MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE

2

3 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005

4 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE Munkatárs BARDOLY ISTVÁN Az egyes leírásokat készítette BB BODÓ BALÁZS BALOG ÉVA BG BAZSÓ GÁBOR MA D. MEZEY ALICE NV NAGY VERONIKA RT ROSTÁS TIBOR BK BOROSSAY KATALIN VM VELLADICS MÁRTA ZsZs ZSANDA ZSOLT A jegyzék összeállításában közreműködött BOGNÁR GÁBOR DÖRGŐ ERZSÉBET HAJDÓK JUDIT SCHMIDT BALÁZS ISTVÁN Szerkesztette BARDOLY ISTVÁN HARIS ANDREA Képek KÖH FOTÓTÁR Címlap: Bélapátfalva, ciszterci apátsági templom (trsz.: 2131) Második oldal: Eger, minorita templom, Dobó István tér (trsz.: 1940) Tervezés és nyomdai előkészítés: KLTD-Film Bt. ISBN ö ISBN Kiadja: KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL Felelős kiadó: DR. VARGA KÁLMÁN, a KÖH elnöke

5 5 ELŐSZÓ A MŰEMLÉKJEGYZÉK TARTALMA A magyarországi műemlékek hivatalos jegyzéke utoljára 1990-ben jelent meg két kötetben, 1988-ban lezárt kézirat alapján. A rendszerváltást követő tömeges utcanév, helyrajzi szám, tulajdonos és funkció változás miatt azonban kiadása a megjelenést követően hamarosan újra aktuálissá vált. Ennek előkészítése folyamán megfogalmazódott az az igény is, hogy az új jegyzék a korábbinál bővebb tartalommal jelenjék meg, és ne csak az adminisztratív-, hanem a művészettörténeti adatok is kerüljenek felülvizsgálatra. A lehetséges módszerek megfontolása során egyértelművé vált, hogy az új műemlékjegyzéket csak a teljes állományrevízió alapján lehet kiadni. Ez 1996 és 2002 között 95 %-ban elkészült, rendszeres revízió folyik még Somogy- és Baranya megyében, hiánypótlás pedig az egyes jegyzékek szerkesztéséhez kapcsolódóan. A munkában mintegy harminc, elsősorban művészettörténész végzettségű munkatárs vett részt. Az egységes adatfelvétel biztosítása érdekében minden objektumról adatlapot kellett kitölteni, kötött, illetve, szabad szöveges mezőkkel. Az egységes terminológia érdekében az adatlapokhoz kitöltési útmutató készült. A revízió alapvetően helyszíni szemlére épült, és elsődleges feladata az objektumok tényleges helyszíni, illetve a földhivatali alaptérképeken történő azonosítása, valamint a szemrevételezéssel megállapítható értékek jegyzékszerű összeírása, valamint az épületekről leolvasható építéstörténeti vázlat összeállítása volt. Nem volt feladat a részletes topográfiai leírás, sem az alapvető szakirodalmon túlmenő forráskutatás. A teljes műemlékállomány helyszíni szemlén alapuló, egységes szempontrendszer szerinti és lehatárolt idő intervallumon belül történő áttekintésére 1960 óta nem volt példa. Több műemlék tartozékainak, berendezésének írásos és bőséges képi dokumentálására most került sor először. Így annak ellenére, hogy a begyűjtött anyag minden erre irányuló intézkedés ellenére kétségtelenül nem teljesen egységes, az országos állományrevízió olyan jelentős eredménye a műemlékvédelemnek, amelyre a további felügyeleti tevékenység és kutatómunka épülhet. Az adatlapok teljes tartalma a KÖH műemléki nyilvántartásának adatbázisába kerül, és ott szabályozott feltételek mellett kutatható. A műemlékjegyzék az állományrevízió során összegyűjtött anyagnak csak egy meghatározott körét s emlékenként egy-egy fotót tartalmaz. Ennek ellenére több információt ad közre egy-egy emlékről, mint a korábbi jegyzék. Az ebből adódó terjedelmi következmények és más gyakorlati megfontolások együttesen eredményezték azt a döntést, hogy a jövőben sorozat jelleggel, megyénként adjuk közre a műemlékek jegyzékét. A szövegek (leírások, attribúció, datálás) a revíziós adatlapok alapján íródtak, a jegyzék szerkesztői által esetenként szükségesnek ítélt kiegészítésekkel és módosításokkal. Az egyes szócikkek végén a revíziót végző munkatársunk monogramját adjuk meg. A MŰEMLÉKJEGYZÉK CÉLJA A jegyzék szerkesztésekor célunk az volt, hogy a védett emlékeknek ne csak területenként összegyűjtött felsorolását adjuk, hanem segítségével az objektumokat könnyen és egyértelműen azonosítani is lehessen. Hogy ez a látszólag természetes szempont milyen kitüntetett figyelmet érdemel, az éppen a revízió során vált nyilvánvalóvá. A helyrajzi számok, az utcanév és a funkció változásai, a bel-, illetve külterületek átminősítése miatt nem egy emlék azonosítása csak hosszabb kutatás eredményeként volt lehetséges. Az azonosításnak három feltételét határoztuk meg: 1.) Legyen az emlék könnyen megtalálható: ennek érdekében a fontosabb belterületi emlékek esetében lehetőség szerint, a külterületieknél kötelező jelleggel, az utca, házszám, helyrajzi szám szerepeltetése mellett szöveges orientációt is megadtunk. 2.) A leírás alapján legyen az objektum egyértelműen felismerhető. Az azonosítást segíti az egy jellemző nézetet ábrázoló fotó.

6 6 ELŐSZÓ 3.) Amennyiben a védett objektum épületegyüttest alkot, és/vagy a védelem több helyrajzi számot érint, legyen egyértelmű, hogy az együttes milyen alkotóelemekből áll, és azok melyik helyrajzi számon helyezkednek el. A szöveges leírás ezek szerint a szempontok szerint készült, részletes épületleírás nem volt a célunk. Nem célja a műemlékjegyzéknek egy-egy védett objektum valamennyi műemléki értékkel bíró tartozékának, illetve berendezésének tételes felsorolása. E tekintetben a KÖH műemléki nyilvántartása az irányadó. A MŰEMLÉKJEGYZÉK SZERKEZETE Általános megjegyzések A műemlékek településenként, településen belül pedig utcák szerint találhatók meg. Mind a települések, mind az utcák szoros betűrendben követik egymást. A tájékozódást mutató segíti azoknál a településeknél, amelyeknél az emlékek száma vagy a leírások hossza miatt a teljes emlékanyagot nem lehet könnyen áttekinteni. A mutató a műemlék azonosításának megkönnyítését célozza. Csak olyan településrész-, objektum-, illetve intézmény neveket vettünk fel, amelyek a jelenlegi jegyzékszövegben szerepelnek, vagy az előző jegyzékben a maitól eltérő néven voltak megtalálhatók. Településrészekre a mutatóban lehet keresni. A belterületi településrészeken fekvő műemlékeket az adott utcához soroltuk, és a településrészt a leíró szövegben megemlítettük. A külterületi emlékek a település végén található, vastagon szedett Külterület alfejezetben szerepelnek, több nevesített külterület esetében azok betűrendjében, egyébként a helyrajzi számok növekvő sorrendjében. Amennyiben egy objektumot műemlékpolitikai okból népi emlékként is nyilvántartunk, akkor ezt a korábbi jegyzéktől eltérő módon a leírás végén népi műemlék megjegyzéssel jelezzük. Kérdőjellel jeleztük, ha a datálás vagy az attribúció szakirodalommal nem támasztható alá, vagy a szakirodalom kérdésesként kezeli. A fejléc adatairól 1. Objektum neve törzsszám A fejléc első sora a műemlék eredeti rendeltetésének megfelelő nevet tartalmazza. Mögötte zárójelben templom esetében annak titulusa, más épületeknél indokolt esetben az eredeti rendeltetéstől eltérő, mai használatra utaló intézmény név (pl. városháza, múzeum, szálloda, oktatási intézmény hivatalos neve, stb.) olvasható. A törzsszám (trsz.) a műemlék egyetlen soha nem változó adata. A gyors azonosítás, illetve a törzsszám szerinti keresés lehetősége végett az objektummal egy sorban, a fejléc jobb szélén kiemelten jelenik meg. Összetartozó műemlék részek vagy történetileg egy együttest alkotó műemlékek sokszor külön törzsszámon lettek műemlékké nyilvánítva. Előfordulhat ezért, hogy egy fejléc alatt a leíró részben több, külön törzsszámmal rendelkező objektum szerepel. A törzsszámot ezekben az esetekben is az objektummal egy sorban tüntetjük fel. 2. Utca, házszám Egy utcán belül, amennyiben a számozás ezt lehetővé teszi, először a templomot adjuk meg, ezt követi a parókia, majd egyéb objektumok, pl. szobrok következnek. Házszám nélkül említünk egyes műemlékfajtákat (elsősorban templomokat), amennyiben a topográfiai azonosítás szempontjából a házszám közömbös vagy éppen zavaró. Előfordul, hogy a műemlék nem köthető nevesített közterülethez. Az ilyeneket a település végéhez soroltuk, és a leírásban kitértünk a településen belül elfoglalt helyükre.

7 ELŐSZÓ 7 3. Helyrajzi szám Ha egy helyrajzi számon és egy címen (pl. temetőben) több, külön törzsszámmal védett objektum van, akkor az együttesre utaló műemlék megnevezés alatt a közös adatokat egyszer adjuk meg. Ezt követően külön címszavanként következik a műemlékek leírása. Ilyen esetben az emlékeket mutatóztuk. Ezt az eljárást követtük, tekintet nélkül arra, hogy a teljes együttes védett-e vagy sem. (Védett együttes mellett mindig törzsszám szerepel.) Ha több helyrajzi szám is tartozik egy törzsszámhoz, akkor a fejlécben valamennyi számot feltüntettük. Amennyiben ilyen esetben több elemből álló műemlékről van szó, akkor a leíró részben minden külön említett elem után zárójelben megadjuk a vonatkozó helyrajzi számot. 4. Stílus A műemléket jelenleg meghatározó, domináns stílusjegy alapján került meghatározásra. Egyéb, érzékelhető stíluselemekre a leíró részben utalunk. 5. Datálás A műemléket jelenleg leginkább jellemző építési dátum. Korábbi építési periódusokra, illetve későbbi átépítésekre a történeti részben utalunk, fennmaradt részletek esetén lehetőség szerint azokra vonatkoztatva. A leírás A műemlékek leírása tartalmilag öt szakaszból áll, amely folyamatos szövegként jelenik meg. Az objektum topográfiai meghatározása a műemlék településen belüli vagy ahhoz viszonyított helyét adja meg, amennyiben ez az azonosításhoz nélkülözhetetlen, avagy azt segíti. Az emlék jellegének leírása utal a környezettel való kapcsolatra (tájolás, beépítés módja, környező terepviszonyok, amennyiben ezek jellemzőek), alaprajzi elrendezésre, tömegre és a jellegzetes homlokzati elemekre (pl. rizalitok, erkélyek, stb.). Részletes homlokzatleírás nem volt cél. Belső építészeti részletet csak akkor említünk meg, ha ez tartozékként jelentős, esetleg a datálás vagy a stílus meghatározás alapjául szolgált. Ezt követi az épület tartozékainak és berendezésének utalásszerű ismertetése (falfestés, üvegablak, berendezés), az adott elem után zárójelben az ismert mesterek nevével; az orgonát külön említjük, amennyiben hangszerként is műemléki értékkel bír. A mesternevekre, berendezésre történő utalás jelzésszerű, tételes információért a KÖH műemléki nyilvántartásához kell fordulni. A leírást az építéstörténet lényegesnek ítélt momentumainak felsorolása követi, a fejléc tartalmának megismétlése nélkül. Csak olyan adatokat szerepeltetünk, amelyek az építéstörténet szempontjából meghatározóak. A leírásban az építész és az építtető nevére, illetve a kivitelezőre külön utalás történik zárójelben. Az épület egyes részleteire vonatkozó építési dátumokat lehetőség szerint a leíró részben, az egyes épületrészek leírása után közöljük. Heves megye műemlékeinek állományrevíziójára 1998-ban került sor, a kéziratot január 31-én zártuk le. A műemlékjegyzék a KÖH hivatalos kiadványa, amely a Műemlékvédelmi Tudományos Intézet gondozásában jelenik meg február 8. Haris Andrea Somorjay Sélysette

8 8 RÖVIDÍTÉSEK D dél É észak ev. evangélikus gör. kat. görög katolikus hrsz. helyrajzi szám K kelet KÖH Kulturális Örökségvédelmi Hivatal MJT - műemléki jelentőségű terület MK műemléki környezet Ny nyugat r. k. római katolikus ref. református trsz. műemléki törzsszám u. utca

9 ABASÁR ADÁCS 9 ABASÁR Pince 2185 Aba tér hrsz.: század Jellegtelen borházból nyíló pince, kőbe vájt végfalán Aba Sámuel sírjára vonatkozó emléktábla. A Baldácsy család építtette ki a 18. század végén, mivel e helyet tartották Aba Sámuel sírhelyének. Az emléktáblát gr. Haller Sámuel tábornok állíttatta 1773-ban. R. k. templom (Szent Péter és Pál apostol) 2184 Fő tér 17. hrsz.: Emelt helyen álló, egyhajós, keletelt, félköríves szentélyzáródású, Ny-i homlokzati tornyos, a szentély felől kontyolt nyeregtetős templom, D-i homlokzata előtt kápolnával, a hajó É-i oldalán sekrestyével. Csehboltozattal fedett hajó, fiókboltozattal fedett szentély, a hajó Ny-i oldalán karzat. Falképek: 20. század. Berendezés: jelentős részben 18. század vége. Középkori templom falainak felhasználásával épült. A templomkertben: Nepomuki Szent János-szobor, 19. század első fele. Lakóház 8638 Fő u hrsz.: század eleje Fésűs beépítésű, földszintes, nyeregtetős lakóépület. Népi műemlék. Lakóház (Kapásház Tájház) 8639 Múzeum u. 15. hrsz.: század vége Fésűs beépítésű, földszintes, nyeregtetős, deszkaoromzatos, zsindelyes vízvezetős lakóház. Népi műemlék ADÁCS R. k. templom (Szent Jakab apostol) 2186 Akácfa u. 1. hrsz.: Egyhajós, keletelt, poligonális szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős templom, Ny-i homlokzat előtt álló toronnyal, a szentély É-i oldalán sekrestyével. 2186

10 10 ADÁCS Fiókos dongával fedett hajó és szentély, a hajó Ny-i oldalán karzat. Falképek: 20. század második fele. Berendezés: 18. század közepe, 20. század. Orgona: 1902 (Rieger Testvérek). Építtette gr. Koháry István kegyúr, a tornyos homlokzatot csak 1789 körül építették hozzá gr. Batthyány József, az akkori kegyúr költségén. A főbejárat előtt: kőkereszt, ALDEBRŐ 2160 Nepomuki Szent János-szobor 2160 Vörösmarty u. hrsz.: A Tarna folyó hídja mellett az út mentén, a 21. sz. ház előtt, alul kihasasodó, magas, feliratos talapzaton álló szobor. A szent alakja papi ornátusban, kezében kereszttel és pálmaággal, feje körül csillagkoszorúval látható. Állíttatta Joseph Bour. Mária-oszlop 2161 hrsz.: 099/ A település Ny-i szélén, az egykori Magyaloson, külterületi erdőben, körülkerített területen álló szobor. Lépcsős alépítményen hasáb alakú talapzat, azon magas feliratos oszlopon Immaculata-szobor. Állíttatta Mathias Poder ANDORNAKTÁLYA Gloriette 2128 Jókai u. hrsz.: 483/2 klasszicista 1830 Kör alaprajzú, nyolc toszkán oszlopra támaszkodó, félgömb alakú kupolával fedett épület, amely eredetileg a Mocsáry-kastély (trsz.: 2127) kerti épülete volt. R. k. templom (Sarlós Boldogasszony) 2126 Kossuth Lajos u. hrsz.: Falu fölötti dombon álló, keletelt, egyhajós, Ny-i homlokzati tornyos, egyenes szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős templom. Ny-i homlokzatán enyhén kiülő középrizalittal, a szentély D-i oldalán kontyolt tetős sekrestyével. Kupolaboltozattal fedett hajó és szentély, a hajó Ny-i oldalán karzat. Falképek: 1920

11 APC 11 körül. Berendezés: 18. század vége. Orgona: 1875 (Mooser Lajos). Korábbi, 1723-ban épült templom helyén építtette Hubert Mátyás kanonok. Mocsáry-kastély (Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete) 2127 Rákóczi Ferenc út 289. hrsz.: 353/1, 353/2 klasszicista 1838 Domboldalon álló, téglalap alaprajzú, kastélyegyüttes, középen egyemeletes, középrizalitos, kétoldalt visszaléptetett földszintes épületszárnyakkal. Ny-i homlokzatának timpanonos középrizalitjában egykorú domborművek (Marco Casagrande), előtte négyoszlopos portikusz, emeleti erkéllyel. Belseje teljesen átalakított, helyiségek síkmennyezetesek. A kastélytól D-re szabadon álló, egyemeletes, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős, külső lépcsős melléképület, D-i homlokzatán középrizalittal. A kastélypark részét képező egykori tó szigetén kerti épület található, az ún. Gloriette (trsz.: 2128) APC R. k. templom (Szent István király) 2214 Szent István tér 1. hrsz.: Település központjában, kőfallal kerített, emelt helyen álló, egyhajós, keletelt, Ny-i homlokzati tornyos, poligonális szentélyzáródású, a szentély felől kontyolt nyeregtetős templom. A szentély É-i oldalán féltetős sekrestye, D-i oldalán kisebb, kontyolt tetős bővítmény, a homlokzati falak mentén támpillérek. Csehsüveg boltozattal fedett hajó, fiókos dongaboltozattal fedett szentély, a hajó Ny-i oldalán karzat. Falképek: 1930-as évek. Berendezés: 18. század vége, 19. század vége; főoltárkép: (Johann Lucas Kracker). Korábbi, középkori templom felhasználásával épült a 18. század első felében, később bővítették, tornyát és homlokzatát gr. Grassalkovich I. Antal, a templom kegyura építtette között tatarozták. 2214

12 12 ÁTÁNY ÁTÁNY Lakóház Dózsa György u. 1. hrsz.: század közepe Fésűs beépítésű, földszintes, nyeregtetős, deszkaoromzatos lakóépület, udvari homlokzatán későbbi tornáccal. Háromosztatú alaprajz, szobákban kemence, eredeti nyílászárók. Népi műemlék. Lakóház 6613 Ötvös tábornok u. 6. hrsz.: Fésűs beépítésű, földszintes, hátul kontyolt, nyeregtetős, faoromzatos, nádfedésű lakóépület. Népi műemlék. Kakas-ház (Tájház) 8868 Rákóczi u. 54. hrsz.: Saroktelken álló, fésűs beépítésű, földszintes, nyeregtetős, faoromzatos, lakóépület, faoszlopos tornáccal. Népi műemlék. Lakóház 2224 Rákóczi u. 58. Bem u. hrsz.: Saroktelken álló, fésűs beépítésű, földszintes, nyeregtetős, faoromzatos épület. Kőoszlopos tornácán deszkamellvéd. Hátsó szobában mestergerendás mennyezet az építtető feliratával. Építtette Kakas István. Népi műemlék. Ref. templom 2223 Templom u. 2. hrsz.: Kertben álló, téglalap alaprajzú, egyhajós, kontyolt nyeregtetős templom, Ny-i homlokzata előtt toronnyal. A K-i homlokzathoz négyzet alaprajzú, kontyolt nyeregtetős keresztszárny csatlakozik (korábbi szentély). Teknőboltozattal fedett hajó, dongaboltozattal fedett keresztszárny. U alakban falazott karzat. Berendezés: festett fa berende-

13 BÁTOR 13 zés, 19. század eleje; a korábbi templom festett kazettás mennyezetének négy táblája a torony alján elhelyezve, 1783 (Bede Pál). Orgona: pesti mester, 1816, 1862-ben átalakítva és bővítve. Középkori eredetű templom felhasználásával épült 18. század eleji templom, melyet között és 1801-ben bővítettek, s ekkor régi tornya helyett újat építettek (kivitelező: Rabl Károly). BALATON R. k. templom és harangtorony (Szent Márton püspök) 2129, 2130 Jókai u. 4. hrsz.: A település fölötti dombon álló, egyhajós, D-i homlokzati tornyos, egyenes szentélyzáródású templom (trsz.: 2129), a hajó K-i oldalán kontyolt nyeregtetős kápolnával, a szentély Ny-i oldalán féltetős sekrestyével. Csehboltozattal fedett hajó és szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek: 20. század első fele. Berendezés: század; főoltárkép: 1886 (Sajóssy Alajos). Korábbi, 1672-ben épített templom, közötti átépítésével. Tornya 1829-ben még nem volt, a 19. század végén felújították. A szentélytől É-ra szabadon álló, négyzet alaprajzú, egyszerű, zömök harangtorony (trsz.: 2130). Tetején körbefutó vízvezető fölött kisebb fa előépítmény sátortetővel, amely 1798-ban épült BÁTOR Erdőtiszti lakás 9173 Hegyalja u. 1. hrsz.: 302, 305/2 historizáló 19. század második fele Domboldalon álló, L alaprajzú, földszintes, egytraktusos, kontyolt nyeregtetős lakóház, faoszlopos tornáccal és gazdasági épülettel. Egyik helyisége részben csehboltozatú, a többi síkfödémes. Konyhában nagyméretű épített tűzhely. R. k. templom (Szent Imre) 2261 Hunyadi János u. hrsz.: Dombon álló, egyhajós, keletelt, Ny-i homlokzati tornyos, egyenes szentélyzáródású templom, a szentély É-i oldalán sekrestyével. Csehboltozattal fedett hajó és szentély, a hajó Ny-i oldalán karzat. Falképek: 1970 körül. Berendezés: 18. század vége; főoltárkép: 1785 (Zirkler János?) Korábbi templom felhasználásával építtette az egri káptalan (építész: Francz József?). A templomkertben: kőkereszt,

14 14 BÁTOR R. k. plébánia 2262 Hunyadi János u. 36. hrsz.: Szabadon álló, L alaprajzú, földszintes, egytraktusos, oldalfolyosós épület. Az udvari oldalon a két szárny találkozásánál a folyosót négyzet alaprajzú térrel bővítették. A folyosó csehsüveg boltozatos. A szobák síkfödémesek. 19. századi nyílászárók. A plébániát feltehetően az egri káptalan építtette. A közelmúltban az utcai homlokzatot jellegtelenül átalakították. A plébánia telkén: kápolna (trsz.: 2263). Kápolna (Nepomuki Szent János) 2263 Hunyadi János u. 36. hrsz.: A plébánia utcai kerítésvonalában, illetve kertjében álló, másodlagosan beépített kontyolt nyeregtetős épület, törtvonalú párkánnyal koronázott oromzatán stukkódísszel. Az építmény boltozott, stukkódíszes. Külső síkján kovácsoltvas kapu, belül faajtó. A kápolna végfalán íves, üvegezett fülkében a szent kisméretű, festett, álló faszobra, 19. század második fele ban emeltette a falu Ny-i részén Kiss István császári és királyi kapitány, de miután pusztulásnak indult Lipovniczki János egri kanonok 1845-ben a plébánia kertjébe helyeztette. Erdészház 9547 Kossuth u. 5. hrsz.: 307/1, 307/5 19. század közepe Az úttól távolabb, enyhe emelkedőn álló, földszintes, téglalap alaprajzú, az úttal párhuzamos gerincű nyeregtetős lakóház. Kéttraktusos, síkfödémes helyiségek, 19. század közepi nyílászárók. Főhomlokzatának közepén és az épület két végén fedett előtér. Telkén több melléképülettel. LAPÁTFALVA Mutató Ciszterci apátság > Külterület Gilitka-kápolna > Külterület, Recska völgy

15 LAPÁTFALVA 15 KÜLTERÜLET Ciszterci apátsági templom (Nagyboldogasszony) 2131 hrsz.: 0185/1 román 13. század második harmada 14. század A település határától DK-re, a kőbányába vezető út mentén, a Bélkő Ny-i lábánál álló, háromhajós, keletelt bazilika, egyenes szentélyzáródással és keresztházzal, D-i oldalon az egykori kolostor falaival (1232 után, 15. század közepi részletekkel). A D-i keresztházhoz sekrestye csatlakozik. A Ny-i homlokzatot D-en egyszerű román kori conversus-kapu és a középtengelyben bélletes kapu töri át, fölötte gótikus rózsaablak. Az oldalhomlokzatokat tölcsérbélletes, félkörös záradékú ablakok, a keresztházat és a K-i homlokzatokat körablakok tagolják. Az É-i keresztházon kapuzat. A belsőben a román kori karzat helyén orgonakarzat. A boltozatok hevederei a gótikus, hasábos pillérekre támaszkodnak. A keresztházból egyenes záradékú kápolnák nyílnak. Falképek: a szentélyboltozaton, a meszelés alatt falképek. Berendezés: 18. század vége, 19. század eleje. Orgona: 1775 (Szabó Ferenc). Az apátságot II. Kilit egri püspök alapította 1232-ben. A templom építése a műformák tanúsága szerint a 14. század második feléig elhúzódott. A 16. században elhagyott templomot a még álló falainak felhasználásával között újjáépítették és beboltozták ben, majd között restaurálták (építész: Lux Kálmán, illetve Rados Jenő). RT 2131 A ciszterci apátsági templom műemléki környezete (MK) 6662 A templom műemléki környezetének határa DNy-ról indulva: a 0189/4. hrsz., az ettől É-ra, a műemléktől a temetőhöz vezető hrsz.-ú út, a hrsz., amely Ny-ról és É-ról határolja a műemléket a hrsz.-ú útig, a hrsz.-ú út, az ezzel határos 0187/1. hrsz.-ú ingatlan és a műemléket D-en határoló 0185/2., illetve hrsz.-ú ingatlanok RECSKA-VÖLGY Gilitka-kápolna (Szent Anna) 9485 hrsz.: 0214/ A településtől kb. 3 km-re, a Gilitka patak völgyében álló, lesarkított négyzet alaprajzú, egyterű, manzárdtetős kápolna. Csehboltozattal fedett belső tér, falpillérekben szoborfülkékkel. Berendezés: ácsolt oltármenza. Építtette Androvics Miklós, egri szemináriumi rektor. 9485

16 16 BESENYŐTELEK BESENYŐTELEK R. k. templom (Szent Lőrinc vértanú) 2162 Fő út 110. hrsz.: Egyhajós, É-i homlokzati tornyos, egyenes szentélyzáródású templom. A szentély Ny-i oldalán kontyolt nyeregtetős sekrestye. Csehboltozattal fedett hajó és szentély, a hajó É- i oldalán karzat. Falképek: 20. század második fele. Berendezés: 19. század első fele, 20. század eleje; főoltárkép: 1821 (Balkay Pál); oltárkép: 1863 (Sajóssay Alajos) ben restaurálták. Épült a nemesi közbirtokosság költségén között. A torony hat évvel később épült (építész és kivitelező: (Rabl Károly) ben felújították. Szentháromság-oszlop 2163 Fő út hrsz.: 405/1 copf 1782 A r. k. templom előtti téren, kovácsoltvas kerítéssel övezett területen, lépcsős alépítményen, lesarkított háromszög alaprajzú, volutákkal és füzérekkel díszített két, egymásra helyezett feliratos talapzat. A felsőn két puttóval, kerubokkal, e fölött Szentháromságszobor. Állíttatták Mlinkó József és fiai ben javították és kiegészítették. Nepomuki Szent János-szobor 2164 Fő út 114. hrsz.: 402/ A 114. sz. ház előkertjében íves, feliratos talapzatra helyezett Nepomuki Szent Jánosszobor. A szent felhőkön térdelő alakja papi ornátusban, feje körül csillagkoszorúval látható. Bal vállánál a keresztet puttó tartja, a felhőkből egy másik puttó emelkedik ki, jobb mutatóujját szájára szorítja, baljában lakatot tart. Állíttatta háza előtt Poczik Ferenc. BOCONÁD 2226 R. k. templom (Szent Mária Magdolna) 2226 Szabadság tér hrsz.: Egyhajós, keletelt, poligonális szentélyzáródású templom, a Ny-i homlokzatból kiemelkedő torony homorú falakkal kapcsolódik a hajóhoz. A szentély D-i oldalán sekrestye, fölötte a szentéllyel azonos párkánymagasságú oratórium, É-i oldalán kriptalejáratot magába foglaló nyeregtetős bővítmény található. Boltozattal fedett belső terek, a hajó

17 BOCONÁD 17 Ny-i oldalán karzat. Falképek: 20. század első fele (?). Berendezés: 18. század vége. Korábbi, részben középkori templom felhasználásával építtette Szeleczky Márton (építész: Quadri Kristóf) körül renoválták. A templomkertben: Nepomuki Szent János-szobor (trsz.: 2228). Nepomuki Szent János-szobor 2228 Szabadság tér hrsz.: Hasáb alakú, párkánnyal lezárt, magas, feliratos talapzaton álló szobor. A szent alakja papi ornátusban, kezében kereszttel és pálmaággal látható. Emeltette Szeleczky Márton. Szeleczky-kastély 2230 Szabadság tér 14. hrsz.: 610/ Kertben álló, nagyméretű, tagolt tömegű, földszintes, U alaprajzú kastély. A főépület középső szakaszában egyemeletes, manzárdtetős középrizalit. Az oldalszárnyak nyeregtetővel fedettek. Boltozott helyiségek, néhány 18. század végi nyílászáró és vasrács töredékével. Falképek: az előcsarnokban és a kocsiáthajtóban, 1780 (Beller Jakab?). Építtette Szeleczky Márton, később a Gosztonyi család tulajdonába került. R. k. plébánia 2227 Szabadság tér 16. hrsz.: 609/ Utcasorban álló, téglalap alaprajzú, földszintes, utcai homlokzatán középrizalitos épület, udvari homlokzatának közepén egyszerű oszlopokra támaszkodó tornáccal. Boltozatos helyiségek, két szobában kályhafülke, historizáló nyílászárók. Utcai telekhatárán két kő kapupillér. Építette Szeleczky Márton. Az épület eredeti terve 1773-ban készült (építész: Mayerhoffer János), azonban Eszterházy Károly püspök módosíttatta (építész: Quadri Kristóf). A 19. században bővítették. Kálvária 2229 Zrínyi u. hrsz.: 254/ Belterületen, az úttest közepén, körülkerített területen álló szoborcsoport: volutás, feliratos talapzaton sziklákon emelkedő kereszt korpusszal, a kereszt lábánál Mária

18 18 BOCONÁD Magdolna, jobb, illetve bal oldalon, külön-külön talapzaton, Szűz Mária és Szent János evangélista alakja ban felújították. BODONY R. k. templom (Szent Mihály főangyal) 2264 Kossuth u. 6. hrsz.: Település központjában, dombon álló, egyhajós, keletelt, Ny-i homlokzati tornyos templom, a nyolcszög három oldalával záródó szentélyét támpillérek erősítik. A szentély D-i oldalán sekrestye, fölötte oratórium. Boltozatos belső terek, Ny-i oldalon karzat. Falképek: szentélyben középkori falképtöredék, 20. századi díszítőfestés. Berendezés: 18. század vége, 20. század. Középkori templom felhasználásával építtette gr. Grassalkovich I. Antal, kegyúr ben felújították. A templomkertben: kálváriastációk, 19. század (?). R. k. plébánia 8745 Kossuth u. 4. hrsz.: 2 klasszicista 1832 A templomdomb lábánál álló, téglalap alaprajzú, magasföldszintes, kéttraktusos épület, falazott mellvédes, dór oszlopos tornáccal. Síkfödémes helyiségek, középső szobában historizáló kályha, 19. századi nyílászárók. Kertjében melléképület áll. A korábbi, 1777-ben épült paplakot 1832-ben a kegyúr, Grassalkovich II. Antal herceg átépíttette, illetve felújíttatta. BOLDOG 2215 R. k. templom (Szeplőtelen Fogantatás) 2215 Kossuth út hrsz.: Egyhajós, É-i homlokzati tornyos, poligonális szentélyzáródású templom, a szentély Ny-i oldalán sekrestyével, K-i oldalán újabb bővítménnyel. Csehboltozatos hajó és szentély, karzattal. Falképek: Berendezés: 19. század eleje és vége. Orgona: 1893 (Rieger Testvérek). Építtette a korábbi, 1738-ban elkészült templom felhasználásával gr. Grassalkovich I. Antal özvegye, Klobusiczky Teréz.

19 BÜKKSZENTERZSÉBET 19 Lakóház (Tájház) 9724 Kossuth u. 10. hrsz.: körül Előkertes, fésűs beépítésű, földszintes, vízcsendesítős, nyeregtetős, faoromzatos lakóépület. Udvari homlokzata előtt téglapilléres tornác. Népi műemlék 9724 BÜKKSZÉK R. k. templom (Szentlélek) 2266 Templom u. hrsz.: 66/1, 67, 68, század A település fölé emelkedő temetődombon álló egyhajós, keletelt, oromzatos Ny-i homlokzatú, egyenes szentélyzáródású templom, D-i homlokzatán román kori ablak, alatta gótikus kő kapukeret, szemöldökén 1472 felirat. A szentély É-i oldalán sekrestye. Síkfödémes hajó, szentély dongaboltozatú, a hajó Ny-i végén karzat. Berendezés: 1760 körül; főoltárkép: 1943 (Zbiskó Béla). Az Árpád-kori templomot a 15. században átalakították, jelenlegi formáját , illetve 1759-ben történt átépítés során nyerte el ben helyreállították. A D-i homlokzat közelében egyszerű, zömök, hasáb alakú, sátortetős fa harangláb BÜKKSZENTERZSÉBET R. k. templom (Árpád-házi Szent Erzsébet) 2265 Szabadság út 95. hrsz.: Egyhajós, keletelt, poligonális szentélyzáródású templom, oromzatos Ny-i homlokzata felett huszártoronnyal. A hajó mindkét hosszoldalán egy-egy támpillér. A szentély K-i oldalán féltetős sekrestye. Csehboltozatos hajó, cseh- és fiókboltozatos szentély, a hajó Ny-i oldalán karzat. Falképek: 20. század. Berendezés: kisebb részben 19. század első fele; főoltárkép: 1870 körül (Sajóssy Alajos?). Épült a korábbi templom újjáépítésével ben majd 1833-ban átépítették. Ekkor a belső pilléreket eltávolították és új boltozat épült. Az 1970-es években új karzat, liturgikus tér és berendezés készült. A templomkertben: kőkereszt, 19. század vége; I. világháborús emlékmű. 2265

20 20 BÜKKSZENTMÁRTON BÜKKSZENTMÁRTON 2132 R. k. templom (Szent Márton) 2132 hrsz.: 096/1 gótikus 13. század második fele A településtől távol, dombtetőn álló, egyhajós, keletelt, poligonális szentélyzáródású, az oromzatos Ny-i homlokzat fölött huszártoronyos templom. Sarkain egy-egy támpillér, a szentély É-i oldalán féltetős sekrestye. Keresztboltozatokkal fedett belső tér, Ny-i oldalon karzat. Falképek: 1960 körül. Berendezés: főoltár, 18. század második fele (Wittmann János?). Középkori templom maradványainak, illetve a bélapátfalvai ciszterci monostor köveinek felhasználásával építtette az általa összekéregetett pénzen Baranyai István remete 1734-ben ban helyreállították. A templomtól D-re sírkövek olvashatatlan évszámmal. CSÁNY 9266 Szigeti-kastély 9266 Hatvani út hrsz.: 0229/16, 0229/17 historizáló 19. század vége A település Ny-i szélén, parkban álló, földszintes, tagolt tömegű, manzárd tetőkkel fedett kastély. Nyújtott téglalap alaprajzából a főhomlokzaton erőteljesen kilép az emeletes középrizalit, előtte középen oszlopos portikusz. A földszintes oldalszárnyak sarokrizalitjait manzárdtető hangsúlyozza ki. Kéttraktusos, síkfödémes helyiségek, néhány historizáló nyílászáró. Épült a 19. század végén. A 20. században többször átalakították a kastélyt. DEMJÉN 2133 R. k. templom (Paduai Szent Antal) 2133 Széchenyi u. 34. hrsz.: Szabadon álló, egyhajós, K-i homlokzati tornyos templom, nyújtott, félköríves záródású szentéllyel. D-i oldalán sekrestye, É-i oldalán újabb bővítmény. Csehboltozattal fedett hajó, csehboltozattal és félkupolával fedett szentély, a hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: 18. század vége; főoltár: 1781 (Mozer József), főoltárkép: 1782 (Zirkler János); szószék: 1782 (Hösz János). Orgona: 1907 (Cseh István). Jelenlegi alakját a korábbi, között épült templom (építész: Giovanni Battista Carlone), közötti átépítésével nyerte (építész: Francz József) ban egy tűzvész után felújították.

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

Mármint a MUSTRÁ-ról. Ez a kiállítás a Hivatal, de még inkább az örökségvédelem

Mármint a MUSTRÁ-ról. Ez a kiállítás a Hivatal, de még inkább az örökségvédelem [ Jegyzet Amirõl még beszélni kell E számunk szerzõi: BALÁZSIK TAMÁS mûvészettörténész, KÖH BUGÁR MÉSZÁROS KÁROLY építész, Magyar Építészeti Múzeum BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész, KÖH DUKRÉT GÉZA

Részletesebben

70457/2 Csányi László u. 1.

70457/2 Csányi László u. 1. cím: Árpád út 7-11. Lıwy Izsák u. 7-13. 70457/2 Csányi László u. 1. rendeltetés: lakóépület az építés ideje: 1954-55 építészeti stílus: szocialista realista tervezı: Henck Vilmos Vidos Zoltán városrendezési

Részletesebben

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ

III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ III.2. ÉSZAK VÁROSRÉSZ Területi határai Északon, nyugaton és keleten Eger MJV közigazgatási határa, míg délen a Baktai utca, Kisasszony utca, Malom utca, a Tetemvár utca, a Vécsey utca és a Vécseyvölgyi

Részletesebben

Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében

Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében Gyurkó János Árpád-kori templomok a Kárpát-medencében Kopjafát állított 2000-ben, Somogyfajszon Gyurkó János emlékére a Somogyfajszi Természetvédelmi Szövetség és Suchmann Tamás Gyurkó János Árpád-kori

Részletesebben

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003.

RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. RÓZSA[KERT]VÁROS HILD GYÖRGY DOKTORI ÉRTEKEZÉS BUDAPEST 2003. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 I. AZ ÉRTEKEZÉS TÉMÁJA, CÉLJA...3 II. A TERÜLET FEJLŐDÉSTÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL AZ 1980 AS ÉVEK VÉGÉIG...6

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

Műemlék Jelentőségű Terület

Műemlék Jelentőségű Terület Budapest belváros Műemlék Jelentőségű Terület - MJT - Védési javaslat 2010. Tartalomjegyzék: Kezdeményező fél: Fiatal Műemlékvédők Egyesülete Budapest rövid leírása Budapest épített örökség Budapest épületállománya

Részletesebben

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus

MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA. régész muzeológus MARTONVÁSÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ KUSTÁR ROZÁLIA régész muzeológus régészeti örökségvédelmi szakértő 2014. március TARTALOM I. Bevezető II. Martonvásár

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

Siroki vár és tájház

Siroki vár és tájház Siroki vár és tájház A vár története Sirok a Mát ra ke le ti ha tá rán és a Bükk fe lé nyú ló domb vi dék szé lén fek szik. A dél fe lé tar tó Tarna völ gye itt össze szű kül, majd kiszélesedik. Valószínű

Részletesebben

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922.

Kalaznó 700 éves. (Internetes kiadás: DL-DF 5.1. 2009. Az oklevél száma: DL 86 922. Kalaznó 700 éves Csak törpe nép felejthet ős nagyságot, Csak elfajult kor hős elődöket A lelkes eljár ősei sírlakáshoz S gyujt régi fénynél uj szövetnéket. S ha a jelennek halványul sugára, A régi fény

Részletesebben

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei

A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei Pusztai Tamás A Keleméri MohosváR Egy 13 14. században használt vár kutatásának lehetőségei A 13 14. század magyar várainak régészeti kutatása során meghatározható volt egy jellegzetes vártípus, melyet

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS

II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS II.1. GAZDASÁGI HELYZET II.1.1. Vállalkozások helyzete Működő vállalkozások száma és működési formája A városban nagyon sok a helyi gazdaság fejlődésének hajtóerejét jelentő a kis-

Részletesebben

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon,

Csenger neve egy 1412-es oklevélben. III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, Csenger neve egy 1412-es oklevélben III. Béla pénze, az első rézpénz Magyarországon, 1219-ben említik Csengert először Senguer alakban a Váradi Regestrum 86-os tételében. 1239-ben Chenguer, és 1332-ben

Részletesebben

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem

Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Debrecen Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja II. ütem Készítette: Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft Debrecen, 2012. szeptember Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Az akcióterület kijelölése,

Részletesebben

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához

A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Soós Kálmán A Mic bán-monda eszenyi változatai Adalékok a Bocskai család genealógiájához Eszeny 1 a Tisza jobb partján fekszik Csaptól légvonalban kb. 7 km-re délkeleti irányban az ukrán-magyar határ mentén.

Részletesebben

Turistakalauz. Oponicétől Tolštejnig. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: Európa befektet a vidékfejlesztésbe. Spolufinancované ES

Turistakalauz. Oponicétől Tolštejnig. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: Európa befektet a vidékfejlesztésbe. Spolufinancované ES Turistakalauz Oponicétől Tolštejnig Spolufinancované ES Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: Európa befektet a vidékfejlesztésbe Bevezető Tartalom A Segítő Szűz Mária-kisbazilika Kedves Barátaim!

Részletesebben

Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban

Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban Dunaszekcsô és Dunafalva a római korban LUGIO contra FLORENTIAM DUNASZEKCSÔ ÉS DUNAFALVA A RÓMAI KORBAN 2 D unaszekcsô és környéke az elôkerült régészeti leletek tanúsága szerint már az ôskortól kezdve

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

Lubusi vajdaság (Lubuskie) 3. Rész

Lubusi vajdaság (Lubuskie) 3. Rész Lubusi vajdaság (Lubuskie) 3. Rész A lubusi vajdaság címere Ebben a részben a 2013-ban megtett Rally Polska 2013 autóstúra során az befejező szakaszának útvonalát ismertetjük, illetve a vajdaság azon részeiről

Részletesebben

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program

Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Budapest Józsefváros Magdolna Negyed Program III. Integrált szociális városrehabilitációs Program Teljes Akcióterületi Terv 3/a Kötet Projektgazda: Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Készítette: Rév8 Józsefvárosi

Részletesebben

BUDAPESTI KULTÚRTÖRTÉNETI SÉTÁK I. ANDRÁSSY ÚT. 2009 Fekete Sas Könyvkiadó Bt.

BUDAPESTI KULTÚRTÖRTÉNETI SÉTÁK I. ANDRÁSSY ÚT. 2009 Fekete Sas Könyvkiadó Bt. BUDAPESTI KULTÚRTÖRTÉNETI SÉTÁK I. ANDRÁSSY ÚT Fekete Sas Kiadó 2009 A kötet megjelenését támogatták: Nemzeti Kulturális Alap és a Budapest Bank Budapestért Alapítvány A kézirat lezárva 2009. június 10-én.

Részletesebben

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA

A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA VIII. A RÓMAI KOR A római kor történeti vázlata 205 A RÓMAI KOR TÖRTÉNETI VÁZLATA Fitz Jenõ A KUTATÁS JELLEGE A Dunántúl történetébe a Kr. u. 1. századtól az 5. századig terjedõ idõszakban az eddigi folyamatos

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke

Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke XI. sz. függelék Kiemelt épületek kép és adatjegyzéke A tanulmány a TFC/3/0466/2003. számú MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY B-A-Z. megye gazdag ipari örökségének idegenforgalmi hasznosítására, az Európai kulturális

Részletesebben

9. számú függelék AZ EGYES TELKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÖSSZESÍTÉSE

9. számú függelék AZ EGYES TELKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÖSSZESÍTÉSE 9. számú függelék AZ EGYES TELKEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK ÖSSZESÍTÉSE Déli Belváros 6 TÖMB tömbszám 6 6 6 HRSZ 2421 24213 24215 közterület név Kossuth Lajos utca Múzeum körút Magyar utca házszám 19-21 7

Részletesebben

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl

Városunk. Pest kiegyezés-kori fürdõirõl Városunk Budapesti Honismereti Híradó VI. évfolyam 3. szám Deák Ferenc Pest-Budán Kétszáz éve született a haza bölcse A kiegyezést készíti elõ az Angol Királynõ Szállodában Majláth György kancellár, Ferdinand

Részletesebben

KŐSZEG ÍROTT-KŐ. Velem Kőszeg 1. NAP 19,4 km. Kiszsidány AUSZTRIA. Kőszeg-kapu. Pintér-tető. Hét(vezér)- forrás. Hét(vezér)- forrás.

KŐSZEG ÍROTT-KŐ. Velem Kőszeg 1. NAP 19,4 km. Kiszsidány AUSZTRIA. Kőszeg-kapu. Pintér-tető. Hét(vezér)- forrás. Hét(vezér)- forrás. 2 Kéktúraállomások 3 Szakasz (kezdőpont, végpont) Táv (km) Emelkedés (m) Lejtés (m) Idő (óra, perc) 203 804 3:49 1. NAP -kapu 1. 2. Írott- kő Hét(vezér)-forrás 3. Hét(vezér)-forrás -kapu SZENT ISTVÁN-VÁNDORLÁS

Részletesebben