A veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok (HACCP) módszer alkalmazásának jelentısége a fogyasztók védelmében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok (HACCP) módszer alkalmazásának jelentısége a fogyasztók védelmében"

Átírás

1 Állati termék elıállítás az élelmiszerbiztonság és élelmiszer minıség szempontjából A veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok (HACCP) módszer alkalmazásának jelentısége a fogyasztók védelmében Az élelmiszer eredető megbetegedések számának növekedése és okainak vizsgálata azt bizonyította, hogy a hagyományos mintavételen alapuló végtermék-ellenırzés nem nyújt elegendı biztonságot, ezért az élelmiszerbiztonsági veszélyeket csak hatékony és módszeres megelızı programmal lehet kiküszöbölni. Az élelmiszerbiztonság elérésének, a fogyasztók védelmének a nemzetközi gyakorlatban leghatékonyabbnak tekintett eszköze a HACCP (Hazard Analisys Critical Control Point) módszer. Alkalmazását mind az Európai Unió Élelmiszerhigiéniai Direktívája (EU 93/43), mind a magyar élelmiszertörvény végrehajtási rendelete elıírja. Ez az ipari gyakorlatba a közelmúltban bekerült módszer a nyersanyagtól a fogyasztóig módszeresen elemzi az élelmiszer-feldolgozási folyamat minden egyes lépését, a kémiai, fizikai, biológiai és mikrobiológiai veszélyek, a megelızésükre szolgáló szabályozó intézkedések és a kiküszöbölését vagy elfogadható szintre csökkentését lehetıvé tevı kritikus szabályozási pontok szempontjából. A HACCP segítségével meghatározható, hogy mely pontokon kell és lehet a folyamatokat élelmiszerbiztonsági szempontból szabályozni és ehhez milyen vizsgálati rendszert kell alkalmazni. A HACCP az élelmiszertudomány és technológia és a kapcsolódó szaktudományok korszerő eredményeinek ismeretein nyugvó szakmai módszer, amelynek alkalmazása ipari gyakorlatra épül. A HACCP segít felismerni a folyamatok belsı összefüggéseit, az ok-okozati kapcsolatokat, így logikus keretbe foglalja az új tudományos eredményeket és segíti bevezetésüket. Az ipari tapasztalatokra, a Jó Gyártási Gyakorlat (GMP: Good Manufacturing Practice) elveinek gyakorlati alkalmazásaira épül. A módszer hazai alkalmazása több éve megkezdıdött, ma már számos élelmiszer-feldolgozó kialakította élelmiszerbiztonsági rendszerét vagy dolgozik rajta. A HACCP alkalmazásával a fogyasztók élelmiszereredető megbetegedéseinek száma jelentısen csökkenthetı. 1

2 A HACCP-hez kapcsolódó fı kutatási területek: Prediktív mikrobiológiai modellek Kockázatértékelés Idegen anyag felismerı és eltávolító rendszerek Gyorsvizsgálati módszerek Kis mennyiségő szennyezı anyagok meghatározása Mérés és szabályozástechnika. A feldolgozott élelmiszerek számának növekedésével világszerte egyre nagyobb számban tapasztaltak élelmiszererdető megbetegedéseket. A bekövetkezett esetek elemzése azt mutatta, hogy a hagyományos mintavételen és késztermék vizsgálaton alapuló élelmiszerellenırzési rendszer a vizsgálati módszerek gyors fejlıdése, a pontosság és szelektivitás növekedése ellenére sem nyújt megfelelı biztonságot a fogyasztók számára. A késztermék vizsgálaton alapuló ellenırzés különösen bizonytalanná válik a nem egyenes eloszlásban elıforduló, kis mennyiségő és véletlenszerően jelentkezı szennyezıdések esetén. Ilyenkor ugyanis a negatív eredményt az is okozhatja, hogy a minta nem reprezentálja jól a teljes tételt. Ezért általánosan elfogadottá vált az a szemlélet, hogy az élelmiszerbiztonsági szempontból veszélyt jelentı szennyezıdéseket és hibákat sokkal egyszerőbb megelızni, mint utólagos vizsgálattal kiszőrni és eltávolítani. Az élelmiszereredető megbetegedések megelızésének és az élelmiszerbiztonság elérésének nemzetközileg elismert, leghatékonyabb eszköze a kritikus szabályozási pontok (CCP) alapján történı veszélyelemzés, a HACCP módszer. Ez olyan módszeres megközelítés, amely a nyersanyag elıállításától a fogyasztóig az élelmiszerlánc minden eleméhez, mőveletéhez meghatározza a hozzá tartozó veszélyeket és a megelızésükre szolgáló szabályozó módszereket és azokat a pontokat, ahol a szabályozás segítségével a veszélyek kiküszöbölhetık, vagy elfogadható szintre csökkenthetık. A módszeresen meghatározott kritikus szabályozási pontokon egy felügyelı rendszer figyeli, hogy a szabályozás megfelelıen mőködik-e. Eltérés esetén az elıre megtervezett helyesbítı tevékenységet kell alkalmazni. Rendszeres idıközönként független módszer segítségével igazolni kell, hogy a HACCP rendszer eléri-e célját és egészként és elemeiben is hatékonyan mőködik-e. 2

3 A HACCP alapelveit a Codex Alimentarius Hungaricus (1993) irányelvei tartalmazzák, melynek megfelelıje a Magyar Élelmiszerkönyv vonatkozó fejezete. Mind az Európai Unió Élelmiszerhigiéniai Direktívája (EU 93/43), mind a magyar élelmiszertörvény végrehajtási rendelete elıírják a HACCP szakmai alapokon nyugvó, a mikrobiológiai, kémiai, analitikai, élelmiszertechnológiai, stb. ismereteket az ipari gyakorlat alapján logikus egységes összefüggı rendszerré szervezı módszer. A HACCP rendszer megvalósításának elsıdleges célja a fogyasztó védelme. Ennek eléréséhez az élelmiszer elıállítási, feldolgozási folyamat minden lépése során alkalmazni kell azokat az élelmiszerbiztonsági, higiéniai, minıségirányítási gyakorlati szabályokat, amelyeket Jó Gyártási Gyakorlat (GMP) néven összegzünk. A HACCP módszer segítségével minden egyes termékre, adott feldolgozási technológiáját és gyártási környezetét figyelembe véve egyedileg határozhatjuk meg, hogy: 1. Az alkalmazott összetétel, technológia és csomagolás, a berendezések üzemi környezete biztosítja-e a termék biztonságát, 2. Rendelkezésünkre állnak-e a hatékony, megfelelıen megbízható és elegendıen gyors módszerek a veszélyek megelızésére, 3. Melyek az alkalmazott feldolgozási folyamatok és vizsgálati rendszer lehetıségei és korlátai, 4. Mely területeken szükséges az élelmiszerbiztonsági rendszer továbbfejlesztése, 5. Melyek a szabályozás hibáinak, a tevékenységek elmulasztásának következményei, 6. Milyen paraméterek választják el a megfelelıt a nem megfelelıtıl, 7. Rendelkezésre állnak az olyan módszerek, amelyek idıben jelzik az eltéréseket az elıírt követelményektıl és lehetıvé teszik a beavatkozást mielıtt a termék eljutna a fogyasztóhoz. Olyan élelmiszerbiztonsági rendszert kell kiépíteni, amely az élelmiszerminıség csökkenési, romlási sebességét figyelembe véve megfelelıen gyors és megbízható szabályozást tesz lehetıvé és mindezt a fogyasztó számára megfizethetı és elfogadható költségszint mellett teszi. A rendszer lényege: a termék tulajdonságainak, a technológiai, élelmiszerbiztosítási folyamat alapjainak ismeretében tudatosan kell a termék biztonságát megtervezni oly módon, hogy a tudományos és technológiai ismeretek fejlıdésével napvilágra kerülı újabb veszélyek, illetve a kifejlesztésre kerülı új módszerek folyamatosan beépíthetık legyenek. 3

4 Ugyancsak fontos szempont, hogy a kritikus határértékeket megfelelı szakismeretek alapján úgy kell meghatározni, hogy azok biztosítsák a termékek biztonságát és betarthatóak legyenek a gyakorlati mőködtetés során. A rendszerek megbízhatóságát és hatékonyságát az új tudományos ismeretek, közegészségügyi információk és megbetegedési statisztikák alapján rendszeresen felül kell vizsgálni. Az újonnan kifejlesztésre kerülı vizsgálati módszereket meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy kivitelezésük gyorsasága és egyszerősége, költségeik és mintaszükségletük, megbízhatóságuk alapján az adott terméknél szabályozó, felügyelı vagy igazoló módszerként használhatók-e. A szabályozáskor általában a feldolgozott élelmiszer teljes mennyiségének vizsgálatát lehetıvé tevı gyors módszereket, a folyamatok pontos irányítására szolgáló automata mérı, szabályozó módszereket, roncsolásmentes folyamatirányító rendszereket lehet használni. A felügyelethez idıigényesebb, de megbízhatóbb, szúrópróbaszerő vizsgálatokként alkalmazható módszereket, folyamatos mérı, regisztráló, riasztó rendszereket, míg igazoláshoz, melyet lényegesen ritkábban (havonta, évente, stb.) végeznek, nagy pontosságú és megbízhatóságú, vizsgálati módszereket lehet használni. Az igazolási módszereknél a kivitelezés sebessége általában nem döntı tényezı. A módszer gyakorlati alkalmazása jelenleg is folyamatosan fejlıdik. Egyes területeken a szakértık eltérı álláspontjának egyeztetése és egységes megközelítésének kidolgozására van szükség: Fogalom-meghatározások A kockázatbecslés alkalmazása Validálás és verifikálás Kapcsolat a GMP-vel Tanúsítás A szükséges dokumentáció mértéke A kisvállalkozásoknál és a vendéglátóiparban történı alkalmazás Mezıgazdasági alkalmazás Oktatás Szakértelem 4

5 A tej és tejtermékek szerepe és jelentısége a táplálkozásban Ma a lakosság az ember kiegyensúlyozott táplálkozása szempontjából alapvetı élelmiszereknek tekinti a tejet és a tejtermékeket. A szervezet számára nélkülözhetetlen energiát alapvetı forrásokból fedezi (szénhidrátokból, zsiradékokból, fehérjékbıl). A szervezet tápanyag-ellátottsága egyes vélemények szerint akkor kiegyensúlyozott, ha a táplálékból hasznosuló energiának 40-60%-át szénhidrátok, 24-45%-át zsiradékok és 12-18%- át fehérjék adják. 1. A tej és a tejtermékek nagyobb része ideális összetételő a kiegyensúlyozott táplálkozás által támasztott követelmények szerint. Vannak viszont olyan tejtermékek amelyek hagyományos összetételükkel, illetve zsírtartalmuk részleges elvonása után kiválóan alkalmasak arra, hogy a kevésbé kedvezı összetételő növényi eredető élelmiszerek (kenyér, tésztafélék, fızelékek, stb.) összetételi aránytalanságát kiegyenlítsék. Nem szabad lebecsülni a tej- és tejtermékfogyasztás gazdasági jelentıségét, hiszen a tej és a tejtermékek egészségünkkel kapcsolatos jelentıs biológiailag hasznos és aktív tulajdonságokkal rendelkeznek, nagy biológiai értékő táplálékhoz juttatják a szervezetet. Külön említésre érdemesek a tejalapú desszertkészítmények (pudingok, gyümölcsös joghurtok, túrókrémek, stb.). Fogyasztásuk gyors növekedése a korszerő táplálkozási elvek térhódításával függ össze és azon a felismerésen alapszik, hogy az ember természetes édességigénye a hagyományos desszerteknél (torták, sütemények, stb.) jóval energia- és szénhidrátszegényebb, a korszerő táplálkozási elveknek inkább megfelelı tejdesszertekkel is kielégíthetı. A tej ideális tápláléknak tekinthetı, mert megfelelı mennyiségben és arányban tartalmazza a szervezet fenntartásához és egészséges mőködéséhez szükséges tápanyagokat. Lényegében ugyanez mondható el a különbözı tejkészítményekrıl és a tejbıl a víz részleges vagy teljes elvonásával elıállítható sőrített tejrıl és tejporról is. 2. A tejtermékek második nagy csoportját azok a termékek alkotják, amelyek a tejbıl a zsírtartalom növelésével, dúsításával állíthatók elı. Ide tartoznak a különféle tejszínkészítmények, továbbá a tejzsírt koncentráltan tartalmazó vajféleségek, valamint vajkészítmények. Ezek összetételére jellemzı, hogy a zsírtartalom növekedésének arányában csökken a fehérje- és szénhidrát- és emelkedik az energiatartalmuk. 3. A tejtermékek harmadik csoportjába azok sorolhatók, amelyek a tejbıl a fehérjetartalom koncentrálásával készülnek. Ide tartoznak a sajtféleségek, köztük a túrófélék és a sajtkészítmények, valamint a tejfehérjék nagymértékő koncentrálásával elıállított 5

6 fehérjekoncentrátumok. Ezekre a termékekre jellemzı, hogy a fehérjetartalom növekedésének az arányában csökken a szénhidráttartalmuk, a zsírtartalmuk ugyanakkor tetszılegesen szabályozható. Röviden szólnunk kell a tejben található bioaktív fehérjékrıl. Az utóbbi évtizedek kutatásai a tejben a bioaktív fehérjék egész sorát mutatták ki (savófehérjék, immunpeptidek, laktoferrin, béta-laktoglobulin, stb.), amelyek erısítik a szervezetet a fertızı ágensekkel szemben, rákellenes hatást is feltételeznek, esetenként gátolják a vérrögképzıdést, az érelmeszesedést, stb. A kutatásoknak köszönhetıen jelenleg ipari méretekben állítják elı a tejbıl, tejszármazékokból ezeket a bioaktív fehérjéket és használják fel gyógyhatású készítmények elıállítására. Említést kell tennünk a biogén aminokról is. Ezek a sajtok érése során képzıdnek a szabad aminosavak dekarboxilálódása következtében. Ezek nagyobb mennyiségben bekerülve a szervezetbe pulzusszám- és vérnyomás emelkedést, esetleg fejfájást okozhatnak. Ilyen dózisok azonban csak nagy mennyiségő sajt fogyasztása esetén fordulhatnak elı. A vastagbélben a tejcukorból képzıdı tejsav gátolja a különbözı kórokozók megtelepedését. Kimutatták, hogy a tejcukor vagy a belıle képzıdı kalcium-laktát gátolja a májban a zsírlerakódást, miáltal csökken a máj zsírtartalmának mennyisége. Az újabb kutatások szerint a tejcukor összetevıjébıl, a galaktózból ún. mukopoliszacharid képzıdik az érbelhártyában, ami elısegíti az érbelhártya-szövetek regenerálódását és ezáltal gátolja az érelmeszesedés kialakulását. A tejcukorból hıkezelés hatására vagy a tejcukor lebontásakor a szervezetben laktulóz és laktitol képzıdik, amely anyagok az ún. bélazonos tejsavbaktériumok és bifidobaktériumok kizárólagos, fontos tápanyagai. Az ezekkel gyártott savanyú tejkészítmények, az ún. probiotikus savanyú tejtermékek a legújabb kutatások szerint egészségvédı, jótékony hatással vannak a szervezetre, így többek közt csökkentik az érelmeszesedés továbbá a vastagbélrák veszélyét, védik a szervezetet a kórokozó csírák ellen. Megjelentek azonban olyan kutatási eredmények is, amelyek szerint a bifidobaktériumok függıséget okozhatnak nagy mennyiségő fogyasztás esetén. Az ásványi anyagok a tejben és a tejtermékekben kémiailag vagy komplex vegyületben kötötten vannak jelen. Ha az emésztés során felszabadulnak és biológiailag aktív anyagokká válnak, és így részt vesznek az anyagcserében. Ellenkezı esetben változatlanul távoznak a szervezetbıl. 6

7 A tej és a tejtermékek fontos ásványianyag források a szervezet számára. A sok makro- és mikroelem közül elsısorban a kálium és nátrium, valamint a kalcium és a foszfor továbbá a szelén érdemelnek figyelmet. A tejben a kálium mennyisége háromszorosa a nátriuménak és így a tej kiválóan alkalmas a táplálkozásunkban túlsúlyban levı nátrium ellensúlyozására. A tej és a tejtermékek nagy része mennyiségében és arányaiban optimális kalcium- és foszfor-forrás az emberi szervezet számára. Ez egyrészt azért lehetséges, mert a kalciumfelszívódás hatásfokát számos tejalkotórész (tejcukor, aminosavak, D-vitamin, citromsav, stb.) jelenléte javítja, továbbá a tejben és a tejtermékekben több a kalcium, mint a foszfor, miáltal fogyasztásukkal ellensúlyozható a más élelmiszerekben (pl. húsokban) levı foszfor túlsúlya. A kalcium fontos szerepet játszik a vérnyomás szabályozásában és véd a vastagbél egyes daganatos megbetegedései ellen is. A szelén antioxidáns hatása miatt érdemel említést. A tej ugyan kevés szelént tartalmaz, de annak jó hasznosulását biztosítják a jelenlevı bioaktív fehérjék. A fejlıdésben levı fiatalok számára fontos a tej és a tejtermékek megfelelı mennyiségben történı fogyasztása. Ezért is tekintik az egész világon kiemelt fontosságúnak a szervezett iskolatej ellátást. A tej valamennyi vitamint tartalmazza, de természetesen különbözı mennyiségben. Kiemelten értékes forrás a tej a B-vitaminok, elsısorban a B 2 - és B 12 -vitamin tekintetében. A zsírdús tejtermékek gyártásakor a tej zsírban oldódó vitaminjai (A, D, E, K) a zsír koncentrálódásának az arányában feldúsulnak a termékekben. A vízben oldódó vitaminok mennyisége sajtféleségenként változó, mivel az érés során a mikroorganizmusok egyrészt vitaminokat használnak fel, másrészt vitaminokat termelnek. Így a nemespenészekkel érı sajtok B-vitamin család elemeiben gazdagok (az Ementáli és a Pannónia sajtokban a propionsavbaktériumok tevékenysége következtében a B 12 -vitamin-tartalom megkétszerezıdik). A tej gazdag B 2 -vitamin tartalmával a sejtlégzés elısegítése révén egyes vélemények szerint védıhatást fejt ki a daganatképzıdéssel szemben. A folsav, a kobalamin és a piridoxin szerepe tisztázódott a fehérje-anyagcserével kapcsolatban. Ezen vitaminoknak részleges hiányakor a táplálék fehérjéjében levı metionin lebontási folyamat megszakad, aminek következtében a vérerekben az érelmeszesedés és a vérrögképzıdés veszélye megnı. A tej minıségét annak mikrobiológiai állapota is nagyban befolyásolja. A környezetünkben megtalálható számos mikrobiális tényezı közül egyesek közvetlen jótékony hatással vannak az állat szervezetére, mások viszont csak közvetett módon hatnak az állatvilágra. 7

8 Ezen élılények egy elkülönülı csoportját képezik azok, amelyek károsak, vagy bizonyos körülmények között károsak lehetnek az állatok számára. Ezeket kórokozóknak nevezzük. Ezek az állat szervezetében betegségeket idézhetnek elı, mint például a tıgygyulladást elıidézı egyes baktériumok. Bizonyos kórokozó baktériumokkal az állat egyensúly-helyzetet alakíthat ki. Amíg számuk nem haladja meg az állat szervezetében vagy környezetében a kritikus szintet, a védekezı mechanizmusok megakadályozzák, hogy az állat egészségi állapota károsodjék. Különbözı okok miatt az állat védekezı mechanizmusa legyengülhet, a kórokozók száma a szervezetben megnı és beáll a betegség. Egészséges tartási körülmények biztosításával, amely minden szempontból megfelel az állat korának, fiziológiai állapotának és termelési szintjének, valamint kiegyensúlyozott és ésszerő takarmányozás biztosításával, ahol a tápanyagkomponensek megfelelı mennyiségben jelen vannak, és egymáshoz viszonyított arányuk megfelelı. Ezen tényekbıl és megfigyelésekbıl adódik, hogy higiénikusan termelni, élelmiszerbiztonsági szempontból megfelelı tejet csak egészséges körülmények között élı egészséges állattól nyerhetünk, ezért nagy figyelmet kell fordítani állataink környezetének tisztaságára. A tehéntej, mint élelmiszer, illetve élelmiszer-alapanyag, minden szempontból ki kell elégítse a hazai és nemzetközi egészségügyi, tisztasági és minıségi követelményekben foglaltakat. A jó minıségő tejet érzékszervi tulajdonságai, illetve fizikai-kémiai, továbbá biológiai tulajdonságai alapján jellemezhetjük. Az érzékszervi jellemzık: a tej színe, íze, szaga és állaga, a fizikai-kémiai jellemzık pedig a fajsúly, a savfok, a fagyáspont. A biológiai jellemzık tekintetében a tej, mint biológiai élı folyadék számos fázison megy keresztül. Viszont a tejtermelıt leginkább érintı fázis a baktericid fázis, amelynek köszönhetıen a frissen kifejt, egészséges tej, mintegy 2 órán át megırzi minıségét. Ezt a tulajdonságát a tej baktériumok szaporodását gátló és baktériumölı képességének köszönheti. Az ebben a fázisban 4-5 o C-ra lehőtött tej órán át megırzi minıségét. A tej mikrobiológiai jellemzıi közül az összcsíraszámot, vagy összes élı baktériumok számát lehet kiemelni. Mint már láttuk a baktériumok, vagy csírák, szabad szemmel nem látható, parányi élılények, amelyek a tejben normális körülmények között is megtalálhatóak. Valójában csíramentes, 8

9 tehát baktériummentes tejet elıállítani nem lehet. A csírák száma a tejben a fejés és az értékesítés pillanatában jellemzi a közeget. A baktériumok vagy csírák többféle úton juthatnak a tejbe: a tehén szervezetébıl; a fejés folyamán, a tej átadásig történı tárolása, kezelése során. A tehén szervezetébıl a baktériumok akkor kerülnek a tejbe, ha az állat valamilyen betegségben (például tuberkulózisban, tıgygyulladásban) szenved, amikor a baktériumok távozása a szervezetbıl a tejjel is történik. Rendkívül fontos a beteg, kezelés alatt álló tehenek külön fejése és elkülönítése is, az állatorvos utasításai szerint. Fejés közben a baktériumok akkor kerülhetnek a tejbe, ha nem tartják be a higiénikus tej nyerésének legalapvetıbb követelményeit, mint az istállók higiéniája; a tehén testfelületének higiéniája; a fejı higiéniája; valamint a tej elsıdleges tárolásának higiéniája. A tej átadásig történı tárolása, kezelése során a tejbe akkor kerülhetnek baktériumok, ha nincsenek betartva azok a szabályok, amelyek a tejjel kapcsolatba kerülı berendezésekre, edényekre vonatkoznak. Magas összcsíraszámú tejbıl jó minıségő termék nem állítható elı. Az összcsíraszám mértéke az 1 cm 3 tejben található baktériumok száma. Ez a szám rendkívül tág határok között mozog. Egészséges tehéntıl származó tej, amelynek lefejésénél minden higiéniai szabályt betartottak, továbbá a tejet a késıbbiekben is megfelelıen kezelték, akkor a csíraszám alatt marad. Tıgygyulladásban szenvedı tehén, higiéniai szabályokat be nem tartó fejése esetén a csíraszám a több milliós, akár több 10 milliós nagyságrendet is elérheti. Hőtéssel a baktériumok szaporodása lelassul, de nem áll le teljesen, mert egyes hidegtőrı baktériumok az alacsony hımérsékleten is képesek szaporodni. Tehát törekedni kell arra, hogy minél kevesebb baktérium kerüljön a tejbe. A tej már a tıgyben is tartalmaz olyan baktériumokat, amelyek a külsı környezetbıl kerültek a tıgybe, mégpedig a bimbócsatornán keresztül, ahol a szaporodáshoz ideális feltételeket találva a tejmedencében lévı tejet is képesek megfertızni. Tıgygyulladás esetén, akár annak szubklinikai stádiumában is, a tej jelentıs mértékben tartalmaz baktériumokat. Ebben a stádiumban a tıgyön elváltozás még nem észlelhetı. Klinikai stádiumban a tıgyet elhagyó tej csíraszáma akár több millió is lehet és ekkor már észlelhetı a tıgy elváltozása. A mikrobiológiai jellemzık közül a szomatikus sejtszámmal lehet még jellemezni a tejet. A szomatikus sejtek az állat szervezetének sejtjei, amelyek normális körülmények között is 9

10 megtalálhatóak a tejben. Valójában nem nyerhetı tej szomatikus sejtek nélkül. Lényeges viszont azok száma a kifejt tejben. Ugyanis tárolás során a sejtszám nem változik, az mindig annyi marad, amennyi a fejés pillanatában volt. A szomatikus sejtek egy részét a vér sejtjei képezik, másik részét a mirigylebenykék tejet kiválasztó alveoláinak sejtrészei, a tejelvezetı csatornák és tejutak leváló hámsejtjei, valamint a tejmedence és tıgybimbó-csatorna hámsejtjei alkotják. A szomatikus sejtszám a tıgy egészségi állapotának kifejezıje. Tıgygyulladás (mastitis) esetén megnı a vérbıl származó vörösvértestek, illetve a fehér vérsejtek száma. Ugyanakkor megnı a tej összcsíraszáma is, mivel a gyulladást kiváltó baktériumok nagy része a tejjel távozik a szervezetbıl. Egészséges tehén tejében a szomatikus sejtszám kevesebb, mint /m 3, általában /m 3 és /m 3 közötti. Szubklinikai tıgygyulladás esetén ez a szám /m 3 fölé emelkedik és ezzel párhuzamosan változik a tej összetétele is. Klinikai stádiumban a szomatikus sejtszám a több milliót is elérheti. A tejminısége szempontjából az erjedést gátló tejidegen anyagoknak is igen nagy jelentıségük van. Ezek a tejnek nem természetes alkotói és gátolják az egyes tejtermékek elıállításánál nélkülözhetetlen erjedési folyamatokat. Ezek elsısorban gyógy- és egyéb szermaradványok, továbbá toxikus anyagok, amelyek a tejjel kiválasztódnak a szervezetbıl. Gyógyszeres kezelés alatt álló állatokat elkülönítetten kell fejni és tejüket csak a gyógyszerre jellemzı várakozási idın túl szabad az egészséges tehenek tejével vegyíteni. Bebizonyított, hogy egyetlen kezelés alatt álló tehén teje képes akár liter tejet gátlóanyag pozitívvá tenni. Gátlóanyag pozitivitást idézhet elı a mosó- és fertıtlenítı szerek nem megfelelı eltávolítása is. Ugyancsak pozitivitást idézhet elı a föcstej is, amely a baktériumok szaporodását és élettevékenységét gátló tulajdonságokkal rendelkezik, akárcsak egyes gyógyszerek. A tej fizikai tisztasága a fejés és tejkezelés higiéniájának fontos mutatója. A fejés és a tejkezelés során a tejbe idegen anyagok kerülhetnek, amelyekhez kórokozók tapadnak. Ezeket a tej szőrésével kell eltávolítani, a kezelés minél korábbi szakaszában, mert a szennyezı anyagok nagy része oldódhat és a rajtuk lévı baktériumok a tejben maradhatnak. Elsıdleges feladat tehát a tehénállomány egészségének megırzése, és ezen belül a tıgy egészségi állapota, amely nagymértékben függ az odafigyeléstıl, hozzáértéstıl. A tıgy leggyakrabban elıforduló megbetegedése a tıgygyulladás, vagy masztitisz. A tıgygyulladás megnöveli az összcsíraszámot, csakúgy mint a szomatikus sejtek számát. Ennek a 10

11 betegségnek két fázisa van, a szubklinikai és a klinikai szakasz. Rendkívüli fontossága van a tıgygyulladás felismerésének már a szubklinikai stádium kezdetén. Ennek legbiztosabb jele a szomatikus sejtszám növekedése. Szubklinikai állapotban a tıgy még nem mutat elváltozást, fájdalomérzet még nincs, a tejen szemmel érzékelhetı változás még nem látható. Ebben a fázisban a betegség még tökéletesen gyógyίtható. Klinikai állapotban a tıgy már érzékeny, gyulladt, a tej csomós, nyúlós, összetétele rendellenes. Az ilyen állatot gyógykezelni kell, teje fogyasztásra és ipari feldolgozásra alkalmatlan. A gyógykezelés hatékonysága ekkor már nagymértékben függ a betegség elırehaladott állapotától. Amikor a betegség már elırehaladott szakaszban van, ha a kezelés eredménnyel is jár, a tıgy tejkiválasztó szöveteinek jelentıs része már irreverzibilisen károsodott. A tıgygyulladás nemcsak a tej minıségét befolyásolja, hanem a tej mennyiségének csökkenését is okozza. A beteg tıgyegyedbıl akár 40 %-kal is kevesebb tej nyerhetı, mint annak egészséges állapotában. Fokozzák a tıgygyulladással összefüggı veszteségeket a gyógykezelés költségei is. Ebbıl is látható, hogy célszerőbb és olcsóbb a megelızésre koncentrálni és kizárni a termelésbıl minden olyan tényezıt, amely a tıgygyulladást elıidézheti. Igen fontos a kialakulást elıidézı okok pontos ismerete és azok elhárίtása. Ezek az okok a következıklehetnek: 1. A fejés módja és annak végrehajtása 2. A tartástechnológia 3. A takarmányozás 4. A tehén egyes küllemi tulajdonságai is 5. Az istálló és környezetének higiéniája A tej minıségének megırzése érdekében a gazdának be kell tartania számos szabályt, amelyek nemcsak a fejésre, hanem az egész istállókörnyezet tisztaságára vonatkoznak, mert a tej jó minıségét csak az istállóhigiénia magas színvonala és a szakszerően végzett fejés együttesen garantálja. A fejés, vagyis a tej nyerése, mind a tej mennyisége, mind annak minısége szempontjából a tejtermelés egyik legfontosabb mozzanata. A nem kifogástalan körülmények között végzett fejés következtében minıségileg károsult tej semmiféle utólagos kezeléssel már nem javítható. Minıségi tejtermelés Sokak véleménye szerint a közeljövıben a minıségi tejtermelés vízválasztó lesz a profittal tejet termelı és a vegetáló megszőnı tehenészetek között. Az elmúlt évek során szomorú 11

12 tendencia volt, hogy a tejminıségi (és elsısorban tıgyegészségügyi) problémákat rossz költségkímélésbıl megpróbálták figyelmen kívül hagyni, és nem hangsúlyozni a rendszeres tıgyegészségügyi állomány-vizsgálatokat, a tejminták bakteriológiai és rezisztenciavizsgálatát. Ez csak rövid távon jelenthet látszólagos megtakarítást, hosszabb távon a problémák fokozódásával, állatok korábbi selejtezésével, megnyúlt két ellés közötti idıvel, több tıgyegészségügyi problémával kell számolni. A kutatás-fejlesztés fı irányai A kutatók tevékenységének középpontja és célja, hogy tudományosan megalapozza és elıkészítse azokat a fejlesztéseket és tennivalókat, amelyek elvezetnek a magyar tejgazdaság stabilizálásához, az EU-hoz történı felzárkózáshoz. A középtávú kutatás-fejlesztési feladatok döntıen az új funkcionális (egészségvédı) tejtermékek fejlesztésére, a korszerő anyag- és energiatakarékos, környezetkímélı gyártási és csomagolási eljárások kidolgozása, valamint az élelmiszerbiztonság és a minıség növelésére irányulnak. Új funkcionális (egészségvédı) tejtermékek fejlesztése A funkcionális tejtermékek az élelmiszerek azon csoportjába tartoznak, amelyek az egyszerő tápláláson túlmenıen valamely specifikus, döntıen egészségvédı funkcióval, illetve a hagyományostól eltérı beltartalommal rendelkeznek. A funkcionális tejtermékek egy csoportja befolyásolhatja az emberi szervezet bizonyos fiziológiás folyamatait, ezáltal különbözı betegségek kockázatát csökkenthetik. Továbbá a funkcionális élelmiszereknek, így a tejtermékeknek is van olyan csoportja, amelyek összetevıit, illetve bizonyos tulajdonságait akként változtatták meg, hogy a módosítás révén az emésztési rendellenességben szenvedık számára is fogyaszthatóvá váljanak. A táplálkozás-élettan egy viszonylag új tudományterület. Korábban a kutatások elsısorban a táplálkozási hiányok és hiánybetegségek kiküszöbölésével foglalkoztak, míg ma a gazdaságilag fejlett országokban, ahol mára az életminıség javítása lett a fı feladat, a munka az elızıekben említett funkcionális élelmiszerek kutatása, fejlesztése területére helyezte a hangsúlyt. Ezen kutatás-fejlesztési iránynak hazánkban is prioritása van. 12

13 Egyik ilyen kutatás-fejlesztési irányvonal a korszerő anyag- és energiatakarékos, környezetkímélı gyártási és csomagolási eljárások kidolgozása. Az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény gyártási eljárások elsısorban a membránszeparációs technikák, a hıkezelés, a homogénezés és a termikus vízelvonás optimális kombinációjával kialakított új gyártási mőveletek kidolgozása területén hozhatnak további eredményeket. A csomagolásfejlesztést szolgáló kutatások alapvetı célkitőzése az olcsó, hulladékszegény, újrahasznosítható csomagolóanyagok és csomagolási eljárások kifejlesztése. A korszerő gyártási és csomagolási eljárások fejlesztését támogatja a speciális gépek és berendezések tervezése és kivitelezése. A tejipari melléktermékek átalakítása és fıtermékbe való átvitele, a számottevı gazdasági elıny mellett környezetvédelmi szempontból is jelentıséggel bír. Ugyanígy értékelhetı a melléktermékek értéknövelı átalakítása, majd hasznosítása akár élelmezési, akár takarmányozási célra. A melléktermék-szegény eljárások kifejlesztése, környezetvédelmi megfontolások alapján is nagy fontossággal bír. Számos kutatás fı célkitőzése a minıség és az élelmiszerbiztonság fejlesztése. Bizonyos EU elıírások hatályba lépésével az élelmiszerbiztonság és a minıség az Európai Unió tagállamaiban központi és megkerülhetetlen kérdéssé vált. Magyarország EU-ba történı belépése maga után vonja a szabályozás teljes körő átvételét, illetve vele párhuzamosan az EU által elıírt élelmiszerbiztonság szavatolását. A minıség garantálása elsısorban a tejtermékek versenyképességének növelése, biztosítása révén bír óriási gazdasági jelentıséggel. A kutatásfejlesztési terv ezeknek a feladatoknak tudományos megalapozását célozza. A tej és tejtermékek EU-konform élelmiszerbiztonságának és minıségének megteremtése céljából folytatjuk azokat a fejlesztı kutatásokat, amelyek a korszerő minıségbiztosítási rendszerek tudományos alapját, kereteit és eszközeit tárják fel. A gazdaságilag fejlett országokban, ahol ma már az életminıség javítása a fı feladat, a munka - nem titkoltan piacbıvítı céllal is - a funkcionális élelmiszerek kutatása, fejlesztése területére súlyozódott át. Ez a kutatás-fejlesztési irány középtávon hazánkban is prioritást kell, hogy élvezzen, amelynek fı célkitőzése új egészségvédı tejtermékek kifejlesztése. A kutatások számos érdekes területet érintenek, így például a - és prebiotikumok alkalmazásának kipróbálása, a zsírsav-összetétel módosítása például technológiai és biotechnológiai módszerekkel. Ebbe a körbe tartozik olyan különleges táplálkozásbiológiai és használati 13

14 elınyöket kielégítı tejtermékek fejlesztése, amelyek az átlagtól eltérı egyének táplálkozási igényeit elégítik ki. Pro- és prebiotikumok alkalmazásával a bélmikroflóra, illetve meghatározott fiziológiás funkciók kedvezı irányba befolyásolhatók, egyes betegségek kockázata feltételezhetıen csökkenthetı. A kutatás-fejlesztés célja kell legyen a feladatra alkalmas pro- és prebiotikumok kiválasztása, kifejlesztése, hatásaik tudományos igazolása. Tudományos alapokon olyan tejtermékek és más élelmiszerek elıállítása, amelyek igazolt egészségvédı hatással rendelkeznek. A 20. század utolsó évtizedének kutatásai egyértelmően bizonyították, hogy a tejzsír az emberiség számára rendelkezésre álló zsírféleségek közül a leggazdagabb olyan különleges zsírsavakban és zsírszerő anyagokban, amelyek hatékonyak a legsúlyosabb civilizációs betegségek (rák, érelmeszesedés, allergia, stb.) megelızésében, részben gyógyításában. Arra is vannak utalások, hogy döntıen a tejzsírban fellelhetı bioaktív anyagok koncentrációja egyes technológiai és biotechnológiai módszerekkel - többek között takarmányozással is - még tovább növelhetı. A kutatás-fejlesztési feladat a módosított zsírsav-összetételő tejtermékek kifejlesztésére irányul, amely feltehetıen jelentıs hozzájárulást jelent majd a magyar lakosság egészségi állapotának javításában, de a közeli évtizedben támadott vajkészítmények elvesztett piacának fokozatos visszaszerzésében is. További feladat olyan termékek kifejlesztése, amelyek zsírsav-összetétele jelenlegi tudásunk szerint táplálkozásélettani szempontból elınyös. A membránszeparációs technikákkal a tej összetevıi ma már lényegében szabadon szeparálhatók, egymáshoz viszonyított arányaik megváltoztathatók, optimalizálhatók. Meghatározott tejalkotók részbeni vagy teljes lecserélésével, konvertálásukkal, komplettálásukkal, koncentrációjuk csökkentésével vagy növelésével, speciális élettani hatással rendelkezı új és újszerő tejtermékek állíthatók elı. A biológiai érték növelésével, az energiatartalom (zsír, cukor) csökkentésével, a tejcukor redukálásával és/vagy konvertálásával, az ásványi anyag összetétel módosításával, a kíméletes tejfeldolgozási módszerek meghonosításával új tejtermékek és tejeredető korszerő élelmiszer adalékok fejleszthetık ki. További célirányos mőveletekkel (pl. homogénezés, fehérjebontás) a felszívódás és az emészthetıség hatékonyan növelhetı. A savó és permeát alapú üdítıitalok, desszertek, avagy az író és permeát alapú adalékanyagok felhasználása például a sütı és tészta iparban, a táplálkozásbiológiai szempontból elınyösebb élelmiszerek elıállításának egyik perspektivikus alternatíváját kínálják. A kutatás-fejlesztési feladat célja olyan tejtermékek 14

15 (adott esetben élelmiszer-ingrediensek) fejlesztése, amelyek kiváló minıségükön túl speciális táplálkozási igényeket is kielégítenek. Az anyag- és energiatakarékos, hulladékszegény gyártási eljárások döntıen a membránszeparációs technikák, a hıkezelés, a homogénezés és a termikus vízelvonás optimális kombinációjával kialakított új gyártási mőveletek kidolgozása területén hozhatnak további eredményeket. A tejfehérjék teljes körő felhasználására alapozott gyártási eljárások elsısorban a tejfehérje-koncentrátumok, a sajt, az ömlesztett sajt és a túró elıállítása területén bírnak nagy jelentıséggel. A csomagolásfejlesztést szolgáló kutatások célkitőzése a hulladékszegény, újrahasznosítható csomagolóanyagok fejlesztése, új csomagolási eljárások adaptálása és terjesztése. A korszerő gyártási és csomagolási eljárások fejlesztését támogatják a mőszaki-fejlesztési és technológiai kutatások. Világszerte folynak kutatások a tejalkotók elkülönítésére, új tejtermékek és ingrediensek elıállítása érdekében, a sajtgyártás korszerősítésére, különös tekintettel a tejalkotórészeket nagyobb hatásfokkal hasznosító eljárásokra, környezetbarát, gazdaságos és újrahasznosítható csomagolóanyagok fejlesztésének célkitőzésével. Továbbá a gyártás- és gyártmányfejlesztést támogató mőszaki-fejlesztési, illetve üzemi gyártás- és gyártmányfejlesztést támogató technológiai kutatások is folynak. Membránszeparációs eljárásokkal (MF, UF) a tej fehérjéi kazeinben, illetve savófehérjékben gazdag frakciókra különíthetık el. Ezen az úton különbözı kazein/savófehérje arányú tej, tejpor és tejfehérje koncentrátum készítmények állíthatók elı. Membránszeparációs eljárások (UF, NF) és más technológiai mőveletek (pl.: bepárlás, kristályosítás) célszerő kombinációjával, speciális tulajdonságokkal rendelkezı egyéb tejalkotók választhatók szét, kombinálhatók, újszerő tejtermékek és élelmiszer-ingrediensek állíthatók elı, amelyek speciális tulajdonságú élelmiszerekben hasznosíthatók. A feladat célkitőzései nagy piaci értékkel bíró termékek elıállítása, gyártási eljárásuk tudományos megalapozása, a mőszakitechnikai feltételek meghatározása. Tejfehérje készítmények és gyártási eljárásaik kifejlesztése membránszeparáció alkalmazásával: a tejfehérje-koncentrátumok és izolátumok választékának bıvítése olyan termékváltozatok és gyártási eljárásaik kifejlesztésével, amely készítmények összetétele (fehérje-, ásványi anyag- és tejcukortartalom), a fehérje állapota (micelláris-, precipitált-, kazeinát jellegő), a fehérje frakciók arányai, a makroelemek mennyisége és arányai megfelelnek a felhasználók speciális igényeinek és az EU elıírásoknak. 15

16 Kisgyermekek táplálkozási igényeinek megfelelı összetételő tejek, tejkészítmények és gyártási eljárásaik kidolgozása: a tej mikroszőrésével keletkezı ideális savó natív állapotban tartalmazza a savófehérjéket, amelyek funkcionális tulajdonságaik és biológiai értékük alapján alkalmasak tejek és tejtermékek fehérjefrakcióinak módosítására, optimalizálására. Célkitőzésünk ideális savó bázison olyan tejkészítmények és gyártási eljárásaik kifejlesztése, amelyek az összetétel, a minıségi jellemzık és a csomagolás alapján a tejnél elınyösebben használhatók kisgyermekek táplálására. Tejcukor mentes tej- és tejkészítmények és gyártástechnológiáik kidolgozása: membránszeparációs eljárásokkal a tej alkotórészei nagy tisztasággal elkülöníthetık és koncentrálhatók. A tejcukor mentes tejitalok elıállításához rendelkezésre állnak tejcukor mentes fehérje izolátum(ok) és permeátumok. Célkitőzésünk nanoszőrt permeátum bázison tejitalok és gyártási eljárásaik kifejlesztése. Környezetbarát, gazdaságos és újrahasznosítható csomagolóanyagok fejlesztése: az élelmiszerek csomagolásában alkalmazott, más és más kémiai összetételő csomagolóanyagok azok újrahasznosítását megnehezítik. Kezdeti kutatási eredmények szerint egyes mőanyagok (pl.: poliészterek) alkalmasnak látszanak arra, hogy a folyékony tejtermékek csomagolásában minden igényt kielégítsenek. Ezek a csomagolóanyagok használat után, válogatás nélkül újrahasznosíthatók. A feladat célkitőzése az egykomponenső csomagolóanyagok alkalmazástechnikai és gazdaságossági vizsgálata, pozitív eredmény esetén a realizálás tudományos megalapozása és annak támogatása. A kutatás-fejlesztési feladat további célja a csomagolóanyag felhasználást, vele együtt a környezetterhelést csökkentı csomagolási A minıség, a termékválaszték és az élelmiszerbiztonság fejlesztése: a 92/46. számú, A nyers tej, a hıkezelt fogyasztói tej és a tejalapú tejtermékek elıállításának és forgalmazásának élelmiszerhigiéniai feltételei címő EGK irányelv hatályba lépésével a minıség és az élelmiszerbiztonság az Európai Unió tagállamaiban központi és megkerülhetetlen kérdéssé vált. Magyarország felvétele megköveteli a szabályozás teljes körő átvételét, illetve vele párhuzamosan az EU által elıírt élelmiszerbiztonság szavatolását. A minıség garantálása elsısorban a tejtermékek versenyképességének növelése, biztosítása okán bír gazdasági jelentıséggel. A kutatás-fejlesztési fıfeladat mindezek tudományos megalapozását célozza meg. A kutatás-fejlesztési feladat legfontosabb célja a tejtermelés, tejkezelés, tejszállítás higiénikus módszereinek és eszközeinek fejlesztése a nyers tej minıségének folyamatos javítása, különös 16

17 tekintettel az élelmiszerbiztonsági elıírásokra (tıgygyulladás és egyéb kórokozóktól való mentesség, gátlóanyag negativitás stb.). Feladat az EU-konform minıségi követelmények meghatározása és folyamatos karbantartása, ill. a minısítési rendszer megteremtése, a vizsgálati módszerek folyamatos adaptálása és megújítása. Az élelmiszerbiztonság komplex fejlesztése a tejtermékeknél: A termékbiztonság alapfeltétele a termék- és gyártási eljárás specifikus HACCP-rendszer megléte és mőködtetése. Célkitőzés a nemzetközi összehasonlíthatóságot is garantáló legkorszerőbb kémiai-fizikai, mikrobiológiai tej és tejtermék vizsgálati módszerek fejlesztése és adaptálása. A munka további célja és területe a magyar tejgazdaság EU-konform jogi szabályozásának tudományos és szakmai megalapozása, különös tekintettel a termékbiztonságot és a minıséget garantáló élelmiszerkönyvi elıírások nemzetközi harmonizálására és mindezek folyamatos fejlesztésére. Kutatások az új termékek üzemi bevezetéséhez szükséges élelmiszerbiztonsági feltételek meghatározására: Új termékek üzemi bevezetéséhez szükséges a termékek minıségét befolyásoló tényezık vizsgálata az optimális gyártási paraméterek meghatározása érdekében. A kutatások célja az eredmények figyelembe vételével a termékek élelmiszerbiztonsági rendszerének kidolgozása és a forgalomba hozatal feltételeinek meghatározása. Az Európai Unió a nyers tej és a tejalapú termékek elıállításának, forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeit, és a különbözı jogcímeken igényelhetı termék támogatások körét irányelvekben, rendeletekben szabályozza. A munka célja a hazai tej termékpálya EUkonform szabályozásának tudományos és szakmai megalapozása. A téma további célkitőzései szakértıi elıterjesztések, javaslatok kidolgozása a Tej Terméktanács számára, és részvétel a Magyar Szabványügyi Testület MSZT/MB Tej és tejtermékek nemzeti szabványosító mőszaki bizottságának munkájában. 17

18 1. Szakály S. (szerk.): Probiotikumok és humányegészség Vissza a természethez! Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Mosonmagyaróvár, Möller, C. De Vrese, M. (2004): Áttekintés: Szelektált tejsavbaktériumok probiotikus hatása 3. Kovács Katalin Völgyi-Csík József ( ): A tej beltartalmi értékeinek befolyásolása molekuláris genetikai módszerekkel 4. Hegedüs Mihály Schmidt János Rafai Pál (1998): Állati eredetı melléktermékek hasznosítása Mezıgazda Kiadó, p. 5. Schmidt J. - Gundel J.: Takarmánygazdálkodás és minıségi állatitermék elıállítás. Állattenyésztés és Takarmányozás Schmidt J. - Kaszás I. - Sipıcz J. - Cenkvári É.: A tejzsír zsírsavösszetételének módosítása full-fat repce és by-pass zsírkészítmény etetésével. Tejgazdaság LV Schmidt János Várhegyi Józsefné Várhegyi József: A tejtermelés növelésének takarmányozási feltételei Állattenyésztés és Takarmányozás Taralik Krisztina: Összefüggés a tejmennyiség és -összetétel változása valamint a genetikai és a környezeti tényezık között 9. Fenyvessy József: A tejminıség és tejtermék eladhatóság közötti összefüggés 10. Simon Ferenc - Szita Géza - Merényi Imre (2000): Tıgyegészség és tehéntejminıség Mezıgazda Kiadó, Budapest ISBN C Szakály S. (szerk.) (2001): Tejgazdaságtan Dinasztia Kiadó, Budapest 12. Tóth L. Bak J. (2001): A minıségi tejtermelés technikája Mezıgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest 13. Sulinet, OKM: Tej és tejtermék a Tej Terméktanács Oldala Magyar sajt és termékgyártók oldala 18

A MAGYAR TEJGAZDASÁGI KÍSÉRLETI INTÉZET KUTATÁS-FEJLESZTÉSI MUNKAPROGRAMJA A 2005. ÉVRE

A MAGYAR TEJGAZDASÁGI KÍSÉRLETI INTÉZET KUTATÁS-FEJLESZTÉSI MUNKAPROGRAMJA A 2005. ÉVRE A MAGYAR TEJGAZDASÁGI KÍSÉRLETI INTÉZET KUTATÁS-FEJLESZTÉSI MUNKAPROGRAMJA A 2005. ÉVRE MOSONMAGYARÓVÁR 2005 2 1. Történeti áttekintés Az Intézetet 1903-ban Ujhelyi Imre javaslatára a földművelésügyi miniszter

Részletesebben

4. A frissen fejt tej elsődleges kezelése... 4.1. A tej tisztítása... 4.2. A tej hűtése... 4.3. Tárolás...

4. A frissen fejt tej elsődleges kezelése... 4.1. A tej tisztítása... 4.2. A tej hűtése... 4.3. Tárolás... TARTALOM 1. A tej mint nyersanyag... 1.1. A hazai korszerű tejtermelés kialakulása... 1.2. A tej képződése és leadása... 1.3. A tejtermelést befolyásoló tényezők... 2. A tej alkotórészei és a táplálkozásban

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0276/132. Módosítás. Frédérique Ries az ALDE képviselıcsoport nevében

HU Egyesülve a sokféleségben HU A7-0276/132. Módosítás. Frédérique Ries az ALDE képviselıcsoport nevében 4.9.2013 A7-0276/132 Módosítás 132 Frédérique Ries az ALDE képviselıcsoport nevében Jelentés Linda McAvan Dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártása, kiszerelése és értékesítése COM(2012)0788 C7-0420/2012

Részletesebben

A HACCP minőségbiztosítási rendszer

A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP minőségbiztosítási rendszer A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem

Részletesebben

ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK. Tej. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus

ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK. Tej. Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus ÉLELMISZERIPARI ISMERETEK Tej Dr. Varga Csaba főiskolai adjunktus A tej fogalma Biológiai értelemben: az emlős állatok tejmirigyei által kiválasztott, bonyolult összetételű és felépítésű biológiai folyadék,

Részletesebben

Tejtermékek csomagolása

Tejtermékek csomagolása Budapesti Corvinus Egyetem élelmiszermérnöki szak 2008. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGIA egyéni feladat Tejtermékek csomagolása Készítette: Farkas Péter Bsc. II. évfolyam levelezı Tervezett szakirány: Sör- és Szeszipari

Részletesebben

A HACCP rendszer bevezetésének célja

A HACCP rendszer bevezetésének célja HACCP 4.tétel HACCP Lényege: - Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy lehetséges veszélyeket azonosítsunk, értékeljünk, kezeljük a biztonságos élelmiszerek forgalmazása érdekében, - valamint rendszer

Részletesebben

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl

A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl 1. melléklet a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelethez A Magyar Élelmiszerkönyv 1-1-90/496 számú elıírása az élelmiszerek tápérték jelölésérıl A rész I. 1. Ez az elıírás a végsı fogyasztók számára szánt élelmiszerek

Részletesebben

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tej A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tejfogyasztás múltja Az ember 6500 éve fogyasztja más emlősök tejét Képesek vagyunk megemészteni: - a juh, a kecske - a bivaly, a ló kanca - a teve és

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

2003. évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekrıl. Általános rendelkezések

2003. évi LXXXII. törvény. az élelmiszerekrıl. Általános rendelkezések 2003. évi LXXXII. törvény az élelmiszerekrıl Az Országgyőlés annak érdekében, hogy meghatározza az élelmiszer-vállalkozások mőködésének feltételeit, biztosítva ezzel a fogyasztók egészségének, érdekeinek,

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2014. február 18. Tejtermékek

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2013. október 15. Tej

Részletesebben

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer

Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Hús és hústermék, mint funkcionális élelmiszer Szilvássy Z., Jávor A., Czeglédi L., Csiki Z., Csernus B. Debreceni Egyetem Funkcionális élelmiszer Első használat: 1984, Japán speciális összetevő feldúsítása

Részletesebben

kutatóintézet életében Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Mosonmagyaróvár

kutatóintézet életében Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Mosonmagyaróvár A K+F+I szerepe egy magyar kutatóintézet életében Balatonfüred, 2009. május 12. Előadó: Dr. Unger András Előadó: Dr. Unger András Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Mosonmagyaróvár A Magyar Tejgazdasági

Részletesebben

A HACCP rendszer fő részei

A HACCP rendszer fő részei A HACCP története Kialakulásának okai A HACCP koncepció, bár egyes elemei a racionális technológiai irányításban mindig is megvoltak, az 1970-es évekre alakult ki, nem kis mértékben az űrutazásokhoz szükséges

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem?

A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet Budapest II. Pusztaszeri út 59-67 A biomassza, mint energiaforrás. Mit remélhetünk, és mit nem? Várhegyi Gábor Biomassza: Biológiai definíció:

Részletesebben

Czelleng Arnold Ph.D. 30/2503-523 arnold.czelleng@tqconsulting.hu

Czelleng Arnold Ph.D. 30/2503-523 arnold.czelleng@tqconsulting.hu Élelmiszer-biztonsági és irányítási rendszerek az élelmiszer-innovációban innovációban Czelleng Arnold Ph.D. Élelmiszer-biztonsági és irányítási rendszerek de facto de jure HACCP QS (zöldség-gyümölcs)

Részletesebben

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén 9. i, c Termelés elmélet 1. Vendéglátás feladatai 2. Vendéglátás jelentősége 3. A vendéglátás tevékenységi körei: főfolyamatok: árubeszerzés, áruszállítás 4. Főfolyamatok: áruátvétel, raktározás 5. Főfolyamatok:

Részletesebben

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk

Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk OÉTI SAJTÓ-HÁTTÉRBESZÉLGETÉS 2006. február 1. Az élelmiszer-adalékanyagok alkalmazásával kapcsolatos megnyugtató információk Biztonság Mint tudjuk, az élelmiszer-adalékanyagokat szükségszerően alkalmazza

Részletesebben

Tej összetételének vizsgálata

Tej összetételének vizsgálata A kísérlet megnevezése, célkitűzései: A tej összetételének, tulajdonságainak vizsgálata A házi tej (nyers tej) és a boltban kapható tej összehasonlítása Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: salétromsav,

Részletesebben

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában

A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása, a tejtermelő tehenek takarmányozásában Dr. Gergácz Zoltán Ügyvezető igazgató Agárdi Farm Kft. Seregélyes-Elzamajor Agárdi Farm Kft. Tehenészete Seregélyes-Elzamajor

Részletesebben

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása,

A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, A KMS Védjegy Tanúsító Rendszer bemutatása, Tóth Éva vezető auditor Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) EOQ MNB Konferencia Szeged 2015. november 25. A cél és elérésének biztosítása

Részletesebben

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete titkára Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2014. április 1. HIÁNYZIK A POLCOKRÓL! Az össz. sajtfogyasztásunkban

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés

Figuactiv Szeletek. Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Figuactiv Szeletek Az LR diéta innovációja: 1 szelet = 1 étkezés Egyre kevesebb az idınk, és sokat utazunk. Utazások során vagy munka közben gyakran nincs lehetıség arra, hogy az ember készítsen magának

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

A talaj szerves anyagai

A talaj szerves anyagai A talaj szerves anyagai a talajban elıfordul forduló összes szerves eredető anyagok a talaj élılényei (élı biomassza), a talajban élı növények nyek gyökérzete rzete, az elhalt növényi n nyi és állati maradványok

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások:

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások: Miközben a fogyasztói oldalon tapasztalható a termék és terményváltás iránti növekvı igény (eredetigazolt, minıségi, egészséges termékek), az ehhez szükséges minıségi termelés és elıállítás szervezeti

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a 10044-12 Élelmiszer, fogyasztóvédelem modul általános élelmiszerismeretek, fogyasztóvédelem tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038

Részletesebben

Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai

Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai Az étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos fogyasztóvédelmi ellenőrzések tapasztalatai dr. Balku Orsolya Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztály főosztályvezető. Hatósági ellenőrzések Évről évre visszatérően 2011-ben

Részletesebben

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 TERMÉKMINŐSÍTÉS ÉS TERMÉKHIGIÉNIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Gyakorlat áttekintése Tej és tejtermékek előállításának jó higiéniai gyakorlata Vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Élelmiszer-szabályozás és fogyasztó védelem az Európai Unióban 148.lecke

Részletesebben

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25.

Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban. 2014.Március 25. Minıségbiztosítás a termelési, értékesítési és szállítási láncban a Sió-Eckes Kft-nél 2014.Március 25. A minıségbiztosítási rendszer kialakulása / felépítése - A Sió-Eckes Kft a német Eckes-Granini Group

Részletesebben

Tejipari Szakmai Nap

Tejipari Szakmai Nap Tejipari Szakmai Nap A tejgazdaság aktuális kérdései Készítette: Besenyei Ferenc Igazgató 1 Tartalom Aktualitás Beszédes számok Komplex versenyképesség Összefoglalás 2 A magyar tejgazdaság elemzésének

Részletesebben

Kovács Vilmos Okleveles Élelmiszermérnök Élelmiszerbiztonsági szakmérnök Haccp, ISO9001,ISO2200 vezető auditor

Kovács Vilmos Okleveles Élelmiszermérnök Élelmiszerbiztonsági szakmérnök Haccp, ISO9001,ISO2200 vezető auditor Az állattenyésztésben alkalmazható minőségirányítási és élelmiszerbiztonsági rendszerek ismertetése, állathigiéniai előírások, állatjólét Kovács Vilmos Okleveles Élelmiszermérnök Élelmiszerbiztonsági szakmérnök

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications

Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig. IFS & FSSC 22000 Certifications Minıségbiztosítás az élelmiszeriparban A-tól Z-ig IFS & FSSC 22000 Certifications Az élelmiszergyártás és forgalmazás a minıség és biztonság szempontjából nézve jelentıs potenciális kockázattal járó tevékenység.

Részletesebben

Colostrum ESSENS. Természetesen tiszta termék

Colostrum ESSENS. Természetesen tiszta termék Colostrum ESSENS Természetesen tiszta termék Mi az a kolosztrum? A kolosztrum, más néven el tej, a tej egy fajtája, amit az emlősök emlőmirigyei a szülést követő néhány órában állítanak elő. Egyedülálló

Részletesebben

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs:

Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: Transnational Innovation Platform from Cropfield to Table (HUHR/1001/2.1.3/0001 sz. Inno-CropFood) Prof. Dr. Péter Ákos Biacs: New tasks in food and nutrition sciences (In Hungarian language) Official

Részletesebben

1. sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja

1. sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja sz. melléklet HACCP A tejtermelés kockázatelemzése és a megelőzés módja VESZÉLYELEMZÉSI MUNKALAP A oszlop döntésének igazolása A veszély megelőzésének 0. Vemhesítés (inszeminálás) Fizikai: sérülés nincs

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései

A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései A Natura 2000 területekhez kapcsolódó eljárások kritikus mérlegelési kérdései 2010. január 11. Ambrusné dr. Tóth Éva JNOB, Nemzetközi Fıosztály Bevezetés Nem kell félretenni a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletet

Részletesebben

A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi

A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi A rendszeres étkeztetést biztosító, szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozásegészségügyi ajánlás közétkeztetık számára jelentıs változásokat hoz A közétkeztetésrıl, az OÉTI által végzett országos

Részletesebben

BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ

BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ BERGAFAT F 100 HARMADIK GENERÁCIÓS HIDROGÉNEZETT PÁLMAOLAJ A PROBLÉMA KÉRŐDZŐK A tejtermelés az ellést követően komoly energia ellátási, takarmányozási nehézségeket támaszt. Sajnálatos módon az ellést

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből

Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből NO-BLE Ideas Budapest, 2014.03.10. Morzsák a Közép-Dunántúl sikeres mezőgazdasági és élelmiszeripari projektjeiből Dr. Szépvölgyi Ákos Mikrobiológiai oltókultúra Az Elmolight Bt. az alternatív növénytápláláshoz

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-89/398 számú előírás Különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek Foodstuffs intended for particular nutritional uses Ezen előírás az

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

Élelmiszerbiztonság. Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató

Élelmiszerbiztonság. Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató TÜV NORD Magyarország Kft. Élelmiszerbiztonság Stricca Lilla, ügyvezetı igazgató, Bödı Sándor, tanúsítási igazgató Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Budapest, 2010. november 4. TÜV NORD, a kompetens

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Húsipari technológiai, termékfejlesztési, tartósítási újdonságok, nemzetközi trendek, a nagynyomású technika lehetőségei

Húsipari technológiai, termékfejlesztési, tartósítási újdonságok, nemzetközi trendek, a nagynyomású technika lehetőségei Húsipari technológiai, termékfejlesztési, tartósítási újdonságok, nemzetközi trendek, a nagynyomású technika lehetőségei Dr. Friedrich László Szent István Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, Hűtő- és Állatitermék

Részletesebben

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz

Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei. Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz Mőanyagok újrahasznosításának lehetıségei Készítette: Szabó Anett A KÖRINFO tudásbázishoz A mőanyagok definíciója A mőanyagok olyan makromolekulájú anyagok, melyeket mesterségesen, mővi úton hoznak létre

Részletesebben

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika

Logisztikai rendszerek. Termelési logisztika Logisztikai rendszerek Termelési logisztika Termelési logisztika A termelési logisztika a mőködési területek jellegzetessége szerint a mikrologisztika, ezen belül a vállalati logisztika legmeghatározóbb

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Egy bölcs mondás szerint az leszel, amit eszel, vagyis elmondhatjuk, hogy létünk, így az egészségünk A szervezetünk nem működik megfelelően, ha nem kapja meg

Részletesebben

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza

A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza A szabályozás lényege: integrált energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza a főtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását,

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA

TÁPLÁLKOZÁSI AKADÉMIA Tisztelt Olvasó! A Táplálkozási Akadémia címő hírlevél célja az, hogy az újságírók számára hiteles információkat nyújtson az egészséges táplálkozásról, életmódról, valamint a legújabb tudományos kutatási

Részletesebben

A dúsított élelmiszerek szerepe az élelmiszeripari termékfejlesztésben

A dúsított élelmiszerek szerepe az élelmiszeripari termékfejlesztésben A dúsított élelmiszerek szerepe az élelmiszeripari termékfejlesztésben Csontos Csaba, Vállalati Kapcsolatok és Közkommunikációs Igazgató, Nestlé Hungária Az élelmiszerdúsítás indokai Mottó: A táplálkozási

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

Macskatápok. Adult Cat

Macskatápok. Adult Cat A szokásos előfordulás mellett minden termékben fehérjéhez kapcsolt formában is megtalálhatók a főbb ásványi anyagok ezzel biztosítva a teljes beépülést. Több termék tartalmazza a nélkülözhetetlen kondroitin-szulfátot

Részletesebben

Adatbázis. Az adatbázis legfontosabb elemei:

Adatbázis. Az adatbázis legfontosabb elemei: Adatbázis a bioenergetikai melléktermékek komplex hasznosítása érdekében Szakmai, tudományos tartalma: Komposztalapanyagok tulajdonságainak vizsgálata országos szinten összegyőjti, illetve rendszerezi

Részletesebben

a NAT-1-1013/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1013/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1013/2008 számú akkreditált státuszhoz A Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. Kutató-Élelmiszervizsgáló és Nyerstej Minõsítõ Laboratóriuma

Részletesebben

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja Formula 1 Shake Formula 2 Multivitaminkomplex Rost tabletta Herbalife Formula 1 shake - egészséges étkezés Az ízletes Formula 1 shake finom, könnyen elkészíthető egészséges

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Premixek lovaknak. Agronatúr Kft. 9330 Kapuvár, Ipartelepi út. 9. Tel./fax: +36 96 245 176 Mobil: 06 20 9 50 60 46 www.agronatur.

Premixek lovaknak. Agronatúr Kft. 9330 Kapuvár, Ipartelepi út. 9. Tel./fax: +36 96 245 176 Mobil: 06 20 9 50 60 46 www.agronatur. Premixek lovaknak A termék tartalmazza mindazokat a vitaminokat, makró és mikroelemeket, melyekre a fokozott fizikai és szellemi igénybevételkor nagyobb mennyiségben van szüksége a szervezetnek és amelyeket

Részletesebben

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban

A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban A közbeszerzések aktuális kérdései Budapest, 2011. november 16-17. A környezetbarát (zöld) közbeszerzés helyzete és lehetıségei az Európai Unióban Szuppinger Péter Regionális Környezetvédelmi Központ Magyar

Részletesebben

KIEMELÉSEK A MAGYAR VILLAMOSENERGIA RENDSZER

KIEMELÉSEK A MAGYAR VILLAMOSENERGIA RENDSZER FÜGGELÉK KIEMELÉSEK A MAGYAR VILLAMOSENERGIA RENDSZER TÖRVÉNYI SZABÁLOYOZÁSÁT, MŐKÖDÉSÉT ELİSEGÍTİ VDSZSZ ÁLLÁSFOGLAKÁSOKBÓL, JAVASLATOKBÓL, SZAKÉRTİI ANYAGOKBÓL. 2005-2008. 2008. augusztus 1 2005 január

Részletesebben

Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik

Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik Adalékanyagok az élelmiszerekben és analitikai kémiai meghatározási módszereik Készítette: Fábián Gabriella Témavezető: Dr. Tatár Enikő egyetemi docens 1/16 Célkitűzés Az alkalmazott élelmiszer-adalékanyagok

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Újdonságok a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és az étrend-kiegészítık szabályozásában. Dr. Barna Éva

Újdonságok a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és az étrend-kiegészítık szabályozásában. Dr. Barna Éva Újdonságok a különleges táplálkozási célú élelmiszerek és az étrend-kiegészítık szabályozásában Dr. Barna Éva 1. Vitamin, ásványi anyag derogáció 2. Bizonyos színezékekkel kapcsolatos kötelezı figyelmeztetés

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

a szimpátia a vegetáriánus táplálkozás iránt gyerekek idısebb korosztály vegetáriánosok csak növényi táplálékot fogyasztó

a szimpátia a vegetáriánus táplálkozás iránt gyerekek idısebb korosztály vegetáriánosok csak növényi táplálékot fogyasztó Szójamentes, új növényi alapú élelmiszerek kifejlesztése Célkitőzések Célunk olyan új, növényi alapú, az egészséges táplálkozást szolgáló élelmiszercsalád létrehozása volt, melyben a szóját magas fehérje-

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

HACCP az élelmiszer előállításban, különös tekintettel a tejtermelésre; az állatorvos szerepe

HACCP az élelmiszer előállításban, különös tekintettel a tejtermelésre; az állatorvos szerepe HACCP az élelmiszer előállításban, különös tekintettel a tejtermelésre; az állatorvos szerepe Dr. Ózsvári László PhD, MBA osztályvezető FVM VERSEC, 2008. október 17. MIT IS JELENT A HACCP KIFEJEZÉS? Have

Részletesebben

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései

Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Vidékgazdaság és élelmiszerbiztonság főbb összefüggései Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Enyedi György

Részletesebben

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból Dr. Ivelics Ramon PhD. irodavezetı-helyettes Barcs Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ TEJIPARI TERMÉKEK HIGIÉNIAI MINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ TEJIPARI TERMÉKEK HIGIÉNIAI MINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MAGYARORSZÁGI KERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ TEJIPARI TERMÉKEK HIGIÉNIAI MINŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA VARGA L. MAJERCSIK D. Nyugat-magyarországi Egyetem, Mezőgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Kar, Élelmiszer-tudományi

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft

Pellet üzem - Alapoktól a tetıig. Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Pellet üzem - Alapoktól a tetıig Deák Levente Ügyvezetı Ökoenergetika Kft Elıkészítés Piackutatás Piaci potenciál felmérése (konkurencia és kereslet elemzés) Milyen piacra kíván a beruházó pelletet értékesíteni?

Részletesebben

BUDAFOK 50g Sütőélesztő Magyarország

BUDAFOK 50g Sütőélesztő Magyarország 1/5 Termék megnevezése Termék származási országa BUDAFOK 50g Sütőélesztő Magyarország Gyártó megnevezése és címe Lesaffre Magyarország Kft 1222 Budapest Gyár u. 5-9 Telefon / Fax Tel: +36-1-22-66-311 Fax:

Részletesebben

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde

Az élelmiszerek tartósítása. Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde Az élelmiszerek tartósítása Dr. Buzás Gizella Áruismeret bolti eladóknak című könyve alapján összeállította Friedrichné Irmai Tünde https://prezi.com/vht6rdoxwqf_/azelelmiszerek-valtozasa-es-a-tartositasieljarasok/

Részletesebben

Interaktív táplálkozási programok

Interaktív táplálkozási programok Egészségfejlesztés a közoktatási intézményekben Kovács Ildikó Interaktív táplálkozási programok az iskolában dietetikus Budapest, 2007. február 28. Gyermekek táplálkozása Az elmúlt 10 évben a túlsúlyos

Részletesebben

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén Dr. Dallmann Klára A molekuláris biológia célja az élőlények és sejtek működésének molekuláris szintű

Részletesebben

Az élelmiszeripar és az egészségmegőrzés lehetséges kapcsolódási pontjai

Az élelmiszeripar és az egészségmegőrzés lehetséges kapcsolódási pontjai Nestlé MDOSZ pályázat, 2005. III. helyezett Az élelmiszeripar és az egészségmegőrzés lehetséges kapcsolódási pontjai Miháldy Kinga Országos Élelmiszer-biztonsági és Táplálkozástudományi Intézet A csomagolás

Részletesebben

Tejsavbaktériumok és Bifidobaktériumok meghatározására alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata

Tejsavbaktériumok és Bifidobaktériumok meghatározására alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata Tejsavbaktériumok és Bifidobaktériumok meghatározására alkalmazott módszerek összehasonlító vizsgálata Hucker A. 1, Kőrösi T. 1, Bieberné Á. 1, Császár G. 1, Süle J. 2, Varga L. 2 1 Magyar Tejgazdasági

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM:

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Az ember szervezete és egészsége Biológia verseny 8. osztály 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. A tápcsatorna szervei

Részletesebben

Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB

Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet, Gépgyártástechnológia Szakcsoport Korszerő alkatrészgyártás és szerelés II. BAG-KA-26-NNB

Részletesebben

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával

Az ápolási folyamat. Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Az ápolási folyamat Gál Lászlóné - Perger Csaba diáinak felhasználásával Ápolási folyamat fogalma A humanisztikus ellátás olyan rendszeres módszere, mely költséghatékony módon összpontosít a kívánt eredmények

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról

A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról 1 A vidékfejlesztési miniszter /2011. ( ) VM rendelete egyes önkéntes megkülönböztető megjelölések élelmiszereken történő használatáról Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. május 3. (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. április 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz.

Részletesebben

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer

Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer Szigma Integrisk integrált kockázatmenedzsment rendszer A rendszer kidolgozásának alapja, hogy a vonatkozó szakirodalomban nem volt található olyan eljárás, amely akkor is megbízható megoldást ad a kockázatok

Részletesebben

A azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek,

A azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek, A 10044-12 azonosító számú Élelmiszer, fogyasztóvédelem megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Általános élelmiszer-ismeretek, fogyasztóvédelem tantárgy 1 1. A 10044-12 azonosító számú, Élelmiszer,

Részletesebben

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség

HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség HEALTHY FOOD Egészséges Étel az Egészséges Élethez Az élelmiszer és az egészség Készült a vas megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt. megbízásából, a Healthy Food Egészséges Étel az Egészséges Élethez

Részletesebben