A szabályzat hatálya. 2. A rendszerbevételi eljárás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabályzat hatálya. 2. A rendszerbevételi eljárás"

Átírás

1 A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar támogatott (központi gyakornoki, rezidensi), valamint költségtérítéses egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés rendszerbevételi szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzésről szóló 16/2010. (IV.15.) EüM rendelet 2. b) pontban foglalt feladatának eleget téve, összhangban az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI.12.) Korm. rendelettel, a következő határozatot hozza: 1. A szabályzat hatálya (1) A Szabályzat hatálya a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjában (továbbiakban SZAKK) valamint Fogorvostudományi Karán egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésre (továbbiakban szakképzés) felvételt kérő rezidens, központi gyakornok, és költségtérítéses jelentkező, a rezidensi rendszer keretében pályázatot elnyert munkáltató valamint a rendszerbe való felvételi eljárás (továbbiakban rendszerbevételi eljárás) során közreműködő személyekre terjed ki. 2. A rendszerbevételi eljárás (1) Az SZAKK Szak- és Továbbképzési Központja (továbbiakban Központ) a helyben szokásos módon minden év április 20-ig közzéteszi a támogatott jelöltek által pályázat útján betölthető rezidensi, központi gyakornoki állásokat, az ezeket meghirdető egészségügyi szolgáltatók és azon felsőoktatási intézmények egyidejű megjelölésével, amelynek régiójába az adott állást meghirdető egészségügyi szolgáltató tartozik, valamint a költségtérítéses keretszámokat. (2) A Központ által a 2. (1) bekezdés szerint meghirdetett rendszerbevételi eljárásra történő jelentkezés határidejét, a jelentkezési lapok formai szempontú megvizsgálásának és a hiánypótlásra történő felhívásnak a határidejét valamint a pontszámok megállapításának időpontját a nyertes támogatás igénylési pályázatok megismerése után hozza nyilvánosságra. A jelentkezési lapok benyújtásának határidejét minden évben úgy kell kitűzni, hogy az legkésőbb augusztus 1. legyen. (3) Szakképzési rendszerben jelöltként az a személy vehet részt, aki a) hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert, a s szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik, és b) az oklevele szerinti alapnyilvántartásba vételét igazolja. 2/A. Központi gyakornoki rendszerű képzés rendszerbevételi eljárásának speciális szabályai (1) A Központ központi gyakornoki rendszerbevételi eljárást évente, a törzsképzési 1

2 keretszámok hivatalos meghirdetését követően szervez. Az írásban benyújtott jelentkezéseket a Központ alaki szempontok figyelembevételével megvizsgálja, és az ez alapján megfelelő jelentkezők jelentkezési lapjait, legkésőbb augusztus 10-ig megküldi az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnak, valamint az illetékes grémiumvezetőnek. (2) A központi gyakornoki rendszerbevételi eljárás célja a választott szakképzésre legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása. A Szak- és Továbbképzési Központ vezető és a grémiumvezető együttes javaslata alapján, az adott szakra vonatkozóan, a rendszerbevételi eljárás keretében személyes meghallgatáson való részvételt tehet kötelezővé a jelentkezők számára. (3) A Szak- és Továbbképzési Központ vezető és a grémiumvezető együttes javaslata alapján, a miniszter által meghatározott szakmák esetében mellőzhető a személyes meghallgatás. Ilyen esetben, az írásban benyújtott jelentkezéseket a Központ alaki szempontok figyelembevételével megvizsgálja, és az ez alapján megfelelő jelentkezők alanyi jogon léphetnek a Kar központi gyakornoki rendszerébe. (4) Abban az esetben, ha a Karon, az adott szakmára jelentkezők száma meghaladja az adott évre hivatalosan kihirdetett központi gyakornoki keretszámot, személyes meghallgatás tartása kötelező. (5) A személyes meghallgatás lebonyolítására a grémiumvezető szakonként, háromtagú Bizottságokat kér fel. A Bizottság elnöke a grémiumvezető, akadályoztatása, illetőleg összeférhetetlenség esetén az előterjesztése alapján kinevezett egyetemi tanár vagy egyetemi docens. Tagjai a Bizottság elnöke előterjesztése alapján kinevezett Kari vezető oktató, valamint a Rezidens Szövetség által delegált egy képviselő. (6) A Felvételi Bizottságban nem vehet részt az a személy, aki a jelentkezővel bármilyen érdekeltségi kapcsolatban van, vagy bármilyen olyan okból, amely miatt a vizsga tárgyilagos megítélése tőle nem várható el. (7) A Bizottság döntését egyszerű szótöbbséggel alakítja ki. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. (8) A grémiumvezető a személyes meghallgatás eredményéről haladéktalanul, de legkésőbb szeptember 5-ig értesíti a Központot. (9) A személyes meghallgatáson jegyzőkönyv vezetése kötelező. A jegyzőkönyvet a grémiumvezető a személyes meghallgatás eredményével együtt, de legkésőbb szeptember 5-ig megküldi a Központ részére. (10) Személyes meghallgatás hiányában a grémiumvezető, a 2/A. (3) bekezdés szerint megküldött jelentkezési lapok birtokában dönt a központi gyakornoki rendszerbe történő felvételről, melynek eredményéről szeptember 5-ig értesíti a Központot. (11) A Központ szeptember 15-ig dönt a központi gyakornoki pályázatot benyújtott jelöltek alkalmasságáról, és elkészíti az egyes állások vonatkozásában a jelöltek rangsorát. (12) A központi gyakornoki állást meghirdető Központ minden év október 1-ig a (10) bekezdés szerinti illetve a (11) bekezdésben meghatározott rangsor figyelembevételével a grémiumvezetői javaslat alapján dönt az általa alkalmazni kívánt jelölt(ek) személyéről. 2

3 (13) A központi gyakornoki állásra jelentkezők közül (kivéve háziorvosi állásokra jelentkező jelölteket) előnyben kell részesíteni azt, aki olyan előszerződéssel rendelkezik, amelyben valamely egészségügyi szolgáltató vállalja a szakképzési időszak utáni alkalmazását. (14) Az október 15-ét követően fennmaradt, betöltetlen központi gyakornoki álláshelyeket a Központ a helyben szokásos módon november 1-ig ismételten meghirdeti. Ezekre az álláshelyekre a Központ által április 20-át követően közzétett jelentkezési határidőig központi gyakornoki vagy rezidensi jelentkezési anyagot benyújtott személyek pályázatnak. Az álláshelyekre a jelentkezés november 1-ét követően folyamatos. A jelentkező szakmai alkalmasságáról grémiumveztető személyes meghallgatás során dönt. A személyes meghallgatás időpontját a jelentkezési anyag grémiumvezető által történt kézhezvételét követő 15 napon belül kell kitűzni. A grémiumvezető döntéséről a meghallgatást követő 5 napon belül értesíti a Központot. (15) Az adott évre meghirdetett központi gyakornoki álláshelyek legkésőbb a következő év január 31-ig tölthetők be. 2/B. Rezidensi rendszerű képzés rendszerbevételi eljárásának speciális szabályai (1) A Központ rezidensi rendszerbevételi eljárást évente, a törzsképzési keretszámok hivatalos meghirdetését követően egy alkalommal szervez. (2) A rezidensi rendszerbevételi eljárás célja a választott szakképzésre legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása. (3) Az írásban benyújtott jelentkezéseket a Központ alaki szempontok figyelembevételével megvizsgálja, és a jelentkezési anyagok egy példányát augusztus 10-ig megküldi az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalnak, valamint a támogatott álláspályázatot elnyert munkáltatónak, aki a személyes meghallgatást lebonyolítja. (4) A munkáltató által szervezett személyes meghallgatáson nem vehet részt az a személy, aki a jelentkezővel bármilyen érdekeltségi kapcsolatban van, vagy ha a jelölt tárgyilagos megítélése tőle nem várható el. (5) A munkáltató a személyes meghallgatáson elért pontszámról haladéktalanul, de legkésőbb minden év szeptember 5-éig értesíti a Központot. (6) A munkáltató a személyes meghallgatáson jegyzőkönyvet vezet, és azt az elért pontszámokkal, szükség esetén indoklással, de legkésőbb szeptember 5-ig megküldi a Központ részére. (7) A Központ szeptember 15-ig dönt a rezidensi pályázatot benyújtott jelöltek alkalmasságáról és elkészíti az egyes állások vonatkozásában a jelöltek rangsorát. (8) A támogatott állást elnyert egészségügyi szolgáltató minden év október 1-ig a (6) bekezdésben meghatározott rangsor figyelembevételével, a legmagasabb pontszámot elért öt jelölt közül dönt az általa alkalmazni kívánt jelölt személyéről és döntéséről haladéktalanul értesíti a Központot. 3

4 (9) Az október 15-ét követően fennmaradt, betöltetlen rezidensi álláshelyeket a Központ a helyben szokásos módon november 1-ig ismételten meghirdeti. Ezekre az álláshelyekre a Központ által április 20-át követően közzétett jelentkezési határidőig központi gyakornoki vagy rezidensi jelentkezési anyagot benyújtott személyek pályázatnak. Az álláshelyekre a jelentkezés november 1-ét követően folyamatos. (10) A keretszám(ok) betöltésére munkáltatóval történő megállapodás birtokában kerül sor. (11) Azokat az állásokat, amelyeket december 31-ig nem töltöttek be, a jelöltek munkáltatóval történő megállapodás alapján töltik be. Erről a munkáltató a Központot a megállapodást követő 15 napon belül értesíti. (12) Az adott évre meghirdetett rezidensi álláshelyek legkésőbb a következő év január 31-ig tölthetők be. 2/C. Költségtérítéses rendszerű képzés rendszerbevételi eljárásának speciális szabályai (1) A költségtérítéses szakképzés kiterjed minden olyan szakterületre, amelyre központi gyakornoki vagy rezidensi képzés szervezhető a miniszter által meghatározott külön keretszám erejéig. (2) A rendelkezésre álló költségtérítéses keretszámokra -azok meghirdetését követően- a jelentkezéseket a Központ folyamatosan fogadja. (3) A képzésre történő jelentkezés az erre a célra rendszeresített, jelen szabályzat mellékletét képező, jelentkezési lapon történik. (4) Abban az esetben, ha Központban, az adott szakmára jelentkezők száma meghaladja a rendelkezésre álló kihirdetett- költségtérítéses keretszámot, a jelöltek között a tanulmányi pontszámok alapján felállított rangsor dönt. Pontszámegyezőség esetén személyes meghallgatás tartása kötelező. A személyes meghallgatás időpontját a grémiumvezető az anyag kézhezvételét követő 15 napon belül kitűzi. A meghallgatáson szerzett pontszámról a grémiumvezető 5 napon belül értesíti a Központot. (5) Amennyiben a jelentkezések száma a rendelkezésre álló keretszámot nem haladja meg, a keretszám(ok) betöltésére munkáltatóval történő megállapodás birtokában kerül sor. (6) A képzés megkezdése előtt a Szak- és Továbbképzési Központ a jelölttel a képzésben való részvételről megállapodást köt, amely megállapodás szakképzési jogviszonyt keletkeztet a felsőoktatási intézmény és a jelölt között. A szakképzési jogviszony keretében a felsőoktatási intézmény a) felelős a szakképzés elméleti és gyakorlati programjának végrehajtásáért, b) kérelemre biztosítja a gyakorlati képzési program végrehajtásának a munkáltató által nem biztosítható feltételeit, c) a képzés során mentori tevékenységet lát el, d) felügyeli a képzőhelyek szakképzési tevékenységét, és e) a szakképzés befejeztével igazolja a szakképzés jogszabálynak megfelelő teljesítését. (7) A szakképzési jogviszony keretében a jelölt 4

5 a) folyamatosan kapcsolatot tart a Központtal, b) a személyes adataiban bekövetkezett változásokról és képzési tervének előírás szerinti végrehajtását akadályozó vagy ellehetetlenítő tényezőkről a Központot haladéktalanul értesíti, c) részt vesz az elméleti program végrehajtására biztosított képzésben, d) teljesíti a számára előírt képzési tervet és e) bemutatja a szakképzés jogszabálynak megfelelő teljesítését igazoló dokumentumait. (8) A képzésért a jelölt a Központ mindenkori hatályos díjszabásának megfelelő összeget fél évre előre megfizeti. A díjfizetési időszak összességében nem lehet több, mint a jelölt képzési tervében foglalt képzési idő, illetve a mindenkori hatályos vonatkozó jogszabályban foglalt, a szakirányra vonatkozó képzési idő. (9) Költségtérítéses szakképzésben a magyar és a nem magyar állampolgárok, valamint a hontalanként elismert személyek egyenlő feltételek mellett vehetnek részt. 2/D. Nem magyar állampolgárokra vonatkozó speciális szabályok (1) Nem magyar állampolgárok az államilag finanszírozott szakképzésbe a december 31-ig be nem töltött álláshelyekre figyelembe véve a 2. (3) bekezdést- a munkáltatóval történő megállapodást követően kérhetik felvételüket. Erről a munkáltató a Központot a megállapodást követő 15 napon belül értesíti. 3. A jelentkezés (1) A szakképzésre való jelentkezést 3 példányban a Központba kell benyújtani, az e célra rendszeresített jelentkezési lapon (1. sz. melléklet) mely a következő adatokat tartalmazza: a) A jelentkező személyi adatai (név, születés helye és ideje, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcíme és tartózkodási helye) b) A jelentkező által választott szak megnevezése c) A képzés típusa d) A pályázott munkáltató neve, címe e) A jelentkező diplomájának típusa, száma, kiadásának helye és ideje f) A diploma honosításának, vagy külön jogszabály szerinti elismerésének helye és ideje g) A Szabályzat 5. (1) bekezdés szerinti hozott pontok kiszámításához szükséges szigorlatok és kiemelt kollokviumok érdemjegyeinek felsorolása h) A Szabályzat 5. (3) bekezdés szerint figyelembe vehető többletpontok beszámítására jogosító tevékenységek felsorolása i) Nyilatkozatok j) Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás (2) A jelentkezési laphoz mellékletként csatolandó a e-h) pontok igazolásához szükséges dokumentumok hiteles másolata. (3) A jelentkező egy adott évben országosan legfeljebb öt támogatott meghirdetett állásra 5

6 pályázhat, oly módon, hogy a pályázatában meg kell jelölnie, milyen sorrendben kéri jelentkezéseinek elbírálását. A jelentkezéseket, az e célra rendszeresített rangsorlapon (2. sz. melléklet) rangsorolnia kell. (4) Ha jelentkező a jelentkezési lapot, illetve szükséges mellékleteit határidőre nem vagy hiányosan nyújtja be, és ezt a hiánypótlásra biztosított tizenöt munkanapon belül sem orvosolja, vagy ötnél több támogatott állásra nyújtja be jelentkezését, kizárja magát a további rendszerbevételi eljárásból. (5) Az a jelentkező, aki a jelentkezését követően szerez diplomát, azt valamint alapnyilvántartásba vételről szóló határozatát legkésőbb a központi gyakornoki illetve rezidensi rendszerbe történő belépéséről szóló nyilatkozatával október 15-ig, költségtérítéses képzés esetén a szakképzési jogviszonyról szóló megállapodás megkötésekor kell bemutatnia a Központban. (6) A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványok a Központban igényelhetők. A Szabályzatot és mellékleteit a Központ, minden évben, a szakképzési keretszámok meghirdetését követően, a Kar végzős évfolyama hallgatóinak megküldi, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi. (7) A jelentkezőkről, benyújtott dokumentumaikról és a rendszerbevételi eljárás során elért eredményükről a Központ nyilvántartást vezet. (8) A jelentkező adatinak kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 4. A rendszerbevételi eljárás során elért teljesítmény értékelése (1) A Szak- és Továbbképzési Központ a jelentkezők teljesítményét 100 pont + 10 többletpontos rendszerben értékeli. A pontszámot az egyetemi alapképzésről hozott tanulmányi pontok (maximum 70 pont) és a személyes meghallgatás során szerzett pontok (maximum 30 pont) összeadásával kell kiszámítani. Kivételt képez ez alól a szabályzat 2/A. (3) és 2/C. (5) pontja. A hozott, illetve szerzett pontokhoz hozzá kell adni a 5. (3) bekezdés szerint számított többletpontokat, melyek összege maximum 10 pont lehet. 5. A pontszámítás módja (1) Az egyetemi alapképzésből hozott tanulmányi pontok számítása a./ Szakképzésüket március 1-t megelőzően megkezdők esetében: az I., II., III., IV., V. és VI. képzési év szigorlati és kiemelt kollokviumi átlagának összege Szakképzésüket március 1-ét követően megkezdők esetén: a szigorlati tantárgyak érdemjegyei átlagának hatszorosa, - maximum 30 pont 6

7 b./ Az öt szakspecifikus tantárgy* 1,2-del súlyozott érdemjegyeinek összege - maximum 30 pont c./ Az egyetemi záróvizsga 2,0-del súlyozott érdemjegye - maximum 10 pont Összesen: maximum 70 pont *A szakmaspecifikus tárgyak: A szakképzésüket év előtt megkezdők esetében a szakspecifikus tantárgyakat az adott szak grémiumvezetője határozza meg azzal, hogy a választott tantárgyaknak amennyiben ötfokozatú értékeléssel minősített vizsgával zárul - tartalmaznia kell az adott szaktantárgyat is. A képzésüket évben megkezdők esetében az egyes szakképzési szakokhoz tartozó szakmaspecifikus tantárgyak körét a miniszter tájékoztatóban teszi közzé. (2) A szerzett pontok számítása A személyes meghallgatás során elért pontszám maximum 30 pont (3) A többletpontok számítása Többletpontra jogosító tevékenység Ph.D. fokozat Egyetemi képzés alatt végzett tudományos tevékenység: Helyi TDK Konferencián tartott elsőszerzős előadás Helyi TDK Konferencián tartott társszerzős előadás OTDK Konferencián tartott elsőszerzős előadás OTDK Konferencián tartott társszerzős előadás Tudományos kongresszuson tartott elsőszerzős előadás, poszter Tudományos kongresszuson tartott társszerzős előadás, poszter TDK elsőszerzős pályamunka TDK társszerzős pályamunka Szakspecifikus diplomamunka Demonstrátorság az adott szakterületen évente Tudományos elsőszerzős közlemény Tudományos társszerzős közlemény Szakspecifikus tanulmányi verseny 1-3. helyezés Adható pont 10 pont 1 pont 3 pont 3 pont 4 pont 1 pont 5 pont 3 pont 7

8 Szakspecifikus választható kurzus teljesítése (maximum 4 pont) 1 pont Nyelvvizsga (a diplomakiadási feltételen túl) középfok C típus felsőfok C típus, vagy orvosi szakfordítói diploma Orvosi munkavégzés az adott szakterületen évente Mentőtiszti, egészségügyi területen legalább 1 hó időtartamú munkavégzés hónaponként (max. 3 pont) A munkáltató által igazolt korábbi szakmai kapcsolat (a 3 pont 1 pont munkáltatónál végzett nem egészségügyi munka, adatfeldolgozás tudományos tevékenységben stb.) A szakspecifikus tevékenységek többletpontként történő beszámíthatóságáról a grémiumvezető dönt. 6. A személyes meghallgatás (1) A Kar a központi gyakornokok személyes meghallgatásait, a rezidensi képzőhelyet elnyert munkáltató a rezidensek személyes meghallgatásait önállóan szervezi meg. (2) A rendszerbevételi eljárás részét képező személyes meghallgatás során a választott szak művelése szempontjából szükséges személyi adottságokat, a szakma iránti érdeklődést és a jelentkező általános szakmai felkészültségét kell értékelni az alábbi szempontok alapján. 1. Stratégiai (analitikus, koncepcionális) gondolkodás 2. Betegekkel való kommunikáció 3. Teljesítményorientáció/motiváció 4. Mások megértése (empátia) 5. Csapatmunka, együttműködés 6. Kezdeményezőkészség (kreativitás, innováció) 7. Szakmai ismeretek alkalmazása 8. Integritás 9. Problémamegoldás 10. Betegorientáltság 11. Felelősségtudat 12. Teljesítménymotiváció 13. Hivatástudat 14. Multikulturális ismeretek (3) A rendszerbevételi eljárás szakmai anyaga az egyetemi képzés alatt oktatott szakmaspecifikus tárgyak ismeretanyaga. (4) Több állásra történő egyidejű jelentkezés esetén, a jelentkezőnek többes vizsgakötelezettsége áll fenn. Ez esetben állásonként külön személyes meghallgatáson kell részt 8

9 venni. 7. Tájékoztatás a személyes meghallgatás eredményéről (1) A személyes meghallgatást vezető grémiumvezető/munkáltató képviselője szóbeli vizsga esetén a napi meghallgatások befejezésekor a jelentkezővel ismerteti a szerzett pontszámot. 8. Értesítés a rendszerbevételi eljárás eredményéről (1) A Központ a központi gyakornoki és rezidensi pályázatok eredményéről a jelölteket október 1-ét követően haladéktalanul postai úton és ha a jelölt az elektronikus úton történő értesítéshez hozzájárult- elektronikus úton értesíti. (2) November 1-ét követő pótfelvétel esetén a Központ a jelöltet a) az álláshely munkáltatóval történő megállapodás alapján történő betöltése esetén a jelentkezés és munkaszerződés benyújtását követő 15 napon belül b) központi gyakornoki képzés esetén a grémiumvezetői döntés Központhoz történő beérkezését követő 15 napon belül értesíti. (3) Költségtérítéses képzés esetén a jelentkezési anyag beérkezését, vagy a személyes meghallgatás esetén a grémiumvezetői döntés Központhoz történő beérkezését követő 15 napon belül értesíti. (4) A jelölt az (1) bekezdés szerinti a pályázati eredményéről október 1-ét követően személyesen is felvilágosítást kérhet. (5) A 8. (1) bekezdés szerint értesített jelentkező legkésőbb október 15-éig köteles írásban értesíteni a Központot, hogy az állást be kívánja-e tölteni. (6) A 8. (2) és (3) szerint értesített jelentkező az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül írásban a Központ felé köteles megerősíteni szakképzésbe lépési szándékát. (7) Amennyiben a jelölt az értesítési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, elesik a képzésbe lépés lehetőségétől, az állás újfent meghirdethetővé válik. 9. Panasztétel a rendszerbevételi eljárással kapcsolatosan (1) A jelentkező a rendszerbevételi eljárás lefolytatásával kapcsolatban, személyét érintő kérdésekben a Központnál írásban panasszal élhet a rendszerbevételi eljárás eredményéről való értesítést követő második munkanap végéig. (2) A Központ a panaszt három munkanapon belül elbírálja, és a Központ vezetője döntéséről írásban értesíti a jelentkezőt. (3) A határidő elmulasztása után jogorvoslatnak helye nincs. 9

10 10. Záró rendelkezések (1) A Szabályzat a Kari Tanács által történő elfogadásával egyidejűleg hatályba lép azzal, hogy rendelkezéseit a január 1-ét követően induló szakképzések esetében lefolytatandó rendszerbelépési eljárás során kell alkalmazni. (2) A fogorvosi diplomával rendelkező szakvizsgára jelentkezők esetében Központon, jelen Szabályzat vonatkozásában, a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Alap-, Szakés Továbbképzési Iroda értendő. (3) Jelen Szabályzat megismerhetőségét a Központ ügyfélfogadási idejében biztosítja, illetve a helyben szokásos módon közzéteszi. 10

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az egészségügyi felsőfokú szakirányú

Részletesebben

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről Tájékoztató az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről 2013 A szakképzés munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött, meghatározott időtartamú törzsképzési és szakgyakorlati időből áll. (A jelölt

Részletesebben

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól

16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i) pont ib), ic) és id) alpontjában

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

2011. május 4.-én HATÁLYOS! 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

2011. május 4.-én HATÁLYOS! 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 2011. május 4.-én HATÁLYOS! 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m)

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes

Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes Tájékoztató a szakorvosképzési rendszerrıl Dr. Werlingné Forrai Márta képzési szakértı, igazgató-helyettes PTE ÁOK Szak- és Továbbképzı Igazgatóság 2009. március 3. Amirıl szó lesz Szakképzés alapelve

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta.

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta. 2010. évi 5. számú szabályzata a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 2007. évi 5. számú OIT szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.15 -

Hatályosság: 2010.05.15 - 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól Hatályosság: 2010.05.15 - Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés i)

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

2/2014. (I. 16.) EMMI

2/2014. (I. 16.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 3. szám 351 Az emberi erőforrások minisztere 2/2014. (I. 16.) EMMI rendelete az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer működésének részletes

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA

Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyílt Pályázatot Hirdet A Gyógyszerész Diplomával Rendelkezők Számára Szakgyógyszerész-jelöltek Than Károly ÖSZTÖNDÍJÁRA I. A PÁLYÁZAT CÉLJA Az egészségügyi

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

3. számú melléklet Felvételi szabályzat

3. számú melléklet Felvételi szabályzat 3. számú melléklet Felvételi szabályzat 1. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE 1.1. A Lenvirág Bölcsőde Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezőknek 20 hetestől

Részletesebben

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban

Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal feladatai a vizsgaelnöki névjegyzékkel és a vizsgaelnöki kijelöléssel kapcsolatban Dr. Papp Dávid főosztályvezető 2013. március 27., Budapest AZ EEKH

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG

NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG NEMZETI VIZSGABIZOTTSÁG LICENCVIZSGA TÁJÉKOZTATÓ 2014. augusztus 21. 2014. november 19. közötti vizsgaidőszakra Általános tudnivalók A vizsgára történő jelentkezés és a szükséges dokumentumok beérkezési

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása:

Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott tanulmányai során, akkor az ösztöndíjas félévek felsorolása: E L T E T á T K K ö z t á r s a s á g i Ö s z t ö n d í j P á l y á z a t m e l l é k l e t Megpályázott szak: szint: alapképzés / mesterképzés Ha elnyert külföldi ösztöndíjat a fenti szakon folytatott

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT SZMSZ. számú melléklete SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY BÖLCSŐDE ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT BÖLCSŐDEI FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Szigethalom Város Önkormányzat, mint fenntartó által biztosított bölcsődei

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 azonosítószámú Szociális képzések rendszerének modernizációja című kiemelt projekt OKTATÓI LISTÁRA TÖRTÉNŐ FELVÉTELRE

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012 Felvételi 2012 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzésekre OFIK honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2012. (Felvi-rangsorokkal) Diploma 2012.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos ÖSZTÖNDÍJÁRA

Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyílt Pályázatot Hirdet Általános Orvosi Diplomával Rendelkezők Számára Szakorvosjelöltek Markusovszky Lajos ÖSZTÖNDÍJÁRA I. A PÁLYÁZAT CÉLJA Az egészségügyi

Részletesebben

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység:

A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar. Kutatási tevékenység: A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ PONTRENSZERE Állam- és Jogtudományi Kar I. Tanulmányok: Tanulmányi eredmény: 4,51 4,6 : 2 pont 4,61 4,7 : 3 pont 4,71 4,8 : 4 pont 4,81 4,9 : 5 pont 4,91 5,0 : 6 pont Nyelvvizsgák:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT

ERASMUS PÁLYÁZATI ADATLAP SZAKMAI GYAKORLAT Egészségügyi Közszolgálati Kar 2015/16. tanév PÁLYÁZATI ŰRLAP HALLGATÓK A SZÁMÁRA I. SZEMÉLYES ADATOK Iktatási szám: Pályázó neve NEPTUN azonosító Állandó lakcím Levelezési cím Telefon E-mail II. GYAKORLATI

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Felvételi Szabályzat

Felvételi Szabályzat Felvételi Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa összhangban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.

Részletesebben

Posztgraduális képzés MF 12.ST

Posztgraduális képzés MF 12.ST Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Posztgraduális képzés MF 12.ST Készítette: Dr. Radics Tünde Folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Csege Ibolya MIB vezető

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025

PANNON Egyetem TÁMOP-4.2.2.-B-10/1-2010-0025 A Pannon Egyetem Mérnöki Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0025 című projektje keretében pályázatot hirdet A Mérnöki Kar Kiemelkedő Tudományos eredményeket elért hallgatója díj elnyerésére.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2011. (XII.02.) önkormányzati rendelete a Befektetés a jövőbe Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2007/2008-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2007/2008-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2007/2008-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2006. június 26-i ülésén Budapest, 2006. június. 1 A BME 2007 /2008. TANÉVRE

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

Oxyológia és Sürgősségi Orvostan Szakorvosjelöltek Gábor Aurél ÖSZTÖNDÍJÁRA

Oxyológia és Sürgősségi Orvostan Szakorvosjelöltek Gábor Aurél ÖSZTÖNDÍJÁRA Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal Nyílt Pályázatot Hirdet Általános Orvosi Diplomával Rendelkezők Számára Oxyológia és Sürgősségi Orvostan Szakorvosjelöltek Gábor Aurél ÖSZTÖNDÍJÁRA

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ

A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ Pályázat kódszám: a /2011. A D A T L A P A SZAKORVOSJELÖLTEK MARKUSOVSZKY LAJOS ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATHOZ I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 1. Szakorvosjelölt neve: 2. Leánykori név: 3. Alapnyilvántartási száma: 4. Állampolgársága:

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV TAGJAINAK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTE LÉRE I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ADATLAP BUDAPEST 2013. JÚNIUS

TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV TAGJAINAK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTE LÉRE I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ADATLAP BUDAPEST 2013. JÚNIUS TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERV TAGJAINAK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTE LÉRE I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ADATLAP BUDAPEST 2013. JÚNIUS A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA I. A felhívás célja:

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar BME Építészmérnöki Kar Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 1. (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről

11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről 11/1998. (XII. 11.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről és továbbképzésről Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének i)

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján

Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése alapján 3. melléklet Budapesti Műszaki Főiskola Készült: 1 eredeti példányban (GMF-BMO) Szervezeti egység: 1 másolatban (munkáltató) Nyilatkozat A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 84. (5) bekezdése

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról a) módosította a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014 Felvételi 2014 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2014. január 31-ig Felvételi tájoló 2014. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben