KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA"

Átírás

1 TANÜGYI KÜLÖNSZÁM PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke CSÛRY ISTVÁN Felelõs szerkesztõ WAGNER ERIK Fogadjátok az Urat! Nem egyszer tanúi lehetünk annak, hogy egy-egy világi nagyság hivatalos látogatását emberfeletti lényeknek kijáró, felfokozott lelkesedés övezi. Az önistenítõ zsarnokok egyenesen megkövetelik maguknak az ünneplés kultuszát. (Ceauºescu idejében bõven volt részünk ebbõl ) Isten egyszülött Fiának jövetele teljességgel elütött ettõl. A karácsonyi népi ének tanúsága szerint: Nem volt, aki befogadja / Õt, ki égnek s földnek Ura. A világ azóta sem tanult a szégyenletes esetbõl Miképpen a sötétség nem fogadta be a világosságot (Jn 1,5), a mindenkori ember nehezen fogadja be a világ világosságát : élete Krisztusát. Pál apostol azt tartja a vendégszeretetrõl, hogy ezáltal némelyek, tudtukon kívül, angyalokat vendégelnek meg (Zsid 13,2) DECEMBER 11. A karácsonyi angyaljárás idején ilyenképpen fogadjuk istenarcú embertestvéreinket, és fogadjuk szeretetünkbe õket! Isten küldötteiként (am. ángélosz) érkeznek hozzánk Az Ige testté lett, és lakozék mi közöttünk hirdeti hirdetvén János apostol (Jn 1,14). A Biblia Esztendejében az Írás holt betûinek a sûrûjébõl hús-vér valóságában lép elõ és érkezik hozzánk Megváltó Jézusunk, hogy velünk járjon-lakozzon, életünkben boldogítson, s a halálból üdvözítsen. Fogadjuk Õt szívünkbe, templomainkba, otthonainkba hogy Õ áldja és szentelje meg szeretetben a mi ünnepünket, egész életünket! 2008 Karácsonyának Adventjében TÕKÉS LÁSZLÓ A Tanügyi Osztály jelentése a Királyhágómelléki Református Egyházkerület május -án tartott Közgyûlésén 1. Az egyházi közoktatás és felsõoktatás törvényi keretei Évek óta megszoktuk már, hogy a felekezeti oktatást szentesítõ törvény egyre késik. A Romániában elismert felekezetek által kidolgozott, az egyházak által alapított és fenntartott tanintézményekre részletesen kitérõ új oktatási törvény körül megint gyanúsan nagy a hallgatás Bukarestben. A törvény elõkészítése is hosszadalmas volt, többszöri egyeztetés elõzte meg 2006-ban, 2007-ben, Bukarestben, Kolozsváron és Nagyváradon, majd 2008 elején szinte egy éves csend után újra elõvettük és átdolgoztuk, részleteiben is konszenzusos megoldásokat találtunk és eljuttattuk a szerintünk végleges törvénytervezetet minden illetékes fórumhoz, az összes romániai egyházi vezetõk kézjegyével és pecsétjével ellátva. Megint eltelt egy félév, és a törvényrõl csak annyit hallani, hogy közvitára bocsátották, és többen bírálták, illetve megjegyzéseket fûztek hozzá. Sokaknak nem tetszik a törvénynek a központosítás megszüntetését szorgalmazó szelleme, a szakszervezetek a finanszírozás részleteit firtatják, mások az egyházak beleszólását nehezményezik a tanszemélyzet kinevezésébe és visszahívásába. Az európai trend -re való hivatkozás nem sok jót ígér az iskolai vallásoktatás vonatkozásában: vannak, akik alternatív tantárgyat vezetnének be helyette vagy mellette. Ebben a vonatkozásban viszont az egyházak erõteljesen hallatták szavukat, remélhetõleg eredményesen is. A közoktatási törvénytervezetnek a felekezeti oktatásra vonatkozó cikkelyei három alapelvet tartalmaznak: Az egyházaknak joguk van minden fokon, szinten és szakon az intézményalapításhoz. Az állam finanszírozza a felekezeti oktatást. A törvény szavatolja az egyházi oktatás autonómiáját. A törvénytervezetbe kerültek többek között a következõk: 7. cikkely (1) Az egyetem elõtti oktatás három formában lehetséges: állami, magán és felekezeti. (2) Az állami és a felekezeti oktatás ingyenes. (3) Az állami és egyházi tanintézmények finanszírozása állami, önkormányzati és más alapokból történik. A tanügynek szánt alapok megjelennek az állami, valamint a megyei és városi tanácsok költségvetésében. 10. cikkely (1) Az általános, a gimnáziumi és a középiskolai kerettantervek magukba foglalják a vallás tantárgyat. (6) A vallásórákon való részvételt biztosítani kell mindazoknak a tanulóknak a választott felekezet szerint, akik a vallás tantárgyat választották. 58. cikkely (1) Az államilag elismert felekezeteknek joguk van létrehozni és megszervezni tanintézményeket minden szinten, szakon és profillal az érvényben lévõ törvények szerint. A felekezetek által létrehozott intézmények alkotják a felekezeti oktatást. 51. cikkely (1) A felekezeti oktatásban, valamint az állami és a magán iskolákban vallást oktató tanszemélyzet számára meghirdetett versenyvizsgákon való részvétel feltétele az egyházi ajánlás. 54. cikkely (1) A felekezeti tanintézmények vezetõ állásaira meghirdetett versenyvizsgán való részvétel feltétele az egyházi ajánlás. 71. cikkely (3) A munkaviszony megszûnik, ha az egyház visszavonja az ajánlást, azokban az esetekben, amikor az alkalmazás feltétele volt az ajánlás cikkely (1) Az egyetem elõtti képzés finanszírozása magába foglalja: az alapfinanszírozást, kiegészítõ és. A közoktatási törvénytervezettel párhuzamosan dolgozta ki az Oktatási Minisztérium a felsõoktatásra vonatkozó törvénytervezetet, amelynek szövegéhez az egyházak is módosító javaslatokat terjesztettek fel. E tervezetnek viszont az alapkoncepciójával és strukturálásával igen nagy bajok vannak, ezért a nyilvános közvita és a törvényhozási folyamat várhatóan még hosszabb lesz. Összegezve: nagyon optimista számítás szerint 2008 végére, de inkább csak 2009-ben lesznek új tanügyi törvényeink. S hogy milyen lesz a tanszemélyzet státusát szabályzó törvény, illetve milyen alkalmazási szabályozásokat csatolnak a kész törvényekhez, azt jelenleg senki nem tudja megmondani. Ebben a jó hosszúra nyúlt átmenetinek nevezett idõben is mûködnie kellett óvodáinknak, (Folytatása a 2. oldalon)

2 2. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY iskoláinknak és egyházi alapítású felsõoktatási intézményeinknek: a Partiumi Keresztény Egyetemnek, a Protestáns i Intézetnek és a Sapientia- Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek. Ez utóbbiak az akkreditáció megszerzésén fáradoznak hosszabbrövidebb ideje, másfelõl anyagi-finanszírozási problémákkal küszködnek, s közben az õket ért nemtelen támadások ellen is védekezniük kellett és kell. Nincs új a Nap alatt. A Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációja 2004 óta húzódik. Nincs Romániában még egy egyetem, amelyrõl a szakmai testület (Országos Akkreditációs Bizottság) egyértelmûen megállapította, hogy alkalmas az akkreditációra és a politikum négy év alatt sem képes meghozni a döntést, befejezni a folyamatot. Az elsõ önálló romániai magyar egyetem törvény általi létrehozása nyilvánvalóan kemény falat. A Szenátuson már átment ugyan, de a döntõ szó a Képviselõházé; jelenleg annak Tanügyi bizottságában kellene végre letárgyalni, majd a Parlament plénuma elé vinni az ügyet. Választási év van én már semmiféle prognózist nem merek felállítani a döntés végsõ határidejére vonatkozóan 2. A 2007/2008-as tanév fontosabb adatai, eseményei tanintézeteinkben Három középiskolánk a 2007/2008-as tanévben a következõ osztályokkal és diáklétszámmal mûködik: Iskola neve Osztályok száma Az osztályok szakiránya Létszám Tanulók száma össz. Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, Nagyvárad IX. 2 X. 2 XI. 2 XII I. 1 II. 1 III. 1 IV. 1 V. 2 VI. 1 VII. 1 VIII Összesen: Szatmári Református Gimnázium IX. 3 Matematika 84 X. 3 Matematika 89 XI. 3 Matematika 65 XII. 3 Matematika 80 V. 1 VI. 1 VII. 1 VIII. 1 I. év II. év Esti tagozat XI. Esti tagozat XII. Esti tagozat XIII. Irodavezetés Irodavezetés Összesen: 554 Zilahi Református Wesselényi Kollégium IX. 2 X. 2 XI. 3 XII. 3 Esti tagozat XI. Esti tagozat XII. Esti tagozat XIII. Csökkentett látog. XI. Csökkentett látog. XII. Társadalomtudomány Társadalomtudomány Összesen: Mind összesen:

3 PARTIUMI KÖZLÖNY A tantestület és adminisztratív személyzet összetétele a következõ: 3. OLDAL Iskola neve Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium Tanárok Tanítók Adminisztratív Rendes Helyettes Rendes Helyettes személyzet 2 tanítónõ 4 óvónõ 2 nevelõnõ 2 tanítónõ 1 óvónõ Összesen 3 41 Szatmári Református Gimnázium Zilahi Wesselényi Református Kollégium nevelõnõ Érettségi eredmények (2007): Iskola neve Sikeresen érettségizettek Sikertelen érettségi Továbbtanulók száma Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium 45 Szatmári Református Gimnázium 82 Zilahi Wesselényi Református Kollégium 83 Mint köztudott: Nagyváradon elsõnek sikerült megvalósítani a teljes körû képzést, óvodától a tizenkettedik osztályig. A nagyvárad-réti Csillagocska Zeneóvoda intézményi szempontból a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumba integrálódott. Most azt szeretnénk elérni, hogy a zeneoktatást hivatalos és államilag finanszírozott formában bevezethessük a Lorántffy Gimnáziumban, ezzel mintegy utánpótlást biztosítva a Partiumi Keresztény Egyetem Zenepedagógia szakának. Hasonlóan fejlõdik a teljes körû oktatás irányába a Szatmárnémeti Református Gimnázium, amely I-IV. osztályos tagozat nélkül is jelenleg a legnagyobb középfokú tanintézménye a Romániai Református Egyháznak. Kiteljesedése akkor következik be, ha megvalósul a Szatmári Református Oktatási Központ. E vonatkozásban többrendbéli tárgyalásunk volt a szatmári önkormányzattal, a tanfelügyelõséggel és az érintett két tanintézménnyel, úgymint a Szatmári Református Gimnáziummal és a Kölcsey Ferenc Fõgimnáziummal, eredménytelenül. Félõ, hogy amennyiben nem sikerül egyezségre jutni, egyházunk a törvény adta keretek között lesz kénytelen eljárni. Infrastruktúra szempontjából zilahi iskolánk mûködik a legszûkösebb körülmények között, ám a helyi közvélemény szerint és a felvételire jelentkezõk számát illetõen a város és a megye legkeresettebb magyar nyelvû tanintézménye. A jelenlegi méltatlan infrastrukturális helyzeten az változtat, ha visszakapjuk jogos tulajdonunkat, a Wesselényi Kollégium épületét. Az ezzel kapcsolatos jogi eljárás viszont igen vontatottan halad. Középiskoláink tanárainak fizetését és a tanintézmények mûködési költségeit az állami költségvetésbõl biztosítják. Az Egyházkerület a maga rendjén és kapcsolatai révén az épületek állagmegóvása, a laboratóriumok, könyvtárak fejlesztése, szociális és tanulmányi ösztöndíjak, rendezvények támogatása, utazási költségek támogatása terén hozott anyagi áldozatot. Külön kiemelendõ, hogy számos ösztöndíjat tudunk biztosítani a diákoknak: egyházközségit, egyházmegyeit, alapítványit. A 2006/2007-es tanévben az egyházkerület tanügyi osztálya külföldi alapítványi forrásból a három gimnázium 180 diákjának biztosított ösztöndíjat, és ezen kívül támogatni tudta az iskolák különbözõ rendezvényeit, versenyeit, színházbérleteit, javítani tudta az iskolák felszereltségét. Ugyanezen alapból tudtunk esetenként támogatást nyújtani szociális vagy egészségügyi problémákkal küszködõ tanulóknak. Újdonságot jelentett egyházi középiskoláink életében, hogy az idén elõször megrendezték az Országos Tantárgyolimpiát vallástárgyakból. A magyar egyházi tanintézmények versenyére külön került sor május én, Kézdivásárhelyen. A kerületünk kebelébe tartozó iskolák tanulói egy elsõ és egy harmadik helyezést értek el, míg öt tanuló dicséretben részesült. A versenyen részt vett egyházi szakemberek kifogásolták, hogy a megmérettetésre felekezetekre való tekintet nélkül, közös tételek alapján került sor, ami negatívan befolyásolta a pontozást. Kértük a Tanügyminisztériumot, hogy a jövõben változtasson a lebonyolításon. Református óvodáink A tanügyi törvény nem tiltja református óvodák létrehozását, de nem intézkedik egyértelmûen az intézmények finanszírozása vonatkozásában, úgyhogy ez esetben is marad a félmegoldás: az infrastruktúrát az egyház, az alkalmazottak fizetését jó esetben az állam, rosszabb esetben bel- vagy külföldi alapítvány vagy egyház biztosítja. Jelenleg az egyházkerület nyilvántartásában a következõ óvodák szerepelnek: Nagyváradon a Csillagocska Református Zeneóvoda, Szatmáron a Szivárvány és Árva Bethlen Kata Református Óvoda, Mezõtelkiben a Református Óvoda és Játszóház, a Biharszentjánosi Református Óvoda, valamint az Érmihályfalvi Református Óvoda és a Zilah-Ligeti Református Óvoda. Az új tanügyi törvénytervezet amennyiben abban a formában szavazzák meg, ahogyan a romániai egyházak közös törvénytervezetében magfogalmazták nagyobb lehetõséget biztosít újabb óvodák létrehozására, és általában az egyházi iskolarendszer bõvítésére, kiteljesítésére. Általánosságban elmondható, hogy a törvényi keretek létrejöttével és az ingatlan-visszaszolgáltatás nyomán iskolarendszerünk bõvíthetõ lesz. A Partiumi Keresztény Egyetem Az Egyetem életében rendkívül fontos tanévet zárunk, hiszen az akkreditáció elérhetõ közelségbe került. A Partiumi Keresztény Egyetem vezetõsége minden szükséges lépést megtett annak érdekében, hogy az intézmény elnyerje a végleges akkreditációt es alapítása óta Egyetemünk 19 alkalommal esett át akkreditációs értékelésen, mindannyiszor sikeresen! Így került sor a PKE és 12 egyetemi szak mûködési engedélyének megszerzésére. Az Egyetem alapítói és a finanszírozó magyar állam által kitûzött legfontosabb célt, az intézményi akkreditáció elnyerését intézményünk már 2004-ben teljesítette, amikor is sor került három szaknak (református didaktikai teológia, német nyelv és irodalom, szociális munka) és magának az Egyetemnek az akkreditálására. Ezáltal az Országos Akkreditációs Tanács (CNEAA) elismerte az egyetemen folyó oktatás és az oktatók által kifejtett tudományos kutatási tevékenység minõségét, valamint az ezt kiszolgáló infrastrukturális háttér megfelelõ voltát. A közszájon forgó félreértésekkel vagy szándékos félremagyarázásokkal ellentétben tudni való, hogy az akkreditáció törvény általi szentesítése nem az Egyetem hibájából, hanem az útjában álló politikai akadályoztatás következtében várat magára. Immár közel négy éve annak ugyanis, hogy a román törvényhozás egyre halogatja az Egyetemünk akkreditációjára vonatkozó törvény napirendre tûzését ami viszont komoly akadályt jelent tanintézetünk további fejlõdésében. Viszonylagosan kedvezõ fejlemény az elõbbiekhez képest, hogy az akkreditációs törvénytervezetet tavaly õsszel végre sok huzavona után elfogadta Románia Szenátusa jelenleg pedig a tervezet a Képviselõház tanügyi szakbizottságának jóváhagyására vár. A tovább folytatódó halogatások ellenére bizakodásra ad okot az a tény, hogy kétszeri kiszállása alkalmával a szakbizottsági küldöttség akkreditációra ajánlotta Egyetemünket ben a filozófia szak is elnyerte a végleges akkreditációt. A menedzsment szak akkreditációs dossziéját június folyamán tesszük le a szakhatóság asztalára. Ezzel párhuzamosan készül az angol nyelv és irodalom, valamint a zenepedagógia szak akkreditációs dossziéja is. Egyetemünk fejlesztési terve ugyanakkor új szakok indítását is kilátásba helyezi. Ennek értelmében az Egyetemi Tanács jóváhagyta egy önköltségesen mûködõ pénzügyi szak indítását a 2009/2010- es tanévtõl május -én ülésezett a Partiumi Keresztény Egyetem Szenátusa, melyen a legutóbbi vizsgaidõszak eredményeit tekintettük át. Örömünkre szolgált, hogy az elõzõ évekhez viszonyítva jobb a tanulmányi helyzet, kisebb a hallgatói lemorzsolódás. Az államvizsga vonatkozásában: mindegyik szak megkötötte a keretszerzõdést a vizsgáztató egyetemekkel. Egyébként az idén, kivételes módon az ún. bolognai rendszer bevezetésének tulajdoníthatóan, valamennyi szakon két-két évfolyam búcsúzik ki, vagyis összesen mintegy 5 végzõs hallgató! Az oktatói-kutatói munka színvonalának folyamatos értékelése érdekében Egyetemünk kidolgozta saját minõségbiztosítási rendszerét, amelynek életbe léptetésével folyamatosan zajlik az oktatási és a tudományos munka minõségének a felmérése és értékelése. A felmérés pozitív eredményeit erõsíti meg az a tény is, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatói a kolozsvári, temesvári, bukaresti, és nagyváradi állami egyetemeken bizonyították tudásukat és képzettségüket. A sikeres licencvizsgák aránya egyetemi szinten megközelíti a 90%-ot, és minden szakon messze fölülmúlja az akkreditációs el- (Folytatása a 4. oldalon)

4 4. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY várásokat. Másrészt pedig intézményünk immár a nemzetközi tudományos élet vérkeringésébe is bekerült: csupán az idei év elején már öt nagyszabású tudományos konferenciára került sor, melyekre Európa majd minden országából, sõt Európán kívülrõl is érkeztek elõadók. A Partiumi Keresztény Egyetem finanszírozása továbbra is az anyaország kormányának költségvetésébõl történik, a Sapientia Alapítványon keresztül. Sajnos az összeget amely egyébként sohasem volt kétmilliárd forint a 2007-es évre lecsökkentették 1,25 milliárdra, miközben négy helyszínen (Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Csíkszereda) diákjaink száma megháromszorozódott. Ilyen körülmények között éppen csak a mûködést tudjuk biztosítani, fejlesztésre nem jut, új szakokat csak önköltségesen indíthatunk. A Sapientia Egyetemmel közösen kidolgozott hosszú távú fejlesztési stratégiát ezen megkötöttségek figyelembevételével tudtuk kidolgozni, és e vonatkozásban május 9-én Megállapodási szerzõdést kötöttünk. Örömmel hozzuk a Közgyûlés tudomására, hogy a Sapientia Alapítvány és a Pro Universitate Partium Alapítvány, illetve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem vezetõi hivatalos formában rögzítették az egyetemi beruházások ütemezésérõl és finanszírozásáról szóló Egyezséget. Ennek keretében lehetõvé válik a PKE új székházának felépítése, a már meglévõ kivitelezési terv és a szükséges engedélyek alapján. Ennek köszönhetõen az utóbbi két évben történt költségvetési elvonások miatt félbemaradt infrastrukturális fejlesztés most új lendületet nyerhet. A Partiumi Keresztény Egyetem 2007/2008-as statisztikai adatai a következõk: Bölcsészettudományi Kar, összesen: 503 hallgató (Német nyelv és irodalom 77, Angol nyelv és irodalom 85, Angol Román nyelv és irodalom 31, Román nyelv és irodalom 2, Szociális munka 108, Szociológia 92, Református vallástanár 33, Református vallástanár Szociális munka, Filozófia 45). Alkalmazott Tudományok Kara, összesen: 603 hallgató (Menedzsment 233, Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási egységek gazdaságtana KÉPZÉSI ÁG SZAK 2, Zenepedagógia 43, Képzõmûvészet 101). Az Egyetemen a 2007/2008-as tanévben 73 fõállású, 11 társult és 55 óraadó oktató tanít. A 2008/2009-as tanévre a mellékelt táblázat szerint hirdetnek felvételit. Nagyvárad, május 23. TOLNAY ISTVÁN tanügyi elõadó-tanácsos BEISKOLÁZÁSI SZÁM ÖSSZESEN Menedzsment Menedzsment 75 Közgazdaság Kereskedelmi, turisztikai és szolgáltatási egységek gazdaságtana 75 Zene Zenepedagógia 25 Képzõmûvészet Képzõmûvészet Agrár Mezõgazdasági mérnöki szak 50 Református didaktikai teológia 35 Filozófia Filozófia Német nyelv és irodalom 40 Román nyelv és irodalom 25 Angol nyelv és irodalom 40 Angol nyelv és irodalom Román nyelv és irodalom 35 Szociális munka Szociális munka 35 Szociológia Szociológia 35 ÖSSZESEN 5 AKKREDITÁLT EGYETEM A PKE Újra van államilag elismert magyar egyetem Erdélyben. Annak ellenére, hogy az RMDSZ is tagja volt a román kormánynak mégis közel négyéves politikai küzdelmet kellett folytatni az akkreditációs törvény megszületéséért a Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek és az alapítóknak. E folyamatban az RMDSZ illetékes képviselõi részt vállaltak, s magas szintû magyar parlamenti közbenjárás is segítette a törvény megszületését. A román képviselõház 185 igen, 15 nem szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadta a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációjáról szóló törvényt. Többszöri elnapolás után, RMDSZ kezdeményezésre foglalkoztak a javaslattal. Egyenlõre négy szak elismerése végleges. A Romániai Akkreditációs Tanács már 2004 júniusában elismerte a Partiumi Keresztény Egyetemen folyó oktatás jó minõségét, és akkreditálásra méltónak értékelte az intézményt. Az 1990-ben alapított Sulyok István Református Fõiskolából kifejlesztett egyetemen 2000 óta folyik egyetemi szintû képzés. A Tõkés László és Tempfli József püspökök patronálásával alakult Partiumi Keresztény Egyetem a magyar állam, illetve a romániai, magyarországi és különbözõ nyugati civil szervezetek, alapítványok, egyházak támogatásával mûködik. A nagyváradi magyar egyetem ezentúl önállóan szervezheti az államvizsgákat, ösztöndíj-programokban vehet részt, a fejlesztésekhez pedig állami és uniós forrásokra is pályázhat. Ez az elsõ magyar nyelvû alapítványi magánegyetem, amely végleges engedéllyel bír, ám remélhetõ, hogy az elismerést a Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem is hamarosan megkapja. Nagy öröm számunkra, hogy az elmúlt években nyújtott támogatásaival Alapítványunk hozzájárulhatott a Partiumi Keresztény Egyetem minõségi fejlesztéséhez, akkreditációjához. Ebben a folyamatban kurátor-társunk, Tõkés László európai parlamenti képviselõi tagsága is komoly szerepet játszott. Az elvetett mag jó talajba került, amiért hálásak vagyunk Istennek. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki adományozóinknak, az intézmény többi támogatójának, illetve az Egyetem vezetõinek, tanárainak, diákságának, valamint a pozitív döntést hozó parlamenti képviselõknek, hogy közremûködésük eredményeként fél évszázados hiátus után ismét van államilag elismert magyar tannyelvû egyetem Romániában. Eredményeiket megbecsülve és méltányolva reméljük, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem támogatását adományozóink segítségével a jövõben célirányosabban folytathatjuk., október 1. A PARTIUMI EGYETEM ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA A Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációs folyamatának fõbb mozzanatai A Partiumi Keresztény Egyetem jogelõdje, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által 1991-ben alapított Sulyok István Református Fõiskola a Vallásügyi Államtitkárság 4805/1991-es mûködési engedélye alapján indult be. A teológiai jellegû képzést nyújtó Református didaktikai teológia szakhoz három, világi jellegû szak társult: Szociális munka, Német nyelv és irodalom, valamint Jogtudomány. A 88/1993-as számú Törvény hatályba lépése után Intézményünk benyújtotta a már létezõ szakok mûködési engedélyének kibocsátására vonatkozó kérését, amelyet az Országos Akkreditációs Tanács pozitívan bírált el. A 84/1995-ös törvény módosításából adódó lehetõségek arra késztették az Intézmény vezetõségét, hogy létrehozza a Pro Universitate Partium Alapítványt, amelynek fõ célja az alapítvány Statútumának értelmében hogy részt vállaljon a romániai magyar közösség kultúrájának, oktatásának és tudományának terjesztésében és fejlesztésében, egy komplex képzést nyújtó felsõoktatási intézmény létrehozása és mûködési körülményeinek biztosítása által. A Bihar Megyei Törvényszék 118/N/1999-es számú határozata kimondja a Pro Universitate Partium Alapítvány megalakulását és jogi személyként történõ bejegyzését. A non-profit szervezetként mû-

5 ködõ, jogi személyként mûködõ alapítvány székhelye Nagyváradon, a Mihai Pavel utca 10. szám alatt található október 1-jén sor kerül az alapító tagok, valamint a PUPA Vezetõ Tanácsának együttes ülésére, amely elhatározza a Partiumi Keresztény Egyetem megalapítását, nagyváradi székhellyel, a Városháza utca 36. szám alatt. Az új Intézmény három ideiglenes mûködési engedéllyel rendelkezõ szakkal indul, amelyekhez az évek során más szakok is társulnak, ennek következtében a mûködési engedéllyel rendelkezõ szakok száma elérte a tizenkettõt: Filozófia november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, az 15/ Román nyelv és irodalom november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, az 15/ Menedzsment november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, az 15/ Angol nyelv és irodalom november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 410/2002 Német nyelv és irodalom november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 944/2002 Kereskedelmi és szolgáltatási egységek gazdaságtana november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 944/2002 Kormányrendelet alapján; Református didaktikai teológia november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 944/2002 Képzõmûvészet (grafika) november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 944/2002 Zenepedagógia november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 410/2002 PARTIUMI KÖZLÖNY 5. OLDAL Szociális munka november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 693/2003 Kormányrendelet alapján; Szociológia november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 693/2003 Kormányrendelet alapján; Angol nyelv és irodalom Román nyelv és irodalom november 29-én kapta meg mûködési engedélyét, a 693/ március 5-én az Egyetem két dupla szak akkreditációs dossziéját nyújtotta be: Református didaktikai teológia Szociális munka és a Református didaktikai teológia Német nyelv és irodalom. Az Országos Akkreditációs Tanács elfogadta és pozitívan értékelte a szakok és az intézmény akkreditációs dossziéját még ugyanabban az évben (az erre vonatkozó 1609/2004-es Kormányrendelet a Hivatalos Közlöny 950/2004. október 18-i számában jelent meg). A 8/2004-es Törvény, valamint a 88/2005-ös Kormányrendelet értelmében a két dupla szak három önálló szakká alakult át a következõképpen: Református didaktikai teológia, Szociális munka, Német nyelv és irodalom. A 356/ ös számú értesítõ az Országos Akkreditációs Tanács ezen javaslatára vonatkozik. Az Országos Akkreditációs Tanács dokumentumaiból kitûnik, hogy Egyetemünk teljesíti az akkreditáció összes szakmai feltételét. Sajnos a jelzett idõpont után az akkreditáció halogatásának hosszú idõszaka kezdõdött el, az Egyetem vezetõségének minisztériumi és parlamenti fellépései ellenére. Végül a törvényhozási folyamat májusában indult be a Szenátus Tanügyi, tudományos, ifjúsági és sport szakbizottságában, majd késõbb a Szenátus plénumában. A Partiumi Keresztény Egyetem létrehozásáról szóló törvénytervezetet a Szenátus október 8-i ülésén fogadta el, Románia Alkotmánya 76-os cikkelyének 2-ik bekezdése értelmében októberében az iratcsomó a Képviselõház illetékes bizottságához került. A bizottság küldöttségének november 5-i látogatása Egyetemünkön annak a reményét keltette, hogy a törvényhozási folyamat rövid idõn belül lezárul február 19-én a Képviselõház Tanügyi, tudományos, ifjúsági és sport szakbizottsága napirendre tûzte Egyetemünk akkreditációjának kérdését. Egyetemünk küldöttsége leutazott Bukarestbe, de a bizottság ülése határozatképtelenség miatt elmaradt március -án a Képviselõház szakbizottságának újabb látogatására került sor Egyetemünkön, amelynek eredményeképpen újból pozitív jelentés született április 22-én Egyetemünk küldöttsége újból meghívást kapott a szakbizottság ülésére, amelyet újból felfüggesztettek, szintén határozatképtelenség miatt. Tehát, figyelembe véve az Országos Akkreditációs Tanács Egyetemünk akkreditálására vonatkozó pozitív döntésének idõpontját (1609/2004-es Kormányhatározat), arra a következtetésre juthatunk, hogy a folyamat majdnem négy évig tartott, amibõl több, mint nyolc hónap a Képviselõházi szakbizottságot terheli szeptember 9-én a Parlament Tanügyi, ifjúsági és sport bizottsága egyhangú szavazással jóváhagyta a Partiumi Kresztény Egyetem intézményi akkreditációját, három szakkal, úgymint: szociális munka, református vallástanár és német nyelv és irodalom. A bizottság munkálatain meghívottként Egyetemünket dr. Geréb Zsolt rektor és Tolnay István, a PKE Vezetõtanácsának mb. elnöke képviselte szeptember -án a román Képviselõház plenáris ülése 185 igen, 15 nem és 10 tartózkodás mellett elfogadta a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációjáról szóló törvényt. A törvény értelmében az Egyetem önállóan szervezhet záróvizsgákat, beindíthatja a mesterképzést, kiteljesítheti a bolognai rendszert, nemzetközi pályázatokon vehet részt. Nagyvárad, október 1. A PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM VEZETÕTANÁCSA Tanévnyitó a Partiumi Keresztény Egyetemen A KITARTÓ KÜZDELEM JUTALMA Kedves Testvéreim! Azt hiszem, ritkán adatik meg, hogy egy egyetemi évnyitó történelmi jelentõséget kapjon. A Sulyok István Református Fõiskola Partiumi Keresztény Egyetem tizennyolc éves történetében minden tanév kezdetén számba vettük az intézményben megtett utat, együtt örvendeztünk az eredményeknek, vagy éppen arról panaszkodtunk, hogy mit nem sikerült elérnünk. Ma, október 3-án Istennek hála olyan hivatalos bejelentést tehetünk ebben az ünnepi gyülekezeti közösségben, aminek mindnyájan örvendeni tudunk, mert sokéves közös küzdelmünk eredménye: szeptember -án Románia Képviselõházának plenáris ülése 185 igen, 15 nem szavazat és 10 tartózkodás mellett elfogadta a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációjáról szóló törvényt. Ezzel a törvénnyel elismertetett az 1989-es változások utáni elsõ önálló magyar nyelvû felsõoktatási intézmény Romániában. Hosszú volt túlságosan is hosszú és rögös az az út, amelyet a Partiumi Keresztény Egyetem megtett az ideiglenes mûködési engedélyek megszerzése és a végleges akkreditációról szóló törvény megszületése között. Az elismertetés folyamatának mozzanatait, történéseit igen hosszú volna felsorolni, talán estig sem érnénk a végére. Ki volna képes felmérni azt a rengeteg energiát, amit az alapító és fenntartó egyház, a késõbbiekben a jogi hátteret biztosító Pro Universitate Partium Alapítvány, a Partiumi Keresztény Egyetem vezetõsége és munkatársai az évek során az akkreditáció ügyébe fektettek? De a mai napon ne gondoljunk se a befektetett szellemiekreanyagiakra, se a Nagyvárad-Bukarest között megtett tíz-meg tízezres nagyságrendû kilométerekre, se az üggyel kapcsolatban született papírok köbmétereire. Most a hálának és a köszönetnek van ideje! Köszönjük meg elõször is a megtartó, örökkévaló Istennek, hogy eljuttatott ennek az útnak a végére! Hiszem, hogy a Gondviselésen túl, az immár törvény szerint is elismert Partiumi Keresztény Egyetem a Temesváron elindult forradalmi változások szülöttének tekinthetõ. Köszönettel tartozunk a Sulyok István Református Fõiskolát megalapító Királyhágómelléki Református Egyházkerületnek, az Igazgatótanácsnak, hogy 1990-ben hozott döntésével elindította útjára az önálló erdélyi magyar egyetemet, és 1999-ig saját költségvetésébõl fenntartotta azt. Köszönettel tartozunk anyaországi és nyugati testvéreinknek az önzetlen erkölcsi és anyagi támogatásért, amelyben zsenge tanintézményünket részesítették. Köszönettel tartozunk a testvéregyházaknak az intézményalapításban és fenntartásban vállalt szolgálatukért. Köszönjük a Kolozsvári Protestáns i Intézetnek, hogy az intézmény elsõ éveiben a Sulyok István Református Fõiskola mellé állt, jogi hátteret biztosított a váradi kezdeményezésnek, szakmai-erkölcsi tekintetben mind a mai napig támogatja egyetemünket. Köszönjük a hazai és az anyaországi testvéregyetemeknek a Babeº-Bolyai Tudományegyetemtõl a Temesvári Egyetemig, a Debreceni Egyetemtõl a Károli Gáspár Református Egyetemig az eltelt idõszakban nekünk nyújtott szakmai-erkölcsi segítséget. Köszönjük a Pro Universitate Partium Alapítvány alapítóinak, a Kuratórium tagjainak áldozatos munkáját, szolgálatát. Köszönjük a mindenkori magyar Kormánynak, a magyar Országgyûlésnek az Egyetem mûködését biztosító költségvetési támogatást, politikai téren nyújtott segítséget, az erdélyi-partiumi felsõoktatási rendszer kiépítésében biztosított és az elkövetkezõ idõszakra is elõirányzott erkölcsi-anyagi segítséget. Köszönjük testvéralapítványunknak, a Sapientiának és testvéregyetemünknek a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemnek az együttmûködés, együttgondolkodás, közös intézményépítés lehetõségét. Biztos vagyok benne, hogy erre a szoros együttmûködésre az elkövetkezõ években még inkább szükség lesz. Köszönjük a politikumnak, Románia Szenátusának, Képviselõházának, ezek szakbizottságainak, az RMDSZpolitikusoknak hathatós közbenjárását és érdemi munkáját az akkreditációs folyamat kiteljesítésében. Végül, engedjék meg, hogy ez alkalommal is megköszönjük azoknak a munkáját, szolgálatát, akik az akkreditációs folyamat mindennapi, nem látványos, de feltétlenül szükséges munkáját végezték. (Folytatása a 6. oldalon)

6 6. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY Gondolok itt elsõsorban néhai dr. Mester Zsoltra, egyetemünk elsõ rektorára, Méder Zsolt egyetemi fõtitkárra, akikkel hármas-csapatban elkezdtük az akkor teljesen új akkreditációs folyamatot. Jó érzésekkel gondolunk vissza dr. Kovács Béla rektor úr nyolc éves szolgálatára, szakmai hozzáértésére, aminek következtében jelentõs elmozdulás történt az akkreditációs folyamatban, amely azután dr. Geréb Zsolt professzor rektorsága idején teljesedett ki. Egyetemi kancellári minõségében Szûcs István volt az akkreditációért közvetlenül felelõs Bukarestet járó emberünk. Illesse elismerés mindnyájuk munkáját. De illesse elismerés a Partiumi Keresztény Egyetem Vezetõtanácsának tagjait, a rektori és dékáni hivatalokat, a tanszékeket, az Egyetem minden munkatársát, akik ilyen vagy olyan formában elõsegítették az akkreditációt. A tanév nemcsak az akkreditáció elnyerésével, hanem új vezetõség kinevezésével veszi kezdetét. A Partiumi Keresztény Egyetem Vezetõtanácsa nevében hálásan megköszönöm dr. Geréb Zsolt professzor úrnak, hogy négy éven keresztül ellátta az Egyetem rektori teendõit. További szolgálatára a Kolozsvári Protestáns i Intézetben Isten áldását kérjük. Köszöntjük dr. Eszenyeiné Széles Mária professzorasszonyt, a Sulyok István i Tudományok Intézetének vezetõjét, akinek szolgálatát a profesor emeritus cím odaítélésével ismertük el. Köszönetet mondunk a Nagyvárad-Újvárosi Református Egyházközségnek, hogy templomukban, melyet egyetemi templomként tartunk számon, helyet adnak ünnepi rendezvényeinknek. Az Egyetemnek új rektora van, dr. Horváth Gizella docens személyében. Vele a Partiumi Keresztény Egyetemnek váradi illetõségû vezetõje lett. Új tisztségében kívánunk neki sok sikert, áldásokban gazdag szolgálatot, kitartást a megnövekedett feladatokban. Új fejezet kezdõdik a Partiumi Keresztény Egyetem életében, amelynek meghatározója az elnyert akkreditáció. Egyetemi vezetõkként, tanárokként, az egyetem munkatársaiként, hallgatókként legyünk tudatában ennek, amikor Isten áldásával elkezdjük a 2008/2009-es tanévet! TOLNAY ISTVÁN, a PKE Vezetõtanácsának mb. elnöke Tisztelt egyházi méltóságok! Tisztelt vendégek! Kedves tanártársak, kedves hallgatók! Örömmel köszöntöm Önöket az elsõ akkreditált romániai magyar egyetem ünnepélyes évnyitóján! Bevallom, kisebb csodaként éltem meg azt a hírt, hogy Románia parlamentjében elfogadták azt a törvénytervezetet, amely létrehozza a Partiumi Keresztény Egyetemet Nagyváradon, Bihar megyében. A Pro Universitate Partium Alapítvány által hitbõl, reménybõl, a közösség akaratából és nem utolsó sorban az anyaország támogatásával létrehozott szellemi központ a romániai törvények szerint is elismertetett, mint Egyetem: mint önálló, a többi akkreditált egyetemmel egyenértékû felsõoktatási intézmény. Ezzel az aktussal Románia Parlamentje elismerte az egyetem létjogosultságát, miután a szakmai grémiumok (a Tanügy-minisztérium, az Országos Minõségbiztosítási Tanács) már elismerték az itt folyó munka minõségét. Tulajdonképpen nem kellene csodálkozzunk azon, hogy egy szakmailag elismert egyetemet a Parlament akkreditál. Ez egy teljesen természetes és hétköznapi dolog kellene legyen. Az igazi nagy kihívás éppen a szakmai kritériumoknak való megfelelés. Ezt a stádiumot egyetemünk már 2004-ben elérte. A józan ész elvárná, hogy amennyiben az országos minõségbiztosítási ügynökség pozitív elõterjesztését a kormány különbözõ minisztériumai ellenõrizték, és ennek alapján a kormány törvénytervezetet terjesztett elõ, a parlament szakbizottsága pedig helyszíni ellenõrzések után ezt a javaslatot elfogadta, a parlamenti voksolás puszta formalitássá váljon. Ennek ellenére mégis kisebb csodaként éltük meg a héten az akkreditáció hírét. És ha belegondolunk, hogy 50 éve Romániában a Partiumi Keresztény Egyetem az elsõ akkreditált magyar egyetem, hogy ezt úgy értük el, hogy közben a statisztikák állandó népességfogyatkozásról számolnak be, és ÉRTELMESEN TÖLTSÉTEK AZ ÉVEKET tanúi vagyunk annak is, hogy a romániai fiatalok jelentõs része inkább külföldön folyatatja tanulmányait, akkor tudjuk csak felmérni, mennyire fontos a romániai magyar közösség számára, hogy elismert, önálló magyar egyetemmel rendelkezzen. Az egyetem intézményi akkreditációja egyben érvénybe lépteti annak a négy szaknak az akkreditációját is, amelyeket az országos minõségbiztosítási ügynökség megfelelõnek talált: református didaktikai teológia, német nyelv és irodalom, szociális munka és filozófia. Ezeken a szakokon már ebben az évben itthon szervezhetjük meg a záróvizsgát végzõseink számára, és elõkészíthetjük a mesteri képzésre vonatkozó dokumentációt, amit az országos minõségbiztosítási ügynökség jóvá kell hagyjon. Egyetemünk most már könnyebben bekapcsolódhat az egyetemek nemzetközi hálózatába, hallgatóink és oktatóink könnyebben vehetnek részt különbözõ csereprogramokban, közös projektekben más egyetemekkel együtt. Ebben az egyetemi évben újabb két szak akkreditációját tervezzük: az Angol nyelv és irodalom szak oktatói most készítik a dokumentációt, a Menedzsment szak dokumentációja pedig jövõ héten kerül fel Bukarestbe. Jelenleg az egyetemen három kar mûködik, összesen 12 szakkal. A Bölcsészettudományi Karhoz tartozik 8 szak: a Református didaktikai teológia, a Filozófia, az Angol nyelv és irodalom, az Angol nyelv és irodalom és Román nyelv és irodalom dupla szakunk, a Román nyelv és irodalom, a Német nyelv és irodalom, a Szociális munka és a Szociológia szakok. A Közgazdaságtudományi Karhoz két szak tartozik: a Menedzsment és a kereskedelmi, turisztikai és szolgáltató egységek gazdaságtana. Végül a Mûvészeti Kar magába foglalja a Zene és a Képzõmûvészeti szakokat. Ugyanakkor Egyetemünk ad helyet a Mezõgazdasági mérnöki szaknak, amely a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezõgazdaságtudományi Kar kihelyezett képzési formája. Egyetemünk kis egyetem: idén összesen 74 fõállású oktatója és 859 hallgatója van. Másrészt egyetemünk fiatal egyetem: Partiumi Keresztény Egyetemként alig nyolc éve létezik. Mégis, jelenlétének hatása a partiumi térségben letagadhatatlan: volt hallgatókkal találkozunk az iskolákban, az üzleti szférában, a civil szférában. Volt hallgatóink zenélnek a filharmónia zenekarában, kórusokban, vagy tevékenykednek reklámgrafikusként. A sajtósok között is sok a volt hallgatónk. Sokan közülük továbbtanulnak, beiratkoztak mesteri képzésekre, de vannak volt hallgatóink között doktorjelöltek és tanárkollegák is. Volt hallgatóink jelenléte Nagyvárad és környéke kulturális és gazdasági életében azt a reményt erõsíti meg bennem, hogy kitartó, sokszor kilátástalannak tûnõ oktatói munkánk, amely ismereteket és értékeket szeretne átadni és nem pusztán egy diplomát nem hiábavaló. Ezzel az üzenettel fordulnék az elsõéves hallgatók felé. Fogjátok fel ezt az egyetemet, mint egy lehetõséget arra, hogy ismereteket szerezzetek, értékekkel gazdagodjatok, kétségeket fogalmazzatok meg és dilemmákat oldjatok meg, barátságokat kössetek és szerelmeket éljetek át röviden, hogy értelmesen töltsétek el a fiatalság azon éveit, amikor még nem késõ képességeiteket kifejleszteni és jellemeteket megszilárdítani. Diplomát szerezni nem olyan nagyon nehéz, jó emberré válni sokkal nehezebb. Ebben is szeretnénk a segítségetekre lenni. Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg a es tanévet. DR. HORVÁTH GIZELLA rektor Elhangzott a Nagyvárad-újvárosi templomban, október 3-án, a PKE tanévnyitó ünnepségén. A REFORMÁTUS KOLLÉGIUMOK ORSZÁGOS TANÉVNYITÓJA Fõtiszteletû Püspök úr! Tisztelt és szeretett vendégeink! Kedves diákok, szülõk, tanárok! Tisztelt ünneplõ gyülekezet! Iskolánk vezetõsége nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm önöket tanévnyitó ünnepségünkön! Mindenekelõtt szeretném megköszönni fõtiszteletû Tõkés Lászlónak, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének, a romániai magyarság európai uniós képviselõjének igehirdetését, amely ez alkalommal is az élõ, megélhetõ hitre tanít. Wass Albertet idézem:...a tiszta tükör útjára engedi a napfényt, odatükrözi, ahova irányítod. A tiszta tükör. Vakult tükörben elvész a napfény... Igyekezz hát, hogy tiszta tükör lehess, amilyennek Isten megteremtett, s akkor tied lesz az Õ jóságos ereje, tied lesz mindég, továbbsugárzásra... Úgy érzem, ismét tisztult a tükör, közelebb került hozzánk a lelket, szellemet éltetõ napfény. Mi, szilágyságiak sohasem felejthetjük el, hogy a hitetlenség és kiábrándulás évtizedei után Püspök úr bíztatása, támogatása nélkül megyénk magyar ajkú közössége nem mondhatná ma ismét magáénak a Zilahi Református Wesselényi Kollégiumot, egy olyan tanintézményt, amely Erdélynek ezen a csücskén kiemelt feladatként felvállalta a hagyományos keresztyén értékek érvényesítését az oktatásban. Ezt az ünnepélyes alkalmat szeretném felhasználni arra is, hogy iskolánk tantestülete és szülõi közössége nevében megköszönjem a Püspök úrnak, hogy nemcsak a belpolitikai, hanem a nemzetközi színtéren is elvállalta az itt élõ magyarság identitásának megõrzéséért, s az ezzel szorosan összetartozó anyanyelvhasználatért való nehéz harcot. Köszönjük! Meleg szeretettel üdvözöljük körünkben a Erdélyi és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület képviselõit, a Református Pedagógiai

7 PARTIUMI KÖZLÖNY Intézet igazgatóját, a református kollégiumok vezetõit, a nagytiszteletû esperes urakat, a zilahi és szilágysomlyói egyházmegyékben szolgáló lelkészeket, a helyi önkormányzat és tanfelügyelõség nagyra becsült képviselõit és a tisztelt egybegyûlteket! Az önök jelenléte itt, ezen az ünnepségen nem pusztán fizikai ittlétet jelent számunkra, hanem segítõszándékot, szellemi, lelki energiaforrást sugall, azt, hogy nem vagyunk egyedül, társaink vannak, akikre bármikor számíthatunk. Akik mellettünk állnak gondjainkban jó szóval, de ha kell, akár anyagilag is támogatnak a nehézségeinkben, akik nemcsak a tudomány szavát és a mûvészet üzenetét értik, hanem sajátos szellemiségû értékrendszerünket. Hitre, biztatásra, megerõsítésre, társakra nagy szükségünk van, hiszen a református kollégiumok újraindításakor nagy feladatot vállaltak magukra: sok tekintetben folytatói és õrzõi akarnak lenni a régi hagyományoknak, ugyanakkor új értékeket is kívánnak teremteni, mert versenyt kell futnunk az idõvel, az igényekkel, a követelményekkel. A változás körülvesz minket: gondoljunk csak a tudásra, amelyben gyarapodhatunk, emberi kapcsolatainkra, barátságokra. A gyarapodáshoz sokszor támogatók, megértõ társak kellenek, és természetesen hit: erõ és hit. (Erõs vár a mi Istenünk, mondja a zsoltáros). Intézményünkben a tanítás-neveléstanulás hármas egysége nemcsak a napi kötelességek teljesítését jelenti, hanem sok energiát felhasználó és reményeink szerint új energiákat felszabadító, létrehozó folyamatot. Tudjuk, hogy az olyan hagyományos értékek, mint a kötelességtudat, a felelõsség, a szorgalmas munka, az egyéni és közösségi tulajdon tisztelete elõre visz, ugyanakkor egyre erõteljesebben hozza napvilágra a vallási és kulturális örökség kincseit. Azt szeretnénk, hogy végzettjeinkben életre szóló, mély barázdákat hagyjon az iskola. Hogy elégedetten és büszkén idézzék majd fel, hol tanultak, önazonosságuk részévé váljék, hogy hozzánk tartoztak, mert olyan tanárok oktatták õket, akik jól követhetõ és követendõ példát adtak szakmai felkészültségbõl, gondolkodásmódból, elkötelezettségbõl, és nem utolsó sorban technikailag is képesek voltak bekapcsolni õket az információs társadalomba, megtanították õket az információáradat helyes kezelésére, hogy meg tudják különböztetni a jót és a rosszat, az értékeset és az értéktelent. Számomra rendkívül felemelõ érzés, ezért nem titkolt büszkeséggel mondom el, hogy a visszajelzések szerint a nálunk végzett diákok többsége felnõtt emberként is megállja a helyét. Megbecsüli, tiszteli õket a közösség, amelyben élnek, mert tudatában vannak rendeltetésüknek, az általuk végzett munkát az iskola falai között elsajátított szellemiség és elkötelezettség hatja át. 7. OLDAL Kedves diákjaink: régiek és gólyák! Szeretném, ha tudnátok, hogy mi, akik most itt vagyunk, elsõsorban értetek vagyunk itt, mert nélkületek semmilyen pedagógiai programot, iskolai elképzelést sem lehetne végrehajtani. A református kollégium mindig az a hely volt, ahol nem a diploma a legfontosabb, hanem a keresztyén emberre jellemzõ életszemlélet és a valódi, használható tudás elsajátítása. Vállaljátok, kövessétek ezt a nemes örökséget, s ne keressétek a pénzen, kapcsolatokon keresztül elérhetõ könnyebb utakat! Szorgalmas munkátokkal és jó magaviselettel szerezzetek örömet szüleiteknek, tanáraitoknak! Legyen nemes, tiszta verseny közöttetek, és ne engedjétek, hogy a könyörtelenné váló egyéni versengés megbontsa a kialakuló közösségeket. Ne engedjétek, hogy a világhálóról, a tévébõl, a filmekbõl, a sajtóból áradó szennyhullám, agresszivitás személyiségeteket, kapcsolatrendszereteket deformálja. Tartsátok magatokat az igei tanításhoz: Minden dolgotok szeretetben menjen végbe! Mindannyiunk diákok, szülõk, tanárok életére Isten áldását kérve, terveink és szándékaink megvalósulásában bízva, jó tanévet kívánok mindenkinek! KOVÁCS IRÉNKE, a ZRWK igazgatója ISTEN URALMÁNAK ÉS DICSÕSÉGÉNEK SZOLGÁLATA Tisztelt ünneplõ gyülekezet! A es tanév kezdetekor, erdélyi és királyhágómelléki, magukat református kollégiumnak valló intézményeink tanárai, tanulói és azok szülei számára egy sarkalatos kérdésrõl szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Ez a sarkalatos kérdés így hangzik: Miért fontos, hogy legyenek magyar református iskolák? A kérdés azért indokolt, mert számtalan vita folyt és folyik errõl ma is egyházi és világi körökben hazánkban, és éles véleménykülönbségek tapasztalhatók az e kérdésre adott válaszokban. Kezdjük tehát azzal, hogy miért indokolt a felekezeti oktatás bevezetése és fejlesztése? Azért, mert fél évszázad során vallástalanul nevelt s az ellenvallásnak ajánlott kommunizmusban csalódott milliónyi erdélyi (és nemcsak) magyar ember keres hiteles világnézetet. A magyar tudat jövõje szempontjából létkérdés, hogy a magyar történelmi egyházak képesek lesznek-e hiteles értékekkel táplálni a mostani ifjú nemzedéket. A mai kornak a keresztyén értékrenddel ellenkezõ, kizárólagosan teljesítményorientált értékrendje (többet, jobbat, szebbet stb.) útvesztõjében igazi iránytûvel csak a felekezeti oktatás szolgálhat. Azt kell mondjam, hogy ezen múlik a magyar keresztyén kultúra kontinuitása. És most beszéljünk a református oktatás, a református iskolák felette szükséges voltáról. Több, mint félmillió erdélyi és királyhágómelléki magyar reformátusnak nincs más szellemi öröksége, mint a tudatosan vagy öntudatlanul õrzött kálvinizmusa. A magyar kultúrában és oktatásügyben a 16. század óta sajátos értékrendszert, jellegzetes nemzeti karaktert képvisel a református szellemiség. Mindvégig jellemezte a népben-nemzetben gondolkodás, a tolerancia, a szociális igazságosság, a tudományos kutatás, a szabad gondolkodás eszméje. Ezeknek az értékeknek a megõrzésére, a jelen kor követelményeinek megfelelõ ápolására most nagy szükség van. Egyházunk ez iránti felelõssége a Heidelbergi Káté negyedik parancsolatában gyökerezik:...az igehirdetést és az iskolákat fenntartsák... Az iskolák mindenestõl fogva az egyház testéhez tartoznak vallják egyházi törvényeink. Az egyház pedig a Krisztus teste, tehát az iskolák Krisztus testéhez tartoznak, abban az értelemben, hogy Krisztushoz való hûségben kell hogy éljenek és dolgozzanak. Így válik az iskola a magyar nemzeti szellem és mûveltség leghûségesebb és egyben legmegbízhatóbb hordozójává írta egy neves református gondolkodónk a 40-es években. Világosan kitûnik e sorokból, hogy egyházunk felelõsséggel tartozik az oktatásért, a magyar iskolákért, és erõsítenie kell szerepét elsõsorban az oktatás minõségének emelésében. És mindezt egy olyan korban, amikor több jel is arra mutat, hogy a nemzeti lelkiismeret egyre gyengül, amikor az odaadás tanár és diák részérõl egyaránt csökken. Pedig az oktatás, az iskoláink jövõnket hordozzák magukban. Mi ad a református iskolának létjogosultságot a más felekezetû vagy állami magyar nyelvû iskolák mellett? Mi is az a sokat emlegetett református hitvallásos szellem, melynek újraélesztésére, erõsítésére törekszünk? Ma is érvényesek a közel 60 éve leírt sorok: A református iskola nem azért van az egyházzal kapcsolatban, mintha ez az iskola az egyháznak, mint egy társadalmi közösségi formának hatalmi vagy anyagi érdekeit kívánná szolgálni. Az egyház nem azért tart iskolát, hogy ezzel hatalmi, önzõ érdekek szolgálatába állítson egyéneket, hanem sokkal mélyebb és komolyabb indokból. Nem is világnézeti súlyát akarja az iskola útján erõsíteni, vagy politikai súlyt szerezni ezáltal. A mi iskoláink a református szellemet kell a diákok lelkében meggyökereztessék és ápolják. Azt a kálvinista református szellemet, amely a mi nemzetünk életében a történelem folyamán annyi áldást hozott. A református szellem nem egy világnézet, nem egy politikai, gazdasági vagy társadalmi rendszer kifejezése vagy hordozója, hanem egy belsõ erõ, egy határozott törekvés egyetlenegy dologra: Isten uralmának és dicsõségének szolgálatára az egyes ember, a népek és nemzetek és az egész emberiség életében. A református szellem nem felekezetieskedõ szellem, amely egy vallási közösség, egy egyház uralmát akarja szolgálni, nem nacionalista szellem, hogy egy nemzet vagy faji közösség egyeduralmát hirdesse. Az igazi református szellemtõl távol áll mindenfajta sovinizmus. Az, amiért a református szellem küzd, Isten uralmának hirdetése és szolgálata. Azt vallja, hogy az ember a maga hivatását úgy tudja igazán szolgálni, ha az életét Istennel való közösségbe, Isten szolgálatába állítja, s ezzel biztosítja azt a belsõ erõt, amellyel a neki adott hivatást teljesítheti. A belsõ változás, az élet Isten szolgálatába való állítása ad erõt a személyes felelõsség megérzésére, a köz önzetlen szolgálatára, az egyéni érdekekrõl a köz érdekében való lemondásra. Különösen megszívlelendõ ez az utolsó mondat a mai teljesítmény-orientált társadalom egoizmusba, önzésbe torzult embertípusának elterjedése láttán. A református hitvallásos szellem az, aminek érvényesülnie kell iskoláinkban, ha valóban református iskolák akarnak lenni. Ez pedig úgy valósulhat meg, ha elsõsorban azok, akik ott a nevelés munkáját végzik, ezt a szellemet a magukénak tartják. Mert alapjában véve a tantestületen fordul meg, milyen szellem él az iskolában. E téren még sok a tennivaló! Úgynevezett református iskoláink ma felemás helyzetben vannak, hiszen a felekezeti oktatást szabályozó törvények még váratnak magukra. A részben egyházi tulajdonba visszakerült iskolaépületekben állami rendszerben mûködik az oktatás, amely ugyanakkor református hitvallásos szellemben való nevelésre is törekszik. Az elhangzottakból egyértelmûen kiviláglik, hogy megmaradásunk, létünk kérdése a magyar református iskolák fenntartása és fejlesztése. Kedves tanárok, diákok és szülõk! Ehhez a mindennapos harchoz adjon a jó Isten mindannyiuknak, mindannyiunknak hitben gyökerezõ erõt és jó egészséget az elõttünk álló tanévben! TONK ISTVÁN, az Erdélyi Református Egyházkerület ügyvezetõ fõgondnoka Elhangzott Zilahon, szeptember -én, a Református Kollégiumok Országos Tanévnyitóján.

8 8. OLDAL PARTIUMI KÖZLÖNY ADAKOZÓK NÉVJEGYZÉKE 2008-ban a Partiumi Egyetem Alapítvány útján a magyar oktatásügyre, a gyantai templomépítésre és egyéb közérdekû célokra áldoztak NÉV HELYSÉG Ágai Karola Ajtay Sándor Alföldy Jenõ Kecskemét Apáthy Ágnes, dr. Babos Sándor Bük Bajkó Éva, dr. Bakos István Balassa Sándor Balpataki Ferenc Banai Miklós, dr. Baranyai Máté Bardócz Ágnes Bartha Antal Landshut Bebes István Körmend Beleznay Zsuzsa Benõcs Katalin Bíró Magdolna Bódi András Gyõr Boleratzky Loránd, dr. Bordács Miklós Boros László Kõszeg Boytha Dóra, dr. Brassai Klára Buzánszky Jenõ Dorog Cey-Bert Róbert, dr. Siófok Czobor Péter Cseh Attila Csíky Gábor Piliscsaba Csorba Edéné, dr. Csulak Levente, dr. Székesfehérvár Delbács Endre Szigetszentmiklós Dobos Tibor Döbrentei Kornél E. L'Ami Eckhardt Mária, Ehal Zsuzsanna Engelleiter és Tsa. Bt. Budakeszi Extractum Pharma Rt. Fehér Dezsõ, dr. Fekete Éva, dr. Fráter Tamás Costa Rica Füstös Ildikó Geszler Ödön Greschik Gyula Gyõrfi Sándor Hager Ritta Hámos Árpád és neje Gödöllõ Harmathy Attila, dr. Herczegh Gézáné Horváth Zoltán Szárliget Horváth Sándor Hrivnyák Zoltán Karlsruhe Huszta István Ihász Richárd Izsó Lajos és neje Jódi Pál, dr. Mezõtúr Johannita Segítõ Szolgálat Juhász Éva, dr. Kabdebó Judit Kalász Márton Karpéter István, dr. Kenessey Béla Kertész Ádám Kiss Júlianna Klauz István Kling Béla Kokas Péter, dr. Koncz Nándor Kossuth Eszter Kosza Ida, dr. Kotris Lajos, dr. Kovács József Kovács Gabriella Kovács Attila Kozma Tamás, dr. Körtvélyesi Gáborné Kövesdy Zsuzsa Krempels Mária Krómer Márta Kubinyi Andrásné Kun Csaba Laczkovich Endre Lefler Lászlóné, dr. Lelkes György Lendvay Elemérné Lestál Erzsébet Locsmándi Miklós és neje Lontai István Lotz Lászlóné Lovas Judit Lõrincze Zsuzsanna Móczán Péter Moharos Józsefné Moravek László Mózes Károly Nagy Katalin Nagy Attila, dr. Nagy Miklós Nemes Károly Nemesánszky Elemér, dr. Ocskay Gáborné Ónody Márta Orbán Balázs Orosz Julianna Oszoly Tamás, dr. Palásthy Kozma Éva Pálffy István Pap Tibor József Papp Zoltán, dr. Petneházy Judit Petõ Anna Pittner Sándor és neje Pócs Tamás, dr. Prekrit Judit Pomáz Csitár Leányfalu Budakalász Freiburg Gyöngyöspata Szentendre Kazincbarcika Pomáz Gödöllõ Martonvásár Csömör Deggendorf Hódmezõvásárhely Debrecen Heves Felsõtárkány Székesfehérvár Prémiumland Kft. Prolan Rt. Sörös Ferenc Pruzsinszky Sándor, dr. Reile Éva Réthy Lajos, dr. Rochlitz Miklós Rözer Norbertné Ruszkay András Salamon Konrád Sallay László Schmidt Beatrix, dr. Schulek Rita Sebestyén Anna Sere Gabriella, dr. Simon Ibolya Sportmarketing Kft. Stomfai László Szász Árpád, dr. Széchy Gábor, dr. Székely Gábor Szemessy Ágnes Szénási Sándorné Szendrey Zsuzsanna Szent L. Alapítvány Szilvási Ferencné Tauffer Ferenc Tili Edina, dr. Tilly Károlyné Tímár Sándorné, dr. Tomcsányi Pál, dr. Tóth Zsuzsanna Tóth Gábor Sándor Tõkés József Törpényi Sándor Tradexact Kft. Simon Ferenc Troperczer Ferenc Turós Lásztóné Vajda László, dr. Valiskó Ferenc Vandi Bt. Varga Emil Vax XII. Zrt. Vidra Sándor Vitályos László Víz-Inter Kft Éhn József Wanek Péter Weszta -T Kft. Zábó Istvánné, dr. Budakalász Göd Diósd Blakehurst Sopron Vereb Gödöllõ Salgotarján Szolnok Az adakozói névjegyzéket november -án zártuk le. A Partiumi Egyetem Alapítvány Kuratóriuma ezúton is elismeréssel és testvéri szeretettel köszöni meg minden egyes támogatónak közhasznú, szíves adományát! TÕKÉS JÓZSEF titkár Címünk: 4100 ORADEA str. Jean Calvin nr. 1, jud. Bihor Telefon/Fax: (+40)259/ PARTIUMI KÖZLÖNY ISSN oldal ára 2 lej Készült: a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Szenczi Kertész Ábrahám Nyomdájában Tördelõszerkesztõ: Kraftsikné Petrikó Ildikó Korrektor: Pap Judith

A tanügyi osztály jelentése az Egyházkerület 2009. június22-én tartott Közgyűlésén

A tanügyi osztály jelentése az Egyházkerület 2009. június22-én tartott Közgyűlésén A tanügyi osztály jelentése az Egyházkerület 2009. június22-én tartott Közgyűlésén A tanügyi osztály minden közgyűlési jelentése azzal kezdődött az előző években, hogy a törvényi háttér bizonytalanságát,

Részletesebben

Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások

Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások Romániai magyar felsőoktatás: helyzetkép és stratégiai kihívások dr. Tonk Márton egyetemi tanár Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Erdélyi Szövetség, Budapest 2015. november 14. A NÉPESSÉGSZÁM ALAKULÁSAROMÁNIÁBAN(1992-2011)

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről

Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről Beszámoló a Heuréka számválaszos matematikaversenyről A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete egy új matematikaversenyt rendezett a középiskolák 9 12. osztályosai számára, a HEURÉKA számválaszos

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Integráció-elõkészítõ megállapodás EMTE PKE

Integráció-elõkészítõ megállapodás EMTE PKE Integráció-elõkészítõ megállapodás EMTE PKE Amely létrejött: 1. A Sapientia Alapítvány székhelye: Kolozsvár, I. C. Bratianu utca 51 szám, adószám 12866184, képviseli dr. Tonk Sándor, elnök, 2. A Pro Universitate

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata

A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata A Kompetencia Tanács Működési Szabályzata mely elfogadásra került 2011. január 26-án a Kompetencia Tanács alakuló ülésén, az alapító tagok egyhangú szavazata által, azzal a feltétellel, hogy az érvényes

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: Békési Református Egyházközség kérelme Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Sorszám: IV/2 Egyéb

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Sztehlo Gábor Nem volt egy szent, nem volt angyal, mondhatnám egy robusztus ember volt ( ), csak azt éreztem, hogy olyan ember, akinek a számára

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága április 5-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2007. április 5-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GK ELNÖKSÉGÉNEK A) A ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSRE BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA

BESZÁMOLÓ A GK ELNÖKSÉGÉNEK A) A ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSRE BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA BESZÁMOLÓ A GK ELNÖKSÉGÉNEK Balatonfüred, 2015. november 10-11. A) A 2014. ÉV ADOMÁNYGYŰJTÉSRE BENYÚJTOTT PÁLYÁZATOK TÁMOGATÁSA 1. A 2014. évi adománygyűjtés célja A 2014. évi adománygyűjtésre három célt

Részletesebben

FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! Tisztelt Szülők!

FIGYELEM VÁLTOZÁS!!! Tisztelt Szülők! Tisztelt Szülők! Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy gyermekük számára továbbtanulási céllal valamely ünket választották. Iskolánk iránti töretlen és növekvő népszerűségét jelzi, hogy a tavalyi 600

Részletesebben

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok

A január 13-i szenátusi ülésen hozott Határozatok március 9-i szenátusi ülésen hozott Határozatok A 2016. január 13-i SZE 1481/3.1/2016.(I.13.) döntés: A Kodolányi János Főiskola intézményfejlesztési tervének aktualizálása a 2016-2020-as időszakra SZE: 18 igen 0 nem 0 tartózkodás 2016. március 9-i

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/ , fax:36/ Vizsgaszervező intézmény: Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium (Eger, 3300 Rákóczi út 2) tel./fax: tel:36/515-115, fax:36/515-116 Tisztelt Vizsgázó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a(z)

Részletesebben

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató

Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. felvételi tájékoztató Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola felvételi tájékoztató 2016/2017 BEMUTATKOZÁS Iskolánkban 60 év óta folyik kereskedelmi és vendéglátóipari szakemberek képzése.

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió?

A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM. Utópia vagy merész vízió? A SZABADKAI MAGYAR NYELVEN (IS) OKTATÓ EGYETEM Utópia vagy merész vízió? AZ MNT FELSŐOKTATÁSI TERVEI ÉS EDDIGI EREDMÉNYEI Oktatásfejlesztési stratégiánk programjai és megvalósításuk: - Felsőoktatási ösztöndíjprogram

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2013. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2013 1/2013. (I.8.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa 36 igen egyhangú szavazattal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2016. II. félévi pályázati döntéséről

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának január 28-ai üléséről

EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának január 28-ai üléséről EMLÉKEZTETŐ Az Óbudai Egyetem Szenátusának 2013. január 28-ai üléséről OE-RH-221/2013 Az emlékeztető röviden és tömören összefoglalja a Szenátus ülésén elhangzottakat. Az ülésről videofelvétel készült,

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Nemzeti Tehetség Program

Nemzeti Tehetség Program Nemzeti Tehetség Program 2016. évi pályázatai Székely Rita Kisalföldi Tehetségsegítő Tanács A pályázatok bemutatása 2016. március 31-én 41 db pályázat került meghirdetésre. A nyílt pályázatok benyújtási

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK

AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ERDÉLYI MAGYAR EGYETEMI HÁLÓZAT NEMZET-KÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEK dr. Tonk Márton dr. Szenkovics Dezső Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvár JELENLEGI HELYZET A SAPIENTIA EMTÉ-N 2012.

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET

A népműveléstől a közösségi művelődésig Durkó Mátyás Emlékkonferencia 2016. PROGRAMFÜZET PROGRAMFÜZET Debreceni Egyetem BTK NI Andragógia Tanszék 2 Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debreceni Egyetem Főépület Debrecen, Egyetem tér 1. 2016. június 16-17. A rendezvény szervezői: Debreceni Egyetem

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. október 19-én tartott üléséről Napirend: 1. Javaslat Professor Emeritus/Emerita cím és SZIE Babérkoszorú arany fokozat kitüntetés adományozására Előterjesztő:

Részletesebben

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron

Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron Mozgalomból örökség - nemzetközi konferencia Kolozsváron 2016. 11. 10. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK A BBTE AULA MAGNA, FARKAS (KOGALNICEANU) UTCA 11. sz. II. Emelet 14.00 - Regisztráció 15.00-15.30 Köszöntések

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata

A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata 6. sz. melléklet A Bárdos-díj odaítélésének szabályzata A jelölést és a választást a gimnázium intézményvezetője által megbízott háromtagú bizottság irányítja, amelynek tagjai: egy fő az iskolavezetés

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Gödöllői Református Líceum Gimnázium Gödöllői Református Líceum Gimnázium OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: refliceum@gmail.com A Gödöllői Református Líceum Gimnázium felvételi tájékoztatója Bemutatkozás

Részletesebben

Etyeki Református Egyházközség

Etyeki Református Egyházközség Etyeki Református Egyházközség 2014. Évi Választói Névjegyzéke 1 Adolf Ferencné Ötház 17 Torbágy 1950 2014 2 Andrásy István id. Kender 35 Tiszadob 1923 2014 3 Andrásy István ifj. Öreghegy Etyek 1950 2014

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret:

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 2.1. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.000.000 Ft Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség

Részletesebben

Beiskolázási Terv nevelési évre. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Beiskolázási Terv nevelési évre. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Beiskolázási Terv 2014-2015 nevelési évre Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Tárgy: Német Nemzetiségi Óvoda Beiskolázási terve Előterjesztést készítette: Olasz Erika óvodavezető

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről Időpont 2016. június 21. 14 00 Helyszín ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb 0.100C Kari Tanácsterem Elnök Juhász Gábor JELEN VANNAK

Részletesebben

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai

A Kari Tanács április 29-ei ülésének határozatai A Kari Tanács 2010. április 29-ei ülésének határozatai 36/2009/2010. sz. KT határozat A Kari Tanács 21 érvényes szavazattal az alábbi arányban jóváhagyta a Tűzvédelmi és Biztonságtechnikai Intézet részére

Részletesebben

Távoktatási programok Romániában, különös tekintettel a Babeş Bolyai Tudományegyetem tanítóképző programjaira

Távoktatási programok Romániában, különös tekintettel a Babeş Bolyai Tudományegyetem tanítóképző programjaira Távoktatási programok Romániában, különös tekintettel a Babeş Bolyai Tudományegyetem tanítóképző programjaira Péntek Imre, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Romániai felsőoktatási tér Sok szereplős, folyamatosan

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kari Tanácsának 2010-es határozatai 1/2010sz. (2010.02.08.) KT határozat: A PTE Művészeti Kar Kari Tanácsa titkos szavazással 11 IGEN, 0 NEM szavazattal, 1 TARTÓZKODÁS

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

2014. december 18-i rendes ülésére

2014. december 18-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Minősített többség (mindhárom határozati javaslat) ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati közalapítványok

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt,

absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, A KISEBBSÉGI (MAGYAR) FELSÕOKTATÁS HELYZETE SZATMÁRNÉMETIBEN 1 Hollósi Hajnalka A KISEBBSÉGI (MAGYAR) FELSÕOKTATÁS HELYZETE SZATMÁRNÉMETIBEN 1 Absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt, absztrakt,

Részletesebben

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Köznevelésért Felelős Államtitkárság ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS A KÖZNEVELÉSBEN Tanévnyitó országos konferencia Budapest, 2013. augusztus 22. MTI Fotó A magyarságnak igazi ereje mintha abban állna, hogy a legnagyobb

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén

Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén Jegyzőkönyv, amely készült a Doktoranduszok Országos Szövetsége küldöttgyűlésén Időpont: 2015. november 28. 10 óra Helyszín: Szent István Egyetemen (2100 Gödöllő, Páter K. u. 1., Kollégium B épület, Gorka

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 31.013-14/2007 Melléklet: 1. sz. hatályban lévő kuratóriumi névsor 2. sz. új kuratórium névsora Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6.

A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat. Sarkalatos Pontok 2012. november 6. A Magyar Szocialista Párt Oktatási Programja Vitairat Sarkalatos Pontok 2012. november 6. Színvonal Versenyképesség Esélyegyenlőség A korai fejlesztés meghatározó Az első 6 év meghatározó az ember életében

Részletesebben

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról

A Szenátus 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 20/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi tanári pályázatról 21/2013. (VI.19.) sz. határozata egyetemi docensi pályázatokról 22/2013. (VI.19.) sz. határozata főiskolai docensi pályázatokról 23/2013. (VI.19.)

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

ESZI KIVÁLÓSÁGA DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI

ESZI KIVÁLÓSÁGA DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI ESZI KIVÁLÓSÁGA DÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK SZABÁLYAI 1 Az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium Nevelési Oktatási Alapítvány ESZI Kiválósága Díjat alapított, amelyhez tartozó emlékplakett az iskola homlokzati

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEKESZKÖZEIVEL ÓVODAPEDAGÓGUSOK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE 5000 Szolnok, Baross út 51., Pf.: 37, 5002 Szolnok : 06 (20) 442

ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEKESZKÖZEIVEL ÓVODAPEDAGÓGUSOK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE 5000 Szolnok, Baross út 51., Pf.: 37, 5002 Szolnok : 06 (20) 442 ÓVODAI NEVELÉS A MŰVÉSZETEKESZKÖZEIVEL ÓVODAPEDAGÓGUSOK ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLETE 5000 Szolnok, Baross út 51., Pf.: 37, 5002 Szolnok : 06 (20) 442 0067, 06 (20) 9 767 909 e-mail: nagyjenone@upcmail.hu

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 46483/2010. J a v a s l a t a 2011/2012. tanévben indítható középiskolai és szakiskolai osztályok meghatározására

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM JÁNOS-SZATMÁRI SZABOLCS HORVÁTH GIZELLA TOLNAY ISTVÁN AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLÓ MAGÁNEGYETEM A NAGYVÁRADI PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM 83 A Partiumi Keresztény Egyetem története abból a felismerésből

Részletesebben

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016.

K. m. f. Eszterházy Károly Egyetem Szenátusa. Ikt. szám: RK/219-3 /2016. 85/2016. (XII. 14.) sz. határozata az Eszterházy Károly Egyetem Szervezteti és Működési Rend (önálló Tanszékek Intézetté alakítása) módosításának elfogadásáról 1. elfogadja az Eszterházy Károly Egyetem

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Wesselényi Miklós Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Szülői Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézménybe járó diákok szülei a köznevelésről szóló

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben