Siker Baranyában (Írásunk az 5. oldalon.) ÖNKORMÁNYZATI H Í R E K ORSZÁGOS ÜGYDÖNTÕ N É P S Z A V A Z Á S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Siker Baranyában (Írásunk az 5. oldalon.) ÖNKORMÁNYZATI H Í R E K ORSZÁGOS ÜGYDÖNTÕ N É P S Z A V A Z Á S"

Átírás

1 2008. FEBRUÁR 11. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A március 9-én ORSZÁGOS ÜGYDÖNTÕ N É P S Z A V A Z Á S (Hirdetmény a 3. oldalon.) Választási tájékoztató Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Ceglédbercelen a 4. számú (Régi Óvoda, Petõfi u. 8.) szavazókör került kijelölésre azoknak a választópolgároknak (4. sz. szavazókör választópolgárain kívül), akik csak települési címmel (nincs pontos utca, házszám) rendelkeznek, illetve az igazolással szavazóknak. FELHÍVÁS! Tisztelt Lakosság! Aki a víz-csatorna közszolgáltatásra nem kötött szerzõdést, az pótolhatja február 11-én, 18-án és 25-én ügyfélfogadási idõben, a Polgármesteri Hivatalban! Majercsik Sándor intézményvezetõ Siker Baranyában (Írásunk az 5. oldalon.) ÖNKORMÁNYZATI H Í R E K Tájékoztató a Képviselõ-testület január 28-i ülésérõl A Képviselõ-testület évben munkaterv szerinti elsõ ülését január 28-án tartotta. Török József polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, dr. Csáky András országgyûlési képviselõt, a meghívott vendégeket és kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Napirend elõtti témákban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévõket az elmúlt ülést követõ legfontosabb eseményekrõl: A Kassai u., Kinizsi u., Nagyváradi u., Virág u., Víg u. és a Zrínyi utcák szilárd burkolattal való ellátására benyújtott pályázatunk hiánypótlását elküldtük, melyet befogadtak. A Képviselõ-testület január 14-én rendkívüli ülést tartott, melyen döntött a KMOP /2 pályázat I. ütemének benyújtásáról az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény bõvítésére és felújítására január ig a mûvelõdési ház aulájában lezajlott a lakossági köztisztasági (hulladékszállítási) szolgáltatás-, valamint a víz-csatorna közüzemi szerzõdés megkötése. A polgármesteri beszámolót, a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl szóló írásos elõterjesztést, valamint a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának állásáról szóló beszámolót a Képviselõ-testület tagjai elfogadták. Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ február 11. Tájékoztató a Képviselõ-testület január 28-i ülésérõl Elsõ napirendi pontban a testület megtárgyalta és elfogadta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet módosítását. (A rendeletet az újságban megjelentetjük.) A következõ napirendi pontban a testület megtárgyalta a köztisztviselõk teljesítményértékelésének alapjául szolgáló kiemelt célokról szóló elõterjesztést, és elfogadta a kiemelt célokat. Harmadik napirendi pontban a Képviselõ-testület tárgyalta és elfogadta az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Napsugár Óvoda, a Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár, a Szolgáltató Intézmény, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratainak módosítását. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Következõ napirendi pontban a testület megtárgyalta és elfogadta a jegyzõi munkakör betöltéséhez szükséges pályázati felhívás megjelentetését a Belügyi Közlönyben. Ötödik napirendi pontban a Képviselõ-testület kinyilvánította szándékát, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás keretében a mozgókönyvtári ellátásban részt kíván venni. Ezért javasolja, hogy a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás az ellátandó feladati közé a mozgókönyvtár feladatot vegye fel. Következõ napirendi pontban Ceglédbercel Község Képviselõ-testülete a évi közbeszerzési beszámolót tárgyalta. Továbbiakban elfogadta, hogy az Önkormányzat és a KPG Consult Kft. közbeszerzési tanácsadói tevékenység lefolytatására január 01-tõl december 31-ig határozott idejû megbízási szerzõdést kössön, Ft/hó + 20% ÁFA összegben. Hetedik napirendi pontként a testület elfogadta Ceglédbercel Község Közbeszerzési Tervét a 2008-as évre vonatkozóan. Egyebek napirendi pontban dr. Csáky András országgyûlési képviselõ tájékoztatta a jelenlévõket, hogy február 15-én (pénteken) 18 órai kezdettel parlamenti beszámolót tart a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Minden érdeklõdõt szeretettel vár. Kérdések, Interpelláció napirendi pontban észrevétel nem volt. Ezt követõen zárt ülés keretében döntött a Képviselõ-testület közbeszerzési eljárás megindításáról a Napsugár Óvoda részére, udvari játékok beszerzése tárgyában. Ceglédbercel, február 01. Török József sk. polgármester Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 1/2008. (II.11.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet módosítására 1. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 5. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 5. (2) A jövedelemnyilatkozatban foglaltak igazolására az alábbiakat kell becsatolni: a) havonta rendszeresen mérhetõ jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap nettó jövedelmérõl szóló munkáltatói igazolást, b) munkanélküli ellátás esetében a kérelem beadását megelõzõ hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást, bankszámla kivonatot, c) a társadalombiztosítás és nyugdíjfolyósító szervek által folyósított ellátások esetében a kérelem beadását megelõzõ havi szelvényt, ennek hiányában a bankszámla kivonatot, d) vállalkozásból származó jövedelem esetén az illetékes APEH igazolását, a kérelem beadását megelõzõ, adóbevallással már lezárt idõszak jövedelmérõl, e) a nem havi rendszerességgel szerzett és az alkalmi munkából származó jövedelem esetében az érintett által tett nyilatkozatot. 2. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 10. -ának utolsó mondata jelen rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti. 3. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 36. -ában a polgármester szövegrész helyébe a jegyzõ szövegrész lép. Átmeneti és záró rendelkezések 4. Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. Ceglédbercel, január 28. Török József polgármester Dr. Nagy Lajos jegyzõ ÕSTERMELÕK FIGYELEM! Falugazdász közlemény Felhívom az õstermelõk figyelmét, hogy az ÁFA-törvény értelmében az õstermelõ igazolvánnyal értékesíteni kívánóknak adószámot kell kérni az APEH-tõl. Formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal 3. sz. irodájában kapható. Halmi Tibor falugazdász

