Szabad Hajdu-kerületben helyezett és a munkácsi püspöki egyházmegyéhez tartozó szabolcsi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szabad Hajdu-kerületben helyezett és a munkácsi püspöki egyházmegyéhez tartozó szabolcsi"

Átírás

1 Szabad Hajdu-kerületben helyezett és a munkácsi püspöki egyházmegyéhez tartozó szabolcsi főesperestség dorogi kerületében létező hajdu-dorogi egyház és javadalomnak év september hó napjain Nagyméltóságu és Főtisztelendő Pankovics István Ur munkácsi megyés püspök, Ő császári és apostoli királyi Felsége valóságos belső titkos Tanácsosa, a vaskorona-rend nagy Sz. István magyar király jeles rendjének közép keresztese, és Sz. Péter és Pál apostolok tapolczai valóságos Apátja által tartott püspöki egyházi szabályszerü látogatás alkalmávali leirása.

2 2. Első Rész. A lelkészeti egyház épülete. 1. Fejezet. Az egyház épületének fekvése, szerkezete és felékitése. 1.. Az anya-egyház fekvése. Ezen egyház Hajdu-Dorog városának közepén fekszik, keleti oldalán vonul a városi fő ut, északrol a lelkészilak kertjének, s a városház udvarának keritése, délről a városi főelemi tanodai épület, nyugotról egy utczától elválasztó deszkakerités övedzik. Helye száraz és tüzmentes. Az összes négyszögü templomi telek északról 50. délről 52. keletről 37. nyugotról folyó öl; tehát összesen 1,708.. ölet tesz. 2.. Az egyház épülete kivülről. Ezen, szilárd anyagból, nem tudni mikor épitett egyház a lakosság számához mérten nem elegendőnek találtatván évben a nemes városi közönség által hozott határozat folytán, és években, bővitve ujonnan átalakittatott. Az egyházépület hoszsza 16. öl, szélessége a szentélynél 5. öl 4. láb, a torony alatt 4. öl; a szentély és torony között 8. ölnyi hosszuságban 4. öl szélességre uj kiépités történvén itt a szélesség 9. öl s 4. lábat tesz; a fal vastagsága 4. láb, magassága 6. öl, 2. láb. Ezen a szentélylyel épen napkeletnek fekvő templom nyugoti részén áll az egyháznál sokkal régibb négyszögü torony, melynek külsőleg hossza és szélessége egyenlően 3. öl, láb, magassága ezen torony kőrakásának az alapon felül 15. öl, a fal vastagsága alapjánál 1. öl, fentebb 4. láb; ezen kőrakáson felül áll egy sugár, kerekded, ácskészitette és bádoggal évben fedett láb magassságu fatorony, mi felett van egy aranyozott 3. 6 átmérőjü gomb és 4. 6 magasságu vasból készitett 1868-ban ujonnan aranyozott hármas kereszt. A torony el van látva egy még jó karban lévő évben készitett órával és 3. nagy haranggal, melynek legnagyobbika, az órás 17. mázsa 19. font; másodika, vagyis a negyedes 10. mázsa 4. font, a harmadik, legkisebb 5. mázsa 65. font az ütőn és koronán kivül; van ezen kivül egy kisebb harangocska is benne, melylyel a tanuló ifjuságnak szokott jel adatni. A harangokhoz a feljárás kivülről történik; a harangok felett közvetlenül áll a toronyőrszoba. Ezen templomot hajdan a nemes város épitette, mikor és ki által áldott meg, nem tudatik.

3 Az egyház épülete belülről. Az épület belső világosságára nézve 14. öl 4. hosszu, a szentélyben 4. öl 2. láb, a hajóban 8. öl, a torony alatti bejárásnál 2. öl 4. láb széles; a szentélyt a hajótól igen diszes, bár régen festett, de évben Petrovics Gyula festő által kitisztittatott és Müller Károly aranyozó által egészen ujolag megaranyoztatott képállvány választja el, melynek négy főképeinek egyike, jelesen: a jobboldali szélső a boldogságos szüz bemutatását, mint a kinek pártfogói tiszteletére van az egyház megáldva, ábrázolja; a szentély közepén van a fakészleti oltár, melyen faragott és márványszinre ugyancsak 1868-ban festett és 4. oszlopon nyugvó aranyozott menyezet alatt áll a diszes szentségtartó szekrény, feléje helyezett évben festett, urvacsorát ábrázoló, évben ujonnan aranyozott keretü képpel. Az oltáron van néhai Bacsinszky András püspök által évben megszentelt antimension. A szentély baloldala végső szegletében van az áldozványhozi előkészületi kis oltár, két oszlopu menyezettel s Krisztusnak a keresztrőli levételét ábrázoló képpel. A szentély ujolag van kifestve; a botív tetején a Teremtő szeme van jelképezve; a boltiv alatt három áldozványi ábra van, melyeknek egyike a jobboldali: Noe a bárka megállapodása utáni áldozat-bemutatását, a baloldali: Ábel és Káin áldozatait, a középső: Ábrahámnak Izsák fiát feláldozni akaró képletét ábrázolja; ugyancsak a szentélyben jobbról lent: a Moyzes rézkígyója, balról: a Kanaán földjéről vitt szőlőfürt ábrázoltatik, a baloldali részén a bemeneti ajtónál van a tüzhely. A templom hajójában három boltiv van, melyek elseje a sz. Háromság, másodika: Urunk menybemenetele, a harmadik, a karzat feletti: Sz. István korában a bálványok lerombolását előtüntető képekkel van ékitve; az első boltiveni kép a templom épitésével egykoru, a másik kettő évben. Révész György műve. Ezen templomhajó két oldalán van, 1868-ban a régi templomhoz épitett 8. öl hoszuságu 2. öl szélességü a templomhajójával hasonmagasságra épitett mindkét oldaloni uj épület, mely két oldalról két oldalkarzatot képez. Ugyancsak 1868-ban épittetett a hajó végébe egy 3. öl hosszu és 8. öl 4. láb széles karzat. Van továbbá a hajóban egy diszes 1869-ben készitett püspökiszék, mely a hajó jobboldalán 1868-ban megujított és aranyozott menyezet és

