Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:"

Átírás

1 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi évi C. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja: I. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei. Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 0. évi a) bevételi főösszegét,0 millió forintban, b) kiadási főösszegét 90, millió forintban, c) hiányát 404, millió forintban állapítja meg.. Az. -ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek és a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott központi támogatási előirányzatoknak a fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az. melléklet tartalmazza.. Az államadósság értéke. () A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 0. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 4. () bekezdése alapján az államháztartás 0. december -ére tervezett adóssága 0, forint/euró,, forint/svájci frank és 0, forint/amerikai dollár árfolyam mellett 00,4 milliárd forint. () 0. december -én az államadósság-mutató a) lálójának a Gst.. () bekezdés a) pontja szerinti várható összege 0,4 milliárd forint, b) nevezőjének a Gst.. () bekezdés b) pontja szerinti várható összege, milliárd forint. () Az államadósság-mutató mértéke a () bekezdés alapján 0. december -ére tervezett mértéke,4%. (4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató () bekezdés szerinti mértéke a 04. év utolsó napján várható,%-hoz képest az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének eleget tesz. II. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai 4. () Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 4. cím,. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 0. évben jogszabály alapján járó többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére. () Céltartalék szolgál a XI. Miniszterelnökség fejezet, 4. cím,. Különféle kifizetések alcímen a) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre, * А törvényt az Országgyűlés а 04. december -i ülésnapján fogadta el.

2 00 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 4. fizetési kötelezettségek 00%-a mögött a () () bekezdésben meghatározottak szerint az állam visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn. () Az MV Zrt. az () bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és középvállalkozások legfeljebb év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek legfeljebb 0%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát. () Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 0. december -én nem haladhatja meg a ,0 millió forintot. (4) Az () bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet,. cím, 4. alcím,. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport vagy a. cím, 4. alcím, 9. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhére kell teljesíteni. () Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás eredeti előirányzatnak megfelelő arányát. () Az () () bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből származó, az MV Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli. VII. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és járadékok alapjának mértéke. A 0 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 99. évi LXXXI. törvény. () és () bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál,%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.. () A Magyar Fejlesztési Bank által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 0. év folyamán legfeljebb ,0 millió forint lehet. () Az () bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen napján sem haladhatja meg. 9. () A közszolgálati tisztviselőkről szóló 0. évi CXCIX. törvény. -a szerinti illetményalap a 0. évben 0 forint. () A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 99. évi XCVI. törvényre is figyelemmel, a személyi jövedelemadóról szóló 99. évi CXVII. törvény. () bekezdés a) f) pontjában és () bekezdésében meghatározott juttatások az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 0. évben nem haladhatja meg a bruttó forintot. () A fizetési lához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható banklahozzájárulás mértéke a 0. évben legfeljebb 000 forint. 0. () A közalkalmazottak jogállásáról szóló 99. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) a). () bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő ú fizetési fokozatokhoz tartozó az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő legkisebb szorzóokat a 0. évre a. melléklet tartalmazza, b) 9. -a szerinti illetménypótlék ítási alapja a 0. évben forint. () A Kjt.. () bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott keresetkiegészítés a 0. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának %-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami felsőoktatási intézményekre, a központi

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 4. 0 költségvetési szervként vagy köztestületi költségvetési szervként működő kutatóközpontra, kutatóintézetre, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által irányított kutatást kiegészítő köztestületi költségvetési szervre és az olyan központi költségvetési szervre, amelynek felügyeletét a Magyar Tudományos Akadémia elnöke látja el.. Az Nkt.. () bekezdése szerinti illetményalap ításának vetítési alapja 0 00 forint.. () A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája forint/fő/év. () A Kjt. 9/E. -a alapján az egyetemi tanári munkakör. fizetési fokozatának garantált illetménye 0. január -jétől 4 00 forint. () A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 4 00 forint. (4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló Korm. rendeletben meghatározott, a szakorvos jelöltek képzésével összefüggően felmerülő dologi költségek megtérítésére szolgáló támogatás összege forint/év. () A központi költségvetési szervként működő köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a 4. () bekezdés d) és f) pontjában megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.. () A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 0. évi CLXII. törvény 9. () bekezdése szerinti bírói illetményalap a 0. évben 9 00 forint. () A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 0. évi CLXIV. törvény 9. () bekezdése szerinti ügyészi illetményalap a 0. évben 9 00 forint. () A jogi segítségnyújtásról szóló 00. évi LXXX. törvény. () bekezdése szerinti jogi segítői óradíj a 0. évben 000 forint. (4) Az ügyvédekről szóló 99. évi XI. törvény. () bekezdése szerinti kirendelt ügyvédi óradíj a 0. évben 000 forint. 4. () A Gyvt. a) 0/A. () bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege a 0. évben gyermekenként 00 forint, b) 0/B. () bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 0. évben gyermekenként 400 forint, c) /L. -a szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege gyermekenként, fiatal felnőttenként a 0. évben 000 forint/hó. () A Szoctv. a). () bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 0. évben 40 forint, b) 4/A. (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 0. évben esetenként forint, c) 44. () bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 0. évben 9 00 forint. () A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 00. évi CLXXIV. törvény 4. () bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 4 00 forint, a 4. () bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg forint, ha a gyermek a 0. évben született. (4) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 0. évi CLV. törvény. () bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva összege a 0. évben forint/fő/év.. () A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 99. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Éltv.). () bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 9/009. (XI..) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 0. március -jétől az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik. () Az Éltv. és a TéR. alapján a 0. március -je után az életjáradék összegét az Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg () bekezdés szerinti növekménye figyelembevételével kell megállapítani. () A Párizsi Békeszerződésről szóló 94. évi XVIII. törvény. cikke. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 99. évi X. törvény. (4) bekezdése alapján az életjáradék összege 0. március -jétől 0. január -jei visszamenőleges hatállyal az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.

4 0 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 4.. A Szoctv. a) 0/A. () bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 0. évben 000 forint, b) 0/A. (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 0. évben 000 forint.. Az Éhvt.. -a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátás-csökkentési egység után forint. 9. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok. Az Áht. 9. () bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés értékhatára forint. 9. A mozgóképről szóló 004. évi II. törvény. () bekezdésében meghatározott gyártási költségvetési értékhatár a 0. évben magyar filmalkotás esetén 0, millió forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 4, millió forint. 0. () A közbeszerzésekről szóló 0. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 0. () bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár kivéve a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt 0. január -jétől 0. december -éig a) árubeszerzés esetében,0 millió forint, b) építési beruházás esetében,0 millió forint, c) építési koncesszió esetében 00,0 millió forint, d) szolgáltatás megrendelése esetében,0 millió forint, e) szolgáltatási koncesszió esetében,0 millió forint. () Az () bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 0. január -jétől 0. december -éig a) árubeszerzés esetében 0,0 millió forint, b) építési beruházás esetében 00,0 millió forint, c) szolgáltatás megrendelése esetében 0,0 millió forint.. () A Kbt. 0. () bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt 0. január -jétől 0. december -éig a) a Kbt.. () bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt.. mellékletében szerepel euró, b) a Kbt.. () bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a. () bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt.. mellékletében nem szerepel euró. () A Kbt. 0. () bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt 0. január -jétől 0. december -éig 000 euró. () A Kbt. 0. () bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 0. január -jétől 0. december -éig 000 euró. (4) A Kbt. 0. () bekezdés a) pontjában meghatározott, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt 0. január -jétől 0. december -éig a) a Kbt.. () bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt.. mellékletében szerepel, kivéve a. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az. csoportba tartozó 4,, ú távközlési szolgáltatásokat euró, b) a Kbt.. () bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt.. mellékletében szerepel, kivéve a. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az. csoportba tartozó 4,, ú távközlési szolgáltatásokat euró,

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi melléklet a 04. évi C. törvényhez. melléklet a 04. évi... törvényhez Kiemelt előir. I. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve millió forintban 0. évi előirányzat Kiadás Bevétel Támogatás 4 Országgyűlés Hivatala Országgyűlés hivatali szervei 4 I. ORSZÁGGYŰLÉS Ellátottak pénzbeli juttatásai Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Országgyűlési Őrség Fejezeti kezelésű előirányzatok Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai Fejezeti tartalék 0,0 0 0,,,9 4 0, 9, 40,0 40,,,0, 4,, 4,, 4,9 0,,,0,0 0,0 0,0,0,0,0,0,0,0 4, 4, - 4. cím összesen:,0,0 0,0 Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Hatóság 44, 40,0,,4 9,, 4,. cím összesen: 4, 44, 40,0 Pártok támogatása Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

6 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 4. Kiemelt előir. XIII. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve millió forintban 0. évi előirányzat Kiadás Bevétel Támogatás Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 4 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása 4 00, 4 00, 0,0 0,0 0,0 0,0 XIII. fejezet összesen: 0 4, 94,0 0, XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 4 4 Belügyminisztérium igazgatása Nemzeti Védelmi Szolgálat Terrorelhárítási Központ Büntetés-végrehajtás Ellátottak pénzbeli juttatásai Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Rendőrség,, 9, 4, 4,,0 0, 09, 0,9, 9, 9,4 90,4 400,0 4,9, 44,,,0 4 94,,,0 44,0 4,9,0, 9, 4 0,,0,, 4 00,0,, 0, 4 444,

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 4. millió forintban Kiemelt előir. XIV. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve 0. évi előirányzat Kiadás Bevétel Támogatás 9 0 Alkotmányvédelmi Hivatal Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 99,4 44, ,4,,0 4,9 0,0 4,, 4,0 0,, 0,0 0,,4 04,9 0,4 0,0 4,9,4,4, 9, 9, 9,4 4 99,,4 0, 0,,0 49, 94,4 4,4 9,9 0, 4, 94,,, 04,4 90,

8 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 4. Kiemelt előir. XIV. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve millió forintban 0. évi előirányzat Kiadás Bevétel Támogatás 0 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai BM Nemzetközi Oktatási Központ Vízügyi Igazgatóságok Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Fejezeti kezelésű előirányzatok Ágazati célfeladatok Energia-racionalizálás Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások 0 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 9 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 0 Ivóvíz-minőség javító program Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása Társadalmi önszerveződések támogatása Országos Polgárőr Szövetség Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 9 Szolidaritási programok Európai Menekültügyi Alap 00,0 0,,9 0, 09,,,,4,0,0 9,, 0, 0, 0, 0, 04,9 0,, 00, 44,, 940, 0 0,0 9 4, 0 0, 00, 04,0 40,0,0 0,0 0,0 4, 4,,,,, 0, 0, 4, 4, 00,0 00,0 00,0 00,0,0,0 4, 09,,

9 4 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 4. millió forintban Kiemelt előir. XIV. F E J E Z E T Kiemelt előirányzat neve 0. évi előirányzat Kiadás Bevétel Támogatás Integrációs Alap Visszatérési Alap 4 Külső Határok Alap Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 0 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása Duna Művész Együttesek támogatása Magyar Rendvédelmi Kar 9 A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása 0 Belügyi Alapok Belső Biztonsági Alap Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap Belügyi Alapok technikai költségkerete 0, 4, 4, 9,9 0,, 44, 90,9, 4,9 4,9 0,0 0,0 9,0 9,0 00,0 00,0 0,0 0,0 00,0 00,0,0,0 00,0 0, 9, 00,0,0,0 0,0-0. cím összesen: 4, 9,4 4 0, K-00 hírrendszer működtetésére,0. cím összesen: Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások Magyar Gáz Tranzit Zrt. tőkeemelése, ,0 XIV. fejezet összesen: 490, 9,4 4 0, XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 9, 9, 9,, 09,9,,4,, Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 00,0 0,0, 0,4 0,,0 0,0 4,0 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 4 0,4 9,9 9,,0

10 . melléklet a 04. évi C. törvényhez. melléklet a 04. évi. törvényhez Fizetési A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzóok 0. évben Fizetési osztályok fokozatok A B C D E F G H I J ,0,0,000,00,0,00,00,000,040,000.,00,00,0400,000,00,0,0,000,0,0 4.,0,0,00,00,0900,00,00,00,,00.,000,000,0900,000,0,4,4,000,4,0.,0,0,,0,00,0,0,00,,00.,0,0,,,9,,,0,9,400.,,400,,,0,0,,400,4,4 9.,00,,90,0,,0,,40,,40 0.,,0,00,,00,,90,00,,0.,90,4,,000,4,4,4,0,4,00.,,,00,,,4,00,900,0,.,400,,4,0,40,4,,0,,0 4.,,00,00,4,44,0,40,00,4, M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 04. évi 4.

Magyarország Kormánya

Magyarország Kormánya Magyarország Kormánya T/4730. ú TÖRVÉNYJAVASLAT MAGYARORSZÁG 06. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A TÖRVÉNYJAVASLAT A TÖRVÉNYJAVASLAT MELLÉKLETEI AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS A RÉSZLETES INDOKOLÁS AZ INDOKOLÁS

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 29., vasárnap Tartalomjegyzék 495/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 184. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 04. december 9., hétfő Tartalomjegyzék 04. évi XCIX. törvény Magyarország 05. évi központi költségvetésének megalapozásáról 5470 04. évi C. törvény Magyarország

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 1. oldal 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak megteremtése

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYAR KÖZLÖNY 99. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 18., péntek Tartalomjegyzék 175/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYAR KÖZLÖNY 158. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 20., csütörtök Tartalomjegyzék 284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYAR KÖZLÖNY 206. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. december 11., szerda Tartalomjegyzék 469/2013. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Európai Uniós támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYAR KÖZLÖNY 79. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. május 22., szerda Tartalomjegyzék 2013. évi LIX. törvény A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény és az erdőről, az erdő védelméről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYAR KÖZLÖNY 161. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 26., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi LXXIV. törvény Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó-

Részletesebben

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei

2010. évi CLXXXII. törvény. a Bethlen Gábor Alapról. 1. Az Alap célja, kedvezményezettjei 2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról Az Országgyűlés - a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

II. FEJEZET AZ ILLETMÉNYRE ÉS AZ ILLETMÉNYJELLEGŰ JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 7600 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 82. szám A belügyminiszter 33/2015. (VI. 16.) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Mi mennyi 2009-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Értelmező rendelkezések 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről a hivatkozott jogszabályhelyek szövegével egységes szerkezetben [a normál betűs szedés a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), a bekeretezett

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

T/12792. számú. törvényjavaslat

T/12792. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12792. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó:

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 347/2014. (XII.29.) Korm.r. 2. (1) bek. 105.000 24.160 4.830 604 Garantált

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. 101.500 23.360 4.670 584 Garantált

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben