SZAKMAI JOSZABÁLYOK ÉS IGAZGATÁS. Kiegészítések. Dr. Heltai Miklós

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI JOSZABÁLYOK ÉS IGAZGATÁS. Kiegészítések. Dr. Heltai Miklós 2005-10-03."

Átírás

1 SZAKMAI JOSZABÁLYOK ÉS IGAZGATÁS Kiegészítések Dr. Heltai Miklós

2 Tartalomjegyzék 1. A hazai és az Európai Uniós szabályozás hatása és szerepe a vadgazdálkodásra A vadászati törvény legfontosabb, a napi gazdálkodást érintő előírásai Bevezető rendelkezések A vad és élőhelyének védelme A vadgazdálkodás A vadászat Felelősség a vadkárért, a vadászati kárért, valamint a vad elpusztításával okozott kárért A vadvédelmi hozzájárulás, a vadgazdálkodási, valamint a vadvédelmi bírság Az Európai Unió vadászatot, vadgazdálkodást érintő előírásai A vadgazdálkodás tervezési rendszere A háromszintű tervezési rendszer és a vadgazdálkodási adatgyűjtés rendszere A tíz éves vadgazdálkodási üzemterv felépítése és feladatai A hazai és az Európai Uniós szabályozás hatása és szerepe a vadgazdálkodásra 1.1. A vadászati törvény legfontosabb, a napi gazdálkodást érintő előírásai Bevezető rendelkezések Magyarországon a vadászat és a vadgazdálkodást gyakorlását önálló törvény szabályozza, melyet még 1996-ban fogadtak el. Ez az 1996/LV törvény a vad védelméről a vadgazdálkodásról és a vadászatról. A törvényt azóta több alkalommal módosították, illetve végrehajtásának megkönnyítésére rendeleteket adtak ki: 30/1997(IV.30.) FM; 11/2000 (III.27.) FVM; 90/2001 (XI.7.) FVM; 79/2004. (V. 4.) FVM; 56/2005 (VI.25) FVM rendelet. A törvény alapelve a vadászati jog földtulajdonhoz kötése és a vad, valamint élőhelyének védelmének előtérbe helyezése. A törvény értelmében a vadászati jog: a vad, valamint élőhelyének védelmével, és

3 a vadgazdálkodással kapcsolatos, továbbá a vadászterületen szabadon élő vadnak az arra jogosult által történő elejtésére, elfogására, a hullatott agancs, valamint a vadászható szárnyas vad tojásának gyűjtésére, továbbá az elhullott vad tetemének e törvény szerinti elsajátítására való kötelezettségek és jogosultságok összessége, melyet a tulajdonos önállóan, vagy társult módon hasznosíthat, az erdőgazdálkodásra, a halgazdálkodásra, a természetvédelemre, a vízgazdálkodásra, az állatvédelemre, az állategészségügyre, az állattenyésztésre, a termőföld-hasznosításra, vala-mint a növényvédelemre vonatkozó külön jogszabályok rendelkezéseivel összhangban. A vadászterület minimum 3000 hektár és szemközti határainak távolsága legalább 3000 méter. Nem számít vadgazdálkodásra alkalmas területnek a települések közigazgatási belterülete, a lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan, a tanya, valamint major, a temető, a nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely, a repülőtér, közút, továbbá, a vasút valamint a település külterületén lévő zártkerti ingatlant. A törvény értelmében a vad az állam tulajdona (9. ), mely csak a vadászati jog, jogszerű és szakszerű gyakorlása után, az elejtéssel kerül a jogosult tulajdonába. A vadgazdálkodás másodlagos termékeire - hullott agancs, tetem, szárnyasvad tojása - is hasonló előírás igaz, míg a vadaskertben, vadasparkban a tulajdonjog a jogosulté. Ha a tulajdonosok a vadászati jogot társult formában hasznosítják, akkor képviselőt kell kijelölniük, de a tulajdonosi jogosítványokat, kötelezettségeket és bevételeket a tulajdoni aránynak megfelelő szavazataránnyal gyakorolják ( 12. ). A törvény értelmében "A földtulajdonosok vadászati közössége köteles működési szabályzatot készíteni a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről, ideértve a képviselő elszámolási kötelezettségének, valamint vadászati jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti díj elszámolásának rendjét is." A vadászati jog haszonbérletbe adása esetén, a jog haszonbérlője lehet ( ): vadászjeggyel rendelkező tagokból álló egyesület (a továbbiakban: vadásztársaság); a vadásztársaságok érdekképviseleti szerve; kizárólagosan belföldi tulajdonban levő mezőgazdasági, illetőleg erdőgazdálkodás ágazatba sorolt gazdasági társaság, közhasznú társaság, szövetkezet, továbbá az erdő-

4 birtokossági társulat, feltéve, ha a vadászterület több mint a felét mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy természetvédelemmel összefüggő gazdasági tevékenység folytatása céljából használja. Bérlő váltás esetén az új bérlőnek kártérítési kötelezettsége van az elődje által készített vadászati berendezésekre. A bérlő váltás közötti időszakban a szakszerű gazdálkodás biztosítása a jogtulajdonos kötelezettsége. A tulajdonosok kérelme alapján a vadászterület határait a vadászati hatóság a szakhatóságok hozzájárulásával határozatban állapítja meg, melynek során tekintettel kell lenni (9-20. ): a vadászterület rendeltetésére; a vadászterületté minősíthető föld tulajdoni, használati viszonyaira; a vad mozgási körére, életfeltételeire, védelmére, valamint az élőhely ökológiai adottságaira; az érintett földrészletek művelési ágára; a területen mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási tevékenységet folytató szervezet belső szervezeti felépítésére; a biztonságos vadászat lehetőségére; az erdőgazdálkodási üzemterv betartásának lehetőségére; államhatár esetében a szükséges védőtávolságra, továbbá arra, hogy zárványterület ne keletkezzen; a háromezer hektár vagy azt meghaladó természetvédelem alatt álló területek - a védelmükhöz szükséges övezettel együtt - lehetőleg önálló vadászterületet képezzenek; a háromezer hektárnál kisebb területű természetvédelem alatt álló területek lehetőleg egy vadászterületre essenek. A kialakított vadászterület rendeltetése szerint lehet vadgazdálkodási, vagy különleges rendeltetésű. A különleges rendeltetést a vad génállományának megőrzése, oktatási-kutatási célból, vagy természetvédelmi érdekek tehetik szükségessé. A törvény szabályozza a vadaskertek kialakítását is ( ). Vadaskert a vadászterület gímszarvas, dámszarvas, muflon, valamint vaddisznó tartása, tenyésztése,

5 vadászata céljából, arra alkalmas vadászati rendeltetésű kerítéssel elzárt része, melyben a betelepített vad a tulajdonosé és ahol az engedélyezett vadfajokra sem tilalmi idő, sem vadeltartó képességi szabályozás nincs. A kert létesítését a Minisztérium határozatban engedélyezi, ha kell társ minisztériumok bevonásával. A vadászati célú vadaskert legkisebb kiterjedése vaddisznó, illetve muflon esetében 200 ha, más nagyvadfajok esetében 500 ha. A vadasparkot a vadaskerttől az különbözteti meg, hogy azt kutatási, oktatási és bemutatási célból kerítik be és azon belül vadászati, vadgazdálkodási tevékenység nem végezhető A vad és élőhelyének védelme A vadászatra jogosult nem veszélyeztetheti a nem vadászható állatfajok, az élő szervezetek, valamint a vadászterületre meghatározott legkisebb vadlétszám fennmaradását. Tilos a vad kínzása. A vad elejtése, elfogása nem járhat annak kínzásával. A vadat elejteni, elfogni kizárólag a törvényben meghatározott módon szabad. Tilos a vadat a vonatkozó közösségi rendeletben foglalt csapdázási módszerrel, valamint méreg alkalmazásával elfogni, illetve elpusztítani, így különösen csapóvas, hurok, horog alkalmazásával), valamint veremmel, méreggel elfogni, elpusztítani. Tiltott csapdázási módszer a lábfogó csapóvas alkalmazása is. Humán- vagy állat-egészségügyi indokok alapján a vadászati hatóság - a természet-védelmi hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulásával szelektív méreg alkalmazását engedélyezheti. Vadászati létesítmények létesítése a föld használójának jóváhagyásával, tájba illő módon végezhető csak el. A vadászterületen a vadász a vadállomány védelme érdekében - a vad elfogására, elejtésére megengedett vadászati eszközzel - elfoghatja vagy elejtheti a vadat űző kutyát, ha a vad sérelme másként nem hárítható el, illetve fertőzés továbbterjedése vagy másként el nem hárítható támadás megakadályozása céljából a kutyát vagy macskát, ha a tulajdonosának felderítésére nincs közvetlen lehetőség. A jogosult köteles a vadászterületén élő vadállományt, annak biológiai sokféleségét fenntartani, valamint a vad és élőhelyének őrzéséről gondoskodni és a vadászati hasznosítást az alábbi tilalmak teljes körű betartásával végrehajtani. A vad és élőhelyének védelme érdekében tilos vadászni: tiltott vadászati eszközzel; tiltott vadászati módon;

6 vadászati tilalmi időben; vadászati kíméleti területen; vadászati tilalom hatósági elrendelése esetén A vadgazdálkodás A törvény alkalmazásában vadgazdálkodásnak minősül a vadállomány és az élőhelyének - ideértve a biológiai életközösséget is - védelmével, a vadállomány szabályozásával kapcsolatos tevékenység ( ). A vadgazdálkodási tevékenység tervszerűségét a körzeti vadgazdálkodási terv, a hosszú távú vadgazdálkodási üzemterv, és az éves vadgazdálkodási terv biztosítja. A vadgazdálkodás adatait pedig az Országos Vadgazdálkodási Adattár tartja nyílván. A jogosultnak 3000 hektáronként legalább egy hivatásos vadász alkalmazása kötelező. A hivatásos vadász a vadászati jog szakszerű gyakorlásának, illetőleg hasznosításának biztosítása érdekében: szakmailag elősegíti a vadgazdálkodási üzemtervben és az éves vadgazdálkodási tervben foglalt előírások teljesítését; ellátja a vadállomány és élőhelyének védelmével kapcsolatos szakfeladatokat; közreműködik a vadászat rendjének, valamint a vadászetikai szabályok megtartásában; megállapításait, intézkedéseit szolgálati naplóban rögzíteni A vadászat Vadászat a vadnak az e törvényben engedélyezett eszközzel, vagy ragadozó madárral és engedélyezett módon vadász által vadászterületen történő elejtésére, vagy elfogására irányuló tevékenység. Tilos vadászni július hónap első napjától a szüret befejezéséig a szőlőültetvény, valamint a gyümölcsös területén. A vadásznak a vadászat jogszerű gyakorlásához rendelkeznie kell: vadászjeggyel, vagy vadászati engedéllyel; az illetékes rendőrhatóság által kiállított vadászlőfegyver-tartási engedéllyel;

7 a ragadozó madárral vadászó vadász esetén a természetvédelmi hatóság által ragadozó madár tartására kiadott engedéllyel; a vadászíjjal vadászó vadász esetében az illetékes rendőrhatósági vadászíj tartási engedéllyel. A vadász a vadászjegyet, vagy a vadászati engedélyt, az egyéni lőjegyzéket, az e törvényben írt vadfaj vadászata esetén az azonosítójelet, továbbá, a vadászlőfegyver-tartási engedélyt, vagy ragadozó madárral való vadászatra jogosító engedélyt, vagy a vadászíjtartási engedélyt a vadászat alkalmával köteles állandóan magánál tartani, és azt a jogosult, a hivatásos vadász, a vadászati, illetőleg a természetvédelmi hatóság képviselőjének, valamint a rendőri szerv felhívására bemutatni Vadat csak vadászati célra engedélyezett - legalább negyvenöt centiméter csőhosszúságú - vadászlőfegyverrel lehet elejteni. Gímszarvast, dámszarvast, muflont, vaddisznót és őzet kizárólag 222,7 newton húzóerőt meghaladó vadászíjjal és arra alkalmas vadászvesszővel szabad elejteni. Vadat csak a vonatkozó közösségi rendeletben nem tiltott, illetve megengedett csapdázási módszerrel, e célra szolgáló hálóval, élvefogó csapdával, befogó karámmal, valamint altató-, bénító-lövedékes fegyver használatával lehet elfogni. Altató-, bénítólövedékes fegyvert csak a vadászati hatóság előzetes engedélyével, erre képesített vadász használhat. Tiltott vadászati eszköz: a mérgezett hegyű és robbanó fejű nyílvessző; a számszeríj; az e törvény előírásainak meg nem felelő vadászíj, illetve nyílvessző; a lőfegyverre szerelt hangtompító eszköz; a gímszarvasra, dámszarvasra, muflonra, valamint őzre történő vadászat esetén a sörétes vadászlőfegyver." Vadászni csak a törvény által nem tiltott módon és csak a vadászat rendjének megfelelően lehet egyéni vagy társasvadászaton. Egyéni vadászatnak minősül: a cserkelés, a les, a barkácsolás és a vízijárműből történő vadászat. Társasvadászatnak minősül a nagyvad terelő- és hajtóvadászata, valamint az apróvad kereső, illetve hajtóvadászata. Nagyvad terelővadászatának minősül a legfeljebb hat vadász és tíz hajtó részvételével - hajtóebek használata nélkül - szervezett társasvadászat. Fácánra, fogolyra, nyúlra kizárólag

8 társasvadászaton lehet vadászni. Nagyvad terelővadászaton lőhető a vaddisznó, a dámtehén, - ünő, -borjú, a muflonjuh, -jerke, -bárány, valamint a vadászati hatóság külön engedélyével a gímtehén, -ünő, -borjú. Nagyvad hajtóvadászaton lőhető a vaddisznó és, társas apróvad vadászaton az erdei szalonka kivételével valamennyi apróvad. Tiltott vadászati módnak minősül: a motoros járműből, vagy a mozgásban lévő járműről; a vízivad vadászatának kivételével a lesgödörből; a vízivad vadászatának kivételével a vízi járműről; a fényszóró használatával, valamint, a gímszarvasra, a dámszarvasra, az őzre, illetőleg a muflonra hajtóvadászat és a a falkavadászat. A vadászat során nem alkalmazható eszközök: az önműködő (automata) és öntöltő (félautomata) golyós lőfegyver; az öntöltő (félautomata) sörétes vadászlőfegyver, amelyben egyidejűleg háromnál több lőszer van; a vaddisznó vadászata esetén - a sörétes vadászlőfegyverbõl kilőhető golyóval történő vadászat kivételével - a sörétes vadászlőfegyver; a gímszarvasra, a dámszarvasra, a muflonra történő vadászat esetében a kétezer ötszáz joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszer, őzre történő vadászat esetében az ezer joule-nál kisebb csőtorkolati energiájú vadászlőszer; az elektronikus optikai eszköz; a vad megtévesztésére alkalmas elektronikus akusztikai eszköz; a vad megtévesztésére alkalmas mesterséges szaganyag, valamint megcsonkított élő csali állat. Tilos az érintett vadászatra jogosultak közötti megállapodás hiányában a szomszédos vadászterület határától számított háromszáz méteren belül vadászat, vadászati idénytől függetlenül az olyan időpontban történő vadászat, amikor a vad menekülési lehetősége bármilyen természeti ok miatt jelentősen korlátozott, a vaddisznó és a róka vadászatának kivételével a csillagászati napnyugtát egy órával követő és a csillagászati napkeltét egy órával megelőző időpontok közötti vadászat (a továbbiakban: éjszakai vadászat). Vadászlőfegyverrel és vadászíjjal lövést leadni csak akkor szabad, ha a vadász a vadat kétséget kizárólag felismerte, és a lövéssel mások életét, testi épségét, illetve a vagyonbiztonságot nem veszélyezteti. A lövés előtt mérlegelni kell a lövedék várható útját és a becsapódás helyét.

9 A vadászatra jogosult harminc napon belül köteles a vad elejtésének helye szerint illetékes vadászati hatóságnak trófeabírálat céljából bemutatni a vadászati idényben vadászjeggyel rendelkező vadász által elejtett gímszarvas, dámszarvas, az őz agancsát, valamint a muflon csigáját és a 16 cm-nél nagyobb vaddisznó agyar Felelősség a vadkárért, a vadászati kárért, valamint a vad elpusztításával okozott kárért A vadkár a céltudatos emberi tevékenységgel létrehozott javakban a vadnak tulajdoníthatóan keletkezett mennyiségi hiány vagy minőségi értékromlás. A jogosult köteles megtéríteni a károsultnak a gímszarvas, a dámszarvas, az őz, a vaddisznó, valamint a muflon által a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban, továbbá az őz, a mezei nyúl és a fácán által a szőlőben, a gyümölcsösben, a szántóföldön, az erdősítésben, valamint a csemetekertben okozott kár öt százalékot meghaladó részét (a továbbiakban együtt: vadkár). A jogosult a Polgári Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint köteles megtéríteni a károsultnak a vad által a mezőgazdálkodáson és erdőgazdálkodáson kívül másnak okozott kárt. A jogosult köteles a károsultnak megtéríteni a vadászterületen a vadászati jog gyakorlásában részt vevő személyek által a mezőgazdasági terményekben, termesztett növényállományokban a vetéstől a betakarításig, az erdőben, a védett természeti értékekben, a vizek halállományában, a szőlőben, valamint a gyümölcsösben másnak okozott kárt (a továbbiakban: vadászati kár). A jogosult a károk megelőzése érdekében köteles: amennyiben a vad életmódja ezt indokolja, annak elriasztásáról gondoskodni; a károkozás közvetlen veszélye esetén az érintett föld használóját értesíteni; a vadászati jog gyakorlását úgy megszervezni, hogy az a föld használatával összefüggő gazdasági tevékenységgel összhangban legyen; szükség esetén vadkárelhárító vadászatokat tartani. a jogosult a föld tulajdonosának, illetőleg használójának hozzájárulásával vadkárelhárító berendezéseket állíthat fel.

10 A föld használója a vadkárok, valamint a vadban okozott károk megelőzése érdekében: köteles a vadkár elhárításában, illetőleg csökkentésében közreműködni; köteles a károsodás vagy a károkozás közvetlen veszélye esetén a vadászatra jogosultat értesíteni; köteles a vadállomány kíméletéről megfelelő eljárások alkalmazásával gondoskodni; jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt a vadászati hatóságnál állományszabályozó vadászat elrendelését kezdeményezni. Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár megtérítését a kár bekövetkezésétől - folyamatos kártétel esetén az utolsó kártételtől - számított harminc napon belül lehet igényelni. Az okozott kár megállapítását meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő végezheti. Mezőgazdasági vadkárt a vadkárbecslési szabályok szerint a következő időszakokban lehet bejelenteni, igényelni: őszi gabona október 1-augusztus 1. tavaszi gabona április 1-augusztus 1. kukorica április 15-november 15. burgonya április 15-október 15. napraforgó április 15-szeptember 30. borsó, szója március 1-augusztus 30. szőlő március 1-október 15. gyümölcsös december 1-február A vadvédelmi hozzájárulás, a vadgazdálkodási, valamint a vadvédelmi bírság A vadászatra jogosult a vadállomány őrzésével, védelmével kapcsolatos állami feladatok ellátásához való hozzájárulásként a vadászati hatóság határozata alapján vadvédelmi hozzájárulást köteles fizetni. A vadvédelmi hozzájárulás mértékének alapja a vadászati hatóság által jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervben szereplő elejtési és befogási

11 darabszám. A vadászati hatóság határozata alapján vadgazdálkodási bírságot köteles fizetni a jogosult akkor, ha az általa vagy hozzájárulásával szervezett bérvadászaton: a vadászati engedéllyel rendelkező vadász a vadat szakszerűtlenül ejti el; a vadat a vadászati hatóság engedélye nélkül, vadászati idényen kívül, vadászati tilalom vagy vadászati korlátozás idején ejtik el, vagy fogják be; jogosulatlan személy vadászik; a vadászat rendjét megsértik. nem, vagy nem az e törvényben foglaltaknak megfelelően tesz eleget trófeabírálat céljából történő trófeabemutatási kötelezettségének; nem tesz eleget a vadállomány védelmével, fenntartásával, valamint az élőhely védelmével kapcsolatos e törvény szerinti kötelezettségeinek; nem, vagy nem az e törvényben foglaltaknak megfelelően tesz eleget a vadgazdálkodási üzemterv, éves vadgazdálkodási terv készítésének, a terítéknyilvántartási, valamint vadászati napló vezetési kötelezettségének; a vadgazdálkodási szabályokat megsérti; A vadászati hatóság határozata alapján vadvédelmi bírságot köteles fizetni: a vadászterületnek minősülő föld használója, ha nem tesz eleget a vadállományban okozott kár megelőzésével kapcsolatos kötelezettségének; a vadász, ha a vadászat rendjét megsérti; aki a vadat szándékosan kínozza; a vadász, ha az általa sebzett vagy az egyébként súlyosan beteg vad elejtése céljából nem teszi meg a szükséges intézkedéseket; aki a vadat nem élvefogó csapdázási módszerrel, valamint veremmel, méreggel fogja vagy pusztítja el; aki a vadat tiltott módon zaklatja; aki jogosulatlanul vadászik. aki a vadat tiltott vadászati eszközzel, illetve módon fogja vagy pusztítja el; aki a jogszerű vadászati és vadgazdálkodási tevékenységet akadályozza.

12 1.2. Az Európai Unió vadászatot, vadgazdálkodást érintő előírásai. A fejezetrész az alábbi korábban megjelent anyagok felhasználásával készült: Dr. Csányi Sándor: A vadászat vadgazdálkodás jogi szabályozása és irányítása az EU tagországaiban. Kutatás jelentés az FVM Vadgazdálkodási Főosztálya megbízásából. Szent István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék. Dr. Csányi Sándor & Dr. Heltai Miklós: Vadászati jog és igazgatás. Tantárgyi forgatókönyv. Szent István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék. Dr. Csányi Sándor & Dr. Heltai Miklós: A vadgazdálkodás magyarországi helyzete és fejlesztési lehetőségei az EU csatlakozás során. ZÖLD BELÉPŐ. EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata. Sorozatszerkesztő: Kerekes S. & Kiss K. 75: Az EU jogrendjének alapja az a közösséget létrehozó jogi egyezmény 1957 Római szerződés -, amelynek aláírásával a hat alapító állam létrehozta az Európai Unió elődjét. Az unió működését befolyásolják ezen egyezmény módosításai és kiegészítései, az íratlan közösségi jog és a nemzetközi egyezmények. A közösség által létrehozott szabályok az alábbi kategóriákba sorolhatók: határozatok irányelvek ajánlások vélemények Az Európai Unióban 1972-óta közös cél a környezeti politika összehangolása. Jelenleg legfontosabb célként a fenntartható fejlődés támogatása. Az EU aktív politikát folytat a talaj, a vizek, a klíma, a levegő, a fauna és a flóra védelme érdekében. A szubszidiaritás elvével összhangban a Közösség csak olyan szinten és mértékben foglalkozik az egyes kérdésekkel, amilyen mértékben azok jobban kezelhetők a közösségi szinten. A közösségi környezeti programok kitüntetett része a természetvédelem, és a vadgazdálkodást és a vadászatot érintő közvetlen szabályozás is alapvetően e területhez kapcsolódik. Az Európai Unió, akárcsak hazánk aláírta és ezáltal magára nézve kötelezőnek tartja a Bonni Egyezményt, a Berni Egyezményt, a Washingtoni Egyezményt, és a Rio de Janeiro-i Egyezmény. Az Európa

13 Parlament állást foglalt a többek között a farkasok és a barnamedve védelmének ügyében, a Washingtoni és a Bonni Egyezmények közösségi alkalmazásának kérdéseiben, valamint a tavasz kezdete és a madárfajok vadászidényeinek vége közötti összefüggés kérdésében. A vadászat kérdéseiben az EU tagországokban nincs érdemi igény a vadászati rendszerek uniformizálására és alapvetően a szubszidiaritás elvét követi a szabályozás. Ugyanakkor tény az, hogy a vadászat megítélése az EU-ban meglehetősen rossz, a vadászat támogatottsága csökken. Alapvetően a vadászatot gyilkolásnak tartják, melyet nem megfelelő ismeretekkel és képzettséggel rendelkező emberek végeznek. Ezért az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlése határozatban írta elő, hogy intézkedéseket kell tenni a, hogy a vadászok jobban képzettek és informáltak legyenek. Ugyanakkor cél, hogy az agrárpolitikáikat úgy orientálják, hogy az a vad növény- és állatvilág számára jobb életfeltételeket biztosítson ezáltal egyes térségekben a farmerek számára több bevételt biztosíthatnak a vadászatból és a turizmusból. Elő kell segíteni a vadászok, farmerek, erdészek, természetjárók és környezetvédők közti párbeszédet, és be kell mutatni az együttműködésükből származó előnyöket. A közvéleményt meg kell győzni arról, hogy a vadászatnak alapvető szerepe lehet egyes vidéki térségek gazdasági életében. Az Európai Unió írásos joganyagai közül az alábbiak hatnak közvetve, vagy közvetlenül a vadászatra, vadgazdálkodásra: 3254/91 Tanácsi Határozat a lábfogó csapdák Közösségben való használatának betiltására; 1973/92 Tanácsi Határozat a környezet érdekében folyó programok pénzügyi támogatásának rendszerére. 79/409/EEC Tanácsi Irányelv a vad madarak védelméről; 92/43/EEC Tanácsi Irányelv a természetes élőhelyek és a vad flóra és fauna konzervációjáról; 92/118/EEC Tanácsi Irányelv az állati eredetű minták és a patogének Közösségbe való beviteléről; 91/477/EEC Tanácsi Irányelv lőfegyverek megszerzéséről és birtoklásáról; 92/45/EEC Tanácsi Irányelv a vad elejtéséről és a vad kereskedelmi forgalomba hozásának a köz- és állategészségügyet érintő kérdéseiről.

14 A vadtrófeák Közösségbe való bevitelének szabályait valamennyi tagállamra vonatkozóan a 92/118/EEC irányelvhez kapcsolódóan két Tanácsi Döntés szabályozza: o L92/118/EEC Tanácsi Döntés az állat- és közegészségügyi követelményekről, amelyek a közösségbe való import és kereskedelem szabályait fektetik le azon termékek esetében, amelyeket a 89/662/EEC Irányelv A (I) melléklete, illetve patogének esetében a 90/425/EEC Irányelv nem szabályoz; o L96/500/EC Tanácsi Döntés azokra az állategészségügyi követelményekre és igazolásokra vagy hivatalos nyilatkozatokra vonatkozóan, amelyek a vadmadarak és patások trófeáinak harmadik országokból való importjához szükségesek, amennyiben nem történt meg teljes taxidermiai kezelésük. A felsoroltak közül a vadászatra legnagyobb hatással az 79/409/EEC Tanácsi Irányelv a vad madarak védelméről és a 92/43/EEC Tanácsi Irányelv a természetes élőhelyek és a vad flóra és fauna konzervációjáról vannak. A 79/409/EEC Irányelvben a faj és az élőhely védelem azonos súllyal szerepel. Előírja a védett területek növelését. A vadászatot a bölcs hasznosítás alapján elfogadhatónak tartja. Az irányelv az alábbi mellékleteket tartalmazza: 1. Melléklet: A szigorú védelmet, beleérte az élőhelyekét is, kívánó fajok. Ezek esetében semmilyen hasznosítás, zavarás nem történhet. 2. Melléklet: A Közösség egészében az egyes államok nemzeti előírásait figyelembe véve vadászható fajok. 3. Melléklet: a III/ 1. részben felsorolt fajok hasznosítását, az élő vagy holt egyedeikkel vagy azokból készült termékekkel való kereskedelmet nem kell tiltani, amennyiben legális módon kerültek elejtésre. A III/2. részben felsorolt fajoknál az Európai Bizottsággal való konzultációt követően a legális módon elejtett vagy elfogott madarakkal való kereskedelme engedélyezhető. 4. Melléklet: a vadászat és elfogás tiltott eszközei, valamint a vadászathoz nem használható közlekedési eszközök. 5. Melléklet: a támogatásra javasolt kutatási témakörök.

15 Az 92/43/EEC Irányelv fő célja az európai területeken a természetes élőhelyek, valamint a növény- és állatvilág bio-diverzitásának biztosítása. A nemzeti intézkedéseknek tekintetbe kell venniük a gazdasági, szociális és kulturális követelményeket és a területi és helyi sajátosságokat is. Ez az irányelv írja elő a Naura 2000 néven létrehozandó európai ökológiai hálózatot, melynek kijelölése hazánkban tavaly ősszel történt meg. A kijelölt területekre kezelési terveket kell készíteni és az ilyen területeket csak különleges esetben vonhatnak ki a védelem alól. Az Irányelv mellékletei a következők: Melléklet: Közösségi fontosságú természetes élőhelyek típusai, amelyek megőrzése speciális konzervációs területek kijelölését kívánja. Melléklet: Közösségi fontosságú állat- és növényfajok, amelyek megőrzése speciális konzervációs területek kijelölését teszi szükségessé. Melléklet: Kritériumok azoknak az alkalmas helyeknek a kiválasztására, amelyek közösségi jelentőségűként azonosíthatók és speciális konzervációs területnek jelelölhetők ki. Melléklet: A szigorú védelmet igénylő közösségi fontosságú állat- és növényfajok jegyzéke. Melléklet: Közösségi fontosságú állat- és növényfajok, melyek szabad területről való kivétele és hasznosítása gazdálkodási intézkedések tárgya lehet. Melléklet: A hasznosítás tiltott eszközei. Az Európai Unió jogrendjéből fakadó kötelezettségeket a magyar vadászati, vadgazdálkodási szabályozás a jogharmonizációs időszakban maradéktalanul átvette, azok a hazai jogszabályozásba beépültek, s napjainkra alkalmazásuk és rutinszerűvé vált. 2. A vadgazdálkodás tervezési rendszere A vadászati törvény legfontosabb célja a hosszú távú, tartamos gazdálkodás biztosítása a vadászható fajokkal. Ennek alapja a törvényben előírt tervezési rendszer, mely az adatok térinformatikai adatbázisba való gyűjtésén és értékelésén alapszik, 10 éves nagy térségekre szóló gazdálkodási tervvel adja meg egy-egy térség vadgazdálkodási céljait, melyet a vadgazdálkodási egységek 10 éves üzemterv és éves vadgazdálkodási terv segítségével építik be saját gazdálkodásukba.

16 2.1. A háromszintű tervezési rendszer és a vadgazdálkodási adatgyűjtés rendszere A háromszintű tervezési rendszert a Vadászati törvény a alapozza meg. A törvény előírása szerint a körzeti vadgazdálkodási terv a vadászati törvényben foglalt célok megvalósítását szolgáló tíz évre szóló hosszú távú vadgazdálkodási előírás. A tervet az FVM mindenkori vezetője - a védett természeti területekre vonatkozó rész tekintetében a természetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben - adja ki, és az Adattár útján gondoskodik annak közzétételéről. A körzet terv az adott térségre vonatkozóan tartalmazza: a vad élőhelyének általános jellemzését; az egyes vadfajok állományának leírását; a vadállomány-szabályozás irányelveit; a körzeti trófeabírálat irányelveit; a védett természeti területen a természet- és tájvédelmi előírásokat. Az egyes vadgazdálkodási egységek keretében folyó munkát a 10 éves vadgazdálkodási üzemterv keretei között kell megszervezni. A 10 éves üzemtervet, csak felsőfokú végzettségű, legalább öt éves tapasztalattal rendelkező, az FVM által bejegyzett vadgazdálkodási szakértő készítheti el. Az üzemtervet a megyei vadászati hatóság hagyja jóvá, a szükséges társhatóságok bevonásával. A vadgazdálkodási üzemterv előírásai akkor is érvényben maradnak, ha a jogosult személyében változás következik be. A vadgazdálkodási üzemterv tartalmazza: a vadászterület azonosító adatait; az élőhely általános jellemzését; a vadászterületen található vadállomány jellemzőit; a vadállomány-szabályozás helyi irány-elveit; a vad takarmányozására, a vadföldgazdálkodásra vonatkozó előírásokat; a vad és élőhelyének védelmével, továbbá a természet- és tájvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket.

17 A körzeti és az egységre vonatkozó 10 éves üzemterv és a vadászterület állapota adja meg az éves gazdálkodás keretét biztosító éves vadgazdálkodási terv alapjait. A vadgazdálkodási tervet felső, vagy középfokú végzettségű személy készítheti és a vadászati hatóság hagyja jóvá. A tervnek tartalmaznia kell: az egyes vadfajok szerint fenntartható legkisebb vadlétszámot (törzsállomány), valamint az élőhelyet még nem veszélyeztető legmagasabb vadlétszámot; vadfajonként az elejthető, elfogható vadlétszámot; a vadászterületen vadászat céljából szabadon engedhető mesterségesen tenyésztett vad faját és darabszámát; a vad vagy a vadhús értékesítési, illetve vadászrészként történő juttatási tervét; a vad takarmányozásával kapcsolatos feladatokat; a vadkár-elhárítási feladatokat. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár tartja nyílván a vadgazdálkodás legfontosabb adatait. Az adattár a törvény szerint kihelyezett intézményként a Szent István Egyetem, Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszékén működik. Az Adattár tartalmazza: a körzeti vadgazdálkodási tervek adatait; a vadászterületek azonosítására szolgáló adatokat; a jogosultak nevét (cégét), címét (székhelyét); a vadgazdálkodási üzemtervek adatait; az éves vadgazdálkodási tervek adatait; vadfajonként a vadállomány mennyiségében bekövetkezett változásokat; a trófeabírálat adatait A tíz éves vadgazdálkodási üzemterv felépítése és feladatai A tíz éves vadgazdálkodási üzemtervben az alábbi adatok, információk és elemzések megadása szükséges.

18 1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai Név: Telephely: Azonosító (kódszám): A vadászati jog hasznosítási formája: A vadgazdálkodási egység típusa: A vadászterület rendeltetése: Vadgazdálkodási egység levelezési címe: Tagok száma: Hivatásos vadászok száma: 1.2. A vadgazdálkodási egység elhelyezkedése A vadászterület földrajzi elhelyezkedését az 5. mellékletben lévő térkép mutatja A vadászterület részletes határleírása A vadászterület határleírás szerinti határait az 5. mellékletben csatolt térkép ábrázolja A vadászterület közigazgatási jellemzői A vadászterület birtokviszonyainak jellemzői 2. A vadgazdálkodási adottságok jellemzése 2.1. Vadgazdálkodási körzet szerinti besorolás A vadgazdálkodási körzet száma és neve A vadgazdálkodási körzet jellemzése 2.2. Ökológiai adottságok Éghajlati, talaj és vízrajzi adottságok Domborzati viszonyok Jellemző talajtípusok és vadgazdálkodási hatásuk Éghajlati adottságok Fontosabb folyó- és állóvizek, hidrológiai adottságok Mezőgazdasági adottságok Erdészeti jellemzők Erdőgazdasági táj(ak): A vadászterületen található erdők jellemzése

19 A vadászterületen előforduló erdőtársulások Az erdők fafaj és korosztályviszonyai A vad számára táplálékként figyelembe vehető cserjeszint jellemzése Az erdők tervezési időszakra prognosztizált változásai Az erdőgazdasági feltételek hatása a vadgazdálkodásra Az erdők rendeltetés szerinti megoszlása 2.3. A vadgazdálkodási adottságok jellemzése A vadállomány jellemzői A nagyvadállomány jellemzői Az apróvadállomány jellemzői Szőrmés és szárnyas kártevők terítéke A vadállomány helyzetének értékelése A fontosabb vadfajok értékelése Az évi induló állomány állapotának értékelése A vadászterületen található vadföldek, csenderesek és vadgazdálkodási berendezések Természetvédelmi szempontból kiemelt területek és előírások Az üzemterv elfogadásakor meglévő vadaskertek adatai 3.1. Nagyvadállományok kezelése Gímszarvas Dámszarvas Őz Muflon Vaddisznó A nagyvad szempontjából javasolt élőhelyi beavatkozások és vadgazdálkodási fejlesztések Zárttéri vadtenyésztés és vadaskerti vadtartás szempontjai 3.2. Apróvadállományok Mezei nyúl Fácán Fogoly Vízivad élőhelykezelés és állományhasznosítás 3.3. Természetvédelmi jellemzők és gazdálkodási hatásaik A vadgazdálkodást és vadászatot különösen érintő védett természeti területek Egyéb a vadgazdálkodást érintő természetvédelmi előírások

20 3.4. A vadászterület különleges rendeltetéséből adódó feladatok és előírások 3.5. Kutatási programokban való részvétel Az alkalmazott hivatásos vadászok adatai Az évente felhasznált egyedi azonosító jelek sorszámainak nyilvántartása Egyéb dokumentumok Az üzemterv alapvető feladata a vadgazdálkodási egység hosszú távú működésének biztosítása. Az üzemterv részletes élőhely leírása és azok jellemzése határozza meg az egység hosszú távú élőhely kezelési feladatait. Az egyes vadfajok állományainak és kezelésének ismertetésénél a szakértő részletes kezelési útmutatókat, javaslatokat készít, amely megkönnyíti az egység gazdálkodását. Az üzemterv kialakítása laponkénti lefűzhetőség olyan, hogy abba az adott részhez kapcsolódó új információk, változások, szakmai anyagok bármikor lefűzhetők, illeszthetők.

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV Vadgazdálkodási egység: Telephelye: Kelt:,.. A tervet készítette Vadgazdálkodási egység vezetõje A FÔ FEJEZETEK MUTATÓJA Ennek a lapnak a helyére kerül

Részletesebben

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai

1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1. A vadgazdálkodási egység alapadatai 1.1.1. Név: 1.1.2. Telephely: 1.1.3. Azonosító (kódszám): - - - - 1.1.4. A vadászati jog hasznosítási formája: 1.1.5. A vadgazdálkodási

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. V. Fejezet

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. V. Fejezet 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 V. Fejezet FELELŐSSÉG A VADKÁRÉRT, A VADÁSZHATÓ ÁLLAT ÁLTAL OKOZOTT KÁRÉRT, A VADÁSZATI KÁRÉRT, VALAMINT A VAD ELPUSZTÍTÁSÁVAL

Részletesebben

Vadászati törvény. Vadászható fajok Vadászidények. Vadászati eszközök és módok. Vadászati tilalmak Vadgazdálkodási tervezés

Vadászati törvény. Vadászható fajok Vadászidények. Vadászati eszközök és módok. Vadászati tilalmak Vadgazdálkodási tervezés Integrált vad- és élőhely-gazdálkodás I. Apróvadgazdálkodás Az apróvadgazdálkodás jogi környezete Vadászati törvény Kapcsolódó hazai jogszabályok Európai Unió jogi környezete Nemzetközi egyezmények Az

Részletesebben

Tisztelettel köszöntöm a konferencia minden részvevőjét! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Tisztelettel köszöntöm a konferencia minden részvevőjét! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel köszöntöm a konferencia minden részvevőjét! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Előadásom témája az erdő és a vadgazdálkodás kapcsolatának jogi szabályozása. A vad védelméről a vadgazdálkodásról,

Részletesebben

2006/július (99. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2006/július (99. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2006/július (99. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Szakértő olvasónk közérdekű és több vadászt is érintő kérdésének részlete: Lehet, hogy új felvetés részemről, hogy

Részletesebben

Bevezetés. A vadkár jogi szabályozásának alapjai. A jogszabályi háttér. Vitás helyzetek A vadgazdálkodás konfliktushelyzetei

Bevezetés. A vadkár jogi szabályozásának alapjai. A jogszabályi háttér. Vitás helyzetek A vadgazdálkodás konfliktushelyzetei Bevezetés A vadkár jogi szabályozásának alapjai Dr. Heltai Miklós Egyetemi docens SZIE VMI Az élőhelyek többsége ma már emberi hatás alatt áll Erdőgazdálkodás, mezőgazdálkodás, egyéb természeti erőforrás

Részletesebben

2015. évi CLXXXIII. törvény a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról*

2015. évi CLXXXIII. törvény a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról* 22862 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 182. szám 2015. évi CLXXXIII. törvény a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról* 1. A vad védelméről,

Részletesebben

A trófeabírálat jogszabályi háttere

A trófeabírálat jogszabályi háttere Trófeabírálat, SMKBV2235VN A trófeabírálat jogszabályi háttere Bleier Norbert 2010 Törvényi szabályozás 1996/LV. törvény (a vad védelméről a vadgazdálkodásról és a vadászatról) 73-as és 74-es önálló fejezetben

Részletesebben

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény tárgya

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény tárgya 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt, hogy valamennyi vadon él ő állatfaj a Föld megújuló természeti erő forrásainak, valamint

Részletesebben

Vtv. Módosítása 2015 ősz. Vadászati jog és igazgatás. A törvény alapelvei. Vtv

Vtv. Módosítása 2015 ősz. Vadászati jog és igazgatás. A törvény alapelvei. Vtv Vtv. Módosítása 2015 ősz Vadászati jog és igazgatás II.: az 1996. évi LV. törvény A módosítások célja az új üzemtervi ciklusra (2017. március 1.) készülve a jogszabály megújítása Az elfogadott változások

Részletesebben

T/6955. számú. törvényjavaslat. a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról

T/6955. számú. törvényjavaslat. a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6955. számú törvényjavaslat a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter

Részletesebben

T/11050. számú. törvényjavaslat. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról

T/11050. számú. törvényjavaslat. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11050. számú törvényjavaslat a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Németh Imre földművelésügyi

Részletesebben

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LV. törvény 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet

Részletesebben

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 1996. évi LV. törvény 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 A 2010.03.12. és 2010.12.31. között hatályos szöveg Az Országgyűlés

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. Az egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. Hatály: 2016.I.1. - 2016.VI.30. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt, hogy valamennyi vadon élő állatfaj a Föld megújuló természeti

Részletesebben

Vadászati idények 2010

Vadászati idények 2010 Vadászati idények 2010 7/2010. (II. 2.) FVM rendelete a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

Részletesebben

Országos Vadgazdálkodási Adattár ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ. Szerkesztette: dr.

Országos Vadgazdálkodási Adattár ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ. Szerkesztette: dr. ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ Szerkesztette: dr. Csányi Sándor Gödöllõ 1997-1999 ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ BEVEZETÉS Az utóbbi

Részletesebben

79/2004 (V.4.) FVM rendelet

79/2004 (V.4.) FVM rendelet 79/2004 (V.4.) FVM rendelet Nagyvadfajok gímszarvas dámszarvas őz, muflon, vaddisznó [szikaszarvas] LV/1996. (VI.16.) törvény vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a vadászatról A földművelésügyi miniszter

Részletesebben

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T

H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T H Á Z I S Z A B Á L Y Z A T Készült: 2010. október 16. 2 1.. /1/ A Nagycserkeszi Új Erő Vadásztársaság, (továbbiakban VT.) 2010. október 16-án tartott közgyűlése által módosított Házi Szabályzat. /2/ Jelen

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ A VADGAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS RENDSZERE

ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ A VADGAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS RENDSZERE ÚTMUTATÓ A VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS VEZETÉSÉHEZ A VADGAZDÁLKODÁSI TERVEZÉS RENDSZERE A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló LV/1996. törvény alapján a vadállomány

Részletesebben

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint vadászatról szóló 1996.évi LV. törvénynek a évi CLXXXIII. törvénnyel módosított -

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint vadászatról szóló 1996.évi LV. törvénynek a évi CLXXXIII. törvénnyel módosított - A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint vadászatról szóló 1996.évi LV. törvénynek a 2015. évi CLXXXIII. törvénnyel módosított - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - szövege. 1996. évi

Részletesebben

A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI

A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI A ZÁRTTÉRI VADTARTÁS LEHETŐSÉGEI, FELTÉTELEI Zsigmond Richárd földművelésügyi igazgató 2014. március 25. Zárttéri nagyvadtartás 1996. évi LV. törvény (Vtv.) és végrehajtási rendelete szabályozza Vadaskertek

Részletesebben

16. A Vtv. 27. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Amennyiben a vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa, illetőleg a

16. A Vtv. 27. (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Amennyiben a vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa, illetőleg a A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXIII. törvény 2017. március 1-én hatályba lépő rendelkezései 2. A Vtv. 5. -a helyébe

Részletesebben

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata:

Ismertesse az egyéni vadászati módokat! 1. A. Információtartalom vázlata: 1. A Ismertesse az egyéni vadászati módokat! Egyéni vadászati módok Egyéni vadászat során ejthető vadfajok Egyéni vadászat biztonsági előírásai Egyéni vadászat etikai előírásai 1. B Ismertesse a vadászaton

Részletesebben

2009. évi XXVIII. törvény az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 1

2009. évi XXVIII. törvény az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 1 2009. évi XXVIII. törvény az egyes agrártárgyú törvények módosításáról 1 A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása 4. (1) A vad védelméről, a

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A Vtv. 2016. július 1-jétől 2016. december 31-áig hatályos szövege, kiemelve a 2016. január 1- jétől 2016. június 30-áig hatályos törvényszöveghez képest életbe lépő változások 1996. évi LV. törvény a

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet).

Tisztelt Elnök Úr! egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes javaslattervezet). Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága m,rnánvszám : Ti G 95 512 3 Érkezett: 2015 NOV 1 6. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A Vtv. 2016. július 1-jétől 2016. december 31-áig hatályos szövege, kiemelve a 2016. január 1- jétől 2016. június 30-áig hatályos törvényszöveghez képest életbe lépő változások 1996. évi LV. törvény a

Részletesebben

r. Varga Gyula gím dám őz vaddisznó összesen Zselic Kaposvár Szántód Lábod Segesd Iharos Zsitfa Barcs SEFAG Zrt.

r. Varga Gyula gím dám őz vaddisznó összesen Zselic Kaposvár Szántód Lábod Segesd Iharos Zsitfa Barcs SEFAG Zrt. z üzemi vadgazdálkodás tervezése, jellemzői Költségek és hozamok a vadgazdálkodásban r. Varga Gyula % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 gím dám őz vaddisznó összesen Zselic Kaposvár Szántód Lábod Segesd

Részletesebben

1996. évi LV. törvény

1996. évi LV. törvény 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelettel [Vastag betűvel az 1996. évi LV. törvény

Részletesebben

Tisztelt Elnök asszony!

Tisztelt Elnök asszony! országgyűlési képviselő Dr. Szili Katalin asszonynak az Országgyűlés elnökéne k Helyben 20@9, FEBR 2 4. Tisztelt Elnök asszony! Módosító javaslat A Házszabály 102. -ának (1) bekezdése alapján az egyes

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A Vtv. 2016. január 1-jétől 2016. június 30-áig hatályos szövege, kiemelve a 2015. december 31-ég hatályos törvényszöveghez képest életbe lépő változások 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról,

Részletesebben

A csapdázás. lehetőségei és jogi háttere napjaink vadgazdálkodásában

A csapdázás. lehetőségei és jogi háttere napjaink vadgazdálkodásában A csapdázás lehetőségei és jogi háttere napjaink vadgazdálkodásában Napjaink vadgazdálkodási gyakorlatára jellemző, hogy a ragadozókkal szinte kizárólag az apróvadas területeken foglalkoznak. Az esetek

Részletesebben

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 1996. évi LV. törvény. I. Fejezet. A törvény tárgya. A vadászati jog

Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára. 1996. évi LV. törvény. I. Fejezet. A törvény tárgya. A vadászati jog 1. oldal, összesen: 23 Hatály: 2009.X.1. Váltás a jogszabály mai napon hatályos állapotára 1996. évi LV. törvény a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyőlés felismerve

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A Vtv. 2017. március 1-jétől hatályos szövege, kiemelve a 2017. január 1-jétől 2017. február 28-áig hatályos törvényszöveghez képest életbe lépő változások 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról,

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1. I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A Vtv. 2017. január 1-jétől 2017. február 28-áig hatályos szövege, kiemelve a 2016. július 1- jétől 2016. december 31-áig hatályos törvényszöveghez képest életbe lépő változások 1996. évi LV. törvény a

Részletesebben

V A D V I L Á G M E G Ő R Z É S I I N T É Z E T

V A D V I L Á G M E G Ő R Z É S I I N T É Z E T V A D V I L Á G M E G Ő R Z É S I I N T É Z E T Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, 2103 Gödöllő telefon: 28-522086, fax: 28-420189, email: css@ns.vvt.gau.hu Szakdolgozatok javasolt

Részletesebben

A közösségi joganyag szintjei

A közösségi joganyag szintjei A közösségi joganyag szintjei Az Európai Unió kapcsolódó joganyaga és vadgazdálkodást befolyásoló nemzetközi egyezmények Rendelet (regulation): Alkalmazásuk teljes körű és teljes egészükben, valamennyi

Részletesebben

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél!

Vadászati Árjegyzék 2011/2012. Pilisi Parkerdő Zrt. Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Kedves Vadászok! Üdvözöljük Önöket a Pilisi Parkerdő Zrt-nél! Vadászati Árjegyzék 2011/2012 Pilisi Parkerdő Zrt Mielőtt nekilátnának áraink áttanulmányozásához, kérjük, hogy olvassák el az általános tudnivalókat.

Részletesebben

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont)

AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK. 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 pont) Mezőgazdasági üzemek AGRÁRJOG I. KOLLOKVIUMI KÉRDÉSEK 1. Határozza meg a mezőgazdasági üzem földforgalmi törvény szerinti fogalmát! (2 2. Melyek a mezőgazdasági üzem fogalmához tartozó termelési tényezők?

Részletesebben

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére. (2010 szeptember) Dr.

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére. (2010 szeptember) Dr. SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR VADVILÁG MEGŐRZÉSI INTÉZET 2103 GÖDÖLLŐ, PÁTER KÁROLY U. 1 TEL:(28) 522 086 FAX:(28) 420 189 E-MAIL: S.CSANYI@GMAIL.COM Szakdolgozatok javasolt

Részletesebben

Vadászattal kapcsolatos változások évi XVI. törvény egyes agrár tárgyú törvények módosításáról

Vadászattal kapcsolatos változások évi XVI. törvény egyes agrár tárgyú törvények módosításáról 2007/június (110. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Az előzetes tervek az olvasói levelek megválaszolását irányozták elő, de a terveinket ismételten keresztülhúzta

Részletesebben

Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Király István Igazságügyi szakértő

Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Király István Igazságügyi szakértő Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Király István Igazságügyi szakértő Milyen kérdésekre keressük a választ: Határidők, előírások Szakértők az eljárásokban Szakértők mögöttes felelőssége Az 1996. évi

Részletesebben

LX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. június 22.

LX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. június 22. LX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. június 22. LX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM ÁRA: 1315 Ft 2009. június 22. T A R T A L O M S z á m T á r g y Oldal Törvények 2009. évi XXVIII. törvény Egyes agrártárgyú törvények

Részletesebben

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ N MEGYEl KORM ÁNYH I VATAL. Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ N MEGYEl KORM ÁNYH I VATAL. Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉ N MEGYEl KORM ÁNYH I VATAL Ügyiratszám: BOH/01/2899-9/2016. Ügyintéző: Berta Béla Telefon: 06-46/503-428 Tárgy: Megkeresés a 653600 kódszámú vadászterület határát megállapító határozat

Részletesebben

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól

79/2004. (V. 4.) FVM rendelet. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól A 1996. évi LV. törvénnyel egységes szerkezetben [Vastag

Részletesebben

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5.

A trófeaszállítás feltételei. Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály április 5. A trófeaszállítás feltételei Dr. Gombos Zoltán Főosztályvezető, Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 2016. április 5. Feltételrendszer Természetvédelmi Állategészségügyi Vadgazdálkodási előírások Vám-

Részletesebben

OKJ Vadgazdálkodási technikus szakképesítés

OKJ Vadgazdálkodási technikus szakképesítés FM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM VADGAZDÁLKODÁSI TECHNIKUS SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás ágazat OKJ 54 625 01 Vadgazdálkodási

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Magyarországi Natura 2000 területek bemutatása. 111.lecke A Tanács 79/409/EGK

Részletesebben

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén

Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén Természetközeli erdő- és vadgazdálkodás az Ipoly mentén HUSK/1101/2.2.1/0352 sz., Közösen a természeti értékek megőrzéséért a Poľana és a Börzsöny területén" c. projekt nyitó konferencia 2012. 10.24. Társaságunkról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1313/2008. Tervezet a Tállyai Patócs-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. november

Részletesebben

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület.

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület. Házi szabályzat A vadásztársaság területének határai: A 3. számú f közlekedési úti Sajó hídtól a Sajó folyó Ónodig, majd nyugatra az ónodi vár el tt a közútig. Innen Ónod- Nyékládháza közút, Nyékládháza

Részletesebben

Nemzeti Vadgazdálkodási Program 2004 /vázlat/

Nemzeti Vadgazdálkodási Program 2004 /vázlat/ Nemzeti Vadgazdálkodási Program 2004 /vázlat/ Készítette: Nagy István Mottó: Magyarország legyen Európa Vadaskertje! 1. Célja 2. A vad helye a természeti környezetben 2.1 A vadgazdálkodás kapcsolata az

Részletesebben

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról, egységes szerkezetben 2007. évi XVI. törvény, a végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM és 46/2006 (V. 31.) FVM rendelettel

Részletesebben

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület.

Házi szabályzat. A vadászható terület nagysága: 3841ha. Vadvédelmi terület. Házi szabályzat A vadásztársaság területének határai: A 3-as számú fôközlekedési úti Sajó hídtól a Sajó folyó Ónodig, majd nyugatra az ónodi vár elôtt a közútig. Innen Ónod- Nyékládháza közút, Nyékládháza

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék Érvényes: 2014. március 1-től visszavonásig 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

A Mezőgazdasági bizottság jelentése

A Mezőgazdasági bizottság jelentése ".%ij /ures Hi vatala Irományszám : 6 J ` Érk 2t: 2015 NOV 1 t Az Országgy űlés Mez őgazdasági bizottsága Kijelölt bizottság A Mezőgazdasági bizottság jelentése A vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint

Részletesebben

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatgyűjtések és Adatátvételek. adatszolgáltatóinak meghatározása. Országos Meteorológiai Szolgálat Tipus: = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel 1066 1254 1255 1256 1257 1259 Levegőtisztaság-védelmi adatok Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről Erdővédelmi kárbejelentő lap Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról

Részletesebben

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére (2013 november)

Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére (2013 november) Szakdolgozatok javasolt témakörei a VadVilág Megőrzési Intézet által gondozott szakok/szakirányok hallgatói részére (2013 november) Dr. Bíró Zsolt A mezei nyúl populáció-dinamikája különböző élőhelyeken

Részletesebben

A vadkárra vonatkozó szabályok március 1. után. Szerző: dr. Bana Ádám

A vadkárra vonatkozó szabályok március 1. után. Szerző: dr. Bana Ádám A vadkárra vonatkozó szabályok 2017. március 1. után Szerző: dr. Bana Ádám Szolnok 2016. augusztus 31. I. Bevezetés A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényt

Részletesebben

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék

HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék. Vadászati árjegyzék HUNOR VADASKERT Zrt. Vadászati árjegyzék 2015/2016 Vadászati árjegyzék 1. oldal 2. oldal Bemutatkozás Tisztelt Vadászvendégünk! S ok szeretettel köszönti Önt a Hunor Vadaskert Zrt.! Engedje meg, hogy néhány

Részletesebben

2008. évi törvény. egyes agrártárgyú törvények módosításáról

2008. évi törvény. egyes agrártárgyú törvények módosításáról 2008. évi törvény egyes agrártárgyú törvények módosításáról Az Országgyűlés az Alkotmánybíróság 41/2008. (IV. 17.) AB, valamint 77/2008. (V. 29.) AB határozataiból eredő törvényalkotási feladatokra, valamint

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium. a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Földművelésügyi Minisztérium. a Közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Földművelésügyi Minisztérium Vadgazdálkodási Tájegységi Főosztályán

Részletesebben

Lehoczki Róbert. Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau.

Lehoczki Róbert. Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau. Lehoczki Róbert Szent István Egyetem Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék 2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1. email: leho@ns.vvt.gau.hu +Spatial analyst $/. $/ 0$= É 6$, 7%(5#hD/ (7( %. 2UV]iJRV9DGJD]GiONRGiVL$GDWWiU

Részletesebben

A belterületi vadkárok megítélésének ellentmondásai

A belterületi vadkárok megítélésének ellentmondásai A belterületi vadkárok megítélésének ellentmondásai Heltai Miklós és Antal Csanád Szent István Egyetem, Vadvilág Megőrzési Intézet Pécsi Tudomány Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar A vadgazdálkodásról

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1149/2008. Tervezet a Somogyvári Kupavár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

DR SOMOGYVÁRI VILMOS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI

DR SOMOGYVÁRI VILMOS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI DR SOMOGYVÁRI VILMOS NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA ERDÉSZETI ÉS VADGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAI SZAKMAI NAP Székesfehérvár, 2014. november.27. Vélemények, javaslatok az erdőről, az erdő

Részletesebben

2000/december (32. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus)

2000/december (32. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) 2000/december (32. szám) Jog és fegyver az állam tartópillérei (Justinianus) Jog & Fegyver Ez évi utolsó számunkban befejezzük a szolgálati lőfegyvert tartókkal kapcsolatos szabályozások ismertetést. Most

Részletesebben

Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA

Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA Magyarország EURÓPA VADÁSZPARADICSOMA Állami vadászterületek Magyarországon KÖZEL 1 MILLIÓ HEKTÁR VADÁSZTERÜLET ÉVENTE MINTEGY 70.000 NAGYVAD KILÖVÉSE ÉVENTE MINTEGY 15.000 APRÓ- ÉS VIZIVAD KILÖVÉSE TÖBB

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. I. Fejezet. A törvény tárgya

1996. évi LV. törvény. I. Fejezet. A törvény tárgya 1996. évi LV. törvény a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 Az Országgyőlés felismerve azt, hogy valamennyi vadon élı állatfaj a Föld megújuló természeti erıforrásainak, valamint

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz

Tanmenet és tantárgyi követelmények. tantárgyhoz KÖZSZERSZERVEZÉSI ÉS SZAKIGAZGATÁSI INTÉZET Tanmenet és tantárgyi követelmények a TERMÉSZETVÉDELMI JOGI ÉS IGAZGATÁSI ISMERETEK tantárgyhoz 1. A tantárgy kódja: KKS7B02 2. A tantárgy megnevezése (magyarul):

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Zöld Óvoda információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl

VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK. Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl VADÁSZATI ÁRJEGYZÉK Koronás-szarvas Kft. KAB-HEGY 2004. Nonprofit Kft. Érvényes: 2010. március 1-tıl SZARVAS VADÁSZAT Vadászati idény: Bika, tehén: szeptember 1-január 31. Ünı, borjú: szeptember 1-február

Részletesebben

Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő

Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő Groszeibl Zoltán Igazságügyi szakértő . A vadkárelhárítás gyakorlata A vadkár megelőzés, -elhárítás, vizsgálata a szakértő szemével A vadkár megelőzés, -elhárítás környezete, körülményei. Az egyes módszerek

Részletesebben

- 2 - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

- 2 - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK Belföldi magánszemélyek Magyarországon csak érvényes vadászjegy birtokában vadászhatnak. A megkötött vadászati szerzõdés alapján a Budapesti Erdõgazdaság Zrt. biztosítja a vadászvendég

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 70. szám 7239

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 70. szám 7239 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 70. szám 7239 A földművelésügyi miniszter 24/2017. (V. 17.) FM rendelete a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP II. tengely A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek

Részletesebben

Szempontok a hatályos vadászati törvény módosításához

Szempontok a hatályos vadászati törvény módosításához Szempontok a hatályos vadászati törvény módosításához A teljesség igénye nélkül gondolatébresztőnek szánjuk a jelenleg hatályos vadászati törvényben, illetve végrehajtási rendeletében szabályozott, többek

Részletesebben

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról

314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet. a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról A Kormány a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. 2. pontjában, a 15. tekintetében a közigazgatási

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. I. Fejezet. A törvény tárgya

1996. évi LV. törvény. I. Fejezet. A törvény tárgya 1996. évi LV. törvény a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 Az Országgyőlés felismerve azt, hogy valamennyi vadon élı állatfaj a Föld megújuló természeti erıforrásainak, valamint

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 A Vtv. 2017. március 1-jétől hatályos szövege, kiemelve a 2017. február 28-áig hatályos törvényszöveghez képest életbe lépő változások 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz

1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz 1. számú melléklet a 3006/2015. útmutatóhoz Haditechnikai termékek Eljárás típusa Igazoláskód Igazolási kód leírása Alkalmazási kör Az MKEH által kibocsátott importengedély a 160/2011. (VIII. 18.) 3173

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 1996. évi LV. törvény Hatályos: 2013.08.01-1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1 [A törvény (Vtv.) szövege egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló

Részletesebben

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA

TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA TARNAMÉRAI TARNAMENTE VADÁSZTÁRSASÁG HÁZI SZABÁLYZATA BEVEZETŐ RÉSZ A Vadásztársaság 1980. december 29.-én vált le a Hevesi Nimród Vadásztársaságtól és alakult meg Tarnamérán TARNAMENTE Vadásztársaságként.

Részletesebben

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

1996. évi LV. törvény. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról [A törvény (Vtv.) szövege egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelettel (Vhr.).] Az

Részletesebben

VADÁSZATI POLITIKA ÉS ÖKONÓMIA

VADÁSZATI POLITIKA ÉS ÖKONÓMIA VADÁSZATI POLITIKA ÉS ÖKONÓMIA tantárgyi segédlet Összeállította: Schiberna Endre Sopron 2010. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ágazati politikák, a vadvédelmi vadgazdálkodási vadászati politika helye és kapcsolódása....

Részletesebben

ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK

ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK ÁLLAMI VADÁSZVIZSGA SZÓBELI TÉTELEK 1. 2. 3. 4. 5. 1. Mi a különbség az agancs és a szarv között? Ismertesse a gímszarvas éves agancsciklusát! 2. Ismertesse a tőkés réce költés biológiáját, hazai helyzetét.

Részletesebben

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről

Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e. a helyi jellegű természeti értékek védelméről Szentlőrinc Nagyközség Képviselőtestületének 11/1996.(IV.25.) számú R e n d e l e t e a helyi jellegű természeti értékek védelméről (A 11/2012.(V.31.), a 18/2009.(X.01.), a 7/2001.(V.31.) sz. Rendelettel

Részletesebben

Vadgazdálkodás. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus

Vadgazdálkodás. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus Vadgazdálkodás Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus VAD Magyarországon honos, előforduló, átvonuló, a vadgazdálkodás szempontjából jelentős, szabadon élő emlősállat- és madárfaj. 1. Honos, telepített, rendszeresen

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának gyakorlásáról

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának gyakorlásáról Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának gyakorlásáról 1. előterjesztés száma: 220/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben