Tisztelt Olvasó! Állomási elôtér: P+R: bôvítés (182) B+R: kiépítés (20) Tömegközlekedési kapcsolat, szolgáltatás: javítás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Olvasó! Állomási elôtér: P+R: bôvítés (182) B+R: kiépítés (20) Tömegközlekedési kapcsolat, szolgáltatás: javítás"

Átírás

1 Martonvásár állomás FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 2. szám február Tisztelt Olvasó! Az élénk érdeklôdésre tekintettel az alábbiakban közreadjuk a martonvásári vasútállomás látványtervét és a jelenlegi ill. a tervezett vasúti infrastruktura fôbb paramétereit. Jelenlegi állapot Vasúti infrastruktúra: Peronos vágány: 4 db Peron: 2 db sk+0 Peronmegközelítés: szintbeli Esélyegyenlôség: nincs Biztosítóberendezés: hagyományos Utastájékoztatás: van, hangos Peronfedettség: nincs Felvételi épület: van Tervezett állapot Vasúti infrastruktúra: Peronos vágány: 4 db Peron: 2 db 250 mh, sk+55 Peronmegközelítés: gyalogos aluljárón keresztül Esélyegyenlôség: lift Biztosítóberendezés: elektronikus, állomási Utastájékoztatás: fejlesztés, hangos és vizuális Peronfedettség: 50 m perontetô Felvételi épület: felújítás Állomási elôtér: P+R: van B+R: Tömegközlekedési kapcsolat: buszmegálló Állomási elôtér: P+R: bôvítés (182) B+R: kiépítés (20) Tömegközlekedési kapcsolat, szolgáltatás: javítás Várjuk Önöket február 13-án, szombaton 17 órakor a martonvásári fúvószenekar farsangi koncertjére a Beethoven Általános Iskola aulájába; február 17-én, szer dán 18 órakor A Kutatás és a ter mészet találkozása a Dél-afrikai Köztársaságban c. elôadásra a Beetho ven Általános Iskola aulájába; február 19-én, pénteken kor a Filmklub elsô összejövetelére a mûemléki óvoda épületébe; február 20-án, szombaton 16 órára az Ezoterikus klub rendezvényére a mûemléki óvoda épületébe; február 27-én, szombaton 16 órára az Emlékezés terére, ahol a kommunista diktatúrák áldozataira emlékezünk február FORUM MARTINI 1

2 Önkormányzati hírek Martonvásár Város Önkormányzat képviselô-testülete január hónapban két soron kívüli ülést tartott, soros ülésére február 2. napján került sor. Közmeghallgatást tartott a képviselô-testület január 14. napján a Helyi Építési Szabályzat, Szerkezeti- és Szabályozási Terv módosítása tárgyban január 14-én tárgyalta a testület A régió arculatát meg hatá - ro zó integrált és tematikus vonzerô-fejlesztések támogatása c. konstruk cióra benyújtani kívánt önkormányzati pályázattal kap - csolatos elôterjesztést, a volt gépállomás és környékének fej - lesz tésével kialakítani kívánt kulturális városközpont kérdését. A kép viselôk egyhangúlag támogatták a pályázaton való részvételt, de to vábbi tervezôi egyeztetéseket tartottak szükségesnek a hosszú tá vú funkció kialakításának függvényében. A testület ha - tályon kívül hely ezte a 20/2008. (VI. 24.) önk. rendeletét, Mar to n - vásár egyes te rületeire vonatkozó változtatási tilalom elren de lé - sérôl, mivel a ren deletalkotási cél megvalósult. Elvi hozzájá ru lását adta, a tervezett Hulladékudvar megkö zelít-hetô ségének bizto sí - tása érde ké ben, az 1223/1 és 1222/1 hrsz-ú ingat lanok kö zötti azonos nagy sá gú ingat lan cseréhez. Továbbá támo gatta a Brunsz vik Teréz Óvoda Zöld Óvoda cím elnyeréséhez be nyúj tandó pályá - za tát, kor szerû kör nyezeti nevelési célokat kitû zô prog ramjának meg va lósítását január 19. napján ismételten tárgyalta a testület az Önrész biz tosítása a KDOP /B A régió arculatát meghatározó in tegrált és tematikus vonzerô-fejlesztések támogatása címû pá - lyá zathoz c. napirendet, mely ülésen döntött a pályázat be nyúj - tásáról, az önerô mértékérôl, és a projekttel létrejövô komp lexum 5 éves fenntartásáról, a tervezôvel kötendô szerzôdésrôl, továbbá a pályázattal megvalósítani kívánt épületkomplexum átalakítására javaslatokat kidolgozó szakértôi csoport létre ho zá sá ról. A csoport feladatát az alábbiak szerint határozza meg: javaslat az épület - együttes hosszú távú rendeltetésének meghatározására, az épü let - együt tes környezeti illeszkedésének kidolgozására, a helyi adott sá - gok figyelembevételével, javaslat kidolgozása az épület térkiosztá - sának és megjelenésének elôbbieknek megfelelô átalakítására. A képviselô-testület ez évi elsô soros ülését február 2. napján tartotta. Az ülésen jelen volt 12 képviselô, távolmaradását jelezte Süle József és Varga Csaba képviselô. A tárgyalt napirendi pontok az alábbiak voltak: Helyi Építési Szabályzat, Szerkezeti- és Szabályozási Terv módosítása A január 14-én megtartott közmeghallgatáson már megis - mer hették az érdeklôdôk a tervezô által tartott prezentáció ke - retében a módosítás lényegi elemeit, melyekrôl most a testület is dönt hetett az illetékes hatóságok hozzájárulásainak és állás fog la lá - sa inak, a lakosság és a Településfejlesztési Bizottság véleményének tük rében, az állami fôépítész javaslata mellett. A képviselôk egy - han gúlag támogatták az elôterjesztett rendeletmódosítási ja vas - latot. A jogszabály február 3-án lépett hatályba, rendel ke zé - seit a hatályba lépést követôen indult ügyekben kell alkalmazni. A ren delet megtekinthetô a polgármesteri hivatal titkárságán, illetve mû szaki osztályán is. Képviselô-testületi hírek évi intézményi beszámolók A közoktatásról szóló törvény és az Államháztartási törvény alapján a költségvetési szervek évente egyszer beszámolnak tevékeny sé - gük rôl a fenntartónak. A jogszabályi követelménynek megfelelôen el ké szült, az oktatási intézmények, illetve a Könyvtár és az Óvo da - mú zeum évi szakmai munkájáról készült beszámolókat a tes - tület egyhangúlag elfogadta évi költségvetés módosítása A testület egyhangúlag döntött a tavalyi költségvetés módo sításá - ról, átvezetve az azóta jelentkezett tételeket és módosításokat, elô készítve a reális, megalapozott beszámoló elkészítésének le he - tô ségét. A testület a évi költségvetés bevételi fôösszegét E Ft-tal növelten, E Ft-ban, kiadási fôösszegét E Ft-ban állapította meg évi költségvetés módosítása Egyhangú döntéssel fogadta el a testület a évi költségvetés módosítását, melyre az azóta pontosított és központilag elfogadott normatív állami támogatások átvezetése miatt került sor. A testület a évi költségvetés bevételi fôösszegét E Ft-tal növelten E Ft-ban, kiadási fôösszegét E Ft-ban állapította meg. A képviselô-testület évi munkaterve A képviselô-testület a bizottságok javaslatai szerint elfogadta évi munkatervét, mely szerint tervezett soros üléseit a hónap utolsó keddjén, bizottsági üléseit az azt megelôzô hét keddjén tart - ja. A testületi ülések tervezett idôpontjai: , , , , , , októberben alakuló ülés, , köz meghallgatás, Beszámoló a évi Közfoglalkoztatási tervben foglaltak megvalósulásáról A évi Közfoglalkoztatási tervben foglaltak megvalósítása sike - res volt, a testület egyhangú döntést hozott a beszámoló elfoga dá - sá ról. Az önkormányzat folyamatosan emelkedô létszámban alkal - mazott közcélú munkavállalókat, végzettségüknek és gya kor latuk - nak megfelelô beosztásban technikai kisegítô feladatokra, köz te rü - let-gondozási feladatokra, takarításra, adminisztrációs felada tok ellát á sára, hóeltakarításra évi Közfoglalkoztatási terv A testület a évi tervrôl készült beszámolóban foglaltak is me - re té ben jóváhagyta a évi Közfoglalkoztatási tervet, 25 fô al - kal ma zását lehetôvé téve az év során. A terv megvalósításához szük sé ges finanszírozás elemei: központi támogatás Ft, ön kor mányzati saját forrás Ft. Pályázat benyújtása az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet szerinti költségvetési támogatás igénybevételéhez A képviselô-testület a tavalyi évben sikeres óvodai nyílászáró cse - re programhoz hasonlóan támogatta a tárgy szerinti támogatás pá lyá za ti úton történô igénylését, a Beethoven Általános Iskola tornater mé nek, aulájának nyílászárócseréjét az energia költségek csökkentése érde kében. Meleg ételutalványok beszerzésére kiírt közbeszerzés elbírálása Döntött a testület a meleg ételutalványok beszerzésére általa kiírt közbeszerzés elbírálása tárgyában, a legkedvezôbb, a korábbinál 30 %-kal olcsóbb szolgáltatási költségeket ajánló Accor Sercvices Magyarország Kft. ajánlatának elfogadásával. A Forum Martini korlátozott terjedelme miatt a szerkesztõség fenntartja az írások szellemét és tartalmát nem érintõ rövidítések jogát. Az aláírt cikkekért (csak ilyeneket fogadunk el) a szerzõk viselik a felelõsséget. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A kéziratok legkésõbbi leadá si határideje tárgyhó elsõ napja (ha ez szombat vagy vasárnap, akkor az azt követõ hétfõ). Szerzõink megértését elõre is köszönjük. Kizá rólag sajátkezû aláírással ellátott kéziratokat fogadunk el. Az újságba szánt írásokat, továbbá bármilyen észrevételt, megjegyzést a címre is el lehet juttatni. Szerkesztõség 2 FORUM MARTINI február

3 Önkormányzati hírek, Választás 2010 A mûemlék óvoda 1070 hrsz-ú ingatlan megközelíthetô - ségé nek ügye A testület elnapolta a tárgy szerinti döntést a tulajdonos egyház kö - zös séggel történô elôzetes egyeztetések lefolytatásáig. Javaslat a magánterületek karbantartásáról szóló önkor - mány zati rendelet megalkotására 1 tartózkodás 11 igen szavazati arányban, a településkép ren de - zett sé gének biztosítása és a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében elfogadta a képviselô-testület a magánterületek karban - tar tásáról szóló helyi rendeletet, mely szerint a jogszabály hatályba lépé sét követôen nemcsak a parlagfû, de az allergének és gyomok ir tása is az ingatlan tulajdonosának, használójának számonkérhetô feladatává válik. A rendelet a honlapon és a pol gármesteri hivatalban megtekinthetô. Javaslat a házszámozás szabályairól szóló helyi rendelet módosítására Egyhangú döntéssel módosította a testület a házszámozás sza bá - lyairól alkotott rendeletét, szankcionálható módon kötelezôvé téve a házszámozással el nem látott ingatlanok esetében a helyrajzi szám feltüntetését. Javaslat települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kö - telezô helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megal kotására Rendeletet alkotott a képviselô-testület a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezô közszolgáltatás bevezetésérôl, a szolgáltató kiválasztásáról, az igénybevétel mérésérôl és az alkalmaz ha tó szankciókról, elôsegítve a település környezeti állapotának ja vítá sát, szorgalmazva a csatornahálózatra rákötési lehetôséggel bí rók csatlakozását a rendszerhez, egyben kezelve, szabályozva a jövôben Martonvásár város közigazgatási területén újonnan kialakítandó lakóparkok helyzetét. A rendelet szövege Martonvásár honlapján olvasható. A Szent László úti szolgálati lakás ügyének rendezése Rendezte a testület a Védônôi Szolgálat elhelyezését köve tô - en a Szent László úti szolgálati lakás korábbi bérlôinek helyzetét, biz to sít va a bérlôk korábban meghatározott jogosultságát a lakás - bérletre. Hozzájárulás a ráckeresztúri csatorna-tisztítómû bôvíté sé - hez A testület elvi hozzájárulását adta a ráckeresztúri tisztítómû bôvíté - sé hez, egy esetleges pályázati konstrukció kiírása esetén benyúj - tandó pá lyázat kapcsán. Tájékoztatás a települést érintô polgári védelmi felada - tokról A testület jóváhagyta a települést érintô polgári védelmi felada - tokról készült beszámolót, melyrôl részletesen a Forum Martini következô számában olvashatnak. Egyebek Az egyebekben jóváhagyta a testület a lejárt határidejû határo za - tok ról és pályázatokról készült beszámolót, az önkormányzat aktuális pénz ügyi helyzetérôl készült tájékoztatót, illetve a november 3-án a LEADER pályázatok benyújtása tárgyában meghozott döntését módosítva, vállalta önerôként az ÁFA biztosítását a Több település összefogásával megvalósuló rendez - vények, táborok szervezése c. kiírásra benyújtandó, a Mûvészeti Iskola által megvalósítani kívánt tábor céljára készült pályázathoz. Tisztelt Választópolgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a köztársasági elnök az országgyûlési képviselôk évi általános választásának idôpontját az aláb - biak szerint tûzte ki: Elsô forduló idôpontja: április 11. napja (vasárnap) Második forduló idôpontja: április 25. napja (vasárnap) A választásra jogosultak február 12. nap jáig kapnak az ajánlószelvénnyel együtt ér - Választások 2010 tesítést a névjegyzékbe történt felvé tel ükrôl. Azon választópolgárok, akiknek nem volt pos ta ládája és ezen idôszak alatt lakó he - lyükön sem voltak megtalálhatók, illetôleg a településszintû bejelentett lakóhellyel ren - del kezô választópolgárok a Helyi Válasz tási Iroda vezetô helyettesénél, Nagy Zsófiánál (telefon: 22/ ) vehetik át értesítô - jüket és ajánlószelvényüket. A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. A szavazás napján a lakóhelyétôl tá vol lévô kérelmére belföldön igazo - lás sal, külföldön a Magyar Köztársaság nagy kö vet ségein és fôkonzulátusain adhatja le szavazatát. Igazolást a választás elsô és második for - du lójára egyaránt személyesen vagy meg - ha ta lmazott útján legkésôbb április 9-én 16:00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy le het kérni, hogy az legkésôbb április 6-án megérkezzen a Helyi Választási Iro dá hoz (továbbiakban: HVI). A kérelem - ben közölni kell családi- és utónevet, lak cí - met, személyi azonosítót és a települést, ahol sza vazni kíván. Szavazni az igazolással szavazók szá mára kijelölt szavazókörben lehet, mely nek pontos címét az igazoláson feltüntetik. Az igazolás, valamint a személy - azonosság és lakcím igazolására alkalmas, érvényes iratok a szavazáshoz nélkülözhe - tet lenek. Martonvásáron az igazolással szavazók számára kijelölt szavazókör: 01. számú szavazókör (nagy iskola tanterem, Szent László u. 2.) A külképviseleti névjegyzékbe való fel vé - telt, a névjegyzékbôl való törlést ill. a kül - kép vi selet megnevezésének módosítá sát március 19-én 16:00 óráig lehet kér ni a lakóhely szerint illetékes jegyzôtôl, aki a felvételrôl, illetôleg a kérelem eluta - sítá sáról a választópolgár által megadott címen, postai úton küld értesítést. A választási eljárásról szóló 1997.évi C. törvény alapján a névjegyzék közszemlére tételének idôpontja: február 10. napjától február 17. napjáig. Ezen idô alatt a névjegyzék megtekinthetô Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában. A névjegyzékbôl való február FORUM MARTINI 3

4 Önkormányzati hírek, Választás 2010 kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt kizárólag ezen idôszak alatt lehet kifogást benyújtani. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben él ni kívánnak ajánlási jogukkal, azt úgy te - hetik meg, hogy a kitöltött és saját kezûleg aláírt ajánlószelvényt átadják a támogatni kívánt jelöltnek vagy meg bí - zottjának. Je löltet ajánlati nem kötelezô. Aján lószel vé nyeket március 19-ig le het gyûjteni. Az aján lást nem lehet vissza vo nni. Egy vá lasztó polgár kizárólag egy jelöltet ajánlhat. A választással kapcsolatos felvilágosítás kérhetô a Helyi Választási Irodától. A Helyi Választási Iroda /HVI/ címe: Martonvásár, Budai u.13. A Helyi Választási Iroda vezetôje: Dr. Koltai Gábor jegyzô A Helyi Választási Iroda vezetôhe lyet te se: Nagy Zsófia igazgatási osztályvezetô Választási Információs Szolgálat: Farkasné Zámbó Judit Helyi Választási Iroda elérhetôségei: cím: Tel.: vagy Fax: A szavazókörök címe: 1. sz. szavazókör: NAGY ISKOLA tanterem, Martonvásár, Szent László u. 2. Az 1. számú szavazókörben szavaz - hat nak azok az állampolgárok, akik csak település szintû lakóhellyel ren - del keznek, továbbá azok, akik a sza - va zás napján lakóhelyüktôl eltérô te - le pü lésen tartózkodnak, és ehhez IGA ZO LÁSSAL rendelkeznek. 2. sz. szavazókör: FOGLALKOZTATÓ IS KO LA, Martonvásár, Bajcsy-Zs.u sz. szavazókör: NAGY ISKOLA, aula, Mar - ton vásár, Szent L. u sz. szavazókör: RÉGI ISKOLA, Marton vásár, Szent László u sz. szavazókör: ÚJ ÓVODA, Martonvásár, Deák Ferenc u. 3/A A részletes szavazóköri címjegyzék, mely tartalmazza, hogy mely utca mely szavazó - kör be tartozik, megtekinthetô a polgár - mes teri hivatal okmányirodájában. Felhívjuk a tisztelt választópolgárok figyel - mét, hogy a fenti tájékoztatóban feltün te - tett határidôk a április 11. és 25. nap - jára kitûzött országgyûlési képviselôválasztás eljárási határidôinek és határ nap - jainak megállapításáról szóló 3/2010.(I.22.) ÖM rendelet alapján kerültek meg állapí tás - ra. Tekintettel arra, hogy a választási eljá rás - ban meghatározott határidôk jogvesz tô jelle gû ek, túllépésük esetén a meghatá ro - zott ügy típusok tekintetében a Helyi Vá - lasz tási Irod á nak nem áll módjában eljárni, in tézkedni. A szavazás menetérôl és egyéb infor má ci - ók ról a Forum Martini március 15-én meg - jelenô számában tájékoztatjuk Önöket. Helyi Választási Iroda Országgyûlési választások 2010 Tisztelt Olvasók! Mint bizonyára sokan értesültek róla, a köztár sa - sági elnök április 11-ére írta ki az ország gyû - lési képviselô választások elsô fordulójának idô - pontját. Vélhetôen Önök is tapasztalták, hogy az elmúlt években a Forum Mar tini ragaszkodva eredeti küldetéséhez fokozottan töre ke dett arra, hogy kiz árólag a lakosság tájékozta tásának legyen a szín - tere, vagyis hogy képet adjon az itt élô és/vagy lakó és/vagy dol go zó állampolgároknak az önkor mány - zat nál, annak polgármesteri hi vatal és annak intézményeinél folyó munkáról, hírt adjon azokról a ki emel kedô teljesítményekrôl, eseményekrôl, me lyek öregbítik te le pülésünk hírnevét, felhívja a figyel met az önszervezôdéssel létrejövô civil szer - vezetek te vékenységére, városunk sport egye sü le - tei nek, spor tolóinak eredményeire, fórumot adjon a ma gán személyek részére vélemény nyil vá nításra, és mindeköz ben tuda tosan nem engedett teret párt politikai meg nyilvánulásoknak, csatáro zá sok - nak. Most a ciklusváltást megelôzô választások fon - tos sá gára való tekintettel a politika mégis be - kerülhet az újságba, oly módon, hogy minden párt lehetôsé get kap arra, hogy kulturált hangú, stílusú és tartalmú fizetett po li - tikai hirdetést jelentessen meg a márciusi szám - ban, és igény esetén, ugyancsak a márciusi számban minden párt országgyûlési képviselôjelöltje, azo - nos terjedelemben (max. A4-es oldal) bemutat - hatja pártjának programját, ismertetheti saját elképzeléseit, terveit. A hirdetések, tájékoztatók leadásának határideje: hónap utolsó napja. További felvilágosítás kérhetô a címen. Cserményi Tájékoztató a kommunális adóból befolyt bevételek felhasználásáról A képviselô-testület a évi költségvetési koncepció kidolgozása során döntött a kommunális adó emelésérôl, ezzel egyidejûleg arról, hogy folyamatos tájékoztatást nyújt a lakosságnak az adóbevétel felhasználásáról, az adóból finanszírozott feladatok ellátásáról. Ennek megfelelôen a teljes évre, összehasonlítva a évi adatokkal, az alábbi tájékoztatást adjuk a kiadások és bevételek teljesülésérôl, az elvégzett feladatokról: Kommunális feladatok bevételei és kiadásai év év Kommunális adó bevétel: Kiadások megnevezése Közvilágítás Zöldhulladék szállítása Közkifolyók Üzemanyag traktorba Szemétszállítás Hóeltakarítás Temetôfenntartás Erdôháti, Kismartoni kutak áramellátása Közterületi munkák Fakivágás Összesen: Közterületi feladatokat ellátók bére és járulékai ehhez állami támogatás Dr.Koltai Gábor jegyzô 4 FORUM MARTINI február

5 Önkormányzati hírek, Intézményeink életébôl Tájékoztató a szemétszállítási díjkedvezményrôl Ezúton tájékoztatjuk azokat az egyedülálló személyeket, illetve házaspárokat, akik a 70. életévüket 2009-ben betöltötték (há zas pá - rok esetében mindkét fél) és a lakóingatlanukban rajtuk kívül más sze mély nem él, hogy hasonlóképpen a korábbi évekhez ben is megkapják az önkormányzat által nyújtott támogatást. FONTOS azonban, hogy az új jogosultaknak, illetve akiknél a jo go - sultság mértéke 2009-ben bekövetkezett esemény mi - att megváltozott (pl. megözvegyült és már a magasabb kedvez - mény re lett jogosult), nyilatkozniuk kell ahhoz, hogy a támogatás meg állapításra kerüljön. Ugyancsak nyilatkozniuk kell azoknak is, akik nél a jogosultság megszûnik, mert már nem csak 70. életévet be töltött személy él az ingatlanon. A támogatás mértéke továbbra is az egyedül élôknél az éves díj 75%-a, házaspároknál pedig az éves díj 50 %-a. Felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét, hogy a kedvezményeket mindig negyedévente írja jóvá a szolgáltató, ezért mindenki mind a négy negyedévben kap csekket. Ezért kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot az érintettek értelemszerûen töltsék ki és március 17-ig a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál adják le. N y i l a t k o z a t Új igénylô/változást bejelentô tôl új igény bejelentése Alulírott... Születési hely:... Születési idô:... Anyja neve:... Martonvásár, szám alatti lakos büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti címen lévô ingatlanon egyedül élôként*/há zas tár sam - mal élek. Ha házastársával él, a házastárs neve: Születési ideje: tôl változás bejelentése: Alulírott:... Születési hely:... Születési idô:... Anyja neve:... Martonvásár, szám alatti lakos büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a korábbi jogosultságom ok miatt * 50 % / 75 %-ra változott, vagy * a kedvezményre való jogosultságom megszûnt. (Pl. házastárs halála, vagy ingatlan adás-vétel, vagy az ingatlanra beköltözött 70. évesnél fiatalabb stb.) Fenti nyilatkozatomat annak tudatában teszem, hogy annak valódiságát az önkormányzat bármikor ellenôrizheti. Dátum:... aláírás (* A megfelelôt kérjük aláhúzni!) Polgármesteri hivatal Tisztelt Olvasók, Kedves Martonvásáriak! A Forum Martini elôzô számaiban néhány alkalommal már szóba került, hogy 2010-ben több évfordulót is ünnepelhetünk városunkban: a Martonvásári Nyár rendezvénysorozat 20., és várossá válásunk 5. évfordulóját. Ez utóbbi esemény megünneplése céljából ezennel pályázatot hirdetünk A MI KIS VÁROSUNK címmel, melyre várjuk mindazok jelentkezését, akik szépmûvészeti, képzômûvészeti, irodalmi vagy egyéb alkotással méltó emléket tudnak állítani lakóhelyünknek, Martonvásár városnak. Megfelelô számú és színvonalú pályamû esetén a pá lyá zók lehetôséget kapnak alkotásaik nyilvános bemu ta tá sá ra. A legjobb szerzôk/alkotók díjazásban részesülnek. A pályamûvek beadásának határideje: március 31. helye: Polgármesteri hivatal, lakosságszolgálat módja: A pályázó és a pályamû adatait lezárt borítékban kérjük megadni, a borítékon A mi kis városunk jeligét feltüntetni. Szervezôk A Beethoven Általános Iskola hírei Február 5-én fer ge te - ges hangulatban telt a farsangi vigadalom. A Beethoven Általános Is kola alsó tagozatos ta nulói bemutatták szí - nes, ötletes jelmezeiket. A hangulatot fokozta a jelme - zek hez illô, vidám zenei vá - logatás. A csoportos jelmezek a szü lôk és az osztályfônökök kö - zös munkáját dicsérik. A zsûri egyéni és csoportos kategó riá - ban díjazta a részt - ve vôket, apró aján dékot és em - lék lapot osztva a legjobbaknak, legaranyo sab bak - nak, legszebbeknek. Az értékelésre váró gyerekeket változatos mûsor szórakoz ta - tta, melyen felléptek az Erica C. Dance School Tánciskola nö - ven dékei, a Golden Tiger s Kung-Fu Iskola sportolói Ko február FORUM MARTINI 5

6 Intézményeink életébôl vács László vezetésével, vala - mint volt tanítványunk, Szilasi Vik tória. A jó hangulat mellé a Szülôi Mun kaközösség biztosította a büfét. Kö szönetet mondunk azoknak, akik ren dez vé nyün ket tá mo - gatták: Cseprekál Is tvánnak, Kán tor Ferencnek, Kra már Je - nô nek, a a Gyócsi Kft-nek, a Csa ládi pékségnek, a mar ton - vásári ABC-nek, a COOP-nak és a Pipi Grillnek. Udvarosné Takács Ágota január 29-én délután tartottuk ha - gyo mányos Beethoven-kupánk versenyeit az 5-8. osztályos fiúknak, lányoknak. Meghívásos tornánkon Adony, Ercsi, Tordas és Martonvásár csa pa tai vettek részt. Nagy - számú közönség elôtt parázs hangulatú mér kô zé seket játszottak a gyerekek. Re - méljük, sikerült újabb híveket sze reznünk en nek a sportágnak. Köszönjük Varga Péternek, régi tanítvá - nyunk nak a profi játék vezetést. Az eredmények: Lány Martonvásár Tordas 16:7 Adony Martonvásár 10:6 Tordas Adony 1:14 1. Adony 2. Martonvásár 3. Tordas Gólkirálynô: Gagyi Gréta (Martonvásár) Legjobb játékos: Paulusz Zsófia (Adony) Legjobb kapus: Valóczki Bianka (Tordas) Fiúk Martonvásár Tordas 23:0 Adony-Ercsi 14:16 III. helyért Adony Tordas 20:2 Beethoven-kupa I. helyért Martonvásár Ercsi 17:11 Gólkirály: Gábor Marcell (Ercsi) Legjobb játékos: Tischner Máté (Adony) Legjobb kapus: Szabó Áron (Martonvásár) Sulyokné Czagler Katalin Udvarosné Nagy Márta 6 FORUM MARTINI február

7 A farsangi idôszak A farsang víz kereszttôl (ja nuár 6.) hamvazó - szer dáig, a nagy böjt kez detéig tartó idô szak elne vezése, amelyet ha - gyo má nyo san a vidám lakomák, bá lok, mulat ságok, ün ne pé lyek jel le mez nek. Talán ez az év leg mu lat ságosabb és legvidámabb idô szaka, a földi élet örömeit, a bôséget ünnepli, mindenhol han goskodással, rend bontással jár együtt, mégis na gyon ked velt ünnep mind a gyerekek, mind a felnôttek számára. A farsang csúcspontja hagyo má - nyos magyar nevén a farsang far ka. Ez a farsangvasárnaptól Klubházi tarisznyába a szo kásos napi és heti prog ra mok mellé a következô prog ra mok ra várjuk Önöket szeretet tel: Az A világ fölfedezése elô adás sorozat ke retében (mely nek elôzményei voltak a nepáli, a tengizi, az iraki, még korábban ame - rikai és Japánról szóló úti be számolók) február 17-én szer dán, 18 órakor, a Beetho - ven Általános Iskola aulájában: dr. Galiba Gábor, az MTA Mezô gaz dasági Kutatóin - tézetének osz tály vezetôje tart élmény be szá - molót a Kutatás és a ter mészet találkozása a Dél-afrikai Köztársaságban címmel. Terveink szerint havi rend sze res séggel hall - gat nánk meg ha sonló elôadásokat. Dr. Vida Gyu la fômunkatárs Kínába, dr. Bencze Silvia fômunkatárs Angliába, majd dr. Gulyás Ger - gely tudományos munkatárs a thai vidékre kalauzol el ben nün ket. Chilla Neutsch Szilvia az al pesi hágókról és a mediterrán ta vakról mesél majd, Sütô Fe renc és Sütô Petre Ro - zá lia pedig Erdély 20 évvel korábbi és mai vilá gáról tart elôadást. A prog ramok ingyen látogathatók. Filmklub indul egyelôre havi rendszeres - ség gel. Az elsô prog ram ra február 19-én, pénteken órakor (a sakk-klub után) vá rom a filmrajongókat a mû em lék óvoda klub szobájába, ahol az alapítók, azaz az elsô lá to gatók megál la podnak a klub fel té te le i - ben. (idôpont, prog ra mok, klubtagság díja, össze té te le, stb.) Táncház Tóth Lajosné Sutka Edit tánc pe - dagógus veze tésé vel, kéthetenként a mûem - lék óvo da épületében, a klub szo bában. Tégy amit akarsz, de ne árts! Ebben a szellemben tart juk az Ezoterikus klub prog - ram jait, melyre szeretettel vá runk minden érdeklôdôt. Leg kö ze lebb február 20-án 16 órá tól Martinkó Márta tart elôadást az asztrológiáról a mûemléki óvoda épületében található klubszobában. húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatsá gok kö ze - pette valójában tél bú - csú z tató is. A farsang régen nem csak bálok, mulatságok idôsza ka volt, hanem a fiatalok meg is mer - kedésének, párválasz tá sá nak ideje, s egyben fontos es kü vôi sze zon is, mivel a hús vé ti böjt idô sza ká ban már tilos volt es kü - vôt tartani. Ha valaki nem talált párt farsang végére, nagy szé - gyen volt, s a lányokat ki is csú - folták ezért. A gyerekeket az élet sok szor oly mértékben korlátok közé szo - rítja, hogy keresnünk kell az Klubházi tarisznya alkalmat a gát lások oldására. Az óvodában a több héten át tartó izgal mak kal teli készülôdés, majd a far sangi mulatozás mindmind lehetôséget ad arra, hogy oldja a feszültségeiket, és meg - ta nul ják a sokféle érzelem ke - zelését. A terem díszítése és a te vé - kenységek far sangi témája fo - Állandó heti és napi programok a mûemlék óvoda épületében vagy külön feltüntetett helyszí nen. Hétfônként: Ringató Fis kus Olga szak ve zetôvel, délelôtt 9.15-kor, kö vetkezô foglalkozás 10 órai kez dettel. Balett óra kicsiknek Eisen bacher Balázs, a Vörös mar ty Színház táncosának ve - zetésével órától. Erônléti klub vezetôje Varga Miklós edzés 18 órától. Keddenként Angol nyelvi ovi Máli Réka kö zép iskolai nyelvtanár veze té sé vel 16 órától haladó cso port, órától a kis kez dôk csoportja. Tánctanfolyam hölgyeknek 18 órától a haladók, 19 órától a kezdôk részére. Százszorszép táncegyüttes pró ba az iskolában 19 órától. Szerdánként A Szélrózsa kórus próbája az általános iskolában 18 órától. Intézményeink életébôl koz za az izgalmakat, és elô se gíti a ráhangolódást. Óvodánkban farsang elôtt szok - tuk tartani a mac kós hetet, en - nek keretében mac kó kiál lítást rendeztünk, melyre egy nyug - díjas óvó néni ajánlotta fel közel 1000 darabos gyûj te ményét. Ezúton is kö szön jük neki. Farkas Noémi óvó néni Erônléti klub edzése 18 órá tól. Régi-szépek táncpróba órától. Csütörtökönként A Nyugdíjas klub találkozója 16 órától a Geróts teremben. Angol nyelvi ovi 16 és tôl. Folyton-folt kör Wiszt Nóra vezetésével órától. Tánctanfolyam hölgyeknek 19 órától. Pénteken Csiribiri családi foglakozás Dobler Katalin szakvezetôvel Kézmûves foglalkozástól a szín padi pro - dukciókig 15 órá tól Sakk-klub 17 és 20 óra között Tulipán foltvarrók Konrádné Papp Orsolya vezetésével a Vá rosi Könyvtárban 18 órá - tól. Filmklub kéthetenként órától Szombaton Pocakjóga 10 órától Dedics Kornélia szakvezetésével Családi táncház (kétheten ként) Tóthné Sutka Edit tánc pedagógus vezetésével Ezoterikus klub (kétheten ként) 16 órá tól. Nagy Ágnes február FORUM MARTINI 7

8 Civil sarok Támogatható alapítványok Tisztelt Olvasók! A következôkben azzal a kéréssel tesszük köz - zé a városunkban mûködô, a közösség érdekében tevé keny ke - dô, annak javát szolgáló alapítványok nevét és adószámát, hogy saját belátásuk szerint adójuk 1 %-ának felajánlásával szíve s ked - je nek ezek valamelyikének tevékenységét támogatni. ÖKUMENIKUS BIBLIAÓRA MEGHÍVÓ Szeretettel hívunk és várunk felekezetre való tekintet nélkül mindenkit február 23. (kedden) este 6 órára a Harmónia Otthonba. Bödõ Sándor KEDVES MARTONVÁSÁRIAK! Kérjük, amikor személyi jövedelemadójuk 1%-áról ren - del keznek, támogassák a 2009-ben 30. jubi le u mát ün neplô Százszorszép Tánc együttest! Kérjük, jelöljék meg ezt a kö zös séget kedvez mé nyezett - ként: Százszorszép Alapítvány, Adószám: A MARTONVÁSÁRI FÚVÓSZENEKAR FELHÍVÁSA Kérjük, támogasson minket személyi jövedelem adó jának 1%-ával! Célunk a közösségformálás a zenén ke resz tül, valamint a 2009-ben megkezdett munka foly tatása. Ha egyetért tevékenységünkkel, kedvezményezettként kérjük jelölje meg szervezetün ket: Martonvásári Fúvószenei Egyesület, Adószám: A Martonvásári Gyermekekért Alapítvány (Beethoven Általános Iskolát segítô alapítvány) Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány Együtt Értük Alapítvány (Pápay Ágoston Iskola tanulóinak támogatására) Embertársainkért Alapítvány Harmonikus Fejlôdésért Alapítvány Martonvásár Sportjáért Alapítvány Martonvásárért Alapítvány Martonvásári Fúvószenei Egyesület Martonvásári Gyermekkert Alapítvány Martonvásári Katolikus Egyházközségért Alapítvány Martonvásári Kertbarát Egyesület Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület (Teleki Blanka Hölgyklub, Martonvásári Napok, egyéb rendezvények) Martonvásári Olimpia Diáksport Egyesület Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány Martonvásári Vagyon- és Polgárôrség Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány (keresztény szellemiségû óvoda) Önkéntes Tûzoltó Egyesület Százszorszép Alapítvány Szent László Völgye Lovas Egyesület ZÖLD ALapítvány MArtonvásárért Teadélután a Teleki Blanka Hölgyklubban A hölgyklub legutóbbi összejövetelén érdekes és részletes elô adást hallhattunk Sza bóné Ma rától a te áról. Az elôadó elôtt a tea fô - zéshez és a teázáshoz hasz - nált különbözô, szebb nél szebb csészék, kan nák sorakoztak, mi közben többféle, fi - no mabb nál finomabb tea illata fogadta a belépôt. Mara elôadását a tea történetével kezdte, amely több ezer évre tekint vissza. Hall hat - tunk a teacserjékrôl, a fajtákról, a tea szü re - telésérôl és feldolgozásának módjáról is. 8 FORUM MARTINI február Részletes ismertetést kaptunk a teafo gyasz - tás jótékony hatásairól, a teafôzet elkészíté - sé nek helyes módszerérôl. Megis mer hettük azt is, hogy a teafogyasztás mi kor és miként terjedt el a világon, és azt is, hogy a külön - bözô országokban milyen a tea fogyasztás kultúrája. Az elôadás során meg is szagolhattuk a kü - lön bözô zöld és fekete teafajtákat. Igen kel - lemes élményt adott a sok finom tea illata. Ezúton is köszönjük Marának az alapos fel - készülést és az érdekes, mindenre ki terjedô elôadást. Farkas Erzsébet

9 Anya kimenôje A múlt havi írásunkban a szol gá - ló szere tet rôl beszéltünk, és azzal zártam, hogy gyer me ke ink a családból hozzák a mintát, mely meg alapozza, hogy felnôtt ko rukban mennyi re lesznek szol gálatkészek. A szolgálatkészség velünk szü - letik, s csak raj tunk múlik, hogy gyermekünkben mek ko ra teret fog nyerni ez a tulajdonság. En - ged ni kell segíteni a saját maga szint jén, és ér té kelni kell igye - kezetét. Meg kell taní ta nunk, és oly kor emlékeztetnünk kell gyer me kün ket arra, hogy az em be rek kölcsönös egy másra utalt ság ban élnek, és egymás szol g á lata nemcsak a családi mun ka meg osztás miatt szük - séges, hanem az egész élet nél - kü löz he tetlen velejárója is. A harmonikus családban az egy - mást szol gáló szeretet az olaj, mely a családi élet ke rekeit gör - dü lé kennyé teszi. A valódi szolgálatkészség sza - bad ságból fakad, abból a tudat - ból, hogy akár szolgálok, akár nem, szeretnek és elfogadnak. A kény szer bôl végzett szolgálat rab szolgává és szol galelkûvé Civil sarok tesz. Azok a gyerekek, akik nek ki kell érdemelniük a szeretetet, lesz nek késôbb a munkamániás, tel jesít ményori entált felnôttek. A maximalizmus pedig jó táp ta - laja bûntudatnak és alkalmat - lanság ér zés nek, amikor valami nem sikerül úgy, ahogy várjuk vagy várják tôlünk. Czékusné Biró Nóra és Fodor-Adorjáni Edit édesanyák A Nyugdíjasklub hírei Elmondhatjuk, hogy ez az év is jól kez dô dik. Rögtön január 1-jén nagy örö münkre szol - gált, hogy részt vehettünk Mága Zoltán he ge dûmûvész Újévi koncertjén. Cso dálatos élményben volt részünk. Aki nem volt ott, el sem tudja képzelni, hogy milyen csodálatos, amikor élô ben lehet neves elô adó mûvészeket látni, produkcióikat él vez ni, amikor több ezer ember szûnni nem akaró vastapssal köszöni meg az élményt, amiben a mûsor során részesült. Hagyományos pótszilveszteri rendez vé nyünket a Geróts teremben tartottunk. Más tele - pü lé sekrôl is eljöttek barátaink. Velük együtt roptuk és énekeltünk, szinte kifulladásig. 22 óra magasságában vettük észre, hogy milyen hamar eltelt az idô, de a mulatozás folytatódott még egy órán át. Rendezvényünket megtisztelte Horváth András az MSZP 7 sz. választókerület or szág g - yû lési képviselôjelöltje is, valamint Ma rika és Eszter, a két csinos énekes-ze nész barátunk. Bár Marika és Eszter fia ta lok, de a tagság döntése alapján tiszteletbeli taggá fogadtuk ôket, amit ôk megtisztel te tés nek vettek és szívesen elfogadtak. Úgy gondoltuk, hogy a zord idôjárás miatt február hónapban nem tartunk klubnapot, nehogy valamelyik társunk elcsússzon és balesetet szenvedjen. Reméljük, lesz még idô a kimaradt találko zót pótolni. Bosnyák János klubvezetô Elfeledett elôdeink A Fórum szeptemberi számában megjelent, Zsófi nénirôl, a bábaasszonyról szóló írásom közreadására az bátorított fel, hogy egy helytörténeti kiállításon más neve alatt állították ki a születéseket do - kumentáló bábanaplóit. Abban az írás ban sajnálattal kellett megállapítanom, hogy a városunk történetével foglalkozók, de a személyesen érintettek is sok esetben nem, vagy nem jól emlékeznek azokra, akik a múltban sokat dolgoztak Marton vá - sár fejlôdéséért, megteremtve az ala pokat mai követôik számára. Az én gene - rációm én magam itt születtem, és kis megszakítással hatvan éve élek ebben a kö zösségben, és az idôsebbek vissza - em lé kezései sok érdekes, értékes elô - dünk emlékét ôrzik, melyek valódi és nem a mai világunkra sajnos jellemzô ér - dek vezérelt, irányított - képet adhatnak a régi martoniakról. Én bízom benne, hogy lehet ma még a valóságra emlékezni, és objektíven mesélni azokról, akik érde me - sek rá. Ebben a szellemben adom most kö z re apai nagyanyám életútjának rövid történetét. Koller Zsófia május 15-én született a Zala megyei Nagyrécsén. Édesanyja, Len gyel Anna hatodik gyermekének szü - lé sekor fellépô komplikációkba belehalt. Mint azt Zsófi néni késôbb sokszor me - sélte, ez a tragikus esemény már akkor ki - jelölte neki az utat a betegek, az elesettek segítése, a másik emberért tenni akarás irányába. Családja támogatásával a veszp - ré mi kórházban betegápolóként vállalt ön kéntes munkát. 102 évvel ezelôtt, 23 évesen Marton vá - sáron kötött házasságot Foki István erdô - ôr rel. Házasságukból három gyermek február FORUM MARTINI 9

10 Civil sarok szü letett. Férje több fronton végig har col - ta az I. világháborút, majd szerencsésen haza tért a faluba. Az es év fo - lyamban Zsófi néni elvégezte a budapesti m.kir. Bábaképzô Intézet tanfolyamát, és az december 29-én kelt okirat szerint Fejérvármegye tisztifôorvosa 1624/1824 szá mon engedélyezte neki a bábamesterség gyakorlását. Ezt az en ge - délyt Fejérvármegye alispánja 1942-ben felfüg gesztette sajnos az indok nem de - rül ki az okiratból, de a háború elsodorta az alispánt, így nagyanyám 1944 decem - be rétôl ismét dolgozhatott. Azon a télen, mikor a front elérte a falut, három min - den napos kismama Zsófi néni házának hátsó szobájában talált menedéket. A néni az orosz katonáktól is megvédte a kisma - má kat, sôt azt is elérte, hogy a szülôházat védelem alá helyezzék. Mindhárom, a háború viszontagságai közepette világra jött újszülött a mai napig életben van. A megmaradt bábanaplók tanúsága szerint 1931 és 1956 márciusa között Zsófi néni 759 gyermek világrahozatalában segédke - zett; sajnos néhány napló hiányos, illetve elv eszett, így biztosak lehetünk benne, hogy a valós szám ennél is magasabb. A segítségével szülô nôk vissza em léke zé - sei szerint Zsófi néni segítôkész, lelki is - me retes munkát végzett; a várandós kis - ma mákat rendszeresen látogatta, segített összeválogatni a szüléshez szükséges esz - kö zöket, fürdetni, tisztába tenni az újszü - löt te ket. Abban az esetben pedig, ha szük ség volt rá, ha nem volt más segít ség, meg is fôzött, hogy a kimerült anyák nak ne kelljen felkelniük. A naplók bejegy - zéseibôl kiderül Zsófi néni szakmai felké - szült sége. Csak ritkán, azokban az esetek - ben volt szüksége or vosi segí t ségre, ha rendellenességet ész lelt. Számára a hálapénz ismeretlen fo ga lom volt, vagyont nem szerzett, nem gaz da godott meg a munkával töltött évtize dek alatt. Az 1950-es évek végén agyérelmesze se - dés támadta meg. Sokszor elôfordult, hogy zavarodottságában magára terítette ber liner kendôjét, mert azt hitte, várja még a munka, a kötelesség. Sokan ismer - ték, ilyenkor kézen fogva hazakísérték az idôs asszonyt ben gyôzte le a betegség. Utóirat: A megmaradt naplókból sok érdekes kor - történeti adalék megismerhetô. Néhány kiragadott év adata: Az év teljes naplója szerint 48 szü - lést vezetett le. Az év teljes naplója szerint 56 szü - lést vezetett le. Az év teljes naplója szerint 70 szü - lést vezetett le tôl a naplók hiányosak; ekkortól egyre inkább elterjedt a kórházi szülés. Foki Gábor Megkezdôdött! Illetve alig kezdôdött meg. Vagyishogy: alig hogy megkezdôdött Mármint a kampány. Két nappal azután, hogy megjelentek városunkban az elsô választási plakátok, kora reggel arra kellett rácsodálkoznom, hogy az egyik utam ba esô óriásplakát meg van rongálva, be van (valamivel) mocs - kolva (Mindezt ugyebár a kulturált kampány jegyében...) So sem értettem, mire jó ez. Mi motiválja az elkövetôt ilyen tet - tek végrehajtására? És mit ér el vele? Hogy gondolkodhat má sokról, ha feltételezi, hogy bárkit is befolyásolhat egy ilyen bátor csele - ke det? Kit érdekel, hogy valaki ilyen felelôsen felvállalja véle - ményét, és az éj leple alatt, a sötétben megdobál egy plakátot? És mi rôl is akar meggyôzni bennünket? Hogy nem ért egyet a plakáton látható személlyel? Vagy csak nem szereti? Ismeri egyáltalán azt az em bert, akit hôsiesen bemocskol? Szerintem elvárható, hogy ha vala kinek közérdeklôdésre számot tartó véle mé nye van, mondja el nyilvánosan, érveljen, próbálja meggyôzni a má sikat, de ne rom bol - jon, rongáljon, uszítson, fôleg ne lázítson. Adja arcát a vélemé nyé - hez! Ne pedig sunyin amikor senki nem látja, egyébként azonban amúgy macsósan megdobáljon egy egy szerû plakátot! Ön ma - gát minôsíti, aki ilyet tesz. Azt gondolom, a józan választó meg tudja ítélni, mire lehet szá - mítani akkor, ha életünket olyanok akarják irányítani, akik érvek helyett erôvel, ész helyett indulattal, saját erényeik bemutatása helyett a másik pocskondiázásával, lejáratásával próbálnak híveket szerezni. Jó, ha átgondoljuk: ez az egész végsô soron rólunk szól! Ôrizzük meg nyugalmunkat, méltóságunkat! Közös jövônk a tét. Ezért jó lenne, ha nem egymást megbántva, megsértve, hanem egymást támogatva tudnánk megoldani közös dolgainkat. Ez igazán rajtunk múlik. Cserményi Szóvá tesszük január utolsó hetében mam mográfiai szûrés volt vá ro - sunk ban. Egyrészt nagyszerû, hogy az egészségügyi kormány - zat a szûkös források közepette is biztosítani tudja, hogy a rette - gett betegség szûrésére ingyen, elôre meghatározott idôben és ráadásul helyben nyílik lehetô - sé ge a leginkább érintett kor - osz tály hoz tartozó hölgyeknek, más részt viszont A szer ve - zés re többen is panaszkodtak. Ar ról persze senki nem tehet, hogy az idôjárás nem volt kegyes a várakozó hölgyekkel, így elôfordult, hogy órákat kel - lett a szabadban és hidegben vá ra kozni a vizsgálatra váróknak. Az is hírlik, hogy az energia vé teli lehetôség nem volt a legtö ké letesebb, ezért gyakran vizs gálat közben ment el az áram, ami lassította a szûrést, és to vább növelte a várakozási idôt. Kérjük az illetékeseket, hogy a jövôben nagyobb körülte kin tés sel 10 FORUM MARTINI február

11 Civil sarok, Sport válasszák meg a szû rôál lomás telepítésének helyszínét és gondoskodjanak a vizsgálatok elvég zéséhez szükséges ener - gia ellátás biztosításáról. Sze retem a havat. Jótékonyan befedi a takarnivalót. Szép, ami - kor nagy pelyhekben hullik, ami kor frissen ropog a lábunk alatt, amikor szánkózó, hógo - lyó zó gyerekek zsivajától han - gos a környék. A fehérség tisz - ta ságot, nyugodtságot, bé kes - séget sugall. Egészen addig, amíg nem szembesülünk az árny oldalakkal. A letaposott hó, ha nincs kellô idôben elta ka - rítva, a nappali felmelegedés után hajlamos éjszaka ráfagyni az amúgyis balesetveszélyes jár - dá inkra. Meghökkentô és bosz - szantó, hogy egyesek milyen kö zömbösen kezelik a helyze - tet. Van olyan ház, ahol az in - gat lan teljes hossza elôtt fényessé fa gyott jégpáncélon kell a gyalo gos nak lavíroznia. A ház tulaj do no sok valószínûleg csak kihajta nak kocsijukkal a kertbôl, felte he tôen a kert ka - put is távirá nyító vezérli. És olyat is láttam, hogy egy gép - kocsi úgy parkolt le a ház elôtt, hogy merôlegesen telje sen rá - állt a kertkapura. A gyalo gos köz lekedését így nem csak az eltakarítatlan járda aka dályozta, de még a szabály ta lanul parkoló gépkocsit is kellett ke rülnie. Elképesztô az önzés és a figye l - met lenség ilyen szint je! Nem lehetne betartani a nor mális egymás közötti közle ke dés sza - bá lyait? Ha már a törvény sze - rin ti kötelezettsé gek nem telje - süln ek? (Minden ingat lantulaj - do nos köteles az ingatlana elôtti járdaszakaszt rendben tartani.) Februártól új, korszerû, vonal - kó dos leolvasáson alapuló ügyfélazonosító rendszert ve zetett be az Érd-Kom, többek kö zött vá - ro sunkban is. Naiv feltétele zés volt azt hinni, hogy ez mint ahogy elvárható len ne egy szol gáltatás-arányos szám lázás bevezetésének elô fel tételét je - len ti. Telefonos ér dek lôdésre ugyanis arról tájé koz tatott az ügyfélszolgálat, hogy kizárólag az ügyfél beazo no sítására kív - án ják a leolvasást hasz nálni. Ugyan akkor meg em lí tették, hogy az önkormányzat és a szo - lgáltató közötti szerzô dés feltételei szabályozzák a szol - gál ta tás tartalmát. Vagyis az ön - kor mányzatnak lenne módja tel je sít ményarányos szerzôdési fel té teleket kikötni. Ezzel egy - részt a kisháztartások csök - kent het nék költségeiket, hiszen csak két- vagy háromhe tente telne meg az elszállítandó kuka, ezál tal felére, harmadára csök - ken ne a költségük, más részt vi - szont az ön kormányzat is érdemi meg ta karítást érhet ne el a támo gatás ra szorulók kö - rének csökke nése miatt. Az sem elhanyagol ható szempont, hogy ténylege sen csak annyi szol gáltatásért fizet nénk, amennyit igénybe ve szünk. Cserményi Labdarúgás Felkészülésünk nem úgy kezdôdött, ahogy azt el kép - zeltük. Sok játékosunk sérüléssel bajlódik, reméljük mi hamarabb csatasorba tudnak állni. Keretünkbôl többen is tá voz - tak: Zalai Dávid, Bence István, Hermann Balázs, Pokol Zoltán. Érkeztek: Provoda Jodes, Farkas Zsolt, Bobory Balázs. A keret még valószínûleg változni fog. Az idôjárás miatt elmaradt az elsô két felkészülési mérkôzésünk is. Reméljük, a keret a legrövidebb idôn belül kialakul és a felkészülésen mindenki részt tud venni, mert a nyakunkon az elsô bajnoki mérkô - zés, amit hazai pályán a Sárszentmiklós ellen játszunk. Egyesületünk az idén ünnepli 80. születésnapját, ezért is szeretnénk minél elôkelôbb helyen végezni a bajnokságban. Bôvebb információt a honlapon találnak. MSK Utánpótlás labdarúgás Utánpótlás csapataink rendület - le nül készülnek az új idényre. U13-as korcsoportunk az FMLSZ által rendezett megyei te rem tornán Ercsiben 1. helyen vég zett. A gyerekeknek gra tu - lálunk a szép eredményhez! Február 14-én Székesfehér vá - ron a VOK-ban az Adonyi kör - zet válogatottjával közösen U es korcsoportokkal VUK GÁLÁN vettünk részt, ahol meg mérkôztünk a megye többi kör zeti válogatottjai ellen. A gálán a szervezôk minden részt - vevôt megleptek egy-egy VIDI mez zel. Nagy volt az öröm, hogy minden résztvevô gyerek magára ölthette a VIDI mezt Bôvebb információt a honlapon találnak. Mustang SE Súlyemelés Erô, izom, egészség Martonvásári súlyemelô fiataljaink egyéni rekordokkal kezdtek meg a 2010-es évet. Klubtársaikkal ellentétben szerényebb körülmények között edzenek, ezért is dícsérendôk az elért eredmenyeik. Kitar tásuk és szorgalmuk hozta az ered - ményt is, ezt mutatja a Kisbéren feb ruár 6- án megrendezett területi minôsítô baj nok - ságon elért eredmény. Martonvásárt 5 spor toló képviselte, Nyári Gábor 35 kg-os test súlyával a 40 kg-os súlycsoportban, szakítás 27 kg, lökés 38 kg, az elsô he lyezést érte el. Rigan Richárd kölyök 2 kor csoportban a 2. lett. Ez a korcsoport a sportolok technikai mozgását 3 bíró dönti el. Maximum 90 pont, ebbôl Ricsi 74 ponttal lett a második. Szabó Márk jó versenyzônek bizonyult. A +69 kategó riában, 30 szakítás, és 47 kg lökésével az elsô lett, alig pár hónap edzés után. Kovács Tibor saját rekordját fölülmúlta február FORUM MARTINI 11

12 Sport kg szakítás, és 75 kg lökésével, a 2. helyezést érte el. Sipos Gábor, mivel még az év elsô versenye volt, nem a várt eredményt hozta. Tôle egy kicsit többet várok, de elôbb-utóbb, a szorgalma és tehetsége meghozza a tôle várt eredményt. De így is gratulálok neki, mivel a 75 kg szakítással és a 95 kg lökéssel az elsô lett. Remélem a következô verse - nyen legalább kg-mal többet fog telje síteni. Az elért eredményekhez, amit több tonna súly megmozgatását jelenti, gra - tulálok, és további sok sikert kívánok nekik. Továbbra is várom, fiúk és lányok jelent ke - zé sét, akik szeretnének egészségesek és eredményesek lenni. Kiss István Kézilabdás hírek A bajnokság tavaszi fordulói március közepén kezdôdnek, a nôi csapatnak még három forduló hátra van az alapszakaszból. A férfiaknál továbbra is folytatódnak a hét csapat egymás elleni küzdelmei odavisszavágókkal. NÔI CSAPAT EREDMÉNYEI: Csapatok Mérk. Gyôz. Dönt. Ver. Pont Gólarány Gólkülönbség 1. Pázmánd Gárdony Lovasberényi TE Martonvásári KSE Bicske TC Publó Csákvár Zsámbék SE Csapatok Bicske Csákvár Lovasberény Martonvásár Pázmánd Gárdony Zsámbék Bicske TC Publó Csákvár Lovasberényi TE Martonvásári KSE Pázmánd-Gárdony Zsámbék SE A csapatok hazai mérkôzéseink pontos idôpontjáról a következô számban írunk bôvebben. A FÉRFI CSAPAT ÔSZI EREDMÉNYEI: Csapatok Mérk. Gyôz. Dönt.Ver. Pont Gólarány Gólkülönbség 1. VAX Sárbogárd SE DAC Rácalmás SE Martonvásár KSE Alba Regia KSE Szabadegyháza Ercsi SE (versenyen kívül) Csapatok Regia Alba DAC Ercsi Marton- Rácalmás vásár Szabadegyháza Sárbogárd Alba Regia KSE DAC Ercsi SE Martonvásár KSE Rácalmás SE Szabadegyháza VAX Sárbogárd SE FIÚ UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG: Csapatok Mérk. Gyôz. Dönt.Ver. Pont Gólarány Gólkülönbség 1. Alba Regia KSE DVSI DAC Martonvásár Szabadegyháza Csapatok Alba Regia DAC DVSI Martonvásár Szabadegyháza Alba Regia KSE DAC DVSI Martonvásár Szabadegyháza FORUM MARTINI február

13 Anyakönyvi hírek, Hasznos tudnivalók A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K (2010. január 1-tôl 31-ig) Településünkre bejelentkezett: 12 fõ kijelentkezett: 8 fõ Házasságot kötött 2 pár. Újszülöttjeink: Németh-Nagy Kyra, Horváth- Cziczka Nándor, Molnár Aliz, Somogyi Máté, Varga Dániel Kornél, Turu Katalin Újszülöttjeink hozzátartozóinak szívbõl gratulálunk. Elhunytjaink: Hajdú Péter (61 éves), Kiss János (70 éves) Elhunytjaink hozzátartozóinak fájdalmában osztozunk. K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s Köszönetet mondunk mindazok nak, akik Kiss János temetésén részt vettek, részvétükkel fájdal mun kat enyhíteni próbálták. Külön kö szön jük Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola, Pánczél Judit, Dr. Nagy Richárd, Dr. Simon Endre áldozatos mun káját, valamint a Máté Temetkezés segítségét. A gyászoló család Az ô szíve megpihent, a miénk vérzik. A fájdalmat csak az élôk érzik. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Szalai Lajos teme té - sén részt vettek és sírjára virágot helyeztek. A gyászoló család Tisztelt Betegeink! Egészségügyi miniszteri rendelet értel mé ben 2 évenként min den - kinek legalább egyszer kötelezô há zi or vosánál ellenôrzô, il let ve szû rô vizs gá la ton megjelenni. Kérjük ezért mindazokat, akik 2 éven belül nem jár tak há zi or vo - suknál, je lent kez ze nek be az em lí tett vizs gálatokra, és hoz zák ma gukkal a bir to kuk ban lé vô, szû rô vizs gá la tok kal kap cso latos ko - ráb bi lel e te iket. Tisztelettel Dr Czikajló Gyula és dr Jambrikné dr Takács Imola háziorvosok FORUM MARTINI Martonvásár Lapja Az Akadémiai Nyomda támogatásával készült Kiadja: Martonvásár Önkormányzata A szerkesztõség címe: 2462 Martonvásár, Budai út 13. Felelõs kiadó: Martonvásár Polgármesteri Hivatala Fõszerkesztõ: Cserményi Hajnalka Tördelés: hammergrafika.hu Nyomás: ISSN Hasznos tudnivalók Fontosabb telefonszámok: MENTÕK: 104 BETEGSZÁLLÍTÁS: (A martonvásári állomást csak se gély hí - vásra lehet keresni a 104 vagy a es telefonszámon.) ORVOSI RENDELÕ: GYÓGYSZERTÁR: TÛZOLTÓK: 105 RENDÕRSÉG: 107; (22) ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112 POSTA: ÉTKEZÉS LEMONDÁS ISKOLA, ÓVODA: OKMÁNYIRODA: POLGÁRMESTERI HIVATAL: CSATORNA ÜZEMZAVAR BEJELENTÉS: (40) vagy (30) KÁBELTV FIBERNET (Kábeltelevízió hibabejelentés): (40) ORVOSI RENDELÉS A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1. A rendelõ telefonszáma: Ügyeleti telefon napközben 7 17 óráig: (30) Dr. Czikajló Gyula Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola Hétfõ: ig 8 12-ig Kedd: ig ig Szerda: ig 8 12-ig Csütörtök: ig ig Péntek: ig 8 12-ig Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 9 17 óra között a marton vá - s ári orvosi rendelõben kizárólag járóbeteg ellátásra ügyelet mû kö dik. KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET 2451 Ercsi, Esze Tamás utca 10., tel.: (25) , (25) Hétköznaponként: 17 órától másnap reggel 7 óráig Szombat vasárnap: 8 órától másnap reggel 7 óráig GYERMEKORVOSI RENDELÉS: Dr. Jellinek Kinga A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27. Telefonszáma: (22) Hétfõ: 8 12 óráig Kedd: óráig Szerda: 8 10 óráig ta nács - adás, óráig rendelés Csütörtök: 8 9 óráig, óráig Péntek: 8 12 óráig FOGORVOSI RENDELÉS: Dr. Boér Judit A rendelõ címe: 2462 Martonvásár, Budai út 27. Telefonszáma: (22) Hétfõ: 7 13 óráig Kedd: óráig Szerda: iskola fo gá szat Csütörtök: óráig Péntek: 7 13 óráig SZEMÉSZETI SZAKRENDELÉS Minden páratlan héten szombaton: 9 12 óráig Martonvásár, Brunsz vik úti rendelõ. A változásokról az orvosi rendelõknél ki - függesztett táblán értesülhetnek. VÉDÕNÕI SZOLGÁLAT: Dolinka Zsoltné A tanácsadás címe: 2462 Martonvásár, Szent László út 2. Telefonszám: (22) Mobil: (20) Várandós tanácsadás: kedd 9 13 óráig Csecsemõ tanácsadás: (Dr. Jellinek Kinga) szerda 8 10 óráig Önálló védõnõi tanácsadás: szerda óráig GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Martonvásáron: február 20 21, március Ráckeresztúron: február 27 28, március 15. Ercsiben: március február FORUM MARTINI 13

14 Hirdetés EREDETVIZSGÁLAT Martonvásár, Budai út 23. szám alatt: hétfô péntek 8 17 óráig Bejelentkezés: (06-20) ; (06-20) ; (06-20) ; valamint az Autósboltban: (06-22) Igény esetén kiszállással! Forduljanak hozzánk bizalommal! AUTÓSBOLT Minden típusú jármû alkatrészei raktárról és megrendelésre! Nyitva tartás hétfôtôl péntekig 8 17 óráig, szobaton 8 12 óráig Martonvásár, Budai út 23. Tel.: (06-22) APRÓHIRDETÉS Bábolnai elônevelt csirke, kacsa, pulyka megrendelhetô. Elsô szállítás: március 22-én, továbbiakban folyamatosan 2 hetente. Südi Józsefné Martonvásár, Deák Ferenc u. 26. Telefon: (06-22) Vagyonvédelmi cég irodák, üzletek, telephelyek ôrzését vállalja. Ügyvezetô: Timár István. Telefon: (06-20) Ha gyengén zártad a félévet középiskolásként német nyelvbôl és külön pe - da gógusra is szükséged van, hívj a (06-22) vagy a (06-30) es telefonszámon. Matematikaoktatás fôiskolásoknak (analízis, valószínűségszámítás, sta - tisz tika, operációkutatás) általános és középiskolásoknak 23 éves tapasztalattal. Telefon: (06-20) FORUM MARTINI február

15 Hirdetés AVAS 2006 Kft. R á c k e r e s z t ú r, S p o r t u. ( S p o r t p á l y a m e l l e t t ) Nyitva hétfôtôl-péntekig: Téli szezonban: 8 15-ig Tavasztól: 8 16-ig Szombat-vasárnap: zárva. Telefon: (06 25) ; (06 30) Fax: (06 25) Mindennemû vas, lemez, alumínum, réz stb. hulladék Bontandó gépek, jármûvek felvásárlása Bontási munkák Háztól is elszállítjuk az összegyûlt hulladék fémeket, kiszuperált gépeket stb. saját teherautóval HÍVJANAK, HÁZHOZ MEGYÜNK február FORUM MARTINI 15

16 Hirdetés 16 FORUM MARTINI február

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 10., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 10., szerda 135. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 264/2007. (X. 10.) Korm. r. Az egyes ter mé kek ki egé szí tõ ol tal má ra vo nat ko zó

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal

160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3801, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 23., péntek 160. szám Ára: 3801, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXXIII. tv. A bá nyá szat ról szóló 1993. évi XLVIII. tör vé ny mó do sí tá sá

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 14., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. au gusz tus 14., hétfõ 102. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 175/2006. (VIII. 14.) Korm. r. A fel sõ ok ta tá si hall ga tók jut ta tá sa i ról...

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

146. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ok tó ber 29., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 29., hétfõ 146. szám Ára: 966, Ft TARTALOMJEGYZÉK 284/2007. (X. 29.) Korm. r. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól...

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

FÜG GE LÉK. Tárgymutató

FÜG GE LÉK. Tárgymutató FÜG GE LÉK Tárgymutató Tárgymutató 2609 A adat vé del mi biz to s 444 445 adó (lásd még: ál ta lá nos for gal mi adó, sze mé lyi jö ve de lem adó, he lyi adók) funkciója 684 685, 686, 1915 adó elõ leg

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

136. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 12., péntek 136. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXIV. tv. Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl szóló 1997. évi CXIV. tör vé ny

Részletesebben