Békéscsaba UFC. Egyéb Up

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba UFC. Egyéb Up"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsaba UFC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 3 Tagsági azonosítószám 524 TAO tv a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs - Utánpótlás típusa: Egyéb Up Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs - Adószám: Bankszámlaszám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) Illésházi utca (út, utca) Telefon: Honlap: (helység) (házszám) Békéscsaba 4. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) Illésházi utca (út, utca) (helység) (házszám) Békéscsaba 4. A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Szokolay Sándor Egyesületi elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Belanka Csaba cím: A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Békéscsaba 1912 Előre SE 5600 Békéscsaba Kórház u. 6. közös utánpótlás képzési bázis kialakítása működtetése 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0.12 MFt MFt 10.1 MFt MFt MFt MFt MFt 26.5 MFt 59 MFt MFt 9.1 MFt 8.7 MFt MFt MFt MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: 6.1 MFt 11 MFt 14.2 MFt 0.56 MFt 0.73 MFt 2.1 MFt MFt 6.6 MFt 8.8 MFt MFt MFt 59.3 MFt 70.2 MFt MFt 0.7 MFt MFt 61.1 MFt 85.1 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) MFt 61.1 MFt 85.1 MFt 0.56 MFt 4.6 MFt 7.7 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) -es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Ügyiratszám : be/sfp-5810/2014/mlsz 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a -es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Egyesületünk a Tao program segítségével a 2011/12-es bajnoki évadban nagyszabású infrastrukturális fejlesztésbe fogott a súlyos pályahiányának a megszüntetése érdekében. (Az UFC-nek nem volt saját tulajdonú, kizárólag saját használatú pályája. Minden csapata bérelt pályán, tornateremben, vagy rossz minőségű egyéb területen edzett/edz.) A TAO programnak köszönhetően év tavaszára a közel másfél éve elindított fejlesztési programunk beérett, a három nagyméretű pályát magában foglaló élőfüves területen a pályák használható állapotba kerültek. A terület két szabályos pálya kijelölésére alkalmas, illetve a maradék terület pedig bójázva edzőpályaként használható (de nem szabályos alakzata miatt rajta pálya nem jelölhető ki). Ez utóbbi részen áprilistól már a kisebb korosztályos utánpótlások csapataink megkezdték az edzéseket, míg az idősebb korosztályok edzései, illetve a mérkőzései II. félévtől használják az új pályákat (a növényzet megerősödését követően). A bérlet ingatlanon a további kapcsolódó beruházások realizálása szükséges ahhoz hogy a komplexum az egyesületünk minden csapatát, illetve partner egyesületünk további csapatait fogadni tudja. Ilyen további szükséges beruházás a villanyvilágítás telepítése, nagyméretű műfüves megépítése, és konténeröltözők beszerzése is. Korábbi sportprogramjaink keretében lehetőségünk nyílt öltöző-, szaniter-, folyosó és raktár konténerek beszerzésére, azonban további egységek beszerzése szükséges ahhoz, hogy az összes csapatunk számára a háttérfeltételeket biztosítani tudjuk. Összefoglalóan elmondható, hogy a saját tulajdonú és használatú infrastrukturális adottságaink a korábbi sportfejlesztési programokban foglalt beruházási feladatok megvalósításának köszönhetően jelentősen javultak, azonban további beruházások szükségek ahhoz hogy a két évvel ezelőtt megfogalmazott középtávú célkitűzéseink realizálódjanak. A további beruházási terveinket a következő fejezetekben ismertetjük meg részletesen. Az egyesület továbbra is erőn felül, kiemelt utánpótlás munkát végez, foglalkoztat szakembereket és nevelképez játékosokat 6 éves kortól 15 éves korukig. A teljes régió, sőt határon túli tehetséges gyerekek folyamatos figyelésével, nyomon követésével minél több játékost kívánunk bevonni képzési rendszerünkbe, biztosítva ezáltal a rendszer bővülését. Az összes korosztályban indítunk jelenleg csapatot, amelyet szeretnénk fenntartani a jövőben is. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése Jelen sportprogram rögzített beruházási feladatokat elsősorban az előminősítéses pályázati rendszeren keresztül nyújtottuk be. A telephely felújítási program keretében a beruházási, fejlesztési teendők a létesítmény fejlesztésére (öltözőbővítés és cserepad beszerzés), illetve a létrehozott értékek védelmére, megújítására irányul (pályafelújítás, karbantartás). A fejlesztések megvalósítására és a beszerzés lebonyolítására reményeink szerint III. negyedévében sor kerül. Az előminősítés során megpályázott tételeken kívül az egyesület feltett szándéka a szakmai tervében megfogalmazottakkal összhangban a képzésbe bevont játékosok számának bővítése érdekében egy 9 személyes kisbusz beszerzése. A kisbusszal az egyesület a vidéki játékosok edzésekre, mérkőzésekre való beszállítását kívánja megoldani, anélkül hogy időben és költségben plusz terhet rakjon a szülőkre, illetve anélkül hogy a 14 év alatti gyermekeknek kollégiumba kelljen költözniük. A be- és hazaszállítással biztosítani tudjuk, hogy a tehetséges vidéki gyerekek folyamatos edzési és játék lehetőséghez jussanak, ezáltal a képzési alapokat a szükséges időben megkapják és biztosítsuk számukra a fejlődés lehetőségét. Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve A sportprogramban foglalt teendőket júliusa és júniusa között, a teljes bajnoki időszak alatt kívánjuk megvalósítani. A feladatok megvalósítását az alábbiak szerint ütemezzük: - beruházás megvalósítása: augusztus - október; - utánpótlás-neveléshez kapcsolódó feladtok ellátása a teljes bajnoki éved során végig kíséri a működést, ezáltal az ahhoz kapcsolódó költségek felmerülése is (szállítás, sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége, bérleti díjak, szállás és étkezés költsége). A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) A korábban benyújtott és elfogadott kettő, illetve a most benyújtásra kerülő sportprogramunk céljai, tevékenységei szervesen kapcsolódnak egymáshoz, szervesen egymásra épülnek. A közel három éve elkezdett infrastrukturális beruházást az idei évben szeretnénk folytatni. Továbbá az egyes korosztályok tekintetében bővítettük a képzésbe bevont gyerekek számát, vállaltuk az utánpótlás korú játékosok számának a növelését, amely megnövekedett bázist idén is szeretnénk tovább növelni. A sportprogramunk az MLSZ két legfontosabb célkitűzésének a megvalósításához járul hozzá: egyrészt egyre több gyermeket von be a képzésbe (tömegbázis szélesítése), másrészt pedig az előbbivel párhuzamosan és ahhoz szervesen kapcsolódva infrastrukturális fejlesztést valósít meg a pályagondok enyhítése és a működési feltételek javítása érdekében. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése A tevékenységek megvalósítása, beszerzése lebonyolítása során próbáljuk lehetőség szerint és a szakmai kompetenciák ismeretében a lokális gazdaság számára a megrendeléseket biztosítani. A közvetlen gazdasági előnyök rövid távon realizálódnak a helyi vállalkozókkal kötött szerződések eredményeként, a mélyebbre hatóbb gazdasági előnyök a térség gazdaságában a képzett és az élsportra megfelelően felkészített játékosok kinevelése esetén várható, amelyek realizálása a jelenlegi kedvező folyamatok és forrásbevonási lehetőségek fennmaradása esetén középtávon várható. Az UFC által végzett társadalmi munka hatása megyei viszonylatban abszolút kiemelkedő. A legnagyobb bázissal rendelkező utánpótlás sportegyesület, amely a megyeszékhelyt követően a vidéki kistelepüléseken is sikeresen megszervezi a foglalkozások kereteit, a gyerekek egyre szélesebb körét bevonva a képzési-nevelési rendszerbe. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

4 5 Személyi jellegű ráf ordítások (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Kategória Képesítés Adózás módja Napi Kif. hó munka óra Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és -ös közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

5 Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek Pálya típusa Beruházás típusa Menny. Max. elsz. menny. Menny. egység Egységár Max. elsz. egységár Max. elsz. össz. Összeg Nagy f.p. Öltöző Nagy f.p. Összesen Funkcionalitás/cserepad Funkcionalitás/öltözőfelújítás Játéktér/talajcsere/pályafelújítás 2 2 darab Ft Ft Ft Ft 30 0 m Ft Ft Ft Ft m2 21 Ft Ft Ft Ft Ft 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások : (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!) Támogatási időszak Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése 9 10 T.i. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Üzembe helyezés tervezett időpontja U.f. É.k. en. busz 9 személyes kisbusz beszerzése 70 % Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a -ös időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Tárgyi beruházások részletes indoklása Évad Tárgyi eszköz Indoklás megnevezése A megyei tehetséges játékosok edzésekre-mérkőzésekre szállítását kívánja megoldani a kisbusz beszerzéssel az egyesület. A kisbusz révén a szülők rendkívül sok tehertől mentesülnek, költség és többlet időigény feléjük nem merül fel, míg a gyermekünk 9 személyes kisbusz fejlődése beszerzése ezáltal is biztosított. Egyéb, beruházással, f elújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása Jelenleg használt ingatlanok megnevezése Ingatlan típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szám Mérete Használat jogcíme I.v. Bérleti díj Ft/óra I.v. h. M.j. 1. I.v. Igénybevétel (óra / hó ) 2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma 3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű füve s pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kis mé re tű / Nagymé re tű műfüve s pálya, Edz ő cs. - Edz ő cs arno k 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

6 Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok -es bajnoki évad Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s U15 BÉKÉSCSABA UFC Országos I 1 Országos I U14 BÉKÉSCSABA UFC Országos I 1 Országos I U13 Bcs UFC (Oh.Rákóczi) 1 U13 BÉKÉSCSABA UFC 1 U13 Békéscsaba UFC 1 U13 BÉKÉSCSABA UFC kiemelt 1 U11 Bcs UFC (Oh.Rákóczi Vasas) - U.11 1 U11 Békéscsaba UFC - U.11 - `A` 1 U11 Békéscsaba UFC - U.11 - `B` 1 U9 Békéscsaba UFC - U.9 - `A` 1 U9 Békéscsaba UFC - U.9 - `B` 1 U9 Bcs UFC (Oh.Rákóczi Vasas) - U.9 1 U7 Bcs UFC (Oh.Rákóczi Vasas) - U.7 1 U7 Békéscsaba UFC - U.7 `A` 1 U7 Békéscsaba UFC - U.7 `B` 1 -es bajnoki évadban vállalt új csapatok Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s -es bajnoki évad női és futsal csapatai Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s -es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok Szakosztály Korosztály Csapat neve Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új esetén) Csapat szintje Megjegyzé s Tehetségbónusz táblázat Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja CZINANÓ ANTAL ÁRON BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE CSUKÁS BENCE BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE DÁVID TAMÁS BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE HORVÁTH BENCE BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE KASIK VIKTOR BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE KMETYKÓ KEVIN BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE KONCZ PÉTER BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE KONYECSNI ZOLTÁN BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE KOSZECZ KRISTÓF BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE KRAJCS GÁBOR BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE KRAJCSÓ KRISZTIÁN BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE KUN LÁSZLÓ DÁVID BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE LÁSZIK MILÁN BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE LIBOR GERGŐ BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE MARTON LAJOS BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE MEZEI MÁTÉ BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE NOVÁK NORBERT GYÖRGY BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE

7 PILÁN MÁRKÓ BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE SERBÁN ERIK BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE SZERENCSI SZABOLCS BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE SZÓLIK TAMÁS BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE TÓTH GERGELY BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE TULKÁN SIMON GYÖRGY BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE VÉHA BENCE BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE VOZÁR VIKTOR ATTILA BÉKÉSCSABAI ELŐRE 1912 SE ÁGOSTON TAMÁS NYÍRSULI KFT DÉMUSZ DOMINIK VASAS AKADÉMIA KFT OLÁH DÁNIEL VASAS AKADÉMIA KFT OLÁH LÁSZLÓ DÁVID VASAS AKADÉMIA KFT POLONIO-GUERREIRO JOAO KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA SZANTO MIHÁLY SÁNDOR KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA ZÁMBORI DÁNIEL KAPOSVÁRI RÁKÓCZI BFLA KOMÁROMI ANDRÁS KECSKEMÉTI LC KTE SI MÁCSAI LÁSZLÓ ÚJPESTI TE SZAJKÓ DÉVALD MÁRK ÚJPESTI TE BABINYECZ BALÁZS FEHÉRVÁR FC KFT SILYE ERIK FTC ZRT SZÉLPÁL NORBERT FTC ZRT VALENCSIK DÁVID FTC ZRT GYURA MARTIN ISTVÁN MTK BUDAPEST ZRT KISARI TIBOR MTK BUDAPEST ZRT HURSÁN GYÖRGY FELCSÚT SE A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

8 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória könnyű futballkapuk 2 x 1 hálóval pár Ft Ft Pályatartozék borulásmentes 5 x 2 alumínium kapu pár Ft Ft Pályatartozék borulásmentes 3 x 2 alumínium kapu pár Ft Ft Pályatartozék koordináció fejlesztő edzéseszközök db Ft Ft Sporteszköz egyensúly fejlesztő edzéseszközök db Ft Ft Sporteszköz komplett felszerelés szett Ft Ft Sportfelszerelés mérkőzés és edzéslabdák db Ft Ft Sporteszköz polár team 2 pro - csapat edzési rendszer szett Ft Ft Diagnosztikai eszközök interaktív tábla szett Ft Ft Diagnosztikai eszközök taktikai szoftverek csomag Ft Ft Diagnosztikai eszközök kapuskesztyűk db Ft Ft Sportfelszerelés fotocellás sebességmérő szett Ft Ft Diagnosztikai eszközök labdatartó zsákok db Ft Ft Sporteszköz kapuhálók különböző méretű kapukra pár Ft Ft Pályatartozék megkülönbözbeztő mezek db Ft Ft Sportfelszerelés edzők komplett felszerelése szett Ft Ft Sportfelszerelés Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Új? Kategória Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám) Szerződés szerinti napi óraszám Adózás módja Kifizetéssel érintett hónapok száma Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Igen Egyéb honlap szerkesztő 2 Normál Ft Ft Ft Igen Egyéb szertáros 6 Normál Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző TANC EKHO Ft Ft Ft Nem Edző EKHO Ft Ft Ft Nem Edző TANC EKHO Ft Ft Ft Nem Edző Egyéb Ft Ft Ft Nem Edző Normál Ft Ft Ft Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma 0219 UEFA "A" ffi. U UEFA "A" ffi. U UEFA "A" ffi. U UEFA "A" ffi. U

9 315 UEFA "A" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "A" ffi. U11 TANC Egyéb ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "B" ffi. U7 TANC Egyéb ffi. U UEFA "B" ffi. U UEFA "A" ffi. U Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Ingatlan megnevezése Igénybevétel (óra / hó) Bérleti díj (Ft/óra) Hónapok száma az évadban (hónap) Éves költség Kategória Mester Klub műfű pályája Ft Ft műfüves pálya Mester Klub csarnok Ft Ft sportcsarnok Bérleti díjak indoklása Ingatlan megnevezése Indoklás Mester Klub műfű pályája A téli időszakban füves pályáinkat nem tudjuk használni, ezért a évesek részére béreljük a Mester Klub műfű pályáját. Mester Klub csarnok A téli időszakban füves pályáinkat nem tudjuk használni, és a 7-12 évesek részére termi edzéseket kívánunk biztosítani, ezért béreljük a Mester Klub tornacsarnokát. Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2015/ /17 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és -ös időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. Évad Pozíció megnevezése A honlap karbantartáshoz, folyamatos frissítéséhez, illetve a játékos értékelés informatikai hátterének kezeléséhez szükséges egy részmunkaidős szakember alkalmazása, mivel az edzői állomány szaktudás hiányában erre alkalmatlan. AZ UFC-nél végzett honlap szerkesztőtevékenysége kizárólag utánpótlás korú játékosokhoz kapcsolódik. szertáros Indoklás A több mint 200 gyermek felszerelésének kezelése, az egyre értékesebb eszközállomány nyilvántartása, kiadása-bevétele, az öltözők és a sporttelep karbantartása szükségessé teszi egy ember alkalmazását e pozícióban. AZ UFC-nél végzett tevékenysége kizárólag utánpótlás korú játékosokhoz kapcsolódik. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 13. Az MLSZ által sze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé si díja ne m számo lható e l.

10 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei 0 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) Á SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

11 Közreműködői költségek Évad Közreműködő által végzett feladat leírása Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Lebonyolító (a sportfejlesztési pályázat elkészítéséhez, megvalósításához, lebonyolításához, elszámolásához kapcsolódó teendők elvégzése) Könyvelő (a számviteli törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok szerinti könyvvitel megvalósítása, az elszámolás elősegítése érdekében) Könyvvizsgálat (jogszabályi kötelezettségünk 20 millió forint feletti sportfejlesztési program megvalósítása esetén) Utánpótlás nevelés Tárgyi jellegű Maximum közrem. dí j Ft Ft Ft Ft Ft Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért f elelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg: Ft Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték) Jogcím -es bajnoki évad Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása összesen: 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft 0 Ft

12 Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) OUTPUT INDIKÁTOROK Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában Teljes szakember állomány Licence-szel rendelkező edzők száma Edzőtáborok száma Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma Épített/felújított kiszolgáló létesítmény Egyéb indikátor: Fő Fő db db m % % % % % 0.0 % 0.0 % 0.0 % Javasolt indikátorok a sportf ejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse f el 0-val az adott mezőket.) Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %- ában EREDMÉNY INDIKÁT OROK Korosztályos sportolók száma: U19 U18 U17 U16 U15 Egyéb indikátor: Fő Fő Fő Fő Fő Átigazoltak a régiós központba % Átigazoltak a régiós központba % Átigazoltak a régiós központba % Átigazoltak a régiós központba % % Interliga tornarendszerkorcsoport tornaszervezés U.8 - U % Interliga tornarendszercsapat tornaszervezés % Bozsik program csapat induló csapataink száma %

13 Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése, 16. (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. 29. (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. Kelt: Békéscsaba (helység), 2014 (év) 04 (hó) 29 (nap)

14 Alulírott Szokolay Sándor, mint a Kérelmező képviselője, 1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette; 5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul; 6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; 7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; 8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom; 9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem; 11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet; 12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, b ) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem, c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom. d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom, e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására. 13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez; 14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a -ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti; 16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része. Kelt: Békéscsaba (helység), 2014 (év) 04 (hó) 29 (nap)

15 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól). Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is). 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban) ( Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. Egyéb dokumentumok Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez) Kelt: Békéscsaba (helység), 2014 (év) 04 (hó) 29 (nap)

16 Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására Ft Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Projekt költségvetése összesen Jogcímek Támogatás Támogatásból közreműködői díj + NSI 1% Önrész Sportfejlesztési program értéke Személyi jellegű ráfordítások Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása Képzési feladatok támogatása 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft

17 Csatolt fájlok 87017e7e pdf 64,13 kb d979e0f a6fb56bde310f ec fcd175c a5dd ca9e68c xls 28,50 kb a944a2a5511d058435dc215edd961fe3311f2c87f9907f3a2a697f1 9fa3ea9e jpg 56,07 kb f1e168b d166cc01ced5df876ae23a9c32ac6d c f8 ba83800c pdf 700,03 kb cbf27fea1eb73e3bd18bc9119d79b9284ffb ef84b83cd6b78f6 fa25e jpg 73,53 kb a0a9600a2b749a2f6d716628a7a96d45d380dbfa2a1eda573170ef1705a42 e31b10ff jpg 35,29 kb da6db750b28dc4b2da4e4b3ff63636d611a07cdd9ebb4d630f2459a974c4e351 dac3f51c jpg 59,27 kb c0fca8df072c302d fe5775f772e0969b6caccb0ca5692f3c5c6d8e 2449d7e jpg 97,29 kb b7925b cb534e6017b91edbd9a260230f0ba53eb31a5452dc67ab8de beaee47e jpg 55,62 kb baf476d7f38475ed228dc9e59a26190af7eabbf2685d774e2c6e5c930f1ba 7522c12d jpg 48,26 kb d36a5f1a53d5af9b54c6ba2fc813b94c3d25a9c5904e23a47a d36a0b0 090c54c jpg 38,56 kb a7f89ceae35319e5a38b445f199ad0e727b01869ed30160f238bad3c3 4bebc0ac pdf 486,52 kb eafeb1bee3e78f3ff9b595817fee22fcb9da1b559219cb85b1bc48bc1b59233a dbae9d jpg 41,79 kb efe070ae4365bb1f067f07ef52246aba05d58c764111dd88ec9f5c1ff2e 7df16de pdf 339,85 kb f04239c830da16f90eb5325f4b48108f4d97e1d1871f807dca09ec74fbca07f 8fcd38be jpg 48,25 kb cba0081c1371bcb07613c78d f212b9b35a88bb4273acbcfc5f801a8 04ac19b pdf 191,98 kb b3861dc69b7d4d898cf8d442e526a8542db4d62fc27f0f1bbc76df8ff1f77 1cf9ead pdf 264,42 kb d16f5b24342eaa2fa55d4c52150e d646d9360f7b8545e2b50f59 15be7ddc jpg 2,05 MB dd5693f08bcee2aa0ac12adff32f74e9da93b9ab76e1bc5263b9ce27899d757 d796aef pdf 530,81 kb ecef222169c66bf94b2b3ed9382e5274b9c682bc09282c3ae a09 0d5c9c pdf 3,26 MB d b46c076aec30874d0509e319a64cca26e67a5b6460dfebf04eb5bf d pdf 100,29 kb ea8f e5c2ea6cb46459c070f9b31e0ad23ea202d8b20c1f4c965d61 a8cdc pdf 211,47 kb b49c637e4b2a06fd395dfbfb76f0b9b14517bac fac7b4b665b65226f5 eb6c8a pdf 478,86 kb da1e5f f5edc3c626d4d44c ef1451f193dbce f391c pdf 212,92 kb eb92cbed0b0b0f805823ae3e25ff35f186560aecfe68a90a7599e1af3bac c52202d pdf 132,88 kb dc0d cee7da460c8d9a638f3c77dedded4652de181a559d9ea45aba3 1d69e9a pdf 915,71 kb c5b186661d1ff417f c08ef0cddb72dc6050f b8ab0d23 ba83800c pdf 700,03 kb cbf27fea1eb73e3bd18bc9119d79b9284ffb ef84b83cd6b78f6 dfade pdf 634,50 kb d08973e9ba8643ffef12052b9897d4c478d73b545be c1e357ad 3c45c9c pdf 177,11 kb a3dd31ecc87fcea bffcf2980eeea712e108a5283f0d32b64d5fc4

Békéscsaba UFC. Adószám: 1 8 3 8 4 6 4 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 5 3 2 0 0 1 1 8-1 1 0 5 1 7 3 2-0 0 0 0 0 0 0 0. 5 6 0 0 Békéscsaba.

Békéscsaba UFC. Adószám: 1 8 3 8 4 6 4 8-2 - 0 4. Bankszámlaszám: 5 3 2 0 0 1 1 8-1 1 0 5 1 7 3 2-0 0 0 0 0 0 0 0. 5 6 0 0 Békéscsaba. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Békéscsaba UFC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter.

MITE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 9 8 3 7 6 6-1 - 0 8. Bankszámlaszám: 5 9 5 0 0 1 5 5-1 1 0 4 7 9 5 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Winkler Péter. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MITE Mosonmagyaróvári Ifjúsági Tornaegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: MITE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben

Bozsik program. Palotai Pál. Palotai Pál

Bozsik program. Palotai Pál. Palotai Pál 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Ferihegy Sportakadémia 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Újkígyós FC. - nincs -

Újkígyós FC. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Újkígyósi Futball Klub A kérelmező szervezet rövidített neve: Újkígyós FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 114

Részletesebben

Fc Zirc. Egyéb Up. Nagy Krisztián

Fc Zirc. Egyéb Up. Nagy Krisztián 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Football Club Zirc Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Fc Zirc 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

AMF. Bozsik program. Molnár Róbert. Kuratórium elnöke. Erhardt Szilárd

AMF. Bozsik program. Molnár Róbert. Kuratórium elnöke. Erhardt Szilárd 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Alapítvány a Magyar Fociért A kérelmező szervezet rövidített neve: AMF 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 549 igényelt

Részletesebben

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor

MKH SE. Egyéb Up. Varga Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: MÓRAVÁROSI KINIZSI HÚSOS SPORTKÖR EGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: MKH SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a

Részletesebben

SZARVASKEND SE. Egyéb Up

SZARVASKEND SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: SZARVASKEND SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: SZARVASKEND SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

CSONGRÁD TSE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 4 6 8 9 5 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 2 0 0 0 4 8-1 0 0 2 9 1 8 7 - Kiss István. elnök.

CSONGRÁD TSE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 4 6 8 9 5 7-1 - 0 6. Bankszámlaszám: 5 7 2 0 0 0 4 8-1 0 0 2 9 1 8 7 - Kiss István. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: CSONGRÁDI-TISZAPART SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: CSONGRÁD TSE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra a

Részletesebben

Csepregi SE. Egyéb Up

Csepregi SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Csepregi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Csepregi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Bozsik program. Cser Attila

Bozsik program. Cser Attila 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonszentgyörgyi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonszentgyörgyi KSE 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Petőfi SE. Egyéb Up. Pammer István

Petőfi SE. Egyéb Up. Pammer István 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Petőfi Sportegyesület Vasszécseny A kérelmező szervezet rövidített neve: Petőfi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Koppányvölgye FC. - nincs -

Koppányvölgye FC. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Törökkoppányi Szabadidő és Tömegsport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Koppányvölgye FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa

Részletesebben

Répcevölgye SK. - nincs -

Répcevölgye SK. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Répcevölgye Sportkör Bő-Chernellházadamonya-Gór-Mesterháza A kérelmező szervezet rövidített neve: Répcevölgye SK 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

NB I UP. Tóth Miklós. Tóth Miklós

NB I UP. Tóth Miklós. Tóth Miklós Érkezett :. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Szombathelyi Haladás Labdarúgó és Sportszolgáltató Kft. A kérelmező szervezet rövidített neve: Szombathelyi Haladás Kft. 2 Gazdálkodási

Részletesebben

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor.

Inter CDF SE. Nem jogosult. Adószám: 1 8 1 9 1 5 4 7-1 - 4 2. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 1 3 7 9-4 8 9 3 0 7 0 9-5 1 1 0 0 0 0 5. Nelson Victor. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: International Club de Football Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Inter CDF SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa

Részletesebben

VASAS Futball Kft. Adószám: 1 1 7 5 1 4 9 4-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 4 0 2 7-4 9 5 2 5 3 5 2-5 4 4 9 1 0 0 8. Vancsa Miklós.

VASAS Futball Kft. Adószám: 1 1 7 5 1 4 9 4-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 4 0 2 7-4 9 5 2 5 3 5 2-5 4 4 9 1 0 0 8. Vancsa Miklós. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: VASAS Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság A kérelmező szervezet rövidített neve: VASAS Futball Kft. 2 Gazdálkodási formakód:

Részletesebben

Bugac KSE. Egyéb Up. Kovács György

Bugac KSE. Egyéb Up. Kovács György 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bugac Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Bugac KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Dunavecsei SE. Bozsik program

Dunavecsei SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Dunavecsei Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Dunavecsei SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Akasztó FC. - nincs -

Akasztó FC. - nincs - 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Akasztó Futball Club A kérelmező szervezet rövidített neve: Akasztó FC 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521 igényelt

Részletesebben

Nagyhalászi SE. Adószám: 1 9 8 5 7 5 4 9-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 8 7 0 0 2 2 9-1 0 1 0 2 7 1 8 - Orosz Károly. Elnök.

Nagyhalászi SE. Adószám: 1 9 8 5 7 5 4 9-1 - 1 5. Bankszámlaszám: 6 8 7 0 0 2 2 9-1 0 1 0 2 7 1 8 - Orosz Károly. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Nagyhalászi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Nagyhalászi SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Kiss Ferenc. Kuratórium Elnöke. Kiss Ferenc

Kiss Ferenc. Kuratórium Elnöke. Kiss Ferenc 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Foci Suli Közhasznú Alapítvány A kérelmező szervezet rövidített neve: Foci Suli Alapítvány 2 Gazdálkodási formakód: 569 Áfa levonásra

Részletesebben

Egyéb Up. Vörös Dániel

Egyéb Up. Vörös Dániel 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Városföldi Sport Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Városföldi Sport Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

BERZENCE SE. Bozsik program

BERZENCE SE. Bozsik program 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: BERZENCE SPORTEGYESÜLET A kérelmező szervezet rövidített neve: BERZENCE SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

KVSE. Egyéb Up. Istvánovits Tibor. elnök. Burján Zsolt

KVSE. Egyéb Up. Istvánovits Tibor. elnök. Burján Zsolt 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Kápolnásnyéki Vörösmarty Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: KVSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

BTC KHE. Adószám: 1 9 8 2 0 0 8 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 2 0-2 0 0 1 9 9 7 6 - Széplaki Árpád. Ügyvezető Elnök.

BTC KHE. Adószám: 1 9 8 2 0 0 8 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 2 0-2 0 0 1 9 9 7 6 - Széplaki Árpád. Ügyvezető Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Bicskei Torna Club Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: BTC KHE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Verpelét SE. Egyéb Up

Verpelét SE. Egyéb Up 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Verpelét Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Verpelét SE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

PASE. Adószám: 1 9 9 0 0 4 9 6-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 8 1 0-5 0 5 2 6 5 5 4-5 2 5 4 1 0 0 3. Karika Rudolf.

PASE. Adószám: 1 9 9 0 0 4 9 6-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 8 1 0-5 0 5 2 6 5 5 4-5 2 5 4 1 0 0 3. Karika Rudolf. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sport Klub Ajka-Padragkút Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: PASE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

Részletesebben

Egyéb Up. Horváth László

Egyéb Up. Horváth László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Balatonberényi Községi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Balatonberényi KSE 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

Rákóczi Krisztián. Telefon: 06-30-552-3474. Rákóczi Krisztián

Rákóczi Krisztián. Telefon: 06-30-552-3474. Rákóczi Krisztián 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Somogyudvarhelyi Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Somogyudvarhelyi SE 2 Gazdálkodási formakód: 521 Áfa levonásra

Részletesebben