A szabályzat hatálya. 2. A rendszerbevételi eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabályzat hatálya. 2. A rendszerbevételi eljárás"

Átírás

1 A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar támogatott (központi gyakornoki, rezidensi), valamint költségtérítéses egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés rendszerbevételi szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzésről szóló 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet 2. b) pontban foglalt feladatának eleget téve, összhangban az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI.12.) Korm. rendelettel, a következő határozatot hozza: 1. A szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában (továbbiakban SZAKK) valamint Fogorvostudományi Karán egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre (továbbiakban szakképzés) felvételt kérő rezidens, központi gyakornok, és költségtérítéses jelentkező, a rezidensi rendszer keretében pályázatot elnyert munkáltató valamint a rendszerbe való felvételi eljárás (továbbiakban rendszerbevételi eljárás) során közreműködő személyekre terjed ki. 2. A rendszerbevételi eljárás (1) Az SZAKK Szak- és Továbbképzési Központja (továbbiakban Központ) a helyben szokásos módon minden év április 20-ig közzéteszi a támogatott jelöltek által pályázat útján betölthető rezidensi, központi gyakornoki állásokat, az ezeket meghirdető egészségügyi szolgáltatók és azon felsőoktatási intézmények egyidejű megjelölésével, amelynek régiójába az adott állást meghirdető egészségügyi szolgáltató tartozik, valamint a költségtérítéses keretszámokat. (2) A Központ által a 2. (1) bekezdés szerint meghirdetett rendszerbevételi eljárásra történő jelentkezés határidejét, a jelentkezési lapok formai szempontú megvizsgálásának és a hiánypótlásra történő felhívásnak a határidejét valamint a pontszámok megállapításának időpontját a nyertes támogatás igénylési pályázatok megismerése után hozza nyilvánosságra. A jelentkezési lapok benyújtásának határidejét minden évben úgy kell kitűzni, hogy az legkésőbb augusztus 1. legyen. (3) Szakképzési rendszerben jelöltként az a személy vehet részt, aki a) hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert, a s szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, és b) az oklevele szerinti alapnyilvántartásba vételét igazolja. 2/A. Központi gyakornoki rendszerű képzés rendszerbevételi eljárásának speciális szabályai (1) A Központ központi gyakornoki rendszerbevételi eljárást évente, a törzsképzési 1

2 keretszámok hivatalos meghirdetését követően szervez. Az írásban benyújtott jelentkezéseket a Központ alaki szempontok figyelembevételével megvizsgálja, és az ez alapján megfelelő jelentkezők jelentkezési lapjait, legkésőbb augusztus 10-ig megküldi az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnak, valamint az illetékes grémiumvezetőnek. (2) A központi gyakornoki rendszerbevételi eljárás célja a választott szakképzésre legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása. A Szak- és Továbbképzési Központ vezető és a grémiumvezető együttes javaslata alapján, az adott szakra vonatkozóan, a rendszerbevételi eljárás keretében személyes meghallgatáson való részvételt tehet kötelezővé a jelentkezők számára. (3) A Szak- és Továbbképzési Központ vezető és a grémiumvezető együttes javaslata alapján, a miniszter által meghatározott szakmák esetében mellőzhető a személyes meghallgatás. Ilyen esetben, az írásban benyújtott jelentkezéseket a Központ alaki szempontok figyelembevételével megvizsgálja, és az ez alapján megfelelő jelentkezők alanyi jogon léphetnek a Kar központi gyakornoki rendszerébe. (4) Abban az esetben, ha a Karon, az adott szakmára jelentkezők száma meghaladja az adott évre hivatalosan kihirdetett központi gyakornoki keretszámot, személyes meghallgatás tartása kötelező. (5) A személyes meghallgatás lebonyolítására a grémiumvezető szakonként, háromtagú Bizottságokat kér fel. A Bizottság elnöke a grémiumvezető, akadályoztatása, illetőleg összeférhetetlenség esetén az előterjesztése alapján kinevezett egyetemi tanár vagy egyetemi docens. Tagjai a Bizottság elnöke előterjesztése alapján kinevezett Kari vezető oktató, valamint a Rezidens Szövetség által delegált egy képviselő. (6) A Felvételi Bizottságban nem vehet részt az a személy, aki a jelentkezővel bármilyen érdekeltségi kapcsolatban van, vagy bármilyen olyan okból, amely miatt a vizsga tárgyilagos megítélése tőle nem várható el. (7) A Bizottság döntését egyszerű szótöbbséggel alakítja ki. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. (8) A grémiumvezető a személyes meghallgatás eredményéről haladéktalanul, de legkésőbb szeptember 5-ig értesíti a Központot. (9) A személyes meghallgatáson jegyzőkönyv vezetése kötelező. A jegyzőkönyvet a grémiumvezető a személyes meghallgatás eredményével együtt, de legkésőbb szeptember 5-ig megküldi a Központ részére. (10) Személyes meghallgatás hiányában a grémiumvezető, a 2/A. (3) bekezdés szerint megküldött jelentkezési lapok birtokában dönt a központi gyakornoki rendszerbe történő felvételről, melynek eredményéről szeptember 5-ig értesíti a Központot. (11) A Központ szeptember 15-ig dönt a központi gyakornoki pályázatot benyújtott jelöltek alkalmasságáról, és elkészíti az egyes állások vonatkozásában a jelöltek rangsorát. (12) A központi gyakornoki állást meghirdető Központ minden év október 1-ig a (10) bekezdés szerinti illetve a (11) bekezdésben meghatározott rangsor figyelembevételével a grémiumvezetői javaslat alapján dönt az általa alkalmazni kívánt jelölt(ek) személyéről. 2

3 (13) A központi gyakornoki állásra jelentkezők közül (kivéve háziorvosi állásokra jelentkező jelölteket) előnyben kell részesíteni azt, aki olyan előszerződéssel rendelkezik, amelyben valamely egészségügyi szolgáltató vállalja a szakképzési időszak utáni alkalmazását. (14) Az október 15-ét követően fennmaradt, betöltetlen központi gyakornoki álláshelyeket a Központ a helyben szokásos módon november 1-ig ismételten meghirdeti. Ezekre az álláshelyekre a Központ által április 20-át követően közzétett jelentkezési határidőig központi gyakornoki vagy rezidensi jelentkezési anyagot benyújtott személyek pályázatnak. Az álláshelyekre a jelentkezés november 1-ét követően folyamatos. A jelentkező szakmai alkalmasságáról grémiumveztető személyes meghallgatás során dönt. A személyes meghallgatás időpontját a jelentkezési anyag grémiumvezető által történt kézhezvételét követő 15 napon belül kell kitűzni. A grémiumvezető döntéséről a meghallgatást követő 5 napon belül értesíti a Központot. (15) Az adott évre meghirdetett központi gyakornoki álláshelyek legkésőbb a következő év január 31-ig tölthetők be. 2/B. Rezidensi rendszerű képzés rendszerbevételi eljárásának speciális szabályai (1) A Központ rezidensi rendszerbevételi eljárást évente, a törzsképzési keretszámok hivatalos meghirdetését követően egy alkalommal szervez. (2) A rezidensi rendszerbevételi eljárás célja a választott szakképzésre legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása. (3) Az írásban benyújtott jelentkezéseket a Központ alaki szempontok figyelembevételével megvizsgálja, és a jelentkezési anyagok egy példányát augusztus 10-ig megküldi az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnak, valamint a támogatott álláspályázatot elnyert munkáltatónak, aki a személyes meghallgatást lebonyolítja. (4) A munkáltató által szervezett személyes meghallgatáson nem vehet részt az a személy, aki a jelentkezővel bármilyen érdekeltségi kapcsolatban van, vagy ha a jelölt tárgyilagos megítélése tőle nem várható el. (5) A munkáltató a személyes meghallgatáson elért pontszámról haladéktalanul, de legkésőbb minden év szeptember 5-éig értesíti a Központot. (6) A munkáltató a személyes meghallgatáson jegyzőkönyvet vezet, és azt az elért pontszámokkal, szükség esetén indoklással, de legkésőbb szeptember 5-ig megküldi a Központ részére. (7) A Központ szeptember 15-ig dönt a rezidensi pályázatot benyújtott jelöltek alkalmasságáról és elkészíti az egyes állások vonatkozásában a jelöltek rangsorát. (8) A támogatott állást elnyert egészségügyi szolgáltató minden év október 1-ig a (6) bekezdésben meghatározott rangsor figyelembevételével, a legmagasabb pontszámot elért öt jelölt közül dönt az általa alkalmazni kívánt jelölt személyéről és döntéséről haladéktalanul értesíti a Központot. 3

4 (9) Az október 15-ét követően fennmaradt, betöltetlen rezidensi álláshelyeket a Központ a helyben szokásos módon november 1-ig ismételten meghirdeti. Ezekre az álláshelyekre a Központ által április 20-át követően közzétett jelentkezési határidőig központi gyakornoki vagy rezidensi jelentkezési anyagot benyújtott személyek pályázatnak. Az álláshelyekre a jelentkezés november 1-ét követően folyamatos. (10) A keretszám(ok) betöltésére munkáltatóval történő megállapodás birtokában kerül sor. (11) Azokat az állásokat, amelyeket december 31-ig nem töltöttek be, a jelöltek munkáltatóval történő megállapodás alapján töltik be. Erről a munkáltató a Központot a megállapodást követő 15 napon belül értesíti. (12) Az adott évre meghirdetett rezidensi álláshelyek legkésőbb a következő év január 31-ig tölthetők be. 2/C. Költségtérítéses rendszerű képzés rendszerbevételi eljárásának speciális szabályai (1) A költségtérítéses szakképzés kiterjed minden olyan szakterületre, amelyre központi gyakornoki vagy rezidensi képzés szervezhető a miniszter által meghatározott külön keretszám erejéig. (2) A rendelkezésre álló költségtérítéses keretszámokra -azok meghirdetését követően- a jelentkezéseket a Központ folyamatosan fogadja. (3) A képzésre történő jelentkezés az erre a célra rendszeresített, jelen szabályzat mellékletét képező, jelentkezési lapon történik. (4) Abban az esetben, ha Központban, az adott szakmára jelentkezők száma meghaladja a rendelkezésre álló kihirdetett- költségtérítéses keretszámot, a jelöltek között a tanulmányi pontszámok alapján felállított rangsor dönt. Pontszámegyezőség esetén személyes meghallgatás tartása kötelező. A személyes meghallgatás időpontját a grémiumvezető az anyag kézhezvételét követő 15 napon belül kitűzi. A meghallgatáson szerzett pontszámról a grémiumvezető 5 napon belül értesíti a Központot. (5) Amennyiben a jelentkezések száma a rendelkezésre álló keretszámot nem haladja meg, a keretszám(ok) betöltésére munkáltatóval történő megállapodás birtokában kerül sor. (6) A képzés megkezdése előtt a Szak- és Továbbképzési Központ a jelölttel a képzésben való részvételről megállapodást köt, amely megállapodás szakképzési jogviszonyt keletkeztet a felsőoktatási intézmény és a jelölt között. A szakképzési jogviszony keretében a felsőoktatási intézmény a) felelős a szakképzés elméleti és gyakorlati programjának végrehajtásáért, b) kérelemre biztosítja a gyakorlati képzési program végrehajtásának a munkáltató által nem biztosítható feltételeit, c) a képzés során mentori tevékenységet lát el, d) felügyeli a képzőhelyek szakképzési tevékenységét, és e) a szakképzés befejeztével igazolja a szakképzés jogszabálynak megfelelő teljesítését. (7) A szakképzési jogviszony keretében a jelölt 4

5 a) folyamatosan kapcsolatot tart a Központtal, b) a személyes adataiban bekövetkezett változásokról és képzési tervének előírás szerinti végrehajtását akadályozó vagy ellehetetlenítő tényezőkről a Központot haladéktalanul értesíti, c) részt vesz az elméleti program végrehajtására biztosított képzésben, d) teljesíti a számára előírt képzési tervet és e) bemutatja a szakképzés jogszabálynak megfelelő teljesítését igazoló dokumentumait. (8) A képzésért a jelölt a Központ mindenkori hatályos díjszabásának megfelelő összeget fél évre előre megfizeti. A díjfizetési időszak összességében nem lehet több, mint a jelölt képzési tervében foglalt képzési idő, illetve a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályban foglalt, a szakirányra vonatkozó képzési idő. (9) Költségtérítéses szakképzésben a magyar és a nem magyar állampolgárok, valamint a hontalanként elismert személyek egyenlő feltételek mellett vehetnek részt. 2/D. Nem magyar állampolgárokra vonatkozó speciális szabályok (1) Nem magyar állampolgárok az államilag finanszírozott szakképzésbe a december 31-ig be nem töltött álláshelyekre figyelembe véve a 2. (3) bekezdést- a munkáltatóval történő megállapodást követően kérhetik felvételüket. Erről a munkáltató a Központot a megállapodást követő 15 napon belül értesíti. 3. A jelentkezés (1) A szakképzésre való jelentkezést 3 példányban a Központba kell benyújtani, az e célra rendszeresített jelentkezési lapon (1. sz. melléklet) mely a következő adatokat tartalmazza: a) A jelentkező személyi adatai (név, születés helye és ideje, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme és tartózkodási helye) b) A jelentkező által választott szak megnevezése c) A képzés típusa d) A pályázott munkáltató neve, címe e) A jelentkező diplomájának típusa, száma, kiadásának helye és ideje f) A diploma honosításának, vagy külön jogszabály szerinti elismerésének helye és ideje g) A Szabályzat 5. (1) bekezdés szerinti hozott pontok kiszámításához szükséges szigorlatok és kiemelt kollokviumok érdemjegyeinek felsorolása h) A Szabályzat 5. (3) bekezdés szerint figyelembe vehető többletpontok beszámítására jogosító tevékenységek felsorolása i) Nyilatkozatok j) Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás (2) A jelentkezési laphoz mellékletként csatolandó a e-h) pontok igazolásához szükséges dokumentumok hiteles másolata. (3) A jelentkező egy adott évben országosan legfeljebb öt támogatott meghirdetett állásra 5

6 pályázhat, oly módon, hogy a pályázatában meg kell jelölnie, milyen sorrendben kéri jelentkezéseinek elbírálását. A jelentkezéseket, az e célra rendszeresített rangsorlapon (2. sz. melléklet) rangsorolnia kell. (4) Ha jelentkező a jelentkezési lapot, illetve szükséges mellékleteit határidőre nem vagy hiányosan nyújtja be, és ezt a hiánypótlásra biztosított tizenöt munkanapon belül sem orvosolja, vagy ötnél több támogatott állásra nyújtja be jelentkezését, kizárja magát a további rendszerbevételi eljárásból. (5) Az a jelentkező, aki a jelentkezését követően szerez diplomát, azt valamint alapnyilvántartásba vételről szóló határozatát legkésőbb a központi gyakornoki illetve rezidensi rendszerbe történő belépéséről szóló nyilatkozatával október 15-ig, költségtérítéses képzés esetén a szakképzési jogviszonyról szóló megállapodás megkötésekor kell bemutatnia a Központban. (6) A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványok a Központban igényelhetők. A Szabályzatot és mellékleteit a Központ, minden évben, a szakképzési keretszámok meghirdetését követően, a Kar végzős évfolyama hallgatóinak megküldi, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi. (7) A jelentkezőkről, benyújtott dokumentumaikról és a rendszerbevételi eljárás során elért eredményükről a Központ nyilvántartást vezet. (8) A jelentkező adatinak kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 4. A rendszerbevételi eljárás során elért teljesítmény értékelése (1) A Szak- és Továbbképzési Központ a jelentkezők teljesítményét 100 pont + 10 többletpontos rendszerben értékeli. A pontszámot az egyetemi alapképzésről hozott tanulmányi pontok (maximum 70 pont) és a személyes meghallgatás során szerzett pontok (maximum 30 pont) összeadásával kell kiszámítani. Kivételt képez ez alól a szabályzat 2/A. (3) és 2/C. (5) pontja. A hozott, illetve szerzett pontokhoz hozzá kell adni a 5. (3) bekezdés szerint számított többletpontokat, melyek összege maximum 10 pont lehet. 5. A pontszámítás módja (1) Az egyetemi alapképzésből hozott tanulmányi pontok számítása a./ Szakképzésüket március 1-t megelőzően megkezdők esetében: az I., II., III., IV., V. és VI. képzési év szigorlati és kiemelt kollokviumi átlagának összege Szakképzésüket március 1-ét követően megkezdők esetén: a szigorlati tantárgyak érdemjegyei átlagának hatszorosa, - maximum 30 pont 6

7 b./ Az öt szakspecifikus tantárgy* 1,2-del súlyozott érdemjegyeinek összege - maximum 30 pont c./ Az egyetemi záróvizsga 2,0-del súlyozott érdemjegye - maximum 10 pont Összesen: maximum 70 pont *A szakmaspecifikus tárgyak: A szakképzésüket év előtt megkezdők esetében a szakspecifikus tantárgyakat az adott szak grémiumvezetője határozza meg azzal, hogy a választott tantárgyaknak amennyiben ötfokozatú értékeléssel minősített vizsgával zárul - tartalmaznia kell az adott szaktantárgyat is. A képzésüket évben megkezdők esetében az egyes szakképzési szakokhoz tartozó szakmaspecifikus tantárgyak körét a miniszter tájékoztatóban teszi közzé. (2) A szerzett pontok számítása A személyes meghallgatás során elért pontszám maximum 30 pont (3) A többletpontok számítása Többletpontra jogosító tevékenység Ph.D. fokozat Egyetemi képzés alatt végzett tudományos tevékenység: Helyi TDK Konferencián tartott elsőszerzős előadás Helyi TDK Konferencián tartott társszerzős előadás OTDK Konferencián tartott elsőszerzős előadás OTDK Konferencián tartott társszerzős előadás Tudományos kongresszuson tartott elsőszerzős előadás, poszter Tudományos kongresszuson tartott társszerzős előadás, poszter TDK elsőszerzős pályamunka TDK társszerzős pályamunka Szakspecifikus diplomamunka Demonstrátorság az adott szakterületen évente Tudományos elsőszerzős közlemény Tudományos társszerzős közlemény Szakspecifikus tanulmányi verseny 1-3. helyezés Adható pont 10 pont 1 pont 3 pont 3 pont 4 pont 1 pont 5 pont 3 pont 7

8 Szakspecifikus választható kurzus teljesítése (maximum 4 pont) 1 pont Nyelvvizsga (a diplomakiadási feltételen túl) középfok C típus felsőfok C típus, vagy orvosi szakfordítói diploma Orvosi munkavégzés az adott szakterületen évente Mentőtiszti, egészségügyi területen legalább 1 hó időtartamú munkavégzés hónaponként (max. 3 pont) A munkáltató által igazolt korábbi szakmai kapcsolat (a 3 pont 1 pont munkáltatónál végzett nem egészségügyi munka, adatfeldolgozás tudományos tevékenységben stb.) A szakspecifikus tevékenységek többletpontként történő beszámíthatóságáról a grémiumvezető dönt. 6. A személyes meghallgatás (1) A Kar a központi gyakornokok személyes meghallgatásait, a rezidensi képzőhelyet elnyert munkáltató a rezidensek személyes meghallgatásait önállóan szervezi meg. (2) A rendszerbevételi eljárás részét képező személyes meghallgatás során a választott szak művelése szempontjából szükséges személyi adottságokat, a szakma iránti érdeklődést és a jelentkező általános szakmai felkészültségét kell értékelni az alábbi szempontok alapján. 1. Stratégiai (analitikus, koncepcionális) gondolkodás 2. Betegekkel való kommunikáció 3. Teljesítményorientáció/motiváció 4. Mások megértése (empátia) 5. Csapatmunka, együttműködés 6. Kezdeményezőkészség (kreativitás, innováció) 7. Szakmai ismeretek alkalmazása 8. Integritás 9. Problémamegoldás 10. Betegorientáltság 11. Felelősségtudat 12. Teljesítménymotiváció 13. Hivatástudat 14. Multikulturális ismeretek (3) A rendszerbevételi eljárás szakmai anyaga az egyetemi képzés alatt oktatott szakmaspecifikus tárgyak ismeretanyaga. (4) Több állásra történő egyidejű jelentkezés esetén, a jelentkezőnek többes vizsgakötelezettsége áll fenn. Ez esetben állásonként külön személyes meghallgatáson kell részt 8

9 venni. 7. Tájékoztatás a személyes meghallgatás eredményéről (1) A személyes meghallgatást vezető grémiumvezető/munkáltató képviselője szóbeli vizsga esetén a napi meghallgatások befejezésekor a jelentkezővel ismerteti a szerzett pontszámot. 8. Értesítés a rendszerbevételi eljárás eredményéről (1) A Központ a központi gyakornoki és rezidensi pályázatok eredményéről a jelölteket október 1-ét követően haladéktalanul postai úton és ha a jelölt az elektronikus úton történő értesítéshez hozzájárult- elektronikus úton értesíti. (2) November 1-ét követő pótfelvétel esetén a Központ a jelöltet a) az álláshely munkáltatóval történő megállapodás alapján történő betöltése esetén a jelentkezés és munkaszerződés benyújtását követő 15 napon belül b) központi gyakornoki képzés esetén a grémiumvezetői döntés Központhoz történő beérkezését követő 15 napon belül értesíti. (3) Költségtérítéses képzés esetén a jelentkezési anyag beérkezését, vagy a személyes meghallgatás esetén a grémiumvezetői döntés Központhoz történő beérkezését követő 15 napon belül értesíti. (4) A jelölt az (1) bekezdés szerinti a pályázati eredményéről október 1-ét követően személyesen is felvilágosítást kérhet. (5) A 8. (1) bekezdés szerint értesített jelentkező legkésőbb október 15-éig köteles írásban értesíteni a Központot, hogy az állást be kívánja-e tölteni. (6) A 8. (2) és (3) szerint értesített jelentkező az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban a Központ felé köteles megerősíteni szakképzésbe lépési szándékát. (7) Amennyiben a jelölt az értesítési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, elesik a képzésbe lépés lehetőségétől, az állás újfent meghirdethetővé válik. 9. Panasztétel a rendszerbevételi eljárással kapcsolatosan (1) A jelentkező a rendszerbevételi eljárás lefolytatásával kapcsolatban, személyét érintő kérdésekben a Központnál írásban panasszal élhet a rendszerbevételi eljárás eredményéről való értesítést követő második munkanap végéig. (2) A Központ a panaszt három munkanapon belül elbírálja, és a Központ vezetője döntéséről írásban értesíti a jelentkezőt. (3) A határidő elmulasztása után jogorvoslatnak helye nincs. 9

10 10. Záró rendelkezések (1) A Szabályzat a Kari Tanács által történő elfogadásával egyidejűleg hatályba lép azzal, hogy rendelkezéseit a január 1-ét követően induló szakképzések esetében lefolytatandó rendszerbelépési eljárás során kell alkalmazni. (2) A fogorvosi diplomával rendelkező szakvizsgára jelentkezők esetében Központon, jelen Szabályzat vonatkozásában, a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Alap-, Szakés Továbbképzési Iroda értendő. (3) Jelen Szabályzat megismerhetőségét a Központ ügyfélfogadási idejében biztosítja, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi. 10

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 54. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. április 15., csütörtök 54. szám Tartalomjegyzék 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 39/2010. (IV. 15.) FVM rendelet

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről 2013 A szakképzés munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött, meghatározott időtartamú törzsképzési és szakgyakorlati időből áll. (A jelölt

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról hatályos: 2015.07.03-2015.12.31

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete A mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2007. 2015.

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 21. (4), 22. (5) bk., valamint a 269/2000. (XII. 26.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 18. -ában

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS 5. számú melléklet a ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. számú példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2011 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2010.03.09. Határozat száma: 2010/2/12. Hatálybalépés napja: 2010.03.09. Felelős személy: a mindenkori

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

21.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 -

21.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 21.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT - 2007 - I. fejezet 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Alapképzés...3

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYAR KÖZLÖNY 95. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI NYUGAT MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉ SZ H ALL G ATÓI KÖ VE TE LMÉNYR ENDSZE R SO P R O N 2006 TARTALOMJEGYZÉK A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI...3 I/1/A. MELLÉKLET...15

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2012 2 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvénnyel (a

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2012 2 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvénnyel (a

Részletesebben

Budapest Kortárstánc Főiskola

Budapest Kortárstánc Főiskola Budapest Kortárstánc Főiskola Egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest 2012 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető...3 Bevezető rendelkezések...5 Általános rendelkezések...6 Szervezeti

Részletesebben

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról

A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról A Károli Gáspár Református Egyetem Szabályzata a doktori képzésről és a doktori (PhD) fokozatszerzésre vonatkozó eljárásról (SzMSz III.6. sz. melléklete) Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 II. Értelmező

Részletesebben

DOKTORI SZABÁLYZAT 2014

DOKTORI SZABÁLYZAT 2014 DOKTORI SZABÁLYZAT 2014 TARTALOMJEGYZÉK Fejezet Oldalszám I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3 II. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI 5 1. fejezet: Az SZFE Doktori Tanácsa 5 2. fejezet: A Doktori

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karon érvényes

Részletesebben

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014.

3/b/2014. (X. 16.) számú határozat. tem (TF) 2014. 3/b/2014. (X. 16.) számú határozat A Testnevelési Egyet tem (TF) Doktori Szabályzata 2014. A doktori képzés szabályai DOKTORI SZABÁLYZAT EGYETEMI DOKTORI ISKOLA Sz. 1. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed

Részletesebben

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT

EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT EGYETEMI FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2012 2 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Ftv.), a Nemzeti

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PH.D.) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Jelen szabályzat az alábbiak alapján készült: A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.).

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT

EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem Gödöllő AZ EGYETEMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 10. számú melléklete EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT Gödöllő 2009 Tartalomjegyzék Oldal Bevezetés...4 I. Általános rendelkezések...4

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL egységes szerkezetben az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17. számú módosítással (a módosítások lábjegyzetben jelölve) Debrecen,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben