A Képviselő-testület Bizottságai és feladatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület Bizottságai és feladatai"

Átírás

1 1. számú melléklet A Képviselő-testület Bizottságai és feladatai I. 1 Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 1) véleményezi az Önkormányzat költségvetési koncepciójára, költségvetési rendelet-tervezetére, illetve rendelet módosítására tett javaslatokat, 2) véleményezi a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló (féléves, éves beszámoló, három-negyedéves tájékoztató) zárszámadás, valamint pénzmaradvány felosztásának tervezetét, 3) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés,csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, 4) véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket, 5) vizsgálja az adósságot keletkeztető ügyleteket, az Önkormányzat gazdasági társaságban való részvételét, 6) megtárgyalja és véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő, pénzügyi kihatású előterjesztések tervezeteit, 7) könyvvizsgáló alkalmazása esetén véleményezi a könyvvizsgáló jelentését, a konszolidált mérleget és annak valódiságát, 8) figyelemmel kíséri az Önkormányzati szervek és intézmények gazdálkodását, 9) véleményezi az önkormányzat gazdasági programját, vagyongazdálkodási koncepcióját figyelemmel kíséri és ellenőrzi teljesítését. 10) folyamatosan vizsgálja az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, költségvetését, likviditását. 11) véleményezi a különféle pénzügyi kihatású pályázatokat, támogatási igények benyújtására irányuló kezdeményezéseket. 12) a polgármester által előterjesztett költségvetéssel kapcsolatos eseti anyagokat (előirányzat módosítás, helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény, pótelőirányzatok) véleményezi. 1 Az 1. melléklet I pontját módosította a 33/2013. (XII.19.) Ör

2 2 13) megvitatja és véleményezi az Önkormányzat beruházási, fejlesztési javaslatait, ellenőrzi a tervek teljesítését, 14) véleményezi a vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos ügyeket, 15) véleményt nyilvánít az önkormányzati vagyont és vagyoni érdekeltséget érintő kérdésekben, 16) véleményezi a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket és testületi előterjesztéseket, így különösen azokat, melyek a - költségvetéssel, annak végrehajtásával, adósságot keletkeztető ügylettel, - önkormányzati intézménygazdálkodással, - helyi adózással, - felújítással és karbantartással, - az energiagazdálkodással, - az önkormányzati vagyon kezelésével, rövid és hosszú távú hasznosításával, - önkormányzati társaságok tevékenységével, éves mérlegével, értékelésével, üzleti tervével, távlati elképzelési feladatokkal kapcsolatosak. 17) a közfoglalkoztatás és egyéb foglalkoztatás elősegítésére, az infrastrukturális ellátottság javítására, az önkormányzat működési feltételeinek biztosítására irányuló javaslatokat, önkormányzati pályázatokat véleményezi, 18) véleményezi a településfejlesztési és Szabályozási tervet, illetve annak módosítására tett javaslatot, 19) véleményezi a város közmű- és közúthálózatának fejlesztésére tett javaslatokat, 20) véleményezi a város fejlesztésével és környezetvédelmével kapcsolatos ügyeket, 21) megvitatja és véleményezi az Önkormányzat beruházási, fejlesztési javaslatait, ellenőrzi a tervek teljesítését, 22) véleményezi a városfejlesztési programokat, terveket, kommunális, közlekedési és helyi energiagazdálkodási koncepciókat, 23) véleményezi a város városrendezési és fejlesztési, beruházási, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos terveit és koncepcióit, 24) közreműködik az épített környezet, a természetvédelmi, környezetvédelmi és a területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásában,

3 3 25) figyelemmel kíséri: - a tüzeléstechnikai szolgáltatás (kéményseprés) ellátását, - a helyi vízrendezési, vízkárelhárítási feladatok végrehajtását, - a város közterületeinek arculatát, a köztéri szobrok ápolásának végzését, - a településrészek arányos fejlesztését, - településüzemeltetési feladatokat és azok alakulását, - lakás-, és helyiséggazdálkodási feladatokat, - a hulladékgazdálkodási, a helyi közösségi közlekedéssel, a távhőszolgáltatással és az ivóvíz-szolgáltatással, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos feladatokat. - 26) véleményezi az önkormányzati hatáskörbe tartozó díjmegállapításra vonatkozó javaslatokat 27) 4 évente beszámol munkájáról a Képviselő-testületnek 28) dönt az átruházott hatáskörökben, 1 29) előterjeszti a magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásában részesülők személyére, a támogatás formájára és összegére vonatkozó javaslatot (az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsággal együtt) 2 30) A közterületen lévő fák kivágására irányuló kérelem során a városi főépítész véleménye alapján dönt a tulajdonosi hozzájárulásról. 3 31) véleményezi a településszerkezeti terv s módosításai tervezetét 4 II) Társadalompolitikai Bizottság 1) javaslatot készít a város óvodai intézményhálózatának működtetésére, művelődési és sportkoncepciójára, egészségügyi és szociálpolitikai feladatok megoldására, 2) véleményt nyilvánít minden művelődést, nevelést-oktatást, sportot, szociális és egészségügyi ellátást érintő fejlesztési, gazdasági kérdésben, 3) véleményezi a város művelődési, nevelési, oktatási,sport intézményeivel,egészségügyi és szociális alapellátással, koncepcióval kapcsolatos ügyeket, 1 Az 1 számú melléklet I. 29) ponttal kiegészítette a 23/2014. (IV.25.) Ör 2 Az 1 számú melléklet I. 30) ponttal kiegészítette a 30/2014. (VI.27.) Ör 3 Az 1 számú melléklet I. 31) ponttal kiegészítette a 44/2014. (VII.24) Ör 4 Az 1. melléklet II. pontját a 49/2014. (XI.06.) Ör módosította

4 4 4) figyelemmel kíséri a város művelődési, nevelési, oktatási, szociális és egészségügyi intézményhálózatának működését, 5) véleményezi a város művelődési, nevelési,oktatási, sport helyzetéről, az önkormányzat által fenntartott egészségügyi és szociális intézmények működéséről szóló beszámolókat, koncepciókat és folyamatosan figyelemmel kíséri az abban foglaltak teljesítését 6) véleményezi önkormányzati intézmény alapítását, megszűnését, összevonását, háziorvosi, házi gyermekorvosi fogorvosi körzetek kialakítását, 7) véleményezi a feladatkörébe tartozó Önkormányzati rendelet-tervezeteket és előterjesztéseket, javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó szakterületek kérdéseinek rendeleti szabályozására 8) véleményezi a város művelődési, nevelés, sport, egészségügyi és szociális intézmények vezetői állásaira beérkező pályázatokat, 9) mint fenntartó, illetve működtető egyetértési jogot gyakorol az óvodák nevelési, az iskolák pedagógiai programja vonatkozásában amennyiben annak költségvetési vonzata van az önkormányzat részéről, 10) véleményezi a közművelődési intézmények nevelési,pedagógiai, szakmai programjait, 11) javaslatot tesz az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmények, oktatásinevelési intézmények igénybevételi térítési díjainak, valamint a szociális alapszolgáltatások térítési díjainak megállapítására, 12) közreműködik a helyi sportpolitikai elvek kialakításában, 13) véleményezi az önkormányzat által fenntartott (nevelési-oktatási, közművelődési,művészeti,sport stb.) intézmények elnevezését, 14) véleményezi a szociális bérlakást igénylők kérelmeit és javaslat formájában ennek névjegyzék tervezetét a Képviselő-testület elé terjeszti, 15) figyelemmel kíséri a lakosság szociális életkörülményeinek alakulását, a gyógyító, megelőző és betegellátási tevékenységet, 16) dönt a civil szervezetek és sportegyesületek pályázati úton történő támogatása tárgyában benyújtott pályázatokról és a támogatás odaítéléséről, 17) dönt az átruházott hatáskörökben, 18)évente beszámol munkájáról a Képviselő-testületnek. III. Ügyrend, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 1) véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezetek és azok módosítására tett javaslatok jogszerűségét, 2) véleményt nyilvánít a Képviselő-testület elé kerülő, jogi állásfoglalást igénylő ügyekben,

