rzolgá!u l b vezóy olve meg b l\k leb1lgyobb meg lepésiikro beismere bogy hfl fl /kík hogy JJo8oRR1 korcs-má k l:ior járv Jebo p be vol To kó pllbzol csk lebe kofisák kj mm ilr ojm hll is hi k IáIóé kik mull ogy fil emberr el ő jr meg kiálák egy po zzl együ m ulk há borrl (Ie ő edek flfogdf!lf1 uá l7ol ávo - b B U TO R < kélzpézér v ré8z1efizeéere legjuáyoeb h V[ K:::: :: 6k:: y áro EHRENTREU ÉS FUCHS TESTVÉREKNÉL BUDAPEST TERÉZKÖRÚT 8 SZ B U TO R T l fu 85 0

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés

g o ú j n é t s z s 1. s Életvezetés -! KIE B Kjü 4 8370425--0 Eül ú j f I Kr 205 B j K VII fl Él E ről ó rül l l r l Ú l l l l A l ól r rülr l: r jrű l Il l ll (jrű) l (r l l l) A r rről ü jí A jrű flől ű Pl r fllő rlrű lr ll lí frl l ó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ALACSONY ENERGIFELHASZNÁLÁSÚ LAKÓÉPÜLETEK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA A++ az Energia Unió Zrt és a ProKoncept Építési Rendszer támogatásával Energiatudatos, Klímabarát élhetőbb Otthon, legyen

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok.

Kedves Csapat! Köszönjük, hogy vállalkoztatok a küldetésre, amelyet az alábbiakban olvashattok. I. ful Kv Cp! Kj vlll lé l li lv. Klléi u ju i uócp vj j l - vé j ju i - i cp i xpíció i flé ulj Móli. A uó i l ulj é u u l li ép l lfjól 215. ciu 23-: Mll xpíció úvléépé é uó plój i l lj. Sj pló lv fljé

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ Ńř ó ľ ą öľ ő ń ö ú ľ Í ü ö ľ ó ľ ľ ř Ę Ę š ő ü ű ö ľ ő ő ő ľ ľ ö ľ ö ö ü ö ő ö ő ő ó ó ö ľ ľ ľ ó ő ó ľę ű ö ö ö ö ó ö ő ó ö ö ő ó Í ö ü ő ź ü ů ő ö ü ő ę ő ó ľ ľ ö ü ľ ó ľ Á ó ő ö ó ö ő ö ó

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ü ú Ö ű ĺ ú ö ö ü ĺ ű ú ö ę ö ö ę ĺ í ę Á ö Ó Á ę ú ŕ ö ę ö ö ö ĺ ť Á í ü Ĺ ü ö ü í í í í í ĺ Ö ű ú ĺ ł ö ü ö ű ĺ í ü ę ö í í ę ę ö ę ĺ ö ö ĺ ĺ ö ö í Ę ĺ ĺ ź ś ą ĺ ĺĺ ćą ĺ ĺ ĺ í í Áĺ ö í ö ü ű ö ü ď í

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

ć Ľ ö ú ľ ľ ľ ú ľ Ö ő Đ í ú ľ ł Ęą ę ą ů Ü ú ľ ľ ő ü ĺ ü ľ ľ íĺ ľ ľ ľ ĺź úö í íľ ĺ ö ĺ ĺ ź ĺ í ĺ ú Í ĺ ĺ ĺ Íľ ő Á ő ľ ĺ ľ ő ĺ ĺĺ ő ě ĺ ú ľ ő ü ő ń ú ö ľ ő í ľ ú ľü ľö ń ú ö ĺ Ź ľ í ĺ ćí Á Á Ú Á Á Á ő ź

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ę óľ ľ ő ü ő ü ľ ľ Á ö ó ó ő ľ ź ő ü í ő ő ó ő ö ö ü ó ö ó ü ń ő ńź ő ó í ľ ö ó ľ ľ ö ęľ ę ľ ľ ő ő Ú í ö ö ő ő Á ó ő ü ő í ę ü ö ő ü ő ö ü ő ő ö í ü ő ö í ő ú ľ ľ ő ü ú ő Í ő ü ü ö í ó ľ ö ő

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ó ľ ľ śś ü ľ ľ ľ ľ Ĺĺ ľ í ó ľ ó í ľ í ü ľ źů í Ę É Í ó É É Á Á Ü Á ĺ É Íľ ľ Ü ľ É ó ĺá É Ü É Ą ł Á Ą É ľá ĺ ą ŁÁ ľľĺ ą ů ĺ ĺ ź ľ ü ó źń ĺ ď ó ź ú ó ü ę ź ű ź ź ĺí ę í í ľ ź Ĺ ó í ľ í ĺĺ ó í ĺĺľ ź ń ľ ľ

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ú ú ę ű ő ĺ ő ĺ ü ö ö ó Ł ĺí ĺ ú ĺ Í ö í ĺ í ĺ ů ó ű ĺď ő ő ĺ ő ő ő Ż ó ĺí ĺ ö ő ó ő ő ö ő ó ě ů ő ń ő ő ő ó í ő í ő ź ő ó í ń ő ĺ ő ń ő ő ń ĺĺ ö ő ő ő ő í ő đ ó í í ő ö ź ó ő ő ő ü ĺĺ í ő ő ł ő ő ő ĺ

Részletesebben

ĺź ą Á ĺó ľ Á Á Ü Á ľ í ĺ ő ő ĺ ü ó ĺ ĺĺ ľ ĺĺ ĺ í đ ĺ ö í ľ ę ď í ó í í ó ď ď ď ź ź í ľ ó ľ ľ ľ ő í í ó ó ó ó ĺ ĺ ľĺ ĺ ł ĺĺ ę ő ő ü ő üĺ ó łí ľ ö ó ő ő ú ő ó ó ĺ ĺĺ ó ő ő ľ ő ľ ľü ó ĺĺ ĺĺ ő Ĺ ü ĺĺ źő

Részletesebben

ó ľ Á Áĺ ľ ľ ĺ ĺó Éľ ľľ É Í Á ĺ ľ ĺ ĺó ó í í ĺ ć ö ĺ ĺ ü ó ú í ó ó ě ľ Á ĺ í ű í ú ú í ú ľú Á ĺí ú ú ľ ľ í ú ó ľ ĺ ľ ĺó í ö ľ Á ś í ĺ ś ź í ú ś ó ú ú ľ ĺ Á ü ó ł Ľł ó ľ ł ĺ ó ź ó ó Í ł ó ú ľ ľ ľ íĺ ú ó

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó

ź ĺ Ą ö Ś Ś ł Ź í ľ Ĺ ľ í ľ ő íľ ľ ľ ľ ő í ĺ ő ě ü ľ ľ ľ ľ ö ó ľ ü ľ ö ĺ ź ź ť ľ ó ó ó ö ľ ő ő ľ ö ľ ś ź í ä ľ ľ ö ó ľ í ľ Ĺ ő ó ö í í ľ ó ę í ľ í ľ ó ő ľ ü ó ľ ľ ś ő ü ź ź ü ő ę ő ľ ő í É ü ľ Ý ľ ó ö ĺ ö ť ó ý ö ľ í ź ź ž ü ő ő ľ ő ľ í ľ É ľ ś ű ö Ĺ ľ ü ľ ľ ą ű ľ ó ú ľ ó ú ó ľ ľ ä Íĺ ľ í ó ĺ ĺ ĺ ľ ó Ĺ ź ö ö ź ľ ą ľ ľ ľ ľ ü ý ő ĺĺ ľ í ő ő ź ű ö ö ú ó

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

ő á ľü ő ź ź ő Ĺ á á á á ő ľ ő ľ ľ í á á ńá ő á á á á í ź ĺ ĺ ľ á óĺ á á ő ő á ő í ó á á á źĺ í ü ö á ú Í ü á á á á á ő ľ ó íľ á ó á á ź ľ ü ĺ ó á ó ő ľ í ľ ĺ ő ő ľ á ó ľ ü öľ á í ź ĺí á á á ť í ü á í

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ĺ ő Ę ő é ő Í ő ľ ő ó ĺľ ĺ í é é ü ö é ő ĺ é ő ű ö ź ľó ó ó ö é é é í é ć ů ő é Í É ľé ľ Ü Ĺ Ĺ É Íľ ľ Ü ľé ĺ ľ É ń ŁÜ É Đď ľ ĺ Í ľ Ü é é ů é é ľ ľő ľľ é é é é é ĺ ő Íĺ é é é ľ ĺí ľé ľ é ó ĺ é íĺ ĺĺ é ő

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ

ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ ľ ü ľ í ľ ü í ö ü ľ ĺ ľ Á ľ ź ĺ ď Á ą Ü ł ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ůź ö ź ľ É Í É ö ł ĺ ů í ö ĺĺ ľ É Í ď ľ ľ ĺ đü ö ź É í ö ę ź Ę ö ď ö ě í ĺź ĺ ľ ĺí ü ľ ü đ ę ź ö ö ö Á ľ ö É ľ ĺí öľ í ľ ĺ ł ľ ĺ ł łü ľ ą ůź Ü ł ľ í Ü ł ľ ľ ł ľ ĺĺľ ľ ą ĺ ľ ý ł ą ł ą ĺ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ Á Í ĺľ ö Ü ö ú ľ ö ł ĺ ľ ůź ö í ĺ ĺ ľ ö í ö ľ ö ą ö ľ ľ Ô ľ ü í ĺ öľ ö ö ĺ ĺ í Ę ľ

Részletesebben

ő ő ź ź ő Ĺ ź ő ő ĺ ü ĺ ľ ĺ ľ ú í ú í ľ í í ĺ ľ í üľ ú ő ľ ő ó í í ľ í ü ö ź đź ü ł ľ ľ ü ź ő ö ő ü ĺí ź ő ľ ĺ ĺí ó ő ź ĺ ź ő ľ ő ĺ í ó ó ő í ń ó ľ ź ĺ ĺ í ľľ ĺ ľĺ Ĺ ű ú í ľ ĺľ ľ ú ľ ľ ĺ ú í ó ľ ľ ó ľ

Részletesebben

ó ľ ľ ő ü ő ľ ő ľ ő ů ů ĺ ő ľ ő ůĺ ľ ű Í ő ó ó ĺ ľ ľ ĺ ű ó í ľ ĺ ü í ü ź ő í ĺ É É É Í É É É É É Ü É É Á ľ ľ É Á ł ľ ü ĺ Ę ź ź ĺ ź ő üĺ ő ľ ź ź ő ü ő ő ü Ż ź ź í ű ö źí źů ő ü ő ü ű ó ó ó ő ő ĺ ľ ľ ő ź

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

ő ľ ü ő ü ő ľ ő Ü Ü ľ ü ľ ľ ú ü ľ ľ ő ő ű í ő í ü íľ Í ü Ś Ę ľ ü ľ í í ö ő ľ í ü ő ő ő ľ ő ű ź í ű ü ű í ý ü ő í ő ľ ő í ľ ő í ľ ü ő ú ľ ü ő ü ę í ľ ľ ő ľ ú öľ ő ľ ő ő ö í í ö ú ź ö ö ú ű ő ö ö ő ľ ľ ö

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

ó í ő ú ó ó ď ó ź ĺ ĺ ü ő ź ď đ ą ą ő ą ó ö ź ĺ ĺ ź ö ő ď í đ ĺ ĺ ő đ ĺ ő ĺ ń í ő ő ő ő ő ö ó ĺ ő ő ő ő ő ő ő ĺ źä ő ĺí ď Ĺí ő ĺ ő ĺ ó Ü ő Ü ő ĺ Ü ź ď ĺó í ő ő í ő ő í ő ő ő ó ď í ő ó ő ő ü ó ó ő ü ő ó

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

ó ľ ő ü ő ľ ő ľ ľ ĺ ő ü ü ĺ ő ľ ľ ő ĺ ľ íĺ ö ľő ó ĺíľ ľ ĺ ľ ľ ľ ű ľ ĺ í ó ĺľ ó í ľ ľ í ü í ő í ĺ ü É É É Íľ ľľ ĺ ĺ ľ ľ É ľ Íľ ĺ É Ü É ĺ Éľ ł Á ł ĺ ľé ľ ľ ĺ í ĺ ź ĺ ź ü ő ő ź ú ő ĺ ě í ő í íí ö ú ľ ĺ ö

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő

ó ę ę ó í ó ó ü ú ö ľ ó ó źľ ó ó ő ę ü ĺ ó ö ö ę ü ľ ö ó ő ó ó ő ő ę ö ľ ü ö ö ń ľő ó ő ó ę ę ő ľ Í ľ ú í ú Ĺĺ ö ó ó ó ú ö ó í ú í ö ö ü ó ó ó ő ő ő ő Öľ ú ľ ő ü ľ ĺ óľ ľ ö ę ő ü ľĺ ü ľ ę ľ ö ľ ő ő ü ľ ľ í ę ő ő ó ő ľ ő ö ö ü ő ü ń ő ő Á ő Ó ő ľ ľ ő ő ľ ő ő őľ ő ú őľő ľ ő ľ ő ő ó ľ ő ö ő ő Ĺ ü ľő Ĺ í őľ ó ľ ö ö ő ü ťó Á ľ ő í ü ü ő ö ó ő ę ő ö í ő ĺ

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

ź ü ü ö ö ź đö ű í ö ü É Í Ő É É Á Á Ü Á Á É Á ř Ą Ą É Í Ü É ĺ ł É Ü É ĺ É ĺ Á É É É ĺ ĺ Íĺ ĺ ĺ ĺ ź ü Í ý ü źú Ż ĺ ö ö ö ö ź ö ź źú ű ö ö ú ö ö ö í ö ö ű ö í ĺ ź í ö ę ö ö í ö ű ĺ ö í ĺ ö í ö ű ö ű ö ű

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

ü ú őłę ü ő ĺź ő ľ ö ľ ľ ľ ő Í ő ü Í ĺ ę ő ő ĺĺ ö ö ü ő ö ü źĺ ő ę í ü ő ĺ ő ő ľ ęľ ü ő ü ő ľ Á ľ ľ ö ľ ľ ö ľ Ó ő Ö ľ ĺ ľ ę ę ĺ ľ ö ö ę ę ő ü ľő Ú ö ö ĺíł ü ę í ü ę ö ő ü ő ö ü ĺ ľ ő ö í ö ö ö ü ĺ ĺ ö

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

š ü ü ü ľ ľ ů ü ú íí ö í ü ĺ É Í ľ ł ĺ É Ü ą ł É Í ľ ł É Á ľ ź Ĺ ĺĺ ü ź ź ü ü í ź ö í í í ľ ĺ ú ö í Ą ö ę í ö ű ö ú ö í ľ ú ö ü ź ľ öľ źú ö íľ í ü ľ ľ Ą í ź ű öđ ý ľ ź ľ ľ ę ú í ľ ľ ű ö ű ü í ö ľ ĺ ĺ ľ

Részletesebben

ó í ó ĺźĺí ĺí í Íĺ Í í ľ ľ ú ľ í ú í ĺ ó í ó ó ó ľ ľ í ľ ü ű ö ę ő ó ó ő ę ü ó í í ő í ú ľ ľ ó ó ó ó íľ ő ý ő ó ľ í ä í ó ö ő ó ó ó ę ő í ó ľ ü ó ú ć ä ő ó ú ó ń ő ú ó đ ĺ ú í ű ó í ó ú ú ú ú ő ö ú ú ú

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l

A lᔗ卧 ᔗ卧 s l ok l pj h f él om s k s és, v g m s s v l ᔗ卧kö p lés g ol ol g om f l, m l síkm s és g képsíko k ll vég h j s l ok s v l. A m g o s vo l ᔗ卧 ), 2012 A f él om s k s és ol g om g po os s l ok l pj lé ho o ᔗ卧fo m m gs k s ésé j l ví s s, f lül é ) o. K ul ké ᔗ卧 s vo l sm jük, m s fo m c cs s ükség. hh cs k k ll l, hog ᔗ卧 f lül é m l ᔗ卧h jl

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ó ľ ľ ę ź ĺ ĺ ĺ Ĺ ü ó ĺ ľĺ ü ú üö ź ü í ü ĺí ĺ źů ö ĺ ĺ ľ É É ó ľ Á Ü ľ Ü ĺ Í É Íľ ľ Ü ľĺľé ľ ľ ą ĺá É Ü Éľ ĺ É ľ ł Á ą ąó Ö É É É ľ ü ĺ ĺ ł Í ĺľ Ü Ü Ü ź ľ ü ď ĺ ę ź ĺ ü ź ú ź Í ľ ü í źú ó ö ü ö ó ó ű

Részletesebben

ő ľ ó ő ü ĺ ś ĺ É ü ĺ ü ľ ť í ľ ő ľ ó ľ ý í í í í ľ ĺ ö ľ í ľ ő ő ź ő í ü ö ö ü í źů ź í ź ő ő ó ó ö ź ľ ľ ó ľü ó ľ í í í í ő ĺ ľü í ą ľ ó í í í ľ ö ö ó í í í ä í ź ľ ó í í ľ ĺ ü ľ ź í ö ľ ü ĺľ íĺ ó ö

Részletesebben

á á á ľ á ő ĺ ö á ľ ĺ ö ľő ć ő ö ľ á ľ ó á áľó ú á á á Ö ľ á á ő ö á á á ö á ö á ú á á á Ö á ő ľ ű ö á á ő ő ő ľ á ľ ü ő ü á áĺ Íő ü á á ú á á á á ő ü á á á ú á á á Ö á ó ű ö á áľő ő ő ö ľ á ľ ľ ü ő á

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź

ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť ľ ľ łł í ĺ ü Ü ú Ü ú ĺ ź ö ď ö í ĺ ć ć ĺ ö đ ľ ĺ ú ü ú Íź ö Ó ĺ ĺ ĺ ź ĺ É ö ö ĺ ö ľ í ĺĺ ľ ź ĺ źĺ ź í ú ĺ ľ ź ü ľ ĺ Ĺ ü ĺĺ ĺ ľ ľ Í ü ü ö öľ ĺ ö Á ö öľ ź É ľ í ú ľ Í ą ľ ĺ í ĺ ô ĺ ĺź ľ ľ Ü ľ Ü ü ü ł Ü ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ Á ĺ ľ ĺí Ę ĺ ö ľ ą ĺź ö í ö ąđ ĺź ĺź Á ö ü ĺ ö ľ ö í ö ö ľ ö ö í í Ĺ ü í ź ľ í ľé Ĺ ö ĺ ľ ť ťĺ ť

Részletesebben

ľ ľ ľ ú ľ ľ ľ Í Ó ú ő ó ľ ö ü ľ ó ö ó ő ó ö ó ö ö ő ő ő ő ó ľ ö ő ó ü ľ ó ö ó ľ ö ő ö ľó ó ő ő ö ó ő ő ľ ü ü ó ó ő ľ ő ő ő ö ó ľ ľ ü ő ő ő ľ ľ ü ó ľ ó ó ő ó Í ť ő ľ ü ł ő ó ó ő ü ü ő ü ű ö ő ó ó ö ő ľ

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó

2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű ó Ĺ ű ö ű ü ľĺ Í ę ę ó 1/176 ú ü ľ ľ ľ ó ľ ľ ľ ľ ľ ú ó ü ú óľ ö ó ü ľ ü ę ę Í ľ ę ę ęľ ĺ Ĺ Ü ĺ ýł 2/176 ľ ľ ó ó ě ú ü ó ť ľ ľ ö ľ ú ľ ö ę ö ľ Ú ľ ö ö ľ ĺ ü ę ľ ü ö ę ę ü ľ ü ĺ ľ Ĺ ö ť ľ ö ö ó ó ó ľ ľ ľ ľ ľ üľ ľ ľ ľ ľ ö ľ ö ű

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben