Tisztelt Olvasó! Állomási elôtér: P+R: bôvítés (182) B+R: kiépítés (20) Tömegközlekedési kapcsolat, szolgáltatás: javítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Olvasó! Állomási elôtér: P+R: bôvítés (182) B+R: kiépítés (20) Tömegközlekedési kapcsolat, szolgáltatás: javítás"

Átírás

1 Martonvásár állomás FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 2. szám február Tisztelt Olvasó! Az élénk érdeklôdésre tekintettel az alábbiakban közreadjuk a martonvásári vasútállomás látványtervét és a jelenlegi ill. a tervezett vasúti infrastruktura fôbb paramétereit. Jelenlegi állapot Vasúti infrastruktúra: Peronos vágány: 4 db Peron: 2 db sk+0 Peronmegközelítés: szintbeli Esélyegyenlôség: nincs Biztosítóberendezés: hagyományos Utastájékoztatás: van, hangos Peronfedettség: nincs Felvételi épület: van Tervezett állapot Vasúti infrastruktúra: Peronos vágány: 4 db Peron: 2 db 250 mh, sk+55 Peronmegközelítés: gyalogos aluljárón keresztül Esélyegyenlôség: lift Biztosítóberendezés: elektronikus, állomási Utastájékoztatás: fejlesztés, hangos és vizuális Peronfedettség: 50 m perontetô Felvételi épület: felújítás Állomási elôtér: P+R: van B+R: Tömegközlekedési kapcsolat: buszmegálló Állomási elôtér: P+R: bôvítés (182) B+R: kiépítés (20) Tömegközlekedési kapcsolat, szolgáltatás: javítás Várjuk Önöket február 13-án, szombaton 17 órakor a martonvásári fúvószenekar farsangi koncertjére a Beethoven Általános Iskola aulájába; február 17-én, szer dán 18 órakor A Kutatás és a ter mészet találkozása a Dél-afrikai Köztársaságban c. elôadásra a Beetho ven Általános Iskola aulájába; február 19-én, pénteken kor a Filmklub elsô összejövetelére a mûemléki óvoda épületébe; február 20-án, szombaton 16 órára az Ezoterikus klub rendezvényére a mûemléki óvoda épületébe; február 27-én, szombaton 16 órára az Emlékezés terére, ahol a kommunista diktatúrák áldozataira emlékezünk február FORUM MARTINI 1

2 Önkormányzati hírek Martonvásár Város Önkormányzat képviselô-testülete január hónapban két soron kívüli ülést tartott, soros ülésére február 2. napján került sor. Közmeghallgatást tartott a képviselô-testület január 14. napján a Helyi Építési Szabályzat, Szerkezeti- és Szabályozási Terv módosítása tárgyban január 14-én tárgyalta a testület A régió arculatát meg hatá - ro zó integrált és tematikus vonzerô-fejlesztések támogatása c. konstruk cióra benyújtani kívánt önkormányzati pályázattal kap - csolatos elôterjesztést, a volt gépállomás és környékének fej - lesz tésével kialakítani kívánt kulturális városközpont kérdését. A kép viselôk egyhangúlag támogatták a pályázaton való részvételt, de to vábbi tervezôi egyeztetéseket tartottak szükségesnek a hosszú tá vú funkció kialakításának függvényében. A testület ha - tályon kívül hely ezte a 20/2008. (VI. 24.) önk. rendeletét, Mar to n - vásár egyes te rületeire vonatkozó változtatási tilalom elren de lé - sérôl, mivel a ren deletalkotási cél megvalósult. Elvi hozzájá ru lását adta, a tervezett Hulladékudvar megkö zelít-hetô ségének bizto sí - tása érde ké ben, az 1223/1 és 1222/1 hrsz-ú ingat lanok kö zötti azonos nagy sá gú ingat lan cseréhez. Továbbá támo gatta a Brunsz vik Teréz Óvoda Zöld Óvoda cím elnyeréséhez be nyúj tandó pályá - za tát, kor szerû kör nyezeti nevelési célokat kitû zô prog ramjának meg va lósítását január 19. napján ismételten tárgyalta a testület az Önrész biz tosítása a KDOP /B A régió arculatát meghatározó in tegrált és tematikus vonzerô-fejlesztések támogatása címû pá - lyá zathoz c. napirendet, mely ülésen döntött a pályázat be nyúj - tásáról, az önerô mértékérôl, és a projekttel létrejövô komp lexum 5 éves fenntartásáról, a tervezôvel kötendô szerzôdésrôl, továbbá a pályázattal megvalósítani kívánt épületkomplexum átalakítására javaslatokat kidolgozó szakértôi csoport létre ho zá sá ról. A csoport feladatát az alábbiak szerint határozza meg: javaslat az épület - együttes hosszú távú rendeltetésének meghatározására, az épü let - együt tes környezeti illeszkedésének kidolgozására, a helyi adott sá - gok figyelembevételével, javaslat kidolgozása az épület térkiosztá - sának és megjelenésének elôbbieknek megfelelô átalakítására. A képviselô-testület ez évi elsô soros ülését február 2. napján tartotta. Az ülésen jelen volt 12 képviselô, távolmaradását jelezte Süle József és Varga Csaba képviselô. A tárgyalt napirendi pontok az alábbiak voltak: Helyi Építési Szabályzat, Szerkezeti- és Szabályozási Terv módosítása A január 14-én megtartott közmeghallgatáson már megis - mer hették az érdeklôdôk a tervezô által tartott prezentáció ke - retében a módosítás lényegi elemeit, melyekrôl most a testület is dönt hetett az illetékes hatóságok hozzájárulásainak és állás fog la lá - sa inak, a lakosság és a Településfejlesztési Bizottság véleményének tük rében, az állami fôépítész javaslata mellett. A képviselôk egy - han gúlag támogatták az elôterjesztett rendeletmódosítási ja vas - latot. A jogszabály február 3-án lépett hatályba, rendel ke zé - seit a hatályba lépést követôen indult ügyekben kell alkalmazni. A ren delet megtekinthetô a polgármesteri hivatal titkárságán, illetve mû szaki osztályán is. Képviselô-testületi hírek évi intézményi beszámolók A közoktatásról szóló törvény és az Államháztartási törvény alapján a költségvetési szervek évente egyszer beszámolnak tevékeny sé - gük rôl a fenntartónak. A jogszabályi követelménynek megfelelôen el ké szült, az oktatási intézmények, illetve a Könyvtár és az Óvo da - mú zeum évi szakmai munkájáról készült beszámolókat a tes - tület egyhangúlag elfogadta évi költségvetés módosítása A testület egyhangúlag döntött a tavalyi költségvetés módo sításá - ról, átvezetve az azóta jelentkezett tételeket és módosításokat, elô készítve a reális, megalapozott beszámoló elkészítésének le he - tô ségét. A testület a évi költségvetés bevételi fôösszegét E Ft-tal növelten, E Ft-ban, kiadási fôösszegét E Ft-ban állapította meg évi költségvetés módosítása Egyhangú döntéssel fogadta el a testület a évi költségvetés módosítását, melyre az azóta pontosított és központilag elfogadott normatív állami támogatások átvezetése miatt került sor. A testület a évi költségvetés bevételi fôösszegét E Ft-tal növelten E Ft-ban, kiadási fôösszegét E Ft-ban állapította meg. A képviselô-testület évi munkaterve A képviselô-testület a bizottságok javaslatai szerint elfogadta évi munkatervét, mely szerint tervezett soros üléseit a hónap utolsó keddjén, bizottsági üléseit az azt megelôzô hét keddjén tart - ja. A testületi ülések tervezett idôpontjai: , , , , , , októberben alakuló ülés, , köz meghallgatás, Beszámoló a évi Közfoglalkoztatási tervben foglaltak megvalósulásáról A évi Közfoglalkoztatási tervben foglaltak megvalósítása sike - res volt, a testület egyhangú döntést hozott a beszámoló elfoga dá - sá ról. Az önkormányzat folyamatosan emelkedô létszámban alkal - mazott közcélú munkavállalókat, végzettségüknek és gya kor latuk - nak megfelelô beosztásban technikai kisegítô feladatokra, köz te rü - let-gondozási feladatokra, takarításra, adminisztrációs felada tok ellát á sára, hóeltakarításra évi Közfoglalkoztatási terv A testület a évi tervrôl készült beszámolóban foglaltak is me - re té ben jóváhagyta a évi Közfoglalkoztatási tervet, 25 fô al - kal ma zását lehetôvé téve az év során. A terv megvalósításához szük sé ges finanszírozás elemei: központi támogatás Ft, ön kor mányzati saját forrás Ft. Pályázat benyújtása az 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet szerinti költségvetési támogatás igénybevételéhez A képviselô-testület a tavalyi évben sikeres óvodai nyílászáró cse - re programhoz hasonlóan támogatta a tárgy szerinti támogatás pá lyá za ti úton történô igénylését, a Beethoven Általános Iskola tornater mé nek, aulájának nyílászárócseréjét az energia költségek csökkentése érde kében. Meleg ételutalványok beszerzésére kiírt közbeszerzés elbírálása Döntött a testület a meleg ételutalványok beszerzésére általa kiírt közbeszerzés elbírálása tárgyában, a legkedvezôbb, a korábbinál 30 %-kal olcsóbb szolgáltatási költségeket ajánló Accor Sercvices Magyarország Kft. ajánlatának elfogadásával. A Forum Martini korlátozott terjedelme miatt a szerkesztõség fenntartja az írások szellemét és tartalmát nem érintõ rövidítések jogát. Az aláírt cikkekért (csak ilyeneket fogadunk el) a szerzõk viselik a felelõsséget. Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza. A kéziratok legkésõbbi leadá si határideje tárgyhó elsõ napja (ha ez szombat vagy vasárnap, akkor az azt követõ hétfõ). Szerzõink megértését elõre is köszönjük. Kizá rólag sajátkezû aláírással ellátott kéziratokat fogadunk el. Az újságba szánt írásokat, továbbá bármilyen észrevételt, megjegyzést a címre is el lehet juttatni. Szerkesztõség 2 FORUM MARTINI február

3 Önkormányzati hírek, Választás 2010 A mûemlék óvoda 1070 hrsz-ú ingatlan megközelíthetô - ségé nek ügye A testület elnapolta a tárgy szerinti döntést a tulajdonos egyház kö - zös séggel történô elôzetes egyeztetések lefolytatásáig. Javaslat a magánterületek karbantartásáról szóló önkor - mány zati rendelet megalkotására 1 tartózkodás 11 igen szavazati arányban, a településkép ren de - zett sé gének biztosítása és a lakosság egészségi állapotának javítása érdekében elfogadta a képviselô-testület a magánterületek karban - tar tásáról szóló helyi rendeletet, mely szerint a jogszabály hatályba lépé sét követôen nemcsak a parlagfû, de az allergének és gyomok ir tása is az ingatlan tulajdonosának, használójának számonkérhetô feladatává válik. A rendelet a honlapon és a pol gármesteri hivatalban megtekinthetô. Javaslat a házszámozás szabályairól szóló helyi rendelet módosítására Egyhangú döntéssel módosította a testület a házszámozás sza bá - lyairól alkotott rendeletét, szankcionálható módon kötelezôvé téve a házszámozással el nem látott ingatlanok esetében a helyrajzi szám feltüntetését. Javaslat települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kö - telezô helyi közszolgáltatásról szóló rendelet megal kotására Rendeletet alkotott a képviselô-testület a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezô közszolgáltatás bevezetésérôl, a szolgáltató kiválasztásáról, az igénybevétel mérésérôl és az alkalmaz ha tó szankciókról, elôsegítve a település környezeti állapotának ja vítá sát, szorgalmazva a csatornahálózatra rákötési lehetôséggel bí rók csatlakozását a rendszerhez, egyben kezelve, szabályozva a jövôben Martonvásár város közigazgatási területén újonnan kialakítandó lakóparkok helyzetét. A rendelet szövege Martonvásár honlapján olvasható. A Szent László úti szolgálati lakás ügyének rendezése Rendezte a testület a Védônôi Szolgálat elhelyezését köve tô - en a Szent László úti szolgálati lakás korábbi bérlôinek helyzetét, biz to sít va a bérlôk korábban meghatározott jogosultságát a lakás - bérletre. Hozzájárulás a ráckeresztúri csatorna-tisztítómû bôvíté sé - hez A testület elvi hozzájárulását adta a ráckeresztúri tisztítómû bôvíté - sé hez, egy esetleges pályázati konstrukció kiírása esetén benyúj - tandó pá lyázat kapcsán. Tájékoztatás a települést érintô polgári védelmi felada - tokról A testület jóváhagyta a települést érintô polgári védelmi felada - tokról készült beszámolót, melyrôl részletesen a Forum Martini következô számában olvashatnak. Egyebek Az egyebekben jóváhagyta a testület a lejárt határidejû határo za - tok ról és pályázatokról készült beszámolót, az önkormányzat aktuális pénz ügyi helyzetérôl készült tájékoztatót, illetve a november 3-án a LEADER pályázatok benyújtása tárgyában meghozott döntését módosítva, vállalta önerôként az ÁFA biztosítását a Több település összefogásával megvalósuló rendez - vények, táborok szervezése c. kiírásra benyújtandó, a Mûvészeti Iskola által megvalósítani kívánt tábor céljára készült pályázathoz. Tisztelt Választópolgárok! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a köztársasági elnök az országgyûlési képviselôk évi általános választásának idôpontját az aláb - biak szerint tûzte ki: Elsô forduló idôpontja: április 11. napja (vasárnap) Második forduló idôpontja: április 25. napja (vasárnap) A választásra jogosultak február 12. nap jáig kapnak az ajánlószelvénnyel együtt ér - Választások 2010 tesítést a névjegyzékbe történt felvé tel ükrôl. Azon választópolgárok, akiknek nem volt pos ta ládája és ezen idôszak alatt lakó he - lyükön sem voltak megtalálhatók, illetôleg a településszintû bejelentett lakóhellyel ren - del kezô választópolgárok a Helyi Válasz tási Iroda vezetô helyettesénél, Nagy Zsófiánál (telefon: 22/ ) vehetik át értesítô - jüket és ajánlószelvényüket. A választópolgár személyesen, lakóhelyén szavazhat. A szavazás napján a lakóhelyétôl tá vol lévô kérelmére belföldön igazo - lás sal, külföldön a Magyar Köztársaság nagy kö vet ségein és fôkonzulátusain adhatja le szavazatát. Igazolást a választás elsô és második for - du lójára egyaránt személyesen vagy meg - ha ta lmazott útján legkésôbb április 9-én 16:00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy le het kérni, hogy az legkésôbb április 6-án megérkezzen a Helyi Választási Iro dá hoz (továbbiakban: HVI). A kérelem - ben közölni kell családi- és utónevet, lak cí - met, személyi azonosítót és a települést, ahol sza vazni kíván. Szavazni az igazolással szavazók szá mára kijelölt szavazókörben lehet, mely nek pontos címét az igazoláson feltüntetik. Az igazolás, valamint a személy - azonosság és lakcím igazolására alkalmas, érvényes iratok a szavazáshoz nélkülözhe - tet lenek. Martonvásáron az igazolással szavazók számára kijelölt szavazókör: 01. számú szavazókör (nagy iskola tanterem, Szent László u. 2.) A külképviseleti névjegyzékbe való fel vé - telt, a névjegyzékbôl való törlést ill. a kül - kép vi selet megnevezésének módosítá sát március 19-én 16:00 óráig lehet kér ni a lakóhely szerint illetékes jegyzôtôl, aki a felvételrôl, illetôleg a kérelem eluta - sítá sáról a választópolgár által megadott címen, postai úton küld értesítést. A választási eljárásról szóló 1997.évi C. törvény alapján a névjegyzék közszemlére tételének idôpontja: február 10. napjától február 17. napjáig. Ezen idô alatt a névjegyzék megtekinthetô Martonvásár Város Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában. A névjegyzékbôl való február FORUM MARTINI 3