3 2008. február 11. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ február 11. z elmúlt két hónap is igen mozgalmasan telt iskolánkban. Meglátogatott bennünket a Mikulás, a szülõk és a Diákönkormányzat segítségével édességet is hozott nekünk. December 7-én pénteken rendeztük meg Eötvös-estünket. Több mint 250 tanulónk lépett a színpadra. A zsúfolásig megtelt mûvelõdési házban láthattak a nézõk zenés darabokat, jeleneteket, verseket, táncokat, zeneszámokat, dalokat. Mindenki lelkesen készült erre a napra, már elõtte néhány héttel folytak a próbák. Diákok és tanárok együtt izgultak a színfalak mögött. Köszönöm valamennyi résztvevõ gyermek és pedagógus kollégám munkáját. December 12-én a helyi mesemondó versenyen Bukovszki Anna és Novák Ábris 1. osztályos tanulók elsõ helyezést értek el, felkészítõjük Virág Sándorné tanítónõ. Zsuzsandor Vivien 2. helyezést ért el, felkészítõje Volf Mária tanítónõ. A harmadik-negyedikesek között Nagy Dóra ért el elsõ, Reményi Lilla második helyezést. Mindkettõjüket Mátrai Tamásné készítette fel. Alig telt el néhány nap az Eötvös-est után, újra lázban égtünk, 19- Iskolai jótékonysági bál! EÖTVÖS HÍREK én rendeztük meg a Mindenki Karácsonyát. Szokatlan módon, zeneiskolai hangversenyünket is ekkor tartottuk. A Patkós Irma Mûvészeti Iskola növendékeinek mûsorával, a Dózsa György Mûvelõdési Ház Énekkarával és a Katolikus Énekkarral együtt léptek színpadra zeneiskolás tanulóink. Az elõadás így ugyan hosszúra sikerült, de úgy gondolom, nem bánta meg, aki végigülte a közel 3 órányi mûsort. Sikerült igazi karácsonyi hangulatot szerezni a nézõknek, ehhez hozzájárult az elõtérben kínált bejgli, és forralt bor is. Köszönet érte valamennyi szereplõnek, felkészítõ zenetanárnak, minden szervezõnek. A szünet elõtti utolsó tanítási napon kézmûves foglalkozásokat tartottunk, készítettünk karácsonyi ajándékokat szüleinknek, meghitten karácsonyoztunk osztályfõnökeinkkel. Fáradtan vártuk a téli szünetet, ami egy kis pihenést hozott számunkra. Friss erõvel kezdtük az új évet, biztattuk tanulóinkat a hajtásra, hiszen már itt volt a félév. Január 25-én vihették haza a diákok félévi értesítõjüket. 26-án, szombaton írták meg írásbeli felvételi vizsgájukat nyolcadikos tanulóink. Izgatottan várjuk eredményeiket, hiszen nagymértékben ettõl függ a felvételijük. Közben báloztunk is. Itt szeretném megköszönni a Szülõi Munkaközösség elnökének, Várhegyiné Lebanov Editnek, minden SZMK-tagnak és segítõ szülõnek a bál megrendezését. Köszönjük azoknak, akik eljöttek a rendezvényre, így támogatva belépõjeggyel, tombola vásárlásával iskolánkat. Köszönjük azoknak, akik tombolatárgyakkal, támogatójegyekkel járultak hozzá az est bevételének növeléséhez. Köszönöm a fellépõ tanulók mûsorát, a felkészítõk: Hidasi Istvánné, Rábenspeckné Lõrincz Anna és Kövesdi Péter munkáját. Januárban már nagy lendülettel írtuk a levelezõs versenyek feladatlapjait. Meixner Richárd 8. osztályos tanuló a Kossuth Gimnázium által megrendezett német nyelvi tanulmányi versenyen ért el 6. helyezést. Felkészítette: Novák Károly. Február 1-jén, pénteken farsangoltunk a kultúrházban. Szeretném megköszönni a szülõknek a segítséget, és Steiner János polgárõrnek és segítõinek a munkáját, akik valamennyi iskolai rendezvényünket biztosítják. Czinege Józsefné Ismételten elérkezett a báli szezon, a dátum, ami szinte hagyományként január második hétvégéje. Elkészült a mûvelõdési ház is, melynek falai között megrendezésre került az általános iskola javára szervezett jótékonysági bál. Elindulni, elkezdeni sosem könnyû, de a közös cél mindenkit megmozgat. Jó érzéssel tölt el mindanyiunkat ha kicsit is ugyan, hogy segíteni tudunk másoknak. Jelen esetben nem kellett távolra nyúlni az adakozáskor, hiszen nem másnak teszünk ezzel jót, mint saját gyermekeinknek. Nem is kellett noszogatni senkit! Újból, mint két évvel ezelõtt, lázasan elindult a szülõi munkaközösség tagjai között az egyeztetés, közös megbeszélések az iskolában. Mindenki tette a dolgát: belépõjegy árusítás, felajánlások összegyûjtése, dekorációkészítés, és minden más, ami egy színvonalas rendezvény lebonyolításához szükséges. Az új környezetbe, ami igazán hangulatos és szép amit Bogyai Istvánné Évike díszítésével még szebbé tett, az idén a szülõi munkaközösség is vitt egy kis újat. Ezen a bálon egy ízletes vacsora elfogyasztásával kedveskedtünk vendégeinknek, amit a Hami Bt. nagyon ízletesen és gusztusosan tálalt a vendégsereg elé. Bízunk abban, hogy aki ezen a szombat estén körünkben megjelent és jelenlétével megtisztelte a bált, nem csalódott. Ezúton szeretnénk megköszönni minden tisztelt segítõ szándékúnak, aki a bál lebonyolításának megszervezésében, munkájával, részvételével, vagy felajánlásával támogatta ezt a rendezvényt, amelynek bevétele az általános iskolát és annak diákjait gyarapítja. Köszönjük azon szülõi munkaközösségi tagok és férjeik segítségét, akik a szervezéstõl kezdve a péntek esti elõkészületeken keresztül egészen a bál ajtózárásáig segítségünkre voltak. Külön köszönjük Reményi Ferencnek és feleségének az egész éjszakai kitartó munkáját, amivel nagy terhet vettek le a vállunkról, és természetesen a büfé bevételével nyújtott anyagi támogatásukat. Köszönjük a pedagógusoknak a támogató jegyek árusításában való segítséget és nem utolsó sorban a diákoknak, akik a megvásárolt jegyekkel hozzájárultak a bál bevételéhez. Folytatása az 5. oldalon.

5 2008. február 11. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal EÖTVÖS HÍREK Folytatás a 4. oldalról. A legtöbb támogató jegyet eladott osztály Hidasi Istvánné (3.a) osztálya, akik kiemelkedõen sok jegyet vásároltak. Az õ jutalmuk egy csokoládétorta volt, amit Hochrein Mihályné ajánlott fel. Nagy örömünkre szolgált, hogy ismét elfogadta meghívásunkat a Nosztalgia Duó Szabó Ferenc és Gál László, akik egész éjszaka húzták a talpalávalót óriási sikerrel. Az este nyitómûsorában szereplõk is lelkesen készültek, próbáltak, hogy mûsoruk minél színvonalasabb és tetszetõsebb legyen. Köszönjük nekik és felkészítõiknek is. Rábenspeckné Lõrincz Anna (3.b) és Hidasi Istvánné (3.a) tanító néniknek és diákjaiknak, valamint Kövesdi Péter tánccsoportjának. A bálon minden vendég biztonságban érezhette magát, hisz az idén is, mint minden évben, a Polgárõrség vigyázott ránk és értékeinkre. Ebben az évben a bál tiszta nyeresége Ft, ami csak a segítõ szándéknak és a lelkes embereknek köszönhetõ. Támogatók: 5.b, 8.a osztály, Aranyhegyi Pinceszövetkezet, Balatoni Richárd és családja, Benes Anita és Hermann Attila, Birényi Tímea, Bogyay István, Bogyay Istvánné, Bogyay Katalin, Bravo Sörözõ, Ceglédi Termálfürdõ Kft., Ceglédi Városi Könyvtár, CBA, Coop ABC, CRE Bau Kft., Csuka Gabona Kft., Czinege Józsefné, Delfin Harmonia Kft., dr. Giesz Gabriella, dr. Imre Anikó, dr. Kovács András, dr. Nagy Gábor, dr. Nagy Gáborné, dr. Nagy Lajos, Fecske Zoltán, Fieder Henrietta, Firstep Bt., Gór-Nagy Ferenc, Gumpl Ferenc, Hami S&S Bt., Harmonia Kft., Herendiné Printz Bernadett, Hochrein Gáspár, Hortobágyi Ferencné, Hortobágyi Alexandra, Ibolya Ajándék (Abertirsa), Ikra Bt., Jenei Olga, Jó-Jó Kft., Juhász Vince és neje, Kertész Éva, Kiss Mihály (Cserõi ABC), Koncz Antalné, Konczné Krokta Veronika, Kovács János, Kovácsfi Ferenc, Kõrösi Mercédesz és Beáta, Kröllné Serfõzõ Ildikó, Kulimáné Ságodi Erzsébet, M&K Óra- Ékszer Kft., Manner Ildikó, Mányoki Tibor, Mányoki Zsuzsa, Megyeri fivérek, Megyeri Szabolcs, Méhész Pál, Mihalovics Csilla, Molnár Lászlóné, Napsugár Óvoda, Napsugár Presszó, Német Kisebbségi Önkormányzat, On- Brot-Ka, Orosz Endréné, Pál István, Pálné Baumann Olga, Paning Pékség, Papp Lajos, Petra Fleur, Polónyi Péter, Primo Kft., Püspöki Tiborné, Rábenspeckné Lõrincz Anna, Reményi Ferenc, Robogó 3K Kft., Ruttner György, Török Márta, Sánta Szabolcs, Sebestyén Mártonné, Sikk Divatáru Bolt (Vágvölgyi Istvánné), Simon Anikó, Simonné Csontos Margit, Stella Sörözõ, Szabó Ferenc és Gál László, Szabó Ferencné, Szántó Vilmos, Szeidl Tamás, Széllné Vágvölgyi Tünde, Szigethi Patika, Szigetvári Antalné, Tabányi Sörözõ, Tábori Mihály T&T, Tehenes Tibor, Tetõtõl talpig bolt, Tool-Plastik Bt., Török József, Varga János, Várhegyi Jánosné, Várhegyiné Lebanov Edit, Városi Melinda, Verzon divatáru, VITO-Comp, Walter László, Zsírosné Endrei Magdolna, Zsuzsandorné Szpin Ildikó, valamint a sok névtelen felajánló. Szülõi Munkaközösség Siker Baranyában január 19-ére meghívást kaptunk Reményi Mónika és Reményi Ferenc révén a pécsi Palatinus Hotelben megrendezett 13. Német Polgárbálra. Az enyhe idõben útra kelõ csoport mintegy három és fél óra után érkezett meg Pécsre, ahol rövid kere- sés után megleltük szállásunkat. Gyors lepakolás és bejelentkezés után elindultuk a fellépés helyszínére, a városközpont sétálóutcájában található Palatinus Hotelbe. Itt a fõszervezõ és egyben meghívónk, Matkovits Kretz Eleonóra nagy örömmel és szeretettel fogadott bennünket. Rövid helyszínbejárás és próba után átöltöztek táncosaink, s a megnyitó után már kezdõdött is a fellépés. Sajnos a technika megtréfált minket, mivel a mûsor második felében a helyi szervezõk által biztosított DVD-lejátszó leállt. A csoport tagjai szerencsére nem estek kétségbe, és zene nélkül, a bálozók ütemes vastapsára fe- jezték be mûsorukat. A nagy sikerû fellépést követõen a táncosok esti városnézést tartottak, majd visszatértek szállásukra. Másnap a reggeli ébredés és pakolás után indult haza fáradt, de elégedett csapatunk. Köszönjük mégegyszer a meghívást Mónikának és Ferencnek. Polónyiné Zsuzsandor Ibolya Zöld környezetvédelem Korhatártól függetlenül, ha részt akar venni a környezetvédelmi csoport munkájában, jelentkezzen az alábbi elérhetõségen. Tegyünk meg mindent környezetünk, lakóhelyünk tisztaságáért, természeti értékeinek megóvásáért.

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ február 11. KULTÚRA A Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár évi PROGRAMTERVE Dátum Idõpont Rendezvény neve Február Február 01. péntek Iskolás Farsang Február 02. szombat Óvodás Farsang Február 02. szombat 20:00 Jótékonysági Sváb-bál Február 03. vasárnap 18:00-19:00 Kerti praktikák Ingyenes! Február Farsang-szoba Február 05. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Február 08. péntek 18:00- Filmklub: Gázláng Jegy ára: 600,- Ft (1944., ff., feliratos, amerikai, 110 perc) 6 alkalmas bérlet: 3000,- Ft Február 09. szombat 19:00- Pandóra szelencéje, táncjáték (PIMI) Jegy ára: 700,- Ft Február 10. vasárnap 18: Kerti praktikák Ingyenes! Február 12. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Február 15. péntek 18:00- Filmklub: Ének a búzamezõkrõl Jegy ára: 600,- Ft (1947., ff., magyar, 100 p.) 6 alkalmas bérlet: 3000,- Ft Február 16. szombat 17:00- Müller Péter: Gyökerek Jegy ára: 500,- Ft (zenés irodalmi összeállítás) Február 16. szombat 14:00-17:00 Kézmûves foglalkozás Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Február 19. kedd 15:00- Véradás Február 19. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Február 21. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Február 22. péntek 18:00- Filmklub: Amadeus Jegy ára: 600,- Ft (1984., szinkronizált, színes, amerikai, 170 p.) 6 alkalmas bérlet: 3000,- Ft Február 29. péntek 18:00- Filmklub: A zongorista (2002., szinkronizált, Jegy ára: 600,- Ft színes, francia-német-brit-lengyel, 148 p.) 6 alkalmas bérlet: 3000,- Ft Március Március 04. kedd 10:00-11:00 Bábszínház Jegy ára: 450,- Ft/fõ Délibábszínház: Elveszett kincsek c. bábjáték Március 04. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Március 06. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Március 06. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Március 07. péntek 18:00- Filmklub: Jutalomutazás Jegy ára: 600,- Ft (1974., színes, magyar, 88 p.) 6 alkalmas bérlet: 3000,- Ft Március 08. szombat Nõnap Március 09. vasárnap Március idusa Március 11. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Március 13. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Március 14. péntek 18:00- Filmklub: A mások élete Jegy ára: 600,- Ft (2006., szinkronizált, színes, német, 133 p.) 6 alkalmas bérlet: 3000,- Ft Március 15. szombat es forr. megemlékezés Március 16. vasárnap Húsvéti kézmûves foglalkozás Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Március 18. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Március 20. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Folytatása a 7. oldalon.

7 2008. február 11. Ceglédberceli HÍRADÓ 7. oldal Folytatás a 6. oldalról. Dátum Idõpont Rendezvény neve Március 20. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Március Világûr kiállítás Ingyenes! Március 25. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Március 27. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Március 28. péntek 19:00-21:00 Plutzer Gábor: Psota-est Jegy ára: 800,- Ft Psota Irén születésnapja alkalmából Március 29. szombat Nemzetiségi nap Március 30. vasárnap 16:00- Vivát Bercel! Évadnyitó Ingyenes! Március 30. vasárnap Mûvész-klub kiállítás kezdete Ingyenes! Április Április 01. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Április 03. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Április 03. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Április 06. vasárnap, Egészségügyi Világnap: Ceglédi Mozgáskor- Ingyenes! vagy április 07. hétfõ látozottak Egyesületének elõadása Április 08. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Április 10. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Április 10. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Április 12. szombat 15:00- Vers- és prózamondó verseny Ingyenes! Április 15. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Április 16. szerda Holokauszt áldozatainak napja Április 17. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Április 17. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Április 19. szombat 14:00-17:00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Április 19. szombat 17:30- Énekkar koncert Ingyenes! Április 22. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Április 24. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Április 26. szombat 14:00-16:00 Nemzetiségi óvodatalálkozó Április 26. szombat 17:00- Vivát Bercel! Ingyenes! Április 29. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Május Május Zenésztalálkozó Május 04. vasárnap Anyák-napja Május 06. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Május 08. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Május 08. csütörtök Nemzetközi Vöröskereszt napja Május 10. csütörtök Nemzetiségi nap Május 13. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Május 15. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Folytatása a 8. oldalon.

8 8. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ február 11. Folytatás a 7. oldalról. Dátum Idõpont Rendezvény neve Május 15. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Május 17. szombat 14:00-17:00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Május 18. vasárnap Búcsú Május 20. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Május 22. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Május 24. szombat 17:00- Vivát Bercel! Ingyenes! Május 25. vasárnap Gyermeknap: P. Tóth Erika zenés készségfejlesztõ 1x30 perc (1-3 év), 1x45 perc (3-7 év) Május 27. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Május 29. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Május 29. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Június Június 03. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Június 04. szerda Trianoni megemlékezés Június 05. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Június 06. péntek Pedagógus nap (PIMI) Június 07. szombat Egészséges gyermeknap együtt Ingyenes! Lakáskultúra világnapja alkalmából: lakásdekorációs ötletbörze (kézmûves), lakberendezési tanácsadás Június 10. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Június 12. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Június 12. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Június 14. szombat Véradók napja Június 15. vasárnap Apák napja Június 17. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Június 19. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Június 21. szombat 14:00-17:00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Június 24. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Június 26. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Június 26. csütörtök 18:00- Kártya klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Június 30. hétfõ Semmelweis-nap Július Július 01. kedd Köztisztviselõk napja (PIMI) Július 01. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Július 03. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Július Sörfesztivál (2 napos rendezvény) Július 08. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtár) Ingyenes! Július 10. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Folytatása a 9. oldalon.

9 2008. február 11. Ceglédberceli HÍRADÓ 9. oldal Folytatás a 8. oldalról. Dátum Idõpont Rendezvény neve Július 10. csütörtök 18:00- Kártya klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Július Vasúti terepasztal kiállítás Július Olvasótábor (könyvtár) Július 17. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Július 22. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok Ingyenes! Július 24 csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Július 24. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Július 29. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Július 31. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Augusztus Aug. 05. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok Ingyenes! Aug. 07. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Aug. 07. csütörtök Kártya klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Aug. 12. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Aug. 14. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Aug. 16. szombat 14:00-17:00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Aug. 19. kedd :30 Mese-sarok (könyvtárban) Ingyenes! Aug. 20. szerda Szent István-napi ünnepség Aug. 23. szombat 17:00- Vivát Bercel! Ingyenes! Aug. 26. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Aug. 28. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Szeptember Szept. 02. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtár) Ingyenes! Szept. 04. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Szept. 04. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Szept Fúvószenei találkozó Szept. 09. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Szept. 11. csütörtök 11:00-11:30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Szept Nemzetiségi napok Szept. 16. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtár) Ingyenes! Szept. 18. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Szept. 18. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Szept. 20. szombat :00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Szept. 21. vasárnap Magyar dráma napja Szept. 23. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Szept. 25. csütörtök 11: Zene-bölcsi (zenés, játékos kf. kicsiknek) 700,- Ft/alkalom Folytatása a 10. oldalon.

10 10. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ február 11. Folytatás a 9. oldalról. Dátum Idõpont Rendezvény neve Október Október 01. szerda 16:00- Idõsek napja: Ingyenes! Madarász Katalin Gyõri Szabó József Október 02. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Október 02. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Október 06. hétfõ Aradi vértanúk napja Október 07. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Október 09. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Október 11. szombat 14:00- Dalárda énekverseny + bál Október 14. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok (könyvtár) Ingyenes! Október 16. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Október 16. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Október 18. szombat 14:00-17:00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Október 18. szombat Megyei nyugdíjas nap Október 21. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Október 23. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Október 23. csütörtök Megemlékezés Október 25. szombat 16:00- Vivát Bercel! Ingyenes! Október 28. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok Ingyenes! Október 30. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Október 31. péntek Halloween-party November November Német Dalest Ingyenes! Nov. 04. kedd Falunap Ingyenes! Nov. 06. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Nov. 06. csütörtök Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Nov. 11. kedd 10:00-11:00 Bábszínház Jegy ára: 450,- Ft Délibábszínház: Nyuszimesék c. bábjáték Nov. 13. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Nov. 15. szombat 19:00- Nagy Operett Slágerek Jegy ára: 800,- Ft (Plutzer Gábor Operett-est) Nov. 18. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Nov. 20. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Nov. 20. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Nov. 22. szombat 16:00- Vivát Bercel! Ingyenes! Nov. 25. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok Ingyenes! Nov. 27. csütörtök :30 Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Nov. 29. szombat 20:00- Katalin-bál Jegy ára: 1000,- Ft Folytatása a 11. oldalon.

11 2008. február 11. Ceglédberceli HÍRADÓ 11. oldal Folytatás a 10. oldalról. Dátum Idõpont Rendezvény neve December Dec. 01. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Dec. 04. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Dec. 04. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Dec. 09. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok Ingyenes! Dec. 11. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Dec. 13. szerda 14:00-17:00 Kézmûves klub Részvételi díj: 600,- Ft/alkalom Dec. 16. kedd 16:00-18:00 Mûvész-klub (rajz, festés, mûvészettörténet) Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom Dec. 18. csütörtök 11: Zene-bölcsi 700,- Ft/alkalom Dec. 18. csütörtök 18:00- Kártya-klub Éves tagsági díj: 600,- Ft Dec Mindenki Karácsonya Ingyenes! Dec. 23. kedd 16:00-16:30 Mese-sarok Ingyenes! Dec között Gerje-party évadzáró koncert Ingyenes! Dec. 31. szerda 20:00- Szilveszteri bál Gyermek programok Zenebölcsi: zenés, játékos készségfejlesztõ kicsiknek. Foglalkozás vezetõ: P. Tóth Erika. Idõpontja: minden csütörtök 11: Elsõ foglalkozás: Foglalkozás ára: 700 Ft/alkalom. Helyszín: Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár emeleti elõadója. * * * Kézmûves klub Foglalkozás vezetõk: Bogyay Istvánné, Pál Anita, Koncz Antalné. Idõpontjai: Február 16. szombat 14:00-17:00 Március 16. vasárnap 14:00-17:00 Április 19. szombat 14:00-17:00 Május 17. szombat 14:00-17:00 Június 21. szombat 14:00-17:00 Augusztus 16. szombat 14:00-17:00 Szeptember 20. szombat 14:00-17:00 Október 18. szombat 14:00-17:00 December 13. szombat 14:00-17:00 Foglalkozás ára: 600 Ft/alkalom. A foglalkozás minden hónapban egyszer az egész év folyamán megrendezésre kerül. Helyszín: Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár pinceklub. * * * Mûvész klub: rajz, festés, mûvészettörténet. Foglalkozást tartja: Bogyay Kata. Idõpontjai: Február 12. kedd 16:00-18:00 Március 11. kedd 16:00-18:00 Március 25. kedd 16:00-18:00 Április 08. kedd 16:00-18:00 Április 22. kedd 16:00-18:00 Május 06. kedd 16:00-18:00 Május 20. kedd 16:00-18:00 Június 03. kedd 16:00-18:00 Június 17. kedd 16:00-18:00 Július 01. kedd 16:00-18:00 Július 29. kedd 16:00-18:00 Augusztus 12. kedd 16:00-18:00 Augusztus 26. kedd 16:00-18:00 Szeptember 09. kedd 16:00-18:00 Szeptember 23. kedd 16:00-18:00 Október 07. kedd 16:00-18:00 Október 21. kedd 16:00-18:00 November 18. kedd 16:00-18:00 December 01. kedd 16:00-18:00 December 16. kedd 16:00-18:00 Foglalkozás ára: 400 Ft/alkalom. Helyszín: Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár pinceklub. Felnõtt programok Mazsolaszemek a kalácsban, avagy szivárványszínek a filmmûvészetben. Felnõtt filmklub február 8.: Gázláng (1944., ff., feliratos, amerikai, 110 p.); r.: George Cukor; fsz.: Ingrid Bergman, Charles Boyer, Joseph Cotten. Fények pislákolnak... majd kialusznak. Lépések zaja hallatszik a szúvas fák alatt a régi lezárt padlásról. A rejtélyes események halálra rémítik és õrületbe sodorják a szépséges, naiv, törékeny fiatalasszonyt. Vajon kinek lehet a célja mindez? Thriller február 15.: Ének a búzamezõkrõl (1947., ff., magyar, 100 p.); r.: Szõts István; fsz.: Görbe János, Szellay Alice, Bihari József. A velencei nagydíjas filmrendezõ, Szõts István, megrázó, balladisztikus hangvételû filmje, amely méltó módon közvetíti a Móra Ferenc kisregény hõseinek törvényszerûen szomorú sorsát. Tudatlanság, babona, misztérium és valódi családi drámák keveréke a film. Társadalmi dráma. Folytatása a 12. oldalon.

12 12. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ február 11. A felnõtt filmklub programjai... Folytatás a 11. oldalról február 22.: Amadeus (1984., szinkronizált, színes, amerikai, 170 p.) r.: Milos Forman; fsz.: Murray Abraham, Tom Hulce. Zseninek lenni szerencse, vagy átok? Mozart kontra Salieri. A több évszázada megfejtésre váró vita sajátos értelmezése a vásznon. Kiváló színészi játék, a legszebb Mozart-operák, és a biztos rendezõi kéz teszi felejthetetlenné a filmet. Ebben az esetben jogos a 8 Oscar-díj. Életrajzi dráma február 29.: A zongorista (2002., szinkronizált, színes, francia-német-brit-lengyel, 148 p.); r.: Roman Polanski; fsz.: Adrien Brody. Életem legfontosabb filmje nyilatkozta a rengeteg életrajzi élménnyel átszõtt filmrõl a rendezõ Varsó. Szpilmant, a neves zongoramûvészt a lemezstúdióban éri a bombázás. A felvétel félbeszakad. Ekkor még nem tudja, hogy következõ fellépésére éveket kell várnia. Talán a legjózanabb és legreálisabb arányokkal kezelt holokauszt-film, amely a varsói gettó szívszorító hétköznapjait tárja a nézõ szeme elé. Életrajzi dráma március 7.: Jutalomutazás (1974., színes, magyar, 88 p.); r.: Dárday István Szalay Györgyi. A Budapesti Iskola tehetséges, fiatal rendezõpárosának elsõ munkája, amely újraértelmezte a film formanyelvét. Dokumentum és fikció merész házassága. Csupa-csupa fonák. A pártbürokrácia hierarchiája és csapdája: mindenki jót akar és minden balul sül el. Több mint harminc év után is friss, üde, derûs és elgondolkodtató minden egyes filmkocka. Dokumentum-játékfilm, szatíra március 14.: A mások élete (2006., szinkronizált, színes, német, 133 p.); r.: Florian Henckel von Donnersmarck; fsz.: Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck. Bár már csak 6 évvel vagyunk a berlini fal leomlása elõtt az NDKban, az állambiztonsági szolgálat kíméletlenül elnyomja és tönkreteszi a másként gondolkodókat. A besúgóhálózat mindenkit megtalál. Ennek a gépezetnek a tökéletes fogaskereke Gerd Wiesler, aki a mások életét megnyomorítva válik önmaga áldozatává. Társadalmi dráma. A filmvetítések helye: Mûvelõdési Ház Vetítõterme, Ceglédbercel. A filmvetítések kezdésének idõpontja: 18 óra. A bérlet ára: Ft. A filmekre elõadásonként is váltható jegy, korlátozott számban, 600 Ft-os egységáron. * * * Kártya-klub A Kártya-klub idén kezdi meg mûködését! Bárki részt vehet az összejöveteleken. Az intézmény helyet, eszközöket (több fajta kártya, zseton...) biztosít. A részvétel feltétele az éves tagsági díj befizetése, amely 600 Ft és 365 napra szól. Ezért a tagok tagsági kártyát és a fent említett eszközöket kapják, amelyeket a helyszínen használhatnak (haza nem vihetõ!). Amennyiben a fent megadott idõpont nem megfelelõ, azon változtatni lehet az intézményvezetõvel vagy a mûvelõdésszervezõvel egyeztetve. Érdeklõdni, jelentkezni lehet a Dózsa György Mûvelõdési Ház könyvtárában nyitvatartási idõben szeptember végén kezdõdött. A vasárnapi szentmiséken Sándor atya hirdette, hogy az alakuló templomi énekkarba várják a kántor úrral azokat a hölgyeket, urakat és gyerekeket, akik szeretnek énekelni. Az elsõ hívásra egy maroknyi lelkes csapat a kántor úr vezetésével elkezdte a próbákat. Idõközben a létszám szépen gyarapodott és egyre szebben szólt a miséken az ének. Az elsõ megmérettetés gyorsan jött, november végén a bérmálkozáskor, amit már Beer Miklós püspök atya is hallhatott. A heti két alkalommal megtartott próbák (este 21-21:30 óráig!) egyre egységesebbé kovácsolták az énekkart. A következõ fellépés karácsonykor tette még szebbé a szeretet ünnepét. Próbák sora után következett a virágvasárnapi és nagypénteki passió. A kántor úrnak köszönhetõen augusztus 12-én már az Esztergomi Bazilikában énekel a Ceglédberceli Egyházközség Énekkara. Ekkor már X. Szent Piusz pápa nevét vették fel. Õ volt a 19. század egyházzenéjének megújítója. Augusztus 20-án ismét felkészülve énekelt az énekkar. Cegléden a városi nagytemplomban a megtelt padokból hallgathatták a hívek az énekkarunkat. Ezután õsszel községünkben igyekeztek szebbé tenni a visszaemlékezést a jubiláló házaspárok szentmiséjén. A Mûvelõdési Házban megszervezett Négy évszak énekversenyre nagy kitartással és szorgalommal készültek, immár Plutzer Gábor zenetanár zongorakísérete mellett. A szorgalom meghozta a várt sikert, a teltház elõtt elõadott mûvet vastaps kísérte. Az Apácashow Köszönet... c. film betétdala és Tóth J. Miklós atya népdalfeldolgozásai osztatlan sikert arattak. A zsûri kupával és arany karmesteri pálcával díjazta az énekkart és a karmestert. Látva a nagyszerû teljesítményt, ismét bõvült a létszám. A Mûvelõdési Házban megrendezett Pest megyei nyugdíjas találkozón szórakoztatták énekekkel a helybélieket és a meghívott vendégeket. A Bercelen meghirdetett Operett Gálára ismét nagy szorgalommal készültek és ennek meg is lett az eredménye, ismét vastapssal díjazták az éneket. Decemberben a szeretet ünnepére, karácsonyra készültek, és immár hagyományosnak mondhatóan koncert- tel várták a híveket az éjféli mise elõtt. De még az ezelõtti napon, két helyen, az ürömi és pilisborosjenõi templomban közel ezer, még nagyrészt sváb ajkú hívõnek énekeltek német misét és karácsonyi koncertet az embert próbáló hidegben. A szentmise végén Bakos Zsolt atya és a polgármester úr terített asztallal köszöntötte a híveket és az énekeseket, majd pedig ünnepélyesen meghívta az énekkart egy húsvéti koncertre is. December 30-án ismét Cegléden, a Szentcsalád ünnepén a padokat megtöltõ családoknak és jubiláló házaspároknak lelket felemelõen énekeltek Plutzer Gábor orgonakíséretével. Ezúton köszönöm magam és a hívek nevében a kitartó munkát és a szép énekeket. Isten áldását kérve, kívánok további sok sikert az énekkar minden tagjának és a kántor úrnak. Egyben köszönetet mondok a X. Szent Piusz Énekkar nevében is Beer Miklós püspök atyának az anyagi és szellemi támogatásért és azoknak a híveknek és családtagoknak, akik rendszeresen elkísérik az énekkart és a szállításban segítséget nyújtanak. Héregi Mihály

13 2008. február 11. Ceglédberceli HÍRADÓ 13. oldal Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! november és december hónapban Árpád Fejedelem és Karácsony tiszteletére, valamint a GÓLIÁT- McDonald s Fc által meghirdetett téli tornán vettünk részt, Monorierdõ Vecsés Csévharaszt településeken három korosztállyal (2000/2001, 1998/ 1999 és 1997). A tornatermekben lebonyolított mérkõzéseken jól megszervezett körülmények között és barátságos fogadtatásban részesülve szurkolhattak a csapatokat kísérõ szülõk és nagyszülõk. Az ovis csapatunk gyorsan alkalmazkodott a tornatermek légköréhez és a játékszabályokhoz. A szervezõk törekedtek a sportág megszerettetésére, népszerûsítésére és nem utolsó sorban a sportkapcsolatok ápolására. Az U-7, U-9, U-11-es korosztályban az alábbi meghívott csapatok mérhették össze tudásukat: Csévharaszt, Vasad, Ceglédbercel SZPCDSE, Péteri, Monorierdõ, Gomba, Bénye, Üllõi DSE, Vecsés. REFORMÁTUS HÍREK SZPCDSE sporthírek A CEGLÉDBERCELI Református Gyülekezet a református templom körül kerítést szeretne készíteni. Erre azért lenne szükség, mert a további rongálódásoktól szeretnénk megvédeni a templomot. Ennek a kivitelezésnek a támogatásához szeretnénk megkérni a tisztelt berceli lakosságot. Reformátusokat, katolikusokat és evangélikusokat egyaránt, valamint a községi vállalkozókat, hogy amennyiben ehhez anyagilag hozzájárulni tudnának, akkor 8-18 óra között egyeztethetnek a lehetõségrõl a as telefonon, vagy személyesen a református templomban minden vasárnap 8.45 és 9 óra között istentisztelet elõtt, vagy 9.45 és 10 óra között istentisztelet után. A felajánlott összeg 30%-a az SZJA-ból levonható. Továbbá szeretnénk kérni azokat, akik személyi jövedelemadójuk 1%-áról rendelkezni kívánnak, ami szintén a kerítés építés céljára lesz felhasználva, az alábbi számlára tehetik meg: Sion Alapítvány Felajánlásaikat elõre is köszönjük a református gyülekezet nevében: Presbitérium A három fordulót követõen az U-7- es csapatunk a III., az U-9-es a II. (több gyerek betegsége miatt) és az U-11-es az I. helyen végzett a tornán. Az U-11-es korosztályban Schmidt Balázs az õszi tornához hasonlóan ismét megszerezte a gólkirályi címet, kiváló teljesítménye alapján. A tornán részt vett valamennyi játékosnak köszönjük a példamutató, sportszerû játékát. Köszönetünket fejezzük ki azoknak a szülõknek és nagyszülõknek, akik a gyermekek szállításában és felügyeletében segítettek. * * * TATABÁNYÁN JÁRTUNK A VÁROSI SPORTCSARNOKBAN december 22-én Tatabánya város Dózsakerti Sportcsarnokban megrendezett kispályás teremfoci nemzetközi gálán vettünk részt. A Vasad Regionális SC színeiben induló 1992/93- as születésûek csapatába meghívást kapott Ceglédbercelrõl Molnár Ferenc, Schmidt Ádám és Vizi Dániel. A torna Tatabányán és Tatán került lebonyolításra. A csoportmérkõzéseket Tatán játszotta a csapatunk. A csoportban lévõ ellenfelek közt volt a Felcsút FC (Puskás Akadémia), Szolnok és a Bábolna FC. Az elsõ mérkõzést a Bábolna ellen játszottuk, ahol elsõ félidei 1-0-ás hátrány után Vizi Dániel 4 góljának köszönhetõen sikerült fordítanunk, és megnyerni a mérkõzést. Soron következõ meccsünket a Puskás Akadémia focistái ellen játszottuk. Hatalmas meglepetésre 2-1-es gyõzelmet arattunk a jól képzett játékosok ellen. Az utolsó mérkõzést a Szolnok ellen játszottuk. A továbbjutás már az elõzõ meccsen eldõlt, így már csak az volt a kérdés, hogy elsõ vagy második helyen jutunk-e tovább. Az 1-0-ás hátrányból fordítva, végül 2-1-re nyertünk, így a csoport elsõ helyén zárva, 100%-os teljesítménnyel jutottunk be a tatabányai döntõbe. A döntõ elsõ mérkõzésére a Fehérvár FC-vel sorsolták össze a csapatunkat. Az utazási idõ miatt nem volt módunk megfelelõen bemelegíteni és ez rányomta bélyegét a mérkõzésre. Sajnos a hamar bekapott gól után kissé szétesett volt a játékunk, de így is sikerült az egyenlítés. A továbbjutás 7-es rúgásokkal dõlt el, ahol drámai küzdelemben 7-6-os vereséget szenvedtünk. Sportszerû és színvonalas játékkal nem tudtunk tovább jutni. A gyerekeink sokat tettek azért, hogy községünk hírnevét elvigyék az országba és külföldre egyaránt. * * * december 29-én az 1996/97- es korosztály részére az elõzõekben ismertetett tornára Schmidt Balázs kapott meghívást Ceglédbercelrõl. A selejtezõket Esztergom városban bonyolították le. Vasad Regionális SC a SZACal, Vasassal és Kecskeméttel került egy csoportba. A lejátszott mérkõzések alapján elmondható, hogy a vereségek ellenére jó úton haladunk a labdarúgás nevelés terén. Köszönjük a gyerekeknek a nagyszerû játékot és a mérkõzéseken mutatott sportszerû magatartást. Utólag elmondhatjuk, hogy két szép napot töltöttünk Tatabányán, Tatán, Esztergomban nagy izgalommal. Sok tapasztalatot szereztünk, amit a jövõben szeretnénk hasznosítani a jobb eredmények elérése céljából. * * * Kedves Lakosok! Egyesületünk vezetõsége arra kéri Önöket, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák az Egyesületünket a még jobb, eredményesebb felkészítés és versenyeztetés érdekében. Az Egyesület adószáma: Köszönjük megtisztelõ figyelmüket. Héregi Mihály sk. SzPCDSE elnök Gér Sándorné sk. SzPCDSE titkár Tóthné Daru Anita sk. SzPCDSE elnökhelyettes Póker-sziget Olyan népszerû manapság a póker, fõleg a Texas Holdem változata. Szabályai könnyen elsajátíthatók, de egész életünkben tanulhatjuk, hogyan is kell jól játszani. Közösen talán jobban sikerül, ha megalakul a Póker-sziget Klubunk. Várjuk jelentkezését az alábbi címen:

14 14. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ február 11. Megérkeztek az új elektromos kerékpárok! Sellõ elektromos kerékpár: helyett Ft Még tavalyi ár! Lofty elektromos kerékpár: helyett Ft Különlegesség! Sellõ nagytestû elektromos robogó riasztóval Ft Háromkerekû elektromos tricikli helyett Ft Gyermek quad 100 ccm (riasztóval) helyett Ft Gyermek quad 49 ccm helyett Ft Gyermek cross 49 ccm helyett Ft Gyermekkerékpárok különbözõ méretben: Ft-tól Japán robogók: Ft-tól, 3 hó garancia (csúcsminõség!) Riasztó: Ft Bukósisakok: Ft-tól Motoros kesztyûk: Ft Kosarak: Ft-tól Akkumulátorok: Ft-tól Cross szemüveg: Ft Motoros doboz: Ft Spirálzárak: Ft-tól A jármûvek üzembehelyezve kipróbálhatók. Ingyenes üzembe helyezés és házhoz szállítás. Kedvezményes alkatrészellátás, szerviz (csak a SELLÕ kp!). Kitûnõ minõség. Garancia. Hitelre vásárolhat, akár készpénz befizetése nélkül! ROBOGÓ 3K KFT. Ceglédbercel, Jókai 12. Tel.: 53/ Manikûrt és pedikûrt vállalok. Igény esetén házhoz megyek. Tel.: 06-30/ MEGHÍVÓ VÉRADÁSRA A véradás idõpontja: február 19-én, kedden óráig. Helye: Mûvelõdési Ház. Szeretettel várunk minden véradót! Személyi igazolványát és TAJ-kártyáját kérjük, feltétlenül hozza magával! Gimesi Jánosné VK titkár Hirdessen Ön is a Ceglédberceli HÍRADÓBAN! Dr. Csákabonyi Beáta ügyvéd ügyfélfogadási helye és ideje m e g v á l t o z o t t: új ügyfélfogadási hely a Ceglédberceli Önkományzat melletti kis épületben; ügyfélfogadási idõ: minden héten hétfõn és csütörtökön óráig. Amennyiben lehetséges, telefonon szíveskedjenek bejelentkezni a telefonszámon, illetve 06-53/ es telefonszámon. Cégtulajdonos: Walter Ági Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja. Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Fõszerkesztõ: Dr. Nagy Lajos jegyzõ Nyomdai munka: 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 53/ , 06-30/

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

2015. évi rendezvénytervezet

2015. évi rendezvénytervezet 2015. évi rendezvénytervezet Időpont Esemény megnevezése Rendező Helyszín Jan. 11. 9 óra Megemlékezés a Malenkij robot -ról JANUÁR Zebegény (a települések összevont Jan. 22. 14 óra Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

A TANÉV RENDJE 2016/2017.

A TANÉV RENDJE 2016/2017. A TANÉV RENDJE 2016/2017. AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hétfő 1 8 15 22 29 Hétfő 5 12 19 26 Hétfő 3 10 17 24 31 Kedd 2 9 16 23 30 Kedd 6 13 20 27 Kedd 4 11 18 25 Szerda 3 10 17 24 31 Szerda

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA

2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA 2017. ÉVI ESEMÉNYNAPTÁR BÁCSKOSSUTHFALVA A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK AZ IDŐPONT ÉS A MŰSOR VÁLTOZTATÁS JOGÁT 2017. JANUÁR Január 14. szombat - Ady bál Január 22. vasárnap - VII. Vince napi venyigeszentelő

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE Bekecs Községi Önkormányzat 15/2005.(X.1.) számú RENDELETE a felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 16/2003. (IX. l.) számú rendelet módosításáról. Bekecs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2015/2016. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2015/2016. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8 óra Kovács Csilla Endrefalva Pálmány Márta 2015. augusztus

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet

2016. augusztus 31. szerda Beköltözés, szülői értekezlet A BSZC Gépészeti és Számítástechnikai Szakgimnáziuma és Kollégiumának 2016-2017-es kollégiumi munkaterve a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján 2016. augusztus 31. szerda

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat

Január. Február. 03. szombat, 18 óra. 12. hétfő, 18 óra. 22. csütörtök, 17 óra. 24. szombat Január 03., 18 óra 12. hétfő, 18 óra 22. csütörtök, 17 óra 24. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület Info: Wennesz József Károly tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 66. évfordulója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város 2015. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai TARTALOM NYITVATARTÁS RENDJE... 3 CSENGETÉSI REND NAPPALI TAGOZAT... 3

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2008. január 28-án megtartott üléséről 3-9/2008. (01. 28.) ÖK. sz. határozat 1/2008. (II. 11.) ÖK. sz. rendelet Zárt ülés:

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:./2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete december 17-én órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/17-36/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ajka Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 17-én 15.00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza, VI. emeleti Fekete

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

program terv.xls

program terv.xls Hónap/ nap ÁMK programterve 2006-2007. évre 2006.09.01 péntek tanévnyitó 2006.09.02 szombat 2006.09.03 vasárnap 2006.09.04 hétfő 5.a.-b. Erdei iskola 2006.09.05 kedd 5.a.-b. Erdei iskola 2006.09.06 szerda

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

MUNKAREND. 2014/2015. tanév ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKAREND. 2014/2015. tanév ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKAREND 2014/2015. tanév ENDREFALVAI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2014/2015. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2014. szeptember

Részletesebben

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont

A Széchenyi István Gimnázium éves munkarendje 2012/2013 Feladat Felelős Időpont Feladat Felelős Időpont Alakuló értekezlet Szabó Miklós augusztus 24. 9,00 Javító-és osztályozó vizsgák Szabó Miklós augusztus 27. 9,00 Munkaközösségi értekezletek munkaközösség-vezetők augusztus 27-31.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről

Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről A verseny Összefoglaló a Törd a fejed! óvodai matematikai versenyről megrendezésének időpontja: 2017. 03.24. rendező intézményének neve: Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, és Bölcsőde szervezőjének

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. szept. 1-7 8.00 Évnyitó utána 3 osztályfőnöki óra 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 2. szept. 8-14 a 12-es évfolyam

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz. köznevelési eseti kérelmek elbírálására SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:8305/2015.05 Ügyintéző : Kertész Sándorné

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. május 19-i üléséről 19-27/2014. (05. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben