Dr. Szegvári Péter A helyi önkormányzatok gazdálkodása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Szegvári Péter A helyi önkormányzatok gazdálkodása"

Átírás

1 A TELJESÍTMÉNYELVŰ ÖNKORMÁNYZATI PÉNZÜGYI MENEDZSMENT 2. kötet Dr. Szegvári Péter A helyi önkormányzatok gazdálkodása Tréning kézikönyv. Budapest, 2014.

2 A sorozat szerkesztői: Benedek István Dr. Kovács Róbert A sorozat szerzői (zárójelben a vonatkozó kötet sorszámok) Dr. Barati Izabella (9.) Dr. Bánhegyi Gabriella (10.) Dr. Kovács Róbert (5., 6., 7., 8.) Ongjerth Richárd (8.) Dr. Szegvári Péter (1., 2., 3., 4.) Dr. Szuper József (7., 8.) Dr. Szuchy Róbert (7., 8.) Kiadói információ: HELYI OBSZERVATÓRIUM készült a projekt keretében 2

3 2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSA 3

4 TARTALOMJEGYZÉK 2.1 Erősödő közpolitikai szerepek a helyi gazdaságban az államháztartás felértékelődése Önkormányzati gazdálkodás és pénzügyi stratégiai tervezés Az önkormányzatok gazdálkodása Az önkormányzatok gazdálkodásának forrásai Tanulási segédlet Felhasznált források és jogszabályok

5 2.1 ERŐSÖDŐ KÖZPOLITIKAI SZEREPEK A HELYI GAZDASÁGBAN AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS FELÉRTÉKELŐDÉSE A helyi önkormányzatok államháztartáson belüli helyét, szerepét elsősorban a következő tényezők határozzák meg: - Az országok mérete, történelmi hagyományai. - Az ország állammodellje. - A politikai és közigazgatási kultúra, a meghatározó politikai erők preferenciái. - Az ország gazdasági ereje, helyzete, a közszektor nemzetgazdasági súlya, a pénzügypolitika mozgástere. A történelmi fejlődés különböző történelmi útjai, az országok méretkülönbségei az államberendezkedés a kormányzati szintek különböző variációit hozta létre, amelyek három nagy európai önkormányzati modellben összegezhetők: - a rajnai modell - mediterrán modell - skandináv modell 1 Lényeges különbséget mutat ugyanis a rajnai modell az államszerkezet szempontjából föderális berendezkedésű önkormányzati rendszer, az unitárius államszerkezetre épülő és település- 1 Az államháztartási rendszerek bemutatásánál alapvetően a helyi önkormányzatok feladat-ellátási rendszerének tipizálásából indultunk ki. /Vö.: Lóránt Varga, 2010./ 5

6 orientált napóleoni, más néven mediterrán modell, vagy az északi típusú, integrált önkormányzati rendszert alkalmazó skandináv modell, amely számos megoldásában hasonlít az angolszász rendszerre. Általános tendenciának tekinthető az l960-as évektől a helyi feladatellátás integrálódása. Ez részben a kötelező társulási formák elterjedésével (tipikus példája Franciaország), vagy az önkormányzatok méretének növelésével (rajnai modell, skandináv modell) valósult meg. Az állami feladatellátással kapcsolatos, az 1970-es években bekövetkezett váltás eredményeként elkezdődött a közfeladatok erős decentralizációja. Ez egyfelől erősítette a már elindult helyi integrációt, másfelől pedig az állami szerepvállalás visszafogásából adódó konfliktusok decentralizálását valósította meg. Az Európai Közösség (később Európai Unió) keretei között speciális fejlődési útként bontakozott ki az 1980-as évek végétől a regionalizáció. Ez az unitárius állam modell átalakulásával kvázi háromszintű kormányzati rendszer kialakulását jelenti, amelyben a központi és helyi szint között fiskális autonómiával rendelkező regionális szint jött lére. Tipikus példája ennek Spanyolország, de hasonló folyamatok láthatók Belgiumban, Franciaországban és Lengyelországban. A rajnai modellt követő országokban a föderális berendezkedés következtében a többszintű igazgatási rendszerhez igazodó, meglehetősen hierarchizált kormányzati feladatellátásirendszer és ehhez igazodó államháztartási szisztéma jött létre. Bevételeik saját díj- és adójellegű bevételekből, valamint a kormányzat magasabb szintjeiről érkező felhasználási célhoz kötött transzferekből, valamint vagyonuk hasznosításából származó bevételekből tevődnek össze. A mediterrán modell országait általánosságban a centralizált (unitárius) államberendezkedés és az elaprózott településszerkezet jellemzi. A centralizáltság az államháztartási rendszerben a helyi önkormányzatok különböző szintjeinek központosított finanszírozásában, a működés előzetes, folyamatos és utólagos pénzügyi ellenőrzésében ölt testet. A legmarkánsabb példa Franciaország, de idesorolható a dél-európai országok csaknem mindegyike. A már említett elaprózódottság és meglehetősen centralizált finanszírozási rendszer mellett a települési önkormányzatok viszonylag szűk feladatellátási felelőssége jellemző. 6

7 A skandináv modellben az önkormányzati alapegységek viszonylag nagyok, feladatellátásuk széles körű, és az előzőeknél nagyobb gazdálkodási önállóságuk van. Ezen országokban az önkormányzati szektor az államháztartás második legnagyobb alrendszere. E modellben a helyi bevételek döntő szerepet játszanak a feladatellátás finanszírozásában. A központi kormányzat feladatai, a központi közjavak biztosításán túl, a különböző területi különbségek kezelésére szorítkozik, s főként ehhez igazodó állami támogatásokban jelenik meg. A rendszerváltás során Magyarországon az integráció irányába fejlődő és bajor mintákat követő megreformált tanácsi rendszert a település-orientált, politikai és jogi értelemben erősen decentralizált modell váltotta fel, amely pénzügyi értelemben ténylegesen a korábbi rendszernél centralizáltabbá vált. A magyar modell az elaprózottság tekintetében a mediterrán modellre, széles feladatkörét tekintve pedig a skandináv modellre emlékeztetett től fokozott problémát jelentett a közfeladat-ellátás optimálishoz közeli kereteinek megtalálása után a hazai közpolitika alakítói körében is megfogalmazódott az integráció iránti igény, de ennek a lehetősége közjogi szervezeti intézkedésekkel megoldhatatlannak bizonyult, ezért a korrekció kizárólag fiskális eszközökkel (és ezért sokszor diszfunkcionálisan) történhetett. A XXI. század elején, a gazdasági válságok, terrorizmus, és a katasztrófák időszakában nyilvánvalóvá vált, hogy az állam a polgárait csak úgy tudja megvédeni, ha erős közpolitikai szerepeket vindikál magának és a közigazgatási rendszerben megjelenő önkormányzatoknak, és ennek megfelelően hatékony államháztartási rendszert működtet. Így adódik, hogy hazánkban, Magyarországon is meg kellett erősíteni a közpolitikai intézményrendszer (a központi kormányzat és az önkormányzatok) szerepét a gazdaságban. A ránk tört válság a reálszféra és az egyre kevésbé szabályozott és ellenőrzött spekulatív pénzügyi piacok egymástól való ésszerűtlen elszakadásának következményeként, beigazolódott, hogy a piaci szereplők túlzott önállósága, tevékenységük ellenőrizetlenül hagyása nem vezethet a tartós piaci egyensúly kialakulásához. Az önállósult, autonóm piaci szereplők nem képesek arra, hogy önszabályozónak vélt mechanizmusaik révén a válságból kivezető utat megtalálják. A gazdaság, és a társadalom reorganizációjához hatékony 7

8 közpolitikai szabályozásra, keresletélénkítő, tudatos kormányzati és önkormányzati befolyásra van szükség. Egyidejűleg felértékelődnek a központi kormányzat és a helyi önkormányzati rendszer közhatalmi funkciói, szociális-társadalompolitikai intézkedései, és főleg a dekonjunktúra ciklus hatásait tompítani hivatott gazdasági beavatkozások. A gazdasági értelemben aktív közszektor képes arra, hogy a válság hatásainak mérséklése után a további piaci kudarcok elkerülése érdekében szabályozza a piacokat, társadalmilag elfogadható, méltányos jövedelemelosztást valósítson meg, és lehetővé tegye a társadalom tagjai számára a tulajdonszerzést, a tisztességesen megszerzett vagyon és jövedelem megtartásához pedig hatékony, a központi és a helyi adóztatás eszközeivel betartható közteherviselést és piaci teret működtessen. A cél érdekében erősítse az állami és önkormányzati ellenőrzést, és kikényszerítse a piaci versenyt, mérsékelje ezzel a gazdasági monopóliumok versenyt korlátozó lehetőségeit. Az aktív állami és önkormányzati rendszer kijelöli a hazai kis- és középvállalkozások, nemzetközi vállalatok, pénz- és tőkepiaci szereplők mozgásterét. A társadalom, a fenntartható fejlődés érdekében újra szabja működésük határait, közteherviselésük módját, mértékét. Környezeti szempontból is fenntartható fejlődésre törekszik, a vállalkozások társadalomra, élővilágra gyakorolt elfogadható terhelését megszabja, működésüket környezetvédelmi szempontból is ellenőrzi. A 2007 tavaszán kirobbant válsággal kezdődően az állami és önkormányzati szerepvállalás újragondolása, és cselekvő alkalmazása folyamatosan jelen van a fejlett piacgazdaságok kormányzásában, illetve a közbeszédben nyaráig a magyar kormány részére is adott volt a fizetőképes kereslet mesterséges növelésének lehetősége, akár költségvetési hiány terhére történő finanszírozással is, azonban hazánkban az előző időszak kormányai változatlan módon restrikciós, megszorításos gazdaságpolitikát alkalmaztak nyarára a költségvetési hiány terhére történő állami beavatkozás, a fiskális expanzió lehetőségei azonban kimerültek, így a kormány a megváltozott nemzetközi helyzetben a fiskális élénkítés lehetőségével már nem tudott élni nyarától az új kormány a költségvetés bevételi 8

9 oldalának megerősítésével, válságadók kivetésével, a közteherviselés alapjainak, körének, és mértékének kiszélesítésével próbálja a magyar gazdaság védekező erejét növelni. Aktív állami és önkormányzati gazdaságpolitikai befolyáson keresztül egyidejűleg kell az ország elmúlt nyolc évben megroppant pénzügyi stabilitását, és a gazdasági növekedési pályát megteremteni. A közhatalmi rendszer újjászervezése, az állam és az önkormányzatok gazdaságszervező szerepeinek kiterjesztésén keresztül több területen, több fázisban zajlik. Az Új Széchenyi Terv hazánk fejlesztéséhez nyújt stratégiát és biztosít anyagi forrásokat. A Széll Kálmán Terv az ésszerűtlen és adósság növelő, éppen ezért fenntarthatatlan tercier ágazati rendszert formálja át. A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program a közigazgatás megújításának ad keretet, meghatározza a célokat, és a célok eléréséhez szükséges beavatkozási területeket és intézkedéseket. A Magyary Program eredményes végrehajtása szempontjából fontos, hogy illeszkedjen az Új Alaptörvényhez. A Kormány a jó állam megteremtése érdekében három jelentős igazgatási programot indított el 2011-ben. Az önkormányzati reform a Magyary Program területi államigazgatási részével áll a legszorosabb összefüggésben, hiszen átszabásra került az államigazgatási feladatok elintézésének szervezeti és eljárási rendje, és ezzel összefüggésben átértékelésre került a helyi közügyek rendszere. Az önkormányzati reform ezen túl a szolgáltatási feladatellátás és az egészségügyi, oktatási, szociális, kulturális, környezetvédelmi intézményfenntartás kérdéseit rendezte a Széll Kálmán Terv által kijelölt módon. A reformok megvalósításához szükséges önkormányzati fejlesztési terveknek pedig elsősorban az Új Széchenyi Terv ad keretet. Magyarország valamennyi versenyképességi területen súlyos krízisbe került, így a változások iránti igény elemi erővel tört a felszínre 2010 tavaszára. A 2010 előtti időszakban már jól látszottak azok a prioritási szempontok, melyek mentén a gazdaságpolitikai irányvonal korrekciója elvégezhető lesz. Magyarország gazdasági felzárkózása és társadalmi felemelkedése akkor sikerülhet, ha megtalálja a XXI. századi modelljét. Ez azonban nem lehet azonos az angolszász szabadpiaci modellel, de az európai szociális piacgazdaság tiszta modelljével sem. Ennek nyilvánvaló oka: a szabad versenyes piaci modell az állami és önkormányzati szabályozás gyengeségei miatt rendre válságokhoz vezet, míg a szociális 9

10 piacgazdasági modell a túlzott állami szabályozás miatt veszít a versenyképességéből. Az egyik túl kevés, a másik túl sok állami szabályozást alkalmaz. Új közgazdasági koalícióra van szükség a piac és a közszektor, verseny és szolidaritás, tőke és munka, profit és társadalmi haszon között. Új koalícióra van szükség a gazdasági versenyképesség és a társadalmi igazságosság között. Az aktív közszektor szerepvállalása jegyében az között működő Széchenyi Nemzeti Fejlesztési Terv a gazdaságban kijelölte a fejlesztések irányait, ehhez állami eszközökkel pénz, forrás rendelődött, és a belső fizetőképes kereslet állami eszközökkel történő, részben a beruházások kivitelezéséből, részben a minimálbér-emelések, és a velük járó bérkorrekciók hatására jelentősen megemelkedett. Ez a megoldás egy a növekedés céljaihoz alternatív exporthelyettesítő, mondhatni, belső erőforrás vezérelt gazdaságpolitika mintájául szolgált. Az Új Széchenyi Terv az aktív közszektor szerepvállalása jegyében folytatott gazdaságpolitika integráns részeként új munkahelyek létesítésére épít, amely növekedési fordulaton keresztül a vállalkozók a nemzeti jólét megteremtői lehetnek. A növekedéspárti gazdaságpolitika megvalósításához dinamikus, fenntartható gazdasági növekedés kell, amelynek indikátorait a közszektor tartja kézben. Az Új Széchenyi Fejlesztési Tervnek az alappillérei: Gyógyító Magyarország Egészségipar, Megújuló Magyarország Zöld gazdaságfejlesztés, Otthonteremtés Lakásprogram, Vállalkozásfejlesztés Üzleti környezet fejlesztése, Tudomány Innováció Növekedés, Közlekedés Tranzitgazdaság, amely programelemek új, és kiszámítható jövedelmet garantáló munkahelyekben öltenek testet. Az önkormányzatok gazdasági programja és fejlesztési projektjei is ezekhez az alappillérekhez illeszkedve játszanak szerepet a helyi gazdaság fejlesztésében, amelyekhez állami támogatási rendszer párosulhat. A 2010 nyarára rosszabbodó európai uniós, és nemzetközi pénzügyi helyzet a kormány gazdaságpolitikáját a növekedés orientáltság mellett a pénzügyi egyensúly helyreállítása felé is terelte. A költségvetés stabilitását szolgáló terv jelenti az egészségügyi és oktatási intézmények racionalizálását, párhuzamos kapacitások felszámolását. Az államháztartás konszolidációja és az adósságteher fokozatos leküzdése nem teszi lehetővé az állami forrásokból folyó látványos kapacitásbővítés folytatását. Mindezek a tényezők az önkormányzatok közfeladat ellátásában 10

11 és költségvetési gazdálkodásában is hasonló kihívást jelentenek a pénzügyi menedzsmenttervezés számára után a gazdasági növekedést orientáló intézkedések, a szolgáltatási kapacitások ésszerű szűkítésével előálló költségvetési egyenlegjavulás, továbbá a közteherviselés körének, szereplőinek szélesítése a közszektor tudatos, aktív gazdaságpolitikai mozgásterének kiemelt hármas követelménye, amelyhez a helyi önkormányzatok gazdasági programjának és pénzügyi stratégiai tervezésének is igazodni kell. Az államháztartás és az annak részeként működő helyi önkormányzati alrendszer ezzel a gazdaságpolitikai iránnyal összhangban történő finanszírozásának megszervezése ugyancsak az állam és az önkormányzatok feladata. A gazdaságpolitikai irány kijelölése, és pénzügyi hátterének szervezése, a gazdasági folyamatok ellenőrzése, szabályozása a központi kormányzat és a helyi önkormányzatok új típusú gazdaságpolitikáját jelenti. Az önkormányzati rendszer kialakításakor a legnagyobb hangsúlyt a demokratikus működés, az önkormányzati autonómia kapta. Kiépült egy település-centrikus, nagy autonómiával rendelkező, széles felelősségre épülő rendszer, amely már ekkor magában hordozott több olyan ellentmondást, mint az elaprózott településszerkezet és a széles feladatrendszer közötti feszültséget, amely később működési zavarokhoz vezetett. A kialakított nagyfokú politikai és jogi önállóság ellenére szűkült az önkormányzatok gazdasági mozgástere, a helyi közszolgáltatások biztosítása egyre nagyobb erőfeszítéseket igényelt. Az önkormányzati rendszer belső ellentmondásainak, működési zavarainak feloldása, valamint a nagy ellátórendszerek elmaradt reformjai miatt az állam szerepvállalásának tisztázása, továbbá a gazdasági stabilitás folyamatos biztosítása érdekében az önkormányzati rendszer átfogó megújítása indult el 2011-től, mely jelentősen megváltoztatta az önkormányzatok gazdálkodási rendjét. Az önkormányzati rendszer megújításának az önkormányzati gazdálkodásra is kiható legfontosabb alapelvei: az alapjogok érvényesülésének biztosítása Európai Önkormányzati Charta szerint; 11

12 a közszolgáltatások színvonalának emelése; a hatékony működést biztosító, költségtakarékos, feladat-orientált rendszer kiépítése; az öngondoskodás, az önfenntartó képesség erősítése. A fenti alapelvek figyelembe vételével az önkormányzatok gazdálkodását érintő követelmények: a helyi közfeladatok ellátásának pénzügyi megalapozása; az önkormányzati bevételek, valamint a kötelező és az önként vállalt közérdekű feladatokkal kapcsolatos kiadások összehangolása; az önkormányzati költségvetés egyensúlyban tartása. Az önkormányzati rendszer megújításának önkormányzati gazdálkodást és a pénzügyeket is érintő legfontosabb céljai: az állami és önkormányzati feladatok újraszabályozása; az önkormányzati feladatok differenciáltabb meghatározása; a működőképesség fenntartása és az ehhez kapcsolódó kiegészítő állami támogatási rendszer átalakítása; az önkormányzatok pénzügyi-gazdasági helyzetének megszilárdítása; a normatív alapú finanszírozás helyett a feladat-finanszírozási rendszer kialakítása; az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó állami támogatási rendszer átalakítása; az állami támogatások célhoz kötött felhasználásának garanciális biztosítása; a meglévő adósságállomány kezelése és a növekedésének megállítása; 12

13 a törvényességi felügyelet és gazdasági ellenőrzés eszközrendszerének megújítása. 13

14 2.2 ÖNKORMÁNYZATI GAZDÁLKODÁS ÉS PÉNZÜGYI STRATÉGIAI TERVEZÉS A helyi gazdaságban betöltött szerepét, az önkormányzat gazdasági felelősségét a gazdasági programban kell rögzíteni. Az önkormányzatok kötelesek gazdasági programot készíteni a képviselő-testület megbízatásának idejére vagy az azt meghaladó időszakra. A gazdasági program az önkormányzatok részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a térségi területfejlesztési koncepciókhoz illeszkedve az önkormányzatok által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket; a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését; a településfejlesztési politika céljait; az adópolitika célkitűzéseit; az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat; a befektetés-ösztönzés eszközeit és módjait; a helyi szociális támogatás-politika elveit; a település-üzemeltetés módszereit és eszközeit. A helyi önkormányzat gazdasági programja ugyanakkor figyelemmel kell, hogy legyen az államháztartási követelményekre. Az önkormányzatok gazdálkodása akkor tekinthető 14

15 kiegyensúlyozottnak, ha összhang van a bevételei és a kiadásai között. A gazdasági program kialakításában és megtartásában elsődleges felelőssége van a képviselő-testületeknek és a választott tisztségviselőknek, akik felelősek a gazdálkodás feltételeinek alakítására vonatkozó döntésekért. 2 A kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodásban a pénzügyi stratégiai tervezés és a pénzügyi menedzsment összefüggése nem csak az egyes részterületeken áll fenn: ez az összefüggés alapvető meghatározó kerete, minőségi determinánsa az önkormányzati tevékenység egészére irányuló tervezésnek, stratégiaalkotásnak. 3 A pénzügyi stratégiai tervezés forrásfedezetének a bekapcsolása a tervezésbe nem lehet utólagos. Légvártervezésnek nevezhető lényegében minden olyan megközelítés, amely egyfelől az egyes részterületeken alkot meg koncepciókat, dolgoz ki a szakmai tartalomra, megoldásokra nézve terveket, majd ezeket egymás mellé sorakoztatva elégedetten állapítja meg, hogy programot, stratégiát alkotott, mintegy a részekből rakva össze az egészet. Ez a pénzügyi stratégiai tervezési megoldás a tartalmilag kész részterületi vagy szakpolitikai önkormányzati programhoz igyekszik azután a forrásokat előteremteni. Az igazi problémát az ilyen típusú pénzügyi stratégiai tervezésben a rendszerelvű megközelítés alapvető hiánya okozza, amikor az önmagukban racionálisnak tetsző megoldások a kezeletlen összefüggések hálójában csupán időleges érvényűnek bizonyulnak, vagy éppen kioltják egymást. E fő követelmény érvényesítése nélkül az önkormányzatok működését jobbára a sodródás jellemzi. Az önkormányzati kiegyensúlyozott gazdálkodás szempontjából az önkormányzati pénzügyi stratégiai tervezésnek három fő funkciót kell teljesíteni: Tükör/reflektor funkció; Érték-vezérelt feladatmeghatározás funkció; 2 A gazdasági program készítésének metodikájáról lásd részletesebben: Sabján, 2010: A kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodás pénzügyi stratégiai tervezésének követelményeinél alapvetően Atkári János gondolatmenetét vettük alapul. /Vö.: Atkári, 2010: 9-16./ 15

16 Gazdálkodási egyensúly fenntarthatóságának a funkciója. A tudatos döntéshozói irányítás meghatározó elemeinek összességét a stratégia fogalma alá rendezhetőnek véljük, ahol a pénzügyi stratégia (gazdasági program) legáltalánosabb meghatározása a tudatos cselekvés vezérfonala. A gazdasági program akkor felel meg a reáltervezés követelményének, ha minden elemében az anyagi lehetőségek, a gazdasági mozgástér relációjában, a belátható időtávon belüli gyakorlati megvalósítás igényével fogalmazza meg a helyi önkormányzat pénzügyi stratégiáját. Nézzük egyenként az önkormányzati pénzügyi stratégiai tervezés (gazdasági program) három funkcionális összetevőjét! A tükör/reflektor funkció figyelembe vételével a feladat forrás egyensúly helyzetét valóságosan bemutatni képes pénzügyi stratégia (gazdasági program) a következő követelményeket kell, hogy érvényesítse: Komplexitás, vagyis az egyensúlyi működés összes releváns tényezőjének egyenrangú megjelenítése. A folyó kiadások mellett mindenekelőtt a valós élettartamoknak megfelelő amortizációs kulcsokkal számított felújítási szükséglet maradéktalan beépítése. Fenntarthatóság, ahol figyelembe veendők az egyensúlyi adaptációs szükségletek, beleértve a fenntarthatósági elemeket is, legyenek azok működési vagy felhalmozási kiadásokat igénylők. E nélkül az önmagában egyensúlyi működést felmutatni képes önkormányzat is a változó környezetben változatlansága miatt versenyhátrányba kerül ez tehát a dinamikus egyensúly lényegi feltétele a statikus gazdasági egyensúllyal szemben. Magába kell foglalnia továbbá a függő kötelezettségeket, illetve a költségvetésen kívüli tételeket (pl. a kezességvállalásokat), továbbá a releváns kockázatokat megfelelően beárazva. Konszolidáltság, azaz az önkormányzat gazdasági társaságokban való 16

17 részesedésével összefüggő összes olyan releváns adat beépítése, amelynek közvetlenül vagy közvetve, ténylegesen vagy potenciálisan kihatása van az önkormányzat költségvetésére, illetve vagyonára (azaz más feladatok ellátására). Homogenitás, a valós ráfordítások homogén alapon értékelhető tényezőkre is kiterjedő megjelenítése. A különböző kedvezményeket, mentességeket pénzbeli támogatásként kell könyvelni, illetve költségként (befagyott költségként) kell értékelni a forgalmi értékkel vagy potenciális hozamtermelő képességgel rendelkező vagyonelemek ilyen jellegű hasznosításának elmaradását. Tehát a közvetlen közpénz mellett a közvetett közpénz is számításba veendő. Eredmény-elvűség a pénzforgalmi megközelítés helyett tágabb értelemben. Folyamatszerűség, ahol az időtáv a folyamatszabályozás alapját képező gazdálkodási tükör, amelynek segítségével folyamatként modellezhető a források, a tevékenységek és a hozzájuk kapcsolt finanszírozás alakulása. Ennek egyik leglényegesebb feltétele a középtávú legalább másfél politikai ciklusra kiterjedő előretekintés (hasonló időtávú visszatekintéssel, a tényadatok birtokában), ami valós mértékében teszi felmérhetővé az eseti, átmeneti és ciklikus tényezőknek, illetve a tartós, strukturális tényezőknek a folyamatok egészére gyakorolt közvetlen és halmazati hatását összességében a valós folyamatok, azaz a valóság megragadását. A fenti követelményeknek megfelelő stratégiai pénzügyi menedzsment-tervezéssel elfogadott gazdasági program alapvető funkcionális elemei: A folyamatszabályozás elemi feltételét, az időtávos megközelítést tartalmazza. A működés szinten tartását rendszerszerűen jeleníti meg. A feladatellátáshoz szükséges vagyonelemek szinten tartásának amortizációs követelményét tartalmazza, valódi képet ad arról, hogy egyensúlyban van-e az önkormányzat 17

18 gazdálkodása a pénzforgalmi mérleg (időleges) egyensúlyán túl is, vagy pedig folyamatos vagyonfelélésben, programozott ellehetetlenülésben van, illetve milyen mértékűben. Rendszerszerűen, kiszámíthatóan tartalmazza az adaptációs szükségletek fedezetét. Alapvetően eredményszemléletű, ezért a várható helyzet, különösen pedig a feladatellátásban bekövetkezett és végrehajtott, vagy tervezett változtatások anyagi hatásának megítélésére alkalmas. Konszolidált, azaz integrálja a gazdasági társaságok keretében végzett önkormányzati feladatellátás releváns adatait és követelményeit. Kockázatelemzéssel dolgozik és beépíti annak számszerűsíthető adatait a gazdasági programba, ezért valós képet ad a gazdasági kilátásokról. Összességében és az egyes részterületek, projektek, programok tekintetében is alkalmas reális alternatív gazdálkodási forgatókönyvek megalapozására. Költségként számol a kedvezmények, mentességek sokaságával, a szektorsemlegesség követelményével, a versenyszférával való korrekt összevetés lehetőségével, és ennek megfelelően a korrekt hatékonyságértékelés alapja. A stratégiai pénzügyi menedzsment tervezés keretében a tükör/reflektor funkció figyelembe vételével meghatározható az önkormányzati gazdálkodás modellje, aminek a nyers (akár becsléseket is tartalmazó) változatának előállítása néhány hónap alatt elvégezhető, és már ebben az idővel nyilván finomítható állapotában is alkalmas a továbbiakban jelzett stratégiai lépések megalapozására. Az érték-vezérelt feladatmeghatározás funkció megmutatja azokat a kereteket, amelyek között a jogszabályokban előírt, valamint az önkormányzat értékrendjét tükröző önként vállalt 18

19 feladatok reálisan tervezhetők. Ez a stratégiai pénzügyi menedzsment technika a tisztánlátást szolgálja az önkormányzat alapvető feladatellátásához kapcsolódó legfontosabb gazdálkodási feltételeit illetően. Ez a funkció a feladatok és a források tartós egyensúlyára fókuszál. Az erre alapozott pénzügyi stratégia annak a fő követelménynek a jegyében tűzi ki az értékrendjének megfelelő célokat, hogy az e célok megvalósítására választott megoldások összességükben és külön-külön is fenntarthatók legyenek a stratégia időtávján belül. Ezért a fő követelmény a feladatok és források közötti egyensúly megteremtése és fenntartása. A feladatok és a források közötti egyensúly megteremtése abszolút követelmény a pénzügyi politikával szemben, amit egy politikai ciklusra vonatkozó vagy annál hosszabb időtávon, nem pedig egyetlen költségvetési éven belül kell biztosítania a pénzügyi stratégiai menedzsmentnek a gazdasági program tervezésekor. A pénzforgalmi egyensúly jogi-formai követelményét betartva az önkormányzat menedzsmentje mindig meghozza azokat a feladatszűkítő döntéseket, amelyekkel a mindenkori forrásokhoz igazítja a tevékenységét. A feladatszűkítés akkor felel meg a stratégiai pénzügyi menedzsment tervezés funkciójának, amennyiben tudatos, célirányos döntés eredménye, s ennek megfelelően az önkormányzat gazdasági programja áttekinthető, átlátható, a valós szándékokat, a követni kívánt értékeket, a megfogalmazott koncepciókat tükröző. Ha technikailag nem kényszerítően tudatosul, hogy minden pozitív forrásbiztosítási döntés egyben negatív forrásbiztosítási döntés minden más rivális igény szempontjából, akkor a mozgástér a ténylegesnél nagyobbnak látszik, és nem tudatos feladatcsonkítások tömege zajlik le minden pozitív döntés folyományaként. A tudatosan kialakított egyensúly hiánya a valódi értelemben vett gazdálkodás lehetetlenségét jelenti. Ugyanis reálisan gazdálkodni csak egyensúlyi viszonyok 19

20 között lehet, ennek híján a szabályozottság, tervszerűség, a strukturált működés a spontán folyamatok, a voluntarizmus áldozatává válik. A feladatok és források fenti értelemben tudatos összehangolásának hiánya következtében folyamatossá válik az önbecsapás, a túlvállalások tűzoltó jellegű, kézi vezérléses korrekciói, a halasztgatott, időben el nem végzett felújítások jóval költségesebb nagyberuházásokkal való végső pótlása, a tényleges lehetőségekhez képest túlméretezett beruházások lassítása. A pénzügyi stratégia menedzsment tervezés szempontjából egyedül az egyensúly követelménye kényszerítheti ki az egymással versengő szükségletek, érdekek és értékek egyidejű ütköztetésének a kényszerét. Az egyensúlyhiány e kényszer híján nem teszi lehetővé az érdekek, értékek valós, tiszta artikulálódását és nyílt megjelenését, ami a tudatosság hiánya mellett demokrácia deficithez, az önkormányzati autonómia eróziójához vezet. 4 A gazdaságos és fenntartható működés követelményeihez viszonyított mozgástér ismeretében merülhet fel tehát csupán a tudatos döntéshozói irányítás másik eleme, az érték-vezérelt feladatellátás követelménye, egyszersmind lehetősége. A helyi politikai értékek, a megalapozott feladatvállalás és anyagi mozgástér kizárólag egymás vetületében, mégpedig egyidejű vetítésben, tiszta választási kényszerek mellett képezheti a tudatos döntéshozói irányítás, a reálstratégia alkotóelemét. A feladatok szűréséhez a döntéshozóknak mérlegelniük kell, hogy az önkormányzat anyagi mozgásterébe milyen jelleggel, milyen mértékben és milyen színvonalon ellátott feladatok férnek bele, illetve a feladatok attribútumai hogyan korlátozandók. Ehhez a döntéshozóknak meg kell határozniuk az önkormányzat által ellátandó feladatok prioritási rendjét, valamilyen módon össze kell mérniük a feladatokat, továbbá a feladatrendszer mozgástérhez igazítására intézkedési csomagot kell kidolgozniuk. Ez szakmailag igényes, politikailag rendkívül kényes feladat. 4 A témával kapcsolatban bővebben lásd Varga-Győri,

21 A stratégiai pénzügyi menedzsment tervezés keretében az érték-vezérelt feladatmeghatározás funkció jegyében a feladat nyilvánvalóan ennek az elemnek a kidolgozása és végrehajtása. A feladatszűrés adatszükséglete, illetve zárt eljárásrendben meghozandó politikai döntések sorát is igénylő technikai lebonyolítása az első alkalommal legalább fél évet igényel, de az első költségvetési koncepció megalkotásáig, azaz egy éven belül befejezhető. A továbbiakban az éves költségvetések előkészítése keretében végrehajtandó felülvizsgálat, finomhangolás már nem jelent számottevő többletmunkát. A gazdálkodási egyensúly fenntarthatóságának a funkciója figyelembe vételével a stratégiai pénzügyi menedzsment tervezés során az önkormányzat gazdasági programjában a feladatok és a források egyensúlyának fenntartása mellett a gazdálkodási tartalékok feltárása, a hatékonyságnövelés szempontjai is számításba veendők. A megválaszolandó kérdés ebből a szempontból az, hogy látunk-e mozgósítható gazdálkodási tartalékokat az önkormányzat működésében? Gazdálkodási tartalékokat feltárni csak az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyi működése mellett lehet eredményesen. A szisztematikus, paradigmatikus racionalizálás, a rendszerelvű, a kézi vezérlés kényszere nélküli megoldások érvényesítése enélkül valójában ábránd. Az értékprioritási rendben elfoglalt hely, az ennek megfelelő forrás-részesedés ismeretének híján nem alkotható reális, hatékonyan megvalósítható gazdasági program. A hatékonyság növelése legalább olyan fontos követelmény, mint a döntően feladatszűrésen alapuló azonnali egyensúlyteremtés, az alkalmazkodóképesség, az egyensúly változó körülmények között való fenntarthatósága, a versenyképesség megőrzése, illetve növelése céljából. A hatékonyságnöveléssel, a racionális részmegoldások (pl. szervezetfejlesztés) lehetőségeivel intenzíven és szisztematikusan csak a gazdálkodási egyensúly megteremtését követően javasolt foglalkozni. 21

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE Felsőtárkány, 2013. március 27. I. TÁRSADALMI KÖRNYEZET: A közszférában is jelentkező folyamatos változások többek között

Részletesebben

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről

K I V O N A T. Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről K I V O N A T Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17-ei testületi üléséről Váckisújfalu község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2013. (VI.17.) Kt. számú határozata

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023.

Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat KÖZÉP - ES HOSSZÚ TÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013-2023. Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 9. (1) bekezdése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság,

- a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, Alapelvek: - alapjogok érvényesülése biztosítása (demokratikus működés), Európai Önkormányzati Charta - a közszolgáltatások színvonalának emelése - minőség, gyorsaság, ügyfélcentrikusság, - hatékony működés,

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről

E lő t e r j e s z t é s. Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről E lő t e r j e s z t é s Pereszteg Község Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervéről Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 1. (1) bekezdése

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról A 2012. november 29-i testületi ülésen fogadta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 11-ei rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Önkormányzatok gazdálkodása

Önkormányzatok gazdálkodása Önkormányzatok gazdálkodása Ökopolitika az önkormányzatokban az Ökopolisz Alapítvány képzése Írta: Nagyházi György Önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó jogszabályok A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÁTRAMINDSZENT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP-ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 1. BEVEZETÉS A folyamatosan változó társadalmi-gazdasági környezet, az átalakulások korszakát élő közszolgáltatások, a közigazgatási

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására

Javaslat Decs Nagyközség Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására Az előterjesztés száma: 14/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. január 30-án 18-órakor megtartandó ülésére Javaslat Decs Nagyközség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE. az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.29.) Önkormányzati RENDELETE az Önkormányzat vagyonáról Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzeti

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK FINANSZÍROZÁSI RENDSZERÉNEK AKTUÁLIS

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. /IV. 23./ sz. RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL /tervezet/ Atkár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő.

c) dologi kiadások 155 667 000 Ft, d) egyéb működési célú kiadások 3 500 000 Ft e) engedélyezett létszámkerete 92 fő. BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (II.26.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 1 Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK

KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK Sióagárd Község Önkormányzata ÁROP 1.A.2/A-2008-0234 KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI ÉS VÉGREHAJTÁSI TECHNIKÁK A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól

4. 249/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól A Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, controlling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál projekt tárgyára vonatkozó jogszabályok az alábbiak: 1. 1990. évi LXV. törvény a helyi

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Miért van szükség államra?

Miért van szükség államra? Miért van szükség államra? Tapasztalati tény, hogy a mai gazdaságban az állam jelentős szerepet játszik a gazdaságban. * Szükségleteket elégít ki, jövedelmeket von el a magánszektortól kiadásokat teljesít.

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább?

Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Tízéves a területfejlesztés intézményrendszere, hogyan tovább? Somlyódyné Pfeil Edit MTA Regionális Kutatások Központja Balatonföldvár, 2006. május 23 24. A regionális politika A regionalizmus válasz a

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S

Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 E L Ő T E R J E S Z T É S Határozathozatal: minősített többség I/2014. Nyü. 5 Ügyiratszám: 134-7/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29-i ülésére Tárgy: 2014. évi

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t )

TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t ) TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013. (.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról ( t e r v e z e t ) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Az állam pénzügyei. Miért van szükség államra?

Az állam pénzügyei. Miért van szükség államra? Az állam pénzügyei Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Miért van szükség államra? Tapasztalati tény, hogy a mai gazdaságban az állam jelentős

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA A helyi önkormányzatok finanszírozási rendszere általában

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban

Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Közpolitikai stratégiai tervezés és menedzsment jövőbeni keretei a közigazgatásban Farkas Krisztina KIM közigazgatási stratégiáért felelős helyettes államtitkár Minőségfejlesztés a felsőoktatásban, TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Alapvető cél Kiemelt cél:

Alapvető cél Kiemelt cél: Alapvető cél: - a helyi önkormányzáshoz való alapjogok érvényesülésének biztosítása: demokratikus és hatékony működés - a közszolgáltatások színvonalának emelése, - modern, költségtakarékos, feladatorientált

Részletesebben

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről.

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.10.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről. Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő -testület)

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete. 2013. évi zárszámadásról. 1. A rendelet hatálya

Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete. 2013. évi zárszámadásról. 1. A rendelet hatálya Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014.(V.05.) számú önkormányzati rendelete 2013. évi zárszámadásról. Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére

9. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013 április 25-i rendes ülésére Tárgy: Az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 Gazdasági Válság! Országosan romló anyagi helyzet: Kevesebb önkormányzati bevétel Több szociális kiadás 2 Budapest Főváros pénzügyi helyzete2006 és 2012

Részletesebben

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5.

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5. PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3630 PUTNOK, Kossuth u. 5. PUTNOK, 2013. február 8. Előterjesztő: Tamás Barnabás polgármester 1 Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunknak az Államháztartási törvény (2011.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011.(II.18.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011 évi költségvetésére Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet

Részletesebben

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről Előterjesztés Nemti Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére

Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére Előterjesztés Az önkormányzat 2015. évi költségvetésére A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.

Részletesebben

A magyar költségvetésről

A magyar költségvetésről A magyar költségvetésről másképpen Kovács Árpád 2014. április 3. Állami feladatok, funkciók és felelősségek Az állami feladatrendszer egyben finanszírozási feladatrendszer! Minden funkcióhoz tartozik finanszírozási

Részletesebben

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket!

1. téma. 2. kérdés: Ismertesse az Alaptörvény által a helyi közügyek körében nevesített helyi önkormányzati feladat- és hatásköröket! 1. téma 1.kérdés: Mutassa be a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának a helyi önkormányzatok tevékenységének állami felügyeletére vonatkozó rendelkezéseit, majd ismertesse a törvényességi ellenőrzés/felügyelet

Részletesebben

Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez

Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez Vizsgakérdések az A magyar pénzügyi és költségvetési politika fejlődési útja napjainkig című fejezethez 15 pontos kérdések 1. kérdés: Mutassa be a pénz és a pénzügyi igazgatási rendszer szerepének alakulását

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról

EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az önkormányzati biztosról EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 9/2005. (v.18.), az 1/2009. (I.30.) és a 11/2011. (III.25.) sz. rendeletekkel módosítva!) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/1997. (II.10.) ör. sz. rendelete az

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Őcsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Őcsény Községi Önkormányzata Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben