Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:"

Átírás

1 Szentes Város Polgármesterétől 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Ikt. szám: U-10890/2015. Témafelelős: Polyák Sándorné Tárgy: évre vonatkozó éves i jelentés és az összefoglaló éves i jelentés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Helyben Tisztelt Képviselő-testület! államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 69. és 70. -a, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48. -ban foglaltak alapján terjesztem elő a évi belső i tevékenységről készült éves i jelentést és az összefoglaló i jelentést. Szentes Város Önkormányzata által működtetett intézmények és a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi i feladatainak ellátását, bele értve a belső i vezető jogszabályban meghatározott feladatait is évben egy fő belső ellenőr látta el köztisztviselői jogviszonyban. belső függetlensége biztosított volt, a belső ellenőr 2014-ben közvetlenül a jegyzőhöz tartozott évben a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalnál és a Szentes Város Önkormányzatához tartozó intézményeknél végzett pénzügyi jellegű ekről készült éves i jelentés, valamint az intézmények éves i jelentései alapján elkészített éves összefoglaló i jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására:.(2015. V.20.) Tárgy: évre vonatkozó éves i jelentés és az összefoglaló éves i jelentés HTÁROZTI JVSLT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a évben Szentes Város Önkormányzata intézményeinél és a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalnál végzett ekről szóló, ezen határozat mellékletét képező éves i jelentést és az összefoglaló éves i jelentést elfogadja. határozatról értesítést kap: 1./ Szentes Város Polgármestere 2./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 3./ Irattár Szentes, április 15. Szirbik Imre

2 2 Z ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉS Z ÖSSZEFOGLLÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2014.

3 3 Tartalomjegyzék I. belső által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján... I.1. éves i tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése... I.1.1. tárgyévre vonatkozó éves i terv teljesítése, az ek összesítése I.1.2. ek során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása... I.2. bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása I.2.1. belső i egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága... I.2.2. belső i egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása... I.2.3. Összeférhetetlenségi esetek... I.2.4. belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása... I.2.5. belső végrehajtását akadályozó tényezők... I.2.6. ek nyilvántartása... I.2.7. i tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok... I.3. tanácsadó tevékenység bemutatása... II. belső kontrollrendszer működésének értékelése i tapasztalatok alapján II.1. belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok... II.2. belső kontrollrendszer öt elemének értékelése... III. intézkedési tervek megvalósítása... IV. összefoglaló éves i jelentés

4 4 Vezetői összefoglaló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről a szabályozza a lefolytatott belső ekről szóló éves összefoglaló jelentés készítését. kormányrendelet 48. -a, valamint a Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve is megfogalmazza az éves i jelentés, illetve az éves összefoglaló i jelentés tartalmi követelményeit évben lefolytatott belső ekről az összefoglaló jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutató, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak figyelembevételével készült. belső ellenőr közvetlenül a jegyző megbízása alapján végezte feladatát és az ek mellett szakmai tanácsadással is támogatta a munkát. költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, amely tartalmazta a világos szervezeti struktúrát, egyértelműen meghatározta a felelősségi, hatásköri viszonyokat és feladatokat. Kockázatkezelés során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső érőll szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint a kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzés készült, felmérésre kerültek a tevékenységekben, gazdálkodásban rejlő kockázatok. Kialakításra kerültek azok a kontrolltevékenységek, melyek biztosítják az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, fizikai kontrollokat és beszámolási eljárásokat. belső kockázatelemzés alapján i tervet készített a évi i feladatellátásra. kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra évi i terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 370/2011. (XII. 31. Korm. rendeletben meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz tartalmazta az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését, az tárgyát, az célját, az ellenőrizendő időszakot, az típusát, az módszerét, az ek ütemezését. Szentes Város Önkormányzata intézményei és a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal évi belső i tervét a 168/2013. (X.25.) számú határozattal a Képviselőtestület elfogadta. I. belső által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr a) pont) 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. a./ pontja alapján a belső által végzett tevékenység bemutatása: belső független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. belső t végző a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmazott meg a jegyző és a polgármester részére. szentesi intézmények és a hivatal ére 175 i nap került felhasználásra. Egyéb munkára (i terv éves i jelentés készítés, jogszabályok, helyi

5 5 rendeletek tanulmányozása) 25 napot, szakmai továbbképzésre 2 napot fordított a belső ellenőr. I. 1. éves i tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. aa) pont) I tárgyévre vonatkozó éves i terv teljesítése, az ek összesítése Belső i feladatellátás a jogszabályi követelményeknek megfelelően az i tervek, a nemzetközi i standardok, módszertani útmutatók, valamint az hez kiadott megbízólevelek, i programok szerint történt évi ek során a belső ellenőr az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényt, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet, a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletet az államháztartás számviteléről, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvényt, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső éről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásait, a 41/1994. (IV. 22.) Kt. számú határozatban foglaltakat, a helyi önkormányzati rendeletekben foglaltakat tartotta szem előtt. Minden t kockázatelemzés alapján végzett a belső ellenőr. végzett ek fajtáját tekintve az alábbiak voltak: - rendszer az intézményi működés 3 éves átfogó vizsgálatát jelentette, - szabályszerűségi, melynek során az azt vizsgálta, hogy az intézmény működése megfelelően szabályozott-e, érvényesültek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és a vezetői rendelkezések előírásai a gyakorlatban, - pénzügyi során a gazdálkodó szervezet pénzügyi elszámolásait, valamint ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartásokat vizsgálta a belső évben végzett ek legnagyobb része szabályszerűségi volt, 9 vizsgálat során 63 i napot fordított a belső ellenőr ezekre az ekre. Pénzügyi 4 esetben történt, 37 i nappal, rendszer 1 esetben volt, 20 i nappal évben végzett ek között 8 terven felüli volt, 55 i nap felhasználásával, ebből 4 szabályszerűségi 33 i nappal, 4 pénzügyi 22 i nap ráfordítással. i jelentésekben rögzített megállapításokat az ellenőrzött szervek, intézmények elfogadták. i jelentések hibák, hiányosságok feltárása esetén minden esetben tartalmaztak javaslatot azok megszüntetésére vonatkozóan. hibák, hiányosságok felszámolása legtöbb esetben már az ideje alatt elkezdődött.

6 6 javaslatok hasznosulását a következő évben végzett hasonló tárgyú ek alkalmával lehet lemérni. Valamennyi során kiemelt figyelmet fordított a belső a pénzkezelések szabályosságára, a be- és kifizetések megfelelő dokumentálására, valamint arra, hogy a gazdasági folyamatok bizonylatolásánál zárt rendszer kerüljön kialakításra, kizárva ezzel a visszaélések lehetőségét. elvégzett tervszerinti és a terven felüli ek bemutatása Tárgy Cél Módszer 1. Intézmények intézményi működés 3 havi okmány tételes, az egész évi gazdálkodásának átfogó szervezettségének és a időszak anyagának e gazdálkodás folyamatának szúrópróbaszerű e elemzése, a pénzügyi mintavétel útján szabályok megtartásának vizsgálata 2. Munkába járással kapcsolatos költségtérítések szabályszerűsége nnak viszgálata, hogy az intézmény a jogszabályi előírásnak megfelelően fizette-e ki a munkába járással kapcsolatos Dokumentumalapú, tételes. 3. Cégautó adóval kapcsolatos adókötelezettség szabályszerűsége költségeket nnak vizsgálata, hogy az intézmény a cégautó adó fizetési kötelezettségét a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény IV. fejezetét szabályszerűen alkalmazta-e Dokumentumalapú, tételes 4. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. mellékletében szereplő jogcímek alapján igényelt támogatásokat alátámasztó analitikus nyilvántartások e 5. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályszerűsége 6. Földgáz energia közbeszerzési eljárás vizsgálata állami támogatások szabályszerű igénylésének és felhasználásának biztosítása nnak megállapítása, hogy a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének eleget tett-e a NV felé közbeszerzési eljárás a törvényi, valamint a belső szabályzatok előírásai teljes Dokumentumalapú, tételes. Dokumentumalapú, tételes Dokumentumalapú, tételes

7 7 Tárgy Cél Módszer körűen betartásra kerültek-e 7. Intézményi szabályzatok aktualizálásának e 8. Magyarország évi Központi költségvetéséről szól évi CCXXX. törvény 2. mellékletében szereplő jogcímek alapján igényelt támogatásokat alátámasztó analitikus nyilvántartások e nnak ellenőrzse, hogy az intézmény rendelkezik-e a gazdálkodáshoz előírt valamennyi szabályzattal állami támogatások szabályszerű igénylésének és felhasználásának biztosítása Dokumentumalapú, tételes Dokumentumalapú, tételes 9. Élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata 10. Szentes Város Önkormányzata által fenntartott intézményeknél a évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos felmérés e 11. Sport szervezetek részére az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának e 12. Étkezési térítési díjak beszedésének vizsgálata a Szentesi Központi Óvodánál és a hozzá tartozó tagóvodáknál 13. Étkezési térítési díjak vizsgálata a Szentesi Felsőpárti Óvodánál és a hozzá tartozó tagóvodáknál 14. önkormányzatot megillető bevételek és a terhükre elszámolt kiadások vizsgálata 15. Kiszolgáltatott ételadagok mennyiségi pénzkezelésre vonatkozó pénzügyi szabályok betartásának vizsgálata intézmények által igényelt évi állami támogatás megalapozottsága nnak vizsgálata, hogy a céljelleggel nyújtott támogatások elszámolása a támogatott szervezetek részéről a támogatási szerződésben és a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e pénzkezelésre vonatkozó pénzügyi szabályok betartásának vizsgálata pénzkezelésre vonatkozó pénzügyi szabályok betartásának vizsgálata lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelésének, bérbeadásának, társasházak bevételeinek és kiadásainak vizsgálata nnak vizsgálata, hogy minden ellátott megkapta-e Dokumentumalapú tételes Dokumentumalapú tételes Dokumentumalapú, szükség esetén helyszíni Dokumentumalapú, tételes Dokumentumalapú, tételes Dokumentumalapú, tételes. Tételes adagegyeztetés

8 8 Tárgy Cél Módszer e az Élelmezési Szabályzatban meghatározott mennyiséget 16. önkormányzati vagyongazdálkodás e 17. Élelmiszer megrendelésének és minőségének e 18. Méltányossági ápolási díj megállapításának és kifizetésének e évi Országgyűlési választásokra biztosított pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának szabályszerűsége évi Európai parlament tagjainak választására biztosított pénzeszközök felhasználásának, elszámolásának szabályszerűsége 21. társadalmi és egyéb szervezetek részére az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának e nnak megállapítása, hogy az önkormányzati tulajdonban és a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. kezelésében lévő 0141 helyrajzi számú Tiszai Üdülőterületen kialakított üdülőtelkek Felelősség megállapítása az élelmiszer minőségéért Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontja, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 43/B -ában az ápolási díjra vonatkozó rendelkezések betartásának vizsgálata, tekintettel a helyi rendeletben foglaltakra nnak megállapítása, hogy az országgyűlési képviselők választásának lebonyolítása során a Szentesi OEVI betartotta-e a jogszabályi előírásokat, különös tekintettel a 38/2013. (XII. 31.) KIM rendelet előírásaira nnak megállapítása, hogy elkészítették-e a választási iroda pénzügyi tervét, kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás szabályszerű volt-e, a választási célra biztosított pénzeszközöket számvitelileg elkülönítetten kezelték-e, és az elszámolásokat határidőben teljesítették-e nnak vizsgálata, hogy a céljelleggel nyújtott támogatások elszámolása a támogatott szervezetek részéről, a támogatási szerződésben leírtak alapján és a jogszabályi Dokumentum alapú tételes, helyszíni Dokumentum alapú és interjú Dokumentumalapú tételes Dokumentumalapú nyilvántartások vizsgálata Dokumentumalapú nyilvántartások vizsgálata Dokumentumalapú, szükség esetén helyszíni

9 9 Tárgy Cél Módszer előírásoknak megfelelően történt-e évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és nemzetiségi önkormányzati képviselők választására biztosított pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának szabályszerűsége nnak megállapítása, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának lebonyolítása során a helyi választási iroda betartotta-e a jogszabályi előírásokat, különös tekintettel a 18/2013. (VII. 17. KIM rendelet előírásaira Dokumentumalapú nyilvántartások vizsgálata évben 1 rendszer lefolytatására került sor 20 i nap felhasználásával. 1. Városi Intézmények Gazdasági Irodája és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények évi gazdálkodásának átfogó e Városi Intézmények Gazdasági Irodájának gazdálkodása megfelelő színvonalú. analitikus és főkönyvi nyilvántartás reális és valós képet mutatott az intézmény vagyoni helyzetéről, gazdálkodását a takarékosság jellemezte. gazdálkodáshoz szükséges szabályzatok rendelkezésre álltak, folyamatosan aktualizálták. belső kontrollrendszer megfelelően kialakított és szabályozott. i nyomvonal kialakítása megtörtént a legfontosabb gazdálkodási folyamatok esetében, áttekinthetősége biztosított évben 9 szabályszerűségi lefolytatására került sor 63 i nap felhasználásával. 1. Munkába járással kapcsolatos költségtérítések szabályszerűsége Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon, Szentes Város Gondozási Központja, Városi Intézmények Gazdasági Irodája és a hozzá tartozó minden önállóan működő intézmény, Központi Gyermekélelmezési Konyha, Szentesi Művelődési Központ és a Koszta József Múzeum esetében. ellenőrzött intézmények rendelkeztek a Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítések szabályzattal. szabályzatban pontosan meghatározásra került a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésre vonatkozó előírásai. során megállapította a belső ellenőr, hogy az intézmények a munkába járással kapcsolatos költségeket a jogszabályi előírásoknak megfelelően fizették ki. 2. Cégautó adóval kapcsolatos adókötelezettség szabályszerűsége a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnak egy személygépkocsi után volt évben cégautó adóval kapcsolatos befizetési kötelezettsége. cégautó adót az intézmény negyedévenként önadózással állapította meg a naptári év minden hónapjára, amelyben az adókötelezettség fennállt. bevallást negyedévet követő 20. napjáig benyújtották az állami adóhatósághoz, és ugyaneddig az esedékes adó is

10 10 megfizetésre került a Magyar Államkincstárnál vezetett NV Cégautó bevételi számla elnevezésű számlára évben a cégautó adó bevallására a 1301-es bevallást használták. intézmény a személygépkocsiról nyilvántartást vezetett, amelyen pontosan szerepeltek azok az adatok amelyek a bevallás alapjául szolgáltak. adó havi mértéke a személygépkocsi KW-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján került meghatározásra. intézménynél szabályosan történt a személygépkocsi besorolásának megállapítása, a gépjármű hajtómotorjának teljesítménye alapján a es csoportba tartozik, így helyesen azt a ,- Ft-os fizetési osztályba sorolták. Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthon szabályszerűen alkalmazta a évre vonatkozóan a gépjármű adóról szóló évi LXXXII. törvényt. Ebből következik, hogy cégautó adóval kapcsolatos bevallási kötelezettsége és adó hátraléka nincs az intézménynek az ellenőrzött évben. 3. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. mellékletében szereplő jogcímek alapján igényelt támogatásokat alátámasztó analitikus nyilvántartások e a Szentes Város Önkormányzata által fenntartott intézményeknél. Magyarország évi központi Költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja alapján június 1-ig az önkormányzatok - módosíthatták a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adatokat, továbbá - jelezhették az egymás közötti, illetve az önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény átadását, átvételét. ebr42 rendszerben volt elérhető a évi júniusi felmérés adatlapjai. Ezen az adatlapon megjelent valamennyi olyan jogcím, melyet az Előlapon megjelölésre került. júniusi felmérés keretében az adatlapon lemondást és pótigénylést is jelölhető volt valamennyi köznevelési, továbbá szociális jogcímeken. felmérés adatait önkormányzati szintre összesítve az információs rendszerbe folyamatosan, kellett rögzíteni és a felmérést időre lezárni és eljuttatni a Magyar Államkincstár illetékes terület szervéhez. normatív támogatások igénylését a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló év CCXXX. törvény alkalmazásával kellett elvégezni évi Kvtv.-ben foglalt előírások voltak az irányadók a mutatószámok meghatározásában. nevelési és a szociális támogatások igénylésének jogszerűsége alapján képező természetes mutatószámok meghatározásának helyessége Szentes Város Önkormányzata által fenntartott valamennyi intézményét tekintve került teljes körűen felülvizsgáltra. előírt alapnyilvántartások a vizsgált intézményeknél rendelkezésre álltak, vezetésük átlátható, rendezett volt. Követhetően alátámasztották a normatív támogatások alapjául szolgáló adatok valódiságát, az igénylések helyességét. belső felhívta a figyelmet a tárgyévi költségvetési és a további államháztartásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek alapos értelmezésére, hogy a normatív hozzájárulások igénylése helyes és minden esetben megalapozott legyen.

11 11 4. Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség szabályszerűségének vizsgálata a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál. megállapította, hogy az intézménynél évi tervezett átlagos statisztikai létszám 65,5 fő 5 %-a 3,3 fő, így a tervezett foglalkoztatott megváltozott munkaképességű dolgozók átlagos statisztikai létszáma: 3 fő. Kötelező foglalkoztatási szint és tervezett foglalkoztatott különbözete: 0,3 fő. Fizetési kötelezettség: ,- Ft/fő/év x 0,3 fő = ,- Ft. Pénzforgalmilag az alábbiak szerint teljesült a rehabilitációs járadék fizetése 2013-ban évi elszámolás után fizetési kötelezettség: ,- Ft I. negyedév fizetési kötelezettség: ,- Ft II. negyedév fizetési kötelezettség: ,- Ft 2013.III. negyedév fizetési kötelezettség: ,- Ft Összesen: ,- Ft kvóta teljesítését, ill. a hiányzó létszám a munkavállalók és a foglalkoztatási kötelezettségben figyelembe vehető megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámának összevetéséből határozták meg. statisztikai állományi létszámot a számítás során egy tizedesjegy-pontossággal határozták meg a (Mmtv. 23. (4) bekezdése alapján. átlagolást a tényleges létszám alapján végezték el, a részmunkaidőben foglalkoztatott személyt egész főnek tekintették. foglalkoztatási kötelezettség teljesítése, illetve a rehabilitációs hozzájárulás az átlagos statisztikai állományi létszám általános szabályai szerint került kiszámításra. rehabilitációs hozzájárulást az intézmény határidőre bevallotta, megállapította és közvetlenül fizette be az állami adóhatóságnál vezetett számla javára (Mmtv. 24. (1) bekezdés). megváltozott munkaképességű munkavállalókról a foglalkoztató munkaadó a rehabilitációs hozzájárulás megállapítására nyilvántartást vezetett, amely tartalmazta a megváltozott munkaképességű munkavállaló természetes személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási azonosító jelét a munkaképesség változásának egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértékét, a fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolására szolgáló okirat másolatát. során megállapításra került, hogy az intézmény a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettségének eleget tett a NV felé az ellenőrzött évben. 5. Földgáz energia közbeszerzési eljárás vizsgálata a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál. Dr. Sipos Ferenc Parkeredő Otthon intézményvezetője a közbeszerzési eljárás kettes bírálati szakvéleményében foglaltakat fogadta el, nyertes ajánlat: GDF SUERZ Energia Magyarország Zrt., az eljárás eredményes volt. második legkedvezőbb ajánlatot tevő: E.ON Energiaszolgáltató Kft. KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ, a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjában tájékoztatásra került Szentes Parkerdő Otthon földgázbeszerzés eljárás eredménye szeptember 13-án a GDF SUEUZ Energia Magyarország Zrt. részére a földgázellátási szerződés megküldésre került. földgázellátási szerződés szeptember 16. dátummal megkötésre került.

12 12 közbeszerzési eljárás az aktuális jogszabályoknak megfelelően került lebonyolításra. vizsgálat eredményeként javaslat megfogalmazására nem került sor. 6. Intézményi szabályzatok aktualizálásának e a Központi Gyermekélelmezési Konyhánál és a Szentes Város Gondozási Központnál. vizsgált időszakában mind két intézménynél - a szabályzatok teljes körű átdolgozása folyamatban volt, így azok új tartalmát még nem tudta megismerni a belső ellenőr, ezért intézkedési terv készítése szükséges volt arra vonatkozóan, hogy a még átdolgozás alatt lévő szabályzatok mely időpontban kerülnek az rendelkezésére. intézkedési tervet az intézményvezetők elkészítették, amelyben szerepeltették az intézkedések végrehajtásáért felelős személyek nevét és a vonatkozó határidőt. időközben bekövetkezett szervezeti és jogszabályi változások miatt azért javasolta a belső ellenőr a gazdálkodással összefüggő szabályzatok aktualizálását, hogy azok megfelelő támpontot nyújtsanak a mindennapi gazdálkodáshoz. intézkedési tervben vállalt határidőket az intézmények betartották, az intézményvezetők nyilatkoztak arra vonatkozóan, hogy a szabályzatok a vállalt határidőre elkészültek. 7. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. mellékletében szereplő jogcímek alapján igényelt támogatásokat alátámasztó analitikus nyilvántartások e a Szentes Város Önkormányzata által fenntartott intézményeknél. Magyarország évi központi Költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. melléklet, Kiegészítő szabályok 2. pontja szerint október 15-ig az önkormányzatok módosíthatták a 2. melléklet szerinti támogatásokat megalapozó adatokat évben az októberi felmérés alkalmával utoljára nyílt lehetőség a mutatószámok felülvizsgálatára és módosítására, ezért megkülönböztetett figyelmet kellet fordítani az állami támogatás alapját képező adatszolgáltatás pontos elkészítésére. ebr42 rendszerben volt elérhető a évi októberi felmérés adatlapjai. októberi felmérés keretében az adatlapon lemondást és pótigénylést is jelölhető volt valamennyi köznevelési, továbbá szociális jogcímeken. felmérés adatait önkormányzati szintre összesítve az információs rendszerbe folyamatosan, kellett rögzíteni és a felmérést időre lezárni és eljuttatni a Magyar Államkincstár illetékes területi szervéhez. normatív támogatások igénylését a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló év CCXXX. törvény alkalmazásával kellett elvégezni évi Kvtv.-ben foglalt előírások voltak az irányadók a mutatószámok meghatározásában. nevelési és a szociális támogatások igénylésének jogszerűsége alapján képező természetes mutatószámok meghatározásának helyessége Szentes Város Önkormányzata az alábbi intézményeit tekintve került teljes körűen felülvizsgáltra: - Bölcsöde - Kertvárosi Óvoda - Központi Óvoda - Családsegítő Központ - Hajléktalan Segítő Központ

13 13 előírt alapnyilvántartások a vizsgált intézményeknél rendelkezésre álltak, vezetésük átlátható, rendezett volt. Követhetően alátámasztották a normatív támogatások alapjául szolgáló adatok valódiságát, az igénylések helyességét. belső ellenőr ennél az nél is felhívta a figyelmet a tárgyévi költségvetési és a további államháztartásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek alapos értelmezésére, hogy a normatív hozzájárulások igénylése helyes és minden esetben megalapozott legyen. 8. Élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata a Központi Gyermekélelmezési konyhánál és Szentes Város Bölcsődéjénél. élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata során a vizsgálattevő mérsékelt emelést javasolt évre az előre nem látható áremelkedések miatt. normaemelést a Képviselő-testület a 184/2014. (XII. 12.) határozatban elfogadta. 9. Szentes Város Önkormányzata által fenntartott intézményeknél a évi költségvetés előkészítésével kapcsolatos felmérés e. felmérés adatlapjai az ebr42 rendszerben voltak elérhetők, a felmérés önkormányzati szintre összesített adatai az információs rendszerbe határidőre rögzítésre kerültek. előírt alapnyilvántartások a vizsgált intézményeknél rendelkezésre álltak, vezetésük átlátható, rendezett volt. Követhetően alátámasztották a mutatószám felmérés alapjául szolgáló adatok valódiságát évben 4 pénzügyi lefolytatására került sor 37 i nap felhasználásával. 1. Sport szervezetek részére az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának e a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodáján. során a belső azt vizsgálta, hogy a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal által céljelleggel működési célra átadott pénzeszközöket a sportszervezetek (elszámolásukat alapul véve) a meghatározott célokra, bizonylatokkal alátámasztva használták-e fel, illetve a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatalnak a felhasználásról írásban elszámoltak-e. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2013. (III. 11.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 7. (1-2) bekezdése alapján e Ft-ban állapította meg a sportegyesületek pénzbeli támogatásának keretösszegét, melynek felosztását a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságra bízta. Képviselő-testület a sport támogatására fordított összeg nagyságát minden évben a költségvetési rendeletében határozza meg. sportszervezetek a támogatást kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célokra használták fel. támogatási összeggel történő elszámolásra (hiteles számlamásolatokkal) a támogatottak a támogatási szerződésben meghatározott időpontig elszámoltak. során feltárt hibák még az ideje alatt javításra kerültek, a jövőre vonatkozóan a hibák kiküszöbölésére a belső ellenőr javaslatával az oktatási és sport referens kidolgozott egy egységes átlátható elszámolási rendszert a Számviteli Törvény

14 14 előírásainak megfelelően. Céltól eltérő, jogsértő felhasználást nem tapasztalt a belső ellenőr Étkezési térítési díjak beszedésének vizsgálata a Szentesi Központi Óvoda és tagóvodáinál és a Szentesi Felsőpárti Óvoda és tagóvodáinál vizsgált intézmények a Központi Gyermekélelmezési Konyha által készített ételt szolgálták ki az étkezők részére, így a konyha étkezési díj befizetési bizonylatain szedték be az étkezési térítési díjakat. bizonylattömböket szigorú számadású nyomtatványként kezelték mind a Konyhán, mind az oktatási intézményeknél. Valamennyi használt bizonylattömb szerepelt a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásában. Gazdasági Iroda Pénzkezelési Szabályzatában előírtaknak megfelelően az óvoda titkár a beszedett pénzt a beszedés napján vagy a beszedést követő 3 munkanapon belül befizeti a Központi Gyermekélelmezési Konyha bankszámlájára. Központi Gyermekélelmezési Konyha melegétel utalvány beváltó hely, így az óvodáknál is fizethetik az ellátottak és a felnőttek étkezésének értékét melegétel utalvánnyal az igénybevevők. Ezzel pontosan elszámolnak a Konyha felé a beszedés napján vagy az ezt követő munkanapon, kísérőjegyzéken rögzítik az utalványok címleteit, darabszámát és összértékét. oktatási intézmények a készpénzt és az utalványt lemez- vagy páncélszekrényben tárolták, a biztonságos őrzés feltételei biztosítottak voltak, hétvégére nem maradt étkezési térítési díj sem utalvány az oktatási intézményeknél. hátralékok többsége egy havi tartozás. oktatási intézmények rendszeresen felszólítják a hátralékosokat a tartozások rendezésére. 4. önkormányzatot megillető bevételek és a terhükre elszámolt kiadások vizsgálata a Szentes Város Szolgáltató KFT-nél. Szentes Városi Szolgáltató KFT a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott összegű lakbéreket szedte be a lakóktól, a megkötött helyiségbérleti szerződésekben foglalt bérleti díjakat a bérlőktől. Megfelelő analitikus nyilvántartást vezettek a bevételekről és a kiadásokról. Rendszeresen egyeztették az analitikus és a főkönyvi könyvelés adatait. Folyamatosan figyelemmel kísérték a hátralékok alakulását, beszedésükre felszólító levelet, jogász általi peren kívüli fizetési megállapodást, végrehajtást kezdeményeztek. Sajnos ennek ellenére még mindig sok a hátralék összege évben 4 db terven felüli szabályszerűségi lefolytatására került sor 33 i nap felhasználásával. 1. kiszolgáltatott ételadagok mennyiségi e a Dr. Sipos Ferenc Parkerdő Otthonnál, Szentes Város Gondozási Központnál és a Szentesi Központi Óvodánál és a hozzá tartozó tagóvodáknál Szentesi Felsőpárti Óvodánál és a hozzá tartozó tagóvodáknál kiszolgáltatott ételadagok mennyiségi e során megállapítást nyert, hogy a Központi Gyermekélelmezési Konyha az ételkísérő jegyzékben feltüntetett ételmennyiséget pontosan kiszállította az étkeztetést végző intézményekhez. adagolás a vizsgált esetekben pontosan történt, az ellátottak megkapták az egy adagba tartozó mennyiséget

15 15 2. önkormányzati vagyongazdálkodás e a Szentes Város Nonprofit Kft-nél. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 38/1997. (XI.28.) KT számú rendeletében szabályozta a Tiszai szabad strand és nyári pihenőhelyként szolgáló terület használatát. megállapította, hogy Szentes Város Önkormányzata tulajdonát képező hrsz. alatt, 11 hektár 3918 m2-es üdülőtelek a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal ingatlan kataszterében van nyilvántartva. Szentesi Tiszai Szabad strand üdülőtelkek üzemeltetői feladatait a Szentesi Városellátó Nonprofit Kft. látta el. rendelet alapján a folyópart mentén tíz méteres sávot szabadon kell hagyni, ott új építményt /stég, lejáró, stb./ elhelyezni még ideiglenes jelleggel sem szabad. szabadon hagyott sávot az lsó-tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság - mint szakhatóság - a területen az i jogát fenntartotta. felépítményes ingatlanok bérleti díját a Képviselő-testület határozta meg. Ezen üdülőtelkek használatáért bérleti szerződés szerint 60,- Ft/m2/év díjat kellett fizetni. felépítmény nélküli ingatlanok bérleti díját bérleti szerződés szerint a Képviselőtestület határozta meg. díjtétel megegyezett a felépítményes ingatlanok használatáért fizetendő 60,- Ft/m2 díjtétellel. bérleti szerződések megújításának határideje: a tárgyév március 31. a.) felépítményes ingatlanok bérlői, amennyiben a fenti határidő utáni felszólítástól számított 15 napon belül szerződésüket nem újítják meg, akkor a bérleti díjat az üzemeltető jogosult bírsági úton érvényesíteni. b.) felépítmény nélküli ingatlanok bérlői, amennyiben szerződésüket a fenti határidőig nem újítják meg, a bérleti jogviszony megszűnik. létesítményekben keletkező mindennemű kár a tulajdonost terheli /betörés, árvíz, stb./. magánhasználatra átengedett területen a tisztaság fenntartása és a fák karbantartása / nyesés, metszés, szárazékolás, kivágás, stb./ a bérlő kötelessége. szerződéskötésről, a telek nyilvántartásról, bérbeadásról, átruházásról és a bérleti díj beszedéséről a Szentesi Városellátó Nonprofit Kft. gondoskodott. az alábbiakat javasolata: mennyiben ezt az üdülőterületet a Szentes Városellátó NKft. több telekre kívánja osztani, abban az esetben hivatalosan Földhivatali földmérővel kell az Önkormányzat tulajdonát képező üdülőterületet szétméretni. Földhivatali földmérő által szétmért és beszámozott területet lehet csak szabályosan (helyrajzi szám alapján) nyilvántartani. Bérbeadás során fontosnak tartotta a belső ellenőr azt is leszabályozni, hogy egy bérlő hány telket bérelhet, mert jelenleg a Szentes Tiszai Üdülőterületen rendkívül kicsik a telekméretek és elterjedt gyakorlat, hogy egy bérlő 2-3 telket is bérelt. bérelt telkek esetében ne legyen átruházás, amennyiben a bérlő nem kívánja tovább bérelni a telket mondja fel a bérlést, a Szentes Városellátó Nonprofit Kft. már az új bérlővel kössön szerződést. Felül kell vizsgálni a bérleti díjakat, mert a jelenlegi bérleti díjból származó bevétel nem fedezi az üzemeltetés költségeit. Szentes Tiszai Partfürdő és Üdülőterületre vonatkozó bérleti szerződés tartalmi elemeit át kell vizsgálni és az önkormányzati rendelet felül kell vizsgálni. rendeletben legyen meghatározva, hogy felépítmény nélküli telek esetében egy bérlő mekkora telket bérelhet.

16 16 rendelet felülvizsgálatára vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztést az üzemeltető Szentes Városellátó Nkft. készítse el és Szentes Város Önkormányzata Képviselőtestülete elé kerüljön előterjesztésre. 3. Élelmiszer megrendelésének és minőségének e a Központi Gyermekélelmezési Konyhán. Szentesi Felsőpárti Óvoda és a Szentesi Központi Óvoda vezetője jegyzőkönyvet juttatott el a Központi Gyermekélelmezési Konyha vezetője és Szentes Város Polgármestere részére arra vonatkozóan, hogy november 3-án a Központi Gyermekélelmezési Konyha gépkocsija által kiszállított 150 g-os dobozos Sió joghurtok között találtak olyat, amelyiknek minősége kifogásolható. Szentes Város Polgármestere a fenti esettel kapcsolatban terven felüli vizsgálatot kért a belsőtől. belső a következőket állapította meg: november 3-án reggel az étlapnak megfelelően érkezett a Központi Gyermekélelmezési Konyhára 1939 db 150 g-os gyümölcs joghurt amelyből 872 db SIO joghurt volt kajszi barack, eper és megy ízesítésű, 767 db Jogobella Classic gyümölcsjoghurt amely az általános iskolások és óvodások uzsonnája volt. joghurtot a MUS KFT szállította, aki évek óta beszállítója az intézménynek. konyha a beszállított joghurtot mennyiségileg és a szavatossági időt nézve átvette a szállítótól. joghurt fogyaszthatósági határidejét az rendben találta, ami a joghurtok dobozán lévő határidőből megállapítható volt november 4-én reggel az érintett óvodáktól a minőségileg kifogásolt joghurtokat visszaszállították a konyhára, a konyha ezzel egyidejűleg a szállítót is értesítette a minőségileg kifogásolható termékekről. óvodákból összesen 144 db joghurt került vissza a konyhára, amit a szállító jegyzőkönyv alapján november 6-án elszállított. szállító részéről a Központi Gyermekélelmezési Konyha azt az információt kapta, hogy a gyártóhoz minőségi kifogást nyújtott be, és a megtett intézkedésről az intézményt értesíti. intézményvezető az esettel kapcsolatban elmondta, hogy a gyártó elismerte a hibát, a visszaküldött joghurt árát megtérítette. 4. Méltányossági ápolási díj megállapításának és kifizetésének e a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Szociális irodájánál. ápolási díj igénylésének folyamata a KÉRELEM űrlap átvételével kezdődik. Ekkor az ügyintéző szóban, röviden beszámoltatja az igénylőt, melynek célja az eleve kizáró körülmények felismerése. megfelelően kitöltött kérelemhez mellékelték az ápolt és az ápoló, valamint ezen személyek családjának jövedelmi viszonyait igazoló okmányokat, ezen kívül csatolták a háziorvos igazolását. kérelem benyújtását követően környezettanulmány készül. Ezután kerül sor a határozat hozatalra. határozatot megkapják az érintettek (ápoló, ápolt, háziorvos, tájékoztatásul a gondozási központ), valamint a Számviteli és Tervezési Iroda, aki a megállapított támogatást folyósítja. ápolási díjból nyugdíjjárulék is kerül levonásra, mivel szolgálati időnek minősül, ezért minden hónapban jelenti a Szociális Iroda a nyugdíjbiztosítási rendszerbe is. során 10 fő méltányossági ápolási díj kérelmet vizsgált meg a belső, ebből 4 fő a meghatározott alapösszeg 100 %-nak megfelelő összegben részesült, 6 fő pedig az alapösszeg 80 %-át kapta.

17 17 jogosultság felülvizsgálata évente megtörténik, az ideje alatt is 8 esetben folyamatban volt. dokumentumok áttekintése, valamint a helyszíni során tapasztaltak alapján megállapította a belső ellenőr, hogy az ápoló személy minden esetben jogosan vette igénybe az ápolási díjat. javasolta, hogy a nyújtott támogatások esetében az akták tartalmazzák a megítélt támogatás pénzügyi teljesítésének dokumentumait évben 4 db terven felüli pénzügyi lefolytatására került sor 22 i nap felhasználásával évi Országgyűlési választásokra biztosított pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának szabályszerűsége a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájánál KIM rendelet hatásköri szabályai alapján a HVI vezetője illetékességi területén felelős a választás előkészítés, szervezés és lebonyolítás pénzügyi feltételeinek feladatokhoz kötött meghatározásáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és éért. Ennek megfelelően a HVI vezetője a választási eljárásról szóló törvényt és annak végrehajtási rendeleteit, különösen a KIM rendelet normatíváit figyelembe véve megtervezte a választási feladatok végrehajtását, annak személyi és tárgyi feltételeit, melyeknek alapján elkészítette a választás pénzügy terveit Szentes, Eperjes és Nagytőke településekre vonatkozóan külön-külön. pénzügyi terv tehát a szakmai feladatellátásra vonatkozó terv figyelembe vételével, azzal összhangban készült el. pénzügyi terv alapján került sor a későbbiek során a megalapozott kötelezettségvállalásokra, szerződéskötésekre. Saját forrás nem került betervezésre a választás lebonyolításához. HVI vezetője gyakorolta a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint felhatalmazást adott az ellenjegyzési joggyakorlására. bizonylatokon az ellenjegyzési jogot a felhatalmazott számviteli és tervezési iroda vezetője minden esetben gyakorolta. TVI április 6-i országgyűlési képviselő választásának személyi és dologi kiadásaira Szentes részére ,- Ft, Eperjes részére ,-Ft, Nagytőke részére ,- Ft választási előleget folyósított a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára. előleg megállapítása a KIM rendelet 2. -a, illetőleg az 1. számú melléklet alapján az ott meghatározott normatív tételek szerint történt. választás céljára kapott pénzeszköz a számvitelben elkülönítetten volt kezelve. TVI által folyósított előleg (Ft) Megnevezés Szentes Eperjes Nagytőke Szem.kiad. + jár Dologi kiadás Összesen: választásra biztosított előleg a jogszabályokban megfogalmazott céloknak megfelelően, szabályszerűen felhasználásra került. szavazás érvényes és eredményes volt, az arra biztosított előleg felhasználása teljes körűen alapbizonylatokkal alátámasztott. TVI által folyósított előleg elszámolása (Ft) Megnevezés Szentes Eperjes Nagytőke Szem.kiad. + jár

18 18 Dologi kiadás Összesen: dologi kiadások megtakarításai feladatellátással alátámasztottan átcsoportosításra adtak lehetőséget a személyi kiadásokra. választás dologi kiadásai Szentesen ,- Ft-ra teljesült, így személyi kiadásokra és azok járulékaira ,- Ft került felhasználásra. dologi kiadások között a választás kapcsán felmerült közvetett költségek (gépjármű használat, élelmezés, bélyegző készítés, szavazófülkék összeállítása) kerültek elszámolásra. Betartásra került a KIM rendelet azon szabálya is, amely szerint a személyi kiadásoknál az 1-es számú melléklet szerinti feladatok tekintetében legalább az ott megállapított normatívákat kell biztosítani. személyi juttatások kifizetése során a hatályos jogszabályoknak megfelelően a járulékok levonásra kerültek. megbízási díjak (jegyzőkönyvvezető HVI tagok részére), illetve a tiszteletdíjak (választott SZSZB tagok, OEVB tagok részére többségében banki átutalással megtörtént. személyi kiadások minden esetben megbízási szerződésekkel alátámasztottak voltak. Tartalmazták a megbízási szerződés kötelező tartalmi kellékeit (ellátandó feladat, megbízási díj összege, a szerződések a feladatvégzés teljes időtartamára szólnak). Többletköltség igénylésére a jogszabály szűk körben adott lehetőséget, ,- Ft összegű igény merült fel. választási eljárásról szóló törvény 15. (1) (2) bekezdése szerint a választási bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzés kötelezettsége alól. Erre az időre az átlagbérük illeti meg őket, melyet a munkáltatójuk fizet meg részükre. Három munkáltató hárította át a HVI-re előbbi kiadásait, amely indokolta a többletköltséget. Feladatelmaradás nem következett be, így a választásra kapott előlegek teljes mértékben a jogszabályok előírásait figyelembe véve felhasználhatóak voltak. választás céljára biztosított normatív és céljellegű támogatások a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően csak választási célra kerültek felhasználásra. választási kiadások a Hivatal számvitelében elkülönítve voltak vezetve. kiadások átláthatósága, az információ igény kielégítése érdekében (mivel a főkönyvi nyilvántartásban csak jelentős késéssel jelennek meg az adatok) analitikus nyilvántartások is készültek. HVI vezetője a TVI vezetője felé a választást követő 15 naptári napon belül elszámolt. választási kiadások elszámolását a HVI papír alapon elkészítette. elszámolási munkalapokat a HVI vezetője aláírta és pecsét lenyomatával ellátta évi Európai parlament tagjainak választására biztosított pénzeszközök felhasználásának, elszámolásának szabályszerűsége a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodájánál KIM rendelet hatásköri szabályai alapján a HVI vezetője illetékességi területén felelős a választás előkészítés, szervezés és lebonyolítás pénzügyi feltételeinek feladatokhoz kötött meghatározásáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és éért. Ennek megfelelően a HVI vezetője a választási eljárásról szóló törvényt és annak végrehajtási rendeleteit, különösen a KIM rendelet normatíváit figyelembe véve megtervezte a választási feladatok végrehajtását, annak személyi és tárgyi feltételeit, melyeknek alapján elkészítette a választás pénzügy terveit Szentes, Eperjes és Nagytőke településekre vonatkozóan külön-külön. pénzügyi terv tehát a szakmai feladatellátásra vonatkozó terv figyelembe vételével, azzal összhangban készült el. pénzügyi terv alapján került sor a későbbiek során a megalapozott kötelezettségvállalásokra, szerződéskötésekre. Saját forrás nem került betervezésre a választás lebonyolításához.

19 19 HVI vezetője gyakorolta a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint felhatalmazást adott az ellenjegyzési joggyakorlására. bizonylatokon az ellenjegyzési jogot a felhatalmazott számviteli és tervezési iroda vezetője minden esetben gyakorolta. TVI május 25-i Európai Parlament tagjainak választására kapott támogatás összege személyi kiadás + járulékaira és dologi kiadásra Szentes részére ,- Ft, Eperjes részére ,-Ft, Nagytőke részére ,- Ft választási előleget folyósított a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési elszámolási számlájára, összesen ,- Ft összegben. előleg megállapítása a KIM rendelet 2. -a, illetőleg az 2. számú melléklet alapján az ott meghatározott normatív tételek szerint történt. választás céljára kapott pénzeszköz a számvitelben elkülönítetten van kezelve. választásra biztosított előleg a jogszabályokban megfogalmazott céloknak megfelelően, szabályszerűen felhasználásra került. szavazás érvényes és eredményes volt, az arra biztosított előleg felhasználását teljes körűen alapbizonylatokkal alátámasztották. TVI által folyósított összeg elszámolása (Ft) Megnevezés Szentes Eperjes Nagytőke Szem.kiad. + jár Dologi kiadás Átlagbér Összesen: dologi kiadások között a választás kapcsán felmerült költségek (gépjármű használat, élelmezés, szavazófülkék összeállítása) kerültek elszámolásra. Betartásra került a KIM rendelet azon szabálya is, amely szerint a személyi kiadásoknál a 2-es számú melléklet szerinti feladatok tekintetében legalább az ott megállapított normatívákat kell biztosítani. személyi juttatások kifizetése során a hatályos jogszabályoknak megfelelően a járulékok levonásra kerültek. megbízási díjak (jegyzőkönyvvezető, HVI tagok részére), illetve a tiszteletdíjak (választott SZSZB tagok, HVB tagok részére banki átutalással és készpénzben való kifizetéssel megtörtént. személyi kiadások minden esetben megbízási szerződésekkel alátámasztottak. egyes szerződések tartalmazták a megbízási szerződés kötelező tartalmi kellékeit (ellátandó feladat, megbízási díj összege, a szerződések a feladatvégzés teljes időtartamára szólnak). Többletköltség igénylésére a jogszabály szűk körben adott lehetőséget, az elszámolás után Szentes vonatkozásában ,- Ft összegű igény merült fel. választási eljárásról szóló törvény 15. (1) (2) bekezdése szerint a választási bizottság tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a munkavégzés kötelezettsége alól. Erre az időre az átlagbérük illeti meg őket, melyet a munkáltatójuk fizet meg részükre. Hat esetben hárította át a költséget a munkáltató a HVI-re. Ebből adódott a többletköltség, illetve abból, hogy három póttagok bevonására került sor, akiknek a bére szintén többletköltségként jelentkezett. Feladatelmaradás nem következett be, így a választásra kapott előlegek teljes mértékben a jogszabályok előírásait figyelembe véve felhasználhatóak voltak. választás céljára biztosított normatív és céljellegű támogatások a vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelően csak választási célra kerültek felhasználásra.

20 20 választási kiadások a Hivatal számvitelében elkülönítve vannak vezetve. kiadások átláthatósága, az információ igény kielégítése érdekében (mivel a főkönyvi nyilvántartásban csak jelentős késéssel jelennek meg az adatok) analitikus nyilvántartások is készültek. HVI vezetője a TVI vezetője felé a választást követő 10 naptári napon belül elszámolt. választási kiadások elszámolását a HVI papír alapon elkészítette. elszámolási munkalapokat a HVI vezetője aláírta és pecsét lenyomatával ellátta. 3. társadalmi és egyéb szervezetek részére az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának e a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Irodájánál. megállapította, hogy az Önkormányzat által nyújtott támogatások felosztása, pályázat kiírása alapján történő elosztása, valamint a támogatás felhasználásáról történt elszámolás során betartották a vonatkozó jogszabályi előírásokat. Valamennyi támogatás folyósítása előtt támogatási szerződés készült, melyben rögzítették a támogatás célját, összegét, az elszámolás módját és határidejét. civilszerveztek a támogatást kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott célokra használták fel. támogatási összeggel történő elszámolásra (hiteles számlamásolatokkal) a támogatottak a támogatási szerződésben meghatározott időpontig elszámoltak. javasolta a civilszervezetek részére is az egységes elszámolási rendszer kialakítását évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és nemzetiségi önkormányzati képviselők választására biztosított pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának szabályszerűsége. választás lebonyolítását a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény szabályozta. törvény 346. a), b), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 12. f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta a pénzügyi lebonyolítással kapcsolatos szabályozást a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső i rendjéről szóló 18/2013. (VII. 17.) KIM rendeletet. KIM rendelet normatívái a választással kapcsolatos működési kiadások központi költségvetésből származó ellentételezését tartalmazták. választás költségeinek tételeit és normatíváit, valamint a választás feladattípusú elszámolására vonatkozó munkalapot amelyen a HVI vezetője a TVI felé elszámolt a KIM rendelet mellékletei tartalmazták. választásra biztosított előirányzatok felhasználásra a KIM rendeletben megfogalmazott szabályokon túlmenően vonatkoztak az általános költségvetési gazdálkodási szabályok is. KIM rendelet hatásköri szabályai alapján a HVI vezetője illetékességi területén felelős a választás előkészítés, szervezés és lebonyolítás pénzügyi feltételeinek feladatokhoz kötött meghatározásáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és éért. Ennek megfelelően a HVI vezetője a választási eljárásról szóló törvényt és annak végrehajtási rendeleteit, különösen a KIM rendelet normatíváit figyelembe véve megtervezte a választási feladatok végrehajtását, annak személyi és tárgyi feltételeit, melyeknek alapján elkészítette a választás pénzügy terveit Szentes, Eperjes és Nagytőke településekre valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására vonatkozóan

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-38683/2013. Témafelelős:

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-25828/2014. Témafelelős:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére.

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 28.-án tartandó ülésére. 16.sz. melléklet az /2015.(V.28.) önkormányzati rendelethez. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Polgármesterétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-956, Fax: 491-361 E-mail: polgarmester@fuzesgyarmat.hu

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére 6. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2016. évi belső i tervének jóváhagyása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

2014. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2014. évi.. Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző 1 TARTALOMJEGYZÉK: Vezetői összefoglaló 3 I. A belső ellenőrzés által

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRI 2011. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott

Részletesebben

Szám: 1- /2014. Előterjesztés

Szám: 1- /2014. Előterjesztés Szám: 1- /2014. Monorierdő Község Önkormányzat Jegyzője 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A.. Telefon: 06-29-419-103 Fax: 06-29-619-390 E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 5-i ülésének 2. napirendi pontjához KŐSZEG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:39253/2012. JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. évi belső ellenőrzési tervére és a 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítására

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére 3. napirend Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármesterétől 8308 Zalahaláp, Petőfi tér 4. Szám: 2/162-3/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 10.-i nyilvános, soros ülésére

Részletesebben

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

1. melléklet SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testülnek - Sárospatak Város Önkormányzata évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL É V E S E L L E N Ő R Z É S I J E L E N T É S A HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: A-36303/2012. Témafelelős: Szabics Aranka Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Vincent Auditor Kft.

Vincent Auditor Kft. Gondolatébresztő ellenőrzési témák a teljesség igénye nélkül: 1. Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés nyilvántartás vizsgálata Célja: annak megállapítása, hogy az étkezési térítési

Részletesebben

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről

Város Jegyzője. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervéről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyzo@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

2. E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 14-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a.

Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat. 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Az intézmény neve, címe: Biatorbágy Város Önkormányzat 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/a. Polgármester: Dr Palovics Lajos Jegyző: Makranczi László Belső ellenőr foglalkoztatási formája: külsős, megbízási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása napirend BESZÁMOLÓ Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál és intézményeinél 2013. évben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól Tisztelt Közgyűlés! A költségvetési szervek belső

Részletesebben

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása

A Makói Kistérségi Többcélú Társulása Iktatószám: 1/1212-1/2015/I Makói Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800, Fax: 62/511-801 Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2016. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés Nagycserkesz Község Önkormányzatának 2014. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Éves ellenőrzési jelentés Nagycserkesz Község 2014. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete

J A V A S L A T. Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott. költségvetési szerve és munkaszervezete J A V A S L A T Ózd Kistérség Többcélú Társulása által létrehozott költségvetési szerve és munkaszervezete 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Előterjesztő: Székhely település polgármestere

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL. Iktatószám: III-1580-7/2014. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló

Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése. Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzat 2014. éves ellenőrzési jelentése Vezetői összefoglaló Csabdi Község Önkormányzatnál az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására

J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadására Ózd, 2014. december 19. Előterjesztő: Ózd Város Jegyzője Készítette: Ózdi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2391-2/2011. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről

Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Ellenőrzési jelentés a 2008. évi belső ellenőrzésekről Tisztelt Képviselőtestület! A 193/2003. (XI.26) Korm. Rendelet (Ber.) 31. -a éves ellenőrzési jelentés elkészítését írja elő. Az összefoglaló jelentés

Részletesebben

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet 18/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 5254-12015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2016. évre Előterjesztő:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE

STRATÉGIAI ELLENŐRZÉSI TERVE Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Intézményi Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzés 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., E-mail: vinati2@t-online.hu Tel. szám: 514-772, 20-823-98-47, 823-98-02 Iktatószám:

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 190/2014.(XII.1) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló Eplény Községi Önkormányzatnál 2011. évben végrehajtott ellenőrzésekről Előadó: Fiskál

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DECEMBER 10-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:III-1606-7/2015.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő testület a 183/2013. (XI.28.) Kt. határozatával hagyta jóvá a 2014. évi belső ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásakor az előterjesztésben jeleztük,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2012.

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére

mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014 december 18-ai ülésére Tárgy: A 2015-2019. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv elfogadása Tisztelt

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között 1 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Balatonfőkajár Község Önkormányzat és a Balatonfőkajár Roma Nemzetiségi Önkormányzat között Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., valamint a nemzetiségi jogokról

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. NOVEMBER 28. FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1606-7/2013. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA

JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ JAVASLAT A 2011. ÉVBEN ELVÉGZENDŐ BELSŐ ELLENŐRZÉSI VIZSGÁLATOKRA Készítette: Benkó Péter Laborczné Simon Ildikó Budai Gyula belső ellenőrök Előterjesztő:

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére

J A V A S L A T. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Kovács János főjegyző Készítette: Cseh Béla Megbízott belső ellenőr (Reg.sz.: 5113853 ) J A V A S L A T a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatala 2013. évi belső ellenőrzési

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Bazsi Község Önkormányzatánál 2011. évben lefolytatott belső ellenőrzések tapasztalatairól A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 9. napirendi pont Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015. évi belsőellenőrzési tervének előkészítésére Előterjesztő: Kósa

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés

Kunfehértó Község Polgármesterétől. Előterjesztés Kunfehértó Község Polgármesterétől Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a részben önálló költségvetési szervei közötti munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzatának

Monostorpályi Község Önkormányzatának Monostorpályi Község Önkormányzatának KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSI ÉS BESZÁMOLÁSI SZABÁLYZATA 2012.-től I. A költségvetési terv készítésére és a beszámoló összeállítására vonatkozó általános és speciális szabályok

Részletesebben

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás SAJÓ-BÓDVA VÖLGYE ÉS KÖRNYÉKE Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2014-2018. ÉVEK IDŐSZAKÁRA SZÓLÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVÉHEZ SZÜKSÉGES KOCKÁZATELEMZÉS A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FŐJEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. november 27-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2015. évi belső

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére. 2. napirendhez. Tóth Antal pénzügyi bizottság elnöke ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24-i ülésére 2. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Beszámoló a 2011. évi belső ellenőrzésekről

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE Előterjesztés a Képviselő- testület 2009. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi Éves Belső Ellenőrzési Tervére Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Formázott: Portugál (brazíliai) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. október 27-i ülésére Formázott: Portugál (brazíliai) Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján tartandó testületi ülésére

Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján tartandó testületi ülésére Előterjesztés Mátraterenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Tájékoztató a Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. I-III. negyedévi

Részletesebben

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés. 2013. évi. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Iktatószám: Készült 2 eredeti példányban 2013. évi Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Készítette: Illyésné Nagy Terézia Jóváhagyta: Márkus Erika belső ellenőr jegyző Szolnok,

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS SZEKSZÁRD

Részletesebben

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Száma: 1-121 /2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges JAVASLAT AZ

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3.

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2014. november 10-i ülésére. Sorszám: III/3. Tárgy: Békés Város Önkormányzata 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési terve, valamint a évi éves ellenőrzési terve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: Juhos Józsefné belső ellenőr

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet

Belső ellenőri ütemterv 2014. évre Tervezet Belső ellenőri ütemterv 014. évre Tervezet 013. november 04. Sába-000 Kft 4031 Debrecen Trombitás utca 11 Ellenőrzési stratégia 014 Az Áht. alapján a belső ellenőrzés a jogszabályoknak és belső szabályoknak

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Vezetői összefoglaló Kérem a vezetői összefoglalót mellékelni. I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Ber. 31. (3) bekezdés a) pont) Átfogó ellenőrzésre

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL Témafelelős: Polyák Sándorné U-/2013. 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Ikt. szám: U-25389/2015. Témafelelős:

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2015. (X.29.) határozata

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben