MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/353/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási rendelet megalkotása, pénzmaradvány jóváhagyása Melléklet: vagyonelemzés, pénzmaradvány jóváhagyása, hatásvizsgálati lap, rendelettervezet és mellékletei, könyvvizsgálói jelentés, bizottsági határozatok Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 88. (1) bekezdése, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. -ának (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, melyet az államháztartás információs rendszerén belül továbbít a központi költségvetés részére. Az államháztartásról szóló törvény 91. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, polgármester által beterjesztett rendelettervezet alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásakor elfogadja pénzmaradványát, majd dönt annak felhasználásáról. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 110. (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat beszámolója összevont adatok alapján mutatja be a zárszámadási rendelet 18.,19./A, 20./A, 21./A melléklete szerint Makó Város összes - társulásokkal együtt kimutatott - vagyonára kiterjedően, az önkormányzat vagyonkimutatását, egyszerűsített mérlegét, pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány kimutatását melyből a képviselő-testület Makó Város Önkormányzata és intézményei költségvetési beszámolóját hagyja jóvá. Makó Város Önkormányzata költségvetését a képviselő-testület az 1/2012. (II.13.) önkormányzati rendelettel e Ft bevétellel és ugyanennyi kiadással alkotta meg. A költségvetés forráshiány nélkül került elfogadásra. Az év folyamán több alkalommal került módosításra a költségvetési rendelet a testület által meghozott döntések, központi költségvetési kapcsolatokból származó források rendeleten történő átvezetése, a folyamatos gazdálkodás biztosítása érdekében, melynek következtében a költségvetési rendelet módosított bevételi és kiadási a e Ft-tal került elfogadásra, továbbra is forráshiány nélkül. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

2 Makó Város Önkormányzata gazdálkodásának fő számai az alábbiak: Bevétel eft Kiadás eft eredeti módosított %-a 94,0 81,2 Módosított pénzmaradvány: eft BEVÉTELEK Az önkormányzat bevételei összesen ezer forint összegben teljesültek, mely 94,0 %-os t jelent a terv adatokhoz képest. A százalékán belül az egyes jogcímek közötti szóródás 67,8-105,1 % közötti, forintálisan a legnagyobb mértékű elmaradás a felhalmozási célú támogatási értékű bevételeinknél tapasztalható, tekintettel arra, hogy a támogatások a megvalósítás ütemének megfelelően érkeznek fejlesztéseinkhez. Az önkormányzat bevételei intézmények nélkül: A működési bevételek ezer Ft összegben teljesültek, ami a módosított 82,1 %- a. Ezen bevételek közé tartoznak közterület használati díj, mezőőri járulék, a nem lakás célú ingatlanok bérbeadásából származó bérleti díj bevételek, szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek, a kiszámlázott bérleti díjak utáni ÁFA bevételek, az ÁFA visszaigénylésből származó bevételek, illetve a fordított ÁFA elszámolása miatti technikai tétel. A működési bevételek közül a mezőőri járulék bevétel 99,8 %-ban realizálódott az év végére, tekintettel arra, hogy a mezőőri járulék kivetéséről szóló mintegy 3633 db határozat a helyi rendeletünknek megfelelően szeptember végén került kiküldésre. A lakbérbevételek 87 %-ban, míg a helyiségbérleti díj bevételek 145 %-ban teljesültek. A sportszervezetek bérleti díjának kirívóan alacsony volta (25 %) abból ered, hogy a testületi döntésnek megfelelően elkészített szerződésmódosítás alapján részükre már csak januárjában kerülhetett kiszámlázásra a bérleti díj. A ezer forint vezetékjog bevétel decemberben került kiszámlázásra a Makó Térségi Víziközmű Kft. részére, mely bevétel januárjában realizálódott. A sajátos működési bevétel a helyi adókat, átengedett központi adókat, bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételeket tartalmazzák. Ezen bevételekből az év gazdálkodása során összesen ezer forintot realizáltunk, amely a módosított hoz képest 102 %-os t jelent. A helyi adó bevétel az eredeti hoz képest 109,4%-kal teljesült. A sajátos működési bevételekből ezer Ft a helyi adóbevétel, mely 58,65%-os arányt jelent. A költségvetési támogatások ezer Ft-ban teljesültek, amely a terv adat 100%-a. Ez a bevétel a kormányrendeletben meghatározott finanszírozási ütemezésnek megfelel. Ezen bevételi sor tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, a normatív kötött felhasználású támogatásokat és a központosított támogatásokat. A felhalmozási és tőke jellegű bevételek ezer Ft-ban teljesültek, amely a módosított tervadat 97 %-a. Az önkormányzat vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó vízi-közművagyon bevételei a fizetési ütemeknek megfelelően 100%-ban befizetésre kerültek a hivatal részére ezer forint összegben. Ingatlanértékesítésre a képviselő-testület döntése alapján került sor. Működési célú támogatásértékű bevételek ezer forint összegben, míg a működési célú pénzeszközátvétel ezer forint összegben folyt be. Ezen bevételek között, mint támogatás értékű működési célú bevételként kerül kimutatásra a befolyt gyermektartásdíj előleg, mozgáskorlátozottak támogatása, OEP finanszírozás, közhasznúak támogatása, illetve a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszköz. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel soron terveztük a nyertes pályázatainkhoz kapcsolódóan érkező támogatásokat, melyek a fentiekben is leírtak szerint a készültségi ütemeknek megfelelően érkeznek számlánkra évben ennek teljesülése a várttól elmarad 55,4 %-ra teljesült. Támogatási kölcsönök visszatérülése 77 %-ban teljesült a tervadatokhoz képest. Pénzmaradvány igénybevételére a testület döntéseinek megfelelően került sor egyes fejlesztéseinkhez, illetőleg az előző évről áthúzódó feladatok éhez. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

3 KIADÁSOK Az önkormányzat kiadásai összesen ezer forint összegben teljesültek, mely 81,2 %-os t jelent a terv adatokhoz képest. Ezen i százalékot főként az önkormányzati beruházások következő évre történő áthúzódása okozta. Mint ahogyan azt az év során a testület elé terjesztett első féléves beszámolóban és háromnegyed éves tájékoztatóban is jeleztük a jogszabályi feltételeknek megfelelően a pénzmaradvány felhasználást csak és kizárólag a Polgármesteri Hivatalnál lehetett számvitelileg a könyvekben kimutatni, mivel nyitó pénzkészlete csak a Hivatalnak volt az év elején, így ez az anomália (önkormányzatnál és hivatalnál is tervezett azonos feladat) az évet végig jellemezte az egyes feladatokhoz kapcsolódó kiadási ok teljesülésénél is. Az önkormányzat kiadásai intézmények nélkül: A személyi jellegű kiadások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok összesen ezer forintban 98,06 %- ban teljesültek. Ezen kiadások között szerepelnek a mezőőrök, a közfoglalkoztatottak, kitüntetettek, pályázatokban elszámolt személyi jellegű kifizetések és ezek járulékai. A dologi és egyéb folyó kiadások évben ezer Ft-ban teljesültek, ez az az önkormányzati feladatok ellátásával kapcsolatos kiadásokat, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadásokat tartalmazza. Ezen kiemelt on belül szerepelnek az egyes önkormányzati hatáskörhöz kapcsolódó Hatósági Osztály munkájával kapcsolatos kiadások, a Polgármesteri Irodához kapcsolódó kiadások (Városház galéria, Művésztelep, Makói Hírek, megemlékezések, évfordulók, nemzeti ünnepek). A városüzemeltetési feladatokat részben vállalkozásokkal kötött szerződések alapján, részben az önkormányzati tulajdonú Makói Kommunális Nonprofit Kft. feladat ellátási szerződés alapján látja el. Ennek megfelelően a kiadások évben ezer Ft összegben realizálódtak. A legjelentősebb kiadás ezer Ft a közvilágítással kapcsolatban felmerült költségek. A köztisztasági feladatokra 2012-ben ezer Ft állt rendelkezésre, melyből ezer Ft. került kifizetésre. Itt került elszámolásra a téli síkosság mentesítés, a városi utak gépi seprése és locsolása, illetve a köztisztasági feladathoz kapcsolódó egyéb kiadások. A kertészeti feladatokra dologi kiadásként 2012-ben ezer Ft került felhasználásra, mely a parkgondozással, a közterületi zöldfelületek karbantartásával, szökőkutak üzemeltetésével, illetve a kertészeti feladatok egyéb feladataival kapcsolatosan merültek fel. A gyepmesteri telep üzemeltetésére (Szakmai tevékenység irányítás) 2012-ben ezer Ft-ot fordítottunk. A növényvédelem, permetezés költségei ben ezer Ft volt, mely a szúnyoggyérítés, illetve egyéb kártevők elleni védekezés költségeit jelenti. A közutak üzemeltetése, dűlőutak fenntartása ezer Ft, ár- és belvízvédekezés szakfeladat kiadásai ezer Ft, települési vízellátás (közkifolyók vízdíja) ezer Ft, építési, létesítési engedélyek meghosszabbításának díjai ezer Ft, intézményi karbantartás ezer Ft. Köztemetők fenntartása 104 ezer Ft, valamint az évközben felmerülő feladat volt a Korona épület szálláshely fejlesztési koncepció kidolgozása melynek költsége 701 ezer Ft volt. A Képviselő testület által 2012 évre városüzemeltetési feladatokra jóváhagyott költségek 92,8 %-a került elköltésre. Az önkormányzati képviselők a 2012.évben rendelkezésre álló képviselői alapjuk terhére ezer Ftot használtak fel, fennmaradó összeg a 2013.évre húzódik át. Az önkormányzati vagyongazdálkodás összes kiadása ezer Ft, melyből ezer Ft ÁFA befizetés miatti kiadás (bevételek után kiszámlázott ÁFA, fordított ÁFA). A Közoktatási Osztály évre kitűzött feladatai, iskolai és sportrendezvényei az 86 %- ának felhasználásával megvalósultak. Az év során a jogszabály által előírt kötelező ellenőrzések lezajlottak, megrendezésre kerültek. A tervezett diákolimpiai versenyek, közművelődési műveltségi versenyek, városnapi sportrendezvények megrendezésre kerültek. Mind a Maros Kupa, mind a Téli Kupa rendezvény lezajlott, hasonlóan a szalagavató bálakhoz, Pedagógus Napi rendezvényhez. A Jó tanuló, jó sportoló diákok nyári köszöntését követően a karácsonyi rendezvény is megrendezésre került. A felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó dologi kiadások a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan a pályázatok megvalósítási ütemének megfelelően teljesültek. A kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó, illetve a korábbi években felvett fejlesztési hitelek miatt ezer Ft kamat került kifizetésre, az a terv 94,1 %-ra teljesült. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

4 A beruházási kiadások között a már nyertes, az év során várhatóan megvalósítási szakaszba kerülő fejlesztések szerepelnek. A kiadások teljesülésénél mindenképpen jeleznünk szükséges, hogy az év első két hónapjában a ek a Polgármesteri Hivatalnál kerültek könyvelésre, így a pénzügyi i százalék a műszaki készültségtől eltérhet ben befejeződött, fizikailag megvalósult beruházások listája: Aktív turisztikai fejlesztések Makón (DAOP-2.1.1/E ) A Makói Gyógy- és Termálfürdő komplex gyógy- és egészségturisztikai fejlesztése, valamint az egyedi és új szolgáltatásokhoz kapcsolódó kompetenciák, marketing tevékenységek erősítése-ii.kör DAOP-2.1.1/A-2F A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón DAOP-5.1.2/A-2F Kerékpárút-hálózat fejlesztés Makón DAOP-3.1.2/A Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között HURO/0901/268/2.1.3 Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében (SPA) HURO/0901/244/2.1.3 Tánc és zene határok nélkül HURO/0901/194/2.5.1 Makó észak-nyugati elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány KÖZOP A makói Egyesített Népjóléti Intézmény új bölcsődei telephellyel való bővítése a kapacitásnövelés érdekében DAOP-4.1.3/C-2f A makói Újvárosi Óvoda székhelyének infrastruktura és eszközfejlesztése (DAOP-4.2.1/2F-2f ) projekt esetében 2012.évre betervezett kiadások eredeti a nem került teljes mértékben felhasználásra, a vállalkozási szerződés pénzügyi - műszaki ütemterve az eredeti ütemhez képest módosításra került Makó-Perjámos ökohíd a Maroson projekt esetében a Támogatási szerződés módosításra került, mivel a kivitelezési munkálatokat csak vegetációs időszakon kívül, szeptember 15. és február 28. között lehet lefolytatni. Így az Irányító Hatóság jóváhagyásával meghosszabbításra került a projekt ig, majd a pótmunka igény miatt ig. Itt is elmondható, hogy a kivitelezési munkák időbeli ütemezésének változása miatt a évre betervezett kiadások eredeti a nem került teljes mértékben felhasználásra Az Interreges projekteknél, mint a Határon átnyúló ökotúra a Maros alsó szakaszán Makó és Perjámos között, a Határ menti fürdővárosok együttműködése a turisztikai világpiacon történő hatékonyabb megjelenésük elősegítése érdekében c. projektek esetében a tervezett eredeti tól való eltérés az árfolyam különbözetből adódott. Makó észak-nyugati elkerülő út megvalósíthatósági tanulmány pályázatnál az eredeti jóval magasabb volt, mint a. Ennek oka az, hogy a közbeszerzés során nyertes ajánlattevő az ajánlati árnál kedvezőbb ajánlatot adott. Kerékpárút hálózat fejlesztése Makón 2.szakasz c. projekt esetén projekt időbeli átütemezése vált szükségessé az újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt. Kerékpárút építés a 43 számú főút mentén c. projekt esetén a tervezett tól való eltérést az adta, hogy a szennyvíz beruházás miatt a kivitelező nem tudta megkezdeni a munkálatokat. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai között szerepelnek a működési célú pénzeszköz átadások ezer Ft összegben, melyek az hoz képest 90 %-ban teljesültek. Itt terveztük az önkormányzati tulajdonú Kft-k működési célú támogatását, egyes civil szervezetek, sportszervezetek testületi döntés szerinti támogatásait. Az általános iskolák egyházi fenntartásba kerüléséhez kapcsolódóan meghozott képviselő-testületi döntések hatását, az iparűzési adóbevétel címkézett részét. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

5 Támogatás értékű működési kiadások között a nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulás részére átadott támogatást terveztük, melyek ezer forintra teljesültek. A beruházás célú támogatás értékű kiadások án belül két vizes társulásunk részére megérkezett központi támogatások továbbutalása került tervezésre, a beérkezett összegek átadásra kerültek részükre. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások között a képviselő-testület döntései szerinti pénzeszközátadások jelennek meg (100 %-os támogatások finanszírozhatósága érdekében nyújtott visszatérítendő támogatás, munkahely teremtési támogatás), mely szinte valamennyi esetben 100 %-ra teljesült. Az önkormányzat költségvetési szervei részére azok működésének biztosítása érdekében évben eft került kifinanszírozásra, mely a terv 95,4 %-a. A Makói Gyógyfürdő jegyzett tőke emeléséhez szükséges összeg a testület döntésének megfelelően átutalásra került. A társadalmi és szociálpolitikai támogatások teljesülésénél az előzőekben jelzett anomália szintén jelentkezik, hiszen mind az önkormányzatnál, mind a Polgármesteri Hivatalnál kerültek ok megtervezésre, így a is csak összességében adhat valós képet. Ezen feladatokra összesen eft-ot terveztünk, mely a leigényelt és kiutalt állami támogatások beérkezését követően eft-ra módosult. A az 94,6 %-a (összesen eft). Megnevezés Fő évi MÓDOSÍ- TOTT EI. PH+ÖNK 2012.ÉVI TELJESÍ- TÉS PH+ÖNK Nem fogl.rendszeres szociális segély % Rendelkezésre állási támogatás % Időskorúak járadéka % Ápolási díj normatív % Lakásfenntartási támogatás 285 család % Adósságcsökkentési támogatás % 640 család % Normatív lakásfenntartási támogatás Fűtéstámogatás % Közgyógyellátás % Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) % Gyermektartásdíj megelőlegezés % Óvodáztatási támogatás % Mozgáskorlátozottak támogatása % Pénzbeli kárpótlás % Továbbtanuló diákok támogatása (BURSA) % Gyógyszertámogatás % Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás % Átmeneti segély % Temetési segély % Köztemetés % Gyógyfürdő-kezelés tám % Szennyvízcsatornázási támogatás % Bébi kötvény % Foglalkoztatást helyettesítő támogatás % Nyári gyermekétkeztetés % % HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

6 Magyarhertelendi tábor megrendezése % Rendszeres gyermekvédelmi támogatás egyszeri jutt % Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Tankönyvtámogatás % Összesen ,6% Makó Város Önkormányzata intézményeinek gazdálkodása: A Belvárosi Óvoda költségvetési a ezer forint volt. A módosított költségvetés ezer forintra módosult (Kompenzáció, Zrínyi utcai Óvodaház átadása a Szeged- Csanád Egyházmegyének, pénzmaradvány). Bevételeit 96,6 %-ra, míg kiadásait 96,7 %-ra teljesítette az elmúlt évben. Az engedélyezett álláshelyek egész évben betöltésre kerültek. A költségvetésből a közétkeztetéshez használt edények pótlására került sor (pohár, diétásoknak tányér). Az óvodaudvarok karbantartására (néhány mászóka átfestése, kerítésjavítás) folyamatosan sor került, illetve alapítványi forrásból minimális eszközbővítést tudtak megvalósítani /3 db rugós játék/ Nagyobb karbantartási munkákat az Önkormányzat végeztetett (Kálvin téren az üvegtető cseréje, beázás miatt). A Zrínyi utcán a szivattyú javítása több alkalommal is szükséges volt. A nevelési év indításához az alapvetően szükséges dolgok rendelkezésre álltak. Az év során az intézmény működését a nagyon visszafogott gazdálkodással tudták megoldani. Az Újvárosi Óvoda költségvetési a ezer forint volt. A módosított költségvetés ezer forintban került meghatározásra. Bevételeit 93,5 %-ra, míg kiadásait 94,8 %-ra teljesítette az elmúlt évben. Az Újvárosi Óvoda januártól-augusztus 31-ig 3 óvodaépületben működött 10 gyermekcsoportban. A személyi ellátottság a gyermek létszámhoz és a feladat ellátásához igazodott. A költségvetés által biztosított keret nagy részét a dolgozók bérére valamint a közüzemi díjak finanszírozására fordította. Az önkormányzat által biztosított anyagi forrásokból az épületek karbantartási munkálataira, eszközbeszerzésre, szakmai anyagok vásárlására minimális pénzt tudott fordítani. Szakmai anyagok vásárlását továbbra is a pályázatokon nyert pénzek felhasználásából oldotta meg évben folytatódott a Hagymaházzal a TÁMOP pályázat, valamint az IPR pályázat, a három épület részére foglalkozáshoz szükséges anyagokat tudtunk beszerezni augusztus 1-gyel a Tulipán utcai óvodaépület átkerült a Római Katolikus Egyház fenntartása alá, így mind gyermeklétszámban és felnőtt létszámban csökkenésre került sor. A takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeként az intézmény minden számlát időben ki tudott egyenlíteni. A Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet költségvetése magában foglalja a Makói, Nagyéri, Királyhegyesi Tagintézmény és a Pedagógiai Szakszolgálat költségvetését. Az általános iskolai oktatás mellett alapfokú művészetoktatás is működött az intézményben. Az intézmény költségvetése évben az alábbiak szerint alakult: eredeti ezer Ft, mely az iskola telephelyeinek egyházi fenntartásba kerülését követően ezer forintra módosult, ebből a makói tagintézmény bevételi és kiadási a ezer Ft-ot tett ki. A makói tagintézmény a fenntartóváltást követően mind bevételeit, mind kiadásait az eredeti hoz képest mintegy 100 millió forinttal kevesebb összegre teljesítette. A gazdálkodást költségtakarékosan és hatékonyan oldották meg a színvonal igen magas biztosítása mellett, melyet bizonyít, hogy számos tanulmányi versenyen kiemelkedő eredményeket értek el az iskola tanulói. Az Egyesített Népjóléti Intézmény biztosítja a város lakossága részére a személyes gondoskodást HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

7 nyújtó alap- és szakosított ellátásokat. Az intézménynél évben a feladat ellátására ezer Ft eredeti, ezer forint módosított állt rendelkezésre. Az év végére bevételeit 96,2 %-ra, míg kiadásait 93,5 %-ra teljesítette. Bevételei az ellátottak térítési díj befizetéseiből, a védőnői szolgálat működésére kapott OEP támogatásból, állami támogatásból és az ezekkel nem fedezett kiadások tekintetében önkormányzatai támogatásból tevődik össze. Kiadásai jelentős része a bér és ahhoz kapcsolódó járulékok, a kiadások mintegy 25,6 %-át teszik ki dologi kiadásai évben az intézmény valamennyi szolgáltatását teljes körűen biztosította a város lakosságának. A József Attila Városi Könyvtár Makó város könyvtári közgyűjteménye, amely állományával és szolgáltatásaival állt a városlakók rendelkezésére évben is a megszokott színvonalon. Az intézmény az alapító okirata szerint az alaptevékenységén túl, annak sérelme nélkül, szabd kapacitását kihasználva rendezvényeket és internet tanfolyamokat szervez. Ezévi eredeti a ezer forint volt, amely ezer forintra került módosításra. Bevételeit 95 %-ra teljesítette. Kiadásai között a személyi juttatások a képviseli a nagyobb arányt. Gazdálkodására jellemző, hogy pályázati lehetőségek kiaknázásával a megszokott szakmai színvonal megtartására törekszik. Az intézmények tényadatait vizsgálva megállapítható, hogy több esetben meghaladta a kiadási teljesülésük a bevételeiket, ennek oka az, hogy az összesített függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások az önkormányzatnál (2. sz.melléklet) kerültek megjelenítésre. A Polgármesteri Hivatal évben ezer forint eredeti, majd ezer forint módosított ból gazdálkodhatott. Az önkormányzat és a hivatal gazdálkodását érintő egész éves rendellenesség visszatükröződik a tényszámokban is, hiszen bevételei 163,4 %-ra teljesültek tekintettel a pénzmaradvánnyal kapcsolatban jelzettekre. Jelentős összeggel szerepelnek bevételei között projektjeinkhez kapcsolódóan beérkezett támogatások, melyek felhasználása meg is történt. Összességében elmondhatjuk, hogy az önkormányzat a költségvetési gazdálkodása során biztosította azoknak a feladatoknak a teljesülését, amelyet rendeletének megalkotása során megfogalmazott, valamint a testület döntéseit végrehajtotta. Gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, átmeneti likviditási problémák kezelésére került igénybevételre a folyószámla-hitel, mely teljes egészében visszafizetésre került. Az előterjesztés mellékleteiben bemutatásra kerül a jogszabályi előírásoknak megfelelő formában a gazdálkodásról készült számszaki jelentés, valamint az össz városi (társulásokat is) adatokat magában foglaló Mérleg, vagyonkimutatás, egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi jelentés, valamint egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás, melyekhez kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedési: Makó Városi Televízió Nonprofit Kft. 100 % Makó Városi Kulturális Közművelődési Nonprofit Kft. 100 % Makói Kommunális Nonprofit Kft. 100 % Makói Fürdőfejlesztő Kft. 100 % Makói Gyógyfürdő Kft. 98,56 % Makói Városfejlesztő Kft. 100 % Makó és Térsége Fejlesztési Kft. 46,66 % Makó és Térsége Víziközmű Kft. 66,25 % Maros Sped Kft. 20,58 % Dél-alföldi Bio-Innovációs Centrum Kht. 6,33 % Kötelezettségállomány változás: évben Makó Város Önkormányzata kötelezettségállománya 6,52 %-kal, azaz ezer Fttal csökkent, melyet elsősorban a kötvénytartozás árfolyamváltozása okozott. A kötvény miatt a hosszú lejáratú kötelezettségek ezer Ft-tal csökkentek az előző évhez képest. A beruházási és fejlesztési hitelek állománya ezer Ft-tal csökkent. A szállítói tartozás ezer Ft-tal nőtt, melynek oka a Szennyvíz Társulásnál a beruházások miatt év végén befogadott szállítói számlák, melyek fizetési határideje 2013.évre szólnak. Az elszámolás előtt álló projektek támogatási HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

8 előlege miatt kimutatott kötelezettség állomány 2012-ben ezer Ft-tal, 54,86 %-kal csökkent, mely a pályázati elszámolások eredménye. A helyi adó túlfizetés miatti egyéb rövid lejáratú kötelezettségünk 491 e Ft-tal nőtt. A hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő fizetési kötelezettsége ezer Ft-tal nőtt., az Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek között az ÁFA befizetési kötelezettség ezer Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Makó Város összevont önkormányzati egyszerűsített mérlege tartalmazza a Szennyvíz Társulás ezer Ft és az Ivóvízminőség-javító Társulás e Ft összegű mérlegadatait is. A helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV. törvény 92/A. (3) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzat köteles volt könyvvizsgálót megbízni, mivel az előző év teljesített kiadásainak összege meghaladja a 300 millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik. A könyvvizsgáló jelentését előterjesztésünkhöz csatoljuk. Tisztelt Képviselő-testület! A fenti előterjesztés alapján kérem a mellékelt rendelettervezet elfogadásával alkossuk meg a év gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet, majd az alábbi határozati javaslattal döntsünk a év pénzmaradványának felhasználásáról. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet ában kapott felhatalmazás alapján pénzmaradványának felhasználását ezen határozat 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott pénzmaradvány felhasználás alapján az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítását készítse elő. Felelős: jegyző Határidő: következő soron következő költségvetési rendelet módosítás A határozat végrehajtásáról a képviselő-testület tájékoztatást nem kér. Határozatról értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Intézmények - Irattár Makó, április 11. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: oldal

9 VAGYONELEMZÉS Makó Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Könyvtár Tartósan befektetett eszközök aránya % 95,49% 98,86% 79,58% 28,75% 56,77% 94,51% 79,14% 98,49% 95,83% Befektetett eszközök eft Eszközök összesen eft ENI Belvárosi Óvoda Újvárosi Óvoda Makói Általános Iskola adatok ezer Ft-ban Intézmények összesen Város összesen Tárgyi eszközök aránya % 88,97% 98,79% 43,90% 28,75% 56,77% 94,51% 68,99% 98,38% 90,03% Tárgyi eszközök eft Eszközök összesen eft Ingatlanok aránya % 98,04% 99,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,72% 98,12% Ingatlanok eft Tárgyi eszközök összesen eft Gépek aránya % 1,11% 0,86% 100,00% 93,40% 100,00% 100,00% 100,00% 1,20% 1,12% Gépek eft Tárgyi eszközök összesen eft Járművek aránya % 0,03% 0,07% 0,00% 6,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,03% Járművek eft Tárgyi eszközök összesen eft Beruházások, felújítások aránya % 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64% Beruházások, felújítások eft Tárgyi eszközök összesen eft Részesedések aránya % 0,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,84% Részesedések eft Befektetett eszközök eft Üzemeltetésre átadott eszközök aránya% 5,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,80% Üzemeltetésre átadott eszközök eft Befektetett eszközök eft Vagyonkezelésbe adott eszközök % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Vagyonkezelésbe adott eszközök eft Befektetett eszközök eft

10 Elhasználodottsági fokok Ingatlanok % 88,25% 98,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 98,08% 89,36% Nettó érték eft Bruttó érték eft Gépek,berendezések, felszerelések % 41,72% 21,84% 5,65% 10,12% 6,40% 14,10% 8,18% 15,08% 33,83% Nettó érték eft Bruttó érték eft Járművek % 12,87% 7,05% 0,00% 2,46% 0,00% 0,00% 0,00% 5,84% 9,77% Nettó érték eft Bruttó érték eft Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök% 67,74% 93,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,96% 84,35% Nettó érték eft Bruttó érték eft Tárgyi eszközök megújítása % 0,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64% Tárgyévi beruházás eft Tárgyi eszközök eft évben elszámolt értékcsökkenések eft Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉSRENDELETTERVEZET Ikt.sz.: 1/661/214/I. Tárgy: 214. évi költségvetési rendelet módosítása Üi.: Dévényi Zsuzsanna Melléklet: hatásvizsgálati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/313-1/2011/I. Üi.: Hegedűsné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKOLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 82. -a alapján a jegyző által elkészített zárszámadási

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.11.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

1.. /1/ A Képviselőtestület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását: KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás elfogadásáról. Kazincbarcika Városi Önkormányzat

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2010. (IV. 14.) ÖR. rendelete Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Záradék: Kihirdetés ideje:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/2421/215/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselőtestülete Jegyző MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó Város Önkormányzata költségvetési

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához

TARTALOMJEGYZÉK. az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési kiadások

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/364-1/2010./I. Üi.: Juhászné/Hegedűsné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló Makó Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 26- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 26- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 26- i ülésére Tárgy: Rendelettervezet az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról (zárszámadás) Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és kapcsolódó határozatok elfogadására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 22222/2013. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 1 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2013. április 18. napján tartandó ülésére Javaslat

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLET 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2007.(IV.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 23-i

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 ELŐTERJESZTÉS Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. 23-387-041 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április

Részletesebben

BESZÁMOLÓ FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Tisztelt Képviselő testület! Felsőzsolca Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodását a Képviselő-testülete a 4/2009.

Részletesebben

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ INDOKLÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (2) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-000 Ügyiratszám: 1576/2015 5. számú előterjesztés Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (IV..)

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Az önkormányzat 2009. évi költségvetése 23.173,3 millió Ft-os bevételi, 28.785,6 millió Ftos kiadási főösszeggel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje

1. A rendelet hatálya. 2. A költségvetés címrendje Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete Gárdony Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről Gárdony Város

Részletesebben

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 8701 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel: 85/501-003 Pf: 5. Marcali Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2006.(IV.27) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának

Részletesebben