4 Önkormányzati hírek, Választás 2010 kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt kizárólag ezen idôszak alatt lehet kifogást benyújtani. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben él ni kívánnak ajánlási jogukkal, azt úgy te - hetik meg, hogy a kitöltött és saját kezûleg aláírt ajánlószelvényt átadják a támogatni kívánt jelöltnek vagy meg bí - zottjának. Je löltet ajánlati nem kötelezô. Aján lószel vé nyeket március 19-ig le het gyûjteni. Az aján lást nem lehet vissza vo nni. Egy vá lasztó polgár kizárólag egy jelöltet ajánlhat. A választással kapcsolatos felvilágosítás kérhetô a Helyi Választási Irodától. A Helyi Választási Iroda /HVI/ címe: Martonvásár, Budai u.13. A Helyi Választási Iroda vezetôje: Dr. Koltai Gábor jegyzô A Helyi Választási Iroda vezetôhe lyet te se: Nagy Zsófia igazgatási osztályvezetô Választási Információs Szolgálat: Farkasné Zámbó Judit Helyi Választási Iroda elérhetôségei: cím: Tel.: vagy Fax: A szavazókörök címe: 1. sz. szavazókör: NAGY ISKOLA tanterem, Martonvásár, Szent László u. 2. Az 1. számú szavazókörben szavaz - hat nak azok az állampolgárok, akik csak település szintû lakóhellyel ren - del keznek, továbbá azok, akik a sza - va zás napján lakóhelyüktôl eltérô te - le pü lésen tartózkodnak, és ehhez IGA ZO LÁSSAL rendelkeznek. 2. sz. szavazókör: FOGLALKOZTATÓ IS KO LA, Martonvásár, Bajcsy-Zs.u sz. szavazókör: NAGY ISKOLA, aula, Mar - ton vásár, Szent L. u sz. szavazókör: RÉGI ISKOLA, Marton vásár, Szent László u sz. szavazókör: ÚJ ÓVODA, Martonvásár, Deák Ferenc u. 3/A A részletes szavazóköri címjegyzék, mely tartalmazza, hogy mely utca mely szavazó - kör be tartozik, megtekinthetô a polgár - mes teri hivatal okmányirodájában. Felhívjuk a tisztelt választópolgárok figyel - mét, hogy a fenti tájékoztatóban feltün te - tett határidôk a április 11. és 25. nap - jára kitûzött országgyûlési képviselôválasztás eljárási határidôinek és határ nap - jainak megállapításáról szóló 3/2010.(I.22.) ÖM rendelet alapján kerültek meg állapí tás - ra. Tekintettel arra, hogy a választási eljá rás - ban meghatározott határidôk jogvesz tô jelle gû ek, túllépésük esetén a meghatá ro - zott ügy típusok tekintetében a Helyi Vá - lasz tási Irod á nak nem áll módjában eljárni, in tézkedni. A szavazás menetérôl és egyéb infor má ci - ók ról a Forum Martini március 15-én meg - jelenô számában tájékoztatjuk Önöket. Helyi Választási Iroda Országgyûlési választások 2010 Tisztelt Olvasók! Mint bizonyára sokan értesültek róla, a köztár sa - sági elnök április 11-ére írta ki az ország gyû - lési képviselô választások elsô fordulójának idô - pontját. Vélhetôen Önök is tapasztalták, hogy az elmúlt években a Forum Mar tini ragaszkodva eredeti küldetéséhez fokozottan töre ke dett arra, hogy kiz árólag a lakosság tájékozta tásának legyen a szín - tere, vagyis hogy képet adjon az itt élô és/vagy lakó és/vagy dol go zó állampolgároknak az önkor mány - zat nál, annak polgármesteri hi vatal és annak intézményeinél folyó munkáról, hírt adjon azokról a ki emel kedô teljesítményekrôl, eseményekrôl, me lyek öregbítik te le pülésünk hírnevét, felhívja a figyel met az önszervezôdéssel létrejövô civil szer - vezetek te vékenységére, városunk sport egye sü le - tei nek, spor tolóinak eredményeire, fórumot adjon a ma gán személyek részére vélemény nyil vá nításra, és mindeköz ben tuda tosan nem engedett teret párt politikai meg nyilvánulásoknak, csatáro zá sok - nak. Most a ciklusváltást megelôzô választások fon - tos sá gára való tekintettel a politika mégis be - kerülhet az újságba, oly módon, hogy minden párt lehetôsé get kap arra, hogy kulturált hangú, stílusú és tartalmú fizetett po li - tikai hirdetést jelentessen meg a márciusi szám - ban, és igény esetén, ugyancsak a márciusi számban minden párt országgyûlési képviselôjelöltje, azo - nos terjedelemben (max. A4-es oldal) bemutat - hatja pártjának programját, ismertetheti saját elképzeléseit, terveit. A hirdetések, tájékoztatók leadásának határideje: hónap utolsó napja. További felvilágosítás kérhetô a címen. Cserményi Tájékoztató a kommunális adóból befolyt bevételek felhasználásáról A képviselô-testület a évi költségvetési koncepció kidolgozása során döntött a kommunális adó emelésérôl, ezzel egyidejûleg arról, hogy folyamatos tájékoztatást nyújt a lakosságnak az adóbevétel felhasználásáról, az adóból finanszírozott feladatok ellátásáról. Ennek megfelelôen a teljes évre, összehasonlítva a évi adatokkal, az alábbi tájékoztatást adjuk a kiadások és bevételek teljesülésérôl, az elvégzett feladatokról: Kommunális feladatok bevételei és kiadásai év év Kommunális adó bevétel: Kiadások megnevezése Közvilágítás Zöldhulladék szállítása Közkifolyók Üzemanyag traktorba Szemétszállítás Hóeltakarítás Temetôfenntartás Erdôháti, Kismartoni kutak áramellátása Közterületi munkák Fakivágás Összesen: Közterületi feladatokat ellátók bére és járulékai ehhez állami támogatás Dr.Koltai Gábor jegyzô 4 FORUM MARTINI február

5 Önkormányzati hírek, Intézményeink életébôl Tájékoztató a szemétszállítási díjkedvezményrôl Ezúton tájékoztatjuk azokat az egyedülálló személyeket, illetve házaspárokat, akik a 70. életévüket 2009-ben betöltötték (há zas pá - rok esetében mindkét fél) és a lakóingatlanukban rajtuk kívül más sze mély nem él, hogy hasonlóképpen a korábbi évekhez ben is megkapják az önkormányzat által nyújtott támogatást. FONTOS azonban, hogy az új jogosultaknak, illetve akiknél a jo go - sultság mértéke 2009-ben bekövetkezett esemény mi - att megváltozott (pl. megözvegyült és már a magasabb kedvez - mény re lett jogosult), nyilatkozniuk kell ahhoz, hogy a támogatás meg állapításra kerüljön. Ugyancsak nyilatkozniuk kell azoknak is, akik nél a jogosultság megszûnik, mert már nem csak 70. életévet be töltött személy él az ingatlanon. A támogatás mértéke továbbra is az egyedül élôknél az éves díj 75%-a, házaspároknál pedig az éves díj 50 %-a. Felhívjuk a kedvezményezettek figyelmét, hogy a kedvezményeket mindig negyedévente írja jóvá a szolgáltató, ezért mindenki mind a négy negyedévben kap csekket. Ezért kérjük, hogy az alábbi nyilatkozatot az érintettek értelemszerûen töltsék ki és március 17-ig a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál adják le. N y i l a t k o z a t Új igénylô/változást bejelentô tôl új igény bejelentése Alulírott... Születési hely:... Születési idô:... Anyja neve:... Martonvásár, szám alatti lakos büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti címen lévô ingatlanon egyedül élôként*/há zas tár sam - mal élek. Ha házastársával él, a házastárs neve: Születési ideje: tôl változás bejelentése: Alulírott:... Születési hely:... Születési idô:... Anyja neve:... Martonvásár, szám alatti lakos büntetôjogi felelôsségem tudatában kijelentem, hogy a korábbi jogosultságom ok miatt * 50 % / 75 %-ra változott, vagy * a kedvezményre való jogosultságom megszûnt. (Pl. házastárs halála, vagy ingatlan adás-vétel, vagy az ingatlanra beköltözött 70. évesnél fiatalabb stb.) Fenti nyilatkozatomat annak tudatában teszem, hogy annak valódiságát az önkormányzat bármikor ellenôrizheti. Dátum:... aláírás (* A megfelelôt kérjük aláhúzni!) Polgármesteri hivatal Tisztelt Olvasók, Kedves Martonvásáriak! A Forum Martini elôzô számaiban néhány alkalommal már szóba került, hogy 2010-ben több évfordulót is ünnepelhetünk városunkban: a Martonvásári Nyár rendezvénysorozat 20., és várossá válásunk 5. évfordulóját. Ez utóbbi esemény megünneplése céljából ezennel pályázatot hirdetünk A MI KIS VÁROSUNK címmel, melyre várjuk mindazok jelentkezését, akik szépmûvészeti, képzômûvészeti, irodalmi vagy egyéb alkotással méltó emléket tudnak állítani lakóhelyünknek, Martonvásár városnak. Megfelelô számú és színvonalú pályamû esetén a pá lyá zók lehetôséget kapnak alkotásaik nyilvános bemu ta tá sá ra. A legjobb szerzôk/alkotók díjazásban részesülnek. A pályamûvek beadásának határideje: március 31. helye: Polgármesteri hivatal, lakosságszolgálat módja: A pályázó és a pályamû adatait lezárt borítékban kérjük megadni, a borítékon A mi kis városunk jeligét feltüntetni. Szervezôk A Beethoven Általános Iskola hírei Február 5-én fer ge te - ges hangulatban telt a farsangi vigadalom. A Beethoven Általános Is kola alsó tagozatos ta nulói bemutatták szí - nes, ötletes jelmezeiket. A hangulatot fokozta a jelme - zek hez illô, vidám zenei vá - logatás. A csoportos jelmezek a szü lôk és az osztályfônökök kö - zös munkáját dicsérik. A zsûri egyéni és csoportos kategó riá - ban díjazta a részt - ve vôket, apró aján dékot és em - lék lapot osztva a legjobbaknak, legaranyo sab bak - nak, legszebbeknek. Az értékelésre váró gyerekeket változatos mûsor szórakoz ta - tta, melyen felléptek az Erica C. Dance School Tánciskola nö - ven dékei, a Golden Tiger s Kung-Fu Iskola sportolói Ko február FORUM MARTINI 5

6 Intézményeink életébôl vács László vezetésével, vala - mint volt tanítványunk, Szilasi Vik tória. A jó hangulat mellé a Szülôi Mun kaközösség biztosította a büfét. Kö szönetet mondunk azoknak, akik ren dez vé nyün ket tá mo - gatták: Cseprekál Is tvánnak, Kán tor Ferencnek, Kra már Je - nô nek, a a Gyócsi Kft-nek, a Csa ládi pékségnek, a mar ton - vásári ABC-nek, a COOP-nak és a Pipi Grillnek. Udvarosné Takács Ágota január 29-én délután tartottuk ha - gyo mányos Beethoven-kupánk versenyeit az 5-8. osztályos fiúknak, lányoknak. Meghívásos tornánkon Adony, Ercsi, Tordas és Martonvásár csa pa tai vettek részt. Nagy - számú közönség elôtt parázs hangulatú mér kô zé seket játszottak a gyerekek. Re - méljük, sikerült újabb híveket sze reznünk en nek a sportágnak. Köszönjük Varga Péternek, régi tanítvá - nyunk nak a profi játék vezetést. Az eredmények: Lány Martonvásár Tordas 16:7 Adony Martonvásár 10:6 Tordas Adony 1:14 1. Adony 2. Martonvásár 3. Tordas Gólkirálynô: Gagyi Gréta (Martonvásár) Legjobb játékos: Paulusz Zsófia (Adony) Legjobb kapus: Valóczki Bianka (Tordas) Fiúk Martonvásár Tordas 23:0 Adony-Ercsi 14:16 III. helyért Adony Tordas 20:2 Beethoven-kupa I. helyért Martonvásár Ercsi 17:11 Gólkirály: Gábor Marcell (Ercsi) Legjobb játékos: Tischner Máté (Adony) Legjobb kapus: Szabó Áron (Martonvásár) Sulyokné Czagler Katalin Udvarosné Nagy Márta 6 FORUM MARTINI február

7 A farsangi idôszak A farsang víz kereszttôl (ja nuár 6.) hamvazó - szer dáig, a nagy böjt kez detéig tartó idô szak elne vezése, amelyet ha - gyo má nyo san a vidám lakomák, bá lok, mulat ságok, ün ne pé lyek jel le mez nek. Talán ez az év leg mu lat ságosabb és legvidámabb idô szaka, a földi élet örömeit, a bôséget ünnepli, mindenhol han goskodással, rend bontással jár együtt, mégis na gyon ked velt ünnep mind a gyerekek, mind a felnôttek számára. A farsang csúcspontja hagyo má - nyos magyar nevén a farsang far ka. Ez a farsangvasárnaptól Klubházi tarisznyába a szo kásos napi és heti prog ra mok mellé a következô prog ra mok ra várjuk Önöket szeretet tel: Az A világ fölfedezése elô adás sorozat ke retében (mely nek elôzményei voltak a nepáli, a tengizi, az iraki, még korábban ame - rikai és Japánról szóló úti be számolók) február 17-én szer dán, 18 órakor, a Beetho - ven Általános Iskola aulájában: dr. Galiba Gábor, az MTA Mezô gaz dasági Kutatóin - tézetének osz tály vezetôje tart élmény be szá - molót a Kutatás és a ter mészet találkozása a Dél-afrikai Köztársaságban címmel. Terveink szerint havi rend sze res séggel hall - gat nánk meg ha sonló elôadásokat. Dr. Vida Gyu la fômunkatárs Kínába, dr. Bencze Silvia fômunkatárs Angliába, majd dr. Gulyás Ger - gely tudományos munkatárs a thai vidékre kalauzol el ben nün ket. Chilla Neutsch Szilvia az al pesi hágókról és a mediterrán ta vakról mesél majd, Sütô Fe renc és Sütô Petre Ro - zá lia pedig Erdély 20 évvel korábbi és mai vilá gáról tart elôadást. A prog ramok ingyen látogathatók. Filmklub indul egyelôre havi rendszeres - ség gel. Az elsô prog ram ra február 19-én, pénteken órakor (a sakk-klub után) vá rom a filmrajongókat a mû em lék óvoda klub szobájába, ahol az alapítók, azaz az elsô lá to gatók megál la podnak a klub fel té te le i - ben. (idôpont, prog ra mok, klubtagság díja, össze té te le, stb.) Táncház Tóth Lajosné Sutka Edit tánc pe - dagógus veze tésé vel, kéthetenként a mûem - lék óvo da épületében, a klub szo bában. Tégy amit akarsz, de ne árts! Ebben a szellemben tart juk az Ezoterikus klub prog - ram jait, melyre szeretettel vá runk minden érdeklôdôt. Leg kö ze lebb február 20-án 16 órá tól Martinkó Márta tart elôadást az asztrológiáról a mûemléki óvoda épületében található klubszobában. húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatsá gok kö ze - pette valójában tél bú - csú z tató is. A farsang régen nem csak bálok, mulatságok idôsza ka volt, hanem a fiatalok meg is mer - kedésének, párválasz tá sá nak ideje, s egyben fontos es kü vôi sze zon is, mivel a hús vé ti böjt idô sza ká ban már tilos volt es kü - vôt tartani. Ha valaki nem talált párt farsang végére, nagy szé - gyen volt, s a lányokat ki is csú - folták ezért. A gyerekeket az élet sok szor oly mértékben korlátok közé szo - rítja, hogy keresnünk kell az Klubházi tarisznya alkalmat a gát lások oldására. Az óvodában a több héten át tartó izgal mak kal teli készülôdés, majd a far sangi mulatozás mindmind lehetôséget ad arra, hogy oldja a feszültségeiket, és meg - ta nul ják a sokféle érzelem ke - zelését. A terem díszítése és a te vé - kenységek far sangi témája fo - Állandó heti és napi programok a mûemlék óvoda épületében vagy külön feltüntetett helyszí nen. Hétfônként: Ringató Fis kus Olga szak ve zetôvel, délelôtt 9.15-kor, kö vetkezô foglalkozás 10 órai kez dettel. Balett óra kicsiknek Eisen bacher Balázs, a Vörös mar ty Színház táncosának ve - zetésével órától. Erônléti klub vezetôje Varga Miklós edzés 18 órától. Keddenként Angol nyelvi ovi Máli Réka kö zép iskolai nyelvtanár veze té sé vel 16 órától haladó cso port, órától a kis kez dôk csoportja. Tánctanfolyam hölgyeknek 18 órától a haladók, 19 órától a kezdôk részére. Százszorszép táncegyüttes pró ba az iskolában 19 órától. Szerdánként A Szélrózsa kórus próbája az általános iskolában 18 órától. Intézményeink életébôl koz za az izgalmakat, és elô se gíti a ráhangolódást. Óvodánkban farsang elôtt szok - tuk tartani a mac kós hetet, en - nek keretében mac kó kiál lítást rendeztünk, melyre egy nyug - díjas óvó néni ajánlotta fel közel 1000 darabos gyûj te ményét. Ezúton is kö szön jük neki. Farkas Noémi óvó néni Erônléti klub edzése 18 órá tól. Régi-szépek táncpróba órától. Csütörtökönként A Nyugdíjas klub találkozója 16 órától a Geróts teremben. Angol nyelvi ovi 16 és tôl. Folyton-folt kör Wiszt Nóra vezetésével órától. Tánctanfolyam hölgyeknek 19 órától. Pénteken Csiribiri családi foglakozás Dobler Katalin szakvezetôvel Kézmûves foglalkozástól a szín padi pro - dukciókig 15 órá tól Sakk-klub 17 és 20 óra között Tulipán foltvarrók Konrádné Papp Orsolya vezetésével a Vá rosi Könyvtárban 18 órá - tól. Filmklub kéthetenként órától Szombaton Pocakjóga 10 órától Dedics Kornélia szakvezetésével Családi táncház (kétheten ként) Tóthné Sutka Edit tánc pedagógus vezetésével Ezoterikus klub (kétheten ként) 16 órá tól. Nagy Ágnes február FORUM MARTINI 7

8 Civil sarok Támogatható alapítványok Tisztelt Olvasók! A következôkben azzal a kéréssel tesszük köz - zé a városunkban mûködô, a közösség érdekében tevé keny ke - dô, annak javát szolgáló alapítványok nevét és adószámát, hogy saját belátásuk szerint adójuk 1 %-ának felajánlásával szíve s ked - je nek ezek valamelyikének tevékenységét támogatni. ÖKUMENIKUS BIBLIAÓRA MEGHÍVÓ Szeretettel hívunk és várunk felekezetre való tekintet nélkül mindenkit február 23. (kedden) este 6 órára a Harmónia Otthonba. Bödõ Sándor KEDVES MARTONVÁSÁRIAK! Kérjük, amikor személyi jövedelemadójuk 1%-áról ren - del keznek, támogassák a 2009-ben 30. jubi le u mát ün neplô Százszorszép Tánc együttest! Kérjük, jelöljék meg ezt a kö zös séget kedvez mé nyezett - ként: Százszorszép Alapítvány, Adószám: A MARTONVÁSÁRI FÚVÓSZENEKAR FELHÍVÁSA Kérjük, támogasson minket személyi jövedelem adó jának 1%-ával! Célunk a közösségformálás a zenén ke resz tül, valamint a 2009-ben megkezdett munka foly tatása. Ha egyetért tevékenységünkkel, kedvezményezettként kérjük jelölje meg szervezetün ket: Martonvásári Fúvószenei Egyesület, Adószám: A Martonvásári Gyermekekért Alapítvány (Beethoven Általános Iskolát segítô alapítvány) Brunszvik Teréz Szellemi Hagyatéka Alapítvány Együtt Értük Alapítvány (Pápay Ágoston Iskola tanulóinak támogatására) Embertársainkért Alapítvány Harmonikus Fejlôdésért Alapítvány Martonvásár Sportjáért Alapítvány Martonvásárért Alapítvány Martonvásári Fúvószenei Egyesület Martonvásári Gyermekkert Alapítvány Martonvásári Katolikus Egyházközségért Alapítvány Martonvásári Kertbarát Egyesület Martonvásári Nyár Kulturális Egyesület (Teleki Blanka Hölgyklub, Martonvásári Napok, egyéb rendezvények) Martonvásári Olimpia Diáksport Egyesület Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány Martonvásári Vagyon- és Polgárôrség Nemzeti Óvodamúzeum Alapítvány Óvoda Gyermekeinkért Alapítvány (keresztény szellemiségû óvoda) Önkéntes Tûzoltó Egyesület Százszorszép Alapítvány Szent László Völgye Lovas Egyesület ZÖLD ALapítvány MArtonvásárért Teadélután a Teleki Blanka Hölgyklubban A hölgyklub legutóbbi összejövetelén érdekes és részletes elô adást hallhattunk Sza bóné Ma rától a te áról. Az elôadó elôtt a tea fô - zéshez és a teázáshoz hasz - nált különbözô, szebb nél szebb csészék, kan nák sorakoztak, mi közben többféle, fi - no mabb nál finomabb tea illata fogadta a belépôt. Mara elôadását a tea történetével kezdte, amely több ezer évre tekint vissza. Hall hat - tunk a teacserjékrôl, a fajtákról, a tea szü re - telésérôl és feldolgozásának módjáról is. 8 FORUM MARTINI február Részletes ismertetést kaptunk a teafo gyasz - tás jótékony hatásairól, a teafôzet elkészíté - sé nek helyes módszerérôl. Megis mer hettük azt is, hogy a teafogyasztás mi kor és miként terjedt el a világon, és azt is, hogy a külön - bözô országokban milyen a tea fogyasztás kultúrája. Az elôadás során meg is szagolhattuk a kü - lön bözô zöld és fekete teafajtákat. Igen kel - lemes élményt adott a sok finom tea illata. Ezúton is köszönjük Marának az alapos fel - készülést és az érdekes, mindenre ki terjedô elôadást. Farkas Erzsébet

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

XVIII. évfolyam 3. szám

XVIII. évfolyam 3. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március Petôfi a Nemzeti dalt szavalja Várjuk Önöket március 14-én, szombaton 16 órára az Emlékezés terére a nemzeti

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON

EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON KÖZÉLET EMLÉKFÁT AVATTUNK A PEDAGÓGUSNAPON Az általános iskola intézményvezetôjeként örömmel számolok be a Ked ves Ol va sók nak arról a jeles eseményrôl, mely május 30-án történt iskolánkban. Ekkor köszöntötte

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN

ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN ingyenes KözéleTi havilap 2010 március ÚJ UTAKON TURA VÁROSÁBAN 208 millió forintos pályázati nyereményből A 2009-es év végén a képen látható Magdolna utca teresedésének végső ki ala kításával és parkosításával,

Részletesebben

A tartalomból. ingyenes 2009. MÁRCIUS

A tartalomból. ingyenes 2009. MÁRCIUS ingyenes közéleti HAvILAP 2009. MÁRCIUS MÁRCIUS 15. A NEMZETI FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÜNNEPE Március 15-e kapcsán érdemes elgondolkodnunk a szabadság fogalmán, túl az 1848-49-es ünnep szokásos jelképein

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

szolgálat Hét éves a Gödöllõ Tánc együt tes

szolgálat Hét éves a Gödöllõ Tánc együt tes szolgálat GÖDÖLLÕI Kiadja a Gödöllõ Városáért Alapítvány Lokálpatrióta hetilap IX. évfolyam 8. szám 2000. március 2. Fotó: Magyar Bertalan Hét éves a Gödöllõ Tánc együt tes Nincs fel vé te li kö ve tel

Részletesebben

Tetőket bontott meg, kéményeket döntött le a vihar Több mint hatvan épületben tett kárt Tolnán az

Tetőket bontott meg, kéményeket döntött le a vihar Több mint hatvan épületben tett kárt Tolnán az XXII. évfolyam 11. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2012. november Tetőket bontott meg, kéményeket döntött le a vihar Több mint hatvan épületben tett kárt Tolnán az október 7-ei vihar.

Részletesebben

Azért vagyunk A világban, hogy

Azért vagyunk A világban, hogy 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. október l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból közbiztonsági központ A kamerák a rend őr ség és a polgárőrség bűn

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

20 éves a Turai Falumúzeum

20 éves a Turai Falumúzeum ingyenes közéleti havilap 2009 október 20 éves a Turai Falumúzeum október 18-án, vasárnap 15 órakor kovács lászló emléktáblájának avatása a felújított Galga coop zrt. székháznál (volt Dora-ház) 15.30 órakor

Részletesebben

Meghívó. A PRogRAm: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, ko szo rú zás a te me tő ben láz ár

Meghívó. A PRogRAm: 17 órakor gyü le ke ző az ál ta lá nos is ko la előtt, ko szo rú zás a te me tő ben láz ár 1394 2012 XIX. évf. 3. szám l 2012. március l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja A tartalomból Önkormányzati hírek Bag Nagyközség Önkormányzata 2012. február 23-án tartott kép

Részletesebben

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember 15.

Megjelenik havonta XXI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXI. évfolyam 9. szám 2012. szeptember 15. Várjuk Önöket A polgármester házhoz megy LOS ANDINOS Szept. 13., 18.00 A programsorozat 200 Ft-os támogató

Részletesebben

A kormány a családok oldalán áll

A kormány a családok oldalán áll ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban XI. LAP évfolyam 11. szám 2013. június 6. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A A kormány a családok oldalán áll A Fi desz nép sze rû sé ge min den köz

Részletesebben

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat

Ellenõrzési Figyelõ. 2007. 3. szám Ellenõrzési szakfolyó irat Ellenõrzési Figyelõ Interjú Wittich Tamással, az NFH fõigazgatójával Kerekasztal: Ellenõrzések a feketegazdaság visszaszorítására Fókusz: Uniós támogatások teljesítmény-ellenõrzése Mûhely: A folyószámla-kezelés

Részletesebben

Tura Város Képviselő-testülete 2010 2014

Tura Város Képviselő-testülete 2010 2014 ingyenes KözéleTi havilap 2010. október Tura Város Képviselő-testülete 2010 2014 baranyi miklós FÜggETLEN horák mária FiDESz - KDNP szendrei Ferenc FÜggETLEN Juhász sándor FiDESz - KDNP Kálna Tibor Gábor

Részletesebben

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes

Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET. A tartalomból. ingyenes ingyenes közéleti havilap 2010. December S.I.: Lélektánc Adventi készülődés LÜKTETŐ SZERETET Kora hajnalban igyekszünk, Rorátéra a sötét leple alatt Szakad az eső, fújnak a szelek, fázósan bújunk kabátunk

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 03. 04-05. oldal 08. oldal VÁLASZTÁS 2014 LEGSZEBB KONYHAKERTEK 2010-2014

FORUM MARTINI 2014 / 03. 04-05. oldal 08. oldal VÁLASZTÁS 2014 LEGSZEBB KONYHAKERTEK 2010-2014 MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 3. szám 2014. március 15. 2014 / 03 04-05. oldal 08. oldal 11. oldal VÁLASZTÁS 2014 2010-2014 LEGSZEBB KONYHAKERTEK A Helyi Választási Iroda tájékoztatója

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2006. október-november 2006/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2006. október-november 2006/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2006. október-november 2006/4. szám (Fotó: Graholy Mariann Zoé) Az új képviselõ-testület. Október elsején községünk szavazópolgárai megválasztották az

Részletesebben

Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai

Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai Közösségi önsegítõ klubok elsõ tapasztalatai A Közösségi önsegítõ klub alkalom arra, hogy a helyi, valamilyen tudással rendelkezõ lakosok elõsegítsék a nehéz helyzetben élõk jobb életminõséghez való hozzájutását,

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. március 2009/1. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. március 2009/1. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. március 2009/1. szám Köszönet minden mosolyért természet újjászületését jel- Egy mondás szerint a nõ günk minden hölgy lakosázik, s mi férfiak is

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész

Meghívó. A tartalomból. ingyenes. I. rész ingyenes közéleti havilap 2010. november Tura Város Önkormányzata Bartók Béla Mûvelõdési Ház és a Városi Könyvtár tisztelettel és szeretettel meghívja 2010. november 21-én, vasárnap 15 órára fennállásának

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Átadták a Böszörményi úti kerékpárutat

Átadták a Böszörményi úti kerékpárutat JÓZSA Józsa városrész információs és közéleti havilapja Átadták a Böszörményi úti kerékpárutat Október 8-án Kósa Lajos polgármester hivata - losan is átadta azt a 2 kilométeres kerékpárútsza kaszt, mely

Részletesebben