Siker Baranyában (Írásunk az 5. oldalon.) ÖNKORMÁNYZATI H Í R E K ORSZÁGOS ÜGYDÖNTÕ N É P S Z A V A Z Á S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siker Baranyában (Írásunk az 5. oldalon.) ÖNKORMÁNYZATI H Í R E K ORSZÁGOS ÜGYDÖNTÕ N É P S Z A V A Z Á S"

Átírás

1 2008. FEBRUÁR 11. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A március 9-én ORSZÁGOS ÜGYDÖNTÕ N É P S Z A V A Z Á S (Hirdetmény a 3. oldalon.) Választási tájékoztató Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Ceglédbercelen a 4. számú (Régi Óvoda, Petõfi u. 8.) szavazókör került kijelölésre azoknak a választópolgároknak (4. sz. szavazókör választópolgárain kívül), akik csak települési címmel (nincs pontos utca, házszám) rendelkeznek, illetve az igazolással szavazóknak. FELHÍVÁS! Tisztelt Lakosság! Aki a víz-csatorna közszolgáltatásra nem kötött szerzõdést, az pótolhatja február 11-én, 18-án és 25-én ügyfélfogadási idõben, a Polgármesteri Hivatalban! Majercsik Sándor intézményvezetõ Siker Baranyában (Írásunk az 5. oldalon.) ÖNKORMÁNYZATI H Í R E K Tájékoztató a Képviselõ-testület január 28-i ülésérõl A Képviselõ-testület évben munkaterv szerinti elsõ ülését január 28-án tartotta. Török József polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, dr. Csáky András országgyûlési képviselõt, a meghívott vendégeket és kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Napirend elõtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévõket az elmúlt ülést követõ legfontosabb eseményekrõl: A Kassai u., Kinizsi u., Nagyváradi u., Virág u., Víg u. és a Zrínyi utcák szilárd burkolattal való ellátására benyújtott pályázatunk hiánypótlását elküldtük, melyet befogadtak. A Képviselõ-testület január 14-én rendkívüli ülést tartott, melyen döntött a KMOP /2 pályázat I. ütemének benyújtásáról az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény bõvítésére és felújítására január ig a mûvelõdési ház aulájában lezajlott a lakossági köztisztasági (hulladékszállítási) szolgáltatás-, valamint a víz-csatorna közüzemi szerzõdés megkötése. A polgármesteri beszámolót, a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló írásos elõterjesztést, valamint a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselõ-testület tagjai elfogadták. Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ február 11. Tájékoztató a Képviselõ-testület január 28-i ülésérõl Elsõ napirendi pontban a testület megtárgyalta és elfogadta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet módosítását. (A rendeletet az újságban megjelentetjük.) A következõ napirendi pontban a testület megtárgyalta a köztisztviselõk teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokról szóló elõterjesztést, és elfogadta a kiemelt célokat. Harmadik napirendi pontban a Képviselõ-testület tárgyalta és elfogadta az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Napsugár Óvoda, a Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár, a Szolgáltató Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratainak módosítását. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Következõ napirendi pontban a testület megtárgyalta és elfogadta a jegyzõi munkakör betöltéséhez szükséges pályázati felhívás megjelentetését a Belügyi Közlönyben. Ötödik napirendi pontban a Képviselõ-testület kinyilvánította szándékát, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás keretében a mozgókönyvtári ellátásban részt kíván venni. Ezért javasolja, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás az ellátandó feladati közé a mozgókönyvtár feladatot vegye fel. Következõ napirendi pontban Ceglédbercel Község Képviselõ-testülete a évi közbeszerzési beszámolót tárgyalta. Továbbiakban elfogadta, hogy az Önkormányzat és a KPG Consult Kft. közbeszerzési tanácsadói tevékenység lefolytatására január 01-tõl december 31-ig határozott idejû megbízási szerzõdést kössön, Ft/hó + 20% ÁFA összegben. Hetedik napirendi pontként a testület elfogadta Ceglédbercel Község Közbeszerzési Tervét a 2008-as évre vonatkozóan. Egyebek napirendi pontban dr. Csáky András országgyûlési képviselõ tájékoztatta a jelenlévõket, hogy február 15-én (pénteken) 18 órai kezdettel parlamenti beszámolót tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Minden érdeklõdõt szeretettel vár. Kérdések, Interpelláció napirendi pontban észrevétel nem volt. Ezt követõen zárt ülés keretében döntött a Képviselõ-testület közbeszerzési eljárás megindításáról a Napsugár Óvoda részére, udvari játékok beszerzése tárgyában. Ceglédbercel, február 01. Török József sk. polgármester Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2008. (II.11.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet módosítására 1. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 5. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (2) A jövedelemnyilatkozatban foglaltak igazolására az alábbiakat kell becsatolni: a) havonta rendszeresen mérhetõ jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap nettó jövedelmérõl szóló munkáltatói igazolást, b) munkanélküli ellátás esetében a kérelem beadását megelõzõ hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást, bankszámla kivonatot, c) a társadalombiztosítás és nyugdíjfolyósító szervek által folyósított ellátások esetében a kérelem beadását megelõzõ havi szelvényt, ennek hiányában a bankszámla kivonatot, d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az illetékes APEH igazolását, a kérelem beadását megelõzõ, adóbevallással már lezárt idõszak jövedelmérõl, e) a nem havi rendszerességgel szerzett és az alkalmi munkából származó jövedelem esetében az érintett által tett nyilatkozatot. 2. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 10. -ának utolsó mondata jelen rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti. 3. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 36. -ában a polgármester szövegrész helyébe a jegyzõ szövegrész lép. Átmeneti és záró rendelkezések 4. Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. Ceglédbercel, január 28. Török József polgármester Dr. Nagy Lajos jegyzõ ÕSTERMELÕK FIGYELEM! Falugazdász közlemény Felhívom az õstermelõk figyelmét, hogy az ÁFA-törvény értelmében az õstermelõ igazolvánnyal értékesíteni kívánóknak adószámot kell kérni az APEH-tõl. Formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 3. sz. irodájában kapható. Halmi Tibor falugazdász

3 2008. február 11. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ február 11. z elmúlt két hónap is igen mozgalmasan telt iskolánkban. Meglátogatott bennünket a Mikulás, a szülõk és a Diákönkormányzat segítségével édességet is hozott nekünk. December 7-én pénteken rendeztük meg Eötvös-estünket. Több mint 250 tanulónk lépett a színpadra. A zsúfolásig megtelt mûvelõdési házban láthattak a nézõk zenés darabokat, jeleneteket, verseket, táncokat, zeneszámokat, dalokat. Mindenki lelkesen készült erre a napra, már elõtte néhány héttel folytak a próbák. Diákok és tanárok együtt izgultak a színfalak mögött. Köszönöm valamennyi résztvevõ gyermek és pedagógus kollégám munkáját. December 12-én a helyi mesemondó versenyen Bukovszki Anna és Novák Ábris 1. osztályos tanulók elsõ helyezést értek el, felkészítõjük Virág Sándorné tanítónõ. Zsuzsandor Vivien 2. helyezést ért el, felkészítõje Volf Mária tanítónõ. A harmadik-negyedikesek között Nagy Dóra ért el elsõ, Reményi Lilla második helyezést. Mindkettõjüket Mátrai Tamásné készítette fel. Alig telt el néhány nap az Eötvös-est után, újra lázban égtünk, 19- Iskolai jótékonysági bál! EÖTVÖS HÍREK én rendeztük meg a Mindenki Karácsonyát. Szokatlan módon, zeneiskolai hangversenyünket is ekkor tartottuk. A Patkós Irma Mûvészeti Iskola növendékeinek mûsorával, a Dózsa György Mûvelõdési Ház Énekkarával és a Katolikus Énekkarral együtt léptek színpadra zeneiskolás tanulóink. Az elõadás így ugyan hosszúra sikerült, de úgy gondolom, nem bánta meg, aki végigülte a közel 3 órányi mûsort. Sikerült igazi karácsonyi hangulatot szerezni a nézõknek, ehhez hozzájárult az elõtérben kínált bejgli, és forralt bor is. Köszönet érte valamennyi szereplõnek, felkészítõ zenetanárnak, minden szervezõnek. A szünet elõtti utolsó tanítási napon kézmûves foglalkozásokat tartottunk, készítettünk karácsonyi ajándékokat szüleinknek, meghitten karácsonyoztunk osztályfõnökeinkkel. Fáradtan vártuk a téli szünetet, ami egy kis pihenést hozott számunkra. Friss erõvel kezdtük az új évet, biztattuk tanulóinkat a hajtásra, hiszen már itt volt a félév. Január 25-én vihették haza a diákok félévi értesítõjüket. 26-án, szombaton írták meg írásbeli felvételi vizsgájukat nyolcadikos tanulóink. Izgatottan várjuk eredményeiket, hiszen nagymértékben ettõl függ a felvételijük. Közben báloztunk is. Itt szeretném megköszönni a Szülõi Munkaközösség elnökének, Várhegyiné Lebanov Editnek, minden SZMK-tagnak és segítõ szülõnek a bál megrendezését. Köszönjük azoknak, akik eljöttek a rendezvényre, így támogatva belépõjeggyel, tombola vásárlásával iskolánkat. Köszönjük azoknak, akik tombolatárgyakkal, támogatójegyekkel járultak hozzá az est bevételének növeléséhez. Köszönöm a fellépõ tanulók mûsorát, a felkészítõk: Hidasi Istvánné, Rábenspeckné Lõrincz Anna és Kövesdi Péter munkáját. Januárban már nagy lendülettel írtuk a levelezõs versenyek feladatlapjait. Meixner Richárd 8. osztályos tanuló a Kossuth Gimnázium által megrendezett német nyelvi tanulmányi versenyen ért el 6. helyezést. Felkészítette: Novák Károly. Február 1-jén, pénteken farsangoltunk a kultúrházban. Szeretném megköszönni a szülõknek a segítséget, és Steiner János polgárõrnek és segítõinek a munkáját, akik valamennyi iskolai rendezvényünket biztosítják. Czinege Józsefné Ismételten elérkezett a báli szezon, a dátum, ami szinte hagyományként január második hétvégéje. Elkészült a mûvelõdési ház is, melynek falai között megrendezésre került az általános iskola javára szervezett jótékonysági bál. Elindulni, elkezdeni sosem könnyû, de a közös cél mindenkit megmozgat. Jó érzéssel tölt el mindanyiunkat ha kicsit is ugyan, hogy segíteni tudunk másoknak. Jelen esetben nem kellett távolra nyúlni az adakozáskor, hiszen nem másnak teszünk ezzel jót, mint saját gyermekeinknek. Nem is kellett noszogatni senkit! Újból, mint két évvel ezelõtt, lázasan elindult a szülõi munkaközösség tagjai között az egyeztetés, közös megbeszélések az iskolában. Mindenki tette a dolgát: belépõjegy árusítás, felajánlások összegyûjtése, dekorációkészítés, és minden más, ami egy színvonalas rendezvény lebonyolításához szükséges. Az új környezetbe, ami igazán hangulatos és szép amit Bogyai Istvánné Évike díszítésével még szebbé tett, az idén a szülõi munkaközösség is vitt egy kis újat. Ezen a bálon egy ízletes vacsora elfogyasztásával kedveskedtünk vendégeinknek, amit a Hami Bt. nagyon ízletesen és gusztusosan tálalt a vendégsereg elé. Bízunk abban, hogy aki ezen a szombat estén körünkben megjelent és jelenlétével megtisztelte a bált, nem csalódott. Ezúton szeretnénk megköszönni minden tisztelt segítõ szándékúnak, aki a bál lebonyolításának megszervezésében, munkájával, részvételével, vagy felajánlásával támogatta ezt a rendezvényt, amelynek bevétele az általános iskolát és annak diákjait gyarapítja. Köszönjük azon szülõi munkaközösségi tagok és férjeik segítségét, akik a szervezéstõl kezdve a péntek esti elõkészületeken keresztül egészen a bál ajtózárásáig segítségünkre voltak. Külön köszönjük Reményi Ferencnek és feleségének az egész éjszakai kitartó munkáját, amivel nagy terhet vettek le a vállunkról, és természetesen a büfé bevételével nyújtott anyagi támogatásukat. Köszönjük a pedagógusoknak a támogató jegyek árusításában való segítséget és nem utolsó sorban a diákoknak, akik a megvásárolt jegyekkel hozzájárultak a bál bevételéhez. Folytatása az 5. oldalon.

5 2008. február 11. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal EÖTVÖS HÍREK Folytatás a 4. oldalról. A legtöbb támogató jegyet eladott osztály Hidasi Istvánné (3.a) osztálya, akik kiemelkedõen sok jegyet vásároltak. Az õ jutalmuk egy csokoládétorta volt, amit Hochrein Mihályné ajánlott fel. Nagy örömünkre szolgált, hogy ismét elfogadta meghívásunkat a Nosztalgia Duó Szabó Ferenc és Gál László, akik egész éjszaka húzták a talpalávalót óriási sikerrel. Az este nyitómûsorában szereplõk is lelkesen készültek, próbáltak, hogy mûsoruk minél színvonalasabb és tetszetõsebb legyen. Köszönjük nekik és felkészítõiknek is. Rábenspeckné Lõrincz Anna (3.b) és Hidasi Istvánné (3.a) tanító néniknek és diákjaiknak, valamint Kövesdi Péter tánccsoportjának. A bálon minden vendég biztonságban érezhette magát, hisz az idén is, mint minden évben, a Polgárõrség vigyázott ránk és értékeinkre. Ebben az évben a bál tiszta nyeresége Ft, ami csak a segítõ szándéknak és a lelkes embereknek köszönhetõ. Támogatók: 5.b, 8.a osztály, Aranyhegyi Pinceszövetkezet, Balatoni Richárd és családja, Benes Anita és Hermann Attila, Birényi Tímea, Bogyay István, Bogyay Istvánné, Bogyay Katalin, Bravo Sörözõ, Ceglédi Termálfürdõ Kft., Ceglédi Városi Könyvtár, CBA, Coop ABC, CRE Bau Kft., Csuka Gabona Kft., Czinege Józsefné, Delfin Harmonia Kft., dr. Giesz Gabriella, dr. Imre Anikó, dr. Kovács András, dr. Nagy Gábor, dr. Nagy Gáborné, dr. Nagy Lajos, Fecske Zoltán, Fieder Henrietta, Firstep Bt., Gór-Nagy Ferenc, Gumpl Ferenc, Hami S&S Bt., Harmonia Kft., Herendiné Printz Bernadett, Hochrein Gáspár, Hortobágyi Ferencné, Hortobágyi Alexandra, Ibolya Ajándék (Abertirsa), Ikra Bt., Jenei Olga, Jó-Jó Kft., Juhász Vince és neje, Kertész Éva, Kiss Mihály (Cserõi ABC), Koncz Antalné, Konczné Krokta Veronika, Kovács János, Kovácsfi Ferenc, Kõrösi Mercédesz és Beáta, Kröllné Serfõzõ Ildikó, Kulimáné Ságodi Erzsébet, M&K Óra- Ékszer Kft., Manner Ildikó, Mányoki Tibor, Mányoki Zsuzsa, Megyeri fivérek, Megyeri Szabolcs, Méhész Pál, Mihalovics Csilla, Molnár Lászlóné, Napsugár Óvoda, Napsugár Presszó, Német Kisebbségi Önkormányzat, On- Brot-Ka, Orosz Endréné, Pál István, Pálné Baumann Olga, Paning Pékség, Papp Lajos, Petra Fleur, Polónyi Péter, Primo Kft., Püspöki Tiborné, Rábenspeckné Lõrincz Anna, Reményi Ferenc, Robogó 3K Kft., Ruttner György, Török Márta, Sánta Szabolcs, Sebestyén Mártonné, Sikk Divatáru Bolt (Vágvölgyi Istvánné), Simon Anikó, Simonné Csontos Margit, Stella Sörözõ, Szabó Ferenc és Gál László, Szabó Ferencné, Szántó Vilmos, Szeidl Tamás, Széllné Vágvölgyi Tünde, Szigethi Patika, Szigetvári Antalné, Tabányi Sörözõ, Tábori Mihály T&T, Tehenes Tibor, Tetõtõl talpig bolt, Tool-Plastik Bt., Török József, Varga János, Várhegyi Jánosné, Várhegyiné Lebanov Edit, Városi Melinda, Verzon divatáru, VITO-Comp, Walter László, Zsírosné Endrei Magdolna, Zsuzsandorné Szpin Ildikó, valamint a sok névtelen felajánló. Szülõi Munkaközösség Siker Baranyában január 19-ére meghívást kaptunk Reményi Mónika és Reményi Ferenc révén a pécsi Palatinus Hotelben megrendezett 13. Német Polgárbálra. Az enyhe idõben útra kelõ csoport mintegy három és fél óra után érkezett meg Pécsre, ahol rövid kere- sés után megleltük szállásunkat. Gyors lepakolás és bejelentkezés után elindultuk a fellépés helyszínére, a városközpont sétálóutcájában található Palatinus Hotelbe. Itt a fõszervezõ és egyben meghívónk, Matkovits Kretz Eleonóra nagy örömmel és szeretettel fogadott bennünket. Rövid helyszínbejárás és próba után átöltöztek táncosaink, s a megnyitó után már kezdõdött is a fellépés. Sajnos a technika megtréfált minket, mivel a mûsor második felében a helyi szervezõk által biztosított DVD-lejátszó leállt. A csoport tagjai szerencsére nem estek kétségbe, és zene nélkül, a bálozók ütemes vastapsára fe- jezték be mûsorukat. A nagy sikerû fellépést követõen a táncosok esti városnézést tartottak, majd visszatértek szállásukra. Másnap a reggeli ébredés és pakolás után indult haza fáradt, de elégedett csapatunk. Köszönjük mégegyszer a meghívást Mónikának és Ferencnek. Polónyiné Zsuzsandor Ibolya Zöld környezetvédelem Korhatártól függetlenül, ha részt akar venni a környezetvédelmi csoport munkájában, jelentkezzen az alábbi elérhetõségen. Tegyünk meg mindent környezetünk, lakóhelyünk tisztaságáért, természeti értékeinek megóvásáért.

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ február 11. KULTÚRA A Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár évi PROGRAMTERVE Dátum Idõpont Rendezvény neve Február Február 01. péntek Iskolás Farsang Február 02. szombat Óvodás Farsang Február 02. szombat 20:00 Jótékonysági Sváb-bál Február 03. vasárnap 18:00-19:00 Kerti praktikák Ingyenes! Február Farsang-szoba Február 05. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Február 08. péntek 18:00- Filmklub: Gázláng Jegy ára: 600,- Ft (1944., ff., feliratos, amerikai, 110 perc) 6 alkalmas bérlet: 3000,- Ft Február 09. szombat 19:00- Pandóra szelencéje, táncjáték (PIMI) Jegy ára: 700,- Ft Február 10. vasárnap 18: Kerti praktikák Ingyenes! Február 12. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Február 15. péntek 18:00- Filmklub: Ének a búzamezõkrõl Jegy ára: 600,- Ft (1947., ff., magyar, 100 p.) 6 alkalmas bérlet: 3000,- Ft Február 16. szombat 17:00- Müller Péter: Gyökerek Jegy ára: 500,- Ft (zenés irodalmi összeállítás) Február 16. szombat 14:00-17:00 Kézmûves foglalkozás Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Február 19. kedd 15:00- Véradás Február 19. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Február 21. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Február 22. péntek 18:00- Filmklub: Amadeus Jegy ára: 600,- Ft (1984., szinkronizált, színes, amerikai, 170 p.) 6 alkalmas bérlet: 3000,- Ft Február 29. péntek 18:00- Filmklub: A zongorista (2002., szinkronizált, Jegy ára: 600,- Ft színes, francia-német-brit-lengyel, 148 p.) 6 alkalmas bérlet: 3000,- Ft Március Március 04. kedd 10:00-11:00 Bábszínház Jegy ára: 450,- Ft/fõ Délibábszínház: Elveszett kincsek c. bábjáték Március 04. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Március 06. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Március 06. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Március 07. péntek 18:00- Filmklub: Jutalomutazás Jegy ára: 600,- Ft (1974., színes, magyar, 88 p.) 6 alkalmas bérlet: 3000,- Ft Március 08. szombat Nõnap Március 09. vasárnap Március idusa Március 11. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Március 13. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Március 14. péntek 18:00- Filmklub: A mások élete Jegy ára: 600,- Ft (2006., szinkronizált, színes, német, 133 p.) 6 alkalmas bérlet: 3000,- Ft Március 15. szombat es forr. megemlékezés Március 16. vasárnap Húsvéti kézmûves foglalkozás Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Március 18. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Március 20. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Folytatása a 7. oldalon.

7 2008. február 11. Ceglédberceli HÍRADÓ 7. oldal Folytatás a 6. oldalról. Dátum Idõpont Rendezvény neve Március 20. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Március Világûr kiállítás Ingyenes! Március 25. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Március 27. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Március 28. péntek 19:00-21:00 Plutzer Gábor: Psota-est Jegy ára: 800,- Ft Psota Irén születésnapja alkalmából Március 29. szombat Nemzetiségi nap Március 30. vasárnap 16:00- Vivát Bercel! Évadnyitó Ingyenes! Március 30. vasárnap Mûvész-klub kiállítás kezdete Ingyenes! Április Április 01. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Április 03. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Április 03. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Április 06. vasárnap, Egészségügyi Világnap: Ceglédi Mozgáskor- Ingyenes! vagy április 07. hétfõ látozottak Egyesületének elõadása Április 08. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Április 10. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Április 10. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Április 12. szombat 15:00- Vers- és prózamondó verseny Ingyenes! Április 15. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Április 16. szerda Holokauszt áldozatainak napja Április 17. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Április 17. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Április 19. szombat 14:00-17:00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Április 19. szombat 17:30- Énekkar koncert Ingyenes! Április 22. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Április 24. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Április 26. szombat 14:00-16:00 Nemzetiségi óvodatalálkozó Április 26. szombat 17:00- Vivát Bercel! Ingyenes! Április 29. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Május Május Zenésztalálkozó Május 04. vasárnap Anyák-napja Május 06. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Május 08. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Május 08. csütörtök Nemzetközi Vöröskereszt napja Május 10. csütörtök Nemzetiségi nap Május 13. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Május 15. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Folytatása a 8. oldalon.

8 8. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ február 11. Folytatás a 7. oldalról. Dátum Idõpont Rendezvény neve Május 15. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Május 17. szombat 14:00-17:00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Május 18. vasárnap Búcsú Május 20. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Május 22. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Május 24. szombat 17:00- Vivát Bercel! Ingyenes! Május 25. vasárnap Gyermeknap: P. Tóth Erika zenés készségfejlesztõ 1x30 perc (1-3 év), 1x45 perc (3-7 év) Május 27. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Május 29. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Május 29. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Június Június 03. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Június 04. szerda Trianoni megemlékezés Június 05. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Június 06. péntek Pedagógus nap (PIMI) Június 07. szombat Egészséges gyermeknap együtt Ingyenes! Lakáskultúra világnapja alkalmából: lakásdekorációs ötletbörze (kézmûves), lakberendezési tanácsadás Június 10. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Június 12. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Június 12. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Június 14. szombat Véradók napja Június 15. vasárnap Apák napja Június 17. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Június 19. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Június 21. szombat 14:00-17:00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Június 24. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Június 26. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Június 26. csütörtök 18:00- Kártya klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Június 30. hétfõ Semmelweis-nap Július Július 01. kedd Köztisztviselõk napja (PIMI) Július 01. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Július 03. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Július Sörfesztivál (2 napos rendezvény) Július 08. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtár) Ingyenes! Július 10. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Folytatása a 9. oldalon.

9 2008. február 11. Ceglédberceli HÍRADÓ 9. oldal Folytatás a 8. oldalról. Dátum Idõpont Rendezvény neve Július 10. csütörtök 18:00- Kártya klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Július Vasúti terepasztal kiállítás Július Olvasótábor (könyvtár) Július 17. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Július 22. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok Ingyenes! Július 24 csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Július 24. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Július 29. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Július 31. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Augusztus Aug. 05. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok Ingyenes! Aug. 07. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Aug. 07. csütörtök Kártya klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Aug. 12. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Aug. 14. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Aug. 16. szombat 14:00-17:00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Aug. 19. kedd :30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Aug. 20. szerda Szent István-napi ünnepség Aug. 23. szombat 17:00- Vivát Bercel! Ingyenes! Aug. 26. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Aug. 28. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Szeptember Szept. 02. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtár) Ingyenes! Szept. 04. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Szept. 04. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Szept Fúvószenei találkozó Szept. 09. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Szept. 11. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Szept Nemzetiségi napok Szept. 16. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtár) Ingyenes! Szept. 18. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Szept. 18. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Szept. 20. szombat :00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Szept. 21. vasárnap Magyar dráma napja Szept. 23. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Szept. 25. csütörtök 11: Zene-bölcsi (zenés, játékos kf. kicsiknek) 700,- Ft/alkalom Folytatása a 10. oldalon.

10 10. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ február 11. Folytatás a 9. oldalról. Dátum Idõpont Rendezvény neve Október Október 01. szerda 16:00- Idõsek napja: Ingyenes! Madarász Katalin Gyõri Szabó József Október 02. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Október 02. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Október 06. hétfõ Aradi vértanúk napja Október 07. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Október 09. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Október 11. szombat 14:00- Dalárda énekverseny + bál Október 14. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtár) Ingyenes! Október 16. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Október 16. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Október 18. szombat 14:00-17:00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Október 18. szombat Megyei nyugdíjas nap Október 21. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Október 23. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Október 23. csütörtök Megemlékezés Október 25. szombat 16:00- Vivát Bercel! Ingyenes! Október 28. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok Ingyenes! Október 30. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Október 31. péntek Halloween-party November November Német Dalest Ingyenes! Nov. 04. kedd Falunap Ingyenes! Nov. 06. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Nov. 06. csütörtök Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Nov. 11. kedd 10:00-11:00 Bábszínház Jegy ára: 450,- Ft Délibábszínház: Nyuszimesék c. bábjáték Nov. 13. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Nov. 15. szombat 19:00- Nagy Operett Slágerek Jegy ára: 800,- Ft (Plutzer Gábor Operett-est) Nov. 18. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Nov. 20. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Nov. 20. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Nov. 22. szombat 16:00- Vivát Bercel! Ingyenes! Nov. 25. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok Ingyenes! Nov. 27. csütörtök :30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Nov. 29. szombat 20:00- Katalin-bál Jegy ára: 1000,- Ft Folytatása a 11. oldalon.

11 2008. február 11. Ceglédberceli HÍRADÓ 11. oldal Folytatás a 10. oldalról. Dátum Idõpont Rendezvény neve December Dec. 01. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Dec. 04. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Dec. 04. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Dec. 09. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok Ingyenes! Dec. 11. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Dec. 13. szerda 14:00-17:00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Dec. 16. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Dec. 18. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Dec. 18. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Dec Mindenki Karácsonya Ingyenes! Dec. 23. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok Ingyenes! Dec között Gerje-party évadzáró koncert Ingyenes! Dec. 31. szerda 20:00- Szilveszteri bál Gyermek programok Zenebölcsi: zenés, játékos készségfejlesztõ kicsiknek. Foglalkozás vezetõ: P. Tóth Erika. Idõpontja: minden csütörtök 11: Elsõ foglalkozás: Foglalkozás ára: 700 Ft/alkalom. Helyszín: Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár emeleti elõadója. * * * Kézmûves klub Foglalkozás vezetõk: Bogyay Istvánné, Pál Anita, Koncz Antalné. Idõpontjai: Február 16. szombat 14:00-17:00 Március 16. vasárnap 14:00-17:00 Április 19. szombat 14:00-17:00 Május 17. szombat 14:00-17:00 Június 21. szombat 14:00-17:00 Augusztus 16. szombat 14:00-17:00 Szeptember 20. szombat 14:00-17:00 Október 18. szombat 14:00-17:00 December 13. szombat 14:00-17:00 Foglalkozás ára: 600 Ft/alkalom. A foglalkozás minden hónapban egyszer az egész év folyamán megrendezésre kerül. Helyszín: Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár pinceklub. * * * Mûvész klub: rajz, festés, mûvészettörténet. Foglalkozást tartja: Bogyay Kata. Idõpontjai: Február 12. kedd 16:00-18:00 Március 11. kedd 16:00-18:00 Március 25. kedd 16:00-18:00 Április 08. kedd 16:00-18:00 Április 22. kedd 16:00-18:00 Május 06. kedd 16:00-18:00 Május 20. kedd 16:00-18:00 Június 03. kedd 16:00-18:00 Június 17. kedd 16:00-18:00 Július 01. kedd 16:00-18:00 Július 29. kedd 16:00-18:00 Augusztus 12. kedd 16:00-18:00 Augusztus 26. kedd 16:00-18:00 Szeptember 09. kedd 16:00-18:00 Szeptember 23. kedd 16:00-18:00 Október 07. kedd 16:00-18:00 Október 21. kedd 16:00-18:00 November 18. kedd 16:00-18:00 December 01. kedd 16:00-18:00 December 16. kedd 16:00-18:00 Foglalkozás ára: 400 Ft/alkalom. Helyszín: Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár pinceklub. Felnõtt programok Mazsolaszemek a kalácsban, avagy szivárványszínek a filmmûvészetben. Felnõtt filmklub február 8.: Gázláng (1944., ff., feliratos, amerikai, 110 p.); r.: George Cukor; fsz.: Ingrid Bergman, Charles Boyer, Joseph Cotten. Fények pislákolnak... majd kialusznak. Lépések zaja hallatszik a szúvas fák alatt a régi lezárt padlásról. A rejtélyes események halálra rémítik és õrületbe sodorják a szépséges, naiv, törékeny fiatalasszonyt. Vajon kinek lehet a célja mindez? Thriller február 15.: Ének a búzamezõkrõl (1947., ff., magyar, 100 p.); r.: Szõts István; fsz.: Görbe János, Szellay Alice, Bihari József. A velencei nagydíjas filmrendezõ, Szõts István, megrázó, balladisztikus hangvételû filmje, amely méltó módon közvetíti a Móra Ferenc kisregény hõseinek törvényszerûen szomorú sorsát. Tudatlanság, babona, misztérium és valódi családi drámák keveréke a film. Társadalmi dráma. Folytatása a 12. oldalon.

Híradó. Meghívó. Meghívó. Nyílt borkóstolójára FARSANGI SVÁB BÁLJÁRA. Önkormányzati hírek. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Híradó. Meghívó. Meghívó. Nyílt borkóstolójára FARSANGI SVÁB BÁLJÁRA. Önkormányzati hírek. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2015. január 30. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület és a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl

Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 21-én (csütörtök)

Részletesebben

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2011. április 8.

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2011. április 8. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. április 8. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. március

Részletesebben

Híradó. Meghívó NŐNAPI ÜNNEPSÉGRE. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve lett 2015

Híradó. Meghívó NŐNAPI ÜNNEPSÉGRE. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve lett 2015 Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2015. március 3. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Tisztelettel meghívjuk Ceglédbercel község lakosságát az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára

Részletesebben

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2014. március 17. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA 2014. április 6. Választási Tájékoztató A Köztársasági Elnök úr

Részletesebben

Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u

Híradó. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. május 10. w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. május 10. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u 2. Ceglédberceli Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Ceglédberceli Nemzetiségi Napok programja 2012. szeptember 15-16. MEGHÍVÓ

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Ceglédberceli Nemzetiségi Napok programja 2012. szeptember 15-16. MEGHÍVÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. szeptember 14. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Ceglédberceli Nemzetiségi Napok programja 2012. szeptember 15-16. 2012. szeptember 15. (szombat)

Részletesebben

Híradó. Meghívó EINLADUNG MEGHÍVÓ. 2012. október 23. (kedd) FAMILIEN-SCHWABENBALL mit Oktoberfest-Stimmung ein. CSALÁDI SVÁBBÁLBA

Híradó. Meghívó EINLADUNG MEGHÍVÓ. 2012. október 23. (kedd) FAMILIEN-SCHWABENBALL mit Oktoberfest-Stimmung ein. CSALÁDI SVÁBBÁLBA Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. október 18. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó 2012. október 23. (kedd) Programok: 10:00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban Török

Részletesebben

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. június 4.

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2010. június 4. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. június 4. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Sokaknak, ez elhurcoltak Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. november 18. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ceglédberceliek! A mai napon ismét emlékezni gyűltünk

Részletesebben

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2011. július 8.

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2011. július 8. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. július 8. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. június

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2014. június 11. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Mi is ott leszünk a VB-n! Egyedül meccset nézni nem rossz, de még jobb közösen! Ezért a Világbajnokság

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2015. június 11.

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. 2015. június 11. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2015. június 11. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2015. június 1-én tartotta

Részletesebben

Híradó. Fókuszban Magyarország. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Októberben népszámlálás! Szigorúan titkos!

Híradó. Fókuszban Magyarország. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja. Októberben népszámlálás! Szigorúan titkos! Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2011. szeptember 9. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u Fókuszban Magyarország Októberben népszámlálás! A 2011. esztendőt a népszámlálás

Részletesebben

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Híradó ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2010. szeptember 10. Ceglédberceli Híradó w w w. c e g l e d b e r c e l. h u ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010.

Részletesebben

Ajándék a hulladékért

Ajándék a hulladékért 2007. NOVEMBER 14. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Ajándék a hulladékért Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Az ÖKOVÍZ Kft. a 2006/2007- es

Részletesebben

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról

UDVAR I HÍREK. Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA. Az önkormányzat munkájáról UDVAR I HÍREK AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA Áldott húsvéti ünnepet kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Az önkormányzat munkájáról XX. évfolyam 1. szám 2015. március Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Közmeghallgatás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. április Hernád éves közmeghallgatása idén február 20-ra esett, melyen Zsírosné Pallaga Mária polgármester asszony beszámolt

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ A SZÛRÉS ÉLETET MENT BERHIDA. XXII. évfolyam 2. szám 2015. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXII. évfolyam 2. szám 2015. március Városi Önkormányzat lapja A SZÛRÉS ÉLETET MENT Peremartongyártelepen is elérhetõvé vált a védõnõi méhnyakszûrés. A térítésmentes népegészségügyi

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsai Híradó Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2011. 1. szám Támadás a tél ellen munkában a Városgondnokság hókotró gépe Tartalomból: A hó eltakarításakor a lakosság megértését és

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

KIEMELKEDÕ VÁROSI RENDEZVÉNYEINKRÕL KÉPEKBEN

KIEMELKEDÕ VÁROSI RENDEZVÉNYEINKRÕL KÉPEKBEN Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 5. szám Ára: 125,- Ft KIEMELKEDÕ VÁROSI RENDEZVÉNYEINKRÕL KÉPEKBEN Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a szervezésben és lebonyolításban, vagy támogatás útján

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu

CSÉVI KISBÍRÓ. 12. évfolyam 1. szám 1. Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatának lapja 12. évfolyam 2014/1. szám www.piliscsev.hu A legtöbben Önök közül biztosan tudják, talán már az iskolás gyermekek is, hogy a címben szereplő szám településünk

Részletesebben

Vivát Bercel! másodszor Beszámolónk a 6. oldalon.

Vivát Bercel! másodszor Beszámolónk a 6. oldalon. 2007. SZEPTEMBER 14. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselõ-testület 2007. szeptember 3-i ülésérõl

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár átadására.

Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár átadására. 2007. JÚLIUS 13. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Ceglédbercel Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a Címzett Támogatás keretében

Részletesebben

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl

Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl XXIV. ÉVFOLYAM, 2015. 1. szám, JANUÁR 2 KÖZÜGYEK / HIRDETÉS PERKÁTAI HÍREK 2015. január Beszámoló a 2014. december 18-i képviselõ-testületi ülésrõl Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben