Adtál földművest a tengernek, adj emberséget az embernek. Adj magyarságot a magyarnak, hogy mi ne legyünk német gyarmat..."

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adtál földművest a tengernek, adj emberséget az embernek. Adj magyarságot a magyarnak, hogy mi ne legyünk német gyarmat...""

Átírás

1 dasági előnyöket nem is nyújt Olaszországnak, politikailag annál nagyobb jelentőségű. A japán invázió ugyanis Szovjetoroszország haderejének legnagyobb részét leköti és így a fasizmus Európában szabadabb működési teret nyer. Legfőbb ideje, hogy a világ békeszerető 90 /o-a összefogjon és megakadályozza azt, hogy a totális államok az egész világot lángbaboritsák, amire pedig készülnek. Szántó Árpád FIGYELŐ Féja Géza öt hónapja Ugyanazzal a döbbent izgalommal, lélekzetállitó érzéssel olvastuk a lapokban Féja Géza és a bírósági elnök közt pergő párbeszédet, akár magát, a szóbanforgó bűntényt, a Viharsarkot". A bíróságnak bizonyára igaza van, mikor Féja Gézára rásütötte a nemzetrágalmazás bűncselekményét, amelyet a magyar író a birtokos osztály elleni izgatással követett el. De melyik nemzetet" rágalmazta meg? Werbőczy parasztirtó törvénykönyve óta két nemzetről tudunk: az egyik lent van, a másik fent. Az egyik hivatalosan is nemzet", a másik, a nép, szeretne az lenni és csak akkor számít annak, ha szükség van rá a harctereken. Rohanj János, Gyűr kőzz János..." Féja Gézának az a bűne tehát, hogy az évszázadok óta kivülrekedt népet nemzetté akarta tenni, a jogfosztott nincstelen milliókat be akarta vezetni az őket megillető igazi nemzeti életbe. Ez a mi érzésünk és ezt érzi ma néhány millió magyar is velünk. Az ügyész Űr vádirata alapján a bíróság nemzetrágalmazó könyvnek bélyegezte meg a Viharsarkot. Mi pedig minden kertelés nélkül kijelentjük, hogy éppen ez a könyv volt egyike azoknak a Magyarországról ideérkező írói vallomásoknak, amelyek a nemzeti érzésükben ingadozókat megerősítették magyarságukban és az idegen faji tusakodás áldozatait, elsősorban a szegény népet visszavezették elhagyott magyarságához. Féja Géza Viharsarok című könyve ugyanazzal a messiási erővel hódított, térített híveket a magyarság számára, mint évszázadokkal azelőtt az első magyarnyelvű Biblia a kereszténységnek. Majd minden munkáskönyvtárban megvan a Viharsarok és akik nem tudtak hozzájutni, azoknak lapjainkban idéztük, szuggeráltuk, elsősorban az ingadozóknak ezt a biblikus ^rejű könyvet: nézzétek bajban van a magyar nép, gyertek segítségére, legyetek újra magyarok és megint csak magyarok! Tanúskodhatunk, levelekkel, írásokkal bizonyíthatjuk, hogy ez a könyv valóban csodaszerként hatott az ingadozókra. Féja, Illyés Gyula, Kovács Imre könyvei az utódállamok magyarsága között éppen szociális igazságuk miatt felbecsülhetetlen missziót végeznek! A baj, a nyomorúság megkétszerezte az erőket és a vakokból látók, a süketekből hallók lettek.

2 Az ószövetségi sorsérzést idéző Viharsarok előszavában Féja Géza szellemi őséül a XVI század szociális hangú prédikátorát, Szkárosi Horváth Andrást idézi: Nem mondhatjátok, hogy nem tudjátok Isten akaratját, Mert minden pap, deák, gyermek, hegedős nagy nyíltan kiáltják, Ám meglátjátok miként várjátok az ítélet napját." Négyszáz év előtt hatalmas magyar néptömegek hallgatták és fogadták be szomjas szivükbe a szociális igazságot jelentő krisztusi szavakat. Ma a névtelenek, a nincstelenek, a porig lesújtott szegény Tiborcok ott sorakoznak a Féja Gézák mögött, az újszavú prédikátorok vádlottak padján", izzó magyarságukban megerősödve és zúgva harsogják az új Psalmus Hungaricust" : Adtál földművest a tengernek, adj emberséget az embernek. Adj magyarságot a magyarnak, hogy mi ne legyünk német gyarmat..." A szenvedő magyar nép mindig megérti az ő prédikátorait, és mindenkor híven követi... Vass László A Márciusi Front a népies demokráciáért A magyarországi Márciusi Front okt. 10-én a makói Korona-szálló termében nagygyűlést rendezett, amelyen Sárközi György, Kovács Imre, Veres Péter, Erdei Fererc, Féja Géza és Illyés Gyula léptek fel. A Frontnak ez volt az első nagy megmozdulása március 15-e óta. A gyűlésen kiáltvánnyal fordultak az ország népéhez, amelyben megismételték március 15-én, a múzeum lépcsőjén felolvasott tizenkét pontjukat. Ezek: 1. Követeljük az ország demokratikus átalakítását. 2. Gondolat-, szólás-, sajtó-, gyülekezési és szervezkedési szabadságot. 3. Az általános, egyenlő és titkos, minden korrektívum nélküli választójogot. 4. Az országgyűlési képviselők összeférhetetlenségének legteljesebb betartását; országgyűlési képviselő ne vállalhasson igazgatósági, érdekképviseleti tagságot. 5. Az ötszáz katasztrális holdon felüli birtokok kisajátítását. 6. A bankok, kartellek és monopóliumok magyarságot sorvasztó uralmának megszűntetését. 7. A progresszív adórendszer bevezetését. 8. A munkát minden dolgozni akaró magyar számára : a negyvenórás munkahét bevezetését a szellemi és fizikai munkában egyaránt, az álláshalmozás és mammutjövedelmek megszüntetését. 9. A minimális munkabérek megállapítását a biológiai létminimum fölött.

3 10. A dolgozók gazdasági vonatkozású szervezkedésének szabadságát. 11. Az alsóbb néposztályok érdekében a közép- és főiskolákon a progresszív tandíjrendszer és a minőségi szelekció bevezetését. 12. A dunavölgyí népek számára a hovatartózandóság kérdésében az önrendelkezési jog tiszteletben tartását, a dunavölgyi öncélúság és konföderáció gondolatának megvalósítását. A kiáltvány leszögezi, hogy a Márciusi Front népi demokráciát akar, az emberiesség, az egyenlő jogok és kötelezettségek alapján. S akarjuk azért, mert meggyőződésünk és tapasztalai ík szerint csak a dolgozó néposztályoknak az állam életébe való hatásosabb bekapcsolódásától remélhetjük a megpróbált magyar nemzet megizmosodását. Valljuk, hogy csak az alulról felépített politikai nemzet tudja képviselni a széles néprétegek érdekeit. Nem vagyunk hajlandók a magyar nép sorsát kétes parancsuralomra tülekvő diktátorokra bízni." A kiáltvány újból állást foglal a dunai népek összefogásának szükségessége mellett és foglalkozik a zsidókérdéssel, amellyel némelyek el akarják terelni a figyelmet a társadalmi átalakulás szükségességéről. A zsidóságnak a nemzetre nézve kártékony elemeit egy percig sem védjük, de a nemzettel közösséget vállalókat nem vagyunk hajlandók a nemzet életéből kitaszítani." A kiáltvány újból megerősíti a tizenkét pontot, de megemlíti, hogy a magyar élet átalakulása mégis azt kívánja, hogy a pontok közül időrend szempontjából egyet kiemeljünk. Ez a választójog és a szabadságjogok kérdése. A Márciusi Front az általános, titkos, egyenlő, minden magyar dolgozóra kiterjedő választójog azonnali megvalósítását követeli. E választójognak azonban csak úgy van értelme, ha a gyülekezési, szervezkedési, szólás- és sajtószabadságnak minden korlátozását azonnal megszünteti." A Márciusi Front makói összejövetelén elhatározta, hogy működését kiterjeszti és elveinek megvalósítására, gyakorlati föladatokat is vállal. A választójogról rövidesen röpiratot ad ki. Féja Géza a következőket jelentette ki a makói gyűlésre vonatkozólag: Ertekezletünk kimondotta, hogy nem kíván a napi politika harcaiba beavatkozni, hanem eredeti gondolatához híven, továbbébresztgeti a magyar társadalom történelmi felelősségérzetét és irányító eszméket nyújt a magyar közösségnek. A vásárhelyi találkozó Száznyolcvanhét ifjú gyűlt össze a vásárhelyi Apolló termében: a kisebbségi fiatalság, az újarcú transzilván nemzedék képviselői, írók, ügyvédek, tanárok, papok, orvosok szabadfoglalkozásúak, értelmiségiek. Összejöttek megszívelve Tamási Áron, az erdélyi nagy magyar író felhívását: Mindnyájan magyarok vagyunk!" hogy

4 mindenfajta párt és klikkszellemen túlemelkedve, megtárgyalják az erdélyi magyarság és az egész középeurópai magyarság időszerű kérdéseit, hogy vállalják a kisebbségi sorsközösségből adódó egymásrautaltságot minden következményével, az erdélyi magyar néptest kollektív érdekeinek védelmére, szabad fejlődésének biztosítására. Ez a találkozó nem pazarolta erejét gondosan körülcizellált, minden ideológiai" élettől megfosztott és ezért semmilyen felelősséget nem jelentő határozati javaslatok prókátori megfogalmazására. Nem! Az elfogadott határozatok a demokratikus gondoiat megújhodását tükrözik a kisebbsági fiatalságban. A demokráciáért való kiállás a fontos s az a tény, hogy az elnöklő Tamási Áron körül olyan különböző szellemfrontokról jött egyéniségek mint, dr. Asztalos Sándor, a Magyar Pártok sajtójánál dolgozó Dsida Jenő, a katolikus Vencel József, a helikonista Molter Károly és Bözödi György, Finta Zoltán, a Brassói Lapok szerkesztője, Kacsó Sándor, a munkásíró Nagy István és a Korunk gárdájából Balogh Edgár, Méliusz József és mások testvéri egyetértésben, közös akarással keresték a kiutat az erdélyi magyar néptest mai szorongatott helyzetéből. Nagy horderejű az a tény, hogy az összegyűltek egyhangúan elfogadták az alábbi indítványt: A Találkozó mondja ki, hogy hisz a szellem szabadságában, mert a lelkiismeret és gondolat korlátozását nem tartja összeegyeztethetőnek a kisebbségi életformával. Továbbá mondja ki, hogy elsőrangú céljának ismeri el a magyar közművelődésben eddig részt nem vett nemzeti rétegek fokozott bevonását az erdélyi magyar kisebbségi szellemi életbe." A Vásárhelyi Találkozó nem egy fontos tanulságot rejt magában a minden földrészen szétszórt magyar népegyetem s a jugoszláviai magyarság számára is. Megmutatta, hogy a kicsinyes és rövidlátó szektaszerű elzárkózás kora lejárt. Megmutatta, hogy a közös érdekek felismerése kiindulópontja lehet egy határozott célokat kitűző, világnézeti, párt- és klikkszempontokon túlemelkedő összefogásnak. Végül megmutatta még azt is és ezt a tanítását nekünk, jugoszláviai magyaroknak különösképen meg kell szívlelnünk, hogy az ilyen sorsközösségvállaló összefogás nem szolgálhat sem ürügyül, sem ugródeszkául hegemóniára törekvő, hívatlan klikkek és akarnokok egységbontó manővereinek. S z S z Az ifjúság és a film I. Napjaink filmjének az a feladata, hogy elaltasson, hogy az élet nehézségeit eltakargassa. A film a fiatalságban ál-hősiességet, hamis ideálokat, suta igazságérzetet fejleszt ki. Vegyük a San Francisco" c. filmet. Itt a földrengés alkalmával a rosszak mind elpusztulnak, a jók pedig sértetlenek maradnak. A film azzal áltatja a naiv embereket, hogy létezik egy felsőbbrendű hatalom, mely a jóságot

5 megjutalmazza, a rosszat pedig megtorolja. Mit nyújtanak a mai német és olasz filmek? A vásznon megjelenő barna vagy fekete inges ifjú mindig szép és bátor, minden szív érte dobog, ha ütközetbe megy, hősiesen harcol, ellenfeleit mind megöli, jómaga pedig sértetlenül, győzelmesen kerül ki a harcból. Jean Renoir II. A mai film igyekszik a fiatalságból minden ellenállóerőt kiölni. A film az ifjúságban ellenszenvet kelt az erőfeszítést és kitartást igénylő munka iránt. Eltávolítja az olvasástól. Fiatal leányok külsőleg és erkölcseikben filmideáljukoz akarnak hasonlók lenni. A film már 100 éve keresi igazi útját és útkeresésének egész nemzedékek estek áldozatul. Vájjon ez a generáció is áldozata lesz? Mutassatok nekem valakit, aki a modern filmből bármit is tanult. III. Georges Duhamel Az ifjúság részére a leghozzáférhetőbb művészet a film. Kulcsnak kellene lennie, mely a fiatalok előtt megnyitja az egyetemes kultúra kapuját. A tudományos filmet az átlagos filmtehnikusok eddig nem valósították meg. Erről a tudósoknak kellene gondoskodniuk. A legegyszerűbb az volna, ha a fimtehnikát (ami nem is olyan nehéz) tudósok tanulnák meg, mert könnyebb a tudósból filmtehnikust faragni, mint ebből tudóst. T n. /. Jean Pamleve IV. Mint minden művészetnek, a filmnek is két szerepet kell betöltenie. Az első, hogy a valóságot fejezze ki, olyan erővel mint Richardson, Balzac, Dickens, Dosztojevszki, a második, hogy lírát, költészetet adjon. De nem hollywoodi operettköltészetet, hanem a nyomorúság és a mindennapi gondok megrázó lirizmusát, mely máltó egy Shelley-hez, Heine-hez, Whitman-hoz. De a mai filmmágnásoknál, kiknek legfontosabb a haszon, erre nem számíthatunk. Ezért kellene megfelelő anyagi tőkével amatőr filmklubokat alakítani. A Renault-müvek 25*000 vasmunkása közül biztosan akadna egy fiatal munkásból álló csoport, hogy a vásznon életüket és munkájukat bemutassák. Richard Block V. A rengeteg gangsterfilm miatt nem járok moziba. Minek nekem ezek a gangsterek, kémek, hazug Szaharák és a kifestett nők? Elegem van abból a művészetből, mely csupa haszonlesésből valóságnélküli területeken kalandozik. A mai filmtermelés gazdasági felépítettsége kizárja a való életet. Egy Greta Garbó csak beteges és bamba álmodozásra taníthatta az ifjúságot. J L t

6 A munkabérek és az alkalmazott munkások Vojvodinában* 1. Az alkalmazott munkások száma vasutasok és földmunkások nélkül: Vojvodina Jugoszlávia évi / átlag V VI VI Az átlagos munkabérek fejlődése: noviszádi szombori petrovgrádi szuboticai Vojvodinában Jugoszláviában kerületi munkásbiztosító területén évi 26* * (1930) / átlag 18' V. a 19* ' VI VI. i J * '56 A Központi Munkásbiztosító Hivatal kimutatása alapján. Október 10-én tartották meg a szuboticai Magyar Olvasókör tisztújító választását. Ezen a választáson a legnagyobb magyar kultúregyesület tagjai egy rég vitatott kérdésre adták meg a feleletet: friss, áthatóerejű, komoly tartalmú népi kultúra, vagy lélektelen, pusztulásra ítélt kultúr-vacsorázgatás és pipafüstös kártyacsatározás jelenti-e a magyar közművelődési egyesületek feladatát. A magyarság élniakarása és kultúrszeretete a tagok többségét a munka, az építés mellé sorakoztatta. Már-már a népellenes kultúrbarbárság, a faji gyűlölet és a testvérharc állandósulása fenyegetett, amikor a haladószellemű magyar fiatalság bátor kiállással az igaz kultúra oldalára döntötte el a harcot. Az igazi, önfeláldozó munkavállalás győzelme volt ez a rombolás és széthúzás felett. Ezek a választások minden bizonnyal kihatással lesznek a Vajdaságban működő többi magyar kultúrszervezetek működésére is és elhatározó erővel hatnak majd egy széles, népi kultúra kialakulásában. M. O. A budapesti Szép Szó haladószellemű folyóirat írógárdája a mult hónap-, ban Szlovenszkón járt és sorozatos előadásokat tartott Középkeleteurópa politikai és kulturális helyzetéről, a magyar kultúrmozgalmakról és a még megoldásra váró feladatokról, melyeket a bátor, haladószellemű magyar ifjúság magára vállalt. Szinte üdítően és reménytgerjesztően hat minden igaz magyarra ezeknek az embereknek kiállása és állásfoglalása minden elnyomás, szociális igazságtalanság, jogtiprás ellen. Biztató jel az, hogy Magyarországon, ahonnan eddig mindig csak a jog és az igazság arculcsapásának hírei jutottak el hozzánk, vannak és joggal tételezhetjük fel, hogy nagyon sokan vannak olyanok, akiknek ezek az igazságtalanságok épp úgy fájnak, mint nekünk és akik épp olyan kitartással és odaadással keresik a gyógymódot, mint mi. De szomorú jel ebben a látogatásban az, hogy magyar emberek szavukat csak akkor emelhetik fel nyíltan és háborítatlanul, ha Magyarország határait átlépték.

ERDÉLYI FIATALOK ROMÁNIAI MAGYAR FŐISKOLÁS LAP SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ HÚSZOLDALAS SZÁM ÁRA: FŐISKOLÁSOKNAK 10, MÁSOKNAK 20 LEI

ERDÉLYI FIATALOK ROMÁNIAI MAGYAR FŐISKOLÁS LAP SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ HÚSZOLDALAS SZÁM ÁRA: FŐISKOLÁSOKNAK 10, MÁSOKNAK 20 LEI ERDÉLYI FIATALOK ROMÁNIAI MAGYAR FŐISKOLÁS LAP SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ II. évf. 1931 február 2. szám HÚSZOLDALAS SZÁM ÁRA: FŐISKOLÁSOKNAK 10, MÁSOKNAK 20 LEI Alapítók : Balázs Ferenc, Bányai (Baumgarten)

Részletesebben

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 90 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 11. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Történelem emelt szint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

A II. ES III. MAGYAR TALALKOZO KRONIKAJA

A II. ES III. MAGYAR TALALKOZO KRONIKAJA / A II. ES III., ~ MAGYAR TALALKOZO " " KRONIKAJA Közzéteszi: ÁRPÁD KÖNYVKIADÓ VÁLLALAT Cleveland, Ohio - 1966 Copyright 1966 by Dr. Nádas Gyula "Árpád Könyvkiadó Vállalata" 1425 Grace Avenue, Lakel'i

Részletesebben

PROCEEDINGS of the. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by

PROCEEDINGS of the. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by PROCEEDINGS of the ~dannualcong~s of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World REPORT FROM THE VI. WORLD

Részletesebben

VÁLASZTÓJOGI KARÁCSONY. VASÁRNAPI MUNKASZÜNET.

VÁLASZTÓJOGI KARÁCSONY. VASÁRNAPI MUNKASZÜNET. 1908. október 1. II. évf., 10. sz. TARTALOM: Választójogi karácsony. Grosszmann Janka: Vasárnapi munkaszünet. Glosszák. Marfa Alexandrowna: Mit várhat a nőmozgalom a Tolstoizmustól? Égid von Filek: A férfi

Részletesebben

A Kolozsvári Tízes Szervezet

A Kolozsvári Tízes Szervezet A Kolozsvári Tízes Szervezet TRAGIKUS VELEJÁRÓJA történelmünknek, hogy valahányszor új eszmék változtatták meg a világ rendjét, nekünk sohasem maradt időnk nyugodtan átszervezni belső életünket, hanem

Részletesebben

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA

AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC KÖVETELÉSEI ÉS PROGRAMJA BEVEZETÉS. ^ Ez a füzet az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban, az október 23-a és november 4-e között elhangzott rádióadások,

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Második közlemény)

Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám. SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Második közlemény) MŰHELY ItK (ItK), 113(2009). HORÁNYI KÁROLY SZABÓ LŐRINC MINT A MAGYARORSZÁG SEGÉDSZERKESZTŐJE ÉS AZ ÚJ SZELLEMI FRONT (Második közlemény) 8. Április 21-én jelent meg Zilahy Lajos Nyílt kártyákkal című

Részletesebben

napló Műveljük lelkünket magyar

napló Műveljük lelkünket magyar magyar napló A Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 A szerkesztőség címe (Írott Szó Alapítvány) 1092 Budapest, Ferenc krt. 14. Levelezési cím: 1450 Bu da pest, Pf. 77. Számlázási cím: 1062

Részletesebben

melléklet Mikó Imre A világlátott lokálpatrióta 2011. június 100 éve született dr. Mikó Imre, Erdély és a magyarság nagy nemzetiségi jogásza

melléklet Mikó Imre A világlátott lokálpatrióta 2011. június 100 éve született dr. Mikó Imre, Erdély és a magyarság nagy nemzetiségi jogásza melléklet Mikó Imre A világlátott lokálpatrióta 100 éve született dr. Mikó Imre, Erdély és a magyarság nagy nemzetiségi jogásza ( ) Élete kisebbségtörténet. Eképpen a róla írt monográfia nem csak egy felemelkedõ

Részletesebben

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Tovább Évkönyv 2015 Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Munkánkhoz teremtsünk kellő anyagi forrásokat! Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint ott az a tölgy él; tudja, kivágják, s rajta

Részletesebben

S. Gyurkovics Mária: Emberiségtudat és erkölcsi megújulás

S. Gyurkovics Mária: Emberiségtudat és erkölcsi megújulás 45. évf. 1. sz6m 1980. janu6r hó Guthy Andor: Hivő keresztény a XX. században Boda László: Az etikai tudat fejlődésének lépcsőfokai S. Gyurkovics Mária: Emberiségtudat és erkölcsi megújulás Hetényi Varga

Részletesebben

IFJÚSÁGI KÖZÉLET A REMÉNY OSZTÁLYA Mintha csak a tegnap lett volna... Pedig ahogy ránézek a kis lapra és olvasom dátumát: 1920. XI. 1-ét mutat. Pár hónap múlva tehát 15 esztendeje, hogy a romániai magyar

Részletesebben

PROCEED IN GS of the XXXIInd ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the W estem World.

PROCEED IN GS of the XXXIInd ANNDAL CONGRESS of. PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the W estem World. PROCEED IN GS of the XXXIInd ANNDAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERS PRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the W estem World EDITED by Dr.

Részletesebben

HITEL CLUJ 1936 TARTALOM:

HITEL CLUJ 1936 TARTALOM: HITEL TARTALOM: A társadalomkutatás célja Románia külkereskedelme Nemzeti hivatástudat irodalmunkban Panaszaink a Nemzetek Szövetsége előtt Magyar sport Transylvániában A magyar nép építészete Szabadfoglalkozásuak

Részletesebben

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet 3. Füzet 1. Füzet (2000.): I. Budakalászi Fórum - civil szervezetek adatai 2. Füzet (2001.): I. Budakalászi Fórum - 2000. június 2-4 3. Füzet (2002.): II. Budakalászi Fórum - 2001. június 21-23 1 Szerkesztette:

Részletesebben

Társadalomtudományi hagyományaink és az önismeret

Társadalomtudományi hagyományaink és az önismeret GÁLL ERNŐ Társadalomtudományi hagyományaink és az önismeret A felszabadulás előtti romániai magyar társadalomkutatás a harmincas években valóságos mozgalommá, az ifjú nemzedék radikalizálódásának kifejezőjévé

Részletesebben

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! II. (XVIII.) ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT LAPJA 2 NÉZÕPONT BAL SZEMMEL Thürmer Gyula MIABAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNKAVILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK,

Részletesebben

Vigilia TARTALOM. Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47

Vigilia TARTALOM. Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47 XXXIV. ÉVFOLYAM Vigilia 3. SZÁM TARTALOM Oldal A magyar egyházpolitika fontos eseménye 145 Mihclícs Vid emléke J47 Seiqeti Endre: Korfordulók tanúja,... 147 Saád Béla: A dialógus embere 153 Boldizsá1'

Részletesebben

IX. AZ EGYHÁZAK SZEREPE A ZSIDÓMENTÉSBEN MAGYARORSZÁGON

IX. AZ EGYHÁZAK SZEREPE A ZSIDÓMENTÉSBEN MAGYARORSZÁGON IX. AZ EGYHÁZAK SZEREPE A ZSIDÓMENTÉSBEN MAGYARORSZÁGON 9.1 A zsidótörvények A magyarországi zsidók tragédiáját mások már részletesen megírták. 1 A jelen tanulmány e téren csupán a keresztény egyházaknak

Részletesebben

HITEL KOLOZSVÁR 1940 1941. Erdélyi Magyar Adatbank

HITEL KOLOZSVÁR 1940 1941. Erdélyi Magyar Adatbank HITEL T A R T A L O M : A Kelet Népe JUHÁSZ ISTVÁN Székelyföld az országépítésben P. INCZE LAJOS Csecsemőhalandóság Erdélyben TONK EMIL A magyarországi román társadalomfejlődésmakkailászló Erdélyi politika

Részletesebben

A NEMZETI PARASZTPÁRT KULTÚRPOLITIKÁJA A FORDULAT UTÁN KULTURÁLIS KAPCSOLATOK A SZOVJETUNIÓVAL ÉS A SZOMSZÉDOS NÉPI

A NEMZETI PARASZTPÁRT KULTÚRPOLITIKÁJA A FORDULAT UTÁN KULTURÁLIS KAPCSOLATOK A SZOVJETUNIÓVAL ÉS A SZOMSZÉDOS NÉPI N. Szabó József A NEMZETI PARASZTPÁRT KULTÚRPOLITIKÁJA A FORDULAT UTÁN KULTURÁLIS KAPCSOLATOK A SZOVJETUNIÓVAL ÉS A SZOMSZÉDOS NÉPI DEMOKRÁCIÁKKAL A demokratikus átalakulás időszakának kultúrdiplomáciája

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR NÖK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE SZABOLCS ÉS SZATMÁR MEGYEI SZERVEZETEINEK MEGALAKULÁSÁHOZ ÉS TEVÉKENYSÉGÉHEZ (1944 1948)

ADALÉKOK A MAGYAR NÖK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE SZABOLCS ÉS SZATMÁR MEGYEI SZERVEZETEINEK MEGALAKULÁSÁHOZ ÉS TEVÉKENYSÉGÉHEZ (1944 1948) OROSZ SZILÁRD: ADALÉKOK A MAGYAR NÖK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE SZABOLCS ÉS SZATMÁR MEGYEI SZERVEZETEINEK MEGALAKULÁSÁHOZ ÉS TEVÉKENYSÉGÉHEZ (1944 1948) 1944 45-ben kevés volt azoknak a lányoknak, asszonyoknak

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 3. sz., 2015. márc. Tartalom Dr. Bajnok István: Éljen a magyar szabadság, éljen a haza 1 Dr. Jáky Miklós: Liberalizmus és szociáldemokrácia

Részletesebben

PRÓFÉTÁT KERESÜNK IMASZÁNDÉKOK. A Fatimai üzenet harmadik titka MÜNCHEN. Szőke János SDB (Budapest): Szeptemberre

PRÓFÉTÁT KERESÜNK IMASZÁNDÉKOK. A Fatimai üzenet harmadik titka MÜNCHEN. Szőke János SDB (Budapest): Szeptemberre POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXII. évf. 9. szám (32. Jahrg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2000. szeptember A Fatimai üzenet harmadik titka Június 26-án, hétfőn délelőtt a Szentszék Sajtótermében

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS FÖLDMÍVELŐ PART 1JS Fodor Péter LAPJA A FCSLD NÉPE

AZ ORSZÁGOS FÖLDMÍVELŐ PART 1JS Fodor Péter LAPJA A FCSLD NÉPE AZ ORSZÁGOS FÖLDMÍVELŐ PART 1JS Fodor Péter LAPJA A FCSLD NÉPE A századforduló agrárszocialista mozgalmának történetével foglalkozó munkák többsége a mozgalom szempontjából meghatározó irányzatokat dolgozza

Részletesebben

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933)

Csapody Miklós. Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Csapody Miklós Mikó Imre pályakezdése (1928 1933) Az erdélyi magyar kisebbség második értelmiségi nemzedékének pályakezdése a harmincas évek első felére esett, arra az időre, amit Ligeti Ernő a helytállás

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER Az összefogás győzelme volt a nándorfehérvári diadal A közgazdaságtan természetéből adódóan más tudomány a fizika, mint a történelem;

Részletesebben

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918

ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 ÁLLAM ÉS EGYHÁZ A POLGÁRI ÁTALAKULÁS KORÁBAN MAGYARORSZÁGON 1848-1918 Szerkesztette: Sarnyai Csaba Máté Budapest, 2001. Magyar Egyháztörténeti

Részletesebben

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl

Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Gondolatok Horthy Miklósról és 1944. október 15-rôl Második bôvített kiadás Írta és válogatta: Isépy Dezsô Budapest 2001 Kiadja: Isépy Dezsô Nyomdai elôkészítési munkák: Laczó Éva Nyomda: Éles Györgyné

Részletesebben