Fontosabb dátumok. Felhívás. Könyvárusítás Budán elsõ negyedévében. Mindenkit szeretettel várunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fontosabb dátumok. Felhívás. Könyvárusítás Budán. 2011 elsõ negyedévében. Mindenkit szeretettel várunk!"

Átírás

1

2 HÍREK Felhívás Az egyre sûrûbben elõforduló katasztrófaesemények miatt a közvetlen környezetünkben is szükség lehet hozzáértõ segítségre. A károk lehetséges megelõzése, enyhítése elméleti és gyakorlati felkészülést, illetve szervezett, szakszerû beavatkozást igényel. Önkéntes segítõket keresünk, akik lehetõségeikhez mérten részt tudnak venni a katasztrófavédelmi, polgári védelmi ismeretek megszerzésében és a segítségnyújtásban. 1. Az önkéntes segítõk vállalják az egyszerû polgári védelmi, katasztrófavédelmi ismeretek elsajátítását interneten küldött anyagok segítségével ismereteik megosztását a környezetükben élõkkel rendkívüli helyzetekben a tanultak alkalmazását. 2. Akik az elméleti képzés mellett vállalni tudják, részt vehetnek a Kerak megalakítandó önvédelmi mentõ szervezetében, mentési, helyreállítási munkák végzésében feladatuk az emberi élet, az anyagi javak mentése, szervezeti egységek és közösségi ingatlanok mûködõképességének helyreállítása, felkészülés polgári védelmi, katasztrófavédelmi mentési, helyreállítási feladatok ellátására, mentéshez szükséges eszközök központi beszerzésen kívüli gyûjtése, szállítása stb. a felmerülõ igények szerint akár a lakóhelytõl távol is részvétel a mentési munkákban együttmûködés a mentést vezetõ hatósági személyekkel, az önkormányzatok megbízottaival, a polgári védelmi és katasztrófavédelmi szervezetekkel. Jelentkezni december 5-éig lehet a következõ címen: Kérdéseket, javaslatokat, véleményeket szívesen fogadok a 20/ (flottás) telefonszámon. Faddi Zoltán Fontosabb dátumok 2011 elsõ negyedévében Keresztség: Budapest, Zugliget, január 16., március 27. Lelkészértekezletek Budapesten: január , március 17. Körzeti konferencia: február Sola Scriptura Teológiai Fõiskola konzultációs napok: Budapest, Ménesi u., február 20., március 20. szakirányú továbbképzések: Budapest, Zugliget, február 13., március 6. Intézmény-, osztályés alapítványvezetõk találkozója és továbbképzése Zugliget, március 3. Tanácsadó bizottsági ülések: január 9., február 6. Könyvárusítás Budán Bibliai ismeretterjesztõ és egészséges életmóddal kapcsolatos könyvek és CD-k árusítása és kölcsönzése a Biblia-házban: Budapest XI., Bertalan Lajos u. 21. Nyitva tartás: hétfõ, kedd, szerda óráig Mindenkit szeretettel várunk! 2 AZ IDÕK JELEI 2010/4.

3 KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETÉBÕL Ki-ki társát segíti Ki-ki társát segíti, és barátjának ezt mondja: Légy erõs! És bátorítja a mester az ötvöst, a kalapáccsal simító azt, aki az üllõt veri. Így szól a forrasztásról: Jó az, és megerõsíti szegecsekkel, hogy meg ne mozduljon. (Ésa 41,6 7) M Elhangzott a szeptember 26-ai zugligeti konferencián. irõl is szól ez a két Bibliavers? Szó van benne társakról, barátokról, mesterekrõl, gyakorlott szakemberekrõl, de tapasztalatlan, ám jó szándékú, igyekvõ emberekrõl is. Ami rögtön a szemünkbe ötlik, hogy öszszetartanak, egymást segítik, bátorítják és kiegészítik. A kitûzött cél elérése érdekében tehetségük, képességeik és erejük szerint vesznek részt a közös munkában. Ha valamelyik segítségre szorul, biztosan számíthat a társára. Ha az egyik csügged, ott a barátja, aki rögtön bátorítja: Légy erõs! Vannak jól képzettek, mesterek, de vannak olyanok is, akiknek még nincs annyi ismeretük vagy tapasztalatuk, mégis jó munkát végeznek. Azért, mert a mestertõl nem csak kritikát, hanem bátorítást is kapnak. Néha szükségünk van emberek bátorítására is. Oda kell figyelnünk egymásra, akármilyen munkát végez valaki. Egymás munkatársai vagyunk. Lehetne becsmérelni a forrasztás minõségét, de mivel a kolléga látja, hogy a másiknak csak ennyire tellett, így szól: Jó az és megerõsíti szegecsekkel, hogy meg ne mozduljon. A probléma csak az, hogy a szövegösszefüggés szerint az Ige nem Isten népérõl és egyházáról írja le mindezt. Sajnos a történelem is csak ritkán, a háttérszereplõk esetében igazolta, hogy a csapatmunka így valósult volna meg a szervezett egyházban. Ézsaiás leírja, hogy mivel az egyház nem teljesítette a küldetését, ezért Isten veszedelmet támaszt: olyan nemzetek fognak támadni északról, amelyek alapjaiban rendítik meg a választott nép életét. Az Ézsaiás korabeli Asszír, késõbb Babiloni Birodalom valóban egységbe kovácsolta a környezõ népeket, Izrael pedig hamis magabiztossággal továbbra is a belsõ hatalmi harcaival volt elfoglalva. Nem különb a helyzet a próféciában jelzett idõben, Jézus testtélétele idején sem. Keresztelõ János útkészítése (Ésa 40,1 5, vö. Lk 3,8 9 a fejsze immár a fák gyökerére vettetett teremjétek a megtéréshez illõ gyümölcsöket! ) egyáltalán nem hozta meg a kívánt eredményt az egyházra nézve. Pedig tényleg a fák gyökerére vettetett a fejsze! Mindkét esetben láthatjuk, hogy a szigetek, a földnek végei érzékelve a veszélyt, egységbe tömörülve készültek a jövõre, Isten népe pedig tovább forgácsolta az erejét. Ézsaiás megállapítása mintha visszhangja lenne Jézus példázatbeli szavainak: E világ fiai eszesebbek a világosság fiainál a maguk nemében. (Lk 16,8) A hamis sáfárról szóló példázatban Jézus bemutatta, hogy még a korrupt, istentelen emberek között is megvalósul az összetartás, egymás kisegítése, ha jön a veszedelem mennyivel inkább elvárható lenne ez az egyháztól, a világosság fiaitól, azoktól, akikre Isten az evangélium képviseletét bízta. A példázat jelképes nyelvezete arról tájékoztat, hogy Istenhez bejelentés érkezett Sátántól: az ügyintézõd nem jól kezeli a rábízott javakat, tékozol. A tékozlás nem abban valósul meg, hogy mindenkinek hozzáférhetõvé teszik a tiszta evangéliumot hiszen éppen erre szólt volna a megbízatás, hanem hogy nem teszik, kisajátítják maguknak a rájuk bízott kincseket. Ez jellemezte az egyházat Ézsaiás korában, és Keresztelõ János idején is. Isten prófétákon keresztül hirdette meg: elérkezett az elszámolás ideje, és bizony megfosztja õket a sáfárságtól. A figyelmeztetés nyomatékosítására különféle nemzeteket küldött rájuk, ez szembesíthette volna õket azzal, hogy mit vár el tõlük Isten. Mi történt? Az, hogy a közelgõ veszedelmet látva a pogányok rendezték soraikat, felkészültek a nehéz idõkre, Izráel pedig valami hamis biztonságérzettõl vezéreltetve továbbra is a maga istentelen útján járt. Milyen nehéz sorsa lehetett ebben az idõben annak a hívõ maradéknak, amely híven szerette volna teljesíteni Istentõl kapott feladatát! Õket szólítja meg, róluk szól a következõ szakasz Ézsaiás fejezeteiben. Ez a prófécia a Jézus második eljövetele elõtti idõben, a második AZ IDÕK JELEI 2010/4. 3

4 KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETÉBÕL útkészítés idején is idõszerû. Isten megint felszólítja az egyházát, hogy számoljon el sáfárságával, mert bejelentés érkezett, mely szerint nem a megbízása szerint végzi a szolgálatot. A laodiceai üzenet ki foglak vetni téged a számból, ha meg nem térsz! erre utal. Itt is megtaláljuk a gyõzteseknek szóló ígéreteket és bátorításokat Jézustól csakúgy, mint Ésaiás 41. fejezetében, mert csak velük tudja folytatni a munkát. Vajon vonatkoznak-e ránk ezek a bátorítások és ígéretek? Annyiban, amennyiben az alapigénkben jelzett összefogás is megvalósul. Eddig nem nagyon volt jellemzõ népünkre, egyházunkra ez a leírás: Ki-ki társát segíti, és barátjának ezt mondja: Légy erõs! Hogy bátorította volna a mester az ötvöst, a kalapáccsal simító azt, aki az üllõt veri. Hogy kiegészítettük volna egymást, elfedve mások hibáit és gyengeségeit. Sajnos nem így ismert meg bennünket a világ. Pedig vannak közöttünk nem is kevesen jó képességû, tehetséges testvérek, akik húzóerõként hathatnak a gyengébb képességûekre. Sajnos az igaz barátság is nagyon ritkán nyilvánul meg sorainkban a testvérek és a munkatársak között az adventtörténelem tanúsága szerint. Szeretnék hitvallást tenni arról, hogy még lehet változtatni. Megvalósulhat a mi életünkben is ez a példaértékû összetartás, segítés, bátorítás és kiegészítés. Nem földi célok elérése érdekében, hanem Isten országa építéséért. Hiszek ebben, mert másképp soha nem fejezõdne be a történelem, soha nem jönne el Jézus Krisztus. Nem biztos, hogy a szervezett egyház minden tagja igényli, de vannak és lesznek, akik igen. Isten így szól hozzájuk: Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítelek! Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izrael, én megsegítelek szól az Úr, a te megváltód, Izrael Szentje. (Ésa 41,13 14) Azután a jövõt vázolja fel nekik: A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepedt. Én, az Úr, meghallgatom õket, én, Izrael Istene, nem hagyom el õket. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek tavává teszem, és az aszú földet vizek forrásaivá. A pusztában cédrust, akácot nevelek, mirtuszt és olajfát plántálok, a kietlenben ciprust, platánt, sudárcédrussal együtt. Hogy lássák, megtudják és eszükbe vegyék, megértsék mindnyájan, hogy az Úr keze mûvelte, Izrael Istene teremtette ezt. (Ésa 41,17 20) Az Úr keze mûveli ezt. Ennek a jegyében kezdjük el a mai munkánkat. Tavasszal elindítottunk egy folyamatot, hogy tervszerûen összefogva, meggondoltan végezzük a feladatunkat mindannyian. Az adventtáborban is megerõsítettük, hogy megfogalmazzuk célkitûzéseinket mind a lelkészek, mind a gyülekezetek részérõl. Bekérjük ezeket a terveket a munkacsoportoktól, osztályoktól, intézményeinktõl, és a hozzánk kötõdõ alapítványainktól is. Miért? Azért, mert csak így tudunk tervezetten és számon kérhetõen haladni a szolgálatainkkal. A mai csoportos foglalkozásainkat is ennek fényében valósítjuk meg. Külön csoportban tartanak megbeszélést a gyülekezetvezetõk, a keresztségi felkészítõk, a szombatiskolai munkában tevékenykedõk, a gyermekmisszióban foglalatoskodó testvéreink, a könyvterjesztõk, a szociális munkában, az internetes munkában érdekelt, valamint a gyülekezetek anyagi ügyeit intézõ testvérek. A bejáratoknál elhelyezett regisztrációs lapok szerint több mint kétszázan jelentkeztek ezekbe a munkacsoportokba. Isten áldja meg a munkánkat, hogy a felolvasott ige jegyében valósuljon meg minden tevékenységünk. (mj) ADVENTVIDEO Menjetek elõre! Ted Wilson generálkonferenciai beszéde magyar hanggal az adventvideo.hu internetes oldalon Istennel járni ma? David Gates elõadása Az év vége felé közeledve szeretnénk figyelmetekbe ajánlani olyan DVD-ket, amelyeket ajándékozni is lehet: Betlehemi csillag Jótékonysági hangverseny, Holló Péter igehirdetésével Szeretve nevelni A szülõk gyakori problémáira keres válaszokat a 4 részes elõadás-sorozat (Végh József, Horváth Gábor, Tóth Gábor, Bánhidi Tibor) A kiadványok megrendelhetõk: / AZ IDÕK JELEI 2010/4.

5 KÖZÖSSÉGÜNK ÉLETÉBÕL Isten meghallgatta õket, mert Õbenne bíztak A Elhangzott a szeptember 26-ai zugligeti konferencia befejezéseként. Hit által gyõzni azt jelenti: pontosan azt teszem, amit Isten mond. címben idézett Biblia-vers a nyár folyamán, igetanulmányozáskor szólított meg engem, és úgy gondolom, hogy egy ilyen tanácskozás lezárásaként hasznos szempontot adhat mindnyájunk számára. A rúbeniták, gáditák és Manassé fél nemzetsége a hagarénusok ellen háborúztak. És gyõzedelmesek lettek azokon, és kezükbe adattak a hagarénusok, és mindazok, akik velük voltak, mert Istenhez kiáltottak harc közben, és Isten meghallgatta õket, mert Õbenne bíztak. (1Krón 5,20) Két nagyon egyszerû dologról szól ez a vers. Azért gyõzhetett ez a két és fél nemzetség, mert Istenhez kiáltottak harc közben, és mert Õbenne bíztak. Kövessük azt, ami ebben az igében van leírva! Sokszor vagyunk úgy, hogy Istenhez kiáltunk harc elõtt, és Istenhez kiáltunk harc után. De ki ér rá erre harc közben? Sokszor annyira belefeledkezünk a harcba, hogy már nem is kiáltunk Istenhez. Jó szándékúak vagyunk, de elragad az emberi természet bennünket, elragadnak a körülmények, és végül vereséget szenvedünk. Ezek az izraeliták Istenhez fordultak harc közben, és gyõztek. Gyõzelmük második összetevõje: mert Õbenne bíztak. Bíztak Istenben, miközben harcoltak és Isten adta nekik a gyõzelmet. Mindent meg kellett tenniük a gyõzelemért, nem mondhatták azt, hogy majd Isten hadakozik. Jó, ha ez mindig tudatosul bennünk. A hit általi gyõzelem az, hogy azt teszem, amit Isten mond. Ha Isten azt mondja, most maradj veszteg, és állj, lásd meg a szabadításomat, akkor az a hit általi gyõzelem, hogy veszteg állok, és látom, nézem Isten szabadítását, bármennyire is ahhoz lenne kedvem, hogy harcoljak. Van azonban, amikor Isten nem ezt mondja. Van, amikor azt mondja, hogy fogd meg a fegyvert, indulj neki és harcolj! Ekkor nem az a hit általi gyõzelem, hogy veszteg állok és várom, hogy Isten gyõzelmet arat. Ekkor harcolnunk kell, Isten akaratának megfelelõen. Van, amikor Isten azt mondja, hogy készülj a harcra, de csak akkor indulj, amikor az eperfák tetején hallod a harci szekerek robogását, mert akkor Isten elõtted megy, és te vele együtt fogsz haladni. Jegyezzük meg: hit által gyõzni azt jelenti: azt tesszük, amit Isten mond. Akkor is, ha kedvünk lenne mást tenni, akkor is, ha erõfeszítésbe kerül, akkor is, ha nehéz. Hit által gyõzni azt jelenti, hogy pontosan azt teszem, amit Isten mondott. Mert bízom benne, hogy amit Õ mond, azon lesz az áldás. Ezek az izraeliták gyõztek, mert harc közben is Isten vezetésére támaszkodtak, Istenhez kiáltottak, és gyõztek, mert valóban bíztak Istenben. Mert miközben minden erõfeszítésükkel harcoltak, nem a saját erejükre támaszkodtak, hanem Istenben bíztak, aki a gyõzelmet adhatja. Szeretném, ha a mai tanácskozásoknak valóságos gyakorlati eredménye lenne azokon a munkaterületeken, amelyekkel kapcsolatban a csoportok megbeszéléseket tartottak. De ez csak akkor fog megvalósulni, ha ez a három dolog együtt lesz: 1. Bizalom abban, hogy Isten vezetni, munkálkodni fog, változást munkál és eredményt ad. 2. Nem a láthatókra, a realitásokra nézünk, hanem Istenre támaszkodunk, és segítségül hívjuk Õt. 3. Amit megértettünk Isten akaratából, azt pontosan követjük. Befejezésül a Jézus élete címû könyv 301. oldaláról idézem a következõ mondatokat: Miközben komolyan kell dolgoznunk az elveszettek megmentéséért, idõt kell szakítanunk az elmélkedésre, imádkozásra, Isten Igéjének tanulmányozására is. Csak a sok imával megvalósított és Krisztus érdemeivel megszentelt munka bizonyul elégségesnek, jónak. Hites Gábor AZ IDÕK JELEI 2010/4. 5

6 ÉBREDÉSÉSREFORMÁCIÓ FELHÍVÁS: IMÁDKOZZUNK, HOGY A KÉSÕI ESÕ EREJÉVEL FEJEZHESSÜK BE A MUNKÁT Isten megígért ajándéka Térden állva megszavazott kezdeményezés A H. N. Adventista Egyház végrehajtó bizottsága 2010-es éves ülésének több mint háromszáz küldöttje a bizottság október 11-ei, hétfõ reggeli ülésén térden állva és imádkozva szavazott meg egy ébredésre, reformációra, tanítványságra és evangelizálásra vonatkozó, sürgetõ felhívást. A szavazást egyórás istentisztelet és imaalkalom elõzte meg. Dwight Nelson, a Michigan állambeli Berrien Springsben mûködõ Pioneer Memorial Church lelkésze áhítatában felszólította az adventistákat, hogy imádkozzanak a Szentlélek erejének a késõi esõ idején megvalósuló kiáradásért, hogy beteljesítsék a mozgalomnak adott evangelizációs megbízást. Az Úr be akarja fejezni ezt a munkát, és korlátlan mértékben szeretné kitölteni a Szentlelket mondta Ted N. C. Wilson, az adventista egyház elnöke a találkozó során. A megszavazott dokumentum szerint, amely az Isten megígért ajándéka címet viselte, az adventisták egyedülálló, ugyanakkor még megvalósulatlan megbízást kaptak: Az egyház növekedésének üteme egyszerûen nem tart lépést a világ rohamosan növekvõ népességével. Ha õszintén méglegre tesszük jelenlegi evangelizációs erõfeszítéseinket, és ezeknek a világra gyakorolt hatását, arra a következtetésre juthatunk, hogy ha nem történik drámai változás, a jelen nemzedékben képtelenek leszünk teljesíteni a mennyei megbízást. Terveink, stratégiáink és eszközeink még legjobb szándékunk ellenére sem képesek elérni, hogy küldetésünket Isten dicsõségére teljesítsük be a földön. A dokumentum hozzáteszi: Semmi sincs fontosabb annál, mint hogy megismerjük Jézust, és hivatkozzunk ígéretére, s így a Szentlélek kései esõként kiáradó ereje nyomán eleget tehessünk evangelizációs megbízásunknak. DWIGHT NELSON REGGELI ÁHÍTATOT TART OKTÓBER 11-ÉN, AZ ADVENTISTA EGYHÁZ KÖZPONTJÁBAN (SILVER SPRING, MARYLAND). A KÉP JOBB SZÉLÉN TED WILSON, A GENERÁLKONFERENCIA ELNÖKE A dokumentum kijelenti, hogy az ébredésnek és reformációnak megvan a maga szerepe. A tanulmány Ellen G. White-nak, a mozgalom egyik alapítójának az Advent Review and Sabbath Heraldban február 25-én megjelent írását idézve rámutat: Az ébredés nem más, mint a lelki élet megélénkülése, a szív és az elme képességeinek újjáéledése, feltámadás a lelki halálból. A reformáció pedig átszervezõdést, az eszmék és elméletek, a szokások és a gyakorlat változását jelenti. A reformáció csak akkor teremheti meg az igazság jó gyümölcsét, ha a Lélek által elindított ébredéssel társul. A dokumentum ennek megfelelõen a következõk melletti elkötelezõdésre szólítja fel az egyház vezetõit és tagjait: 1. Mindnyájan tegyük az elsõ helyre Isten keresését annak érdekében, hogy bekövetkezzék a lelki ébredés, és a Szentlélek ereje a késõi esõ formájában megnyilatkozzék személyes és családi életünkben, valamint szolgálatunkban. 2. Egyénileg is jelentõs mennyiségû idõt szenteljünk a Teremtõnkkel való naponkénti közösség ki- 6 AZ IDÕK JELEI 2010/4.

7 ÉBREDÉSÉSREFORMÁCIÓ építésére, imádság és Isten Igéjének tanulmányozása által. 3. Vizsgáljuk meg szívünket, és kérjük a Szentlelket: gyõzzön le bennünk mindent, ami megakadályoz abban, hogy Jézus jellemét tükrözzük. Készséges szívre vágyunk, hogy az életünkben semmi ne akadályozza a Lélek erejének megnyilatkozását a maga teljességében. 4. Az egyházi szolgálattevõket buzdítsuk imádkozásra, Isten igéjének tanulmányozására és Isten gondolatainak kutatására, hogy megérthessék, mi a terve egyháza számára. 5. Minden egyházi szervezetet arra biztassunk, hogy tisztségviselõik, lelkészeik, egészségügyi munkásaik, kiadóvállalati munkatársaik, tanáraik, diákjaik és minden alkalmazott számára biztosítsanak idõt Jézus keresésére, és arra, hogy a Szentlélek megígért kiárasztását kérjék Isten igéjének tanulmányozása és imádság által. 6. Minden médiafelületet, konferenciát és szellemi mûhelyt arra használjunk fel, hogy az egyháztagokat a Jézussal való kapcsolat kialakítására ösztönözzük, a megígért ébredés és reformáció elõmozdítása érdekében. 7. Egyházunk teljes tagságát szólítsuk fel, hogy együtt nyissuk meg szívünket a Szentlélek életet megújító hatalma elõtt, amely át fogja alakítani személyes és családi életünket, szervezeteinket és közösségeinket. A dokumentum a következõ állásfoglalást is tartalmazza: Felszólítunk minden egyháztagot, hogy az egyház vezetõivel és a többi, sok millió adventistával együtt a hét minden napján reggel vagy este hét órakor keresse a mélyebb közösséget Jézussal, és kérje a Szentlélek kiáradását. E felhívásunkat komoly kérlelésnek szánjuk, és a föld minden részére el kívánjuk juttatni. Felhívunk mindenkit, hogy teljesen szentelje oda magát Jézusnak, és tapasztalja meg a Szentlélek életadó erejét, amelyet az Úr vágyva vágyik kiárasztani. Wilson hozzátette: Szívünk minden vágya az, hogy ébredés történjen az egyházban, így az üzenet mindnyájunknak szól. Az ébredés nem más, mint a lelki élet megélénkülése, a szív és az elme képességeinek újjáéledése, feltámadás a lelki halálból. A reformáció pedig átszervezõdést, az eszmék és elméletek, a szokások és a gyakorlat változását jelenti. A reformáció csak akkor teremheti meg az igazság jó gyümölcsét, ha a Lélek által elindított ébredéssel társul. Nyissuk meg szívünket a Szentlélek életet megújító hatalma elõtt, amely át fogja alakítani személyes és családi életünket, szervezeteinket és közösségeinket. Patrick Mulindwa, a kelet-ugandai terület tisztségviselõje ezt mondta a küldötteknek: Hálás vagyok Istennek ezért a nagyszerû kezdeményezésért, éppen idõben jött. Heather-Dawn Small, az adventista világegyház nõi misszióért felelõs vezetõje hozzátette: A dokumentum olvasásakor szabadságérzetem támad. Mindnyájan felébredhetünk és megújulhatunk, hogy megosszuk másokkal az evangéliumot, nemi hovatartozástól függetlenül. Az egészségügyi szolgálat igazgatóhelyettese, Peter Landless szerint a dokumentum jókor jött, és már éppen szükség volt rá, továbbá hozzáfûzte: Remélem, hogy felismerjük a mennyei bölcsességet abban a szövegrészben, mely szerint ez nem egy új kezdeményezés, hanem az egyház irányvételének szerves folytatása. Herbert Brugger, az egyház ausztriai elnöke kifejtette, hogy országa szekularizált társadalom, szekularizált egyházzal, és gyakorta keresünk kifogásokat arra, miért nem gyakorolunk semmilyen hatást a társadalomra. Kérlek benneteket, imádkozzatok ausztriai gyülekezeteinkért! Válaszában Wilson kifejtette, hogy az ébredés éppen az Ausztriához hasonló országokban fog összpontosulni, ahol a szekularizált környezet megnehezíti az evangelizációt. Paul Brantley, az egyház egyik területi titkára megjegyezte, hogy az ébredés kétségtelenül ünnepélyes kifejezés, de itt még nem ér véget a dolog, hanem az evangelizációval és a tanítvánnyá válással folytatódik. Kérte továbbá, hogy a dokumentumba konkrét és gyakorlati szempontokat is foglaljanak bele arra vonatkozóan, hogy az egyház tagjai hogyan tehetnek bizonyságot az ébredés gyümölcseirõl. A végleges dokumentumban még várható néhány megfogalmazásbeli módosítás, de az ébredésre és reformációra vonatkozó nyílt és egyértelmû felszólítás változatlan marad. (Fordította: Takács Szabolcs) AZ IDÕK JELEI 2010/4. 7

8 Lisszabon, november 1. S zombat, mindenszentek ünnepe. Portugália fõvárosában, amely ekkoriban a maga kb. 275 ezres lélekszámával Európa negyedik legnagyobb városa volt, vallásos tömegek töltik meg a templomokat. Délelõtt 9 óra 40 körül félelmetes morajlás tör fel a föld alól, majd hatalmas földrengés rázza meg a várost három egymást követõ hullámban, tíz perc leforgása alatt. Ezek közül a második a legerõsebb, amely kb. 3 3,5 percig tart. Az épületek remegnek, inognak, és összedõlnek. A város talaját helyenként öt méter szélesen tátongó hasadékok szabdalják. A mai szakemberek a rengések erõsségét a pusztításról szóló feljegyzések alapján 8,6 9-es erõsségûre teszik az azóta bevezetett mérési skálák szerint. A pusztítás mértéke félelmetes: az épületek nagy része romokban hever. Amit az elsõ rengéshullám csak megrongálni tudott, a másik kettõ kevés kivétellel le is döntötte, így a város több mint húsz templomának köztük hat katedrálisnak a többségét is. Már az elsõ percekben emberek tízezrei vesztek oda. A túlélõk megpróbáltak biztonságos helyet keresni. Erre a városnál a tengerbe torkolló Tajo folyó partja mutatkozott a legalkalmasabbnak, mivel kívül esett az omlással fenyegetõ beépített területeken. Részben az itt horgonyzó hajókon, részben pedig a tiszta márványból épült új rakparton reméltek menedéket találni. A rengések után fél órával azonban a tenger felõl hatalmas szökõár érte el a partot, amely a folyó torkolatán keresztül a városba is benyomult, három egymást követõ hullámban. Elsöpört mindent, ami az útjába került, majd hirtelen visszahúzódva magával ragadta. A hajókat felborogatta, a szilárd menedéknek látszó rakpartot pedig a szó szoros értelmében elnyelte a rajta lévõ emberekkel együtt. Utóbb sem találták semmilyen nyomát a hatalmas és maszszív építménynek a víz alatt. 8 AZ IDÕK JELEI 2010/4.

9 A PRÓFÉCIÁK FÉNYÉBEN Ami ezek után a városból még megmaradt, azt a napokig tartó tûzvész pusztította el, amit valószínûleg a mindenszentek ünnepe alkalmából gyújtott soksok gyertya és az ünnepi ebéd elkészítéséhez használt, de a katasztrófa miatt õrizetlenül maradt konyhai tüzek lobbantottak lángra. Az áldozatok számát csak Lisszabonban ezerre becsülik. A várost gyakorlatilag teljesen újjá kellett építeni. A lisszaboni földrengés jelentõsége A Bibliát olvasó ember számára a történteknek a pusztítás megrendítõ voltán és mértékén túl van egy mélyebb, távolabb mutató jelentõsége is: Jelenések könyvének szerzõje így írja le a második advent elsõ jelét:»nagy földindulás lett, és a nap feketévé lett, mint a szõrzsák, és a hold egészen olyan lett, mint a vér.«(jel 6,12) Ezek a jelek a 18. század végén kezdtek teljesedni ben volt a történelem legszörnyûbb földrengése. (Ellen G. White: Korszakok nyomában, 272. o.) A lisszaboni katasztrófa tehát az egyik megjövendölt elõjele Jézus Krisztus közeli visszatérésének, így a történelem menetének fontos állomása a hívõ ember számára, akinek leghõbb vágya, hogy jöjjön el a te országod. Nem véletlen, hogy a fenti idézetet tartalmazó fejezet címe A hajnal hírnökei. Önmagunk és figyelmeztetésre szoruló embertáraink érdekében is fontos tehát tisztán látni, hogy miért éppen ebben a katasztrófában teljesedett a végidõ közelségét jelzõ, Jelenések könyvében megjövendölt földrengés. Kiterjedése, észlelhetõsége A tömegeknek szóló, felrázó erejû történelmi jeladásnak szükségszerûen megrendítõ erejûnek és széles körben érezhetõnek kell lennie. A lisszaboni földrengés éppen ezekben a vonatkozásokban tûnik ki a katasztrófák közül. Bár az emberek általában a lisszaboni földrengésként emlegetik, de kiterjedt Európa, Afrika és Amerika nagy részére. Érezték Grönlandban, a nyugat-indiai szigeteken, Madeira szigetén, Norvégiában és Svédországban, Nagy-Britanniában és Írországban. Nem kevesebb mint négymillió négyzetmérföldet érintett. A földmozgás Afrikában majdnem olyan súlyos volt, mint Európában. Algír nagy része romba dõlt. Marokkó közelében egy nyolctízezer lélekszámú falu teljesen eltûnt. Hatalmas hullám söpört végig Spanyolország és Afrika partvidékén, amely városokat öntött el, és nagy pusztítást okozott. (I. m. Az eseményekrõl a Korszakok nyomában c. könyvben olvasható tömör, tényszerû összefoglalás alapjául a forrásmegjelölés szerint az Amerikai enciklopédia szolgált.) Noha a rengések feltételezett középpontja az Ibériai-félszigettõl délnyugatra, a tenger mélyén lehetett, hatásuk még Skandináviában is érezhetõ volt tóingások formájában. A tengerrengés kiváltotta szökõár pedig (aminek magassága Lisszabonnál kb. 6 méter volt, más helyeken ennél is magasabb, Gibraltárnál 2 méterrel emelte meg a tengerszintet, pusztítása pedig a portugál partok mentén nagyobb volt, mint magának a földrengésnek), ha csökkent erõvel is, de Európa egész nyugati partvidékén érezhetõ volt, és az amerikai partokat is elérte az óceán túloldalán. A megrázkódtatás nyomán a figyelem a földrengések, azok okai és elõrejelzésük lehetõsége felé fordult, ezért ekkortól számítják a szeizmológia (földrengéskutatás) kezdeteit. A pusztítás mértéke, jellege A gazdagság és a pompa, amivel az ország és fõként a fõváros hivalkodott, jórészt gonosz forrásból származott. Nem véletlen, hogy a Lisszabont ért szörnyû katasztrófában a kortársak közül néhányan kifejezetten Isten büntetését látták. A katasztrófát különösen pusztító erejûvé tette, hogy három külön-külön is végzetes hatás halmozódott egymásra. A rendkívül erõs földrengés szökõárral párosulva sújtotta ugyanazt a sûrûn lakott területet, a part menti fõvárost, majd borzalmas tûzvész következett. A történtek híre mindenhova eljutott, a megrázkódtatás erejét pedig tovább fokozta, hogy Lisszabon nemcsak Európa egyik legnépesebb városa volt, hanem Portugália és ezzel együtt a korábbi gyarmatbirodalom fõvárosa, királyi székhely is, valamint Európa egyik legjelentõsebb kikötõje. (Maga a királyi család megmenekült, mert egyik gyermekük kérésére korán reggel vidékre utaztak.) Amikor a pusztítás mértékérõl és annak a korabeli társadalomra gyakorolt megrázó hatásáról akarunk képet alkotni, azt is figyelembe kell vennünk, hogy a világ népessége akkoriban lényegesen kisebb volt, AZ IDÕK JELEI 2010/4. 9

10 A PRÓFÉCIÁK FÉNYÉBEN mint napjainkban. A mai népsûrûség mellett az áldozatok száma is valószínûleg nagyobb lett volna, ezért nincs értelme a mai katasztrófákkal történõ számszerû összehasonlításoknak. Másrészt a kisebb népességhez mérten megrázóbb veszteségként élhették meg a kortársak az áldozatok számát. Azt se felejtsük el, hogy a mentés, a segítségnyújtás, majd az újjáépítés technikai feltételei (köztük a hírközlésé, szállításé is) lényegesen elmaradtak a maiaktól. Öszszességében tehát a katasztrófa a maga korában sokkal nagyobb hatást gyakorolhatott, mint az ma elképzelni tudnánk. Idõi illeszkedés a többi próféciához A Biblia próféciáinak ismeretében a lisszaboni földrengés a bekövetkezés événél fogva is tökéletesen alkalmas arra, hogy jelül, a hajnal hírnökéül szolgáljon. Mindössze 34, illetve 89 évvel elõzte meg a próféciákban megjövendölt két nagy történelmi idõszak, az 1260 év és a 2300 év lejártát. Az utóbbi a vizsgálati ítélet 1844-es kezdete, amely egyúttal az emberi történelem kiértékelésének, lezárásának, vagyis a végidõnek is a kezdetét jelenti. A végidõ intõ elõjeléül szolgáló esemény sokkal korábban sem történhetett volna, és lényegesen késõbb sem, ekkortájt kell keresnünk. Párhuzam a végsõ eseményekkel Úgy tûnik, hogy a Lisszabonban történtek nemcsak elõjelei, hanem bizonyos értelemben elõképei is a végidõ eseményeinek, az Istentõl elhajlott emberi társadalom megítéltetésének. Portugália jórészt gyarmatainak és kereskedelmének köszönhette gazdagságát. A portugálok hajózási tapasztalataik révén Dél-Amerikától Afrikán keresztül Kínáig és Japánig jelen voltak a világ tengerein. A gyengébb népeket leigázták és gyarmatosították (például Brazília, Mozambik, Angola), a jellemzõen ázsiai, népesebb társadalmak esetében pedig kereskedelmi telepeket hoztak létre. Gazdagságuk a színesfémek és a fûszerek jövedelmezõ kereskedelme és a gyarmatosítás mellett fõként a rabszolga-kereskedelembõl származott. Becslések szerint a hozzávetõleg három és fél évszázad alatt eladott kb millió rabszolga több mint felét, közel hatmilliót a portugálok értékesítették, fõként Észak-Amerikában. Lisszabon az egész gyarmatbirodalom központja volt, és földrajzi helyzeténél fogva hosszú idõn keresztül nemcsak Portugália, hanem egész Európa legfontosabb kikötõje is, és mint ilyen az emberkereskedelem egyik legfõbb haszonélvezõje. A gazdagság, a fényûzés és a pompa tehát, amivel az ország és fõként a fõváros hivalkodott, jórészt gonosz forrásból származott. Nem véletlen, hogy a Lisszabont ért szörnyû katasztrófában a kortársak közül néhányan kifejezetten Isten büntetését látták. Ráadásul mindezt erõsen vallásos nemzetként követték el, ahol a szomszédos Spanyolországhoz hasonlóan az inkvizíció is tevékenyen mûködött. Az a gazdagság, amit a város az évszázadok során ilyen módon felhalmozott, és ami a korabeli Európa egyik legszebb, leggazdagabb, virágzó városává és kulturális központjává tette, tíz perc leforgása alatt rommá vált, semmivé lett. Hihetetlen gyorsasággal és nyomtalanul tûnt el minden, látszatvallásosságuk pedig nem menthette meg õket. Lisszabon megrendítõ tragédiája az elõzmények és körülmények vonatkozásában is feltûnõ hasonlóságot mutat a végidõ társadalmának Bibliából ismert állapotaival és végzetével. A jólét, a virágzás, a gazdagság hajszolása, kereskedni mindennel, ami csak hasznot hoz, akár emberekkel is. Visszaélés, kizsákmányolás, igazságtalanság árán építeni a saját világukat, miközben látszólag istenfélõk is, de a valóságban csak vallásosság mögé bújtatják az istentelenséget. Azt hiszik, hogy mindezt vég nélkül és büntetlenül folytathatják. Megérdemelt sorsuk azonban éppolyan bizonyosan utoléri õket, ahogyan Lisszabont is a több irányból, három különbözõ formában rátörõ csapás. Talán nem véletlen, hogy bizonyos vonatkozásaiban Lisszabonra is ráillik, amit egy másik, a végidõ legfõbb hatalmát jelképezõ város sorsáról olvasunk Jelenések könyvében: Jaj! jaj! te nagy város,... te hatalmas város, hogy egy órában jött el ítéleted! elpusztult egy órában annyi gazdagság! És minden hajósmester és a hajókon levõk mind, a sokaság és az evezõk, és valakik a tengeren kereskednek, távol állának. És kiáltának, látván az õ égésének füstjét, és ezt mondják vala: Mi hasonló e nagy városhoz? És port hányván az õ fejökre, kiáltának sírván és jajgatván, és ezt mondván: Jaj! jaj! az a nagy város, a melyben meggazdagodott mindenki, a kinek hajói voltak a tengeren, annak drágaságaiból, hogy elpusztult egy órában! (Jel 18,10 19) Stramszki István Források és ajánlott irodalom Ellen G. White: Korszakok nyomában, 17. fejezet, o. Egy túlélõ beszámolója: lissabon_1755.html#tulelo ://www.fordham.edu/halsall/mod/1755lisbonquake.html AZ IDÕK JELEI 2010/4.

Az úton. Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK

Az úton. Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK BELMISSZIÓ BELMISSZIÓ ÉLETUTAK Beszámoló a májusi küldöttértekezletrõl A Keresztény Advent Közösség 2009. május 23 24-én tartotta szokásos évi küldöttértekezletét. A küldöttértekezlet elsõ napja konferenciai

Részletesebben

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA

AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA AZ ADVENTIZMUS LEGNAGYOBB SZÜKSÉGLETE A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA RON E. M. CLOUZET Az adventizmus legnagyobb szükséglete A Szentlélek kiáradása 2013 Viață şi Sănătate Kiadó, Bukarest, Románia Minden jog fenntartva.

Részletesebben

A barátom volt... 27

A barátom volt... 27 www.kerak.hu AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA Az Idõk Jelei 2002/7-8. megújulás és reformáció A bizonyságtételek értéke és jelentõsége napjainkban........ 2 az idõk jelei Amerika

Részletesebben

Az idõk jelei 2011/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA. www.kerak.hu

Az idõk jelei 2011/3. A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA. www.kerak.hu 2011/3. Az idõk jelei www.kerak.hu A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA Közös identitásunk vállalása mint Isten á ldásának feltétele ELENGEDÉS SZABAD VASÁRNAP AZ EURÓPAI UNIÓBAN? SÓHAJTOZÁSAIDAT

Részletesebben

Az idõk jelei. Megújulás és Isten Igéje. Bevezetõ IMAHÉT 2012. DECEMBER 8 15. www.kerak.hu

Az idõk jelei. Megújulás és Isten Igéje. Bevezetõ IMAHÉT 2012. DECEMBER 8 15. www.kerak.hu www.kerak.hu Az idõk jelei IMAHÉT 2012. DECEMBER 8 15. Megújulás és Isten Igéje Bevezetõ ELNÖKI ÜZENET Kedves testvéreim az egyház családjában, mindenütt a világon! Érdekes és fontos témakört fogunk tanulmányozni

Részletesebben

Legyetek készen ti is!

Legyetek készen ti is! BELMISSZIÓ Hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy a világot váratlanul éri majd Jézus eljövetele, de bennünket nem érhet váratlanul, hiszen tudunk róla. Jézus azonban kifejezetten a tanítványait figyelmezteti:

Részletesebben

Adventtábor... 10. Ellen G. White küldetése a maradék egyházban... 11. A kolibri... 14. Keresztség a Balatonban... 15 A szavakon túl...

Adventtábor... 10. Ellen G. White küldetése a maradék egyházban... 11. A kolibri... 14. Keresztség a Balatonban... 15 A szavakon túl... www.kerak.hu AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA Küldöttértekezlet 2002 küldöttértekezlet 2002. május 19 20. Vigasztaljátok népemet.......... 4 Beszámoló a határozathozó bizottság

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2008. ÁPRILIS - 28. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. A legnagyobb szeretet. A tartalomból: Faragott kép és ellenségkép IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ - 2010. ÁPRILIS 35. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A tartalomból: Híd Krisztus és ember között Veszélyben a házasságok Az imádkozás harcosai Csodákra van szükségünk Szeress -

Részletesebben

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2.

Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. Az Idõk Jelei A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2002/2. www.kerak.hu A mélységbõl kiáltok hozzád, Uram! Uram, hallgasd meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek könyörgõ szavamra! Ha

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg. az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/2. Halljátok meg az Úr beszédét! A TIZENKÉT KISPRÓFÉTAI KÖNYV ÜZENETE BIBLIA-TANULMÁNYOK

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

A Biblia üzenete a ma emberének

A Biblia üzenete a ma emberének A Biblia üzenete a ma emberének Írta: Jonathan Oey Kuntaraf Kathleen Kiem Hoa Oey Kuntaraf 2007. április, május, június Copyright Jonathan Oey Kuntaraf, Kathleen Kiem Hoa Oey Kuntaraf, 2007 Copyright Hetednapi

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Rick Joyner Előszó a magyar kiadáshoz 1995 tavaszán jelent meg a Morning Star Journal-ban (USA) "The Hordes of Heil Are Marching" (A pokol hordái menetelnek) címmel az a prófétikus

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

Imafelhívás. Megesküdött arra, aki örökkönörökké

Imafelhívás. Megesküdött arra, aki örökkönörökké EGYSÉG A KÖZÖSSÉGBEN Imafelhívás Kedves Testvéreink! Egy új év áll elõttünk, annak minden lehetõségével és küzdelmeivel. Fontos kérdés, hogyan gondolkodunk a céljainkról, feladatainkról, mert ennek fényében

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

2015. április, május, június

2015. április, május, június Írta: John M. Fowler 2015. április, május, június Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright John M. Fowler, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás A Bibliatanulmányokat a Hetednapi Adventista Egyház

Részletesebben

Kedves Olvasóink! Változó világ. Az aktuális téma

Kedves Olvasóink! Változó világ. Az aktuális téma Kedves Olvasóink! Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el (Mt 24,35). Krisztus Urunk ezekkel a bátorító szavakkal készítette fel övéit az eljövendõkre. Ezek az eljövendõ napok ma is zajlanak.

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXIV. évfolyam 7. szám. 2013. április 1. Ára 0,80 lej Érdemes célt kitűzni és azért megharcolni Felújították a mezőcsávási templomot Az élőket szólítom,

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT. Misszió. Művészet. Közösség HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE. 22.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT. Misszió. Művészet. Közösség HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE. 22. HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Misszió Művészet Közösség A Z EMBERI KAPCSOLATOKÉRT 22. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2006. III. NEGYEDÉV 2006.

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.)

Kiadja: Boldog Élet Alapítvány (1062 Budapest, Székely Bertalan u. 13.) V.W. Schoen Istennek emberekre van szüksége 2007 Ajánljuk ezt a könyvet minden adventistának, aki kész elfogadni Isten felhívását az emberek megmentése érdekében végzett munkára. Ez a könyv segít abban,

Részletesebben

AZ IDÕK JELEI. Mit jelent számomra az előkészületi év? A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2008/1. www.e-konyv.hu/kerak

AZ IDÕK JELEI. Mit jelent számomra az előkészületi év? A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2008/1. www.e-konyv.hu/kerak AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA 2008/1. www.e-konyv.hu/kerak A megújulás útján 2. Mit jelent számomra az előkészületi év? Megvalósulás küszöbén a keresztény Európa 2 Gondolatok

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző

Derek és Ruth Prince. Isten, a házasságszerző Derek és Ruth Prince Isten, a házasságszerző A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: DEREK PRINCE with RUTH PRINCE God is a matchmaker Chosen Books 1986 Fleming H. Revell Compani Old Tappan New Jersey

Részletesebben

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán

1993/6. Az ébredés útja Kovács Zoltán {k19936a} 1993/6 VEZÉRCIKK Az ébredés útja Kovács Zoltán Várjuk az ébredést. Sokat beszélünk róla, sőt egyesek megpróbálják csinálni azt. De valójában mik az ébredés előfeltételei? Hogyan jöhet létre,

Részletesebben

2000/1. Belső harmónia BL. Néma papok? Szolgálni hittel és hálás szívvel Kázmér Pál (Az Agapé gyülekezetben elhangzott tanítása.)

2000/1. Belső harmónia BL. Néma papok? Szolgálni hittel és hálás szívvel Kázmér Pál (Az Agapé gyülekezetben elhangzott tanítása.) {k20001a} {k20001b} 2000/1 VEZÉRCIKK Belső harmónia BL A kilencvenes évek utolsó napjaiban egy főiskolás testvér megkérdezte tőlem, mi a véleményem az úgynevezett újhullámos gondolkozásról. Értetlenségemet

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben