Emlékezés a csornai zsidóság történetére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékezés a csornai zsidóság történetére"

Átírás

1 Dr. Berecz Endre Emlékezés a csornai zsidóság történetére Javított, kiegészített összeállítás Budapest, 2006

2 TARTALOM Előszó Emlékezés a csornai zsidóság történetére 1. Függelék (fotók) 2. Függelék 1. A deportálásban és a munkaszolgálatban 1941 és 1945 között elpusztult csornai zsidók névsora 2. A csornai zsidóság névsora az 1944 áprilisában elrendelt összeírás szerint 3. A munkaszolgálatban 1941 és 1945 között elpusztult csornai zsidók névsora 3. Függelék 1. A csornai járás községeiben élt zsidók és zsidó származásúak 1941 és 1945 között munkaszolgálatban és deportálásban elpusztult áldozatainak névsora 2. A csornai járás zsidó és zsidó származású lakosságának községenkénti névsora az 1944 áprilisában elrendelt összeírás szerint 2

3 Előszó Ennek az emlékezésnek a szükségessége és megírása akkor kezdett bennem érlelődni, amikor majd 70 éves koromra megint hallani kezdtem bizonyos szájakból az idegenszerűség, az idegen lelkület, a másszívűek, a nem a magyar gondolatvilágnak megfelelő kultúra, stb. kifejezéseket, a ki a magyar és főként a ki a nem magyar kérdését, és ezzel a kirekeszteni akarás rasszista pestisének a végre megszülethetett szólásszabadság talaján és címén történt újbóli megjelenését a médiában és egyes politikusok szájából, ugyanakkor látnom kellett a végre ugyancsak megszülethetett jogállamiság által újból lehetővé vált, ismét újból megjelenő, a korábbi sötét évekre emlékeztető gyalázkodó szövegek, feliratok és tettek egyértelmű visszautasításának (és esetleges szankcionálásának!) a hiányát. Úgy éreztem, hogy érdemes, sőt foglalkoznom kell saját identitásommal, családom több mint 200 évre visszavezethető, biztosan magyarországi, sőt folyamatosan Csornához kötődő múltjával (magam is az egymás után Csornán született 6. generáció tagja vagyok) és ebben, a mind a családi, mind az iskolai neveltetésem következtében mindig hazámnak tekintett országban átélt történetével (és benne végül családom majdnem teljes megsemmisülésével), hogy Ady Endre verse és dühe alapján és saját kiegészítésemmel én is megkérdezhessem, hogy Korcsoknak és cifrálkodóknak, Félig élőknek, habzó szájúaknak, Magyarkodóknak, köd-evőknek, Svábokból jött (és itt hozzáteszem, szlávokból, románokból, olaszokból, meg a jó ég tudja még honnan máshonnan jöttekből lett) magyaroknak..., én és mai itt élő sorstársaim kik és mik vagyunk? Mert mindenkiből, az évszázadok óta akárhonnan is különböző céllal idetelepedettekből, ill. idetelepítettekből, korábban akár elnyomóként is szolgáltak utódaiból is lehetnek egyenjogú, másokkal egyenértékűnek tekintett valakik, csak a hazát a többiekhez hasonlóan ugyanúgy tisztességes munkával szolgált és a korábbi háborúkban vérrel is ugyanúgy adózott, századok óta ugyancsak itt élt, de zsidó vallását megtartott, vagy esetleg meg sem tartott polgárok leszármazottjai nem tekintendők velük egyenrangúaknak? Az én tulajdonképpen valójában kettősnek is tekinthető identitásom ellenére azt mondhatom, hogy családi szokásaink, életmódunk, viselkedésünk, a magyar államhoz, néphez és nemzethez, tradícióihoz és törvényeihez való viszonyulásunk, benne saját neveltetésem és gondolatvilágom is, teljes gyerekkorom és diákéletem alapján a szigorú zsidó vallás rigorózus betartása szempontjából valójában alig volt zsidónak tekinthető. A gyakorlatilag teljes asszimiláció, viselkedésmód, gondolkodás, és családi múlt és hagyományok következtében sokkal inkább volt keresztény magyar, mint vallásos zsidó jellegű. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy sohasem fogom tudni elfelejteni a fiatalon átélt zivataros éveket, de arra is jól emlékszem, hogy voltak és vannak is és lesznek is mindig ebben az országban valóban igaz keresztényként viselkedő, tisztességes és rendes emberek, (és én nagyon sok ilyennel találkoztam mind gimnáziumi éveim során, mind munkaszolgálatom alatt, mind későbbi munkahelyeimen, ill. barátaim, jelen családi kapcsolataim és ismerőseim között is, akiknél soha fel sem merült, hogy identitásaink különböztek volna, vagy egyikünk többre tartotta volna a másiknál).. Hiszem, hogy a többség ilyen volt és ma is ilyen. Nem tudok és nem is akarok tehát mindenkire haragudni, mert az élet megy tovább és ilyen megbocsátás nélküli mentalitással nyilván nem lehet nyugodtan és 3

4 másokat tisztelve élni. Úgy érzem, a magam valójában kettős és munkásságom alapján bizton mindkét kultúrkör számára egyaránt hasznot jelentett identitásommal együtt vagyok legalább olyan keresztényi, mint azok, akik folyamatosan ezt szajkózzák és valójában éppen hogy a legkevésbé sem úgy cselekednek. Sőt. (De sajnos ugyanezt érzem érvényesnek az ultra jellegű módon kirekesztő, az évezredes üldöztetésen és megbántottságon felülemelkedni a mai körülmények között sem képes zsidó közösségekre és személyekre vonatkozóan is!) De az értelmes megbocsátás mellett a komor múltat felejteni sem szabad! Ezzel az egész, többéves levéltári történetkutatás és saját emlékeim eredményeképpen született Emlékezéssel... is végeredményben az volt az elképzelésem, hogy egyrészt az utódaimnak bemutassam családjuk történelmét, múltját, hogy igenis tudják meg, honnan jöttek és legyenek tisztában a felderített majd 250 év alatt történtekkel, másrészt hogy teljes pusztulás után emléket állítva láttathassam egy majd két és fél évszázados, a holocaust évében közvetlen családomat is magába foglalt majd 800 lelkes magyar vidéki zsidó közösség történetét és életét, hogy bizonyítékul szolgálhasson bárkinek tisztességes embernek is és a kirekesztőknek is (bár ez utóbbiaknak alighanem úgyis hiába) hogy az ő őseik is e földön születettek, éltek és meghaltak, dolgoztak, alkottak, vettek részt háborúkban, örültek és szenvedtek, mert ez volt, és a ma itt élőknek is ez a hazájuk. Mert, ha nem így gondolkodtam volna, már mindjárt 1945-ben, de 1956-ban elmentem volna, valahová, ahol egyébként nyilván még kevésbé lettem volna tisztában az identitásommal. (Mert gazemberek, kirekesztők, gyűlölködők a világ minden táján, minden nép között legyen az kifelé bármennyire demokratikus is mindig voltak, mindig lesznek, és ma is éppen úgy megtalálhatók!) Úgy gondolom, hogy a volt csornai zsidóságra vonatkozó eme emlékezés még értékesebbé és dokumentatívvá vált azzal, hogy melléje kerültek olyan, a holocaust hatását jellemző szívszorító névszerinti felsorolások is, mint az 1944 áprilisában a zsidó vallásúakra és a zsidónak számító kikeresztelkedett személyekre vonatkozó kötelezővé tett teljes névszerinti összeírás (amit 1945-ben Csornára történt visszatérésem után találtunk meg), valamint az ebben szereplő személyek közül az Auschwitzba történt deportálásból és az 1941 és 1945 között munkaszolgálatra bevonultakból soha vissza nem tértek névsora (amit ugyancsak néhány visszatért társunkkal együtt állítottunk össze, és ami először e mű összeállításakor került pontosításra, majd valamivel későbben a Csorna Fő terén felállított emlékműre felírandó névsor céljából lett több csornai túlélő segítségével véglegesítve).. Legyen ez az Emlékezés... egyben nevük soha el nem felejthető megörökítő emléke is. Összefoglalva: Célom eme Emlékezés a csornai zsidóság történetére c. összeállításommal mint egy még Csornán született, azt hiszem ma már a legöregebb Magyarországon élő csornai zsidónak (aki még ma is, 26 év miskolci és két részletben 21 és 15 éves budapesti lakosként a hova való vagy kérdésre azt feleli: csornai!) egyrészt, az emlékezés kötelezettsége volt a mára már gyakorlatilag teljesen eltűnt csornai zsidóságra, benne családi őseimre, másrészt, a kívánság szükségességességének kényszere volt emlékeztetni az utódokat is és mindenki mást is egy valaha volt világ és benne egy emberi közösség összeomlására, de legalább annyira annak objektív értékelésére is. 4

5 Emlékezés a csornai zsidóság történetére Dr. Berecz Endre A csornai zsidó jelenlétről az első írásos feljegyzés a 17. sz. végéről, 1685-ből származik, amikoris Csorna mezőváros egy május 6-án kelt levelében 1 Bóna István csornai bíró és a tanács bizonyítja, hogy a csornai zsidó mészárosok a Csanakon szerzett ökröket igaz úton, 28 tallérért vásárolták és ezeknek az árát Szak Lőrinc bogyoszlai (az akkori helyesírással bogiszlay-nak írva) mészáros fizette le, mert az mely ökröknek az sidok le nem tehetvén az arrokat. A zsidó mészárosok nevei a feljegyzésben nem szerepelnek, de a levélből nyilvánvaló, hogy voltak. A csornai zsidókra vonatkozóan a levéltári feljegyzések a 18. sz. közepétől számítva kezdenek szaporodni. Az ebből az évszázadból származó első dokumentum 1733-ban német nyelven 2 kelt, amikoris a soproni városi bírói szék meghagyja Zinár Sámuel posztókészítőnek, hogy a Götzl Hirschl kapuvári és Ábrahám Sámuel csornai zsidóktól megvett bor elszállítására és árának kifizetésére nézve 45 napon belül egyezzen meg. Ebből azután a dokumentumok szerint december 3-án per 3, majd december 18-án 4 és 1734 január 15-én újabb tárgyalás 5 lett, majd a bíróság a nevezett két zsidó érdekében végrehajtást rendelt el 6 a soproni posztókészítő ellen. A következő latin nyelvű dokumentum szerint a sopronvármegyei főszolgabíró 1742-ben a nemesi felkelés költségeinek fedezésére megadóztatás céljából összeírja a rábaközi alsó járás iparosait és kereskedőit, köztük a zsidókat is, a herceg Esterházy uradalom alá esők kivételével (akik az Esterházy birtokoknak majd az alábbiakban említésre kerülő ún. hét községében élhettek, ill. ha a hercegség érdekeinek szolgálatában más falukban is laktak, de e hét községhez tartózókként szerepeltek és hercegi védelem alatt álltak, így rájuk ilyen külön adó sem volt kivethető). Eszerint az összeírás szerint 7 Judai mercaturam exercentes:... Isák fornicem quoque possidens in Csorna praepositurae Fl. 7, azaz Isák a csornai prépostsághoz tartozó zsidó lakos, boltosra 7 Ft adó lett kivetve. Három évvel későbbi a következő írásos dokumentum, Sopron vármegye közgyűlésének Nemeskéren kelt 1745 május 10-i határozata, ami ugyancsak a nemesi felkelés szükségletére a megyebeli zsidókra is 238 forint 50 dénár adót vet ki és ennek megfelelően Adam Jacob judaeus ut mercator in Csorna 7.- Fl., azaz Adam Jacob csornai zsidó kereskedőre 7.- Ft adó esett 8. Az írásból nem derül ki, hogy nevezett az Esterházy hercegi, vagy a premontrei prépostsági uradalomhoz tartozott-e. Úgy látszik, Adam Jacob a továbbiakban is Csornán lakott, mert egy 1757-ben kelt bírósági irat 9 szerint nevezett a sopronmegyei főszolgabíró előtt pert indít Nagy János farádi nemes ellen, akitől gyapjút vett és arra 12 arany foglalót adott. Mivel az üzletkötés csak élőszóval történt a megyei törvényszék az alperesnek ítéli meg az esküt, ami ellen a felperes nem emel kifogást ből származik az a latin nyelvű dokumentum, amelyben Sopron vármegye július 3-án tartott közgyűlése a csornai zsidónak (név nem szerepel) azt a 78 forintját, amit hitelben Dugovits József vásárolt tőle különféle árukban, betáblázza, azaz...qua occasione... intabulata quoque sunt...debita...denique haebrei Csornensis fl. 78 den. 29 5/6, quibus eidem antelatus dominus Josephus Dugovits pro diversi mercibus ab eodem erga creditum acceptis restantiarius mansit. 10 Mindezek a dokumentumok egyben értékes adalékok is a zsidók számára nagyon nehéz körülményeket jelentő korra, amelyben, egyrészt, minden tevékenységet csak külön 5

6 engedélyekkel folytathattak, szabad költözködésük nem volt lehetséges, mindenkor az őket befogadó hatóságoktól, ill. földesuraktól függött (Csorna esetében a premontrei préposttól, ill. Esterházy hercegtől), akik megengedték ottani tartózkodásukat, és a különböző időkben és helyekről (a városokból történt többszöri, és pl. az ausztriai országrészből 1671-ben) történt kiűzetésük utáni végleges letelepedésüket, és oltalmat, viszonylagos biztonságot nyújtottak a főként Ausztriából és Morvaországból származó jövevényeknek, jól felhasználva őket saját gazdasági céljaik elérésére és segítésére. Ez a hozzáállás a fenti dokumentumok szerint lehetővé tette a törvény előtti bizonyos jogegyenlőségüket is, mert a nagybirtokos magyar arisztokráciának a legfőbb állami méltóságokat is betöltő tagjai (az Esterházyak, Batthyányok, Zichyek, Pálffyak) befolyásukkal el tudták érni, hogy pl. az 1647 évi királyi dekrétum 9. fejezete 8. -a értelmében judaei... Jurium Regni incapaces, azaz a zsidóságnak, mint jogtalan néposztálynak jusson valami oltalom 11. E családok főurai, esetünkben az Esterházyak, tették már a 16. és 17. században, majd a 18. században azután már szabályos szerződésekkel is lehetővé, hogy Kismarton városban és sopron- és mosonmegyei birtokaik 7 községében (Köpcsény=Kittsee 1692, Nagymarton=Mattersburg 1694, Boldogasszony=Frauenkirchen 1714, Kabold=Kobersdorf 1718, Lajtaujfalu=Neufeld a.d. Leitha 1720, Németkeresztur=Deutschkreuz 1730 és Lakompak=Lackenbach, amelyek ma mind Burgenlandhoz tartoznak) lakhassanak, dolgozhassanak, hitközségük, templomuk, temetőjük és saját önkormányzatuk legyen. E községek zsidói oltalmukért és védelmükért uraiknak meghatározott évi összeget fizettek, az ún. Schutzgeld -et, védelmi pénzt, de ezen felül is minden lehető módon igyekeztek magukat hasznossá tenni számukra a legkülönbözőbb szolgálatokkal. 12/a,12/b Az alábbiakban majd ismertetésre is kerülő adóösszeírások szerint, ha eme hét községből a hercegség céljainak érdekében más falukba is kerültek, a zsidóösszeírásokban, mint extranei, azaz más helyen tartózkodókként szerepeltek, de a hét község egyikéhez tartózóknak tekinttettek A csornai zsidók ennek megfelelően főként Németkeresztur, vagy Lakompak zsidó közösségéhez tartoztak, ill. innen kerültek ki. Sopron vármegye 1725 évi összeírása összesen 398 zsidó családot említ, ebből Kapuvárott és Páliban volt egy-egy család, Kisfaludon kettő. Csornán ezek szerint akkor éppen nem volt zsidó lakos, ugyanígy az 1735-ös összeírás szerint sem, amelyik összesen 429 családot sorol fel 1949 taggal. 13 Természetesen a földesurának fizetett Schutzgeld nem az egyetlen adónem volt, amit a zsidóknak fizetni kellett., hanem fizetniök kellett a királyi kincstár számára a taxa tolerantialis -t, az ún. türelmi adót 14,15 és a taxa accessorialis -t, 16 az ún. járulékos adót. Ezek közül a türelmi adót először 1698-ban vetette ki I. Lipót király, majd ezt Mária Terézia háborús költségei miatt valóban komolyan is vette és a kamara számára a zsidókra is kivetett, fentebb említett állami adó és a megyéknek és földesuraknak fizetett adó, ill. régebben a néha rendszeresen, néha rendszertelenül kivetett porció, országgyűlési, sánc- és követi adó mellett, ill. helyett rendszeressé tette és a kamara számára is számottevő bevétellé tette. (Bár ez a magyar törvényekkel ellentétben, tulajdonképpen törvénytelenül, a magyar országgyűlés hozzájárulása nélkül történt) 15. Az ezzel kapcsolatosan és ennek behajtása érdekében felvett és a II. József korában indult és mind rendszeresebbé vált türelmi adó (ami később, az akkor már megszégyenítőnek tartott eme elnevezés helyett kamarális taksa név alatt is szerepelt és valójában csak 1840-ben került megszüntetésre a magyar országgyűlés határozata alapján, és vált véglegessé V. Ferdinánd megerősítésével 1846-ban) és kamarai adóösszeírások alapján lehet valóban követni a 18. század vége és a magyar reformkor csornai zsidó lakosságának a történetét, létszámát és az ezekben az összeírásokban és az egyéb állami és megyei népösszeírásokban már II. József 1787-ben kiadott vezetéknév felvételi rendelet alapján a németvezetékneveket.( A hatóságok nem 6

7 mindenhol tartottak ezt szigorúan be, ezért is láthatók a függelék 1. ábráján bemutatott adólistáján magyar vezetéknevek is). A későbbi, már a felvetetett német vezetéknevekkel és a továbbiakban mindinkább a magyar lakosság által használt keresztnevekkel rendelkező zsidó lakosság tagjainak korábbi felmenőit egyébként igen nehéz, gyakorlatilag lehetetlen azonosítani, mivel az 1787 évi vezetéknév felvételi kötelezettség előtt főképpen csak a születéskor kapott zsidó nevet és utána az apa zsidó nevét használták lásd pl. majd az alábbiakban Csornára vonatkozóan elsőként említésre kerülő Izrael Lázár esetét, ahol az elől álló név a fiú neve, az utána álló név az apa neve), és az összeírásokban is így voltak feltüntetve, és hivatalos állami, de zsidó egyházi anyakönyvezés sem volt. A zsidóságnak állami és társadalmi szempontból addig teljesen alávetett helyzetét tulajdonképpen a felvilágosodás eszméjének térhódítása kezdte megváltoztatni. Az 1780-ban trónra lépett II. József már a következő évben elrendelte, 17,18,19 hogy a zsidóság az ország nagyobb hasznára váljék, mint eddig volt korlátolt kereskedése és felvilágosodása miatt, a héber nyelvet csak istentiszteleteinél tartsa meg, egyébként az ország nyelvét használja, a zsidók állítsanak fel az ország nyelvén tanító iskolákat, minden nyilvános iskolát látogathassanak, foglalkozhassanak földműveléssel, földbirtokot bérelhessenek, mindenfajta iparos szakmát űzhessenek, gyáripart gyakorolhassanak, teljesítsenek katonai szolgálatot és így a szélesebb körű kereset és karjaik hasznosítása, a gyűlöletes korlátozó törvények és megvetést keltő jelvények eltörlése elő fogja segíteni a sajátos előítéletek kiirtását, úgy, hogy az állam hasznos polgáraivá lesznek. Mindezek után a király 1783-ban kiadott rendelete 19 értelmében akkor ugyan még a bányavárosok kivételével lehetővé vált a szabad költözködés, sőt az egyetemek látogatása is, és minden irányban lehetővé vált közgazdasági tevékenységük is. (Mindez azonban még nem jelentette a teljes polgárjogot, erre csak az 1840-es országgyűlés bizonyos egyenjogúsító rendelkezései és a Szegedre menekült szabadságharcos magyar országgyűlés 1849 július 28-i ülésén köztapssal, lelkesedéssel és minden hozzászólás nélkül elfogadott, de a világosi fegyverletétel következtében életbe lépni már nem tudott törvény adott lehetőséget, ami többek között kimondta, hogy...a magyar álladalom határain belül született, vagy törvényesen megtelepedett mózesvallású lakos, mindazon politikai és polgári jogokkal bír, amelyekkel annak bármely hitű lakosai birnak. 20 A jogegyenlőség teljes megadására valójában a kiegyezés után 1867-ben került sor az akkor már újra megalakult magyar országgyűlés általhozott ún. emancipációs törvénnyel, majd teljes egyenjogúsításként 1895-ben a bevett vallásfelekezetként is történő elismeréssel). A zsidó lakosság folyamatos csornai jelenléte tulajdonképpen a 18. sz. közepétől, harmadik harmadától számítható és követhető hiteles dokumentumok alapján. Kövessük most már a megmaradt és az egyes levéltárakban fellelhető különböző összeírások felvételi éveinek sorrendjében az egyes türelmi adóösszeírások, megyei általános adóösszeírások és országos és megyei zsidóösszeírások és általános népösszeírások alapján Csorna mezőváros (majd jóval később, a közigazgatási reform végrehajtásával és a mezőváros mint megnevezés megszűnésével nagyközséggé vált, ill. ma már megérdemelten újból város) zsidó lakosait és fellelhető és dokumentálható jellemző adataikat. Az 1781/82 és 1782/83 évi megyei adóösszeírásban 21 a következők szerepelnek: Oppidum Csorna, principis (azaz Esterházy hercegi községrész, ún. hercegszer). Izrael Lázár, judaeus, foglalkozás: mercatura (kereskedés), 3. o.,(ami azt jelentette, hogy jövedelme kevesebb volt, mint évi Ft), létszám: 1 család, 1 szolgáló. Minden valószínűség szerint ez az első, az 1787-es névfelvételi rendelet után Berger vezetéknevet kapott ős, amire a következő családi generációkban adott nevek Izrael és Lázár is utalnak. (És akinek 7. generációs egyenes ági, még szintén Csornán született leszármazottja ezen emlékezés összeállítója is, ami talán érthetővé teszi, hogy kissé szubjektív legyen, és mint az egyik első és a holocaustig 7

8 folyamatosan Csornán élt és tevékenykedett zsidó család leszármazottja, részletesebben, főként e család történetén keresztül foglalkozzon legalábbis az 1840-es évekig terjedően, saját családkutatási adataiból kiindulóan az addig még csak két-három családot kitevő csornai zsidóság eme időszakra vonatkozó múltjával.) Ugyanezen évek hercegszeri összeírásában szerepel még Csornán Gregor Bodánszky judaeus, mercatura, 3. o., és Samuel Leitersdorfer judaeus, mercatura, 3. o., a prépostszeri összeírásban pedig Ábrahám Salamon judaeus, mercatura, 3. o. Az 1785-ös összeírás szerint az akkor 2917 fő összlakosságú ami akkor igen tetemes lakosságszám volt Csorna mezőváros zsidó lakossága 27 fő 22/a, ill. 29 fő 4 háztartásban 22/b, amely szám nyilván a fenti családokból adódik ki. Az 1784 és 1807 közötti adóösszeírások 23 közül csak a prépostszeri van meg, a hercegszeri hiányzik. A prépostszeri összeírásokban csakis Salamon Ábrahám judaeus szerepel (ő az az ős, aki 1787 után Gestetner nevet kapott, ami abból látszik, hogy az 1788/89-es összeírásban már mint Leopoldus Gestettner vid. Salamon szerepel, majd utóbb megint csak mint Salamon, majd 1798-tól már mint Levi Stettner. A Gestetner szerepel (ő az az ős, aki 1787 után Gestetner nevet kapott, ami abból látszik, hogy az 1788/89-es összeírásban már mint Leopoldus Gestettner vid. Salamon szerepel, majd utóbb megint csak mint Salamon, majd 1798-tól már mint Levi Stettner. A Gestetner család is végig folyamatosan csornai volt (bár jelenleg, tudomásom szerint, egyetlen leszármazottjuk sem él Magyarországon). Az közötti és 1799-es türelmi adóösszeírásban 24 Markus aus Tschorna, Fl. 15.-, és Marc Kohen aus Sorna, Fl adat szerepel. (E két név a családunkban élt emlékek szerint Izrael Lázár fiának a neve, (tehát az 1787 előtti névhasználattal Marcus Izrael). A család végig ún. kohanita, férfi tagjai kohenek voltak, ezt a melléknevet visel(het)ték. (Ez egy speciálisan zsidó elnevezés, a Mózes testvére Áron törzséből való papi származékokat nevezték így, és mai szóhasználattal talán nemesi, ill. egyházi előnévnek nevezhetjük, amennyiben ez a fogalom, vagy valami hasonló a zsidóságnál egyáltalán létezhetett.) És hogy ezek a Marcus nevek azonos személyt takarnak, azt egyrészt az 1799 és 1804 közötti másik, már sokkal gondosabban végzett és előnyomtatott lapokon és a rovatokba kézírással beirt neveket és adatokat tartalmazó, évek szerinti türelmi adóösszeírások, másrészt az évi országos zsidóösszeírásban és vagyonösszeírásban szereplő vonatkozó adatok mutatják (Függelék 1. ábra). Az 1799 és 1804 közötti éves türelmi adóösszeírásokban 25 (lásd az 1801/2 évre és Németkereszturhoz tartozó extranei -kre vonatkozóan egy jellemző másolatot a függelék 1. ábráján) már végig a következők és Csornára vonatkozóan csak a következők szerepelnek: Marcus Berger, Csorna, Principis, (azaz az Esterházy hercegi uradalomhoz tartozó), és extranei ad Communitatem Kereszturiensem adlecti, azaz a (német)keresztúri zsidó közösséghez tartozó; fizetett évenként 18,45, 24,27, 23,26, 26,19, és 49,45 forintot és 34,80 Ft. restanciát 1802 máj. 21-én befizetett. Ugyanezen éves összeírásokban szerepel még Levi Stettner, Csorna, prepositi (tehát a premontrei prépostsági uradalomhoz tartozó),aki szintén fizette a türelmi adót, és aki, úgy látszik, akkoriban kevésbé módosabb lehetett, mert kevesebbet fizetett, mint Marcus Berger. Az adik évi, zsidókra vonatkozó vagyonösszeírásban 26 ugyancsak szerepelnek ezek az adatok, de ebben már nem csak a családi és kereseti, ill. adóadatok, hanem a vagyonra (ház, szántóföld, rét, legelő, kert) vonatkozóak is szerepelnek. Ebből az összeírásból az derül ki, hogy ekkor Marcus Berger 7,5 Ft. állami adót és a fentebb említett 18,45 Ft. türelmi adót fizetett, Levi Stettner pedig 8 Ft. körüli állami adót, és 19,50 Ft. türelmi adót fizetett, mindkettőnek 200. Ft. volt a kereskedésből származó évi jövedelme és ingatlan jellegű vagyona egyiküknek sem volt. 8

9 Az évekre vonatkozó országos zsidóösszeírásban 27 is fel vannak tüntetve az adófizetési adatok mellett a családtagokra és a kereseti forrásokra vonatkozó adatok. Ebben szerepelnek a következők: Marcus Perger, Csorna, 1 családfő, 1 feleség (uxor), 1 fiú (a filii rovatban), 2 lány (a filiae rovatban), 1 cselédlány (ancilla). Kereset kereskedésből (a questu vel mercatura) Fl , ezért fizetett adók (dicae) Fl. 5.-, bérbeadásból (ab arendis) származó jövedelem Fl , ennek adója (dicae) Fl. 13.-, összes általános adók (summa universiatum dicarum) Fl. 18.-, a türelmi adópénztárhoz fizet (a quibus solvent ad cassam taxae tolerantialis) Fl. 34,80. (amit, mint fentebb láttuk 1802-ben fizetett be). Ebben az összeírásban Csornán ugyancsak szerepel még Samuel Gestetner családja ugyanilyen jellegű adatokkal. Megvannak az 1807 és 1828 közötti latin nyelven nyomott és rovatozott adóösszeírások 28, amelyekben azonban már magyarul is és magyar névírás szerinti sorrendben szerepelnek a nevek. Ennek megfelelően ezekben a csornai zsidókra vonatkozóan a következők vannak feltüntetve: Berger Márton zsidó (ez az epitheton ornans e korban még és előtte is mindig a név után volt írva és csak Hitlernek jutott eszébe ezt újból bevezetni 1933 után!). Az összeíró nyilvánvalóan a Marcust Mártonra magyarította. Ez a név szerepel 1820-ig, ill. ekkortól, halála valószínű évétől kezdve, (mivel a további években az összeírásokban már csak a fia, Berger Lőrinc kétszer Lázárnak írva, majd Lőrincre magyarítva szerepel). Foglalkozás mindkettő esetében mercatura, 3. o., 1808-ban pl. volt 1 tehenük és fizetett 3.- Ft állami és 9,30 Ft. türelmi adót, 1817-ben pedig volt egy kétéves üszője is és a 3.- Ft. állami adó mellett Ft. türelmi adót, ill ben Berger Lőrinc Ft. türelmi adót fizetett. (A fizetett összegek és jövedelmek követése és összehasonlítása, ill. belőlük életkörülmények megítélése nagyon nehéz, mivel a napóleoni háborúk eme éveiben, és tulajdonképpen utánuk is, az infláció és a birodalom pénzügyi helyzete elég változó és nehéz volt!). Ezekben a Csornára vonatkozó összeírásokban szerepel végig még Salamon Stettner zsidó a fentieknek megfelelő adatokkal és teljesen hasonló vagyoni helyzettel és adókkal, valamint egyszer, az es összeírásban Salamon Grosner zsidó neve is vagyoni és adóadatok nélkül. Jellemzésül ezekre az évekre (pl ra vonatkozóan) álljon itt két népszámlálási adat: a lényegében két uradalom, a herceg Esterházy és a premontrei prépostság birtokolta Csorna mezőváros zsidó lakosságának 1828 évi létszáma 28 fő 22, ill. egy másik összeírás szerint 24 fő 29 (ami nyilván a Berger és Gestetner családból és házuk népéből tevődött össze), míg Farád nemesi községben lakó zsidóság létszáma ugyanezen évben 130 volt 22 (!), ill. az olyan, (az akkor még alsó-rábaközinek nevezett csornai) járás központjához, Csornához képest sokkal kisebb községeiben, mint pl. Jobaházán 18, Magyarkereszturon 24, Potyondon 29, Rábaszentandráson 22, Szilban 17, Szilsárkányban 43, Vadosfán 115. ill. a kapuvári (akkor felső-rábaközi) járás Csornához közelebb eső falvaiban, mint pl. Beledben 209 (!), Mihályiban 80, Kisfaludon 39, Cirákon 22 zsidó lakott 22. Mindez arra utal, hogy a II. Józsefi könnyítések következményeként a korábban a letelepedésükre engedélyezett Esterházy hercegi 7 községből mind nagyobb számban kerültek el és kerestek és találtak megélhetést a zsidók először a kisebb falvakban, majd azután, később, az 1860-as években meginduló és felgyorsuló vasútépítés, kereskedelmi, közlekedési, forgalmi és egyéb gazdasági előnyök következtében fejlődésnek induló nagyobb helységekben, mint pl. Csornán is, Kapuváron is, ill. a számukra is már teljesen szabaddá vált városokban. Minderre vonatkozóan a függelék 2. ábráján bemutatjuk Csorna zsidó lakosságának létszámát és növekedési ütemét 1785-től a végzetes 1944 évig. ezzel összehasonlításban pedig ugyanitt bemutatjuk Farád zsidó 9

10 lakosságának az ezzel a folyamattal kapcsolatos változását: azaz, 1828-ban 130, 1880-ban 169, 1930-ban pedig már csak 34 zsidó lakos volt Farádon 22, a többség már a századfordulóra Csornára, vagy máshova költözött. Az 1818 évre vonatkozólag létezik az Esterházy hercegi levéltárnak egy levele 30, amely szerint Marcus und Lorenz Berger (Jude) waren Pächter von Handlungshäusern in Csorna, azaz illetők apa és fia ekkor a hercegség boltbérlői voltak. A következő adat az 1830-as zsidóösszeírásból 31 származik, ami azért is érdekes, mert egy olyan megjegyzést tartalmaz, ami arra mutat, hogy a kereseti viszonyok abban a korban sem voltak mindig olyan biztosak és tartósak. A Csornára vonatkozó összeírás szerint ugyanis Laurentz Berger családjában 1 családfő, 1 feleség, 4 fiú és 5 leány volt és a megjegyzés: penitus depauperatus. Contra judaeum hunc decurrit processus concursualis coram sede duali Kapuváriensis, azaz, nem egészen pontos fordításban, teljesen elszegényedett. A zsidó ellen per folyik a kapuvári kétszemélyes bíróság előtt (nyilvánvalóan azért, mert valószínűleg nem tudott fizetni). Az 1831-es, már magyar nyelven megejtett megyei zsidóösszeírásban 32 az előző megjegyzésben nincs utalás, a foglalkozások sincsenek feltüntetve, viszont ebben már szerepelnek a családtagok nevei és koruk is. Eszerint Perger Lőrintz hercegszeri családfőnek van 1 felesége Theresia (a későbbi adatok szerint Hoffmann leánykori vezetéknevű), 3 fia, Mátyás 20 eszt., Márton 8 eszt. Márkus 6 eszt., és leányai, Eszter, Rosalia, Barbara, Marinka, Sára (a lányoknál nem találták fontosnak a kor feltüntetését!) és a családhoz tartozik 1 tanító, Ábrahám N., 20 eszt. Az itt újból szereplő Márkus név ugyancsak valószínűsíti a nagyapa, Berger Márkus már említett, 1820-ban történt elhalálozását, mivel még élő apáról és nagyapáról éppen a korábbi, évezredes, csak az adott neveken alapuló zsidó névviselési rendszer miatt nem neveztek el gyereket. Ebben a Csorna mezővárosra vonatkozó összeírásban ugyancsak szerepel még a Gestetner család is. Mások még mindig nem. Mindez arra utal, hogy a függelék szerinti népmozgalmi létszámokban (pl ban 36, 1824-ben 40, stb.) valószínűleg mindegyik akkor ott tartózkodó zsidó szerepel, míg az adóösszeírásokban csak az a két fő, a Berger és Gestetner családfő, akik adófizetők is voltak (mert az adóösszeírásokban Csornára vonatkozóan csak ez a két név szerepel). Az 1839-es zsidóösszeírás szerint 33 nincs e két családon kívül más zsidó család Csornán. Az összeírás szerint a Gestetner családon kívül ebben az összeírásban szerepel Berger Lőrintz családja (a vezeték- és keresztnevek azért vannak szinte mindig kissé másképpen írva, mert azok az egyes összeírók helyesírási szokásai és tudása szerinti változékonysággal szerepelnek az egyes összeírásokban), amelyben van 1 családfő, 1 feleség, 4 névvel feltüntetett fiú, Mátyás, Márton, Márkus, Móric, és már csak 2, névvel fel nem tüntetett leány, a többi 3 úgy látszik addigra már férjhez ment valahova máshová. A családfő foglalkozása circumforaneus, ami vásározót jelent, a család évi jövedelme pedig Ftnak volt írva. Az 1840-es országgyűlés XXIX.tc.-e a zsidóságot az ország törvényes lakóinak ismerte el és tárgyalások indultak a türelmi adó, azaz az ún. kamarális taksa megváltására (aminek Ferdinánd király általi szentesítésére azonban csak 1846-ban került sor). Az ország törvényes lakóinak történt elismerés után először az 1844-es zsidóösszeírás 34 adatai szerint jelentek meg hitelt érdemlően már más családok is a csornai zsidóság körében. Az ez évi összeírás szerint Berger Lőrintz 6 tagú családja állt 1 családfőből, feleségéből, 2 fiából és 2 lányából (nevek a családfőén kívül nincsenek megadva), foglalkozása kiskereskedő, évi jövedelme Ft. A Berger családon kívül az összeírásban szereplő csornai zsidó 10

11 családfők: Gestetner Samu (13 fő), Krausz Lipót (5 fő), Strasser Vilmos (8 fő). Csorna zsidó lakosság ekkor 32 fő. Az 1845-ös összeírásban 35 a Berger családból a hercegszeren családfőként már Berger Theresia van feltüntetve, ami arra utal, hogy Berger Lőrinc 1844-ben meghalt (ezt mutatja nevezettnek a farádi zsidó temetőben ma is épségben meglévő héber nyelvű sírkövének felirata is. Hadd emlékeztessek ezzel kapcsolatban itt arra, hogy Csornán akkor még nem volt zsidó temető, csak Farádon, ahol a zsidó lakosság és ennek megfelelően a hitközség létszáma is még jóval nagyobb volt, mint Csornán, ezért is tudtak ott már korábban temetőt nyitni és fenntartani. Csornán csak az 1870-es évek legvégén nyílt meg a temető). Az összeírásban a családfő anya mellett szerepel még 3 fiú (úgy látszik, hogy 1 újból visszakerült) és már csak 1 leány, ill. 1 keresztény szolgáló. A foglalkozás a kalmárok, vagy kereskedők felirat kisebbek rovatában szereplő jelzés szerinti, Ft. évi jövedelemmel. A Berger, Krausz és Strasser családon kívül a hercegszeri összeírásban már szerepel Grüngold Lipót, Lichtschein Samu, Wittmann Miklós és Blum Ábrahám családja is, míg a prépostszeri összeírásban szintén szerepel, mint eddig is, Gestetner Samu családja. Ezektől az évektől kezdve a minden valószínűség szerint a szabadabb mozgás lehetőségei és a szabadabb gazdasági körülmények és viszonyok, majd később a meginduló vasútépítések, ill. ezzel kapcsolatban Csorna közlekedési központtá fejlődésével létrejött jobb kereskedelmi lehetőségek következményeként a lakosságszám általános növekedése mellett (Csorna összlakossági adatai: 1785: /a 1828: /a, 1836: , 1870: , 1873: , 1880: /a) a csornai zsidóság létszáma is rohamosan nőni kezd (lásd a függelék adatait), olyannyira, hogy a továbbiakban e tanulmány keretei között már nincs is mód az egyes családok történeti adatainak külön ismertetésére, csak az általános érdeklődésre tartó jellemző adatok és történések ismertetésére kerülhet sor. Az 1850-es Bach-korszakbeli első népszámláláskor kiderült, hogy a zsidókról addig vagy egyáltalán nem vezettek születési, házassági és halálozási anyakönyveket, vagy nem kielégítő módon 37. Ezért elrendelték, hogy a rabbik, vagy helyetteseik az előírásos anyakönyveket vezessék. Ennek megfelelően indult meg 1850-ben a csornai zsidó anyakönyvezés 38. Álljon itt néhány, legtöbbjét tekintve szinte egészen a vészkorszakig Csornán fennmaradt és tisztes csornai polgárrá vált család újszülöttjeinek neve az első évek születési anyakönyveiből: 1850: Lichtschein, 1851: Kaufmann, Berger, Blum, Gestetner, Singer, Freisler, 1852: Hirsch, Rehberger, Neumann, Weiss, Lichtenstern, Wittmann, Bermann, 1853: Stern, Krausz,, Klein, Strasser, 1854: Kohn, Gold, Löwinger, 1855, Spielmann, Weissmandl, Benedikt, Goldberger, 1856: Heller, Hoffmann, Deutsch, stb. Érdemes itt megemlíteni egy, talán leghíresebbé, igazában világhíressé vált nevet, az ben született Gestetner Dávidét, aki nem más, mint az iratsokszorosítás első és sokáig egyedüli stencilezési módszerének fiatal korától Amerikában és Londonban élt és működött feltalálója, a sokszorosító berendezések gyártásával és fejlesztésével foglalkozó és Angliában ma is működő Gestetner Holding Inc. alapítója, akinek leszármazottai ma is élnek Angliában és a farádi temető teljesen rendbehozott Gestetner sírköveinek tanúsága szerint ma sem felejtették el csornai származásukat A zsidó lakosság létszámának növekedésével 1853-ban létrejött a csornai zsidó hitközség 39, aminek első elnöke a család csornai működését Gyöngyösy Pál premontrei prépost által 1845-ben oklevéllel is elismert Gestetner Sámuel lett 40 és már megalakulása évében rabbit is választottak (néhány név ezek közül: az első volt az országosan is ismert Freuder Náthán, majd mások után később hosszú ideig Kohn Farkas, akinek címe kerületi rabbi volt, mivel a hitközség zsidó anyakönyvi kerületéhez tartoztak a csornai járás községeiben élő zsidó 11

12 lakosok 41 ) ban imaház, majd 1854-ben templom is épült a hívek számára. Ugyanezen évben, amikor mintegy 160-an voltak, már elemi iskolát is nyitottak (majd, mintegy 10 évvel később kéttantermes, kéttanerős, félig osztatlanként működő újat is építettek), ahol elejétől fogva magyar nyelven folyt az oktatás (Ne felejtsük el, 1854-ben még Bach korszak volt Magyarországon!). Ez az iskola egészen 1944-ig fennmaradt, évenként átlagosan fő körüli (az utolsó, 1943/44-es tanévben 84 fő) tanulólétszámmal. Érdemes megemlíteni néhány, hosszabban működött érdemes tanító és iskolaszéki elnök nevét: Sasvári Béla, Krausz Ármin, Goldhammer Samu, Molnár Ignác, Sichermann Miksa, ill. dr. Spatz Adolf ben sor került a templom megnagyobbítására, (ami azután az 1980-as években, a hívek sajnálatosan teljes hiányában, eladásra és lebontásra került és emlékét a helyén épült házon elhelyezett és függelékben látható kis márványtábla őrzi). Hamarosan megalakultak a zsidóság közösségi intézményei, egyesületei, mint az egyik legfontosabb, a Temetkezési Egylet (az ún. Szentegylet= Chevra Kadisa),ami azután 1885-ben megnyitotta a ma is fennálló zsidótemetőt, az Izraelita Nőegylet, a rászorulók segélyezésével foglalkozó Izraelita Filléregylet, kötetes könyvtár létesült, stb. Berényi Pál könyvében 42 e korról többek között a következőket írja: A zsidók könnyen és gyorsan, mert szívesen tanulják a magyar nyelvet, a hol csak módjukban van magyarokkal érintkezni. Még azok is, a kik az ortodox községekhez tartoznak, szívesen csatlakoznak a magyar nyelvűekhez. A csornai ortodoxok, a kik még néhány év előtt zugiskolát (!) tartottak fenn, a legelső felszólításra abbahagyták széthúzó törekvéseiket és nyilvánossá, modernné és magyarrá tették iskoláikat. A zsidó közélet tere az akkori József tér (ma Mártírok tere) sarkán lévő az 1. Függelék 3. ábráján látható, ma már épületekkel teljesen beépített ún. templomudvar volt. Itt állott a templom aminek már az 50-es évekbeli eléggé romos állapotát mutatja be a Függelék 4. ábrája és minden egyéb intézményi helység iskola, rabbilakás, vágóhelység, stb. A templomudvar helyén ma álló ház sarkán van kihelyezve a Függelék 5. ábráján látható és a csornai zsidóság sorsára utaló emléktábla. A zsidó polgárság aktívan részt vett Csorna gazdasági, pénzügyi, ipari és kereskedelmi életében, az egész nagyközség fejlődésében és előrehaladásában. Munkálkodtak mind a nagyközség, mind pedig a megye képviselőtestületében, a községi ipartestületben és kereskedők egyesületében (alapítási év 1894) 40, a kapuvári székhelyű Sopron-megyei Takarékpénztár és a csornai székhelyű Rábaközi Takarékpénztár igazgatóságában és felügyelő bizottságában (egészen az ún. zsidótörvényekig, amikor már innen is törvényileg kizárásra ítéltettek). Az es adatok szerint ebben az időben a zsidóság önálló foglalkozást üző tagjainak foglalkozási megoszlása a következő volt: orvos 2, állatorvos 1, ügyvéd 2, földbérlő 4, földtulajdonos 1, malomtulajdonos 1, téglagyáros 2, állatkereskedő 7, borkereskedő 2, bőrkereskedő 3, cipőkereskedő 1, cukorkakereskedő 1, ecetgyártó 2, edényés üvegkereskedő 2, fakereskedő 3, fűszerkereskedő 3, gabonakereskedő 4, gépkereskedő 1, kávéház és étteremtulajdonos 1, kereskedelmi ügynökök 10, kézimunkakereskedő 1, könyvés papírkereskedő 1, piaci árus 3, ponyva- és zsákkölcsönző 2, rőfös- és rövidáru- és divatárukereskedő 20, szeszkereskedő 1, szénakereskedő 2, tojás- és baromfikereskedő 2, tüzelőanyagkereskedő 2, vegyeskereskedő 16; az iparosok közül: bádogos 3, borbély 1, cipész 11, cipőfelsőrészkészítő 2, fényképész 1, fuvarozó 3, kefekötő 1, kötödés 1, mészáros és hentes 3, női kalapkészítő 1, órás és ékszerész 3, pipaszárgyártó 1, pék 3, férfi- és nőiszabó 9, üveges 1, villanyszerelő 2, magánzó 11. A többi, nem önálló egzisztencia kereskedelmi és egyéb alkalmazott, háztartásbeli, eltartott és sok, nagyon szegény, a jótékonysági egyesületek által segélyezett alkalmi foglalkozású volt, miközben a hitközség lélekszáma (1929-ban) 910, a családok száma 197, az adófizetők száma pedig 171 volt

13 A csornai zsidóság teljesítve a jogegyenlőségből fakadó minden kötelezettségét az első világháborúból is jócskán kivette részét. A zsidó férfilakosság 72 tagja szolgált katonaként a hadseregben 44 (közülük 14 tiszti, ill. tisztjelölti rendfokozattal) és a temetőben lévő márvány emléktábla tanúsága szerint (lásd a Függelék 6. ábráját)) ezek közül 17-en haltak hősi halált (közülük 2 volt tiszt és 1 hadapród őrmester), ill. a 18-adikat, Glaser Ferenc tart. századost Szamuely csapata végezte ki 1919-ben a tanácsköztársaság ellen fellépett csornai ellenforradalom (amelynek szintén volt nem is egy zsidó résztvevője és Szamuely által börtönbüntetésre is ítélt szenvedő alanya) leverése után a csornai főtéren. A csornai zsidóság életében a trianoni békeszerződés ugyanúgy megállította a fejlődést, mint ahogy az az egész országban is történt. Hozzájuk is érkeztek menekültek, az elszakított területekről itt menedéket találók és remélők. A zsidóság ellen a tanácsköztársaság után növekedni kezdtek az ellenérzések és megszülettek bizonyos korlátozó rendelkezések is (pl. az 1920-ban bevezetett ún. numerus clausus törvény, ami az egyetemekre, ill. bizonyos értelmiségi pályákra való bekerülést csak a lakossági arányszámuknak megfelelő mértékben tette lehetővé). Ezeknek hatásai később ugyan csökkenni látszottak, ám az 1929-ben kezdődött nagy gazdasági világválság és főként a Hitler uralomra kerülésével kapcsolatos németországi események következtében a 30-as években eleinte lassabban, de folyamatosan változó közhangulat és a nyomukban járó, a nácizmustól gerjesztett, mindinkább további elszigetelést kívánó követelések 1938-tól kezdődően sajnálatosan meghozták gyümölcsüket, a zsidók állampolgári egyenlőségének előbb (az 1938 évi ún. I. zsidótörvénnyel) a korlátozását, az 1939 évi II. zsidótörvénnyel a nagyon is jelentős korlátozását, gyakorlatilag a teljes elszegényítést és társadalmi deklasszálást, míg a már teljesen a német faji törvények alapján hozott 1941 évi III. zsidótörvény gyakorlatilag megvalósította a teljes jogfosztottságot és a magyar nemzettől való teljes disszimilálást. Ezután zsidók katonai szolgálatot a honvédségben nem teljesíthettek, (de nemcsak azok nem, akik zsidó vallásúak voltak, hanem azok sem, akik már régen megkeresztelkedtek de akár egyetlen nagyszülőjük is zsidónak született), mindenféle katonai rangjuktól megfosztották őket, (hogy kissé személyesebb is legyek, ez fájt az édesapámnak talán a legjobban, aki az első világháborúból 33 havi frontszolgálat után többszörösen kitüntetett főhadnagyként került haza és szerelt le, és akinek a tiszti rangját még Ferenc József és Károly király adta és az akkorra már teljesen jobbra sodródott kormányzat vette el), csak munkaszolgálatosként szolgálhattak (katonasapkában, de egyenruha nélkül, saját ruházatukban!), állami, városi és önkormányzati köztisztviselők és ilyen vállalatok alkalmazottai nem lehettek (akik még néhányan voltak, azokat is el kellett bocsátani), közgazdasági, kulturális, a nyomtatott sajtóval kapcsolatos pályákon semmiféle vezetői tisztséget nem tölthettek be, ezekről a helyekről is teljesen kiszorításra kerültek, stb., stb., stb. De nem érdemes ezt a sort tovább folytatni, sajnos mindezek a törvények Csornára is nyilván vonatkoztak, az eredmény itt is láthatóvá és érezhetővé vált. És ezután, 1944 március 19-e, a németek bejövetele és az általuk kikényszerített új kormány rendelkezései után következett a 18. századig fennállt viszonyokhoz képestinél is nagyobb jogfosztás és vagyonelkobzás, ami már a fizikai létüket is közvetlenül fenyegette (mert a megelőző addigi mintegy kétezer évben a legmegátalkodottabbak sem gondoltak a teljes fizikai megsemmisítésre), és megvalósulni látszott a németek által vezényelt és sajnos magyar csendőri segédlettel megvalósított és majdnem teljesen sikerrel is járt fizikai megsemmisítés. Az akkor Csornán tartózkodó, és a már korábban (a közben még a csornai járás községeiből is ide behozottakkal együtt) a kijelölt gettóba összezsúfolt zsidó és zsidónak számító keresztény vallású lakosságot 1944 június 21-én, személyenként az engedélyezett 20 kg-os csomagot vive magukkal, a Fő téren gyűjtötték össze, innen őket délután gyalogmenetben a csendőrök az állomásra kisérték. (Hogy ezt a lakosság, hogy ítélte 13

14 meg, arra jellemző, hogy a visszatértek elbeszélései szerint 45 az állomásra vezető útvonalon egyetlen ember nem volt látható, egyes helyeken a boltok rolói is le voltak húzva, gyakorlatilag a Fő tér egy erkélyén nevetgélve tanyázó és örvendező néhány, már korábban is ismert szélsőjobboldali beállítottságú személyen kívül senki nem óhajtotta látni a szomorú, meggyalázott menetet). Az állomáson azután személyt egy-egy tehervagonba raktak és a csornai járásból behozottakkal együtt mintegy 750 embert Sárvárra (~ 400) és Sopronba (~ 350) szállították, az utóbbi helyen mindnyájukat egy kollégiumnak épülő, még nem is teljesen kész, padló és ablak nélküli épületbe szállásolták el (ahol az egyik, régen megkeresztelkedett családanya fiával együtt mindjárt öngyilkos is lett). Sopronból 1944 július 2.-án indult el a deportálóvonat Auschwitzba a már említett vagonlétszámokkal, ahova 3 éjszakai út után július 5-én érkeztek meg. Innen tovább sorsuk már sok-sok leírásból általánosan ismert: munkaképesekre és munkaképtelenekre történő szelektálás (az utóbbiak, gyerekek és öregek sorsa gyakorlatilag még aznap, vagy másnap megpecsételődött) 45, mindenüktől történt teljes megfosztás, majd az egyelőre életre ítéltek valamelyik más táborban, vagy ahhoz közeli gyárban végzendő kényszermunkára küldése, stb. Érdemes azt is megemlíteni, hogy még a Sopronba, ill. Sárvárra történt elszállítás előtt volt két sikeres mentési akció is, amennyiben a Weiner családnak Dreisziger Kálmán segítségével 48 sikerült Budapestre jutniuk (amiért D. K.-t utána felelősségre is vonták) és Keszler Hermann (akit az 1941-ben kezdődött háború megindulásakor, mint gépkocsivezetőt behívtak és közben a hadszíntéren elesett) feleségét és 7 éves kislányát 49 is elrejtették a deportálás elől és túl is élték a korszakot. Egyébként nagyon is érdekes tény és ez az egész magyarországi zsidóságra jellemző volt gyakorlatilag alig voltak mentési kísérletek, sőt, de igények is alig, az emberek egyszerűen nem tudták elképzelni, hogy Magyarországon bekövetkezhet az, ami bekövetkezett. Csorna teljes zsidó lakosságának létszáma a németek bejövetele után elrendelt és 1944 áprilisában történt összeírás 46 (amelyben az akkor munkaszolgálatot teljesítők is benne foglaltattak) tanúsága szerint zsidó vallású személy 787, valamely keresztény vallást követő, de zsidónak számító személy pedig 13 volt (akiket persze egyetlen kivétellel, mert a férje nem zsidónak számító keresztény volt, szintén Auschwitzba deportáltak!). Az 1945-ben készített összeállítás szerint (amikor már biztosnak látszott, hogy aki addig nem tért vissza és nem is adott életjelt magáról, vagy eleve már Auschwitzban, vagy valahol Németországban, vagy a Magyarország számára az 1941 júliusában kezdődött háború színhelyein munkaszolgálatosként elpusztult) a csornai zsidóság veszteséglistája 47 : a 787-ből 634 zsidó vallású (80,76 %) és a 13-ból 9 keresztény vallású, korábban megkeresztelkedett (69,23 %) áldozat. És, hogy eme emlékezés összeállítója itt is lehessen kissé szubjektív: közvetlen családjának (ide értendők saját családtagjai, szüleinek akkor még élt felmenői és testvéreinek családjai) 1944-ben Csornán élt 21 tagja közül 1944/45 eseményei következtében 16 (közte édesapja és testvérhúga) soha nem tért vissza. A bekövetkező politikai és gazdasági változások, majd az 1956-os forradalom eseményei folyamatossá tették a deportálásokat és a munkaszolgálatot átvészelt és visszatért zsidó lakosság el- és kivándorlását. Főképpen az időközben megalakult Izrael Állam és az Amerikai Egyesült Államok de más nyugati államok is lettek a migráció főbb állomásai, ahol a visszatért fiatalabb korosztályok megteremtették új életük lehetőségeit és megvalósulását. És hogy akik Csornán születtek és éltek nem felejtették el eredeti hazájukat, gyerekkori emlékeiket, őket segítő barátaikat, arra jó példa, hogy szinte mindegyikük nem is egyszer volt már itthon látogatóban, sőt olyan is van, aki Csornán véve házat, váltakozva, itt is és új hazájában is élte időskori életét. 14

15 A majd 350 éves, de 200 évre visszamenően mint talán láttatnom sikerült biztosan folyamatos csornai zsidó jelenlét, a bekövetkező folyamatos fejlődéssel, majd ugyan némi stagnálással együtt járó, de mégis tisztességes, munkás, a zsidó lakosságnak egész Csorna népe hasznára és fejlődésére is szolgált meghatározó emberi tevékenysége, ill. majd ennek a XX. század közepén történt végleges megszakadása epilógusaként álljon itt az a néhány sor, amit az 1945 végén készített és nemrég fellelt eredeti példány alapján általam végső formában összeállított veszteséglista 47 utószavaiként leírtam: felejteni nem szabad, emlékezni kell, megbocsátani az oktalan gyűlölet okozta veszteséget és fájdalmat nehéz! Talán egyszer mindezt békévé oldja az emlékezés. Legyen a fentebb említett két névsor 46,47, ill. közülük is a veszteséget mutató második felsorolás, örök mementó az ő általuk már soha megismerni nem engedett, remélhetően jobb utókor minden tisztességes emberének! És talán utóiratként: nem történész vagyok, pragmatikus gondolkodású vegyész voltam aktív időmben, ilyen történeti jellegű kutatásokkal soha nem foglalkoztam, (bár a csornai zsidó jelenlét bemutatásának igazolására szolgáló forrásokra történt utalásokat ugyanolyan gondossággal végeztem, mint ahogy azt tudományos közleményeim esetén a kémia területén megszoktam), a legújabb idők bizonyos elgondolkoztató fejleményei indították el bennem a folyamatot! Ezzel az egész, a családommal és Csorna zsidóságával kapcsolatos történetkutatással ugyanis az volt a célom, hogy utódaim (és megmaradt csornai felebarátaim) ne feledkezzenek meg arról és tudatosítsák magukban azt, hogy honnan és mikor jöttek, és legyenek tisztában azzal a dokumentáltan felderített majd 250 év alatt történtekkel és csornai jelenlétükkel, hogy bizonyíthassák bárkinek tisztességes embereknek és a rosszakaratúaknak is (bár azok aligha győzhetők meg) hogy ők is és minden felmenőjük, mint minden más emberé is, e földön született és dolgozott, alkotott, élt és meghalt, örült és szenvedett, ha kellett részt vett a háborúkban (a legutóbbiban is, mert a 2. magyar hadsereg keretében és vele együtt mintegy munkaszolgálatos is elpusztult! 50 ), mert nekik is ez volt és a ma itt élőknek is ez a hazájuk, és a többiekhez hasonlóan, és ha engedték, velük együtt mindig is megcselekedték azt, mit megkövetelt a haza. 15

16 Felhasznált források 1. Szerk.: Scheiber S.: Magyar Zsidó Oklevéltár, A Magyar Izraeliták Országos Képviselete (MIOK) kiadása. V/l k o. Országos Levéltár Batthyány levéltára, Missiles 2. Uo. VI. k. (1961) 546. o Diarium Iudicarium, 51. lap 3. Uo o évi tanácsjegyzőkönyv, o. 4. Uo o évi tanácsjegyzőkönyv o. 5. Uo o évi tanácsjegyzőkönyv, o. 6. Uo o évi tanácsjegyzőkönyv, o. 7. Uo. XII. k. (1969) o. Sopron-megyei Levéltár, 1742 évi közgyűlési iratok 8. Uo o. 9. Uo. XIV. k. (1971) o. Sopron-megyei levéltár, Acta Iuridica Haebrei, Tom Uo o. Sopron-megyei levéltár, évi közgyűlési jegyzőkönyvek o. 11. Uo. VII.k. 8. o. (1963) 12/a. Uo. 9. o. 12. R. Widder: Die Esterházysche Siebengemeinde. Der Katalog der Ausstellung in dem Esterházy Schloss, Eisenstadt. p o. (1995) 13. Magyar Zsidó Oklevéltár VII. k. (1962) 10. o. 14. Felhő I., Vörös A.: A helytartótanácsi levéltár. Akadémiai Kiadó (1961), p Magyar Zsidó Lexikon, (1929), 982. o. 16. Felhő I., Vörös A.: A helytartótanácsi levéltár. Akadémiai kiadó (1961), p Uo o. 18. Haraszti Gy.: Magyar Zsidó Levéltári Repertórium, I. MTA Judaisztikai Kutatócsoport (1993), 82. o. 19. Szerk.:Ujvári P.: Magyar Zsidó Lexikon, (1929), 212. o. 20. U. o o. 21. Sopron vármegyei adóösszeírások, Magyar Országos Levéltár, Mikrofilm: No /a. Thirring G.: Sopron vármegye községeinek népesedési fejlődése az utolsó 150 év alatt.soproni Szemle, II. évf. 4.sz. (1938) 8. és 9. o. 22/b Magyarország történeti helységnévtára, Sopron megye. Bp A KSH Dok. Központ kiadása. Sorsz Magyar Országos Levéltár, Mikrofilm: No , Uo. Mikrofilm: No (A Soproni Levéltár anyaga) 25. Sopron-megyei Levéltár: Conscriptio Facultatum Judaeorum..pro Anno Militari 1801/2 (rajta ceruzás megjegyzés: Ö.134) 27. Uo Uo. Mikrofilm: No A népmozgalom főbb adatai községenként között. Statisztikai adatok a Győri Levéltárban (Kovács Károly úr kigyűjtése) 30. Az Esterházy hercegi levéltár (Eisenstadt) levele a szerző személyes tulajdonában. 31. Magyar Országos Levéltár, Conscriptiones Judaeorum 16

17 32. Sopron-megyei Levéltár, 5-6/4-III. Conscriptiones Judaeorum 33.Magyar Országos Levéltár 34. Uo évi Zsidósági 1. kútfő,38.tétel 35. Uo évi. Zsidósági 1. kútfő, 17.tétel 36. Magyar Korona Országainak Helységnévtára. Az Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal kiadása II. betűrendes rész o. 37. Haraszti Gy.: Magyar Zsidó Levéltári Repertórium, I MTA Judaisztikai Kutatócsoport. (1993) 104. o. 38. Anyakönyvek. Magyar Országos Levéltár, Mikrofilm: No. A Magyar Zsidó Lexikon, (1929) 184. o. 40. A Csornai Múzeum adatai 41. Schweitzer J., Frojimovics K.: Magyarországi Zsidó Hitközségek, 1944 április. I. rész. Adattár. MTA Judaisztikai Kutatócsoport (1994), 840. o. 42. Berényi P.: Sopron megye. Magyar Tudományos Akadémia kiadása, Bp. 1895, 24. o. 43. Sopron sz. kir. város és Sopron vármegye általános címtára és útmutatója Székely és Tsa. Könyvnyomda kiadása, Sopron 44. Szerk.: Újvári P.: Magyar Zsidó Lexikon (1929) o. 45. A történteket megéltek és még élők személyes elbeszélései 46. Holocaust Füzetek, VIII. évf. 13. kötet. Magyar Auschwitz Alapítvány. Holocaust Dokumentációs Központ kiadása. Budapest. (1999) old. 47. U. o old. 48. Szita Sz.: Embermentés Sopron megyében. Soproni Szemle 32. (1981) 394. o. 49. Nevezett személyes elbeszélése. 50. Stark T.: A zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után bp o. 17

18 1. függelék 1. ábra. Kivonat Sopron vármegye 1801/02 évi türelmi adóösszeírásából 2. ábra. A csornai zsidóság létszámadatai 1785 és 2000 között 3. ábra. A csornai zsidóság I. világháborús hősi halottainak emléktáblája a csornai zsidó temető ravatalozójában 4. ábra. A ma már eltűnt és másképpen beépített zsidó hitközségi terület (a XIX. század közepétől a XX. század 40-es éveiig). 5. ábra. A volt csornai zsidó templomudvar helyszínrajza és épületképei (templom, rabbilakás, iskola) a XX. sz. 30-as éveiből és a temető ravatalozója (ami ma is megvan) 6. ábra. A templomudvar helyén épült házon elhelyezett emléktábla 7. ábra. A terület mai állapota a sarokházon a kis emléktáblával és a 2005 június 26-án felavatott emlékmű a város Fő terén 18

19 19

20 20

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként.

Adattár. Alsópetény. Az 1941. évi országos népszámlálás a 900 lakosból mindössze 6 fõt tüntet fel izraelita felekezetûként. Adattár Alsópetény 1746-ban mindössze egyetlen izraelita házaspár lakott a faluban, Jelen Lõrinc, nejével és kislányával. Mikor azonban 1783-ban megjelent II. József türelmi rendelete ebben engedélyezte,

Részletesebben

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo

Írta és szerkesztette: Frank Gabriella. Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Írta és szerkesztette: Frank Gabriella Az anyagot gyűjtötte: Ritterné Pajor Csilla, dr. Schmidt Jánosné Torma Imre, Wilkuna Osmo Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény, 2004. A LŐRINCI ZSIDÓSÁG

Részletesebben

A zsidóság története Kalocsán

A zsidóság története Kalocsán SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZEGED A zsidóság története Kalocsán Készítette: dr. Magóné Tóth Gyöngyi kiegészítő levelezős hallgató Témavezető: Dr. Pihurik Judit 2004 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék

Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE. Tartalomjegyzék Dancs Balázs: A GYULAI ZSIDÓSÁG TÖRTÉNETE Tartalomjegyzék Bevezetés 1. oldal 1. A magyar zsidóság története dióhéjban 2. oldal 2. A gyulai zsidóság története a kezdetektől a letelepedésig 3. oldal 3. Hitélet

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA Történeti áttekintés Manapság az tekinthetô zsidónak, aki vallása és etnikuma szerint is az adott népcsoporthoz tartozik. A kora középkori Magyarországon azonban a zsidónak

Részletesebben

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában

Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában Sétál a család Veszprémben A zsidó múlt nyomában A kiadvány a Miniszterelnökség Civil Alap 2014. pályázati program támogatásával, a Magyar Holokauszt Emlékév 2014. keretében jött létre. Magyar Nemzeti

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MODERNKORI PROGRAM. PhD. értekezés

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MODERNKORI PROGRAM. PhD. értekezés SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MODERNKORI PROGRAM PhD. értekezés A KECSKEMÉTI ZSIDÓSÁG 1919 1944 KÖZÖTT KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A HORTHY-KORSZAKRA Témavezető:

Részletesebben

A WALDMANN CSALÁD TÖRTÉNETE 1769-TŐL 1944-IG

A WALDMANN CSALÁD TÖRTÉNETE 1769-TŐL 1944-IG A WALDMANN CSALÁD TÖRTÉNETE 1769-TŐL 1944-IG 2 I. Általános tudnivalók 1. Zsidók betelepülése Magyarország területére a XVIII. században 1686-ban Buda visszafoglalását követően a Magyarországon élő zsidók

Részletesebben

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története Készítette: Tóth Dorina Anna Debrecen, 2014. április 28. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Részletesebben

A ZSIDÓKÉRDÉS KECSKEMÉTEN 1938 1943 KÖZÖTT

A ZSIDÓKÉRDÉS KECSKEMÉTEN 1938 1943 KÖZÖTT A ZSIDÓKÉRDÉS KECSKEMÉTEN 1938 1943 KÖZÖTT Nagy István SZTE BTK. Történelem III. PhD. A zsidók története Kecskeméten 1938 ig 1746 ig Kecskeméten a zsidók csak az országos vásárokon jelentek meg. 1 Leghamarabb

Részletesebben

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Varga Papi László 1 Zsidó magyarok Szegeden Örülök, ha használhatónak találod, s ha hivatkozol e helyre, megköszönöm! Varga Papi László Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Bába Kiadó Szeged

Részletesebben

ZSIDÓSÁG SOMOGY MEGYÉBEN 1686-1938

ZSIDÓSÁG SOMOGY MEGYÉBEN 1686-1938 KOVÁCS TAMÁS ZSIDÓSÁG SOMOGY MEGYÉBEN 1686-1938 Betelepedés, befogadás, asszimiláció A somogyi zsidóság történetének középkori elzményeit homály borítja. Nem kizárt, hogy laktak zsidók a megyében, de jelenlétüknek

Részletesebben

Dr. Simonik Péter (főiskolai docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar)

Dr. Simonik Péter (főiskolai docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar) Dr. Simonik Péter (főiskolai docens, Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar) Egy elfeledett közösség. Adalékok Tatabánya, Felsőgalla, Alsógallai Izraelita Fiókhitközség megalakulásának és

Részletesebben

Mit mondanak a számok. a zsidókérdésben. Írta: H. SZABÓ MIHÁLY. részben DR. ZENTAY DEZSŐ tábláival

Mit mondanak a számok. a zsidókérdésben. Írta: H. SZABÓ MIHÁLY. részben DR. ZENTAY DEZSŐ tábláival Mit mondanak a számok a zsidókérdésben Írta: H. SZABÓ MIHÁLY részben DR. ZENTAY DEZSŐ tábláival TARTALOMIEGYZÉK. Bevezetés 3 A zsidókérdés rendezéséről szóló törvényjavaslat szövege 4 A zsidóság népmozgalma

Részletesebben

Ezer év. Zala megye históriája

Ezer év. Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Ezer év Zala megye históriája Megjelent Zala megye első írásos említésének ezredik évfordulója alkalmából. Ezer év Zala megye históriája Pannon Lapok Társasága Zalaegerszeg,

Részletesebben

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787

KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN. II. József német telepesei 1784 1787 KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN II. József német telepesei 1784 1787 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Gazdaságtörténeti Műhely Vezető: Prof. Dr. Botos Katalin Témavezető Dr. Szulovszky

Részletesebben

Fejezetek a zsidó-magyar együttélés történetéből

Fejezetek a zsidó-magyar együttélés történetéből Fejezetek a zsidó-magyar együttélés történetéből I. A magyar zsidó együttélés 1867 ig, a polgárosodás koráig A zsidók és keresztények közötti együttélés a kereszténység kialakulásától kezdve problémákkal

Részletesebben

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE

SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE SIMONYI ÓBESTER ÉS A VITÉZVÁRI BÁRÓ SIMONYI CSALÁD TÖRTÉNETE Értekezés a doktori (PhD) fokozat megszerzése érdekében a történelemtudomány tudományágban Írta: Merényi-Metzger Gábor okl. történelem szakos

Részletesebben

Kiegészítések a mosoni zsidóság emlékeihez, emlékezéseihez.

Kiegészítések a mosoni zsidóság emlékeihez, emlékezéseihez. Kiegészítések a mosoni zsidóság emlékeihez, emlékezéseihez. VASS MÁRTA. Az egykori mosonmagyaróvári gettó környékén lakók közül még sokan emlékeznek a holocaust idején történtekre. Az egyik emlékező határozottan

Részletesebben

Józseffalva 222 éve. udomány és társadalom. Tamás Edit. Történeti áttekintés

Józseffalva 222 éve. udomány és társadalom. Tamás Edit. Történeti áttekintés Tamás Edit Józseffalva 222 éve Történeti áttekintés A mai Sárospatak korábban önálló települések összevonása révén jött létre. A Bodrog folyó két partján fekvő mezővárosok 1883-ban egyesültek. A jobb parton

Részletesebben

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201.

4 Demkó Kálmán 1894. 316. 5 Korbuly György 1936. 156. 6 Magyary-Kossa Gyula 1940. IV. 84 85. 7 Korbuly György 1936. 200 201. Bábaság Makón MARKOS GYÖNGYI (Makó, József Attila Múzeum)...mi a' Bábamesterségnek az ő legfőbb tcélya? Az, hogy az emberi Nem megtartassák, és tovább szaporíttassék." (Peterka, 1814) 1 A születés körüli

Részletesebben

Komádi története és népélete

Komádi története és népélete Komádi története és népélete Írta és szerkesztette: Dr. Makai Sándor Lektorálta, javította: Dr. Makra Zsigmond kandidátus Dr. Makai Sándor, 2001. Kiadja: Magyar Téka Erkel Sándor Könyvesház, Békéscsaba

Részletesebben

תשע"א חודש תמוז - szám 5771. Támuz - XIV. évf. 3. 2011. 07. 03.

תשעא חודש תמוז - szám 5771. Támuz - XIV. évf. 3. 2011. 07. 03. תשע"א חודש תמוז - szám 5771. Támuz - XIV. évf. 3. ב"ה 2011. 07. 03. a N y í r e g y h á z i Z s i d ó H i t k ö z s é g l a p j a ע ת ו ן ה ק ה י ל ה ה י ה ו ד י ת ב נ ' י ר ע ג ' ה א ז ה M Á R T Í R O

Részletesebben

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE

A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A VESZPRÉMI ZSIDÓISKOLA TÖRTÉNETE A MAOIH által meghirdetett pályázatra készítette: Mann Lotti A Veszprémi Dózsa György Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 8.a osztályos tanulója (A Veszprémi

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Katolikus restauráció a bécsi békétől a gyászévtizedig a Dunántúli és Felső-Dunamelléki református egyházkerületek területén Doktori értekezés Témavezető:

Részletesebben

A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE

A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE A POZSONYI ÁLLAMI LEVÉLTÁR VÁGSELLYEI FIÓKLEVÉTÁRÁNAK ÉVKÖNYVE Összeállította és szerkesztette Gaucsík István Novák Veronika Galambos Sándor, Robert Hoza, Hudi József, Jakab Réka, Martin Korčok, Rudolf

Részletesebben

A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata

A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata A dél-zalai sváb települések német kisebbségeinek történeti és identitás-vizsgálata Szerző: Hohl Zsófia Eötvös Loránd Tudományegyetem földrajz BSc., 3. évfolyam 2011. Koblenz, porosz rajnai kerület földjéről

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT

LAKÓHELYÜNK HONISMERETI FOLÓYÓIRAT Tartalom Szerkesztői köszöntő... 2 TANULMÁNYOK... 3 Gortva János: Bevonulás, hadikölcsön és jótékonyság Pásztón az első világháború időszakában... 3 Mészáros Ádám: Romhány lakosainak élete az első világháború

Részletesebben

(2011 2013) III. KÖTET

(2011 2013) III. KÖTET ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANULMÁNYOK AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS DIÁKKÖREINEK TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉBŐL (2011 2013) III. KÖTET EGER, 2013. Eszterházy Károly Főiskola Tanulmányok az Eszterházy

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG RÖVID TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ ORTODOXIA ÉS NEOLÓGIA SZÉTVÁLÁSÁIG

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG RÖVID TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ ORTODOXIA ÉS NEOLÓGIA SZÉTVÁLÁSÁIG ORSZÁGOS RABBIKÉPZŐ-ZSIDÓ EGYETEM BUDAPEST, 2004 HARASZTI GYÖRGY A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁG RÖVID TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ ORTODOXIA ÉS NEOLÓGIA SZÉTVÁLÁSÁIG PH.D. DISSZERTÁCIÓ Tartalomjegyzék I. Előtörténet:

Részletesebben