Gyöngyös Belvárosi Irodaház Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyöngyös Belvárosi Irodaház Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2013"

Átírás

1 Gyöngyös Belvárosi Irodaház Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2013 Hatályos: február 1. napjától

2 FEJEZET: ÁLTALÁNOS ADATOK BÉRBEADÓ adatai Név: Gyöngyös Belvárosi Irodaház Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 1088 Budapest, Vas u 16. Levelezési cím: 1088 Budapest, Vas u 16. Cgsz: Adószám: Bankszámla szám: BÉRBEADÓ elérhetőségei Telefon: Honlap címe ÁSZF elérhetősége FEJEZET: ÁSZF HATÁLYA Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a BÉRBEADÓ, mint bérbeadó, által a tulajdonát képező 3200 Gyöngyös Kossuth Lajos u. 12/1. száma alatti irodaházban található helyiségek vonatkozásban kötött helyiségbérleti szerződésekre. Az Általános Szerződési Feltételek határozatlan ideig érvényesek és hatályosak. FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szerződések aláírásakor a BÉRBEADÓ törekszik az egyidejűségre és arra, hogy az aláírás alkalmával a szerződő partnerek képviselői személyesen legyenek jelen, és az aláírásokat követően az érvényesen létrejött szerződés eredeti példányai átadásra kerülhessenek. Abban az esetben, ha a BÉRBEADÓ által előkészített, előzetesen egyeztetett szerződés aláírására eltérő helyen és időpontban kerülne sor (a BÉRBEADÓ által aláírt szerződést Bérlő csak utóbb írja alá), a szerződés létrejöttnek csak akkor tekinthető, ha Bérlő által is aláírt eredeti egyedi szerződési példányok BÉRBEADÓ-hoz visszaérkeztek. Érvényesen létrejött szerződésről csak akkor lehet szó, ha a szerződés ilyen körülmények között az ajánlati kötöttségként meghatározott határidőn belül létrejött. BÉRBEADÓ azért törekszik a szerződési feltételek előzetes, kölcsönös érdekeket figyelembe vevő egyeztetésére, hogy a szerződés aláírásakor véleményeltérés a szerződő partnerek között már ne lehessen. Ez azt jelenti, hogy a szerződést BÉRBEADÓ eltérő nyilatkozatának hiányában nem lehet létrejöttnek tekinteni akkor, ha a BÉRBEADÓ által már aláírt szerződési példányokat Bérlő egyoldalú nyilatkozattal, záradékkal vagy véleményeltéréssel kiegészítve küldené vissza.

3 Az egyedi szerződés megkötésével hatályát veszti minden az adott szerződéssel kapcsolatos a Felek között létrejött korábbi megállapodás, ajánlat stb., így jogviszonyukban az érvényesen létrejött egyedi szerződés, annak mellékletei és jelen ÁSZF az irányadó. Kapcsolattartás A szerződések teljesítése során Megbízó kizárólag a szerződésben meghatározott kapcsolatártóval, vagy az általa írásban felhatalmazott személlyel jogosult a kapcsolatot tartani. Számlázás BÉRBEADÓ az egyedi szerződésben rögzített összegről az egyedi szerződésben rögzítettek szerint mindenkor hatályos számviteli és egyéb vonatkozó szabályoknak megfelelő számlát állít ki. A számla ellenértékét Bérlő köteles a számla kiállítását követően az egyedi szerződésben meghatározott határidőn belül az ott rögzített fizetési mód szerint banki átutalással, vagy készpénzben megfizetni. Készpénzes számla esetén Megbízó köteles a számla ellenértékét a számla kiállításának napján BÉRBEADÓ házipénztárába befizetni. Késedelmes fizetés A számla ellenértéke akkor tekinthető kiegyenlítettnek, amikor a számla teljes összege BÉRBEADÓ bankszámláján jóváírásra, vagy a házipénztárába befizetésre kerül. A számlák késedelmes kiegyenlítése esetén BÉRBEADÓ a Bérlő személyétől függően a Ptk ban, vagy amennyiben a Megbízó a Ptk c) pontjában meghatározott gazdálkodó szervezet, úgy a Ptk. 301/A. -ban rögzített késedelmi kamatot számol fel. Szerződésmódosítás Az egyedi szerződés csak írásban módosítható, a szóban vagy ráutaló magatartással létrejött módosítás érvénytelen. A szerződés módosítása mindkét fél által erre feljogosított képviselője által aláírt okirat formájában történhet. Amennyiben az egyedi szerződés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része hatályát veszti vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben a Felek kötelesek a mindenkori érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és a Felek célkitűzésének. Szerződés megszűnése Megszűnik az egyedi szerződés: - Határozott idő leteltével - Bérlő jogutód nélküli megszűnése esetén - Rendes felmondással - Rendkívüli felmondással

4 - Közös megegyezéssel történő megszüntetés esetén Rendes felmondással bármelyik fél jogosult a határozattalan idejű szerződést 30 napos felmondási határidő tűzésével a másik félhez címzett írásbeli nyilatkozatával felmondani. Rendes felmondás esetén Felek a szerződés megszűnését követő legkésőbb öt napon belül kötelesek egymással elszámolni. Bérlő szerződésszegése estén BÉRBEADÓ jogosult a szerződést írásban rendkívüli felmondással megszüntetni. Rendkívüli felmondás esetén az egyedi szerződés azonnali hatállyal megszűnik. Rendkívüli felmondás esetén Felek a szerződés megszűnését követő legkésőbb öt napon belül kötelesek egymással elszámolni. Felek az egyedi szerződést bármikor közös megegyezéssel megszüntethetik, azzal, hogy a közös megegyezéssel történő megszüntetés napján Bérlő köteles az addig felmerült bérleti díj összegét megfizetni. Az egyedi szerződés bármilyen okból történő megszűnésének esetén, BÉRBEADÓ az addig felmerült, de még ki nem fizetett bérleti díj és rezsi összegéről számlát állít ki, aminek ellenértékét Bérlő köteles a számlában meghatározott határidőn belül az ott rögzített fizetési mód szerint Banki átutalással, vagy készpénzben megfizetni. Készpénzes számla esetén Bérlő köteles a számla ellenértékét a számla kiállításának napján BÉRBEADÓ házipénztárába befizetni Bérlő szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: - Amennyiben Bérlő az ingatlan állagát súlyos mértékben károsítja, és a károkat megfelelő határidő kitűzése mellett, saját költségén BÉRBEADÓ írásbeli felszólítására sem állítja helyre, - A bérleti díj, határidőben történő megfizetésének elmulasztása esetén, a BÉRBADÓ a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, feltéve, ha a Bérlőt 8 napos határidővel és a következményekre történő figyelmeztetéssel a hátralék kifizetésére, írásban felszólította, és a Bérlő e határidő leteltéig sem fizetett. - Tevékenysége során a Bérlő, vagy az érdekkörébe tartozó harmadik személy olyan magatartást tanúsít, ami zavarja a többi bérlőt illetve azok tevékenységét, vagy a környező házak lakóinak nyugalmát. - bérlő a helyiséget nem az egyedi szerződésben rögzített célra használja Bírósági kikötés A jelen ÁSZF-ben érintett szerződésekből fakadó jogviták tekintetében Felek kikötik BÉRBEADÓ székhelye szerint illetékes Bíróság kizárólagos illetékességét.

5 FEJEZET: A BÉRLEMÉNYRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A bérbeadó tulajdonát képezi a Gyöngyösi Körzeti Földhivatal Gyöngyös, belterület 1532 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 3200 Gyöngyös Kossuth Lajos u. 12/1. száma alatti irodaházban található ingatlanok. Bérbeadó bérbe adja, míg Bérlő bérbe veszi az egyedi szerződésben részletesen körülírt helyiséget. BÉRBEADÓ szavatosságot vállal, hogy a helyiségen harmadik személy javára olyan jog, vagy kötelezettség nem áll fenn, ami a bérleti szerződés megkötését megakadályozná, illetve a Bérlőt az ingatlan használatában akadályozná, vagy zavarná. BÉRBEADÓ a szerződés hatálya alatt szavatolja a helyiség mindenkori rendeltetés- és szerződésszerű használhatóságát Bérlő az ingatlanba kizárólag BÉRBEADÓ előzetes írásbeli hozzájárulása után jelentkezhet be, azzal, hogy amennyiben az ingatlan a cégjegyzékbe bérlő, székhelyekén, telephelyekén, vagy fióktelepeként bejegyzésre kerül, úgy a bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén, a megszűnését követő 15. napon belül saját költségén köteles a cégjegyzékből az ingatlant töröltetni. Bérlő a szerződés hatálya alatt az ingatlant kizárólagosan az egyedi szerződésben meghatározott célra használhatja. Felek kölcsönös megállapodása alapján Bérlő a bérlet tárgyát további bérletbe, albérletbe nem adhatja, kivéve, ha ehhez Bérbeadó előzetesen írásban hozzájárult. FEJEZET: BÉRLETI DÍJ ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK A bérleti díj, illetve amennyiben rezsi és egyéb költségeket is tartalmaz az egyedi szerződés, úgy annak összegét, fizetési módját, és határidejét az egyedi szerződés tartalmazza Bérlő tudomásul veszi, hogy a rezsiköltség az inflációtól függetlenül változhat, a közüzemi szolgáltatók által Bérlő számára igazolható módon tett emelések vagy csökkentések mértékével, melyet Bérbeadó Bérlővel szemben érvényesít a vonatkozó hónapot megelőző 12 hónap átlagos áremelésének megfelelően. Az emelés tényéről BÉRBEADÓ írásban értesíti Bérlőt. FEJEZET: FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Amennyiben a bérlő, nem folyamatos birtoklás mellett (tehát időszakosan visszatérően, óra vagy napi használatra) veszi bérbe az adott helységet úgy Bérlő köteles a tárgyhetet megelőző hét első napjáig BÉRBADÓ irányába írásban jelezni, hogy a tárgy héten (dátum szerint) melyik nap hány órától hány óráig kívánja használni az egyedi szerződésben rögzített helyiséget.

6 Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti határidőig nem tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének, úgy BÉRBEADÓ jogosult egyéb szabad helyiségben biztosítani a használat lehetőségét, amit Bérlő nem tagadhat meg. Amennyiben a bérlő, nem folyamatos birtoklás mellett veszi bérbe az adott helységet úgy Bérlő tudomásul veszi, hogy mivel az adott helyiséget csak időszakosan jogosult használni, így az általa megjelölt időpont előtt a helyiséget nem veheti birtokba, illetve az általa megjelölt időpontban köteles a helyiséget elhagyni BÉRBEADÓ a helyiségben elhelyezett ingóságokért semmilyen felelősséget nem vállal. Bérlő az ingatlant rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Bérlő felel az alkalmazottai által a BÉRBEADÓNAK, vagy másnak okozott, és máshonnan meg nem térülő kárért Bérlő az ingatlan területére semmilyen élő állatot nem hozhat be Bérlő tudomásul veszi, hogy BÉRBEADÓ jogosult az iroda ház külső és belső felületeit reklám és egyéb marketing célokra hasznosítani. Ennek keretében BÉRBEADÓ, hirdetőtáblákat, molinókat egyéb hirdetési vagy marketing felületeket helyezhet el, melyet bérlő tűrni köteles Bérlő nem jogosult az iroda ház külső és belső felületeit reklám és egyéb marketing célokra használni. BÉRBEADÓ a kölcsönös együttműködés keretében - a Bérlő jelenlétében és szükségtelen háborítása nélkül - ellenőrizheti a használatot. Követelheti a rendellenes vagy szerződésellenes használat megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredő kárának megtérítését. Bérlő a bérleményben átalakítást, bármilyen beruházást csak BÉRBEADÓ előzetes írásbeli engedélyével végezhet, ilyen esetben az előzetes engedélyeztetés alkalmával rögzíteni kell a végzett munkákra vonatkozó teherviselés rendjét, módját, és mértékét. Egyben Bérlő tudomásul veszi, hogy értéknövelő beruházásokat a bérleményben csak saját költségére és veszélyére végezhet, illetve végeztethet, azok ellenértékét BÉRBEADÓ nem téríti meg. Bérlő a bérleményen esetleges átalakítása során köteles az érintésvédelmi, baleset és munkavédelmi előírásokat betartani. Ennek során köteles az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat elvégezni. Bérlő tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségének elmulasztása esetén BÉRBEADÓT semmilyen felelősség nem terheli. A BÉRBADÓ az ingatlant kiürítve, vagy az egyedi szerződésben rögzített ingóságokkal együtt adja a Bérlő birtokába.

7 Amennyiben a bérleti jogviszony keretében bérlő a BÉRBEADÓ tulajdonát képező ingóságokat is használja, úgy köteles azok rendeltetésre alkalmas állapotban történő tartásáról sajátköltségén gondoskodni, használhatatlanná válásuk, vagy megsemmisülésük esetén pótlásukról saját költségén gondoskodni. Bérlő az ingóságot rendeltetésének és a szerződésnek megfelelően használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.. Bérlő köteles a BÉRBEADÓT értesíteni, ha a BÉRBEADÓT terhelő munkálatok szükségessége merül fel, és köteles megengedni, hogy a BÉRBEADÓT azokat elvégezze, továbbá a károk elhárításához szükséges intézkedéseket megtegye. Az értesítés elmaradásából származó károkért a Bérlő felelős Bérlő az ingatlan zárait csak Bérbeadó előzetes engedélyével cserélheti le; ebben az esetben köteles minden kulcsból egy darabot a főporta részére is biztosítani. Felek kötelesek a tevékenységük során akár szándékosan, akár gondatlanul a másik félnek okozott és a biztosító által meg nem térített kárt megtéríteni, amennyiben az egyértelműen és bizonyíthatóan az adott félnek felróható okból keletkezett Bérlő kijelenti, hogy a bérleti jogviszony bármely jogcímen történő megszűnése, vagy megszüntetése esetén, elhelyezési igénye a BÉRBEADÓVAL szemben nincs Amennyiben az egyedi szerződés tartalmazza úgy az egyedi szerződés aláírásával egyidejűleg a bérlő az egyedi szerződésben rögzített összeget köteles a bérbeadó pénztárába befizetni, vagy bérbeadó bankszámlájára átutalni biztosíték (kaució) jogcímén. A BÉRBEADÓ a kauciót nem köteles elkülönítve kezelni, valamint a szerződés megszűnésekor a kaució után nem fizet kamatot. A kaució a szerződés megszűnésekor kizárólag a bérlő által hátrahagyott bérleti díj, rezsiköltség, egyéb költség tartozások elszámolására, valamint az ingatlanban keletkezett károk helyreállítására fordítható. A kaucióból az elszámolás után fennmaradt összeg Bérlő részére haladéktalanul visszajár. Felek kölcsönös megállapodása alapján BÉRBEADÓ a rendelkezésére álló IT infrastruktúrára alapozva az egyedi szerződésben foglalt feltételek szerint biztosítja a Bérlő által igényelt információtechnológiai szolgáltatásokat Felek kölcsönös megállapodása alapján Bérbeadó a rendelkezésére álló szabad parkolóhelyektől függően, bérlő ilyen irányú igénye esetén külön szerződésben foglalt feltételek szerint biztosít a Bérlő számára parkolási lehetőséget Az esetleges egyéb költségtérítések számláit bérbeadó havi gyakorisággal jogosult kiállítani akkor, amikor a kiadások nála felmerültek, haladéktalanul. A Bérlő az átvett számlát 8 napon belül átutalással tartozik kiegyenlíteni.

8 Amennyiben Bérlő bármilyen, a helyiségbérletből vagy kapcsolódó szolgáltatásból eredő fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és azt követően a Bérbeadó írásbeli fizetési felszólítását követő 8 napon belül sem egyenlíti ki tartozását, úgy Bérbeadó jogosult az általa nyújtott járulékos szolgáltatásokat minden további értesítés nélkül a hátralék megfizetéséig korlátozni. A szerződés megszűnésével Bérlő köteles az ingatlant a BÉRBEADÓ részére visszaadni. Bérlő mindazt, amit a saját költségén felszerelt, az ingatlan állagának, épségének sérelme nélkül a szerződés megszűnése esetén leszerelheti. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérleti jogviszony bármilyen okból megszűnik, úgy köteles a bérleményt ingóságaitól kiürítve BÉRBEADÓ birtokába adni. Amennyiben Bérlő kiürítési kötelezettségének ezen a napon nem tesz eleget úgy BÉRBEADÓT a bérleti díjnak megfelelő napidíj illeti meg tárolás díj jogcímén a tárolási időszakra. Egy hónapi tárolást követően amennyiben Bérlő írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget kiürítési kötelezettségének, úgy BÉRBEADÓ jogosult az ingóságokat értékesíteni, és a befolyt vételárból költségeit levonni. Felek kölcsönös megállapodása alapján, a bérleti szerződés bármilyen okból történő megszűnésének napjától BÉRBEADÓ jogosult a bérleményt jogos önhatalommal birtokba venni. Ezen naptól kezdve BÉRBEADÓ korlátozhatja Bérlő birtoklását, valamint a közműszolgáltatásokat, jogosult továbbá Bérlő bérleménybe jutását korlátozni, megakadályozni. Felek jelen szerződés keretében tudomásukra jutott valamennyi tényt, így a szerződés tartalmi elemeit, feltételeit is, mint üzleti titkot kötelesek szigorúan megőrizni, azt nem hozhatják harmadik fél tudomására Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó jogszabályok az irányadóak. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint a nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó jogszabályok az irányadóak Bérlő az egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit teljes körűen megismerte, azokat maradéktalanul elfogadta Gyöngyös Belvárosi Irodaház Korlátolt Felelősségű Társaság Zsarnóczky Martin

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó)

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2013 Hatályos: 2013. február 1, napjától

Részletesebben

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS 1 HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Bérbeadó adatai: Név: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht Székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levelezési cím: 2000 Szentendre, Dózsa

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FERCOM INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT. OFFICES2GO BÉRLETI SZERZŐDÉSEIHEZ Hatályba lépés: 2013. december 9. Tartalomjegyzék 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, A BÉRBEADÓ ÁLTAL A BÉRLEMÉNYHEZ

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Másrészről, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Másrészről, mint bérlő (továbbiakban: Bérlő) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött Egyrészről a DP HOLDING ZRT (1204 Budapest, Mártírok útja 286., adószám: 11886208-2- 43, cégjegyzékszám: 01-10-044137, telefon: 421-0278, fax: 421-0279, képviseli: Mordechay

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött Pócsmegyer Község Önkormányzata (székhely: 2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6.; törzsszáma: 393748; adószám: 15393740-1-13; statisztikai számjel: 15393740751132113; képviseli:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek 1. Fogalom meghatározások: Bérlemény: Bérleti díj: Bérleti hónap: Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok:

Általános Szerződési Feltételek 1. Fogalom meghatározások: Bérlemény: Bérleti díj: Bérleti hónap: Bérleti jogviszonyra vonatkozó szabályok: Általános Szerződési Feltételek A Bérbeadó és a Bérlő között, tároló helyiség bérletére létrejött jogviszony alapfeltételeit a Bérleti Szerződés, míg a részletes szabályait a jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

Helyiségbérleti szerződés minta

Helyiségbérleti szerződés minta Helyiségbérleti szerződés minta ( Bérbeadó jelen helyiségbérleti szerződés minta indoklás nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.) amely szerződés létrejött egyrészről a Palota Holding Ingatlan- és

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda)

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) amely alulírott helyen és időben jött létre az egyes pontban meghatározott felek között az alábbiak szerint: a Bérbeadó: neve:... székhelye:... cégjegyzékszám:...

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 1-jén megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 1-jén megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet)

MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) MEGÁLLAPODÁS haszonélvezeti jog alapításáról és Futballpálya bérletéről /sportszervezet saját tulajdonban lévő ingatlana esetén/ minta (tervezet) amely létrejött egyrészről Bérbeadó megnevezése: Székhelye:

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. ÁPRILIS 10.) Határozatok: 27/2014. 36/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. ÁPRILIS 10.) Határozatok: 27/2014. 36/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 3. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. ÁPRILIS 10.) Határozatok: 27/2014. 36/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS

Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS Iktatószám: /2013. BÉRLETI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (székhely: 1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9., adószáma: 15490270-2-43, képviseli: dr.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A THÁLIA KÁVÉZÓ ÜZEMELTETÉSÉRE, HASZNOSÍTÁSÁRA ALBÉRLETI SZERZŐDÉS KERETÉBEN 2014. február kiíró: Thália Színház Nonprofit Kft. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 22-24. PREAMBULUM

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v

TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v Általános Szerződési Feltételek Hatályba lépés kelte: 2012. 08.10 2012.08.06 Készült: 2012.0806 TMNet Távközlési Szolgáltató Bodogán János e.v ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VoIPtelefon szolgáltatásokhoz

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Bérlő neve: Cím: Levelezési címe: Számlázási cím: Számlaszáma: Adóigazgatási száma: Statisztikai jelzőszáma: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Köt.váll. nyt.szám: sz-4-6352/08 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) statisztikai számjel: 15329877-7511-312-01,

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) RFID Marketing Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Jelen ÁSZF az RFID Marketing Kft. szolgáltatásaira vonatkozó ÁSZF-et tartalmazza. Hatályos: 2011. augusztus 1. napjától 1 Tartalom Tartalom...

Részletesebben

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya A Bérleti szerződés hatályba lépése

Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre Bevezető rendelkezések A Bérleti szerződés tárgya A Bérleti szerződés hatályba lépése Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Autópark Bérleti

Részletesebben