KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 TANÜGYI KÜLÖNSZÁM PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke CSÛRY ISTVÁN Felelõs szerkesztõ WAGNER ERIK Fogadjátok az Urat! Nem egyszer tanúi lehetünk annak, hogy egy-egy világi nagyság hivatalos látogatását emberfeletti lényeknek kijáró, felfokozott lelkesedés övezi. Az önistenítõ zsarnokok egyenesen megkövetelik maguknak az ünneplés kultuszát. (Ceauºescu idejében bõven volt részünk ebbõl ) Isten egyszülött Fiának jövetele teljességgel elütött ettõl. A karácsonyi népi ének tanúsága szerint: Nem volt, aki befogadja / Õt, ki égnek s földnek Ura. A világ azóta sem tanult a szégyenletes esetbõl Miképpen a sötétség nem fogadta be a világosságot (Jn 1,5), a mindenkori ember nehezen fogadja be a világ világosságát : élete Krisztusát. Pál apostol azt tartja a vendégszeretetrõl, hogy ezáltal némelyek, tudtukon kívül, angyalokat vendégelnek meg (Zsid 13,2) DECEMBER 11. A karácsonyi angyaljárás idején ilyenképpen fogadjuk istenarcú embertestvéreinket, és fogadjuk szeretetünkbe õket! Isten küldötteiként (am. ángélosz) érkeznek hozzánk Az Ige testté lett, és lakozék mi közöttünk hirdeti hirdetvén János apostol (Jn 1,14). A Biblia Esztendejében az Írás holt betûinek a sûrûjébõl hús-vér valóságában lép elõ és érkezik hozzánk Megváltó Jézusunk, hogy velünk járjon-lakozzon, életünkben boldogítson, s a halálból üdvözítsen. Fogadjuk Õt szívünkbe, templomainkba, otthonainkba hogy Õ áldja és szentelje meg szeretetben a mi ünnepünket, egész életünket! 2008 Karácsonyának Adventjében TÕKÉS LÁSZLÓ A Tanügyi Osztály jelentése a Királyhágómelléki Református Egyházkerület május -án tartott Közgyûlésén 1. Az egyházi közoktatás és felsõoktatás törvényi keretei Évek óta megszoktuk már, hogy a felekezeti oktatást szentesítõ törvény egyre késik. A Romániában elismert felekezetek által kidolgozott, az egyházak által alapított és fenntartott tanintézményekre részletesen kitérõ új oktatási törvény körül megint gyanúsan nagy a hallgatás Bukarestben. A törvény elõkészítése is hosszadalmas volt, többszöri egyeztetés elõzte meg 2006-ban, 2007-ben, Bukarestben, Kolozsváron és Nagyváradon, majd 2008 elején szinte egy éves csend után újra elõvettük és átdolgoztuk, részleteiben is konszenzusos megoldásokat találtunk és eljuttattuk a szerintünk végleges törvénytervezetet minden illetékes fórumhoz, az összes romániai egyházi vezetõk kézjegyével és pecsétjével ellátva. Megint eltelt egy félév, és a törvényrõl csak annyit hallani, hogy közvitára bocsátották, és többen bírálták, illetve megjegyzéseket fûztek hozzá. Sokaknak nem tetszik a törvénynek a központosítás megszüntetését szorgalmazó szelleme, a szakszervezetek a finanszírozás részleteit firtatják, mások az egyházak beleszólását nehezményezik a tanszemélyzet kinevezésébe és visszahívásába. Az európai trend -re való hivatkozás nem sok jót ígér az iskolai vallásoktatás vonatkozásában: vannak, akik alternatív tantárgyat vezetnének be helyette vagy mellette. Ebben a vonatkozásban viszont az egyházak erõteljesen hallatták szavukat, remélhetõleg eredményesen is. A közoktatási törvénytervezetnek a felekezeti oktatásra vonatkozó cikkelyei három alapelvet tartalmaznak: Az egyházaknak joguk van minden fokon, szinten és szakon az intézményalapításhoz. Az állam finanszírozza a felekezeti oktatást. A törvény szavatolja az egyházi oktatás autonómiáját. A törvénytervezetbe kerültek többek között a következõk: 7. cikkely (1) Az egyetem elõtti oktatás három formában lehetséges: állami, magán és felekezeti. (2) Az állami és a felekezeti oktatás ingyenes. (3) Az állami és egyházi tanintézmények finanszírozása állami, önkormányzati és más alapokból történik. A tanügynek szánt alapok megjelennek az állami, valamint a megyei és városi tanácsok költségvetésében. 10. cikkely (1) Az általános, a gimnáziumi és a középiskolai kerettantervek magukba foglalják a vallás tantárgyat. (6) A vallásórákon való részvételt biztosítani kell mindazoknak a tanulóknak a választott felekezet szerint, akik a vallás tantárgyat választották. 58. cikkely (1) Az államilag elismert felekezeteknek joguk van létrehozni és megszervezni tanintézményeket minden szinten, szakon és profillal az érvényben lévõ törvények szerint. A felekezetek által létrehozott intézmények alkotják a felekezeti oktatást. 51. cikkely (1) A felekezeti oktatásban, valamint az állami és a magán iskolákban vallást oktató tanszemélyzet számára meghirdetett versenyvizsgákon való részvétel feltétele az egyházi ajánlás. 54. cikkely (1) A felekezeti tanintézmények vezetõ állásaira meghirdetett versenyvizsgán való részvétel feltétele az egyházi ajánlás. 71. cikkely (3) A munkaviszony megszûnik, ha az egyház visszavonja az ajánlást, azokban az esetekben, amikor az alkalmazás feltétele volt az ajánlás cikkely (1) Az egyetem elõtti képzés finanszírozása magába foglalja: az alapfinanszírozást, kiegészítõ és. A közoktatási törvénytervezettel párhuzamosan dolgozta ki az Oktatási Minisztérium a felsõoktatásra vonatkozó törvénytervezetet, amelynek szövegéhez az egyházak is módosító javaslatokat terjesztettek fel. E tervezetnek viszont az alapkoncepciójával és strukturálásával igen nagy bajok vannak, ezért a nyilvános közvita és a törvényhozási folyamat várhatóan még hosszabb lesz. Összegezve: nagyon optimista számítás szerint 2008 végére, de inkább csak 2009-ben lesznek új tanügyi törvényeink. S hogy milyen lesz a tanszemélyzet státusát szabályzó törvény, illetve milyen alkalmazási szabályozásokat csatolnak a kész törvényekhez, azt jelenleg senki nem tudja megmondani. Ebben a jó hosszúra nyúlt átmenetinek nevezett idõben is mûködnie kellett óvodáinknak, (Folytatása a 2. oldalon)

2 2. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY iskoláinknak és egyházi alapítású felsõoktatási intézményeinknek: a Partiumi Keresztény Egyetemnek, a Protestáns i Intézetnek és a Sapientia- Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek. Ez utóbbiak az akkreditáció megszerzésén fáradoznak hosszabbrövidebb ideje, másfelõl anyagi-finanszírozási problémákkal küszködnek, s közben az õket ért nemtelen támadások ellen is védekezniük kellett és kell. Nincs új a Nap alatt. A Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációja 2004 óta húzódik. Nincs Romániában még egy egyetem, amelyrõl a szakmai testület (Országos Akkreditációs Bizottság) egyértelmûen megállapította, hogy alkalmas az akkreditációra és a politikum négy év alatt sem képes meghozni a döntést, befejezni a folyamatot. Az elsõ önálló romániai magyar egyetem törvény általi létrehozása nyilvánvalóan kemény falat. A Szenátuson már átment ugyan, de a döntõ szó a Képviselõházé; jelenleg annak Tanügyi bizottságában kellene végre letárgyalni, majd a Parlament plénuma elé vinni az ügyet. Választási év van én már semmiféle prognózist nem merek felállítani a döntés végsõ határidejére vonatkozóan 2. A 2007/2008-as tanév fontosabb adatai, eseményei tanintézeteinkben Három középiskolánk a 2007/2008-as tanévben a következõ osztályokkal és diáklétszámmal mûködik: Iskola neve Osztályok száma Az osztályok szakiránya Létszám Tanulók száma össz. Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, Nagyvárad IX. 2 X. 2 XI. 2 XII I. 1 II. 1 III. 1 IV. 1 V. 2 VI. 1 VII. 1 VIII Összesen: Szatmári Református Gimnázium IX. 3 Matematika 84 X. 3 Matematika 89 XI. 3 Matematika 65 XII. 3 Matematika 80 V. 1 VI. 1 VII. 1 VIII. 1 I. év II. év Esti tagozat XI. Esti tagozat XII. Esti tagozat XIII. Irodavezetés Irodavezetés Összesen: 554 Zilahi Református Wesselényi Kollégium IX. 2 X. 2 XI. 3 XII. 3 Esti tagozat XI. Esti tagozat XII. Esti tagozat XIII. Csökkentett látog. XI. Csökkentett látog. XII. Társadalomtudomány Társadalomtudomány Összesen: Mind összesen:

3 PARTIUMI KÖZLÖNY A tantestület és adminisztratív személyzet összetétele a következõ: 3. OLDAL Iskola neve Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Tanárok Tanítók Adminisztratív Rendes Helyettes Rendes Helyettes személyzet 2 tanítónõ 4 óvónõ 2 nevelõnõ 2 tanítónõ 1 óvónõ Összesen 3 41 Szatmári Református Gimnázium Zilahi Wesselényi Református Kollégium nevelõnõ Érettségi eredmények (2007): Iskola neve Sikeresen érettségizettek Sikertelen érettségi Továbbtanulók száma Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium 45 Szatmári Református Gimnázium 82 Zilahi Wesselényi Református Kollégium 83 Mint köztudott: Nagyváradon elsõnek sikerült megvalósítani a teljes körû képzést, óvodától a tizenkettedik osztályig. A nagyvárad-réti Csillagocska Zeneóvoda intézményi szempontból a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumba integrálódott. Most azt szeretnénk elérni, hogy a zeneoktatást hivatalos és államilag finanszírozott formában bevezethessük a Lorántffy Gimnáziumban, ezzel mintegy utánpótlást biztosítva a Partiumi Keresztény Egyetem Zenepedagógia szakának. Hasonlóan fejlõdik a teljes körû oktatás irányába a Szatmárnémeti Református Gimnázium, amely I-IV. osztályos tagozat nélkül is jelenleg a legnagyobb középfokú tanintézménye a Romániai Református Egyháznak. Kiteljesedése akkor következik be, ha megvalósul a Szatmári Református Oktatási Központ. E vonatkozásban többrendbéli tárgyalásunk volt a szatmári önkormányzattal, a tanfelügyelõséggel és az érintett két tanintézménnyel, úgymint a Szatmári Református Gimnáziummal és a Kölcsey Ferenc Fõgimnáziummal, eredménytelenül. Félõ, hogy amennyiben nem sikerül egyezségre jutni, egyházunk a törvény adta keretek között lesz kénytelen eljárni. Infrastruktúra szempontjából zilahi iskolánk mûködik a legszûkösebb körülmények között, ám a helyi közvélemény szerint és a felvételire jelentkezõk számát illetõen a város és a megye legkeresettebb magyar nyelvû tanintézménye. A jelenlegi méltatlan infrastrukturális helyzeten az változtat, ha visszakapjuk jogos tulajdonunkat, a Wesselényi Kollégium épületét. Az ezzel kapcsolatos jogi eljárás viszont igen vontatottan halad. Középiskoláink tanárainak fizetését és a tanintézmények mûködési költségeit az állami költségvetésbõl biztosítják. Az Egyházkerület a maga rendjén és kapcsolatai révén az épületek állagmegóvása, a laboratóriumok, könyvtárak fejlesztése, szociális és tanulmányi ösztöndíjak, rendezvények támogatása, utazási költségek támogatása terén hozott anyagi áldozatot. Külön kiemelendõ, hogy számos ösztöndíjat tudunk biztosítani a diákoknak: egyházközségit, egyházmegyeit, alapítványit. A 2006/2007-es tanévben az egyházkerület tanügyi osztálya külföldi alapítványi forrásból a három gimnázium 180 diákjának biztosított ösztöndíjat, és ezen kívül támogatni tudta az iskolák különbözõ rendezvényeit, versenyeit, színházbérleteit, javítani tudta az iskolák felszereltségét. Ugyanezen alapból tudtunk esetenként támogatást nyújtani szociális vagy egészségügyi problémákkal küszködõ tanulóknak. Újdonságot jelentett egyházi középiskoláink életében, hogy az idén elõször megrendezték az Országos Tantárgyolimpiát vallástárgyakból. A magyar egyházi tanintézmények versenyére külön került sor május én, Kézdivásárhelyen. A kerületünk kebelébe tartozó iskolák tanulói egy elsõ és egy harmadik helyezést értek el, míg öt tanuló dicséretben részesült. A versenyen részt vett egyházi szakemberek kifogásolták, hogy a megmérettetésre felekezetekre való tekintet nélkül, közös tételek alapján került sor, ami negatívan befolyásolta a pontozást. Kértük a Tanügyminisztériumot, hogy a jövõben változtasson a lebonyolításon. Református óvodáink A tanügyi törvény nem tiltja református óvodák létrehozását, de nem intézkedik egyértelmûen az intézmények finanszírozása vonatkozásában, úgyhogy ez esetben is marad a félmegoldás: az infrastruktúrát az egyház, az alkalmazottak fizetését jó esetben az állam, rosszabb esetben bel- vagy külföldi alapítvány vagy egyház biztosítja. Jelenleg az egyházkerület nyilvántartásában a következõ óvodák szerepelnek: Nagyváradon a Csillagocska Református Zeneóvoda, Szatmáron a Szivárvány és Árva Bethlen Kata Református Óvoda, Mezõtelkiben a Református Óvoda és Játszóház, a Biharszentjánosi Református Óvoda, valamint az Érmihályfalvi Református Óvoda és a Zilah-Ligeti Református Óvoda. Az új tanügyi törvénytervezet amennyiben abban a formában szavazzák meg, ahogyan a romániai egyházak közös törvénytervezetében magfogalmazták nagyobb lehetõséget biztosít újabb óvodák létrehozására, és általában az egyházi iskolarendszer bõvítésére, kiteljesítésére. Általánosságban elmondható, hogy a törvényi keretek létrejöttével és az ingatlan-visszaszolgáltatás nyomán iskolarendszerünk bõvíthetõ lesz. A Partiumi Keresztény Egyetem Az Egyetem életében rendkívül fontos tanévet zárunk, hiszen az akkreditáció elérhetõ közelségbe került. A Partiumi Keresztény Egyetem vezetõsége minden szükséges lépést megtett annak érdekében, hogy az intézmény elnyerje a végleges akkreditációt es alapítása óta Egyetemünk 19 alkalommal esett át akkreditációs értékelésen, mindannyiszor sikeresen! Így került sor a PKE és 12 egyetemi szak mûködési engedélyének megszerzésére. Az Egyetem alapítói és a finanszírozó magyar állam által kitûzött legfontosabb célt, az intézményi akkreditáció elnyerését intézményünk már 2004-ben teljesítette, amikor is sor került három szaknak (református didaktikai teológia, német nyelv és irodalom, szociális munka) és magának az Egyetemnek az akkreditálására. Ezáltal az Országos Akkreditációs Tanács (CNEAA) elismerte az egyetemen folyó oktatás és az oktatók által kifejtett tudományos kutatási tevékenység minõségét, valamint az ezt kiszolgáló infrastrukturális háttér megfelelõ voltát. A közszájon forgó félreértésekkel vagy szándékos félremagyarázásokkal ellentétben tudni való, hogy az akkreditáció törvény általi szentesítése nem az Egyetem hibájából, hanem az útjában álló politikai akadályoztatás következtében várat magára. Immár közel négy éve annak ugyanis, hogy a román törvényhozás egyre halogatja az Egyetemünk akkreditációjára vonatkozó törvény napirendre tûzését ami viszont komoly akadályt jelent tanintézetünk további fejlõdésében. Viszonylagosan kedvezõ fejlemény az elõbbiekhez képest, hogy az akkreditációs törvénytervezetet tavaly õsszel végre sok huzavona után elfogadta Románia Szenátusa jelenleg pedig a tervezet a Képviselõház tanügyi szakbizottságának jóváhagyására vár. A tovább folytatódó halogatások ellenére bizakodásra ad okot az a tény, hogy kétszeri kiszállása alkalmával a szakbizottsági küldöttség akkreditációra ajánlotta Egyetemünket ben a filozófia szak is elnyerte a végleges akkreditációt. A menedzsment szak akkreditációs dossziéját június folyamán tesszük le a szakhatóság asztalára. Ezzel párhuzamosan készül az angol nyelv és irodalom, valamint a zenepedagógia szak akkreditációs dossziéja is. Egyetemünk fejlesztési terve ugyanakkor új szakok indítását is kilátásba helyezi. Ennek értelmében az Egyetemi Tanács jóváhagyta egy önköltségesen mûködõ pénzügyi szak indítását a 2009/2010- es tanévtõl május -én ülésezett a Partiumi Keresztény Egyetem Szenátusa, melyen a legutóbbi vizsgaidõszak eredményeit tekintettük át. Örömünkre szolgált, hogy az elõzõ évekhez viszonyítva jobb a tanulmányi helyzet, kisebb a hallgatói lemorzsolódás. Az államvizsga vonatkozásában: mindegyik szak megkötötte a keretszerzõdést a vizsgáztató egyetemekkel. Egyébként az idén, kivételes módon az ún. bolognai rendszer bevezetésének tulajdoníthatóan, valamennyi szakon két-két évfolyam búcsúzik ki, vagyis összesen mintegy 5 végzõs hallgató! Az oktatói-kutatói munka színvonalának folyamatos értékelése érdekében Egyetemünk kidolgozta saját minõségbiztosítási rendszerét, amelynek életbe léptetésével folyamatosan zajlik az oktatási és a tudományos munka minõségének a felmérése és értékelése. A felmérés pozitív eredményeit erõsíti meg az a tény is, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói a kolozsvári, temesvári, bukaresti, és nagyváradi állami egyetemeken bizonyították tudásukat és képzettségüket. A sikeres licencvizsgák aránya egyetemi szinten megközelíti a 90%-ot, és minden szakon messze fölülmúlja az akkreditációs el- (Folytatása a 4. oldalon)

4 4. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY várásokat. Másrészt pedig intézményünk immár a nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe is bekerült: csupán az idei év elején már öt nagyszabású tudományos konferenciára került sor, melyekre Európa majd minden országából, sõt Európán kívülrõl is érkeztek elõadók. A Partiumi Keresztény Egyetem finanszírozása továbbra is az anyaország kormányának költségvetésébõl történik, a Sapientia Alapítványon keresztül. Sajnos az összeget amely egyébként sohasem volt kétmilliárd forint a 2007-es évre lecsökkentették 1,25 milliárdra, miközben négy helyszínen (Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszereda) diákjaink száma megháromszorozódott. Ilyen körülmények között éppen csak a mûködést tudjuk biztosítani, fejlesztésre nem jut, új szakokat csak önköltségesen indíthatunk. A Sapientia Egyetemmel közösen kidolgozott hosszú távú fejlesztési stratégiát ezen megkötöttségek figyelembevételével tudtuk kidolgozni, és e vonatkozásban május 9-én Megállapodási szerzõdést kötöttünk. Örömmel hozzuk a Közgyûlés tudomására, hogy a Sapientia Alapítvány és a Pro Universitate Partium Alapítvány, illetve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem vezetõi hivatalos formában rögzítették az egyetemi beruházások ütemezésérõl és finanszírozásáról szóló Egyezséget. Ennek keretében lehetõvé válik a PKE új székházának felépítése, a már meglévõ kivitelezési terv és a szükséges engedélyek alapján. Ennek köszönhetõen az utóbbi két évben történt költségvetési elvonások miatt félbemaradt infrastrukturális fejlesztés most új lendületet nyerhet. A Partiumi Keresztény Egyetem 2007/2008-as statisztikai adatai a következõk: Bölcsészettudományi Kar, összesen: 503 hallgató (Német nyelv és irodalom 77, Angol nyelv és irodalom 85, Angol Román nyelv és irodalom 31, Román nyelv és irodalom 2, Szociális munka 108, Szociológia 92, Református vallástanár 33, Református vallástanár Szociális munka, Filozófia 45). Alkalmazott Tudományok Kara, összesen: 603 hallgató (Menedzsment 233, Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási egységek gazdaságtana KÉPZÉSI ÁG SZAK 2, Zenepedagógia 43, Képzõmûvészet 101). Az Egyetemen a 2007/2008-as tanévben 73 fõállású, 11 társult és 55 óraadó oktató tanít. A 2008/2009-as tanévre a mellékelt táblázat szerint hirdetnek felvételit. Nagyvárad, május 23. TOLNAY ISTVÁN tanügyi elõadó-tanácsos BEISKOLÁZÁSI SZÁM ÖSSZESEN Menedzsment Menedzsment 75 Közgazdaság Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási egységek gazdaságtana 75 Zene Zenepedagógia 25 Képzõmûvészet Képzõmûvészet Agrár Mezõgazdasági mérnöki szak 50 Református didaktikai teológia 35 Filozófia Filozófia Német nyelv és irodalom 40 Román nyelv és irodalom 25 Angol nyelv és irodalom 40 Angol nyelv és irodalom Román nyelv és irodalom 35 Szociális munka Szociális munka 35 Szociológia Szociológia 35 ÖSSZESEN 5 AKKREDITÁLT EGYETEM A PKE Újra van államilag elismert magyar egyetem Erdélyben. Annak ellenére, hogy az RMDSZ is tagja volt a román kormánynak mégis közel négyéves politikai küzdelmet kellett folytatni az akkreditációs törvény megszületéséért a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek és az alapítóknak. E folyamatban az RMDSZ illetékes képviselõi részt vállaltak, s magas szintû magyar parlamenti közbenjárás is segítette a törvény megszületését. A román képviselõház 185 igen, 15 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadta a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációjáról szóló törvényt. Többszöri elnapolás után, RMDSZ kezdeményezésre foglalkoztak a javaslattal. Egyenlõre négy szak elismerése végleges. A Romániai Akkreditációs Tanács már 2004 júniusában elismerte a Partiumi Keresztény Egyetemen folyó oktatás jó minõségét, és akkreditálásra méltónak értékelte az intézményt. Az 1990-ben alapított Sulyok István Református Fõiskolából kifejlesztett egyetemen 2000 óta folyik egyetemi szintû képzés. A Tõkés László és Tempfli József püspökök patronálásával alakult Partiumi Keresztény Egyetem a magyar állam, illetve a romániai, magyarországi és különbözõ nyugati civil szervezetek, alapítványok, egyházak támogatásával mûködik. A nagyváradi magyar egyetem ezentúl önállóan szervezheti az államvizsgákat, ösztöndíj-programokban vehet részt, a fejlesztésekhez pedig állami és uniós forrásokra is pályázhat. Ez az elsõ magyar nyelvû alapítványi magánegyetem, amely végleges engedéllyel bír, ám remélhetõ, hogy az elismerést a Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem is hamarosan megkapja. Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt években nyújtott támogatásaival Alapítványunk hozzájárulhatott a Partiumi Keresztény Egyetem minõségi fejlesztéséhez, akkreditációjához. Ebben a folyamatban kurátor-társunk, Tõkés László európai parlamenti képviselõi tagsága is komoly szerepet játszott. Az elvetett mag jó talajba került, amiért hálásak vagyunk Istennek. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki adományozóinknak, az intézmény többi támogatójának, illetve az Egyetem vezetõinek, tanárainak, diákságának, valamint a pozitív döntést hozó parlamenti képviselõknek, hogy közremûködésük eredményeként fél évszázados hiátus után ismét van államilag elismert magyar tannyelvû egyetem Romániában. Eredményeiket megbecsülve és méltányolva reméljük, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem támogatását adományozóink segítségével a jövõben célirányosabban folytathatjuk., október 1. A PARTIUMI EGYETEM ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA A Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációs folyamatának fõbb mozzanatai A Partiumi Keresztény Egyetem jogelõdje, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által 1991-ben alapított Sulyok István Református Fõiskola a Vallásügyi Államtitkárság 4805/1991-es mûködési engedélye alapján indult be. A teológiai jellegû képzést nyújtó Református didaktikai teológia szakhoz három, világi jellegû szak társult: Szociális munka, Német nyelv és irodalom, valamint Jogtudomány. A 88/1993-as számú Törvény hatályba lépése után Intézményünk benyújtotta a már létezõ szakok mûködési engedélyének kibocsátására vonatkozó kérését, amelyet az Országos Akkreditációs Tanács pozitívan bírált el. A 84/1995-ös törvény módosításából adódó lehetõségek arra késztették az Intézmény vezetõségét, hogy létrehozza a Pro Universitate Partium Alapítványt, amelynek fõ célja az alapítvány Statútumának értelmében hogy részt vállaljon a romániai magyar közösség kultúrájának, oktatásának és tudományának terjesztésében és fejlesztésében, egy komplex képzést nyújtó felsõoktatási intézmény létrehozása és mûködési körülményeinek biztosítása által. A Bihar Megyei Törvényszék 118/N/1999-es számú határozata kimondja a Pro Universitate Partium Alapítvány megalakulását és jogi személyként történõ bejegyzését. A non-profit szervezetként mû-

5 ködõ, jogi személyként mûködõ alapítvány székhelye Nagyváradon, a Mihai Pavel utca 10. szám alatt található október 1-jén sor kerül az alapító tagok, valamint a PUPA Vezetõ Tanácsának együttes ülésére, amely elhatározza a Partiumi Keresztény Egyetem megalapítását, nagyváradi székhellyel, a Városháza utca 36. szám alatt. Az új Intézmény három ideiglenes mûködési engedéllyel rendelkezõ szakkal indul, amelyekhez az évek során más szakok is társulnak, ennek következtében a mûködési engedéllyel rendelkezõ szakok száma elérte a tizenkettõt: Filozófia november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, az 15/ Román nyelv és irodalom november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, az 15/ Menedzsment november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, az 15/ Angol nyelv és irodalom november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 410/2002 Német nyelv és irodalom november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 944/2002 Kereskedelmi és szolgáltatási egységek gazdaságtana november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 944/2002 Kormányrendelet alapján; Református didaktikai teológia november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 944/2002 Képzõmûvészet (grafika) november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 944/2002 Zenepedagógia november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 410/2002 PARTIUMI KÖZLÖNY 5. OLDAL Szociális munka november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 693/2003 Kormányrendelet alapján; Szociológia november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 693/2003 Kormányrendelet alapján; Angol nyelv és irodalom Román nyelv és irodalom november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 693/ március 5-én az Egyetem két dupla szak akkreditációs dossziéját nyújtotta be: Református didaktikai teológia Szociális munka és a Református didaktikai teológia Német nyelv és irodalom. Az Országos Akkreditációs Tanács elfogadta és pozitívan értékelte a szakok és az intézmény akkreditációs dossziéját még ugyanabban az évben (az erre vonatkozó 1609/2004-es Kormányrendelet a Hivatalos Közlöny 950/2004. október 18-i számában jelent meg). A 8/2004-es Törvény, valamint a 88/2005-ös Kormányrendelet értelmében a két dupla szak három önálló szakká alakult át a következõképpen: Református didaktikai teológia, Szociális munka, Német nyelv és irodalom. A 356/ ös számú értesítõ az Országos Akkreditációs Tanács ezen javaslatára vonatkozik. Az Országos Akkreditációs Tanács dokumentumaiból kitûnik, hogy Egyetemünk teljesíti az akkreditáció összes szakmai feltételét. Sajnos a jelzett idõpont után az akkreditáció halogatásának hosszú idõszaka kezdõdött el, az Egyetem vezetõségének minisztériumi és parlamenti fellépései ellenére. Végül a törvényhozási folyamat májusában indult be a Szenátus Tanügyi, tudományos, ifjúsági és sport szakbizottságában, majd késõbb a Szenátus plénumában. A Partiumi Keresztény Egyetem létrehozásáról szóló törvénytervezetet a Szenátus október 8-i ülésén fogadta el, Románia Alkotmánya 76-os cikkelyének 2-ik bekezdése értelmében októberében az iratcsomó a Képviselõház illetékes bizottságához került. A bizottság küldöttségének november 5-i látogatása Egyetemünkön annak a reményét keltette, hogy a törvényhozási folyamat rövid idõn belül lezárul február 19-én a Képviselõház Tanügyi, tudományos, ifjúsági és sport szakbizottsága napirendre tûzte Egyetemünk akkreditációjának kérdését. Egyetemünk küldöttsége leutazott Bukarestbe, de a bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt március -án a Képviselõház szakbizottságának újabb látogatására került sor Egyetemünkön, amelynek eredményeképpen újból pozitív jelentés született április 22-én Egyetemünk küldöttsége újból meghívást kapott a szakbizottság ülésére, amelyet újból felfüggesztettek, szintén határozatképtelenség miatt. Tehát, figyelembe véve az Országos Akkreditációs Tanács Egyetemünk akkreditálására vonatkozó pozitív döntésének idõpontját (1609/2004-es Kormányhatározat), arra a következtetésre juthatunk, hogy a folyamat majdnem négy évig tartott, amibõl több, mint nyolc hónap a Képviselõházi szakbizottságot terheli szeptember 9-én a Parlament Tanügyi, ifjúsági és sport bizottsága egyhangú szavazással jóváhagyta a Partiumi Kresztény Egyetem intézményi akkreditációját, három szakkal, úgymint: szociális munka, református vallástanár és német nyelv és irodalom. A bizottság munkálatain meghívottként Egyetemünket dr. Geréb Zsolt rektor és Tolnay István, a PKE Vezetõtanácsának mb. elnöke képviselte szeptember -án a román Képviselõház plenáris ülése 185 igen, 15 nem és 10 tartózkodás mellett elfogadta a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációjáról szóló törvényt. A törvény értelmében az Egyetem önállóan szervezhet záróvizsgákat, beindíthatja a mesterképzést, kiteljesítheti a bolognai rendszert, nemzetközi pályázatokon vehet részt. Nagyvárad, október 1. A PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM VEZETÕTANÁCSA Tanévnyitó a Partiumi Keresztény Egyetemen A KITARTÓ KÜZDELEM JUTALMA Kedves Testvéreim! Azt hiszem, ritkán adatik meg, hogy egy egyetemi évnyitó történelmi jelentõséget kapjon. A Sulyok István Református Fõiskola Partiumi Keresztény Egyetem tizennyolc éves történetében minden tanév kezdetén számba vettük az intézményben megtett utat, együtt örvendeztünk az eredményeknek, vagy éppen arról panaszkodtunk, hogy mit nem sikerült elérnünk. Ma, október 3-án Istennek hála olyan hivatalos bejelentést tehetünk ebben az ünnepi gyülekezeti közösségben, aminek mindnyájan örvendeni tudunk, mert sokéves közös küzdelmünk eredménye: szeptember -án Románia Képviselõházának plenáris ülése 185 igen, 15 nem szavazat és 10 tartózkodás mellett elfogadta a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációjáról szóló törvényt. Ezzel a törvénnyel elismertetett az 1989-es változások utáni elsõ önálló magyar nyelvû felsõoktatási intézmény Romániában. Hosszú volt túlságosan is hosszú és rögös az az út, amelyet a Partiumi Keresztény Egyetem megtett az ideiglenes mûködési engedélyek megszerzése és a végleges akkreditációról szóló törvény megszületése között. Az elismertetés folyamatának mozzanatait, történéseit igen hosszú volna felsorolni, talán estig sem érnénk a végére. Ki volna képes felmérni azt a rengeteg energiát, amit az alapító és fenntartó egyház, a késõbbiekben a jogi hátteret biztosító Pro Universitate Partium Alapítvány, a Partiumi Keresztény Egyetem vezetõsége és munkatársai az évek során az akkreditáció ügyébe fektettek? De a mai napon ne gondoljunk se a befektetett szellemiekreanyagiakra, se a Nagyvárad-Bukarest között megtett tíz-meg tízezres nagyságrendû kilométerekre, se az üggyel kapcsolatban született papírok köbmétereire. Most a hálának és a köszönetnek van ideje! Köszönjük meg elõször is a megtartó, örökkévaló Istennek, hogy eljuttatott ennek az útnak a végére! Hiszem, hogy a Gondviselésen túl, az immár törvény szerint is elismert Partiumi Keresztény Egyetem a Temesváron elindult forradalmi változások szülöttének tekinthetõ. Köszönettel tartozunk a Sulyok István Református Fõiskolát megalapító Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek, az Igazgatótanácsnak, hogy 1990-ben hozott döntésével elindította útjára az önálló erdélyi magyar egyetemet, és 1999-ig saját költségvetésébõl fenntartotta azt. Köszönettel tartozunk anyaországi és nyugati testvéreinknek az önzetlen erkölcsi és anyagi támogatásért, amelyben zsenge tanintézményünket részesítették. Köszönettel tartozunk a testvéregyházaknak az intézményalapításban és fenntartásban vállalt szolgálatukért. Köszönjük a Kolozsvári Protestáns i Intézetnek, hogy az intézmény elsõ éveiben a Sulyok István Református Fõiskola mellé állt, jogi hátteret biztosított a váradi kezdeményezésnek, szakmai-erkölcsi tekintetben mind a mai napig támogatja egyetemünket. Köszönjük a hazai és az anyaországi testvéregyetemeknek a Babeº-Bolyai Tudományegyetemtõl a Temesvári Egyetemig, a Debreceni Egyetemtõl a Károli Gáspár Református Egyetemig az eltelt idõszakban nekünk nyújtott szakmai-erkölcsi segítséget. Köszönjük a Pro Universitate Partium Alapítvány alapítóinak, a Kuratórium tagjainak áldozatos munkáját, szolgálatát. Köszönjük a mindenkori magyar Kormánynak, a magyar Országgyûlésnek az Egyetem mûködését biztosító költségvetési támogatást, politikai téren nyújtott segítséget, az erdélyi-partiumi felsõoktatási rendszer kiépítésében biztosított és az elkövetkezõ idõszakra is elõirányzott erkölcsi-anyagi segítséget. Köszönjük testvéralapítványunknak, a Sapientiának és testvéregyetemünknek a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek az együttmûködés, együttgondolkodás, közös intézményépítés lehetõségét. Biztos vagyok benne, hogy erre a szoros együttmûködésre az elkövetkezõ években még inkább szükség lesz. Köszönjük a politikumnak, Románia Szenátusának, Képviselõházának, ezek szakbizottságainak, az RMDSZpolitikusoknak hathatós közbenjárását és érdemi munkáját az akkreditációs folyamat kiteljesítésében. Végül, engedjék meg, hogy ez alkalommal is megköszönjük azoknak a munkáját, szolgálatát, akik az akkreditációs folyamat mindennapi, nem látványos, de feltétlenül szükséges munkáját végezték. (Folytatása a 6. oldalon)

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM JÁNOS-SZATMÁRI SZABOLCS HORVÁTH GIZELLA TOLNAY ISTVÁN AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM A NAGYVÁRADI PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM 83 A Partiumi Keresztény Egyetem története abból a felismerésből

Részletesebben

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról

fontossága Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. Közérdekû 3. oldalon magyar politizálás... Oktatás 5. oldalon elõkészítõ osztályról Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2012. február 3. 1. 2012. február 3. 5. Ára: 1,7 lej Elõfizetõknek 1,5 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Az erdél délyi magyar politizálás... Igaz, hogy 22 év

Részletesebben

KÖZLÖNY. mely felvétetett 2012. június 15-én Nagyváradon, az Egyházkerületi Közgyûlés alkalmával

KÖZLÖNY. mely felvétetett 2012. június 15-én Nagyváradon, az Egyházkerületi Közgyûlés alkalmával partiumi KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. JÚLIUS 20. 32 OLDAL Ára 2 lej ISSN 1583-5782 JEGYZÕKÖNYV mely felvétetett 2012. június 15-én Nagyváradon,

Részletesebben

Magyar Református Nevelés

Magyar Református Nevelés Magyar Református Nevelés református pedagógiai szaklap 1 IX. évf. 3. szám 2008. szeptember A TARTALOMBÓL: Országos református tanévnyitó A református iskolahálózat erõsségeinek azonosítása A hittanoktatás

Részletesebben

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011

38. Krasznai napok. Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. Újabb program. Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Szilágyság/38. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. szeptember 23. 1. 2011. szeptember 23. 38. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Népszámlálás 2011 Tudatosságunk meghatározza

Részletesebben

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke TÕKÉS LÁSZLÓ Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2005. SZEPTEMBER 23. Közteherviselõ

Részletesebben

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA KÖZLEMÉNY

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA KÖZLEMÉNY PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2007. JÚNIUS 29. KÖZLEMÉNY A Kommunizmus Áldozatainak

Részletesebben

KPSZTI Jubileumi évkönyv 1997-2007

KPSZTI Jubileumi évkönyv 1997-2007 KPSZTI Jubileumi évkönyv 1997-2007 KPSZTI Jubileumi évkönyv 1997 2007 Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Budapest, 2007 KPSZTI, 2007 ISBN 978 963 87636 0 0 Ajánlás Bajzák Erzsébet

Részletesebben

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet 3. Füzet 1. Füzet (2000.): I. Budakalászi Fórum - civil szervezetek adatai 2. Füzet (2001.): I. Budakalászi Fórum - 2000. június 2-4 3. Füzet (2002.): II. Budakalászi Fórum - 2001. június 21-23 1 Szerkesztette:

Részletesebben

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVI. ÉVFOLYAM 7. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke TÕKÉS LÁSZLÓ Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2006. JÚNIUS 7. JEGYZÕKÖNYV mely

Részletesebben

Bányászati és Kohászati Lapok

Bányászati és Kohászati Lapok Bányászati és Kohászati Lapok KÕOLAJ ÉS FÖLDGÁZ BUDAPEST 2014/4. 147. évfolyam 1 28. oldal KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Az OMBKE vezetõi, szervezetei és tagsága ezúton fejezi ki köszönetét az Egyesület jogi-tag

Részletesebben

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke CSÛRY ISTVÁN Felelõs szerkesztõ WAGNER ERIK 2009. JANUÁR 30. JEGYZÕKÖNYV

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tízéves a Közgazdász Fórum... 3. SOMAI JÓZSEF Szakírás és a tízéves Közgazdász Fórum... 9

Tartalomjegyzék. Tízéves a Közgazdász Fórum... 3. SOMAI JÓZSEF Szakírás és a tízéves Közgazdász Fórum... 9 joforum71 2007. 11. 23. 19:43 Page 1 1 Tartalomjegyzék Tízéves a Közgazdász Fórum.............................................. 3 SOMAI JÓZSEF Szakírás és a tízéves Közgazdász Fórum.....................................

Részletesebben

MAGYAR KÖZOKTATÁS 4. SZÁM 12. Vélemények a tanügyi törvénytervezetről 1. Negyedik osztályosok iskolaválasztása 16. 2010.

MAGYAR KÖZOKTATÁS 4. SZÁM 12. Vélemények a tanügyi törvénytervezetről 1. Negyedik osztályosok iskolaválasztása 16. 2010. 12. Fotóriport A marosvásárhelyi skóla 2010. 4. SZÁM MAGYAR KÖZOKTATÁS ROMÁNIAI MAGYAR OKTATÁSI FIGYELŐ 2010. ÁPRILIS 4. SZÁM Vélemények a tanügyi törvénytervezetről 1. Negyedik osztályosok iskolaválasztása

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013.

Orando et laborando. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475. tanévről 2012/2013. Orando et laborando A Debreceni Református Hittudományi Egyetem évkönyve a jubileumi 475.

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

51-52. Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! 2010. december 23. Közérdekû 3.

51-52. Karácsonyi pásztorok. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ ektusi. Elõfizetési felhívás. ezik! 2010. december 23. Közérdekû 3. Szilágyság/51-52. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. december 23. 1. 2010. december 23. 51-52. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Pref efektusi ektusi mérle leg A prefektus

Részletesebben

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

PÁLYÁZAT FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT A FÖLDES FERENC GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA 2013. május Készítette: Veres Pál Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. A KÖRNYEZET ELEMZÉSE...

Részletesebben

elõadó Forró vita a hallgatói sajtóról 4-6 edupress Az Educatio Press hírei 7

elõadó Forró vita a hallgatói sajtóról 4-6 edupress Az Educatio Press hírei 7 tartalom impresszum országos felsõoktatási magazin Megjelenik havonta az egyetemi és fõiskolai lapok terjesztési pontjain, országosan. Online-megjelenés: www.edupress.hu Kiadja: Shortcut Communications

Részletesebben

Száz új munkahely Szigetváron

Száz új munkahely Szigetváron Száz új munkahely Szigetváron A 2013-as piacnyitásra készülő Magyar Posta az országos logisztikai hálózatának részeként videokódoló üzemet létesített Szigetváron. A közel 170 millió forintos beruházás

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE XVI. évfolyam, 2008. április 5. 4. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE LAKOSSÁGI FÓRUMOK A korábbi szokásoknak és a belsõ szabályzatunknak megfelelõen, a képviselõk minden

Részletesebben

Felelõs szerkesztõ Rõth Erzsébet, Barthó Loránd

Felelõs szerkesztõ Rõth Erzsébet, Barthó Loránd TARTALOMALOM Doktorrá avatás Egyetemi Orvosnapok (Sümegi Balázs dékán) 1956-ra emlékeztünk (Péter Károly) Megnyitó beszéd a PAB ünnepi közgyûlésén (Méhes Károly) ATanulmányi Bizottság, a Tanári Testület

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kalendáriuma Koppánmonostor 2007. november 13.

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kalendáriuma Koppánmonostor 2007. november 13. Mert nem lehet mindent csak pénzben mérni, bármennyire is ösztönöz korunk. Vannak ennél sokkal fontosabb értékeink is, a maradék szorgalmunk, emberségünk, hitünk és reménységünk a sikeres folytatásban.

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

A demokrácia megõrzése a cél

A demokrácia megõrzése a cél Szilágyság/1. 2010. január 8. 1. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. január 8. 1. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Összegezõ elemzés A demokrácia megõrzése a cél Év végén, év elején kiértékeljük

Részletesebben

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. augusztus II. évfolyam 9. szám A száguldó cirkusz Tihanyban összeállításunk a 4. oldalon Fotó: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Tihany díszpolgára: Dr. Korzenszky Richárd............

Részletesebben

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS 2012. JANUÁR 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÓDI FERENCÉK SIKERE MOSZKVÁBAN ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG JUHÁSZ BÉLÁNÉ ILONKA NÉNI 95 ÉVES HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

Részletesebben