5 5 3) ellátja a polgármester, alpolgármesterek és képviselők tekintetében a vagyonnyilatkozatok nyilvántartását, ellenőrzését és vizsgálatát, 4) kivizsgálja a képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést, 1 5) 2 6) előterjeszti a magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásában részesülők személyére, a támogatás formájára és összegére vonatkozó javaslatot (a Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal együtt) 7) előterjeszti a polgármester illetményére, jutalmazására vonatkozó javaslatot 3 8) véleményezi az alapítványok, önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok alapító okiratait, társasági szerződéseit, 9) véleményezi az önkormányzatok által fenntartott intézmények alapító okiratait, azok módosítását, 10 ) véleményezi a Képviselő-testület döntése elleni törvényességi észrevételeket, 11) feladatkörében ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját, 12) folyamatosan figyelemmel kíséri az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának jogszabályoknak való megfelelőségét, javaslatot tesz módosítására, kiegészítésére, 13) véleményezi a bírósági ülnökökre tett javaslatot, 14) véleményezi a rendőrkapitányság vezetőjének a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységéről szóló éves beszámolót, 15) véleményezi a képviselő-testületnek társulás létrehozására, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozásáról szóló kezdeményezését. 16) folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat működését érintő jogszabályokat, 17) előzetesen meghallgatja kinevezése előtt a rendőrkapitányt, 1 Az 1. melléklet IV./5 pontját hatályon kívül helyezte a 33/2013. (XII.19.) Ör 2 Az 1 melléklet IV/6 pontját a 23/2014. (IV.25.) Ör módosította 3 Az 1 melléklet IV/8 pontját a 33/2013. (XII.19.) Ör módosította

6 6 1 18) a Polgármesteri Titkárság közreműködésével gondoskodik a polgármester szabadságának nyilvántartásáról, 19) javaslatot tesz a város közbiztonságát javító intézkedések társadalmi szervezetek útján való ellátására, 20) javaslatot tesz a közbiztonság javítását célzó koncepciókkal kapcsolatos tervekre, 21) közreműködik a város közrendjének és közbiztonságának megszervezésében, 22) kezdeményezi a rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolását a város közbiztonsága érdekében. 23) véleményezi a közterületek elnevezésére vonatkozó javaslatokat, 24) véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, bérletét, vállalkozásba való bevitelét, koncesszióba adását, illetve más célú hasznosítását. 25) véleményezi az önkormányzati alapítású, illetve az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügyeket, 26) véleményezi a lakásgazdálkodással és lakásépítési programokkal kapcsolatos ügyeket, 27) közreműködik az ingatlankezelés- és fenntartás fejlesztésével kapcsolatos feladatok meghatározásában, megvitatásában, 28) belterületbe vonásra irányuló javaslatokat véleményezi, 29) javaslatot tesz építési tilalmak elrendelésére, fenntartására, feloldására, 30) véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésével kapcsolatos szabályozási terv és környezetvédelmi kérdésekben, 31) javaslatot tesz a Környezetvédelmi Alap felhasználására, 32) figyelemmel kíséri és ellenőrzi környezetvédelmi szempontból a közterületfenntartási, köztisztasági, településtisztasági feladatok ellátását, 33) részt vesz a természeti és épített környezet védelmével kapcsolatos elképzelések kialakításában, 34) javaslatot tesz környezet- és természetvédelmi intézkedések megtételére 1 Az 1 melléklet IV/18 pontját a 33/2014. (VI.27.) Ör módosította

7 7 35) négy évente beszámol munkájáról a Képviselő-testületnek, 36) dönt az átruházott hatáskörökben 2. számú melléklet A Polgármesterre, a Jegyzőre és egyes Bizottságokra átruházott hatáskörök I. A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök 1.1.) Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság vonatkozásában a).az Önkormányzat kizárólagos tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságban a vezető tisztségviselői feladatokat munkaviszony keretében ellátó vezető tisztségviselő esetében - a munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazásának (munkabér, prémium, végkielégítés) megállapítása kivételével - gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. b) A vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárul az Alapító Okirat főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához, melyről tájékoztatja a Képviselő-testületet. 1.2.) Nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában a) A vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslata alapján hozzájárul az Alapító Okirat főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához, melyről tájékoztatja a Képviselő-testületet. b) Ha a többszemélyes gazdasági társaságban lévő önkormányzati tulajdonrész 10% alatti, a társaság legfőbb szervének ülésén a tagsági (részvényesi) jogokat - az Önkormányzat érdekeinek figyelembevételével - gyakorolja, melyről tájékoztatja a Képviselő-testületet. c) A többszemélyes önkormányzati érdekeltségű - gazdasági társaságok taggyűlésén, illetve közgyűlésén az Önkormányzatot képviseli, akadályoztatása esetén meghatalmazás útján gondoskodik a képviseletről. A Polgármester, vagy az általa meghatalmazott személy a Képviselő-testület, illetve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a taggyűlés (közgyűlés) adott napirendjéhez kapcsolódó - döntéséhez

8 8 kötve van. 2. ) 1 a) dönt -a köztemetés -a rendkívüli települési támogatás -a lakhatással összefüggő települési támogatás hátralék kezelésére (adósságkezelési támogatás) -gyógyszerkiadással összefüggő települési támogatás megállapítása iránti kérelmekről. 2 b) 3 c) az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezi a pénzbeli települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás, a lakhatással összefüggő települési támogatás hátralék kezelésére (adósságkezelési támogatás), gyógyszerkiadással összefüggő települési támogatás visszafizetésére, természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére, 4 d) e) az önkormányzat által fenntartott nevelési- oktatási intézmények házirendjének jóváhagyása, f) meghatározza az óvoda nyitvatartási rendjét, g) meghatározza az óvodák felvételi idejét, h) közterület-használati engedélyek kiadása, 5 i) j) dönt az állattartással kapcsolatos ügyekben, k) dönt az Barcika Park non-profit Kft. részére ágazatonként meghatározott keretösszeg és a Barcika Art Kft. részére a költségvetésben rendezvények soron meghatározott összeg átcsoportosításáról, a Képviselő-testület tájékoztatási kötelezettsége mellett, l) tulajdonosi hozzájárulás megadása olyan építés, telepítés, kivitelezés megkezdéséhez, amelynél az építtető építési jogosultságát csak a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatával igazolhatja, 1 A 2. melléklet I. 2.a) pontját módosította a 13/2015. (II. 27.) Ör. 2 A 2. melléklet I.2.b) pontját hatályon kívül helyezte a 13/2015. (II. 27.) Ör. 3 A 2. melléklet I.2.c) pontját módosította a 13/2015. (II. 27.) Ör. 4 A 2. melléklet 2) d) pontját hatályon kívül helyezte a 33/2013. (XII.19.) Ör 5 A 2. melléklet 2) i) pontját hatályon kívül helyezte a 33/2013. (XII.19.) Ör

9 9 m) tulajdonosi hozzájárulás szolgalmi jog bejegyzéséhez, n) támogató nyilatkozat kiadása pályázatok benyújtásához, o) hatósági eljárásban ügyfélként fellebbezési jogról való lemondás, p) az önkormányzat által benyújtott pályázatok támogatási szerződéseinek, dokumentumainak aláírása az önkormányzat nevében a Képviselő-testület által meghatározott önerő és a pályázatban szereplő összeg erejéig, q) engedélyezi az elfekvő készletek értékesítését, a vagyontárgyak selejtezését 2000 E Ft egyedi bruttó értékhatárig, 1 r) filmforgatási célú közterület-használati engedélyek kiadása 2 s) az önkormányzat működtetésében lévő állami fenntartású alapfokú oktatási intézmények helyiségeinek bérbeadásáról, a bérleti díj összegéről 3.) A közbeszerzési eljárások kapcsán a.) Az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt az eljárás megindításáról, az eljárás eredményességéről ( a legkedvezőbb ajánlat elfogadásáról) vagy eredménytelenségéről, a Közbeszerzési Hatóság Hirdetményellenőrzési Főosztálya által megküldött hiánypótlásról, b) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárások esetén a közbeszerzési eljárásban részt vevő szakértők (előkészítő munkacsoport, közbeszerzési tanácsadó igénybevétele esetén a közbeszerzési tanácsadó) és a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a hiánypótlásról, c) a Bíráló Bizottság javaslata alapján értékhatártól függetlenül- a Képviselőtestület tájékoztatása mellett- dönt a Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés útján, konzultációt követő szerződéskötéssel, vagy a verseny újranyitásával megvalósításra kerülő beszerzésekről, d) a Bíráló Bizottság javaslata alapján értékhatártól függetlenül- dönt a Kbt. 94. (2) bekezdés c) és d), a Kbt. 94. (3) bekezdés a) és b) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról, eredményéről vagy eredménytelenségéről, e) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében dönt a Kbt. 98. (2) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról, valamint az ajánlat kizáró ok fennállása miatti érvénytelenségéről, f) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárások esetén a közbeszerzési eljárásban részt vevő szakértők (előkészítő munkacsoport, közbeszerzési tanácsadó igénybevétele esetén a közbeszerzési tanácsadó) javaslata alapján tájékoztatja az előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról 1 A 2. sz. melléklet I.2.) pontját r) ponttal kiegészítette a 20/2013. (IX.02.) sz. Ör 2 A 2. sz. melléklet I.2.) pontját s) ponttal kiegészítette a 29/2013. (X.25.) Ör

10 10 a vitarendezési kérelmezőt, illetve az eljárás valamennyi ismert ajánlattevőjét vagy részvételre jelentkezőjét, 1 4.) a) pályázatokkal kapcsolatos az Önkormányzatra nézve pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelentő nyilatkozatok megtétele, b) az önkormányzatot érintő peres ügyekben a szükséges intézkedések megtétele, c) hatósági, cégeljárási, bírósági és pályázati ügyekben hiánypótlási felhívás teljesítése, d) véleménynyilvánítás központi államigazgatási szervek, egyéb hatóságok megkeresésére, e) a költségvetési rendeletben az önkormányzatnál meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett előirányzat felhasználási jogkört gyakorol, f) a vis maior helyzetre képzett tartalék terhére, a céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig kötelezettséget vállal, g) önerőt nem igénylő pályázatok esetén dönt a pályázat benyújtásáról, melyről tájékoztatja a Képviselő-testületet, h) önerőt igénylő pályázat esetén a Képviselő-testület önerőt biztosító döntését követően- az önkormányzati érdekek maximális figyelembevétele mellett- az illetékes szakértők javaslata alapján dönt a pályázat műszaki tartalmáról a pályázat benyújtásáról, szükség esetén a pályázat műszaki tartalmának módosításáról és a pályázattal kapcsolatos egyéb módosításokról. i.) Az Önkormányzat részvételével működő Társulások Társulási Tanácsának ülésén - a Társulás megszüntetése, abból történő kiválás, a társuláshoz való csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása kivételével gyakorolja az Önkormányzatot a Társulásban megillető jogokat. 2 j) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó bizottsági döntés meghozatalát követően amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítványi forrás átadását eredményezi, a Képviselő-testület döntését követően illetve a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokban szereplő támogatási összegekre a támogatási szerződéseket megköti, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint dönt az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, illetve Ft érték alatt az államháztartáson kívüli forrás átvételéről. 1 A 2. sz. melléklet 4. pontját i) ponttal kiegészítette a 18/2013. (VII.11.) sz. Ör 2 A 2. sz. melléklet 4. pontját j) ponttal kiegészítette a 22/2013. (IX.20.) sz. Ör

11 11 1 II. A Képviselő-testület által a Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörök 1.1.) Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság vonatkozásában Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonosi részesedésével működő (egyszemélyes) gazdasági társaságban gyakorolja az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat az I. pontban írt és az alább felsorolt kivételekkel : a) társaság alapítása, b) alapító okirat (alapszabály) elfogadása, módosítása c) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, d) új gazdasági társaság alapítása, már működő társaságba tagként való belépés, e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, f) osztalékelőleg fizetésének elhatározása, g) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, h) a vezető tisztségviselői feladatokat munkaviszony keretében ellátó vezető tisztségviselők esetében - a munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazásának (munkabér, prémium, végkielégítés) megállapítása, i) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása j) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, k.) a prémium feltételek, és a prémium összegének meghatározása, a prémiumfeladatok értékelése, l.) törzstőke felemelésének, leszállításának elhatározása, m.) olyan szerződés megkötésének és egyéb jogügyletnek a jóváhagyása, melynek együttes értéke éves szinten - a 20 M Ft-ot meghaladja, n.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt, o.) döntés hitelfelvételről. A Bizottság a Képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésén döntéséről tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet. 1.2.) Nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában Az Önkormányzat többségi részesedésével működő gazdasági társaságokban, illetve azon gazdasági társaságokban, amelyben az önkormányzat nem rendelkezik többségi 1 A 2. melléklet II. pontjának címét a 49/2014. (XI.06.) Ör módosította

12 12 tulajdoni részesedéssel, de a Társaság szerződés alapján közszolgáltatási feladatot lát el, gyakorolja az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat az I. pontban írt és az alább felsorolt kivételekkel : a) alapító okirat (alapszabály) elfogadása, módosítása b) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, a) új gazdasági társaság alapítása, már működő társaságba tagként való belépés, b) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, c) osztalékelőleg fizetésének elhatározása, d) az ügyvezető (igazgatósági tag, vezérigazgató) megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, e) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása f) törzstőke (alaptőke) felemelésének, leszállításának elhatározása, g) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, h) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, i) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, j) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, k) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt, l) döntés hitelfelvételről, m) olyan szerződés megkötésének és egyéb jogügyletnek a jóváhagyása, amelynek együttes értéke éves szinten a nettó 50 M Ft-ot meghaladja. A Bizottság a Képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésén döntéséről tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet. 2.) a) előhaszonbérleti előbérleti joggal kapcsolatos döntés az Önkormányzat és más személy (ek) közös tulajdonában lévő földingatlan vonatkozásában. b) az Önkormányzati tulajdonú földingatlanok bérbeadása garázs céljára. c) az Önkormányzati tulajdonú bérbeadott földingatlanon lévő és a bérlő tulajdonát képező építmény átruházása esetén az Önkormányzatot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos lemondó nyilatkozat megtétele és az építmény elcseréléséhez szükséges jóváhagyás megadása.

13 13 d) az Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági célra használható ingatlanok haszonbérbe adása. e) a haszonbérlő által a haszonbérleti jogviszony változatlan feltételekkel való folytatására kijelölt magánszemély a haszonbérleti szerződésbe haszonbérlőként történő belépéséhez szükséges hozzájárulás megadása. f) az önkormányzathoz benyújtott panelrehabilitációs pályázatok elbírálása. 1 g) Ft. egyedi összeghatárig a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezése, és Ft. egyedi összeghatár feletti behajthatatlan követelések esetén a törlés kérdésében javaslattétel a Képviselő-testület felé. h) engedélyezi az elfekvő készletek értékesítését, a vagyontárgyak selejtezését E Ft egyedi bruttó értékhatárig. 2 i) az Önkormányzathoz benyújtott, leselejtezett térkő burkolattal kapcsolatos kérelmek elbírálása. 3 j) elbírálja a helyi földbizottság állásfoglalásával szemben benyújtott kifogást 4 k) dönt a helyi védelem alatt álló építészeti értékek fenntartásának támogatására benyújtott pályázatokról 5 III. A Képviselő-testület által a Társadalompolitikai Bizottságra átruházott hatáskörök a) A közművelődési intézmény vezetői pályázatának elbírálásához szakmai szakértői bizottság felkérése. b) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint a Képviselő-testület által megállapított előirányzat mértékéig, a hatáskörébe utalt előirányzat felhasználásáról, kivéve ha az alapítványi forrás átadásra irányul, melyre vonatkozó bizottsági kezdeményezésről a Képviselőtestület hoz döntést, valamint Ft Ft értékhatár között államháztartáson kívüli forrás átvételéről amennyiben a működési vagy fejlesztési célú támogatás a bizottság e rendeletben meghatározott feladatkörét érinti. c) A pályázati kiírásban közzétett előzetes szempontok figyelembe vételével kijelöli a nyugdíjasházban lévő lakások és garzonház lakásainak bérlőit. d) A nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkezők részére adható lakások bérlőinek kijelöléséről dönt. e) Amennyiben az önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó határozatlan idejű lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel úgy kerül megszüntetésre, hogy a 1 A 2. melléklet II/2 pontja g ) pontját a33/2014. (VI.27.) Ör módosította 2 A 2. melléklet II/2 pontja i ) ponttal kiegészítette a 13/2014. (III.31.) Ör 3 A 2. melléklet II/2 pontja j ) ponttal kiegészítette a 44/2014. (VII.24.) Ör 4 A 2. melléklet II/2 pontja k ) ponttal kiegészítette a 44/2014. (VII.24.) Ör 5 A 2. melléklet III. pontját a 49/2014. (XI.06.) Ör módosította

14 14 bérbeadó a bérlő részére másik lakást ad bérbe, és a bérlő nagyobb szobaszámú, vagy nagyobb alapterületű, vagy magasabb komfortfokozatú lakás bérbeadását kéri, - kérelemre - dönt a bérlő személyének kijelöléséről. f) évente felülvizsgálja a segélyezettek szociális helyzetét, IV. A Képviselő-testület által az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságra ruházott hatáskörök. 1 a) b) olyan Társasház esetében amelyben az Önkormányzat tulajdonnal rendelkezik, dönt az Alapító Okirat módosításához való hozzájárulásról. 2 c) a polgármester szabadság ütemezési tervének jóváhagyása, a szabadság kiadása, az arról szóló tájékoztatóról való döntés 3 4 V. A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök: a) dönt a lakhatással összefüggő rendszeres települési támogatás megállapítása iránti kérelmekről. b) az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezi a lakhatással összefüggő rendszeres települési támogatás visszafizetésére. 1 A 2. melléklet IV a) pontját hatályon kívül helyezte a 33/2013. (XII.19.) Ör 2 A 2. melléklet IV. pontját c) ponttal kiegészítette a 3/2015. (I. 21.) Ör. 3 A 2. melléklet V. pontját hatályon kívül helyezte a 49/2014. (XI.06.) Ör 4 A 2. melléklet V. pontját módosította a 13/2015. (II. 27.) Ör.

15 számú melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti besorolása: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető fenntartása és működtetése Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közterület rendjének fenntartása Rövid tartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram Téli közfoglalkoztatás Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Út, autópálya építés Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Lakóépület építése Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-községgazdálkodási egyéb feladatok Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 1 A 3. mellékletet a 33/2014. (VI.27) Ör módosította 2 A 3. mellékletet az 51/2014. (XI. 21.) Ör. módosította

16 Időskorúak demens betegek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Szociális étkeztetés 16

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VIII. 10.) önkormányzati

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága saját hatáskörei 1

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága saját hatáskörei 1 I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Humánerőforrás és Fenntartható Fejlődés Bizottsága saját hatáskörei 1 HATÁSKÖR JOGSZABÁLY Előkészíti - feladatkörében - a képviselő-testület

Részletesebben

A Képviselő-testület tagjainak száma: 17 fő. A Képviselő-testület tagjainak és tisztségviselőinek névjegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület tagjainak száma: 17 fő. A Képviselő-testület tagjainak és tisztségviselőinek névjegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének /2015. (..) önkormányzati rendelete Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Preambulum Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Önkormányzat 40/2012 (XII.20.) Önk. RENDELETE Nagykálló Város nemzeti vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Nagykálló Város Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

3. A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3. A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. A R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(III. 25.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(XI.19.)

Részletesebben

A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai

A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai 6. számú melléklet A Képviselő-testület állandó bizottságainak és a részönkormányzat főbb feladatai Állandó bizottságok feladatai I. Valamennyi bizottság általános feladatai a) előkészíti szakterületén

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (Pécs, Széchenyi tér 1.) p á l y á z a t o t h i r d e t a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 17/2007. (04. 30.)

Részletesebben

Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke

Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke 4. számú melléklet Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke Humán, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság feladatkörében ellátja: 1.

Részletesebben

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait.

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje A Bizottság fő feladatai Egészségpolitika területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Népjóléti és Sport Bizottságának Ügyrendje 1. Dönt az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval,

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 33/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 18. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004.(IX.29.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 10/1999.(IV.28.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

Makói Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Makói Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Makói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Kihirdetve: 2014. február 1. Hatályos: 2014. február 1. 1 I. fejezet A Polgármesteri Hivatal alapítása, szervezeti adatai A Polgármesteri

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2014. március 4-i ülésére) Az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 03-3/101-3/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K PREAMBULUM... 3 I. FEJEZET A POLGÁRMESTERI HIVATAL JOGÁLLÁSA... 3 II. FEJEZET

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól)

4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) 4.számu módosítás (Hatályban: 2012. január 20-tól) Zalakaros Város Polgármesteri Hivatala SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 134/2011.(V.3.) sz. képviselőtestületi határozat Zalakaros Város Képviselőtestülete

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY A HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI I. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY 3. melléklet 1. A Hivatalnál és az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatokra vonatkozóan belső ellenőrzés végzése stratégiai, illetve

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704

TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 Budapest, 2011. augusztus 31. Ára: 4010 Ft 11. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 4162 4462 II. GAZDASÁG 4463 4566 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 4567 4704 4162 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 11. szám I.

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. OKTÓBER 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. OKTÓBER 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 29/2010. (X. 14.) ÖKT r. Szentgotthárd Város Önkormányzata Szerve- 4. zeti és Működési Szabályzatáról,

Részletesebben