Szabad Hajdu-kerületben helyezett és a munkácsi püspöki egyházmegyéhez tartozó szabolcsi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad Hajdu-kerületben helyezett és a munkácsi püspöki egyházmegyéhez tartozó szabolcsi"

Átírás

1 Szabad Hajdu-kerületben helyezett és a munkácsi püspöki egyházmegyéhez tartozó szabolcsi főesperestség dorogi kerületében létező hajdu-dorogi egyház és javadalomnak év september hó napjain Nagyméltóságu és Főtisztelendő Pankovics István Ur munkácsi megyés püspök, Ő császári és apostoli királyi Felsége valóságos belső titkos Tanácsosa, a vaskorona-rend nagy Sz. István magyar király jeles rendjének közép keresztese, és Sz. Péter és Pál apostolok tapolczai valóságos Apátja által tartott püspöki egyházi szabályszerü látogatás alkalmávali leirása.

2 2. Első Rész. A lelkészeti egyház épülete. 1. Fejezet. Az egyház épületének fekvése, szerkezete és felékitése. 1.. Az anya-egyház fekvése. Ezen egyház Hajdu-Dorog városának közepén fekszik, keleti oldalán vonul a városi fő ut, északrol a lelkészilak kertjének, s a városház udvarának keritése, délről a városi főelemi tanodai épület, nyugotról egy utczától elválasztó deszkakerités övedzik. Helye száraz és tüzmentes. Az összes négyszögü templomi telek északról 50. délről 52. keletről 37. nyugotról folyó öl; tehát összesen 1,708.. ölet tesz. 2.. Az egyház épülete kivülről. Ezen, szilárd anyagból, nem tudni mikor épitett egyház a lakosság számához mérten nem elegendőnek találtatván évben a nemes városi közönség által hozott határozat folytán, és években, bővitve ujonnan átalakittatott. Az egyházépület hoszsza 16. öl, szélessége a szentélynél 5. öl 4. láb, a torony alatt 4. öl; a szentély és torony között 8. ölnyi hosszuságban 4. öl szélességre uj kiépités történvén itt a szélesség 9. öl s 4. lábat tesz; a fal vastagsága 4. láb, magassága 6. öl, 2. láb. Ezen a szentélylyel épen napkeletnek fekvő templom nyugoti részén áll az egyháznál sokkal régibb négyszögü torony, melynek külsőleg hossza és szélessége egyenlően 3. öl, láb, magassága ezen torony kőrakásának az alapon felül 15. öl, a fal vastagsága alapjánál 1. öl, fentebb 4. láb; ezen kőrakáson felül áll egy sugár, kerekded, ácskészitette és bádoggal évben fedett láb magassságu fatorony, mi felett van egy aranyozott 3. 6 átmérőjü gomb és 4. 6 magasságu vasból készitett 1868-ban ujonnan aranyozott hármas kereszt. A torony el van látva egy még jó karban lévő évben készitett órával és 3. nagy haranggal, melynek legnagyobbika, az órás 17. mázsa 19. font; másodika, vagyis a negyedes 10. mázsa 4. font, a harmadik, legkisebb 5. mázsa 65. font az ütőn és koronán kivül; van ezen kivül egy kisebb harangocska is benne, melylyel a tanuló ifjuságnak szokott jel adatni. A harangokhoz a feljárás kivülről történik; a harangok felett közvetlenül áll a toronyőrszoba. Ezen templomot hajdan a nemes város épitette, mikor és ki által áldott meg, nem tudatik.

3 Az egyház épülete belülről. Az épület belső világosságára nézve 14. öl 4. hosszu, a szentélyben 4. öl 2. láb, a hajóban 8. öl, a torony alatti bejárásnál 2. öl 4. láb széles; a szentélyt a hajótól igen diszes, bár régen festett, de évben Petrovics Gyula festő által kitisztittatott és Müller Károly aranyozó által egészen ujolag megaranyoztatott képállvány választja el, melynek négy főképeinek egyike, jelesen: a jobboldali szélső a boldogságos szüz bemutatását, mint a kinek pártfogói tiszteletére van az egyház megáldva, ábrázolja; a szentély közepén van a fakészleti oltár, melyen faragott és márványszinre ugyancsak 1868-ban festett és 4. oszlopon nyugvó aranyozott menyezet alatt áll a diszes szentségtartó szekrény, feléje helyezett évben festett, urvacsorát ábrázoló, évben ujonnan aranyozott keretü képpel. Az oltáron van néhai Bacsinszky András püspök által évben megszentelt antimension. A szentély baloldala végső szegletében van az áldozványhozi előkészületi kis oltár, két oszlopu menyezettel s Krisztusnak a keresztrőli levételét ábrázoló képpel. A szentély ujolag van kifestve; a botív tetején a Teremtő szeme van jelképezve; a boltiv alatt három áldozványi ábra van, melyeknek egyike a jobboldali: Noe a bárka megállapodása utáni áldozat-bemutatását, a baloldali: Ábel és Káin áldozatait, a középső: Ábrahámnak Izsák fiát feláldozni akaró képletét ábrázolja; ugyancsak a szentélyben jobbról lent: a Moyzes rézkígyója, balról: a Kanaán földjéről vitt szőlőfürt ábrázoltatik, a baloldali részén a bemeneti ajtónál van a tüzhely. A templom hajójában három boltiv van, melyek elseje a sz. Háromság, másodika: Urunk menybemenetele, a harmadik, a karzat feletti: Sz. István korában a bálványok lerombolását előtüntető képekkel van ékitve; az első boltiveni kép a templom épitésével egykoru, a másik kettő évben. Révész György műve. Ezen templomhajó két oldalán van, 1868-ban a régi templomhoz épitett 8. öl hoszuságu 2. öl szélességü a templomhajójával hasonmagasságra épitett mindkét oldaloni uj épület, mely két oldalról két oldalkarzatot képez. Ugyancsak 1868-ban épittetett a hajó végébe egy 3. öl hosszu és 8. öl 4. láb széles karzat. Van továbbá a hajóban egy diszes 1869-ben készitett püspökiszék, mely a hajó jobboldalán 1868-ban megujított és aranyozott menyezet és

4 4. a jó pásztort abrázoló, szintén ujitott kép alá van helyezve; ezzel szemben áll az 1868-ban ujitott szószék, melyben a magvetőt ábrázoló kép diszlik. A hajó első boltivének közepéről függ egy aranyozott 24. gyertyára való fából készitett és diszesen aranyozott, a hajó utórészén a karzat alatt egy 8. gyertyára való, rézből 1868-ban öntött a két oldalkarzaton két-két, összesen 8. hat gyertyára való 1868-ban rézből öntött csillar. A hajóban továbbá vannak még az ülő padok és éneklészi karhelyek. 4.. Egyházi készlet. Az egyházi készlet az 1./. alatt ide mellékelt leltárban foglaltatik, melyből kitünik, hogy az egyház ez idő szerint kellő készlettel van ellátva. II. Fejezet. Az egyház vagyoni cselekvő és szenvedő állapota. 1. Cselekvő állapot. Ezen egyháznak a). van ingatlan vagyona, nevezetesen: folyó szám A birtokrész helyrajzi száma. A dülő neve, a föld menyisége és termékenysége. Szomszédok. északról keletről délről. nyugotról. 1. 9,333. Csontos vagy erdőföld név alatt ismeretes külön földtér, melyből a r. kath. lelkészet részére 100. hold öllel kiadatván a város által a többi térség 140 holdnyi a gör. kath. egyház és iskola javára egyenlő részletben évben adatott át. Ezen föld közép minőségünek mondható. a rom. kath. plebánia tagja. nagy egyházi puszta. szeg a fehértói ország ut. a közlegelő. Van tehát az egyháznak mintegy, 85. hold külső szántóföld birtoka. Ezen földek évenkinti árverelés utján bérbe szoktak holdankint a

5 5. termékenységéhez képest különböző áron adatni. b). Ezen egyháznak a templom belső csinositására az alapitványi tőkék egy részét is felemésztvén, jelenleg szerzeményi tőkepénze nincs. Az alapitványi tőkék összege a 2./. csatolt kimutatás szerint tesz 4,620 frt. 50. krt. o. értékben, kezeltetik az egyház felelőssége alatt 6 % kamat mellett. A meglevő kötvények a lelkész felügyelete alatt a lelkészi irattárban állanak. c). Ezen egyház folyó bevételei s kiadásai számadásainak év végével készített kivonata ide 3/. alatt mellékeltetik, melyből kitünik, hogy az egyház ezen évben bevett 900 frt. 50 krt; kiadott 1009 frt. 93 krt, tehát készpénz-maradványa nem lévén, tulkiadása 109. frt 43 kr. o. értékben. Ezen számadási kimutatásból látható, hogy ezen egyház a menyiben a nemes város kegyuri joggal egybekötött terhet viseli, szükségei fedezésére elég alappal bir. 2.. Szenvedő állapot. Ezen egyházat ez időszerint semminémü adósság nem terheli. 3.. Egyházi gondnokok. Ezen egyháznak jelenben gondnokai: Görög Imre özvegy, egy gyermek atyja, városi képviselő s közbirtokos, fizetése 42. frt o. é. szolgál e minőségben folyó év kezdetétől. Előde Zsadányi Mihály, ki 17 évig vitte e hivatalt. Kiss Ferencz közbirtokos, városi képviselő, nős, több gyermek atyja, fizetése 42. o. é. forint, szolgál ez év kezdetétől; előde Dállyay Papp József tanácsnok volt 28. alatt. Ezen gondnokok számadásaikat és ezzel kapcsolatban a befolyó jövedelmeket és kiadásokat kezelik, tartozván minden év végével számadásaikat a Nemes városi közönségnek mint kegyurnak áttekintés és megvizsgálás végett beterjeszteni. III. Fejezet. Az isteni tiszteletről s annak az egyházbani tartása rendéről. 1.. Vasárnap és ünnepnapokon az isteni tisztelet rendje e következő: A reggeli isteni tiszteletre Gyümölcsoltó B. Asszony napjától a sz.

6 6. kereszt felmagasztalása ünnepeig fél hat órakor jel adatván a legnagyobb haranggal, 6. órakor valamenyi haranggal összeharangozás történik; ha litia van, a mi Urunk és a Boldogsagos Szüz valamenyi és Sz. Péter és Pál ünnepén is tartatik, akkor mind a három lelkész jelenlétével végeztetik a litia és utrenye; ha azonban litia nem tartatik a hetes segédlelkész végzi az utrenyét, ugy nem különben ennek végeztével, közvetlenül az iskolai tanonczok részére két kis harang jeladása után, az olvasott liturgiát. Fél kilencz órakor ismét jel adatván először a nagy haranggal, 9. órakor valamenyivel, a lelkész vagy egyik segédje végzi a nagy liturgiát, miközben az evangelium elolvasása után a nem hetes segédlelkész minden vasár- és ünnepnapon egyházi beszédet mond, nagyobb ünnepekben a liturgia mindkét segédlelkész segédlete mellett mondatik. Kereszt felmagasztaltatása ünnepétől Gyümölcsoltó Boldogasszony napjáig ugy a reggeli, mint liturgiai szolgálatra egy órával későbben adatik jel. Délután fél három órakor a legnagyobb, 3. órakor valamenyi haranggal adatván jel, a hetes segédlelkész végzi a délesti isteni tiszteletet, miközben egyszersmind catechesist is tart. Husvét, Karácsonkor a feltámadási és születési isteni tisztelet éjfélkor tartatik. Egyházi körmenet tartatik Urunk születése ünnepének második, husvét és pünkösd második napján; továbbá vizkeresztkor a városon kivüli kuthoz; életszenteléskor és a templom ünnepén, végre Nagy-Boldogasszony napján a Mária Pócsi csodálatos Szüz Mária képéhez az ünnepelyes búcsumenet ritkán marad el. 2.. Hétköznapokon: Vajhagyó vasárnaptól husvétig minden nap tartatik utrenye, melynek végeztével ősi szokás szerint a meghalt hivekről történik a megemlékezés, mit követ az év minden napján különbség nélkül végezni szokott liturgia félnyolcz órakor, vagy a gyónáshoz képest később, ezt rendesen a hetes segédlelkész tartozik mondani, ha azonban a lelkészek valamelyikének szándéka vagy kötelezettsége van lyturgisálni, az által felváltathatik, midőn pedig mind a három lelkésznek van liturgiája, ez egymásután szakadatlan sorban tartatik. Az ily rendkivüli isteni tiszteletek eléggé gyakoriak. Hozományok :prinosz:/ az oltárra, szokásban egyátalában nincsenek. Az áldozati kenyeret az egyház sütteti, a bort a nemes város szolgáltatja ki. Második Rész. A lelkészeti anya és fiók egyházak, ápoldák, kereszteltek, a lelkészethez tartozó nép, a kegyur, maga a lelkész, annak kötelmei és

7 7. jövedelmei. I. Fejezet. A lelkészet. 1.. A lelkészet helyiségei. Ezen lelkészet ős régi felállitási kora nem tudatik; az anyaegyházon kivűl tartoznak hozzá következő fiók-egyházak. Hajdu-Nánás 1. óra, és a szegegyházi puszta óra járásnyi távolnyira. 2.. A lelkészi lak. A lelkészi lak, mely évben épittetett és zsindelylyel van befedve, 10. öl hosszu és 5. öl 4. láb széles, van benne a lelkész részére két jó karban lévő lakható szoba, egy ebédlő, előszobácska, kamara és tartalékkonyhával ellátott cselédház; a ház alatt pedig boltives pincze, ebben semmi felszerelés. Az egész belső telek északról 30. folyó öl, délről 27. keletről 37. nyugatról 44. folyó ölnyi, s igy az egész térsége 1, öl. Az egész fundust övedzi részint kőfal, részint rácsozat és deszkakerités; a fundusnak egy része házi kertül szolgál, melyben gyümölcsfák is vannak, kisebb része udvar, egy 10. öl hosszu kő és vályogból épitett istálóval és sertésollal, zsindelyes fedélzettel. 3.. A lelkészeti könyvek. Ezen lelkészetnek anyakönyvein kivül vannak még legnagyobb részben hittani tartalmu szép számu könyvei, melyeknek lajstroma 4. alatt ide záratik. II. Fejezet. A fiókegyházak. a). Hajdu-Nánás. Ezen anyaegyházhoz tartozik H. Nánás fiókegyház 1. órányi távolságra, a hol azonban hiveinknek sem temploma, sem semminemű ingó vagy ingatlan birtoka nincs; és igy az isteni tisztelet hallgatására és lelki szűkségeik bárminemü kielégitésére, kivéve a beteg látogattatását és a temetést, Dorogra jönnek. H. Nánáson önálló sirkert nincs, hanem a protestáns sirkert északi oldalán hiveink és az ott lakó latin szertartásu hivek részére mintegy öl területü tér van hagyva, a hol háboritlanul temetkezhetnek. b). Szegegyházi puszta fiókegyház. Ezen fiókegyház az anyaegyháztól órányira érvén, a menyiben sem temploma, sem semminemű ingó vagy ingatlan vagyona nincs, a hívek innen is

8 8. mint a fentebbi fiókegyházból lelki szükségleteik kielégitésére Dorogra jönnek. A sirkert a szegegyházi pusztán a latin szertartásuak és protestansokkal is közös. III. Fejezet. Segédlelkészet. 1.. A segédlelkészet helyiségei. Ezen segédlelkészet eredetét ott veszi, hogy H. Dorogon évig ruthen és román egy templommal biró két külön parochia létezvén, két külön lelkésze is volt; mivel azonban az egész városi népség tisztán magyar ajku, a két lelkészet a most emlitett évben egyesittetett, s a román lelkész helyett két segédlelkész alkalmaztatott. 2.. Segédlelkészi lakhelyek. Ezen segédlelkészeteknek állandó lakhelyeik ez ideig nincsenek, s a nemes város által bérelt házakban laknak; az egyik segédlelkésznek saját háza lévén, lakházi jogbeismerés tekintetéből a nemes várostól évenkint 55. forintnyi lakbért kap; a másik segédlelkész részére H. dorogi földmüves, Szunai Mihály a temfő (?) bejáró ajtajával szemben egy ölnyi területen fekvő még jó karban lévő, egy elő és utólakszoba és kamara (?) 3. öl hosszu és négy öl széles vályogból és náddal fedett házat vett; oly feltétel alatt, hogy a menyiben a nemes város mindkét segédlelkésznek tartozik lakot vagy lakbért adni, az általa évben vett házban lakó segédlelkésznek fizessen a nemes város évenkint 24. o. é. forintot, mely összegért kötelezve van a segédlelkész minden hóban egy a vevő és rokonai lelke üdveért elmondandó liturgiára. 3.. Segédlelkészeti könyvek. Ezen segédlelkészetnek ez ideig semminemű könyvei nem léteznek. IV. Fejezet. Az ápoldákról, kápolnákról, keresztekről az anya és fiókegyházakban. Ezen lelkészet területén semmi nemü ápolda nincs; kápolna sem volt, hanem az időszerint T ettes Farkas István s neje Orosz Antonia asszony közbirtokosok a város nyugoti, ugy nevezett nánási temetőben sirboltot épittetvén családjuk részére, e felébe egy kisded diszes imola épittetett, s septemb ,233. sz. alatt kelt püspöki engedély mellett october 2-án a sz. kereszt felmagasztalása tiszteletére ünnepélyesen felszenteltetvén, ekkoron az első sz. liturgia benne végeztetett.

9 9. Keresztje ezen lelkészetnek a két temetőn kivülin van még öt; és pedig: egy a templom mellett, egy a fehértói, egy a nánási, egy a böszörményi, és egy a tokaji uton a város végein. Ezen keresztek jó karbani fentartására alapítványok vannak téve, és pedig: a templom melettire néhai Papp Mária, Virág Péterné által 42. o. é. frt; a fehértói uton levőre néhai V. Szabó János és Oláh Anna által 42. frt. a nánási uton levőre Papp T. János által 50. frt. a böszörményi uton levőre néhai Görög Anna által 42. frt. a tokaji uton levőre Kiss Sándor altal 50. frt. Ezen alapítványi levelek néhai Görög Anna alapitványát kivéve, melyről csak az egyházi számadások tanuskodnak, a lelkészi irattárban őriztetnek. A keresztek ezidőszerint jó karban vannak. H. Nánás fiókegyházban kereszt nem létezik. A szegegyházi pusztai fiókegyházi közös temetőben van egy nem tudni ki által és mily időben állitott igénytelen, elavult fakereszt. V. Fejezet. A lelkészethez tartozó hivek az anya és fiókegyházban. 1.. A lelkészet hivei. Ezen lelkészet hivei római kath. helvét hitvallásu és izraelitakkal vegyítve laknak, nevezetesen az egész javadalom területén van: Római katholikus.836. Helvét hitvallásu 11,775. Izraelita 482. Összesen 13,093. A hivek között a) az anyaegyhazban b) nánási fiókegyházban c) szegegyházi fiókegyházban Gyónásképesek Gyónásképtelenek Tehát a lelkészet hivei összes száma. képes 2.. A hivek Szent gyónas képtelen lelkek száma házaspár ,045. 1,916.

10 Vegyes vallásu és szertartásu házasságok. Ezen lelkészet területén vegyes vallásu és szertartásu házasságok ritkán fordulnak elő; az ez időszerinti vegyes vallásu és szertartásu házasságok összeirása az 5/. alatt ide csatoltatik. 4.. A hivek erkölcsi viselete. Ezen lelkészet hiveiről általában bátran elmondható, hogy az egyháznak méltó fiai; a vallási buzgóság, mely különösen ezen helvét hitvallásuak tulnyomó számával elárasztott vidéken a böjt általános megtartása, a templom vasár és ünnepnapokoni szorgalmas látogatása, hétköznapokon szép számmali megjelenése és a búcsujárások általános gyakorlata által nyilvánul; de különösen azon vallási buzgóság szülte körülmény, mely szerint e lelkészet apró gyermekeitől számitva az ősz aggig, majdnem valamenyien tudják az egyházi és különösen a temetkezési szertartási éneket, és egyszersmind éneklik is, eléggé tanusítja a lelkészet hiveinek vallásosságát. Fordulnak elő esetek, különösen őszszel szüret után, hogy a menyiben a lelkészet területén a hivek nem kis menyiségü szőlőt művelnek, olykor-olykor borokozta mámoros ember is látható; de nagyobb botrányok ritkán fordulnak elő; az égett italok csak mértékletesen használtatnak. A káromkodás e vidékhez képest e lelkészet hiveinél eléggé gyér. A mi a fajtalan életet illeti, ettől e lelkészet hivei irtózattal fordulnak el. VI. Fejezet. A kegyur. Ezen lelkészet kegyura H. Dorog város nemes közönsége. VII. Fejezet. 1.. A lelkész személye és tulajdonai. A jelenlegi lelkész Szabó György született Szabó Demeter h. dorogi közbirtokos és Dadai Maria szűlőktől Szabolcsmegyében Nyir-Lugoson márcz. 24. a gymnasialis 6. osztályt Nagy- Károlyban végezte, évben püspöki irnok volt, mikoron a papjelöltek közé soroztatván a bölcsészeti tanfolyamot Pesten, a hittanit Ungvárt bevégezvén sept. 8-án Nagy-Váradon nőtlen állapotban áldozárrá szenteltetett. Mint ujdon áldozár Fábiánházán segédkedett s Nyír-Vasváriban ideiglenesen lelkészkedett; évben püspöki levél és könyvtárnok s sz. széki aljegyző lett, mint ilyen február hóban a püspöki hittani lyceumnál erkölcstan és a lelkipásztorkodás rendes tanárává neveztetvén, e tantárgyakból az egyetemnél kiállotta a tanári szigorlatot és e minőségben

11 évet töltött. Ezen hittanári foglalkozása mellett 6. egész évig egyszersmind képezdei rendes tanár volt; január 1. napján sz. széki ülnökké lett; ugyancsak octóber 20. a h. dorogi kegyuri joggal bíró közönség által lelkészükké választatván el, e javadalmat püspöki oklevél felruházása mellett február 20-án iktattatván be elfoglalta és ezen időtől 27-ik éve, hogy h. dorogi rendes lelkész. Ezen hivatalával egybefoglaltan 1848-iki novembertől a dorogi kerület alesperesi hivatalát is viszi septemb. 18-tól pedig dicsően uralkodó Ő császári és Apostoli Királyi Felsége legkegyelmesebb kinevezésénél fogva egyszersmind Szabolcsmegyei főesperes is. 2.. A lelkész hivatalánál fogva. A lelkész az isteni tisztelet vasár és ünnepnapokon ugy szintén köznapokon az egyházban az Első Rész III. Fejezetében leirt időben rendesen végzi az ünnepélyes liturgiát vasár és ünnepnapokon a népért mutatja be a Mindenhatónak; a szentségeket, nevezetesen: a keresztséget, bérmalást, a betegeknél itt szokásban levő utolsó kenet szentségét, a házasságra szükségelt előkészületi tanitásokat, ugy a házasság szentsége kiszolgaltatását a körülményekhez képest, ha valaki kivánja, vagy segédjei elfoglalvák avagy távol vannak, mindenkor készségesen teljesiti; a nagybőjti gyónásokat pedig, segédjeivel egyenlően hallgatja. A temetéseket a körülményhez képest, a mint a meghalt szülei vagy rokonai kívánják, a lelkész vagy maga, vagy segédjeivel együtt, avagy segédjei valamelyike által temetteti; és pedig a szegényeket ingyen, de a fizetni képesek irányába is megtartja a megyei rendelet által kiszabott köntösdij-szabályt. Végre mint iskolai igazgató látogatja az iskolakat, jelenvan a szigorlatokon, felügyel, hogy a segédlelkészek ne mulaszszák el a hitoktatást; ugy szintén az ifjuságnak a többi tanokbani és az erénybeni előmenetelére. Van összes hiveinek lélekszám szerint összeírása; alapitványi és ajánlati liturgiai könyve, rendes lelkészeti és esperesi naplója és levéltára. Ezen egyházban két segédlelkészi állomás van. Ez időszerint segédlelkész: Görög Pál; a második segédlelkészi állomás jelenleg üres. Görög Pál született év aprilis hó 10-én. Hajdu- Dorogon, hol atyja akkoron városi tanácsos volt. Tanulmányait a debreczeni kir. középtanodában kezdé, majd Ungvárt folytatá, hol mint végzett 6-od oszályu a munkácsmegyei papjelöltek sorába felvétetett; s a megyei ösztöndij élvezete mellett a felsőbb tanosztályokat a szathmári püspöki főgymnasiumban bevégezvén ugyanott 1857-ben az érettségi vizsgálatot is letevé. A theologiai tanfolyamot, miután a latinnyelvből vizsgálatot tett, s az előkészitő évtől kegyesen

12 12. felmentetett, az ungvári papnöveldében végezte. Mint pályavégzett a munkácsmegyei papárvaintézetbe informatorrá neveztetett, s e minőségben évig működvén, 1863-ban megnősült, s ugyanez év marczius havának 29-én pappá szenteltetett; beszél magyarul, oroszul, latinul s ért németül; évben kineveztetett segédlelkésznek Dorogra, hol mint ilyen mai napig működik. 3.. A lelkész jövedelme. A lelkész jövedelmét következő források szolgáltatják: 1. a lelkészeti két telek, melynek egyes darabjai következők: a). A kilinkuti fordulóban 32. hold jó minőségü szántóföld, a telekjegyzőkönyv 2,498. részletszám alatt. b). A görögkuti fordulóban 32. hold jó minőségü szántóföld a telekjegyzőkönyv 4,098. r. sz. alatt. c). A zajgatói fordulóban 32. hold jó minőségü szántóföld a t.j.k.7,609. r. sz. alatt. d). A gyulási fordulóban 52. hold középminőségü szántóföld a t.j.k r. sz. alatt; mindegyik fordulóban egy darabban összesen 148. hold szántóföld ölével. Kaszáló semmi. Legelő azonban két telek utáni részlet tartozik a lelkészi két telek külsősége után a közös legelőből, mely jelenleg minden megszoritás nélkül közösen használtatik. 2. A lelkészi belső telken kivül, mely miként a Második Rész, I. Fejezet 2.. emlitve van 1, öl, e lelkészethez tartozik még: két lelkészeti külső kert, melynek egyike 1, öl, másikba öl. 3. Ágybér, vagy papibér, az évi parochialis jövedelmek országos összeirása alapján minden gazdától két pozsonyi, kisebb gazdától egy pozsonyi mérő és házas zsellértől egy fél pozsonyi mérő menyiségben lévén határozva; a menyiben ennek szedetése roppant sok kellemetlenség s mégis sikertelenséggel volt egybekötve, a nemes város közönsége a lelkészi éves bér helyébe évben az ugy nevezett kölesföldből, illetőleg a közös legelőből 56. hold földet 1,400.. ölével határozott a lelkész részére egy tagban kihasittatni s átadni, ama kellemetlen jövedelmezetlen papibér megváltása fejében, mi is püspöki kormánynak a nemes város által feljelentetvén, azt a lelkész önszemélyére nézve elfogadta s már 6. év óta használja. E szerint a lelkészet hivei jelenleg papibért nem teljesitenek, napszámot pedig már összeírás szerint sem tartoztak s nem is tartoznak. 4. A lelkész kap a nemes várostól évenkint 12. öl tüzi fát.

13 A köntösdij a megyei kormánynak év november 21. napján 4,329. sz. alatti és kihirdetett schema szerint szedetik. 6. Ugyancsak a nemes várostól 200. itcze hegyi bort. 4.. Segédlelkészek hivataloknál fogva. A segédlelkészek vasár és ünnepnapokon ugy szintén köznapokon az egyházban az Első Rész III. Fejezetében leirt időben rendesen végzik az isteni tiszteletet; a szentségek kiszolgáltatását és a temetéseket egymás közt felosztva hetenkint végzik, a nem hetes segédlelkész vasár és a hétközben netalán előforduló ünnepnapon egyházi beszédet tart. 5.. Segédlelkészek jövedelme. A segédlelkészek jövedelmét a következő források képezik: 1. Földbirtokuk nincs; kapnak azonban kétkét vékás luczernást, egyegy vékás szántó és egy kosárnyi zöldségre való termő földet. 2. A helybeli lelkésztől 157. frt. 50. krt. o. é. egyenkint. 3. Az iskola pénztárából hitelemző oktatások dija fejében személyenkint 100. frt. o. é. 4. Az egyház pénztárából személyenkint 50. o. é. frtnyi segélydijt. 5. A helybeli lelkésztől egy kemecze téli fűtéséhez elegendő futő szalmát. Harmadik Rész. Az iskolák, tanitók és éneklészek. I. Fejezet Az iskolák. 1. Az iskolai épületek. Ezen egyház iskolájának van ölnyi területü telke, melyen a következő épuletek vannak: A telek észak-keleti részén egy L. betü alakban szilárd anyagból nem tudni mikor épült, ezelőtt város házának használt, de évben átalakitott, cseréppel fedett iskolaház, melynek északi hossza 14. öl, 5. láb. keleti hossza 16. öl, szélessége 4. öl és 4. láb; öt tanteremből és egy tanitói tanácskozmány és iskolai könyvtárra szánt szobákból áll. A telek délnyugati szegletéből kissé beljebb áll egy 9. öl és 5. láb hoszszu, 3. öl, 3. láb széles vályogból épített és náddal fedett, még meglehetős karban levő egy előszoba és két tanteremből álló épület. Az első pontban említett épület a fi,- a másik pontban említett a leányiskola.

14 14. Ezen iskolatelek északnyugoti sarkán van 8. öl hosszu és 2. öl, 4. láb széles, egy pitvar, egy elő és egy hátulsó szobából álló meglehetős rozzant állapotban levő épület, mi ez időszerint a leányiskola elemi férfi tanitó lakául szolgál. A telek keletdéli szegletén van egy 14. öl hosszu és 4. öl 2. láb széles téglából épitett két szobára osztott árusolási czélra szolgáló épület. Ettől nyugotra mintegy 20. ölnyire eső távolban van egy 11. öl 2. láb hosszu és 4. öl 2. láb széles náddal fedett rozzant állapotban levő, három szobából álló épület, mi ezidőszerint űresen áll; ezen ház tanitói lakul szolgáland. 2.. A tantermek. Miként fentebb érintve van, a fiiskolában van öt tanterem, a leányiskolában pedig kettő; ugy a fi mint a leányiskolai tantermek kellőleg el vannak látva ülőpadokkal, minden tanteremben van egyegy fekete tábla, egy szék és asztalka a tanitók részére. Az iskolákat télben vaskályhák melegitik, a melyekbeni tüzelésre kellő fáról az iskolai gondnok az iskolai pénztárból gondoskodik. Ezen főelemi tanoda ugy szintén a leánytanoda kizárólagosan gör. kath; tanitasi nyelve magyar. A fiiskola termei a tanonczok befogadására elég nagyok, a leányiskola azonban a növendékekhez képest nagyon szük. II. Fejezet. Az iskolák vagyoni cselekvő és szenvedő állapota. 1.. Cselekvő állapot. Ezen iskolának van: a). Ingatlan vagyona és pedig az Első Rész II. Fejezetének 1.. megnevezett csontosi vagy Erdőföld dülőben, mely mintegy 85. holdra tehető. b). Van továbbá államkötvényekben 18,816. o. é. frtnyi tőkéje, mely 5 % kamatját a debreczeni m. királyi adóhivatal pénztárából husz száztóli jövedelmi adó czim levonása után ezüst pénzben szedi. c). Végre van még 1,385. frt 30 kr. o. é. kamaton levő tőkéje, H. Dorog város egyes lakóinál bármikor felmondható 6% kamatra kötvények mellett kiadva. A kötvények az iskolai gondnok által őriztetnek. Egyéb vagyona ezen iskolának nem lévén az épületek fentartása és a tanitók dijazására a nemes város segítsége nélkül képes nem lehet. 2.. Szenvedő állapot. Ezen iskolákat ez időszerint a nemes várostól 350. frt. 6 % kamatra felköl-

15 15. csönzött adósság terheli. Egyéb adóssága nincs. 3.. Iskolai gondnok. A jelenben iskolai gondnok nemes Tóth János közbirtokos s városi képviselő, özvegy, több gyermek atyja. Gondnokká lett évben; számadásait a nemes város közönségének mint kegyurnak, s illetőleg az iskolai-széknek beterjeszteni tartozik. Ezen iskolaiszék tagjai a hitfelekezeti hivek által mult évben választattak; elnöke T. Lyachovics János Ur. III. Fejezet. Az ifjaknak az iskolába járási rendjeről. 1.. Vasár és ünnepnapokon. Vasár és ünnepnapokon az egyház tornyában levő csengővel reggeli 7. órakor először jel adatván, félnyolczkor másodszor csengettetik, a midőn a két nembeli ifjuság tanitóik felügyelete mellett az egyik segédlelkész által mondani szokott olvasott szent liturgiára az egyházba vonulnak és a liturgián énekelnek. Délután félháromkor csengettetik először, 3-kor másodszor, a midőn a növendékek a fent érintett rendben jönnek a délesti isteni tiszteletre, mely alkalommal a segédlelkészek egyike által catechisálás tartatik. 2.. Hétköznapok. Hétköznapokon reggeli 7. órakor csengettetik először, fél 8-kor másodszor, a midőn is az ifjuság az olvasott sz. liturgia hallgatása, illetőleg éneklésére vonul, a minek végeztével 8-kor kezdődnek a tanórák és délelotti 10. óráig tartanak. Délután 1. órakor csengettetik először és kettőkor másodszor, a midőn elkezdődvén a tanórák délutáni négy óráig tartanak. Hetenkint kedden délután és csütörtökön egész nap szünidő tartatik. Hosszabb szünidők évenkint három izben tartatnak, ugymint: kapáláskor két hétig aratáskor két hétig és octóber havában. IV. Fejezet. A tanitók és azok jövedelme. 1.. A tanítók személyei. a). A fi vagyis a főelemi tanodanál a tanitói személyzetet a jelenben képezik: 1. Fejér György, született évben H. Dorogon, a képezdei tanfolyamot Egerben végezte, tanitóul a nemes város közönsége által évben válasz-

16 16. tatott meg, s miután a tanítói szigorlatot ugyancsak Egerben letette, tanitói minőségben a nemes város által évben meg is erősittetett. Beszél magyarul, ért németül. Nőtlen. 2. Dállyay Papp László született évben H. Dorogon, a képezdét Ungvárt végezte, a nemes városi közönség által évben tanitóul választatván, e minőségben mai napig működik. Nős egy gyermek atyja, beszél magyarul, ért németül. 3. Orosz Mihály, született évben Szabolcsmegye Kótaj községében, a képezdei tanfolyamot Ungvárt végezte, tanitóul a T. iskolaiszék az évben választatván meg; beszél magyarul, ért oroszul és németül. b). A leánytanoda tanitói személyzete. 1. Szász János született Szabolcsmegyében Acsád helységében (?) évben; a képezdei tanfolyamot évben Mária-Pócson végezvén évig Szatmármegye Ér-Körtvélyes községében orosz és oláh kántor-tanitó volt; helybeli tanitónak évben választatván meg. Nős, négy gyermek atyja; beszél magyarul, németül, oláhul, oroszul, ért latinul. 2. Virág Katalin özvegy Küzmös Lászlóné, született évben H. Dorogon, férje mellett a tanitás elemeit gyakorolván, s miután Mária-Pócsi képezdénél a tanitó-képességi szigorlatot dicséretes sikerrel állotta ki évben a nemes városi közönség által segédtanitóul választatott meg év kezdetétől rendes tanitónő a leányok egyik osztályában. 2.. A tanitók jövedelme. a). A harmadik Rész II. Fejezet 1.. emlitett iskolai földekből személyenkint 6-6. holdnyi föld használata. b). Minden egyes tanitó és tanitónőnek kész pénz fizetése 200. frt. o.é. Ezen egész összegbe a város pénztárából adatik 3. tanitónak 48. o. é. frtjával összesen 252. o. é. frt; a többi az iskolai alapból teljesittetik. 3.. Az iskolát látogató gyermekek. Ez iskolát, és pedig nevezetesen: a). A fi főelemi iskolát az ide 6/. alatt mellékelt névjegyzék szerint tartozik látogatni 532. figyermek, mivel e város kebelében, ennyi hat évet haladott es 12-őt be nem töltött gyermek találtatik; azonban mint az ide 7/. alatt mellékelt névjegyzékből kitünik járt tanévben 326. és ezek is inkább télen mint nyáron át; az iskolába járást részint a szegénység, részint pedig a szülők gondatlansága akadályozza. b). A leánytanodát miként a b. alatt ide csatolt mellékletekből látha-

17 17. tó tanévben 372. növendék látogatta. V. Fejezet. Az éneklészek személyei és jövedelmeik. 1. Az éneklészek személye. Ezen lelkészetnek a jelenben éneklészei: Lázár József és Lelesz János, kik éneklészi kötelességeik hetenkint felváltva teljesitik. a). Lázár József született évben Bökönyben Szabolcsmegyében, képezdei iskoláit részint a mária-pócsi zárdában, részint a nagy-váradi gör. kath. képezdében végezte, évtől november 8-ig Nagy-Létán mint éneklész-tanitó működött, november havától marczius 25-ig nagy-károlyi éneklésztanitó volt, a mikor Hajdu-Dorog város nemes közönsége által éneklészszé választatván e minőségben mai napig működik. Nős, négy gyermek atyja, tud magyarul és oroszul. b). Lelesz János született évben Hajdu-Dorogon, 6. gymnasialis osztályt Debreczenben, az ki tanévben a képezdei tanfolyamot Ungváron végezte évben e nemes város közönsége által éneklészszé választatván, mint ilyen mai napig müködik. Nős, 6. gyermek atyja, van H. Dorogon háza és 30. hold saját földbirtoka; tud magyarul, ért oláhul. 2.. Az éneklész jövedelme. Ezen éneklészek jövedelmét a következő források szolgálják: 1. Lázár József éneklésznek H. Dorogon saját háza nem lévén éneklészi lakul az egyház tulajdonát tevő egy ölnyi területű belső telket kapott, melynek területén egy 8. öl hosszu, 3 öl és 4. láb széles ódon, náddal fedett, rozzant karban levő, két előszoba, pitvar, cselédszoba és kamarából álló, továbbá egy 4. öl hosszu és 2. öl széles szalmával fedett istálló van. 2. Mindkét éneklésznek külső földjei egyenlően vannak, és pedig: 1. a kilinkuti járásban 8-8. hold termékeny 2. görögkuti járásban 8-8. hold termékeny 3. zajgatói járásban 8-8. hold termékeny 4. a gyulási járásban hold termékeny összesen van tehát személyenkint 36. holdnyi külső főldbirtokuk. 5. Ágybér, miként a Második Rész VII. Fejezete pontjában a lelkészekről meg volt emlitve, az éneklészektől is megváltatott, kik is ágybér fejében a kölesföld, vagyis a közös legelőből holdnyi földet kaptak. Van e szerint tehát az ének-

18 18. lészeknek személyenkint 50. hold földbirtokuk. 6. A köntösdijt a megyei kormánynak évben kiadott megyei schema szerint kapják. Egyéb jövedelmök nincs. Negyedik Rész. Egyházfi, harangozó, toronyőr, sirkertőr, sirkert és szülésznők. I. Fejezet. Az egyházfi, harangozó, sirkert- és toronyőr kötelmei: 1.. Az egyházfi. Az egyházfi kötelessége a templomot folytonosan rendben és tisztán tartani, az egyházi ruhák és öltönyök mosását eszközölni, az oltári-kenyér és bort naponta az illető helyről az egyházba hozni, az oltárnál kiszolgálni, a beteghez a lelkészekkel járni, temetésre az öltönyöket vinni, és viszszahozni és a lelkészeti hivatalos leveleket naponta a postára es onnan a lelkészeti hivatalhoz hozni, végre bárbely hivatalos eljarásban a lelkésznek segédkezet nyujtani. 2.. A harangozó. A harangozó tartozik naponta reggel 4. órakor, déli 12. órakor és esteli 8. órakor harangozni; ezenkívül ugy vasárnap vagy ünnepnap és hétköznapokon tartani szokott isteni tiszteletekre, mint halálozások esetén és temetések alkalmával harangozni, nemkülönben a lelkészeknek hivatalos ügyekben kész szolgálatjára állani. 3.. A toronyőr. A toronyőr kötelessége folytonosan a toronyban lakni, és a netaláni tüzveszélyek felmerülése esetén azonnal jelt adni. 4.. A sirkertőrök. A sirkertőrök figyelnek a sirkertekre, az ott lévő fákra, a sirhantok, és sirkereszteknek sértetlenüli megmaradására és a sirkertekbeni veteményeket őrzik. II. Fejezet. Az egyházfi, harangozó, torony- és sirkertőrök személye s jövedelmeik. 1.. Az egyházfi személye és jövedelme. Ez időszerinti egyházfi Barna György született Dorogon; nős, gyermek atyja, beszél magyarul és oroszul. Jövedelmét képezik: a). a csontosi dülőben 2. hold középminőségü föld.

19 19. b). az egyházi cassából 50. frt. o. é; c). köntösdij fejében évenkint mintegy 30. o. é. frtot kap, részint sz. liturgiák után, részint a betegek szolgálatánál. 2.. A harangozó személye s jövedelme. A harangozó Láczu György született H. Dorogon; nős 3. gyermek atyja, szolgál e minőségben 20. év óta. Jövedelmét képezik: a). a csontosi dülőben 2. hold középminőségü föld; b). az egyház pénztárából évenkint 60. forintnyi fizetés o. é; c). nagy liturgia szolgálatrai harangozásért, minden szolgálattól 25. kr. o. é. egyébb semmi. 3.. A toronyőr személye és jövedelme. Ezidőszerint ezen lelkészetnek toronyőre nincs. 4.. A sirkertőrök személye és jövedelmeik. A város keleti oldalán fekvő sirkertben a sirkertőr Kelemen János 72. éves, nős, 2. gyermek atyja. Jövedelme: a temetkezésre szánt helyiségen termő takarmány és lakházán kivül egyébb semmi. A város nyugoti oldalán fekvő sirkert őre Lugosi Péter 50. éves, nős, gyermeke nincs. Jövedelme: a temetkezésre szánt helyiségen termő takarmány és lakházán kivül egyébb semmi. 5.. A sirkert. Ezen egyháznak két temetkezési helye van, a város keleti oldalán, a fehértói ut mentében van egy öl területü temetője, melynek fele, az ugynevezett ó temető nem tudni mióta használtatik; másik fele év deczemb. 8-án miután rendesen körülárkoltatott néhai Lyachovics János akkori szabolcsmegyei főesperes és dorogi lelkész által megáldatván, kezdett használtatni, van benne ugyancsak évben a megáldás alkalmával néhai Pocsai Mihály költségén emelt, még most is jó karban lévő kőkereszt, elavult festésű feszülettel és egy ódon karban levő temetőőri lak; most az egész temető ákáczfával van körülültetve és az ezen temetőbe temetkezni szokott lakosság arányához mérten mintegy 20. évre a temetkezésre elég helyt szolgáltat. A város nyugoti oldalán a nánási ut mentében van egy használatba nem tudni mikor vett, még meglehetős karban levő kőkereszttel ellátott öl területü körülárkolt ó temető, mely év april 29. óta nem használtatik. Ugyancsak ezen temető déli oldalán, ettől mintegy 400. ölnyi távolságra van egy rendes körülárkolt és ákáczfával körülültetett öl területű uj

20 20. temető, melynek déli részén öl terület faiskolának használtatik; ezen temető év május 8 án nehai Lyachovics János szabolcsi főesperes és dorogi lelkész által áldatott meg; van benne egy még jó karban lévő feszülettel ellátott, néhai Farkas Miklós költségén emelt kőkereszt, és náddal fedett elavult temetőőri lak; az ezen temetőben temetkezni szokott lakosság árányához mérten ezen temető a temetkezésre még 20. évig elegendő helyet szolgáltat. III. Fejezet. A szülésznők. Ezen lelkészet szülésznői a jelenben: a). Szilágyi Mária, férjezett Rácz Jánosné, született a szülészeti szigorlatot ben Pesten kiállván azóta e minőségen működik. b). Murvay Mária, özvegy Barna Demeterné, született a szülészeti szigorlatot évben Pesten kiállván azóta e minőségben működik. c). Balogh Mária, férjezett Papp Jánosné, született a szülészeti szigorlatot évben Debreczenben kiállván azóta e minőségben müködik. d). Jónás Mária, férjezett Ancza Jánosné született évben a szülészeti szigorlatot Pesten kiállván azóta e minőségben müködik. e). Szilágyi Anna, férjezett Szakál Mihályné született a szülészeti szigorlatot Pesten kiállván azóta e minőségben működik. f). Papp Terézia, özvegy Balogh Antalné született a szülészeti szigorlatot Pesten kiállván, azóta e minőségben működik. Befejezés. A fentebbi látogatási jegyzőkönyvből a következő tűnik ki: 1. Hogy ezen egyháznak kegyura Hajdu-Dorog város nemes közönsége. 2. Hogy vannak fiókegyházai, jelesen Hajdu-Nánás 1. orányira 3. Szegegyháza órányira. 4. Hogy az anyaegyházban görög szertartás katholikus lelkek száma Nánás fiókegyházban Szegegyháza fiókegyházban 96. És igy ezen lelkészetben a gör. katholikus lelkek száma összesen. 8,015.

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

2. A hitoktatás struktúrája

2. A hitoktatás struktúrája 2. A hitoktatás struktúrája II. A hitoktatás mai helyzetelemzése A Római Katolikus Egyház szervezeti felépítését - struktúráját, mint minden intézmény esetében a szervezet célja határozza meg. A cél a

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL

RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL RENDELKEZÉS A SZENT LITURGIA KÖZÖS VÉGZÉSÉRŐL 1. Általános alapelvek 1.1. Bevezetés A Keleti Egyházak Kánonjai Kódexének 700. kánonjának 2. -a ajánlja a püspökkel vagy egy másik pappal való koncelebrációt

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

2. A tordai középtanodáröl.

2. A tordai középtanodáröl. 2 3 4 ISKOLAI ÉRTESÍTŐ. 234 lóknak a mivelődlietésre s az önerején való kiképzésre szép alkalom van nyílva. Vajha az ifjúság kellően tudná méltányolni e kedvező körülményt s teljes erejökből egyen-egyen

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Útmenti keresztek Apátfalván. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Útmenti keresztek Apátfalván települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Veréb Anett

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. OSTFFYASSZONYFA KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY PLANEX TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 9700 Szombathely, Alsóhegyi u.10/c. 06/94/501-737 / 06/94/501-736 E-mail: planexkft@freemail.hu 06/30/94-61-295 06/30/99-35-196 Szombathely, 2005. augusztus 31. OSTFFYASSZONYFA

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század

KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK. 16 17. század KATOLIKUS EGYHÁZ-LÁTOGATÁSI JEGYZŐKÖNYVEK 16 17. század Osiris Kiadó Budapest, 2002 TARTALOM ELOSZO JEGYZETEK AZ ELŐSZÓHOZ n 25 SZEPETNEKI GÁSPÁR MESTER, VESZPRÉMI ORKANONOK ÖSSZEÍRÁSA (1554) Szepetneki

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur

K Ü L Ö N F É L É K. Br. P. Horváth Arthur KÜLÖNFÉLÉK. Br. P. Horváth Arthur a küküllői egyházkör 1929. évi közgyűlésén az új kultusztörvényről és az egyházi államsegélyről ezeket mondotta: A büntető törvénykönyv rendelkezései, minden román állampolgárra

Részletesebben

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK

KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK KÖZÉPKORI MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET 2007 ŐSZ RABB PÉTER BME ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS MŰEMLÉKI TANSZÉK FOGALOMMAGYARÁZAT PLÉBÁNIA: Olyan egyház, ahol az istentiszteletet nem a püspök, hanem egy pap végzi. Őt

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900

A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 A Hajdúdorogi Esperesi Levéltár iratainak lajstroma és mutatója 1827-1900 Rövidítések: Sorsz. - Az irat sorszáma S.szám - Az iraton szereplő sorszám Sorsz. Doboz S.szám Keltezés helye Keltezés éve Tárgy

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

TANÉV RENDJE

TANÉV RENDJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. p sz v h k sze cs p sz v szept. h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k 1 6

Részletesebben

lelx~szi'fizet~srenoez~s

lelx~szi'fizet~srenoez~s fl MF\GYF\RORSzAGI AG. H. E\)F\NG. KER. EGYHAZ EGYETEMES NYUGDíJINTÉZETÉNEK ÚJJRSZERVEZÉSE ALKRLMRSÓL EGYETEMES lelx~szi'fizet~srenoez~s, TERVEZETE. ~ KIDOLGOZTA ES AZ EGYETEMES LELKÉSZI TESTÜLETNEK AJÁNLJA:

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz.

AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC. polgármesterének iratai (V-2-a), ad 14.993/1943. ikt. sz. L. BALOGH BÉNI PERAGOVICS FERENC AZ ESZTERGOMI ZÁSZLÓ Levéltári rendezés során nemegyszer kerülnek elő a kutatók által még fel nem tárt iratcsomók, amelyek váratlanul új megvilágításba helyezhetik a történelmi

Részletesebben

TORVENYEK THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ EVANG. LYCEUMBAN TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867.

TORVENYEK THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ EVANG. LYCEUMBAN TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867. TORVENYEK A POZSONYI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANG. LYCEUMBAN THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867. WIGAND K. F. KÖNYVNYOMDÁJA. I. SZAKASZ. Felvétel és beiratás. i- Azon

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

37. Iktatási esküszövegek

37. Iktatási esküszövegek 37. Iktatási esküszövegek GYÜLEKEZETI FELÜGYELŐ ESKÜJE igaz Isten, / hogy felügyelői tisztségemben / egyházunk törvényes rendjét / elfogadom és megtartom; / gyülekezetünk belső békéjét / őrzöm és építem;

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont

HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA ( ) Csapat neve:... Iskola:... A forduló maximális pontszáma: 61 pont KATEDRA TÖRTÉNELEMVERSENY II. forduló tori.katedra@gmail.com Rovatvezető: Presinszky Ágnes Beküldési határidő: 2013. november 30. HUNYADI MÁTYÁS URALKODÁSA (1458-1490) Csapat neve:... Iskola:... A forduló

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete. A temetőkről és a temetkezésről I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Biatorbágy Város Képviselő-testülete 20/2007. (12. 31.) Ör sz. rendelete A temetőkről és a temetkezésről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában *)

1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában *) 1868. évi XXXVIII. törvénycikk a népiskolai közoktatás tárgyában *) I. FEJEZET A tanitás kötelezettsége és szabadsága 1. Minden szülő vagy gyám, ide értve azokat is, kiknek házában gyermekek mint mestertanítványok

Részletesebben

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Régészeti munkarész Készült: Kecskéd község szerkezeti és szabályozási tervének módosításához Megrendelő: REGIOPLAN Kft. Készítette: László János 2011. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

670; 742; 896; 1182; 2682; 6720; 6727; 6728; 6731; 6732; 6739; 6740; 6741; 6743; 6744; 6745; 6749; árvaszék

670; 742; 896; 1182; 2682; 6720; 6727; 6728; 6731; 6732; 6739; 6740; 6741; 6743; 6744; 6745; 6749; árvaszék A, Á adomány, adakozás adóügyek 57; 261; 592; 658; 699; 715; 1103; 1174; 1288; 1322; 1443; 1686; 2321; 2378; 2384; 2536; 2783; 2831; 2877; 2948; 3021; 3269; 3270; 3314; 3318; 3450; 3461; 3560; 3580; 3587;

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére 1935-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011-2012. évi munkájáról és a Hivatal pályázatokkal

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről

Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2001. (VII.19.) Kt. számú R e n d e l e t e A temetőkről és a temetkezésről /Egységes szerkezetben 2007. 07. 18./ Csákvár Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ

MINI FIÚ MINI LÁNY. 1. Tóth Szandra Emese Kende Baranta Balogh Bernadett Abasár HE FIÚ MINI FIÚ 1. Marsa Márk EVO 429+1 10 2. Nagy Kristóf Botond Ecséd 429 8 3. Fazekas Levente Egyéni (Szarvas) 312 6 4. Gombola Bence Egyéni (Sárisáp) 267 4 5. Tresó Balázs Csaba EVO 251 2 6. Fazekas Bence

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István

DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II. Gazdag István DEBRECEN VÁROS TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA II Gazdag István Kronológiánk második fejezetében városunk eseményekben, megpróbáltatásokban bővelked ő korszakát követjük nyomon a szabad királyi város státusának

Részletesebben

2. 1. doboz 1. csomó? 1877.??.??. 2. (114) 4. 1. doboz 1. csomó Ungvár 1877. 03. 10. 4. 2 magyar nyelvű

2. 1. doboz 1. csomó? 1877.??.??. 2. (114) 4. 1. doboz 1. csomó Ungvár 1877. 03. 10. 4. 2 magyar nyelvű Sorszám Doboz / csomó száma Keltezés helye Keltezés ideje Az irat sorszáma Tárgy Fólió Megjegyzés Javaslat a Szatmár vármegye területén lévő és a nagyváradi, ill. a 1. 1. doboz 1. csomó Szatmár 1876. 08.

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

Iskolai rendtartás. Pongrácz Lajos Alapiskola Ifjúsági u. 24., 936 01 Ipolyság

Iskolai rendtartás. Pongrácz Lajos Alapiskola Ifjúsági u. 24., 936 01 Ipolyság Pongrácz Lajos Alapiskola Ifjúsági u. 24., 936 01 Ipolyság Iskolai rendtartás (Kivonat a tanulók részére a pedagógiai tanács által 2015. augusztus 26-án elfogadott Školský poriadok c. dokumentumból) Mgr.

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre

BESZÁMOLÓ. a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre BESZÁMOLÓ a 2010. május 27. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám:

Szent József Plébánia 4069 Egyek Fő tér 26. Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: MVH Reg.szám: Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület Hortobágy Czinege János utca 1. 4071 Tárgy: Közösségi terek fejlesztése Tám. hat. ia: 319488258 MVH Reg.szám: 1004424169 Tisztelt Helyi Akciócsoport! A Szent József

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9

18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) 16,1) 16,2 16,2 16,2 16,9 16,1 Mk 16,9 Biblia-kor 2011-2012 1 BB 18. alkalom 2012. április 13. Feltámadás Márk evangéliumában (16,1-14) A feltámadás eseményének ideje: Mikor elmúlt a szombat (16,1) Korán reggel (16,2) A hét első napján (16,2)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. szakértő külső tag

JEGYZŐKÖNYV. szakértő külső tag Iktatószám: 5956-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Alpolgármester Úr irodájában 2012. június 28-án a Rendkívüli Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA.

A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A PAPI ÁLLÁS SZÜKSÉGES VOLTA. A pap nem az többé, mint régen volt. Az a mystikus csodálatos légkör, mely egykor körülövezte, kortársaink szemében mindinkább vészit bűbájából. Az egyedül igazhivő' egyház

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE.

A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. A KÖZOKTATÁSI M. KIR. MINISTERNEK A KÖZOK- TATÁS ÁLLAPOTÁRÓL AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELÉ TERJESZTETT 7-ik JELENTÉSE. (Folytatás.) II. Középtanodák. A középtanodákról, vagyis gymnasiumok s reáliskolákról több van

Részletesebben

A CSONOPLYAI NÉMETEK HÁZASSÁGKÖTÉSI SZOKÁSAI

A CSONOPLYAI NÉMETEK HÁZASSÁGKÖTÉSI SZOKÁSAI Szlávics Károly A CSONOPLYAI NÉMETEK HÁZASSÁGKÖTÉSI SZOKÁSAI Csonoplyát 1747-ben telepítették újra leszerelt bunyevác határőrök. A magyarok szervezett betelepítése 1752-ben, a németeké pedig 1786-ban volt,

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM?

HÍRLEVÉL AJÁNDÉK GÖRÖGKATOLIKUS TEHER, GOND, ÖRÖM? GÖRÖGKATOLIKUS HÍRLEVÉL III. évfolyam 12. szám 2015. december AJÁNDÉK TEHER, GOND, ÖRÖM? Kinek mit, mennyiért, hogyan? És főleg: mikor lesz erre időm?rohantunkban nem is olyan könnyű a megoldás. Ráadásul

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Gazdasági Bizottság 2015. június 17-i ülésére. Kállay Gáborné alpolgármester asszony

ELŐTERJESZTÉS. a Gazdasági Bizottság 2015. június 17-i ülésére. Kállay Gáborné alpolgármester asszony Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-297/2015. ELŐTERJESZTÉS a Gazdasági Bizottság 2015. június 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest IX. kerület Telepy

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között

Előterjesztés. Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Előterjesztés Ingatlanhasználati szerződés az általános iskolák és az önkormányzat között Biatorbágyon a 2012/13-as tanévtől a Biatorbágy, Karinthy F. u. 4. szám alatti ingatlanban a Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2.

Jedd- Livezeni. 2o14. o5.o2. Jedd- Livezeni 2o14. o5.o2. Református parókia és a templom torony A falu bemutatása Jedd (román nevén Livezeni) az egykori Marosszék egyik faluja Erdélyben, a mai Maros megyében. A megye székhelytől 3

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben