MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/353/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási rendelet megalkotása, pénzmaradvány jóváhagyása Melléklet: vagyonelemzés, pénzmaradvány jóváhagyása, hatásvizsgálati lap, rendelettervezet és mellékletei, könyvvizsgálói jelentés, bizottsági határozatok Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 88. (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. -ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, melyet az államháztartás információs rendszerén belül továbbít a központi költségvetés részére. Az államháztartásról szóló törvény 91. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, polgármester által beterjesztett rendelettervezet alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásakor elfogadja pénzmaradványát, majd dönt annak felhasználásáról. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 110. (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat beszámolója összevont adatok alapján mutatja be a zárszámadási rendelet 18.,19./A, 20./A, 21./A melléklete szerint Makó Város összes - társulásokkal együtt kimutatott - vagyonára kiterjedően, az önkormányzat vagyonkimutatását, egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány kimutatását melyből a képviselő-testület Makó Város Önkormányzata és intézményei költségvetési beszámolóját hagyja jóvá. Makó Város Önkormányzata költségvetését a képviselő-testület az 1/2012. (II.13.) önkormányzati rendelettel e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra. Az év folyamán több alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet a testület által meghozott döntések, központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási a e Ft-tal került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

2 Makó Város Önkormányzata gazdálkodásának fő számai az alábbiak: Bevétel eft Kiadás eft eredeti módosított %-a 94,0 81,2 Módosított pénzmaradvány: eft BEVÉTELEK Az önkormányzat bevételei összesen ezer forint összegben teljesültek, mely 94,0 %-os t jelent a terv adatokhoz képest. A százalékán belül az egyes jogcímek közötti szóródás 67,8-105,1 % közötti, forintálisan a legnagyobb mértékű elmaradás a felhalmozási célú támogatási értékű bevételeinknél tapasztalható, tekintettel arra, hogy a támogatások a megvalósítás ütemének megfelelően érkeznek fejlesztéseinkhez. Az önkormányzat bevételei intézmények nélkül: A működési bevételek ezer Ft összegben teljesültek, ami a módosított 82,1 %- a. Ezen bevételek közé tartoznak közterület használati díj, mezőőri járulék, a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díj bevételek, szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek, a kiszámlázott bérleti díjak utáni ÁFA bevételek, az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek, illetve a fordított ÁFA elszámolása miatti technikai tétel. A működési bevételek közül a mezőőri járulék bevétel 99,8 %-ban realizálódott az év végére, tekintettel arra, hogy a mezőőri járulék kivetéséről szóló mintegy 3633 db határozat a helyi rendeletünknek megfelelően szeptember végén került kiküldésre. A lakbérbevételek 87 %-ban, míg a helyiségbérleti díj bevételek 145 %-ban teljesültek. A sportszervezetek bérleti díjának kirívóan alacsony volta (25 %) abból ered, hogy a testületi döntésnek megfelelően elkészített szerződésmódosítás alapján részükre már csak januárjában kerülhetett kiszámlázásra a bérleti díj. A ezer forint vezetékjog bevétel decemberben került kiszámlázásra a Makó Térségi Víziközmű Kft. részére, mely bevétel januárjában realizálódott. A sajátos működési bevétel a helyi adókat, átengedett központi adókat, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeket tartalmazzák. Ezen bevételekből az év gazdálkodása során összesen ezer forintot realizáltunk, amely a módosított hoz képest 102 %-os t jelent. A helyi adó bevétel az eredeti hoz képest 109,4%-kal teljesült. A sajátos működési bevételekből ezer Ft a helyi adóbevétel, mely 58,65%-os arányt jelent. A költségvetési támogatások ezer Ft-ban teljesültek, amely a terv adat 100%-a. Ez a bevétel a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel. Ezen bevételi sor tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, a normatív kötött felhasználású támogatásokat és a központosított támogatásokat. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek ezer Ft-ban teljesültek, amely a módosított tervadat 97 %-a. Az önkormányzat vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó vízi-közművagyon bevételei a fizetési ütemeknek megfelelően 100%-ban befizetésre kerültek a hivatal részére ezer forint összegben. Ingatlanértékesítésre a képviselő-testület döntése alapján került sor. Működési célú támogatásértékű bevételek ezer forint összegben, míg a működési célú pénzeszközátvétel ezer forint összegben folyt be. Ezen bevételek között, mint támogatás értékű működési célú bevételként kerül kimutatásra a befolyt gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak támogatása, OEP finanszírozás, közhasznúak támogatása, illetve a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel soron terveztük a nyertes pályázatainkhoz kapcsolódóan érkező támogatásokat, melyek a fentiekben is leírtak szerint a készültségi ütemeknek megfelelően érkeznek számlánkra évben ennek teljesülése a várttól elmarad 55,4 %-ra teljesült. Támogatási kölcsönök visszatérülése 77 %-ban teljesült a tervadatokhoz képest. Pénzmaradvány igénybevételére a testület döntéseinek megfelelően került sor egyes fejlesztéseinkhez, illetőleg az előző évről áthúzódó feladatok éhez. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

3 KIADÁSOK Az önkormányzat kiadásai összesen ezer forint összegben teljesültek, mely 81,2 %-os t jelent a terv adatokhoz képest. Ezen i százalékot főként az önkormányzati beruházások következő évre történő áthúzódása okozta. Mint ahogyan azt az év során a testület elé terjesztett első féléves beszámolóban és háromnegyed éves tájékoztatóban is jeleztük a jogszabályi feltételeknek megfelelően a pénzmaradvány felhasználást csak és kizárólag a Polgármesteri Hivatalnál lehetett számvitelileg a könyvekben kimutatni, mivel nyitó pénzkészlete csak a Hivatalnak volt az év elején, így ez az anomália (önkormányzatnál és hivatalnál is tervezett azonos feladat) az évet végig jellemezte az egyes feladatokhoz kapcsolódó kiadási ok teljesülésénél is. Az önkormányzat kiadásai intézmények nélkül: A személyi jellegű kiadások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összesen ezer forintban 98,06 %- ban teljesültek. Ezen kiadások között szerepelnek a mezőőrök, a közfoglalkoztatottak, kitüntetettek, pályázatokban elszámolt személyi jellegű kifizetések és ezek járulékai. A dologi és egyéb folyó kiadások évben ezer Ft-ban teljesültek, ez az az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazza. Ezen kiemelt on belül szerepelnek az egyes önkormányzati hatáskörhöz kapcsolódó Hatósági Osztály munkájával kapcsolatos kiadások, a Polgármesteri Irodához kapcsolódó kiadások (Városház galéria, Művésztelep, Makói Hírek, megemlékezések, évfordulók, nemzeti ünnepek). A városüzemeltetési feladatokat részben vállalkozásokkal kötött szerződések alapján, részben az önkormányzati tulajdonú Makói Kommunális Nonprofit Kft. feladat ellátási szerződés alapján látja el. Ennek megfelelően a kiadások évben ezer Ft összegben realizálódtak. A legjelentősebb kiadás ezer Ft a közvilágítással kapcsolatban felmerült költségek. A köztisztasági feladatokra 2012-ben ezer Ft állt rendelkezésre, melyből ezer Ft. került kifizetésre. Itt került elszámolásra a téli síkosság mentesítés, a városi utak gépi seprése és locsolása, illetve a köztisztasági feladathoz kapcsolódó egyéb kiadások. A kertészeti feladatokra dologi kiadásként 2012-ben ezer Ft került felhasználásra, mely a parkgondozással, a közterületi zöldfelületek karbantartásával, szökőkutak üzemeltetésével, illetve a kertészeti feladatok egyéb feladataival kapcsolatosan merültek fel. A gyepmesteri telep üzemeltetésére (Szakmai tevékenység irányítás) 2012-ben ezer Ft-ot fordítottunk. A növényvédelem, permetezés költségei ben ezer Ft volt, mely a szúnyoggyérítés, illetve egyéb kártevők elleni védekezés költségeit jelenti. A közutak üzemeltetése, dűlőutak fenntartása ezer Ft, ár- és belvízvédekezés szakfeladat kiadásai ezer Ft, települési vízellátás (közkifolyók vízdíja) ezer Ft, építési, létesítési engedélyek meghosszabbításának díjai ezer Ft, intézményi karbantartás ezer Ft. Köztemetők fenntartása 104 ezer Ft, valamint az évközben felmerülő feladat volt a Korona épület szálláshely fejlesztési koncepció kidolgozása melynek költsége 701 ezer Ft volt. A Képviselő testület által 2012 évre városüzemeltetési feladatokra jóváhagyott költségek 92,8 %-a került elköltésre. Az önkormányzati képviselők a 2012.évben rendelkezésre álló képviselői alapjuk terhére ezer Ftot használtak fel, fennmaradó összeg a 2013.évre húzódik át. Az önkormányzati vagyongazdálkodás összes kiadása ezer Ft, melyből ezer Ft ÁFA befizetés miatti kiadás (bevételek után kiszámlázott ÁFA, fordított ÁFA). A Közoktatási Osztály évre kitűzött feladatai, iskolai és sportrendezvényei az 86 %- ának felhasználásával megvalósultak. Az év során a jogszabály által előírt kötelező ellenőrzések lezajlottak, megrendezésre kerültek. A tervezett diákolimpiai versenyek, közművelődési műveltségi versenyek, városnapi sportrendezvények megrendezésre kerültek. Mind a Maros Kupa, mind a Téli Kupa rendezvény lezajlott, hasonlóan a szalagavató bálakhoz, Pedagógus Napi rendezvényhez. A Jó tanuló, jó sportoló diákok nyári köszöntését követően a karácsonyi rendezvény is megrendezésre került. A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázatok megvalósítási ütemének megfelelően teljesültek. A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó, illetve a korábbi években felvett fejlesztési hitelek miatt ezer Ft kamat került kifizetésre, az a terv 94,1 %-ra teljesült. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

4 A beruházási kiadások között a már nyertes, az év során várhatóan megvalósítási szakaszba kerülő fejlesztések szerepelnek. A kiadások teljesülésénél mindenképpen jeleznünk szükséges, hogy az év első két hónapjában a ek a Polgármesteri Hivatalnál kerültek könyvelésre, így a pénzügyi i százalék a műszaki készültségtől eltérhet ben befejeződött, fizikailag megvalósult beruházások listája: Aktív turisztikai fejlesztések Makón (DAOP-2.1.1/E ) A Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése-ii.kör DAOP-2.1.1/A-2F A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A-2F Kerékpárút-hálózat fejlesztés Makón DAOP-3.1.2/A Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között HURO/0901/268/2.1.3 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (SPA) HURO/0901/244/2.1.3 Tánc és zene határok nélkül HURO/0901/194/2.5.1 Makó észak-nyugati elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány KÖZOP A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében DAOP-4.1.3/C-2f A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktura és eszközfejlesztése (DAOP-4.2.1/2F-2f ) projekt esetében 2012.évre betervezett kiadások eredeti a nem került teljes mértékben felhasználásra, a vállalkozási szerződés pénzügyi - műszaki ütemterve az eredeti ütemhez képest módosításra került Makó-Perjámos ökohíd a Maroson projekt esetében a Támogatási szerződés módosításra került, mivel a kivitelezési munkálatokat csak vegetációs időszakon kívül, szeptember 15. és február 28. között lehet lefolytatni. Így az Irányító Hatóság jóváhagyásával meghosszabbításra került a projekt ig, majd a pótmunka igény miatt ig. Itt is elmondható, hogy a kivitelezési munkák időbeli ütemezésének változása miatt a évre betervezett kiadások eredeti a nem került teljes mértékben felhasználásra Az Interreges projekteknél, mint a Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között, a Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében c. projektek esetében a tervezett eredeti tól való eltérés az árfolyam különbözetből adódott. Makó észak-nyugati elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány pályázatnál az eredeti jóval magasabb volt, mint a. Ennek oka az, hogy a közbeszerzés során nyertes ajánlattevő az ajánlati árnál kedvezőbb ajánlatot adott. Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz c. projekt esetén projekt időbeli átütemezése vált szükségessé az újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt. Kerékpárút építés a 43 számú főút mentén c. projekt esetén a tervezett tól való eltérést az adta, hogy a szennyvíz beruházás miatt a kivitelező nem tudta megkezdeni a munkálatokat. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai között szerepelnek a működési célú pénzeszköz átadások ezer Ft összegben, melyek az hoz képest 90 %-ban teljesültek. Itt terveztük az önkormányzati tulajdonú Kft-k működési célú támogatását, egyes civil szervezetek, sportszervezetek testületi döntés szerinti támogatásait. Az általános iskolák egyházi fenntartásba kerüléséhez kapcsolódóan meghozott képviselő-testületi döntések hatását, az iparűzési adóbevétel címkézett részét. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

5 Támogatás értékű működési kiadások között a nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás részére átadott támogatást terveztük, melyek ezer forintra teljesültek. A beruházás célú támogatás értékű kiadások án belül két vizes társulásunk részére megérkezett központi támogatások továbbutalása került tervezésre, a beérkezett összegek átadásra kerültek részükre. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások között a képviselő-testület döntései szerinti pénzeszközátadások jelennek meg (100 %-os támogatások finanszírozhatósága érdekében nyújtott visszatérítendő támogatás, munkahely teremtési támogatás), mely szinte valamennyi esetben 100 %-ra teljesült. Az önkormányzat költségvetési szervei részére azok működésének biztosítása érdekében évben eft került kifinanszírozásra, mely a terv 95,4 %-a. A Makói Gyógyfürdő jegyzett tőke emeléséhez szükséges összeg a testület döntésének megfelelően átutalásra került. A társadalmi és szociálpolitikai támogatások teljesülésénél az előzőekben jelzett anomália szintén jelentkezik, hiszen mind az önkormányzatnál, mind a Polgármesteri Hivatalnál kerültek ok megtervezésre, így a is csak összességében adhat valós képet. Ezen feladatokra összesen eft-ot terveztünk, mely a leigényelt és kiutalt állami támogatások beérkezését követően eft-ra módosult. A az 94,6 %-a (összesen eft). Megnevezés Fő évi MÓDOSÍ- TOTT EI. PH+ÖNK 2012.ÉVI TELJESÍ- TÉS PH+ÖNK Nem fogl.rendszeres szociális segély % Rendelkezésre állási támogatás % Időskorúak járadéka % Ápolási díj normatív % Lakásfenntartási támogatás 285 család % Adósságcsökkentési támogatás % 640 család % Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás % Közgyógyellátás % Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) % Gyermektartásdíj megelőlegezés % Óvodáztatási támogatás % Mozgáskorlátozottak támogatása % Pénzbeli kárpótlás % Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) % Gyógyszertámogatás % Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % Átmeneti segély % Temetési segély % Köztemetés % Gyógyfürdő-kezelés tám % Szennyvízcsatornázási támogatás % Bébi kötvény % Foglalkoztatást helyettesítő támogatás % Nyári gyermekétkeztetés % % HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

6 Magyarhertelendi tábor megrendezése % Rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri jutt % Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás % Összesen ,6% Makó Város Önkormányzata intézményeinek gazdálkodása: A Belvárosi Óvoda költségvetési a ezer forint volt. A módosított költségvetés ezer forintra módosult (Kompenzáció, Zrínyi utcai Óvodaház átadása a Szeged- Csanád Egyházmegyének, pénzmaradvány). Bevételeit 96,6 %-ra, míg kiadásait 96,7 %-ra teljesítette az elmúlt évben. Az engedélyezett álláshelyek egész évben betöltésre kerültek. A költségvetésből a közétkeztetéshez használt edények pótlására került sor (pohár, diétásoknak tányér). Az óvodaudvarok karbantartására (néhány mászóka átfestése, kerítésjavítás) folyamatosan sor került, illetve alapítványi forrásból minimális eszközbővítést tudtak megvalósítani /3 db rugós játék/ Nagyobb karbantartási munkákat az Önkormányzat végeztetett (Kálvin téren az üvegtető cseréje, beázás miatt). A Zrínyi utcán a szivattyú javítása több alkalommal is szükséges volt. A nevelési év indításához az alapvetően szükséges dolgok rendelkezésre álltak. Az év során az intézmény működését a nagyon visszafogott gazdálkodással tudták megoldani. Az Újvárosi Óvoda költségvetési a ezer forint volt. A módosított költségvetés ezer forintban került meghatározásra. Bevételeit 93,5 %-ra, míg kiadásait 94,8 %-ra teljesítette az elmúlt évben. Az Újvárosi Óvoda januártól-augusztus 31-ig 3 óvodaépületben működött 10 gyermekcsoportban. A személyi ellátottság a gyermek létszámhoz és a feladat ellátásához igazodott. A költségvetés által biztosított keret nagy részét a dolgozók bérére valamint a közüzemi díjak finanszírozására fordította. Az önkormányzat által biztosított anyagi forrásokból az épületek karbantartási munkálataira, eszközbeszerzésre, szakmai anyagok vásárlására minimális pénzt tudott fordítani. Szakmai anyagok vásárlását továbbra is a pályázatokon nyert pénzek felhasználásából oldotta meg évben folytatódott a Hagymaházzal a TÁMOP pályázat, valamint az IPR pályázat, a három épület részére foglalkozáshoz szükséges anyagokat tudtunk beszerezni augusztus 1-gyel a Tulipán utcai óvodaépület átkerült a Római Katolikus Egyház fenntartása alá, így mind gyermeklétszámban és felnőtt létszámban csökkenésre került sor. A takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeként az intézmény minden számlát időben ki tudott egyenlíteni. A Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet költségvetése magában foglalja a Makói, Nagyéri, Királyhegyesi Tagintézmény és a Pedagógiai Szakszolgálat költségvetését. Az általános iskolai oktatás mellett alapfokú művészetoktatás is működött az intézményben. Az intézmény költségvetése évben az alábbiak szerint alakult: eredeti ezer Ft, mely az iskola telephelyeinek egyházi fenntartásba kerülését követően ezer forintra módosult, ebből a makói tagintézmény bevételi és kiadási a ezer Ft-ot tett ki. A makói tagintézmény a fenntartóváltást követően mind bevételeit, mind kiadásait az eredeti hoz képest mintegy 100 millió forinttal kevesebb összegre teljesítette. A gazdálkodást költségtakarékosan és hatékonyan oldották meg a színvonal igen magas biztosítása mellett, melyet bizonyít, hogy számos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményeket értek el az iskola tanulói. Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a város lakossága részére a személyes gondoskodást HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

7 nyújtó alap- és szakosított ellátásokat. Az intézménynél évben a feladat ellátására ezer Ft eredeti, ezer forint módosított állt rendelkezésre. Az év végére bevételeit 96,2 %-ra, míg kiadásait 93,5 %-ra teljesítette. Bevételei az ellátottak térítési díj befizetéseiből, a védőnői szolgálat működésére kapott OEP támogatásból, állami támogatásból és az ezekkel nem fedezett kiadások tekintetében önkormányzatai támogatásból tevődik össze. Kiadásai jelentős része a bér és ahhoz kapcsolódó járulékok, a kiadások mintegy 25,6 %-át teszik ki dologi kiadásai évben az intézmény valamennyi szolgáltatását teljes körűen biztosította a város lakosságának. A József Attila Városi Könyvtár Makó város könyvtári közgyűjteménye, amely állományával és szolgáltatásaival állt a városlakók rendelkezésére évben is a megszokott színvonalon. Az intézmény az alapító okirata szerint az alaptevékenységén túl, annak sérelme nélkül, szabd kapacitását kihasználva rendezvényeket és internet tanfolyamokat szervez. Ezévi eredeti a ezer forint volt, amely ezer forintra került módosításra. Bevételeit 95 %-ra teljesítette. Kiadásai között a személyi juttatások a képviseli a nagyobb arányt. Gazdálkodására jellemző, hogy pályázati lehetőségek kiaknázásával a megszokott szakmai színvonal megtartására törekszik. Az intézmények tényadatait vizsgálva megállapítható, hogy több esetben meghaladta a kiadási teljesülésük a bevételeiket, ennek oka az, hogy az összesített függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások az önkormányzatnál (2. sz.melléklet) kerültek megjelenítésre. A Polgármesteri Hivatal évben ezer forint eredeti, majd ezer forint módosított ból gazdálkodhatott. Az önkormányzat és a hivatal gazdálkodását érintő egész éves rendellenesség visszatükröződik a tényszámokban is, hiszen bevételei 163,4 %-ra teljesültek tekintettel a pénzmaradvánnyal kapcsolatban jelzettekre. Jelentős összeggel szerepelnek bevételei között projektjeinkhez kapcsolódóan beérkezett támogatások, melyek felhasználása meg is történt. Összességében elmondhatjuk, hogy az önkormányzat a költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet rendeletének megalkotása során megfogalmazott, valamint a testület döntéseit végrehajtotta. Gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, átmeneti likviditási problémák kezelésére került igénybevételre a folyószámla-hitel, mely teljes egészében visszafizetésre került. Az előterjesztés mellékleteiben bemutatásra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában a gazdálkodásról készült számszaki jelentés, valamint az össz városi (társulásokat is) adatokat magában foglaló Mérleg, vagyonkimutatás, egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, valamint egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, melyekhez kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedési: Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. 100 % Makó Városi Kulturális Közművelődési Nonprofit Kft. 100 % Makói Kommunális Nonprofit Kft. 100 % Makói Fürdőfejlesztő Kft. 100 % Makói Gyógyfürdő Kft. 98,56 % Makói Városfejlesztő Kft. 100 % Makó és Térsége Fejlesztési Kft. 46,66 % Makó és Térsége Víziközmű Kft. 66,25 % Maros Sped Kft. 20,58 % Dél-alföldi Bio-Innovációs Centrum Kht. 6,33 % Kötelezettségállomány változás: évben Makó Város Önkormányzata kötelezettségállománya 6,52 %-kal, azaz ezer Fttal csökkent, melyet elsősorban a kötvénytartozás árfolyamváltozása okozott. A kötvény miatt a hosszú lejáratú kötelezettségek ezer Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. A beruházási és fejlesztési hitelek állománya ezer Ft-tal csökkent. A szállítói tartozás ezer Ft-tal nőtt, melynek oka a Szennyvíz Társulásnál a beruházások miatt év végén befogadott szállítói számlák, melyek fizetési határideje 2013.évre szólnak. Az elszámolás előtt álló projektek támogatási HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

8 előlege miatt kimutatott kötelezettség állomány 2012-ben ezer Ft-tal, 54,86 %-kal csökkent, mely a pályázati elszámolások eredménye. A helyi adó túlfizetés miatti egyéb rövid lejáratú kötelezettségünk 491 e Ft-tal nőtt. A hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő fizetési kötelezettsége ezer Ft-tal nőtt., az Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között az ÁFA befizetési kötelezettség ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Makó Város összevont önkormányzati egyszerűsített mérlege tartalmazza a Szennyvíz Társulás ezer Ft és az Ivóvízminőség-javító Társulás e Ft összegű mérlegadatait is. A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 92/A. (3) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzat köteles volt könyvvizsgálót megbízni, mivel az előző év teljesített kiadásainak összege meghaladja a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik. A könyvvizsgáló jelentését előterjesztésünkhöz csatoljuk. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadásával alkossuk meg a év gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet, majd az alábbi határozati javaslattal döntsünk a év pénzmaradványának felhasználásáról. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet ában kapott felhatalmazás alapján pénzmaradványának felhasználását ezen határozat 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány felhasználás alapján az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását készítse elő. Felelős: jegyző Határidő: következő soron következő költségvetési rendelet módosítás A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület tájékoztatást nem kér. Határozatról értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Intézmények - Irattár Makó, április 11. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

9 VAGYONELEMZÉS Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Könyvtár Tartósan befektetett eszközök aránya % 95,49% 98,86% 79,58% 28,75% 56,77% 94,51% 79,14% 98,49% 95,83% Befektetett eszközök eft Eszközök összesen eft ENI Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Általános Iskola adatok ezer Ft-ban Intézmények összesen Város összesen Tárgyi eszközök aránya % 88,97% 98,79% 43,90% 28,75% 56,77% 94,51% 68,99% 98,38% 90,03% Tárgyi eszközök eft Eszközök összesen eft Ingatlanok aránya % 98,04% 99,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,72% 98,12% Ingatlanok eft Tárgyi eszközök összesen eft Gépek aránya % 1,11% 0,86% 100,00% 93,40% 100,00% 100,00% 100,00% 1,20% 1,12% Gépek eft Tárgyi eszközök összesen eft Járművek aránya % 0,03% 0,07% 0,00% 6,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,03% Járművek eft Tárgyi eszközök összesen eft Beruházások, felújítások aránya % 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64% Beruházások, felújítások eft Tárgyi eszközök összesen eft Részesedések aránya % 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,84% Részesedések eft Befektetett eszközök eft Üzemeltetésre átadott eszközök aránya% 5,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,80% Üzemeltetésre átadott eszközök eft Befektetett eszközök eft Vagyonkezelésbe adott eszközök % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Vagyonkezelésbe adott eszközök eft Befektetett eszközök eft

10 Elhasználodottsági fokok Ingatlanok % 88,25% 98,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,08% 89,36% Nettó érték eft Bruttó érték eft Gépek,berendezések, felszerelések % 41,72% 21,84% 5,65% 10,12% 6,40% 14,10% 8,18% 15,08% 33,83% Nettó érték eft Bruttó érték eft Járművek % 12,87% 7,05% 0,00% 2,46% 0,00% 0,00% 0,00% 5,84% 9,77% Nettó érték eft Bruttó érték eft Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök% 67,74% 93,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,96% 84,35% Nettó érték eft Bruttó érték eft Tárgyi eszközök megújítása % 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64% Tárgyévi beruházás eft Tárgyi eszközök eft évben elszámolt értékcsökkenések eft Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök

11 2012.évi bruttó érték növekedés eft Város összesen Ingatlanok e Ft Nyitó érték Záró érték Gépek,berendezések e Ft Nyitó érték Záró érték Járművek e Ft Nyitó érték Záró érték Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök eft Nyitó érték Záró érték Pótlás és értékcsökkenés aránya Város összesen Ingatlanok % 198% Bruttó érték változás eft évben elszámolt értékcsökkenés eft Gépek,berendezések,felszerelések % 11% Bruttó érték változás eft évben elszámolt értékcsökkenés eft

12 6. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sor szá m Makó Város Önkormányzata beruházási kiadásainak a Megnevezés évi 1 Polgármesteri hivatal Ügyfélváró sorszámozó Ipari park fenntartása 75 Makói Gyógy-és termálfürdő komplex gyógy-és egészségturisztikai fejlesztése 5 TIOP Infokommunikációs tudásbázis a Maros mentén adatok ezer forintban módosított % 6 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón ,0% 7 DAOP Autóbusz pályaudvar újjáépítése ,0% Fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló településközpont DAOP kialakítása Makón 96,5% 9 DAOP Kerékpárúthálózat fejlesztése Makón DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz ,0% 11 DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása DAOP Makói ENI új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitás növelés érdekében ,7% Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és DAOP egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése - II. kör 14 DAOP Makói Újváros Óvoda székhelyének infrastruktúra és eszközfejlesztése ,7% 15 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón DAOP Záportározó építése ,0% 43-as főút tehermentesítésének biztosítása makó város DAOP belterületén Hold utca Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Perjámos és INTERREG Makó között 100,0% 19 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében INTERREG Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében 95,7% 21 INTERREG Kaland és üdülés a Maroson ,0% 22 INTERREG Makó-Perjámos ökohíd a Maroson ,7% 23 INTERREG Tánc és zene határok nélkül KÖZOP Kerékpárút építése a 43. számú főút mentén ,6% 25 KÖZOP Makó észak-nyugati elkerülő út ,6% 26 LEADER Látogatóbarát fejlesztések a Maros Kalandpartnál LEADER Sportöltöző építés az erdei Ferenc téri sportpáláyn Makó Város híres elődjeinek állított síremlékek ÖM Belterületi csapadékvíz elvezetés Makón Egészséges Makó program terve Makó város közbiztonsági helyzetésnek javítása Hild díj koncepció Maros parti üdülőterület szabályozási terve Diákönkormányzat intézmény karbantartás START munkaprogram Talajvíz megfigyelő kút Digitális alaptérkép elkészítése ,0% 39 Városmarketing - Imázsfilm ,0% 40 Telekvásárlás ,6% 41 A Hagymatikum körüli parkolók térfigyelő kamerarendszerének kiépítése ,0% 42 Korona épület szálláshely fejlesztés ,9% 43 Térfigyelő rendszer kiépítés ,0% 44 Marketing kiadások, Tourinform iroda működtetése ,0% 45 Fürdő beruházás egyéb pályázathoz nem kapcsolódó kiadása ,0% 46 STARTmunkaprogram eszközbeszerzés ,0% 47 Királyhegyesi utca útépítés ,0% 48 Széchenyi tér nyílászáró ,0% 49 Szenti István téri templom díszkivilágítás kivitelezés ,0% 50 Makovecz tér kertépítési munkái ,1% 51 Csurgalékvíz-gyűjtő medence kialakítása ,0% 52 Közvilágítás kivitelezési és engedélyezési terv ,0% Garázs vásárlás Összesen ,0% Fejlesztési célú hitel törlesztés ,0%

13 7. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sorszám Makó Város Önkormányzata felújítási kiadásainak a Megnevezés adatok ezer forintban évi módosított Teljesítés % A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló megújuló DAOP településközpont kialakítása Makón ,8% Egyenlő esélyű hozzáférés a Bartók Béla iskola DAOP épületéhez Egyenlő esélyű hozzáférés a Polgármesteriu Hivatal 80 3 DAOP épületéhez DAOP Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón II. szakasz ,8% 5 Lakások felújítása LEADER Makó város híres elődjeinek állított síremlékek felújítása DAOP Királyhegyesi utcai idősek klubjának felújítása ,2% 8 DAOP Nagyforgalmú gyűjtőutak korszerűsítése Makón ,5% 9 Szálláshely kialakítása Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézményének Vásárhelyi utcai tornaterem felújítása ,0% 11 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri épületének korszerűsítése ,0% 12 INTERREG Erdei oktatási központ kialakítása a Maros árterében ,8% 13 DAOP Aktív turisztikai fejlesztések Makón ,0% havi viharkár helyreállítása önkormányzati ingatlanoknál 15 Nem lakás célú ingatlan felújítása ,0% 16 LEADER Makó Város híres elődeinek állított síremlékek felújítása Összesen ,0%

14 Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása adatok ezer forintban Sorszám 8. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Megnevezés évi módosított % Működési célú pénzeszköz átadás 1 Makói Kommunális Nonprofit KFT ,1% 2 Szabadtéri rendezvények pályázat Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft ,5% 4 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás ,0% 5 Makó Városi Televizió KFT ,0% Makó Városi Televizió KFT.INTERREG pály.tám.megelőlegezés 7 Makói Fürdőfejlesztő Kft ,0% 8 Makói Gyógyfürdő Kft ,0% 9 Makói Gyógyfürdő Kft tőketartalék képzés Makói Városfejlesztő Kft ,0% Ped.tovképz elöleg Ú Ó Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE ,0% 13 Forgatós Táncegyüttes ,0% 14 M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep ,0% 15 Sportszervek támogatása ,0% 16 Polgárőrség ,0% 17 Makói Vállalkozók Szövetsége (Makó Expo támogatása) ,0% 18 Egyházak támogatása ,0% 19 Köztemető fenntartása (Görög Kat. Temető) DAREH hull.gazd.rendszer ,0% 21 Víziközmű Társulás Volán támogatás ,5% 23 Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése ,0% 24 Iparűzési adó 6 % ,9% 25 Környezetvédelmi Alap ,0% 26 Napkút kiadó Kft. Makovecz monográfia Közcélú foglalkoztatás OEP finanszírozás utalása Makói Általános Iskoláért Alapítvány Fiatalok Lendületben Hagymáért Alapítvány támogatása Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség Gyémánthíd-díj 0 33 Makói Múzeumért Közhasznú Alapítvány 0 34 Makó és Térsége Víziközmű Társulat ,2% 35 Fogorvosi körzetek 0 36 Makovecz Alapítvány ,0% 37 Makói Kulturális-Közművelődési Nonprofit Kft. Pótbefizetés ,0% 38 BUDO Klub Sportegyesület ,6% 39 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése ,0% 40 Szeged-Csanádi Egyházmegye iskola működése ,0% 41 Makói Belvárosi Református Egyházközség iskola működése ,0% 42 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Bucóka fesztivál ,0% 43 Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft. Visszatérítendő támogatás Szabadtéri rendezvények ,0% 44 Makói Lovas Egyesület ,0% 45 Forgatós táncegyüttes 170 Forgatós Táncegyüttes Leader pályázat támogatás 46 megelőlegezése ,6% 47 Makói Nők Klubja Egyesület ,6% 48 Bruder János Kertbarát Kör ,4% 49 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Makói Úszóklub ,0% 51 Makói Utánpótlás Kézilabdacsapat ,0% 52 ONIONS Makó ,0% 53 Marosparti veterán autós, motoros közhasznú sprot egyesület ,2% 54 Marosmenti mocorgók ,0% 55 SHINTAI DOJO Harcművészeti Sportegyesület ,0% 56 FÉG Horgász Egyesület ,0% 57 OOK-PRESS Kft. Csepregi Imre Napló 2. kötet ,0% 58 Folyékony hulladék ártalmatlanítás ,4% Összesen ,0% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása évi módosított 1 Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Összesen %

15 Támogatás értékű működési kiadás évi módosított Teljesítés % 1 Makó Kistérség Többcélú Társulása ,5% 2 Román Nemzetiségi Önkor. támogatása ,8% 3 Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása ,0% Ped.tov.képz. Előleg Újvárosi Óvoda ,0% 5 Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) ,0% 6 Fogorvosi körzetek ,5% 7 Nagyér község önk. Társulási hozzájárulás ,8% 8 Első Makói Román Gasztronómiai Fesztivál támogatása ,0% 9 Román Nemzetiségi tábor megvalósításának támogatása ,0% 10 II. Makói Nemzetiségi Kulturális Találkozó megvalósításának támogatása ,0% 11 Zarándokút Máriaaradnára támogatása ,0% 12 Makói Román Nemzetiségi Önkormányzat hazai pályázat támogatás megelőlegezése ,0% 13 Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság ,0% Összesen ,9% Beruházás célú támogatás értékű kiadás évi módosított Teljesítés % 1 Makó Újvárosi Ref.Egyházk.templom felúj Makói Lovas Egyesület Fedett lovarda Makói Lovas Egyesület Lóversenyek eszközbesz Maros-menti Utánpótlás Futball klub LEADER Makói Természetbarát SE LEADER Marostech Kft. Ipari park terület vásárlás Víziközmű Társulás (Szennyvízcsatornázási Társulás) ,0% 8 "Makó és Térsége" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás ,8% 9 Galamb József Szakképző Iskola telekalakítás ,0% Összesen ,5% évi módosított Teljesítés % Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1 Makó és Térsége Víziközmű Társulat Otthonteremtési támogatás Panel Plusz Csanád vezér tér Makói Gyógyfürdő tőketartalék képzés Makó Város közbiztonsági helyzetének javítása 34 6 Határon átnyúló ökotúra Körforgalmi csomópont ,0% 8 Makó Újvárosi Ref.Egyázk. Templom felúj ,9% 9 Makói Lovas Egyesület Fedett Lovarda ,7% 10 Makói Lovas Egyesület Lóversenyek Eszközbesz ,0% 11 Makói Természetbarát SE LEADER 981 0,0% 12 Görög Katolikus Egyház LEADER pály. támogatás megelőlegezése ,0% 13 Utánpótlás Kézilabda Club LEADER pály. támogatás megelőlegezése ,0% 14 Makói Városi Televízió Kft. LEADER pály. támogatás megelőlegezése ,0% 15 Tánc és zene projektből átadás Nagyszentmiklósnak ,0% 16 ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft ,0% 17 Tánc és zene projektből átadás Zsombolyának ,0% 18 Makó-Perjámos ökohíd a Maroson projektből átadás Perjámosnak ,0% 19 Makó Térségi Víziközmű Kft. Vezetékjog ,0% Összesen: ,7% Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása évi módosított Teljesítés % 1 Belvárosi Óvoda ,8% 2 Újvárosi Óvoda ,6% 3 Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Logopédiai Intézet ,3% 4 József Attila Városi Könyvtár ,7% 5 Egyesített Népjóléti Intézmény ,2% 6 Polgármesteri Hivatal ,5% Összesen: ,4% Felhalmozási kölcsön nyújtása évi módosított 1 Makói Fürdőfejlesztő Kft tagi kölcsön Összesen: Teljesítés % módosított Tartós részesedések 1 Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőke emelés ,0% Összesen: ,0%

16 9. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez sorszám Makó Város Önkormányzata társadalmi, szociálpolitikai támogatásai Megnevezés évi adatok ezer forintban módosított Teljesítés % 1 Nem fogl.rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Ápolási díj normatív Lakásfenntartási támogatás ,0% 5 Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás Közgyógyellátás Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) ,2% Gyermektartásdíj megelőlegezés Óvodáztatási támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Pénzbeli kárpótlás 25 8 Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) ,4% 9 Gyógyszertámogatás ,7% 10 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,4% 11 Átmeneti segély ,8% 12 Temetési segély ,8% 13 Köztemetés ,1% 14 Gyógyfürdő-kezelés tám ,4% Szennyvízcsatornázási támogatás Bébi kötvény ,0% 16 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Nyári gyermekétkeztetés ,0% 18 Magyarhertelendi tábor megrendezése ,7% Rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri jutt Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás ,7% Összesen ,0%

17

18 10. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata cél- és általános tartalékok a sorszám Megnevezés adatok ezer forintban módosított Teljesítés % Óvadéki betét befektetésre Céltartalék összesen Általános tartalék Tartalékok összesen

19 11. melléklet a.../2013.(..) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási ai Cí m alcím Bevételek évi módosított Teljesítés % Kiadások adatok ezer forintban 1.1. Óvodák Belvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek ,2% Személyi juttatás ,0% Működési célú támogatásértékű bevétel 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok ,8% Működési célú pénzeszközátvétel Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,3% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása ,0% Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás ,8% Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás ,3% Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás ,5% 0 Bevétel összesen: ,6% Kiadás összesen: ,7% Újvárosi Óvoda Intézményi működési bevételek ,9% Személyi juttatás ,0% Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok ,5% Működési célú pénzeszközátvétel ,5% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,3% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása ,8% Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás ,6% Beruházási kiadások ,0% ebből normatív állami támogatás ,2% Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás ,1% 0 Bevétel összesen: ,5% Kiadás összesen: ,8% 1.2. Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Intézményi működési bevételek ,3% Személyi juttatás ,5% Működési célú támogatásértékű bevétel ,0% Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Munkaadót terhelő járulékok ,3% Működési célú pénzeszközátvétel ,8% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,7% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Ellátottak pénzbeni juttatása ,0% Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás Önkormányzati támogatás ,3% Beruházási kiadások ,0% ebből normatív állami támogatás ,6% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás ,0% Bevétel összesen: ,0% Kiadás összesen: ,5% évi módosított Teljesítés %

20 2011. évi Teljesítés Cí módosított % m alcím Bevételek Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Makói Tagintézmény Intézményi működési bevételek ,5% Személyi juttatás ,0% Működési célú támogatásértékű bevétel ,0% 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok ,5% Működési célú pénzeszközátvétel ,8% Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,2% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása ,3% Pénzmaradvány Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás ,5% Beruházási kiadások ,0% ebből normatív állami támogatás ,9% Felújítási kiadások önkormányzati saját forrás ,3% 0 Bevétel összesen: ,2% Kiadás összesen: ,7% Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szakszolgálat Intézményi működési bevételek 0 0 Személyi juttatás ,5% Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok ,9% Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,5% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása 0 Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás ,9% Beruházási kiadások 68 0 ebből normatív állami támogatás ,9% Felújítási kiadások 88 0 önkormányzati saját forrás Bevétel összesen: ,9% Kiadás összesen: ,1% Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Királyhegyesi Tagintézmény Intézményi működési bevételek ,2% Személyi juttatás ,9% Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok ,9% Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,1% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása ,6% Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás ,1% Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás ,9% Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás ,4% 0 Bevétel összesen: ,4% Kiadás összesen: ,4% Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Nagyéri Tagintézmény Intézményi működési bevételek ,4% Személyi juttatás ,6% Működési célú támogatásértékű bevétel 0 0 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 Munkaadót terhelő járulékok ,6% Működési célú pénzeszközátvétel 0 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ,1% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 Ellátottak pénzbeni juttatása ,2% Pénzmaradvány ,0% Támogatás értékű mük.pe.átadás 0 Önkormányzati támogatás ,6% Beruházási kiadások 0 ebből normatív állami támogatás ,8% Felújítási kiadások 0 önkormányzati saját forrás ,5% 0 Bevétel összesen: ,0% Kiadás összesen: ,0% Kiadások évi módosított Teljesítés %

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/615-1/2011/I. Tárgy: 2011. évi költségvetési rendelet módosítás Üi.: Simonné Fazekas Erika Melléklet: Hatásvizsgálati lap; Rendelettervezet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/2421/215/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete Jegyző MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó Város Önkormányzata költségvetési

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/410-1/2011/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó Város

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előterjesztés Az Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. harmadik negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az egyes törvényeknek

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

1. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez

1. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez 1. melléklet a 3/2011.(II.16.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletéhez Makó Város Önkormányzat költségvetésének mérlege 3 adatok ezer forintban Bevételek Kiadások Intézményi

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól

Cigány Kisebbségi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege a évre tervezett működési, fejlesztési bevételeiről és kiadásairól PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006.(XII. 22.) rendelete Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési- és zárszámadási rendeletéhez kapcsolódó tájékoztató mérlegek, kimutatások

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1.sz. melléklet Bevételi jogcím %-a B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 187 701 138 991 74 Önkormányzatok működési támogatásai 150 456 113 453 75 Helyi önkormányzatok

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2014 (.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014 (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. Jászszentandrás

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L. Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására Előterjesztő: Dr. Miluczky Attila Polgármester Készítette: Szekeres Zsuzsanna Az önkormányzat a 2013. évi költségvetését

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Polgármesterét l J e g y z j é t l Üi.sz.: 564/2012. Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterét l J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a../2015. (...) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM MEGNEVEZÉS 1 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 2 Az

Részletesebben

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI 2013.év II. Költségvetési Előirányzat Tiszalök Városi Önkormányzat 1.sz. melléklet Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI Feladat finanszírozás 318 308 0 318 308 Intézményi tevékenység bevétele

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.21.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A 2012.évi költségvetés megállapításáról szóló 6/2012.(III.07.)

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról Hatályos: 2016. augusztus 23-tól Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2016.(VIII.22.) önkormányzati

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év

Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év Makó Város Önkormányzat bevételi előirányzata 2005. év 1. számú melléklet../2005.(..) Makó ör. adatok ezer forintban Cím Alc Megnevezés Bevételi Módosítás Módosított száma előirányzat előirányzat Működési

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben