Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-10890/2015. Témafelelős: Polyák Sándorné Tárgy: évre vonatkozó éves i jelentés és az összefoglaló éves i jelentés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 69. és 70. -a, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. -ban foglaltak alapján terjesztem elő a évi belső i tevékenységről készült éves i jelentést és az összefoglaló i jelentést. Szentes Város Önkormányzata által működtetett intézmények és a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi i feladatainak ellátását, bele értve a belső i vezető jogszabályban meghatározott feladatait is évben egy fő belső ellenőr látta el köztisztviselői jogviszonyban. belső függetlensége biztosított volt, a belső ellenőr 2014-ben közvetlenül a jegyzőhöz tartozott évben a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalnál és a Szentes Város Önkormányzatához tartozó intézményeknél végzett pénzügyi jellegű ekről készült éves i jelentés, valamint az intézmények éves i jelentései alapján elkészített éves összefoglaló i jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:.(2015. V.20.) Tárgy: évre vonatkozó éves i jelentés és az összefoglaló éves i jelentés HTÁROZTI JVSLT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évben Szentes Város Önkormányzata intézményeinél és a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalnál végzett ekről szóló, ezen határozat mellékletét képező éves i jelentést és az összefoglaló éves i jelentést elfogadja. határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3./ Irattár Szentes, április 15. Szirbik Imre

2 2 Z ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉS Z ÖSSZEFOGLLÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2014.

3 3 Tartalomjegyzék I. belső által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján... I.1. éves i tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése... I.1.1. tárgyévre vonatkozó éves i terv teljesítése, az ek összesítése I.1.2. ek során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása... I.2. bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása I.2.1. belső i egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága... I.2.2. belső i egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása... I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek... I.2.4. belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása... I.2.5. belső végrehajtását akadályozó tényezők... I.2.6. ek nyilvántartása... I.2.7. i tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok... I.3. tanácsadó tevékenység bemutatása... II. belső kontrollrendszer működésének értékelése i tapasztalatok alapján II.1. belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok... II.2. belső kontrollrendszer öt elemének értékelése... III. intézkedési tervek megvalósítása... IV. összefoglaló éves i jelentés

4 4 Vezetői összefoglaló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről a szabályozza a lefolytatott belső ekről szóló éves összefoglaló jelentés készítését. kormányrendelet 48. -a, valamint a Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve is megfogalmazza az éves i jelentés, illetve az éves összefoglaló i jelentés tartalmi követelményeit évben lefolytatott belső ekről az összefoglaló jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutató, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak figyelembevételével készült. belső ellenőr közvetlenül a jegyző megbízása alapján végezte feladatát és az ek mellett szakmai tanácsadással is támogatta a munkát. költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, amely tartalmazta a világos szervezeti struktúrát, egyértelműen meghatározta a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat. Kockázatkezelés során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső érőll szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzés készült, felmérésre kerültek a tevékenységekben, gazdálkodásban rejlő kockázatok. Kialakításra kerültek azok a kontrolltevékenységek, melyek biztosítják az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, fizikai kontrollokat és beszámolási eljárásokat. belső kockázatelemzés alapján i tervet készített a évi i feladatellátásra. kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra évi i terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 370/2011. (XII. 31. Korm. rendeletben meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz tartalmazta az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését, az tárgyát, az célját, az ellenőrizendő időszakot, az típusát, az módszerét, az ek ütemezését. Szentes Város Önkormányzata intézményei és a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal évi belső i tervét a 168/2013. (X.25.) számú határozattal a Képviselőtestület elfogadta. I. belső által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr a) pont) 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. a./ pontja alapján a belső által végzett tevékenység bemutatása: belső független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. belső t végző a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmazott meg a jegyző és a polgármester részére. szentesi intézmények és a hivatal ére 175 i nap került felhasználásra. Egyéb munkára (i terv éves i jelentés készítés, jogszabályok, helyi

5 5 rendeletek tanulmányozása) 25 napot, szakmai továbbképzésre 2 napot fordított a belső ellenőr. I. 1. éves i tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. aa) pont) I tárgyévre vonatkozó éves i terv teljesítése, az ek összesítése Belső i feladatellátás a jogszabályi követelményeknek megfelelően az i tervek, a nemzetközi i standardok, módszertani útmutatók, valamint az hez kiadott megbízólevelek, i programok szerint történt évi ek során a belső ellenőr az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet az államháztartás számviteléről, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvényt, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait, a 41/1994. (IV. 22.) Kt. számú határozatban foglaltakat, a helyi önkormányzati rendeletekben foglaltakat tartotta szem előtt. Minden t kockázatelemzés alapján végzett a belső ellenőr. végzett ek fajtáját tekintve az alábbiak voltak: - rendszer az intézményi működés 3 éves átfogó vizsgálatát jelentette, - szabályszerűségi, melynek során az azt vizsgálta, hogy az intézmény működése megfelelően szabályozott-e, érvényesültek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és a vezetői rendelkezések előírásai a gyakorlatban, - pénzügyi során a gazdálkodó szervezet pénzügyi elszámolásait, valamint ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartásokat vizsgálta a belső évben végzett ek legnagyobb része szabályszerűségi volt, 9 vizsgálat során 63 i napot fordított a belső ellenőr ezekre az ekre. Pénzügyi 4 esetben történt, 37 i nappal, rendszer 1 esetben volt, 20 i nappal évben végzett ek között 8 terven felüli volt, 55 i nap felhasználásával, ebből 4 szabályszerűségi 33 i nappal, 4 pénzügyi 22 i nap ráfordítással. i jelentésekben rögzített megállapításokat az ellenőrzött szervek, intézmények elfogadták. i jelentések hibák, hiányosságok feltárása esetén minden esetben tartalmaztak javaslatot azok megszüntetésére vonatkozóan. hibák, hiányosságok felszámolása legtöbb esetben már az ideje alatt elkezdődött.

6 6 javaslatok hasznosulását a következő évben végzett hasonló tárgyú ek alkalmával lehet lemérni. Valamennyi során kiemelt figyelmet fordított a belső a pénzkezelések szabályosságára, a be- és kifizetések megfelelő dokumentálására, valamint arra, hogy a gazdasági folyamatok bizonylatolásánál zárt rendszer kerüljön kialakításra, kizárva ezzel a visszaélések lehetőségét. elvégzett tervszerinti és a terven felüli ek bemutatása Tárgy Cél Módszer 1. Intézmények intézményi működés 3 havi okmány tételes, az egész évi gazdálkodásának átfogó szervezettségének és a időszak anyagának e gazdálkodás folyamatának szúrópróbaszerű e elemzése, a pénzügyi mintavétel útján szabályok megtartásának vizsgálata 2. Munkába járással kapcsolatos költségtérítések szabályszerűsége nnak viszgálata, hogy az intézmény a jogszabályi előírásnak megfelelően fizette-e ki a munkába járással kapcsolatos Dokumentumalapú, tételes. 3. Cégautó adóval kapcsolatos adókötelezettség szabályszerűsége költségeket nnak vizsgálata, hogy az intézmény a cégautó adó fizetési kötelezettségét a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény IV. fejezetét szabályszerűen alkalmazta-e Dokumentumalapú, tételes 4. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. mellékletében szereplő jogcímek alapján igényelt támogatásokat alátámasztó analitikus nyilvántartások e 5. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályszerűsége 6. Földgáz energia közbeszerzési eljárás vizsgálata állami támogatások szabályszerű igénylésének és felhasználásának biztosítása nnak megállapítása, hogy a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének eleget tett-e a NV felé közbeszerzési eljárás a törvényi, valamint a belső szabályzatok előírásai teljes Dokumentumalapú, tételes. Dokumentumalapú, tételes Dokumentumalapú, tételes

7 7 Tárgy Cél Módszer körűen betartásra kerültek-e 7. Intézményi szabályzatok aktualizálásának e 8. Magyarország évi Központi költségvetéséről szól évi CCXXX. törvény 2. mellékletében szereplő jogcímek alapján igényelt támogatásokat alátámasztó analitikus nyilvántartások e nnak ellenőrzse, hogy az intézmény rendelkezik-e a gazdálkodáshoz előírt valamennyi szabályzattal állami támogatások szabályszerű igénylésének és felhasználásának biztosítása Dokumentumalapú, tételes Dokumentumalapú, tételes 9. Élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata 10. Szentes Város Önkormányzata által fenntartott intézményeknél a évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos felmérés e 11. Sport szervezetek részére az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának e 12. Étkezési térítési díjak beszedésének vizsgálata a Szentesi Központi Óvodánál és a hozzá tartozó tagóvodáknál 13. Étkezési térítési díjak vizsgálata a Szentesi Felsőpárti Óvodánál és a hozzá tartozó tagóvodáknál 14. önkormányzatot megillető bevételek és a terhükre elszámolt kiadások vizsgálata 15. Kiszolgáltatott ételadagok mennyiségi pénzkezelésre vonatkozó pénzügyi szabályok betartásának vizsgálata intézmények által igényelt évi állami támogatás megalapozottsága nnak vizsgálata, hogy a céljelleggel nyújtott támogatások elszámolása a támogatott szervezetek részéről a támogatási szerződésben és a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e pénzkezelésre vonatkozó pénzügyi szabályok betartásának vizsgálata pénzkezelésre vonatkozó pénzügyi szabályok betartásának vizsgálata lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelésének, bérbeadásának, társasházak bevételeinek és kiadásainak vizsgálata nnak vizsgálata, hogy minden ellátott megkapta-e Dokumentumalapú tételes Dokumentumalapú tételes Dokumentumalapú, szükség esetén helyszíni Dokumentumalapú, tételes Dokumentumalapú, tételes Dokumentumalapú, tételes. Tételes adagegyeztetés

8 8 Tárgy Cél Módszer e az Élelmezési Szabályzatban meghatározott mennyiséget 16. önkormányzati vagyongazdálkodás e 17. Élelmiszer megrendelésének és minőségének e 18. Méltányossági ápolási díj megállapításának és kifizetésének e évi Országgyűlési választásokra biztosított pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának szabályszerűsége évi Európai parlament tagjainak választására biztosított pénzeszközök felhasználásának, elszámolásának szabályszerűsége 21. társadalmi és egyéb szervezetek részére az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának e nnak megállapítása, hogy az önkormányzati tulajdonban és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. kezelésében lévő 0141 helyrajzi számú Tiszai Üdülőterületen kialakított üdülőtelkek Felelősség megállapítása az élelmiszer minőségéért Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43/B -ában az ápolási díjra vonatkozó rendelkezések betartásának vizsgálata, tekintettel a helyi rendeletben foglaltakra nnak megállapítása, hogy az országgyűlési képviselők választásának lebonyolítása során a Szentesi OEVI betartotta-e a jogszabályi előírásokat, különös tekintettel a 38/2013. (XII. 31.) KIM rendelet előírásaira nnak megállapítása, hogy elkészítették-e a választási iroda pénzügyi tervét, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás szabályszerű volt-e, a választási célra biztosított pénzeszközöket számvitelileg elkülönítetten kezelték-e, és az elszámolásokat határidőben teljesítették-e nnak vizsgálata, hogy a céljelleggel nyújtott támogatások elszámolása a támogatott szervezetek részéről, a támogatási szerződésben leírtak alapján és a jogszabályi Dokumentum alapú tételes, helyszíni Dokumentum alapú és interjú Dokumentumalapú tételes Dokumentumalapú nyilvántartások vizsgálata Dokumentumalapú nyilvántartások vizsgálata Dokumentumalapú, szükség esetén helyszíni

9 9 Tárgy Cél Módszer előírásoknak megfelelően történt-e évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és nemzetiségi önkormányzati képviselők választására biztosított pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának szabályszerűsége nnak megállapítása, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során a helyi választási iroda betartotta-e a jogszabályi előírásokat, különös tekintettel a 18/2013. (VII. 17. KIM rendelet előírásaira Dokumentumalapú nyilvántartások vizsgálata évben 1 rendszer lefolytatására került sor 20 i nap felhasználásával. 1. Városi Intézmények Gazdasági Irodája és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények évi gazdálkodásának átfogó e Városi Intézmények Gazdasági Irodájának gazdálkodása megfelelő színvonalú. analitikus és főkönyvi nyilvántartás reális és valós képet mutatott az intézmény vagyoni helyzetéről, gazdálkodását a takarékosság jellemezte. gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok rendelkezésre álltak, folyamatosan aktualizálták. belső kontrollrendszer megfelelően kialakított és szabályozott. i nyomvonal kialakítása megtörtént a legfontosabb gazdálkodási folyamatok esetében, áttekinthetősége biztosított évben 9 szabályszerűségi lefolytatására került sor 63 i nap felhasználásával. 1. Munkába járással kapcsolatos költségtérítések szabályszerűsége Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja, Városi Intézmények Gazdasági Irodája és a hozzá tartozó minden önállóan működő intézmény, Központi Gyermekélelmezési Konyha, Szentesi Művelődési Központ és a Koszta József Múzeum esetében. ellenőrzött intézmények rendelkeztek a Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítések szabályzattal. szabályzatban pontosan meghatározásra került a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre vonatkozó előírásai. során megállapította a belső ellenőr, hogy az intézmények a munkába járással kapcsolatos költségeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően fizették ki. 2. Cégautó adóval kapcsolatos adókötelezettség szabályszerűsége a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnak egy személygépkocsi után volt évben cégautó adóval kapcsolatos befizetési kötelezettsége. cégautó adót az intézmény negyedévenként önadózással állapította meg a naptári év minden hónapjára, amelyben az adókötelezettség fennállt. bevallást negyedévet követő 20. napjáig benyújtották az állami adóhatósághoz, és ugyaneddig az esedékes adó is

10 10 megfizetésre került a Magyar Államkincstárnál vezetett NV Cégautó bevételi számla elnevezésű számlára évben a cégautó adó bevallására a 1301-es bevallást használták. intézmény a személygépkocsiról nyilvántartást vezetett, amelyen pontosan szerepeltek azok az adatok amelyek a bevallás alapjául szolgáltak. adó havi mértéke a személygépkocsi KW-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján került meghatározásra. intézménynél szabályosan történt a személygépkocsi besorolásának megállapítása, a gépjármű hajtómotorjának teljesítménye alapján a es csoportba tartozik, így helyesen azt a ,- Ft-os fizetési osztályba sorolták. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon szabályszerűen alkalmazta a évre vonatkozóan a gépjármű adóról szóló évi LXXXII. törvényt. Ebből következik, hogy cégautó adóval kapcsolatos bevallási kötelezettsége és adó hátraléka nincs az intézménynek az ellenőrzött évben. 3. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. mellékletében szereplő jogcímek alapján igényelt támogatásokat alátámasztó analitikus nyilvántartások e a Szentes Város Önkormányzata által fenntartott intézményeknél. Magyarország évi központi Költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján június 1-ig az önkormányzatok - módosíthatták a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adatokat, továbbá - jelezhették az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény átadását, átvételét. ebr42 rendszerben volt elérhető a évi júniusi felmérés adatlapjai. Ezen az adatlapon megjelent valamennyi olyan jogcím, melyet az Előlapon megjelölésre került. júniusi felmérés keretében az adatlapon lemondást és pótigénylést is jelölhető volt valamennyi köznevelési, továbbá szociális jogcímeken. felmérés adatait önkormányzati szintre összesítve az információs rendszerbe folyamatosan, kellett rögzíteni és a felmérést időre lezárni és eljuttatni a Magyar Államkincstár illetékes terület szervéhez. normatív támogatások igénylését a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló év CCXXX. törvény alkalmazásával kellett elvégezni évi Kvtv.-ben foglalt előírások voltak az irányadók a mutatószámok meghatározásában. nevelési és a szociális támogatások igénylésének jogszerűsége alapján képező természetes mutatószámok meghatározásának helyessége Szentes Város Önkormányzata által fenntartott valamennyi intézményét tekintve került teljes körűen felülvizsgáltra. előírt alapnyilvántartások a vizsgált intézményeknél rendelkezésre álltak, vezetésük átlátható, rendezett volt. Követhetően alátámasztották a normatív támogatások alapjául szolgáló adatok valódiságát, az igénylések helyességét. belső felhívta a figyelmet a tárgyévi költségvetési és a további államháztartásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek alapos értelmezésére, hogy a normatív hozzájárulások igénylése helyes és minden esetben megalapozott legyen.

11 11 4. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályszerűségének vizsgálata a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál. megállapította, hogy az intézménynél évi tervezett átlagos statisztikai létszám 65,5 fő 5 %-a 3,3 fő, így a tervezett foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 3 fő. Kötelező foglalkoztatási szint és tervezett foglalkoztatott különbözete: 0,3 fő. Fizetési kötelezettség: ,- Ft/fő/év x 0,3 fő = ,- Ft. Pénzforgalmilag az alábbiak szerint teljesült a rehabilitációs járadék fizetése 2013-ban évi elszámolás után fizetési kötelezettség: ,- Ft I. negyedév fizetési kötelezettség: ,- Ft II. negyedév fizetési kötelezettség: ,- Ft 2013.III. negyedév fizetési kötelezettség: ,- Ft Összesen: ,- Ft kvóta teljesítését, ill. a hiányzó létszám a munkavállalók és a foglalkoztatási kötelezettségben figyelembe vehető megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának összevetéséből határozták meg. statisztikai állományi létszámot a számítás során egy tizedesjegy-pontossággal határozták meg a (Mmtv. 23. (4) bekezdése alapján. átlagolást a tényleges létszám alapján végezték el, a részmunkaidőben foglalkoztatott személyt egész főnek tekintették. foglalkoztatási kötelezettség teljesítése, illetve a rehabilitációs hozzájárulás az átlagos statisztikai állományi létszám általános szabályai szerint került kiszámításra. rehabilitációs hozzájárulást az intézmény határidőre bevallotta, megállapította és közvetlenül fizette be az állami adóhatóságnál vezetett számla javára (Mmtv. 24. (1) bekezdés). megváltozott munkaképességű munkavállalókról a foglalkoztató munkaadó a rehabilitációs hozzájárulás megállapítására nyilvántartást vezetett, amely tartalmazta a megváltozott munkaképességű munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási azonosító jelét a munkaképesség változásának egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértékét, a fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolására szolgáló okirat másolatát. során megállapításra került, hogy az intézmény a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének eleget tett a NV felé az ellenőrzött évben. 5. Földgáz energia közbeszerzési eljárás vizsgálata a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál. Dr. Sipos Ferenc Parkeredő Otthon intézményvezetője a közbeszerzési eljárás kettes bírálati szakvéleményében foglaltakat fogadta el, nyertes ajánlat: GDF SUERZ Energia Magyarország Zrt., az eljárás eredményes volt. második legkedvezőbb ajánlatot tevő: E.ON Energiaszolgáltató Kft. KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ, a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjában tájékoztatásra került Szentes Parkerdő Otthon földgázbeszerzés eljárás eredménye szeptember 13-án a GDF SUEUZ Energia Magyarország Zrt. részére a földgázellátási szerződés megküldésre került. földgázellátási szerződés szeptember 16. dátummal megkötésre került.

12 12 közbeszerzési eljárás az aktuális jogszabályoknak megfelelően került lebonyolításra. vizsgálat eredményeként javaslat megfogalmazására nem került sor. 6. Intézményi szabályzatok aktualizálásának e a Központi Gyermekélelmezési Konyhánál és a Szentes Város Gondozási Központnál. vizsgált időszakában mind két intézménynél - a szabályzatok teljes körű átdolgozása folyamatban volt, így azok új tartalmát még nem tudta megismerni a belső ellenőr, ezért intézkedési terv készítése szükséges volt arra vonatkozóan, hogy a még átdolgozás alatt lévő szabályzatok mely időpontban kerülnek az rendelkezésére. intézkedési tervet az intézményvezetők elkészítették, amelyben szerepeltették az intézkedések végrehajtásáért felelős személyek nevét és a vonatkozó határidőt. időközben bekövetkezett szervezeti és jogszabályi változások miatt azért javasolta a belső ellenőr a gazdálkodással összefüggő szabályzatok aktualizálását, hogy azok megfelelő támpontot nyújtsanak a mindennapi gazdálkodáshoz. intézkedési tervben vállalt határidőket az intézmények betartották, az intézményvezetők nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy a szabályzatok a vállalt határidőre elkészültek. 7. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. mellékletében szereplő jogcímek alapján igényelt támogatásokat alátámasztó analitikus nyilvántartások e a Szentes Város Önkormányzata által fenntartott intézményeknél. Magyarország évi központi Költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja szerint október 15-ig az önkormányzatok módosíthatták a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adatokat évben az októberi felmérés alkalmával utoljára nyílt lehetőség a mutatószámok felülvizsgálatára és módosítására, ezért megkülönböztetett figyelmet kellet fordítani az állami támogatás alapját képező adatszolgáltatás pontos elkészítésére. ebr42 rendszerben volt elérhető a évi októberi felmérés adatlapjai. októberi felmérés keretében az adatlapon lemondást és pótigénylést is jelölhető volt valamennyi köznevelési, továbbá szociális jogcímeken. felmérés adatait önkormányzati szintre összesítve az információs rendszerbe folyamatosan, kellett rögzíteni és a felmérést időre lezárni és eljuttatni a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez. normatív támogatások igénylését a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló év CCXXX. törvény alkalmazásával kellett elvégezni évi Kvtv.-ben foglalt előírások voltak az irányadók a mutatószámok meghatározásában. nevelési és a szociális támogatások igénylésének jogszerűsége alapján képező természetes mutatószámok meghatározásának helyessége Szentes Város Önkormányzata az alábbi intézményeit tekintve került teljes körűen felülvizsgáltra: - Bölcsöde - Kertvárosi Óvoda - Központi Óvoda - Családsegítő Központ - Hajléktalan Segítő Központ

13 13 előírt alapnyilvántartások a vizsgált intézményeknél rendelkezésre álltak, vezetésük átlátható, rendezett volt. Követhetően alátámasztották a normatív támogatások alapjául szolgáló adatok valódiságát, az igénylések helyességét. belső ellenőr ennél az nél is felhívta a figyelmet a tárgyévi költségvetési és a további államháztartásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek alapos értelmezésére, hogy a normatív hozzájárulások igénylése helyes és minden esetben megalapozott legyen. 8. Élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata a Központi Gyermekélelmezési konyhánál és Szentes Város Bölcsődéjénél. élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata során a vizsgálattevő mérsékelt emelést javasolt évre az előre nem látható áremelkedések miatt. normaemelést a Képviselő-testület a 184/2014. (XII. 12.) határozatban elfogadta. 9. Szentes Város Önkormányzata által fenntartott intézményeknél a évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos felmérés e. felmérés adatlapjai az ebr42 rendszerben voltak elérhetők, a felmérés önkormányzati szintre összesített adatai az információs rendszerbe határidőre rögzítésre kerültek. előírt alapnyilvántartások a vizsgált intézményeknél rendelkezésre álltak, vezetésük átlátható, rendezett volt. Követhetően alátámasztották a mutatószám felmérés alapjául szolgáló adatok valódiságát évben 4 pénzügyi lefolytatására került sor 37 i nap felhasználásával. 1. Sport szervezetek részére az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának e a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodáján. során a belső azt vizsgálta, hogy a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal által céljelleggel működési célra átadott pénzeszközöket a sportszervezetek (elszámolásukat alapul véve) a meghatározott célokra, bizonylatokkal alátámasztva használták-e fel, illetve a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalnak a felhasználásról írásban elszámoltak-e. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2013. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7. (1-2) bekezdése alapján e Ft-ban állapította meg a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét, melynek felosztását a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságra bízta. Képviselő-testület a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg. sportszervezetek a támogatást kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célokra használták fel. támogatási összeggel történő elszámolásra (hiteles számlamásolatokkal) a támogatottak a támogatási szerződésben meghatározott időpontig elszámoltak. során feltárt hibák még az ideje alatt javításra kerültek, a jövőre vonatkozóan a hibák kiküszöbölésére a belső ellenőr javaslatával az oktatási és sport referens kidolgozott egy egységes átlátható elszámolási rendszert a Számviteli Törvény

14 14 előírásainak megfelelően. Céltól eltérő, jogsértő felhasználást nem tapasztalt a belső ellenőr Étkezési térítési díjak beszedésének vizsgálata a Szentesi Központi Óvoda és tagóvodáinál és a Szentesi Felsőpárti Óvoda és tagóvodáinál vizsgált intézmények a Központi Gyermekélelmezési Konyha által készített ételt szolgálták ki az étkezők részére, így a konyha étkezési díj befizetési bizonylatain szedték be az étkezési térítési díjakat. bizonylattömböket szigorú számadású nyomtatványként kezelték mind a Konyhán, mind az oktatási intézményeknél. Valamennyi használt bizonylattömb szerepelt a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásában. Gazdasági Iroda Pénzkezelési Szabályzatában előírtaknak megfelelően az óvoda titkár a beszedett pénzt a beszedés napján vagy a beszedést követő 3 munkanapon belül befizeti a Központi Gyermekélelmezési Konyha bankszámlájára. Központi Gyermekélelmezési Konyha melegétel utalvány beváltó hely, így az óvodáknál is fizethetik az ellátottak és a felnőttek étkezésének értékét melegétel utalvánnyal az igénybevevők. Ezzel pontosan elszámolnak a Konyha felé a beszedés napján vagy az ezt követő munkanapon, kísérőjegyzéken rögzítik az utalványok címleteit, darabszámát és összértékét. oktatási intézmények a készpénzt és az utalványt lemez- vagy páncélszekrényben tárolták, a biztonságos őrzés feltételei biztosítottak voltak, hétvégére nem maradt étkezési térítési díj sem utalvány az oktatási intézményeknél. hátralékok többsége egy havi tartozás. oktatási intézmények rendszeresen felszólítják a hátralékosokat a tartozások rendezésére. 4. önkormányzatot megillető bevételek és a terhükre elszámolt kiadások vizsgálata a Szentes Város Szolgáltató KFT-nél. Szentes Városi Szolgáltató KFT a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott összegű lakbéreket szedte be a lakóktól, a megkötött helyiségbérleti szerződésekben foglalt bérleti díjakat a bérlőktől. Megfelelő analitikus nyilvántartást vezettek a bevételekről és a kiadásokról. Rendszeresen egyeztették az analitikus és a főkönyvi könyvelés adatait. Folyamatosan figyelemmel kísérték a hátralékok alakulását, beszedésükre felszólító levelet, jogász általi peren kívüli fizetési megállapodást, végrehajtást kezdeményeztek. Sajnos ennek ellenére még mindig sok a hátralék összege évben 4 db terven felüli szabályszerűségi lefolytatására került sor 33 i nap felhasználásával. 1. kiszolgáltatott ételadagok mennyiségi e a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál, Szentes Város Gondozási Központnál és a Szentesi Központi Óvodánál és a hozzá tartozó tagóvodáknál Szentesi Felsőpárti Óvodánál és a hozzá tartozó tagóvodáknál kiszolgáltatott ételadagok mennyiségi e során megállapítást nyert, hogy a Központi Gyermekélelmezési Konyha az ételkísérő jegyzékben feltüntetett ételmennyiséget pontosan kiszállította az étkeztetést végző intézményekhez. adagolás a vizsgált esetekben pontosan történt, az ellátottak megkapták az egy adagba tartozó mennyiséget

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db

Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló ellenőrzési jelentés Melléklet: 2 db Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-24627/2013. Témafelelős: Polyák Sándorné Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: 2012. évre vonatkozó éves

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé

Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-20291/2012. Témafelelős: Gyovainé Tárgy: 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló ellenőrzési jelentés

Részletesebben

2009. évi ellenőrzési jelentés

2009. évi ellenőrzési jelentés 2009. évi ellenőrzési jelentés Az államháztartási pénzügyi ellenőrzési rendszerét - amely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére, így az önkormányzatira is az Áht. szabályozza. Az Áht. 120

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/366-1/21/I. Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Éves Ellenőrzési Jelentés, Éves Összefoglaló

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. március 22. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 31. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

1LJ. számú előterjesztés

1LJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 1LJ. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-Testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények

Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények Dunavarsány Város Önkormányzat, a Közös Önkormányzati Hivatal és a kapcsolódó intézmények 2013. évi ellenőrzési jelentése Készítette: Dr. Batka Brigitta Belső ellenőr Vezetői összefoglaló 1. A belső ellenőrzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április -án tartandó ülésére Éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 2012. évről Tisztelt

Részletesebben

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére

24. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére 24. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: 2012. évi belső ellenőrzési jelentés Előterjesztő: Szabó

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 9. szám 2009. május 29. II. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 78/2009. (IV. 30.) Ö.h. A

Részletesebben

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól

Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól Ózd, 2015. április 23. Előterjesztő: Polgármester Készítette: Belső Ellenőrzési Csoportvezető Vezetői összefoglaló A költségvetési szervek belső

Részletesebben

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület!

v v-\. ll'- ~vács Róbert Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: Javaslat összefoglaló jelentés elfogadására a 2010. évben végzett önkormányzati belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

/~t9. ~ cedo (.c~ I} / I 'ÍJ F? ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - ole.h - 'e f~ ...?~...:~ '.-... Dr. Kovács Ferenc polgármester

/~t9. ~ cedo (.c~ I} / I 'ÍJ F? ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - ole.h - 'e f~ ...?~...:~ '.-... Dr. Kovács Ferenc polgármester NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 Ügyiratszáma: 5123-6/2012/XI. Ügyintéző: Lengyelné Petris Erika ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. április 1-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési tapasztalatokról Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu.napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és Oktatási

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. április 20-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. április 20-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete 2011. április 20-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011. (IV.25.)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRŐL PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44/2012. BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2011.

Részletesebben

É S. 1. sz. melléklet

É S. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet É V E S E L L E N Ő R Z É S I É S É V E S Ö S S Z E F O G L A L Ó E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE 2014, ÉVRŐL Ellenőrzési Összefoglaló A Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkaterve a Költségvetési szervek

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester. Ifj. Tóbiás György Képviselő J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. április 24. napján megtartott soron következő nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Polgármester Tóth Gellért

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- testület!

Tisztelt Képviselő- testület! Marcali Kistérségi Többcélú Társulás 8700 Marcali Rákóczi u. 11. 85/501-001 / 85/501-055 www.marcalikisterseg.hu Ügyiratszám: 3640/2015 12.sz. előterjesztés ELŐTERJESZTÉS Marcali Marcali Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 99/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012.05.03 i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 2011. Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2011. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről A Belső Ellenőrzési Osztály és feladatellátásának általános bemutatása A 2011.

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzata. Éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés 2012.

Egyek Nagyközség Önkormányzata. Éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés 2012. Éves ellenőrzési és összefoglaló jelentés 2012. Egyek Nagyközség Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2012. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről 2013. január

Részletesebben