ALAPSZABÁLYA Kelt: november 24.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPSZABÁLYA Kelt: 2012. november 24."

Átírás

1 APAJ-ÜRBİPUSZTAI TERMÉSZETVÉDİ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Kelt: november 24.

2 2 APAJ-ÜRBİPUSZTAI TERMÉSZETVÉDİ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (Civil törvény), a Polgári Törvénykönyvrıl szóló év IV. tv. (Ptk.) ai, valamint a vad védelmérıl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény (Vtv.) rendelkezései az Apaj-ürbıpusztai Természetvédı Vadásztársaság alapszabályát az alábbiak szerint foglalták változásaival egységes szerkezetbe. A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a Vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver- és lıszertartásra, -használatra vonatkozó szabályzatok megtartásával, az erdı- és mezıgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet és természetvédelem elıírásai tiszteletben tartásával, a szakszerő és tervszerő vadgazdálkodással óvja a vadon élı állatokat, azok élıhelyét, jól mőködı egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetıséget biztosítson. I. Általános rendelkezések A Vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.) A Vadásztársaság neve: Apaj-ürbıpusztai Természetvédı Vadásztársaság A Vadásztársaság rövidített neve: Székhelye: Hatóköre: Apaji Vt Bugyi-Juhászföld területi 2.) A Vadásztársaság a tagjai által önkéntesen létrehozott önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkezı egyesület, mely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét. A Vadásztársaság önálló jogi személy, jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri. 3.) A Vadásztársaság elsıdlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat, e tevékenységét csak a céljai megvalósítása érdekében, kiegészítı jelleggel végezhet.

3 3 A Vadásztársaság fontosabb jogai és kötelezettségei 3.) A Vadásztársaság joga, hogy: a) a vadgazdálkodással, a vadászattal és az egyesületi élettel kapcsolatos bármely kérdésben a vadászati érdekképviseleti szervezethez (szövetséghez) kéréssel vagy panasszal forduljon, illetve javaslatot tegyen, b) a vadászati érdekképviseleti szervezethez tagfelvételi kérelmet elıterjesszen, felvétel esetén tagjai érdekében a szervezet tevékenységében annak alapszabálya szerint részt vegyen, c) a vadgazdálkodást, a tagság vadászati lehetıségeit elısegítı társulásnak, közös vállalkozásnak, alapnak tagja legyen, d) tagjaira a jogszabályokkal és a taggyőlés által elfogadott szabályzatokkal, határozatokkal összhangban kötelezettségeket állapítson meg. 4.) A Vadásztársaság köteles: a) a vadgazdálkodást és a vadászatot a mezı- és erdıgazdálkodás érdekeivel, valamint a környezet és természetvédelemmel összhangban gyakorolni, tagjai részére a vadászati lehetıséget biztosítani, b) a vad életmódja folytán keletkezı károk megelızése érdekében a szükséges intézkedéseket (a vad elriasztása, vadkárelhárító vadászatok tartása stb.) megtenni, c) elımozdítani, hogy tagjai a vadgazdálkodásról és vadászatról szóló jogszabályokban, a Vadásztársaság alapszabályában, valamint a szabályzatokban foglaltakat megtartsák, és tevékenységükkel segítsék a Vadásztársaság elıtt álló feladatok megvalósítását, d) a jogszabály által ellenırzési joggal felruházott szervek ellenırzéseit segíteni, e) a vadászat, vadgazdálkodás társadalmi elismertetését, a vadászati kultúra ápolását elısegíteni, f) tagjai egyesületi életre nevelését elımozdítani. A Vadásztársaság tevékenysége 5.) A Vadásztársaság az állam képviseletében eljáró vadászati hatóság által jóváhagyott tervekben (üzemterv és éves terv), valamint az éves terv részét képezı kilövési tervben foglaltakat köteles végrehajtani, e tevékenysége alapcél szerinti tevékenységnek minısül. A Vadásztársaság alapcél szerinti tevékenységének minısül tehát - egyéb sporttevékenység (TEÁOR ) - vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR ) - gabonaféle termesztése (pl. vadföldmővelés) (TEÁOR ) - egyéb nem évelı növény termesztése (pl. vadföldmővelés) (TEÁOR ) - állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR ) A Vadásztársaság nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, nem állít sem országgyőlési, sem önkormányzati képviselıválasztáson jelöltet, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

4 4 II. A tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, valamint a tagsági jogviszony megszőnése A Vadásztársaságba jelentkezık felvétele 6.) A Vadásztársaságba tagként jelentkezık felvételérıl az Intézı Bizottság elıterjesztése alapján a taggyőlés a kérelem benyújtása utáni 180 napos határidıt követı elsı taggyőlés teljes tagságának legalább 2/3-os többségi szavazatával (ideértve a megismételt taggyőlésen hozott határozatot is) köteles dönteni. A Vadásztársaság taglétszámának megállapítása 7.) A Vadásztársaság taglétszámát a jelentkezık és a lehetıségek összhangjában megteremtve a jogszabály elıírásainak, a vadászterület nagyságának és vadeltartó képességének, valamint a Vadásztársaság elıtt álló feladatoknak a figyelembevételével az Intézı Bizottság javaslatára a taggyőlés teljes tagságának 50 %-ot meghaladó többségi szavazatával (ideértve a megismételt taggyőlésen hozott határozatot is) állapítja meg. A Vadásztársaság tagjai 8.) A Vadásztársaság tagja lehet minden olyan magyar és külföldi állampolgár, aki a vadászat gyakorlására a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban, valamint a Házi Szabályzatban elıírt feltételeknek megfelel, írásban nyilatkozik belépési szándékáról, és arról, hogy az egyesület céljait és az alapszabálya és egyéb szabályzatai alapján a tagokat terhelı kötelezettségek teljesítését vállalja, valamint ezt követıen az Intézı Bizottság javaslatára a taggyőlés felvette tagjai sorába. 9.) A Vadásztársaságnak rendes és különleges jogállású tagjai lehetnek. A Vadásztársaság rendes tagjait a tagsági jogviszonyból eredıen a jogszabályban, az alapszabályban, a házi szabályzatban megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. A taggyőlés különleges jogállású tagjai a pártoló tagok és a tiszteletbeli tagok. A pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. Pártoló tag lehet az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki/amely az egyesület tevékenységét idıszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja és az Intézı Bizottság pártoló taggá megválasztja. A tiszteletbeli tagot a taggyőlés választja meg e tagságra. Tiszteletbeli tag az a 70 éves kor fölötti, és legalább 20 éves tagsággal rendelkezı tag lehet, akit az egyesület az egyesületi célok elımozdítása érdekében végzett tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ, és aki a tiszteletbeli tagságot elfogadja. Tiszteletbeli taggá választható az az egyesületi tag is, aki idıs koránál, vagy személyi körülményeinél fogva közremőködési, munkavégzési kötelezettségeit már kellıen teljesíteni nem, vagy csak nehezen tudná és arra érdemes, és ezen körülményeinél fogva a taggyőlés a tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesíteni kívánja. A pártoló tagok az egyesület szerveibe nem választhatók, valamint az egyesület döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt, kötelesek betartani az egyesület alapszabályát és végrehajtani a taggyőlés és az ügyintézı szervek határozatait. 10.) A Vadásztársaság rendes tagjai: a) részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein, b) jogosultak a Vadásztársaság vadászterületén a jogszabályok, az Alapszabály, a Házi Szabályzat, az egyéb szabályzatok és a taggyőlés határozatainak megtartásával vadászni, c) a taggyőlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek, d) kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválaszthatók, külföldi állampolgár tag esetében azonban erre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı

5 5 személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik, e) a Vadásztársaság valamely szervének törvénysértı határozatát a tudomására jutástól számított harminc napon belül a másodfokon eljáró szerv, illetıleg a bíróság elıtt megtámadhatják, f) a Vadásztársaság irataiba betekinthetnek, g) a taggyőlés napirendjére javaslatot tehetnek, h) rendes tag, valamint tiszteletbeli és pártoló tag felvételét kezdeményezhetik, i) térítés ellenében ilyen térítésnek minısül a befizetett tagdíj és egyéb vagyoni hozzájárulás igényt tarthatnak a taggyőlés által megállapított vadászrészre (a juttatás elszámolásának rendje a Házi Szabályzatban kerül meghatározásra), j) a Vadásztársaság eszközeit a Házi Szabályzatban megállapított feltételekkel igénybe vehetik, illetıleg használhatják, k) a Vadásztársaságból a fennálló kötelezettségei, tartozásai teljesítése után az indok megjelölése nélkül kiléphetnek. Tagsági viszonyának szüneteltetését kérheti a teljes jogú tag legfeljebb kettıévi idıtartamra. A szüneteltetés ideje alatt az elsı évben tagdíjat nem fizet, a második évben 50 % tagdíjat kell fizetnie. A szüneteltetés teljes idıszaka alatt tagsági jogaival nem élhet. A szüneteltetés iránti kérelmet indokolással az Intézı Bizottságnak kell benyújtani, amely a következı ülésén dönt a kérelem elbírálásáról. A tagok kötelességei 11.) A Vadásztársaság tagjainak kötelessége a vadgazdálkodásra és vadászatra, a fegyver és lıszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályokat, az Alapszabályt, a Házi Szabályzatot és az egyéb szabályzatokat, a taggyőlési és Intézı Bizottsági határozatokat, valamint a Vadásztársaság tisztségviselıinek törvényes hatáskörükben kiadott rendelkezéseit megtartani. A Vadásztársaság tagja köteles továbbá: a) a Vadásztársaság szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapításában részt venni, b) a Házi Szabályzatban elıírt, valamint a taggyőlés és az Intézı Bizottság által meghatározott vadgazdálkodási feladatok megvalósításában, valamint a közös munkákban részt venni, vagy a munkáját a Házi Szabályzat szerint pénzben megváltani c) a taggyőlés által megállapított vagyoni hozzájárulást, egyszeri belépési díjat, valamint a tagdíjat az esedékességkor megfizetni, továbbá d) a tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak a megvalósítását, e) mentesül a közösségi munka végzésének és a tagdíj megfizetésének a kötelezettsége alól a tiszteletbeli tag, továbbá a munkavégzés alól az a tag, aki a társaságnál 20 évi Intézı Bizottsági munkát, vagy gyakori szakértıi munkát végzett. f) a társaság személyi nyilvántartásában szereplı adatokban bekövetkezett változást az érintett tag köteles az Intézı Bizottság titkárának írásban haladéktalanul bejelenteni. A tagsági viszony megszőnése 12.) A tagsági viszony megszőnik: a) kizárással, b) törléssel, c) kilépéssel, d) a tag halálával, valamint

6 6 e) a Vadásztársaság jogutód nélküli megszőnésével. 13.) Kizárás csak fegyelmi határozattal, a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott eljárás lefolytatását követıen rendelhetı el. 14.) Az Intézı Bizottság törli a nyilvántartásból azt a tagot, akit kizártak, továbbá azt, aki az elıírt vagyoni hozzájárulási, egyszeri belépési, tagdíjfizetési, vagy egyéb fizetési kötelezettségének önhibájából határidıre majd az írásbeli felszólítás kézhezvételétıl számított 15 napon belül nem tett eleget. A törlésrıl hozott határozatot 3 napon belül meg kell küldeni a törölt tagnak, egyúttal a határozatban fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a határozat kézbesítésétıl számított 15 napos jogvesztı határidın belül a taggyőléshez fellebbezést nyújthat be, illetıleg a taggyőlés határozata ellen a kézbesítéstıl számított 30 napos jogvesztı határidın belül ha a döntést törvénysértınek tartja keresetet nyújthat be a bírósághoz. 15.) A tagnak a kilépési szándékát annak idıpontja meghatározásával írásban kell bejelentenie az intézı bizottság elnökénél. A tagsági viszony ez esetben a kilépésrıl szóló nyilatkozatnak az egyesület Intézı Bizottságának elnöke általi átvétele napján szőnik meg. A kilépés idıpontjáig a tag tagsági viszonya fennáll, az eddig az idıpontig fennálló kötelezettségeit teljesítenie, és azok teljesítését szükség esetén az Intézı Bizottság elnöke részére igazolnia kell. Törlés, vagy kilépés esetén az egyszeri belépési díj a Társaság vagyonát képezi. Fegyelmi eljárás 16.) A fegyelmi vétségeket, a fegyelmi büntetéseket, valamint általában a fegyelmi eljárás részletes szabályait a Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. III. A Vadásztársaság szervezete 17.) A taggyőlés A Vadásztársaság legfıbb szerve a tagok összességébıl álló taggyőlés. A Vadásztársaság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal taggyőlést köteles tartani. Ezen kívül össze kell hívni a taggyőlést az Intézı Bizottság határozata alapján, az Ellenırzı Bizottság kezdeményezésére, továbbá a tagság egyharmadának kérésére az ok és cél megjelölésével, valamint ha a bíróság elrendeli. A taggyőlést a Vadásztársaság elnöke igazolható módon (faxon, en, postai úton stb.), írásbeli meghívóval, a hely és az idıpont feltüntetésével, valamint a napirend megjelölésével akként hívja össze, hogy a meghívott a meghívót a taggyőlés idıpontját legalább 8 nappal megelızıen megkapja. A taggyőlésrıl hangfelvétel készül, a taggyőlési határozatokról jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök, valamint a taggyőlés által megválasztott jegyzıkönyvvezetı és két hitelesítı ír alá. A taggyőlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak több mint 50 %-a jelen van. A határozathozatalhoz a külön megjelölt esetek kivételével egyszerő szótöbbség szükséges. A taggyőlés határozatait az alapszabályban meghatározott kivételekkel nyílt szavazással hozza, a jelenlévı tagok 50%-ot meghaladó szavazati aránnyal titkos, írásbeli szavazást rendelhetnek el bármely kérdésben. Szavazategyenlıség esetén a szavazás érvénytelen. A taggyőlésen minden tagnak egy szavazata van. A társadalmi szervezet természetes személy tagja szavazati jogát személyesen, vagy közokiratba, illetve teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt meghatalmazottja útján is gyakorolhatja. Ha a szabályszerően összehívott taggyőlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, minden tag részére újból, a megismételt ülés idıpontját legalább 8 nappal megelızıen megküldött írásbeli meghívóval 30 napon belüli idıpontra ugyanazzal a tárgysorozattal megismételt ülést kell összehívni.

7 7 A másodszor összehívott megismételt ülés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt ülés meghívójában a tagokat tájékoztatni kell a távolmaradásuk fenti következményeirıl. A taggyőlésen a tisztségviselık választásánál a jelölıbizottság által elıterjesztett összesített jelöléseken túlmenıen a jelöltre bármelyik jelenlévı tag is tehet javaslatot. A szavazólapra az a jelölt kerül felvételre, aki nyílt szavazással elnyerte a jelenlévı szavazásra jogosultaknak több mint 15 %-a érvényes szavazatának a támogatását, és aki a jelölést akár személyesen, akár hiteles magánokiratba foglalt nyilatkozatban elfogadta. A megválasztott tisztségviselı az a jelölt lesz, aki a titkos szavazás során a taggyőlés szavazásra jogosult tagjai több mint 2/3-ának a szavazatát megkapta. Amennyiben egyik jelölt sem kapta meg az érvényes megválasztásához szükséges mennyiségő szavazatot, akkor ugyanazon a taggyőlésen erre a tisztségre (tisztségekre) újabb választást kell tartani, ahol a korábbi szavazáson a két legtöbb szavazatot kapott jelölt indulhat, és az egyszerő szavazattöbbség dönt közöttük. A Vadásztársaság taggyőlése a választott tisztségviselıket 5 éves idıtartamra választja meg. Az idıközi választások ugyanennek a periódusnak a végéig jelentenek tisztséget. A megválasztott tisztségviselı visszahívását a visszahívás okának megjelölésével a tagok legalább egyharmada írásban kezdeményezheti a taggyőlésnél. A taggyőlés a kezdeményezés benyújtásának idıpontjától számított 60 napon belül rendkívüli ülésen az Intézı Bizottság javaslata és az érintett tisztségviselı meghallgatása után titkos szavazással dönt a kezdeményezésrıl. A hozott határozatot mind a visszahívással érintett tisztségviselı, mind a kezdeményezık, illetve a taggyőlés bármely tagja a tudomására jutástól számított 30 napon belül törvénysértésre hivatkozva a törvényszék elıtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a törvényszék azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. A taggyőlés hatásköre A taggyőlés a Vadásztársaságot érintı minden kérdésben dönthet. A taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály, a fegyelmi szabályzat és a házi szabályzat megállapítása és módosítása nyílt szavazással, 2/3-os többségi szavazattal, b) az Intézı Bizottság, az ellenırzı bizottság, a fegyelmi bizottság elnökének és tagjainak titkosan, írásbeli szavazással, 2/3-os többségi szavazattal 5 évre történı megválasztása, visszahívása, továbbá a választási idıszakban megüresedett tisztségeknek titkos, írásbeli szavazással való betöltése(a tisztségviselık visszahívásával egyidejőleg dönteni kell az új tisztségviselık megválasztásáról), c) a jelölıbizottság nyílt szavazással történı megválasztása (A jelölıbizottság elnökét és legalább két tagját, az újraválasztást megelızı taggyőlés választja meg. A jelölıbizottság elnökének és tagjainak a megválasztására a Vadásztársaság elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre bármely tag is jogosult. A jelölıbizottság a javaslatát a Vadásztársaság tagjai véleményének ismeretében teszi meg.), d) a Vadásztársaság éves költségvetésének a megállapítása és döntése a költségvetési beszámoló elfogadása tekintetében, e) az Intézı Bizottság, az ellenırzı bizottság és a fegyelmi bizottság éves beszámolójának megtárgyalása elfogadása, f) a Vadásztársaság más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának a tagok 2/3-os többségi szavazatával történı a kimondása, g) a pártoló tag kivételével a tagfelvétel, a tag kizárás elleni fellebbezése esetén döntés a tag kizárásáról, továbbá a Fegyelmi Szabályzatban biztosított fegyelmi jog gyakorlása, h) az éves vadgazdálkodási terv, és ezen belül a kilövési terv megállapítása, i) a nettó 2 mft értéket meghaladó szerzıdések megkötésének, a közös vagyon felhasználásának, valamint a nagyobb (nettó 2 mft érték feletti) beruházásoknak a jóváhagyása, j) a tagdíj, az egyszeri belépési díj, valamint a tagok vagyoni hozzájárulásának mértékét és esedékességét, a kötelezı közösségi munka pénzbeli megváltásának, továbbá az ezekkel kapcsolatos kedvezményeknek a megállapítása, k) a Vadásztársaság tagjainak közösségi munkára kötelezése,

8 8 l) a Vadásztársasági tagok kiemelkedı munkájának jutalmazása, valamint a tisztségviselık jutalmának vagy tiszteletdíjának megállapítása, r) a vendéghívás lehetıségének és rendjének megállapítása a Vadásztársaság nevében és a tagokat illetıen, s) a vadászrész mértékének megállapítása, t) a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a taggyőlés hatáskörébe utal. 18.) A Vadásztársaság ügyintézı és képviseleti szervei: Az Intézı Bizottság, az Ellenırzı Bizottság, valamint a Fegyelmi Bizottság. Az Intézı Bizottság Az Intézı Bizottság a Vadásztársaság két taggyőlése közötti általános hatáskörő ügydöntı és végrehajtó szerve. Az Intézı Bizottság a taggyőlésnek tartozik felelısséggel. Az Intézı Bizottság elnökbıl, a két elnökhelyettesbıl, titkárból, vadászmesterbıl, természetvédelmi felelısbıl, valamint gazdasági felelısbıl áll. A Vadásztársaság bankszámlája feletti rendelkezési jog a Vadásztársaság mindenkori elnökét, gazdasági felelısét, valamint az Intézı Bizottság pénzintézethez bejelentett két tagját együttesen illeti meg. Bankszámla mőveletet a négy bejelentett aláíró közül kettı együttes aláírásával lehet indítani. Az Intézı Bizottság tagjait a taggyőlés visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelıen látják el. Kötelezı a visszahívás, ha velük szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy tisztségviseléstıl eltiltás fegyelmi büntetést szabtak ki. A tagsági viszony megszőnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszőnik. Az Intézı Bizottság tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak. Az Intézı Bizottság feladatai: a) gondoskodik a vadgazdálkodással és a vadászattal összefüggı jogszabályok, szabályzatok, valamint a Vadásztársaság taggyőlése által hozott határozatok végrehajtásáról, ellátja a vadászmester szakmai felügyeletét, b) összehívja a taggyőlést, c) megtárgyalja és a taggyőlés elé terjeszti döntés céljából javaslatával a Vadásztársaságba jelentkezık felvételi kérelmét, dönt a pártoló tagok felvételérıl, d) döntésre elıkészíti a taggyőlés elé terjesztendı mindazon ügyeket, amelyekben a döntés a taggyőlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, e) két taggyőlés közötti idıben irányítja a Vadásztársaság tevékenységét, f) a 14. pontban meghatározott esetekben törli a tagot, g) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, az Alapszabály, a Fegyelmi Szabályzat vagy a taggyőlés nem utal más szerv hatáskörébe, h) az IB a tagjai között saját hatáskörében, szükség szerint feladatokat csoportosíthat át, i) elkészíti, illetve aktualizálja a Vadásztársaság mőködéséhez szükséges szabályzatokat. Az Intézı Bizottság (IB) üléseit szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. Az IB ülésére a tárgyalt napirendi pontok függvényében tanácskozási joggal meghívható az Ellenırzı Bizottság és a Fegyelmi Bizottság elnöke, valamint a vadgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó napirendi pontok tárgyalására tanácskozási joggal meghívhatók a hivatásos vadász/ok/. Az IB határozatképes, ha legalább négy tag jelen van.

9 9 Az IB ülést az elnök hívja össze az ülést megelızıen legalább 8 nappal. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgıs ügyekben az IB ülés rövidebb határidıvel is összehívható. A meghívás írásban, igazolható módon (pl. ajánlott levélben, faxon, elektronikus úton) történhet meg. Az Intézı Bizottság ülésérıl csak a napirendi pontokat és jelenlévıket tartalmazó jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet a Vadásztársaság elnöke, helyettese, vagy a titkár ír alá. Az Intézı Bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntésérıl az érdekeltet a határozat meghozatalától számított 8 napon belül írásban, igazolható módon (pl. ajánlott levélben, faxon, elektronikus úton) köteles értesíteni. Az Intézı Bizottság köteles a végzett munkájáról a soron következı taggyőlésen beszámolni, a honlapon az IB napirendi pontjait és határozatait 8 napon belül közzé kell tenni. Ha a szabályszerően összehívott ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, minden tag részére újból, a megismételt ülés idıpontját legalább 8 nappal megelızıen megküldött írásbeli meghívóval 15 napon belüli idıpontra ugyanazzal a tárgysorozattal megismételt ülést kell összehívni. Az elnök hatásköre és feladatai A Vadásztársaság vezetıje és törvényes képviselıje az elnök. A Vadásztársaság elnöke: a) felelıs a Vadásztársaság törvényes és alapszabályszerő mőködéséért, b) koordinálja az Intézı Bizottság tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a taggyőlés és az Intézı Bizottság határozataival összhangban legyenek, c) a taggyőlés által adott felhatalmazás keretei között szerzıdéseket köthet és meghatalmazásokat adhat a Vadásztársaság nevében, d) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot, e) elnököl a taggyőléseken és az Intézı Bizottság ülésein, f) gondoskodik arról, hogy az Intézı Bizottság, az ellenırzı bizottság és a fegyelmi bizottság a taggyőlésen beszámoljon munkájáról, g) gondoskodik a taggyőlés, az Intézı Bizottság által hozott határozatok végrehajtásáról, h) munkáltatói jogokat gyakorol, i) gyakorolja a részére biztosított fegyelmi jogot, j) szervezi az együttmőködést a mezı- és erıgazdasági nagyüzemekkel és termelıkkel, valamint más szervekkel, k) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a taggyőlés vagy más szerv, illetıleg tisztségviselı hatáskörébe. Az elnökhelyettes/ek/ hatásköre és feladatai a) akadályoztatás esetén az elnök helyettesítése, b) kapcsolatot tart a hatóságokkal, szakhatóságokkal, vadászati érdekképviseleti szervekkel, a kamarával, a vadászati, az erdészeti és a természetvédelmi kiadók és lapok szerkesztıségeivel, c) részt vesz a Vadásztársaság pályázatainak elkészítésében, d) egyéb feladatokat is ellátnak az elnök felkérése alapján. A titkár hatásköre és feladatai a) a Vadásztársaság ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás, a honlap mőködtetése, b) a taggyőlések és az intézıbizottsági ülések írásos anyagainak elıkészítése és a jegyzıkönyv vezetése, c) a tagnyilvántartás vezetése,

10 10 d) a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, taggyőlés elé terjesztése az Intézı Bizottság javaslatának ismertetésével, e) az alkalmazottak munkaszerzıdéseinek, a Vadásztársaság együttmőködési megállapodásainak (szerzıdéseinek) elkészítése és nyilvántartása. A vadászmester hatásköre és feladatai a) felelıs a Vadásztársaság vadgazdálkodásáért, a vadászatok megszervezéséért és levezetéséért, a szabályzatoknak a vadászatokra, illetıleg a vadgazdálkodásra vonatkozó rendelkezései megtartásáért, megtartatásáért, b) felelıs az éves vadgazdálkodási terv és a vadgazdálkodási jelentés határidıben történı elkészítéséért, c) gondoskodik arról, hogy társasvadászaton jogosulatlan személy ne vegyen részt, d) gondoskodik a hivatásos vadászok bevonásával a vadászati létesítmények építésérıl és üzemben tartásáról, továbbá e munkákban a résztvevık tevékenységének irányításáról, illetıleg felügyeletérıl, e) szervezi a vadkárok megelızését, a vad védelmét és ırzését, vadkár bekövetkezésének veszélyére felhívja az Intézı Bizottság figyelmét, f) irányítja és ellenırzi a hivatásos vadászokat, g) a jelenléti ívek alapján utalványozza a bérelszámolás felé a hivatásos vadászok munkabérét, valamit az IBvel egyetértésben ütemezi és engedélyezi a hivatásos vadászok szabadságolását, h) rendszeresen ellenırzi a hivatásos vadászok szolgálati naplóját, i) gondoskodik a vadászati törvényben meghatározott, a vadászattal és a vadgazdálkodással összefüggı nyilvántartások vezetésérıl, j) elıkészíti, szervezi és irányítja a bérvadásztatásokat, k) orvvadászat, vagy annak gyanúja esetén eljár, és együttmőködik az illetékes hatóságokkal l) felelıs az éves vadlétszám becslés elvégzéséért, gondoskodik a trófeák bemutatásáról, irányítja a kötelezı vadhús vizsgálat elıírásainak megtartását és a nagyvad azonosító jelek szabályszerő használatát, m) vezeti a Vadásztársaságok hosszú távú ütemtervének nyilvántartási részét, n) gondoskodik a kiadott vadászrész név szerinti elszámolásáról, összesítésérıl a naptári évre vonatkozóan, o) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. A természetvédelmi felelıs hatásköre és feladatai a) a vadászok természetvédelmi ismereteinek bıvítése, gondoskodás a természetvédelmi elıírások megtartásáról, valamint megtartatásáról, b) kapcsolattartás és együttmőködés a területileg illetékes természetvédelmi hatósággal és a nemzeti park igazgatósággal, c) a Vadásztársaság gazdálkodásával és mőködésével kapcsolatos propagandafeladatok elıkészítése, és végrehajtása, kapcsolattartás a Vadásztársaság területén gazdálkodó szervekkel, illetıleg oktatási intézményekkel (iskolák, mővelıdési házak stb.), d) a baleset megelızését szolgáló munkavédelmi oktatás évenkénti megszervezése, nyilvántartása, e) a Vadásztársasági versenyek és más rendezvények megszervezése. A gazdasági felelıs hatásköre és feladatai a) intézi a Vadásztársaság gazdasági ügyeit, elkészíti a Pénzkezelési Szabályzatot, és felelıs a pénzügyi jogszabályok és szabályzatok elıírásainak megtartásáért, b) ellátja az utalványozással és a kifizetésekkel kapcsolatos teendıket, szabálytalanság esetén a kifizetést megtagadja,

11 11 c) ellenırzi a havi tagdíj beszedését, tagdíjfizetésrıl nyilvántartást vezet, három hónapi elmaradás esetén fizetési felszólítást ad ki, ennek eredménytelenségérıl értesíti a Vadásztársaság elnökét, d) elkészíti az Intézı Bizottsági beszámolónak a vagyonkezelésrıl szóló részét, e) ellenırzi és irányítja a Vadásztársaság által alkalmazott pénzügyi, illetve könyvelıi feladatokat ellátó személyt, f) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. Az Ellenırzı Bizottság A Vadásztársaság taggyőlése a Vadásztársaság tagjai közül elnökbıl és kettı tagból álló Ellenırzı Bizottságot választ, mely közvetlenül a taggyőlésnek felelıs. Az Ellenırzı Bizottság feladata a Vadásztársaság jogszabály- és alapszabályszerő mőködésének, valamint vagyonkezelésének ellenırzése. Ennek során a Vadásztársaságnál ellenırzi: a) a taggyőlés, az intézıbizottság és a fegyelmi bizottság határozatainak végrehajtását, s általában a Vadásztársaság alapszabályszerő mőködését, b) a Vadásztársaság terveinek a végrehajtását, c) a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a gazdálkodást; d) véleményt nyilvánít az éves beszámolóról, e) ellenırzi mindazon mőködéssel kapcsolatos dolgokat, amelyre az IB írásban külön felkéri. Az Ellenırzı Bizottság jogosult a Vadásztársaság mőködésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységérıl évenként és mőködésének befejezésekor jelentést tesz a taggyőlésnek. Az Ellenırzı Bizottság hiányosság megállapítása esetén annak jellegétıl függıen az alábbi intézkedéseket teszi: a) csekélyebb súlyú hiányosságokra felhívja a vizsgált szerv, illetıleg tisztségviselı figyelmét és egyben rámutat a helyes eljárásra, b) jogszabályt, alapszabályt, illetıleg a Vadásztársaság érdekeit sértı magatartás észlelése esetén írásban tájékoztatja a Vadásztársaság elnökét. Ha az Ellenırzı Bizottság tájékoztatása nem vezet eredménye, a taggyőlés összehívására tesz elıterjesztést. Ilyenkor a taggyőlést haladéktalanul össze kell hívni. A bizottság üléseit az elnök hívja össze az ülést megelızıen legalább 8 nappal. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgıs ügyekben az EB ülés rövidebb határidıvel is összehívható. A meghívás írásban, igazolható módon (pl. ajánlott levélben, elektronikus úton) történhet meg. A bizottság szükség szerint, de legalább évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülés határozatképes, ha azon valamennyi tag megjelent, határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. A bizottság ülésérıl a napirendi pontokat, a döntés/eke/t és jelenlévıket is tartalmazó jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet a bizottság két tagja ír alá. A bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntésérıl az érdekeltet a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban, igazolható módon (pl. ajánlott levélben, elektronikus úton) köteles értesíteni. Az ülésekrıl készült jegyzıkönyvet a taggyőlés felé a bizottság elnökének ismertetnie kell. Ha a szabályszerően összehívott ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, minden tag részére újból, a megismételt ülés idıpontját legalább 8 nappal megelızıen megküldött írásbeli meghívóval 30 napon belüli idıpontra ugyanazzal a tárgysorozattal megismételt ülést kell összehívni.

12 12 A Fegyelmi Bizottság A Vadásztársaság taggyőlése a tagok közül elnökbıl és kettı tagból álló Fegyelmi Bizottságot választ, amely közvetlenül a taggyőlésnek felelıs. A Fegyelmi Bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefolytatása, a hatáskörébe utalt fegyelmi határozatok meghozatala. Hatáskörére és eljárására a Fegyelmi Szabályzatban foglaltak az irányadók. A Fegyelmi Bizottság elnöke évente beszámol a taggyőlésnek a fegyelmi bizottság tevékenységérıl, valamint a Vadásztársaság fegyelmi helyzetérıl. A bizottság üléseit az elnök hívja össze az ülést megelızıen legalább 8 nappal. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgıs ügyekben az FB ülés rövidebb határidıvel is összehívható. A meghívás írásban, igazolható módon (pl. ajánlott levélben, elektronikus úton) történhet meg. A bizottság évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülés határozatképes, ha azon valamennyi tag megjelent, határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. A bizottság ülésérıl a napirendi pontokat, a döntés/eke/t és jelenlévıket is tartalmazó jegyzıkönyvet kell felvenni, amelyet a bizottság két tagja ír alá. A bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntésérıl az érdekeltet a határozat meghozatalától számított 15 napon belül írásban, igazolható módon (pl. ajánlott levélben, elektronikus úton) köteles értesíteni. Az ülésekrıl készült jegyzıkönyvet a taggyőlés felé a bizottság elnökének ismertetnie kell. Ha a szabályszerően összehívott ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, minden tag részére újból, a megismételt ülés idıpontját legalább 8 nappal megelızıen megküldött írásbeli meghívóval 30 napon belüli idıpontra ugyanazzal a tárgysorozattal megismételt ülést kell összehívni. IV. A Vadásztársaság alkalmazottai 19.) A Vadásztársaság, amennyiben megszerzi egy adott vadászterületen a vadászati jogot, a hatályos jogszabályokban elıírt számú hivatásos vadászt alkalmaz. A hivatásos vadász feladatait az Intézı Bizottság határozatai szerint végzi. Közvetlen irányítását és ellenırzését a vadászmester látja el. A hivatásos vadász jogait, kötelességeit, alkalmazásának és eljárásának részletes szabályait a Munka Törvénykönyve, a Vadászati törvény, valamint a Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata, a munkaszerzıdése és az Intézı Bizottság által elfogadott munkaköri leírása állapítja meg. 20.) A Vadásztársaság a hivatásos vadászokon kívül egyéb feladatok ellátására más személyeket is alkalmazhat. V. A Vadásztársaság gazdálkodása, pénzforrásai és vagyona 21.) A Vadásztársaság vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a Vadásztársaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A Vadásztársaság a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenységeit folytathatja, míg gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak annyiban folytathat, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységeit nem veszélyezteti. A Vadásztársaság bevételei:

13 13 a) tagdíjak és a tagok vagyoni hozzájárulásai, b) az egyszeri belépési díj, c) alapcél szerinti tevékenységekbıl származó bevételek, d) gazdasági-vállalkozási tevékenységbıl származó bevételek, e) hitelek, kölcsönök, támogatások, adományok, f) a pénzintézeti befektetési tevékenységbıl származó bevételek, g) egyéb bevételek. A Vadásztársaság költségei, ráfordításai: a) alapcél szerinti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek, b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, c) a Vadásztársaság mőködéséhez szükséges költségek, d) egyéb költségek. A Vadásztársaságnak ingó- és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a szabályzatok keretei között önállóan rendelkezik. Az egyszeri belépési díj, az éves tagdíj mértékérıl, befizetésének módjáról, esedékességérıl, határidejérıl a taggyőlés dönt. A Vadásztársaság vagyona csak vadgazdálkodási, vadászati vagy ezeket elısegítı célokra használható fel a taggyőlés határozata alapján. A Vadásztársaság nyereségét sem közvetlenül, sem közvetetten a tagok között felosztani nem lehet. A pénzgazdálkodása és a vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi elıírások rendelkezései az irányadók. VI. A Vadásztársaság megszőnése 22.) Megszőnik a Vadásztársaság, ha: a) a legfıbb szerv döntése alapján átalakul, b) a legfıbb szerv a feloszlásról határoz, c) a bíróság feloszlatja, d) a törvényességi ellenırzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszőnteti, vagy megállapítja megszőnését, e) a fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik. A b.)-e.) pontban foglaltak esetén a Vadásztársaság jogutód nélkül szőnik meg. A b.) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, míg a c.)-d.) pontban foglalt esetekben kényszervégelszámolást kell lefolytatni. A végelszámolási és kényszer-végelszámolási eljárásra a Civil törvényben szabályozott eltérésekkel a évi Vtv. rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vadásztársaság fizetésképtelensége esetén a Civil törvény eltéréseivel az évi XLIX. tv. rendelkezései az alkalmazandóak. A legfıbb szerv nem dönthet a feloszlásról, amennyiben a Vadásztársasággal szembeni végrehajtási eljárás eredménytelen volt, vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. A Vadásztársaságnak a jogutód nélkül történı megszőnése esetén a hitelezıi igények kielégítése után megmaradt vagyon a Vadásztársaság taggyőlése által az alábbi rendezı elvek szerint meghatározott módon kerül felosztásra a rendes tagok között.

14

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 1 BÁNYAVÁLLALKOZÓK MŐSZAKI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2008. 2 A Bányavállalkozók Mőszaki Egyesülete alakuló közgyőlésén az egyesület alapszabályát a következıkben állapítja meg: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11.

ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11. APAJ-ÜRBŐPUSZTAI TERMÉSZETVÉDŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. október 11. 2 APAJ-ÜRBŐPUSZTAI TERMÉSZETVÉDŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Íjász Egyesület Tab 2. Az Egyesület székhelye: Mővelıdési Központ 8660 Tab Kossuth Lajos u.86. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar

Részletesebben

neve: MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

neve: MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRABALLAI ARANYSZARVAS VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Alapítók a hatályos Egyesülési jogról,

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség Alapszabálya I. Fejezet I. Általános rendelkezések 1) A szövetség neve: Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség (DALI SZ) 2) A szövetség tevékenységét a Magyar Köztársaság területén

Részletesebben

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya

A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya A Budapesti Tarokk Egyesület Alapszabálya I.fejezet: Általános rendelkezések 1. Alapítás Az alapítók az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv alapján, jelen alapszabályban meghatározott célra egyesület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2..

ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A vadásztársaság jellege és jogi helyzete 1.. 2.. 1 VÍZÜGYI VADÁSZTÁRSASÁG ÓPUSZTASZER ALAPSZABÁLYA A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

A Bátaszéki Vadásztársaság. Alapszabálya

A Bátaszéki Vadásztársaság. Alapszabálya A Bátaszéki Vadásztársaság Alapszabálya Egységes szerkezetben a 2014.08.30.-án tartott közgyőlés határozatának megfelelıen Bátaszéki Vadásztársaság Alapszabály 2014-08-30.doc 1/18 Preambulum A Vadásztársaság

Részletesebben

A Csókáserdei Vadásztársaság Alapszabályzata

A Csókáserdei Vadásztársaság Alapszabályzata A Csókáserdei Vadásztársaság a Interneten közzétéve: http://www.csokaserdo.hu/2008/11/alapszabalyzat Tartalomjegyzék I. FEJEZET: Általános rendelkezések A vadásztársaság jellege és jogi helyzete A vadásztársaság

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt.:2013. február 15. 1 A NAGYCSERKESZI ÚJ ERŐ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver és lőszertartásra, használatára vonatkozó szabályzatok

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA Györkönyi Pincehegyért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1 I. Általános rendelkezés 1. Az egyesület neve: Györkönyi Pincehegyért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 7045 Györköny, Fı u. 494. 3. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA TREFORTOS ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv. ) 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Trefortos Öregdiák Egyesületet (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR BEUTAZTATÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MAGYAR BEUTAZTATÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MAGYAR BEUTAZTATÓK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. Az Egyesület neve: Magyarul: Magyar Beutaztatók Szövetsége Angolul: Hungarian Inbound Professionals Association Nemzetközi

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA

SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA SCHNEIDER ELECTRIC S Z A K S Z E R V E Z E T ALAPSZABÁLYA I. Általános meghatározások A szakszervezet neve: Rövidített neve: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet Székhelye: SCHNEIDER ELECTRIC Szakszervezet

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Bélyegzıje: kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal. (6) Az Egyesület mőködése kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Fıvárosi Bíróság által a 6. Pk. 60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a közhasznú szervezetekrıl

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA NAGYIVÁNI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A vadásztársaság jelen alapszabályhoz mellékletként, külön íven csatolt tagjegyzék szerinti tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 1. oldal DÉLBAKONYI VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2013. március 22 Egységes szerkezetű, módosított alapszabálya Az egyesület tagsága az egyesülési jogokról, a közhasznú jogállásról, valamint a

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Magyar Alagútépítı Egyesület 1994. február 9-ei alakuló közgyőlésén elfogadott alapszabályának - az 1998. január 14-én, a 2004. december 09-én, a 2005. január 13-án, a 2009. december 8-án,

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Mővek Zrt. (székhelye: 1011. Budapest, Vám u. 5-7. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Tésa Barátainak Társasága Közhasznú Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt (módosítások dıltbetővel szedve) ALAPSZABÁLYA 2011. október 1. 2 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve:

Részletesebben

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. Kelt:.

VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA Kelt:. . VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a Civil törvény és az új PTK hatályos rendelkezéseinek megfelelő egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A vadásztársaság jelen alapszabályhoz

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA. változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege KŐORRA VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Kelt: 2013.05.31 Kőorra Vadásztársaság ALAPSZABÁLYA változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege A Vadásztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ALAPSZABÁLYA 2 A KİBÁNYA SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Kıbánya Sport Club (továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján mőködı, önkéntesen

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Alapszabály. A Földgáz Vadásztársaság Hajdúszoboszló ALAPSZABÁLYA. Kelt: március / 21 oldal

Alapszabály. A Földgáz Vadásztársaság Hajdúszoboszló ALAPSZABÁLYA. Kelt: március / 21 oldal A Földgáz Vadásztársaság Hajdúszoboszló ALAPSZABÁLYA Kelt: 2015. március 28. 1 / 21 oldal A vadásztársaság tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai

A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, célja és feladatai A Peca-Kunyhó Horgász Egyesület ALAPSZABÁLYA - a 2008. október 30.-i dılt betővel szedetett módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan - Az Egyesület neve, célja és feladatai 1. (1) Az Egyesület neve:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály

DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM. Módosított Alapszabály DEBRECENI NÉMET KULTURÁLIS FÓRUM Módosított Alapszabály A Debreceni Német Kulturális Fórum közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl

Részletesebben

HEVES MEGYEI VADÁSZ SZÖVETSÉG A L A P S Z A B Á L Y A. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Heves Megyei Vadász Szövetség elnevezése, célja, jellege

HEVES MEGYEI VADÁSZ SZÖVETSÉG A L A P S Z A B Á L Y A. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Heves Megyei Vadász Szövetség elnevezése, célja, jellege HEVES MEGYEI VADÁSZ SZÖVETSÉG A L A P S Z A B Á L Y A I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Heves Megyei Vadász Szövetség elnevezése, célja, jellege 1. A szövetség neve: Heves Megyei Vadász Szövetség. A

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A Budapesti Darts Szövetség A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az egyesület neve: Budapesti Darts Szövetség (továbbiakban: Szövetség) A Szövetség Budapest területén mőködı darts egyesületek területi Szövetsége.

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Természet- és Környezetvédelmi Egyesület rövid név: Jane Goodall Rügyek és Gyökerek Egyesület 2. Az egyesület

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály

Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete. Alapszabály Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete Alapszabály A Szarvasgomba-termesztık Országos Egyesülete alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Az ALPOKALJA ZÖLDEK KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I.1.Álltalános rendelkezések: Az egyesület neve: Alpokalja Zöldek Kiemelkedıen Közhasznú Egyesület

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS ÉSZAK-KELET PEST ÉS NÓGRÁD MEGYEI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Társulás megnevezése A Társulás teljes neve: 2. A Társulás

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Alapszabály napján hatályos, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Alapszabály napján hatályos, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg Alapszabály 2015.10.22. napján hatályos, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Általános rendelkezések 1.1 Az Egyesület neve: Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület (Hungarian Society of Economics)

Részletesebben

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A

AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE. Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A AZ UWC MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE Egységes szerkezetbe foglalt, módosított A L A P S Z A B Á L Y A amelyet a 2010 október 1. napján megtartott Közgyőlés hagyott jóvá, és amely az idıközben bekövetkezett

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Az Egyesület neve, székhelye és jogállása Common Purpose Magyarország Egyesület ALAPSZABÁLY A Common Purpose Magyarország Egyesület 2009. május 27-én megtartott 2009. évi közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség BELSİ SZABÁLYZATA 2000. szeptember hó 18. A 2008. október 15. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalat szöveg. 1 BELSİ SZABÁLYZAT A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A Pannónia Nyugdíjpénztár választási szabályzata

A Pannónia Nyugdíjpénztár választási szabályzata A Pannónia Nyugdíjpénztár választási szabályzata 1 A.) KÜLDÖTT VÁLASZTÁS 1. A szabályzat hatálya Jelen Szabályzat e fejezete a Pannónia Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Közös Küldöttközgyőlése

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA

Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA Hajdú-Bihar Megyei Asztalitenisz Szövetség ALAPSZABÁLYA 2000. május hó 09. A 2010. október 14. - i változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 1 ALAPSZABÁLY amely létrejött az egyesülési jogról

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben