Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Önértékelés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. Önértékelés"

Átírás

1 Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Önértékelés A Doktori Iskola előzménye a kar doktori programja volt ( ), amely alprogramokra tagolódott. A 2001-ben doktori iskolává átalakított intézmény programjai átfogják az SZTE ÁJTK keretein belül oktatott tudományszakokat, amelyek folyamatos, magas szintű tudományos munkával értékes eredményeket produkálnak. E programok nagyban-egészben igazodnak a tanszéki és intézeti szervezethez, de több interdiszciplináris jellegű. Programok, vezetők Agrárjog, munkajog és társtudományai Prof. Dr. Hajdú József Alkotmány- és jogtörténet Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária Alkotmány- és közigazgatási jog, pénzügyi jog Prof. Dr. Trócsányi László Bűnügyi tudományok Prof. Dr. Nagy Ferenc Civilisztika Prof. Dr. Szabó Imre Jogbölcselet, jogszociológia Prof. Dr. Pokol Béla Nemzetközi jog, Európa-jog, nemzetközi magánjog Prof. Dr. Blutman László Politológia Prof. Dr. Paczolay Péter Római jog és Európai Magánjogtörténet Prof. Dr. Jakab Éva Statisztika, demográfia, jogi informatika Prof. Dr. Katona Tamás Az SZTE Állam-és Jogtudományi Iskola keretében eddig ( aug.) 84 fő doktorandusz szerzett doktori fokozatot (PhD). A doktori iskola egy-egy évfolyamának létszáma az utóbbi években folyamatosan növekszik, az átlag 25 fő körül mozog: első évre felvettek létszáma fő, fő, fő, fő óta az állami ösztöndíjasok létszáma is örömteljes növekedést mutat a felvett doktoranduszok között: fő, fő, fő, 2014-ben 8 fő.

2 Hallgatóinkkal a szervezett képzési rendben lelkiismeretesen foglalkozunk. Hangsúlyozottan emelem ki: doktoranduszaink iskolánkba való belépésüktől fogva nem csupán tanulmányaikkal, hanem tudományos munkával is rendszeresen foglalkoznak, szakmai fórumokon tudományos előadásokat tartanak és rendszeresen publikálnak. Az elmúlt két évben külső forrásból is sikerült lényeges javulást elérni a DI infrastruktúrájának és képzésének javítása terén. Az SZTE Állam-és Jogtudományi Doktori Iskola a TÁMOP 4.2.2/B-10/ számú Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával című összegyetemi projekt keretében mintegy 34 millió forint támogatásban részesült. Ezen anyagi eszközöknek köszönhetően a közelmúltban sommás áttekintésben az alábbi aktivitásokat tudtuk a doktoranduszok szakmai épülésére megvalósítani: 1) Doktorandusz konferenciák: ÁLLAM ÉS JOG Kodifikációs kihívások napjainkban május 30. (előadók száma: 50 fő) SALE AND COMMUNITY Adásvétel és Közösség november 29. (előadók száma: 40 fő) LAW IN ACTION Szemelvények a joggyakorlatból május 31. (előadók száma: 44 fő) ALAPELVEK ÉS ALAPJOGOK június 25. (előadók száma: 89 fő) 2) Külföldi vendégprofesszorok bevonása az oktatásba Prof. Dr. Gerhard Thür (Bécs) Prof. Daniel Acquah (Turku) Prof. Dr. Joseph Bischof (Leipzig) Prof. Dr. Thomas Gergen (Saarbrücken) Prof. Dr. Hendrik Hansen (Budapest, Andrássy Egyetem) Prof. Dr. Paul du Plessis (Edinburgh) Prof. Dr. Dietmar Schanbacher (Drezda) Prof. Dr. Laurens Winkel (Rotterdam) Prof. Dr. Richard Vogler (Sussex) Prof. Dr. Walter Gropp (Giessen) 2

3 3) A Doktori Iskola szerény anyagi lehetőségeinek határain belül rendszeresen támogatja a doktorandusz hallgatók külföldi konferencián való részvételét és rövid távú külföldi kutatóútjait. A támogatási feltételek a DI honlapján az alábbi linken érhetők el: Az utánpótlás-nevelés és tehetségtámogatás keretében az utóbbi három évben ( ) 30 doktorandusz kiutazása vált lehetővé. Legfontosabbnak tekinthető itt az alábbi intézményekkel való együttműködés: Univ. Sorbonne (Párizs), MPI (Trier), Univ. La Sapienzia (Róma), Univ. Humboldt (Berlin), Európa Tanács (Strasbourg), Univ. Wien (Bécs), Univ. Belgrád, European Trade Union Inst. (Brüsszel), Univ. Potsdam (Potsdam), Univ. Mannheim (Mannheim), Univ. Mainz, Univ. Tübingen, Univ. Washington (Washington). 4) A Doktori Iskola az alábbi, tantárgyfejlesztést szolgáló monográfiák kiadását támogatta az utóbbi években: Varga Norbert: A magyar állampolgársági jog a 19. században, Budapest, 428. oldal Jakab Éva: Szerzők, kiadók, kalózok. Szerzők, kiadók, kalózok. A szellemi tulajdon védelmének kezdetei Európában, Budapest, 234. oldal Homoki-Nagy Mária: Magánjogi jogesetek a bírói gyakorlat tükrében (Adalék a magyar magánjog századi történetéhez), Szeged, 196. oldal Badó Attila: A bírói függetlenség összehasonlító jogi vizsgálata, Szeged, 225. oldal Hajdú József: Social Protection of the Unemployed, Szeged, 281. oldal Jakab Éva: Humanizmus és jogtudomány. Brissonius szerződési formulái I., Szeged, 278. oldal Molnár Imre: A locatio conductio a klasszikus kori római jogban, Szeged, 198. oldal Molnár Imre: Ius criminale Romanum. Molnár Imre tanulmányai a római büntetőjog köréből, Szeged, 351. oldal Nagy Ferenc: Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a büntetőjog-tudományban, Budapest, 194. oldal Molnár István: Jogi alapismeretek technológiaalapú vállalkozásoknak, Szeged, 172. oldal 3

4 5) A PhD-értekezések tudományos monografikus formában való kiadása (2013): Szalai Anikó: A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre Császár Mátyás: Az Európai Unió intézményi jogi aktusai Ember Alex: Az üzemi baleset Csatlós Erzsébet: Arktisz nemzetközi jogi helyzete Fejes Zsuzsanna: A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei; különös tekintettel a magyar határrégiókra A DI fokozott figyelmet fordít a doktori fokozatok minőségének megőrzésére. A témavezetők folyamatosan figyelemmel kísérik a doktorandusz hallgatók és a doktorjelöltek tudományos fejlődését. Ügyelnek továbbá arra, hogy a doktoranduszok beilleszkedjenek a tanszéki struktúrába, bekapcsolódjanak az ott folyó tudományos munkába illetve tudományos projektekbe. A DI vezetése minden szemeszterben beszámoltatja a doktorandusz hallgatókat. A monitoring tevékenység több síkon fut: egyrészt a doktoranduszok írásban leadják a DI titkárának szemeszterenként frissítve a tudományos előadásaik, publikációik, külföldi ösztöndíjaik listáját. A DI honlapján ezek a beszámolók közzétételre kerülnek a publicitás és a transzparencia jegyében a következő linken: Noha doktoranduszaink elsősorban programjaikhoz (a tanszékekhez) kapcsolódnak, a Bónis György Szeminárium helyisége (Ó-épület fszt. 10.) egyszersmind a doktori iskola előadói szemináriumi terme is. Kialakításra került továbbá a TÁMOP anyagi segítségével egy doktorandusz szoba, három munkahellyel, számítógépes felszereltséggel. Doktoranduszaink különböző pályázatok köztük városiak révén tanulmányaik alatt külföldi tanulmányutakra is eljutnak. Doktoranduszaink közül számosan föllépnek hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken. Szegeden jelentős könyvtári bázis áll rendelkezésükre. Elegendő itt ha az integrált egyetemi könyvtár mellett a Somogyi-könyvtárat megemlítem. A karon pedig a nemrég kényszerűen fölhagyott könyvtár termei ezen új nemzedék minden informatikai igényét kielégítő berendezéseket kaptak. Doktori képzésben és a doktori minősítésben eljáró orgánumok a doktori iskola tanácsa és a társadalomtudományi doktori tanács az egyetemi doktori szabályzatnak és 4

5 kari mellékletének, valamint az ügyrendnek a mindenkori szövegezése és szelleme szerint járnak el. A doktori iskola tanulmányi ügyvitele a kari tanulmányi osztályon Tóth Alexandra végzi, az adminisztráció naprakész állapotban van. A DI adminisztrációs, tudományos szervező tevékenységét a DI elnöke és titkára, valamint a mellettük működő stáb végzi. 1. Külső korlátok, feltételek A doktori iskolai szervezett képzésbe elsősorban azok tudnak intenzíven bekapcsolódni, akik az állami ösztöndíj révén lehetőséget kapnak az elmélyülésre. Azok a hallgatók, akik a végzés után beiratkoznak, de ugyanakkor az egyetemen kívül állást vállalnak, hátrányos helyzetben vannak. A tudományos munka alapjainak elsajátítása koncentráció, áldozatok, külföldi tanulmányutak és rendszeres kutatómunka révén valósítható csak meg. Így a fokozatszerzések döntő hányada az állami ösztöndíjas rétegből kerül ki. Még az ösztöndíjas hallgatók közül sem jut el sajnos mindenki a fokozatszerzésig belátható időn belül. Némi lemorzsolódás figyelhető meg egzisztenciális okokból (mivel a Karon való bennmaradásra gyakorlatilag alig van esély). 2. Erősségek Doktori iskolánk mögött egy nagy hagyományú, ma is méltán elismert kar áll. A PhDhallgatóknak ajánlott kutatási programok a jog- és államtudományok lehető teljességét fogják át. Az utóbbi időkben sikerült a képzést racionalizálni, a hallgatók igényeihez közelíteni (civilisztikai és közjogi modul kialakítása). A szervezett képzés keretében a hallgatók hathatós segítséget kapnak a tudományos kutatás alapjainak elsajátításához. A doktoranduszoknak igen jó a kapcsolata az oktatói karral mind a fiatal oktatókkal, mind a minősített oktatókkal és professzorokkal. A témavezetők többnyire lelkiismeretesen foglalkoznak a doktoranduszokkal és segítik szakmai fejlődésüket. Kiválóak az egyetemi és városi könyvtári, valamint a kari informatikai lehetőségek. A DI sok segítséget nyújt a szakkönyvek beszerzése terén. A DI anyagilag is támogatja az arra érdemes disszertációk monografikus publikálását. A doktorandusz-konferenciák előadásait következetesen konferencia-kötetben jelentetjük meg. Továbbá a DI folyóiratot is ad ki a doktoranduszok tanulmányinak rendszeres közlésére (honlapon elérhető). Az elmúlt két évben folyamatos és következetes honlap-fejlesztést is végzettt 5

6 a DI, mind a magyar, mind az angol nyelvű honlap informatívabbá és könnyebben kezelhetővé tétele érdekében. 3. Gyengeségek Az állami ösztöndíjas helyeket ideiglenesen sikerült TÁMOP-projektekből kiegészíteni de nincs rendszeres szponzorálás, így alapjában az állami ösztöndíjas helyekre vagyunk utalva. A fent már kiemelt TÁMOP-projekt befejeztével nehezebbé vált a doktoranduszok külföldi utazásainak támogatása. Újabb pályázatokat kell előkészíteni. 4. Fejlesztési lehetőségek A költségtérítéses hallgatók számára adekvát módszereket kell kidolgozni a szervezett képzés abszolválására. Speciális képzési programokra lenne szükség a bírósági és ügyészségi alkalmazottak felé, hogy számukra a fokozatszerzést attraktívvá tegyük. A külföldi hallgatók bevonására fejleszteni kell a marketing tevékenységet. A témavezetőket érdekeltté kell tenni a külföldi hallgatók patronálásában. Napirenden álló aktuális feladat tehát az idegen nyelvű képzés fejlesztése. 5. Fenyegetések A tehetséges, kiváló végzettségű és nyelvtudású hallgatók, még ha vonzalmat is éreznének a tudományos munka iránt, jobb álláslehetőség esetén elmennek, s nem vállalják a további három éves képzést. Viszonylag nagy a lemorzsolódás az állami ösztöndíjas hallgatók között is. Ha valaki a képzés hat szemesztere alatt álláslehetőséget kap, elmegy, és a kifizetett ösztöndíj kárba vész. A részben kedvezőtlen társadalmi környezet ellenére nagy lehetőség rejlik a doktori képzésben, mert nézetem szerint a tudományos kutatás alapjainak elsajátítása révén olyan képességekre tehetnek szert a doktoranduszok (koncentráció, probléma-látás, kreativitás, innovatív gondolkodás), amit bármilyen szakterületen dolgozva kamatoztathatnak későbbi munkájuk során. Szeged, augusztus 28. Prof. Dr. Jakab Éva s.k. Doktori Iskola elnöke 6

7 1. számú melléklet Doktori védések ( aug.) Szerző témavezető társ témavezető Értekezés címe Minősítés/dátum Löffler Tibor Paczolay Péter Hatalom - autoritás - legitimáció A parlament és a kormány együttműkűdése európai uniós ügyekben: a 2004-ben csatlakozott államok Király Andrea Paczolay Péter kontrollmodelljei A digitális technológia kihívásai a szerzői művek szabad Mezei Péter Szabó Imre felhasználására A faji diszkrimináció elleni fellépés az Európai Unióban, a standardok átültetése Szajbély Franciaországban, Nagy- Katalin Trócsányi László Britanniában és Magyarországon Gyengéné Nagy Márta Cservák Csaba Horesnyi Julianna Nánási László Kiszely Katalin Fejes Zsuzsanna Szabó Imre Paczolay Péter Hajdú József Homoki-Nagy Mária Szabó Imre Paczolay Péter Tóthné Fábián Eszter Balogh Elemér Mohi Csaba Szabó Imre Vörös Imre Farkas Csaba Lőrincsikné Lajkó Dóra Szabó Zsolt Ember Alex Frigyes Szabó Imre Hajdú József Trócsányi László Hajdú József Schiffner Imola Bodnár László Blutman László Fekete Orsolya Kaltenbach Jenő Mediáció az igazságszolgáltatásban. Családjogi specialitások Kormányzati és választási rendszer (avagy demokratikus hatalomgyakorlás komplex rendszere nemzetközi kitekintésben) Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata A magyar királyi ügyészség története A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban A határon átnyúló együttműkűdések jogi és közigazgatási feltételei; különös tekintettel a magyar határrégiókra A nemzetállami jogrendszerek és a nemzetállami érdekérvényesítés átalakulása az európai integrációs folyamatban Ajánlattétel, ajánlatok értékelése a nyílt közbeszerzési eljárásban Az idősgondozás multidiszciplináris összefüggései - különös tekintettel a magyar szociális jogi kérdésekre A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége és szabályozása Magyarországon és külföldön Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein - kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire summa cum laude summa cum laude

8 Merkovity Norbert Téglási András Pallós Nikolett Paczolay Péter Tóth Károly Szabó Imre Schadl György Papp Tekla Csatlós Erzsébet Bodnár László Blutman László Strihó Krisztina Papp Tekla Szalai Anikó Bodnár László Blutman László Császár Mátyás Molnár István Farkas Csamangó Erika Bakos-Kovács Kitti Ambrus István Pozsonyi Norbert Bóka János Martonyi János Homoki-Nagy Mária Bobvos Pál Papp Tekla Nagy Ferenc Jakab Éva Badó Attila Jakab Éva Váradi Szilvia Blutman László Bodnár László Sulyok Tamás Bezdán Anikó Judit Auer Ádám Deli Petra Eszter Méhes Tamás Bakos Eszter Fejős Andrea Trócsányi László Tóth Judit Papp Tekla RĂşzs Molnár Krisztina Farkas Csaba Gellén Klára Gellén Klára A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme A kisértékű per szabályainak perrendi kompatibilitása (Dogmatikai elemzés jogtörténeti és európai kitekintéssel) A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete A merchandising szerződés A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre Az Európai Unió intézményi jogi aktusai Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések közfinanszírozású kutatóhelyeken A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai Ătalakulás és hitelezővédelem az uniós normák és a közép- és kelet-európai tagállamok jogának keresztmetszetében A bűncselekményi egység a magyar büntetőjogban Zálogjog a szerződési okiratok tükrében. (Kauteláris praxis a preklasszikus és klasszikus korszakban) Tradíció és modernitás a kínai jogrendszerben - különös tekintettel a szerződési jogra Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) A munkavállaló általános felelőssége a német és az osztrák modellek jog-összehasonlító keresztmetszetében Monista és dualista felfogás a magánjogban, gazdasági társaságok a Ptk.-ban A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében European, Hungarian and Serbian Models of Fairness in Consumer Contracts and Their Application to Consumer Credit cum laude,

9 Lorbach Christian Kampler Béla Osztovits András Szalai András Ruzsicska Yvette Hegyes Péter István Törő Andrea Török Tamás Pál Nagy Éva Trócsányi László Herczeg János Bobvos Pál Karsai Krisztina Józsa Zoltán Jakab Éva Die tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren und ihre Auswirkungen auf das Steuerstrafverfahren A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai Gyermekvállalási szokások újabb kori változásának hatásai Magyarországon, különös tekintettel a női reproduktív életszakasz extrém végpontjaira A vadászatra jogosult felelőssége a vadászható vad károkozásáért, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműkűdésben: különös tekintettel az európai nyomozási határozatra A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén cum laude, cum laude, cum laude, 9

I. Bemutatkozás/Introduction

I. Bemutatkozás/Introduction I. Bemutatkozás/Introduction 8 I. 1. Az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola bemutatása A Doktori Iskola előzményei és a megalakulás folyamata A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori

Részletesebben

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega

XI. évfolyam 2-3. szám 2007. collega. Jogi szakmai folyóirat. collega 2:38 AM Page 1 XI. évfolyam 2-3. szám 2007 11/23/2007 collega Borito_1-4_XIevf_2-3.qxd 2007. évi 2-3. szám XI. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega XI. évfolyam 2-3. szám Jogász Doktoranduszok

Részletesebben

Kari Tanács határozatai 2006. február 28. A Kari Tanács a kiküldött napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta.

Kari Tanács határozatai 2006. február 28. A Kari Tanács a kiküldött napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta. Kari Tanács határozatai 2006. február 28. A Kari Tanács a kiküldött napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta. Határozatok 2/2006.(II.28) KT. sz. határozatával a Kari Tanács 28 igen szavazatával egyhangúlag

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar. KARI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM. Állam- és Jogtudományi Kar. KARI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar KARI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Budapest, 2012 TARTALOM TARTALOM 2 AZ EGYETEM VEZETŐI 9 A KAR VEZETŐI 9 DÉKÁNI HIVATAL 10 TANULMÁNY I HIVATAL

Részletesebben

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei:

A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: A XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia fővédnökei: Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter Dr. Pálinkás József a Magyar Tudományos Akadémia elnöke XXIX. Országos Tudományos Diákköri

Részletesebben

B o r í t ó!!!!!! JOGI TANULMÁNYOK ÜNNEPI KONFERENCIA AZ ELTE MEGALAKULÁSÁNAK 375. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. 2010. április 23. I. kötet.

B o r í t ó!!!!!! JOGI TANULMÁNYOK ÜNNEPI KONFERENCIA AZ ELTE MEGALAKULÁSÁNAK 375. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL. 2010. április 23. I. kötet. B o r í t ó!!!!!! JOGI TANULMÁNYOK 2010 ÜNNEPI KONFERENCIA AZ ELTE MEGALAKULÁSÁNAK 375. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 2010. április 23. I. kötet Budapest JOGI TANULMÁNYOK 2010 JOGI TANULMÁNYOK 2010 ÜNNEPI KONFERENCIA

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS. Dr. Szilágyi Bernadett DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS Dr. Szilágyi Bernadett Debrecen 2013 DEBRECENI EGYETEM MARTON GÉZA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA AZ EGYHÁZAK FINANSZÍROZÁSÁNAK KÉRDÉSEI Készítette: Dr. Szilágyi Bernadett

Részletesebben

VARIA KÖNYVISMERTETÉS. Budapest, Nemzetpolitikai Szolgálat, 1941.

VARIA KÖNYVISMERTETÉS. Budapest, Nemzetpolitikai Szolgálat, 1941. Iustum Aequum Salutare VIII. 2012/1. 163 181. VARIA KÖNYVISMERTETÉS TELEKI PÁL: Az igazi tisztviselõ Budapest, Nemzetpolitikai Szolgálat, 1941. Rendhagyó könyvismertetésbe kezdek. Egyrészt azért rendkívüli,

Részletesebben

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK

pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciójába nevezett pályamunkák összefoglalói ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI SZEKCIÓ NKE KTK 1 XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának tevékenységéről a 2002-2005. évi ciklusban 1

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának tevékenységéről a 2002-2005. évi ciklusban 1 Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának tevékenységéről a 2002-2005. évi ciklusban 1 A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának egyik fontos feladata, hogy figyelemmel

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA dr. Auer Ádám A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA dr. Auer Ádám A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) PhD-értekezés Témavezető:

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

I. szemeszter. II. szemeszter

I. szemeszter. II. szemeszter JOGÁSZ LEVELEZŐ TAGOZAT KREDITRENDSZERŰ MINTATANTERVE I. szemeszter Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Vizsgaforma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Féléves

Részletesebben

Doktorképzés Mosonmagyaróváron

Doktorképzés Mosonmagyaróváron gazdálkodás 55. ÉVFOLYAM 5. SZÁM, 2011 456 TA NULMÁNY Doktorképzés Mosonmagyaróváron TENK ANTAL Kulcsszavak: doktorképzés, célok, doktori iskolák, eredmények, lehetőségek. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK,

Részletesebben

A VKK VERSENYKULTÚRA FEJLESZTÉSE ÉS TERJESZTÉSE KÖRÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE. 1.1. Mit értünk a versenykultúra fejlesztésén?

A VKK VERSENYKULTÚRA FEJLESZTÉSE ÉS TERJESZTÉSE KÖRÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGE. 1.1. Mit értünk a versenykultúra fejlesztésén? A Gazdasági Versenyhivatal (GVH, hivatal) 2006. évi tevékenységérôl szóló beszámoló mellékleteként külön beszámoló ismerteti a GVH Versenykultúra Központ (VKK) nevû szervezeti egységének tevékenységét.

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K I. évfolyam 2. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2004/2. SZÁM B U D A P E S T - 2004 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN HATÁRŐR

Részletesebben

A 2007. évi kutatás és fejlesztés értékelése

A 2007. évi kutatás és fejlesztés értékelése A 2007. évi kutatás és fejlesztés értékelése A Bölcsészettudományi és Művészeti Intézet tudományos tevékenységének értékelése a 2007-es évben A Bölcsészettudományi és Művészeti Intézetben a kutatás-fejlesztés

Részletesebben

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1

Az ügyész környezetvédelmi tevékenysége különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre 1 Balogh Nikoletta Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar A XXXI. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának helyezett pályamunkája. különös tekintettel a közigazgatási- és magánjogi szakági intézkedésekre

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) dr. Auer Ádám

Részletesebben

Közöljük továbbá az ÓNSZ rendezvényeihez, konferenciáihoz kapcsolódó írásokat is (szakkollégisták vagy vendégelőadók tollából).

Közöljük továbbá az ÓNSZ rendezvényeihez, konferenciáihoz kapcsolódó írásokat is (szakkollégisták vagy vendégelőadók tollából). 2014. I. szám Köszöntő A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő Óriás Nándor Szakkollégium (ÓNSZ) tudományos folyóirata első számának megjelenése alkalmából köszönthetem az olvasót.

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

A magyar felsôoktatás az Európai Felsôoktatási Térségben

A magyar felsôoktatás az Európai Felsôoktatási Térségben A magyar felsôoktatás az Európai Felsôoktatási Térségben Készült a 2010-es Budapest-bécsi ünnepélyes bolognai miniszteri konferencia alkalmából. A kiadványban közölt publikációk 2009 novemberében keletkeztek.

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL IX. évfolyam 3-4. szám 2010. szeptember december FELDERÍTŐ SZEMLE BUDAPEST A Magyar Köztársaság Katonai Felderítő Hivatal tudományos-szakmai folyóirata Felelős

Részletesebben

SZTE Talent Press Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja

SZTE Talent Press Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja 2013. II. szám SZTE Talent Press Az SZTE Tehetségpont disszeminációs és tudomány-népszerűsítő magazinja SZTEHETSÉG Kihirdették a 2013-as Kiválósági listát INDEX Háború a tehetségekért? MŰVÉSZETI SZEKCIÓ

Részletesebben

Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények

Innovációs rendszerek. Szereplők, kapcsolatok és intézmények Innovációs rendszerek Szereplők, kapcsolatok és intézmények SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2013 A kötet hátteréül a 2012 novemberében, a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és az MTA

Részletesebben

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév TELJES IDEJŰ (NAPPALI) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév Tárgykód Tantárgy megnevezése Tantárgy típusa Előfeltétel Számonkérési forma Óraszám (elm.) Óraszám (gyak.) Kredit (elm.) Kredit (gyak.) Heti

Részletesebben

2006. évi 2-3. szám X. évfolyam. collega. Jogi szakmai folyóirat

2006. évi 2-3. szám X. évfolyam. collega. Jogi szakmai folyóirat 2006. évi 2-3. szám X. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega X. évfolyam 2-3. szám Jogi szakmai folyóirat X. évfolyam 2 3. szám collega Tartalom: Alkotmányjog és Államigazgatási Jog Betlejné

Részletesebben