4 4. a jó pásztort abrázoló, szintén ujitott kép alá van helyezve; ezzel szemben áll az 1868-ban ujitott szószék, melyben a magvetőt ábrázoló kép diszlik. A hajó első boltivének közepéről függ egy aranyozott 24. gyertyára való fából készitett és diszesen aranyozott, a hajó utórészén a karzat alatt egy 8. gyertyára való, rézből 1868-ban öntött a két oldalkarzaton két-két, összesen 8. hat gyertyára való 1868-ban rézből öntött csillar. A hajóban továbbá vannak még az ülő padok és éneklészi karhelyek. 4.. Egyházi készlet. Az egyházi készlet az 1./. alatt ide mellékelt leltárban foglaltatik, melyből kitünik, hogy az egyház ez idő szerint kellő készlettel van ellátva. II. Fejezet. Az egyház vagyoni cselekvő és szenvedő állapota. 1. Cselekvő állapot. Ezen egyháznak a). van ingatlan vagyona, nevezetesen: folyó szám A birtokrész helyrajzi száma. A dülő neve, a föld menyisége és termékenysége. Szomszédok. északról keletről délről. nyugotról. 1. 9,333. Csontos vagy erdőföld név alatt ismeretes külön földtér, melyből a r. kath. lelkészet részére 100. hold öllel kiadatván a város által a többi térség 140 holdnyi a gör. kath. egyház és iskola javára egyenlő részletben évben adatott át. Ezen föld közép minőségünek mondható. a rom. kath. plebánia tagja. nagy egyházi puszta. szeg a fehértói ország ut. a közlegelő. Van tehát az egyháznak mintegy, 85. hold külső szántóföld birtoka. Ezen földek évenkinti árverelés utján bérbe szoktak holdankint a

5 5. termékenységéhez képest különböző áron adatni. b). Ezen egyháznak a templom belső csinositására az alapitványi tőkék egy részét is felemésztvén, jelenleg szerzeményi tőkepénze nincs. Az alapitványi tőkék összege a 2./. csatolt kimutatás szerint tesz 4,620 frt. 50. krt. o. értékben, kezeltetik az egyház felelőssége alatt 6 % kamat mellett. A meglevő kötvények a lelkész felügyelete alatt a lelkészi irattárban állanak. c). Ezen egyház folyó bevételei s kiadásai számadásainak év végével készített kivonata ide 3/. alatt mellékeltetik, melyből kitünik, hogy az egyház ezen évben bevett 900 frt. 50 krt; kiadott 1009 frt. 93 krt, tehát készpénz-maradványa nem lévén, tulkiadása 109. frt 43 kr. o. értékben. Ezen számadási kimutatásból látható, hogy ezen egyház a menyiben a nemes város kegyuri joggal egybekötött terhet viseli, szükségei fedezésére elég alappal bir. 2.. Szenvedő állapot. Ezen egyházat ez időszerint semminémü adósság nem terheli. 3.. Egyházi gondnokok. Ezen egyháznak jelenben gondnokai: Görög Imre özvegy, egy gyermek atyja, városi képviselő s közbirtokos, fizetése 42. frt o. é. szolgál e minőségben folyó év kezdetétől. Előde Zsadányi Mihály, ki 17 évig vitte e hivatalt. Kiss Ferencz közbirtokos, városi képviselő, nős, több gyermek atyja, fizetése 42. o. é. forint, szolgál ez év kezdetétől; előde Dállyay Papp József tanácsnok volt 28. alatt. Ezen gondnokok számadásaikat és ezzel kapcsolatban a befolyó jövedelmeket és kiadásokat kezelik, tartozván minden év végével számadásaikat a Nemes városi közönségnek mint kegyurnak áttekintés és megvizsgálás végett beterjeszteni. III. Fejezet. Az isteni tiszteletről s annak az egyházbani tartása rendéről. 1.. Vasárnap és ünnepnapokon az isteni tisztelet rendje e következő: A reggeli isteni tiszteletre Gyümölcsoltó B. Asszony napjától a sz.

6 6. kereszt felmagasztalása ünnepeig fél hat órakor jel adatván a legnagyobb haranggal, 6. órakor valamenyi haranggal összeharangozás történik; ha litia van, a mi Urunk és a Boldogsagos Szüz valamenyi és Sz. Péter és Pál ünnepén is tartatik, akkor mind a három lelkész jelenlétével végeztetik a litia és utrenye; ha azonban litia nem tartatik a hetes segédlelkész végzi az utrenyét, ugy nem különben ennek végeztével, közvetlenül az iskolai tanonczok részére két kis harang jeladása után, az olvasott liturgiát. Fél kilencz órakor ismét jel adatván először a nagy haranggal, 9. órakor valamenyivel, a lelkész vagy egyik segédje végzi a nagy liturgiát, miközben az evangelium elolvasása után a nem hetes segédlelkész minden vasár- és ünnepnapon egyházi beszédet mond, nagyobb ünnepekben a liturgia mindkét segédlelkész segédlete mellett mondatik. Kereszt felmagasztaltatása ünnepétől Gyümölcsoltó Boldogasszony napjáig ugy a reggeli, mint liturgiai szolgálatra egy órával későbben adatik jel. Délután fél három órakor a legnagyobb, 3. órakor valamenyi haranggal adatván jel, a hetes segédlelkész végzi a délesti isteni tiszteletet, miközben egyszersmind catechesist is tart. Husvét, Karácsonkor a feltámadási és születési isteni tisztelet éjfélkor tartatik. Egyházi körmenet tartatik Urunk születése ünnepének második, husvét és pünkösd második napján; továbbá vizkeresztkor a városon kivüli kuthoz; életszenteléskor és a templom ünnepén, végre Nagy-Boldogasszony napján a Mária Pócsi csodálatos Szüz Mária képéhez az ünnepelyes búcsumenet ritkán marad el. 2.. Hétköznapokon: Vajhagyó vasárnaptól husvétig minden nap tartatik utrenye, melynek végeztével ősi szokás szerint a meghalt hivekről történik a megemlékezés, mit követ az év minden napján különbség nélkül végezni szokott liturgia félnyolcz órakor, vagy a gyónáshoz képest később, ezt rendesen a hetes segédlelkész tartozik mondani, ha azonban a lelkészek valamelyikének szándéka vagy kötelezettsége van lyturgisálni, az által felváltathatik, midőn pedig mind a három lelkésznek van liturgiája, ez egymásután szakadatlan sorban tartatik. Az ily rendkivüli isteni tiszteletek eléggé gyakoriak. Hozományok :prinosz:/ az oltárra, szokásban egyátalában nincsenek. Az áldozati kenyeret az egyház sütteti, a bort a nemes város szolgáltatja ki. Második Rész. A lelkészeti anya és fiók egyházak, ápoldák, kereszteltek, a lelkészethez tartozó nép, a kegyur, maga a lelkész, annak kötelmei és

7 7. jövedelmei. I. Fejezet. A lelkészet. 1.. A lelkészet helyiségei. Ezen lelkészet ős régi felállitási kora nem tudatik; az anyaegyházon kivűl tartoznak hozzá következő fiók-egyházak. Hajdu-Nánás 1. óra, és a szegegyházi puszta óra járásnyi távolnyira. 2.. A lelkészi lak. A lelkészi lak, mely évben épittetett és zsindelylyel van befedve, 10. öl hosszu és 5. öl 4. láb széles, van benne a lelkész részére két jó karban lévő lakható szoba, egy ebédlő, előszobácska, kamara és tartalékkonyhával ellátott cselédház; a ház alatt pedig boltives pincze, ebben semmi felszerelés. Az egész belső telek északról 30. folyó öl, délről 27. keletről 37. nyugatról 44. folyó ölnyi, s igy az egész térsége 1, öl. Az egész fundust övedzi részint kőfal, részint rácsozat és deszkakerités; a fundusnak egy része házi kertül szolgál, melyben gyümölcsfák is vannak, kisebb része udvar, egy 10. öl hosszu kő és vályogból épitett istálóval és sertésollal, zsindelyes fedélzettel. 3.. A lelkészeti könyvek. Ezen lelkészetnek anyakönyvein kivül vannak még legnagyobb részben hittani tartalmu szép számu könyvei, melyeknek lajstroma 4. alatt ide záratik. II. Fejezet. A fiókegyházak. a). Hajdu-Nánás. Ezen anyaegyházhoz tartozik H. Nánás fiókegyház 1. órányi távolságra, a hol azonban hiveinknek sem temploma, sem semminemű ingó vagy ingatlan birtoka nincs; és igy az isteni tisztelet hallgatására és lelki szűkségeik bárminemü kielégitésére, kivéve a beteg látogattatását és a temetést, Dorogra jönnek. H. Nánáson önálló sirkert nincs, hanem a protestáns sirkert északi oldalán hiveink és az ott lakó latin szertartásu hivek részére mintegy öl területü tér van hagyva, a hol háboritlanul temetkezhetnek. b). Szegegyházi puszta fiókegyház. Ezen fiókegyház az anyaegyháztól órányira érvén, a menyiben sem temploma, sem semminemű ingó vagy ingatlan vagyona nincs, a hívek innen is

8 8. mint a fentebbi fiókegyházból lelki szükségleteik kielégitésére Dorogra jönnek. A sirkert a szegegyházi pusztán a latin szertartásuak és protestansokkal is közös. III. Fejezet. Segédlelkészet. 1.. A segédlelkészet helyiségei. Ezen segédlelkészet eredetét ott veszi, hogy H. Dorogon évig ruthen és román egy templommal biró két külön parochia létezvén, két külön lelkésze is volt; mivel azonban az egész városi népség tisztán magyar ajku, a két lelkészet a most emlitett évben egyesittetett, s a román lelkész helyett két segédlelkész alkalmaztatott. 2.. Segédlelkészi lakhelyek. Ezen segédlelkészeteknek állandó lakhelyeik ez ideig nincsenek, s a nemes város által bérelt házakban laknak; az egyik segédlelkésznek saját háza lévén, lakházi jogbeismerés tekintetéből a nemes várostól évenkint 55. forintnyi lakbért kap; a másik segédlelkész részére H. dorogi földmüves, Szunai Mihály a temfő (?) bejáró ajtajával szemben egy ölnyi területen fekvő még jó karban lévő, egy elő és utólakszoba és kamara (?) 3. öl hosszu és négy öl széles vályogból és náddal fedett házat vett; oly feltétel alatt, hogy a menyiben a nemes város mindkét segédlelkésznek tartozik lakot vagy lakbért adni, az általa évben vett házban lakó segédlelkésznek fizessen a nemes város évenkint 24. o. é. forintot, mely összegért kötelezve van a segédlelkész minden hóban egy a vevő és rokonai lelke üdveért elmondandó liturgiára. 3.. Segédlelkészeti könyvek. Ezen segédlelkészetnek ez ideig semminemű könyvei nem léteznek. IV. Fejezet. Az ápoldákról, kápolnákról, keresztekről az anya és fiókegyházakban. Ezen lelkészet területén semmi nemü ápolda nincs; kápolna sem volt, hanem az időszerint T ettes Farkas István s neje Orosz Antonia asszony közbirtokosok a város nyugoti, ugy nevezett nánási temetőben sirboltot épittetvén családjuk részére, e felébe egy kisded diszes imola épittetett, s septemb ,233. sz. alatt kelt püspöki engedély mellett october 2-án a sz. kereszt felmagasztalása tiszteletére ünnepélyesen felszenteltetvén, ekkoron az első sz. liturgia benne végeztetett.

9 9. Keresztje ezen lelkészetnek a két temetőn kivülin van még öt; és pedig: egy a templom mellett, egy a fehértói, egy a nánási, egy a böszörményi, és egy a tokaji uton a város végein. Ezen keresztek jó karbani fentartására alapítványok vannak téve, és pedig: a templom melettire néhai Papp Mária, Virág Péterné által 42. o. é. frt; a fehértói uton levőre néhai V. Szabó János és Oláh Anna által 42. frt. a nánási uton levőre Papp T. János által 50. frt. a böszörményi uton levőre néhai Görög Anna által 42. frt. a tokaji uton levőre Kiss Sándor altal 50. frt. Ezen alapítványi levelek néhai Görög Anna alapitványát kivéve, melyről csak az egyházi számadások tanuskodnak, a lelkészi irattárban őriztetnek. A keresztek ezidőszerint jó karban vannak. H. Nánás fiókegyházban kereszt nem létezik. A szegegyházi pusztai fiókegyházi közös temetőben van egy nem tudni ki által és mily időben állitott igénytelen, elavult fakereszt. V. Fejezet. A lelkészethez tartozó hivek az anya és fiókegyházban. 1.. A lelkészet hivei. Ezen lelkészet hivei római kath. helvét hitvallásu és izraelitakkal vegyítve laknak, nevezetesen az egész javadalom területén van: Római katholikus.836. Helvét hitvallásu 11,775. Izraelita 482. Összesen 13,093. A hivek között a) az anyaegyhazban b) nánási fiókegyházban c) szegegyházi fiókegyházban Gyónásképesek Gyónásképtelenek Tehát a lelkészet hivei összes száma. képes 2.. A hivek Szent gyónas képtelen lelkek száma házaspár ,045. 1,916.

10 Vegyes vallásu és szertartásu házasságok. Ezen lelkészet területén vegyes vallásu és szertartásu házasságok ritkán fordulnak elő; az ez időszerinti vegyes vallásu és szertartásu házasságok összeirása az 5/. alatt ide csatoltatik. 4.. A hivek erkölcsi viselete. Ezen lelkészet hiveiről általában bátran elmondható, hogy az egyháznak méltó fiai; a vallási buzgóság, mely különösen ezen helvét hitvallásuak tulnyomó számával elárasztott vidéken a böjt általános megtartása, a templom vasár és ünnepnapokoni szorgalmas látogatása, hétköznapokon szép számmali megjelenése és a búcsujárások általános gyakorlata által nyilvánul; de különösen azon vallási buzgóság szülte körülmény, mely szerint e lelkészet apró gyermekeitől számitva az ősz aggig, majdnem valamenyien tudják az egyházi és különösen a temetkezési szertartási éneket, és egyszersmind éneklik is, eléggé tanusítja a lelkészet hiveinek vallásosságát. Fordulnak elő esetek, különösen őszszel szüret után, hogy a menyiben a lelkészet területén a hivek nem kis menyiségü szőlőt művelnek, olykor-olykor borokozta mámoros ember is látható; de nagyobb botrányok ritkán fordulnak elő; az égett italok csak mértékletesen használtatnak. A káromkodás e vidékhez képest e lelkészet hiveinél eléggé gyér. A mi a fajtalan életet illeti, ettől e lelkészet hivei irtózattal fordulnak el. VI. Fejezet. A kegyur. Ezen lelkészet kegyura H. Dorog város nemes közönsége. VII. Fejezet. 1.. A lelkész személye és tulajdonai. A jelenlegi lelkész Szabó György született Szabó Demeter h. dorogi közbirtokos és Dadai Maria szűlőktől Szabolcsmegyében Nyir-Lugoson márcz. 24. a gymnasialis 6. osztályt Nagy- Károlyban végezte, évben püspöki irnok volt, mikoron a papjelöltek közé soroztatván a bölcsészeti tanfolyamot Pesten, a hittanit Ungvárt bevégezvén sept. 8-án Nagy-Váradon nőtlen állapotban áldozárrá szenteltetett. Mint ujdon áldozár Fábiánházán segédkedett s Nyír-Vasváriban ideiglenesen lelkészkedett; évben püspöki levél és könyvtárnok s sz. széki aljegyző lett, mint ilyen február hóban a püspöki hittani lyceumnál erkölcstan és a lelkipásztorkodás rendes tanárává neveztetvén, e tantárgyakból az egyetemnél kiállotta a tanári szigorlatot és e minőségben

11 évet töltött. Ezen hittanári foglalkozása mellett 6. egész évig egyszersmind képezdei rendes tanár volt; január 1. napján sz. széki ülnökké lett; ugyancsak octóber 20. a h. dorogi kegyuri joggal bíró közönség által lelkészükké választatván el, e javadalmat püspöki oklevél felruházása mellett február 20-án iktattatván be elfoglalta és ezen időtől 27-ik éve, hogy h. dorogi rendes lelkész. Ezen hivatalával egybefoglaltan 1848-iki novembertől a dorogi kerület alesperesi hivatalát is viszi septemb. 18-tól pedig dicsően uralkodó Ő császári és Apostoli Királyi Felsége legkegyelmesebb kinevezésénél fogva egyszersmind Szabolcsmegyei főesperes is. 2.. A lelkész hivatalánál fogva. A lelkész az isteni tisztelet vasár és ünnepnapokon ugy szintén köznapokon az egyházban az Első Rész III. Fejezetében leirt időben rendesen végzi az ünnepélyes liturgiát vasár és ünnepnapokon a népért mutatja be a Mindenhatónak; a szentségeket, nevezetesen: a keresztséget, bérmalást, a betegeknél itt szokásban levő utolsó kenet szentségét, a házasságra szükségelt előkészületi tanitásokat, ugy a házasság szentsége kiszolgaltatását a körülményekhez képest, ha valaki kivánja, vagy segédjei elfoglalvák avagy távol vannak, mindenkor készségesen teljesiti; a nagybőjti gyónásokat pedig, segédjeivel egyenlően hallgatja. A temetéseket a körülményhez képest, a mint a meghalt szülei vagy rokonai kívánják, a lelkész vagy maga, vagy segédjeivel együtt, avagy segédjei valamelyike által temetteti; és pedig a szegényeket ingyen, de a fizetni képesek irányába is megtartja a megyei rendelet által kiszabott köntösdij-szabályt. Végre mint iskolai igazgató látogatja az iskolakat, jelenvan a szigorlatokon, felügyel, hogy a segédlelkészek ne mulaszszák el a hitoktatást; ugy szintén az ifjuságnak a többi tanokbani és az erénybeni előmenetelére. Van összes hiveinek lélekszám szerint összeírása; alapitványi és ajánlati liturgiai könyve, rendes lelkészeti és esperesi naplója és levéltára. Ezen egyházban két segédlelkészi állomás van. Ez időszerint segédlelkész: Görög Pál; a második segédlelkészi állomás jelenleg üres. Görög Pál született év aprilis hó 10-én. Hajdu- Dorogon, hol atyja akkoron városi tanácsos volt. Tanulmányait a debreczeni kir. középtanodában kezdé, majd Ungvárt folytatá, hol mint végzett 6-od oszályu a munkácsmegyei papjelöltek sorába felvétetett; s a megyei ösztöndij élvezete mellett a felsőbb tanosztályokat a szathmári püspöki főgymnasiumban bevégezvén ugyanott 1857-ben az érettségi vizsgálatot is letevé. A theologiai tanfolyamot, miután a latinnyelvből vizsgálatot tett, s az előkészitő évtől kegyesen

12 12. felmentetett, az ungvári papnöveldében végezte. Mint pályavégzett a munkácsmegyei papárvaintézetbe informatorrá neveztetett, s e minőségben évig működvén, 1863-ban megnősült, s ugyanez év marczius havának 29-én pappá szenteltetett; beszél magyarul, oroszul, latinul s ért németül; évben kineveztetett segédlelkésznek Dorogra, hol mint ilyen mai napig működik. 3.. A lelkész jövedelme. A lelkész jövedelmét következő források szolgáltatják: 1. a lelkészeti két telek, melynek egyes darabjai következők: a). A kilinkuti fordulóban 32. hold jó minőségü szántóföld, a telekjegyzőkönyv 2,498. részletszám alatt. b). A görögkuti fordulóban 32. hold jó minőségü szántóföld a telekjegyzőkönyv 4,098. r. sz. alatt. c). A zajgatói fordulóban 32. hold jó minőségü szántóföld a t.j.k.7,609. r. sz. alatt. d). A gyulási fordulóban 52. hold középminőségü szántóföld a t.j.k r. sz. alatt; mindegyik fordulóban egy darabban összesen 148. hold szántóföld ölével. Kaszáló semmi. Legelő azonban két telek utáni részlet tartozik a lelkészi két telek külsősége után a közös legelőből, mely jelenleg minden megszoritás nélkül közösen használtatik. 2. A lelkészi belső telken kivül, mely miként a Második Rész, I. Fejezet 2.. emlitve van 1, öl, e lelkészethez tartozik még: két lelkészeti külső kert, melynek egyike 1, öl, másikba öl. 3. Ágybér, vagy papibér, az évi parochialis jövedelmek országos összeirása alapján minden gazdától két pozsonyi, kisebb gazdától egy pozsonyi mérő és házas zsellértől egy fél pozsonyi mérő menyiségben lévén határozva; a menyiben ennek szedetése roppant sok kellemetlenség s mégis sikertelenséggel volt egybekötve, a nemes város közönsége a lelkészi éves bér helyébe évben az ugy nevezett kölesföldből, illetőleg a közös legelőből 56. hold földet 1,400.. ölével határozott a lelkész részére egy tagban kihasittatni s átadni, ama kellemetlen jövedelmezetlen papibér megváltása fejében, mi is püspöki kormánynak a nemes város által feljelentetvén, azt a lelkész önszemélyére nézve elfogadta s már 6. év óta használja. E szerint a lelkészet hivei jelenleg papibért nem teljesitenek, napszámot pedig már összeírás szerint sem tartoztak s nem is tartoznak. 4. A lelkész kap a nemes várostól évenkint 12. öl tüzi fát.

13 A köntösdij a megyei kormánynak év november 21. napján 4,329. sz. alatti és kihirdetett schema szerint szedetik. 6. Ugyancsak a nemes várostól 200. itcze hegyi bort. 4.. Segédlelkészek hivataloknál fogva. A segédlelkészek vasár és ünnepnapokon ugy szintén köznapokon az egyházban az Első Rész III. Fejezetében leirt időben rendesen végzik az isteni tiszteletet; a szentségek kiszolgáltatását és a temetéseket egymás közt felosztva hetenkint végzik, a nem hetes segédlelkész vasár és a hétközben netalán előforduló ünnepnapon egyházi beszédet tart. 5.. Segédlelkészek jövedelme. A segédlelkészek jövedelmét a következő források képezik: 1. Földbirtokuk nincs; kapnak azonban kétkét vékás luczernást, egyegy vékás szántó és egy kosárnyi zöldségre való termő földet. 2. A helybeli lelkésztől 157. frt. 50. krt. o. é. egyenkint. 3. Az iskola pénztárából hitelemző oktatások dija fejében személyenkint 100. frt. o. é. 4. Az egyház pénztárából személyenkint 50. o. é. frtnyi segélydijt. 5. A helybeli lelkésztől egy kemecze téli fűtéséhez elegendő futő szalmát. Harmadik Rész. Az iskolák, tanitók és éneklészek. I. Fejezet Az iskolák. 1. Az iskolai épületek. Ezen egyház iskolájának van ölnyi területü telke, melyen a következő épuletek vannak: A telek észak-keleti részén egy L. betü alakban szilárd anyagból nem tudni mikor épült, ezelőtt város házának használt, de évben átalakitott, cseréppel fedett iskolaház, melynek északi hossza 14. öl, 5. láb. keleti hossza 16. öl, szélessége 4. öl és 4. láb; öt tanteremből és egy tanitói tanácskozmány és iskolai könyvtárra szánt szobákból áll. A telek délnyugati szegletéből kissé beljebb áll egy 9. öl és 5. láb hoszszu, 3. öl, 3. láb széles vályogból épített és náddal fedett, még meglehetős karban levő egy előszoba és két tanteremből álló épület. Az első pontban említett épület a fi,- a másik pontban említett a leányiskola.

14 14. Ezen iskolatelek északnyugoti sarkán van 8. öl hosszu és 2. öl, 4. láb széles, egy pitvar, egy elő és egy hátulsó szobából álló meglehetős rozzant állapotban levő épület, mi ez időszerint a leányiskola elemi férfi tanitó lakául szolgál. A telek keletdéli szegletén van egy 14. öl hosszu és 4. öl 2. láb széles téglából épitett két szobára osztott árusolási czélra szolgáló épület. Ettől nyugotra mintegy 20. ölnyire eső távolban van egy 11. öl 2. láb hosszu és 4. öl 2. láb széles náddal fedett rozzant állapotban levő, három szobából álló épület, mi ezidőszerint űresen áll; ezen ház tanitói lakul szolgáland. 2.. A tantermek. Miként fentebb érintve van, a fiiskolában van öt tanterem, a leányiskolában pedig kettő; ugy a fi mint a leányiskolai tantermek kellőleg el vannak látva ülőpadokkal, minden tanteremben van egyegy fekete tábla, egy szék és asztalka a tanitók részére. Az iskolákat télben vaskályhák melegitik, a melyekbeni tüzelésre kellő fáról az iskolai gondnok az iskolai pénztárból gondoskodik. Ezen főelemi tanoda ugy szintén a leánytanoda kizárólagosan gör. kath; tanitasi nyelve magyar. A fiiskola termei a tanonczok befogadására elég nagyok, a leányiskola azonban a növendékekhez képest nagyon szük. II. Fejezet. Az iskolák vagyoni cselekvő és szenvedő állapota. 1.. Cselekvő állapot. Ezen iskolának van: a). Ingatlan vagyona és pedig az Első Rész II. Fejezetének 1.. megnevezett csontosi vagy Erdőföld dülőben, mely mintegy 85. holdra tehető. b). Van továbbá államkötvényekben 18,816. o. é. frtnyi tőkéje, mely 5 % kamatját a debreczeni m. királyi adóhivatal pénztárából husz száztóli jövedelmi adó czim levonása után ezüst pénzben szedi. c). Végre van még 1,385. frt 30 kr. o. é. kamaton levő tőkéje, H. Dorog város egyes lakóinál bármikor felmondható 6% kamatra kötvények mellett kiadva. A kötvények az iskolai gondnok által őriztetnek. Egyéb vagyona ezen iskolának nem lévén az épületek fentartása és a tanitók dijazására a nemes város segítsége nélkül képes nem lehet. 2.. Szenvedő állapot. Ezen iskolákat ez időszerint a nemes várostól 350. frt. 6 % kamatra felköl-

15 15. csönzött adósság terheli. Egyéb adóssága nincs. 3.. Iskolai gondnok. A jelenben iskolai gondnok nemes Tóth János közbirtokos s városi képviselő, özvegy, több gyermek atyja. Gondnokká lett évben; számadásait a nemes város közönségének mint kegyurnak, s illetőleg az iskolai-széknek beterjeszteni tartozik. Ezen iskolaiszék tagjai a hitfelekezeti hivek által mult évben választattak; elnöke T. Lyachovics János Ur. III. Fejezet. Az ifjaknak az iskolába járási rendjeről. 1.. Vasár és ünnepnapokon. Vasár és ünnepnapokon az egyház tornyában levő csengővel reggeli 7. órakor először jel adatván, félnyolczkor másodszor csengettetik, a midőn a két nembeli ifjuság tanitóik felügyelete mellett az egyik segédlelkész által mondani szokott olvasott szent liturgiára az egyházba vonulnak és a liturgián énekelnek. Délután félháromkor csengettetik először, 3-kor másodszor, a midőn a növendékek a fent érintett rendben jönnek a délesti isteni tiszteletre, mely alkalommal a segédlelkészek egyike által catechisálás tartatik. 2.. Hétköznapok. Hétköznapokon reggeli 7. órakor csengettetik először, fél 8-kor másodszor, a midőn is az ifjuság az olvasott sz. liturgia hallgatása, illetőleg éneklésére vonul, a minek végeztével 8-kor kezdődnek a tanórák és délelotti 10. óráig tartanak. Délután 1. órakor csengettetik először és kettőkor másodszor, a midőn elkezdődvén a tanórák délutáni négy óráig tartanak. Hetenkint kedden délután és csütörtökön egész nap szünidő tartatik. Hosszabb szünidők évenkint három izben tartatnak, ugymint: kapáláskor két hétig aratáskor két hétig és octóber havában. IV. Fejezet. A tanitók és azok jövedelme. 1.. A tanítók személyei. a). A fi vagyis a főelemi tanodanál a tanitói személyzetet a jelenben képezik: 1. Fejér György, született évben H. Dorogon, a képezdei tanfolyamot Egerben végezte, tanitóul a nemes város közönsége által évben válasz-

16 16. tatott meg, s miután a tanítói szigorlatot ugyancsak Egerben letette, tanitói minőségben a nemes város által évben meg is erősittetett. Beszél magyarul, ért németül. Nőtlen. 2. Dállyay Papp László született évben H. Dorogon, a képezdét Ungvárt végezte, a nemes városi közönség által évben tanitóul választatván, e minőségben mai napig működik. Nős egy gyermek atyja, beszél magyarul, ért németül. 3. Orosz Mihály, született évben Szabolcsmegye Kótaj községében, a képezdei tanfolyamot Ungvárt végezte, tanitóul a T. iskolaiszék az évben választatván meg; beszél magyarul, ért oroszul és németül. b). A leánytanoda tanitói személyzete. 1. Szász János született Szabolcsmegyében Acsád helységében (?) évben; a képezdei tanfolyamot évben Mária-Pócson végezvén évig Szatmármegye Ér-Körtvélyes községében orosz és oláh kántor-tanitó volt; helybeli tanitónak évben választatván meg. Nős, négy gyermek atyja; beszél magyarul, németül, oláhul, oroszul, ért latinul. 2. Virág Katalin özvegy Küzmös Lászlóné, született évben H. Dorogon, férje mellett a tanitás elemeit gyakorolván, s miután Mária-Pócsi képezdénél a tanitó-képességi szigorlatot dicséretes sikerrel állotta ki évben a nemes városi közönség által segédtanitóul választatott meg év kezdetétől rendes tanitónő a leányok egyik osztályában. 2.. A tanitók jövedelme. a). A harmadik Rész II. Fejezet 1.. emlitett iskolai földekből személyenkint 6-6. holdnyi föld használata. b). Minden egyes tanitó és tanitónőnek kész pénz fizetése 200. frt. o.é. Ezen egész összegbe a város pénztárából adatik 3. tanitónak 48. o. é. frtjával összesen 252. o. é. frt; a többi az iskolai alapból teljesittetik. 3.. Az iskolát látogató gyermekek. Ez iskolát, és pedig nevezetesen: a). A fi főelemi iskolát az ide 6/. alatt mellékelt névjegyzék szerint tartozik látogatni 532. figyermek, mivel e város kebelében, ennyi hat évet haladott es 12-őt be nem töltött gyermek találtatik; azonban mint az ide 7/. alatt mellékelt névjegyzékből kitünik járt tanévben 326. és ezek is inkább télen mint nyáron át; az iskolába járást részint a szegénység, részint pedig a szülők gondatlansága akadályozza. b). A leánytanodát miként a b. alatt ide csatolt mellékletekből látha-

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester A borítón Nepomuki Szent Jánosnak a Budapesti út és Aradi utca

Részletesebben

TÓTHNÉ SERES ETELKA. Temetők és keresztek Dévaványán

TÓTHNÉ SERES ETELKA. Temetők és keresztek Dévaványán TÓTHNÉ SERES ETELKA Temetők és keresztek Dévaványán Anyagot gyűjtötte: Törőcsik Mária és Tóthné Seres Etelka Kópiákat készítette: Gyuricza Máté Szerkesztette: Tóth Veronika Dévaványa 2012. Köszönetet mondunk

Részletesebben

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918)

A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) A SZELLEMI ÉS ANYAGI FELVIRÁGZÁS KORA (1877 1918) Zittl Róbert plébános munkássága Novák Antal halála után az új plébános megválasztásáig, 1876 októberétõl 1877 elejéig, a plébánosi teendõket, mint adminisztrátor,

Részletesebben

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE 1 A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE SZAKDOLGOZAT Készítette: Böjti Tamásné hallgató Szeged, 1995. 2 Előszó A szajoli egyházközség 1995 őszén ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját. A belterületi

Részletesebben

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz.

EVANGELIKUS ^VIEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. Szerkesztő- 8 kiadó-hivat,al : Pozaony, Xonventutcza c. sz. Hatodik évfolyam. 36. szám. Pozsony, 1888. évi Szeptember 1-én. EVANGELIKUS r Előfizetési ár : Egész évre 6 frt kr. félévre. 3,, negyedévre 1, 50, Egy szam ára 12 kr. o. e. J EGYHÁZ es ISKOLA. ^VIEGJELEN

Részletesebben

EV. REF. FŐGIMNÁZIUM

EV. REF. FŐGIMNÁZIUM MISKOLCZI EV. REF. FŐGIMNÁZIUM IRTA D r KOVÁCS GÁBOR igazgató-tanár. II. RÉSZ. MISKOLCZ. KIADJA AZ EV. REF. FŐGIMNÁZIUM 1895. Olvasótermi használatra 1962 JULIUS ELŐSZÓ, vallás és közoktatásügyi m. kir.

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

TÖRTÉNETE A PÉCSI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKÖZSÉG KELETKEZÉSÉTŐL 1917-IG. BALDAUF GUSZTÁV PÉCSI EV. LELKÉSZ. IRTA:

TÖRTÉNETE A PÉCSI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKÖZSÉG KELETKEZÉSÉTŐL 1917-IG. BALDAUF GUSZTÁV PÉCSI EV. LELKÉSZ. IRTA: A PÉCSI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE KELETKEZÉSÉTŐL 1917-IG. IRTA: BALDAUF GUSZTÁV PÉCSI EV. LELKÉSZ. PÉCS, 1926. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. A PÉCSI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE

Részletesebben

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án.

EGYHÁZ és ISKOLA. EVANGELIKUS. FSISileges-e? Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. Ötödik évfolyam. 30. szám. Pozsony, 1887. évi július 23-án. EVANGELIKUS EGYHÁZ és ISKOLA.., ^ MEGJELEN HETENKÉNT EGYSZER. C Elonzetesi ar : Hirdetés ára : Egész evre. 6 frt ar. eä>sö J* s Négyhasábos petit

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

Kálnay Nándor. Csesztve község története és leírása. Csesztve község (Nógrád vármegye) tanügyének története

Kálnay Nándor. Csesztve község története és leírása. Csesztve község (Nógrád vármegye) tanügyének története Kálnay Nándor 3. kiadás (Csesztve község története és leírása) 2. kiadás (Csesztve község [Nógrád vármegye] tanügyének története) Csesztve község története és leírása Csesztve község (Nógrád vármegye)

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE. P U L T J fl KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909.

ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE. P U L T J fl KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909. ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE P U L T J fl ÉS PZ EGYHÁZMEGYEBELI GYÜLEKEZETEK T Ö R T É N E T E. KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. r '' LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909. TRPOLCZR.

Részletesebben

Gönci kerület. Plebániák: 1. ABAUJ-SZÁNTÓ

Gönci kerület. Plebániák: 1. ABAUJ-SZÁNTÓ Gönci kerület. Esperes: N. tiszt. Liszkay Nándor, szentszéki ülnök, ker. tanfelügyelő, abauj-szántói plebános. Plebániák: 1. ABAUJ-SZÁNTÓ Hajdan mezőváros, jelenleg nagyközség Abauj-Torna megyében, a gönci

Részletesebben

Köszöntő. Arany László múlt századi költő és műfordító örökérvényű verssoraival motiválva köszöntjük valamennyi olvasónkat:

Köszöntő. Arany László múlt századi költő és műfordító örökérvényű verssoraival motiválva köszöntjük valamennyi olvasónkat: Köszöntő Mikor kimondjuk a két szót: Péteri község, mennyi minden juthat eszünkbe. Szülőfalunk és lakóhelyünk, ahol ma több, mint kétezren élünk. Sokunknak a legkedvesebb táj, az élet kezdete és vége,

Részletesebben

IRSIK FERENCZ, PÁPAI PRAELATUS, APÁT-KANONOK.

IRSIK FERENCZ, PÁPAI PRAELATUS, APÁT-KANONOK. [1] BOLDOG EMLÉKÜ HÁM JÁNOS, SZATMÁRI PÜSPÖK ÉLETE IRTA IRSIK FERENCZ, PÁPAI PRAELATUS, APÁT-KANONOK. [2] Boldog ember, kinek az Úr törvényében telik kedve és éjjel nappal az ő törvényében elmélkedik.

Részletesebben

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Parókusok: MISKOLC-BELVÁROSI (BÚZA TÉR) GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Schirilla Szólon Andor 1905 1943 Kozma János 1943 1953 Dr. Vatamány Bertalan 1953 1981 Dr. Csoba János 1981 1984 Dr. Bacsóka Pál 1984

Részletesebben

A Vasadi Református Egyház története

A Vasadi Református Egyház története A Vasadi Református Egyház története 1888-ban került Szűcs Károly lelkész-tanító (helyettes lelkész) Vasadra, aki öt évig munkálkodott itt, 1893-ig. Egyik feljegyzésében így ír: Mindjárt idejövetelem után

Részletesebben

RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG.

RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG. RAJZOK A MAGYAR PROTESTANTISMUS TÖRTÉNELMÉBŐL. SZERKESZTETTE FABÓ ANDRÁS, AGÁKDI ÁG. VALL. EV. PAP 9 MAGT. TUDOM. AKAD. L. TAG. KIADJA A VÁCZI ÁG. VALL. EV. GYÜLEKEZET. PEST, NYOMATTA HORNYÁNSZKY ES TRÄGER

Részletesebben

DEBRECEN EVANGÉLIKUSAI

DEBRECEN EVANGÉLIKUSAI DEBRECEN EVANGÉLIKUSAI (A hívek agyházi élete az evangelikus egyház megalakulása, 1883 előtt.) IRTA: Dr. HORVAY RÓBERT TB. EGYHÁZFELÜGYELO DEBRECEN. 1939. KIADJA A GYÜLEKEZETI LUTHERSZÖVETSÉG. ÁRA 1 PENGŐ.

Részletesebben

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség

75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 75 éves a Csengelei Római Katolikus Egyházközség 2 A CSENGELEI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖSÉG 75 ÉVE Í r t á k : Papp Istvánné Katona Attila Molnár Mihály Kiadta a Csengelei Róm. Kat. Egyházközség Csengele,

Részletesebben

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM 200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM Szerkesztette: IVÁNYI LÁSZLÓ plébános Szent Imre Plébánia Gyomaendrőd 2004 Előszó Köszönetnyilvánítás: Az alábbiaknak mondok köszönetet, akik segítsége nélkül nem

Részletesebben

SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULÁRIS SZEGEDIENSIS 19 REDIGIT: GÁBOR BARNA

SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULÁRIS SZEGEDIENSIS 19 REDIGIT: GÁBOR BARNA SZEGEDI VALLÁSI NÉPRAJZI KÖNYVTÁR BIBLIOTHECA RELIGIONIS POPULÁRIS SZEGEDIENSIS 19 REDIGIT: GÁBOR BARNA Köztéri szakrális kisépítmények Szerkesztette Grynaeus Tamás Szeged-Budapest, 2008 Kiadja: Néprajzi

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

Mikola HONISMERETI TANULMÁNY

Mikola HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Mikola HONISMERETI TANULMÁNY Zaharia Gabriella Timea Szatmárnémeti Partiumi Keresztény Egyetem Nagyvárad 2014 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... - 3 - Mikola alapítása, földrajzi helyzete,

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi

Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Dunakeszi Lapok Dunakeszi múltjából A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR HELYTÖRTÉNETI SOROZATA ISSN 1787-9248 KÉZIRATOS TÖRTÉNELEM Összeállította: Csoma Attila Kölcsey

Részletesebben

ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK:

ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSMTT879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: SZÁSZ DOMOKOS ÉS BODOR ALNTAL KÖZJEGYZŐ. TITKÁÉ. KOLOZSVÁRTT. NYOMATOTT STBIN

Részletesebben

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig

A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM KÁNONJOGI POSZTGRADUÁLIS INTÉZET A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig Doktori

Részletesebben

Jáky Ferenc a karácsonyfa-állító osli lelkész, a nemzeti kis iskola igazgatója

Jáky Ferenc a karácsonyfa-állító osli lelkész, a nemzeti kis iskola igazgatója Dr. Varga József: Jáky Ferenc a karácsonyfa-állító osli lelkész, a nemzeti kis iskola igazgatója A címben idézőjelek közé került szövegrész első értelmezésre szoruló kifejezése az osli. Osli nagybetűvel

Részletesebben