CSENDORSEGI LAPOK. Szerkeszti és kiadja a M. ki/'. Csendőrségi Zsebkönyv. szerkesztő bizotlsága. Szerkeszlóság es kladóhivalal:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSENDORSEGI LAPOK. Szerkeszti és kiadja a M. ki/'. Csendőrségi Zsebkönyv. szerkesztő bizotlsága. Szerkeszlóság es kladóhivalal:"

Átírás

1 V EVFOLYAM MEGJELENIK MINDEN VASARNAP szám Budpes márczius 16 CSENDORSEGI \ LAPOK Szerkeszi és kidj M ki/ Csedőrségi Zsebköyv szerkesző bizolság EI ÖFIZETÉSI \R \: Eqes: ell/e /2 k% /U Fr/eme - (j koro 1\ egyedeore 3 koro/u Szerkeszlóság es kldóhivll: Budpes IV Eyeem-ucz 4

2 V ll szám BudpeB 1913 márcziu 16-á évfolym CSENDŐRSÉGILAPOK Szerkeszi és kidj ELŐFIZETÉSI ÁRA: Félé Egész évre 12 koro Negyedévre M kir Csedörségi Zsebköyv szerkesző-bizoság 6 koro 3 koro liegjeleik mide \élsácp Az igzolváyos liszek pos és áviid szol g áláb I/l: dl 11égh Kálmd ho!} miisz;/pri lik SZ ERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL Budpes IV Egye em-ucz 4 sz :E éyek ismere e uá seki Bcm vohj k éségbe z igzolvliyos ljjjzek kőiébe öröme okozo pos- es üiyird segédiszi próbszolgálo ojból megyim körredeleek megjeleese miek kövekez ébe ujból flkore8heík z liszek z szolgál o mel y irá 8 feforgó jeleségek szeri midekor előszereeel viselek mely mideesere egyéisé gükek is legilhibb megfelel Késégeleül öröme Ezrezhee körrede1e meg jeleésu z igzolváyos liszlok egy Bzükebb csopor jáál csedörliszekél is kik z ö külöleges helyzeükbe hbár em is ekiheik - s e is eki sék - éleczélk polgári szolgálb mide áro vló álépesé bllder csk végső szükség eseé igéybe veedő eszközek mégis jóleső érzéssel ölbei el őke is z ud hogy h körülméyk kéyszerie) his folyá csedőrség köelékéből kilépi kéyeleek módjuk és lklmuk v oly polgári szolgálb \ló juáflr melye más igzoiváyos liszársik olő szroeel keresek fel mi kézzelfogbó bizoyiékll e szolgál elöyös bizos é!:i jó megélheés yujó volák hogy A midössze eháy hópi mulr if;6zflkiő leg hivlos lp mgyr kir csedőrség e delei Közlöy--o ismé ör ömhi r hozo z liszekek meyibe fl Közlöy folyó évi február hó 15-é meg jlle G Bzóm(bu Dpilágo láo z igzolváyos vlmi és fól évi éyleges szolgáli idővel biró liszekek pos- és lárird segédiszi pr6bszolgálr mló bocsáás árgyáb :W- szm l kido b oyéd elmi mii szeri kö rredel e Ez kőrredele em uj ér yi meg z lisz ek polgári szolgálb \ló elbelyezosére hem csupá z e czélr megszerze érből bódij YlsBz z rész mely immár csbrkem három éve elvoo z liszek elől Abból z okból ugyis hogypos- és ulvird l:iog é cliszek k ölség ve és il eg redszelcsieu lészúmáb íiresedés em vol yugdijzlis elhlárlozás vgy mb ok köfokezébeo pos- és ávírd 8cgédislfk lé Hlflimáb beálló hiáy pólá sá r próbszojgálr bocsáo és vizsgázo libzek elegedők volji fi pos- os ávird segédiszi próbszolglilor bocsáás Abból éybő l kiidulv hogy legüdvösebb lko beszü eéso mulkozo idokolk mi z 1910 ások leg j obb iézkedések is hályllok mrdk évbe erre vokozólg kido kölmdeloel meg is h zok kikek érdekébe zok csiálk kikck öré Ép z fi körülméy hogy pos - és bilirdu jvár zok éeek z lkobiso k és ié zkedése k léye scgédiszi próbbzolgájr bocsáás egyszer beszüei gével eljes mérékbe iszáb icseek úgyhiszem kelle eszi külööse ib jeloöségíejj6ssé fl pró b em fogok felesleges dolgo cselekedi kkor midö RzolgáloL ujból megyió eek körrdeleeli: e közlcmeyem czéljául Ilz üzöm ki hollv csedör megj ujeésé pál féyesebbe hiz ouyi v ez Ilz lisziekek : hogyposll es ávihl szolglíl legj o bbk egyike 1 pos es á\ird sogédiszi prób szolgálr Ilzokk fl szol gálok ic mely ck olyerésé IlZ igzol vokozó körredeljről; wiyos lizelmek z 1873 évi ll örvéyczikk biz fl próbbzolgál elsjúidó isdlereekröl: OBij mor külöbe om jele kezek vol uyi 3 (l po B - es áyjrd szolgül b mló lklmds pjobszolgáll1m em szerezék \ol meg pos - és ról legszükségesebb u divlók elmocljm hi vird segéd iszi Irépesiés oly iok hogy Leöl és 1 A p o s- ém A\lld scgódis:zl póbizolglr 1l1 lcer ülő illlsol zzol lépés om rhk miek \liukozó!cöclcllilelcröl jele il liövclezébe orlóchis elkerüléso órdekolwll A körrou(llo gy ílllhiohsligbu ugyzok közö I{ezi kllrólw pos- éli ll\ird so g écliszi lcéposi és fl kcroek közö mozog mi posll- és ávird seged mog:szere?!leésööl o gy e lőre elz1íri kellu A helyze kellő illszilbs élekébo om lehe iszi próbszolgl szblilyozslír voko zó koibbi elhllgi z /lem hogy ope um jele ókel e z fi mos kidu körredllllol bálj oo kivül helyeze 1903 évi öu!j9j X BzlÍmu körredoll éveo me gű rr>sedő vllgy egyebke boölés lió kerölő A köluclle mi deekolö meg h:ro z z hogy por és hívird sogécliszi ÓJJások szám ifjbb - BUTOR kó6pibár v róbllefizeáere legjuáyo8ebb árod EBBENTREU s rucbs TESTVÉBEKNÉL BUDAPEST VI TERZ-KőRÚT 8 SZ KApu 6rjegyzók igye!: Tolefo SS-5!! BUTO

3 G3ENDÖRSÉGI bogy p OlB- 3 mllv líflzlk:k \li igéyük rr ily :í:rmju ffgr:cli!z úlhii f lyerbf:sseof:k Ezeril l hiv igeye ki áuáer c k I k z liezoek \li Vllyl elláj ád v ol z ig ii jogob is oki állokri lál ho hó vl&mdy kid(fhiri pos- élj á\ jrd biv u ek proh8z(j1gál:1f(l sík:rrel eljes ih:u é:i r:d gá z l v í z h i séd e ; be(ld7é uú IJ(J!l- éh á\ird po le-k1f A próbzolgil körredell hivkjoki és ily iglizljl\iídyyfll llz jogo!lillk gyá igzolváyd y l má-r ellá o még m biró r]1j leg láb b ljjcsikiécp éve éyljgf:d szolglló z z libze ihmeri h i v ej kidk I l:! hí 1é ylcgeb fzolgál heöléhekor ki l másszóv s yí g y ye igé lesz yr loki ighzolvá f> 11 fél eli kkor miko r próhrfizojg lr óhj mrmí már rec m i IO középisko li vgy z :zze:1 eg)f?rókii ibkoli hizm yivly A próhrh-:olgálr VJó j o gosulság mjgáupíásáál korúhlji körrjdli:rbf<d fog llkkl szl:mhe z z der:;; láj uk hcl} mig ldig po- i virdához mh zol gll i rlgál jfj elg ijj -- már J:L szolgál i evéh: IlIJi l is z ih mdwh pr6 hs z o l gú lr ebá kár ii (: eg\ pi szol gá l ulá d(lig lj kör r(:](i(: Flzc mm m(br hmfltáhh es fél éi yleg(y hzolg :i1i idő heijjfio;f: emu Ez redflelkczg zoh krrrlmflem jel ei z ddigí jogok kor lozál:iá illl::ő)pg em bból fl fl7líd ékból Uee hem :ok dtf-rjlhdr:l! poül- P8 ávírd BcgédiHzi pr6bszolga l ál közszükseg vol ál z ofyszerü okál fogv hoy JlolÍYírr1u szolgálb g)hko o hogy AZ ford!ll dr; l iz p rfíbliz ol gá l f (:hp:::zi I iufiíleg ri pf)- é8 ávírrl s egéd h zi vizsg Ir r:l(!!r uá uzml k í v: zdí k po!; éi> vird 8eg eli lizé li mát moh próhzol g il8 fi és frl évi jyl egus zolg álí ídö hl:öh!!( ( hj ij) me gke zdhe ő vol kko r z z ejöájlbflfl I:Izolgflflo lfj il! állmi z z ese Vf:gU éió pos- és ávírd hogy prób seg MiAzi iz:i g U ulízi:gúliazi kiev:ze!;re kerül még mídől 1:l ivi {oyl::ge14 MZIJlglÍifl vol mikor ib igzolváyr mi:g i g :o:yel em bitvá pob é ávírd segé(li!!zi VUyyiH oly líllálr mfly Z i gzo i váyos uliazekek v fdurv flm Mlezheő ki A k i;rr{mdeh ovbhik b umuál d rr / zvll }Jogy IroJ(yll kldl k&ri próhsz lgál oljmd é RfÍoek -gnm1yl:!zf8ó hogy hová koll i67jjí z orre vclllukflz6 k{rvf:y mely uo }re8űl z lü z k-r i5f: (:IiJJiz;H:ről rdyllk mi mewgyezek lj kotúbb i ij JdŐ} g fl más ilgyág zokál prbblhllolg fl dj! 8Iésl$r floálló rmdllkezéhckkpl Ji r/:dj hi körrcdflel I;zemhe ljiáh ki kell f:m lno iz hijg) z uj körrcdrlle relrl-he próbfjzolgál E:ljHié iel;ffl m ghoáro zo i dőpo boz k(lv kbá f:m úgy mi e dd ig chk évil 1913 márczíus 16 LAPOK év brmdy szkáh meg okóbi::r ho l -é h em z ideese re gy elöy k ez dhe o próbszolgál Ez m visz o m éláyo 8 is ol z 1 iazk szempojából!; ül egy:s ek él gy C!l lk é eek kimo dás mer (J eló m redelkezés folyá olódások áuhk vol l lehe csk éh fh évi éyl ege!; Rzo lgál ezi próbszolgál eljesié<;er: j el e k por- es rd le e d e rr ö k Szól ezeke kiyűl p róbsz o l gál r ár g m l ö r segé dü;zi vi zsg á ró l mi léke zi m e g e vo ko zólg irdókál fogok m h ogy o hoby [ég egy l éyege s ujiál& kőrrrdeleck z szi á llásokr megüre sedő pos- és á\ird segédi ulilá em fog pályáz i hirdeméy közzééei mer ez merőb e Cclesle gefi vol m redelkezes folyá hogy poh- és ávírd segedíszi ké pesíé s yer jgzolváy ob líszek pos- e; ávird vezérig zg ó srgl yilváriik s ürch:dések ese D kbp es Í e4; sük so rrod j ébe po- és áird iegédh;zekké ki vdeek & redll kz és külööse is j ól es-lek z l i!o\z ek mlékez(:ökbe h ogyh mj d bb hely zl1w j uk hogy csedőrségi sz ol gál o polg á ri szo lg ál l fplcöerélí kéyelm ek d e z lklomml \ál:izásuk pos:f- á\ird szolgálr e:-lik udják hog y 7 előir képe és m!g:szerzese uá!;egéd ifi zi álláb el y er ése csk idő pos- és áirf ehá kérdése kícvczeésökek u á jár i \ugy eek érdekébe úgy eveze kijáis- igéybe vei em keu mer z el őh hivel cf;k felesleges fárilijágo szerzek ömguk k élk ű! hogy űgyüke egy ];pé8801 ih előbijl; vi orjk /IZ ú)jljj\ul pr (lig hározo lir k ügy 1\7 ügyrikfji mi J:ösorb ömblljijluk mili dlye f>le e ki mguk zok r(szeről kik mr:gllélfé;(>k jövőb{ el őljárói k leszek 2 A HÓbll97A:Jlgfil l (!hmjái(]() A próbuzolgál if;z í ál láshl czélj egyb ek öö égr elmélei es főlrg liljáiábo 1lercel{ill pos- é vid eeclők elláá!iboz fie gé rl Rzük g yko r l i udivlókuk z el :\ pró ) bzol gál rm h hóp h{l h o gy z lisz z fl sok ihme: f! m ely e y J led ő HegórlizHöl m eg kivúfik Sy fdö l f>lméleillg J;ujúí8 masfc JijI pedig hogy z iméiul j imhrí::eí Ll gykorlb ii f leg ő élolmlfhbl:! lk lmelíli udj ;\lirlez vl:i 8zorgul m( rok lro Ig eyd ele h e l1h j dook meg v k kk or b i kr bizosiv vu mer h Dugy o l il )öve olmévlk (h korhem oly ok mi mdre k fk \Z c m li u l u l jd ook )jrl o kúb ml g fe l e l Dí e l rlráylg ugyo rövi(l id6 hhoz hef Az f 18jlíílld6 ismerpek umelyh l próijilli1o1gflju hevphl\r/i rr l PY - é köw ö pos- k is kjrjcd kővllkzők: IH>g édjhzj J78g I POB-1I k o::ml óh éh üzll;zlujy z Ilmoly mgálul

4 <o B E O i 1 g UJ I;<J ;El S O p;j A Blo UIlHzcorllhlo J()C le1l0l IHu Lufl!

5 CSroDÓPJ3ÉGI er és kdái szolgál ff::1d<:í iditifi 81e I fogllj 8 olj lrifák I Fiezík8 ll:ilrilz lo)e1 8 fl ;! Tárir<blreze!-S -: frzlfís gepkezell z-olgájo -5 di;;í l)ámljái l:zbeq15i obb lrifá es!uíerliká s 3 1J<zelge : TáTbc1kl ó kzl:lkei mihez szök ége zok l ;re od8kozó bejle:dé!->ek míke 8 sk f ugyd dijszá:;ák kjc;olásk ismete I; á-i-dkek siszik z Ki A p(%krfkpézári kezele éb szbálj Jirék 5 ebeqc <rjed zqk udivlókr melyek iszfi1eések {(Irglomb bebkksek főlmqdá60k esek g é körüli eedők elbiáboz sz;ük- :j Pézári kezeles fr iizámdási-el po:i \iró árbez16 és loskré1-pi!dzá illj?1őlég f; Po8-árild földrjz 7 Elemi ísmeteék és pedig: )-&gei [idek közü1 legfoosbbk es k ö! 1-5 po l fdllorol iimlfmek mlyek elsjáíhását kö\e HfZŐ segédeszközök áuk rcdel k ezé3re : Az L pohoz fl PoRi rijk es posfizlei sz Juilz ll-r rész) Pos-i szbályrcdeleek gyűj wéjlye ii1eiíleg eek lll réliu:: ovábbá egyes szk irók áll kído liéziköyvek és eompediumok ::1 oojoz falírd-rifi és özleszlályz l-u regz) vlmi Szbályredelei-ek gyűjemé ye í11cőleg eek Ir resze A 3 pohoz TdívMk ávbeszél ö hszál Ír c!<:> Hzhályredeleek gyüjemmye Ilr rész) A pohoz S zbályoz ó redele krek for glodltól f Cheque és cler:ig forglomróh -z :J po hoz cszbályredeleek gyüjeméy VlL része A (í és í pook b felsorol ismereek elsjái hól; z egyek 8zkirók áll kido kéziköyvekből dé 6zI!krl! m i például f:lzákmúvek is li gé p- és kpcsolás-mur külö yk Az H felsorol Myveke z lllibzekuek em kll ál pos-ávirdu hivl:llál m lyekél pr6b:szolgflo eljeieek hqz álr díj-lul mcgkphják E eki ebe fo rdul jk kérésükkel p06áyírd hiv l fö ök éher ki j ájukból beszcremi ezeke rról hogy m id lo k egéd esz IJOBÍ- és ávird segéd iszi ví zsgfl-ro uzllm? mel ek 8 \1:110 ejokés-zulebez s zükségesek redelkezésükre il! áll jk lláh vble - s ez em u(lom cjeggé h g b lyoz 1 legcsekélyeb) dologb mib e kl dylk vák vgy áj ékozlok fel világosiá : vef::ji fordulj k // ii1e ő pos-ávird bivllál \ mlded f meg it:il<- Ezek k melyek vizsgá2<ikól megk umok rodese edi p m o c kkziködvvek z ú!lv1le;e kerd5be á felöleuk \rrsg :-rgyí1i: egesz yg llisl és fe1ele ekbe WgyJv z mely óeszeá s e 1k fog-r z yg ismélése kíül ig rr is bqgy bból z illeoó m iegy ömgá megvlzs e ::: meggyőz ód e z á ll rról bogy készülség áz; i+: remélhe h - e hogy - msg silieres leeeh bizo Úr iem zob z liszeke ól bogy pos es átird segédiszí Tizsgr z előir kö yvek melló ii h u j ák el e!>efk e h i ly elókeszöle m ell s lz<-re(;sése ljdooképe TIzsgi e véleleül is feledjék el hogy Dem zér ke iuliok hogy vi2sgiz z k hem zérl hogy udj k mr pedig h em z lpos udás hem rük ru gój szerecsés ez kées éré kfi siker vélele TOl sike ejóbb uóbb meg hoszulj mgá!j A pos és :ávird szolgálb vló lklmmásrói \ pos- és ávird segédiszi vizsg sikeres leee leve] z Ji<;zí szkképesiés yer pos- és ávird segédiszi I1á9r Az ily miőségbe lklm zo isz ialá kezdő fizeése 1400 koro mihez még Dl kir --álimv8sui illeméyszbályzll szerii lk-pe z járul mel y állomáshelyek szer i XOO 6«J illeőle g 4fJO koro lehe A segé isz i állásk öbh fizeésí fokoz \8 m elyekbe iszviselö há o m évi várkozási idő elelével j u úgy h ogy z első lklmzás kezdeéöl számjo három é uá 8 fize ese WOO ovábbi \lárom év mul v 1800 ójbb három ev uá OOO koro lesz melyekh ez ermészeese d r megfelelő s mos emlíe lkpez midekor h09/lá Flzámicló A pos- és ávircl scgédliszi liépesiebsel birói;: részre se gódiszi áljásolio kivül redszel csih c vuk még : (L) B lj) r segédel1 e őri cllellőri állási;: Az ily kéziköyvck közül ige jó Gerő Alrréd iullulb i pors Poskozelési oompe<1illm kérdé eokbe éli fclclllkbe czimu mkáj Boli ár fi kmo Vlmii Vezórfol flll: T osz pos -ll\lirrl liszi iz;glr kesziiliik zmár ir Sádor Jk b blldpel!1i pos ávircl r6iz Hivlos kidv{l\ il ro Ilp1v meg ics meg vo órcllillcs 8zeD 1 kor Jcsz lívudo íóhsz ek P il mklbig:::::j::r:::d:ui ere vs -p s i á I ro ly f lok8t 7 C k-euó ub lml - lhu<l f-l ki lisz ps- es lerq o Amikor próbszqigl 6 emlie kovek döir ir z L- í:::r -:zl l :ll (U <::; g:u -ol bogy olkk hól kuóe elók<rul j:ilos z:ikö e JS olrrssod le - f -l Qh ké m1fie 16m kee ok uditlo mel rötii de mgáb fogl1j midz > 8UJl godokq(lik kőz k kéz reggel fogják ki lkslmzot iszselókhöz úse\-el csk ily compediumból készüljeek mer bbó l 5zükSeges ismereeke kellő lpo ssággl em sj- j pos-á<ird jogból; ) mgyr köz- fo) közigzgiási jogból : f:) gép g 1wpcsolásbÓJ; Qváblri d) pos fizetvezee <;reméjyze jogi j 913 mázius ig LAPOK 7 c éovózzék hem \ j Ár K Kphó mid Készi! Bcre:vá8 TIl DláS [rybgyszeresz K e e gy6gyárb \ U9pc8e Orvosok áll jálv li rom d obozdil mgy posl szá:il1!s

6 ; 1 \ - I I - SrJrQbol rürdókulú

7 CSENDŐRSÉGI 12G ssel z KOO koro meé A Hcgédclleöri állsr már -000 ko es8 izo r IDlkoT biró Hcgódisz is kieve zheö b egy elllével 2300 újh ro ICI:! mi 11I1Iom év ár ü)j1lé égy év mulv ;l90ü koro év uá Q(jOU 900 7U 8 - b állá ori kedik A lklli;péz segedelle 630 liw iuölcg 1-jU koror lebe 2(i(JO korddll fizp segéd ej ledőt z elleöri állás kezelő mely lós olérésu ulí yerhei el z állásdl Az eueő floo koro G) ;;<J J (mzil8 Jvll ozllsi i ő égy egyel! lizeési rokoz okb fl vérk 3;)00 B végul 3200 se é e fiz iu úgy hogy jly időközök zu: 1000 lkpé őr ello Az :1800 koloál cmclkcdjk floo 700 ljoo jlle6 1eg jjo koro ek posl li;zrji szeri ud /lz igllzoh óyos liszl y sz ám i ől l k ü s é ér ávil-!llgédibzlv öré kicv cze áurb(l é1 kedvező előlépeési yj6/oyokl kijecz év l kiváló miőiébl feléelezve - el érheik i (!l:géclel1o i il őri újbb HI óvj szolgál uá pedig z eljcör (S Rcl H é Í z fi :WOO uú úl g oj z B évi 19 vugyis his ér óllú! o z lm vd j el Ikpézz koro 550-!OOO jlcook el mi mrs ügyág zoká J példá} miisz óriumok61 z i::zolváyob liszek rélzéru fero hivloki állihu!cb ugyeyi szolgáli időuá elé r hf1ö juvcllmzsfjl szembe hározo fömybe v A pos-ávird szo lgálb v moi lklom ismuriee áuúolmá1 sokkl jobb jvdlmzo állá sok úlyeréser ifj Hogy zob ez hhuz rizükségljb hogy flcgédirizii kcposiés s z bekövokezzók illéő pos - er ávird mcgszlirzéróvel e Illkjb:le uj( hem Bzolgál:l melle bl(czeuek öroknljók mgill;bb képzehlégok középiskojui!reségiek mlgs ze!íé8éte mikor UI h bhh rúköcléso elle egyébké kifogils iso h ügybuzglm lkd l szorglm éh erelméycb muká!iság révé olől járóik megolegedése ví\ ki mgák ics k diliy k hoby pos - es cráhlsllék umi livirdzi leesz és h Ifikerrel \i z g ám bo pos-ávird izlé kievezeík Dzcésc zol 2000 koro lesz elöiep eeek foly á vi IjOOO kor()óvúl lkp7zel jvdlmzo állás érhe ol li fl megfelelő * Ami z elmoclokból Iliüik elég f!:y köve elméyek ámszlumk pos-ávircl szolgúlrh örekvőkkol!izom be d! viszo z ib k éhlrig clo hogy ezek fcjriblm yuj ih megfelelő el1(szolgulhlollls éh má r mg úz körülmóy hogy Hikerrel eljesie prób Hzolgá l j; z ez köveei \bsgik liikeh! lpée\ JCK hizoki ék h l posll-bívírd szolgálb Bló juáktll hogy kérdékpk ilyu6d megoldlíhll méhú válhj ki z Uiszekből uz illm- ks körök idm R hál érzeó li huzdihj ijk<ll oly cskl!m egyedülálló kdl Rzorglmu ügyb uzgó l 1:1 legjobh udóiluk szliri vló mukljr A midekor -derék jelzővel ilie clllmdiírlliz hkől IZ (ll i Ílrllfló! - lfiszem ík bugy így l esz! 1 13 m lírcúu 16 LAPOK ÁLTALÁNOS ISMERETEK Földregés elle bizo éplkezéek géek ó Az uol6 ké évizedbe imélődő földre bb puz gyo k gée földre boi is másu luk is do rálllí AU8Z b iok okozk (pl Amerikáb Jpá em zák gllko f kább midi b é OlzorBzágb) ljdo u gés foldre hogy sok zeudó csk ermés képei mibeléé megibmerjék éb előjeleil ulmáyoz zák hem z épíőszelkezeekkel fogllkozó szkem berike i hogy ökre me épül eeke BulmóyozvQ lls oly Bzerkezeeke lkossk ID elyek ee ugy e koveelés ágák állékoys ópíöszerlezeek g iék ki hogy ebeleg földregébekek I eueálll k Erről kérdésről érdekes czlkke If rlermé szeudomáyi KözlöY-bo Schodis Ljos kiek czik kéből f1vezzük kövelkezők Amz erők közül melyek f földregési erők zvri ból kelekezek szerkezek mide formájár h k és pedig e sősorb is zok melyek szerkezelelc ehoel6égéből é regéő l eredek biáodorh Rzok 8 yíró erők érvéyesülek melyek l jk külöhöző mozgliból eredek A külöhöző épímé ycól z erők hás f kövekezőképe yilvául EpH/elek: Az első kár mely z épüleeke érbei z bogy regés ereje z épüle külöböző részei kü löböző időközökbe megremegei Ee ézve liobbs igy yilkozik: Vlmely épüle földrcgékor ig:i hoz hsoló i gd ozik ső gyorsbb kár csk z igák egész soroz külööse zó miól z épü leeke kiilöböző Dygokból épíik mide ygk meg levé m g l egé si időközo Nemcsk külö böző y gok rozegek külöböző időközökbe hem h z épüleek száryi yúlváyi vk ezek (LZ épüluirészok is más időközökbe remegek meg mi főópüle A regési időközőkek!(ülöbözee okozz hogy belső erők yilváu1k melyek leroi igye kezek szerkezeek állékoyságá H mide rész úgy illve oly erőse köheő össze bogy z egész épüle mm egy egész ömeg mozog: kkor z épülee föld regéskor bizosk modjuk il Föld ek ez z egyeele mozgás gy kierje désű és mély eredeü ebá redkívül Ilgy ezekek z erőkek semmiféle szerkeze sem ud elluálli; de h ez mozgás Föld felsziéhez közel öréik károk esheősége lebcw miimumr szoríhó sjá RlgO lorv6zelu>l Földregéel fogllkozó vilghirü udó sok kimuák bogy ez káros mozgás ]röld felszi é küjööse fellö vgy felóso mocrs helye sokkl gyobb mm mélyobbe Mi le-ek ll okioi mücgyeem vol árák mérései ez bjzo yíj k Ugyois egy ogyo erőb föhlregés lklm!wl 1885-be 10 ll1b mély g ö dör fioké földregés gy sg sk / r8ze vol k mi mi felszi e mórlck Ebből vllóg?s bogy mily k ye össze? omolh z épüle h mes állékoy ) sj o kellő mélyo lpozv Oly k?r orgó?zgás s é8 le1e k ópüleekól mly kii lo oző I doj G és külö boző irayb6 1 jövő regéojc egyuhu áslíból ored vgy lá mik é Mile emlíi - okozhjo e gy c ee volú f ö ldmozg ás ib moly BY szerkoze szlmerlogelyé vol em párvdls A for 6 erők r0 bo16 háe Ál{ semmiféle Bzerkdze Rcm!D ud l r d Ill1eál1m Kéméyek: Akl1r églából lkl1 r m flzh6l épí-

8 Jégorlflszok melyeke Blo 8olUogri IlrJlLlI hlruo7o fel ihl

9 CSENDŐRSÉGI fotm jukb sicel;lk e kéméyek mihogy egyik á kiveel vive ugysz6h hoszú8ágkh9 kolg mere pl ez lklm l Delkül összeomlk földregesek gy z e5z lk seke ege (öldr hogy k f főok T kéméydi plese kö:ik Ebből klllkezik hogy i (ordi gy godo kdl ek lklm v{\l Hidk : Közlldom!:I1i hogy róldrege rte ezvl erl:k kőzel ásboz egym folyók prji Y8Vll folyókkl Dk y \ köil Akár : i obb kijele : eyek 1U h k? kár em egesz világobi\d klium 1sek (o!bzll Fold f gy lul 8zoli szomszédságáb lllld mely lráy Ö58zcömörülése még pedig Ilbh z ozgásk mcrólegefi 1\ öigy hosszi iráyár E s gyko yom hogy úl yilld uy hidr lgy hsi\ félre vgy bld bih rol fb rebá vgy meggör yzó lehorgo leyirj pedig yeg) l hirlföke ljlj IJzerklzd Vllgy mgá pillér egy gyögébb keresz I mszfbe Foldlll ipike:ú : A földredgés bd wo meg károk oluóegueluuspllkauyoku l b6llol ául mfok De VIgyázzo! boif e mh Ölj e gl;! ; SHli ire elleáll redkivüli erőkek ebed s bogy mey lse k l Ol dreese szerkee f is Erős lgységes (moolib) mer zer os kulo l Dyu bjzo klmávrl elh>o61ió8k z omegébe h) lgés eh eg6 gy úgy reg mi elleáll Azofelül üzk IS klluoe evek óh UhJl c mr mos ki ore Gróf MoessUB de Hll 8 yeze? o si Rzolgl bi:o lkik e szervezi földregé kljcl h yozs egyeiség földregés ulmá ile moobhé lesz es vlob bogy : A ysbeo épi vele mg oldvl\ kimodbjuk hogy bee illeve szerkezeh problem A v fl földregési zóáko yr o;mde eseb Ur b legjob beo úgy láj:izik ozocléseme s ugy l meggy f ez em kifeje be régeb szik véleméyem zó álláos lés Derleb Cb rles cliforii croeem I\ozepl sufl Cl8c ár kövekezőke modj z l!log ikl rr h? gy ói földregésről: S Frcisco bizoysg fol ls ellel eekek szerkez épül vsbeoból regéssel szembe vlób bámulo kel Nmcs IS érelme bogy ezeke vsbeo ko1ikszerü épuleke em szbd (;-8 emeleél mgsbbr épíei Egy j ó l megezeu vsbeoszerkeze höe?j éreezve s iszességese megépive vlób mid osszlrro cs gy ruglmossdgu moolih h cs oly egyéb u ljdoságokkl v felruházv mly legjobb elleáll földregések H épüleek földregések rázó moz gósók vk kiéve szerkezeek gyegcségei zo l kiűek Gyegé mereeze hygul szerkesze és egyelőleul merevie vsból vló épüleek káry várké omlk őssze Mer f szegecsek elyiródk mi z kliforii Uio Trus Buildigll-él le hee lái Ak hogy vlmely épüle- z eg-yelöle mozgás kövekezébe gyo megsérül z z ok hogy z épüle külöböző részei HZrkezeei egyelö leül vk összeköhe és összekpcsolv A hol pl eő-geredák em kööék le jól feclélszek l jához lökés erejéek függölegs összeevöjéck b ásr szöfeszülek es flo kereszül lebilleek li meyezeek icseek jól összcépive f föflkkl u földregés erejéek vizszies összeevöje kövekozébe ezek gy ömegek flk (elé dobk osromló kosok módjór úgy hog} z épüle részekro szkd Épe így fedél is h ics erőse főflkboz erósive lecsuszik róluk Nebéz rödelek földregés Ió og vidékeke örökös veszély rejegeek rödre gések idejébe és midig fő oki gy károkk és emberbhilk Az épüle súlypoják leheöhp: mé lye keu leddie bogy z épüle ebeeledségéek b ás lebeőleg sekély lgyed összs épl?ek közül melyllk 1 9(J(j b z óprilis 1 Slkl khfordll szöryű földregés kifl louák (Jgy SIDC l\ melyér yi szó vlszegeck vol mi BeklD8 V Dd Sorge CompDy \Vorehuse (buor és berkározásl részvéyálssg) Ez z ópüle sóreue mrd m7gmoekül üzől is Az EgycsmÁllmok Geológii figye1 ő Jébc eől küvekezö olvshó : Az epü1ő Hkis féle buor árubáz vol z egyedűl i z l!géhz városb mely űzbe bo\l lipueá mu U vsbeé!s beo8zerkezc:kljk A erveze emc boasá föl r cs csorák lguki li plkezésektl ú r \zl:;kekre Dlhze modhjuk IDlg dóre mer b s lube forgo mozgs lehe hulhímos kemé) gy bziklljh olómozgs köyű ljb és egye löhm mozgái külöbözó SÜTüsegű réegekbe A szer kezeekek hogy e külöféle eröbek lleállhs8llllk eki re gy yomás feszülsége es yiró erö emcsk bjlékoyokk bem elleállókk is kell leiök Ezek u ráér közleméy rr bogy mik!eyegesebb köveelméyek bhoz hogy Azerkezcek földregéblkek cllellhssk Arr ézve hogy yslmely épüle állékoy legye llgelsö köveelm<:\y bogy lpozér mély és erös le gye O hol z lpozásál beo em lehe hszáli czölöpökc kell földbe veri krir egyszeru kár vsbeo formájáb Épüleekél gy másik f Idle fool köveelméy rereveg: Az piilek6 ek gyo erösek és jól összeépive kell leie hogy meyire csk leheséges z épüle egységes (moo l ib) vol lérejöjj ö és bogy rezgés z egész epü lee mi egységes ömege rázkó<lsss meg ArrB ézve hogy vsbeo meyire elégii ki z!bbeli köveel médyek megemliem Her5chel kig8oi (Jmik) plszi sork jfleése melye Jmik gyrm Ug)1 óllmhkárák küldö Abb beszámol z l!) IO evi április 13-i i és május l 1 iki földregések bsárói melye Cos Rlkáh Crlgó és S lozé városokb z épuleeke pszl A vsbeo z egyedüli yg mely flwbb umlie koveelméylke eljese kiem glh ez z yg mgáb egyesíi flzk rós i zbizo8s ság h ágá ; meg\ Lee vsk il10vc z C7élk hzdsi és águjásí képesl!gl és e;llkivül mell: ol;v uljdosági is RDDk melyek kizárólg flz o KfLJáossÁgi A vsbe o vlób egységes (moo llb B melle ködyü épüleké h rrrósságáról pclg elmodhljuk bogy meél régebbe áll Ilál erohebl f; pzihldbh z Egyeii1Állmok eolóilli relügyllője Ilumpb kl z r) J R koh Ök lrjil egyk czikkébe khforii roldreg8röl ; A {Ölrlflg!; idjbe? es vsbeoo ópüle llo fle keh!; IS küuo bizoyg ook hogy Ily mu 8zrko7lok moyire bizosk főhlregár (ir hiz mórczius 1 6 LAPOK A:- leböl 3 mjdem késze li Ilol A flk flbérmcsz hbrcsb rko églóból moyeze pillérek vs beoból epulek A lk összu visrz rupedezok A vs hlo meyczc és pll1érlk séreleek mrdk A g) A Morri m 8lfli él hb\ frorek él pkádjol kölóu!luuu\ö beeg dro\ ld6% el 11 m6go ko de öbbi lm (I BZ omborre bhlmlll!d MIVJedclhdó 5107 VETERINÁRlA DROGERIÁ BAN BUDAPEST LÓNY AY UTCZA 18 b SZ ERY holdr elegem egbir6 Á S kolo f(l filiérhe keru l lrjo c:!! lovellölpol

10 CSlNDóRSÉGI mllrczius 16 hőség gyo eyhé visele meg m eyeze lsó fehi leé mly B Z6TmCB é leoseg idej ébe m ég egészio új vo l A város közejebe vo lk elje se v8sbeoból épie ki sebb ép üleek is Jzek is eljes erővel kpák föld regés okoz lökés élkül hogy legkisebb kár ese vol boük A vsbeo álláoö iselkedése földreges lh ojs vol bogy z li Jlmi hóságo k 8 legkechezöbll épiö-ygollk ismerék el S Frc isco újjáép iése lklmávul A kliforii föld regés bi zoyíj hogy VAsbeo bármi lye form áj áb kiüőe ell eál l o fl földregésekoek és üzveszek A Selod Hoford egyeem épüleléél szié (éoyea gyözelme ro fi vsbeo ég lából készül szer kezeek fölö Az egész epüle pi llérekre vol ép íve ké emele m gssági g m elye egy hrmchk emele eőzö be kup olávl Vlósziül eg krékosság mi épi eék úgy hogy pillérközöke églvl bél elék ki A föld reges lökésére vsbeoresz serülele m rd m ig égl flk elj ese összeomlok Ez z egyedü l i példl\ is el egedö vol rr hogy fl zerk zeekek ez fi fjáj á m ideek fölé helyezzük es mideü lklmzzk külööse földregéses yidékm 1907-be juri us U-iki röldregés lklmávl Jmikáb csupá ké épüle mrd meg )lidkeö v8eveloból vol épíve A zó Kigob mide v lmirevló épül e v!lsbeoból készíeek Az 1 os de czember ::ls-iki szere cséle ség lklm ó vl Messz i á bll!lz egyedüli gyobb épülel mely városb megmrlld z elmebj osok kórhóz 8 e ze kivül még 1 --;) hliz melyek vsbeobó l épülek Ig zá rik láváy osság vol zekel házk Réru leül lá i romok köz ö Nkm ur ár j eleése melye messzi i földregésről ir eml íés esz rról hogy egy házblld lesze- kd vs beod-m eyeze i élkül hogy összeöröl vol pedig flz össze omlo és hogy egy vsheo-vizró em messze Messzióól e lj ese se rele mrd A kirá ly i bizor Óg m elye z olsz kormáy eveze ki bogy ulml\yozz fl messzii föld regés eb ké szíse szbály redelee z ep iés re éz\e z j ele ee hogy sbeoszerkezeek közül egy sem sérül meg és külööse fölhiv rr éyre k őz6gvel me hogy fl Por legi -folyó beorkoló csoráj em döl be fl romok BÍlly! Az l!l05 evi klirorii és z 1 90R évi mesbzii földre gés kővekez méyekéi Socied Cooperiv JJombrd di Lvori Publici pá lyázo ir ki egy ulmáyr hogy mely ek zok szerkezeek melyek földregéses vi dékeke leg hllzálhóbbk A birlíló biz os ágo fi mi lá ói mur ökők és épiészek kővül válszoák 200-ál öhb ezég pályázo I világ mide részéböl bem uv er voke leirásokl és szerkezei miák A biriló bi zog z elsl:) három dij vsbeo-szerkeeekllek iólu od Bor MArio j elel eg Európák legj obb föl dregés -lhlósr Il vsbeoról kövekez61 eg véle kechk : \ va sbeo szerkcze épe krékosság szem pojóhó l Icgjohb szer keyeek megoldóá fogllj m gab Iülöőse földtges láog vlék6iie A :1( yeyde k rlk és e ők v8beoból eyseeb Imoohbl ömegek me lyo kek 6!ljáságllkbó l kifolyolg lg\l\ z hep(s!-l!gii k hogy fóldreges okoz lokeshok még lkálozs IR l lbllll ul le mul j l k lr melyek l élkül hog) ház Ikóik élelé v!jszd lz l\ ul( A lri l ippi ll i-azighj;:e g)bzám vr:rheoó pl mly LAPOR J2U uskodi k rról bizlomról fi mlyly( 1 föld-r:géses vidékeke irá viselke(lek A ké méyek ledőlese egyik legveszélyesebb eb leg közöségesebb kö\fekez méye f földregés okoz z vrokk A égl és rlz ehéz ömego kereszül öri fi eözell és pdoz o m c ly redese mg uá voj z cgész é püle heomláá és sok mber éle ébe kerül Iúilöhe h keml;y em dől be kár em o l} s súlyos ermcbzeii A klicorii föld regés lklmávl kéméyek mid bedőlek z iko h l ópüleekhe kereszül örék ll: eóz\}e fi m eyezeel együ fö ldsziig H bj kkor öréik mikor lll is kol ák megel o k borzszó so k gyermekéle ese vol áldozul Téglából vgy már egyéb flzlból készül kéméyek soh sicseek egyeleese mere vilv és mihogy kéméyek öjükől ljukig úgy szóhlí mjdem egyelő szélesek fel e é rz ékeye k főlcl rcgések lökéseivej szem be Egy me r!viö (s cgész mgsságb levczee gy bizoságo yíj lökésekkel szembe de em üzbi zo s pedig föl drlgés köveő üzeseekbőj kövek ezik hogy üz bizossg épe oly fo os kö\ee lmey mi z á llé koyság röldregés kor yilváuló erőkk1 szemhe Ysbeouból kész ül kéméyek üze álló figyg-bél ésel l ig vlmi clrigábbk -FrDciscób lklml\ zol mód sze ri készíve- és jóvl kevesebb kár sze ved-k vol beük A hi szból is rr lehe köve keze i bogy kém éyek zé r hsdo k keé épe zo helye boi eósikr ki búj k mer köz\el le redelszék geredái közö emelkldk ki Jl crk kis rés le vol kémévek és 1\ fe délszék geredfi i közö forgo regés em l;r ol öke s hláu em is dőlek vol le A ká roks\ legegy szerüb be úgy lehe e elkerüli hogy ká méyeke v\sbeouból -gy más oly ygból épíeék mely be ép ugy megv I mere vs ég m i fl húzás ellei gy elleá-lió képesség Uye kéméyek még bb!lz esebo sem dőléek be h össze volák kp csolv fedél szék geredáivl Mg jobb eredméyeke lehee eléri b fl fedél szó k es kéméy ugybbó l z yghól készüléek és ÖSSZe -olák köve egy egyse!ges moolib -ömeggé Foos kövekezméye Föld felszie megmozduhisq k gáz - és izvezeéki csövek ovábbá csordilk összeomlils szkdás Nem ekie z egészségügyi kórosodások roso k rdszeri öbbe szeved ek földregés ukoz üzvészeköl mi okozójll ól r egesö l A flzo csorók 8 IilDcjskób em vol k eléggé ell eáll ók regés ere j éve l szem be E fölclregés ek lklmávl z ööv8s vizvezeéki és B Ázcsöve kkel sem jrrk jobb Ugy hi szem eze A ]{öryéke fi vsbe o ból k észül épimeuyek jobh lülílioák volil regés bár mdg vgyok győződve bogy mcg fi beoból ló földfll\i ép i méyek sem hhlk 0I órvóyesül i reg és i erőkkel szembu külööse relölö röld hrvoll\ik meé Ilye helyeke mozgs mlgegedö csuklók segielk 0I csor es Yscsö\eke de gjo ehé? gy \ko rl l i esz közökkel godoskodi flzo vgy bl ocsorkál mer em lehe\ m!ghíllrosi hjlíhóság Sllj ios h elyé IT cmk leheséges fö\ iezei-ki csöveke em kellee puh r:l ö lö lágy földbe he ly ezi s csövek \ sbeoból vgy hegl; < rel vsból kellee kisziui szkszolú csuklók körhl ikásávl Ngyobb e lllul illó képs!;ege lökf-illk llllll1 csk úro? hihee llóri h oly sel\khl

lássuk mi lesz belőle! Előre, csak előre, kerekes vagányok jota-joti Rudan hálózsákok Hodász bicajra fel! becserkész János intercserkész a vadon szava

lássuk mi lesz belőle! Előre, csak előre, kerekes vagányok jota-joti Rudan hálózsákok Hodász bicajra fel! becserkész János intercserkész a vadon szava XLVII. évf. 4. szám www.cserkesz.hu/mcs becserkz Rud Jáos iercserkz jo-joi vdo szv hálózsákok léleksuli Hodász Adrás Előre, csk előre, lássuk mi lesz belőle! bicjr fel! kerekes vgáyok rlom újr i z mcs!

Részletesebben

Elöfl:r:etesJ. a,a: Egész: 6vre 12 p.n96. fet'yrft 6 penoö. egymásnak az emberek, besorolják egymás foltjait

Elöfl:r:etesJ. a,a: Egész: 6vre 12 p.n96. fet'yrft 6 penoö. egymásnak az emberek, besorolják egymás foltjait xxv Iwfolvm 8ud est 1935 iuár 15 2 CSEDőRSÉGILAPOK SZERKESZTI! MOUÁCSY LAJOS százados StlfUlllDUI 6 11101llll BUDAPEST I ER BÖSZÖRMÉNYI-ÚT 21 Megjeleik midebő t é es 15 é Elöfl:r:etesJ : Egész: 6vre 12

Részletesebben

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK

CS E ND Ú RSÉ GI LAPOK v évfoym Budpes 1911 ovember 5-é 45 szám CS E ND Ú RSÉ GI LPOK Szerkeszi és kidj I kir Csedórségi Zsebköyv s7erkes zö-bizoság BLOFIZETÉSI ÁR E(ész évre 12 koro Féévre Negyedévre 8 koro 3 koro IgjdDi H

Részletesebben

KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak.

KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak. Iprkiállitás 1900. junius 1)6 10-24-ig. Elválll mindennemü könyvnyomdi munkákt legszebb kivitelben. "'.... ffolvóirato - '"I $i' _ YVE'/. ij töfanlragaszok,. '1'7/' ---::S GYASZJELENT SE NÉVJEGYEK, ELJEGYZÉSI

Részletesebben

K i n e v e z t é k az új alispánt

K i n e v e z t é k az új alispánt -4 # [Mj U., r c s e r e fcouf*, bekeríe - részben í4l lé*«bekóöbj lekhclységgel.. Erdögzglóság. Komárom. M o z g ó ) ROZS \» * Bulk v József, \ íssl \ Vj- ' bor Ks,r L J 3 "B ^ f rás ^mek^ ^r.e- szer«b

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Megváltástörténet traumatörténet

Megváltástörténet traumatörténet Siere, problémá ee örzebe Pzo poziívumo elhgzo múl zerdá ro bejárá z z öveő fórum llmávl. Tudóíá 2. oldlo. Öve éve hl Jázberéy világhírű operéeee Hlál évfordulójá feleleveíeü Széely Mihály ierei z od vezeő

Részletesebben

.!gjrlrdil mi.odru léuardlp. áldoza.tokkal. kón)'\'

.!gjrlrdil mi.odru léuardlp. áldoza.tokkal. kón)'\' ll; :;;; ; B ud pe s t 1909 julius B-án é Vf O yl ;m= = === === = = CSENDŐRSÉG Szerkeszti és kidj Félévre 1LőFlZETÉS ÁRA _ész évre 12 koron _ 3 korod!gjrlrdil miodru léurdlp Gyer=ek bűnözés terén* rto'

Részletesebben

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN

EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok 157 Dr. Géró Imre 1 EGY LEHETSÉGES JÖVŐKÉP (ÚJ TIPUSÚ MODELL) A FOGYASZTÁSI SZÖVETKEZETI KERESKEDELEMBEN Cselekvési változatok A ma gyar szö vet ke ze ti moz ga lom te rü le tén a

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 *

TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK 239 TISCHLER JÁ NOS AZ ONÓDY-ÜGY, 1964 * 1964. de cem ber 5-én a Nép sza bad ság hí rül ad ta, hogy a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi - tány

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Uj-pesti takarék-pénztár.

Uj-pesti takarék-pénztár. 7-ik szám 84 Tizehtodik évfolym Titkos betegségeket emi gyegeségei ktoi polgári kórházkb sikerrel hszált egyszerű módszerrel bámultos gyors lpos (z újo keletkezetteket 48 ór ltt) gyógyítj Weiss J gyk orvos

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész.

Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Mi re szer ve zô dik, az az mi lyen koc ká za to kat fed le a kö te le zô egész ség biz to sí tás? Szem pon tok az új ra gon do lás hoz. I rész. Dr. Kin cses Gyu la, egészségügyi szakértô A XXI. szá zad

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból

Hírmondó. Fegyverneki. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén. A tartalomból Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XIX. évfolyam 1. szám 2008. február 21. Mû vé sze ti gá la mû so rok az év ele jén A ma gyar kul tú ra nap ját 1989 óta ün ne pel jük meg ja nu

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN

Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN Somogyi Dénes SZOMOLYÁN HAJ DA NÁN A kiadvány a Garamond Kft gondozásában készült A grafikákat Lelesziné Tarnai Irén készítette 2002. május TARTALOMJEGYZÉK Előszó Gyermekkorunk karácsonya...5. oldal Kivégzések

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla.

XLVIII. évf. 4. szám. www.cserkesz.hu/mcs. szakág. Regösök. cserkészen. a sportra! kanálgép. spenót?! interjú: Mohay Bence. a vizsla. XLVIII. évf. 4. szám www.cseresz.hu/mcs szág Regösö cserészen sporr! nálgép spenó?! inerjú: Mohy Bence Demény, vizsl rlom mix cserészhíre 4 becserész Mohy Bence 5 városi dzsungel rlom A vizsl megmondj

Részletesebben