A Képviselő-testület Bizottságai és feladatai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület Bizottságai és feladatai"

Átírás

1 1. számú melléklet A Képviselő-testület Bizottságai és feladatai I. 1 Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 1) véleményezi az Önkormányzat költségvetési koncepciójára, költségvetési rendelet-tervezetére, illetve rendelet módosítására tett javaslatokat, 2) véleményezi a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámoló (féléves, éves beszámoló, három-negyedéves tájékoztató) zárszámadás, valamint pénzmaradvány felosztásának tervezetét, 3) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés,csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, 4) véleményezi a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet-tervezeteket, 5) vizsgálja az adósságot keletkeztető ügyleteket, az Önkormányzat gazdasági társaságban való részvételét, 6) megtárgyalja és véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő, pénzügyi kihatású előterjesztések tervezeteit, 7) könyvvizsgáló alkalmazása esetén véleményezi a könyvvizsgáló jelentését, a konszolidált mérleget és annak valódiságát, 8) figyelemmel kíséri az Önkormányzati szervek és intézmények gazdálkodását, 9) véleményezi az önkormányzat gazdasági programját, vagyongazdálkodási koncepcióját figyelemmel kíséri és ellenőrzi teljesítését. 10) folyamatosan vizsgálja az Önkormányzat pénzügyi helyzetét, költségvetését, likviditását. 11) véleményezi a különféle pénzügyi kihatású pályázatokat, támogatási igények benyújtására irányuló kezdeményezéseket. 12) a polgármester által előterjesztett költségvetéssel kapcsolatos eseti anyagokat (előirányzat módosítás, helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény, pótelőirányzatok) véleményezi. 1 Az 1. melléklet I pontját módosította a 33/2013. (XII.19.) Ör

2 2 13) megvitatja és véleményezi az Önkormányzat beruházási, fejlesztési javaslatait, ellenőrzi a tervek teljesítését, 14) véleményezi a vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos ügyeket, 15) véleményt nyilvánít az önkormányzati vagyont és vagyoni érdekeltséget érintő kérdésekben, 16) véleményezi a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendelet-tervezeteket és testületi előterjesztéseket, így különösen azokat, melyek a - költségvetéssel, annak végrehajtásával, adósságot keletkeztető ügylettel, - önkormányzati intézménygazdálkodással, - helyi adózással, - felújítással és karbantartással, - az energiagazdálkodással, - az önkormányzati vagyon kezelésével, rövid és hosszú távú hasznosításával, - önkormányzati társaságok tevékenységével, éves mérlegével, értékelésével, üzleti tervével, távlati elképzelési feladatokkal kapcsolatosak. 17) a közfoglalkoztatás és egyéb foglalkoztatás elősegítésére, az infrastrukturális ellátottság javítására, az önkormányzat működési feltételeinek biztosítására irányuló javaslatokat, önkormányzati pályázatokat véleményezi, 18) véleményezi a településfejlesztési és Szabályozási tervet, illetve annak módosítására tett javaslatot, 19) véleményezi a város közmű- és közúthálózatának fejlesztésére tett javaslatokat, 20) véleményezi a város fejlesztésével és környezetvédelmével kapcsolatos ügyeket, 21) megvitatja és véleményezi az Önkormányzat beruházási, fejlesztési javaslatait, ellenőrzi a tervek teljesítését, 22) véleményezi a városfejlesztési programokat, terveket, kommunális, közlekedési és helyi energiagazdálkodási koncepciókat, 23) véleményezi a város városrendezési és fejlesztési, beruházási, természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos terveit és koncepcióit, 24) közreműködik az épített környezet, a természetvédelmi, környezetvédelmi és a területrendezéssel kapcsolatos feladatok összehangolásában,

3 3 25) figyelemmel kíséri: - a tüzeléstechnikai szolgáltatás (kéményseprés) ellátását, - a helyi vízrendezési, vízkárelhárítási feladatok végrehajtását, - a város közterületeinek arculatát, a köztéri szobrok ápolásának végzését, - a településrészek arányos fejlesztését, - településüzemeltetési feladatokat és azok alakulását, - lakás-, és helyiséggazdálkodási feladatokat, - a hulladékgazdálkodási, a helyi közösségi közlekedéssel, a távhőszolgáltatással és az ivóvíz-szolgáltatással, szennyvízelvezetéssel kapcsolatos feladatokat. - 26) véleményezi az önkormányzati hatáskörbe tartozó díjmegállapításra vonatkozó javaslatokat 27) 4 évente beszámol munkájáról a Képviselő-testületnek 28) dönt az átruházott hatáskörökben, 1 29) előterjeszti a magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásában részesülők személyére, a támogatás formájára és összegére vonatkozó javaslatot (az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsággal együtt) 2 30) A közterületen lévő fák kivágására irányuló kérelem során a városi főépítész véleménye alapján dönt a tulajdonosi hozzájárulásról. 3 31) véleményezi a településszerkezeti terv s módosításai tervezetét 4 II) Társadalompolitikai Bizottság 1) javaslatot készít a város óvodai intézményhálózatának működtetésére, művelődési és sportkoncepciójára, egészségügyi és szociálpolitikai feladatok megoldására, 2) véleményt nyilvánít minden művelődést, nevelést-oktatást, sportot, szociális és egészségügyi ellátást érintő fejlesztési, gazdasági kérdésben, 3) véleményezi a város művelődési, nevelési, oktatási,sport intézményeivel,egészségügyi és szociális alapellátással, koncepcióval kapcsolatos ügyeket, 1 Az 1 számú melléklet I. 29) ponttal kiegészítette a 23/2014. (IV.25.) Ör 2 Az 1 számú melléklet I. 30) ponttal kiegészítette a 30/2014. (VI.27.) Ör 3 Az 1 számú melléklet I. 31) ponttal kiegészítette a 44/2014. (VII.24) Ör 4 Az 1. melléklet II. pontját a 49/2014. (XI.06.) Ör módosította

4 4 4) figyelemmel kíséri a város művelődési, nevelési, oktatási, szociális és egészségügyi intézményhálózatának működését, 5) véleményezi a város művelődési, nevelési,oktatási, sport helyzetéről, az önkormányzat által fenntartott egészségügyi és szociális intézmények működéséről szóló beszámolókat, koncepciókat és folyamatosan figyelemmel kíséri az abban foglaltak teljesítését 6) véleményezi önkormányzati intézmény alapítását, megszűnését, összevonását, háziorvosi, házi gyermekorvosi fogorvosi körzetek kialakítását, 7) véleményezi a feladatkörébe tartozó Önkormányzati rendelet-tervezeteket és előterjesztéseket, javaslatot tesz a feladatkörébe tartozó szakterületek kérdéseinek rendeleti szabályozására 8) véleményezi a város művelődési, nevelés, sport, egészségügyi és szociális intézmények vezetői állásaira beérkező pályázatokat, 9) mint fenntartó, illetve működtető egyetértési jogot gyakorol az óvodák nevelési, az iskolák pedagógiai programja vonatkozásában amennyiben annak költségvetési vonzata van az önkormányzat részéről, 10) véleményezi a közművelődési intézmények nevelési,pedagógiai, szakmai programjait, 11) javaslatot tesz az önkormányzat által fenntartott sportlétesítmények, oktatásinevelési intézmények igénybevételi térítési díjainak, valamint a szociális alapszolgáltatások térítési díjainak megállapítására, 12) közreműködik a helyi sportpolitikai elvek kialakításában, 13) véleményezi az önkormányzat által fenntartott (nevelési-oktatási, közművelődési,művészeti,sport stb.) intézmények elnevezését, 14) véleményezi a szociális bérlakást igénylők kérelmeit és javaslat formájában ennek névjegyzék tervezetét a Képviselő-testület elé terjeszti, 15) figyelemmel kíséri a lakosság szociális életkörülményeinek alakulását, a gyógyító, megelőző és betegellátási tevékenységet, 16) dönt a civil szervezetek és sportegyesületek pályázati úton történő támogatása tárgyában benyújtott pályázatokról és a támogatás odaítéléséről, 17) dönt az átruházott hatáskörökben, 18)évente beszámol munkájáról a Képviselő-testületnek. III. Ügyrend, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 1) véleményezi a Képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezetek és azok módosítására tett javaslatok jogszerűségét, 2) véleményt nyilvánít a Képviselő-testület elé kerülő, jogi állásfoglalást igénylő ügyekben,

5 5 3) ellátja a polgármester, alpolgármesterek és képviselők tekintetében a vagyonnyilatkozatok nyilvántartását, ellenőrzését és vizsgálatát, 4) kivizsgálja a képviselők összeférhetetlenségének megállapítására irányuló kezdeményezést, 1 5) 2 6) előterjeszti a magánszemélyek lakásvásárlásának önkormányzati támogatásában részesülők személyére, a támogatás formájára és összegére vonatkozó javaslatot (a Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsággal együtt) 7) előterjeszti a polgármester illetményére, jutalmazására vonatkozó javaslatot 3 8) véleményezi az alapítványok, önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok alapító okiratait, társasági szerződéseit, 9) véleményezi az önkormányzatok által fenntartott intézmények alapító okiratait, azok módosítását, 10 ) véleményezi a Képviselő-testület döntése elleni törvényességi észrevételeket, 11) feladatkörében ellenőrzi a Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, illetve végrehajtására irányuló munkáját, 12) folyamatosan figyelemmel kíséri az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának jogszabályoknak való megfelelőségét, javaslatot tesz módosítására, kiegészítésére, 13) véleményezi a bírósági ülnökökre tett javaslatot, 14) véleményezi a rendőrkapitányság vezetőjének a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységéről szóló éves beszámolót, 15) véleményezi a képviselő-testületnek társulás létrehozására, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozásáról szóló kezdeményezését. 16) folyamatosan figyelemmel kíséri az önkormányzat működését érintő jogszabályokat, 17) előzetesen meghallgatja kinevezése előtt a rendőrkapitányt, 1 Az 1. melléklet IV./5 pontját hatályon kívül helyezte a 33/2013. (XII.19.) Ör 2 Az 1 melléklet IV/6 pontját a 23/2014. (IV.25.) Ör módosította 3 Az 1 melléklet IV/8 pontját a 33/2013. (XII.19.) Ör módosította

6 6 1 18) a Polgármesteri Titkárság közreműködésével gondoskodik a polgármester szabadságának nyilvántartásáról, 19) javaslatot tesz a város közbiztonságát javító intézkedések társadalmi szervezetek útján való ellátására, 20) javaslatot tesz a közbiztonság javítását célzó koncepciókkal kapcsolatos tervekre, 21) közreműködik a város közrendjének és közbiztonságának megszervezésében, 22) kezdeményezi a rendőrség és az önkormányzati szervek tevékenységének összehangolását a város közbiztonsága érdekében. 23) véleményezi a közterületek elnevezésére vonatkozó javaslatokat, 24) véleményezi az önkormányzati tulajdon elidegenítését, cseréjét, megterhelését, bérletét, vállalkozásba való bevitelét, koncesszióba adását, illetve más célú hasznosítását. 25) véleményezi az önkormányzati alapítású, illetve az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos ügyeket, 26) véleményezi a lakásgazdálkodással és lakásépítési programokkal kapcsolatos ügyeket, 27) közreműködik az ingatlankezelés- és fenntartás fejlesztésével kapcsolatos feladatok meghatározásában, megvitatásában, 28) belterületbe vonásra irányuló javaslatokat véleményezi, 29) javaslatot tesz építési tilalmak elrendelésére, fenntartására, feloldására, 30) véleményt nyilvánít önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítésével kapcsolatos szabályozási terv és környezetvédelmi kérdésekben, 31) javaslatot tesz a Környezetvédelmi Alap felhasználására, 32) figyelemmel kíséri és ellenőrzi környezetvédelmi szempontból a közterületfenntartási, köztisztasági, településtisztasági feladatok ellátását, 33) részt vesz a természeti és épített környezet védelmével kapcsolatos elképzelések kialakításában, 34) javaslatot tesz környezet- és természetvédelmi intézkedések megtételére 1 Az 1 melléklet IV/18 pontját a 33/2014. (VI.27.) Ör módosította

7 7 35) négy évente beszámol munkájáról a Képviselő-testületnek, 36) dönt az átruházott hatáskörökben 2. számú melléklet A Polgármesterre, a Jegyzőre és egyes Bizottságokra átruházott hatáskörök I. A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörök 1.1.) Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság vonatkozásában a).az Önkormányzat kizárólagos tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságban a vezető tisztségviselői feladatokat munkaviszony keretében ellátó vezető tisztségviselő esetében - a munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazásának (munkabér, prémium, végkielégítés) megállapítása kivételével - gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat. b) A vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslatára hozzájárul az Alapító Okirat főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához, melyről tájékoztatja a Képviselő-testületet. 1.2.) Nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában a) A vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság írásbeli javaslata alapján hozzájárul az Alapító Okirat főtevékenységet nem érintő melléktevékenység változásának, telephelyváltozásának átvezetéséhez szükséges módosításához, melyről tájékoztatja a Képviselő-testületet. b) Ha a többszemélyes gazdasági társaságban lévő önkormányzati tulajdonrész 10% alatti, a társaság legfőbb szervének ülésén a tagsági (részvényesi) jogokat - az Önkormányzat érdekeinek figyelembevételével - gyakorolja, melyről tájékoztatja a Képviselő-testületet. c) A többszemélyes önkormányzati érdekeltségű - gazdasági társaságok taggyűlésén, illetve közgyűlésén az Önkormányzatot képviseli, akadályoztatása esetén meghatalmazás útján gondoskodik a képviseletről. A Polgármester, vagy az általa meghatalmazott személy a Képviselő-testület, illetve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a taggyűlés (közgyűlés) adott napirendjéhez kapcsolódó - döntéséhez

8 8 kötve van. 2. ) 1 a) dönt -a köztemetés -a rendkívüli települési támogatás -a lakhatással összefüggő települési támogatás hátralék kezelésére (adósságkezelési támogatás) -gyógyszerkiadással összefüggő települési támogatás megállapítása iránti kérelmekről. 2 b) 3 c) az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezi a pénzbeli települési támogatás, a rendkívüli települési támogatás, a lakhatással összefüggő települési támogatás hátralék kezelésére (adósságkezelési támogatás), gyógyszerkiadással összefüggő települési támogatás visszafizetésére, természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelő pénzegyenérték megfizetésére, 4 d) e) az önkormányzat által fenntartott nevelési- oktatási intézmények házirendjének jóváhagyása, f) meghatározza az óvoda nyitvatartási rendjét, g) meghatározza az óvodák felvételi idejét, h) közterület-használati engedélyek kiadása, 5 i) j) dönt az állattartással kapcsolatos ügyekben, k) dönt az Barcika Park non-profit Kft. részére ágazatonként meghatározott keretösszeg és a Barcika Art Kft. részére a költségvetésben rendezvények soron meghatározott összeg átcsoportosításáról, a Képviselő-testület tájékoztatási kötelezettsége mellett, l) tulajdonosi hozzájárulás megadása olyan építés, telepítés, kivitelezés megkezdéséhez, amelynél az építtető építési jogosultságát csak a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatával igazolhatja, 1 A 2. melléklet I. 2.a) pontját módosította a 13/2015. (II. 27.) Ör. 2 A 2. melléklet I.2.b) pontját hatályon kívül helyezte a 13/2015. (II. 27.) Ör. 3 A 2. melléklet I.2.c) pontját módosította a 13/2015. (II. 27.) Ör. 4 A 2. melléklet 2) d) pontját hatályon kívül helyezte a 33/2013. (XII.19.) Ör 5 A 2. melléklet 2) i) pontját hatályon kívül helyezte a 33/2013. (XII.19.) Ör

9 9 m) tulajdonosi hozzájárulás szolgalmi jog bejegyzéséhez, n) támogató nyilatkozat kiadása pályázatok benyújtásához, o) hatósági eljárásban ügyfélként fellebbezési jogról való lemondás, p) az önkormányzat által benyújtott pályázatok támogatási szerződéseinek, dokumentumainak aláírása az önkormányzat nevében a Képviselő-testület által meghatározott önerő és a pályázatban szereplő összeg erejéig, q) engedélyezi az elfekvő készletek értékesítését, a vagyontárgyak selejtezését 2000 E Ft egyedi bruttó értékhatárig, 1 r) filmforgatási célú közterület-használati engedélyek kiadása 2 s) az önkormányzat működtetésében lévő állami fenntartású alapfokú oktatási intézmények helyiségeinek bérbeadásáról, a bérleti díj összegéről 3.) A közbeszerzési eljárások kapcsán a.) Az uniós értékhatárt el nem érő és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzési eljárás esetén a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt az eljárás megindításáról, az eljárás eredményességéről ( a legkedvezőbb ajánlat elfogadásáról) vagy eredménytelenségéről, a Közbeszerzési Hatóság Hirdetményellenőrzési Főosztálya által megküldött hiánypótlásról, b) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárások esetén a közbeszerzési eljárásban részt vevő szakértők (előkészítő munkacsoport, közbeszerzési tanácsadó igénybevétele esetén a közbeszerzési tanácsadó) és a Bíráló Bizottság javaslata alapján dönt a hiánypótlásról, c) a Bíráló Bizottság javaslata alapján értékhatártól függetlenül- a Képviselőtestület tájékoztatása mellett- dönt a Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés útján, konzultációt követő szerződéskötéssel, vagy a verseny újranyitásával megvalósításra kerülő beszerzésekről, d) a Bíráló Bizottság javaslata alapján értékhatártól függetlenül- dönt a Kbt. 94. (2) bekezdés c) és d), a Kbt. 94. (3) bekezdés a) és b) szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás megindításáról, eredményéről vagy eredménytelenségéről, e) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében dönt a Kbt. 98. (2) bekezdése alapján az ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságáról vagy alkalmatlanságáról, valamint az ajánlat kizáró ok fennállása miatti érvénytelenségéről, f) a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó közbeszerzési eljárások esetén a közbeszerzési eljárásban részt vevő szakértők (előkészítő munkacsoport, közbeszerzési tanácsadó igénybevétele esetén a közbeszerzési tanácsadó) javaslata alapján tájékoztatja az előzetes vitarendezési kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról 1 A 2. sz. melléklet I.2.) pontját r) ponttal kiegészítette a 20/2013. (IX.02.) sz. Ör 2 A 2. sz. melléklet I.2.) pontját s) ponttal kiegészítette a 29/2013. (X.25.) Ör

10 10 a vitarendezési kérelmezőt, illetve az eljárás valamennyi ismert ajánlattevőjét vagy részvételre jelentkezőjét, 1 4.) a) pályázatokkal kapcsolatos az Önkormányzatra nézve pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelentő nyilatkozatok megtétele, b) az önkormányzatot érintő peres ügyekben a szükséges intézkedések megtétele, c) hatósági, cégeljárási, bírósági és pályázati ügyekben hiánypótlási felhívás teljesítése, d) véleménynyilvánítás központi államigazgatási szervek, egyéb hatóságok megkeresésére, e) a költségvetési rendeletben az önkormányzatnál meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett előirányzat felhasználási jogkört gyakorol, f) a vis maior helyzetre képzett tartalék terhére, a céltartalék célonként meghatározott összegének erejéig kötelezettséget vállal, g) önerőt nem igénylő pályázatok esetén dönt a pályázat benyújtásáról, melyről tájékoztatja a Képviselő-testületet, h) önerőt igénylő pályázat esetén a Képviselő-testület önerőt biztosító döntését követően- az önkormányzati érdekek maximális figyelembevétele mellett- az illetékes szakértők javaslata alapján dönt a pályázat műszaki tartalmáról a pályázat benyújtásáról, szükség esetén a pályázat műszaki tartalmának módosításáról és a pályázattal kapcsolatos egyéb módosításokról. i.) Az Önkormányzat részvételével működő Társulások Társulási Tanácsának ülésén - a Társulás megszüntetése, abból történő kiválás, a társuláshoz való csatlakozás, a társulási megállapodás módosítása kivételével gyakorolja az Önkormányzatot a Társulásban megillető jogokat. 2 j) A Képviselő-testület bizottsági hatáskörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó bizottsági döntés meghozatalát követően amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítványi forrás átadását eredményezi, a Képviselő-testület döntését követően illetve a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatokban szereplő támogatási összegekre a támogatási szerződéseket megköti, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint dönt az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, illetve Ft érték alatt az államháztartáson kívüli forrás átvételéről. 1 A 2. sz. melléklet 4. pontját i) ponttal kiegészítette a 18/2013. (VII.11.) sz. Ör 2 A 2. sz. melléklet 4. pontját j) ponttal kiegészítette a 22/2013. (IX.20.) sz. Ör

11 11 1 II. A Képviselő-testület által a Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságra átruházott hatáskörök 1.1.) Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság vonatkozásában Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonosi részesedésével működő (egyszemélyes) gazdasági társaságban gyakorolja az önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat az I. pontban írt és az alább felsorolt kivételekkel : a) társaság alapítása, b) alapító okirat (alapszabály) elfogadása, módosítása c) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, d) új gazdasági társaság alapítása, már működő társaságba tagként való belépés, e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, f) osztalékelőleg fizetésének elhatározása, g) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, h) a vezető tisztségviselői feladatokat munkaviszony keretében ellátó vezető tisztségviselők esetében - a munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazásának (munkabér, prémium, végkielégítés) megállapítása, i) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása j) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, k.) a prémium feltételek, és a prémium összegének meghatározása, a prémiumfeladatok értékelése, l.) törzstőke felemelésének, leszállításának elhatározása, m.) olyan szerződés megkötésének és egyéb jogügyletnek a jóváhagyása, melynek együttes értéke éves szinten - a 20 M Ft-ot meghaladja, n.) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt, o.) döntés hitelfelvételről. A Bizottság a Képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésén döntéséről tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet. 1.2.) Nem kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában Az Önkormányzat többségi részesedésével működő gazdasági társaságokban, illetve azon gazdasági társaságokban, amelyben az önkormányzat nem rendelkezik többségi 1 A 2. melléklet II. pontjának címét a 49/2014. (XI.06.) Ör módosította

12 12 tulajdoni részesedéssel, de a Társaság szerződés alapján közszolgáltatási feladatot lát el, gyakorolja az Önkormányzatot megillető tulajdonosi jogokat az I. pontban írt és az alább felsorolt kivételekkel : a) alapító okirat (alapszabály) elfogadása, módosítása b) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása, a) új gazdasági társaság alapítása, már működő társaságba tagként való belépés, b) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntés, c) osztalékelőleg fizetésének elhatározása, d) az ügyvezető (igazgatósági tag, vezérigazgató) megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, e) a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása f) törzstőke (alaptőke) felemelésének, leszállításának elhatározása, g) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, h) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, i) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, j) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról, k) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával köt, l) döntés hitelfelvételről, m) olyan szerződés megkötésének és egyéb jogügyletnek a jóváhagyása, amelynek együttes értéke éves szinten a nettó 50 M Ft-ot meghaladja. A Bizottság a Képviselő-testület következő munkaterv szerinti ülésén döntéséről tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet. 2.) a) előhaszonbérleti előbérleti joggal kapcsolatos döntés az Önkormányzat és más személy (ek) közös tulajdonában lévő földingatlan vonatkozásában. b) az Önkormányzati tulajdonú földingatlanok bérbeadása garázs céljára. c) az Önkormányzati tulajdonú bérbeadott földingatlanon lévő és a bérlő tulajdonát képező építmény átruházása esetén az Önkormányzatot megillető elővásárlási joggal kapcsolatos lemondó nyilatkozat megtétele és az építmény elcseréléséhez szükséges jóváhagyás megadása.

13 13 d) az Önkormányzati tulajdonú mezőgazdasági célra használható ingatlanok haszonbérbe adása. e) a haszonbérlő által a haszonbérleti jogviszony változatlan feltételekkel való folytatására kijelölt magánszemély a haszonbérleti szerződésbe haszonbérlőként történő belépéséhez szükséges hozzájárulás megadása. f) az önkormányzathoz benyújtott panelrehabilitációs pályázatok elbírálása. 1 g) Ft. egyedi összeghatárig a behajthatatlan követelések nyilvántartásból való törlésének engedélyezése, és Ft. egyedi összeghatár feletti behajthatatlan követelések esetén a törlés kérdésében javaslattétel a Képviselő-testület felé. h) engedélyezi az elfekvő készletek értékesítését, a vagyontárgyak selejtezését E Ft egyedi bruttó értékhatárig. 2 i) az Önkormányzathoz benyújtott, leselejtezett térkő burkolattal kapcsolatos kérelmek elbírálása. 3 j) elbírálja a helyi földbizottság állásfoglalásával szemben benyújtott kifogást 4 k) dönt a helyi védelem alatt álló építészeti értékek fenntartásának támogatására benyújtott pályázatokról 5 III. A Képviselő-testület által a Társadalompolitikai Bizottságra átruházott hatáskörök a) A közművelődési intézmény vezetői pályázatának elbírálásához szakmai szakértői bizottság felkérése. b) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint a Képviselő-testület által megállapított előirányzat mértékéig, a hatáskörébe utalt előirányzat felhasználásáról, kivéve ha az alapítványi forrás átadásra irányul, melyre vonatkozó bizottsági kezdeményezésről a Képviselőtestület hoz döntést, valamint Ft Ft értékhatár között államháztartáson kívüli forrás átvételéről amennyiben a működési vagy fejlesztési célú támogatás a bizottság e rendeletben meghatározott feladatkörét érinti. c) A pályázati kiírásban közzétett előzetes szempontok figyelembe vételével kijelöli a nyugdíjasházban lévő lakások és garzonház lakásainak bérlőit. d) A nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkezők részére adható lakások bérlőinek kijelöléséről dönt. e) Amennyiben az önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó határozatlan idejű lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel úgy kerül megszüntetésre, hogy a 1 A 2. melléklet II/2 pontja g ) pontját a33/2014. (VI.27.) Ör módosította 2 A 2. melléklet II/2 pontja i ) ponttal kiegészítette a 13/2014. (III.31.) Ör 3 A 2. melléklet II/2 pontja j ) ponttal kiegészítette a 44/2014. (VII.24.) Ör 4 A 2. melléklet II/2 pontja k ) ponttal kiegészítette a 44/2014. (VII.24.) Ör 5 A 2. melléklet III. pontját a 49/2014. (XI.06.) Ör módosította

14 14 bérbeadó a bérlő részére másik lakást ad bérbe, és a bérlő nagyobb szobaszámú, vagy nagyobb alapterületű, vagy magasabb komfortfokozatú lakás bérbeadását kéri, - kérelemre - dönt a bérlő személyének kijelöléséről. f) évente felülvizsgálja a segélyezettek szociális helyzetét, IV. A Képviselő-testület által az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságra ruházott hatáskörök. 1 a) b) olyan Társasház esetében amelyben az Önkormányzat tulajdonnal rendelkezik, dönt az Alapító Okirat módosításához való hozzájárulásról. 2 c) a polgármester szabadság ütemezési tervének jóváhagyása, a szabadság kiadása, az arról szóló tájékoztatóról való döntés 3 4 V. A Képviselő-testület által a jegyzőre átruházott hatáskörök: a) dönt a lakhatással összefüggő rendszeres települési támogatás megállapítása iránti kérelmekről. b) az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezi a lakhatással összefüggő rendszeres települési támogatás visszafizetésére. 1 A 2. melléklet IV a) pontját hatályon kívül helyezte a 33/2013. (XII.19.) Ör 2 A 2. melléklet IV. pontját c) ponttal kiegészítette a 3/2015. (I. 21.) Ör. 3 A 2. melléklet V. pontját hatályon kívül helyezte a 49/2014. (XI.06.) Ör 4 A 2. melléklet V. pontját módosította a 13/2015. (II. 27.) Ör.

15 számú melléklet Kazincbarcika Város Önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkció szerinti besorolása: Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Köztemető fenntartása és működtetése Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (nem szociális bérlakás) Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Közterület rendjének fenntartása Rövid tartamú közfoglalkoztatás Start-munkaprogram Téli közfoglalkoztatás Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás Országos közfoglalkoztatási program Közfoglalkoztatási mintaprogram Út, autópálya építés Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Nem veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése Lakóépület építése Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése Közvilágítás Zöldterület-kezelés Város-községgazdálkodási egyéb feladatok Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása Nemzetközi kulturális együttműködés Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 1 A 3. mellékletet a 33/2014. (VI.27) Ör módosította 2 A 3. mellékletet az 51/2014. (XI. 21.) Ör. módosította

16 Időskorúak demens betegek nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése Szociális étkeztetés 16

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető

JAVASLAT. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19) rendelet módosítására 1 Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr. Battyányi Anita jogi szakreferens, mb. osztályvezető JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2015.(III.27.) Rendelet típusa: módosító Rendelet címe: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete

A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete A1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014. (VIII. 08.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

2. A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 3. Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2016(III.09) önkormányzati Rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1. sz. előterjesztés../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette:Dr.Piskóthy László főtanácsos JAVASLAT

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. Készítette:Dr.Piskóthy László főtanácsos JAVASLAT Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette:Dr.Piskóthy László főtanácsos JAVASLAT Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013 (IV.19)

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI

A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI 1. melléklet a 37/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelethez A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI 1. JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 1.1. Véleményezi 1.1.1. az Önkormányzati rendeletek

Részletesebben

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 64/2015. (VII.22.)KT határozata A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okiratának módosításáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

2. A Rendelet 15.. (4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

2. A Rendelet 15.. (4) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelete a 8/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti-

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 8. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

../2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 6. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (...) ö n k o r m á n y z

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására

a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax:

Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: ; fax: Lovászpatona Község Önkormányzat Polgármestere 8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. Tel.: 06-89-345-107; fax: 06-89-345-109 NYÍLT ülésen tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke

Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke 4. számú melléklet Az egyes bizottságok által ellátandó feladatok, tevékenységi körök részletes jegyzéke Humán, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság feladatkörében ellátja: 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum

ALAPÍTÓ OKIRAT. Preambulum ALAPÍTÓ OKIRAT Preambulum Törökbálint Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban Áht.) 8. (1) bekezdése b) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 2. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati hez.) SIMONTORNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT ÁLTL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 1 testvérvárosi kapcsolatok

Részletesebben

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete

Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete Arnót Község Önkormányzati Képviselőtestületének 3./2015.(II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013.(VII.19) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2014.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13/2014.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2014.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2013.(V.15.) sz. önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök. j e g y z é k e.

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök. j e g y z é k e. 1 A -testület által átruházott hatáskörök j e g y z é k e. 1. számú melléklet 7/2015.(V. 04.) rendelethez A -testület: - a települési támogatás (temetkezés költségeihez) - köztemetés megállapítását a p

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 2. n a p i r e n d i p o n t E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat

Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat Okirat száma: 542-2/2016. Módosító okirat A Napsugár Óvoda és Bölcsőde a Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2015. 11. 26. napján kiadott, 7855-6/2015. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

../2015. (V...) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

../2015. (V...) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 4. sz. előterjesztés MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2015. (V....) ö n k o r m á n y

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Az SZMSZ III. Fejezet 11. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (III. 12.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013.

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 14-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2013. 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/692-12/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2012. december 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E

Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/1994. (X. 20.) Ör. számú R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület az 1990.évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben